Slutrapport Jobbcampus/Karriärtorget 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Jobbcampus/Karriärtorget 2010"

Transkript

1 Slutrapport Jobbcampus/Karriärtorget 2010 Uppdragsgivare Mälardalens högskola, Västerås Stad, Eskilstuna Kommun Projektledare: Ann-Sofi Starkman Mälardalens högskola Enheten för externa relationer, EER Box 883, Västerås Telefon , direkt E-post:

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Mål och vision Projektmål Examensarbeten Marknadsföring Statistik Metod för enkätundersökningen Sammanställning studerandeenkät Sammanställning företagsenkät Slutord

3 Sammanfattning Jobbcampus är en viktig mötesplats mellan högskolans studenter och arbetsgivare i regionen, samt en viktig del i Eskilstuna kommun och Västerås stads strävan efter att skapa möjligheter till jobb samt öka kontaktytorna mellan ovan nämnda parter. Karriärtorget är en konkret satsning på att stärka studenterna inför deras kliv ut i arbetslivet, i form av, föreläsningar, jobbcoachning, och andra relationsskapande aktiviteter mellan studenter och arbetsgivare Men det är också en satsning som har som övergripande mål att öka matchning mellan högskolans utbildningar mot regionens behov av arbetskraft. Därför finns också en ingångssida med tjänster för arbetsgivare, som vill träffa studenter och därigenom stärka sitt arbetsgivare varumärke. Sedan ett antal år tillbaka har högskolan drivit en virtuell mötesplats, en jobbdatabas med samma namn, där arbetsgivare och studenter kunnat mötas. Denna satsaning fortsätter och har under året fått ytterligare uppmärksamhet genom att den marknadsförs ännu tydligare genom det nya Karriärtorget mot såväl studenter som arbetsgivare! Jobbdatabasen har utvecklats mycket under året. Under våren så skedde en hel del förändringar på webbsidan, bland annat så kan arbetsgivarna själva lägga ut sina annonser. Annonserna läggs sedan ut live efter en granskning av personalen som arbetar med databasen. Sökfunktionen på webbsidan är utökad samt att vi har lagt till ett RSS flöde så att studenterna snabbt kan få information om att nya jobbtillfällen finns på hemsidan. Från början var det mest sommarjobb som annonserades men det har utvecklats och idag erbjuder vi kostnadsfri annonsering av praktik, sommarjobb, trainee platser, fasta anställningar och extrajobb i vår jobbdatabas. Arbetsgivarna upptäcker det positiva med att rekrytera studenter som kan tillföra ny kunskap till företagen och i nästa steg kan sommarjobb och extrajobb leda till examensjobb på ett naturligt sätt. Vinsten för studenterna är inte bara ekonomisk utan man får även en chans att bygga upp sina kontakter inför framtiden och skaffa sig värdefull arbetslivserfarenhet. Antalet utannonserade jobb har minskat på hemsidan under året. Idag finns det många olika databaser där företag kan söka efter arbetskraft. Däremot så märker vi att företag med lokal anknytning fortfarande är väldigt intresserade av högskolans studenter och fortsätter att annonsera på Karriärtorget. Under 2010 så har vi annonserat ca 500 jobb. Löpande under året så har företagen som annonserat på Karriärtorget fått svara på en enkät och svarsfrekvensen har varit god. Svaren kommer vi att analysera och självklart använda i vår fortsatta kvalitet och förbättringsarbete. Hittills har 62 % av de som annonserat erbjudit arbete till studenter från Mälardalens högskola. 3

4 Inledning Denna rapport beskriver i sammandrag bakgrund till genomförandet av projektet Jobbcampus vid Mälardalens högskola år Grundidén lades redan 1999 genom samverkan mellan Mälardalens högskola och Fagersta kommun, då under projektnamn Sommarcampus, då kunde även en del sommaraktiviteter erbjudas högskolans studenter. Från och med år 2001 har Jobbcampus blivit ett etablerat koncept där Eskilstuna kommun, Västerås Stad och Mälardalens högskola samverkar för att öka kontakterna mellan regionens näringsliv och studenterna. Jobbcampus har sedan dess utvecklats till den verksamhet som för tionde året genomförts. Ett stort antal kontakter har under dessa år byggts upp, vilket har till följd att projektet kan anses som väl inarbetat. Jobbcampus kom till för att: - Stärka Eskilstuna och Västerås som attraktiva studentstäder - Öka kontaktmöjligheterna mellan regionens näringsliv och studenterna vilket även kan leda till framtida rekrytering efter examen. - Få fler studenter att stanna kvar i regionen även under sommaruppehållet. - Färre studenter som behöver försörjningsstöd under sommaren. - Ge studenterna valmöjligheter till kontakter i arbetslivet - Ge studenterna möjlighet till extrainkomster även under pågående studier. Avdelningen Enheten för externa relationer, där projektet Jobbcampus/Karriärtorget är placerat, är företagens och samhällets portal in till Mälardalens högskola. Man behöver inte veta hur högskolan internt är organiserad för att ta en första kontakt. Enheten för externa relationer hjälper besökare att hitta rätt. Vi välkomnar alla dem som vill samarbeta med högskolan och leder dem gärna vidare in i akademin - till studenterna, till lärarna och till forskarna. Vi erbjuder dem vår kunskap, nya idéer och samverkan i många olika former. På motsvarande sätt är vi en hjälpande hand för högskolans personal som söker nya samarbeten med industrin, med offentliga aktörer eller kanske med de internationella projekten inom EU. Vi försöker även att stimulera och entusiasmera samverkan internt på högskolan. Inte minst studenterna ska ha stor nytta och hjälp av oss på sin väg från högskolan ut till yrkeslivet. Vi förmedlar examensarbeten, sommarjobb, projektidéer och kontakter med möjliga arbetsgivare. Vi har också redskap för dem som vill starta eget företag och förverkliga goda idéer. 4

5 Mål och vision Projektet Jobbcampus/Karriärtorget är placerad vid avdelningen Enter som finns på Enheten för externa relationer. Under 2010 så har fyra personer bemannat avdelningen Enter. En person på 50 % har arbetat med den virtuella jobbdatabasen under Enters vision: Vår vision är att skapa bästa tänkbara förutsättningar för möten, nätverk och kontakter mellan Mälardalen högskolas studenter och omgivande samhälle och näringsliv, en ömsesidig nytta som stärker hela regionen. Vårt uppdrag är att möjliggöra akademiernas behov av samverkan. Att vara en resurs och brygga mellan arbetsliv och högskola, att skapa kontaktytor och mötesplatser mellan arbetsliv och studenter samt t att stötta studenter på sin väg från högskolan ut till arbetslivet, genom att bidra till studenters anställningsbarhet. Projektmål Marknadsföra projektet till näringslivet i Eskilstuna/Västerås samt Södermanland/Västmanland via telefonsamtal, sociala media, event/arrangemang som vi deltar på Identifiera lediga arbetstillfällen till Karriärtorgets hemsida som är till gagn för studenterna Genomföra en enkätundersökning i november månad till studenterna för att tillvarata synpunkter och förbättringar Genomföra enkätundersökning löpande under året till annonserande företag Examensarbeten Att identifiera exjobb/ uppsatsämnen i små och medelstora företag har alltid funnits med i projektmålen, men betonats sedan Själva funktionen ligger under Nationella exjobbspoolen, som finns på i stort sett alla lärosätens hemsida i Sverige och är därmed lättåtkomlig för alla studenter i Sverige. Västerås stad och Eskilstuna Kommun vill med detta bredda möjligheterna att utveckla en ökad kontakt mellan studenterna och näringslivet. En ökning av antalet exjobbsförslag och genomförda exjobb bland små och medelstora företag gynnar på sikt en ökad kompetens i regionen. Inte sällan erbjuds studenten senare ett riktigt jobb. Nytt är att exjobbsdagarna som högskolan kommer att arrangera blir mer inriktade på våra olika program t ex. lärardag, språkvetardag, ekonomdag. 5

6 Marknadsföring Mälardalens högskola strävar efter att utgöra ett attraktivt val för blivande studenter, med ett i första hand brett och välmeriterat utbud av program, kurser och distanskurser. Högskolan är miljöcertifierad som den första i Sverige. Man lägger sig också i vinn om att ha en god service till sina studenter. Under 2010 så fick vi projektmedel via Samhällskontraktet och på så vis kunde vi stärka upp vårt totala erbjudande mot våra studenter. Karriärtorget erbjuder en lång rad av tjänster, anpassade efter behov, önskemål och målgrupp. Karriärtorget samlar högskolans alla karriärbyggande insatser för sina studenter under ett tak - föreläsningar, jobbcoaching, ex-jobb, CV-skrivarkurser, företagspresentationer, mentorprogram, nätverkande med arbetsgivare samt en jobbdatabas för extrajobb och traineeplatser. Alla aktiviteter bygger på högskolans starka kontakter i näringsliv och offentlig sektor. Genom kontinuerlig uppföljning ser vi till att aktiviteterna har hög precision i förhållande till efterfrågan hos både studenter, arbetsgivare och högskola. Arbetsgivare i alla branscher kan genom Karriärtorget stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Det underlättar arbetsgivarnas rekryteringsprocesser och ger dem möjlighet att snabbt tillgodose sina rekryteringsbehov. För arbetsgivarna kan också studenterna, ofta unga personer med olika bakgrunder, ge nya infallsvinklar på problem i etablerade verksamheter. För arbetsgivare är Karriärtorget en arena att visa upp sig på som attraktiv arbetsgivare inför framtida kompetensförsörjningsbehov. Matchning av utbildningsutbudet och arbetsmarknadens behov blir allt viktigare. Utvecklade arbetsmetoder Att snabbt kunna publicera företagens annonser har varit av högsta prioritet. Målet har varit att redan samma dag ett företag skickat sin annons så ska den gå att se på webben. I samband med publiceringen skickas alltid en länk till annonsören där han eller hon direkt kan hitta sin annons och få eventuella ändringar utförda. Om rekryteringen har gått trögt har vi försökt att hjälpa till genom att skicka annonsen vidare till våra akademier som kan tänkas ha studenter med rätt bakgrund. Vi har även gjort riktade utskick via e-post till studentgrupper. Statistik 2010 Antal jobb som annonserats ut via Jobbcampus/Karriärtorget är cirka 500. Räknare I Marknadskontoret finns ingen total räknare på antalet besökare, däremot finns antalet besökare registrerade per annons, och ett genomsnitt är ca 100 träffar. 6

7 Metod för enkätundersökningen Enkätundersökningarna är skapade och sammanställda via det digitala verktyget Netigate som används på Mälardalens högskola. Enkäten till studenterna pågick under perioden 15 november 2010 till 12 december Enkäten skickades ut via mejl till alla programstudenter på Mälardalens högskola, totalt ca studenter. Vi fick in 407 unika svar vilket ungefär är en svarsfrekvens på 6 %. Nytt för 2010 är att vi löpande ger ut en enkät till de företag som annonserar på webbportalen. Under året har vi skickat ut enkäten till 89 företag och 33 företag har besvarat enkäten, 37 % svarsfrekvens. Sammanställning studerandeenkät Är du: 1.Kvinna 274(67%) 2.Man 133(33%) 7

8 Är du heltids- eller deltidsstuderande: 1.Heltid 378(97%) 2.Deltid 9(2%) 3.Distans 1(0%) 4.Annan undervisningsform 2(1%) Vilken är din studieort: 1.Eskilstuna 149(38%) 2.Västerås 234(60%) 3.Annan ort 9(2%) 8

9 Ålder: (62%) (24%) (11%) (2%) 5.Över 55 1(0%) Var bodde du innan du började studera? 1.Eskilstuna 61(16%) 2.Västerås 84(22%) 3.Annan ort Södermanland 4.Annan ort Västmanland 42(11%) 34(9%) 5.Stockholmsområdet 61(16%) 6.Övriga Sverige 115(30%) 9

10 Känner du till att att du kan hitta arbete, extrajobb och traineetjänster via Karriärtorget? 1.Ja 153(40%) 2.Nej 230(60%) Hur fick du reda på att Karriärtorget finns: 1.Affisch & informationsblad 2.E-post eller MDH:s hemsida 3.Tips från annan student 4.Via tidning eller annan media 5.Högvarv eller exjobbdag 6.Från lärare eller annan personal 25(16%) 99(63%) 5(3%) 3(2%) 4(3%) 9(6%) 7.Annat alternativ 11(7%) 10

11 Har du sökt jobb via vår platsbank i år: 1.Ja 16(4%) 2.Nej 367(96%) Vilken typ av jobb har du sökt? 1.Sommarjobb 3(20%) 2.Extrajobb 7(47%) 3.Traineejobb 0(0%) 4.Heltid/deltid 5(33%) 5.Praktikjobb 0(0%) 6.Annat 0(0%) 11

12 Har du något extrajobb vid sidan av studierna: 1.Ja 156(41%) 2.Nej 226(59%) Skulle du vilja ha ett extrajobb bredvid dina studier: 1.Ja 116(51%) 2.Nej 60(26%) 3.Vet inte 51(22%) 12

13 Är din studieort en lämplig stad att bo och arbeta i efter studierna: 1.Ja 281(74%) 2.Nej 97(26%) Vad tycker du om din studieort som studentstad: 1.Mycket bra 69(18%) 2.Bra 135(36%) 3.Godkänd 131(35%) 4.Mindre bra 31(8%) 5.Dålig 7(2%) 13

14 Kommentarer till föregående fråga; Vad tycker du om din studieort som studentstad: "Bor i en liten ort med 2000 inv. Inget jag anser är lämpligt för att vara studentstad." "i can get the all sources for develop my knowledge... motivated staffs... good environment... transportation facility is fine..." "Ingen aning eftersom jag har under hela mina studier (3 år) bott i Sthlm. Jag är en distansstudent." "Har egentligen ingen uppfattning om Eskilstuna som studentstad då jag inte lever som en student. Förutom studietid så jobbar jag väldigt mycket." "Finns minimalt med aktiviteter. Dekor har stängt." "Nära till allt. Bra skola. Bra utbud av olika möjligheter efter examen." "Men mäter ingenting jämfört med andra studentstäder. Saknar Kårpub mm. ingen gemenskap..." "Bor i Västerås och har familj där. Pendlar till Eskilstuna. Deltar inte i studentaktiviteter utanför studierna." "Det är väl inte lika mycket studentstad som till exempel lund och Uppsala, men jag tycker det är en jättemysig stad" "Jag är född och uppväxt i Västerås, men har även bott både i Stockholm och Göteborg innan studierna." "Bor i Strängnäs och pendlar 13 min med tåget. Perfekt!" "Det är ju inte precis ett studentliv här, jämfört med Lund/Uppsala/Göteborg vilket är riktigt tråkigt, vore ju kul om det hände lite saker som INTE är inriktat mot alkohol och att bli full..." "Den är okej, det händer inte så mycket vilket kan vara svårt för dem som är nyinflyttade. " "ok stad, lite liten, inte mycket annat att göra än att studera, trist med så få studentaktiviteter, inte så aktiva studentföreningar.." "Det finns inte så mycket att göra i Eskilstuna och det är väll bra för studierna.." "Trivs väldigt bra, men vi studenter i klassen bor väldigt utspritt vilket är synd. Hade varit kul att ha studenterna på ungefär samma ställe." "Stort utbud av affärer, nära till storstaden, härlig sommarstad!" "Jag bor inte på min studieort så jag kan inte svara på hur den är som studentstad." "Ingen studentstad direkt. Bor inte i Västerås för den delen heller. " "Vadå studentstad, Eskilstuna är inte studentvänligt... inga bättre priser, inget direkt ställe att hänga på... nej, Eskilstuna är en jättedålig studentstad, inget utbud alls för oss studenter..." "Finns inte så mycket att göra för studenter. Väldigt tråkigt uteliv" 14

15 "Men alldeles för dyra luncher överallt!" "Finns väldigt lite studentaktiviteter." "Jag trivs otroligt bra i Västerås, dock har jag inte utnyttjat alla aktiviteter och liknande som finns tillgängligt för studenterna och kan därför inte uttrycka mig så mycket om det. Men allt jag varit med på har varit väldigt bra, sedan tycker jag att skolans organisation är fantastisk!" "ingen riktig student stad om man vill leva "riktigt studentliv", antagligen för att Västerås inte är så inriktad på studenter. " "Eskilstuna är en tråkig stad" "Har inte riktigt kommit in i staden kanske, behöver mer tid att vänja mig." "Vet inte. Jag bor inte där." "har inte så mycke tycke" "Dåligt med studentlägenheter, dem som finns kostar för mycket, exempelvis en etta i studentlägenhet kostar lika mycket som en två-trea hos telgebostäder! Dåligt med ungdomsaktiviteter och ställen att vara på, samt dåligt med student- rabatter, caféer och dylikt. " "För höga hyror." "trevlig miljö men mindre aktiva elevrådet." "Lite till och från beroende på hur mycket studenter högskolan får. Allt står och faller med Kåren. Om Kåren inte skulle finnas skulle betyget bli mycket lägre." "Det finns inte så mycket att göra och det är lite tråkig. Man borde ta tillvara på de tillgångar som finns och skapa något attraktivt av det." "Trevlig, lagom stor, mycket utbud av butiker" "För höga priser på Studentcaféet Origo, samt kollektivtrafiken. " "Eftersom jag kommer från en større stad så kænns væsterås som en liten stad med dåligt utbud. Men har inga anmærkningar på staden i sig." "Bor ej där, pendlar" "Bor i Stockholm- pendlar" "trevlig stad men det händer inte särskilt mkt. det finns inget direkt studentliv " "i find it excellent for studies." "Mer alternativ för aktiviteter efter skolan samt mer möjligheter till uteliv hade lockat." "Jag trivs bra på högskolan i Eskilstuna, men jag kommer inte att söka några jobb här när jag är färdig med min utbildning. Jag vill flytta hem till Norrland igen så jag kommer att söka jobb där." "mycket bra geografiskt läge, då det ligger central mellan företag, centrum, studentbostäder etcetera.." "Har inte deltagit i några studentaktiviteter" 15

16 "Ingen åsikt" "Jag är inte gå ut och festa typen så i mitt fall är den vad jag gör den till. Och jag tycker att det är en vacker och mysig stad som har allt jag kan begära. "Bor faktiskt ej på min studieort, utan pendlar, så jag kan inte med visshet uttala mig om detta." "den är mycket trevlig men jag pendlar så jag tar inte del av aktiviteter på sidan av skolan, tyvärr.." "Trivs bra i Västerås. Invånare är trevliga och hjälpsamma. Staden är ganska lätt att hitta i samt att det är cykelavstånd till det mesta." "Skulle dock behövas ett rikare kulturliv, eller mer information (i form av affischer, annonser osv.) om det som faktiskt finns. Ställen där mycket problem sker, Dannes bar, Järntorget, runt slottskolan skulle behövas rustas upp för att bli säkrare. Känner mig alltid trygg utom när det är mörkt och obevakat vid dessa ställen... Eskilstuna har bra skolor men satsar inte tillräkligt på att få ut eleverna i arbetsmarknaden och informera om OLIKA yrken. Staden har stor potential i form av mångkultur, arbetskraft och vilja men staden växer för långsamt vilket skapar stor arbetslöshet och tristess(resultat i ökad brottstatistik?). Eskilstuna borde byggas ut mer för att motverka detta." "Mycket bra skola att studera på men själva studentutelivet som finns i Uppsala där jag bor saknar jag." "Kommer ifrån Uppsala vilket då är en av de bästa studentstäderna. Annars hade jag nog varit mer nöjd med Västerås." "Vet ej. Har ej deltagit i några aktiviteter på min studieort. Pendlar." "Bor i Västerås. Kommer från Uppsala och jämförelsevis är det inte mkt som händer!" 16

17 På vilket sätt skulle vi på MDH kunna hjälpa dig som student när det gäller karriärstöd: Inte intresserad Lite intresserad Intresserad Det här vill jag verkligen ha hjälp med Svar Kurs i att skriva CV 63 (18%) 93 (26%) 139 (39%) 60 (17%) 355/421 (84%) Personlig coachning 62 (18%) 91 (26%) 126 (36%) 72 (21%) 351/421 (83%) Coachning i grupp 133 (38%) 105 (30%) 77 (22%) 32 (9%) 347/421 (82%) Allmän information om företag,rekrytering och arbetsmarknad Träffa företagsrepresentanter och få information om deras rekryteringsprocess 35 (10%) 78 (22%) 160 (45%) 80 (23%) 353/421 (84%) 50 (14%) 64 (18%) 148 (42%) 89 (25%) 351/421 (83%) Ex-jobbsdagar 64 (18%) 92 (27%) 115 (33%) 76 (22%) 347/421 (82%) Informationsträffar om hur det är att arbeta utomlands Seminarier om trender och framtidsutsikter på arbetsmarknaden 107 (31%) 91 (26%) 92 (27%) 56 (16%) 346/421 (82%) 74 (21%) 105 (30%) 107 (31%) 63 (18%) 349/421 (83%) Inspirerande föreläsningar 49 (14%) 82 (23%) 146 (42%) 74 (21%) 351/421 (83%) Alumniverksamhet 125 (38%) 123 (37%) 58 (17%) 27 (8%) 333/421 (79%) Kommentarer till föregående fråga; På vilket sätt skulle vi på MDH kunna hjälpa dig som student när det gäller karriärstöd: "hello, I like to do job with my studies for my financial status. but i cannot find the way to approach for work in Sweden. Also i cannot get the information about the personal development classes. if i get the information about these details that will be fine for better future. " "vad är alumniverksamhet???" "eh...vad är alumniverksamhet? Kunde beskrivit begreppet!" "Vet inte vad alumniversamhet är, lite svårt att vara intresserad då ;)" "det är mer anpassat till teknikprogrammen än mot hvv är känslan" "Jag har sett tider och datum för den här sortens föreläsningar m.m. dock inträffar de alltid när jag har en föreläsning schemalagd." "har gått en kurs i cv skrivning genom mdh. vad är alumniverksamhet?" "Har arbetat som marknadsassistent/marknadskoordinator i nästan 10 år (i Stockholm), men har ingen formell utbildning. Mitt mål med utbildningen är att hitta ett nytt och intressant arbete 17

18 närmare min bostad i Strängnäs. Kanske som informatör/kommunikatör eller varför inte ett marknadsföringsjobb igen. Jag brinner för färg och form och har även en tillskärarutbildning från Paris." "Har inte hunnit börja tänka på jobb m.m. Har mest fokuserat på att komma in i studierna och göra ett bra jobb där." "Vissa av dessa saker finns ju redan på skolan." "Behöver inget stöd i dagsläget, har mycket egna kontakter" "vet inte vad karriärtorget är " "Alumniverksamhet vet jag inte vad det är" "Inget av ovanstående förslag passar in på min utbildning" "Möjlighet att få en personlig kontakt/handledare/mentor från arbetslivet och företag som kan hjälpa mig in i arbetslivet från en annan sida vore ett stort plus." "ö är inne på att förska klara uppgifterna. har inte hunnit reflektera över det änbs" "Egentligen verkligen intresserad av personlig coachning och coachning i grupp men det förutsätter att det håller vad som lovats och inte avbryts mitt i." "I would love to have any assistance that will enable me integrate easily into the job market a soon as i graduate." "Vet inte vad som menas med Alumniverksamhet. Därför kan jag inte svara på det." "allt sådana ovan förslag gynnar studenter särskild de som går i tre, det blir en förebredandet innan de möter arbetsmarkand som anses vara skrämmande för många. Samtidigt är det också väldigt bra om man redan i år 1, går sådana föreläsning och får inspration. Detta kan leda till studenterna ifrågasätta sitt val och kanske finner en mycket väl passande vall som denne absolut vill arbeta. Vidare fås kunskapen redan i starten vilket medför att man blir väl föreberedd. " "jag var inte ens medveten att jag var intresserad, tur att ni skickar såna här test så ögonen öppnas för möjligheter!" Övriga synpunkter: "Thanks alot for helping students to find job" "Jag vet inte vad ni syftar till när ni talar om karriär. En del skulle nog inte se det som karriär att sträva efter ett yrke där man bara får möjligheten att hjälpa och stödja människor. För övrigt vore det toppen med jobbcoacher etc." "att karriärtorget kunna vara i konkurent med andra bemanningar." "Jag tar gärna del av ert erbjudande, enligt mina svar i enkäten. Tack!" "Bra för elever som har det svårare att leta/få jobb när man studerar på heltid." 18

19 "Som ingenjör vill jag ha mer praktik. Inte bara den CO-OP vi kan få under sommaren." "ser fram emot ert svar." "Hade aldrig hört talas om karriärtorget innan ni skickade enkäten" "Det vore bra om skolan kunde locka in fler arbetsgivare som kan erbjuda extrajobb och annat på skolans hemsida " bör vara mer aktiva" "skicka lediga extra jobb" "Ambitionerna är nog bra men genomförandet kan bli mycket bättre." "Bra initiativ! " "I look forward to benefiting from this opportunity." "Kommer inte på några nu." "Har upplevt karriärtorget bra men har en erfarenhet när jag tittat runt att mycket är riktat på privat verksamhet och privata företag, inte så mycket kanske för dom som kommer jobba kommunalt/statligt, så som vård och omsorg kanske? Eller?" "Jobba på!" "Ang. fråga 5. (var bodde du innan du började studera?)som vid många andra tillfällen tar skolan för givet att man tar sitt pick och pack och flyttar till studieorten när man börjar studera. Detta passar inte för alla, speciellt inte om man är lite äldre och har hunnit rota sig nån annanstans. Jag bodde innan studierna på annan ort och bor där fortfarande!:)" "Klockren skola!" "Tycker karriärtorget borde synas och höras mera. Kanske komma ut till klasserna och prata samt presentera sig." "Grön fågel hoppar inte. True story" "Mer information om nya jobb samt mer riktlinjer till elevernas program." 19

20 Sammanställning företagsenkät Vad bedriver ni för verksamhet? 1.Privat sektor 27(82%) 2.Kommunal sektor 3(9%) 3.Landsting 0(0%) 4.Statlig verksamhet 3(9%) Vad för typ av arbete annonserade ni på Karriärtorget? 1.Sommarjobb 5(15%) 2.Extrajobb 10(30%) 3.Traineeplats 0(0%) 4.Praktikplats 1(3%) 5.Annan tjänst t ex vikariat, heltid, deltid 17(52%) 20

21 Arbetet som erbjöds var inom nedanstående område 1.Data/nätverk 5(15%) 2.Ekonomi/Ledarskap/ Arbetsliv/Handel/Mark nadsföring 3.Information/Kommu nikation/kultur 4.Innovation/Entrepre nörskap 5.Lärare/Samhällsvete nskap 6.Matematik/Naturkun skap 7.Språk/Humaniora/B eteendevetenskap 8.Teknik/Energiteknik/ Miljö/Transport 11(33%) 5(15%) 2(6%) 3(9%) 1(3%) 4(12%) 6(18%) 9.Vård/hälsa/omsorg 3(9%) 10.Annat 6(18%) Hur ofta har ni annonserat på Karriärtorget 1.Detta är första gången 15(47%) (31%) (9%) 4.Fler än 5 gånger 5(16%) 21

22 Vem/vilka erbjöd ni annonserad tjänst 1.Student från Mälardalens högskola 20(62%) 2.F.d. student från Mälardalens högskola 4(12%) 3.Annan 12(38%) 4.Vi tillsatte aldrig tjänsten 2(6%) Slutord Med vetskapen att Jobbcampus/Karriärtorget med stor sannolikhet kommer att utvecklas under nästa år så upprepar det jag skrev förra året: Resultatet för Jobbcampus 2010 visar tydligt på en efterfrågan från arbetsgivare att rekrytera studenter från Mälardalens högskola. Arbetsgivarna upptäcker det positiva med att rekrytera studenter som kan tillföra ny kunskap till företagen och i nästa steg kan sommarjobb och extrajobb leda till examensjobb på ett naturligt sätt. Vinsten för studenterna är inte bara ekonomisk utan man får även en chans att bygga upp sina kontakter inför framtiden och skaffa sig värdefull arbetslivserfarenhet. Dagens arbetsmarknad kräver mer av våra studenter och kan Jobbcampus/Karriärtorget bidra till att studenterna känner sig väl förberedda på klivet ut i arbetslivet så har vi kommit ett bra bit på vägen till Utbildningar som leder till jobb. 22

Resultatredovisning av studentenkät 2014

Resultatredovisning av studentenkät 2014 Foto: studio-e.se Resultatredovisning av studentenkät 2014 En undersökning av studenterna vid Campus Helsingborgs syn på staden Josefin Hellström Innehållsförteckning Inledning...2 Resultatredovisning...3

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 En kreativ och öppen miljö på campus ÖSTERSUND-STUDENTSTADEN BIRGITTA NILSSON 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Samarbeten för studenternas bästa

Samarbeten för studenternas bästa Samarbeten för studenternas bästa De aktörer som står bakom denna ansökan är Mälardalens Studentkår (MDS), Mälardalens högskola (MDH) samt Västerås stad och Eskilstuna kommun. Då MDH är en högskola med

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack!

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Så tillfredsställs arbetskraftsbehovet på Sveriges landsbygder med arbetskraftsreserven i Sveriges miljonprogram INNEHÅLL 5 Vill arbetssökande miljonprogramsbor pröva

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009 Flyinge jobbmodell av Gunnar Petersson Maj 2009 Reviderad 2009-01 01, 2009-01-25, 2009-03-02, 2009-03-28, 2009-05-12 Det hjälper inte att gödsla uppe bland blommorna. All gödsling måste ske vid rötterna

Läs mer

Företagens röst K O M M U N XX

Företagens röst K O M M U N XX Företagens röst K O M M U N XX Förutsättningar 200 företagare inbjudna delta 82 har genomfört enkäten. Antalet svar på varje enskild fråga framgår i diagrammet längst upp till höger. Könsfördelning 80

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet

Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet Rapport: Studentpaketet samlad marknadsföring för ökad attraktivitet Malin Swanström 2012 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Syfte, mål och frågeställningar... 5 3. Målgruppsanalys... 7 4. Resultat

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Demokratitorg våren 2015

Demokratitorg våren 2015 Demokratitorg våren 2015 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2015 1 Inledning Demokratitorg är en metod som ger förutsättningar för möten

Läs mer