3URJUHVVUHSRUWRQWKHLPSOHPHQWDWLRQRI(5) 6ZHGHQ -XQH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3URJUHVVUHSRUWRQWKHLPSOHPHQWDWLRQRI(5) 6ZHGHQ -XQH"

Transkript

1 1 (1) Department of International Development Co-operation (IDECO) Béatrice Neven Unit A/2 Immigration and Asylum European Commission DG/JAI 3URJUHVVUHSRUWRQWKHLPSOHPHQWDWLRQRI(5) 6ZHGHQ -XQH Sweden s national application cycle for the programme ranged from 20 October to 13 November Information about ERF was disseminated over the Internet as well as by mail to 700 addresses including for instant schools and organisations. The Swedish Migration Board received 188 applications of which 48 projects were approved by the Migration Board in co-operation with the National Integration Office. An ERF working group consisting of representatives from the National Integration Office and regional representatives from the Migration Board, has been set up, meeting on a regular basis discussing practical issues regarding the organisation of ERF and questions that arises from the projects. Each project has a contact person from the working group. Whereas a few projects started in 2000, a majority started during spring There are 26 projects within the field of integration, 9 within repatriation and 13 within reception. Some of these projects overlap in two or even three of the categories. In accordance with the Council decision on establishing the Refugge Fund, projects initially receive 50% of the ERF support. After having filed a half time report, further support can be disbursed. Migration Board Head office, Department of International Development Cooperation, NORRKÖPING Visiting address: Tegelängsgatan 19A Phone: Fax Website

2 2 Ämnesindelning av projekt som beviljats medel från Europeiska flyktingfonden 2000/

3 3 Projekt med inriktning mot återvandring, även kopplingen integration återvandring. (5)±/DQGVNURQD.RPPXQ 7HOOXV±cWHUYDQGULQJ Målgrupp: Företrädare för 500 familjer (generell information), 200 familjer (rådgivning avseende frivillig återvandring, 45 personer återvandrar till Balkan. Syfte/Mål: Rådgivning och information och kunskaper för frivillig återvandring till Balkan. Starta-eget-utbildning för företrädesvis flyktingar från Kosovo. Utveckla affärskontakter mellan Landskrona/Trelleborg och Kosovo. Etablera ett ökat samarbete med andra kommuner i Skåne i återvandringsfrågor samt skapa ökad förståelse för behovet att ekonomiskt stödja de flyktingar som vill flytta hem. (5)±6YHQVND5 GD.RUVHW+XYXGNRQWRUHW6WRFNKROP 6YHQVND5 GD.RUVHWV,QWHJUDWLRQVRFKcWHUYDQGULQJVSURMHNW Målgrupp: Personer som fått uppehållstillstånd av asylskäl eller skyddsbehov. Syfte/Mål: Bistå och stödja flyktingar i deras framtidsplanering oavsett om det gäller att stanna eller återvandra. Att inom Röda Korset förbättra och vidareutveckla metoderna och de gemensamma modellerna i arbetet för integration och återvandring och låta kopplingen mellan dessa två områden, i en ny metod Framtidsplanering, gå som en röd tråd genom hela projektet. (5)±6WRFNKROPVWDG8WELOGQLQJVI UYDOWQLQJHQ cwhuydqgulqjwloo 5HSXEOLND6USVND Målgrupp: Flyktingar som önskar återvandra till Republika Srpska Syfte/Mål: Att ge kvalificerad juridisk rådgivning till de som önskar återvandra till Republika Srpska genom informationsarbete via media. (5)±) UHQLQJ%L+1RUUN SLQJ %RVQDLQIR

4 4 Målgrupp: Flyktingar som önska återvandra till Bosnien Syfte/Mål: Att informera målgruppen om förutsättningar för återvandrande eller fast bosättning i Sverige och hjälpa till vid deras beslutfattande. (5)±6WXGLHIUlPMDQGHWLV GUD1lUNH±.DUOVNRJD'HJHUIRUV,QIRUPDWLRQVFHQWUHWI UERVQLVNDIUnJRU±,%) Målgrupp: Bosnier bosatta i Örebro län. Syfte/Mål: Stödja och informera om möjligheter till återvandring till Bosnien genom juridisk rådgivning och information. (5)±%+1HW±%RVQLHQ+HUFHJRYLQDQHWZRUN0DOP cwhuylqgd VWDUWDRFKGULYDI UHWDJL%RVQLHQ Målgrupp: Personer med uppehållstillstånd p.g.a. asylskäl eller skyddsbehov samt asylsökande. Syfte: Ge information, konsultation och utbildning till personer som vill återvandra till hemlandet och etablera företag för att kunna bli självförsörjande vilket kan leda till arbetstillfällen dels för de som återvandrar och dels för lokalbefolkningen. (5)±* WHERUJV,1,7,$7,9(7 *HWWLQJGRZQWREXVLQHVV Målgrupp: Bosnier, Kroater, Serber från Bosnien och Hercegovina, personer från Kroatien, Serbien, Montenegro, somalier, kosovoalbaner. Personer med tillfälligt uppehållstillstånd eller asylsökande samt övriga. Syfte/Mål: Att möjliggöra egenförsörjning vid återvandring genom stöd, information och utbildning. (5)±0LJUDWLRQVYHUNHW* WHERUJ.RVRYRIDGGHU Målgrupp: C:a personer från Kosovo som fått avslag på sin asylansökan inom region Väst. Syfte/Mål: Att underlätta för målgruppen att återvända till Kosovo genom att utveckla ett arbetssätt där frivilligorganisationer och Migrationsverket samarbetar i återvändandearbetet. De stödåtgärder som behövs ska tas fram i samarbete med målgruppen.

5 5 (5)±6RFLDOD0LVVLRQHQ6WRFNKROP cwhuydqgulqj±hqnrppxqdo DQJHOlJHQKHW" Målgrupp: Kommunala politiker i Stockholmsområdet dvs. centrala politiker i Stockholm Stad som arbetar med frågor relaterade till flyktingar eller invandrare. Lokala politiker i stadsdelsnämnderna i Stockholm stad. Centrala politiker i övriga kommuner i Stockholmsområdet. Syfte/Mål: Att genom opinionsbildning kring frågor som rör frivillig återvandring förbättra och öka lokala politikers förståelse för och insikter i dessa frågor samt belysa den roll som kommunen kan spela i detta sammanhang. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRWEDUQXQJGRPDUV XSSYl[WYLOONRUI UlOGUDUROOHQVDPWJRGHPlQV I UXWVlWWQLQJDUDWWDUEHWDPHGHQVDPNRPPDQGHEDUQ (5)±0LJUDWLRQVYHUNHWRFK6WRFNKROP6WDG5LQNHE\6GI ) UVNROHSURMHNWHWL5LQNHE\ Målgrupp: Asylsökande. Projektet riktar sig till barn till asylsökande. Syfte/Mål: Att skapa bra förutsättningar för att kunna leva upp till de av regeringen ställda kraven att erbjuda asylsökande barn samma tillgång till skola som svenska barn och barn som har uppehållstillstånd i Sverige. Detta genom att starta en flyktingförskola med verksamhet för både barn och föräldrar. Vidare ska Migrationsverket och kommunen utveckla sitt samarbete för att bättre kunna tillvarata varandras kunskaper och resurser. Projektet ska även skapa bättre förutsättningar för en framtida integration för de barn som stannar i Rinkeby. (5)±)RUVNQLQJVRFKXWYHFNOLQJVHQKHWHQ±)R8±6 GHUW UQ%RWN\UND.RPPXQ+DUI\UDSURMHNWVRPYLOOEHO\VDIO\NWLQJVNDSHWRFK RPKlQGHUWDJDQGHWLOnQJVLNWLJDLQWHJUDWLRQVDVSHNWHULVDPYHUNDQPHG IO\NWLQJDURFKIO\NWLQJIDPLOMHU )O\NWLQJEDUQVNDPUDWNRQWDNWHULGHWPnQJNXOWXUHOODERVWDGVRPUnGHW Målgrupp: Barn bosatta i det mångkulturella området, kan tillhöra olika flyktinggrupper. Syfte/Mål: Genom att undersöka KXUHQJUXSSEDUQVNDPUDWNRQWDNWHUIDNWLVNWVHU XW i och KXUEDUQHQVMlOYDVHUSnVLQDUHODWLRQHUWLOODQGUDEDUQ syftar detta projekt till att lägga grunden till en mer systematiserad kunskap om en viktig aspekt av det mångkulturella samhällets uppväxtvillkor.

6 6 0RWDOODRGGV Målgrupp: Personer som fått uppehållstillstånd p.g.a. asylskäl alt. Skyddsbehov. Syfte/Mål: Att NDI UVWnHOVHQI UYLONDRPVWlQGLJKHWHUVRPIUlPMDUP MOLJKHWHUQD I UHQXQJGRPPHGIO\NWLQJEDNJUXQGDWWNODUDVLJEUDLVNRODQRFKDUEHWVOLYHW. Analysen av de förhållanden som skapar sådana möjligheter skall ta sin utgångspunkt i målgruppens egen förståelse av sin situation, dvs. studien genomföres utifrån ungdomarnas eget perspektiv. )O\NWLQJXQJGRPDUVV\QSnGHQHJQDIUDPWLGHQ Målgrupp: Ungdomar med flyktingbakgrund, kan tillhöra olika målgrupper Syfte/Mål: I denna studie fokuseras IO\NWLQJXQJGRPDUVXSSIDWWQLQJRPKXUGHQ HJQDIUDPWLGHQNRPPHUDWWJHVWDOWDVLJ samt YLONDHUIDUHQKHWHURFKOHYQDGVYLOONRU VRPELGUDUWLOODWWVNDSDGHQQDIUDPWLGVV\Q Tidigare studier av ungdomars framtidssyn ger en möjlighet till jämförelse: Skiljer sig flyktingungdomars uppfattning om hur framtiden kommer att se ut från hur andra ungdomar i Sverige ser på framtiden? 8WDQI UVNDSOLYVVPlUWDRFKSUREOHPPHGEDUQHQ Målgrupp: Långtidsarbetslösa flyktingföräldrar med diffusa ohälsosymtom. Syfte/Mål: Att minska de svårigheter som formulerats i rubriken till detta delprojekt. Dvs. att lindra utanförskap, förbättra hälsosituationen och stärka föräldrarnas ork att hantera problemen med barnen. (5)±+XGGLQJH.RPPXQVIO\NWLQJPRWWDJQLQJ 3DSSDUROOHQLIRNXV Målgrupp: Flyktingmän med barn i skolåldern. Syfte/Mål: Att genom lösningsfokuserande och identitetsstärkande gruppaktiviteter och diskussioner förmå målgruppen att behålla en positiv föräldraroll i Sverige. Att bli integrerad och självförsörjande med en stark och positiv papparoll med auktoritet utan våld. (5)±* WHERUJVVWDG6'))U OXQGD,QWHJUDWLRQVSURMHNW%DUQ 8QJGRP) UlOGUDU±,%8) Målgrupp: Alla målgrupper med undantag av asylsökande.

7 7 Syfte/Mål: Att utveckla introduktion för barn och unga samt stärka och göra föräldrarna mer delaktiga i barnens vardag. Att ta tillvara den kompetens och erfarenhet som finns hos tidigare anlända för kunskapsöverföring och för att fungera som förebilder. Innebär också en kompetensutveckling för övrig personal i introduktionsverksamheten. (5)±/DQGVNURQD.RPPXQ 7HOOXV8QJGRPVVWDGHQ/DQGVNURQD Målgrupp: Flyktingungdomar och andra ungdomar i Landskrona Kommun. Syfte/Mål: I Landskrona har uppmärksammats att en bostadssegregering blir allt tydligare och man kan se att i de områden som är mindre attraktiva är invandrare med flyktingbakgrund starkt överrepresenterade. Följden av denna segregering blir dels att barn här får sämre uppväxtvillkor men också att den sociala segregeringen ökar mellan barn med olika etniska bakgrunder. Mot bakgrund av detta vill projektet genom att starta gruppverksamheter och nätverk motverka den negativa utveckling som segregeringen utgör. Man vill stärka flyktingungdomarnas integration och delaktighet i samhället och även individers självbild och självförtroende. Verksamheten ska också motverka negativa gängbildningar och destruktiva miljöer genom att erbjuda positiva mötesplatser på nya arenor som stimulerar till eget ansvar. (5)±/DQGVNURQD.RPPXQ 7HOOXVgSSHW)ULWLGVKHP Målgrupp: Barn och ungdomar mellan 6 12 år som bor i centrala Landskrona samt deras föräldrar. Syfte/Mål: I centrala Landskrona bor många barn med flyktingbakgrund och det har uppmärksammats att dessa har mindre bra uppväxtvillkor beträffande bl.a. att ha en meningsfull fritidssysselsättning. Projektet vill med utgångspunkt i FN:s barnkonvention skapa förutsättningar för att sätta barns behov i centrum genom att ge målgruppen en stimulerande fritidsverksamhet. Projektet ska starta en öppen fritidsverksamhet där också föräldrarna ska vara delaktiga och på så sätt få ökat inflytande i närsamhället. (5)6YHQVNDIO\NWLQJUnGHW (QVDPNRPPDQGHEDUQ Målgrupp: gode män

8 8 Syfte/Mål: Att bidra till att de gode männens möjligheter att göra ett bra arbete förbättras på ett sådant sätt att det stärker omsorgen om de ensamkommande barnen. (5)±0,*5$7,2169(5.(7 6DPVNROD+ JDQlV Målgrupp: Asylsökande barn och föräldrar. Syfte/Mål: Att genom aktiv samverkan mellan Migrationsverket och frivilligorganisationen IKF Höganäs för att uppnå ökad förståelse för asylsökandes villkor driva kvalitativt god öppen förskoleverksamhet. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRWNYLQQRU (5)±/DQGVWLQJHWL9lUPODQGV3V\NLDWULVND)O\NWLQJ&HQWHU 6HSDUDWLRQHUVSnYHUNDQSnKlOVDRFKDQSDVVQLQJKRVNYRWIO\NWLQJNYLQQRU Målgrupp: Samtliga vuxna kvinnor som ingick i projektet Vidgade psykosociala ankomstintervjuer för att underlätta tidiga insatser i kvotflyktingfamiljer. Den gruppen bestod av en kvotflyktinggrupp med dels iranska kurder från Al-Tashlägret och dels irakier från Rafha-lägret som togs emot av Karlstad och Kil kommuner under Syfte/Mål: Att kvinnorna får beskriva hur de upplever och påverkas av separationer från nära anhöriga och hur det påverkat hälsa och anpassning. Att som behandlare på så sätt få del av den kunskapen, förstå och underlätta integrationen och bemöta ohälsa hos den här gruppen kvinnor. Då kvinnorna ofta är mödrar till stora barnkullar, är det av stor vikt att de får adekvat hjälp till att fungera på så optimal nivå som möjligt. De kan på så sätt anpassa sig bättre såsom maka och mor i det svenska samhället. (5)±6YHQVND5 GD.RUVHW* WHERUJ 6DPWDORFKPHGPlQVNOLJWVW G Målgrupp: I första hand kvinnor från Kosovo, men även bosniska kvinnor kan deltaga Syfte/Mål: Att möta utsatta kvinnor från Kosovo under vistelsetiden i Sverige, där de sökt asyl eller har tillfälligt uppehållstillstånd. Att utveckla en samtalsform som kan fungera stödjande och terapeutiskt i detta möte med kvinnorna som oftast valt att inte samtala om vad de upplevt i hemlandet och under flykten. Att bli lyssnad till, att bli sedd och bekräftad, att få upprättelse är ett viktigt delmål.

9 9 (5)±&HQWUXPI U7RUW\URFK7UDXPDVNDGDGH±&7'.DUROLQVND 6MXNKXVHW6WRFNKROP 6$%,1$ Målgrupp: Kvinnor som kommer till Sverige som flyktingar och som utsatts för sexuella övergrepp av vilka många utsatts för övergrepp som en del av tortyr, polisövergrepp eller övergrepp av andra maktgrupper eller i krig. Syfte/Mål: Att bygga upp en modell för ett effektivt omhändertagande av kvinnor utsatta för sexuella övergrepp som snabbt kan aktiveras och har en potential för en ökad belastning vid en massflyktsituation. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRWLQYDQGUDUHVRPP WWKLQGHU I U\UNHVXW YQLQJHOOHUKDIWVYnULJKHWDWWXSSQn DQVWlOOQLQJVEDUKHWbYHQLQULNWQLQJPRWGHVRPKDIWVYnUW DWWNODUDDYGHQRUGLQDULH6),XQGHUYLVQLQJHQ (5)±,QWHJUDWLRQVI UYDOWQLQJHQL6WRFNKROP 5HNU\WHULQJVSURJUDPPHW Målgrupp: Arbetslösa invandrare och flyktingar, år, som har goda kunskaper i svenska språket och är intresserade av att arbeta inom omsorgen. Syfte/Mål: Att ge deltagarna insyn i den kommunala organisationen och kontaktytor inom kommunen samt att inspirera deltagarna till utbildning inom omsorgsområdet samt ge dem insyn och sådan erfarenhet inom detta område att de kan erhålla anställning. Projektet vill även underlätta för enheterna inom omsorgen att rekrytera personal. Syfte är också att utarbeta en modell för rekrytering som går att applicera på andra bristyrken inom kommunen. (5)±*lYOH.RPPXQ,QYDQGUDUFHQWUXP gndgpnqjidoglriihqwolj YHUNVDPKHW Målgrupp: Nyanlända flyktingar (motsv.) med en tydlig utbildnings-/ yrkesbakgrund som haft svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden med de traditionella metoder som erbjuds personer ska ingå i projektet.

10 10 Syfte/Mål: Att genom en lärlingsutbildning öka mångfalden inom Gävle Kommuns förvaltningar samtidigt som de invandrare som idag står utanför arbetsmarknaden integreras i arbetslivet och deras kunskap och kompetens tas tillvara. (5)±0DOP.RPPXQ8WELOGQLQJVI UYDOWQLQJHQ,QWHJUHUDG 9DOLGHULQJ Målgrupp: 80 nyanlända skyddsbehövande personer Syfte/Mål: Att ta tillvara den yrkeskompetens som nyanlända skyddsbehövande har med sig. Att de får möjlighet att etablera sig i det svenska samhället utifrån sin identitet och yrkeskompetens och att arbetsgivare och fackliga representanter får ett instrument att värdera utländsk yrkeskompetens. Målgruppen ska ha fått möjlighet till värdering av sin yrkeskompetens utifrån ett valideringsunderlag som värderar nyanländas yrkeskompetens i anslutning till avslutad introduktion. (5)±1lVVM.RPPXQ)O\NWLQJDYGHOQLQJHQ 9lOMUlWWVSnU Målgrupp: 20 flyktingar som efter avslutat introduktionsprogram inte kommit ut i egen försörjning. Syfte/Mål: Integration av flyktingar, som efter avslutat introduktionsprogram inte nått målet att ha kunskaper relaterade till sin kompetens, förutsättning och livssituation. Att uppnå ett nytt förhållningssätt i arbetet med integration av flyktingar. Projektet arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt. Erfarenhet ur detta projekt ska genomsyra kommunens fortsatta flyktingmottagning samt kunna vara användbart som en gemensam grund för arbetet i Europa. Projektet syftar till att få en bättre förståelse för integrationsprocesserna, att praktiskt underlätta integrationen och att öka delaktigheten i integrationsarbetet. (5)±+HOVLQJERUJVVWDG8WYHFNOLQJVQlPQGHQ 6DPYHUNDQ,QWHJUDWLRQ Målgrupp: Alla invandrare inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Helsingborgs stad. Syfte/Mål: Att genom praktiska samverkansformer och stöd till individen avsevärt öka självförsörjningsgraden för målgruppen. Man ska underlätta för invandrarna att slussas ut på den svenska arbetsmarknaden och därmed också i det svenska samhället. Projektet ska också informera näringslivet om den lokala situationen, vilken kompetens invandrargruppen besitter och att de därmed utgör en stor resurs för arbetsmarknaden.

11 11 (5)±$UEHWVI UPHGOLQJHQL8SSVDOD (IIHNWLYDUH,QWHJUDWLRQ Målgrupp: 400 personer med utomnordisk bakgrund inskrivna på arbetsförmedlingen i Uppsala samt uppskattningsvis lika många med samma bakgrund som inte är inskrivna på arbetsförmedlingen men som med rätt stöd skulle kunna bli arbetsföra. Syfte/Mål: Att med olika metoder bana väg för en tidig och effektiv introduktion. Att skapa en sammanhängande introduktion mot tidigare då man haft punktinsatser som utgångspunkt. Att finna bättre samverkansformer som gagnar individens intressen genom att t.ex. involvera privata aktörer som bemanningsföretag i arbetet. (5)±)RONXQLYHUVLWHWHWL.ULVWLDQVWDG 0HWRGPnO6(6$0 Målgrupp: Invandrare med hög utbildning, särskilt kvinnor. Syfte/Mål: Att utprova och dokumentera en metodik relationspedagogik som avsevärt ska förkorta integrationstiden genom att målgruppen ska lära sig språket snabbare och mera målinriktat. T.ex. ska en leg. Vårdpersonal utbildas i arbetsspråket direkt för att undvika att känna sig omotiverad till språkinlärningen vilket kan uppstå i den ordinarie SFI-undervisningen och vid långsam studietakt. Metoden bygger på effektiv samverkan mellan socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare och lämpar sig särskilt för högutbildade och ska ge företräde åt kvinnor. (5)±gUHEUR/lQV/DQGVWLQJ 6MXNVN WHUVNDRFKLQYDQGUDUH Målgrupp: Invandrare som har sjuksköterskeutbildning från annat land, inkl. personer som fått uppehållstillstånd p.g.a. asylskäl eller skyddsbehov bosatta i Örebro län. Syfte/Mål: Att få kunskaper om personer inom målgruppen som har en sjuksköterskeutbildning men som inte utövar yrket och att klargöra vad som utgör hinder för yrkesutövningen. Att utarbeta metod för att stödja personer så att de kan erhålla svensk sjuksköterskelegitimation samt om behov av kompletterande utbildning finns, utreda möjlighet till detta och finna samarbetspartner. (5)±+\OOLH6WDGVGHOVI UYDOWQLQJL0DOP 3URJUDPI U DUEHWVOLYVLQULNWDGUHKDELOLWHULQJDYWUDXPDWLVHUDGHIO\NWLQJDURFK LQYDQGUDUH

12 12 Målgrupp: Flyktingar/invandrare som har introduktionsersättning/socialbidrag, har traumatiserade upplevelser av krig och tortyr; har förlorat sin yrkesidentitet samt inte kunnat Syfte/Mål: Att tillgodose behovet av en sammanhållen insats omfattande behandling, språkundervisning och arbetsförberedande åtgärder som leder till att målgruppen uppnår anställningsbarhet. (5)±-lUIlOOD.RPPXQ)O\NWLQJPRWWDJQLQJHQ 0RWQ\IUDPWLG Målgrupp: långtidsarbetslösa svenskar och invandrare i åldrarna ungdomar, svenskar och invandrare i åldrarna år som har hinder och behöver extraordinära åtgärder för att dels kunna fungera i sociala sammanhang och dels våga ta steget ut i ordinarie utbildning och ut på arbetsmarknaden. Syfte/Mål: Att utbilda målgrupp 1. till att handleda målgrupp 2. för att få erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av vård vilket kan leda till praktik och utbildning inom vårdyrket. Att 90 % av målgrupp 2. efter projekttiden ska ha fått förankring i arbetslivet eller vidare studier. (5)6WXGLHI UEXQGHW1%9L6NnQH 9l[DWLOO Målgrupp: Invandrare/flyktingar som inte kunnat tillgodogöra sig traditionell SFIundervisning och som är arbetslösa och bidragsberoende. Syfte/Mål: Att målgruppen ska uppnå SFI-behörighet och på vägen dit få hjälp med att finna praktikplats. Projektets övergripande syfte är att stärka deltagarnas självkänsla, motivation och insikt om sin egen kapacitet. Utifrån att målgruppen tros ha dålig kännedom om hälso- och livsstilsfrågor så är hälsoinformation en del av arbetet i projektet. (5)- QN SLQJV.RPPXQ6RFLDOI UYDOWQLQJHQ 3DVVDJHQ Målgrupp: 1. Alla ungdomar, även asylsökande, i åldrarna år som kommit till kommunen med eller utan flyktingstatus och som skulle placerats på Bäckadalsgymnasiet om inte introduktionsprojektet funnits. 2. Nyanlända flyktingar och andra invandrare i kommunen med uppehållstillstånd och som är mellan 21 och 24 år. Antal deltagare beräknas upptill max 20 elever.

13 13 Syfte/Mål: Att underlätta anpassning och integrering i skolan och i det svenska samhället genom studier i svenska, studiebesök, kulturkunskap och normorientering, sociokulturell information och samhällsorientering, friluftsliv och idrott. Regelbundna föräldrasamlingar och utvecklingssamtal ordnas för att föräldrar eller släktingar ska bli delaktiga i ungdomarnas skolgång. (5)±*lYOH.RPPXQ,QYDQGUDUFHQWUXP 6SUnNVDPWW Målgrupp: Flyktingar som lider av post-traumatiskt stressyndrom, PTSD. Syfte/Mål: Att inom ramen för ordinarie SFI-verksamhet och i samarbete mellan Invandrarcentrum, Socialtjänst, Komvux-SFI och primärvård införa ett arbetssätt som löpande utformar, utprovar och utvärderar en adekvat undervisning för elever med diagnosen PTSD. (5)±.RPYX[.RUVlQJVNRODQ9lVWHUnV )ULVNYnUGVSURMHNW%LOOVWD Målgrupp: Flyktingar/invandrare i åldrarna år som inte klarat SFI och som är socialbidragsberoende samt arbetslösa invandrare med utbildningsbidrag. C:a 60 st. Syfte/Mål: Att få målgruppen att bli mer medveten om friskvårdens betydelse för den egna hälsan. Att få målgruppen att komma igång med friskvård i syfte att må bra och komma i balans med sig själv och därigenom öka anställningsbarheten. Att med f riskvården som medel integrera målgruppen med den övriga verksamheten och därmed i samhället genom föreningsverksamhet samt att öka intresset för föreningsverksamhet för att bibehålla och utveckla sitt intresse för friskvård efter avslutat projekt. 3URMHNWLQULNWDGHPRWLQWHJUDWLRQRFKVRFLDOWVW GWLOO DV\OV NDQGHRFKIO\NWLQJDUlYHQGHVRPEHILQQHUVLJL YlQWDQGHW SnEHVOXWXQGHUDV\OSURFHVVHQVDPW IDPLOMHnWHUI UHQLQJVSURFHVVHQ

14 14 (5)±&DULWDV6WRFNKROP (QPRWWDJQLQJI UDV\OV NDQGHRFK IO\NWLQJDUL6WRFNKROP Målgrupp: Asylsökande och flyktingar i Stockholm Syfte/Mål: Att i arbetet med asylsökande och flyktingar tillvarata människans egna resurser och initiativkraft vilka ska vara vägledande in i det svenska samhället. Att genom samtalsstöd och rådgivning ge även dem som måste återvända en möjlighet till genomtänkt och realistiskt återvändande. Att utveckla samarbetsformer med myndigheter och andra organisationer i syfte att åstadkomma ett bra och sammanhållet arbete med asylsökande och flyktingar samt deras anhöriga. (5)±6RFLDOD0LVVLRQHQ6WRFNKROP +lovdrfkolyvprg Målgrupp: Asylsökande Syfte/Mål: Projektet vill er erbjuda olika kurser, hälsofrämjande aktiviteter samt kulturverksamhet i syfte att de asylsökande, genom att vara aktiva och använda den svenska de lärt sig under den första aktiva fasen, ska leda till att de snabbare blir integrerade vid ett positivt beslut alternativt att de kan fatta överlagda beslut för sig själva samt ev. familj vid ett negativt beslut. (5)±*LPR±9DWWHQVWD0LVVLRQVI UVDPOLQJ 'LDNRQDOWMlQVWI U DV\OV NDQGH Målgrupp: Asylsökande: Textilverksamhet för kvinnor, Cykelkurs för kvinnor, Grupp för ensamstående mammor med barn, Mötesplats för män. Syfte/Mål: Att genom intressegrupper, i studiecirkelform, stötta de asylsökande som av olika anledningar står utanför Migrationsverkets svenskutbildning samt öppna upp för kulturmöten genom att ha skapat en mötesplats. Att i dessa sammanhang ge plats för bearbetning av upplevelser, mer kunskap i svenska språket och att skapa ett kontaktnät mellan asylsökande. (5)±6WXGLHIUlPMDQGHWL8PHn 6YHULJHGLWWQ\DODQG Målgrupp: Somalier i Umeå, enskilda umeåbor med intresse av övergripande målfrågor för projektet, övriga invandrargrupper. Syfte/Mål: Att genom olika utbildningar med Portfolie metoden som grund (Metoden bygger på att på ett innovativt sätt möta svårnådda grupper och på ett

15 15 individuellt anpassat sätt motivera till att skaffa sig kunskaper på olika områden.), kulturverksamhet och föreläsningar utveckla ett forum för mötet mellan svenskar och somalier. Att skapa förutsättningar för målgruppen att klara att leva och ta ansvar på lika villkor i ett jämställt demokratiskt Umeå och på sikt kunna delta i planering och utveckling i samhället. Detta i syfte att ge en större möjlighet att integrera sig i det svenska samhället eller få redskap att fatta rätt beslut inför en eventuell återvandring. Att öka målgruppens läs- och skrivförståelse är att öka möjligheten för den vuxna generationen att följa barnen i deras utveckling i det svenska samhället och öka deltagandet i den förändring som sker för familjen oavsett beslut. ERF 131 Lilla Malma Dunker pastorat, Malmköping: Utkantsdiakoni i församling mitt 0nOJUXSS$V\OV NDQGHPHGVlUVNLOGDEHKRY Syfte/Mål: Lilla Malma och Dunker pastorat driver ett projekt vilket innebär att man i ett boende tar emot asylsökande med särskilda behov. Syfte är att utveckla denna verksamhet med ytterligare stödjande insatser med inriktningen förebyggande hälsovård. (5)±/DQGVWLQJHWL9lUPODQGVSV\NLDWULVNDIO\NWLQJFHQWHU )O\NWLQJ&HQWHUV0,9SURMHNW Målgrupp: Asylsökande och personer med tillfälligt skyddsbehov i Sverige. Syfte/Mål: Många personer i målgruppen tycks leva i ett vaacum där framtiden är oförutsägbar. Erfarenhet har visat att det i individuella samtal med dessa människor kan vara svårt att hitta kanaler som ger en positiv behandlingseffekt. Projektet vill prova alternativa tillämpningar genom kreativa uttrycksformer för att bättre tillgodose de behov som finns. (5)6RFLDOD0LVVLRQHQ6WRFNKROP )DPLOMHnWHUI UHQLQJ Målgrupp: Sociala Missionen har kontakt med ca 150 personer inom integrationsprogrammet. Många av dessa söker stöd för familjeåterförening. Även övriga som efter tips från landsmän söker kontakt med organisationen. Syfte/Mål: Att underlätta processen och väntetiden samt förbereda mottagandet av familjen. Att medverka vid familjeåterförening och uppföljning av familjen som helhet under längre tid. (5)±%RWN\UND.RPPXQ $OWHUQDWLYLQWURGXNWLRQVSODWV

16 16 Målgrupp: Syfte/Mål: Att utveckla en samverkansmodell med Migrationsverket för att finna en modell för hur information om bosättning/introduktion kan erbjudas i andra kommuner än Botkyrka för att asylsökanden ska erhålla en så bra kunskap och insikt om bosättning och introduktion i annan kommun att denne kan fatta ett väl genomtänkt beslut om var introduktionen/bosättningen bäst ska ske. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRW NDGI UVWnHOVHPHOODQROLND NXOWXUHU (5)±6.66\GL/XQGVVWLIW 0 WHVSODWVXQJDWURHQGH Målgrupp: Ungdomar över 15 år som är aktiva i sin församling, c:a 25 personer. Syfte/Mål: Att skapa en mötesplats och utveckla en gemensam studiecirkel enligt MOD (mångfald och dialog) metoden för troende kristna, muslimska och judiska ungdomar i Malmö för att dessa grupper ska få en större förståelse för varandras religioner och livsstil. Det övergripande målet i MOD-processen är att skapa ett samhälle för alla med jämställdhet, mångfald och demokrati som värdegrunder. (5)±.RWWHQEDUQNXOWXUFHQWUXP/XOHn.RPPXQ WRQnULQJRV\QOLJQX Målgrupp: Ungdomar år. Syfte/Mål: Att skapa ett klimat där ungdomar kan möta varandra med respekt. Att uppmuntra ungdomars egna förslag och initiativ. Att i olika verksamheter (workshops) och genom att belysa motsatsförhållanden och genom förutsättningslöst och gränsöverskridande experimenterande i skapande och drama ge ungdomar möjlighet att växa och utvecklas och inte skrämmas av olikheter utan att stärkas av mångfalden efter att ha sett omvärlden genom någon annans ögon. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRWDUEHWHPHGIO\NWLQJDUVRP OLGHUDYSV\NLVNRKlOVD (5)±0,*5$7,2169(5.(7L8SSVDOD $WWDUEHWDPHG WUDXPDWLVHUDGHIDPLOMHU

17 17 Målgrupp: Personalen på flyktingmottagningen i Gimo. Syfte/Mål: Att öka personalens kunskap om och beredskap för psykisk ohälsa bland asylsökande samt att upparbeta och utveckla samarbetsformer med personalen inom Uppsala läns landsting. (5)±.DUROLQVND,QVWLWXWHW6WRFNKROP6HNWLRQHQI U3V\NLDWUL 3URMHNW +lovrvdpwdo±hqphwrgdwwwlgljwxsswlfndphglflqvndsv\nrorjlvndrfk VRFLDODEHKRYRFKVWUDWHJLHUI UKlOVD±VDPYHUNDQLDV\OPRWWDJQLQJ nwhuydqgulqjnwhuylqgdqghrfklqwhjudwlrq Målgrupp: Asylsökande, personer med tillfälligt skyddsbehov, personer med permanent uppehållstillstånd Syfte/Mål: Att öka kompetensen hos berörda handläggare och sjukvårdspersonal för att den på tidigt stadium ska kunna uppmärksamma medicinska, psykologiska och sociala behov bland asylsökande och kunna erbjuda hälsosamtal som en rutinmässig metod enligt Allmänna råd från Socialstyrelsen och erbjuda relevant vård vid behov. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRWDWWXQGHUOlWWD LQWHJUDWLRQVSURFHVVHQI UPLQRULWHWVJUXSSHULGHWVYHQVND VDPKlOOHWRFKDWWEHNlPSDIUlPOLQJVILHQWOLJKHWRFK UDVLVP (5)±6YHULJHV0XVOLPVND5nG,QWHJUDWLRQVSURFHVVHQEODQGODQGHWV LQYDQGUDUHRFKDV\OV NDQGHPXVOLPHU Målgrupp: Asylsökande, invandrare med muslimsk bakgrund, nya svenskar, ungdomar, kvinnor Syfte/Mål: Att genom opinionsbildning, kulturellt, socialt och politiskt arbete, informationsarbete, kontaktuppbyggande och genom att bygga upp ett nätverk mellan kommunens förvaltningar och muslimska organisationer uppnå en interkulturell dialog mellan myndigheter och nya muslimer där attityder och fördomar kan diskuteras. Projektet vill skapa trygghet för landets muslimer, motverka segregering, öka förståelsen mellan olika kulturer i en pluralistisk verklighet där mångfald ska inte bara accepteras utan också praktiseras och levas. Centralt tema är kampen mot främlingsfientlighet och all sorts rasism.

18 18 (5)±$IURVYHQVNDUQDV5LNVI UEXQG 'HQDIULNDQVND LQYDQGUDUJUXSSHQVLQWHJUDWLRQL6YHULJHRFKL(8OlQGHUQD,7IRUXPVRP YHUNW\JNDUWOlJJQLQJRFKNRQIHUHQVVRPEDVI ULGpRFK NXQVNDSVXWYHFNOLQJ Målgrupp: Övergripande målgrupp är invandrare med afrikanskt ursprung. Syfte/Mål: Att samla in kunskap och erfarenheter som kan underlätta ett långsiktigt och effektivt integrationsarbete med personer med afrikanskt ursprung i Sverige och i EU. Att genom utvecklingen av ett Website använda IT som ett verktyg i det integrationspolitiska arbetet. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRWXWYHFNOLQJLDUEHWHWPHG DV\OSURFHVVHQ (5)±* WHERUJVXQLYHUVLWHW3V\NRORJLVND,QVWLWXWLRQHQ 7LOOI UOLWOLJKHW RFKWURYlUGLJKHWLDV\OSURFHVVHQ Målgrupp: Handläggare på Migrationsverket och asylsökande samt personer som fått uppehållstillstånd p.g.a. asylskäl. Syfte/Mål: Tidigare forskning om människors förmåga att göra korrekta bedömningar av tillförlit och trovärdighet har visat att vi människor har en tendens att hålla oss med stereotypa och felaktiga uppfattningar om vad som kännetecknar ett trovärdigt uppträdande. Forskning har även visat att förmodade expertgrupper t.ex. inom rättsväsendet, inte presterar bättre än oss andra. Projektet vill genomföra en inventering om de uppfattningar som handläggare inom Migrationsverket håller beträffande tillförlitlighet och trovärdighet (och dess motsatser) och vidare matcha dessa uppfattningar mot vad tidigare forskning visar för att sedan på ett konkret och tillgängligt vis avrapportera resultaten till verkets tjänstemän. I korthet är projektets syfte och målsättning att förbättra förutsättningarna för de tjänstemän inom Migrationsverket vilka handlägger asylärenden vilket naturligtvis, i förlängningen, kommer att påverka alla asylsökanden på ett positivt sätt.

19 19 Projekt som beviljats medel från Europeiska flyktingfonden 2000/2001

20 20 ERF 101 Kontaktperson: Kjerstin Almqvist NMHUVWLQDOPTYLVW#OLYVH /DQGVWLQJHWL9lUPODQGV3V\NLDWULVND)O\NWLQJ&HQWHU )O\NWLQJ&HQWHUV0,9SURMHNW ERF UJHQ3DWULNVVRQ MRUJHQSDWULNVVRQ#DVQODQGVNURQDVH /DQGVNURQD.RPPXQ%DUQRFK XQJGRPVI UYDOWQLQJHQ Projektnamn:Tellus Ungdomsstaden Landskrona ERF 114 /HQD/LQGK OHQDOLQGK#JDYOHVH *lyoh.rppxq,qydqgudufhqwuxp Projektnamn:Språksamtt ERF 115 7RUG-RKQVRQ WRUGMRKQVRQ#IRONNXQLYHUVLWHWHWVH )RONXQLYHUVLWHWHW.ULVWLDQVWDG Projektnamn:Metodmål SESAM 2001 ERF 116 2OD$[HOVVRQ RODD[HOVVRQ#ODQFDPYVH $UEHWVI UPHGOLQJHQL8SSVDOD Projektnamn:Effektivare integration ERF 117 /DUV(ULN/XQG ODUVHULNOXQG#YDVWHUDVVH.RPYX[.RUVlQJVVNRODQ9lVWHUnV )ULVNYnUGVSURMHNW%LOOVWD

21 21 ERF 118 5DJQKLOG6lOO QEYUDJQKLOG#VZLSQHWVH 6WXGLHI UEXQGHW1%96NnQH 9l[DWLOO ERF 119 0DUWLQ1LKOJnUG PDUWLQQLKOJDUG#VNVVH 6.66\GL/XQGV6WLIW 0 WHVSODWVXQJDWURHQGH ERF 121 *XQ%HUJOXQG JXQEHUJOXQG#PLJUDWLRQVYHUNHWVH 0LJUDWLRQVYHUNHW8SSVDOD*LPR $WWDUEHWDPHGWUDXPDWLVHUDGHIDPLOMHU ERF 122,QJHPDU6WUDQGEHUJ UHIXJH#DOJRQHWVH 6YHQVND)O\NWLQJUnGHW (QVDPNRPPDQGHEDUQ ERF 123 /HQD5 VVHO OHQDU#VRFLDODPLVVLRQHQDVH 6RFLDOD0LVVLRQHQ6WRFNKROP cwhuydqgulqj±hqnrppxqdodqjholjhqkhw" ERF 124 3HU)ORUHOO SHUIORUHOO#PLJUDWLRQVYHUNHWVH 0LJUDWLRQVYHUNHW0DOP 6DPVNROD±+ JDQlV ERF 125 (NUHP&HOLN

22 22 ERVQLDQEXVLQHVV#EKQHWZRUNRUJ %+1HW±%RVQLHQ+HUFHJRYLQD1HWZRUN0DOP cwhuylqgdvwduwdrfkgulydi UHWDJL%RVQLHQ ERF 126 /HQD/HHG OHQDOHHG#PLJUDWLRQVYHUNHWVH 0LJUDWLRQVYHUNHW* WHERUJ.RVRYRIDGGHU ERF 127,QJULG6FKL OHU LQJULGVFKLROHU#UHGFURVVVH 6YHQVND5 GD.RUVHW* WHERUJ 6DPWDO 0HGPlQVNOLJWVW G ERF 128 0LUVDG+DG]LF PLUVDG#LQLWLDWLYHWQX * WHERUJV,1,7,$7,9(7 *HWWLQJGRZQWREXVLQHVV (5)±.DUOVNRJD'HJHUIRUV ERF 130 6WXUH-RKDQVVRQ LEIVIU#WHOLDFRP 6WXGLHIUlPMDQGHWLV GUD1lUNH±,QIRUPDWLRQVFHQWUHWI UERVQLVNDIUnJRU,%)± 6DGLMD+DG]LUHVLF EKBXGUX]HQMH#VZLSQHWVH ) UHQLQJHQ%L+1RUUN SLQJ %261$,1)2 ERF 131 $JQHWD$QGHUVVRQ MDQJDQGHUVVRQ#WHOLDFRP /LOOD0DOPD±'XQNHUSDVWRUDW0DOPN SLQJ 8WNDQWVGLDNRQLLI UVDPOLQJPLWW

23 23 ERF 132 /HQD'DKOERP-DNREVVRQ OHQDGDKOERP#OLYVH /DQGVWLQJHWL9lUPDOQGV3V\NLDWULVND)O\NWLQJ&HQWHU 6HSDUDWLRQHUVSnYHUNDQSnKlOVDRFKDQSDVVQLQJKRV NYRWIO\NWLQJNYLQQRU ERF 137 2YH5nGEHUJ RYHUDGEHUJ#XWELOGQLQJVWRFNKROPVH 6WRFNKROP6WDG8WELOGQLQJVI UYDOWQLQJHQ cwhuydqgulqjwloo5hsxeolnd6usvnd ERF 138.DULQ'XEHUJ NDULQGXEHUJ#UHGFURVVVH 6YHQVND5 GD.RUVHW+XYXGNRQWRUHW6WRFNKROP 6YHQVND5 GD.RUVHWV,QWHJUDWLRQVRFK nwhuydqgulqjvsurmhnw ERF 139 %ULWD+lQQHVWUDQG FWG#VZLSQHWVH &HQWUXPI U7RUW\URFK7UDXPDVNDGDGH.DUROLQVND 6MXNKXVHW6WRFNKROP 6$%,1$ ERF 140 0DXG:DW] PSZDW]#VZLSQHWVH &DULWDV6WRFNKROP (QPRWWDJQLQJI UDV\OV NDQGHRFKIO\NWLQJDUL 6WRFNKROP ERF 141 SV\NLDWUL 6ROYLJ(NEODG 6ROYLJ(NEODG#LSPNLVH.DUROLQVND,QVWLWXWHW6WRFNKROP6HNWLRQHQI U 3URMHNW+lOVRVDPWDO

24 24 ERF 142 3lU$QGHUV*UDQKDJ SDJ#SV\JXVH * WHERUJV8QLYHUVLWHW3V\NRORJLVND,QVWLWXWLRQHQ Projektnamn:Tillförlitlighet och trovärdighet i asylprocessen ERF 143 &KULVWLQD8JJOD FKULVWLQDXJJOD#KHPXWIRUVVH *LPR9DWWHQVWD0LVVLRQVI UVDPOLQJ 'LDNRQDOWMlQVWI UDV\OV NDQGH ERF 144 ERF 146 ERF 147 ERF 148 ERF 149 %LUJLWWD/-RKDQVVRQ ELUJLWWDQ\YL#WHOLDFRP 6RFLDOD0LVVLRQHQ1\E\9LVLRQ8SSVDOD +lovdrfk/lyvprg (OVLH&)UDQ]pQ HOVLHFIUDQ]HQ#WHOLDFRP )R86 GHUW UQ%RWN\UND.RPPXQ )O\NWLQJVNDSHWRFKRPKlQGHUWDJDQGHWLHWW OnQJVLNWLJWLQWHJUDWLRQVSHUVSHNWLY 0DUL/RXLVH.KDQ7DPDNORH PDULHORXLVHNKDQWDPDNORH#DGPKXGGLQJHVH +XGGLQJH.RPPXQV)O\NWLQJPRWWDJQLQJ 3DSSDUROOHQLIRNXV (OLVDEHWK6XQGEHUJ HOLVDEHWKVXQGEHUJ#NRPPXQQDVVMRVH 1lVVM.RPPXQ)O\NWLQJDYGHOQLQJHQ 9lOMUlWWVSnU 0DJQXV$[HOO

25 25 ERF 150 ERF 151 ERF 152 ERF 153 ERF 154 PDJQXVD[HOO#VZLSQHWVH,QWHJUDWLRQVI UYDOWQLQJHQL6WRFNKROP 5HNU\WHULQJVSURJUDPPHW 5RQQ\1LOVVRQ URQQ\QLOVVRQ#PDOPRVH 0DOP.RPPXQ8WELOGQLQJVI UYDOWQLQJHQ,QWHJUHUDGYDOLGHULQJ 3LD/LQGVWU P SLDOLQGVWURP#IUROXQGDJRWHERUJVH * WHERUJV6WDG6'))U OXQGD,QWHJUDWLRQVSURMHNW%DUQ8QJGRP) UlOGUDU±,%8) (ZD+LOOHUVWU P HZDKLOOHUVWURP#MDUIDOODVH -luilood.rppxq)o\nwlqjprwwdjqlqjhq 0RWQ\IUDPWLG 0N\DEHOD6DEXQL DVUULNV#WHOLDFRP $IURVYHQVNDUQDV5LNVI UEXQG 'HQDIULNDQVNDLQYDQGUDUJUXSSHQVLQWHJUDWLRQ 0RVWDID.KDUUDNL LILVUDELWD#WHOLDFRP 6YHULJHV0XVOLPVND5nG,QWHJUDWLRQVSURFHVVHQEODQGODQGHWVLQYDQGUDUHRFK DV\OV NDQGHPXVOLPHU ERF 155 Kontaktperson: Lars Ekström ODUVHNVWURP#PDOPRVH +\OOLHVWDGVGHOVI UYDOWQLQJ0DOP 3URJUDPI UDUEHWVOLYVLQULNWDGUHKDELOLWHULQJDY WUDXPDWLVHUDGHIO\NWLQJDURFKLQYDQGUDUH

26 26 (5)± (5)± 5RODQG+HQQHUGDO URODQGKHQQHUGDO#RUHEUROOVH guheur/lqv/dqgvwlqj 6MXNVN WHUVNDRFKLQYDQGUDUH 5REHUW/DUVVRQ UREHUWODUVVRQ#JDYOHVH *lyoh.rppxq,qydqgudufhqwuxp gndgpnqjidoglriihqwoljyhunvdpkhw ERF 158 5LLWD+lUOLQ ULLWDK#VRFLDODPLVVLRQHQDVH Organisation: Sociala Missionen )DPLOMHnWHUI UHQLQJ ERF 159 $QQHOL/XQGVWU P DQQHOLOXQGVWURP#VNROOXOHDVH.RWWHQ%DUQNXOWXUFHQWUXP/XOHn.RPPXQ WRQnULQJRV\QOLJQX ERF 160.ULVWLQD(QJEORP.ULVWLQD(QJEORPXPH#VIUVH 6WXGLHIUlPMDQGHWL8PHn 6YHULJHGLWWQ\DODQG" ERF 161 (PPD3HWWHUVVRQ HPPDSHWWHUVVRQ#XYQKHOVLQJERUJVH +HOVLQJERUJV6WDG8WYHFNOLQJVQlPQGHQ 6DPYHUNDQ,QWHJUDWLRQ ERF 162 $QQ6RIL+HGHUVWHGW DQQVRILKHGHUVWHGW#VRFMRQNRSLQJVH - QN SLQJV.RPPXQ6RFLDOI UYDOWQLQJHQ

27 27 ERF 163 ERF 164 3DVVDJHQ +DQV1\OXQG KDQVQ\OXQG#ERWN\UNDVH %RWN\UND.RPPXQ $OWHUQDWLYLQWURGXNWLRQVSODWV (OV\+DUU\VVRQ HOV\KDUU\VVRQ#PLJUDWLRQVYHUNHWVH 0LJUDWLRQVYHUNHWRFK6WRFNKROP6WDG5LQNHE\6GQ ) UVNROHSURMHNWHWL5LQNHE\ ERF 165 Kontaktperson: Rose-Marie Bergman Telefon: Organisation: Landskrona Kommun Barn- och ungdomsförvaltningen Projektnamn: Tellus Öppet Fritidshem ERF 166 Kontaktperson: Cecilia Höglund IULYLOOLJ#KRWPDLOFRP /DQGVNURQDNRPPXQ$UEHWVRFKVRFLDOI UYDOWQLQJHQ 7HOOXVcWHUYDQGULQJ

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Ett utvecklingsprojekt inom EU-programmet Equal Nationell temagrupp asyl & integration Slutrapport Av Eva Norström Etnolog, Fil. Dr., Lunds universitet Mars

Läs mer

Förprojekteringsrapport

Förprojekteringsrapport Förprojekteringsrapport Etablering Stockholm 2008-03-31 A. Förprojektering Etablering Stockholm Bakgrund och analys Bakgrund Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden går alldeles för långsamt.

Läs mer

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 9 Område: Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration Sidantal: 13 MIGRATION OCH ASYL ASYL OCH MEDBORGARSKAP AP Rätten att

Läs mer

Nationell samsyn kring hälsa och den första tiden i Sverige

Nationell samsyn kring hälsa och den första tiden i Sverige Nationell samsyn kring hälsa och den första tiden i Sverige Nationell samsyn kring hälsa och första tiden i Sverige Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping Integrationsverket 2004 Tryck: Elanders

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Norsjö kommuns Integrationsstrategi

Norsjö kommuns Integrationsstrategi Norsjö kommuns Integrationsstrategi Dokumenttyp Strategi Dokumentägare Näringslivsavdelningen Beslutsinstans Giltig till Upprättad av Petra Danielsson Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad

Läs mer

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Om rapporten Rapporten har tagits fram som en del i NBVs omvärldsarbete. Vägar till delaktighet är den tredje rapporten från NBVs analysgrupp och är tänkt

Läs mer

och brister i mottagandet och av etableringen migranter.

och brister i mottagandet och av etableringen migranter. Behov och brister i mottagandet och av etableringen migranter. En kartläggning utifrån Röda Korsets lokala iakttagelser Förord Människor flyr från konflikter och katastrofer och söker en fristad i Sverige.

Läs mer

Samverkande framgångsfaktorer

Samverkande framgångsfaktorer Samverkande framgångsfaktorer Framgångsrika insatser och organiseringar kring utlandsfödda med omfattande samordnade rehabiliteringsbehov Urban Norling Utgiven av Nationella nätverket för samordningsförbund

Läs mer

För ett gemensamt Sverige

För ett gemensamt Sverige För ett gemensamt Sverige Rapport från Idéarbetsgrupp Integration Aphram Melki, sammankallande Stockholm januari 2009 Innehållsförteckning Förord 3 Vision 4 Grundbultar 4 Centerpartiets utmaningar 4 Individen,

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Hälsa och integration. - en kartläggning av hälsotillståndet bland nyanlända och asylsökande

Hälsa och integration. - en kartläggning av hälsotillståndet bland nyanlända och asylsökande Hälsa och integration - en kartläggning av hälsotillståndet bland nyanlända och asylsökande Hälsa och integration - en kartläggning av hälsotillståndet bland nyanlända och asylsökande Meddelande 2012:20

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Vård och flyktingintroduktion

Vård och flyktingintroduktion Vård och flyktingintroduktion i samverkan KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV ARBETET I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH STOCKHOLMS STAD ÅR 2003 Sverige och inte minst Stockholms stad tar emot ett stort antal flyktingar

Läs mer

Ensamkommande barns och ungas behov. En kartläggning

Ensamkommande barns och ungas behov. En kartläggning Ensamkommande barns och ungas behov En kartläggning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande

Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande en utmaning för hela samhället. Utvärdering av Arvsfondens satsning Fördel Barn! 2009 2012. Kirsti Kuusela Karlstads universitet 2012 Innehåll

Läs mer

Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin

Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin Regeringen beslutade den 23 januari 2003 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att undersöka hur näringslivets engagemang i arbetet för integration av invandrare

Läs mer

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda P 94 Lpf 94 Beställningsadress:

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Med rätt att komma till tals Handisam Serie A 2012:1 (diarienummer

Läs mer

UP AROS ASYL SLUTRAPPORT

UP AROS ASYL SLUTRAPPORT UP AROS ASYL SLUTRAPPORT 2007 Postadress: UP AROS ASYL Landstingets kansli Box 602 751 25 Uppsala www.uparos.se sis.foster@seca.c.se +46 (0)70 314 76 02 birgittafries@yahoo.se + 46 (0)70 253 11 84 UP AROS

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Bild: Teckning från verksamheten Ugglan för barn i skyddat boende, 2013. Malmö Storstadskrets

Verksamhetsplan 2014. Bild: Teckning från verksamheten Ugglan för barn i skyddat boende, 2013. Malmö Storstadskrets splan 2014 Bild: Teckning från verksamheten Ugglan för barn i skyddat boende, 2013. Malmö Storstadskrets Innehåll 1 Bakgrund... 3 2... 3 3... 3 4 Ekonomi... 3 5 Styrelse... 3 5.1 Styrelsestöd... 4 6 Frivilliga...

Läs mer

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Antogs av Malmö kommunfullmäktige 2007.03.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 5 2.1. FN:s handlingsprogram 5 2.2. Kvinnofridspropositionen

Läs mer

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE En förstudie om somaliernas behov av information och stöd inför Somali Information and Business Centres framtida verksamhet Amina Jama

Läs mer