3URJUHVVUHSRUWRQWKHLPSOHPHQWDWLRQRI(5) 6ZHGHQ -XQH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3URJUHVVUHSRUWRQWKHLPSOHPHQWDWLRQRI(5) 6ZHGHQ -XQH"

Transkript

1 1 (1) Department of International Development Co-operation (IDECO) Béatrice Neven Unit A/2 Immigration and Asylum European Commission DG/JAI 3URJUHVVUHSRUWRQWKHLPSOHPHQWDWLRQRI(5) 6ZHGHQ -XQH Sweden s national application cycle for the programme ranged from 20 October to 13 November Information about ERF was disseminated over the Internet as well as by mail to 700 addresses including for instant schools and organisations. The Swedish Migration Board received 188 applications of which 48 projects were approved by the Migration Board in co-operation with the National Integration Office. An ERF working group consisting of representatives from the National Integration Office and regional representatives from the Migration Board, has been set up, meeting on a regular basis discussing practical issues regarding the organisation of ERF and questions that arises from the projects. Each project has a contact person from the working group. Whereas a few projects started in 2000, a majority started during spring There are 26 projects within the field of integration, 9 within repatriation and 13 within reception. Some of these projects overlap in two or even three of the categories. In accordance with the Council decision on establishing the Refugge Fund, projects initially receive 50% of the ERF support. After having filed a half time report, further support can be disbursed. Migration Board Head office, Department of International Development Cooperation, NORRKÖPING Visiting address: Tegelängsgatan 19A Phone: Fax Website

2 2 Ämnesindelning av projekt som beviljats medel från Europeiska flyktingfonden 2000/

3 3 Projekt med inriktning mot återvandring, även kopplingen integration återvandring. (5)±/DQGVNURQD.RPPXQ 7HOOXV±cWHUYDQGULQJ Målgrupp: Företrädare för 500 familjer (generell information), 200 familjer (rådgivning avseende frivillig återvandring, 45 personer återvandrar till Balkan. Syfte/Mål: Rådgivning och information och kunskaper för frivillig återvandring till Balkan. Starta-eget-utbildning för företrädesvis flyktingar från Kosovo. Utveckla affärskontakter mellan Landskrona/Trelleborg och Kosovo. Etablera ett ökat samarbete med andra kommuner i Skåne i återvandringsfrågor samt skapa ökad förståelse för behovet att ekonomiskt stödja de flyktingar som vill flytta hem. (5)±6YHQVND5 GD.RUVHW+XYXGNRQWRUHW6WRFNKROP 6YHQVND5 GD.RUVHWV,QWHJUDWLRQVRFKcWHUYDQGULQJVSURMHNW Målgrupp: Personer som fått uppehållstillstånd av asylskäl eller skyddsbehov. Syfte/Mål: Bistå och stödja flyktingar i deras framtidsplanering oavsett om det gäller att stanna eller återvandra. Att inom Röda Korset förbättra och vidareutveckla metoderna och de gemensamma modellerna i arbetet för integration och återvandring och låta kopplingen mellan dessa två områden, i en ny metod Framtidsplanering, gå som en röd tråd genom hela projektet. (5)±6WRFNKROPVWDG8WELOGQLQJVI UYDOWQLQJHQ cwhuydqgulqjwloo 5HSXEOLND6USVND Målgrupp: Flyktingar som önskar återvandra till Republika Srpska Syfte/Mål: Att ge kvalificerad juridisk rådgivning till de som önskar återvandra till Republika Srpska genom informationsarbete via media. (5)±) UHQLQJ%L+1RUUN SLQJ %RVQDLQIR

4 4 Målgrupp: Flyktingar som önska återvandra till Bosnien Syfte/Mål: Att informera målgruppen om förutsättningar för återvandrande eller fast bosättning i Sverige och hjälpa till vid deras beslutfattande. (5)±6WXGLHIUlPMDQGHWLV GUD1lUNH±.DUOVNRJD'HJHUIRUV,QIRUPDWLRQVFHQWUHWI UERVQLVNDIUnJRU±,%) Målgrupp: Bosnier bosatta i Örebro län. Syfte/Mål: Stödja och informera om möjligheter till återvandring till Bosnien genom juridisk rådgivning och information. (5)±%+1HW±%RVQLHQ+HUFHJRYLQDQHWZRUN0DOP cwhuylqgd VWDUWDRFKGULYDI UHWDJL%RVQLHQ Målgrupp: Personer med uppehållstillstånd p.g.a. asylskäl eller skyddsbehov samt asylsökande. Syfte: Ge information, konsultation och utbildning till personer som vill återvandra till hemlandet och etablera företag för att kunna bli självförsörjande vilket kan leda till arbetstillfällen dels för de som återvandrar och dels för lokalbefolkningen. (5)±* WHERUJV,1,7,$7,9(7 *HWWLQJGRZQWREXVLQHVV Målgrupp: Bosnier, Kroater, Serber från Bosnien och Hercegovina, personer från Kroatien, Serbien, Montenegro, somalier, kosovoalbaner. Personer med tillfälligt uppehållstillstånd eller asylsökande samt övriga. Syfte/Mål: Att möjliggöra egenförsörjning vid återvandring genom stöd, information och utbildning. (5)±0LJUDWLRQVYHUNHW* WHERUJ.RVRYRIDGGHU Målgrupp: C:a personer från Kosovo som fått avslag på sin asylansökan inom region Väst. Syfte/Mål: Att underlätta för målgruppen att återvända till Kosovo genom att utveckla ett arbetssätt där frivilligorganisationer och Migrationsverket samarbetar i återvändandearbetet. De stödåtgärder som behövs ska tas fram i samarbete med målgruppen.

5 5 (5)±6RFLDOD0LVVLRQHQ6WRFNKROP cwhuydqgulqj±hqnrppxqdo DQJHOlJHQKHW" Målgrupp: Kommunala politiker i Stockholmsområdet dvs. centrala politiker i Stockholm Stad som arbetar med frågor relaterade till flyktingar eller invandrare. Lokala politiker i stadsdelsnämnderna i Stockholm stad. Centrala politiker i övriga kommuner i Stockholmsområdet. Syfte/Mål: Att genom opinionsbildning kring frågor som rör frivillig återvandring förbättra och öka lokala politikers förståelse för och insikter i dessa frågor samt belysa den roll som kommunen kan spela i detta sammanhang. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRWEDUQXQJGRPDUV XSSYl[WYLOONRUI UlOGUDUROOHQVDPWJRGHPlQV I UXWVlWWQLQJDUDWWDUEHWDPHGHQVDPNRPPDQGHEDUQ (5)±0LJUDWLRQVYHUNHWRFK6WRFNKROP6WDG5LQNHE\6GI ) UVNROHSURMHNWHWL5LQNHE\ Målgrupp: Asylsökande. Projektet riktar sig till barn till asylsökande. Syfte/Mål: Att skapa bra förutsättningar för att kunna leva upp till de av regeringen ställda kraven att erbjuda asylsökande barn samma tillgång till skola som svenska barn och barn som har uppehållstillstånd i Sverige. Detta genom att starta en flyktingförskola med verksamhet för både barn och föräldrar. Vidare ska Migrationsverket och kommunen utveckla sitt samarbete för att bättre kunna tillvarata varandras kunskaper och resurser. Projektet ska även skapa bättre förutsättningar för en framtida integration för de barn som stannar i Rinkeby. (5)±)RUVNQLQJVRFKXWYHFNOLQJVHQKHWHQ±)R8±6 GHUW UQ%RWN\UND.RPPXQ+DUI\UDSURMHNWVRPYLOOEHO\VDIO\NWLQJVNDSHWRFK RPKlQGHUWDJDQGHWLOnQJVLNWLJDLQWHJUDWLRQVDVSHNWHULVDPYHUNDQPHG IO\NWLQJDURFKIO\NWLQJIDPLOMHU )O\NWLQJEDUQVNDPUDWNRQWDNWHULGHWPnQJNXOWXUHOODERVWDGVRPUnGHW Målgrupp: Barn bosatta i det mångkulturella området, kan tillhöra olika flyktinggrupper. Syfte/Mål: Genom att undersöka KXUHQJUXSSEDUQVNDPUDWNRQWDNWHUIDNWLVNWVHU XW i och KXUEDUQHQVMlOYDVHUSnVLQDUHODWLRQHUWLOODQGUDEDUQ syftar detta projekt till att lägga grunden till en mer systematiserad kunskap om en viktig aspekt av det mångkulturella samhällets uppväxtvillkor.

6 6 0RWDOODRGGV Målgrupp: Personer som fått uppehållstillstånd p.g.a. asylskäl alt. Skyddsbehov. Syfte/Mål: Att NDI UVWnHOVHQI UYLONDRPVWlQGLJKHWHUVRPIUlPMDUP MOLJKHWHUQD I UHQXQJGRPPHGIO\NWLQJEDNJUXQGDWWNODUDVLJEUDLVNRODQRFKDUEHWVOLYHW. Analysen av de förhållanden som skapar sådana möjligheter skall ta sin utgångspunkt i målgruppens egen förståelse av sin situation, dvs. studien genomföres utifrån ungdomarnas eget perspektiv. )O\NWLQJXQJGRPDUVV\QSnGHQHJQDIUDPWLGHQ Målgrupp: Ungdomar med flyktingbakgrund, kan tillhöra olika målgrupper Syfte/Mål: I denna studie fokuseras IO\NWLQJXQJGRPDUVXSSIDWWQLQJRPKXUGHQ HJQDIUDPWLGHQNRPPHUDWWJHVWDOWDVLJ samt YLONDHUIDUHQKHWHURFKOHYQDGVYLOONRU VRPELGUDUWLOODWWVNDSDGHQQDIUDPWLGVV\Q Tidigare studier av ungdomars framtidssyn ger en möjlighet till jämförelse: Skiljer sig flyktingungdomars uppfattning om hur framtiden kommer att se ut från hur andra ungdomar i Sverige ser på framtiden? 8WDQI UVNDSOLYVVPlUWDRFKSUREOHPPHGEDUQHQ Målgrupp: Långtidsarbetslösa flyktingföräldrar med diffusa ohälsosymtom. Syfte/Mål: Att minska de svårigheter som formulerats i rubriken till detta delprojekt. Dvs. att lindra utanförskap, förbättra hälsosituationen och stärka föräldrarnas ork att hantera problemen med barnen. (5)±+XGGLQJH.RPPXQVIO\NWLQJPRWWDJQLQJ 3DSSDUROOHQLIRNXV Målgrupp: Flyktingmän med barn i skolåldern. Syfte/Mål: Att genom lösningsfokuserande och identitetsstärkande gruppaktiviteter och diskussioner förmå målgruppen att behålla en positiv föräldraroll i Sverige. Att bli integrerad och självförsörjande med en stark och positiv papparoll med auktoritet utan våld. (5)±* WHERUJVVWDG6'))U OXQGD,QWHJUDWLRQVSURMHNW%DUQ 8QJGRP) UlOGUDU±,%8) Målgrupp: Alla målgrupper med undantag av asylsökande.

7 7 Syfte/Mål: Att utveckla introduktion för barn och unga samt stärka och göra föräldrarna mer delaktiga i barnens vardag. Att ta tillvara den kompetens och erfarenhet som finns hos tidigare anlända för kunskapsöverföring och för att fungera som förebilder. Innebär också en kompetensutveckling för övrig personal i introduktionsverksamheten. (5)±/DQGVNURQD.RPPXQ 7HOOXV8QJGRPVVWDGHQ/DQGVNURQD Målgrupp: Flyktingungdomar och andra ungdomar i Landskrona Kommun. Syfte/Mål: I Landskrona har uppmärksammats att en bostadssegregering blir allt tydligare och man kan se att i de områden som är mindre attraktiva är invandrare med flyktingbakgrund starkt överrepresenterade. Följden av denna segregering blir dels att barn här får sämre uppväxtvillkor men också att den sociala segregeringen ökar mellan barn med olika etniska bakgrunder. Mot bakgrund av detta vill projektet genom att starta gruppverksamheter och nätverk motverka den negativa utveckling som segregeringen utgör. Man vill stärka flyktingungdomarnas integration och delaktighet i samhället och även individers självbild och självförtroende. Verksamheten ska också motverka negativa gängbildningar och destruktiva miljöer genom att erbjuda positiva mötesplatser på nya arenor som stimulerar till eget ansvar. (5)±/DQGVNURQD.RPPXQ 7HOOXVgSSHW)ULWLGVKHP Målgrupp: Barn och ungdomar mellan 6 12 år som bor i centrala Landskrona samt deras föräldrar. Syfte/Mål: I centrala Landskrona bor många barn med flyktingbakgrund och det har uppmärksammats att dessa har mindre bra uppväxtvillkor beträffande bl.a. att ha en meningsfull fritidssysselsättning. Projektet vill med utgångspunkt i FN:s barnkonvention skapa förutsättningar för att sätta barns behov i centrum genom att ge målgruppen en stimulerande fritidsverksamhet. Projektet ska starta en öppen fritidsverksamhet där också föräldrarna ska vara delaktiga och på så sätt få ökat inflytande i närsamhället. (5)6YHQVNDIO\NWLQJUnGHW (QVDPNRPPDQGHEDUQ Målgrupp: gode män

8 8 Syfte/Mål: Att bidra till att de gode männens möjligheter att göra ett bra arbete förbättras på ett sådant sätt att det stärker omsorgen om de ensamkommande barnen. (5)±0,*5$7,2169(5.(7 6DPVNROD+ JDQlV Målgrupp: Asylsökande barn och föräldrar. Syfte/Mål: Att genom aktiv samverkan mellan Migrationsverket och frivilligorganisationen IKF Höganäs för att uppnå ökad förståelse för asylsökandes villkor driva kvalitativt god öppen förskoleverksamhet. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRWNYLQQRU (5)±/DQGVWLQJHWL9lUPODQGV3V\NLDWULVND)O\NWLQJ&HQWHU 6HSDUDWLRQHUVSnYHUNDQSnKlOVDRFKDQSDVVQLQJKRVNYRWIO\NWLQJNYLQQRU Målgrupp: Samtliga vuxna kvinnor som ingick i projektet Vidgade psykosociala ankomstintervjuer för att underlätta tidiga insatser i kvotflyktingfamiljer. Den gruppen bestod av en kvotflyktinggrupp med dels iranska kurder från Al-Tashlägret och dels irakier från Rafha-lägret som togs emot av Karlstad och Kil kommuner under Syfte/Mål: Att kvinnorna får beskriva hur de upplever och påverkas av separationer från nära anhöriga och hur det påverkat hälsa och anpassning. Att som behandlare på så sätt få del av den kunskapen, förstå och underlätta integrationen och bemöta ohälsa hos den här gruppen kvinnor. Då kvinnorna ofta är mödrar till stora barnkullar, är det av stor vikt att de får adekvat hjälp till att fungera på så optimal nivå som möjligt. De kan på så sätt anpassa sig bättre såsom maka och mor i det svenska samhället. (5)±6YHQVND5 GD.RUVHW* WHERUJ 6DPWDORFKPHGPlQVNOLJWVW G Målgrupp: I första hand kvinnor från Kosovo, men även bosniska kvinnor kan deltaga Syfte/Mål: Att möta utsatta kvinnor från Kosovo under vistelsetiden i Sverige, där de sökt asyl eller har tillfälligt uppehållstillstånd. Att utveckla en samtalsform som kan fungera stödjande och terapeutiskt i detta möte med kvinnorna som oftast valt att inte samtala om vad de upplevt i hemlandet och under flykten. Att bli lyssnad till, att bli sedd och bekräftad, att få upprättelse är ett viktigt delmål.

9 9 (5)±&HQWUXPI U7RUW\URFK7UDXPDVNDGDGH±&7'.DUROLQVND 6MXNKXVHW6WRFNKROP 6$%,1$ Målgrupp: Kvinnor som kommer till Sverige som flyktingar och som utsatts för sexuella övergrepp av vilka många utsatts för övergrepp som en del av tortyr, polisövergrepp eller övergrepp av andra maktgrupper eller i krig. Syfte/Mål: Att bygga upp en modell för ett effektivt omhändertagande av kvinnor utsatta för sexuella övergrepp som snabbt kan aktiveras och har en potential för en ökad belastning vid en massflyktsituation. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRWLQYDQGUDUHVRPP WWKLQGHU I U\UNHVXW YQLQJHOOHUKDIWVYnULJKHWDWWXSSQn DQVWlOOQLQJVEDUKHWbYHQLQULNWQLQJPRWGHVRPKDIWVYnUW DWWNODUDDYGHQRUGLQDULH6),XQGHUYLVQLQJHQ (5)±,QWHJUDWLRQVI UYDOWQLQJHQL6WRFNKROP 5HNU\WHULQJVSURJUDPPHW Målgrupp: Arbetslösa invandrare och flyktingar, år, som har goda kunskaper i svenska språket och är intresserade av att arbeta inom omsorgen. Syfte/Mål: Att ge deltagarna insyn i den kommunala organisationen och kontaktytor inom kommunen samt att inspirera deltagarna till utbildning inom omsorgsområdet samt ge dem insyn och sådan erfarenhet inom detta område att de kan erhålla anställning. Projektet vill även underlätta för enheterna inom omsorgen att rekrytera personal. Syfte är också att utarbeta en modell för rekrytering som går att applicera på andra bristyrken inom kommunen. (5)±*lYOH.RPPXQ,QYDQGUDUFHQWUXP gndgpnqjidoglriihqwolj YHUNVDPKHW Målgrupp: Nyanlända flyktingar (motsv.) med en tydlig utbildnings-/ yrkesbakgrund som haft svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden med de traditionella metoder som erbjuds personer ska ingå i projektet.

10 10 Syfte/Mål: Att genom en lärlingsutbildning öka mångfalden inom Gävle Kommuns förvaltningar samtidigt som de invandrare som idag står utanför arbetsmarknaden integreras i arbetslivet och deras kunskap och kompetens tas tillvara. (5)±0DOP.RPPXQ8WELOGQLQJVI UYDOWQLQJHQ,QWHJUHUDG 9DOLGHULQJ Målgrupp: 80 nyanlända skyddsbehövande personer Syfte/Mål: Att ta tillvara den yrkeskompetens som nyanlända skyddsbehövande har med sig. Att de får möjlighet att etablera sig i det svenska samhället utifrån sin identitet och yrkeskompetens och att arbetsgivare och fackliga representanter får ett instrument att värdera utländsk yrkeskompetens. Målgruppen ska ha fått möjlighet till värdering av sin yrkeskompetens utifrån ett valideringsunderlag som värderar nyanländas yrkeskompetens i anslutning till avslutad introduktion. (5)±1lVVM.RPPXQ)O\NWLQJDYGHOQLQJHQ 9lOMUlWWVSnU Målgrupp: 20 flyktingar som efter avslutat introduktionsprogram inte kommit ut i egen försörjning. Syfte/Mål: Integration av flyktingar, som efter avslutat introduktionsprogram inte nått målet att ha kunskaper relaterade till sin kompetens, förutsättning och livssituation. Att uppnå ett nytt förhållningssätt i arbetet med integration av flyktingar. Projektet arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt. Erfarenhet ur detta projekt ska genomsyra kommunens fortsatta flyktingmottagning samt kunna vara användbart som en gemensam grund för arbetet i Europa. Projektet syftar till att få en bättre förståelse för integrationsprocesserna, att praktiskt underlätta integrationen och att öka delaktigheten i integrationsarbetet. (5)±+HOVLQJERUJVVWDG8WYHFNOLQJVQlPQGHQ 6DPYHUNDQ,QWHJUDWLRQ Målgrupp: Alla invandrare inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Helsingborgs stad. Syfte/Mål: Att genom praktiska samverkansformer och stöd till individen avsevärt öka självförsörjningsgraden för målgruppen. Man ska underlätta för invandrarna att slussas ut på den svenska arbetsmarknaden och därmed också i det svenska samhället. Projektet ska också informera näringslivet om den lokala situationen, vilken kompetens invandrargruppen besitter och att de därmed utgör en stor resurs för arbetsmarknaden.

11 11 (5)±$UEHWVI UPHGOLQJHQL8SSVDOD (IIHNWLYDUH,QWHJUDWLRQ Målgrupp: 400 personer med utomnordisk bakgrund inskrivna på arbetsförmedlingen i Uppsala samt uppskattningsvis lika många med samma bakgrund som inte är inskrivna på arbetsförmedlingen men som med rätt stöd skulle kunna bli arbetsföra. Syfte/Mål: Att med olika metoder bana väg för en tidig och effektiv introduktion. Att skapa en sammanhängande introduktion mot tidigare då man haft punktinsatser som utgångspunkt. Att finna bättre samverkansformer som gagnar individens intressen genom att t.ex. involvera privata aktörer som bemanningsföretag i arbetet. (5)±)RONXQLYHUVLWHWHWL.ULVWLDQVWDG 0HWRGPnO6(6$0 Målgrupp: Invandrare med hög utbildning, särskilt kvinnor. Syfte/Mål: Att utprova och dokumentera en metodik relationspedagogik som avsevärt ska förkorta integrationstiden genom att målgruppen ska lära sig språket snabbare och mera målinriktat. T.ex. ska en leg. Vårdpersonal utbildas i arbetsspråket direkt för att undvika att känna sig omotiverad till språkinlärningen vilket kan uppstå i den ordinarie SFI-undervisningen och vid långsam studietakt. Metoden bygger på effektiv samverkan mellan socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare och lämpar sig särskilt för högutbildade och ska ge företräde åt kvinnor. (5)±gUHEUR/lQV/DQGVWLQJ 6MXNVN WHUVNDRFKLQYDQGUDUH Målgrupp: Invandrare som har sjuksköterskeutbildning från annat land, inkl. personer som fått uppehållstillstånd p.g.a. asylskäl eller skyddsbehov bosatta i Örebro län. Syfte/Mål: Att få kunskaper om personer inom målgruppen som har en sjuksköterskeutbildning men som inte utövar yrket och att klargöra vad som utgör hinder för yrkesutövningen. Att utarbeta metod för att stödja personer så att de kan erhålla svensk sjuksköterskelegitimation samt om behov av kompletterande utbildning finns, utreda möjlighet till detta och finna samarbetspartner. (5)±+\OOLH6WDGVGHOVI UYDOWQLQJL0DOP 3URJUDPI U DUEHWVOLYVLQULNWDGUHKDELOLWHULQJDYWUDXPDWLVHUDGHIO\NWLQJDURFK LQYDQGUDUH

12 12 Målgrupp: Flyktingar/invandrare som har introduktionsersättning/socialbidrag, har traumatiserade upplevelser av krig och tortyr; har förlorat sin yrkesidentitet samt inte kunnat Syfte/Mål: Att tillgodose behovet av en sammanhållen insats omfattande behandling, språkundervisning och arbetsförberedande åtgärder som leder till att målgruppen uppnår anställningsbarhet. (5)±-lUIlOOD.RPPXQ)O\NWLQJPRWWDJQLQJHQ 0RWQ\IUDPWLG Målgrupp: långtidsarbetslösa svenskar och invandrare i åldrarna ungdomar, svenskar och invandrare i åldrarna år som har hinder och behöver extraordinära åtgärder för att dels kunna fungera i sociala sammanhang och dels våga ta steget ut i ordinarie utbildning och ut på arbetsmarknaden. Syfte/Mål: Att utbilda målgrupp 1. till att handleda målgrupp 2. för att få erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av vård vilket kan leda till praktik och utbildning inom vårdyrket. Att 90 % av målgrupp 2. efter projekttiden ska ha fått förankring i arbetslivet eller vidare studier. (5)6WXGLHI UEXQGHW1%9L6NnQH 9l[DWLOO Målgrupp: Invandrare/flyktingar som inte kunnat tillgodogöra sig traditionell SFIundervisning och som är arbetslösa och bidragsberoende. Syfte/Mål: Att målgruppen ska uppnå SFI-behörighet och på vägen dit få hjälp med att finna praktikplats. Projektets övergripande syfte är att stärka deltagarnas självkänsla, motivation och insikt om sin egen kapacitet. Utifrån att målgruppen tros ha dålig kännedom om hälso- och livsstilsfrågor så är hälsoinformation en del av arbetet i projektet. (5)- QN SLQJV.RPPXQ6RFLDOI UYDOWQLQJHQ 3DVVDJHQ Målgrupp: 1. Alla ungdomar, även asylsökande, i åldrarna år som kommit till kommunen med eller utan flyktingstatus och som skulle placerats på Bäckadalsgymnasiet om inte introduktionsprojektet funnits. 2. Nyanlända flyktingar och andra invandrare i kommunen med uppehållstillstånd och som är mellan 21 och 24 år. Antal deltagare beräknas upptill max 20 elever.

13 13 Syfte/Mål: Att underlätta anpassning och integrering i skolan och i det svenska samhället genom studier i svenska, studiebesök, kulturkunskap och normorientering, sociokulturell information och samhällsorientering, friluftsliv och idrott. Regelbundna föräldrasamlingar och utvecklingssamtal ordnas för att föräldrar eller släktingar ska bli delaktiga i ungdomarnas skolgång. (5)±*lYOH.RPPXQ,QYDQGUDUFHQWUXP 6SUnNVDPWW Målgrupp: Flyktingar som lider av post-traumatiskt stressyndrom, PTSD. Syfte/Mål: Att inom ramen för ordinarie SFI-verksamhet och i samarbete mellan Invandrarcentrum, Socialtjänst, Komvux-SFI och primärvård införa ett arbetssätt som löpande utformar, utprovar och utvärderar en adekvat undervisning för elever med diagnosen PTSD. (5)±.RPYX[.RUVlQJVNRODQ9lVWHUnV )ULVNYnUGVSURMHNW%LOOVWD Målgrupp: Flyktingar/invandrare i åldrarna år som inte klarat SFI och som är socialbidragsberoende samt arbetslösa invandrare med utbildningsbidrag. C:a 60 st. Syfte/Mål: Att få målgruppen att bli mer medveten om friskvårdens betydelse för den egna hälsan. Att få målgruppen att komma igång med friskvård i syfte att må bra och komma i balans med sig själv och därigenom öka anställningsbarheten. Att med f riskvården som medel integrera målgruppen med den övriga verksamheten och därmed i samhället genom föreningsverksamhet samt att öka intresset för föreningsverksamhet för att bibehålla och utveckla sitt intresse för friskvård efter avslutat projekt. 3URMHNWLQULNWDGHPRWLQWHJUDWLRQRFKVRFLDOWVW GWLOO DV\OV NDQGHRFKIO\NWLQJDUlYHQGHVRPEHILQQHUVLJL YlQWDQGHW SnEHVOXWXQGHUDV\OSURFHVVHQVDPW IDPLOMHnWHUI UHQLQJVSURFHVVHQ

14 14 (5)±&DULWDV6WRFNKROP (QPRWWDJQLQJI UDV\OV NDQGHRFK IO\NWLQJDUL6WRFNKROP Målgrupp: Asylsökande och flyktingar i Stockholm Syfte/Mål: Att i arbetet med asylsökande och flyktingar tillvarata människans egna resurser och initiativkraft vilka ska vara vägledande in i det svenska samhället. Att genom samtalsstöd och rådgivning ge även dem som måste återvända en möjlighet till genomtänkt och realistiskt återvändande. Att utveckla samarbetsformer med myndigheter och andra organisationer i syfte att åstadkomma ett bra och sammanhållet arbete med asylsökande och flyktingar samt deras anhöriga. (5)±6RFLDOD0LVVLRQHQ6WRFNKROP +lovdrfkolyvprg Målgrupp: Asylsökande Syfte/Mål: Projektet vill er erbjuda olika kurser, hälsofrämjande aktiviteter samt kulturverksamhet i syfte att de asylsökande, genom att vara aktiva och använda den svenska de lärt sig under den första aktiva fasen, ska leda till att de snabbare blir integrerade vid ett positivt beslut alternativt att de kan fatta överlagda beslut för sig själva samt ev. familj vid ett negativt beslut. (5)±*LPR±9DWWHQVWD0LVVLRQVI UVDPOLQJ 'LDNRQDOWMlQVWI U DV\OV NDQGH Målgrupp: Asylsökande: Textilverksamhet för kvinnor, Cykelkurs för kvinnor, Grupp för ensamstående mammor med barn, Mötesplats för män. Syfte/Mål: Att genom intressegrupper, i studiecirkelform, stötta de asylsökande som av olika anledningar står utanför Migrationsverkets svenskutbildning samt öppna upp för kulturmöten genom att ha skapat en mötesplats. Att i dessa sammanhang ge plats för bearbetning av upplevelser, mer kunskap i svenska språket och att skapa ett kontaktnät mellan asylsökande. (5)±6WXGLHIUlPMDQGHWL8PHn 6YHULJHGLWWQ\DODQG Målgrupp: Somalier i Umeå, enskilda umeåbor med intresse av övergripande målfrågor för projektet, övriga invandrargrupper. Syfte/Mål: Att genom olika utbildningar med Portfolie metoden som grund (Metoden bygger på att på ett innovativt sätt möta svårnådda grupper och på ett

15 15 individuellt anpassat sätt motivera till att skaffa sig kunskaper på olika områden.), kulturverksamhet och föreläsningar utveckla ett forum för mötet mellan svenskar och somalier. Att skapa förutsättningar för målgruppen att klara att leva och ta ansvar på lika villkor i ett jämställt demokratiskt Umeå och på sikt kunna delta i planering och utveckling i samhället. Detta i syfte att ge en större möjlighet att integrera sig i det svenska samhället eller få redskap att fatta rätt beslut inför en eventuell återvandring. Att öka målgruppens läs- och skrivförståelse är att öka möjligheten för den vuxna generationen att följa barnen i deras utveckling i det svenska samhället och öka deltagandet i den förändring som sker för familjen oavsett beslut. ERF 131 Lilla Malma Dunker pastorat, Malmköping: Utkantsdiakoni i församling mitt 0nOJUXSS$V\OV NDQGHPHGVlUVNLOGDEHKRY Syfte/Mål: Lilla Malma och Dunker pastorat driver ett projekt vilket innebär att man i ett boende tar emot asylsökande med särskilda behov. Syfte är att utveckla denna verksamhet med ytterligare stödjande insatser med inriktningen förebyggande hälsovård. (5)±/DQGVWLQJHWL9lUPODQGVSV\NLDWULVNDIO\NWLQJFHQWHU )O\NWLQJ&HQWHUV0,9SURMHNW Målgrupp: Asylsökande och personer med tillfälligt skyddsbehov i Sverige. Syfte/Mål: Många personer i målgruppen tycks leva i ett vaacum där framtiden är oförutsägbar. Erfarenhet har visat att det i individuella samtal med dessa människor kan vara svårt att hitta kanaler som ger en positiv behandlingseffekt. Projektet vill prova alternativa tillämpningar genom kreativa uttrycksformer för att bättre tillgodose de behov som finns. (5)6RFLDOD0LVVLRQHQ6WRFNKROP )DPLOMHnWHUI UHQLQJ Målgrupp: Sociala Missionen har kontakt med ca 150 personer inom integrationsprogrammet. Många av dessa söker stöd för familjeåterförening. Även övriga som efter tips från landsmän söker kontakt med organisationen. Syfte/Mål: Att underlätta processen och väntetiden samt förbereda mottagandet av familjen. Att medverka vid familjeåterförening och uppföljning av familjen som helhet under längre tid. (5)±%RWN\UND.RPPXQ $OWHUQDWLYLQWURGXNWLRQVSODWV

16 16 Målgrupp: Syfte/Mål: Att utveckla en samverkansmodell med Migrationsverket för att finna en modell för hur information om bosättning/introduktion kan erbjudas i andra kommuner än Botkyrka för att asylsökanden ska erhålla en så bra kunskap och insikt om bosättning och introduktion i annan kommun att denne kan fatta ett väl genomtänkt beslut om var introduktionen/bosättningen bäst ska ske. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRW NDGI UVWnHOVHPHOODQROLND NXOWXUHU (5)±6.66\GL/XQGVVWLIW 0 WHVSODWVXQJDWURHQGH Målgrupp: Ungdomar över 15 år som är aktiva i sin församling, c:a 25 personer. Syfte/Mål: Att skapa en mötesplats och utveckla en gemensam studiecirkel enligt MOD (mångfald och dialog) metoden för troende kristna, muslimska och judiska ungdomar i Malmö för att dessa grupper ska få en större förståelse för varandras religioner och livsstil. Det övergripande målet i MOD-processen är att skapa ett samhälle för alla med jämställdhet, mångfald och demokrati som värdegrunder. (5)±.RWWHQEDUQNXOWXUFHQWUXP/XOHn.RPPXQ WRQnULQJRV\QOLJQX Målgrupp: Ungdomar år. Syfte/Mål: Att skapa ett klimat där ungdomar kan möta varandra med respekt. Att uppmuntra ungdomars egna förslag och initiativ. Att i olika verksamheter (workshops) och genom att belysa motsatsförhållanden och genom förutsättningslöst och gränsöverskridande experimenterande i skapande och drama ge ungdomar möjlighet att växa och utvecklas och inte skrämmas av olikheter utan att stärkas av mångfalden efter att ha sett omvärlden genom någon annans ögon. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRWDUEHWHPHGIO\NWLQJDUVRP OLGHUDYSV\NLVNRKlOVD (5)±0,*5$7,2169(5.(7L8SSVDOD $WWDUEHWDPHG WUDXPDWLVHUDGHIDPLOMHU

17 17 Målgrupp: Personalen på flyktingmottagningen i Gimo. Syfte/Mål: Att öka personalens kunskap om och beredskap för psykisk ohälsa bland asylsökande samt att upparbeta och utveckla samarbetsformer med personalen inom Uppsala läns landsting. (5)±.DUROLQVND,QVWLWXWHW6WRFNKROP6HNWLRQHQI U3V\NLDWUL 3URMHNW +lovrvdpwdo±hqphwrgdwwwlgljwxsswlfndphglflqvndsv\nrorjlvndrfk VRFLDODEHKRYRFKVWUDWHJLHUI UKlOVD±VDPYHUNDQLDV\OPRWWDJQLQJ nwhuydqgulqjnwhuylqgdqghrfklqwhjudwlrq Målgrupp: Asylsökande, personer med tillfälligt skyddsbehov, personer med permanent uppehållstillstånd Syfte/Mål: Att öka kompetensen hos berörda handläggare och sjukvårdspersonal för att den på tidigt stadium ska kunna uppmärksamma medicinska, psykologiska och sociala behov bland asylsökande och kunna erbjuda hälsosamtal som en rutinmässig metod enligt Allmänna råd från Socialstyrelsen och erbjuda relevant vård vid behov. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRWDWWXQGHUOlWWD LQWHJUDWLRQVSURFHVVHQI UPLQRULWHWVJUXSSHULGHWVYHQVND VDPKlOOHWRFKDWWEHNlPSDIUlPOLQJVILHQWOLJKHWRFK UDVLVP (5)±6YHULJHV0XVOLPVND5nG,QWHJUDWLRQVSURFHVVHQEODQGODQGHWV LQYDQGUDUHRFKDV\OV NDQGHPXVOLPHU Målgrupp: Asylsökande, invandrare med muslimsk bakgrund, nya svenskar, ungdomar, kvinnor Syfte/Mål: Att genom opinionsbildning, kulturellt, socialt och politiskt arbete, informationsarbete, kontaktuppbyggande och genom att bygga upp ett nätverk mellan kommunens förvaltningar och muslimska organisationer uppnå en interkulturell dialog mellan myndigheter och nya muslimer där attityder och fördomar kan diskuteras. Projektet vill skapa trygghet för landets muslimer, motverka segregering, öka förståelsen mellan olika kulturer i en pluralistisk verklighet där mångfald ska inte bara accepteras utan också praktiseras och levas. Centralt tema är kampen mot främlingsfientlighet och all sorts rasism.

18 18 (5)±$IURVYHQVNDUQDV5LNVI UEXQG 'HQDIULNDQVND LQYDQGUDUJUXSSHQVLQWHJUDWLRQL6YHULJHRFKL(8OlQGHUQD,7IRUXPVRP YHUNW\JNDUWOlJJQLQJRFKNRQIHUHQVVRPEDVI ULGpRFK NXQVNDSVXWYHFNOLQJ Målgrupp: Övergripande målgrupp är invandrare med afrikanskt ursprung. Syfte/Mål: Att samla in kunskap och erfarenheter som kan underlätta ett långsiktigt och effektivt integrationsarbete med personer med afrikanskt ursprung i Sverige och i EU. Att genom utvecklingen av ett Website använda IT som ett verktyg i det integrationspolitiska arbetet. 3URMHNWPHGLQULNWQLQJPRWXWYHFNOLQJLDUEHWHWPHG DV\OSURFHVVHQ (5)±* WHERUJVXQLYHUVLWHW3V\NRORJLVND,QVWLWXWLRQHQ 7LOOI UOLWOLJKHW RFKWURYlUGLJKHWLDV\OSURFHVVHQ Målgrupp: Handläggare på Migrationsverket och asylsökande samt personer som fått uppehållstillstånd p.g.a. asylskäl. Syfte/Mål: Tidigare forskning om människors förmåga att göra korrekta bedömningar av tillförlit och trovärdighet har visat att vi människor har en tendens att hålla oss med stereotypa och felaktiga uppfattningar om vad som kännetecknar ett trovärdigt uppträdande. Forskning har även visat att förmodade expertgrupper t.ex. inom rättsväsendet, inte presterar bättre än oss andra. Projektet vill genomföra en inventering om de uppfattningar som handläggare inom Migrationsverket håller beträffande tillförlitlighet och trovärdighet (och dess motsatser) och vidare matcha dessa uppfattningar mot vad tidigare forskning visar för att sedan på ett konkret och tillgängligt vis avrapportera resultaten till verkets tjänstemän. I korthet är projektets syfte och målsättning att förbättra förutsättningarna för de tjänstemän inom Migrationsverket vilka handlägger asylärenden vilket naturligtvis, i förlängningen, kommer att påverka alla asylsökanden på ett positivt sätt.

19 19 Projekt som beviljats medel från Europeiska flyktingfonden 2000/2001

20 20 ERF 101 Kontaktperson: Kjerstin Almqvist NMHUVWLQDOPTYLVW#OLYVH /DQGVWLQJHWL9lUPODQGV3V\NLDWULVND)O\NWLQJ&HQWHU )O\NWLQJ&HQWHUV0,9SURMHNW ERF UJHQ3DWULNVVRQ MRUJHQSDWULNVVRQ#DVQODQGVNURQDVH /DQGVNURQD.RPPXQ%DUQRFK XQJGRPVI UYDOWQLQJHQ Projektnamn:Tellus Ungdomsstaden Landskrona ERF 114 /HQD/LQGK OHQDOLQGK#JDYOHVH *lyoh.rppxq,qydqgudufhqwuxp Projektnamn:Språksamtt ERF 115 7RUG-RKQVRQ WRUGMRKQVRQ#IRONNXQLYHUVLWHWHWVH )RONXQLYHUVLWHWHW.ULVWLDQVWDG Projektnamn:Metodmål SESAM 2001 ERF 116 2OD$[HOVVRQ RODD[HOVVRQ#ODQFDPYVH $UEHWVI UPHGOLQJHQL8SSVDOD Projektnamn:Effektivare integration ERF 117 /DUV(ULN/XQG ODUVHULNOXQG#YDVWHUDVVH.RPYX[.RUVlQJVVNRODQ9lVWHUnV )ULVNYnUGVSURMHNW%LOOVWD

21 21 ERF 118 5DJQKLOG6lOO QEYUDJQKLOG#VZLSQHWVH 6WXGLHI UEXQGHW1%96NnQH 9l[DWLOO ERF 119 0DUWLQ1LKOJnUG PDUWLQQLKOJDUG#VNVVH 6.66\GL/XQGV6WLIW 0 WHVSODWVXQJDWURHQGH ERF 121 *XQ%HUJOXQG JXQEHUJOXQG#PLJUDWLRQVYHUNHWVH 0LJUDWLRQVYHUNHW8SSVDOD*LPR $WWDUEHWDPHGWUDXPDWLVHUDGHIDPLOMHU ERF 122,QJHPDU6WUDQGEHUJ UHIXJH#DOJRQHWVH 6YHQVND)O\NWLQJUnGHW (QVDPNRPPDQGHEDUQ ERF 123 /HQD5 VVHO OHQDU#VRFLDODPLVVLRQHQDVH 6RFLDOD0LVVLRQHQ6WRFNKROP cwhuydqgulqj±hqnrppxqdodqjholjhqkhw" ERF 124 3HU)ORUHOO SHUIORUHOO#PLJUDWLRQVYHUNHWVH 0LJUDWLRQVYHUNHW0DOP 6DPVNROD±+ JDQlV ERF 125 (NUHP&HOLN

22 22 ERVQLDQEXVLQHVV#EKQHWZRUNRUJ %+1HW±%RVQLHQ+HUFHJRYLQD1HWZRUN0DOP cwhuylqgdvwduwdrfkgulydi UHWDJL%RVQLHQ ERF 126 /HQD/HHG OHQDOHHG#PLJUDWLRQVYHUNHWVH 0LJUDWLRQVYHUNHW* WHERUJ.RVRYRIDGGHU ERF 127,QJULG6FKL OHU LQJULGVFKLROHU#UHGFURVVVH 6YHQVND5 GD.RUVHW* WHERUJ 6DPWDO 0HGPlQVNOLJWVW G ERF 128 0LUVDG+DG]LF PLUVDG#LQLWLDWLYHWQX * WHERUJV,1,7,$7,9(7 *HWWLQJGRZQWREXVLQHVV (5)±.DUOVNRJD'HJHUIRUV ERF 130 6WXUH-RKDQVVRQ LEIVIU#WHOLDFRP 6WXGLHIUlPMDQGHWLV GUD1lUNH±,QIRUPDWLRQVFHQWUHWI UERVQLVNDIUnJRU,%)± 6DGLMD+DG]LUHVLF EKBXGUX]HQMH#VZLSQHWVH ) UHQLQJHQ%L+1RUUN SLQJ %261$,1)2 ERF 131 $JQHWD$QGHUVVRQ MDQJDQGHUVVRQ#WHOLDFRP /LOOD0DOPD±'XQNHUSDVWRUDW0DOPN SLQJ 8WNDQWVGLDNRQLLI UVDPOLQJPLWW

23 23 ERF 132 /HQD'DKOERP-DNREVVRQ OHQDGDKOERP#OLYVH /DQGVWLQJHWL9lUPDOQGV3V\NLDWULVND)O\NWLQJ&HQWHU 6HSDUDWLRQHUVSnYHUNDQSnKlOVDRFKDQSDVVQLQJKRV NYRWIO\NWLQJNYLQQRU ERF 137 2YH5nGEHUJ RYHUDGEHUJ#XWELOGQLQJVWRFNKROPVH 6WRFNKROP6WDG8WELOGQLQJVI UYDOWQLQJHQ cwhuydqgulqjwloo5hsxeolnd6usvnd ERF 138.DULQ'XEHUJ NDULQGXEHUJ#UHGFURVVVH 6YHQVND5 GD.RUVHW+XYXGNRQWRUHW6WRFNKROP 6YHQVND5 GD.RUVHWV,QWHJUDWLRQVRFK nwhuydqgulqjvsurmhnw ERF 139 %ULWD+lQQHVWUDQG FWG#VZLSQHWVH &HQWUXPI U7RUW\URFK7UDXPDVNDGDGH.DUROLQVND 6MXNKXVHW6WRFNKROP 6$%,1$ ERF 140 0DXG:DW] PSZDW]#VZLSQHWVH &DULWDV6WRFNKROP (QPRWWDJQLQJI UDV\OV NDQGHRFKIO\NWLQJDUL 6WRFNKROP ERF 141 SV\NLDWUL 6ROYLJ(NEODG 6ROYLJ(NEODG#LSPNLVH.DUROLQVND,QVWLWXWHW6WRFNKROP6HNWLRQHQI U 3URMHNW+lOVRVDPWDO

24 24 ERF 142 3lU$QGHUV*UDQKDJ SDJ#SV\JXVH * WHERUJV8QLYHUVLWHW3V\NRORJLVND,QVWLWXWLRQHQ Projektnamn:Tillförlitlighet och trovärdighet i asylprocessen ERF 143 &KULVWLQD8JJOD FKULVWLQDXJJOD#KHPXWIRUVVH *LPR9DWWHQVWD0LVVLRQVI UVDPOLQJ 'LDNRQDOWMlQVWI UDV\OV NDQGH ERF 144 ERF 146 ERF 147 ERF 148 ERF 149 %LUJLWWD/-RKDQVVRQ ELUJLWWDQ\YL#WHOLDFRP 6RFLDOD0LVVLRQHQ1\E\9LVLRQ8SSVDOD +lovdrfk/lyvprg (OVLH&)UDQ]pQ HOVLHFIUDQ]HQ#WHOLDFRP )R86 GHUW UQ%RWN\UND.RPPXQ )O\NWLQJVNDSHWRFKRPKlQGHUWDJDQGHWLHWW OnQJVLNWLJWLQWHJUDWLRQVSHUVSHNWLY 0DUL/RXLVH.KDQ7DPDNORH PDULHORXLVHNKDQWDPDNORH#DGPKXGGLQJHVH +XGGLQJH.RPPXQV)O\NWLQJPRWWDJQLQJ 3DSSDUROOHQLIRNXV (OLVDEHWK6XQGEHUJ HOLVDEHWKVXQGEHUJ#NRPPXQQDVVMRVH 1lVVM.RPPXQ)O\NWLQJDYGHOQLQJHQ 9lOMUlWWVSnU 0DJQXV$[HOO

25 25 ERF 150 ERF 151 ERF 152 ERF 153 ERF 154 PDJQXVD[HOO#VZLSQHWVH,QWHJUDWLRQVI UYDOWQLQJHQL6WRFNKROP 5HNU\WHULQJVSURJUDPPHW 5RQQ\1LOVVRQ URQQ\QLOVVRQ#PDOPRVH 0DOP.RPPXQ8WELOGQLQJVI UYDOWQLQJHQ,QWHJUHUDGYDOLGHULQJ 3LD/LQGVWU P SLDOLQGVWURP#IUROXQGDJRWHERUJVH * WHERUJV6WDG6'))U OXQGD,QWHJUDWLRQVSURMHNW%DUQ8QJGRP) UlOGUDU±,%8) (ZD+LOOHUVWU P HZDKLOOHUVWURP#MDUIDOODVH -luilood.rppxq)o\nwlqjprwwdjqlqjhq 0RWQ\IUDPWLG 0N\DEHOD6DEXQL DVUULNV#WHOLDFRP $IURVYHQVNDUQDV5LNVI UEXQG 'HQDIULNDQVNDLQYDQGUDUJUXSSHQVLQWHJUDWLRQ 0RVWDID.KDUUDNL LILVUDELWD#WHOLDFRP 6YHULJHV0XVOLPVND5nG,QWHJUDWLRQVSURFHVVHQEODQGODQGHWVLQYDQGUDUHRFK DV\OV NDQGHPXVOLPHU ERF 155 Kontaktperson: Lars Ekström ODUVHNVWURP#PDOPRVH +\OOLHVWDGVGHOVI UYDOWQLQJ0DOP 3URJUDPI UDUEHWVOLYVLQULNWDGUHKDELOLWHULQJDY WUDXPDWLVHUDGHIO\NWLQJDURFKLQYDQGUDUH

26 26 (5)± (5)± 5RODQG+HQQHUGDO URODQGKHQQHUGDO#RUHEUROOVH guheur/lqv/dqgvwlqj 6MXNVN WHUVNDRFKLQYDQGUDUH 5REHUW/DUVVRQ UREHUWODUVVRQ#JDYOHVH *lyoh.rppxq,qydqgudufhqwuxp gndgpnqjidoglriihqwoljyhunvdpkhw ERF 158 5LLWD+lUOLQ ULLWDK#VRFLDODPLVVLRQHQDVH Organisation: Sociala Missionen )DPLOMHnWHUI UHQLQJ ERF 159 $QQHOL/XQGVWU P DQQHOLOXQGVWURP#VNROOXOHDVH.RWWHQ%DUQNXOWXUFHQWUXP/XOHn.RPPXQ WRQnULQJRV\QOLJQX ERF 160.ULVWLQD(QJEORP.ULVWLQD(QJEORPXPH#VIUVH 6WXGLHIUlPMDQGHWL8PHn 6YHULJHGLWWQ\DODQG" ERF 161 (PPD3HWWHUVVRQ HPPDSHWWHUVVRQ#XYQKHOVLQJERUJVH +HOVLQJERUJV6WDG8WYHFNOLQJVQlPQGHQ 6DPYHUNDQ,QWHJUDWLRQ ERF 162 $QQ6RIL+HGHUVWHGW DQQVRILKHGHUVWHGW#VRFMRQNRSLQJVH - QN SLQJV.RPPXQ6RFLDOI UYDOWQLQJHQ

27 27 ERF 163 ERF 164 3DVVDJHQ +DQV1\OXQG KDQVQ\OXQG#ERWN\UNDVH %RWN\UND.RPPXQ $OWHUQDWLYLQWURGXNWLRQVSODWV (OV\+DUU\VVRQ HOV\KDUU\VVRQ#PLJUDWLRQVYHUNHWVH 0LJUDWLRQVYHUNHWRFK6WRFNKROP6WDG5LQNHE\6GQ ) UVNROHSURMHNWHWL5LQNHE\ ERF 165 Kontaktperson: Rose-Marie Bergman Telefon: Organisation: Landskrona Kommun Barn- och ungdomsförvaltningen Projektnamn: Tellus Öppet Fritidshem ERF 166 Kontaktperson: Cecilia Höglund IULYLOOLJ#KRWPDLOFRP /DQGVNURQDNRPPXQ$UEHWVRFKVRFLDOI UYDOWQLQJHQ 7HOOXVcWHUYDQGULQJ

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, P 24 1 (3) HSN 1306-0685 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Rapport om frivillig återvandrings verksamhet januari 2010 dec 2012

Rapport om frivillig återvandrings verksamhet januari 2010 dec 2012 Rapport om frivillig återvandrings verksamhet januari 2010 dec 2012 Utbildningsförvaltningen/Skolstöd/Frivillig återvandring Emina Krzovic Handläggare 2013.01.25. emina.krzovic@stockholm.se 1 Sammanfattning

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan Johannes Lunneblad Migration Legal migration : Tvingad migration Familjeanknytning Illegal migration (pappers lösa) Flyktingar och nyanlända Konventionsflykting:

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Bil 1a ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Sökande kommun: Kiruna kommun Ansökan skickas till: Länsstyrelsen

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-03-18 (Diarienummer KS 2009/1090-130) ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald REKRYTERA MERA Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald Etnisk mångfald inom arbetslivet Etnisk mångfald utgörs av människor med olika etnicitet. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Innehåll Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Funktionshinder i etableringen Erfarenhetsutbyte och utforskande dialogmöte

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet 2007-02-01 Vårt diarienummer: KS-INAR-2006-01104 Regeringen Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet Inledning Malmö stad ser etnisk mångfald som en tillgång och en möjlighet. Mötet med andra

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Länsstyrelsen, Malmö, 12 mars Mikaela Hagan, mikaela.hagan@rb.se, www.connectproject.eu The contents of this presentation can in no way be taken

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Integration genom arbete

Integration genom arbete Integration genom arbete En kort presentation Azad Jonczyk 2009-01-12 Åstorps kommun har under tre år blivit beviljat projektstöd från ESF för att tillsammans med Båstad, Perstorp och Örkelljunga kommun

Läs mer