3URJUHVVUHSRUWRQWKHLPSOHPHQWDWLRQRI(5) 6ZHGHQ -XQH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3URJUHVVUHSRUWRQWKHLPSOHPHQWDWLRQRI(5) 6ZHGHQ -XQH"

Transkript

1 1 (1) Department of International Development Co-operation (IDECO) Béatrice Neven Unit A/2 Immigration and Asylum European Commission DG/JAI 3URJUHVVUHSRUWRQWKHLPSOHPHQWDWLRQRI(5) 6ZHGHQ -XQH Sweden s national application cycle for the programme ranged from 20 October to 13 November Information about ERF was disseminated over the Internet as well as by mail to 700 addresses including for instant schools and organisations. The Swedish Migration Board received 188 applications of which 48 projects were approved by the Migration Board in co-operation with the National Integration Office. An ERF working group consisting of representatives from the National Integration Office and regional representatives from the Migration Board, has been set up, meeting on a regular basis discussing practical issues regarding the organisation of ERF and questions that arises from the projects. Each project has a contact person from the working group. Whereas a few projects started in 2000, a majority started during spring There are 26 projects within the field of integration, 9 within repatriation and 13 within reception. Some of these projects overlap in two or even three of the categories. In accordance with the Council decision on establishing the Refugge Fund, projects initially receive 50% of the ERF support. After having filed a half time report, further support can be disbursed. Migration Board Head office, Department of International Development Cooperation, NORRKÖPING Visiting address: Tegelängsgatan 19A Phone: Fax Website

2 2 Ämnesindelning av projekt som beviljats medel från Europeiska flyktingfonden 2000/

3 3 Projekt med inriktning mot återvandring, även kopplingen integration återvandring. (5)±/DQGVNURQD.RPPXQ 7HOOXV±cWHUYDQGULQJ Målgrupp: Företrädare för 500 familjer (generell information), 200 familjer (rådgivning avseende frivillig återvandring, 45 personer återvandrar till Balkan. Syfte/Mål: Rådgivning och information och kunskaper för frivillig återvandring till Balkan. Starta-eget-utbildning för företrädesvis flyktingar från Kosovo. Utveckla affärskontakter mellan Landskrona/Trelleborg och Kosovo. Etablera ett ökat samarbete med andra kommuner i Skåne i återvandringsfrågor samt skapa ökad förståelse för behovet att ekonomiskt stödja de flyktingar som vill flytta hem. (5)±6YHQVND5 GD.RUVHW+XYXGNRQWRUHW6WRFNKROP 6YHQVND5 GD.RUVHWV,QWHJUDWLRQVRFKcWHUYDQGULQJVSURMHNW Målgrupp: Personer som fått uppehållstillstånd av asylskäl eller skyddsbehov. Syfte/Mål: Bistå och stödja flyktingar i deras framtidsplanering oavsett om det gäller att stanna eller återvandra. Att inom Röda Korset förbättra och vidareutveckla metoderna och de gemensamma modellerna i arbetet för integration och återvandring och låta kopplingen mellan dessa två områden, i en ny metod Framtidsplanering, gå som en röd tråd genom hela projektet. (5)±6WRFNKROPVWDG8WELOGQLQJVI UYDOWQLQJHQ cwhuydqgulqjwloo 5HSXEOLND6USVND Målgrupp: Flyktingar som önskar återvandra till Republika Srpska Syfte/Mål: Att ge kvalificerad juridisk rådgivning till de som önskar återvandra till Republika Srpska genom informationsarbete via media. (5)±) UHQLQJ%L+1RUUN SLQJ %RVQDLQIR

4 4 Målgrupp: Flyktingar som önska återvandra till Bosnien Syfte/Mål: Att informera målgruppen om förutsättningar för återvandrande eller fast bosättning i Sverige och hjälpa till vid deras beslutfattande. (5)±6WXGLHIUlPMDQGHWLV GUD1lUNH±.DUOVNRJD'HJHUIRUV,QIRUPDWLRQVFHQWUHWI UERVQLVNDIUnJRU±,%) Målgrupp: Bosnier bosatta i Örebro län. Syfte/Mål: Stödja och informera om möjligheter till återvandring till Bosnien genom juridisk rådgivning och information. (5)±%+1HW±%RVQLHQ+HUFHJRYLQDQHWZRUN0DOP cwhuylqgd VWDUWDRFKGULYDI UHWDJL%RVQLHQ Målgrupp: Personer med uppehållstillstånd p.g.a. asylskäl eller skyddsbehov samt asylsökande. Syfte: Ge information, konsultation och utbildning till personer som vill återvandra till hemlandet och etablera företag för att kunna bli självförsörjande vilket kan leda till arbetstillfällen dels för de som återvandrar och dels för lokalbefolkningen. (5)±* WHERUJV,1,7,$7,9(7 *HWWLQJGRZQWREXVLQHVV Målgrupp: Bosnier, Kroater, Serber från Bosnien och Hercegovina, personer från Kroatien, Serbien, Montenegro, somalier, kosovoalbaner. Personer med tillfälligt uppehållstillstånd eller asylsökande samt övriga. Syfte/Mål: Att möjliggöra egenförsörjning vid återvandring genom stöd, information och utbildning. (5)±0LJUDWLRQVYHUNHW* WHERUJ.RVRYRIDGGHU Målgrupp: C:a personer från Kosovo som fått avslag på sin asylansökan inom region Väst. Syfte/Mål: Att underlätta för målgruppen att återvända till Kosovo genom att utveckla ett arbetssätt där frivilligorganisationer och Migrationsverket samarbetar i återvändandearbetet. De stödåtgärder som behövs ska tas fram i samarbete med målgruppen.

5 5 (5)±6RFLDOD0LVVLRQHQ6WRFNKROP cwhuydqgulqj±hqnrppxqdo DQJHOlJHQKHW" Målgrupp: Kommunala politiker i Stockholmsområdet dvs. centrala politiker i Stockholm Stad som arbetar med frågor relaterade till flyktingar eller invandrare. Lokala politiker i stadsdelsnämnderna i Stockholm stad. Centrala politiker i övriga kommuner i Stockholmsområdet. Syfte/Mål: Att genom opinionsbildning kring frågor som rör frivillig återvandring förbättra och öka lokala politikers förståelse för och insikter i dessa frågor samt belysa den roll som kommunen kan spela i detta sammanhang. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRWEDUQXQJGRPDUV XSSYl[WYLOONRUI UlOGUDUROOHQVDPWJRGHPlQV I UXWVlWWQLQJDUDWWDUEHWDPHGHQVDPNRPPDQGHEDUQ (5)±0LJUDWLRQVYHUNHWRFK6WRFNKROP6WDG5LQNHE\6GI ) UVNROHSURMHNWHWL5LQNHE\ Målgrupp: Asylsökande. Projektet riktar sig till barn till asylsökande. Syfte/Mål: Att skapa bra förutsättningar för att kunna leva upp till de av regeringen ställda kraven att erbjuda asylsökande barn samma tillgång till skola som svenska barn och barn som har uppehållstillstånd i Sverige. Detta genom att starta en flyktingförskola med verksamhet för både barn och föräldrar. Vidare ska Migrationsverket och kommunen utveckla sitt samarbete för att bättre kunna tillvarata varandras kunskaper och resurser. Projektet ska även skapa bättre förutsättningar för en framtida integration för de barn som stannar i Rinkeby. (5)±)RUVNQLQJVRFKXWYHFNOLQJVHQKHWHQ±)R8±6 GHUW UQ%RWN\UND.RPPXQ+DUI\UDSURMHNWVRPYLOOEHO\VDIO\NWLQJVNDSHWRFK RPKlQGHUWDJDQGHWLOnQJVLNWLJDLQWHJUDWLRQVDVSHNWHULVDPYHUNDQPHG IO\NWLQJDURFKIO\NWLQJIDPLOMHU )O\NWLQJEDUQVNDPUDWNRQWDNWHULGHWPnQJNXOWXUHOODERVWDGVRPUnGHW Målgrupp: Barn bosatta i det mångkulturella området, kan tillhöra olika flyktinggrupper. Syfte/Mål: Genom att undersöka KXUHQJUXSSEDUQVNDPUDWNRQWDNWHUIDNWLVNWVHU XW i och KXUEDUQHQVMlOYDVHUSnVLQDUHODWLRQHUWLOODQGUDEDUQ syftar detta projekt till att lägga grunden till en mer systematiserad kunskap om en viktig aspekt av det mångkulturella samhällets uppväxtvillkor.

6 6 0RWDOODRGGV Målgrupp: Personer som fått uppehållstillstånd p.g.a. asylskäl alt. Skyddsbehov. Syfte/Mål: Att NDI UVWnHOVHQI UYLONDRPVWlQGLJKHWHUVRPIUlPMDUP MOLJKHWHUQD I UHQXQJGRPPHGIO\NWLQJEDNJUXQGDWWNODUDVLJEUDLVNRODQRFKDUEHWVOLYHW. Analysen av de förhållanden som skapar sådana möjligheter skall ta sin utgångspunkt i målgruppens egen förståelse av sin situation, dvs. studien genomföres utifrån ungdomarnas eget perspektiv. )O\NWLQJXQJGRPDUVV\QSnGHQHJQDIUDPWLGHQ Målgrupp: Ungdomar med flyktingbakgrund, kan tillhöra olika målgrupper Syfte/Mål: I denna studie fokuseras IO\NWLQJXQJGRPDUVXSSIDWWQLQJRPKXUGHQ HJQDIUDPWLGHQNRPPHUDWWJHVWDOWDVLJ samt YLONDHUIDUHQKHWHURFKOHYQDGVYLOONRU VRPELGUDUWLOODWWVNDSDGHQQDIUDPWLGVV\Q Tidigare studier av ungdomars framtidssyn ger en möjlighet till jämförelse: Skiljer sig flyktingungdomars uppfattning om hur framtiden kommer att se ut från hur andra ungdomar i Sverige ser på framtiden? 8WDQI UVNDSOLYVVPlUWDRFKSUREOHPPHGEDUQHQ Målgrupp: Långtidsarbetslösa flyktingföräldrar med diffusa ohälsosymtom. Syfte/Mål: Att minska de svårigheter som formulerats i rubriken till detta delprojekt. Dvs. att lindra utanförskap, förbättra hälsosituationen och stärka föräldrarnas ork att hantera problemen med barnen. (5)±+XGGLQJH.RPPXQVIO\NWLQJPRWWDJQLQJ 3DSSDUROOHQLIRNXV Målgrupp: Flyktingmän med barn i skolåldern. Syfte/Mål: Att genom lösningsfokuserande och identitetsstärkande gruppaktiviteter och diskussioner förmå målgruppen att behålla en positiv föräldraroll i Sverige. Att bli integrerad och självförsörjande med en stark och positiv papparoll med auktoritet utan våld. (5)±* WHERUJVVWDG6'))U OXQGD,QWHJUDWLRQVSURMHNW%DUQ 8QJGRP) UlOGUDU±,%8) Målgrupp: Alla målgrupper med undantag av asylsökande.

7 7 Syfte/Mål: Att utveckla introduktion för barn och unga samt stärka och göra föräldrarna mer delaktiga i barnens vardag. Att ta tillvara den kompetens och erfarenhet som finns hos tidigare anlända för kunskapsöverföring och för att fungera som förebilder. Innebär också en kompetensutveckling för övrig personal i introduktionsverksamheten. (5)±/DQGVNURQD.RPPXQ 7HOOXV8QJGRPVVWDGHQ/DQGVNURQD Målgrupp: Flyktingungdomar och andra ungdomar i Landskrona Kommun. Syfte/Mål: I Landskrona har uppmärksammats att en bostadssegregering blir allt tydligare och man kan se att i de områden som är mindre attraktiva är invandrare med flyktingbakgrund starkt överrepresenterade. Följden av denna segregering blir dels att barn här får sämre uppväxtvillkor men också att den sociala segregeringen ökar mellan barn med olika etniska bakgrunder. Mot bakgrund av detta vill projektet genom att starta gruppverksamheter och nätverk motverka den negativa utveckling som segregeringen utgör. Man vill stärka flyktingungdomarnas integration och delaktighet i samhället och även individers självbild och självförtroende. Verksamheten ska också motverka negativa gängbildningar och destruktiva miljöer genom att erbjuda positiva mötesplatser på nya arenor som stimulerar till eget ansvar. (5)±/DQGVNURQD.RPPXQ 7HOOXVgSSHW)ULWLGVKHP Målgrupp: Barn och ungdomar mellan 6 12 år som bor i centrala Landskrona samt deras föräldrar. Syfte/Mål: I centrala Landskrona bor många barn med flyktingbakgrund och det har uppmärksammats att dessa har mindre bra uppväxtvillkor beträffande bl.a. att ha en meningsfull fritidssysselsättning. Projektet vill med utgångspunkt i FN:s barnkonvention skapa förutsättningar för att sätta barns behov i centrum genom att ge målgruppen en stimulerande fritidsverksamhet. Projektet ska starta en öppen fritidsverksamhet där också föräldrarna ska vara delaktiga och på så sätt få ökat inflytande i närsamhället. (5)6YHQVNDIO\NWLQJUnGHW (QVDPNRPPDQGHEDUQ Målgrupp: gode män

8 8 Syfte/Mål: Att bidra till att de gode männens möjligheter att göra ett bra arbete förbättras på ett sådant sätt att det stärker omsorgen om de ensamkommande barnen. (5)±0,*5$7,2169(5.(7 6DPVNROD+ JDQlV Målgrupp: Asylsökande barn och föräldrar. Syfte/Mål: Att genom aktiv samverkan mellan Migrationsverket och frivilligorganisationen IKF Höganäs för att uppnå ökad förståelse för asylsökandes villkor driva kvalitativt god öppen förskoleverksamhet. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRWNYLQQRU (5)±/DQGVWLQJHWL9lUPODQGV3V\NLDWULVND)O\NWLQJ&HQWHU 6HSDUDWLRQHUVSnYHUNDQSnKlOVDRFKDQSDVVQLQJKRVNYRWIO\NWLQJNYLQQRU Målgrupp: Samtliga vuxna kvinnor som ingick i projektet Vidgade psykosociala ankomstintervjuer för att underlätta tidiga insatser i kvotflyktingfamiljer. Den gruppen bestod av en kvotflyktinggrupp med dels iranska kurder från Al-Tashlägret och dels irakier från Rafha-lägret som togs emot av Karlstad och Kil kommuner under Syfte/Mål: Att kvinnorna får beskriva hur de upplever och påverkas av separationer från nära anhöriga och hur det påverkat hälsa och anpassning. Att som behandlare på så sätt få del av den kunskapen, förstå och underlätta integrationen och bemöta ohälsa hos den här gruppen kvinnor. Då kvinnorna ofta är mödrar till stora barnkullar, är det av stor vikt att de får adekvat hjälp till att fungera på så optimal nivå som möjligt. De kan på så sätt anpassa sig bättre såsom maka och mor i det svenska samhället. (5)±6YHQVND5 GD.RUVHW* WHERUJ 6DPWDORFKPHGPlQVNOLJWVW G Målgrupp: I första hand kvinnor från Kosovo, men även bosniska kvinnor kan deltaga Syfte/Mål: Att möta utsatta kvinnor från Kosovo under vistelsetiden i Sverige, där de sökt asyl eller har tillfälligt uppehållstillstånd. Att utveckla en samtalsform som kan fungera stödjande och terapeutiskt i detta möte med kvinnorna som oftast valt att inte samtala om vad de upplevt i hemlandet och under flykten. Att bli lyssnad till, att bli sedd och bekräftad, att få upprättelse är ett viktigt delmål.

9 9 (5)±&HQWUXPI U7RUW\URFK7UDXPDVNDGDGH±&7'.DUROLQVND 6MXNKXVHW6WRFNKROP 6$%,1$ Målgrupp: Kvinnor som kommer till Sverige som flyktingar och som utsatts för sexuella övergrepp av vilka många utsatts för övergrepp som en del av tortyr, polisövergrepp eller övergrepp av andra maktgrupper eller i krig. Syfte/Mål: Att bygga upp en modell för ett effektivt omhändertagande av kvinnor utsatta för sexuella övergrepp som snabbt kan aktiveras och har en potential för en ökad belastning vid en massflyktsituation. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRWLQYDQGUDUHVRPP WWKLQGHU I U\UNHVXW YQLQJHOOHUKDIWVYnULJKHWDWWXSSQn DQVWlOOQLQJVEDUKHWbYHQLQULNWQLQJPRWGHVRPKDIWVYnUW DWWNODUDDYGHQRUGLQDULH6),XQGHUYLVQLQJHQ (5)±,QWHJUDWLRQVI UYDOWQLQJHQL6WRFNKROP 5HNU\WHULQJVSURJUDPPHW Målgrupp: Arbetslösa invandrare och flyktingar, år, som har goda kunskaper i svenska språket och är intresserade av att arbeta inom omsorgen. Syfte/Mål: Att ge deltagarna insyn i den kommunala organisationen och kontaktytor inom kommunen samt att inspirera deltagarna till utbildning inom omsorgsområdet samt ge dem insyn och sådan erfarenhet inom detta område att de kan erhålla anställning. Projektet vill även underlätta för enheterna inom omsorgen att rekrytera personal. Syfte är också att utarbeta en modell för rekrytering som går att applicera på andra bristyrken inom kommunen. (5)±*lYOH.RPPXQ,QYDQGUDUFHQWUXP gndgpnqjidoglriihqwolj YHUNVDPKHW Målgrupp: Nyanlända flyktingar (motsv.) med en tydlig utbildnings-/ yrkesbakgrund som haft svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden med de traditionella metoder som erbjuds personer ska ingå i projektet.

10 10 Syfte/Mål: Att genom en lärlingsutbildning öka mångfalden inom Gävle Kommuns förvaltningar samtidigt som de invandrare som idag står utanför arbetsmarknaden integreras i arbetslivet och deras kunskap och kompetens tas tillvara. (5)±0DOP.RPPXQ8WELOGQLQJVI UYDOWQLQJHQ,QWHJUHUDG 9DOLGHULQJ Målgrupp: 80 nyanlända skyddsbehövande personer Syfte/Mål: Att ta tillvara den yrkeskompetens som nyanlända skyddsbehövande har med sig. Att de får möjlighet att etablera sig i det svenska samhället utifrån sin identitet och yrkeskompetens och att arbetsgivare och fackliga representanter får ett instrument att värdera utländsk yrkeskompetens. Målgruppen ska ha fått möjlighet till värdering av sin yrkeskompetens utifrån ett valideringsunderlag som värderar nyanländas yrkeskompetens i anslutning till avslutad introduktion. (5)±1lVVM.RPPXQ)O\NWLQJDYGHOQLQJHQ 9lOMUlWWVSnU Målgrupp: 20 flyktingar som efter avslutat introduktionsprogram inte kommit ut i egen försörjning. Syfte/Mål: Integration av flyktingar, som efter avslutat introduktionsprogram inte nått målet att ha kunskaper relaterade till sin kompetens, förutsättning och livssituation. Att uppnå ett nytt förhållningssätt i arbetet med integration av flyktingar. Projektet arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt. Erfarenhet ur detta projekt ska genomsyra kommunens fortsatta flyktingmottagning samt kunna vara användbart som en gemensam grund för arbetet i Europa. Projektet syftar till att få en bättre förståelse för integrationsprocesserna, att praktiskt underlätta integrationen och att öka delaktigheten i integrationsarbetet. (5)±+HOVLQJERUJVVWDG8WYHFNOLQJVQlPQGHQ 6DPYHUNDQ,QWHJUDWLRQ Målgrupp: Alla invandrare inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Helsingborgs stad. Syfte/Mål: Att genom praktiska samverkansformer och stöd till individen avsevärt öka självförsörjningsgraden för målgruppen. Man ska underlätta för invandrarna att slussas ut på den svenska arbetsmarknaden och därmed också i det svenska samhället. Projektet ska också informera näringslivet om den lokala situationen, vilken kompetens invandrargruppen besitter och att de därmed utgör en stor resurs för arbetsmarknaden.

11 11 (5)±$UEHWVI UPHGOLQJHQL8SSVDOD (IIHNWLYDUH,QWHJUDWLRQ Målgrupp: 400 personer med utomnordisk bakgrund inskrivna på arbetsförmedlingen i Uppsala samt uppskattningsvis lika många med samma bakgrund som inte är inskrivna på arbetsförmedlingen men som med rätt stöd skulle kunna bli arbetsföra. Syfte/Mål: Att med olika metoder bana väg för en tidig och effektiv introduktion. Att skapa en sammanhängande introduktion mot tidigare då man haft punktinsatser som utgångspunkt. Att finna bättre samverkansformer som gagnar individens intressen genom att t.ex. involvera privata aktörer som bemanningsföretag i arbetet. (5)±)RONXQLYHUVLWHWHWL.ULVWLDQVWDG 0HWRGPnO6(6$0 Målgrupp: Invandrare med hög utbildning, särskilt kvinnor. Syfte/Mål: Att utprova och dokumentera en metodik relationspedagogik som avsevärt ska förkorta integrationstiden genom att målgruppen ska lära sig språket snabbare och mera målinriktat. T.ex. ska en leg. Vårdpersonal utbildas i arbetsspråket direkt för att undvika att känna sig omotiverad till språkinlärningen vilket kan uppstå i den ordinarie SFI-undervisningen och vid långsam studietakt. Metoden bygger på effektiv samverkan mellan socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare och lämpar sig särskilt för högutbildade och ska ge företräde åt kvinnor. (5)±gUHEUR/lQV/DQGVWLQJ 6MXNVN WHUVNDRFKLQYDQGUDUH Målgrupp: Invandrare som har sjuksköterskeutbildning från annat land, inkl. personer som fått uppehållstillstånd p.g.a. asylskäl eller skyddsbehov bosatta i Örebro län. Syfte/Mål: Att få kunskaper om personer inom målgruppen som har en sjuksköterskeutbildning men som inte utövar yrket och att klargöra vad som utgör hinder för yrkesutövningen. Att utarbeta metod för att stödja personer så att de kan erhålla svensk sjuksköterskelegitimation samt om behov av kompletterande utbildning finns, utreda möjlighet till detta och finna samarbetspartner. (5)±+\OOLH6WDGVGHOVI UYDOWQLQJL0DOP 3URJUDPI U DUEHWVOLYVLQULNWDGUHKDELOLWHULQJDYWUDXPDWLVHUDGHIO\NWLQJDURFK LQYDQGUDUH

12 12 Målgrupp: Flyktingar/invandrare som har introduktionsersättning/socialbidrag, har traumatiserade upplevelser av krig och tortyr; har förlorat sin yrkesidentitet samt inte kunnat Syfte/Mål: Att tillgodose behovet av en sammanhållen insats omfattande behandling, språkundervisning och arbetsförberedande åtgärder som leder till att målgruppen uppnår anställningsbarhet. (5)±-lUIlOOD.RPPXQ)O\NWLQJPRWWDJQLQJHQ 0RWQ\IUDPWLG Målgrupp: långtidsarbetslösa svenskar och invandrare i åldrarna ungdomar, svenskar och invandrare i åldrarna år som har hinder och behöver extraordinära åtgärder för att dels kunna fungera i sociala sammanhang och dels våga ta steget ut i ordinarie utbildning och ut på arbetsmarknaden. Syfte/Mål: Att utbilda målgrupp 1. till att handleda målgrupp 2. för att få erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av vård vilket kan leda till praktik och utbildning inom vårdyrket. Att 90 % av målgrupp 2. efter projekttiden ska ha fått förankring i arbetslivet eller vidare studier. (5)6WXGLHI UEXQGHW1%9L6NnQH 9l[DWLOO Målgrupp: Invandrare/flyktingar som inte kunnat tillgodogöra sig traditionell SFIundervisning och som är arbetslösa och bidragsberoende. Syfte/Mål: Att målgruppen ska uppnå SFI-behörighet och på vägen dit få hjälp med att finna praktikplats. Projektets övergripande syfte är att stärka deltagarnas självkänsla, motivation och insikt om sin egen kapacitet. Utifrån att målgruppen tros ha dålig kännedom om hälso- och livsstilsfrågor så är hälsoinformation en del av arbetet i projektet. (5)- QN SLQJV.RPPXQ6RFLDOI UYDOWQLQJHQ 3DVVDJHQ Målgrupp: 1. Alla ungdomar, även asylsökande, i åldrarna år som kommit till kommunen med eller utan flyktingstatus och som skulle placerats på Bäckadalsgymnasiet om inte introduktionsprojektet funnits. 2. Nyanlända flyktingar och andra invandrare i kommunen med uppehållstillstånd och som är mellan 21 och 24 år. Antal deltagare beräknas upptill max 20 elever.

13 13 Syfte/Mål: Att underlätta anpassning och integrering i skolan och i det svenska samhället genom studier i svenska, studiebesök, kulturkunskap och normorientering, sociokulturell information och samhällsorientering, friluftsliv och idrott. Regelbundna föräldrasamlingar och utvecklingssamtal ordnas för att föräldrar eller släktingar ska bli delaktiga i ungdomarnas skolgång. (5)±*lYOH.RPPXQ,QYDQGUDUFHQWUXP 6SUnNVDPWW Målgrupp: Flyktingar som lider av post-traumatiskt stressyndrom, PTSD. Syfte/Mål: Att inom ramen för ordinarie SFI-verksamhet och i samarbete mellan Invandrarcentrum, Socialtjänst, Komvux-SFI och primärvård införa ett arbetssätt som löpande utformar, utprovar och utvärderar en adekvat undervisning för elever med diagnosen PTSD. (5)±.RPYX[.RUVlQJVNRODQ9lVWHUnV )ULVNYnUGVSURMHNW%LOOVWD Målgrupp: Flyktingar/invandrare i åldrarna år som inte klarat SFI och som är socialbidragsberoende samt arbetslösa invandrare med utbildningsbidrag. C:a 60 st. Syfte/Mål: Att få målgruppen att bli mer medveten om friskvårdens betydelse för den egna hälsan. Att få målgruppen att komma igång med friskvård i syfte att må bra och komma i balans med sig själv och därigenom öka anställningsbarheten. Att med f riskvården som medel integrera målgruppen med den övriga verksamheten och därmed i samhället genom föreningsverksamhet samt att öka intresset för föreningsverksamhet för att bibehålla och utveckla sitt intresse för friskvård efter avslutat projekt. 3URMHNWLQULNWDGHPRWLQWHJUDWLRQRFKVRFLDOWVW GWLOO DV\OV NDQGHRFKIO\NWLQJDUlYHQGHVRPEHILQQHUVLJL YlQWDQGHW SnEHVOXWXQGHUDV\OSURFHVVHQVDPW IDPLOMHnWHUI UHQLQJVSURFHVVHQ

14 14 (5)±&DULWDV6WRFNKROP (QPRWWDJQLQJI UDV\OV NDQGHRFK IO\NWLQJDUL6WRFNKROP Målgrupp: Asylsökande och flyktingar i Stockholm Syfte/Mål: Att i arbetet med asylsökande och flyktingar tillvarata människans egna resurser och initiativkraft vilka ska vara vägledande in i det svenska samhället. Att genom samtalsstöd och rådgivning ge även dem som måste återvända en möjlighet till genomtänkt och realistiskt återvändande. Att utveckla samarbetsformer med myndigheter och andra organisationer i syfte att åstadkomma ett bra och sammanhållet arbete med asylsökande och flyktingar samt deras anhöriga. (5)±6RFLDOD0LVVLRQHQ6WRFNKROP +lovdrfkolyvprg Målgrupp: Asylsökande Syfte/Mål: Projektet vill er erbjuda olika kurser, hälsofrämjande aktiviteter samt kulturverksamhet i syfte att de asylsökande, genom att vara aktiva och använda den svenska de lärt sig under den första aktiva fasen, ska leda till att de snabbare blir integrerade vid ett positivt beslut alternativt att de kan fatta överlagda beslut för sig själva samt ev. familj vid ett negativt beslut. (5)±*LPR±9DWWHQVWD0LVVLRQVI UVDPOLQJ 'LDNRQDOWMlQVWI U DV\OV NDQGH Målgrupp: Asylsökande: Textilverksamhet för kvinnor, Cykelkurs för kvinnor, Grupp för ensamstående mammor med barn, Mötesplats för män. Syfte/Mål: Att genom intressegrupper, i studiecirkelform, stötta de asylsökande som av olika anledningar står utanför Migrationsverkets svenskutbildning samt öppna upp för kulturmöten genom att ha skapat en mötesplats. Att i dessa sammanhang ge plats för bearbetning av upplevelser, mer kunskap i svenska språket och att skapa ett kontaktnät mellan asylsökande. (5)±6WXGLHIUlPMDQGHWL8PHn 6YHULJHGLWWQ\DODQG Målgrupp: Somalier i Umeå, enskilda umeåbor med intresse av övergripande målfrågor för projektet, övriga invandrargrupper. Syfte/Mål: Att genom olika utbildningar med Portfolie metoden som grund (Metoden bygger på att på ett innovativt sätt möta svårnådda grupper och på ett

