TravelPilot DX-R4 / RNS4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TravelPilot DX-R4 / RNS4"

Transkript

1 TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R4 / RNS4 Bruksanvisning

2 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Översikt

3 1 - knapp för att öppna manöverenheten. 2 Vippknapp. Vippknappens funktion beror på aktuell meny resp. aktuellt läge. 3 AUD - knapp för att välja menyn Tonval. 4 TA - knapp för att koppla trafikmeddelanden Till/Från. 5 Teckenfönster (punktmatris) 6 Om vägledning är aktiverad när Du trycker på denna knapp visas aktuellt mål och navigeringssystemets senaste röstmeddelande upprepas. Vid visning av listor som har poster markerade med "...", kan Du trycka på knappen för att se hela posten. 7 Välja funktionen Kö-hantering. 8 T - knapp för att aktivera menyn TRAFFIC med funktionerna TIM (traffic information memory) och TMCtrafikmeddelanden. 9 ESC - knapp för att lämna en meny eller radera tecken i menyn teckenhanteraren. : MEN - knapp för att välja menyn Inställningar. ; Vrid- och tryckbar ställratt för val, inmatning och kvittering i listor och alternativmenyer. < NAV - knapp för att aktivera navigeringen. = Funktionsknappar 4 till 6 med olika funktion. Funktionen beror på vilken meny som visas. > Funktionsknappar 1 till 3 med olika funktion. Funktionen beror på vilken meny som visas.? CD-C - knapp för att välja cd-spelare resp. A Knapp för att koppla apparaten Till/Från, dämpa ljudet (mute) och reglera volymen. TU - knapp för att byta till radiospelning. SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 113

4 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Bästa kund! Gratulerar till ditt köp av TravelPilot. Du har gjort ett mycket bra val. TravelPilot är ett radionavigeringssystem som till storleken inte skiljer sig från en vanlig bilradio. Innehållet däremot är avsevärt mer avancerat! TravelPilot är en lätthanterlig guide som på ett pålitligt sätt hjälper dig att i trafiken hitta bästa vägen fram till målet. I denna bruksanvisning guidas Du steg för steg på ett lättförståeligt sätt genom apparatens olika funktioner. Vi har även sammanställt svaren på de vanligaste frågorna. I avsnittet Om denna bruksanvisning kan Du läsa mer om hur Du använder bruksanvisningen. Skulle Du ha ytterligare frågor om vår produkt kan Du alltid ringa vår kundtjänst eller kontakta din återförsäljare. Telefonnummer till vår kundtjänst finns på sista sidan i bruksanvisningen. Garanti Omfattningen av garantin följer gällande lag i säljställets land. Om din apparat inte fungerar felfritt, vänligen kontakta säljaren. Ta med köpkvittot. Oavsett nationell lagstiftning ger Blaupunkt dock alltid minst tolv månaders tillverkargaranti. Detta garantiåtagande gäller dock inte skador till följd av slitage, osakkunnig hantering eller användning inom näring. För att utnyttja Blaupunkts tillverkargaranti, vänligen skicka defekt apparat med köpkvitto till Blaupunkts kundtjänstcentral i aktuellt land. Ring vår telefonservice för att få adressen dit. Telefonnumret står på baksidan av denna bruksanvisning. Blaupunkt förbehåller sig rätten att välja mellan reparation och tillsändelse av utbytesapparat. Rättsligt ansvar Fastän teknisk utveckling pågår fortlöpande kan oriktig eller ej optimal trafikledning i enstaka fall orsakas av navigeringssystemet i samband med osakkunnig hantering, ändrade trafikregler, vägarbeten, trafikstörningar, misstag, bristande information på navigeringens databärare eller allmänt fel i dator eller vid lokalisering. Blaupunkt frånsäger sig allt ansvar för skada eller annan nackdel som följer av ovan angivna samband och utger ingen ersättning för sådan skada eller nackdel. 114

5 Funktionsöversikt navigering NAVIGERING VÄGLEDNING MÅLANGIVELSE MÅLMINNE RUNDTUR RESELEDARE Om teckenfönstret är i läge radio eller cdväxlare (tillval), trycker Du en gång på knappen NAV för att öppna huvudmenyn Navigering (eller fönstret Vägledning om en sådan pågår). Välj menyposten MÅLANGIVELSE med höger ställratt. Tryck på höger ställratt. MÅLANGIVELSE STAD GATA CENTRUM SPECIALMÅL Välj menyposten STAD med höger ställratt. Tryck på höger ställratt. STAD ORT H_ HANNOVER A E _ I L O U Y H Välj bokstäverna för önskad stad med höger ställratt. För varje angiven bokstav visas närmaste träff på den automatiska kompletteringsraden. För det mesta räcker det med få bokstäver för att välja önskad stad. Om de första bokstäverna för den nya målstaden är identiska med en tidigare vald målstad (här: HANNOVER) visas denna på den automatiska kompletteringsraden (last city history funktion). På så sätt kan du snabbare välja mål som Du redan besökt tidigare. DX-apparatens navigeringsskivor sorterar efter varje bokstavsval bort de bokstavskombinationer som inte är logiskt möjliga (teckenfilter). Håll höger ställratt nedtryckt minst två sekunder när namnet på önskad stad visas på den automatiska kompletteringsraden. Du kan också byta till listan om en stad visas som alfabetiskt kommer före önskad stad. SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 115

6 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX STAD ORT BERLIN BERLIN, NEUENH BERLIN, RÜDERS BERLIN, SCHÖNE BERLIN, SCHÖNE MÅLANGIVELSE GATA CENTRUM MÅLOMGIVNING SCHLOSSWEND 03h km Europe Håll sedan höger ställratt nedtryckt minst två sekunder för att se en lista över valbara målstäder. Flytta markören med höger ställratt till önskad stad. Tryck på höger ställratt när önskad stad är markerad. Här kan Du välja mellan GATA, CENTRUM eller mål i MÅLOMGIVNING. Gator/vägar kan bara väljas om aktuella data finns på den navigations-cd som används. De menyposter som är inte är tillgängliga, utmärks med en låssymbol. Om Du väljer GATA kan Du precisera ditt val ytterligare med vägkorsning eller husnummer. Gör på samma sätt som beskrivs för STAD när Du matar in namn. Välj CENTRUM om Du vill ta dig direkt till ett stadsdelscentrum. När val av mål avslutats börjar vägledningen automatiskt. Vägledning startar. I fönstrets vänstra del visas visuella vägvalsrekommendationer. I mitten visas symboliskt avståndet till nästa riktningsval (t.ex. en korsning). Till höger visas information om tid, ankomsttid eller återstående körtid, samt information om den ljudkälla som är inställd t.ex. radio, cd-växlare (tillval), intern cd-spelare (endast kartlös vägledning). Även under aktiv vägledning kan Du manövrera apparatens audiodel på vanligt sätt med hjälp av vippknappen. Med hjälp av knapparna TU och CD-C kan du alltid byta till audioläge. Vägledningen fortsätter då enbart med röstmeddelanden. För att komma tillbaka till vägledningen igen trycker Du på knappen NAV.

7 Säkerhetsanvisningar TravelPilot är avsedd för användning i personbilar. Navigerings-cd:n saknar den extra information som behövs för vägledning av lastbil och buss, t.ex. vägars höjdbegränsning eller högsta tillåtna vikt. Sätta i / ta ur cd-skiva Av säkerhetsskäl bör man endast sätta i / ta ur cd-skiva när fordonet står stilla. Öppna endast manöverpanelen när Du vill sätta i / ta ur cd-skiva. Stäng manöverpanelen direkt efter Du satt i / tagit ur cd-skivan så att apparaten är klar att användas när Du börjar köra. Användning av apparaten under färd SVENSKA Du måste alltid ägna trafiksituationen full uppmärksamhet. I annat fall kan mycket allvarliga olyckor bli följden. För att inte distraheras av TravelPilot bör Du tänka på följande: Lär känna din apparat innan Du börjar färden. Stanna alltid på lämpligt ställe innan Du programmerar om apparaten. Använd din TravelPilot bara när trafiksituationen tillåter det. Val av mål bör aldrig ske när bilen kör. INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 117

8 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Översikt Funktionsöversikt navigering. 115 Säkerhetsanvisningar Allmänt om denna bruksanvisning Koppla TravelPilot Från/Till Välja läge Inställning av volym Teckenfönster Inställning av ljudklang och volymbalans Tillkoppling av kodskyddad apparat efter att batterianslutningen varit lossad Navigering Val av mål Vägledning Dynamisk vägledning Rundtur Guidning Målminne Undvika kö vid vägledning Bestämma vägvalsalternativ Spara positionsmarkering Aktivera/deaktivera röstmeddelanden Manuell positionsangivelse Simulera vägledning Radio Spela radio Välja frekvensband/minnesnivå Koppla RDS (radio data system) Till/Från Aktivera/deaktivera RDS-REG Till-/frånkoppling av PTY Trafikmeddelande TA (Traffic Announcement) TMC (traffic message channel) Ställa in station (FM-bandet) Inställning av station (mellanvågsbandet) Presentation TMC-presentation Spara station Minska störning vid mottagning på FM-bandet Välja radiotext TIM - trafikinformationsminne Granska TMC-meddelanden CD Starta spelning av cd-skiva Välja spår Snabbspolning Slumpvis spelning (MIX) Presentera skivans samtliga spår Upprepning av spår (REPEAT) Namnge cd-skiva Välja spelordning Cd-växlare Välja cd-skiva Välja spår Snabbspolning Slumpvis spelning (MIX) Presentation av spår (SCAN) Upprepning av spår eller skiva (REPEAT) Programmera spelordning Namnge cd-skiva Koppla Från/Till visning av speltid Aktivera/deaktivera trafikmeddelande (cd-växlare) Rattfjärrstyrning Grundinställningar (setup) Inställning av dag/natt-omkoppling, visningsvinkel och ljusnivå teckenfönster Inställning av volym för grundnivå, telefon, navigering, trafikmeddelande och GALA Ställa klocka Välja språk Kalibrera apparaten Aktivera/deaktivera kod Återställa tillverkarens standardinställningar Ställa in sökkänslighet Grundinställningar Index

9 Allmänt om denna bruksanvisning Denna bruksanvisning för din TravelPilot är utformad för att Du ska kunna lära känna apparaten och säkert, enkelt och optimalt kunna hantera dess många möjligheter. Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan Du använder apparaten första gången. Anvisningen bör sedan förvaras i fordonet. Obs! Apparatpasset som medföljer bruksanvisningen ska däremot aldrig förvaras i fordonet. För att Du snabbt ska hitta information används följande symboler för att markera olika moment: 1 Markerar olika moment Du måste genomföra för att nå ett visst resultat. Symbol för vad apparaten gör och visar som en reaktion på det Du gör. Obs! Denna symbol indikerar extra information och tips om din TravelPilot. SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 119

10 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Koppla TravelPilot Från/Till Tryck på vänster för att koppla Till apparaten. Apparaten spelar senast aktiva ljudkälla med förinställd volym. Hur Du gör inställning av förvald grundvolym kan Du läsa om i avsnittet "Inställning av volymnivå för grundvolym, telefon, navigering, trafikmeddelande och GALA" i kapitlet "Inställningar". Tillkoppling vid frånslagen tändning Du kan använda din TravelPilot även när tändningen är frånslagen. 1 Tryck på vänster Apparaten kopplas Till. För att skydda bilbatteriet kopplas apparaten automatiskt Från igen efter en timme. Förloppet kan upprepas så ofta Du vill. Så länge tändningen är påslagen, gäller ingen tidsbegränsning. Obs! För att apparaten ska fungera felfritt och för att undvika en alltför stor strömförbrukning, ska apparaten anslutas till såväl konstantplus som plus kopplad via tändlåset såsom beskrivs i bruksanvisningen.

11 Välja läge För att välja läge för apparaten, tryck på: 1 knappen TU A för läge radio eller 1 knappen CD-C? för läge cd-spelare resp. cd-växlare (tillval) eller 1 knappen NAV < för läge navigering. När Du så väljer läge med en av dessa knappar, visas huvudmenyn för resp. läge. Under aktiv vägledning byter Du från navigeringens huvudmeny till menyn Vägledning genom att trycka på knappen NAV <. För varje ljudkälla (radio, cd-spelare och cd-växlare) finns tre heltäckande inställningsmenyer: - Huvudmenyn: Här gör Du de vanligaste inställningarna, t.ex. val av station eller spår. - Funktionsmenyn: Här ställer Du t.ex. in trafikmeddelanden och specialfunktioner som resefunktionen travelstore. - Menyn Inställningar: Här kan Du justera olika alternativ för ljudkällorna enligt dina önskemål. I läge navigering finns följande menyer: - Huvudmenyn där Du väljer navigeringens grundläggande funktioner. - Vägledningsmenyn med de visuella vägvalsrekommendationerna. - Navigeringsmenyn där Du justerar olika alternativ enligt dina önskemål. Byta mellan huvudmeny och funktionsmeny När Du vill byta från en ljudkällas huvudmeny till dess funktionsmeny eller tvärtom: 1 Tryck en gång till på knappen för resp. ljudkälla, dvs. TU A eller CD-C?. JUMP BBC JAM FM Huvudmeny FM1 FM2 MV Funktionsmeny JUMP JUMP JUMP RADIO 1 EUROPE EINSLIVE FMT FMC SIDA 2 SÖKN. >> PÅ REG PTY PÅ AV SHARX RDS VAR AV R-TXT SVENSKA Inställningsmeny INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 121

12 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Byta mellan navigeringens huvud- och vägledningsmeny När Du under aktiv vägledning vill byta från huvudmenyn till vägledningsmenyn eller vice versa: 1 Tryck på knappen NAV <. Pågår ingen vägledning, visas menyn för läge Lokalisering. Öppna inställningsmeny Tryck kort på knappen MEN : för att komma till resp. inställningsmeny. 122 Inställning av volym För att höja systemvolymen: 1 Vrid vänster medurs. För att minska systemvolymen: 1 Vrid vänster moturs. Det inställda värdet visas symboliskt i teckenfönstrets förgrund under inställningen. Obs! Under pågående röstmeddelanden från navigeringen kan Du ändra volymen för sådana meddelanden oberoende av grundvolymen som är inställd för ljudet från audiokällan. Skillnaden i volyminställning sparas automatiskt. Automatisk dämpning under telefonsamtal Om apparaten är kopplad på rätt sätt till en biltelefon, återges telefonsamtalet via TravelPilot-systemets högtalare. I ljudkällans fönsterförgrund visas en telefonsymbol. Om telefonsamtal förs vid aktiv vägledning, fortsätter de visuella vägvalsrekommendationerna att visas och de akustiska vägvalsrekommendationerna dämpas inte. JUMP BBC JAM FM JUMP RADIO 1 EUROPE EINSLIVE Huvudmeny radiomottagare med volymindikation

13 Teckenfönster I teckenfönstret visas all information om navigering, t.ex. visuella vägvalsrekommendationer, menyer och listor, samt olika ljudkällors menyer (radio, cd-spelare och cd-växlare (tillval)). Om apparaten är korrekt ansluten ändras fönstrets inställning till läge natt när fordonsbelysningen kopplas till. I läge natt inverteras visningen, dvs. alla ljusa punkter visas som mörka och alla mörka som ljusa. Om Du har fordonsbelysningen tänd även dagtid, så som sker t.ex. i de skandinaviska länderna, kan Du deaktivera denna omställning. För mer information, se avsnittet "Inställning av dag/natt-omkoppling, visningsvinkel och ljusnivå" i kapitlet "Inställningar". Teckenfönstrets tydlighet kan optimeras genom att visningsvinkeln (betraktningsvinkeln) anpassas efter de individuella förhållandena i ditt fordon. För mer information, se avsnittet "Inställning av dag/natt-omkoppling, visningsvinkel och ljusnivå" i kapitlet "Inställningar". Obs! Var rädd om teckenfönstret. Om Du rör det med ett spetsigt föremål, kan det repas och ta skada. Rengör endast fönstret med luddfri trasa och vid behov med rengöringssprit. Använd inte lösningsmedel, t.ex. terpentin och bensin, för rengöring, eftersom fönstret då tar skada. JUMP BBC JAM FM JUMP RADIO 1 EUROPE EINSLIVE Huvudmeny radio, fönsterinställning dag JUMP BBC JAM FM JUMP RADIO 1 EUROPE EINSLIVE SVENSKA Huvudmeny radio, fönsterinställning natt INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 123

14 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Inställning av ljudklang och volymbalans I din TravelPilot kan Du ställa in bas och diskant för varje ljudkälla separat. Övrig klanginställning (balans hö/vä, balans bak/fram och loudness) däremot gäller för samtliga ljudkällor gemensamt. För att ställa in ljudklangen: 1 Välj den ljudkälla (radio, cd-spelare eller cd-växlare) Du vill ändra ljudklangen för genom att trycka på TU A eller CD-C?. 2 Tryck på knappen AUD 3. Menyn Audio för klanginställning visas. 3 Flytta markören med höger ställratt ; till den menypost Du vill ändra. 4 Tryck på höger ställratt ;. Aktivt skjutreglage visas inramat. 5 Justera inställningarna med höger ställratt ;. Om Du vill acceptera de nya inställningarna: 6 Tryck på höger ställratt ;. Skjutreglagets inramning tas bort och inställningarna sparas. Obs! Trycker Du inte på någon knapp, återgår visningen efter 30 sekunder automatiskt till föregående meny (time out). LJUD FM BAS - + DISKANT - + BALANS FADER LOUDNESS - + LJUD FM BAS - + DISKANT - + BALANS FADER LOUDNESS - + Tonvalsmeny radio FM 124

15 Tillkoppling av kodskyddad apparat efter att batterianslutningen varit lossad När en kodskyddad apparat kopplas till efter att anslutningen till batteriet varit bruten, t.ex. vid reparation, visas en uppmaning att ange apparatens stöldskyddskod. Gör på följande sätt för att mata in kodnumret: 1 Markera första siffran i kodnumret med höger ställratt ;. 2 Tryck på höger ställratt ;. Kodinmatningsmarkören flyttas ett steg åt höger. 3 Välj nu kodnumrets andra siffra och kvittera med höger ställratt ;. 4 Mata in resterande siffror på samma sätt. Skulle Du råka mata in fel siffra: 5 Markera symbolen och tryck sedan på höger ställratt ; eller 5 tryck på knappen ESC 9. När Du matat in hela kodnumret: 6 Markera symbolen och kvittera med höger ställratt ;. Apparaten kopplas Till. Skulle Du råka mata in och kvittera fel kodnummer kan Du upprepa inmatningen. För att förhindra att obehörig testar sig fram och får tillgång till koden spärras apparaten under en timmes tid efter den tredje felaktiga inmatningen. Under väntetiden måste apparaten förbli tillkopplad. Om apparaten skiljs från spänningsmatningen under denna väntetid, återställs väntetiden till en timme. KOD Kodinmatning 0 SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 125

16 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Navigering 126 TravelPilot har ett navigeringssystem som ger dig möjlighet att snabbt och säkert komma fram till önskat mål utan komplicerad kartgranskning. När Du har aktiverat navigeringens vägledning, leds Du till målet med hjälp av röstmeddelanden. Du får veta i god tid före när Du t.ex. närmar dig en avtagsväg. I teckenfönstret visas dessutom visuella vägvalsrekommendationer tillsammans med information om avståndet till målet samt beräknad körtid resp. ankomsttid. Men trafiksäkerheten måste alltid gå före allt annat. Kraven som ställs av den aktuella trafiksituationen har också alltid strikt företräde framför de vägvalsrekommendationer som navigeringssystemet ger. Hur navigeringssystemet fungerar Fordonets aktuella position fastställs med hjälp av elektronisk hastighetsmätarsignal, gyroskop och signal från satelliter inom systemet GPS (global positioning system). Navigeringssystemet jämför denna information med det kartmaterial som finns lagrat på navigeringsskivan och beräknar därefter aktuell position och lämplig resrutt till valt mål. Sätta i navigeringsskiva 1 Tryck på knappen 1 för att öppna panelfronten. 2 Tryck på apparatens utmatningsknapp B för att ta ut eventuellt befintlig skiva. 3 För med lätt hand in skivan med den tryckta sidan uppåt i cd-facket. Skjut in skivan tills Du känner ett visst motstånd. Apparaten drar nu automatiskt in cd-skivan. 18

17 Därefter läser cd-spelaren automatiskt in programvaran på skivan. En förloppsindikator visas i teckenfönstret. Obs! Avbryt aldrig pågående laddning av programvara från navigeringsskivan. Starta navigeringen 1 Apparaten ska vara tillkopplad. Tryck på knappen NAV <. Navigeringens huvudmeny visas. Om en vägledning redan pågår, visas vägledningsfönstret. För att kunna starta navigeringens vägledning, måste en cd-skiva för "DX Navigering" vara isatt och dessutom ett mål vara valt. Val av mål Du kan välja ett tidigare använt mål från målminnet eller ange ett nytt. Ett nytt mål väljer Du genom att ange en stad, ett stadscentrum, en gata/väg, en korsning eller ett husnummer. Dessutom kan Du välja mellan olika specialmål (motorvägsanknytning, järnvägsstation m.m.). 1 Välj menypost MÅLANGIVELSE med höger ställratt ;. 2 Kvittera ditt val med höger ställratt ;. Mål Följande mål kan väljas: En stads centrum eller en stadsdels centrum (endast storstäder). En gata/väg. En korsning mellan två eller fler gator/vägar. Ett hus eller ett husblock. NAVIGERING VÄGLEDNING MÅLANGIVELSE MÅLMINNE RUNDTUR RESELEDARE Huvudmeny Navigering SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 127

18 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX På cd-skivan lagrade specialmål, t.ex. stationer, flygplatser, bensinstationer och andra platser av offentligt karaktär. Dessa specialmål kan väljas från fyra olika områden: i målstaden, i målets omgivning, nationellt eller i fordonets omgivning. Fordonspositioner som Du själv har "antecknat" och sedan lagrat som positionsmarkeringar i målminnet. Funktionen kan t.ex. användas om Du under färden passerar något intressant (t.ex. affär eller restaurang) som Du vill besöka vid ett senare tillfälle. Mål i målminne. Mål från rundtur. Ange mål med hjälp av teckenhanteraren Med teckenhanteraren kan Du mata in t.ex. en stads eller gatas namn som Du vill använda vid navigering. Teckenhanteraren består av fem delar: 1 teckenraden med bokstäver, siffror, mellanslag och symboler 2 styrfälten 3 inmatningsraden 4 den automatiska kompletteringsraden 5 förstoringsfältet som visar den markerade bokstaven i förstoring. Välja bokstav För att mata in ett namn i teckenhanteraren: 1 Flytta markören med höger ställratt ; till önskat tecken. Det tecken som markören flyttas över, visas i förstoringsfältet. 2 Tryck på höger ställratt ; när önskat tecken är markerat. Valt tecken visas i inmatningsraden. För varje valt tecken visas närmaste träff från listan på den automatiska kompletteringsraden. _ Teckenhanteraren STAD ORT 3 ABCDEFGHIJKLMNO 1 PQRSTUVWXYZ ÄÖÜ 4 5 N 2 128

19 Obs! Om de första bokstäverna stämmer överens med en tidigare vald målstad (i exemplet Hannover) visas denna som förslag i den automatiska kompletteringsraden. På detta sätt behöver Du inte skriva samma målstad flera gånger. Håll höger ställratt ; nedtryckt minst två sekunder om Du vill acceptera det förslag som visas i kompletteringsraden. Vill Du ange en annan stad, fortsätter Du att skriva. Obs! Om Du har en navigeringsskiva märkt med "DX", har Du tillgång till det automatiska teckenfiltret. Detta teckenfilter tar bort sådana bokstäver från visningen som logiskt sett inte kan följa på de bokstäver Du valt. Specialtecken När Du behöver ange ett tecken som inte visas i fönstret, t.ex. Ä, Ö, Ü, gör Du på följande sätt: 1 Flytta markören med höger ställratt ; till styrfältet. 2 Tryck på höger ställratt ;. För varje gång Du trycker på höger ställratt, visas nästa specialtecken i teckenhanteraren. Obs! Om Du har en navigeringsskiva märkt med förkortningen DX, växlas specialtecknen automatiskt. STAD ORT H_ HANNOVER A E _ I L O U Y STAD ORT _ ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ ÄÖÜ H N SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 129

20 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Radera bokstav Om Du väljer fel tecken, kan Du radera det på följande sätt: 1 Tryck på knappen ESC 9 eller 1 markera symbolen och tryck sedan på höger ställratt ;. Markören i inmatningsraden flyttas åt vänster. När namnet Du vill använda vid navigeringen visas i kompletteringsraden: 1 Håll höger ställratt ; nedtryckt minst två sekunder eller 1 markera symbolen och 2 tryck på höger ställratt ;. Nu visas en lista (t.ex. över målstäder), där valt namn är markerat. Bläddra i lista Eftersom teckenfönstret endast kan visa fem rader i taget, är listor som har fler än fem poster uppdelade på flera "sidor". Sådana listor utmärks av pilarna på listans högra sida. Du kan välja nästa sida i en lista på två olika sätt. I listor med färre än 10 poster: 1 Flytta markören med höger ställratt ; till sista posten. 2 Tryck en gång till på höger ställratt ; för att se listans nästa sida. VÄGVALSLISTA O.1km ASTERNST 0.4km ENGELBOS 0.1km AN DER C 0.4km SCHLOSSW 1.8km BREMER D Lista (här: vägvalslista) 130

21 Bläddra mellan en listas sidor Om Du letar efter en viss post i en stor lista, kan Du även direkt välja nästa sida. 1 Flytta markören med höger ställratt till pilsymbolen eller. 2 Tryck på höger ställratt ;. Föregående eller nästa sida i listan visas. Markören står kvar på pilsymbolen. 3 Tryck på höger ställratt ; det antal gånger som krävs för att nå önskad sida. Välja post från lista 1 Tryck på höger ställratt ; för att välja markerad post. SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 131

22 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Val av mål - stad Om du vill genomföra en vägledning till ett mål i en stad, måste Du först ange staden. 1 Öppna navigeringens huvudmeny och välj posten MÅLANGIVELSE. Menyn Val av mål visas. 2 Välj posten STAD. Teckenhanteraren visas så att Du kan ange stadens namn. (Se avsnittet "Ange mål med hjälp av teckenhanteraren".) 3 Flytta markören med höger ställratt ; till önskat tecken. 4 Tryck höger ställratt ; när önskat tecken är markerat. Valt tecken visas i inmatningsraden. Den automatiska kompletteringsraden visar (från listan över målstäder) den första staden som börjar med vald bokstav. Obs! Om de första bokstäverna stämmer överens med en tidigare vald målstad, visas denna som förslag i den automatiska kompletteringsraden. På detta sätt kan Du snabbt välja mål i städer Du angett i samband med tidigare vägledning. Obs! Om Du har en navigeringsskiva märkt med "DX", har Du tillgång till det automatiska teckenfiltret. Detta teckenfilter tar bort sådana bokstäver från visningen som logiskt sett inte kan följa på de bokstäver Du valt. När namnet på önskad stad visas på den automatiska kompletteringsraden: 5 Håll höger ställratt ; nedtryckt minst två sekunder. Nu visas listan över målstäder. Valt namn är markerat. 6 Tryck på höger ställratt ; för att välja staden som mål. Om staden förekommer flera gånger, visas en undermeny, där Du kan välja önskad stad. MÅLANGIVELSE STAD GATA CENTRUM SPECIALMÅL Menyn Val av mål 132

23 Om Du inte vill välja staden som mål: 1 Tryck på knappen ESC 9. Du kommer då tillbaka till teckenhanteraren. När Du väl har valt staden, kommer Du till nästa moment vid val av mål. Här väljer Du mellan posterna: - GATA: Val av gata/väg som mål. Huruvida Du kan välja en gata/väg som mål, beror på vilken information som är lagrad på den navigeringsskiva Du använder. - CENTRUM: Val av stadscentrum eller stadsdelscentrum som mål. - MÅLOMGIVNING: Välj mål från en på skivan i förväg lagrad lista. Specialmålen ligger i vägledningens målområde och är grupperade under rubriker som motorvägsanknytning, järnvägsstation, köpcentrum el. dyl. För mer information, läs avsnittet "Specialmål, målområdet". Detta förutsätter dock att sådan information är lagrad på din navigeringsskiva. Saknas data för en post, utmärks denna med ett symboliskt lås och kan inte väljas. MÅLANGIVELSE GATA CENTRUM MÅLOMGIVNING Undermeny till menyn Val av mål, efter val av posten "stad". SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 133

24 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Val av mål - gata/väg, korsning och husnummer Om Du efter att ha matat in en stad som mål önskar välja en gata/väg som mål, kan Du även välja posten GATA från navigeringens meny Val av mål. Obs! Långa och sammansatta gatunamn kan vara svåra att hitta, därför är de ofta lagrade på flera olika sätt, t.ex. WILHELM-RAABE-WEG även under RAABE-WEG och WILHELM-WEG. 1 Ange önskat gatu-/vägnamn i teckenhanteraren. 2 Välj önskat gatu-/vägnamn från listan. Finns samma gatunamn flera gånger i målstaden, visas en undermeny där Du kan välja rätt gata/väg. När Du har valt väg/gata, visas menyn Val av mål, där Du kan välja mellan följande alternativ: - FORTSÄTT: Valet av mål är klart och vägledningen startas. För mer information, se avsnittet "Vägledning". - KORSNING: Du vill precisera ditt mål genom att ange en korsning för vald gata. - HUSNUMMER: I stora städer kan Du även precisera genom att ange ett husnummer som mål. Detta förutsätter dock att sådan information är lagrad på din navigeringsskiva. Saknas data för någon av posterna KORSNING eller HUSNUMMER, utmärks denna med ett symboliskt lås och kan inte väljas. Om Du inte vill välja gatan/vägen som mål: 1 Tryck på knappen ESC 9. Du kommer då tillbaka till teckenhanteraren. Val av mål - husnummer Om Du väljer menyposten HUSNUMMER, visas teckenhanteraren så att Du där kan ange önskat nummer. 1 Mata in önskat husnummer med teckenhanteraren. MÅLANGIVELSE STAD GATA CENTRUM SPECIALMÅL Menyn Val av mål MÅLNAGIVELSE FORTSÄTT KORSNING HUNSNUMMER Undermeny till menyn Val av mål, efter val av posten "gata" 134

25 2 Byt till listan och välj avsnittet med målhusnummer. 3 Tryck på höger ställratt ;. Vägledningen startas. Du har möjlighet att anpassa resrutten efter dina personliga önskemål. Med dessa s.k. vägvalsalternativ kan Du t.ex. välja en resväg utan motorväg. För mer information, se avsnittet "Vägvalsalternativ" i detta kapitel. Val av mål - korsning Om Du i menyn Val av mål väljer posten KORSNING, visas en lista över de korsningar som kan väljas. Finns fler än 20 korsningar att välja mellan, visas teckenhanteraren. 1 Ange önskad korsning i teckenhanteraren och öppna sedan listan. 2 Välj önskad korsning i listan. Vägledningen startas. Om Du önskar kan Du välja vägvalsalternativ i menyn Navigering. För mer information, se avsnittet "Vägvalsalternativ". Val av mål - centrum Om Du väljer posten CENTRUM efter att ha valt en stad eller om Du väljer CENTRUM i menyn Val av mål, visas en lista över de stads(dels)centra Du kan välja. Finns fler än 20 centra att välja mellan, visas teckenhanteraren. 1 Välj posten CENTRUM i menyn Val av mål. Finns fler än 20 centra att välja mellan i vald stad, visas teckenhanteraren. 2 Skriv in önskat centrumnamn, 3 öppna listan och 4 välj önskat centrum i listan. Vägledningen startas. KORSNING AUF DEM LOH BODESTRASSE GERHARDTSTRASSE HALTENHOFFSTRA KOPERNIKUSSTRA Val av mål - korsning MÅLANGIVELSE STAD GATA CENTRUM SPECIALMÅL Val av mål - centrum SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 135

26 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Specialmål i målstaden, målområdet, positionsområdet och nationellt De valbara specialmålen är grupperade under rubriker. Sådana rubriker kan t.ex. vara: - motorvägsanknytningar - järnvägsstationer - köpcentra - bensinstationer - parkeringsplatser - verkstäder etc. Rubriceringen av specialmål är inte likadan för alla städer, utan beror naturligtvis på vilka specialmål som finns tillgängliga i resp. målstad. När Du har valt önskad rubrik visas antingen listan (färre än 20 mål) eller teckenhanteraren (fler än 20 mål). Specialmål kan väljas inom fyra olika geografiska områden: - I MÅLOMRÅDE: Specialmål i vald målstad visas. - NATIONELLA MÅL: Specialmål kan väljas inom hela landet. I detta område finns rubriker som t.ex. motorvägsanknytningar, motorvägsservice, flygplats, gränsövergång etc. Dessa specialmål är dock beroende av vilken information som är inlagd på navigeringsskivan. - MÅLOMGIVNING: Här väljer Du specialmål nära målet Du valt tidigare. Dessa mål kan även ligga något utanför det valda målet, t.ex. en stadion utanför en stad. - POSITIONSOMGivning - specialmål nära fordonets aktuella position (särskilt lämplig för att hitta t.ex. en bensinstation). MÅLANGIVELSE STAD GATA CENTRUM SPECIALMÅL Val av mål - specialmål SPECIALMÅL I MÅLOMRÅDE NATIONELLA MÅL MÅLOMGIVNING POSITIONSOMG. Meny specialmål 136

27 Specialmål - i målstad För att Du ska kunna välja specialmål för målstad, måste dessförinnan en stad och vid storstäder ett stadscentrum har valts som mål. Tänker Du välja ett specialmål i den stad som var mål för senast aktiva vägledning, kan Du direkt hoppa till punkt 5. 1 Välj en stad resp. ett stadscentrum som mål. Vägledningen startas. 2 Tryck på knappen NAV <. Du kommer då tillbaka till huvudmenyn Navigering. 3 Byt till menyn Val av mål. 4 Välj här posten SPECIALMÅL. 5 Välj här posten I MÅLOMRÅDE. En lista visas med samtliga specialmålrubriker som finns för vald målstad. 6 Välj önskad rubrik. Visningen av målen sorteras efter resp. avstånd till vald position. 7 Välj önskat specialmål i listan. När Du har valt och kvitterat önskat specialmål, startar vägledningen automatiskt. För mer information, se avsnittet "Vägledning". SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 137

28 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Specialmål - nationella mål Du kan även välja en motorvägsanknytning, en serviceplats, en flygplats eller en gränsövergång som mål. Då behöver Du inte först ange något mål, men Du måste veta namnet på önskat mål. 1 Byt till menyn Val av mål. 2 Välj här posten SPECIALMÅL. 3 Välj här posten NATIONELLA MÅL. En lista med nationella mål visas. Vilka nationella mål som finns, beror på vilken information som finns på din navigeringsskiva. 4 Välj önskad rubrik. Teckenhanteraren öppnas. 5 Skriv in önskat specialmål, 6 öppna listan och 7 välj där önskat mål. När Du har valt och kvitterat önskat specialmål, startar vägledningen. För mer information, se avsnittet "Vägledning". SPECIALMÅL I MÅLOMRÅDE NATIONELLA MÅL MÅLOMGIVNING POSITIONSOMG. Meny specialmål 138

29 Specialmål - målområde Om Du vill välja ett specialmål i målområdet, måste Du först välja en stad som mål. 1 Välj en stad som mål. 2 Därefter väljer Du i menyn Val av mål posten MÅLOMGIVNING. En lista visas med samtliga specialmålrubriker som finns för vald målstad. 3 Välj önskad rubrik. Alla valbara mål visas. 4 Välj önskat specialmål i listan. Vägledningen startas. För mer information, se avsnittet "Vägledning". Specialmål - positionsområde Referenspunkt för denna typ av mål är fordonets aktuella position och dess närmaste omgivning. Obs! Funktionen används med fördel när en paus i körningen ska planeras, t.ex. när man vill hitta närmaste bensinstation. 1 Byt till menyn Val av mål. 2 Välj här posten SPECIALMÅL. 3 Välj här posten POSITIONSOMGivning. En lista visas med samtliga specialmålrubriker som finns för aktuell fordonsposition. 4 Välj önskad rubrik. Visningen av målen sorteras efter resp. avstånd till fordonspositionen. 5 Välj önskat mål i listan. Vägledningen startas. För mer information, se avsnittet "Vägledning". MÅLANGIVELSE GATA CENTRUM MÅLOMGIVNING SPECIALMÅL I MÅLOMRÅDE NATIONELLA MÅL MÅLOMGIVNING POSITIONSOMG. SVENSKA Meny specialmål INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 139

30 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Val av mål - från målminne Mål som Du tänker välja flera gånger, kan sparas i målminnet och sedan väljas där vid nästa vägledning till samma mål. För mer information om hur Du sparar och hanterar mål i målminnet, se avsnittet "Målminne". Du kan välja mellan fyra olika typer av målminne: - LAST 10: Minne med vägledningens senaste tio mål. Vägledda mål sparas automatiskt i detta minne, såvida alternativet LAST 10 har aktiverats i menyn Navigering. För mer information, läs avsnittet "Målminne". - POSITIONSMÄRKE: Här kan Du välja mål bland de fordonspositioner som Du sparat under körning. - ALFABetisk SORTERing: Målen i målminnet visas i alfabetiskt ordningsföljd. - MANuell SORTERING: Målen i målminnet visas i en ordningsföljd Du själv valt. Välja mål i målminne: 1 Byt till huvudmenyn Navigering. 2 Öppna posten MÅLMINNE. 3 Välj vilket målminne Du vill välja mål från. En lista visas med alla valbara mål. 4 Välj önskat mål i listan. Vägledningen startas. För mer information, se avsnittet "Vägledning". MÅLMINNE LAST 10 POSITIONSMÄRKE ALFAB. SORTER. MAN. SORTERING BEARB. MINNE Meny Målminne 140

31 Val av mål - positionsmarkering Som mål för vägledning kan Du även välja en fordonsposition som Du har sparat tidigare. En sådan fordonsposition som Du sparat i läge vägledning eller läge lokalisering, kallas positionsmarkering. Positionsmarkeringar kan Du t.ex. använda om Du under färden passerar något intressant som Du vill besöka vid ett senare tillfälle. Förutsättning för att kunna spara en positionsmarkering är att en navigeringsskiva är ilagd. För mer information, se avsnittet "Spara positionsmarkering" i detta kapitel. Välja positionsmarkering som mål De fem senast sparade positionsmarkeringarna kan för vägledning väljas direkt från målminnet. 1 Byt till menyn Målminne. 2 Välj där posten POSITIONSMÄRKE. Listan över de senaste positionsmarkeringarna visas. 3 Välj önskad positionsmarkering som mål för vägledning. Vägledningen startas. För mer information, se avsnittet "Vägvalsalternativ" i detta kapitel. MÅLMINNE LAST 10 POSITIONSMÄRKE ALFAB. SORTER. MAN. SORTERING BEARB. MINNE Meny Målminne SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 141

32 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Vägledning Starta vägledning När Du har valt ett mål, startas vägledningen automatiskt. Om Du vill starta en vägledning till navigeringens senaste mål: 1 Öppna navigeringens huvudmeny och välj posten VÄGLEDNING. 2 Kvittera ditt val med höger ställratt ;. Vägledningsfönstret visas. Resrutten beräknas. Detta kan, beroende på avståndet till målet, ta ett antal sekunder. Samtidigt som vägledningsfönstret visas, ges röstmeddelandet: "The route is being calculated" (resrutten beräknas). När beräkningen är klar, ges det första röstmeddelandet. I vägledningsmenyns titelrad står namnet på gatan/vägen bilen f.n. kör på eller namnet på en avfartsväg som närmar sig. Om Du lämnar det vägnätsområde som finns på navigeringsskivan, visar titelraden OFF ROAD. De visuella vägvalsrekommendationerna visas i symbolfältet i fönstrets vänstra halva. Obs! Du kan därvid välja om Du vill se rekommendationerna två- eller tredimensionellt. Om Du vill ändra visningssätt, trycker Du på höger ställratt ; tills visningen ändras. I fönstrets centrum visas en avståndsstapel som grafiskt symboliserar avståndet till nästa vägval. Om vägledningen innebär långvarig körning på samma gata/väg, visar denna stapel hur långt det är kvar till nästa riktningsval. På fönstrets högra sida kan Du låta visa antingen återstående körtid, beräknad ankomsttid eller aktuell tid. För mer information, se avsnittet "Välja tidvisning". NAVIGERING VÄGLEDNING MÅLANGIVELSE MÅLMINNE RUNDTUR RESELEDARE SCHLOSSWEND 03h km Vägledningsfönstret, 2D-visning Europe 1 142

33 Medan resrutten beräknas visas nedanför tidsangivelsen avståndet fågelvägen till målet. När beräkningen är klar, visas där avståndet att köra till målet. I statusraden visas symboliskt status för trafikmeddelandefunktionen TA och TMC. För mer information av funktionen TA, se avsnittet "Trafikmeddelande under pågående vägledning" i detta kapitel. Se även avsnitten "TA - trafikmeddelande" och "TMC" i kapitlet "Radio". Raden längst ner till höger i fönstret visar vilken ljudkälla som är aktiv. Lyssnar Du på radio, visas här stationens namn eller inställd frekvens. (För mer information, se "Radio med RDS".) Om Du har installerat en cdväxlare och denna spelar, visas här numret för aktuell cd och spårets nummer, resp. spårets nummer och spårets speltid. Under pågående ljuddämpning vid telefonsamtal, visas här PHONE. Under pågående kartlös vägledning kan den interna cd-spelaren användas för att spela ljudskivor. I så fall visas här numret på spelat spår samt speltid. Obs! När vägledningsmenyn är aktiv, har de sex funktionsknapparna samma funktion som i huvudmenyn för den ljudkälla som är aktiv i bakgrunden. På så sätt kan Du ändra och välja den aktiva ljudkällans grundläggande funktioner, utan att behöva lämna vägledningsmenyn. SCHLOSSWEND 03h km Vägledningsfönstret, 3D-visning Europe 1 SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 143

34 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Byta ljudkälla Du kan fritt byta ljudkälla under pågående vägledning. 1 Under pågående vägledning trycker Du på knappen TU A eller CD-C?. Radions resp. cd-växlarens huvudmeny visas. Cd-växlarens meny kan endast visas om en cd-växlare är ansluten och klar att användas. Att spela cd-skiva i apparatens interna cd-spelare är inte möjligt, så länge vägledning pågår. 2 Välj t.ex. annan station eller annat spår. När Du vill byta tillbaka till vägledningsfönstret: 3 Tryck på knappen NAV <. Avbryta vägledning Om Du vill avbryta den pågående vägledningen: 1 Tryck på knappen ESC 9 eller 1 mata in ett nytt mål eller 1 välj läge Lokalisering (se "Lokaliseringsläge" i detta kapitel). När Du har tryckt på knappen ESC 9, måste Du först bekräfta att Du verkligen vill avbryta vägledningen. För att bekräfta: 4 Välj JA och 5 tryck på höger ställratt ;. Obs! Om Du kopplar från apparaten under pågående vägledning, raderas inte vägledningens data förrän efter 30 minuter. Inom denna halvtimme (t.ex. efter att ha tankat) kan Du valfritt återuppta vägledningen. NAVIGERING VILL DU AVBRYTA VÄGLEDNINGEN? JA Avbryta vägledning? NEJ 144 Observera! Om Du under pågående vägledning tar ur navigeringsskivan, aktiveras den kartlösa vägledningen.

35 Dynamisk vägledning TravelPilot möjliggör s.k. dynamisk vägledning, under vilken systemet automatiskt utvärderar mottagna trafikmeddelanden och därefter ändrar resrutten vid behov. Denna typ av trafikmeddelanden sänds av radiostationer med TMC (traffic message channel). Dessa RDS-stationer sänder därvid sina konventionella trafikmeddelanden även i digital form. För mer information, se avsnittet "TMC" i kapitlet "Radio". För att använda denna funktion, måste i menyn Navigering under VÄG- ALTERNATIV för RESRUTT alternativet DYNAMisk vara aktiverat. Inställningarna för vägvalsalternativen kvarstår tills Du ändrar dem. Om Du vill ändra så att en redan pågående vägledning blir dynamisk: 1 Tryck under pågående vägledning på knappen MEN :. Menyn Navigering visas. 2 Välj VÄGALTERNATIV. 3 Tryck på höger ställratt ;. 4 Markera posten RESRUTT. 5 Tryck på höger ställratt ; (ev flera ggr) tills DYNAMisk visas i teckenfönstret. 6 Markera posten FORSÄTT. 7 Tryck på höger ställratt ;. Visningen återgår till vägledningen och gjorda inställningar kvarstår tills de aktivt ändras. Observera! För att möjliggöra dynamisk målhandledning, väljer apparaten en radiostation med TMC. Om radiostation med TMC ännu inte är sparad på nivån FMC, söker apparaten automatiskt efter en sådan station. Denna sökning kan ta ett bra tag, eftersom sökningen efter TMC-station genomförs över hela frekvensbandet. Under denna tid kan Du inte lyssna på radio. NAVI-MENY VÄGALTERNATIV VÄGVALSLISTA POSITIONSMÄRKE TA AV SYMBOLER 2D VÄGALTERNATIV RESRUTT DYNAM. FORTSÄTT SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 145

36 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Rundtur Med hjälp av funktionen Rundtur kan Du gruppera flera mål och sedan aktivera en samlad målhandledning till dessa. Obs! Med hjälp av denna funktion kan Du på ett bekvämt sätt planera en sightseeing eller ett kundbesök. 1 För att sammanställa en rundtur, väljer Du i huvudmenyn Navigering menyposten RUNDTUR. Menyn RUNDTUR visas. Välja mål för rundtur Du kan välja mål för rundturen på flera olika sätt: - Välja befintligt mål (inkl. specialmål). - Överta senast aktiva mål. - Överta mål från målminne. Välja nytt mål för rundtur 1 För att välja ett mål för rundturen som inte redan finns enligt ovan, aktiverar Du i menyn RUNDTUR posten MÅLANGIVELSE. 2 Tryck på höger ställratt ;. Menyn MÅLANGIVELSE visas. 3 Välj posten STAD eller posten SPECIALMÅL. 4 Ange önskat mål. Obs! Du väljer målet här på precis samma sätt som vid "vanligt" val av mål. Därefter visas listan Rundtur. Här kan Du flytta målet till önskad position i listan. 1 Tryck på höger ställratt ;. En flyttmarkering visas framför målet. RUNDTUR MÅLANGIVELSE LAGRA MÅL STARTA RUNDTUR RADERA MÅL SORTERA MÅL RUNDTUR MÅLANGIVELSE LAGRA MÅL STARTA RUNDTUR RADERA MÅL SORTERA MÅL 146

37 2 Flytta målet till önskad position på rundturslistan. Använd höger ställratt ;. 3 Tryck på höger ställratt ;. Välja nytt rundtursmål från målminnet 1 För att välja ett mål från målminnet, aktiverar Du i menyn RUNDTUR posten MÅLANGIVELSE. 2 Tryck på höger ställratt ;. Menyn MÅLANGIVELSE visas. 3 Välj MÅLMINNE. Menyn MÅLMINNE visas. 4 Välj vilket målminne Du vill välja mål ifrån. Innehållet i valt målminne visas. 5 Markera målet Du vill överta till rundturslistan. 6 Tryck på höger ställratt ;. Rundturslistan visas. Nu kan Du flytta målet till önskad position i listan. Överta navigeringens senaste mål För att överta navigeringens senaste mål (aktuellt mål): 1 Välj i menyn RUNDTUR posten LAGRA MÅL. 2 Tryck på höger ställratt ;. Målet har kopierats till rundturen. Rundturslistan visas. RUNDTUR MÅLANGIVELSE LAGRA MÅL STARTA RUNDTUR RADERA MÅL SORTERA MÅL RUNDTUR MÅLANGIVELSE LAGRA MÅL STARTA RUNDTUR RADERA MÅL SORTERA MÅL SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 147

38 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Sortera rundturen För att placera målet på rundturen i den ordning Du önskar: 1 Välj i menyn RUNDTUR posten SORTERA MÅL. 2 Tryck på höger ställratt ;. Rundturslistan visas. 3 Markera målet Du vill flytta. 4 Tryck på höger ställratt ;. En flyttmarkering visas framför målet. 5 Flytta målet till önskad position på rundturslistan. Använd höger ställratt ;. 6 Tryck på höger ställratt ;. På samma sätt flyttar Du alla övriga mål, tills rundturen är sorterad så som Du önskar. Radera rundtursmål För att ta bort ett mål från rundturen: 1 Välj posten RADERA MÅL i menyn RUNDTUR. 2 Tryck på höger ställratt ;. En meny visas, där Du kan välja önskad post. 3 Markera posten ENSKILT MÅL. 4 Tryck på höger ställratt ;. Rundturslistan visas. 5 Markera målet Du vill radera. 6 Tryck på höger ställratt ;. Nu måste Du bekräfta att Du verkligen vill radera rundturen. 7 Markera RADERA. 8 Tryck på höger ställratt ;. RUNDTUR MÅLANGIVELSE LAGRA MÅL STARTA RUNDTUR RADERA MÅL SORTERA MÅL RUNDTUR MÅLANGIVELSE LAGRA MÅL STARTA RUNDTUR RADERA MÅL SORTERA MÅL 148

39 Radera rundtur komplett För att ta bort hela rundturen: 1 Välj i menyn RUNDTUR posten RADERA MÅL. 2 Tryck på höger ställratt ;. En meny visas, där Du kan välja önskad post. 3 Markera ALLA MÅL. Nu måste Du bekräfta att Du verkligen vill radera rundturen. 4 Markera RADERA. 5 Tryck på höger ställratt ;. Starta rundtur När Du vill starta vägledningen för en färdig rundtur: 1 Välj i menyn RUNDTUR posten STARTA RUNDTUR. 2 Tryck på höger ställratt ;. Rundturslistan visas. 3 Markera rundturens första mål. Vägledningen startas. Obs! Du kan starta rundturen från vilket mål som helst på rundturslistan. RUNDTUR MÅLANGIVELSE LAGRA MÅL STARTA RUNDTUR RADERA MÅL SORTERA MÅL RUNDTUR MÅLANGIVELSE LAGRA MÅL STARTA RUNDTUR RADERA MÅL SORTERA MÅL SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 149

40 INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX Vägledning utan karta Vägledning utan karta (NO MAP) aktiveras om navigeringsskivan tas ut efter att ett mål har valts och vägledningen startat. Obs! Under pågående kartlös vägledning kan Du använda den interna cd-spelaren för att spela ljudskivor. När kartlös vägledning är aktiv, visas NO MAP i titelraden och i höger symbolfält anges avståndet fågelvägen till målet. Dessutom visas permanent i vilken riktning målet ligger. Av tekniska skäl kan det ta flera minuter innan den akustiska och visuella vägledningen fungerar felfritt efter att navigeringsskivan åter sätts in. Systemet behöver så lång tid för att entydigt lokalisera aktuell position på kartan. I vissa fall visas under denna tid "OFF ROAD" i teckenfönstret. Om fordonet samtidigt befinner sig i tätbebyggt område med komplext gatunät, kan lokaliseringen visa fel resultat ett antal gånger, innan systemet stabiliseras. 150 Observera. Vi rekommenderar därför att Du om möjligt sätter tillbaka navigeringsskivan innan Du når sådant område, t.ex. redan på motorvägen, så att denna lokalisering kan ske snabbare och enklare. Guidning Om Du använder en navigeringsskiva som erbjuder funktionen Guidning, har Du tillgång till extra information om vissa mål och kan även välja ett mål bland guidens förslag. Informationen sorteras under olika rubriker. Exempel på rubriker: - övernattning - mat och dryck - turistinformation - nöje

41 - byggnadsminne Informationen som tillhandahålls kan gälla hotell eller restauranger, t.ex. adresser, telefonnummer, standard och pris. Eftersom denna information varierar med guiden på skivan, kan vi här tyvärr inte ge närmare anvisningar. Om endast en reseguide följer med navigeringsskivan, visas motsvarande post, t.ex. MERIANscout direkt i huvudmenyn Navigering. 1 Öppna posten RESELEDARE, resp. posten med namnet på ifrågavarande guide. Finns fler än en guide på skivan, visas inledningsvis en meny där Du kan välja önskad guide. 2 Välj guide. 3 Eventuellt måste Du först ange vilken stad Du söker information om. Detta gör Du i en teckenhanterare som hör till posten VAL AV STAD. 4 Öppna den rubrik som innehåller informationen Du söker. Om Du vill starta en vägledning till en post Du har hittat på så sätt: 1 Håll höger ställratt ; nedtryckt minst två sekunder. Ytterligare en meny visas, där Du kan välja önskad post. Välj posten VÄGLEDNING. Öppna vägvalslista Du kan låta visa listan som beskriver den resrutt systemet har beräknat fram till målet Du valt. 1 Tryck under pågående vägledning på knappen MEN :. 2 I menyn Navigering väljer Du posten VÄGVALSLISTA. Den beräknade vägvalslistan visas. NAVIGERING MÅLANGIVELSE MÅLMINNE RUNDTUR RESELEDARE LOKALISERING VÄGVALSLISTA O.1km ASTERNST 0.4km ENGELBOS 0.1km AN DER C 0.4km SCHLOSSW 1.8km BREMER D SVENSKA INLEDNING NAVIGERING RADIO CD CD-VÄXLARE INSTÄLLNINGAR INDEX 151

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium

Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Knappar och reglage 1. Knapparna och : I radioläge: Automatisk sökning av radiostationer.

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Navigationssystem Columbus Bruksanvisning Förord Du har valt en bil från ŠKODA, vilken är utrustad med ett Columbus navigationssystem (i det följande endast betecknat som radio-/navigationssystem)

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK passion för prestanda ELF är partner med RENAULT rekommenderar ELF Elf och Renault, partners inom avancerad bilteknik, förenar sin expertis både på rallybanorna och i stan. Det

Läs mer

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM RTI

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM RTI Volvo Car Corporation ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM RTI WEB EDITION Vägtyp Motorväg Huvudväg Mindre huvudväg Vanlig väg Lokal väg Färg Orange Mörkgrå Grå Ljusgrå Vit Text och symboler på skärmen

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Bruks- och monteringsanvisning Knappar och

Läs mer

Bilbavigeringssystem OPTIMA OWNER S MANUAL SVENSKA

Bilbavigeringssystem OPTIMA OWNER S MANUAL SVENSKA Bilbavigeringssystem OWNER S MANUAL OPTIMA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning. SVENSKA Innehållsförteckning Allmän

Läs mer

Kompass. Lagrad plats. Kartskala

Kompass. Lagrad plats. Kartskala WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Text och symboler på skärmen Händelse vid nästa vägledningspunkt Avstånd till nästa vägledningspunkt Namn på nästa väg/gata Inrättning (Restaurang) Planerad resvägs slutdestination

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Användarmanual Svenska Februari 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska Användarmanual NAVIGON 7310 Svenska Mars 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Användarmanual Svenska Augusti 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till

Läs mer

LJUD & NAVIGERINGSSYSTEM. Sportage OWNER S MANUAL SVENSKA

LJUD & NAVIGERINGSSYSTEM. Sportage OWNER S MANUAL SVENSKA LJUD & NAVIGERINGSSYSTEM OWNER S MANUAL Sportage Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning. SVENSKA Innehållsförteckning

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition

Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition Radio / CD Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition Bruksanvisning 1 20 19 18 17 16 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 3 ESPAÑOL SVENSKA ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Innehållsförteckning Kort handledning... 113 Viktigt

Läs mer

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Med ensamrätt. ROUTE 66 och ROUTE 66-logon är registrerade varumärken. Data copyright NAVTEQ B.V. VIKTIG ANMÄRKNING: Ingen del av detta dokument

Läs mer

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63 All-In-One Navigator Användarmanual Ver.1.63 1 Polstar Technologies, Inc. http://www.polstargps.com Copyright 2004 Polstar Technologies, Inc. All rights reserved. Polstar, The RoadMentor Series, The Polstar

Läs mer

Bilaga Navigationssystem Innehållsförteckning

Bilaga Navigationssystem Innehållsförteckning 09euCTSNav.swe Page 1 Monday, June 2, 2008 5:59 AM Bilaga Navigationssystem Innehållsförteckning Viktigt angående instruktionsboken...2 Avsnitt 1 Översikt...5 Avsnitt 2 Navigationsfunktioner och reglage...27

Läs mer

Multimedia Navigation New York 835 W

Multimedia Navigation New York 835 W www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 835 W Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer