Projekt inom HushållningssällskapenTurism

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt inom HushållningssällskapenTurism"

Transkript

1 Projekt inom HushållningssällskapenTurism :: Utveckling av evenemanget Skördefest på Värmlandsnäs Värmlandsnäs Skördefest erbjuder lantbrukare, lokala livsmedelsproducenter, hantverkare, byalag, föreningar och privatpersoner att under första helgen i september varje år bjuda in allmänheten till sina gårdar och företag på Värmlandsnäs, Säffle kommun. Projektet Utveckling av evenemanget Skördefest på Värmlandsnäs har som syfte att: genomföra evenemanget Skördefest på Värmlandsnäs under första helgen i september 2004 & 2005 bilda och utveckla den planerade Värmlandsnäs Skördefest ideell förening. Genom rådgivning och god marknadsföring skapa för besökarna intressanta och för arrangörerna ekonomiskt lönsamma stationer som deltar på Skördefesten. Tillsammans med Skördefestföreningen skapa ett evenemang som är långsiktigt ekonomiskt självbärande. Projektet Utveckling av evenemanget Skördefest på Värmlandsnäs planerar följande verksamhet under projektperioden: Genomföra evenemanget Skördefest på Värmlandsnäs 2004 och Inspirera flera företagare/organisationer att driva stationer under Skördefesten. Genom rådgivning hjälpa stationerna att få god försäljning under evenemanget. Marknadsföra evenemanget till allmänheten. Utvärdera arrangemanget, se rubriken förväntat resultat. Utveckla den ideella organisationens arbetsformer och arrangörskompetens. Knyta stationerna till arrangemanget och få fler aktiva i arrangörsgruppen. Att verka för att Skördefestföreningen genom medlemsavgifter från deltagande stationer, lotteri samt sponsorintäkter på sikt bygger upp ett eget kapital för genomförande av framtida arrangemang. Långsiktigt resultat Vision för Skördefesten 2010: 60 stationer som är attraktiva för besökarna och lönsamma för verksamhetsutövarna. Arrangörsorganisationen fungerar och består av förtroendevalda och funktionärer. En verksamhetsledare med ca 50%-tjänst är anställd. Ett alternativt är att Skördefesten köper in hjälp med marknadsföring och samordning från en fristående konsult. Evenemanget är ekonomiskt självbärande. Skördefestföreningen har eget kapital Spin-off effekter Dom som har stationer har inspirerats att starta nya verksamheter som är inriktade mot turism eller småskalig livsmedelsförädling. Nya företagare, hantverkare m fl inspireras att starta verksamhet eller flytta till Värmlandsnäs. Evenemanget bidrar till att konsumenterna efterfrågar lokala och svenska varumärken i livsmedelsaffärerna under resten av året. Ökad attraktionskraft. Fler direkta kontakter mellan t ex lantbrukare och konsumenter kan ge nya idéer. Visa att lantbruket är en attraktiv arbetsplats, rekrytera personal. Ökad aktivitet i byalag och samverkan mellan olika lokala föreningar. För senast nytt se hemsidan Annelie Pettersson Hushållningssällskapet i Värmland Tfn: Senast ändrad:

2 :: Trädgårdsturism i Uppland Hushållningssällskapet har många och täta kontakter med lantbrukare i Uppsala län. Det finns ett behov hos flera av dessa företag att finna kompletterande intäktsmöjligheter. Upplevelser och även övernattningar hos lantbruksföretagen har rönt ett allt större intresse hos turister. t med projektet är att förstärka landsbygdsföretagens konkurrenskraft, lönsamhet och uthållighet genom att skapa kompletterande intäktsmöjligheter. I detta projekt ska detta ske genom framför allt rådgivning och utveckling av trädgårdsturism. I de flesta landsbygdsföretagen finns trädgårdar i anslutning till gårdscentrum. Trädgårdarna är givetvis i olika skick och av olika kvalitet, men har alla en grund på vilken man kan bygga för att på olika sätt skapa ytterligare attraktionskraft i upplevelsen ute hos företagen. Kunskap utveckling marknadsföring av trädgårdsupplevelser är ett angeläget område att utveckla i framtiden. Marknadsundersökningar har visat att hälften av Sveriges befolkning har ett uttalat intresse för trädgård. Medlemmar och kunder hos Hushållningssällskapet som har visat ett stort intresse för att utveckla och förädla upplevelserna vid besök hos sina företag är bl a: Lena Samrell, Stynsbergs gård, Månkarbo Stefan Helleberg, Lövstabruk Maria Berg, Petersbergs gård, Bred Enköping Ann-Christine Eriksson, Nibble gård, Kungs Husby Enköping Jacob von Ehrenheim, Grönsöö gård, Kungs Husby Enköping Innehållet styrs under hela projekttiden utifrån landsbygdsföretagarens eget intresse och förutsättningar. Företagarens vidareutveckling av egna idéer tillsammans med kollegor i samråd med rådgivare är utgångspunkten. Rådgivaren kommer att lägga ner tid, bl.a. i samband med de trädgårdsworkshops som planeras, på att diskutera realism och lönsamhet i de olika förslagen till utveckling av utemiljön på den egna gården eller fastigheten. Avgörande för framgång är att företagaren har god kontakt och förståelse för turistnäringens behov och vilka trädgårdsmiljöer som kan tänkas efterfrågas av turister. Detta kommer företagaren kunna skaffa sig under projektets gång. Besökare attraheras ofta av den miljö och de aktiviteter man finner på ett landsbygdsföretag. Finns andra aktiviteter på gården är det en stor fördel och kanske en förutsättning för att helt lyckas med trädgårdsturism. Upplevelseturism skapar således mervärden till dagens utbud. Det ideala är att flera företag samverkar för att skapa gemensamma erbjudanden, t ex till företag som inriktar sig på trädgårdsresor m.m. Besöksmålen behöver antagligen förädlas med fler övernattningsmöjligheter och till exempel Bo på Lantgård. Aktuella aktiviteter bygger på företagens naturliga förutsättningar och kan innefatta guidade turer, trädgårdsupplevelser i form av meditativa och lugna miljöer, självplock av frukt, bär grönsaker, blommor m.m. Dessa aktiviteters innehåll styrs dock till stor del av de deltagande landsbygdsföretagen behov. Befintlig kunskap, kompletterad med rådgivning och utbildning, kan leda till fler arbetstillfällen och en levande landsbygd. Det finns flera pågående initiativ och nätverk, till vilka rådgivaren kan slussa företagen för inspiration och deltagande såsom Naturlig Laddning, Grön rehabilitering och Linneturism. Ett koncept för s.k. Naturlig Laddning har utarbetats i ett projekt i LRF Småland. Huvuddraget i dessa är förstärkta natur- och trädgårdsupplevelser kopplade till boende och mat på

3 lantbruksföretaget. Avsikten är att genom kompetensutveckling och någon typ av auktoriseringsförfarande kunna kvalitetssäkra företaget och upplevelserna. Dessutom skapas en gemensam plattform för marknadsföring, vilken kan fungera utmärkt för att kunna nå kunderna på ett bättre sätt. Till detta finns även ett koncept kallat Grön rehabilitering där enskilda företag erbjuder Försäkringskassan, landsting och kommuner möjligheter till rehabilitering ute i landsbygdsföretaget. Grön rehabilitering är att betrakta som ett kvalitetskoncept för rehabilitering av t.ex. personer som är utbrända och liknande. Vårt projekt avser att noga undersöka och följa utvecklingen av dessa modeller för att projektets deltagare ska kunna tillgodogöra sig vunna erfarenheter. Att landsbygdsföretagarens kunskap om det gröna i trädgården förmedlas till besökare på ett trevligt och initierat sätt är också en viktig del av projektet och en förutsättning för dess fortlevande som ett lokalt trädgårdsturistmål. Aktiviteter I projektet planerar vi följande aktiviteter i tidsföljd: 1. Planering tillsammans med redan intresserade landsbygdsföretagare 2. Identifiering av intresserade lantbruksföretagare genom utskick och besök på platsen mm; 3. Framtidsverkstad där vi tar upp olika behov för utveckling av utemiljöer hos företagarna. Start till nätverk för trädgårdsturism i Uppsala län. 4. Gemensamma workshops/seminarier. Nedan följer några förslag till aktiviteter inom ram för projektet. Detta är idéer, det slutliga innehållet baseras på det behov som identifieras i samarbete med företagarna som deltar i projektet, se punkt 1 och 2: muntlig framställning och presentation/ guidning, marknadsföring och upprättandet av trycksaker och skyltmaterial, växtkännedom, trädgårdsplanering, skötsel och underhåll, finansieringsmöjligheter för restaurering/ utbyggnad/ tillbyggnad av trädgårdsmiljön på den egna gården. 5. Rapportering och förslag till uppföljning. Målet med projektet är att hjälpa landsbygdsföretagare i Uppsala län med att hitta sin trädgårdsmiljös egenart och utvecklingspotensial till ett för turister intressant resmål. Det viktigaste arbetsområdet i projektet är att få företagaren att hitta sin egen trädgårds identitet, hur den ska förädlas och att sedan kunna visa upp den på ett professionellt och entusiasmerande sätt för besökare med intresse för trädgård. Genom projektet ska Hushållningssällskapet med hjälp av bl.a. uppsökande rådgivning fånga upp och uppmuntra landsbygdsföretagare i länet så att de kan visa upp och förädla sina trädgårdsmiljöer. Detta kommer även att ske med hjälp av gemensamma workshops och nätverksbyggande för gemensam marknadsförning av trädgårdsmiljöer som intressanta nya turistmål på landsbygden i länet. Ann-Catrin Thor Hushållningssällskapet, Uppsala Tfn: Senast ändrad:

4 :: Genbanken Alntorps Ö Genbanken på Alntorps Ö är Sveriges yngsta genbank med lokala och gamla frukt- och bärsorter. Genbanken startade Bevara gamla sorter, främst från äppleträd för framtiden. Genbanken består av ett hektar mark planterat med olika fruktträd, främst äppleträd. Många är sorter som bara finns här och på den plats där vi hämtat ympkvisten ifrån. Genbanken på Alntorps Ö är Sveriges yngsta genbank med lokala och gamla frukt- och bärsorter. När projektet startades 1997 tog man allmänheten till hjälp och efterlyste via media gamla fruktoch bärsorter i hemmaträdgårdar. Resultatet blev över förväntan. Det första året fick man 150 olika äpplen att examinera, sortbestämma och utvärdera. Ett flertal av äpplesorterna var obestämbara och därmed utan namn. De har därför fått namn efter gården där de finns, eller upphittarens namn. På ett 80-tal av äpplena togs ympar och ympades in på grundstammar. Första årets ympar fick ett mycket bra resultat samtliga ympar tog sig. En del träd är helt unika och finns bara i ett fåtal exemplar. För att kunna mäta och jämföra tillväxten på träden har ett antal vanliga mätarsorter också planteras ut. Hittills har tillväxten på träden varit mycket bra. En del fruktträd har redan givit frukt. Att göra en fullständig utvärdring är ännu för tidigt. Anna Berggren Örebro Tfn: , Senast ändrad:

5 :: Visningsträdgårdar i Bergslagen Projektet är ett samarbete mellan Genbanken på Alntorps Ö i Nora, Köksträdgården vid Måltidens hus i Grythyttan och Örtagården i Loka Brunn. t är att öka besöksnäringen i Bergslagen, skapa nya arbetstillfällen inom trädgårdsnäringen och i Bergslagen. Samarbete inom näringen och intilliggande näringar inom mat-, miljö-, hälso-, och rehabiliteringsområdena. Öka förståelsen för den lokala, ekologiska odlingsinriktningen som en självklarhet på de tre anläggningarna. Arbeta med miljö i olika former. Stärka den Bergslagsregionala identiteten samt att vidareutveckla det nyvaknade trädgårdsintresset. Se ovan. Projektet är avslutat hösten En fortsättning på projektet är under diskussion. Anna Berggren Örebro Tfn: , Senast ändrad:

6 :: Projekt Fisketurism Sydost Projektet skall hjälpa fram ca 40 st turistfiskeentreprenörer i regionen vars rötter återfinns i småskaliga lantbruks-, skogsbruks- och landsbygdsföretag. Företagen skall genomgå ett kompetensutvecklingsprogram i fisketurism omfattande produktutveckling, utbildning och marknadsföring. Utvecklingsprogrammet skall skräddarsys för att passa den aktuella målgruppen och de färdiga entreprenörerna skall slussas in i lämpliga existerande nätverk för fiske- och landsbygdsturism. Projektets syfte är att möjliggöra etableringen av fler turistfiskeentreprenörer i regionen vars rötter återfinns i småskaliga lantbruks- och landsbygdsföretag och därmed understödja den positiva utvecklingstrend som landsbygdsnäringen fisketurism uppvisar i regionen. Aktiviteter Företagsbesök och utarbetande av individuella handlingsplaner för ca 40 st företag Rådgivning och individuell uppföljning av produktutvecklingsarbetet hos ca 40 st företag Planering och genomförande av teoretisk entreprenörsutbildning för två separata utvecklingsgrupper a 20 st företag. Upptaktsträffar för utvecklingsgrupperna.utforma rutiner för samverkan med Bo På Lantgård och Det Naturliga Fisket Ek. Förening. Via mentorskap, nätverksträffar och erbjudanden om studieresor hjälpa entreprenörer att slussas in i befintliga nätverk för fiske- och landsbygdsturism. Etablera samverkansformer mellan Bo På Lantgård och Det Naturliga Fisket Ek. Förening. Framtagande av produktblad över projektföretagen. Initiera marknadsföringssamverkan för projektföretagen med befintliga nätverk för fiske- och landsbygdsturism. Geografiskt projektområde Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län och Östergötlands län samt Hylte kommun i Hallands län. Målgrupp Projektets verksamhet omfattar ca 40 st identifierade småskaliga lantbruks-, skogsbruks-, och landsbygdsföretag med fiskevatten vilka önskar utveckla fisketurismen som en del i företagets verksamhet. Turism- och landsbygdsföretag utan egen fiskerätt men vilka naturligt ingår i de lokala nätverken kring fiskevårdsområden ingår också i den identifierade gruppen. Finansiärer Sveriges Miljö- och Landsbygdsprogram, Sveriges Fiskevattenägareförbund, LRF, deltagande företag. Projektägare och projektledning Sveriges Fiskevattenägareförbund är projektägare och HS Fiske Syd svarar för projektledning. Thomas Lennartsson Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Tfn: Senast ändrad: :00:00

7 :: Lapland Fishing Projekt Lapland Fishing har som målsättning att vidareutveckla de fisketuristiska resurserna i regionen samt skapa en hållbar näring. Projektet inriktar sig på tre huvudområden; resursen, marknaden och entreprenörskapet. Aktiviteterna består bl.a. av produktutveckling, förvaltning, profilering, samordna och stärka befintliga distributionsnät, utbildningsinsatser samt kvalitetssäkring. Projektets mål är: Antalet högkvalitativa produkter ska öka med 100 %. Antalet fisketurismentreprenörer som verkar på den nationella marknaden ska öka från 10 till 15. Antalet fisketurismentreprenörer på den internationella marknaden ska öka från 5 till 10. Regionens fisketurismnäring ska med en gemensam profil nå ut till 12 länder med en marknad omfattande 1 miljon presumtiva kunder. Ett väl fungerande distributionsnät ska sammanbinda destinationerna i norra Norrland. 70 % av fisketurismföretagen ska vara anslutna till någon form av gemensam organisation, som kan genomföra framtida gemensamma aktiviteter. Uppnå jämställdhet i sysselsättningen genom att särskilt stödja och uppmuntra kvinnligt företagande inom fisketurismnäringen och de näringar denna påverkar. Projektet inriktar sig på tre huvudområden: Resursen, Marknaden och Entreprenörskapet. 1. Resursen Resursen, d.v.s. fisken och fiskeupplevelsen, är grunden för den produkt som näringen ska leverera. En viktig del i projektverksamheten blir därför att säkerställa hållbara resurser för den fisketuristiska näringen. Det handlar exempelvis om "kirurgiska" fiskevårdande ingrepp, förändrad förvaltning av fiskevattnen etc. En annan frågeställning är hur man kan ekonomisera fiskerätten så att både lokala intressen och entreprenörsintressen tillgodoses. Laxälvarna har otvivelaktigt den största potentialen i regionen. En bättre rådighet över älvarna är därför av högsta vikt, med större inflytande över förvaltning och regelverk kring laxfisket. Dagens situation är ohållbar, där ett enda beslut från Fiskeriverket kan slå undan fötterna totalt för entreprenörerna. Projektets mål är därför att skapa en gemensam samarbetsplattform för regionen, där laxfrågan kan bevakas och drivas på ett fördelaktigt sätt. Åtgärder Pilotstudie av näringsinriktade driftsformer för fiskevatten. Information och kunskapsuppbyggnad kring ökad rådighet visavi restriktioner i framförallt laxälvar men även andra fiskevatten. Riktade fiskevårdande insatser som kan höja förutsättningarna och kvalitén på en fisketuristisk produkt. Produktutveckling av nya produkter för sportfisketurism. Inventeringar av lämpliga områden/objekt för utveckling av sportfisketurism. 2. Marknaden För att nå marknaden krävs ett starkt varumärke samt ett väl utbyggt distributionsnät. Arbetet kommer att inriktas mot att skapa en stark gemensam fisketuristisk profil för regionen, som all fisketuristisk satsning kan samlas under. Vidare måste distributionsnät samordnas och stärkas för att man ska kunna nå ut med de produkter som skapas. I marknadsföringen ska endast de entreprenörer och produkter som lever upp till marknadens krav ingå.

8 Åtgärder Utarbeta en marknadsföringsplan för sportfisketurismen. Utreda förutsättningarna för att skapa ett fisketuristiskt varumärke för regionen. Marknadsföra nuvarande och nya kvalitativa sportfiskeprodukter på europamarknaden. Genomföra internationella arrangemang som profilerar regionen. Inventera befintliga distributionsnät. 3. Entreprenörskap För att regionen ska lyckas krävs högkvalitativa produkter som uppfyller marknadens krav. Här avgör den enskilde entreprenörens kompetens och produktens kvalitet vilken inställning kunden har efter avslutad affär/upplevelse. Arbetet inriktas på att skapa produkt- och kvalitetskriterier som kan användas för att höja kvalitén på produkterna. Dessutom ska entreprenörernas kunskaper höjas om marknadens olika krav och förväntningar, exempelvis genom ett utbildningssystem för kvalitetssäkring/certifiering. Projektet kommer även att försöka initiera bildandet av nätverk för fisketuristiska aktörer. Åtgärder Fastställa kvalitetskriterier för fisketuristisk verksamhet inom regionen. Fastställa ett utbildningssystem för kvalitetssäkring/certifiering av fisketuristiska entreprenörer. Kvalitetssäkra såväl befintliga som potentiella entreprenörer. Underlätta bildandet av nätverk dels mellan olika fisketuristiska entreprenörer, dels mellan fisketuristiska entreprenörer och närliggande/kompletterande turistområden som t ex jaktturism. Avsikten med projektverksamheten är att under de närmaste 3-6 åren - inom de regionala områden där förutsättningarna för framgång är störst - lägga grunden för att utveckla fisketurismen till en hållbar professionell näring. Omsättningen ska närma sig den potential som naturresursen samt när- och fjärrmarknader ger förutsättningar för. En framgångsrik utveckling ska i senare skede bana väg för en fisketurismutveckling på bredare front i regionen. Elementärt är också att hela den verksamhet som genomförs inom projektet har entreprenörerna i centrum och den fisketuristiska marknaden som horisont. Projektet syftar till att ta ett samlat grepp om hela kedjan som ingår i begreppet "fisketurism", vilket är unikt för denna sektor. Vision och mål Genom att samarbeta kring de unika regionala förutsättningarna, ska fisketurismen etableras som en accepterad och betydelsefull näring inom regionen. För utförligare information se Per Lundström Hushållningssällskapet Västerbotten Tfn: , Senast ändrad: :28:00

Projekt inom Hushållningssällskapen Mat

Projekt inom Hushållningssällskapen Mat Projekt inom Hushållningssällskapen Mat :: Utveckling av evenemanget Skördefest på Värmlandsnäs Värmlandsnäs Skördefest erbjuder lantbrukare, lokala livsmedelsproducenter, hantverkare, byalag, föreningar

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09

Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik [Ev underrubrik/beskrivning] Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09 FÖRSTUDIETRAPPORT Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark

Läs mer

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Susanne Andersson Lars Findahl Gunnar Ärnström PM 2010-02-21 (Ersätter tidigare versioner) finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Hållbar utveckling Entreprenörskap Skogsfinsk kultur

Läs mer

FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE

FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE 2002 En kartering och undersökning av fisketuristiska företag, deras ekonomi och resursutnyttjande Författare Mats Jonson SVERIGES FISKETURISMFÖRETAGARE i samarbete

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Västerby fas 2. Produkter

Västerby fas 2. Produkter Västerby fas 2 Bakgrund: Rengsjö hembygdsförening beviljades våren 2009 medel från leader för att utveckla turismen på landsbygden och samtidigt öka kunskapen om vårt kulturarv. Detta projektet Västerby

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Varumärkesplattform Småland 2012

Varumärkesplattform Småland 2012 Varumärkesplattform Småland 2012 2 Varumärkesplattform Småland Innehåll Inledning... 5 Välkommen till Smålands framtid!... 5 Vad är ett varumärke?... 6 Smålands varumärkesarbete... 8 Varför varumärke Småland?...

Läs mer

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg Projektledaren har ordet För nästan sex år sedan gick startskottet för LINS-projektet (Landsbygdsutveckling

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Slutrapport. Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg

Slutrapport. Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg Utvärdering av projektet Integration i landsbygdsföretagande Slutrapport Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg Utvärderare Gunilla Thurfjell, fil dr, thurfjell

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Leader Linné Småland

Leader Linné Småland Utvecklingsstrategi för Leader Linné Småland - smart hållbar tillväxt på landsbygden - Alvesta, Ljungby, Markaryd, Sävsjö, Vetlanda, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner 2014-2020 Vi vill utveckla landsbygden

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund Projektplan K2-160/09 Bråviken Slutversion 2010-06-01 Sid 1 (8) PROJEKTPLAN 1. Basinformation Diarienummer: K2-160/09 Sökande/projektägare: Upplev Norrköping AB Projektnamn: Bråviken Kontaktperson: Stefan

Läs mer

SPORTFISKETURISM I VÄSTERBOTTEN

SPORTFISKETURISM I VÄSTERBOTTEN SPORTFISKETURISM I VÄSTERBOTTEN KORTRAPPORT FRÅN ETT ETTÅ RIGT PROJEKT Harry Salmgren Länsturismen Västerbotten 1996-1997 "Entrepreneurs don't need degrees like lawyers and doctors do. They are credentialed

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Initiativ Landskrona. Projektbeskrivning. 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning

Initiativ Landskrona. Projektbeskrivning. 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning Initiativ Landskrona Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet INITIATIV LANDSKRONA är ett samlingsprojekt som avser att kombinera flera olika delprojekt för att förstärka verkan

Läs mer