15 15 individuellt anpassat sätt motivera till att skaffa sig kunskaper på olika områden.), kulturverksamhet och föreläsningar utveckla ett forum för mötet mellan svenskar och somalier. Att skapa förutsättningar för målgruppen att klara att leva och ta ansvar på lika villkor i ett jämställt demokratiskt Umeå och på sikt kunna delta i planering och utveckling i samhället. Detta i syfte att ge en större möjlighet att integrera sig i det svenska samhället eller få redskap att fatta rätt beslut inför en eventuell återvandring. Att öka målgruppens läs- och skrivförståelse är att öka möjligheten för den vuxna generationen att följa barnen i deras utveckling i det svenska samhället och öka deltagandet i den förändring som sker för familjen oavsett beslut. ERF 131 Lilla Malma Dunker pastorat, Malmköping: Utkantsdiakoni i församling mitt 0nOJUXSS$V\OV NDQGHPHGVlUVNLOGDEHKRY Syfte/Mål: Lilla Malma och Dunker pastorat driver ett projekt vilket innebär att man i ett boende tar emot asylsökande med särskilda behov. Syfte är att utveckla denna verksamhet med ytterligare stödjande insatser med inriktningen förebyggande hälsovård. (5)±/DQGVWLQJHWL9lUPODQGVSV\NLDWULVNDIO\NWLQJFHQWHU )O\NWLQJ&HQWHUV0,9SURMHNW Målgrupp: Asylsökande och personer med tillfälligt skyddsbehov i Sverige. Syfte/Mål: Många personer i målgruppen tycks leva i ett vaacum där framtiden är oförutsägbar. Erfarenhet har visat att det i individuella samtal med dessa människor kan vara svårt att hitta kanaler som ger en positiv behandlingseffekt. Projektet vill prova alternativa tillämpningar genom kreativa uttrycksformer för att bättre tillgodose de behov som finns. (5)6RFLDOD0LVVLRQHQ6WRFNKROP )DPLOMHnWHUI UHQLQJ Målgrupp: Sociala Missionen har kontakt med ca 150 personer inom integrationsprogrammet. Många av dessa söker stöd för familjeåterförening. Även övriga som efter tips från landsmän söker kontakt med organisationen. Syfte/Mål: Att underlätta processen och väntetiden samt förbereda mottagandet av familjen. Att medverka vid familjeåterförening och uppföljning av familjen som helhet under längre tid. (5)±%RWN\UND.RPPXQ $OWHUQDWLYLQWURGXNWLRQVSODWV

16 16 Målgrupp: Syfte/Mål: Att utveckla en samverkansmodell med Migrationsverket för att finna en modell för hur information om bosättning/introduktion kan erbjudas i andra kommuner än Botkyrka för att asylsökanden ska erhålla en så bra kunskap och insikt om bosättning och introduktion i annan kommun att denne kan fatta ett väl genomtänkt beslut om var introduktionen/bosättningen bäst ska ske. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRW NDGI UVWnHOVHPHOODQROLND NXOWXUHU (5)±6.66\GL/XQGVVWLIW 0 WHVSODWVXQJDWURHQGH Målgrupp: Ungdomar över 15 år som är aktiva i sin församling, c:a 25 personer. Syfte/Mål: Att skapa en mötesplats och utveckla en gemensam studiecirkel enligt MOD (mångfald och dialog) metoden för troende kristna, muslimska och judiska ungdomar i Malmö för att dessa grupper ska få en större förståelse för varandras religioner och livsstil. Det övergripande målet i MOD-processen är att skapa ett samhälle för alla med jämställdhet, mångfald och demokrati som värdegrunder. (5)±.RWWHQEDUQNXOWXUFHQWUXP/XOHn.RPPXQ WRQnULQJRV\QOLJQX Målgrupp: Ungdomar år. Syfte/Mål: Att skapa ett klimat där ungdomar kan möta varandra med respekt. Att uppmuntra ungdomars egna förslag och initiativ. Att i olika verksamheter (workshops) och genom att belysa motsatsförhållanden och genom förutsättningslöst och gränsöverskridande experimenterande i skapande och drama ge ungdomar möjlighet att växa och utvecklas och inte skrämmas av olikheter utan att stärkas av mångfalden efter att ha sett omvärlden genom någon annans ögon. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRWDUEHWHPHGIO\NWLQJDUVRP OLGHUDYSV\NLVNRKlOVD (5)±0,*5$7,2169(5.(7L8SSVDOD $WWDUEHWDPHG WUDXPDWLVHUDGHIDPLOMHU

17 17 Målgrupp: Personalen på flyktingmottagningen i Gimo. Syfte/Mål: Att öka personalens kunskap om och beredskap för psykisk ohälsa bland asylsökande samt att upparbeta och utveckla samarbetsformer med personalen inom Uppsala läns landsting. (5)±.DUROLQVND,QVWLWXWHW6WRFNKROP6HNWLRQHQI U3V\NLDWUL 3URMHNW +lovrvdpwdo±hqphwrgdwwwlgljwxsswlfndphglflqvndsv\nrorjlvndrfk VRFLDODEHKRYRFKVWUDWHJLHUI UKlOVD±VDPYHUNDQLDV\OPRWWDJQLQJ nwhuydqgulqjnwhuylqgdqghrfklqwhjudwlrq Målgrupp: Asylsökande, personer med tillfälligt skyddsbehov, personer med permanent uppehållstillstånd Syfte/Mål: Att öka kompetensen hos berörda handläggare och sjukvårdspersonal för att den på tidigt stadium ska kunna uppmärksamma medicinska, psykologiska och sociala behov bland asylsökande och kunna erbjuda hälsosamtal som en rutinmässig metod enligt Allmänna råd från Socialstyrelsen och erbjuda relevant vård vid behov. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRWDWWXQGHUOlWWD LQWHJUDWLRQVSURFHVVHQI UPLQRULWHWVJUXSSHULGHWVYHQVND VDPKlOOHWRFKDWWEHNlPSDIUlPOLQJVILHQWOLJKHWRFK UDVLVP (5)±6YHULJHV0XVOLPVND5nG,QWHJUDWLRQVSURFHVVHQEODQGODQGHWV LQYDQGUDUHRFKDV\OV NDQGHPXVOLPHU Målgrupp: Asylsökande, invandrare med muslimsk bakgrund, nya svenskar, ungdomar, kvinnor Syfte/Mål: Att genom opinionsbildning, kulturellt, socialt och politiskt arbete, informationsarbete, kontaktuppbyggande och genom att bygga upp ett nätverk mellan kommunens förvaltningar och muslimska organisationer uppnå en interkulturell dialog mellan myndigheter och nya muslimer där attityder och fördomar kan diskuteras. Projektet vill skapa trygghet för landets muslimer, motverka segregering, öka förståelsen mellan olika kulturer i en pluralistisk verklighet där mångfald ska inte bara accepteras utan också praktiseras och levas. Centralt tema är kampen mot främlingsfientlighet och all sorts rasism.

18 18 (5)±$IURVYHQVNDUQDV5LNVI UEXQG 'HQDIULNDQVND LQYDQGUDUJUXSSHQVLQWHJUDWLRQL6YHULJHRFKL(8OlQGHUQD,7IRUXPVRP YHUNW\JNDUWOlJJQLQJRFKNRQIHUHQVVRPEDVI ULGpRFK NXQVNDSVXWYHFNOLQJ Målgrupp: Övergripande målgrupp är invandrare med afrikanskt ursprung. Syfte/Mål: Att samla in kunskap och erfarenheter som kan underlätta ett långsiktigt och effektivt integrationsarbete med personer med afrikanskt ursprung i Sverige och i EU. Att genom utvecklingen av ett Website använda IT som ett verktyg i det integrationspolitiska arbetet. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRWXWYHFNOLQJLDUEHWHWPHG DV\OSURFHVVHQ (5)±* WHERUJVXQLYHUVLWHW3V\NRORJLVND,QVWLWXWLRQHQ 7LOOI UOLWOLJKHW RFKWURYlUGLJKHWLDV\OSURFHVVHQ Målgrupp: Handläggare på Migrationsverket och asylsökande samt personer som fått uppehållstillstånd p.g.a. asylskäl. Syfte/Mål: Tidigare forskning om människors förmåga att göra korrekta bedömningar av tillförlit och trovärdighet har visat att vi människor har en tendens att hålla oss med stereotypa och felaktiga uppfattningar om vad som kännetecknar ett trovärdigt uppträdande. Forskning har även visat att förmodade expertgrupper t.ex. inom rättsväsendet, inte presterar bättre än oss andra. Projektet vill genomföra en inventering om de uppfattningar som handläggare inom Migrationsverket håller beträffande tillförlitlighet och trovärdighet (och dess motsatser) och vidare matcha dessa uppfattningar mot vad tidigare forskning visar för att sedan på ett konkret och tillgängligt vis avrapportera resultaten till verkets tjänstemän. I korthet är projektets syfte och målsättning att förbättra förutsättningarna för de tjänstemän inom Migrationsverket vilka handlägger asylärenden vilket naturligtvis, i förlängningen, kommer att påverka alla asylsökanden på ett positivt sätt.

19 19 Projekt som beviljats medel från Europeiska flyktingfonden 2000/2001

20 20 ERF 101 Kontaktperson: Kjerstin Almqvist NMHUVWLQDOPTYLVW#OLYVH /DQGVWLQJHWL9lUPODQGV3V\NLDWULVND)O\NWLQJ&HQWHU )O\NWLQJ&HQWHUV0,9SURMHNW ERF UJHQ3DWULNVVRQ MRUJHQSDWULNVVRQ#DVQODQGVNURQDVH /DQGVNURQD.RPPXQ%DUQRFK XQJGRPVI UYDOWQLQJHQ Projektnamn:Tellus Ungdomsstaden Landskrona ERF 114 /HQD/LQGK OHQDOLQGK#JDYOHVH *lyoh.rppxq,qydqgudufhqwuxp Projektnamn:Språksamtt ERF 115 7RUG-RKQVRQ WRUGMRKQVRQ#IRONNXQLYHUVLWHWHWVH )RONXQLYHUVLWHWHW.ULVWLDQVWDG Projektnamn:Metodmål SESAM 2001 ERF 116 2OD$[HOVVRQ RODD[HOVVRQ#ODQFDPYVH $UEHWVI UPHGOLQJHQL8SSVDOD Projektnamn:Effektivare integration ERF 117 /DUV(ULN/XQG ODUVHULNOXQG#YDVWHUDVVH.RPYX[.RUVlQJVVNRODQ9lVWHUnV )ULVNYnUGVSURMHNW%LOOVWD

21 21 ERF 118 5DJQKLOG6lOO QEYUDJQKLOG#VZLSQHWVH 6WXGLHI UEXQGHW1%96NnQH 9l[DWLOO ERF 119 0DUWLQ1LKOJnUG PDUWLQQLKOJDUG#VNVVH 6.66\GL/XQGV6WLIW 0 WHVSODWVXQJDWURHQGH ERF 121 *XQ%HUJOXQG JXQEHUJOXQG#PLJUDWLRQVYHUNHWVH 0LJUDWLRQVYHUNHW8SSVDOD*LPR $WWDUEHWDPHGWUDXPDWLVHUDGHIDPLOMHU ERF 122,QJHPDU6WUDQGEHUJ UHIXJH#DOJRQHWVH 6YHQVND)O\NWLQJUnGHW (QVDPNRPPDQGHEDUQ ERF 123 /HQD5 VVHO OHQDU#VRFLDODPLVVLRQHQDVH 6RFLDOD0LVVLRQHQ6WRFNKROP cwhuydqgulqj±hqnrppxqdodqjholjhqkhw" ERF 124 3HU)ORUHOO SHUIORUHOO#PLJUDWLRQVYHUNHWVH 0LJUDWLRQVYHUNHW0DOP 6DPVNROD±+ JDQlV ERF 125 (NUHP&HOLN

22 22 ERVQLDQEXVLQHVV#EKQHWZRUNRUJ %+1HW±%RVQLHQ+HUFHJRYLQD1HWZRUN0DOP cwhuylqgdvwduwdrfkgulydi UHWDJL%RVQLHQ ERF 126 /HQD/HHG OHQDOHHG#PLJUDWLRQVYHUNHWVH 0LJUDWLRQVYHUNHW* WHERUJ.RVRYRIDGGHU ERF 127,QJULG6FKL OHU LQJULGVFKLROHU#UHGFURVVVH 6YHQVND5 GD.RUVHW* WHERUJ 6DPWDO 0HGPlQVNOLJWVW G ERF 128 0LUVDG+DG]LF PLUVDG#LQLWLDWLYHWQX * WHERUJV,1,7,$7,9(7 *HWWLQJGRZQWREXVLQHVV (5)±.DUOVNRJD'HJHUIRUV ERF 130 6WXUH-RKDQVVRQ LEIVIU#WHOLDFRP 6WXGLHIUlPMDQGHWLV GUD1lUNH±,QIRUPDWLRQVFHQWUHWI UERVQLVNDIUnJRU,%)± 6DGLMD+DG]LUHVLF EKBXGUX]HQMH#VZLSQHWVH ) UHQLQJHQ%L+1RUUN SLQJ %261$,1)2 ERF 131 $JQHWD$QGHUVVRQ MDQJDQGHUVVRQ#WHOLDFRP /LOOD0DOPD±'XQNHUSDVWRUDW0DOPN SLQJ 8WNDQWVGLDNRQLLI UVDPOLQJPLWW

23 23 ERF 132 /HQD'DKOERP-DNREVVRQ OHQDGDKOERP#OLYVH /DQGVWLQJHWL9lUPDOQGV3V\NLDWULVND)O\NWLQJ&HQWHU 6HSDUDWLRQHUVSnYHUNDQSnKlOVDRFKDQSDVVQLQJKRV NYRWIO\NWLQJNYLQQRU ERF 137 2YH5nGEHUJ RYHUDGEHUJ#XWELOGQLQJVWRFNKROPVH 6WRFNKROP6WDG8WELOGQLQJVI UYDOWQLQJHQ cwhuydqgulqjwloo5hsxeolnd6usvnd ERF 138.DULQ'XEHUJ NDULQGXEHUJ#UHGFURVVVH 6YHQVND5 GD.RUVHW+XYXGNRQWRUHW6WRFNKROP 6YHQVND5 GD.RUVHWV,QWHJUDWLRQVRFK nwhuydqgulqjvsurmhnw ERF 139 %ULWD+lQQHVWUDQG FWG#VZLSQHWVH &HQWUXPI U7RUW\URFK7UDXPDVNDGDGH.DUROLQVND 6MXNKXVHW6WRFNKROP 6$%,1$ ERF 140 0DXG:DW] PSZDW]#VZLSQHWVH &DULWDV6WRFNKROP (QPRWWDJQLQJI UDV\OV NDQGHRFKIO\NWLQJDUL 6WRFNKROP ERF 141 SV\NLDWUL 6ROYLJ(NEODG 6ROYLJ(NEODG#LSPNLVH.DUROLQVND,QVWLWXWHW6WRFNKROP6HNWLRQHQI U 3URMHNW+lOVRVDPWDO

24 24 ERF 142 3lU$QGHUV*UDQKDJ SDJ#SV\JXVH * WHERUJV8QLYHUVLWHW3V\NRORJLVND,QVWLWXWLRQHQ Projektnamn:Tillförlitlighet och trovärdighet i asylprocessen ERF 143 &KULVWLQD8JJOD FKULVWLQDXJJOD#KHPXWIRUVVH *LPR9DWWHQVWD0LVVLRQVI UVDPOLQJ 'LDNRQDOWMlQVWI UDV\OV NDQGH ERF 144 ERF 146 ERF 147 ERF 148 ERF 149 %LUJLWWD/-RKDQVVRQ ELUJLWWDQ\YL#WHOLDFRP 6RFLDOD0LVVLRQHQ1\E\9LVLRQ8SSVDOD +lovdrfk/lyvprg (OVLH&)UDQ]pQ HOVLHFIUDQ]HQ#WHOLDFRP )R86 GHUW UQ%RWN\UND.RPPXQ )O\NWLQJVNDSHWRFKRPKlQGHUWDJDQGHWLHWW OnQJVLNWLJWLQWHJUDWLRQVSHUVSHNWLY 0DUL/RXLVH.KDQ7DPDNORH PDULHORXLVHNKDQWDPDNORH#DGPKXGGLQJHVH +XGGLQJH.RPPXQV)O\NWLQJPRWWDJQLQJ 3DSSDUROOHQLIRNXV (OLVDEHWK6XQGEHUJ HOLVDEHWKVXQGEHUJ#NRPPXQQDVVMRVH 1lVVM.RPPXQ)O\NWLQJDYGHOQLQJHQ 9lOMUlWWVSnU 0DJQXV$[HOO

25 25 ERF 150 ERF 151 ERF 152 ERF 153 ERF 154 PDJQXVD[HOO#VZLSQHWVH,QWHJUDWLRQVI UYDOWQLQJHQL6WRFNKROP 5HNU\WHULQJVSURJUDPPHW 5RQQ\1LOVVRQ URQQ\QLOVVRQ#PDOPRVH 0DOP.RPPXQ8WELOGQLQJVI UYDOWQLQJHQ,QWHJUHUDGYDOLGHULQJ 3LD/LQGVWU P SLDOLQGVWURP#IUROXQGDJRWHERUJVH * WHERUJV6WDG6'))U OXQGD,QWHJUDWLRQVSURMHNW%DUQ8QJGRP) UlOGUDU±,%8) (ZD+LOOHUVWU P HZDKLOOHUVWURP#MDUIDOODVH -luilood.rppxq)o\nwlqjprwwdjqlqjhq 0RWQ\IUDPWLG 0N\DEHOD6DEXQL DVUULNV#WHOLDFRP $IURVYHQVNDUQDV5LNVI UEXQG 'HQDIULNDQVNDLQYDQGUDUJUXSSHQVLQWHJUDWLRQ 0RVWDID.KDUUDNL LILVUDELWD#WHOLDFRP 6YHULJHV0XVOLPVND5nG,QWHJUDWLRQVSURFHVVHQEODQGODQGHWVLQYDQGUDUHRFK DV\OV NDQGHPXVOLPHU ERF 155 Kontaktperson: Lars Ekström ODUVHNVWURP#PDOPRVH +\OOLHVWDGVGHOVI UYDOWQLQJ0DOP 3URJUDPI UDUEHWVOLYVLQULNWDGUHKDELOLWHULQJDY WUDXPDWLVHUDGHIO\NWLQJDURFKLQYDQGUDUH

26 26 (5)± (5)± 5RODQG+HQQHUGDO URODQGKHQQHUGDO#RUHEUROOVH guheur/lqv/dqgvwlqj 6MXNVN WHUVNDRFKLQYDQGUDUH 5REHUW/DUVVRQ UREHUWODUVVRQ#JDYOHVH *lyoh.rppxq,qydqgudufhqwuxp gndgpnqjidoglriihqwoljyhunvdpkhw ERF 158 5LLWD+lUOLQ ULLWDK#VRFLDODPLVVLRQHQDVH Organisation: Sociala Missionen )DPLOMHnWHUI UHQLQJ ERF 159 $QQHOL/XQGVWU P DQQHOLOXQGVWURP#VNROOXOHDVH.RWWHQ%DUQNXOWXUFHQWUXP/XOHn.RPPXQ WRQnULQJRV\QOLJQX ERF 160.ULVWLQD(QJEORP.ULVWLQD(QJEORPXPH#VIUVH 6WXGLHIUlPMDQGHWL8PHn 6YHULJHGLWWQ\DODQG" ERF 161 (PPD3HWWHUVVRQ HPPDSHWWHUVVRQ#XYQKHOVLQJERUJVH +HOVLQJERUJV6WDG8WYHFNOLQJVQlPQGHQ 6DPYHUNDQ,QWHJUDWLRQ ERF 162 $QQ6RIL+HGHUVWHGW DQQVRILKHGHUVWHGW#VRFMRQNRSLQJVH - QN SLQJV.RPPXQ6RFLDOI UYDOWQLQJHQ

27 27 ERF 163 ERF 164 3DVVDJHQ +DQV1\OXQG KDQVQ\OXQG#ERWN\UNDVH %RWN\UND.RPPXQ $OWHUQDWLYLQWURGXNWLRQVSODWV (OV\+DUU\VVRQ HOV\KDUU\VVRQ#PLJUDWLRQVYHUNHWVH 0LJUDWLRQVYHUNHWRFK6WRFNKROP6WDG5LQNHE\6GQ ) UVNROHSURMHNWHWL5LQNHE\ ERF 165 Kontaktperson: Rose-Marie Bergman Telefon: Organisation: Landskrona Kommun Barn- och ungdomsförvaltningen Projektnamn: Tellus Öppet Fritidshem ERF 166 Kontaktperson: Cecilia Höglund IULYLOOLJ#KRWPDLOFRP /DQGVNURQDNRPPXQ$UEHWVRFKVRFLDOI UYDOWQLQJHQ 7HOOXVcWHUYDQGULQJ

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Namn på Projektet Nytänk Bakgrund Kramfors Kommun har åtagit sig att ta emot ca 60 kvotflyktingar/år. Fr.o.m. deras ankomst till Kramfors startar processen

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018

INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018 Laxå 9 februari 2015 Antagen av KS: 2015-03-03 41 INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018 Bakgrund Laxå kommun tar idag emot relativt många flyktingar och nya svenskar som vill bosätta sig i Laxå. Det innebär

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Integrationsstrategi 2020

Integrationsstrategi 2020 Integrationsstrategi 2020 Strategi för inflyttning, kompetensförsörjning och social sammanhållning Antagen av Kommunstyrelsen 20160510 Innehåll Inledning... 3 Östersund behöver integration...... 3 Varför

Läs mer

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, P 24 1 (3) HSN 1306-0685 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA.

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. 100825 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade,

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Läkare utan specialistutbildning Tekniker

Läkare utan specialistutbildning Tekniker Koncernstab HR Malin Ferbas HR-strateg Tel 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se PM INTRODUKTIONSPROGRAM Datum 2014-05-20 Dnr 1500978 1 (8) Introduktionsprogram för utlandsutbildade personer Inledning Sen

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 1 Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 Många av RFS medlemmar hör av sig till kansliet för att få hjälp med att ge bra stöd till de ensamkommande barn som de är gode män och särskilt

Läs mer

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att December 2015 Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att ansvara för boendet försöjning ansvara för förvarsverksamheten bistå vid återvändande till hemlandet. Vilka asylsökande får

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument INTEGRATIONSSTRATEGI I ULRICEHAMNS KOMMUN

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument INTEGRATIONSSTRATEGI I ULRICEHAMNS KOMMUN Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument INTEGRATIONSSTRATEGI I ULRICEHAMNS KOMMUN ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd] GÄLLER FRÅN OCH MED: [Fyll i

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända 2016-03-30 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/39 Arbets- och företagsnämnden Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden beslutar att genomföra

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska

Läs mer

Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Utvecklingsområde 2 Hälsa Hälsofrämjande introduktion för asylsökande, flyktingar och andra nyanlända 1 Mål Definiera strategiska faktorer

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

BESKRIVNING AV UPPDRAG FÖR TRANSKULTURELLT CENTRUM, kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation

BESKRIVNING AV UPPDRAG FÖR TRANSKULTURELLT CENTRUM, kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation Sidan 1(5) BESKRIVNING AV UPPDRAG FÖR TRANSKULTURELLT CENTRUM, kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation 1 Mål och inriktning Ett mål med verksamheten

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för fritidsgårdsverksamhet Fritidsgårdsverksamhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen

Läs mer

Plan för samhällsorientering Skara kommun

Plan för samhällsorientering Skara kommun 1(5) Plan för samhällsorientering Skara kommun Bakgrund Den 1 december 2010 trädde etableringsreformen i kraft. Den syftar till att ge nyanlända bättre förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 137/14 2014-10-08 Kf 39 1 Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun Riktlinjer för introduktion av nya medborgare INNEHÅLLSFÖRETCKNING

Läs mer

Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning. 1 Övergripande mål och förhållningssätt. 2 Målgrupp

Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning. 1 Övergripande mål och förhållningssätt. 2 Målgrupp Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning 1 Övergripande mål och förhållningssätt Älvens grupphems mål är att ge ungdomarna en trygg, meningsfull och lärorik tid oavsett asylutredningens resultat. Målet

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Slutrapport Verksamhetsredovisning

Slutrapport Verksamhetsredovisning Slutrapport Verksamhetsredovisning Nätverk för stöd till återvandrare Innehållsförteckning 1 Projekt ägarens uppgifter - projektets namn - projekts tidsperiod 2 4 Bakgrund 2 5 Konkret syfte med projektet

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Integrationspolitiskt program

Integrationspolitiskt program Integrationspolitiskt program 2016-2022 Antaget av kommunfullmäktige den 23 maj 2016 75 Innehåll Inledning 3 Syfte 4 Vad är integration? 4 Övergripande mål 5 Organisation och arbetssätt 5 Strategiska insatser

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Svenska Röda Korsets ståndpunkter om Ensamkommande barn och unga

Svenska Röda Korsets ståndpunkter om Ensamkommande barn och unga Svenska Röda Korsets ståndpunkter om Ensamkommande barn och unga 2017-10-11 Det här är Svenska Röda Korsets ståndpunkter om Ensamkommande barn och unga. Dokumentet beskriver SRK:s ståndpunkt i en av flera

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE. om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län

REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE. om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län REVIDERAD Mars 2009 Tryck: Länsstyrelsen i Norrbottens län 1 Förord Den regionala överenskommelsen för Norrbotten

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Nyanländas hälsa. Nyanländas hälsa. Vad vet vi? Vad kan och bör vi göra? Vi måste prata, Askersund 19 maj, 2017

Nyanländas hälsa. Nyanländas hälsa. Vad vet vi? Vad kan och bör vi göra? Vi måste prata, Askersund 19 maj, 2017 Nyanländas hälsa Vi måste prata, Askersund 19 maj, 2017 Nyanländas hälsa Vad vet vi? Vad kan och bör vi göra? Länsstyrelsernas uppdrag integration Verka för kapacitet och beredskap för mottagandet av nyanlända.

Läs mer

Kommittéprotokoll. Område 9. Partistämman Öppenhet mot omvärlden migration, asyl, integration 5. Datum: LEDAMÖTER: Ordförande

Kommittéprotokoll. Område 9. Partistämman Öppenhet mot omvärlden migration, asyl, integration 5. Datum: LEDAMÖTER: Ordförande OMRÅDE: Kommittéprotokoll Partistämman 2009 Område 9 SIDANTAL: Öppenhet mot omvärlden migration, asyl, integration 5 LEDAMÖTER: Datum: 2009-05-08 Ordförande Partistyrelsen Riksdagsledamot Regeringskansliet

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Program för Piteå kommuns integrationsarbete

Program för Piteå kommuns integrationsarbete Program för Piteå kommuns integrationsarbete Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Program för Piteå kommuns integrationsarbete Plan/Program 2012-02-20, 5 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ett nationellt perspektiv

Ett nationellt perspektiv Ett nationellt perspektiv Flyktingsituationen innebär stora möjligheter för det svenska samhället Få igång stor bostadsproduktion som ändå behövs Klara arbetskraftsförsörjningen Stärka befolkningsunderlaget

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Solna stad. Integrationspolicy. utbildning arbete integration

Solna stad. Integrationspolicy. utbildning arbete integration Solna stad Integrationspolicy utbildning arbete integration 2 (5) Inledning övergripande utgångspunkt Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor av olika etniska och kulturella

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef Trygghetsplan 2016-06-09 för Förskola och pedagogisk omsorg i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Giltighetstid för denna plan: 2016-06-01 2017-12-31 Fastställd av Förskolechef Kristina Hellman

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer