TravelPilot DX-R4 / RNS4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TravelPilot DX-R4 / RNS4"

Transkript

1 TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R4 / RNS4 Bruksanvisning

2 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Översikt

3 1 - knapp för att öppna manöverenheten. 2 Vippknapp. Vippknappens funktion beror på aktuell meny resp. aktuellt läge. 3 AUD - knapp för att välja menyn Tonval. 4 TA - knapp för att koppla trafikmeddelanden Till/Från. 5 Teckenfönster (punktmatris) 6 Om vägledning är aktiverad när Du trycker på denna knapp visas aktuellt mål och navigeringssystemets senaste röstmeddelande upprepas. Vid visning av listor som har poster markerade med "...", kan Du trycka på knappen för att se hela posten. 7 Välja funktionen Kö-hantering. 8 T - knapp för att aktivera menyn TRAFFIC med funktionerna TIM (traffic information memory) och TMCtrafikmeddelanden. 9 ESC - knapp för att lämna en meny eller radera tecken i menyn teckenhanteraren. : MEN - knapp för att välja menyn Inställningar. ; Vrid- och tryckbar ställratt för val, inmatning och kvittering i listor och alternativmenyer. < NAV - knapp för att aktivera navigeringen. = Funktionsknappar 4 till 6 med olika funktion. Funktionen beror på vilken meny som visas. > Funktionsknappar 1 till 3 med olika funktion. Funktionen beror på vilken meny som visas.? CD-C - knapp för att välja cd-spelare resp. A Knapp för att koppla apparaten Till/Från, dämpa ljudet (mute) och reglera volymen. TU - knapp för att byta till radiospelning. SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 113

4 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Bästa kund! Gratulerar till ditt köp av TravelPilot. Du har gjort ett mycket bra val. TravelPilot är ett radionavigeringssystem som till storleken inte skiljer sig från en vanlig bilradio. Innehållet däremot är avsevärt mer avancerat! TravelPilot är en lätthanterlig guide som på ett pålitligt sätt hjälper dig att i trafiken hitta bästa vägen fram till målet. I denna bruksanvisning guidas Du steg för steg på ett lättförståeligt sätt genom apparatens olika funktioner. Vi har även sammanställt svaren på de vanligaste frågorna. I avsnittet Om denna bruksanvisning kan Du läsa mer om hur Du använder bruksanvisningen. Skulle Du ha ytterligare frågor om vår produkt kan Du alltid ringa vår kundtjänst eller kontakta din återförsäljare. Telefonnummer till vår kundtjänst finns på sista sidan i bruksanvisningen. Garanti Omfattningen av garantin följer gällande lag i säljställets land. Om din apparat inte fungerar felfritt, vänligen kontakta säljaren. Ta med köpkvittot. Oavsett nationell lagstiftning ger Blaupunkt dock alltid minst tolv månaders tillverkargaranti. Detta garantiåtagande gäller dock inte skador till följd av slitage, osakkunnig hantering eller användning inom näring. För att utnyttja Blaupunkts tillverkargaranti, vänligen skicka defekt apparat med köpkvitto till Blaupunkts kundtjänstcentral i aktuellt land. Ring vår telefonservice för att få adressen dit. Telefonnumret står på baksidan av denna bruksanvisning. Blaupunkt förbehåller sig rätten att välja mellan reparation och tillsändelse av utbytesapparat. Rättsligt ansvar Fastän teknisk utveckling pågår fortlöpande kan oriktig eller ej optimal trafikledning i enstaka fall orsakas av navigeringssystemet i samband med osakkunnig hantering, ändrade trafikregler, vägarbeten, trafikstörningar, misstag, bristande information på navigeringens databärare eller allmänt fel i dator eller vid lokalisering. Blaupunkt frånsäger sig allt ansvar för skada eller annan nackdel som följer av ovan angivna samband och utger ingen ersättning för sådan skada eller nackdel. 114

5 Funktionsöversikt navigering NAVIGERING VÄGLEDNING MÅLANGIVELSE MÅLMINNE RUNDTUR RESELEDARE Om teckenfönstret är i läge radio eller cdväxlare (tillval), trycker Du en gång på knappen NAV för att öppna huvudmenyn Navigering (eller fönstret Vägledning om en sådan pågår). Välj menyposten MÅLANGIVELSE med höger ställratt. Tryck på höger ställratt. MÅLANGIVELSE STAD GATA CENTRUM SPECIALMÅL Välj menyposten STAD med höger ställratt. Tryck på höger ställratt. STAD ORT H_ HANNOVER A E _ I L O U Y H Välj bokstäverna för önskad stad med höger ställratt. För varje angiven bokstav visas närmaste träff på den automatiska kompletteringsraden. För det mesta räcker det med få bokstäver för att välja önskad stad. Om de första bokstäverna för den nya målstaden är identiska med en tidigare vald målstad (här: HANNOVER) visas denna på den automatiska kompletteringsraden (last city history funktion). På så sätt kan du snabbare välja mål som Du redan besökt tidigare. DX-apparatens navigeringsskivor sorterar efter varje bokstavsval bort de bokstavskombinationer som inte är logiskt möjliga (teckenfilter). Håll höger ställratt nedtryckt minst två sekunder när namnet på önskad stad visas på den automatiska kompletteringsraden. Du kan också byta till listan om en stad visas som alfabetiskt kommer före önskad stad. SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 115

6 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX STAD ORT BERLIN BERLIN, NEUENH BERLIN, RÜDERS BERLIN, SCHÖNE BERLIN, SCHÖNE MÅLANGIVELSE GATA CENTRUM MÅLOMGIVNING SCHLOSSWEND 03h km Europe Håll sedan höger ställratt nedtryckt minst två sekunder för att se en lista över valbara målstäder. Flytta markören med höger ställratt till önskad stad. Tryck på höger ställratt när önskad stad är markerad. Här kan Du välja mellan GATA, CENTRUM eller mål i MÅLOMGIVNING. Gator/vägar kan bara väljas om aktuella data finns på den navigations-cd som används. De menyposter som är inte är tillgängliga, utmärks med en låssymbol. Om Du väljer GATA kan Du precisera ditt val ytterligare med vägkorsning eller husnummer. Gör på samma sätt som beskrivs för STAD när Du matar in namn. Välj CENTRUM om Du vill ta dig direkt till ett stadsdelscentrum. När val av mål avslutats börjar vägledningen automatiskt. Vägledning startar. I fönstrets vänstra del visas visuella vägvalsrekommendationer. I mitten visas symboliskt avståndet till nästa riktningsval (t.ex. en korsning). Till höger visas information om tid, ankomsttid eller återstående körtid, samt information om den ljudkälla som är inställd t.ex. radio, cd-växlare (tillval), intern cd-spelare (endast kartlös vägledning). Även under aktiv vägledning kan Du manövrera apparatens audiodel på vanligt sätt med hjälp av vippknappen. Med hjälp av knapparna TU och CD-C kan du alltid byta till audioläge. Vägledningen fortsätter då enbart med röstmeddelanden. För att komma tillbaka till vägledningen igen trycker Du på knappen NAV.

7 Säkerhetsanvisningar TravelPilot är avsedd för användning i personbilar. Navigerings-cd:n saknar den extra information som behövs för vägledning av lastbil och buss, t.ex. vägars höjdbegränsning eller högsta tillåtna vikt. Sätta i / ta ur cd-skiva Av säkerhetsskäl bör man endast sätta i / ta ur cd-skiva när fordonet står stilla. Öppna endast manöverpanelen när Du vill sätta i / ta ur cd-skiva. Stäng manöverpanelen direkt efter Du satt i / tagit ur cd-skivan så att apparaten är klar att användas när Du börjar köra. Användning av apparaten under färd SVENSKA Du måste alltid ägna trafiksituationen full uppmärksamhet. I annat fall kan mycket allvarliga olyckor bli följden. För att inte distraheras av TravelPilot bör Du tänka på följande: Lär känna din apparat innan Du börjar färden. Stanna alltid på lämpligt ställe innan Du programmerar om apparaten. Använd din TravelPilot bara när trafiksituationen tillåter det. Val av mål bör aldrig ske när bilen kör. INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 117

8 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Översikt Funktionsöversikt navigering. 115 Säkerhetsanvisningar Allmänt om denna bruksanvisning Koppla TravelPilot Från/Till Välja läge Inställning av volym Teckenfönster Inställning av ljudklang och volymbalans Tillkoppling av kodskyddad apparat efter att batterianslutningen varit lossad Navigering Val av mål Vägledning Dynamisk vägledning Rundtur Guidning Målminne Undvika kö vid vägledning Bestämma vägvalsalternativ Spara positionsmarkering Aktivera/deaktivera röstmeddelanden Manuell positionsangivelse Simulera vägledning Radio Spela radio Välja frekvensband/minnesnivå Koppla RDS (radio data system) Till/Från Aktivera/deaktivera RDS-REG Till-/frånkoppling av PTY Trafikmeddelande TA (Traffic Announcement) TMC (traffic message channel) Ställa in station (FM-bandet) Inställning av station (mellanvågsbandet) Presentation TMC-presentation Spara station Minska störning vid mottagning på FM-bandet Välja radiotext TIM - trafikinformationsminne Granska TMC-meddelanden CD Starta spelning av cd-skiva Välja spår Snabbspolning Slumpvis spelning (MIX) Presentera skivans samtliga spår Upprepning av spår (REPEAT) Namnge cd-skiva Välja spelordning Cd-växlare Välja cd-skiva Välja spår Snabbspolning Slumpvis spelning (MIX) Presentation av spår (SCAN) Upprepning av spår eller skiva (REPEAT) Programmera spelordning Namnge cd-skiva Koppla Från/Till visning av speltid Aktivera/deaktivera trafikmeddelande (cd-växlare) Rattfjärrstyrning Grundinställningar (setup) Inställning av dag/natt-omkoppling, visningsvinkel och ljusnivå teckenfönster Inställning av volym för grundnivå, telefon, navigering, trafikmeddelande och GALA Ställa klocka Välja språk Kalibrera apparaten Aktivera/deaktivera kod Återställa tillverkarens standardinställningar Ställa in sökkänslighet Grundinställningar Index

9 Allmänt om denna bruksanvisning Denna bruksanvisning för din TravelPilot är utformad för att Du ska kunna lära känna apparaten och säkert, enkelt och optimalt kunna hantera dess många möjligheter. Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan Du använder apparaten första gången. Anvisningen bör sedan förvaras i fordonet. Obs! Apparatpasset som medföljer bruksanvisningen ska däremot aldrig förvaras i fordonet. För att Du snabbt ska hitta information används följande symboler för att markera olika moment: 1 Markerar olika moment Du måste genomföra för att nå ett visst resultat. Symbol för vad apparaten gör och visar som en reaktion på det Du gör. Obs! Denna symbol indikerar extra information och tips om din TravelPilot. SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 119

10 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Koppla TravelPilot Från/Till Tryck på vänster för att koppla Till apparaten. Apparaten spelar senast aktiva ljudkälla med förinställd volym. Hur Du gör inställning av förvald grundvolym kan Du läsa om i avsnittet "Inställning av volymnivå för grundvolym, telefon, navigering, trafikmeddelande och GALA" i kapitlet "Inställningar". Tillkoppling vid frånslagen tändning Du kan använda din TravelPilot även när tändningen är frånslagen. 1 Tryck på vänster Apparaten kopplas Till. För att skydda bilbatteriet kopplas apparaten automatiskt Från igen efter en timme. Förloppet kan upprepas så ofta Du vill. Så länge tändningen är påslagen, gäller ingen tidsbegränsning. Obs! För att apparaten ska fungera felfritt och för att undvika en alltför stor strömförbrukning, ska apparaten anslutas till såväl konstantplus som plus kopplad via tändlåset såsom beskrivs i bruksanvisningen.

11 Välja läge För att välja läge för apparaten, tryck på: 1 knappen TU A för läge radio eller 1 knappen CD-C? för läge cd-spelare resp. cd-växlare (tillval) eller 1 knappen NAV < för läge navigering. När Du så väljer läge med en av dessa knappar, visas huvudmenyn för resp. läge. Under aktiv vägledning byter Du från navigeringens huvudmeny till menyn Vägledning genom att trycka på knappen NAV <. För varje ljudkälla (radio, cd-spelare och cd-växlare) finns tre heltäckande inställningsmenyer: - Huvudmenyn: Här gör Du de vanligaste inställningarna, t.ex. val av station eller spår. - Funktionsmenyn: Här ställer Du t.ex. in trafikmeddelanden och specialfunktioner som resefunktionen travelstore. - Menyn Inställningar: Här kan Du justera olika alternativ för ljudkällorna enligt dina önskemål. I läge navigering finns följande menyer: - Huvudmenyn där Du väljer navigeringens grundläggande funktioner. - Vägledningsmenyn med de visuella vägvalsrekommendationerna. - Navigeringsmenyn där Du justerar olika alternativ enligt dina önskemål. Byta mellan huvudmeny och funktionsmeny När Du vill byta från en ljudkällas huvudmeny till dess funktionsmeny eller tvärtom: 1 Tryck en gång till på knappen för resp. ljudkälla, dvs. TU A eller CD-C?. JUMP BBC JAM FM Huvudmeny FM1 FM2 MV Funktionsmeny JUMP JUMP JUMP RADIO 1 EUROPE EINSLIVE FMT FMC SIDA 2 SÖKN. >> PÅ REG PTY PÅ AV SHARX RDS VAR AV R-TXT SVENSKA Inställningsmeny INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 121

12 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Byta mellan navigeringens huvud- och vägledningsmeny När Du under aktiv vägledning vill byta från huvudmenyn till vägledningsmenyn eller vice versa: 1 Tryck på knappen NAV <. Pågår ingen vägledning, visas menyn för läge Lokalisering. Öppna inställningsmeny Tryck kort på knappen MEN : för att komma till resp. inställningsmeny. 122 Inställning av volym För att höja systemvolymen: 1 Vrid vänster medurs. För att minska systemvolymen: 1 Vrid vänster moturs. Det inställda värdet visas symboliskt i teckenfönstrets förgrund under inställningen. Obs! Under pågående röstmeddelanden från navigeringen kan Du ändra volymen för sådana meddelanden oberoende av grundvolymen som är inställd för ljudet från audiokällan. Skillnaden i volyminställning sparas automatiskt. Automatisk dämpning under telefonsamtal Om apparaten är kopplad på rätt sätt till en biltelefon, återges telefonsamtalet via TravelPilot-systemets högtalare. I ljudkällans fönsterförgrund visas en telefonsymbol. Om telefonsamtal förs vid aktiv vägledning, fortsätter de visuella vägvalsrekommendationerna att visas och de akustiska vägvalsrekommendationerna dämpas inte. JUMP BBC JAM FM JUMP RADIO 1 EUROPE EINSLIVE Huvudmeny radiomottagare med volymindikation

13 Teckenfönster I teckenfönstret visas all information om navigering, t.ex. visuella vägvalsrekommendationer, menyer och listor, samt olika ljudkällors menyer (radio, cd-spelare och cd-växlare (tillval)). Om apparaten är korrekt ansluten ändras fönstrets inställning till läge natt när fordonsbelysningen kopplas till. I läge natt inverteras visningen, dvs. alla ljusa punkter visas som mörka och alla mörka som ljusa. Om Du har fordonsbelysningen tänd även dagtid, så som sker t.ex. i de skandinaviska länderna, kan Du deaktivera denna omställning. För mer information, se avsnittet "Inställning av dag/natt-omkoppling, visningsvinkel och ljusnivå" i kapitlet "Inställningar". Teckenfönstrets tydlighet kan optimeras genom att visningsvinkeln (betraktningsvinkeln) anpassas efter de individuella förhållandena i ditt fordon. För mer information, se avsnittet "Inställning av dag/natt-omkoppling, visningsvinkel och ljusnivå" i kapitlet "Inställningar". Obs! Var rädd om teckenfönstret. Om Du rör det med ett spetsigt föremål, kan det repas och ta skada. Rengör endast fönstret med luddfri trasa och vid behov med rengöringssprit. Använd inte lösningsmedel, t.ex. terpentin och bensin, för rengöring, eftersom fönstret då tar skada. JUMP BBC JAM FM JUMP RADIO 1 EUROPE EINSLIVE Huvudmeny radio, fönsterinställning dag JUMP BBC JAM FM JUMP RADIO 1 EUROPE EINSLIVE SVENSKA Huvudmeny radio, fönsterinställning natt INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 123

14 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Inställning av ljudklang och volymbalans I din TravelPilot kan Du ställa in bas och diskant för varje ljudkälla separat. Övrig klanginställning (balans hö/vä, balans bak/fram och loudness) däremot gäller för samtliga ljudkällor gemensamt. För att ställa in ljudklangen: 1 Välj den ljudkälla (radio, cd-spelare eller cd-växlare) Du vill ändra ljudklangen för genom att trycka på TU A eller CD-C?. 2 Tryck på knappen AUD 3. Menyn Audio för klanginställning visas. 3 Flytta markören med höger ställratt ; till den menypost Du vill ändra. 4 Tryck på höger ställratt ;. Aktivt skjutreglage visas inramat. 5 Justera inställningarna med höger ställratt ;. Om Du vill acceptera de nya inställningarna: 6 Tryck på höger ställratt ;. Skjutreglagets inramning tas bort och inställningarna sparas. Obs! Trycker Du inte på någon knapp, återgår visningen efter 30 sekunder automatiskt till föregående meny (time out). LJUD FM BAS - + DISKANT - + BALANS FADER LOUDNESS - + LJUD FM BAS - + DISKANT - + BALANS FADER LOUDNESS - + Tonvalsmeny radio FM 124

15 Tillkoppling av kodskyddad apparat efter att batterianslutningen varit lossad När en kodskyddad apparat kopplas till efter att anslutningen till batteriet varit bruten, t.ex. vid reparation, visas en uppmaning att ange apparatens stöldskyddskod. Gör på följande sätt för att mata in kodnumret: 1 Markera första siffran i kodnumret med höger ställratt ;. 2 Tryck på höger ställratt ;. Kodinmatningsmarkören flyttas ett steg åt höger. 3 Välj nu kodnumrets andra siffra och kvittera med höger ställratt ;. 4 Mata in resterande siffror på samma sätt. Skulle Du råka mata in fel siffra: 5 Markera symbolen och tryck sedan på höger ställratt ; eller 5 tryck på knappen ESC 9. När Du matat in hela kodnumret: 6 Markera symbolen och kvittera med höger ställratt ;. Apparaten kopplas Till. Skulle Du råka mata in och kvittera fel kodnummer kan Du upprepa inmatningen. För att förhindra att obehörig testar sig fram och får tillgång till koden spärras apparaten under en timmes tid efter den tredje felaktiga inmatningen. Under väntetiden måste apparaten förbli tillkopplad. Om apparaten skiljs från spänningsmatningen under denna väntetid, återställs väntetiden till en timme. KOD Kodinmatning 0 SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 125

16 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Navigering 126 TravelPilot har ett navigeringssystem som ger dig möjlighet att snabbt och säkert komma fram till önskat mål utan komplicerad kartgranskning. När Du har aktiverat navigeringens vägledning, leds Du till målet med hjälp av röstmeddelanden. Du får veta i god tid före när Du t.ex. närmar dig en avtagsväg. I teckenfönstret visas dessutom visuella vägvalsrekommendationer tillsammans med information om avståndet till målet samt beräknad körtid resp. ankomsttid. Men trafiksäkerheten måste alltid gå före allt annat. Kraven som ställs av den aktuella trafiksituationen har också alltid strikt företräde framför de vägvalsrekommendationer som navigeringssystemet ger. Hur navigeringssystemet fungerar Fordonets aktuella position fastställs med hjälp av elektronisk hastighetsmätarsignal, gyroskop och signal från satelliter inom systemet GPS (global positioning system). Navigeringssystemet jämför denna information med det kartmaterial som finns lagrat på navigeringsskivan och beräknar därefter aktuell position och lämplig resrutt till valt mål. Sätta i navigeringsskiva 1 Tryck på knappen 1 för att öppna panelfronten. 2 Tryck på apparatens utmatningsknapp B för att ta ut eventuellt befintlig skiva. 3 För med lätt hand in skivan med den tryckta sidan uppåt i cd-facket. Skjut in skivan tills Du känner ett visst motstånd. Apparaten drar nu automatiskt in cd-skivan. 18

17 Därefter läser cd-spelaren automatiskt in programvaran på skivan. En förloppsindikator visas i teckenfönstret. Obs! Avbryt aldrig pågående laddning av programvara från navigeringsskivan. Starta navigeringen 1 Apparaten ska vara tillkopplad. Tryck på knappen NAV <. Navigeringens huvudmeny visas. Om en vägledning redan pågår, visas vägledningsfönstret. För att kunna starta navigeringens vägledning, måste en cd-skiva för "DX Navigering" vara isatt och dessutom ett mål vara valt. Val av mål Du kan välja ett tidigare använt mål från målminnet eller ange ett nytt. Ett nytt mål väljer Du genom att ange en stad, ett stadscentrum, en gata/väg, en korsning eller ett husnummer. Dessutom kan Du välja mellan olika specialmål (motorvägsanknytning, järnvägsstation m.m.). 1 Välj menypost MÅLANGIVELSE med höger ställratt ;. 2 Kvittera ditt val med höger ställratt ;. Mål Följande mål kan väljas: En stads centrum eller en stadsdels centrum (endast storstäder). En gata/väg. En korsning mellan två eller fler gator/vägar. Ett hus eller ett husblock. NAVIGERING VÄGLEDNING MÅLANGIVELSE MÅLMINNE RUNDTUR RESELEDARE Huvudmeny Navigering SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 127

18 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX På cd-skivan lagrade specialmål, t.ex. stationer, flygplatser, bensinstationer och andra platser av offentligt karaktär. Dessa specialmål kan väljas från fyra olika områden: i målstaden, i målets omgivning, nationellt eller i fordonets omgivning. Fordonspositioner som Du själv har "antecknat" och sedan lagrat som positionsmarkeringar i målminnet. Funktionen kan t.ex. användas om Du under färden passerar något intressant (t.ex. affär eller restaurang) som Du vill besöka vid ett senare tillfälle. Mål i målminne. Mål från rundtur. Ange mål med hjälp av teckenhanteraren Med teckenhanteraren kan Du mata in t.ex. en stads eller gatas namn som Du vill använda vid navigering. Teckenhanteraren består av fem delar: 1 teckenraden med bokstäver, siffror, mellanslag och symboler 2 styrfälten 3 inmatningsraden 4 den automatiska kompletteringsraden 5 förstoringsfältet som visar den markerade bokstaven i förstoring. Välja bokstav För att mata in ett namn i teckenhanteraren: 1 Flytta markören med höger ställratt ; till önskat tecken. Det tecken som markören flyttas över, visas i förstoringsfältet. 2 Tryck på höger ställratt ; när önskat tecken är markerat. Valt tecken visas i inmatningsraden. För varje valt tecken visas närmaste träff från listan på den automatiska kompletteringsraden. _ Teckenhanteraren STAD ORT 3 ABCDEFGHIJKLMNO 1 PQRSTUVWXYZ ÄÖÜ 4 5 N 2 128

19 Obs! Om de första bokstäverna stämmer överens med en tidigare vald målstad (i exemplet Hannover) visas denna som förslag i den automatiska kompletteringsraden. På detta sätt behöver Du inte skriva samma målstad flera gånger. Håll höger ställratt ; nedtryckt minst två sekunder om Du vill acceptera det förslag som visas i kompletteringsraden. Vill Du ange en annan stad, fortsätter Du att skriva. Obs! Om Du har en navigeringsskiva märkt med "DX", har Du tillgång till det automatiska teckenfiltret. Detta teckenfilter tar bort sådana bokstäver från visningen som logiskt sett inte kan följa på de bokstäver Du valt. Specialtecken När Du behöver ange ett tecken som inte visas i fönstret, t.ex. Ä, Ö, Ü, gör Du på följande sätt: 1 Flytta markören med höger ställratt ; till styrfältet. 2 Tryck på höger ställratt ;. För varje gång Du trycker på höger ställratt, visas nästa specialtecken i teckenhanteraren. Obs! Om Du har en navigeringsskiva märkt med förkortningen DX, växlas specialtecknen automatiskt. STAD ORT H_ HANNOVER A E _ I L O U Y STAD ORT _ ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ ÄÖÜ H N SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 129

20 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Radera bokstav Om Du väljer fel tecken, kan Du radera det på följande sätt: 1 Tryck på knappen ESC 9 eller 1 markera symbolen och tryck sedan på höger ställratt ;. Markören i inmatningsraden flyttas åt vänster. När namnet Du vill använda vid navigeringen visas i kompletteringsraden: 1 Håll höger ställratt ; nedtryckt minst två sekunder eller 1 markera symbolen och 2 tryck på höger ställratt ;. Nu visas en lista (t.ex. över målstäder), där valt namn är markerat. Bläddra i lista Eftersom teckenfönstret endast kan visa fem rader i taget, är listor som har fler än fem poster uppdelade på flera "sidor". Sådana listor utmärks av pilarna på listans högra sida. Du kan välja nästa sida i en lista på två olika sätt. I listor med färre än 10 poster: 1 Flytta markören med höger ställratt ; till sista posten. 2 Tryck en gång till på höger ställratt ; för att se listans nästa sida. VÄGVALSLISTA O.1km ASTERNST 0.4km ENGELBOS 0.1km AN DER C 0.4km SCHLOSSW 1.8km BREMER D Lista (här: vägvalslista) 130

21 Bläddra mellan en listas sidor Om Du letar efter en viss post i en stor lista, kan Du även direkt välja nästa sida. 1 Flytta markören med höger ställratt till pilsymbolen eller. 2 Tryck på höger ställratt ;. Föregående eller nästa sida i listan visas. Markören står kvar på pilsymbolen. 3 Tryck på höger ställratt ; det antal gånger som krävs för att nå önskad sida. Välja post från lista 1 Tryck på höger ställratt ; för att välja markerad post. SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 131

22 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Val av mål - stad Om du vill genomföra en vägledning till ett mål i en stad, måste Du först ange staden. 1 Öppna navigeringens huvudmeny och välj posten MÅLANGIVELSE. Menyn Val av mål visas. 2 Välj posten STAD. Teckenhanteraren visas så att Du kan ange stadens namn. (Se avsnittet "Ange mål med hjälp av teckenhanteraren".) 3 Flytta markören med höger ställratt ; till önskat tecken. 4 Tryck höger ställratt ; när önskat tecken är markerat. Valt tecken visas i inmatningsraden. Den automatiska kompletteringsraden visar (från listan över målstäder) den första staden som börjar med vald bokstav. Obs! Om de första bokstäverna stämmer överens med en tidigare vald målstad, visas denna som förslag i den automatiska kompletteringsraden. På detta sätt kan Du snabbt välja mål i städer Du angett i samband med tidigare vägledning. Obs! Om Du har en navigeringsskiva märkt med "DX", har Du tillgång till det automatiska teckenfiltret. Detta teckenfilter tar bort sådana bokstäver från visningen som logiskt sett inte kan följa på de bokstäver Du valt. När namnet på önskad stad visas på den automatiska kompletteringsraden: 5 Håll höger ställratt ; nedtryckt minst två sekunder. Nu visas listan över målstäder. Valt namn är markerat. 6 Tryck på höger ställratt ; för att välja staden som mål. Om staden förekommer flera gånger, visas en undermeny, där Du kan välja önskad stad. MÅLANGIVELSE STAD GATA CENTRUM SPECIALMÅL Menyn Val av mål 132

23 Om Du inte vill välja staden som mål: 1 Tryck på knappen ESC 9. Du kommer då tillbaka till teckenhanteraren. När Du väl har valt staden, kommer Du till nästa moment vid val av mål. Här väljer Du mellan posterna: - GATA: Val av gata/väg som mål. Huruvida Du kan välja en gata/väg som mål, beror på vilken information som är lagrad på den navigeringsskiva Du använder. - CENTRUM: Val av stadscentrum eller stadsdelscentrum som mål. - MÅLOMGIVNING: Välj mål från en på skivan i förväg lagrad lista. Specialmålen ligger i vägledningens målområde och är grupperade under rubriker som motorvägsanknytning, järnvägsstation, köpcentrum el. dyl. För mer information, läs avsnittet "Specialmål, målområdet". Detta förutsätter dock att sådan information är lagrad på din navigeringsskiva. Saknas data för en post, utmärks denna med ett symboliskt lås och kan inte väljas. MÅLANGIVELSE GATA CENTRUM MÅLOMGIVNING Undermeny till menyn Val av mål, efter val av posten "stad". SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 133

24 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Val av mål - gata/väg, korsning och husnummer Om Du efter att ha matat in en stad som mål önskar välja en gata/väg som mål, kan Du även välja posten GATA från navigeringens meny Val av mål. Obs! Långa och sammansatta gatunamn kan vara svåra att hitta, därför är de ofta lagrade på flera olika sätt, t.ex. WILHELM-RAABE-WEG även under RAABE-WEG och WILHELM-WEG. 1 Ange önskat gatu-/vägnamn i teckenhanteraren. 2 Välj önskat gatu-/vägnamn från listan. Finns samma gatunamn flera gånger i målstaden, visas en undermeny där Du kan välja rätt gata/väg. När Du har valt väg/gata, visas menyn Val av mål, där Du kan välja mellan följande alternativ: - FORTSÄTT: Valet av mål är klart och vägledningen startas. För mer information, se avsnittet "Vägledning". - KORSNING: Du vill precisera ditt mål genom att ange en korsning för vald gata. - HUSNUMMER: I stora städer kan Du även precisera genom att ange ett husnummer som mål. Detta förutsätter dock att sådan information är lagrad på din navigeringsskiva. Saknas data för någon av posterna KORSNING eller HUSNUMMER, utmärks denna med ett symboliskt lås och kan inte väljas. Om Du inte vill välja gatan/vägen som mål: 1 Tryck på knappen ESC 9. Du kommer då tillbaka till teckenhanteraren. Val av mål - husnummer Om Du väljer menyposten HUSNUMMER, visas teckenhanteraren så att Du där kan ange önskat nummer. 1 Mata in önskat husnummer med teckenhanteraren. MÅLANGIVELSE STAD GATA CENTRUM SPECIALMÅL Menyn Val av mål MÅLNAGIVELSE FORTSÄTT KORSNING HUNSNUMMER Undermeny till menyn Val av mål, efter val av posten "gata" 134

25 2 Byt till listan och välj avsnittet med målhusnummer. 3 Tryck på höger ställratt ;. Vägledningen startas. Du har möjlighet att anpassa resrutten efter dina personliga önskemål. Med dessa s.k. vägvalsalternativ kan Du t.ex. välja en resväg utan motorväg. För mer information, se avsnittet "Vägvalsalternativ" i detta kapitel. Val av mål - korsning Om Du i menyn Val av mål väljer posten KORSNING, visas en lista över de korsningar som kan väljas. Finns fler än 20 korsningar att välja mellan, visas teckenhanteraren. 1 Ange önskad korsning i teckenhanteraren och öppna sedan listan. 2 Välj önskad korsning i listan. Vägledningen startas. Om Du önskar kan Du välja vägvalsalternativ i menyn Navigering. För mer information, se avsnittet "Vägvalsalternativ". Val av mål - centrum Om Du väljer posten CENTRUM efter att ha valt en stad eller om Du väljer CENTRUM i menyn Val av mål, visas en lista över de stads(dels)centra Du kan välja. Finns fler än 20 centra att välja mellan, visas teckenhanteraren. 1 Välj posten CENTRUM i menyn Val av mål. Finns fler än 20 centra att välja mellan i vald stad, visas teckenhanteraren. 2 Skriv in önskat centrumnamn, 3 öppna listan och 4 välj önskat centrum i listan. Vägledningen startas. KORSNING AUF DEM LOH BODESTRASSE GERHARDTSTRASSE HALTENHOFFSTRA KOPERNIKUSSTRA Val av mål - korsning MÅLANGIVELSE STAD GATA CENTRUM SPECIALMÅL Val av mål - centrum SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 135

26 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Specialmål i målstaden, målområdet, positionsområdet och nationellt De valbara specialmålen är grupperade under rubriker. Sådana rubriker kan t.ex. vara: - motorvägsanknytningar - järnvägsstationer - köpcentra - bensinstationer - parkeringsplatser - verkstäder etc. Rubriceringen av specialmål är inte likadan för alla städer, utan beror naturligtvis på vilka specialmål som finns tillgängliga i resp. målstad. När Du har valt önskad rubrik visas antingen listan (färre än 20 mål) eller teckenhanteraren (fler än 20 mål). Specialmål kan väljas inom fyra olika geografiska områden: - I MÅLOMRÅDE: Specialmål i vald målstad visas. - NATIONELLA MÅL: Specialmål kan väljas inom hela landet. I detta område finns rubriker som t.ex. motorvägsanknytningar, motorvägsservice, flygplats, gränsövergång etc. Dessa specialmål är dock beroende av vilken information som är inlagd på navigeringsskivan. - MÅLOMGIVNING: Här väljer Du specialmål nära målet Du valt tidigare. Dessa mål kan även ligga något utanför det valda målet, t.ex. en stadion utanför en stad. - POSITIONSOMGivning - specialmål nära fordonets aktuella position (särskilt lämplig för att hitta t.ex. en bensinstation). MÅLANGIVELSE STAD GATA CENTRUM SPECIALMÅL Val av mål - specialmål SPECIALMÅL I MÅLOMRÅDE NATIONELLA MÅL MÅLOMGIVNING POSITIONSOMG. Meny specialmål 136

27 Specialmål - i målstad För att Du ska kunna välja specialmål för målstad, måste dessförinnan en stad och vid storstäder ett stadscentrum har valts som mål. Tänker Du välja ett specialmål i den stad som var mål för senast aktiva vägledning, kan Du direkt hoppa till punkt 5. 1 Välj en stad resp. ett stadscentrum som mål. Vägledningen startas. 2 Tryck på knappen NAV <. Du kommer då tillbaka till huvudmenyn Navigering. 3 Byt till menyn Val av mål. 4 Välj här posten SPECIALMÅL. 5 Välj här posten I MÅLOMRÅDE. En lista visas med samtliga specialmålrubriker som finns för vald målstad. 6 Välj önskad rubrik. Visningen av målen sorteras efter resp. avstånd till vald position. 7 Välj önskat specialmål i listan. När Du har valt och kvitterat önskat specialmål, startar vägledningen automatiskt. För mer information, se avsnittet "Vägledning". SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 137

28 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Specialmål - nationella mål Du kan även välja en motorvägsanknytning, en serviceplats, en flygplats eller en gränsövergång som mål. Då behöver Du inte först ange något mål, men Du måste veta namnet på önskat mål. 1 Byt till menyn Val av mål. 2 Välj här posten SPECIALMÅL. 3 Välj här posten NATIONELLA MÅL. En lista med nationella mål visas. Vilka nationella mål som finns, beror på vilken information som finns på din navigeringsskiva. 4 Välj önskad rubrik. Teckenhanteraren öppnas. 5 Skriv in önskat specialmål, 6 öppna listan och 7 välj där önskat mål. När Du har valt och kvitterat önskat specialmål, startar vägledningen. För mer information, se avsnittet "Vägledning". SPECIALMÅL I MÅLOMRÅDE NATIONELLA MÅL MÅLOMGIVNING POSITIONSOMG. Meny specialmål 138

29 Specialmål - målområde Om Du vill välja ett specialmål i målområdet, måste Du först välja en stad som mål. 1 Välj en stad som mål. 2 Därefter väljer Du i menyn Val av mål posten MÅLOMGIVNING. En lista visas med samtliga specialmålrubriker som finns för vald målstad. 3 Välj önskad rubrik. Alla valbara mål visas. 4 Välj önskat specialmål i listan. Vägledningen startas. För mer information, se avsnittet "Vägledning". Specialmål - positionsområde Referenspunkt för denna typ av mål är fordonets aktuella position och dess närmaste omgivning. Obs! Funktionen används med fördel när en paus i körningen ska planeras, t.ex. när man vill hitta närmaste bensinstation. 1 Byt till menyn Val av mål. 2 Välj här posten SPECIALMÅL. 3 Välj här posten POSITIONSOMGivning. En lista visas med samtliga specialmålrubriker som finns för aktuell fordonsposition. 4 Välj önskad rubrik. Visningen av målen sorteras efter resp. avstånd till fordonspositionen. 5 Välj önskat mål i listan. Vägledningen startas. För mer information, se avsnittet "Vägledning". MÅLANGIVELSE GATA CENTRUM MÅLOMGIVNING SPECIALMÅL I MÅLOMRÅDE NATIONELLA MÅL MÅLOMGIVNING POSITIONSOMG. SVENSKA Meny specialmål INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 139

30 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Val av mål - från målminne Mål som Du tänker välja flera gånger, kan sparas i målminnet och sedan väljas där vid nästa vägledning till samma mål. För mer information om hur Du sparar och hanterar mål i målminnet, se avsnittet "Målminne". Du kan välja mellan fyra olika typer av målminne: - LAST 10: Minne med vägledningens senaste tio mål. Vägledda mål sparas automatiskt i detta minne, såvida alternativet LAST 10 har aktiverats i menyn Navigering. För mer information, läs avsnittet "Målminne". - POSITIONSMÄRKE: Här kan Du välja mål bland de fordonspositioner som Du sparat under körning. - ALFABetisk SORTERing: Målen i målminnet visas i alfabetiskt ordningsföljd. - MANuell SORTERING: Målen i målminnet visas i en ordningsföljd Du själv valt. Välja mål i målminne: 1 Byt till huvudmenyn Navigering. 2 Öppna posten MÅLMINNE. 3 Välj vilket målminne Du vill välja mål från. En lista visas med alla valbara mål. 4 Välj önskat mål i listan. Vägledningen startas. För mer information, se avsnittet "Vägledning". MÅLMINNE LAST 10 POSITIONSMÄRKE ALFAB. SORTER. MAN. SORTERING BEARB. MINNE Meny Målminne 140

31 Val av mål - positionsmarkering Som mål för vägledning kan Du även välja en fordonsposition som Du har sparat tidigare. En sådan fordonsposition som Du sparat i läge vägledning eller läge lokalisering, kallas positionsmarkering. Positionsmarkeringar kan Du t.ex. använda om Du under färden passerar något intressant som Du vill besöka vid ett senare tillfälle. Förutsättning för att kunna spara en positionsmarkering är att en navigeringsskiva är ilagd. För mer information, se avsnittet "Spara positionsmarkering" i detta kapitel. Välja positionsmarkering som mål De fem senast sparade positionsmarkeringarna kan för vägledning väljas direkt från målminnet. 1 Byt till menyn Målminne. 2 Välj där posten POSITIONSMÄRKE. Listan över de senaste positionsmarkeringarna visas. 3 Välj önskad positionsmarkering som mål för vägledning. Vägledningen startas. För mer information, se avsnittet "Vägvalsalternativ" i detta kapitel. MÅLMINNE LAST 10 POSITIONSMÄRKE ALFAB. SORTER. MAN. SORTERING BEARB. MINNE Meny Målminne SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 141

32 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Vägledning Starta vägledning När Du har valt ett mål, startas vägledningen automatiskt. Om Du vill starta en vägledning till navigeringens senaste mål: 1 Öppna navigeringens huvudmeny och välj posten VÄGLEDNING. 2 Kvittera ditt val med höger ställratt ;. Vägledningsfönstret visas. Resrutten beräknas. Detta kan, beroende på avståndet till målet, ta ett antal sekunder. Samtidigt som vägledningsfönstret visas, ges röstmeddelandet: "The route is being calculated" (resrutten beräknas). När beräkningen är klar, ges det första röstmeddelandet. I vägledningsmenyns titelrad står namnet på gatan/vägen bilen f.n. kör på eller namnet på en avfartsväg som närmar sig. Om Du lämnar det vägnätsområde som finns på navigeringsskivan, visar titelraden OFF ROAD. De visuella vägvalsrekommendationerna visas i symbolfältet i fönstrets vänstra halva. Obs! Du kan därvid välja om Du vill se rekommendationerna två- eller tredimensionellt. Om Du vill ändra visningssätt, trycker Du på höger ställratt ; tills visningen ändras. I fönstrets centrum visas en avståndsstapel som grafiskt symboliserar avståndet till nästa vägval. Om vägledningen innebär långvarig körning på samma gata/väg, visar denna stapel hur långt det är kvar till nästa riktningsval. På fönstrets högra sida kan Du låta visa antingen återstående körtid, beräknad ankomsttid eller aktuell tid. För mer information, se avsnittet "Välja tidvisning". NAVIGERING VÄGLEDNING MÅLANGIVELSE MÅLMINNE RUNDTUR RESELEDARE SCHLOSSWEND 03h km Vägledningsfönstret, 2D-visning Europe 1 142

33 Medan resrutten beräknas visas nedanför tidsangivelsen avståndet fågelvägen till målet. När beräkningen är klar, visas där avståndet att köra till målet. I statusraden visas symboliskt status för trafikmeddelandefunktionen TA och TMC. För mer information av funktionen TA, se avsnittet "Trafikmeddelande under pågående vägledning" i detta kapitel. Se även avsnitten "TA - trafikmeddelande" och "TMC" i kapitlet "Radio". Raden längst ner till höger i fönstret visar vilken ljudkälla som är aktiv. Lyssnar Du på radio, visas här stationens namn eller inställd frekvens. (För mer information, se "Radio med RDS".) Om Du har installerat en cdväxlare och denna spelar, visas här numret för aktuell cd och spårets nummer, resp. spårets nummer och spårets speltid. Under pågående ljuddämpning vid telefonsamtal, visas här PHONE. Under pågående kartlös vägledning kan den interna cd-spelaren användas för att spela ljudskivor. I så fall visas här numret på spelat spår samt speltid. Obs! När vägledningsmenyn är aktiv, har de sex funktionsknapparna samma funktion som i huvudmenyn för den ljudkälla som är aktiv i bakgrunden. På så sätt kan Du ändra och välja den aktiva ljudkällans grundläggande funktioner, utan att behöva lämna vägledningsmenyn. SCHLOSSWEND 03h km Vägledningsfönstret, 3D-visning Europe 1 SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 143

34 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Byta ljudkälla Du kan fritt byta ljudkälla under pågående vägledning. 1 Under pågående vägledning trycker Du på knappen TU A eller CD-C?. Radions resp. cd-växlarens huvudmeny visas. Cd-växlarens meny kan endast visas om en cd-växlare är ansluten och klar att användas. Att spela cd-skiva i apparatens interna cd-spelare är inte möjligt, så länge vägledning pågår. 2 Välj t.ex. annan station eller annat spår. När Du vill byta tillbaka till vägledningsfönstret: 3 Tryck på knappen NAV <. Avbryta vägledning Om Du vill avbryta den pågående vägledningen: 1 Tryck på knappen ESC 9 eller 1 mata in ett nytt mål eller 1 välj läge Lokalisering (se "Lokaliseringsläge" i detta kapitel). När Du har tryckt på knappen ESC 9, måste Du först bekräfta att Du verkligen vill avbryta vägledningen. För att bekräfta: 4 Välj JA och 5 tryck på höger ställratt ;. Obs! Om Du kopplar från apparaten under pågående vägledning, raderas inte vägledningens data förrän efter 30 minuter. Inom denna halvtimme (t.ex. efter att ha tankat) kan Du valfritt återuppta vägledningen. NAVIGERING VILL DU AVBRYTA VÄGLEDNINGEN? JA Avbryta vägledning? NEJ 144 Observera! Om Du under pågående vägledning tar ur navigeringsskivan, aktiveras den kartlösa vägledningen.

35 Dynamisk vägledning TravelPilot möjliggör s.k. dynamisk vägledning, under vilken systemet automatiskt utvärderar mottagna trafikmeddelanden och därefter ändrar resrutten vid behov. Denna typ av trafikmeddelanden sänds av radiostationer med TMC (traffic message channel). Dessa RDS-stationer sänder därvid sina konventionella trafikmeddelanden även i digital form. För mer information, se avsnittet "TMC" i kapitlet "Radio". För att använda denna funktion, måste i menyn Navigering under VÄG- ALTERNATIV för RESRUTT alternativet DYNAMisk vara aktiverat. Inställningarna för vägvalsalternativen kvarstår tills Du ändrar dem. Om Du vill ändra så att en redan pågående vägledning blir dynamisk: 1 Tryck under pågående vägledning på knappen MEN :. Menyn Navigering visas. 2 Välj VÄGALTERNATIV. 3 Tryck på höger ställratt ;. 4 Markera posten RESRUTT. 5 Tryck på höger ställratt ; (ev flera ggr) tills DYNAMisk visas i teckenfönstret. 6 Markera posten FORSÄTT. 7 Tryck på höger ställratt ;. Visningen återgår till vägledningen och gjorda inställningar kvarstår tills de aktivt ändras. Observera! För att möjliggöra dynamisk målhandledning, väljer apparaten en radiostation med TMC. Om radiostation med TMC ännu inte är sparad på nivån FMC, söker apparaten automatiskt efter en sådan station. Denna sökning kan ta ett bra tag, eftersom sökningen efter TMC-station genomförs över hela frekvensbandet. Under denna tid kan Du inte lyssna på radio. NAVI-MENY VÄGALTERNATIV VÄGVALSLISTA POSITIONSMÄRKE TA AV SYMBOLER 2D VÄGALTERNATIV RESRUTT DYNAM. FORTSÄTT SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 145

36 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Rundtur Med hjälp av funktionen Rundtur kan Du gruppera flera mål och sedan aktivera en samlad målhandledning till dessa. Obs! Med hjälp av denna funktion kan Du på ett bekvämt sätt planera en sightseeing eller ett kundbesök. 1 För att sammanställa en rundtur, väljer Du i huvudmenyn Navigering menyposten RUNDTUR. Menyn RUNDTUR visas. Välja mål för rundtur Du kan välja mål för rundturen på flera olika sätt: - Välja befintligt mål (inkl. specialmål). - Överta senast aktiva mål. - Överta mål från målminne. Välja nytt mål för rundtur 1 För att välja ett mål för rundturen som inte redan finns enligt ovan, aktiverar Du i menyn RUNDTUR posten MÅLANGIVELSE. 2 Tryck på höger ställratt ;. Menyn MÅLANGIVELSE visas. 3 Välj posten STAD eller posten SPECIALMÅL. 4 Ange önskat mål. Obs! Du väljer målet här på precis samma sätt som vid "vanligt" val av mål. Därefter visas listan Rundtur. Här kan Du flytta målet till önskad position i listan. 1 Tryck på höger ställratt ;. En flyttmarkering visas framför målet. RUNDTUR MÅLANGIVELSE LAGRA MÅL STARTA RUNDTUR RADERA MÅL SORTERA MÅL RUNDTUR MÅLANGIVELSE LAGRA MÅL STARTA RUNDTUR RADERA MÅL SORTERA MÅL 146

37 2 Flytta målet till önskad position på rundturslistan. Använd höger ställratt ;. 3 Tryck på höger ställratt ;. Välja nytt rundtursmål från målminnet 1 För att välja ett mål från målminnet, aktiverar Du i menyn RUNDTUR posten MÅLANGIVELSE. 2 Tryck på höger ställratt ;. Menyn MÅLANGIVELSE visas. 3 Välj MÅLMINNE. Menyn MÅLMINNE visas. 4 Välj vilket målminne Du vill välja mål ifrån. Innehållet i valt målminne visas. 5 Markera målet Du vill överta till rundturslistan. 6 Tryck på höger ställratt ;. Rundturslistan visas. Nu kan Du flytta målet till önskad position i listan. Överta navigeringens senaste mål För att överta navigeringens senaste mål (aktuellt mål): 1 Välj i menyn RUNDTUR posten LAGRA MÅL. 2 Tryck på höger ställratt ;. Målet har kopierats till rundturen. Rundturslistan visas. RUNDTUR MÅLANGIVELSE LAGRA MÅL STARTA RUNDTUR RADERA MÅL SORTERA MÅL RUNDTUR MÅLANGIVELSE LAGRA MÅL STARTA RUNDTUR RADERA MÅL SORTERA MÅL SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 147

38 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Sortera rundturen För att placera målet på rundturen i den ordning Du önskar: 1 Välj i menyn RUNDTUR posten SORTERA MÅL. 2 Tryck på höger ställratt ;. Rundturslistan visas. 3 Markera målet Du vill flytta. 4 Tryck på höger ställratt ;. En flyttmarkering visas framför målet. 5 Flytta målet till önskad position på rundturslistan. Använd höger ställratt ;. 6 Tryck på höger ställratt ;. På samma sätt flyttar Du alla övriga mål, tills rundturen är sorterad så som Du önskar. Radera rundtursmål För att ta bort ett mål från rundturen: 1 Välj posten RADERA MÅL i menyn RUNDTUR. 2 Tryck på höger ställratt ;. En meny visas, där Du kan välja önskad post. 3 Markera posten ENSKILT MÅL. 4 Tryck på höger ställratt ;. Rundturslistan visas. 5 Markera målet Du vill radera. 6 Tryck på höger ställratt ;. Nu måste Du bekräfta att Du verkligen vill radera rundturen. 7 Markera RADERA. 8 Tryck på höger ställratt ;. RUNDTUR MÅLANGIVELSE LAGRA MÅL STARTA RUNDTUR RADERA MÅL SORTERA MÅL RUNDTUR MÅLANGIVELSE LAGRA MÅL STARTA RUNDTUR RADERA MÅL SORTERA MÅL 148

39 Radera rundtur komplett För att ta bort hela rundturen: 1 Välj i menyn RUNDTUR posten RADERA MÅL. 2 Tryck på höger ställratt ;. En meny visas, där Du kan välja önskad post. 3 Markera ALLA MÅL. Nu måste Du bekräfta att Du verkligen vill radera rundturen. 4 Markera RADERA. 5 Tryck på höger ställratt ;. Starta rundtur När Du vill starta vägledningen för en färdig rundtur: 1 Välj i menyn RUNDTUR posten STARTA RUNDTUR. 2 Tryck på höger ställratt ;. Rundturslistan visas. 3 Markera rundturens första mål. Vägledningen startas. Obs! Du kan starta rundturen från vilket mål som helst på rundturslistan. RUNDTUR MÅLANGIVELSE LAGRA MÅL STARTA RUNDTUR RADERA MÅL SORTERA MÅL RUNDTUR MÅLANGIVELSE LAGRA MÅL STARTA RUNDTUR RADERA MÅL SORTERA MÅL SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 149

40 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Vägledning utan karta Vägledning utan karta (NO MAP) aktiveras om navigeringsskivan tas ut efter att ett mål har valts och vägledningen startat. Obs! Under pågående kartlös vägledning kan Du använda den interna cd-spelaren för att spela ljudskivor. När kartlös vägledning är aktiv, visas NO MAP i titelraden och i höger symbolfält anges avståndet fågelvägen till målet. Dessutom visas permanent i vilken riktning målet ligger. Av tekniska skäl kan det ta flera minuter innan den akustiska och visuella vägledningen fungerar felfritt efter att navigeringsskivan åter sätts in. Systemet behöver så lång tid för att entydigt lokalisera aktuell position på kartan. I vissa fall visas under denna tid "OFF ROAD" i teckenfönstret. Om fordonet samtidigt befinner sig i tätbebyggt område med komplext gatunät, kan lokaliseringen visa fel resultat ett antal gånger, innan systemet stabiliseras. 150 Observera. Vi rekommenderar därför att Du om möjligt sätter tillbaka navigeringsskivan innan Du når sådant område, t.ex. redan på motorvägen, så att denna lokalisering kan ske snabbare och enklare. Guidning Om Du använder en navigeringsskiva som erbjuder funktionen Guidning, har Du tillgång till extra information om vissa mål och kan även välja ett mål bland guidens förslag. Informationen sorteras under olika rubriker. Exempel på rubriker: - övernattning - mat och dryck - turistinformation - nöje

41 - byggnadsminne Informationen som tillhandahålls kan gälla hotell eller restauranger, t.ex. adresser, telefonnummer, standard och pris. Eftersom denna information varierar med guiden på skivan, kan vi här tyvärr inte ge närmare anvisningar. Om endast en reseguide följer med navigeringsskivan, visas motsvarande post, t.ex. MERIANscout direkt i huvudmenyn Navigering. 1 Öppna posten RESELEDARE, resp. posten med namnet på ifrågavarande guide. Finns fler än en guide på skivan, visas inledningsvis en meny där Du kan välja önskad guide. 2 Välj guide. 3 Eventuellt måste Du först ange vilken stad Du söker information om. Detta gör Du i en teckenhanterare som hör till posten VAL AV STAD. 4 Öppna den rubrik som innehåller informationen Du söker. Om Du vill starta en vägledning till en post Du har hittat på så sätt: 1 Håll höger ställratt ; nedtryckt minst två sekunder. Ytterligare en meny visas, där Du kan välja önskad post. Välj posten VÄGLEDNING. Öppna vägvalslista Du kan låta visa listan som beskriver den resrutt systemet har beräknat fram till målet Du valt. 1 Tryck under pågående vägledning på knappen MEN :. 2 I menyn Navigering väljer Du posten VÄGVALSLISTA. Den beräknade vägvalslistan visas. NAVIGERING MÅLANGIVELSE MÅLMINNE RUNDTUR RESELEDARE LOKALISERING VÄGVALSLISTA O.1km ASTERNST 0.4km ENGELBOS 0.1km AN DER C 0.4km SCHLOSSW 1.8km BREMER D SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 151

Din manual BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RW GG http://sv.yourpdfguides.com/dref/3305852

Din manual BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RW GG http://sv.yourpdfguides.com/dref/3305852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RW GG instruktionsbok

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS 149 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312232

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS 149 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312232 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

TravelPilot Navigering Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Bruksanvisning. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigering Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Bruksanvisning. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigering Radio/CD TravelPilot E1/E2 Bruksanvisning www.blaupunkt.com Översikt 2 2 4 1 3 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Tryck kort för att aktivera navigeringen och de fyra minnesnivåerna.

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT NAVIRECHNER

Läs mer

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Bruksanvisning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Bruksanvisning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Bruksanvisning Översikt 86 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Översikt 1 Öppningstangent, öppnar kontrollpanelen. 2 Volymreglage. 3 ON-tangenten. 4 Hotkey, programmerbar

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

TravelPilot Navigering. TravelPilot DX-V. Bruksanvisning. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigering. TravelPilot DX-V. Bruksanvisning. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigering TravelPilot DX-V Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com Översikt 2 Fjärrstyrning RC 09H 11 10 12 13 14 9 1 2 3 4 5 6 7 8 Översikt Skärm 1 Skärm, visar symboler och kartor 2 Mottagare

Läs mer

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning

Navigeringssystem. TravelPilot RGS 08. Bruksanvisning Navigeringssystem TravelPilot RGS 08 Bruksanvisning Trafiksäkerhet Hantering under färd Som bilförare måste du ägna hela din uppmärksamhet åt den omgivande trafiken. Låt bli knappar och reglage i kritiska

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg 1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg Inställning av sökvillkor för resväg och resmål eller tillägg av nya resvägar måste slutföras för att en resvägssökning för vägledning till ett särskilt

Läs mer

Radio / CD. Pasadena CD71. Bruksanvisning

Radio / CD. Pasadena CD71. Bruksanvisning Radio / CD Pasadena CD71 Bruksanvisning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO

Läs mer

Radio / Cassette. Caracas C12. Bruksanvisning.

Radio / Cassette. Caracas C12. Bruksanvisning. Radio / Cassette Caracas C12 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DANSK ITALIANO

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Navigering Radio MP3

Navigering Radio MP3 Navigering Radio MP3 www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Bruks- och monteringsanvisning Innehåll Innehåll Om bruksanvisningen...3 Säkerhet...3 Förpackningsinnehåll...5 Översikt över enheten...6

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT LONDON CD 70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3829060

Din manual BLAUPUNKT LONDON CD 70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3829060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Radiophone. Antares T60. Bruksanvisning

Radiophone. Antares T60. Bruksanvisning Radiophone Antares T60 Bruksanvisning ÖVERSIKTSBILD 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 ÖVERSIKTSBILD 1 Volymreglering, Till/Från 2 SRC-knapp, val av ljudkälla, dvs radio, ev. cd-växlare eller ev.

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 WEISS GG

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 WEISS GG Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 WEISS GG instruktionsbok

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3307968

Din manual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3307968 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT MINNESOTA DJ32

Din manual BLAUPUNKT MINNESOTA DJ32 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Bruksanvisning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 14 15 2 18 19 Option / Optional / Tilval / Optie / Opcional / Opção 1 21 20 3 17 16 2 Innehållsförteckning Snabbguide...

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Varning och Försiktighet

Varning och Försiktighet Skyltarna Varning och Försiktighet som visas nedan, finns med i bruksanvisningen och på enheten. De visar säker och korrekt hantering av produkten, så att personskador på dig eller andra undviks, och så

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Radio / CD / MP3 Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com 2 Öppna här 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS

Läs mer

Användarmanual. Navigation

Användarmanual. Navigation Användarmanual Navigation Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från Clarion reproduceras

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT LAS VEGAS DJ31

Din manual BLAUPUNKT LAS VEGAS DJ31 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare.

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare. TomTom ONE 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom ONE A B D E F C A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt b Billaddare

Läs mer

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL SWEDISH Komma igång När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess att startas automatiskt. Gör så här: Välj programspråk.

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-59 Rev. A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 910. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

Media Control. Styrsystem för bild & ljud i sportbarer. Bruksanvisning

Media Control. Styrsystem för bild & ljud i sportbarer. Bruksanvisning Media Control Styrsystem för bild & ljud i sportbarer Bruksanvisning 13115 Rev B Sydia Teknik AB 014 1 Innehåll Media Control...1 Styrsystem för bild & ljud i sportbarer...1 Bruksanvisning...1 Sydia Media

Läs mer

Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000

Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000 Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000 BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Skriva ut och ta bort lagrade jobb Känna igen utformningsfel Bekräfta utskriftsjobb Reservera utskriftsjobb

Skriva ut och ta bort lagrade jobb Känna igen utformningsfel Bekräfta utskriftsjobb Reservera utskriftsjobb När du skickar ett jobb till skrivaren kan du ange i drivrutinen att jobbet ska lagras i minnet. När du vill skriva ut jobbet går du till skrivaren och väljer i menyerna på manöverpanelen vilka lagrade

Läs mer

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2110. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2110 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Modena CD51 München CD51

Modena CD51 München CD51 Radio / CD Modena CD51 München CD51 Bruksanvisning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Din manual VDO DAYTON MS 4400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3701634

Din manual VDO DAYTON MS 4400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3701634 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för VDO DAYTON MS 4400. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com 2 Öppna ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Manual Radio med navigation Komplett manual för Scanias radio med navigation

Manual Radio med navigation Komplett manual för Scanias radio med navigation Manual Radio med navigation Komplett manual för Scanias radio med navigation Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals Knappar och reglage 1 Piltangenterna och I radioläge: Automatisk inställning

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Minicall 10 Bruksanvisning 4 LZTA , 94-12

SNABBGUIDE. Telia Minicall 10 Bruksanvisning 4 LZTA , 94-12 SNABBGUIDE Från Vibration Ljud Stänga av pågående söksignal: eller. Bläddra bland sökningar:. Låsa visad sökning:. Radera visad sökning: 1. Tryck omkopplaren på vänster sida. 2. Bekräfta radering med.

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Alicante CD Freiburg CD

Alicante CD Freiburg CD Radio / CD Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Bruksanvisning http://www.blaupunkt.com 2 Öppna här 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO

Läs mer

1. Vad är platsregistrering?

1. Vad är platsregistrering? 1. Vad är platsregistrering? Du kan registrera platser på kartan, t.ex. ditt hem, favoritplatser och snabbvalsplatser, som favoriter. Upp till 106 platser, inklusive 1 hem och 5 snabbvalsplatser, kan registreras.

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY NV- U70. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY NV-U70 instruktionsbok (information,

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer