Projekt inom HushållningssällskapenTurism

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt inom HushållningssällskapenTurism"

Transkript

1 Projekt inom HushållningssällskapenTurism :: Utveckling av evenemanget Skördefest på Värmlandsnäs Värmlandsnäs Skördefest erbjuder lantbrukare, lokala livsmedelsproducenter, hantverkare, byalag, föreningar och privatpersoner att under första helgen i september varje år bjuda in allmänheten till sina gårdar och företag på Värmlandsnäs, Säffle kommun. Projektet Utveckling av evenemanget Skördefest på Värmlandsnäs har som syfte att: genomföra evenemanget Skördefest på Värmlandsnäs under första helgen i september 2004 & 2005 bilda och utveckla den planerade Värmlandsnäs Skördefest ideell förening. Genom rådgivning och god marknadsföring skapa för besökarna intressanta och för arrangörerna ekonomiskt lönsamma stationer som deltar på Skördefesten. Tillsammans med Skördefestföreningen skapa ett evenemang som är långsiktigt ekonomiskt självbärande. Projektet Utveckling av evenemanget Skördefest på Värmlandsnäs planerar följande verksamhet under projektperioden: Genomföra evenemanget Skördefest på Värmlandsnäs 2004 och Inspirera flera företagare/organisationer att driva stationer under Skördefesten. Genom rådgivning hjälpa stationerna att få god försäljning under evenemanget. Marknadsföra evenemanget till allmänheten. Utvärdera arrangemanget, se rubriken förväntat resultat. Utveckla den ideella organisationens arbetsformer och arrangörskompetens. Knyta stationerna till arrangemanget och få fler aktiva i arrangörsgruppen. Att verka för att Skördefestföreningen genom medlemsavgifter från deltagande stationer, lotteri samt sponsorintäkter på sikt bygger upp ett eget kapital för genomförande av framtida arrangemang. Långsiktigt resultat Vision för Skördefesten 2010: 60 stationer som är attraktiva för besökarna och lönsamma för verksamhetsutövarna. Arrangörsorganisationen fungerar och består av förtroendevalda och funktionärer. En verksamhetsledare med ca 50%-tjänst är anställd. Ett alternativt är att Skördefesten köper in hjälp med marknadsföring och samordning från en fristående konsult. Evenemanget är ekonomiskt självbärande. Skördefestföreningen har eget kapital Spin-off effekter Dom som har stationer har inspirerats att starta nya verksamheter som är inriktade mot turism eller småskalig livsmedelsförädling. Nya företagare, hantverkare m fl inspireras att starta verksamhet eller flytta till Värmlandsnäs. Evenemanget bidrar till att konsumenterna efterfrågar lokala och svenska varumärken i livsmedelsaffärerna under resten av året. Ökad attraktionskraft. Fler direkta kontakter mellan t ex lantbrukare och konsumenter kan ge nya idéer. Visa att lantbruket är en attraktiv arbetsplats, rekrytera personal. Ökad aktivitet i byalag och samverkan mellan olika lokala föreningar. För senast nytt se hemsidan Annelie Pettersson Hushållningssällskapet i Värmland Tfn: Senast ändrad:

2 :: Trädgårdsturism i Uppland Hushållningssällskapet har många och täta kontakter med lantbrukare i Uppsala län. Det finns ett behov hos flera av dessa företag att finna kompletterande intäktsmöjligheter. Upplevelser och även övernattningar hos lantbruksföretagen har rönt ett allt större intresse hos turister. t med projektet är att förstärka landsbygdsföretagens konkurrenskraft, lönsamhet och uthållighet genom att skapa kompletterande intäktsmöjligheter. I detta projekt ska detta ske genom framför allt rådgivning och utveckling av trädgårdsturism. I de flesta landsbygdsföretagen finns trädgårdar i anslutning till gårdscentrum. Trädgårdarna är givetvis i olika skick och av olika kvalitet, men har alla en grund på vilken man kan bygga för att på olika sätt skapa ytterligare attraktionskraft i upplevelsen ute hos företagen. Kunskap utveckling marknadsföring av trädgårdsupplevelser är ett angeläget område att utveckla i framtiden. Marknadsundersökningar har visat att hälften av Sveriges befolkning har ett uttalat intresse för trädgård. Medlemmar och kunder hos Hushållningssällskapet som har visat ett stort intresse för att utveckla och förädla upplevelserna vid besök hos sina företag är bl a: Lena Samrell, Stynsbergs gård, Månkarbo Stefan Helleberg, Lövstabruk Maria Berg, Petersbergs gård, Bred Enköping Ann-Christine Eriksson, Nibble gård, Kungs Husby Enköping Jacob von Ehrenheim, Grönsöö gård, Kungs Husby Enköping Innehållet styrs under hela projekttiden utifrån landsbygdsföretagarens eget intresse och förutsättningar. Företagarens vidareutveckling av egna idéer tillsammans med kollegor i samråd med rådgivare är utgångspunkten. Rådgivaren kommer att lägga ner tid, bl.a. i samband med de trädgårdsworkshops som planeras, på att diskutera realism och lönsamhet i de olika förslagen till utveckling av utemiljön på den egna gården eller fastigheten. Avgörande för framgång är att företagaren har god kontakt och förståelse för turistnäringens behov och vilka trädgårdsmiljöer som kan tänkas efterfrågas av turister. Detta kommer företagaren kunna skaffa sig under projektets gång. Besökare attraheras ofta av den miljö och de aktiviteter man finner på ett landsbygdsföretag. Finns andra aktiviteter på gården är det en stor fördel och kanske en förutsättning för att helt lyckas med trädgårdsturism. Upplevelseturism skapar således mervärden till dagens utbud. Det ideala är att flera företag samverkar för att skapa gemensamma erbjudanden, t ex till företag som inriktar sig på trädgårdsresor m.m. Besöksmålen behöver antagligen förädlas med fler övernattningsmöjligheter och till exempel Bo på Lantgård. Aktuella aktiviteter bygger på företagens naturliga förutsättningar och kan innefatta guidade turer, trädgårdsupplevelser i form av meditativa och lugna miljöer, självplock av frukt, bär grönsaker, blommor m.m. Dessa aktiviteters innehåll styrs dock till stor del av de deltagande landsbygdsföretagen behov. Befintlig kunskap, kompletterad med rådgivning och utbildning, kan leda till fler arbetstillfällen och en levande landsbygd. Det finns flera pågående initiativ och nätverk, till vilka rådgivaren kan slussa företagen för inspiration och deltagande såsom Naturlig Laddning, Grön rehabilitering och Linneturism. Ett koncept för s.k. Naturlig Laddning har utarbetats i ett projekt i LRF Småland. Huvuddraget i dessa är förstärkta natur- och trädgårdsupplevelser kopplade till boende och mat på

3 lantbruksföretaget. Avsikten är att genom kompetensutveckling och någon typ av auktoriseringsförfarande kunna kvalitetssäkra företaget och upplevelserna. Dessutom skapas en gemensam plattform för marknadsföring, vilken kan fungera utmärkt för att kunna nå kunderna på ett bättre sätt. Till detta finns även ett koncept kallat Grön rehabilitering där enskilda företag erbjuder Försäkringskassan, landsting och kommuner möjligheter till rehabilitering ute i landsbygdsföretaget. Grön rehabilitering är att betrakta som ett kvalitetskoncept för rehabilitering av t.ex. personer som är utbrända och liknande. Vårt projekt avser att noga undersöka och följa utvecklingen av dessa modeller för att projektets deltagare ska kunna tillgodogöra sig vunna erfarenheter. Att landsbygdsföretagarens kunskap om det gröna i trädgården förmedlas till besökare på ett trevligt och initierat sätt är också en viktig del av projektet och en förutsättning för dess fortlevande som ett lokalt trädgårdsturistmål. Aktiviteter I projektet planerar vi följande aktiviteter i tidsföljd: 1. Planering tillsammans med redan intresserade landsbygdsföretagare 2. Identifiering av intresserade lantbruksföretagare genom utskick och besök på platsen mm; 3. Framtidsverkstad där vi tar upp olika behov för utveckling av utemiljöer hos företagarna. Start till nätverk för trädgårdsturism i Uppsala län. 4. Gemensamma workshops/seminarier. Nedan följer några förslag till aktiviteter inom ram för projektet. Detta är idéer, det slutliga innehållet baseras på det behov som identifieras i samarbete med företagarna som deltar i projektet, se punkt 1 och 2: muntlig framställning och presentation/ guidning, marknadsföring och upprättandet av trycksaker och skyltmaterial, växtkännedom, trädgårdsplanering, skötsel och underhåll, finansieringsmöjligheter för restaurering/ utbyggnad/ tillbyggnad av trädgårdsmiljön på den egna gården. 5. Rapportering och förslag till uppföljning. Målet med projektet är att hjälpa landsbygdsföretagare i Uppsala län med att hitta sin trädgårdsmiljös egenart och utvecklingspotensial till ett för turister intressant resmål. Det viktigaste arbetsområdet i projektet är att få företagaren att hitta sin egen trädgårds identitet, hur den ska förädlas och att sedan kunna visa upp den på ett professionellt och entusiasmerande sätt för besökare med intresse för trädgård. Genom projektet ska Hushållningssällskapet med hjälp av bl.a. uppsökande rådgivning fånga upp och uppmuntra landsbygdsföretagare i länet så att de kan visa upp och förädla sina trädgårdsmiljöer. Detta kommer även att ske med hjälp av gemensamma workshops och nätverksbyggande för gemensam marknadsförning av trädgårdsmiljöer som intressanta nya turistmål på landsbygden i länet. Ann-Catrin Thor Hushållningssällskapet, Uppsala Tfn: Senast ändrad:

4 :: Genbanken Alntorps Ö Genbanken på Alntorps Ö är Sveriges yngsta genbank med lokala och gamla frukt- och bärsorter. Genbanken startade Bevara gamla sorter, främst från äppleträd för framtiden. Genbanken består av ett hektar mark planterat med olika fruktträd, främst äppleträd. Många är sorter som bara finns här och på den plats där vi hämtat ympkvisten ifrån. Genbanken på Alntorps Ö är Sveriges yngsta genbank med lokala och gamla frukt- och bärsorter. När projektet startades 1997 tog man allmänheten till hjälp och efterlyste via media gamla fruktoch bärsorter i hemmaträdgårdar. Resultatet blev över förväntan. Det första året fick man 150 olika äpplen att examinera, sortbestämma och utvärdera. Ett flertal av äpplesorterna var obestämbara och därmed utan namn. De har därför fått namn efter gården där de finns, eller upphittarens namn. På ett 80-tal av äpplena togs ympar och ympades in på grundstammar. Första årets ympar fick ett mycket bra resultat samtliga ympar tog sig. En del träd är helt unika och finns bara i ett fåtal exemplar. För att kunna mäta och jämföra tillväxten på träden har ett antal vanliga mätarsorter också planteras ut. Hittills har tillväxten på träden varit mycket bra. En del fruktträd har redan givit frukt. Att göra en fullständig utvärdring är ännu för tidigt. Anna Berggren Örebro Tfn: , Senast ändrad:

5 :: Visningsträdgårdar i Bergslagen Projektet är ett samarbete mellan Genbanken på Alntorps Ö i Nora, Köksträdgården vid Måltidens hus i Grythyttan och Örtagården i Loka Brunn. t är att öka besöksnäringen i Bergslagen, skapa nya arbetstillfällen inom trädgårdsnäringen och i Bergslagen. Samarbete inom näringen och intilliggande näringar inom mat-, miljö-, hälso-, och rehabiliteringsområdena. Öka förståelsen för den lokala, ekologiska odlingsinriktningen som en självklarhet på de tre anläggningarna. Arbeta med miljö i olika former. Stärka den Bergslagsregionala identiteten samt att vidareutveckla det nyvaknade trädgårdsintresset. Se ovan. Projektet är avslutat hösten En fortsättning på projektet är under diskussion. Anna Berggren Örebro Tfn: , Senast ändrad:

6 :: Projekt Fisketurism Sydost Projektet skall hjälpa fram ca 40 st turistfiskeentreprenörer i regionen vars rötter återfinns i småskaliga lantbruks-, skogsbruks- och landsbygdsföretag. Företagen skall genomgå ett kompetensutvecklingsprogram i fisketurism omfattande produktutveckling, utbildning och marknadsföring. Utvecklingsprogrammet skall skräddarsys för att passa den aktuella målgruppen och de färdiga entreprenörerna skall slussas in i lämpliga existerande nätverk för fiske- och landsbygdsturism. Projektets syfte är att möjliggöra etableringen av fler turistfiskeentreprenörer i regionen vars rötter återfinns i småskaliga lantbruks- och landsbygdsföretag och därmed understödja den positiva utvecklingstrend som landsbygdsnäringen fisketurism uppvisar i regionen. Aktiviteter Företagsbesök och utarbetande av individuella handlingsplaner för ca 40 st företag Rådgivning och individuell uppföljning av produktutvecklingsarbetet hos ca 40 st företag Planering och genomförande av teoretisk entreprenörsutbildning för två separata utvecklingsgrupper a 20 st företag. Upptaktsträffar för utvecklingsgrupperna.utforma rutiner för samverkan med Bo På Lantgård och Det Naturliga Fisket Ek. Förening. Via mentorskap, nätverksträffar och erbjudanden om studieresor hjälpa entreprenörer att slussas in i befintliga nätverk för fiske- och landsbygdsturism. Etablera samverkansformer mellan Bo På Lantgård och Det Naturliga Fisket Ek. Förening. Framtagande av produktblad över projektföretagen. Initiera marknadsföringssamverkan för projektföretagen med befintliga nätverk för fiske- och landsbygdsturism. Geografiskt projektområde Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län och Östergötlands län samt Hylte kommun i Hallands län. Målgrupp Projektets verksamhet omfattar ca 40 st identifierade småskaliga lantbruks-, skogsbruks-, och landsbygdsföretag med fiskevatten vilka önskar utveckla fisketurismen som en del i företagets verksamhet. Turism- och landsbygdsföretag utan egen fiskerätt men vilka naturligt ingår i de lokala nätverken kring fiskevårdsområden ingår också i den identifierade gruppen. Finansiärer Sveriges Miljö- och Landsbygdsprogram, Sveriges Fiskevattenägareförbund, LRF, deltagande företag. Projektägare och projektledning Sveriges Fiskevattenägareförbund är projektägare och HS Fiske Syd svarar för projektledning. Thomas Lennartsson Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Tfn: Senast ändrad: :00:00

7 :: Lapland Fishing Projekt Lapland Fishing har som målsättning att vidareutveckla de fisketuristiska resurserna i regionen samt skapa en hållbar näring. Projektet inriktar sig på tre huvudområden; resursen, marknaden och entreprenörskapet. Aktiviteterna består bl.a. av produktutveckling, förvaltning, profilering, samordna och stärka befintliga distributionsnät, utbildningsinsatser samt kvalitetssäkring. Projektets mål är: Antalet högkvalitativa produkter ska öka med 100 %. Antalet fisketurismentreprenörer som verkar på den nationella marknaden ska öka från 10 till 15. Antalet fisketurismentreprenörer på den internationella marknaden ska öka från 5 till 10. Regionens fisketurismnäring ska med en gemensam profil nå ut till 12 länder med en marknad omfattande 1 miljon presumtiva kunder. Ett väl fungerande distributionsnät ska sammanbinda destinationerna i norra Norrland. 70 % av fisketurismföretagen ska vara anslutna till någon form av gemensam organisation, som kan genomföra framtida gemensamma aktiviteter. Uppnå jämställdhet i sysselsättningen genom att särskilt stödja och uppmuntra kvinnligt företagande inom fisketurismnäringen och de näringar denna påverkar. Projektet inriktar sig på tre huvudområden: Resursen, Marknaden och Entreprenörskapet. 1. Resursen Resursen, d.v.s. fisken och fiskeupplevelsen, är grunden för den produkt som näringen ska leverera. En viktig del i projektverksamheten blir därför att säkerställa hållbara resurser för den fisketuristiska näringen. Det handlar exempelvis om "kirurgiska" fiskevårdande ingrepp, förändrad förvaltning av fiskevattnen etc. En annan frågeställning är hur man kan ekonomisera fiskerätten så att både lokala intressen och entreprenörsintressen tillgodoses. Laxälvarna har otvivelaktigt den största potentialen i regionen. En bättre rådighet över älvarna är därför av högsta vikt, med större inflytande över förvaltning och regelverk kring laxfisket. Dagens situation är ohållbar, där ett enda beslut från Fiskeriverket kan slå undan fötterna totalt för entreprenörerna. Projektets mål är därför att skapa en gemensam samarbetsplattform för regionen, där laxfrågan kan bevakas och drivas på ett fördelaktigt sätt. Åtgärder Pilotstudie av näringsinriktade driftsformer för fiskevatten. Information och kunskapsuppbyggnad kring ökad rådighet visavi restriktioner i framförallt laxälvar men även andra fiskevatten. Riktade fiskevårdande insatser som kan höja förutsättningarna och kvalitén på en fisketuristisk produkt. Produktutveckling av nya produkter för sportfisketurism. Inventeringar av lämpliga områden/objekt för utveckling av sportfisketurism. 2. Marknaden För att nå marknaden krävs ett starkt varumärke samt ett väl utbyggt distributionsnät. Arbetet kommer att inriktas mot att skapa en stark gemensam fisketuristisk profil för regionen, som all fisketuristisk satsning kan samlas under. Vidare måste distributionsnät samordnas och stärkas för att man ska kunna nå ut med de produkter som skapas. I marknadsföringen ska endast de entreprenörer och produkter som lever upp till marknadens krav ingå.

8 Åtgärder Utarbeta en marknadsföringsplan för sportfisketurismen. Utreda förutsättningarna för att skapa ett fisketuristiskt varumärke för regionen. Marknadsföra nuvarande och nya kvalitativa sportfiskeprodukter på europamarknaden. Genomföra internationella arrangemang som profilerar regionen. Inventera befintliga distributionsnät. 3. Entreprenörskap För att regionen ska lyckas krävs högkvalitativa produkter som uppfyller marknadens krav. Här avgör den enskilde entreprenörens kompetens och produktens kvalitet vilken inställning kunden har efter avslutad affär/upplevelse. Arbetet inriktas på att skapa produkt- och kvalitetskriterier som kan användas för att höja kvalitén på produkterna. Dessutom ska entreprenörernas kunskaper höjas om marknadens olika krav och förväntningar, exempelvis genom ett utbildningssystem för kvalitetssäkring/certifiering. Projektet kommer även att försöka initiera bildandet av nätverk för fisketuristiska aktörer. Åtgärder Fastställa kvalitetskriterier för fisketuristisk verksamhet inom regionen. Fastställa ett utbildningssystem för kvalitetssäkring/certifiering av fisketuristiska entreprenörer. Kvalitetssäkra såväl befintliga som potentiella entreprenörer. Underlätta bildandet av nätverk dels mellan olika fisketuristiska entreprenörer, dels mellan fisketuristiska entreprenörer och närliggande/kompletterande turistområden som t ex jaktturism. Avsikten med projektverksamheten är att under de närmaste 3-6 åren - inom de regionala områden där förutsättningarna för framgång är störst - lägga grunden för att utveckla fisketurismen till en hållbar professionell näring. Omsättningen ska närma sig den potential som naturresursen samt när- och fjärrmarknader ger förutsättningar för. En framgångsrik utveckling ska i senare skede bana väg för en fisketurismutveckling på bredare front i regionen. Elementärt är också att hela den verksamhet som genomförs inom projektet har entreprenörerna i centrum och den fisketuristiska marknaden som horisont. Projektet syftar till att ta ett samlat grepp om hela kedjan som ingår i begreppet "fisketurism", vilket är unikt för denna sektor. Vision och mål Genom att samarbeta kring de unika regionala förutsättningarna, ska fisketurismen etableras som en accepterad och betydelsefull näring inom regionen. För utförligare information se Per Lundström Hushållningssällskapet Västerbotten Tfn: , Senast ändrad: :28:00

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Projekt inom Hushållningssällskapen Mat

Projekt inom Hushållningssällskapen Mat Projekt inom Hushållningssällskapen Mat :: Utveckling av evenemanget Skördefest på Värmlandsnäs Värmlandsnäs Skördefest erbjuder lantbrukare, lokala livsmedelsproducenter, hantverkare, byalag, föreningar

Läs mer

Policy Brief Nummer 2010:1

Policy Brief Nummer 2010:1 Policy Brief Nummer 2010:1 Fritidsfiskebaserade företag hur kan de utvecklas? Fritidsfiskebaserade företag upplever i olika grad hinder för sin utveckling beroende på företagets inriktning, storlek och

Läs mer

Gårdsvindkraft i lantbruk

Gårdsvindkraft i lantbruk presenterar Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation Program Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation 8.45 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Fisketurism Nedre Dalälven

Fisketurism Nedre Dalälven Fisketurism Nedre Dalälven Projektet har arbetat målmedvetet för bättre hållbarhet och kvalitet i fisket. Projektägare: Leader Nedre Dalälven Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 72 Jnr:

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Skaraborg skaraborg@coompanion.se Coompanion Fyrbodal fyrbodal@coompanion.se

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

2009-02-26 Bil. 1. 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export

2009-02-26 Bil. 1. 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export 2009-02-26 Bil. 1 Projektplan 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export Projekttid: 2009 02 12 tom 2011 12 31 Projektägare: Gotlands läns Hushållningssällskap, org.nr 262000-0089

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

Fokusområde TURISM BESÖKSNÄRING. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg

Fokusområde TURISM BESÖKSNÄRING. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Fokusområde TURISM BESÖKSNÄRING Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Framtidsvision 2012 - en titt i glaskulan gjord 11 december 2006 Trollhättan/Vänersborg har utvecklats till ett nytt och omtalat mönsterexempel

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231 Norrbottens län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Norrbottens län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Förvaltningen Datum (2015-01-27) Thomas Mattsson 0477 441 54 Thomas.mattsson@tingsryd.se Till KSAU Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 Förslag till beslut KSAU förslås

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Fisketurismkonferens. Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård.

Fisketurismkonferens. Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård. Fisketurismkonferens Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård. Program 12.00 13.00 LUNCH Inledning Anton Halldén, länsfiskekonsulent och Lennart Swärdh, Paradis Gård Fisketurism i ett nationellt

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Projektplan Mälteriet

Projektplan Mälteriet Projektplan Mälteriet Projektnamn Skånska mälteriet lokal malt för lokal förädling Projektidé Undersöka förutsättningarna för ett lokalt småskaligt mälteri i Skåne nordost för att kunna producera unik

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Vad kan bli bättre: kaffe när vi kom, åldersfördelningen på deltagarna. Vi önskar dig trevlig läsning! Ann Telehagen

Vad kan bli bättre: kaffe när vi kom, åldersfördelningen på deltagarna. Vi önskar dig trevlig läsning! Ann Telehagen Nr 2 Juni 2012 Välkomna till det andra numret av Förtroendebladet! Först vill vi passa på och rikta ett stort tack till alla er som är förtroendevalda i Hushållningssällskapet. Du och ditt engagemang är

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Målsättning. Getskär / Renskär

Målsättning. Getskär / Renskär Getskär / Renskär På ön finns grillplatser, en kaj-anläggning, en brunn med färskvatten och ett antal privata sommarstugor. Intill kajen ligger en mindre sandstrand med möjlighet till camping samt bastu.

Läs mer

LRF. LRF är en intresse- och

LRF. LRF är en intresse- och LRF LRF är en intresse- och företagarorganisation för alla om äger eller brukar jord, skog och trädgård och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen LRF har drygt 168000 medlemmar Vad är

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

HS Naturbruksgymnasium AB HS Certifiering AB Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB The Great Swedish Nature AB

HS Naturbruksgymnasium AB HS Certifiering AB Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB The Great Swedish Nature AB Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge 262000-0071 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg är en fristående medlemsorganisation med huvuduppgift att utveckla landsbygden

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna!

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! MARKNADSPLAN 2008 För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! CARLSSONS RESOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 3-4 2. VARFÖR

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april Enkätsvar från medlemsmötet 3 april 1. Vilka representerar du? a. Företag från besöksnäringen 10 b. Företag från övriga näringslivet 11 c. Föreningar eller organisation 9 2. Hur många anställd är ni? a.

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer