1.Årsstämman öppnas. Distriktsordföranden förklarade stämman öppnad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.Årsstämman öppnas. Distriktsordföranden förklarade stämman öppnad."

Transkript

1 SPFs årsstämma 2012 Protokoll fört vid SPF Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Kongress tisdagen den 17 april 2012 Distriktsordföranden Laila S Eriksson hälsade samtliga närvarande varmt välkomna. Ett särskilt välkommen riktades till dagens musikunderhållare Torparensemblen under ledning av Taimi Johansson, Maj-Britt Burman och Agneta Rosén Eriksson från distriktets 35:e förening SPF Jernet, kanslichefen Stickan Karlsson, SPF-förbundet, Anna-Maria Lundberg och Fredrik Sjöberg från Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Tina Eriksson från Viking Line, de tre samrådsordförandena Gun-Britt Renefalk, Egon Regefalk och Bengt Parkstam, LPR-representanten Anne-Marie Wimmerstedt, distriktets valberedare och revisorer samt dagens presidium. Fotografen Gösta Carlsson, SPF Fyris, Märta och Ewert Cederholm hälsades också välkomna liksom de egentligen viktigaste, stämmoombuden. 1.Årsstämman öppnas. Distriktsordföranden förklarade stämman öppnad. 2.Parentation Vackra blommor, stämningsfull musik och ett tänt ljus fick deltagarna att minnas de medlemmar som gått bort sedan förra årsstämman. xxx Stipendiekommitténs ordförande Sonja Åneman motiverade sedan varför Barbro Eriksson, SPF Björken, utsetts till distriktets kulturstipendiat Hon tilldelades diplom och ett stipendium på :- kronor. Utförlig motivering finns att läsa på sid. 25 i stämmohandlingarna. Stipendiaten uttryckte sin stora förvåning och glädje över utmärkelsen. Distriktsordföranden informerade sedan om sensommarens och höstens medlems-kampanj den s.k. 100-lappen och kampanjgeneralen Peje Josefsson, SPF Håbo, kunde dela ut priser till de föreningar som lyckats bäst procentuellt och antalsmässigt. Denna tävling ska inte förväxlas med förbundets rekryterings-tävling. I den procentuella klassen fick Ulla Haeger, SPF Trögd, ta emot 2 000:- kr, Birgitta Aggeborn, SPF Havsörnen 1 000:- kr, Kerstin Norberg-Karlsson, SPF Vallonen, 500:- kronor. I klassen flest nya medlemmar vann SPF Håbo med 106 nya namn, SPF Enabygden kom tvåa med 56 och SPF Luthagen blev trea med 40 nya medlemmar. Dessa utmärkelser togs emot av Yvonne Lindström, Olle Josefsson och Alf Karlsson samt Roland Edwardsson. Pengarna är redan insatta på resp. förenings konto. Meddelades att en kurs i marknadsföring ska genomföras. UNTs nyhetchef ska lära deltagarna hur man får ut sitt budskap i tidningar. Ett förmaningens ord kom från Jan-Olov Aggeborn om att delta i de kurser som distriktet anordnar. Kanslichefen Stickan Karlsson (SK) från SPF-förbundet talade om SPF - framtidens pensionärsförbund. Han har haft sin tjänst sedan oktober och rest runt i landet och fått intressant information för sitt arbete. Viktoria-mötet är hans tredje årsstämma. SK påstår att han sysslat enbart med fritid hela livet, möjligen fri tid eller frihetstid. Har varit generalsekreterare i Handikappförbundet och arbetat i svenska och norska orienteringsförbunden. Frågan är nu: Vad vill SPF? För att nå målet medlemmar gäller att alla måste få komma till tals och att vi tänker 5-10 år framåt. Vi ska skapa möten, föra dialog och på så sätt flytta oss framåt. Som den kände, svenske, fåordige killen sa: Hä ä ba å åk! Centralt görs mycket: ålderismen med åtta delprojekt, stödja idéer för att starta eget efter 65, läkemedelskollen, stadgegruppens arbete, intranätet, medlemskortet med min sida där man loggar in med personnumret och postnumret, möjligheten för föreningarna att söka projektpengar ur 2- miljonerspotten för förnyelsearbete.

2 Nästa år ska SPF enligt SK chartra båt med utställardäck och man räknar med 1500 resenärer. Två procents ökning gäller från kongressen och vi måste ha en differentierad verksamhet för att attrahera nya medlemmar. Nu gäller värvarteam och vi ska värva rätt via mänsklig kontakt och vara noga med en uppföljning. SKs slutord: bara vi själva kan göra jobbet; bli mera synliga; ha en vision. Vi lutar oss över fallinjen! Anne-Marie Wimmerstedt (AMW), LPR, inledde sitt anförande med att konstatera att LPR ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre och informerade om LPRs anknytning till Hälsooch sjukvårdsstyrelsen och hur representationen ser ut i distriktet. LPR sammanträder fyra gånger per år men kan också kalla till extra möte om minst hälften av medlemmarna i LPR så önskar. Under fjolåret lämnades information bl.a. om den pågående primärvårdsutredningen, kollektivtrafiken och förnyat högkostnadsskydd. Från pensionärsorganisationerna kom protester om neddragning av platser på den geriatriska kliniken vid Uppsala Akademiska sjukhuset (UAS) och med hjälp av distriktsstyrelsen motsatte sig LPR denna neddragning. Frågan bordlades. Parkeringsproblemen på UAS liksom önskemål om bussförbindelse mellan resecentrum och sjukhuset hade presenterats men LPR har ännu inte fått något svar. Sist bland talarna var Viking Lines Tina Eriksson som informerade om en ny seniorfolder och om möjligheten att resa med Rosella och ha ett tvåtimmars-möte i Fun Club innan båten lämnar hamn. Efter avtackning av samtliga talare kunde förhandlingarna börja. 3. Val stämmofunktionärer a) till ordförande valdes Lennart Sandberg, SPF Vaksala b) till v. ordförande Gun-Britt Renefalk, SPF Håbo c) till sekreterare Karin Wahlstedt, SPF Luthagen Samtliga funktionärer valdes i enlighet med valberedningens förslag. d) till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Kaj Sandberg, SPF Sunnersta, och Stig Johansson, SPF Rospiggen 4. Prövning av att stämman kallats i behörig ordning Kallelse till distriktets årsstämma ansågs ha kommit stämmodeltagarna tillhanda i behörig ordning. Bilaga 1 till originalprotokollet 5. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes med 94 röstberättigade närvarande valda ombud från 33 föreningar samt nio (9) styrelseledamöter. Sammanlagt deltog 133 personer. Bilaga 2 till originalprotokollet 6. Fastställande av föredragningslista Inga förslag föreligger från förbundet och distriktsstyrelsen varför punkten 26 ersättes med Övriga frågor. Stämman avslog Bengt Parkstams yrkande att ändra ordningen av några punkter i föredragningslistan. Därefter fastställdes föredragningslistan. Bilaga 3 till originalprotokollet 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 2011 Stämmoordföranden läste verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik. Efter påpekande av namnfel i styrelsens sammansättning godkände stämman verksamhetsberättelsen och den lades till handlingarna. Bilaga 4 till originalprotokollet 8. Fastställande av bokslut, resultat- och balansräkning Kassören redogjorde för huvuddragen i resultat- och balansräkningen. Efter ett antal frågor med förklarande svar fastställde stämman bokslutet, resultat- och balansräkningen.

3 9. Beslut om överförande av likvida medel i ny räkning Stämman beslutade att årets underskott på :- kronor ska överföras i ny räkning. Årsstämman ajournerades för en musikstund före lunchen. 10. Revisorernas berättelse Eric Renström, SPF Havsörnen, föredrog revisionsberättelsen. Bilaga 5 till originalprotokollet 11. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beviljade i enlighet med revisorernas förslag ansvarsfrihet för styrelsen för Fastställande av resekostnadsersättning 2012 Stämman fastställde ersättningen för bil enligt den statliga normen. 13. Fastställande av kostnadsersättning 2012 för styrelsen samt ersättning för expeditionsarbete Stämman fastställde ett arvode på 3 000:- kronor för styrelsens ledamöter under Till ordföranden utgår dessutom arvode på 2 000:- kronor. För arbete på expeditionen betalas 100:- kronor per timme enligt budget. 14. Behandling av inkomna motioner och styrelsens yttranden Inga motioner förelåg. 15. Fastställande av verksamhetsplan 2012 Stämman fastställde verksamhetsplanen för Bilaga 6 till originalprotokollet 16. Fastställande av budget Stämman godkände föreliggande budgetförslag. Bilaga 7 till originalprotokollet 17. Fastställande av årsavgift till distriktet 2014 Christina Norrman, SPF Ekebyhus, yrkade avslag på distriktsstyrelsens förslag om höjning med 20:- kronor av avgiften. Rösträkningen gav till resultat att distriktsstyrelsens förslag om höjning vann med 45 röster mot 40 för avslagsyrkandet. Stämman beslutade alltså om en höjning av årsavgiften till distriktet med 20:- kronor för Fastställande av antalet ombud vid 2013 års distriktsstämma Stämman fastställde oförändrat antal ombud vid 2013 års distriktsstämma. Bilaga 8 till originalprotokollet 19. Fastställande av antalet distriktsstyrelseledamöter Stämman beslutade att distriktsstyelsen oförändrat ska bestå av nio (9) ledamöter, inklusive ordföranden. 20. Val av distriktsordförande 1 år Laila S Eriksson, SPF Svartbäcken, valdes enhälligt till distriktsordförande på ett år. 21. Val av övriga distriktsstyrelseledamöter för 2 år Valberedningens förslag: Sonja Åneman, SPF Gottsunda omval Sven-Olov Andersson, SPF Rospiggen Margareta Parkstam, SPF Björken Alf Karlsson, SPF Enabygden

4 Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 22. Val av 2 revisorer och ordförande 1 år Valberedningens föreslag: Eric Renström, SPF Havsörnen Karl-Bertil Andersson, SPF Trögd Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 23. Val av 1 revisorsersättare 1 år Valberedningens förslag: Bertil Berglund, SPF Håbo Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 1 år omval (ordförande) 1 år omval 1 år omval 24. Val av valberedning 3 personer och val av ordförande Stämman beslutade att omvälja Sverker Jonasson, SPF Håbo (ordförande), Ingrid Gillberg, SPF Sunnersta, och Lennart Landberg, SPF Rospiggen, och att dessa tre ska utgöra valberedning inför nästa årsstämma. 25. Val av ersättare i valberedningen Stämman beslutade att omvälja Karin Malmberg, SPF Träffpunkten, och Lennart Knutsson, SPF Humleaxet, samt välja Karin Wahlstedt, SPF Luthagen, och att dessa tre är ersättare i valberedningen inför nästa årsstämma. 26. Övriga frågor Egon Regefalk påpekade att vi inte har en dyr organisation i SPF och att vi behöver kompetens i Stockholm. Inbjudne Carl-Eric Thörngren, ordföranden i PRO samorganisation, tackade för inbjudan och konstaterade att de frågor som ställs är desamma i PRO som i SPF och att det är vi pensionärer själva som måste föra vår talan ingen annan gör det. Han ansåg också att vi skulle kunna samarbeta långt mera än vi gör t.ex. när det gäller lokaler. 27. Årsstämman 2012 avslutas. Mötesordföranden Lennart Sandberg tackade för en årsstämma med trevlig stämning och förklarade förhandlingarna avslutade. Distriktsordföranden tackade presidiets ledamöter med pappersblommor och hälsade de da ledamöterna i distriktsstyrelsen välkomna. Egon Regefalk och Olle Josefsson avtackades för ett mångårigt arbete i distriktsstyrelsen (åtta resp. två år). Karin Wahlstedt blev likaledes avtackad för lång tid som sekreterare. Sven-Olov Andersson tackade för förtroendet att bli invald i distriktsstyrelsen och delade ut båtresor från olika båtföretag till distriktsordföranden samt Egon Regefalk. Efter att ha tackat samtliga stämmodeltagare kunde så den omvalda distriktsordföranden Laila S Eriksson avsluta 2012 års stämma. Vid protokollet Justeras Karin Wahlstedt Lennart Sandberg Gun-Britt Renefalk sekreterare p. 3-13; p Kaj Sandberg Stig Johansson

5

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SPF s Årsstämma 2013 Protokoll fört vid Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Konferens onsdagen den 3 april

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsaladistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsala läns distrikt Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Ewert Cederholm Fjärdhundrabygden V. ordförande Laila S Eriksson Svartbäcken

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand.

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. Närvarande: Föreningarnas valda ombud enlig förteckning, distriktsstyrelsens ledamöter,

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping

Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och konferens, Norrköping Djurskyddet Sverige Virkesvägen 10 120 30 Stockholm 08-673 35 11 info@djurskyddet.se www.djurskyddet.se Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 12-13 maj 2012, Louise de Geer konsert och

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll från Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte, den 23-24 april 2010, i Karlstad Före öppnandet av förbundsmötet hälsades alla deltagare välkomna till

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Sid 1(15) Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Nuvarande normalstadga förening 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF,Sveriges Pensionärsförbunds

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011, RAGUNDA BIODLARFÖRENING

ÅRSMÖTE 2011, RAGUNDA BIODLARFÖRENING Årsmöte 2011 2011-11-14. HA Justerat per mail ÅRSMÖTE 2011, RAGUNDA BIODLARFÖRENING Plats: Gevågs bystuga Närvarande: Uno Werner, Harriet Augusén. Thomas Mårtensson, Börje Nilsson, Sture Wennerberg. Laila

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer