Slutrapport Jobbcampus/Karriärtorget 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Jobbcampus/Karriärtorget 2010"

Transkript

1 Slutrapport Jobbcampus/Karriärtorget 2010 Uppdragsgivare Mälardalens högskola, Västerås Stad, Eskilstuna Kommun Projektledare: Ann-Sofi Starkman Mälardalens högskola Enheten för externa relationer, EER Box 883, Västerås Telefon , direkt E-post:

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Mål och vision Projektmål Examensarbeten Marknadsföring Statistik Metod för enkätundersökningen Sammanställning studerandeenkät Sammanställning företagsenkät Slutord

3 Sammanfattning Jobbcampus är en viktig mötesplats mellan högskolans studenter och arbetsgivare i regionen, samt en viktig del i Eskilstuna kommun och Västerås stads strävan efter att skapa möjligheter till jobb samt öka kontaktytorna mellan ovan nämnda parter. Karriärtorget är en konkret satsning på att stärka studenterna inför deras kliv ut i arbetslivet, i form av, föreläsningar, jobbcoachning, och andra relationsskapande aktiviteter mellan studenter och arbetsgivare Men det är också en satsning som har som övergripande mål att öka matchning mellan högskolans utbildningar mot regionens behov av arbetskraft. Därför finns också en ingångssida med tjänster för arbetsgivare, som vill träffa studenter och därigenom stärka sitt arbetsgivare varumärke. Sedan ett antal år tillbaka har högskolan drivit en virtuell mötesplats, en jobbdatabas med samma namn, där arbetsgivare och studenter kunnat mötas. Denna satsaning fortsätter och har under året fått ytterligare uppmärksamhet genom att den marknadsförs ännu tydligare genom det nya Karriärtorget mot såväl studenter som arbetsgivare! Jobbdatabasen har utvecklats mycket under året. Under våren så skedde en hel del förändringar på webbsidan, bland annat så kan arbetsgivarna själva lägga ut sina annonser. Annonserna läggs sedan ut live efter en granskning av personalen som arbetar med databasen. Sökfunktionen på webbsidan är utökad samt att vi har lagt till ett RSS flöde så att studenterna snabbt kan få information om att nya jobbtillfällen finns på hemsidan. Från början var det mest sommarjobb som annonserades men det har utvecklats och idag erbjuder vi kostnadsfri annonsering av praktik, sommarjobb, trainee platser, fasta anställningar och extrajobb i vår jobbdatabas. Arbetsgivarna upptäcker det positiva med att rekrytera studenter som kan tillföra ny kunskap till företagen och i nästa steg kan sommarjobb och extrajobb leda till examensjobb på ett naturligt sätt. Vinsten för studenterna är inte bara ekonomisk utan man får även en chans att bygga upp sina kontakter inför framtiden och skaffa sig värdefull arbetslivserfarenhet. Antalet utannonserade jobb har minskat på hemsidan under året. Idag finns det många olika databaser där företag kan söka efter arbetskraft. Däremot så märker vi att företag med lokal anknytning fortfarande är väldigt intresserade av högskolans studenter och fortsätter att annonsera på Karriärtorget. Under 2010 så har vi annonserat ca 500 jobb. Löpande under året så har företagen som annonserat på Karriärtorget fått svara på en enkät och svarsfrekvensen har varit god. Svaren kommer vi att analysera och självklart använda i vår fortsatta kvalitet och förbättringsarbete. Hittills har 62 % av de som annonserat erbjudit arbete till studenter från Mälardalens högskola. 3

4 Inledning Denna rapport beskriver i sammandrag bakgrund till genomförandet av projektet Jobbcampus vid Mälardalens högskola år Grundidén lades redan 1999 genom samverkan mellan Mälardalens högskola och Fagersta kommun, då under projektnamn Sommarcampus, då kunde även en del sommaraktiviteter erbjudas högskolans studenter. Från och med år 2001 har Jobbcampus blivit ett etablerat koncept där Eskilstuna kommun, Västerås Stad och Mälardalens högskola samverkar för att öka kontakterna mellan regionens näringsliv och studenterna. Jobbcampus har sedan dess utvecklats till den verksamhet som för tionde året genomförts. Ett stort antal kontakter har under dessa år byggts upp, vilket har till följd att projektet kan anses som väl inarbetat. Jobbcampus kom till för att: - Stärka Eskilstuna och Västerås som attraktiva studentstäder - Öka kontaktmöjligheterna mellan regionens näringsliv och studenterna vilket även kan leda till framtida rekrytering efter examen. - Få fler studenter att stanna kvar i regionen även under sommaruppehållet. - Färre studenter som behöver försörjningsstöd under sommaren. - Ge studenterna valmöjligheter till kontakter i arbetslivet - Ge studenterna möjlighet till extrainkomster även under pågående studier. Avdelningen Enheten för externa relationer, där projektet Jobbcampus/Karriärtorget är placerat, är företagens och samhällets portal in till Mälardalens högskola. Man behöver inte veta hur högskolan internt är organiserad för att ta en första kontakt. Enheten för externa relationer hjälper besökare att hitta rätt. Vi välkomnar alla dem som vill samarbeta med högskolan och leder dem gärna vidare in i akademin - till studenterna, till lärarna och till forskarna. Vi erbjuder dem vår kunskap, nya idéer och samverkan i många olika former. På motsvarande sätt är vi en hjälpande hand för högskolans personal som söker nya samarbeten med industrin, med offentliga aktörer eller kanske med de internationella projekten inom EU. Vi försöker även att stimulera och entusiasmera samverkan internt på högskolan. Inte minst studenterna ska ha stor nytta och hjälp av oss på sin väg från högskolan ut till yrkeslivet. Vi förmedlar examensarbeten, sommarjobb, projektidéer och kontakter med möjliga arbetsgivare. Vi har också redskap för dem som vill starta eget företag och förverkliga goda idéer. 4

5 Mål och vision Projektet Jobbcampus/Karriärtorget är placerad vid avdelningen Enter som finns på Enheten för externa relationer. Under 2010 så har fyra personer bemannat avdelningen Enter. En person på 50 % har arbetat med den virtuella jobbdatabasen under Enters vision: Vår vision är att skapa bästa tänkbara förutsättningar för möten, nätverk och kontakter mellan Mälardalen högskolas studenter och omgivande samhälle och näringsliv, en ömsesidig nytta som stärker hela regionen. Vårt uppdrag är att möjliggöra akademiernas behov av samverkan. Att vara en resurs och brygga mellan arbetsliv och högskola, att skapa kontaktytor och mötesplatser mellan arbetsliv och studenter samt t att stötta studenter på sin väg från högskolan ut till arbetslivet, genom att bidra till studenters anställningsbarhet. Projektmål Marknadsföra projektet till näringslivet i Eskilstuna/Västerås samt Södermanland/Västmanland via telefonsamtal, sociala media, event/arrangemang som vi deltar på Identifiera lediga arbetstillfällen till Karriärtorgets hemsida som är till gagn för studenterna Genomföra en enkätundersökning i november månad till studenterna för att tillvarata synpunkter och förbättringar Genomföra enkätundersökning löpande under året till annonserande företag Examensarbeten Att identifiera exjobb/ uppsatsämnen i små och medelstora företag har alltid funnits med i projektmålen, men betonats sedan Själva funktionen ligger under Nationella exjobbspoolen, som finns på i stort sett alla lärosätens hemsida i Sverige och är därmed lättåtkomlig för alla studenter i Sverige. Västerås stad och Eskilstuna Kommun vill med detta bredda möjligheterna att utveckla en ökad kontakt mellan studenterna och näringslivet. En ökning av antalet exjobbsförslag och genomförda exjobb bland små och medelstora företag gynnar på sikt en ökad kompetens i regionen. Inte sällan erbjuds studenten senare ett riktigt jobb. Nytt är att exjobbsdagarna som högskolan kommer att arrangera blir mer inriktade på våra olika program t ex. lärardag, språkvetardag, ekonomdag. 5

6 Marknadsföring Mälardalens högskola strävar efter att utgöra ett attraktivt val för blivande studenter, med ett i första hand brett och välmeriterat utbud av program, kurser och distanskurser. Högskolan är miljöcertifierad som den första i Sverige. Man lägger sig också i vinn om att ha en god service till sina studenter. Under 2010 så fick vi projektmedel via Samhällskontraktet och på så vis kunde vi stärka upp vårt totala erbjudande mot våra studenter. Karriärtorget erbjuder en lång rad av tjänster, anpassade efter behov, önskemål och målgrupp. Karriärtorget samlar högskolans alla karriärbyggande insatser för sina studenter under ett tak - föreläsningar, jobbcoaching, ex-jobb, CV-skrivarkurser, företagspresentationer, mentorprogram, nätverkande med arbetsgivare samt en jobbdatabas för extrajobb och traineeplatser. Alla aktiviteter bygger på högskolans starka kontakter i näringsliv och offentlig sektor. Genom kontinuerlig uppföljning ser vi till att aktiviteterna har hög precision i förhållande till efterfrågan hos både studenter, arbetsgivare och högskola. Arbetsgivare i alla branscher kan genom Karriärtorget stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Det underlättar arbetsgivarnas rekryteringsprocesser och ger dem möjlighet att snabbt tillgodose sina rekryteringsbehov. För arbetsgivarna kan också studenterna, ofta unga personer med olika bakgrunder, ge nya infallsvinklar på problem i etablerade verksamheter. För arbetsgivare är Karriärtorget en arena att visa upp sig på som attraktiv arbetsgivare inför framtida kompetensförsörjningsbehov. Matchning av utbildningsutbudet och arbetsmarknadens behov blir allt viktigare. Utvecklade arbetsmetoder Att snabbt kunna publicera företagens annonser har varit av högsta prioritet. Målet har varit att redan samma dag ett företag skickat sin annons så ska den gå att se på webben. I samband med publiceringen skickas alltid en länk till annonsören där han eller hon direkt kan hitta sin annons och få eventuella ändringar utförda. Om rekryteringen har gått trögt har vi försökt att hjälpa till genom att skicka annonsen vidare till våra akademier som kan tänkas ha studenter med rätt bakgrund. Vi har även gjort riktade utskick via e-post till studentgrupper. Statistik 2010 Antal jobb som annonserats ut via Jobbcampus/Karriärtorget är cirka 500. Räknare I Marknadskontoret finns ingen total räknare på antalet besökare, däremot finns antalet besökare registrerade per annons, och ett genomsnitt är ca 100 träffar. 6

7 Metod för enkätundersökningen Enkätundersökningarna är skapade och sammanställda via det digitala verktyget Netigate som används på Mälardalens högskola. Enkäten till studenterna pågick under perioden 15 november 2010 till 12 december Enkäten skickades ut via mejl till alla programstudenter på Mälardalens högskola, totalt ca studenter. Vi fick in 407 unika svar vilket ungefär är en svarsfrekvens på 6 %. Nytt för 2010 är att vi löpande ger ut en enkät till de företag som annonserar på webbportalen. Under året har vi skickat ut enkäten till 89 företag och 33 företag har besvarat enkäten, 37 % svarsfrekvens. Sammanställning studerandeenkät Är du: 1.Kvinna 274(67%) 2.Man 133(33%) 7

8 Är du heltids- eller deltidsstuderande: 1.Heltid 378(97%) 2.Deltid 9(2%) 3.Distans 1(0%) 4.Annan undervisningsform 2(1%) Vilken är din studieort: 1.Eskilstuna 149(38%) 2.Västerås 234(60%) 3.Annan ort 9(2%) 8

9 Ålder: (62%) (24%) (11%) (2%) 5.Över 55 1(0%) Var bodde du innan du började studera? 1.Eskilstuna 61(16%) 2.Västerås 84(22%) 3.Annan ort Södermanland 4.Annan ort Västmanland 42(11%) 34(9%) 5.Stockholmsområdet 61(16%) 6.Övriga Sverige 115(30%) 9

10 Känner du till att att du kan hitta arbete, extrajobb och traineetjänster via Karriärtorget? 1.Ja 153(40%) 2.Nej 230(60%) Hur fick du reda på att Karriärtorget finns: 1.Affisch & informationsblad 2.E-post eller MDH:s hemsida 3.Tips från annan student 4.Via tidning eller annan media 5.Högvarv eller exjobbdag 6.Från lärare eller annan personal 25(16%) 99(63%) 5(3%) 3(2%) 4(3%) 9(6%) 7.Annat alternativ 11(7%) 10

11 Har du sökt jobb via vår platsbank i år: 1.Ja 16(4%) 2.Nej 367(96%) Vilken typ av jobb har du sökt? 1.Sommarjobb 3(20%) 2.Extrajobb 7(47%) 3.Traineejobb 0(0%) 4.Heltid/deltid 5(33%) 5.Praktikjobb 0(0%) 6.Annat 0(0%) 11

12 Har du något extrajobb vid sidan av studierna: 1.Ja 156(41%) 2.Nej 226(59%) Skulle du vilja ha ett extrajobb bredvid dina studier: 1.Ja 116(51%) 2.Nej 60(26%) 3.Vet inte 51(22%) 12

13 Är din studieort en lämplig stad att bo och arbeta i efter studierna: 1.Ja 281(74%) 2.Nej 97(26%) Vad tycker du om din studieort som studentstad: 1.Mycket bra 69(18%) 2.Bra 135(36%) 3.Godkänd 131(35%) 4.Mindre bra 31(8%) 5.Dålig 7(2%) 13

14 Kommentarer till föregående fråga; Vad tycker du om din studieort som studentstad: "Bor i en liten ort med 2000 inv. Inget jag anser är lämpligt för att vara studentstad." "i can get the all sources for develop my knowledge... motivated staffs... good environment... transportation facility is fine..." "Ingen aning eftersom jag har under hela mina studier (3 år) bott i Sthlm. Jag är en distansstudent." "Har egentligen ingen uppfattning om Eskilstuna som studentstad då jag inte lever som en student. Förutom studietid så jobbar jag väldigt mycket." "Finns minimalt med aktiviteter. Dekor har stängt." "Nära till allt. Bra skola. Bra utbud av olika möjligheter efter examen." "Men mäter ingenting jämfört med andra studentstäder. Saknar Kårpub mm. ingen gemenskap..." "Bor i Västerås och har familj där. Pendlar till Eskilstuna. Deltar inte i studentaktiviteter utanför studierna." "Det är väl inte lika mycket studentstad som till exempel lund och Uppsala, men jag tycker det är en jättemysig stad" "Jag är född och uppväxt i Västerås, men har även bott både i Stockholm och Göteborg innan studierna." "Bor i Strängnäs och pendlar 13 min med tåget. Perfekt!" "Det är ju inte precis ett studentliv här, jämfört med Lund/Uppsala/Göteborg vilket är riktigt tråkigt, vore ju kul om det hände lite saker som INTE är inriktat mot alkohol och att bli full..." "Den är okej, det händer inte så mycket vilket kan vara svårt för dem som är nyinflyttade. " "ok stad, lite liten, inte mycket annat att göra än att studera, trist med så få studentaktiviteter, inte så aktiva studentföreningar.." "Det finns inte så mycket att göra i Eskilstuna och det är väll bra för studierna.." "Trivs väldigt bra, men vi studenter i klassen bor väldigt utspritt vilket är synd. Hade varit kul att ha studenterna på ungefär samma ställe." "Stort utbud av affärer, nära till storstaden, härlig sommarstad!" "Jag bor inte på min studieort så jag kan inte svara på hur den är som studentstad." "Ingen studentstad direkt. Bor inte i Västerås för den delen heller. " "Vadå studentstad, Eskilstuna är inte studentvänligt... inga bättre priser, inget direkt ställe att hänga på... nej, Eskilstuna är en jättedålig studentstad, inget utbud alls för oss studenter..." "Finns inte så mycket att göra för studenter. Väldigt tråkigt uteliv" 14

15 "Men alldeles för dyra luncher överallt!" "Finns väldigt lite studentaktiviteter." "Jag trivs otroligt bra i Västerås, dock har jag inte utnyttjat alla aktiviteter och liknande som finns tillgängligt för studenterna och kan därför inte uttrycka mig så mycket om det. Men allt jag varit med på har varit väldigt bra, sedan tycker jag att skolans organisation är fantastisk!" "ingen riktig student stad om man vill leva "riktigt studentliv", antagligen för att Västerås inte är så inriktad på studenter. " "Eskilstuna är en tråkig stad" "Har inte riktigt kommit in i staden kanske, behöver mer tid att vänja mig." "Vet inte. Jag bor inte där." "har inte så mycke tycke" "Dåligt med studentlägenheter, dem som finns kostar för mycket, exempelvis en etta i studentlägenhet kostar lika mycket som en två-trea hos telgebostäder! Dåligt med ungdomsaktiviteter och ställen att vara på, samt dåligt med student- rabatter, caféer och dylikt. " "För höga hyror." "trevlig miljö men mindre aktiva elevrådet." "Lite till och från beroende på hur mycket studenter högskolan får. Allt står och faller med Kåren. Om Kåren inte skulle finnas skulle betyget bli mycket lägre." "Det finns inte så mycket att göra och det är lite tråkig. Man borde ta tillvara på de tillgångar som finns och skapa något attraktivt av det." "Trevlig, lagom stor, mycket utbud av butiker" "För höga priser på Studentcaféet Origo, samt kollektivtrafiken. " "Eftersom jag kommer från en større stad så kænns væsterås som en liten stad med dåligt utbud. Men har inga anmærkningar på staden i sig." "Bor ej där, pendlar" "Bor i Stockholm- pendlar" "trevlig stad men det händer inte särskilt mkt. det finns inget direkt studentliv " "i find it excellent for studies." "Mer alternativ för aktiviteter efter skolan samt mer möjligheter till uteliv hade lockat." "Jag trivs bra på högskolan i Eskilstuna, men jag kommer inte att söka några jobb här när jag är färdig med min utbildning. Jag vill flytta hem till Norrland igen så jag kommer att söka jobb där." "mycket bra geografiskt läge, då det ligger central mellan företag, centrum, studentbostäder etcetera.." "Har inte deltagit i några studentaktiviteter" 15

16 "Ingen åsikt" "Jag är inte gå ut och festa typen så i mitt fall är den vad jag gör den till. Och jag tycker att det är en vacker och mysig stad som har allt jag kan begära. "Bor faktiskt ej på min studieort, utan pendlar, så jag kan inte med visshet uttala mig om detta." "den är mycket trevlig men jag pendlar så jag tar inte del av aktiviteter på sidan av skolan, tyvärr.." "Trivs bra i Västerås. Invånare är trevliga och hjälpsamma. Staden är ganska lätt att hitta i samt att det är cykelavstånd till det mesta." "Skulle dock behövas ett rikare kulturliv, eller mer information (i form av affischer, annonser osv.) om det som faktiskt finns. Ställen där mycket problem sker, Dannes bar, Järntorget, runt slottskolan skulle behövas rustas upp för att bli säkrare. Känner mig alltid trygg utom när det är mörkt och obevakat vid dessa ställen... Eskilstuna har bra skolor men satsar inte tillräkligt på att få ut eleverna i arbetsmarknaden och informera om OLIKA yrken. Staden har stor potential i form av mångkultur, arbetskraft och vilja men staden växer för långsamt vilket skapar stor arbetslöshet och tristess(resultat i ökad brottstatistik?). Eskilstuna borde byggas ut mer för att motverka detta." "Mycket bra skola att studera på men själva studentutelivet som finns i Uppsala där jag bor saknar jag." "Kommer ifrån Uppsala vilket då är en av de bästa studentstäderna. Annars hade jag nog varit mer nöjd med Västerås." "Vet ej. Har ej deltagit i några aktiviteter på min studieort. Pendlar." "Bor i Västerås. Kommer från Uppsala och jämförelsevis är det inte mkt som händer!" 16

17 På vilket sätt skulle vi på MDH kunna hjälpa dig som student när det gäller karriärstöd: Inte intresserad Lite intresserad Intresserad Det här vill jag verkligen ha hjälp med Svar Kurs i att skriva CV 63 (18%) 93 (26%) 139 (39%) 60 (17%) 355/421 (84%) Personlig coachning 62 (18%) 91 (26%) 126 (36%) 72 (21%) 351/421 (83%) Coachning i grupp 133 (38%) 105 (30%) 77 (22%) 32 (9%) 347/421 (82%) Allmän information om företag,rekrytering och arbetsmarknad Träffa företagsrepresentanter och få information om deras rekryteringsprocess 35 (10%) 78 (22%) 160 (45%) 80 (23%) 353/421 (84%) 50 (14%) 64 (18%) 148 (42%) 89 (25%) 351/421 (83%) Ex-jobbsdagar 64 (18%) 92 (27%) 115 (33%) 76 (22%) 347/421 (82%) Informationsträffar om hur det är att arbeta utomlands Seminarier om trender och framtidsutsikter på arbetsmarknaden 107 (31%) 91 (26%) 92 (27%) 56 (16%) 346/421 (82%) 74 (21%) 105 (30%) 107 (31%) 63 (18%) 349/421 (83%) Inspirerande föreläsningar 49 (14%) 82 (23%) 146 (42%) 74 (21%) 351/421 (83%) Alumniverksamhet 125 (38%) 123 (37%) 58 (17%) 27 (8%) 333/421 (79%) Kommentarer till föregående fråga; På vilket sätt skulle vi på MDH kunna hjälpa dig som student när det gäller karriärstöd: "hello, I like to do job with my studies for my financial status. but i cannot find the way to approach for work in Sweden. Also i cannot get the information about the personal development classes. if i get the information about these details that will be fine for better future. " "vad är alumniverksamhet???" "eh...vad är alumniverksamhet? Kunde beskrivit begreppet!" "Vet inte vad alumniversamhet är, lite svårt att vara intresserad då ;)" "det är mer anpassat till teknikprogrammen än mot hvv är känslan" "Jag har sett tider och datum för den här sortens föreläsningar m.m. dock inträffar de alltid när jag har en föreläsning schemalagd." "har gått en kurs i cv skrivning genom mdh. vad är alumniverksamhet?" "Har arbetat som marknadsassistent/marknadskoordinator i nästan 10 år (i Stockholm), men har ingen formell utbildning. Mitt mål med utbildningen är att hitta ett nytt och intressant arbete 17

18 närmare min bostad i Strängnäs. Kanske som informatör/kommunikatör eller varför inte ett marknadsföringsjobb igen. Jag brinner för färg och form och har även en tillskärarutbildning från Paris." "Har inte hunnit börja tänka på jobb m.m. Har mest fokuserat på att komma in i studierna och göra ett bra jobb där." "Vissa av dessa saker finns ju redan på skolan." "Behöver inget stöd i dagsläget, har mycket egna kontakter" "vet inte vad karriärtorget är " "Alumniverksamhet vet jag inte vad det är" "Inget av ovanstående förslag passar in på min utbildning" "Möjlighet att få en personlig kontakt/handledare/mentor från arbetslivet och företag som kan hjälpa mig in i arbetslivet från en annan sida vore ett stort plus." "ö är inne på att förska klara uppgifterna. har inte hunnit reflektera över det änbs" "Egentligen verkligen intresserad av personlig coachning och coachning i grupp men det förutsätter att det håller vad som lovats och inte avbryts mitt i." "I would love to have any assistance that will enable me integrate easily into the job market a soon as i graduate." "Vet inte vad som menas med Alumniverksamhet. Därför kan jag inte svara på det." "allt sådana ovan förslag gynnar studenter särskild de som går i tre, det blir en förebredandet innan de möter arbetsmarkand som anses vara skrämmande för många. Samtidigt är det också väldigt bra om man redan i år 1, går sådana föreläsning och får inspration. Detta kan leda till studenterna ifrågasätta sitt val och kanske finner en mycket väl passande vall som denne absolut vill arbeta. Vidare fås kunskapen redan i starten vilket medför att man blir väl föreberedd. " "jag var inte ens medveten att jag var intresserad, tur att ni skickar såna här test så ögonen öppnas för möjligheter!" Övriga synpunkter: "Thanks alot for helping students to find job" "Jag vet inte vad ni syftar till när ni talar om karriär. En del skulle nog inte se det som karriär att sträva efter ett yrke där man bara får möjligheten att hjälpa och stödja människor. För övrigt vore det toppen med jobbcoacher etc." "att karriärtorget kunna vara i konkurent med andra bemanningar." "Jag tar gärna del av ert erbjudande, enligt mina svar i enkäten. Tack!" "Bra för elever som har det svårare att leta/få jobb när man studerar på heltid." 18

19 "Som ingenjör vill jag ha mer praktik. Inte bara den CO-OP vi kan få under sommaren." "ser fram emot ert svar." "Hade aldrig hört talas om karriärtorget innan ni skickade enkäten" "Det vore bra om skolan kunde locka in fler arbetsgivare som kan erbjuda extrajobb och annat på skolans hemsida " bör vara mer aktiva" "skicka lediga extra jobb" "Ambitionerna är nog bra men genomförandet kan bli mycket bättre." "Bra initiativ! " "I look forward to benefiting from this opportunity." "Kommer inte på några nu." "Har upplevt karriärtorget bra men har en erfarenhet när jag tittat runt att mycket är riktat på privat verksamhet och privata företag, inte så mycket kanske för dom som kommer jobba kommunalt/statligt, så som vård och omsorg kanske? Eller?" "Jobba på!" "Ang. fråga 5. (var bodde du innan du började studera?)som vid många andra tillfällen tar skolan för givet att man tar sitt pick och pack och flyttar till studieorten när man börjar studera. Detta passar inte för alla, speciellt inte om man är lite äldre och har hunnit rota sig nån annanstans. Jag bodde innan studierna på annan ort och bor där fortfarande!:)" "Klockren skola!" "Tycker karriärtorget borde synas och höras mera. Kanske komma ut till klasserna och prata samt presentera sig." "Grön fågel hoppar inte. True story" "Mer information om nya jobb samt mer riktlinjer till elevernas program." 19

20 Sammanställning företagsenkät Vad bedriver ni för verksamhet? 1.Privat sektor 27(82%) 2.Kommunal sektor 3(9%) 3.Landsting 0(0%) 4.Statlig verksamhet 3(9%) Vad för typ av arbete annonserade ni på Karriärtorget? 1.Sommarjobb 5(15%) 2.Extrajobb 10(30%) 3.Traineeplats 0(0%) 4.Praktikplats 1(3%) 5.Annan tjänst t ex vikariat, heltid, deltid 17(52%) 20

21 Arbetet som erbjöds var inom nedanstående område 1.Data/nätverk 5(15%) 2.Ekonomi/Ledarskap/ Arbetsliv/Handel/Mark nadsföring 3.Information/Kommu nikation/kultur 4.Innovation/Entrepre nörskap 5.Lärare/Samhällsvete nskap 6.Matematik/Naturkun skap 7.Språk/Humaniora/B eteendevetenskap 8.Teknik/Energiteknik/ Miljö/Transport 11(33%) 5(15%) 2(6%) 3(9%) 1(3%) 4(12%) 6(18%) 9.Vård/hälsa/omsorg 3(9%) 10.Annat 6(18%) Hur ofta har ni annonserat på Karriärtorget 1.Detta är första gången 15(47%) (31%) (9%) 4.Fler än 5 gånger 5(16%) 21

22 Vem/vilka erbjöd ni annonserad tjänst 1.Student från Mälardalens högskola 20(62%) 2.F.d. student från Mälardalens högskola 4(12%) 3.Annan 12(38%) 4.Vi tillsatte aldrig tjänsten 2(6%) Slutord Med vetskapen att Jobbcampus/Karriärtorget med stor sannolikhet kommer att utvecklas under nästa år så upprepar det jag skrev förra året: Resultatet för Jobbcampus 2010 visar tydligt på en efterfrågan från arbetsgivare att rekrytera studenter från Mälardalens högskola. Arbetsgivarna upptäcker det positiva med att rekrytera studenter som kan tillföra ny kunskap till företagen och i nästa steg kan sommarjobb och extrajobb leda till examensjobb på ett naturligt sätt. Vinsten för studenterna är inte bara ekonomisk utan man får även en chans att bygga upp sina kontakter inför framtiden och skaffa sig värdefull arbetslivserfarenhet. Dagens arbetsmarknad kräver mer av våra studenter och kan Jobbcampus/Karriärtorget bidra till att studenterna känner sig väl förberedda på klivet ut i arbetslivet så har vi kommit ett bra bit på vägen till Utbildningar som leder till jobb. 22

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer 2013 VerksAmhetsplAn Enheten för externa relationer Inledning Mälardalens högskola (MDH) har som utgångspunkt att genom akademisk excellens, internationalisering och samproduktion bedriva verksamhet som

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem och lösningar Rätt person??? Önskelista - Hitta rätt person till specialisttjänster (i offentlig och privat sektor) - På (främst) längre sikt kunna bemanna kommunala

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se Produktportfölj THS Näringsliv Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola 29-30 januari, 2014 Välkomna till Industriell ekonomi vid LTH En av Sveriges mest framstående och attraktiva utbildningar! Den

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

Örebro universitet 2014-02-10 1. Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla

Örebro universitet 2014-02-10 1. Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla 2014-02-10 1 Örebro universitet 17 000 studenter 90 program 800 kurser 1200 anställda 130 professorer 500 doktorander

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Skapa jobb för unga människor Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från Luleå

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem och lösningar Rätt person??? Önskelista - Hitta rätt person till specialisttjänster (i offentlig och privat sektor) - På (främst) längre sikt kunna bemanna kommunala

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011

Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011 Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011 Hej blivande Turismekonom! Nu börjar det närma sig en av de roligaste tiderna i ditt liv, nämligen din studenttid! Som en inledning på dina kommande

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Ett hållbart universitet

Ett hållbart universitet Åsiktsdokument 1 Ett hållbart universitet Medlemsmöte 141210 Sida 1 av 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Utbildning är en mänsklig rättighet

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Bilaga 3 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Högskoleförbundet Östra Norrbotten, vision: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning.

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Vad gör en naturvetare?

Vad gör en naturvetare? Vad gör en naturvetare? HÖGSKOLAN I Halmstad 035-16 71 00 www.hh.se/set FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina valmöjligheter och din trygghet på

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet M som i MOPS En processutvärdering av MOPS 2011 en del i Samhällskontraktet Karin Axelsson, doktorand och vicerektor samverkan Anna Kremel, doktorand vid akademin för innovation, design och teknik Erik

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet Produktkatalog Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet LULEÅ STUDENTKÅR 1 kår 6 sektioner Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Vårt ansvarsområde

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Internationell utblick

Internationell utblick 2014-11-14 Internationell utblick studier, praktik och arbete utomlands Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Sambandet mobilitet - vägledning Europeiska unionens utvidgning har gett en ökad potential för rörlighet

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Social hänsyn i upphandling

Social hänsyn i upphandling Social hänsyn i upphandling - en modell för Göteborgs stad Maja Ohlsson & Jörgen Larzon Olympic Village London I know in the future I will be able to turn round and say I was part of that. Joseph Adjei,

Läs mer