ÅRSREDOVISNING 2011 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2011 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

2 Definitioner Avkastning på justerat eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt (IB+UB/2) justerat eget kapital. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat i procent av genomsnittligt (IB+UB/2) totalt kapital. Belåningsgrad bokförda värden/bedömda marknadsvärden Räntebärande skulder i procent av summan av fastigheternas bokförda värde/bedömt marknadsvärde med avdrag för förvärvade ej tillträdda fastigheter och med tillägg för sålda ej frånträdda fastigheter vid periodens utgång. Direktavkastning Driftöverskott i procent av färdigställda fastigheters bokförda värde. Direktavkastning SFI Driftöverskott i procent av fastigheternas bedömda marknadsvärde. Beräkning görs månadsvis för att ge ett tidsviktat årsmått. Driftnetto Hyresintäkter med avdrag för årets fastighetskostnader enligt redovisningen. Ekonomisk uthyrningsgrad Hyresintäkter i procent av hyresvärdet. Förvaltningsresultat Årets resultat med återläggning av jämförelsestörande poster och skatt på årets resultat. Hyresintäkter Debiterade hyror jämte tillägg, såsom ersättning för värme och fastighetsskatt. Hyresvärde Hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för ej uthyrda ytor och årets hyresrabatter. Justerat Eget Kapital Eget Kapital ökat med 73,7% av obeskattade reserver. Kassaflöde förvaltning Förvaltningsresultat med återläggning av avskrivningar och avdrag för betald skatt hänförlig till förvaltningsresultatet. Kronor per kvm Fastighetsrelaterade nyckeltal, uttryckta i kronor per kvm, baseras på fastigheter ägda vid periodens utgång. Projekt och obebyggd mark har exkluderats. Räntetäckningsgrad Resultat före finansnetto med återläggning av avskrivningar, vinster från fastighetsförsäljningar samt jämförelsestörande poster dividerat med finansiella kostnader. Skuldränta räntebärande skulder Årets finansiella kostnader i procent av genomsnittliga (IB+UB/2) räntebärande skulder. Soliditet, justerad Substansvärde i procent av redovisade totala tillgångar med tillägg för övervärde. Soliditet, synlig Redovisat eget kapital i procent av redovisade totala tillgångar vid periodens utgång. Substansvärde Redovisat justerat eget kapital med tillägg för beräknat övervärde efter avdrag för latent skatt. Totalavkastning SFI Värdeförändring enl. IPD/SFI:s tidsviktade beräkningsmodell med tillägg för årets driftöverskott i procent av fastigheternas bedömda marknadsvärde. Totalt Kapital Summa tillgångar. Värdeförändring SFI Förändringen mellan ingående och utgående bedömt marknadsvärde (pågående investering värderas till nedlagt belopp). Överskottsgrad Driftnetto i procent av hyresintäkter. Produktion / Layout: Uppsala Kommuns Fastighets AB Foto: Sid 3 Uppsala Kommuns Fastighets AB Sid 23 Per-Erik Adamsson Övriga Göran Ekeberg - Addlight reportage & reklamfoto Illustrationer: Sid 12 Tenjin Visual Sid 14 Tengbom Ark & Werk1 Arkitekter Sid 15 Werk1 Arkitekter Övriga - Uppsala Kommuns Fastighets AB Karta: Kartena AB (Omslag) Repro / Tryck: X-O Graf Tryckeri AB Omslagsbild: Vy över Gottsunda Centrum, okt 2011.

3 Årsredovisning 2011 är ett allmännyttigt fastighetsbolag som ägs av Uppsala kommun. Idag äger och förvaltar vi tre stadsdels- och närcentrum i Uppsala: Gottsunda Centrum, kvarteret Flöjten och Storvreta Centrum. Tillsammans bor cirka 500 personer i våra lägenheter från ett till fem rum och kök. Vårt kontor ligger i Gottsunda Centrum. Gottsunda Centrum har ett stort utbud av service och rekreationsmöjligheter. Såväl samhällelig som kommersiell service finns etablerad i anläggningen. Här finns förskola, skola, vårdcentral och äldreboende, liksom ett stort affärsutbud som inkluderar apotek och systembolag. Närhet till kultur och motion finns i form av bibliotek, teater, sporthall och bad. Anläggningen genomgår sedan 2009 en förnyelse för 550 MKr (planeras klar till 2013). Kvarteret Flöjten mellan Gottsunda och Sunnersta består av en närbutik, en förskola samt 10 bostads lägenheter. Storvreta ligger ca. 1,5 mil norr om Uppsala. I Storvreta Centrum hittar man livsmedelsaffärer, restaurang, vårdcentral, apotek, bibliotek, skolor och daghem. Bolagets del av centrum består av 6 butiker, bibliotek, kontor och vårdcentral samt 11 bostads lägenheter. INNEHÅLL Definitioner Omslag VD har ordet 2 Affärsidé, Ägare & Policyer 5 Marknad, Kunder & Bestånd 8 Förnyelse av Gottsunda Centrum 12 Miljö 16 Ekonomisk översikt 20 Flerårsöversikt & Nyckeltal 24 Förvaltningsberättelse 25 Resultat- & Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 30 Tilläggsupplysningar 31 Förslag till vinstdisposition 36 Revisionsberättelser 36 Styrelse, ledning & revisorer 38 UKFAB i årtal 39 Fastighetsöversikt 40 Fastighetskarta Omslag F.d. Palmskolan, Storvreta. SNABBFAKTA (2010 avser inkl Kvarnengallerian AB) Uthyrningsbar yta, m² Hyresintäkter, Tkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % Genomsnittshyra bostäder, kr/m² Genomsnittshyra lokaler, kr/m² Driftöverskott Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet, % Antal anställda

4 Uppsala Kommuns Fastighets AB VD har ordet Visioner på väg mot verklighet - att driva projekt UKFAB har de senaste åren haft en mycket projektintensiv period. Vi har startat flertalet projekt både stora och små. En hel del av dem är naturligtvis fastighetsinriktade men en del rör också utveckling av bolaget, organisation etc. Bland våra fastighetsprojekt vill jag framhålla tre händelser under I september 2011 hade vi vår första delinvigning av Gottsunda Centrums förnyelse och även om det i skrivande stund är drygt ett år kvar innan allt är klart så kan man redan nu få en god uppfattning om det nya Gottsunda Centrum. - Bolaget förvärvade två centrala fastigheter i Storvreta, vilket nu möjliggör ett samlat grepp kring en förnyelse av Storvreta Centrum. - Ett optionsavtal är tecknat med en aktör inom äldreboenden. Tanken är att i anslutning till Gottsunda Centrum kunna erbjuda ca vårdplatser. Detta möjliggörs av att UKFAB förvärvat mark av Uppsala Kommun och arbetat fram nya byggrätter i den nya detaljplanen som vann laga kraft under sommaren Vår projektmodell I princip alla aktiviteter som vi genomför inom bolaget kan beskrivas i projektform. Varje projekt har en start- och slutpunkt (om slutpunkt saknas bör man snarare tala om en process) samt ett antal aktiviteter som beskriver hur man tar sig från ett nuläge till det uppsatta målet. En tankereda eller enkel modell som jag har mycket glädje av vid all projektutveckling ser ut såhär: Identifiera och beskriv NULÄGET (1). Detta sker utifrån Interna förutsättningar (IF) d.v.s. vad vi själva rår över. Exempel på IF kan vara vår organisation, resurser, kunskaper m.m. De Externa förutsättningarna (EF) är omvärlden d.v.s. det som vi inte kan direkt påverka. EF kan exempelvis vara den marknad man befinner sig på, konkurrenter, trender m.m. Ett bra verktyg för att beskriva nuläget är också att använda en SWOT-analys (2) (Strength, Weakness, Options, Threats). SWOT-analysen bidrar också till att formulera vilken Vision, Affärsidé och vilket Koncept som projektet ska sträva efter. Vision, Affärsidé och Koncept (VAK) kan ses som tre olika konkretiseringsgrader av samma målbild. Utifrån VAK gäller det sedan att formulera ett antal MÅL (3) Det är mycket viktigt att målen är mätbara. Hur ska vi annars veta att vi uppnått dem?! Nu gäller det att ta sig från NULÄGET till MÅLEN. Detta sker med hjälp av vald STRATEGI (4). Strategin består vanligen av ett antal Aktiviteter. För att få aktiviteterna att fungera så smidigt som möjligt bör man identifiera ett antal KRITISKA FRAMGÅNGS- FAKTORER (KFF) (5). Med detta menas att om vi inte har dessa faktorer så kommer det aldrig att fungera att genomföra våra aktiviteter. Exempel på KFF kan vara en speciell kunskap, en resurs, ändra en förutfattad mening etc. Vanligen så kan man inte i ett enda svep nå slutmålen utan det är pedagogiskt och ibland nödvändigt att införa delmål. Några av delmålen ska vara BARRIÄRBRYTANDE MÅL (BBM). Barriärer som skall brytas kan vara mentala, ekonomiska, geografiska etc. Här gäller det alltså att tänka utanför ramarna. Att uppnå ett mål som gruppen aldrig tidigare gjort - att bryta en barriär. Fördelen med modellen är att den är generell och ger alla deltagarna i projektet en samsyn kring arbetet och inte minst att man är överens om begrepp som Mål, Vision, Strategi, Affärsidé etc. En erfarenhet är att man annars riskerar att prata förbi varandra fast man kanske menar samma sak. Prova gärna modellen då ni gör ert nästa projekt. Lycka till! 1 2 SWOT-analys Vision, affärsidé, koncept 4 3 NULÄGE Interna förutsättningar Externa förutsättningar STRATEGI Aktiviteter Mätbara mål KFF BBM 5 2

5 Årsredovisning 2011 EU/EFS Projekt i Gottsunda Gottsunda Centrum ska bli Sveriges bästa stadsdels centrum På vägen dit har ett BarriärBrytande Mål för UKFAB under 2011 varit att ansöka om pengar inom ramen för Europeiska socialfonden. Det är första gången bolaget genom fört en ansökan och det är då extra glädjande att konstatera vi i slutet av 2011 fick positivt besked. Det beviljade projektet gäller kompetensutveckling av sysselsatta personer verksamma i Gottsunda Centrum. Projektet ska bl.a. arbeta med service, bemötande och att ge deltagarna möjlighet att ligga steget före och tidigt se vad som händer i omvärlden. Projektet kommer även att arbeta med ökad samhörighet och samverkan, kanske t.ex. genom en gemensam vikariepool och att bättre lära känna varandras verksamheter för att lättare kunna hänvisa kunder på rätt sätt och skapa gemensamma aktiviteter. Projektet startar i april 2012 med en förstudie/mobiliseringsfas, där en kartläggning av behov ska göras. De frågor som ska beröras är kompetensbehov, jämställdhet, sam verkan och samhörighet, trygghet och hälsa. Totalt kommer ca 225 personer delta i projektet. Den beviljade projektsumman uppgår till ca 3,2 mkr och projektet kommer att pågå under 24 månader. EU-projektet passar verkligen in i vårt ägardirektiv att utveckla Gottsunda Centrum ur ett stadsdelsutvecklingsperspektiv. Året 2011 Gottsunda Förnyelsen av Gottsunda Centrum har tagit ett stort steg framåt. Bägge våra stora dagligvarubutiker har haft nyöppning under våren. Ica öppnade sin större Kvantumbutik (tidigare Supermarket) i mars och i juni öppnade Willys en helt ny fräsch butik i nytt läge. Efterfrågan på en skobutik har varit stor under många år, därför är det mycket glädjande att Deichmann öppnade sin första butik i Uppsala här vid Gottsunda Centrums nya fina inomhustorg. När torget invigdes den 24 september 2011 öppnade även Lindex, Piacetto café och Asahi Sushi. Många förvånade blickar och uppskattande kommentarer kunde uppfattas från besökarna som för första gången fick se det stora torget med ett café i två plan och flera efterlängtade butiker. Subway, Klippoteket, Arom butiken, Mobilisera och Silver Box är nya aktörer som nu också finns etablerade i centrumet. I nya butikslägen hittar vi också Life och Gottsunda Salongen. Byggandet av Kulturhuset och Gottsunda Marknad är i full gång. Det började med ett uppstartsmöte under två dagar i Sigtuna med hela partneringgruppen. I gruppen ingår förutom beställare, projektledning och entreprenörer även representanter för våra hyresgäster, i det här fallet Gottsunda Dans och Teater och Gottsundabiblioteket. Detta då tidigare projekterfarenhet visar att ett bra samspel mellan projektledning, hyresgäster och byggentreprenörer är nyckeln till ett framgångsrikt projekt. Hyresgästerna måste känna sig delaktiga och betydelsefulla. Klarar vi det på ett bra sätt kommer projektet att präglas av möjligheter och av mindre fokusering på eventuella problem. Jag ser verkligen fram emot slutet av året då Gottsunda Dans och Teater och Gottsundabiblioteket flyttar in i sina nya lokaler. Det blir första steget i skapandet av ett nytt, spännande kulturhus med flexibla lokaler som stimulerar och underlättar samarbete mellan olika verksamheter. Det är bara fantasin som sätter gränser. Kvarnen Den första juli tog Andersson Company Fastighets AB och Alm Equity AB över Kvarnen fullt ut. Jag önskar de nya ägarna lycka till och att hyresgästerna i Kvarnen blir nöjda med sin nya hyresvärd. Ove Jansson och Gunnar Andersson vid försäljningen av Kvarnen. 3

6 Uppsala Kommuns Fastighets AB Storvreta I Uppsala Kommuns översiktsplan pekas Storvreta ut som det ytterområde som kommer att växa mest framöver. Det och vår egen studie av Storvreta - har under året tillsammans lett fram till en utvecklingsplan som nu finns framtagen för Storvreta Centrum. För att kunna förverkliga våra planer har vi förvärvat två fastigheter om sammanlagt kvadratmeter i centrala Storvreta. Den ena tomten är den f.d. Vivo-butiken som vi kommer att riva inom kort eftersom byggnaden har stora fukt- och mögelskador. Den andra fastigheten är den intilliggande Palmskolan. Bolagets resultat 2011 och utsikter inför 2012 Årets rekordresultat (113 Mkr i vinst före skatt) präglas av försäljningen av Kvarnengallerian AB och Förnyelsen av Gottsunda Centrum. Kvarnenförsäljningen förbättrade resultatet med 154 Mkr och Förnyelsen belastade resultatet med 49 Mkr. De 49 Mkr är dels 38 Mkr i bokfört värde för byggnadsdelar som rivs i samband med förnyelsen och dels 11 Mkr i ökade driftkostnader. Efter årets resultat har bolaget en soliditet över 40 % och står starkt inför framtiden, redo att ta tag i nya utmaningar. Vår personal en kritisk framgångsfaktor. Med hänvisning till tidigare utvecklingsmodell så är vår personal verkligen en kritisk framgångsfaktor. Tack för ert engagemang, kunskap och det lilla extra då belastningen stundtals under året har varit mycket hög! Ove Jansson, VD 4

7 Årsredovisning 2011 Affärsidé, ägare och policyer En del av Uppsala kommuns verksamhet bedrivs i bolagsform, genom hel- och delägda bolag. De helägda kommunala bolagen finns i en aktiebolags rättslig koncern där Uppsala Stadshus AB är moderbolag. De kommun ägda bolagen har till ändamål att i första hand åstadkomma största möjliga samhällsnytta. Den kommunala verksamheten som bedrivs i bolagsform regleras i årliga ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper fastställda av Kommun fullmäktige, som beslutade om följande ägardirektiv inför 2011: Samtliga bolag ska följa de policys som beslutats av kommunfullmäktige. Samtliga bolag ska pröva administrativ utveckling med andra verksamheter. UKFAB ska vara kommunens redskap för att bygga och förvalta lokaler och centrumanläggningar. Bolaget ska speciellt fokusera på att utveckla centrum anläggningen i Gottsunda ur ett stadsdelsperspektiv. Bolaget ska vidare inventera sina möjligheter att bidra till bostadsbyggandet. UKFAB ska systematiskt stödja tillämp ningen av ny energiteknik. UKFAB ska erbjuda, om kommunen begär det, upp till 5 % av ny uthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. Dessutom har kommunfullmäktige fastställt följande avkastningskrav för bolaget: Marknadsvärdet på bolaget skall på medellång sikt (5-10 år), stiga realt med 5 % per år. (Värdestegringskravet behöver ej uppfyllas varje enskilt år men skall kunna avläsas vartannat eller vart tredje år.) Uppsala Kommuns Fastighets AB (UKFAB) är ett allmännyttigt fastighetsbolag, som är medlem i SABO och Fastighetsägarna. UKFAB ägs till 100% av Uppsala Stadshus AB. Styrelsen utses av Uppsala kommun fullmäktige. Styrelsens samman sättningen speglar de politiska partiernas representation i kommunfullmäktige. Bolagets VD Ove Jansson är även VD i systerbolaget Uppsala Parkerings AB (UPAB). UPAB har gemensam administration med UKFAB. Kostnaderna belastar UKFAB som sedan fakturerar UPAB för utförda tjänster. Ändamål enligt bolagsordningen: Uppsala Kommuns Fastighets AB har till uppgift Att med iakttagande av kommunallagens bestämmelser projektera, bygga, äga och förvalta centrumanläggningar och bostäder inom Uppsala kommun. Affärsidé Utifrån ägardirektiv och ändamålsparagraf har styrelsen formulerat följande affärsidé: Uppsala Kommuns Fastighets AB är kommunens bolag som förvärvar, utvecklar och för valtar stadsdels- och närcentrum och därmed bidrar till Uppsala kommuns hållbara utveckling och tillväxt. Andel av bostadslägenheterna som hyrs av Uppsala kommun fördelat på bostadssociala kontrakt, vård-/gruppboende och äldreboende. 10% 10% 9% 71% Bostadssociala kontrakt Vård-/gruppboende Äldreboende Privata hyresgäster 5

8 Uppsala Kommuns Fastighets AB Affärsidé, ägare och policyer (forts) Uppsala Kommunfullmäktige (KF) har antagit en Policy för hållbar utveckling som ett verksamhetsövergripande styrverktyg i kommunens arbete. Policyn har tre utgångspunkter för att leda kommunens arbete: De mänskliga rättigheterna som betonar allas lika värde, delaktighet, inflytande. Ett ansvarsfullt resursutnyttjande för att säkra miljö, folkhälsa, biologisk mångfald samt för att motverka klimatförändringar. Tillväxt för att säkra kunskapsutveckling och företagsamhet Dessa utgångspunkter har uttryckts i sju stycken inriktningsmål som hela kommunen ska arbeta efter. 1. Uppsalaborna är delaktiga i samhällsutvecklingen och har förtroende för demokratin 2. Uppsalaborna har arbete 3. Uppsalaborna känner sig trygga 4. Uppsalaborna är jämställda 5. Uppsalaborna har ett hälsosamt liv 6. Uppsalaborna bidrar till att hindra klimatförändringen 7. Uppsala har ett bra företagsklimat UKFAB följer dessa inriktningsmål i sitt uppdrag och särskilt tydligt i uppdraget med fokus på utveckling av Gottsunda Centrum ur ett stadsdelsperspektiv. UKFABs förnyelseprocess i Gottsunda Centrum har som mål att skapa en naturlig, trygg och trivsam mötes- och marknadsplats som erbjuder mycket mer än handel - stort utrymme ges åt kultur, social service samt hälsa och välbefinnande. Med andra ord är UKFABs mål en hållbar utveckling av Gottsunda Centrum. Under 2011 såg bolaget ytterligare en öppning till att arbeta än tydligare mot dessa mål genom att Europeiska socialfonden (ESF) utlyste projektpengar inom ESFs programområde 1 - Kompetensförsörjning. För att säkerställa att UKFABs investeringar i den yttre, fysiska miljön ska komma till största möjliga nytta är det viktigt att investera i mjukvaran. Därför ska det kompletteras med satsningar på individerna, vilket ska ge långsiktigt hållbara effekter för hela Gottsunda Centrum. Detta kommer att ske genom The Gottsunda Way. HÅLLBAR UTVECKLING THE GOTTSUNDA WAY Under 2011 har UKFAB arbetat fram ett kompetensutvecklingsprojekt för att bygga på förnyelse processen med ett ökat samspel mellan aktörerna i Gottsunda Centrum. Pengar söktes hos EU och i januari 2012 beslutades att projektet The Gottsunda Way får 3,2 miljoner kronor i finansiering från Europeiska socialfonden (ESF). Sammanfattning av projektet Gottsunda är en mångkulturell stadsdel i Uppsala där 23 olika språk talas. Majoriteten av medarbetarna i Gottsunda Centrum är kvinnor. Utbildningsnivåerna är generellt låga, med få undantag. Deltidsarbete är vanligt bland de anställda medan ensamföretagarna arbetar väldigt många timmar. The Gottsunda Way ska vända sig till både kommersiella och kulturella aktörer. Det övergripande målet är att det ska skapas en arena för långsiktigt lärande för företagare och medarbetare, en utvecklingsarena där Gottsunda Centrum kan samlas och fortsätta samarbeta. Gottsunda Centrum ska präglas av stolthet, en familjär och inspirerande anda. Höjd kompetens och stärkt entreprenörskap ska skapa full sysselsättning, en bättre arbetssituation samt borga för medarbetarnas fortsatta anställningsbarhet. Starkare medarbetare ska ge starkare företag som gynnar tillväxten i regionen, företag som kan sysselsätta fler medarbetare. 6

9 Årsredovisning 2011 Delaktighet i samhällsutvecklingen och förtroende för demokratin En stark vi-anda (ett inkluderande och reflekterande förhållningssätt) ska skapas som ska leva vidare efter projektets slut. Företagarföreningen ska stärkas i sitt arbete med frågor som är viktiga för företagen, och genom att satsa på att utbilda styrelsen i omvärldsanalys kommer de att kunna ligga steget före på längre sikt. De som arbetar här ska vara rustade för att möta morgondagens förändringar och det ska märkas för besökarna och kunderna som kommer hit. Medarbetarna ska vara duktiga och ha ett inspirerande bemötande som ger det lilla extra. Arbete För individerna betyder ett projekt av detta slag att de kan höja sin kompetens och därmed bli mer attraktiva på arbets marknaden. De tryggar sin egen försörjning, kan öka sin arbetstid och därmed skapa en tryggare situation även för framtida pensioner o.dyl. För stadsdelen och cetrumet ska höjd kompetens och stärkt entreprenörskap skapa full sysselsättning, bättre arbets situationer samt borga för medarbetarnas fortsatta anställnings barhet. Trygghet Deltagarna kommer få ökad kunskap om tillgänglighet och hur vi möter varandra med respekt, likabehandling oavsett bakgrund och eventuella funktionshinder. Jämställdhet Deltagarna kommer få ökad insikt i genusfrågor och jämställdhet för att därigenom främja lika behandling av kvinnor och män och motverka och förebygga diskriminering. Hälsosamt liv I den förstudie som gjorts har ett flertal fråge ställningar kring hälsa kommit upp; långa arbetsdagar och övertid, högt tempo, belastnings- och förslitningsskador, övervikt på grund av stillasittande arbete vid kassaarbete. Den stora mångfalden kan även skapa otrygghet och stress som i förlängningen kan ge hälsorelaterade problem. Projektet kommer att genomföra workshops för att ge kunskap och medvetenhet om t.ex. ergonomi, kost och motion för att förebygga och motverka fysiska hälsoproblem. Bidra till att hindra klimatförändringen Kompetensutvecklingen kommer även beröra miljöfrågor och medvetandegöra företagarnas möjligheter att bidra till att hindra klimatförändringen. Bra företagsklimat Empowerment och entreprenörskap är delar som ska genomsyra arbetet i projektet. Starkare medarbetare ger starkare företag som gynnar tillväxten i regionen. Detta stärker hela samhället. Samverkan över gränser Samverkan mellan den kommersiella och den kulturella delen i Gottsunda Centrum är en faktor som kan skapa många spännande möten över olika typer av gränser. Nya vägar kan öppna sig genom ett mer öppet förhållningssätt och ett ökat självförtroende. Det är också en viktig för utsättning för en stadsdel som Gottsunda med sin mångkulturella mix att ha modet att mötas. Det görs genom att lära känna varandra och skapa gemensam nytta för varandra. Det övergripande målet är att det efter projektets avslut ska ha skapats en arena för långsiktigt lärande för f öretagare och medarbetare, en utvecklingsarena där Gottsunda som stadsdel kan samlas och fortsätta samarbeta. 7

10 Uppsala Kommuns Fastighets AB Marknad, Kunder & Fastighetsbestånd Ekonomi och detaljhandel Globalt och nationellt Europa och med stor sannolikhet även Sverige och svensk ekonomi går in i en recession Skuldkrisen i södra Europa (främst Grekland), stigande räntor för övriga skuldsatta länder i regionen, tillsammans med att förtroendet bland de europeiska konsumenterna är mycket lågt, gör att konsumtionen stramas åt och påverkar BNP negativt. Den amerikanska ekonomin har under slutet av 2011 visat positiva siffror för såväl tillväxt och konsumtion. HUI spår en BNP-tillväxt för USA om 2,5 % för Asien driver världstillväxten men påverkas givetvis av den svaga utvecklingen i väst. Efter två starka år med BNP-tillväxt i fasta priser om 5,7 % (2010) respektive 3,9 % (2011) spår HUI i princip nolltillväxt (0,8 %) för Konsumtionen bromsar in och landar på ca 1,5 % och även den totala detaljhandeln får en försiktig ökning om 1,5 %. Tidigare har Riksbanken kunnat parera med räntevapnet (sänka styrräntan) men den möjligheten är nu kraftigt beskuren i och med den relativt fortsatta låga ränteläget. Detaljhandeln har under mycket lång tid, 15 år, visat på obruten tillväxt. Den starkaste bakomliggande faktorn är kraftiga stimulanser i form av skatte- och räntesänkningar som har frigjort stora summor till konsumtion, inte minst inom detaljhandelsektorn. För 2011 kan dock noteras den svagaste försäljningsutvecklingen under hela denna period. Handeln står inför tre utmaningar, den allmänna vikande svenska ekonomin kopplat till Eurokrisen, bostadsmarknadens utveckling samt hushållens prioritering av sin disponibla inkomst. Bostadsmarknaden påverkan är dubbel, dels direkt via möbel- byggvaru - och elektronikbranschen men också indirekt då en osäker bostadsmarknad skapar en osäkerhet hos hushållen och därmed dämpar optimismen och försäljningen i hela detaljhandeln, oavsett bransch Detaljhandelsfastigheter bedöms vara relativt stabila investeringsobjekt. I Sverige fortsätter trenden att redan stora fastighetsägare renodlar sina bestånd till att enbart äga stora och strategiska anläggningar. Detta öppnar samtidigt upp marknaden för mindre aktörer att utveckla t.ex. stadsdelscentrum och liknande anläggningar. Den typen av handelsplatser som har haft bäst tillväxt under 2011 är stadsdelscentrum. Stadsdelscentrum Detaljhandeln totalt Köpcentrumbarometern totalt Externa köpcentrum Citygallerior -2,6% Främsta anledningen är att flera aktörer nu uppmärksammat styrkorna i sina anläggningar och genomför investeringar. Konsumenten blir alltmer krävande vilket innebär att de söker mervärden utöver ett likartat basutbud. Framgångsfaktorer för morgondagens centrumanläggningar är att identifiera, utveckla och marknadsföra sina unika mervärden. Uppsala Uppsala växer och stadens fastighetsmarknad är en av landets mest expansiva. Universiteten och den unga befolkningen bidrar till att efterfrågan på hyres rätter är mycket hög. Uppsala är en framtidsstad med stora utvecklings möjligheter. Befolkningen ökar, nya företag etableras, handeln expanderar, nya stadsdelar växer fram och inner staden förnyas. Det centrala läget i Mälardalen och när heten till Arlanda gör Uppsala attraktivt. År 2030 beräknas Mälardalsregionen vara en av de största arbetsmarknaderna i norra Europa. I november 2011 passerade Uppsala kommun invånare och uppfyller därmed kriteriet för att räknas som en storstadsregion tillsammans med Stockholm, Göteborg och Malmö. På 20 år har fler än nya invånare tillkommit, lika många som det bor i hela Enköping. År 2030 beräknas invånarantalet i kommunen vara över Stadens två universitet, Uppsala universitet och Sveriges lantbruks universitet, bidrar till en ung befolkning och till den framåt anda som präglar Uppsala. 53 procent av kommunens befolkning har eftergymnasial utbildning i -0,7% -0,4% 0,8% 2,5% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0 8

11 Årsredovisning 2011 förhållande till riksgenomsnittet som är 37 procent. Trots det instabila ekonomiska läget i världen har kommunen haft en fortsatt stark tillväxt. Det pågår flera stora fastighetsprojekt i staden, till exempel vid nya resecentrum där byggnation av såväl hotell, kontor som bostäder pågår. Uppsala är en framtidsstad med stora utvecklingsmöjligheter, befolkningen ökar, antalet människor som arbetar ökar, nya stadsdelar växer fram och innerstaden förnyas. Uppsalas medicinska och högteknologiska industri är mindre känslig för konjunktursvängningar jämfört med traditionell industri. Då Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet är stora aktörer på arbetsmarknaden har Uppsala goda förutsättningar även under mer oroliga tider. Uppsala tillhör Sveriges största region för handel och affärs verksamhet i och med nära och goda förbindelser med Stockholm och Arlanda flygplats, inte minst tack vare nyligen invigda Resecentrum. Sysselsättningsgraden ökar vilket genererar tillväxt på lokal marknaden. Nyproducerade lokaler finns främst runt nya Resecentrum, i innerstaden och i Kungsängen söder om inner staden. Den centrala Dragarbrunnsgatan har omvandlats från buss- och bilgata till shoppinggata med ny plattläggning och nya gallerior. Stadens gamla industriområde Boländerna genomgår sakta en omvandling mot kontors- och handelsområde. Gottsunda centrum byggs ut och renoveras för att innehålla dubbelt så många butiker som tidigare. Bland de större fastighetsägarna återfinns Atrium Ljungberg, Akademiska Hus, Aspholmen, Diligentia, Henry Ståhl Fastigheter, Klövern, Uppsala Akademiförvaltning samt Vasakronan. Ovanstående gör också att detaljhandelsmarknaden i Uppsala har en fortsatt gynnsam utveckling. Fram för allt ger inflyttningen ett ökat konsumtionsunderlag. Bostadsmarknaden Behovet av bostäder växer när antalet invånare ökar. Ny produktionen av bostäder i Uppsala sjönk dock markant mellan 2009 och 2010 och uppgick under 2010 endast till 700 bostäder, att jämföra med under Uppsala kommuns mål är att nya bostäder ska produceras per år. Under 2010 antogs en ny översiktsplan för Uppsala, ett viktigt styrdokument för Uppsalahems långsiktiga planering. Uppsala ska växa inåt, nya bostäder ska produceras i centrala lägen på gammal industrimark och industrierna lyfts ut till stadens periferi. Totalt har översiktsplanen en beredskap för nya bostäder fram till 2030, vilket motsvarar bostäder per år. Andelen hyresrätter, 35 procent, i Uppsala ligger strax under övriga Sverige, 37 procent. Med tanke på det stora antalet unga och studenter i staden är dock andelen hyresrätter i Uppsala låg, då dessa vanligtvis efterfrågar boende i hyresrätt. De stora aktörer på marknaden är Uppsalahem (kommunens största ägare av bostads fastigheter), Rikshem, Heimstaden, Stena fastigheter, Graflunds, Uppsala Akademi förvaltning och HSB. Andelen bostads rätter är, år 2010 var andelen bostadsrätter i Uppsala 38,5 procent jämfört med 22 procent i riket. En fortsatt hög utvecklingstakt och den stora efterfrågan på bostäder pekar på att bostadsmarknaden för hyresrätten kommer att vara stark ytterligare ett antal år framöver. Under 2011 var vakansgraden för UKAFB:s bostäder i princip obefintlig med enbart 0,1 % (0,3). Snitthyrorna för hyresrätter i Uppsala är 978 (947) kr/m2 och år och UKFAB:s snitthyra för bostäder 2011 är (986) kr/m2. 9

12 Uppsala Kommuns Fastighets AB Kunder Kundundersökning Sedan 2004 använder UKFAB återkommande kundenkäter som underlag för vårt förbättringsarbete. Vi mäter våra hyresgästers syn på bl.a. hyra, service och felanmälan. Mätningarna visar att hyresgästernas förtroende för UKFAB genomgående är högt, men att det finns saker som behöver förbättras. För att följa upp de åtgärder som genomförs sker nya mätningar regelbundet. Våren 2011 gjordes den senaste undersökningen som visade ett estimerat Nöjd-Kund-Index på 70, vilket är i nivå med tidigare års undersökningar. Dock har försäljningen av Kvarnen gjort att antalet tillfrågade hyresgäster sjunkit med 35%, så jämförelserna med tidigare år bör göras med en viss försiktighet. Kundstruktur Kontraktsportföljen omfattar 406 (580) avtal varav 339 (489) avser bostäder. Bostadskontraktens hyresvärde uppgår dock bara till drygt 1/4 av kontraktsportföljens totala hyresvärde. De tidsbestämda avtalen har en genomsnittlig löptid om 3,3 (2,7) år. Största enskilda kund är Uppsala kommun och dess koncern som hyr 36% (34) (andel av yta), dessutom hyrs ytterligare 2 % av ytan av hyresgäster som finansierar sin hyra genom kommunbidrag. Näst största kunder är Uppsala Läns Landsting och ICA som hyr 7 % respektive 5 % (också andel av yta). Kulturen lyfts till nya höjder genom det nya Kulturhuset i Gottsunda. Här symboliserat av Lennart Stevensson som spelar valthorn vid byggstarten i oktober. Fastighetsbeståndet UKFAB äger 10 fastigheter (varav 1 ägs genom dotterbolaget Storvreta 3:87 AB) med m² (339 st) bostadslägenheter och m² lokaler, alla belägna i Uppsala kommun. Huvuddelen av beståndet finns i stadsdelen Gottsunda, koncen trerat i huvudsak till Gottsunda Centrum. Dessutom ägs 637 m² (11 st) bostäder och m² lokaler i stadsdelen Storvreta. Gottsunda Centrum Gottsunda Centrum är ett stadsdelscentrum beläget i Uppsalas sydvästra del. Centrumet har förutom butiker ett stort utbud av service och rekreationsmöjligheter. I anläggningen och dess närhet finns såväl skola, förskola, vård central, kyrka, äldreboende och bibliotek som bad- & sporthall. Gottsunda Centrum byggdes på 70-talet och utgörs i dag av ett drygt 20-tal butiker, restauranger och kommersiell service på en yta om ca m², varav m² utgörs av dagligvaruhandel. Centrumet har även en betydande allmän nyttig service fördelad på m². I direkt anslutning till centrumet finns drygt 500 parkeringsplatser. Integrerat med centrum ligger 318 st bostäder ( m²) påbörjades en förnyelsen av anläggningen som beräknas kosta 550 Mkr och vara färdig 2013 (se sid 13-15). Gottsunda Centrums norra fasad i mars

13 Årsredovisning 2011 En milstolpe under 2011 var när detaljplanen för området direkt norr om huvudbyggnaden vann laga kraft. Utöver den betydelse planen har för förnyelsen av centrum genom de parkeringar som tillskapas, påverkar den även hela stadsdelens utveckling genom nya byggrätter. Även bolaget berörs då en byggrätt skapas på bolagets mark norr om bostäderna på Valthornsvägen. Där skulle t.ex. ett modernt vård- & trygghetsboende kunna byggas, vilket efterfrågas i dag. Planen är även en förutsättning för idén om ett kontorshus i tre plan ovanpå centrums huvudbyggnad, något som kan bli aktuellt under 2012 om efterfrågan på kontorslokaler finns. Som en konsekvens av ägardirektivet att utveckla Gottsunda Centrum ur ett stadsdelsperspektiv har ett visionsarbete inletts för området direkt söder om anläggningen. Det är idag ett grönområde som utnyttjas dåligt av de närboende bl.a. därför att området inte känns tryggt och säkert. Den vision bolaget håller på och tar fram visar att man på ett varsamt sätt kan förädla området genom lokalisering av anläggningar för fritids- & utbildningsändamål. Området har goda förutsättningar att på några års sikt få en campus-karaktär som skulle stärka hela sydvästra Uppsala. Detta för att kunna utveckla det befintliga fastighetsbeståndet i Storvreta. Utvecklingen syftar till att skapa ett mer stadsmässigt närcentrum där handel och kommuni ka tioner är mer samlat än idag, vilket ska leda till att det blir en attraktiv mötesplats som på sikt stärker hela ortens identitet. Fastigheternas värde Fastigheternas bokförda värde (inkl. pågående ombyggnationer) uppgick till 536,5 Mkr (526,3). En intern värdering genomfördes vid årsskiftet varvid marknadsvärdet bedömdes till 634 Mkr (932). Bolaget brukar även beräkna avkastningen på fastigheterna enl. IPD/Svenskt Fastighetsindex beräkningsmodell. Detta görs inte i år då en stor del av beståndet är under ombyggnation med därtill hörande osäkerheter kring värderingen. Vid årsskiftet 11/12 var 22% av bolagets lokalytor vakanta pga förnyelsen av Gottsunda Centrum. Storvreta Storvreta ligger ca 1,5 mil norr om Uppsala. Det goda läget med närhet till både stad och landsbygd gör att Storvreta är en attraktiv bostadsort med utmärkta pendlarförhållanden. I centrala Storvreta hittar man butiker, restauranger, vårdcentral, apotek, bibliotek, skolor och daghem. Bolagets del (som kallas Storvreta Centrum) består av 6 butiker, bibliotek, kontor och vårdcentral. Dessutom förvärvade bolaget ytterligare kvm mark under 2011 i direkt anslutning till bolagets tidigare bestånd. Ärentunavägen Storvreta. 11

14 Uppsala Kommuns Fastighets AB Förnyelse av Gottsunda Centrum en samhällsekonomisk investering Målsättningen är att Gottsunda Centrum ska bli SVERIGES BÄSTA STADSDELSCENTRUM! Gottsunda Centrums nya innetorg i mars Infällt är en idé-skiss framtagen Bakgrund: UKFAB driver sedan 2005 en förnyelseprocess i Gottsunda Centrum. Målet är att skapa en naturlig, trygg och trivsam mötes- och marknadsplats för alla, som erbjuder mycket mer än bara handel. Här ges stort utrymme åt kultur, social service samt hälsa och välbefinnande. Utvecklingen av centrumet är även katalysatorn i en större förändringsprocess i området. Om- och tillbyggnationen av centrumet startade under 2009 med planerat färdigställande under våren Byggnationen sker etappvis i tre större huvudetapper. Antalet butiker kommer att fördubblas från ca 20 till ett 45-tal och den uthyrbara ytan ökar från kvm i ett plan till ca kvm i delvis två plan. I Gottsunda Centrum etableras två verksamheter som inte vanligtvis förekommer i en centrumanläggning ett kulturhus och Gottsunda Marknad. I kulturhuset skapas flexibla lokaler som stimulerar och underlättar samarbeten mellan olika verksamheter. Allmänhet och företag ges möjlighet att hyra in sig per timme eller dag i vissa av lokalerna. Målsättningen är att skapa en tydlig mötesplats, där besökarna erbjuds fler upplevelser vid ett och samma tillfälle. Gottsunda Marknad består av marknadsbodar som hyrs ut på kort tid till såväl privatpersoner som företag. 12

15 Årsredovisning 2011 Delinvigningen av Gottsunda Centrum i sept Viktiga händelser under 2011 Partnering Sista delen av den nya detaljplanen vann laga kraft i och med att regeringen avslog överklagandet. Uppsala Kommun påbörjade infrastrukturförändringarna i centrum - den nya parkeringen norr om centrum samt en ny infart i form av cirkulationsplats. På våren öppnade den norra entrén, vilket gav besökarna en första känsla av den rymd och det ljus som kommer att prägla det nya centrumet. Ica bytte koncept från Supermarket till Kvantum och nyinvigde sin större butik i mars. Willys flyttade i juni in i sin nya, fräscha butikslokal med tillhörande spelbutik. I september delinvigdes nya inomhustorget med butiker och restauranger kring torget. I samband med delinvigningen lanserades Gottsunda Centrums nya logotyp. Etapp 3 påbörjades i form av totalentreprenad med partneringupplägg. I oktober lyftes kulturen till nya höjder i Gottsunda, när det nya kulturhuset började byggas. (Se bild sid 10.) Fortsatt informationsarbete, t ex delades en broschyr om förnyelsearbetet i Gottsunda Centrum ut till hushåll och informationstavlor och uppdaterades regelbundet för att hålla både besökare och boende i närområde informerade om förnyelsen. Den tredje etappen av förnyelsen (från Brankos Krog till Gottsundabadet) sker på ett lite ovanligt sätt i form av en totalentreprenad med partneringupplägg. Partnering kallas ibland för utökad samverkan, vilket är en bra beskrivning. Syftet är att byggherren, byggföretaget och andra nyckelaktörer, t ex hyresgäster, gemensamt löser en bygguppgift. Tack vare att alla deltagarna är med från början och gemensamt formar projektets målsättning tillgodoses både beställarens och användarens behov. Gottsunda Centrums nya logo. 13

16 Uppsala Kommuns Fastighets AB lilla framsidan Idéskiss Lilla framsidan. arbetsmaterial tengbom.se Gottsunda centrum I UKFAB I I Lilla framsidan Den sida av centrum som idag är en renodlad baksida med garagenedfart och inlastning, planeras nu om för att bli en ny framsida, med arbetsnamnet lilla framsidan. Vi vill skapa en trevligare miljö med välkomnande entré in till centrum, Gottsunda Marknad ska kunna växa ut och vara delvis utomhus på sommarhalvåret, kajkanten kan användas som utomhusscen för kulturhusets aktiviteter och miljön kommer när förnyelsen är klar vara ett torg istället för en baksida. Bokstavsmönstret är en del av Gottsunda Centrums nya grafiska profil. 14

17 Företag och allmänhet kan Årsredovisning hyra in sig Samverkan mellan aktörer underlättas. Fortsatt utveckling av kulturhuset Kultur i olika former har alltid varit en del av innehållet i Gottsunda Centrum. När många tänker på kultur så tänker de flesta på konst, musik och teater. Det finns även en annan sorts kultur som Gottsunda står för mötet mellan människor. Meningen med det nya kulturhuset är att det ska vara ett rum för möten och erbjuda ett brett kulturutbud på samma plats. Det är ett kulturcentrum med flera aktörer under samma tak. Idag ligger verksamheterna på olika platser i centrumet. Att de flyttar ihop och kompletteras med fler verksamheter ger bra förutsättningar för nya samarbetsmöjligheter och ny energi. Några exempel på framtida evenemang i kulturhuset står till höger. Seminarium Konsert Fika Kurser i konsthantverk Poesiafton Konstutställning Läsa böcker Dramakurs Kurser i bild, färg och form Musiklektion Författarkväll Danskurs Barndans Filmvisning från hela världen Teaterföreställning Dansuppvisning Surfa Temaverkstad för skolor och förskolor Föredrag Yoga Läsecirkel Temateater för barn och ungdom Keramikkurs Föreningsträffar Studera Läsa tidningen Litteraturkväll - konstnärlig/skapande verksamhet - barnverkstad - skola/bibliotek/centrum - unik handelsplats -små försäljningsplatser som kan hyras från en dag - ny entré och torgsida skapas - möteslokaler för studieförbund och föreningar - egen entré kvällstid samutnyttjande med biblioteket konstnärsatelje - samlingsplats för yrkesveksamma konstnärer temaverkstad marknad föreningsliv ENTRÉ hörsal - föredrag/biograf - kvällstid/dagtid - möjligt samutnyttjande med galleri/restaurang/bibliotek/konst/skola dans/teater - praktiska och flexibla lokaler för dans och teater - två salar i olika storlekar - intern kommunikation - mobila läktare - sidoscen/rekvisitautrymme utställning/galleri - utställningsyta - konsertsal/poesiafton festlokal/bröllop - yrkesverksamma konstnärer/ skolor/bibliotek/centrum ENTRÉ restaurang/event - stor karaktärsfull restaurang - flexibel lokal för olika typer av evenemang, konserter, festival - sammankopplad med galleri, reception och bio - möjlig samordning med angränsande restaurang foajen - huvudentré Kulturhuset - centralt nod för samtliga verksamheter/foajé - café/sittyta/samlingsplats/ kapprum/wc bibliotek - stort bibliotek i två våningar - barn/ungdom/mediatek/information i nedre plan - intern trappa till övre plan med facklitteratur och studieplatser - intern trappa till övre plan med facklitteratur och studieplatser - föreningsliv 15

18 Uppsala Kommuns Fastighets AB Miljö Miljöarbete 2011 Ledningssystem < I juni installerades rörelsedetekterad belysning i tvättstugorna på Valthornsvägen. Belysningen har tidigare varit påslagen dygnet runt och detta har bl.a. uppmärksammats av grannar. < Tekniskt ansvariga i förnyelseprojektet besökte under året två solcellsanläggningar i Uppsala, med syftet att sondera terrängen på lämplig anläggningstyp för Gottsunda Centrum. I mars besöktes matsalsbyggnaden i Ultuna och i december besöktes Gränby centrum. < Radonmätning på Mötesplats Treklangen och Flöjtens förskola slutfördes. Alla mätvärden ligger under riktlinjerna för radon. = I början av året uppdagades att rivning av gamla delar Gottsunda Centrum gjordes utan fullgott dammskydd för rivningspersonal och besökare. Åtgärder vidtogs omgående och har under året förbättrats. Mätning av damm görs då och då för att säkerställa halten kvarts och asbest i damm. J I fasader på Gottsunda Centrum finns inbyggda eternitskivor. Dessa monterades på 1970-talet och innehåller asbest. Asbestpartiklar kan frigöras vid rivning, varför person skydd och ordentliga avspärrningar utomhus/ tätningar inomhus är lagstadgade. Se bild till höger. = Nya byggnadsdelar har läckt in vatten vid regn och snösmältning. Upptorkning och kontroll och åtgärder av skadade ytor har gjorts men alla orsaker har inte fastställts. < All förvaltningspersonal fastighetsskötare, drifttekniker, förvaltare, målare, städpersonal och elektriker - genomgick en halvdags specialanpassad fuktutbildning, Fuktsäkerhet i fastighetsförvaltning. UKFAB arbetar för att bidra till en bra klimatutveckling. Dels har vi ett ägardirektiv att systematiskt stödja tillämpningen av ny energiteknik, dels tar vi vårt samhällsansvar och gör vad vi kan för att minska vår negativa miljöpåverkan. Bolaget har en miljöansvarig som huvudsakligen arbetar med miljöfrågor. Sedan 2003 har vi systematiserat miljöarbetet i ett lednings system som även hjälper oss till ständig förbättring avseende arbetsmiljö, skydd mot olyckor och kvalitet. Systemet följer ISO-standarderna och 9001 samt riktlinjerna enligt lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete och lagen om skydd mot olyckor. ISO kom under året och vi har påbörjat arbetet med att inkorporera riktlinjer för socialt ansvarstagande i ledningssystemet. Miljöpolicy Uppsala Kommuns Fastighets AB strävar efter a tt effektivt nyttja energi och andra resurser så att vår belastning på miljön följer en hållbar utveckling. I vårt ägande och förvaltande av fastigheter söker vi ständig förbättring, med utgångspunkt i gällande lagstiftning och övriga krav som ligger på oss som fastighetsägare. Våra fastigheter ska genom miljöanpassat underhåll och minimering av miljöskadliga influenser ha en positiv påverkan på anställda, våra hyresgäster och besökare. Bild till höger: Rivning av fasad med eternitskivor i den del som nu är Gottsunda Centrums entré C. Rivningspersonalens skyddsdräkter och masker säkerställer att de inte får i sig asbest. Personer som river asbest har särskilt tillstånd från Arbetsmiljöverket och genomgår regelbundet medicinska undersökningar. Asbest kan i fri form påträffas i äldre rörisoleringar och mer stabilt inblandat i byggskivor av eternittyp. För UKFAB:s del har eternit påträffats i Gottsunda Centrum och asbest i rörisolering i Storvreta 3:87. Bägge förekomsterna ligger i byggnader som ska rivas och byggas om de närmaste åren. 16

19 Årsredovisning

20 Uppsala Kommuns Fastighets AB Miljöpåverkan i siffror 2011 Vattenförbrukningen var m³ (94 188). Elanvändningen var MWh (9 942). För uppvärmning åtgick MWh (12 976). Den totala energianvändningen uppgick till MWh (22 919). Minskningen av vatten och värme beror på försäljningen av Kvarngärdet 35:4, som genomfördes 1 juli Elanvändningen har inte minskat i motsvarande omfattning på grund av byggel och eluppvärmning i etapp I och II av förnyelseprojektet i Gottsunda Centrum. För etapp III har tydligare riktlinjer för energibesparingsåtgärder i byggentreprenaden tagits fram. All vår el är Bra Miljöval. Kriterierna för märkningen är utformade så att de tar hänsyn till den biologiska mångfalden och främjar en giftfri miljö. Bra Miljöval är dessutom kopplad till energieffektiviseringsåtgärder, vilket är unikt i världen. El märkt Bra Miljöval uppfyller spjutspetskravet på den högsta nivån i Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier. Uppvärmning i Storvreta sker med fjärrvärme baserad på biobränsle med olja för reserv- och spetslast. Uppvärmning i Gottsunda sker med fjärrvärme baserad på ca ½ biobränsle, ¼ avfall och ¼ fossilbränsle. Vår miljöpåverkan redovisas i absoluta tal. Nyckeltal som energiprestanda (kwh/m²) och vattenförbrukning (m³/m²) är inga bra verktyg i våra fastigheter. En fördelning av förbrukning per lokal är möjlig genom beräkningar och uppskattningar, men osäker då inmatning sker till punkter under vilka flera olika typer av lokaler försörjs utan undermätare. Arbeten pågår för att i utökad grad möjliggöra individuell mätning i fastigheterna. Vi tror detta ska leda till att vi kan optimera den egna fastighetsförsörjningen men också att vi kan styra våra hyresgäster mot miljöeffektivare användning i sina lokaler. Arbete med nya butiksfasader i Gottsunda Centrum. 18

21 Årsredovisning 2011 I samband med förberedelserna inför byggstarten av Kulturhuset upptäcktes att en dagvattenledning flera meter ner i marken var förstörd. Då det fanns översvämmningsrisk vid kraftig nederbörd påbörjades reparationer omgående. 19

22 Uppsala Kommuns Fastighets AB Ekonomisk översikt Årets resultat Resultatet 2011 blev ett överskott med 113 Mkr före skatt (110 Mkr bättre än 2010). Ökningen beror på den reavinst försäljningen av dotterbolaget Kvarnengallerian genererade. Rea vinsten har dock mötts av nedskrivningar av fastig heterna i Gottsunda Centrum vilket gör att den inte slår igenom fullt ut. Nedskrivningarna avser utrangering (d.v.s. rivning) av bokfört restvärde på de delar av Gottsunda Centrum som rivs i samband med förnyelsen. Det underliggande resultatet exklusive kostnader för förnyelsen av Gottsunda är en vinst med 3,2 Mkr MKr (18,4). Innebär ett driftnetto på 43% (47). Hyresintäkter Årets hyresintäkter uppgick till Tkr (90 29), vilket innebär kr/kvm (1 133) (räknat på färdigställda ytor). Ca. 25 % av intäkterna avser bostadslägenheter. Hyresvärde Med hyresvärde avses erhållna hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för ej uthyrda ytor samt hyres rabatter. I hyresvärdet ingår även tillägg som vidare debiteras hyresgästen, exempelvis värme, el och fastighets skatt. Uthyrningsgrad Den totala ekonomiska uthyrningsgraden under 2011 blev 96,5% (94,4). För bostäder var den 99,5% (99,5) d.v.s. allt var i princip uthyrt under hela året. För färdigställda lokalytor var den ekonomiska uthyrningsgraden 95,7 % (92,7). Vid årsskiftet var samtliga bostäder och 87 % av lokalytan uthyrt. Samtliga vakanser (ca m²) var dock hänförliga till förnyelsen. Antingen genom att byggandsarbeten pågick eller kommer att startas under Driftkostnadernas fördelning. 3% 12% Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna uppgick 2011 till Tkr (59 538), vilket innebär 770 kr/kvm (749). I detta belopp ingår såväl direkta fastighets kostnader, såsom kostnader för drift, underhåll, fastighetsutvecklingskostnader hyresgästanpassningar, och fastighetsskatt, som indirekta fastighetskostnader i form av uthyrning och fastighets administration. Driftskostnader I driftskostnader ingår kostnader för bl.a. fastighetsel, förbrukningsel till hyresgäster, värme, vatten, fastighetsskötsel, städning, bevakning, renhållning, försäkringar, och repara tioner. Dessa kostnader uppgick 2011 till Tkr (36 085), vilket innebär 419 kr/kvm (454). Utöver inflation är det två stora faktorer som påverkat driftkostnadernas storlek. Byggprocessen i Gottsunda har förbrukat ca. 2,7 Mkr i extra el och uppvärmningskostnader. Därutöver har de kalla och snörika vintermånderna i början av året ökat uppvärmningsoch snöröjningskostnaderna. Generellt sett är ungefär hälften av driftskostnaderna väderleksberoende, vilket innebär att de kan variera kraftigt mellan olika år. Indirekta fastighetskostnader I driftkostnaderna ingår även kostnader för uthyrning och fastighetsadministration. Dessa kostnader upp gick 2011 till Tkr (5 862), vilket innebär 74 kr/kvm (64). Med ut hyrnings- och fastighets administration avses kostnader för den löpande fastighetsförvaltningen innefattande kostnader för så väl uthyrningsverksamhet, hyresförhandling, hyres kontrakt, hyresadministration som redovisning. Även inkasso kostnader och kund-/hyresförluster ingår i posten. För att långsiktigt säkra, förädla och utveckla Gottsunda Centrums varumärke görs marknadsföring tillsammans med de kommersiella lokalhyres gästerna. Kostnaderna delas lika mellan hyresgästerna och UKFAB. För att samordna dessa aktiviter bekostar UKFAB dessutom en centrumledningsfunktion. Den gemensamma marknadsföringen kostade Tkr (2 185). Driftkostnader per m² (15 år). 21% % 7% 10% 9% 4% Reparationer Fastighetsskötsel Städ Bevakning El V/a & Soph. Snöröjning Värme Försäkring % 0 20

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 3 2012 Bokslutsrapport Kvartal 3 2012 Nettoomsättningen uppgick till 944 Mkr (426) och driftnettot uppgick till 523 Mkr (225) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

ÅRSREDOVISNING 2012 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB ÅRSREDOVISNING 2012 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB Produktion / Layout: Uppsala Kommuns Fastighets AB Foto: Sid 1 Per-Erik Adamsson Övriga Göran Ekeberg - Addlight reportage & reklamfoto Illustrationer:

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 februari 2010 Vad är möjligheternas fastighetsbolag? Det beskriver på vilket sätt som vi vill särskilja oss i fastighetsbranschen. Våra

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium. 24 november 2016

Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium. 24 november 2016 Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium 24 november 2016 Rikshem AB Rikshem Rikshem bildades 2010 genom ett förvärv av Vasakronans bostadsfastigheter. Ägarbild Affärsidé Att på utvalda tillväxtmarknader

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

ÅRSREDOVISNING 2009 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB Besöksadress: Valthornsvägen 11, 1 tr Postadress: Box 25044, 750 25 Uppsala Tel: 018-40 00 20 Fax: 018-40 32 30 e-post: ukfab@uppsalafastighets.se www.uppsalafastighets.se

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Rikshem AB (publ) Kapitalmarknadsdag. 31 augusti 2016

Rikshem AB (publ) Kapitalmarknadsdag. 31 augusti 2016 Rikshem AB (publ) Kapitalmarknadsdag 31 augusti 2016 Rikshem AB Rikshem Rikshem bildades 2010 genom ett förvärv av Vasakronans bostadsfastigheter. Ägarbild Affärsidé Att på utvalda tillväxtmarknader i

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2007 Förvaltningsr apport - Fond 2 14 Svenska

Läs mer

UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB ÅRSREDOVISNING 2010

UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB ÅRSREDOVISNING 2010 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Definitioner Avkastning på justerat eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt (IB+UB/2) justerat eget kapital. Avkastning på totalt

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5)

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB samt övriga bolag i koncernen Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-05

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

LIVSKVALITET ATT HYRA

LIVSKVALITET ATT HYRA LIVSKVALITET ATT HYRA PERSONAL NYPRODUKTION NYA SAMARBETS- FORMER GOD EKONOMI BOSTADS- SOCIALT HYRESGÄSTEN I CENTRUM Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) HFAB i siffror 2013 Antal

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Delårsrapport. Kvartal Fiskljusen 1 och Havsörnen 2, Sigtuna

Delårsrapport. Kvartal Fiskljusen 1 och Havsörnen 2, Sigtuna Delårsrapport Kvartal 3 2013 Fiskljusen 1 och Havsörnen 2, Sigtuna Delårsrapport Kvartal 3 2013 Hyresintäkterna uppgick till 1 087 Mkr (944) och driftnettot uppgick till 585 Mkr (523) för perioden. Resultatet

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 1 2012 Bokslutsrapport Kvartal 1 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 Mkr (134) och driftnettot uppgick till 148 Mkr (62) för perioden. Periodens resultat

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem 2012

Bokslutsrapport. Rikshem 2012 Bokslutsrapport Rikshem 2012 Bokslutsrapport 2012 Hyresintäkterna uppgick till 1 277 Mkr (643) och driftnettot uppgick till 672 Mkr (333) för perioden. Överskottsgraden ökade med 1 % jämfört med föregående

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer