Den kreativa sektorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den kreativa sektorn"

Transkript

1 Den kreativa sektorn En tillväxtbransch för entreprenörskap och företagande Slutrapport för projektet KRUT Kreativ Utveckling i Uppsala län Anna Steinwall Jenny Nilsson KRUT Uppsala län KRUT Kreativ utveckling 1

2 Förord när krut-projektet startade våren 2008 hade ingen förut drivit ett arbete av den här typen i Uppsala län att på detta sätt koppla ihop kultur och näringsliv och se den kreativa sektorn som en viktig tillväxtfaktor. Det fanns inte heller ett naturligt samarbete mellan projektägaren Kultur i länet och medfinansiären Regionförbundet Uppsala län, något som projektarbetet nu konkret har varit med och skapat. De ca 3 åren som projektet har pågått är snart slut. Vi har lagt ner mycket kraft och arbete för att ändra attityder och öka kunskaper, skapa nätverk och goda relationer med kreatörer samt att bygga plattformar för framtiden. Projektet har även verkat som en lots mellan kreatörerna, offentlig sektor och entreprenörsfrämjande organisationer. Vi känner trots allt detta att vi bara har hunnit skrapa på ytan, det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det har varit mycket intressant, lärorikt och stimulerade att arbeta på så många olika nivåer, från politisk nivå och med strategier ner till kreatörerna själva och deras verksamheter. Samtidigt som det också har varit frustrerande att inte hinna gå på djupet med varje nivå. De insatser vi har gjort under projektets gång har förhoppningsvis ändå gjort stor skillnad i strukturerna och kommer att tas tillvara på bästa sätt av projektets huvudmän Kultur i länet och Regionförbundet Uppsala län. Mycket viktigt är att allt som arbetats fram inte får försvinna i och med att projektet tar slut utan istället vara en början på ett fantastiskt arbete som kommer att ske framöver för att stödja den kreativa sektorns verksamheter och entreprenörer. Tack till alla kreatörer, de entreprenörsfrämjande organisationerna och övriga som har verkat och intresserat sig för projektet och dess olika aktiviteter. Tack även till Daniel Hallencreutz och Andreas Marinko som hjälpt projektet med den omfattande statistikkartläggningen samt till Jeanette Wetterström som har dokumenterat ett flertal av våra aktiviteter. Sist men absolut inte minst vill vi rikta ett speciellt tack till Kenneth Holmström som positivt har stöttat och engagerat sig i vårt arbete. December 2010 KRUT Uppsala län Anna Steinwall Projektledare Jenny Nilsson Projektassistent 2 KRUT Kreativ utveckling

3 Sammanfattning KRUT-projektet KRUT-projektets syfte är att skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap och företagande inom den kreativa sektorn och målet är att därigenom stärka sektorns ställning i samhället och som tillväxtfaktor. När KRUT-projektet startade i Uppsala län hade ingen tidigare drivit ett projekt av den här typen där kultur och näringsliv kopplas ihop och den kreativa sektorn lyfts fram som en viktig tillväxtfaktor. KRUT Kreativ utveckling KRUT Kreativ utveckling är namnet på ett samarbetsprojekt mellan 6 län: Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län som tillhör området Östra Mellansverige samt Kronobergs län som ligger i Södra Småland. KRUT startade våren 2008 och avslutas vid årsskiftet 2010/2011. Projektet drivs med stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (Mål 2, Östra Mellansverige). Huvudägare för projektet är Regionförbundet Östsam i Östergötlands län. I Uppsala län är Kultur i länet, Landstinget i Uppsala län, regional projektägare och Regionförbundet Uppsala län är samarbetspartner och medfinansiär. av material, reproduktion, distribution, bevarande och utbildning. I sektorn ingår verksamheter inom Turism/Rekreation/Sport, Media/Digital, Konst/Design och Kulturarv/Information. Arbetet med projektet har delats upp i tre olika faser: FAS 1: I den första fasen genomfördes en statistisk kartläggning (utfördes parallellt i de 6 medverkande länen) och en behovsinventering hos kreatörer med fokus på vilka hinder och möjligheter de upplever kopplat till entreprenörskap och företagande. FAS 2: Den andra fasen handlade om att förankra projektet och öka kunskaperna om den kreativa sektorns struktur, omfattning och potential samt att påverka attityder gentemot sektorn. Arbetet riktades till politiker, tjänstemän, entreprenörsfrämjande organisationer och övriga beslutsfattare. FAS 3: Under den tredje och avslutande fasen fokuserade projektet på att skapa en plattform för nätverkande och samarbeten mellan kreativa sektorns verksamheter samt mellan kreatörer och verksamheter inom andra branscher. Verksamheter Den kreativa sektorn är bred och innefattar verksamheter på olika nivåer och områden. Den utgörs av både själva skapandet och de verksamheter som på olika sätt stöttar skapandet i form KRUT Kreativ utveckling 3

4 Exempel och effekter Nedan följer några exempel på KRUTprojektets arbete i Uppsala län och vilka effekter dessa insatser resulterat i: Sedan projektet startade har vi i Uppsala län haft ett mycket positivt och nära samarbete med olika entreprenörskapsfrämjande organisationer som exempelvis Almi Företagspartner, länets NyföretagarCentrum, Drivhuset Uppsala, E-fabriken (Entreprenörsfabriken), Turismakademin med flera. Som ett resultat av detta kunde vi starta upp aktiviteter riktat till affärsrådgivare mycket tidigt i projektet. Exempelvis grundades ett seminarieseriekoncept i fyra delar med namn Med kreativitet som affärsidé (våren 2009) som arrangerades i september-december En komprimerad och specialanpassad version av seminarieserien arrangerades även för kultur- och näringslivstjänstemän i november Konceptet med seminarier för affärsrådgivare har sedan spridits i komprimerade eller liknande former inom KRUT:s övriga regioner samt till Stockholm, Värmland, Dalarna och Gävleborg. Arbetet med affärsrådgivare låg före i tiden och har visat sig vara rätt väg att gå. Något som också har bekräftats via Regeringens Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar som publicerades efter att seminarieserien skapats. Intresse för nya kontakter När KRUT-projektet startade i Uppsala län 2008 fanns det inte någon upparbetad kontakt med kreatörer och det var egentligen inte förrän under projektets avslutande år som vi hade möjlighet att rikta våra aktiviteter till dem. När kontakten väl togs var efterfrågan stor och uppskattad. Under tiden KRUT Uppsala län arbetat mot kreatörer har det varit mellan deltagande kreatörer under de olika aktiviteterna som arrangerats för dem (workshops, nätverksträffar, NyStartsdag, mässtillfällen etc.). Sammanlagt har 195 st olika kreatörer från olika branscher medverkat och tillsammans med övriga deltagare blir det totalt ca 419 personer som deltagit i KRUT Uppsala läns aktiviteter. Via KRUTs nätverksträffar har ett kvinnligt närverk utvecklats parallellt: KAX Kreativa affärskvinnor i samverkan som vid sina träffar fokuserar på frågor runt affärsmannaskap och företagande. Arbete över gränserna Under hela projekttiden har KRUT Uppsala län strävat efter att arbeta efter den så kallade FUNK-modellen som innebär att koppla ihop Forskning, Utbildning, Näringsliv och Kreativa sektorn (kultur i original). Det har inte alltid varit lätt och arbetet har varit trevande. Vi började med att föra dialog med och anlita forskare som Dominic Power och Johan Jansson, Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet, som har Innovationer inom kulturella näringar som forskningsområde. Projektet har haft kontakt med det nystartade kandidatprogrammet i Kulturentreprenörskap (180p) på Uppsala universitet och även haft ett nära samarbete med John Bauergymnasiet i Uppsala. Arbetet enligt FUNKmodellen gick trögt till en början. Men genom ett initiativ om att skapa samtalsarenor, där Uppsala universitet öppnar upp dörrarna och forskning inom Humaniora-Samhällsvetenskap möter regionen, verkar vi slutligen ha hittat fram till ett forum enligt FUNK-modellen. Detta framtida samarbete fortsätter nu via projektets huvudmän Kultur i länet och Regionförbundet Uppsala län. Framtida satsningar för den kreativa sektorn i Uppsala län efter projektets slut KRUT-projektets huvudmän Kultur i länets och Regionförbundet Uppsala läns vilja är att ta tillvara på projektets resultat och erfarenheter genom flera olika initiativ som möjliggör detta. 4 KRUT Kreativ utveckling

5 Anna Steinwall/projektledare och Jenny Nilsson/projektassistent i KRUT-projektet. Exempel på strategiska initiativ: Landstingets kulturnämnd har gett Kultur i länet ett fortsatt uppdrag att uppmärksamma och stärka företagande och dess betydelse inom kultursektorn. Den kreativa sektorn lyfts även fram i landstingets inriktning för kulturverksamheten Just nu pågår en process i regionen där Affärsplan Uppsala län utvecklas. Det är en regional handlingsplan för innovation och näringslivsutveckling och där kommer även kreativa näringar att beröras. Övriga framtida insatser kopplat till KRUT Uppsala läns arbete är: Underhålla KRUT:s nätverk och mötesplatser efter projekttidens slut Fortsatta erfarenhetsutbyten och fortbildning för affärsrådgivare och tjänstemän Ta fram en avsiktsförklaring i början av 2011 om hur Uppsala län ska arbeta med de kreativa näringarna Främja ytterligare satsningar för länets verksamma inom besöksnäringen kopplat till entreprenörskap och företagande via exempelvis den ideella föreningen Turismakademin Utveckla projektidéerna kreatörslots samt en mötesplats i Österbybruk som är ett av bruken inom Vallonbruk i Uppland. Handlingsplan på nationell nivå Under hösten 2009 har Regeringen tagit fram en handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Handlingsplanen är en plattform för kommande uppdrag och samarbeten mellan myndigheter inom närings- och kulturpolitiken under perioden I koppling till denna har regionen bjudits in till dialogmöte för framtida satsningar och fått möjlighet att påverka och ge förslag på prioriterade insatsområden. KRUT Kreativ utveckling 5

6 Innehåll Förord 02 Sammanfattning KRUT-projektet 03 Exempel och effekter 04 Innehållsförteckning 06 Bakgrund 07 Om KRUT-projektet 09 Organisation, syfte, mål och målgrupp 10 Vad har vi gjort och hur? 11 Projektets tre faser 11 FAS 1: Kartläggning och behovsinventering 12 Bearbetning av statistik 13 Kreativa sektorns omvärld 16 Djupintervjuer bland intresseorganisationer 22 Workshop med yrkesverksamma konstnärer 23 FAS 2: Förankring och attitydpåverkande arbete 25 Politiker och övriga beslutsfattare 26 Entreprenörskapsfrämjande organisationer 26 Utbildningsväsendet 27 Sammanfattning av utvärderingarna 35 Seminariedag om kreativa sektorn 38 Plattform och nätverksbyggande arbete för kreatörer 39 1: Säljteknik för kreatörer 39 2: Möte med entreprenörsfrämjande organisationer 39 3: Dialog mellan kreatörer och politiker 40 4: Referensmarknadsföring 40 5: Besöksnäring och filmturism 41 Utvärdering och resultat 41 NyStart unga kreatörer 42 Regional tillväxt genom kreativitet 42 Framtidsworkshop 43 Övergripande resultat 44 Framtida satsningar 45 Satsningar kopplat till KRUTs arbete 45 KRUTs förslag: Kreatörslots 46 Ytterligare förslag för fortsatt arbete 48 KÄLLHÄNVISNING 49 BILAGEFÖRTECKNING 50 FAS 3: Plattform för samverkan och tillväxt 28 Seminarieserie för affärsrådgivare 29 Del 1: Med kreativitet som affärsidé 30 Del 2: Det kreativa företagandet 31 Del 3: Att leva på sin talang och kreativitet 32 Del 4: Idéer med kreativitet 34 6 KRUT Kreativ utveckling

7 Bakgrund Vad är kreativa sektorn? När Kulturutredningen tillsattes 2007 för att se över kulturpolitiken, dess inriktning och arbetsformer och att lämna förslag om de förändringar som följer av kommitténs överväganden (1) sattes kulturen ännu starkare på debattkartan. Aldrig förr har kulturen; dess uttryck, utövare och åskådare diskuterats och skärskådats på liknande sätt. Den dåvarande kulturpolitiken hade 30 år på nacken. Tänk så mycket som kan hända och faktiskt har hänt på dessa 30 år. Den teknologiska utvecklingen har exempelvis bidragit till och drivit på globaliseringen av vårt samhälle. Genom tekniska lösningar kommer vi närmare varandra och världen känns genom det allt mindre (2). Vill ha upplevelser Dagens människor styrs av identitetssökande, självförverkligande och självutveckling (3). Maslow s behovstrappa är sedan länge uppfylld i västvärlden, våra basala behov är stillade. Detta har lett till ett fenomen som ses världen över: människor idag behöver och vill ha upplevelser. Det estetiska, kreativa och kulturella blir allt viktigare, inte bara socialt utan också ekonomiskt. (2) Detta märks inte minst genom den uppsjö av begrepp som florerar här i Sverige; upplevelseindustrin (4), kreativa sektorn (5), kulturella och kreativa näringar (6). Oavsett vad vi väljer att kalla det så handlar samtliga om just det estetiska, kreativa och kulturella på olika sätt. Viktig för utvecklingen Varför ska vi intressera oss för den kreativa sektorn och de kreativa och kulturella näringarna? Europeiska rådet underströk de kulturella och kreativa näringarnas vikt för innovation, sysselsättning och tillväxt vid ett möte De framhöll även att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt dessa sektorer och stimulera små företag som ingår i dem. (7) I svenska budgetpropositionen från samma år finns att läsa: Kulturen har en viktig roll för utvecklingskraften runt om i Sverige. (8) Tillväxt och attraktion Kulturrådet framhåller i sin rapport om entreprenörskap och företagande inom kultursektorn att det finns en förändrad syn på kulturens roll, inte minst i regionerna, där man ser kulturen som en möjlighet att skapa tillväxt och att göra regionen attraktiv för boende och turister parallellt med att betona kulturens och konstens värde i utvecklingen av samhället. (9) Bred sektor med utvecklingspotential Men vad menar vi då när vi pratar om kulturella och kreativa näringar? Förr var det främst konstnärlig verksamhet som räknades in under kulturbegreppet. I det vi kallar den kreativa sektorn innefattas inte bara musik, teater, litteratur och konst utan även tv- och datorspel, turism, design och mode bland mycket annat. (Se begreppsnyckel på sid 9) Det är en bred sektor med stor utvecklingspotential. Viktig för många Den kreativa sektorn är dessutom viktig för andra sektorer. Inom marknadsföring pratar man om att skapa mervärden för konsumenten, inom personalvetenskap om att skapa en god miljö för sina anställda och medarbetare. I den processen är den kreativa sektorn ovärderlig. I de flesta kontorsmiljöer finns det konst på väggarna av något slag, kanske något konsthantverk som pryder konferenslokalen, bakom mönstret på textilierna står en designer eller illustratör. Kreatörer behövs för utformning av säljmaterial och för radioreklamen eller reklamfilmen. För att inte tala om de underhållande delarna av kreativa sektorn som enga- KRUT Kreativ utveckling 7

8 geras när vi vill koppla av, skratta en stund eller uppleva något nytt. Kreativa företagare en grupp att räkna med Fler och fler vill, försöker och faktiskt också livnär sig på sin kreativitet. (2) Men det är en konst att leva på kreativitet och kultur. Kulturgeograferna Dominic Power och Johan Jansson vid Uppsala Universitet har i sin forskning kring innovationer i kulturella näringar funnit att 60 % är företagare och innehar f-skattesedel (ca 20 % av dessa kombinerar företagande med anställning). Men för den så kallat ofrivillige företagaren är f-skattesedel och företagande ett måste för att kunna ta betalt. (10) Företag i den kreativa sektorn (så kallade K-företagare) är dessutom generellt sett mer hållbara då de är mindre känsliga för konjunktur- eller valutaförändringar. Verksamheterna bygger på individen och dennes drivkraft. (11) Kulturentreprenörer, K-företagare, kreativa företagare, ja, vad man än använder för uttryck så är det en grupp att räkna med i vårt samhälle. Satsningar bidrar till tillväxt Genom att satsa på och investera i den kreativa sektorn skapar vi förutsättningar för hållbara samhällen, städer och regioner. En ort med brett kulturutbud och livskraftiga företag har en stark attraktionskraft, det i sin tur bidrar till social och ekonomisk tillväxt. I KRUT-projektet är det just det vi gjort satsat på och investerat i den kreativa sektorn. Sedan starten 2008 har mycket förändrats. Om det och mycket mer kan du läsa i denna rapport. Fotnötter 1. Kommitédirektiv Kulturpolitikens inriktning och arbetsformer. Dir. 2007:99 2. Kolmodin, A (red) (2008) Globalisering och kultur. Institutet för tillväxtpolitiska studier. A2008: Toebosch, L. (2001) Att uppleva evenemang, Minnesskapande evenemang mötesengagemang och mervärdeseffekter (s. 9-16). Kalmar: Baltic Business School, Högskolan i Kalmar. 4. KK-Stiftelsen, 5. KRUT-projektet, 6. Regeringen, 7. Kolmodin, A. et al (2008) Kreativ tillväxt? - En rapport om kreativa näringar i politik och statistik. A2008: Regeringens budgetproposition för Kulturrådet (2008) Entreprenörskap och företagande inom Kulturrådets verksamhetsområde. 10. Jansson, J. och Power, D (2008) Leva på kultur: Möjligheter och utmaningar för företagare och anställda inom kulturella näringar. (Preliminära resultat från en studie av kulturella näringar.) Centre for Research on Innovation and Industrial Dynamics. 11. Nielsén, T. (2006) FUNK. En tillväxtmodell för upplevelseindustrin. KK-stiftelsen. Bild från konferens Regional tillväxt genom kreativitet 8 KRUT Kreativ utveckling

9 Om KRUT-projektet Samarbetsprojekt om kreativa sektorn som tillväxtfaktor i Östra Mellansverige År 2007 kontaktade Östsam (Regionförbundet Östergötland) Kultur i länet (Landstinget i Uppsala län) och Regionförbundet Uppsala län med ett erbjudande om att vara med i ett större projekt som skulle fokusera på företagandet och entreprenörskapet inom den s.k. kreativa sektorn. Regionförbundet Östsam hade något år tidigare utfört en statistisk kartläggning av den kreativa sektorn i Norrköping (se bilaga 1). Regionförbundet Östsam hade i koppling till detta arbete en önskan att bredda och fördjupa sig inom området kreativa sektorn och gick därför ut med en förfrågan om intresset för ett samarbetsprojekt till regioner inom Östra Mellansverige (Uppsala län, Örebro län, Västmanland, Sörmland) samt till Södra Småland (Kronobergs län). Uppsala län beslutade sig att gå med i projektet och en av orsakerna var bland annat intresset av att lyfta upp och lägga fokus på hur kulturen och den kreativa sektorn kunde ses som tillväxtfaktor. Frågan om vad kulturen/konsten gör för regionen faller även in bra under det som är Landstingets tredje uppdrag Kulturplanering och vid denna tidpunkt hade man på Landstinget i Uppsala län ganska nyligen antagit nya kulturpolitiska mål och strategier. Det fanns därför starka skäl till att satsa på projektet, enligt Kultur i länet och Regionförbundet Uppsala län. Projektets syfte faller även in under Kultur i länets mål ekologisk hållbarhet, att stödja ideella organisationer samt stärka de kulturella nätverken. BEGREPPSNYCKEL Definition av den kreativa sektorn Kreativa sektorn är ett begrepp som inspirerats av tidigare brittiska studier av vad de kallar Cultural and Creative sector. Modellen som används i brittiska studier har översatts till svenska förhållanden. Den kreativa sektorn är bred och dess verksamheter finns i 20 delsektorer som i sin tur delas in i fyra huvudsektorer. Den utgörs inte enbart av skapandet utan även av de verksamheter som stöttar skapandet i form av material, reproduktion, distribution, bevarande och utbildning ett så kallat värdesystem. På sidan tio kan du se denna modell och matris som synliggör verksamheter och roller som tas upp längre fram i denna rapport. (Källa: Kreativa sektorn i sex län. En jämförande studie inom projektet KRUT kreativ utveckling. Light-version). Bilaga 2a. FUNK FUNK är en modell som utvecklades under KK-stiftelsens 10-åriga arbete att främja upplevelseindustrin i Sverige. I FUNK en tillväxtmodell för upplevelseindustrin går följande att läsa: FUNK är / / en förklaringsmodell som beskriver hur tillväxt kan stimuleras och förstärkas i upplevelseindustrin. Modellen beskriver hur resurser och verksamheter bättre bör samordnas för att maximera olika in satser. Modellen kan dessutom användas både på nationell och lokal nivå. FUNK som förkortning står för forskning, utbildning, näring och kultur. Det är inom dessa områden som stimulerande åtgärder främst behövs för upplevelseindustrin. För att maximera den potentiella utvecklingen måste åtgärderna dessutom samverka. I många fall handlar det om att utveckla samarbetet mellan befintliga verksamheter, inte att starta upp nya aktiviteter. Ibland handlar det om attitydförändringar och att överbrygga revir. (T. Nielsén m.fl.) OPERA OPERA är ett processledningsverktyg framtaget i Finland och är ett sätt att öka delaktigheten i och effektivisera möten och processer. I processen utgår man från en öppen fråga där individuella tankar går över till parvis diskussion och sedan till större grupp. Utifrån de förslag gruppen har väljer de gemensamt ut ett antal insatsområden att presentera för övriga deltagare. Samtliga grupper hjälps sedan åt att prioritera och kategorisera de förslag som kommit fram. Slutligen beslutas vem eller vilka som bör ha ansvar för det fortsatta arbetet. KRUT Kreativ utveckling 9

10 Organisation, syfte, mål och målgrupp Det mellanregionala samarbetet I denna rapport har vi framförallt valt att lyfta arbetet som utfördes inom KRUT-projektet Uppsala län. För att fördjupa sig i det mellanregionala samarbetet i projektet hänvisar vi till den gemensamma slutrapporten som tagits fram, se den digitala versionen på den medföljande CD-skivan, bilaga 3. Organisation KRUT Uppsala län I Uppsala län ägs projektet av Kultur i länet (Landstinget Uppsala län) samt medfinansieras av Regionförbundet Uppsala län och EU:s strukturfonder. Rollfördelningen och organisationen ser olika ut inom samarbetsprojektet. För Uppsala läns del handlar det operativt om projektledare och projektassistent. En lokal styrgrupp finns också, där medlemmarna består av representanter från ägare och finansiär samt VD på Almi Företagspartner Uppsala AB. KRUT Uppsala län har även två personer från den lokala styrgruppen kopplade till KRUT-projektets mellanregionala styrgrupp. Syfte och mål Syfte med projektet är att skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap och företagande inom den kreativa sektorn och därigenom öka tillväxten i regionen och i de övriga samarbetsregionerna. Detta sker bl.a. genom att utveckla verktyg för att starta och driva företag/verksamheter inom kreativa sektorn samt medverka till att stärka utveckling bland etablerade företag. En viktig del i projektarbetet var även att öka kunskapen om kreativa sektorns roll för tillväxt och entreprenörskap bland övrigt näringsliv, offentligoch ideell sektor. Målgrupp Projektets målgrupp är kreatörer, entreprenörer och företagare inom kreativa sektorn, entreprenörskapsfrämjande organisationer, politiker och tjänstemän, offentlig- och ideell sektor samt utbildare. En viktig uppgift för projektet var också att fånga upp den dolda potentialen av verksamma som inte var egna företagare under projektets gång. Den kreativa sektorn är bred och dess verksamhet finns mellan flera olika områden och nivåer. SEKTORER Material ROLLER/VÄRDESYSTEM Kreatörer Reproduktion Distribution Arrangörer Agenter Utbildning Stödfunktioner Bevarande Kulturarv/Information Museum, Bibliotek/Informationshantering Historiska platser/byggnader/hus, Arkiv Konst/Design Arkitektur, Artist/Dans/Festival, Musik Litteratur, Konst/Konsthantverk, Mode, Design Media/Digital Foto, FIlm/Video, Reklam, Tv/Radio Spel/Mjukvara/Dataservice, Tidningar Turism/Rekreation/Sport Turism, Djur/Natur, Friluftsliv, Sport Andlighet/Själsliv 10 KRUT Kreativ utveckling

11 Vad har vi gjort och hur? Projektets 3 faser KRUT-projektet är uppdelat enligt tre olika faser med olika syften och fokus men projektet har även varit en dynamisk process där arbetet med de olika faserna också pågått parallellt. Fas 1: Kartläggning och behovsinventering Kartläggning via statistik och behovsinventering genom djupintervjuer, enkätundersökningar, workshops m.m. Genom detta bygga upp kunskap om kreativa sektorns förutsättningar och villkor vad gäller företagande och entreprenörskap. Fas 1 ska ligga till grund för beskrivningar av regionernas kreativa sektorer och statistiska jämförelser ska utföras mellan regionerna. Fas 3: Plattform för samverkan och tillväxt Skapa arenor för samverkan och tillväxt av den kreativa sektorn och dess entreprenörer Kunskapsspridning om den kreativa sektorns villkor, behov av stöd och hur utvecklingsarbete sker inom området, samlade erfarenheter från projektet. Identifiera och etablera samverkan med lokala nätverk, samverkan med Forskning, Utbildning, Näringsliv och Kultur (FUNK-modellen). Nätverksbyggande mellan entreprenörer och mellan andra verksamma. Använda plattformar för att erbjuda de verksamma nätverk och olika typer av stöd som utvecklats i projektet. Fas 2: Förankring och attitydpåverkande arbete Beslutsfattare i de deltagande regionerna ska känna till projektet och ha kunskap om den kreativa sektorns struktur, omfattning och potential. Strategier ska finnas för hur man på regional och lokal nivå tänker satsa på att dels stödja en utveckling av den kreativa sektorn, dels ta vara på resurser i sektorn som bidrar till utveckling inom andra samhällsområden. KRUT Kreativ utveckling 11

12 Fas 1: Kartläggning och behovsinventering av kreativa sektorn i Uppsala län 12 KRUT Kreativ utveckling

13 För att få en känsla för hur stor sektorn är, hur många verksamheter och individer som sektorn innefattar samt även undersöka eventuella skillnader mellan de samarbetande regionerna utfördes en kartläggning via statistik. Statistik arbetades fram både på kommun- och länsnivå samt både enligt SNI 2002 och SNI Underlaget beställdes från Statistiska centralbyrån (SCB) via konsultföretaget Intersecta AB i Uppsala. Bearbetning av statistik Statistik insamlades och bearbetades av KRUTprojektet Uppsala län enligt de mallar som Regionförbundet ÖSTSAM hade tagit fram. Bearbetningen av data var på 5-siffrig SNI-kodsnivå och vi använde oss av nyckeltal som var verksamheten är belägen (kommun), juridisk form, antal sysselsatta och antalet anställda, medelinkomst och könsfördelning, inrikes och utrikes födda samt företagets storlek. Kreativa sektorn: En sektor att räkna med Fakta om kreativa sektorn Uppsala län (enligt KRUTs kartläggning, SNI 2007). I Uppsala län är av totalt verksamheter i Uppsala län inom den kreativa sektorn. Detta innebär att 17 % av länets verksamheter är inom den kreativa sektorn och 73 % av dessa har noll (0) anställda där egenföretagare utgör majoriteten av denna siffra. Antal sysselsatta individer är ca personer, varav ca är män och ca är kvinnor (54 % män 46 % kvinnor). Stor andel egna företagare KRUTs egen kartläggning samt ett flertal forskningsrapporter visar på att andelen egna företagare är stor i sektorn. Kulturarbetare har flera arbetsplatser med flera arbetsgivare och agerar Diagram nedan: sysselsatta enligt KVINNOR sektorer i OCH Uppsala MÄN län mellan kvinnor och män (individdata). 31 % är högutbildade med högskoleutbildning på tre år eller mer Totalt Kreativa sektorn individer varav Föreningsliv 582 individer Turism/Sport Rekreation Media/ Digital Konst/ Design Kulturarv/ Information Totalt Totalt Totalt Totalt 876 KRUT Kreativ utveckling 13

14 Totalt sysselsatta enligt sektorer i samtliga 6 regioner inom KRUT (individdata) Föreningar Totalt (inklusive föreningar) Turism/Sport Rekreation Media/ Digital Konst/ Design Kulturarv/ Information Sektorer Alla sektorer Sysselsatta enligt sektorer i Uppsala län (individdata) ofta genom eget företag. Om man enbart fokuserar på företagandet inom kultur är enligt forskare Dominic Power och Johan Jansson, Uppsala universitet, så många som 40 % egna företagare och om man adderar dem som både är anställd och driver eget företag hamnar siffran på 60 %. Läs mer angående länsstatistiken för Uppsala län i bilaga 4a & b TOTALT Diagram nedan: sysselsatta enligt sektorer i Uppsala län totalt (individdata). Antal sysselsatta i procent som är företagare och efter region När diagrammet nedan betraktas blir det tydligt att arbetsställenas generella storlek mellan regionerna varierar stort. I Uppsala län utgör arbetsställena cirka % av hela ekonomin Jämförelse av antalet sysselsatta mellan kreativa sektorn och andra sektorer (Värdet för Kreativa sektorn från sexlänsregionen) Totalt antal sysselsatta hela ekonomin inom sexlänsregionen är individer och av dessa är Turism/Sport Rekreation Media/ Digital Konst/ Design Kulturarv/ Information Kommentar: För att veta antalet kvinnor och män i procent, se bilaga 2c. 14 KRUT Kreativ utveckling

15 Arbetsställen i huvudsektorer och roller inom kreativa sektorn (Totalt antal arbetsställen inom sexlänsregionen ca ) Föreningsliv Totalt Totalt (inklusive föreningar) Turism/Sport Turism/Sport Rekreation Rekreation Media/ Media/ Digital Digital Konst/ Konst/ Design Design Kulturarv/ Kulturarv/ Information Information Sektorer Alla sektorer totalt individer inkl. föreningar inom den kreativa sektorn. Dessa siffror visar att kreativa sektorn är en sektor att räkna med och att den är något större än byggsektorn. Läs mer om den jämförande statistiska kartläggningen i bilaga 2a, b & c. SLUTSATSER statistisk kartläggning av Uppsala län Möjligheter och styrkor med kartläggning via statistik är att skapa ett underlag för ökad kännedom om den kreativa sektorns storlek, betydelse och förutsättningar. Underlaget användes även för att öka de positiva attityderna till kreativa sektorns verksamheter framförallt bland förtroendevalda och tjänstemän. Det har dessutom varit ett sätt att lyfta upp den kreativa sektorn som en mycket viktig sektor i diskussioner runt regional tillväxt och företagarklimatet i regionen. Under kartläggningsarbetet av den kreativa sektorn i Uppsala län har en koncentration av verksamheter inom Media/Digital samt Konst/ Jämförelse av antalet sysselsatta mellan kreativa sektorn och andra sektorer. 19 % TILLVERKNING GRUVOR ENERGI 17 % HÄLSO/ SJUKVÅRD 7 % BYGG ÖVRIGT 49 % 8 % KREATIVA SEKTORN KRUT Kreativ utveckling 15

16 Design identifierats. Detta ger en indikation på att framtida utvecklingsarbete framförallt kommer att riktas mot dessa huvudsektorer. För delsektorn Turism/Rekreation/Sport finns idag en aktör, Turismakademin i Uppsala län, som arbetar för kompetensutveckling och för att stärka entreprenörskapet inom besöksnäringen. Avgränsning samt problematik kopplat till statistikbearbetning I Uppsala län har vi även avgränsat statistikkartläggningen genom att ta bort några punkter och delar där data har bearbetats och finns tillgängligt. Dessa är branschen taxi och sektorn Måltid. Orsaken till att vi valt att ta bort dem berodde på en överrepresentation av renodlade taxi-verksamheter som gav en felaktig bild av den kreativa sektorn samt att område Måltid till stor del innehöll jordbruk, skogsbruk och djuruppfödning. Något som är viktigt att observera när det gäller den framtagna statistiken för delsektorn Turism/ Rekreation/Sport är att andlighet och själsliv också ingår. Då framförallt Uppsala kommun är dominant när det gäller antalet trossamfund kan statistiken därför ge en otydlig bild av antalet verksamma inom besöksnäringen. Kommunstatistiken svårt med korrekt bild Att statistiken för den kreativa sektorn är svår att tyda och att den inte ger en helt korrekt bild av sektorns verksamheter och storlek, utgör ett problem när den presenterades för länets kommuner. Framförallt har det varit svårigheter med att ge en korrekt bild i de mindre kommunerna, genom att statistiken många gånger av sekretesskäl visar på 0 verksamheter, men att det egentligen kan röra sig om 1-5 verksamheter. Dock brukar den lokala kännedomen vara hög i de mindre kommunerna, så att det ändå ganska lätt går att identifiera de verksamheter som finns fast de är exempelvis under 5 i antalet. En ytterligare orsak till att vi inte har valt att presentera statistiken för Uppsala län på kommunnivå i denna rapport är problematiken med överlappning mellan de olika sektorerna. Att istället redovisa statistiken på en länsnivå ger en mer rättvis och tydlig bild av sektorns omfattning och struktur. Nationell mätstandard saknas Viktigt att poängtera är att det under projekttiden saknades nationella standarder för statistik inom området, så olika undersökningar mäter olika saker. Kreativa sektorns omvärld i Uppsala län Stort intresse för att stödja kreativa entreprenörer och verksamheter Under kartläggningsfasen har de entreprenörsfrämjande organisationerna, som nämns i denna rapport, redan under kartläggningsfasen visat ett stort intresse av att samarbeta med KRUTprojektet Uppsala län för att stödja den kreativa sektorns entreprenörer och verksamheter. Under den första inventeringen av den kreativa sektorn i Uppsala län har även ett flertal intressanta nätverk/kreatörer identifierats både inom länets största kommun, Uppsala, men även många i de övriga kommunerna i länet. En fördel för utvecklingen av den kreativa sektorn i Uppsala län är också att det redan idag finns många upparbetade kontakter och samarbeten mellan aktörer, nätverk och offentlig sektor. Utbildning och forskning viktiga för den kreativa sektorns utveckling Inom Uppsala universitet finns ett Kandidatprogram i kulturentreprenörskap, på 180 högskolepoäng. Då detta program riktar sig till studenter som vill kombinera humanistiska ämneskunskaper med praktiskt orienterade kurser är denna utbildning speciellt intressant att följa. Exempel på de praktiskt orienterade kurserna är entreprenörskap, ekonomi, projektplanering och strategisk kommunikation. CIND, Kulturgeografiska institutionen Forskning inom universitetet som är speciellt viktig för sektorn är framförallt den som bedrivs inom Centrum för forskning om innovationer och näringslivsomvandling (CIND), som har sitt säte vid Kulturgeografiska institutionen. Inom CIND bedrivs bl.a. ett aktuellt forskningsfält som gäller de kulturella/kreativa industrierna och kunskapsekonomin. Då denna forskning handlar om innovationer inom kulturella näringar är det 16 KRUT Kreativ utveckling

17 Dragon Gate, Älvkarleby KRUT Kreativ utveckling 17

18 gymnasieskolor som var speciellt intressanta för KRUT-projektet är John Bauergymnasiet Uppsala, Westerlundska gymnasiet i Enköping och GUC (Grafiskt utbildningcenter i Uppsala). Foto Clarence Werdin. av stort intresse för KRUT-projektet. Vi har också tillsammans med universitetet utfört en översiktlig inventering på vad som finns inom universitetet som kan kopplas till den kreativa sektorn och dess tillväxtpotential. Några exempel är måltidsforskning, musikvetenskap, media- och kommunikationsvetenskap, entreprenörskap m.fl. Folkhögskolor I Uppsala län finns två folkhögskolor som har utbildning inom det estetiska området. Dessa båda folkhögskolor besitter olika typer av kompetenser som kompletterar varandra. Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö har utbildning inom foto, film, skrivande, kultur, historia, bistånd, ekologi och friskvård. Framförallt skolans utbildning inom foto och skrivande har en mycket hög nationell kvalitet. Skolans huvudman är Föreningen Norden. Wiks Folkhögskola är kopplad till Landstinget Uppsala län och Kultur i länet. Där finns bl.a. fyra olika ettåriga estetiska kurser: musik, konst, teater och skrivarkurser. Det finns även ett flertal gymnasieskolor inom Uppsala län som har program inom estetiska ämnen och inom entreprenörskap, några exempel på Kommunbesök i Uppsala län I koppling till den statistiska kartläggningen besökte KRUT Uppsala län samtliga av länets 8 kommuner (antal invånare totalt [ ]) för att presentera statistiken samt diskutera runt den kreativa sektorns betydelse med kultur-, näringslivs- och turistchefer. De aktuella kommunerna var Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby, Uppsala och Östhammar. Varje kommun fick en anpassad information efter vad den enskilda kommunens statistik visar, även en länsbeskrivning presenterades. Syftet var att besöka beslutsfattare inom tillväxt och kultur i länets samtliga kommuner och tillsammans med dem påbörja inventeringen av aktörer, nätverk etc. som är verksamma inom den kreativa sektorn i de aktuella kommunerna. Detta för att ge mer innehåll till statistiken samt att identifiera behov, nätverk etc. Detta innebar slutligen ca 15 st muntliga presentationer i olika sammanhang som utfördes under loppet av tre månader. Exempel på aktörer, nätverk och kreativa initiativ i Uppsala län: (Detta är endast ett urval av exempel som kom fram under dessa kommunbesök och vissa delar av informationen kan vara hämtad från respektive kommuns eller verksamhets hemsida). Enköpings kommun (antal invånare [ ]) Enköping har under projekttiden påbörjat ett arbete med Cultural Planning. Enligt kommunen har Enköping ett rikt kulturliv, där det finns mycket att välja på för alla smakriktningar och åldrar. Kommunen har också ett starkt engagemang i kretsloppstänkandet, har många trädgårdsentreprenörer och är känd för sina vackra och unika trädgårdar. Några övriga exempel från Enköpings kommun är; Enköpings musikklubb som är mycket driftiga enlig kommunen samt Kulturskolan (musik- och dans) som har ett mycket gott rykte där många använder skolan som förebild och gott exempel. Kommunens största evenemang kopplat 18 KRUT Kreativ utveckling

19 till den kreativa sektorn är Enköpings kulturvecka och Kultur i mötet samt Vårkonst konstrunda vid påsk. Heby kommun (antal invånare [ ]) Är en kommun där hästnäringen har en stor betydelse och Häst i Heby som är en ideell förening verkar för ett gynnsamt hästklimat. Denna förening är mycket viktig för kommunen då deras ambition är att profilera sig som hästkommun. Några övriga exempel från Heby är älgparken Gårdsjö Älgpark som enligt Uppsala Tourisms undersökning bara i år (2010) har fått upp till besökare (både nationella och internationella). Tärnsjö läder (garveri) har blivit mycket berömt även internationellt för dess kvalitet när det gäller garvningsteknik. Kommunen vill också gärna lyfta fram de lokala konstnärerna ÅC Danell och Sonja Pettersson. Ett evenemang som sker varje sommar sedan 2008 är Fest i Heby som är en samlingsaktivitet för kulturturism i kommunen. Inom kommunen finns sex medeltida kyrkor, Krusenbergs herrgård och Noors slott. Det finns sju kända fornborgar i Husby-Långhundra socken och den mest kända är Broborg, som är en befästningsanläggning från järnåldern. En drivande aktör som syns och märks inom upplevelser anser kommunen att företaget Form Träning & Hälsa är. Andra exempel är Brantshammar stuteri Håbo kommun (antal invånare [ ]) Centralorten i kommunen är Bålsta och Sveriges mest kände Bålstabo är den folkkäre Lasse Åberg. Enligt Lasse Åberg själv innefattar hans CV bl.a. filmstjärna, banansångare, musikalmakare, reklamare men mest av allt museiman. Åbergs Museum i Bålsta har en av världens främsta samlingar av Disney-föremål och en viktig aktör för Håbo kommun. Andra exempel från kommunen är Skokloster slott som idag är ett av världens förnämsta barockslott samt Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö, framförallt skolans utbildning inom foto och skrivande har en mycket hög nationell kvalitet. Ett viktigt evenemang i kommunen är den årliga Håbo-festdag som är en dag fylld av musik, aktiviteter, uppvisningar, marknad, företagsmässa och utställningar. Knivsta kommun (antal invånare [ ]) I kommunen finns mycket av kulturarv (kulturmiljöer) bl.a. Morastenar som är ett monument där kungaval hållits under Sveriges medeltid. Monumentet ligger på Mora äng i Lagga socken. På Gårdsjö älgpark i i Heby kommun erbjuds besökarna närkontakt med skogens konung. KRUT Kreativ utveckling 19

20 med hästuppfödning sedan 1964, full- och halvblodshästar för galopp och ridsport samt Östuna som är ett känt travstall. Evenemang i kommunen är exempelvis Husaby Marken en medeltida marknad och folkfest i Husby-Långhundra samt den årliga Kvarnens dag. Tierps kommun (antal invånare [ ]) I kommunen finns Föreningen Vallonbruk i Uppland, en ideell förening vilken arbetar för att bevara, beskriva, utveckla och marknadsföra de uppländska vallonbruken. Genom arbetet får regionens attraktioner fler besökare vilket i sin tur genererar skatteintäkter till kommuner och landsting. Ett annat exempel från kommunen är Eric Sahlström-Institutet, en stiftelse som har till uppgift att främja folkmusiken, folksången och folkdansen i det svenska samhället. I verksamheten skall samhörigheten mellan musiken, sången och dansen särskilt betonas och stor vikt läggas vid nyckelharpans fortlevnad och utveckling. En aktör som kommunen också gärna vill lyfta fram är Tobo Glasblåseri som invigdes i september Ett evenemang kopplat till den kreativa sektorn som är viktigt för Tierp är den årliga konstrundan Konst på väg där ett 40-tal konstnärer och konsthantverkare öppnar sina ateljéer och utställningslokaler på olika platser i Tierps kommun varje påsk. Älvkarleby kommun (antal invånare [100630]) Består av mycket natur och kultur och turismnäringen är mycket viktig för kommunen. Kommunen har även en hög andel föreningar (ca 125 st) jämfört med kommunens storlek. Laxön är ett besöksmål i kulturmiljö vid Dalälven, tidigare militärt område. På Laxön finns många olika verksamheter, bl.a konst och konsthantverk. Stig Dagermansällskapet bildades i maj 1987 med syfte att uppmärksamma ett författarskap av stor betydelse. Idag har sällskapet omkring 250 medlemmar. Dragon Gate är ett kinesiskt affärs- och kulturcentrum under uppförande vid E4 öster om Dalälven. Några exempel på viktiga evenemang i kommunen är den årliga Fallens dag samt utdelningen av Stig Dagermanspriset som ges till den, de eller den organisation som i Stig Dagermans anda verkar för att värna om det fria ordets betydelse och tillgänglighet. Uppsala kommun (antal invånare [ ]) Är länets största kommun och med detta också den som erbjuder mest inom kreativa sektorn och av kulturupplevelser, nätverk etc. Här kommer några exempel; Uppsala är en av Sveriges körtätaste städer, utnämnd bl.a. av UNT 1990 till Körernas huvudstad i Norden. Uppsala har ett stark religiöst och historiskt fäste och symbolen för Uppsala stad är framförallt Domkyrkan och Uppsala slott. Några exempel på museum som finns i Uppsala kommun är Gamla Uppsala museum, Uppsala Konstmuseum, Bror Hjorths Hus, Evolutionsmuseet och Biotopia. Kopplat till Uppsala Universitet finns exempelvis Linnéträdgården, Botaniska trädgården och Linnés Hammarby. Teatrar är exempelvis Stadsteatern, Riksteatern, Reginateatern, Teater C och Panikteatern inklusive Lilla Teatern. Uppsala Konstnärsklubb är en förening för yrkesverksamma konstnärer. Uppsala kommun är också en stark aktör när det gäller IT- och mediasektorn, ett exempel är ICT Uppsala som är en branschförening för Uppsalas IT-företag. I Uppsala finns även ett av nordens största dataspelsföretag, Starbreeze, med ca 120 st anställda. Övriga exempel kopplat till kreativa sektorn är Uppsala Konsert & Kongress, Katalin and all that Jazz, Vasaborgen Uppsala slott och Pelle Svanslös hus. Evenemang som av kommunen lyfts fram som speciellt viktiga är Kulturnatten, Internationella Gitarrfestivalen, Uppsala ReggaeFestival, Uppsala Internationella Kortfilmsfestival samt Ordsprak Uppsalas internationella poesifestival. I Uppsala kommun finns två olika tidningar/ magasin som riktar sig till företag/mötesplatser och kultur. Dessa är Relation (tidning och mötesplats) samt BIZ&ART, ett magasin om kultur och affärsliv i Uppsala. Se bilaga 23, artikel om KRUT. Östhammars kommun (antal invånare [ ]) Östhammar är en författar- och föreningstät kommun. I kommunen finns bl.a Österbybruk, som ingår i Vallonbruk i Uppland och är en herrgårdsmiljö och bruksgata med byggnader från framförallt och 1800-talen. Där finns även världens enda bevarade vallonsmedja från 1600-talet. Aktiviteter som sker i Österbybruk är exempelvis visning av vallonsmedja och smedsbostad, bruks- 20 KRUT Kreativ utveckling

21 vandring och spökvandring. Kopplat till Österbybruk finns även Bruno Liljefors ateljé som underhålls av Bruno Liljeforsstiftelsen. De största evenemangen i kommunen som är kopplat till kreativa sektorn är Nyckelharpsstämma i Österbybruk, Östhammars musikvecka, vinterkarnevalen Knutmasso, Eldfesten i Österbybruk, Ordfestivalen i Östhammar samt Badortsdagarna i Öregrund. Ett urval av entreprenörsfrämjande organisationer i Uppsala län ALMI Företagspartner Uppsala AB Deras uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt att stimulera nyföretagandet. Verksamheten täcker hela processen från idé till lönsamt företag. Inom de här områdena erbjuds framför allt två tjänster finansiering och affärsutveckling. Järnboden with love Bilden är ett digitekniskt collage av konstnär/illustratör Anna Helldorff. NyföretagarCentrum består i Uppsala län av NyföretagarCentrum Norduppland, Uppsala, Knivsta och Enköping. NyföretagarCentrum ger kostnadsfri rådgivning och coachning till blivande entreprenörer och är en aktör som projektet tänker samarbeta med. Coompanion i Uppsala län erbjuder kostnadsfri rådgivning och information till människor som vill starta och driva företag tillsammans i demokratisk form, till exempel som ett kooperativt företag. Drivhuset i Uppsala är en ideell stiftelse som erbjuder studenter inom alla ämnesinriktningar vid Uppsala universitet och SLU kostnadsfri rådgivning inom starta eget. De arrangerar även föredrag, temadagar och programverksamhet med kurser inom till exempel säljteknik, marknadsföring och bokföring. Arbetsförmedlingen Kultur Media Uppsala län är en specialarbetsförmedling inom kulturområdet. Deras branschområden är Scen och ton, Bild och form samt Ord och media. Ung Företagsamhet är en icke vinstdrivande organisation som ger ungdomar inom gymnasieskolan möjligheten att utveckla sin företagsamhet genom att driva företag under ett läsår. Exempel på Övriga företagsstödjande aktörer E-Fabriken (Entreprenörsfabriken) är en ekonomisk förening som bildades i Heby kommun. Ett näringslivsprojekt under samma namn har även pågått under perioden Projekts syfte var att stödja framförallt dem som vill sälja produkter/tjänster via internet (e-handel) och för att stimulera entreprenörskap på landsbygden. C Företaget är ett koncept som är kopplat till Coompanion i Uppsala län där affärsidén är att erbjuda en juridisk och administrativ plattform för enskilda som tryggt och enkelt vill skapa sin försörjning genom affärsverksamhet, utan att starta eget företag. C Företaget fungerar som arbetsgivare och ansvarar mot en serviceavgift för administrativa funktioner och försäkringar under den tid som C-företagaren arbetar med sina kunder. KRUT Kreativ utveckling 21

22 Turismakademin Uppsala län är en ideell förening med företag och organisationer inom besöksnäringen (turism) i länet som medlemmar. Föreningens syfte är att verka för kompetensutveckling samt erbjuda mötesplatser till sina medlemmar. Företagslotsen Uppsala är en mötesplats där entreprenörer kan träffa andra som är eller vill bli egen eller låna mötesrum till kundmöte m.m. Företagslotsen Uppsala är ett samarbete av flera organisationer och myndigheter för att erbjuda vägledning, rådgivning och information. Uppsala kommuns Evenemangslots är kommunens kontakt gentemot arrangörer. Hit vänder sig arrangörer som behöver upplysningar om myndighetskrav, bidrag, evenemangsplatser eller arenor i Uppsala kommun. Djupintervjuer bland intresseorganisationer För att ytterligare få klarhet angående de förutsättningar som finns inom den kreativa sektorn kopplat till företagande och entreprenörskap genomförde KRUT Uppsala län djupintervjuer både via telefon och personliga besök med elva intresseorganisationer för olika konstarter. Resultatet av detta sammanställdes sedan i en rapport (se bilaga 5a). Aktuella Centrumbildningar som intervjuades var Filmcentrum, Danscentrum Riks, Konstnärscentrum Syd, Centrum för Fotografi, Illustratörscentrum, Musikcentrum Riks samt Väst, Författarcentrum Öst, Teatercentrum, Översättarcentrum och Konsthantverkscentrum. Då intresseorganisationerna gemensamt har 1000-tals medlemmar i Sverige ansåg KRUT Uppsala län att deras åsikter och uppfattningar var mycket relevanta för hur verkligheten är för de verksamma inom den kreativa sektorn och framförallt inom kultursektorn. Citat från djupintervjuerna och om vad KRUT-projektet bör fokusera på; Det är viktigt att KRUT lyfter fram att alla konstarter skiljer sig och inte är likvärdiga, vare sig det gäller arbetsförhållanden eller synen på företagande och entreprenörskap. När det gäller affärsrådgivning behövs specialkompetens; förståelse för att musiken ser annorlunda ut jämfört med exempelvis en keramiker som kanske har behovet av att investera i en ny brännugn och hitta finansiering till detta. Att diskutera den kreativa sektorn, från alla håll och alla nivåer framförallt på politisk nivå. Viktigt att sprida positiv energi och lyfta upp vikten av kulturens betydelse för samhällsutvecklingen. Via Författarcentrum kan man boka en författare som föreläsare. 22 KRUT Kreativ utveckling

23 Slutsats intresseorganisationer Under behovsinventeringen identifieras genomgående behov av: - Att synliggöras och lyftas fram som konstart och kreatör, dels för att stärka yrkesrollerna samt även för att tydliggöra kreativa sektorns betydelse för samhällsutveckling och ekonomi. - Att få tillgång till nätverk, forum och mötesplatser med såväl kunder som uppdragsgivare och producenter. - Utbildning i exempelvis sälj/ marknadsföring, nya tekniska lösningar, bokföring/ skatteregler/ momssättning och övriga regelverk som är speciella för kreativa sektorn. - Anpassad affärsrådgivning och förbättrade förutsättningar för företagande och entreprenörskap samt en bra infrastruktur för kreativa uttryck i form av arenor och lokaler. Viktiga aspekter att uppmärksamma är vidare: Politisk påverkan behövs för att förändra skatteregler, momsregler, a-kasseregler och avdragsmöjligheter för företag, så att det gynnar den kreativa sektorn bättre än idag. Många av kreatörerna är redan egna företagare med F-skattsedel, många är dock ofrivilliga företagare. Det är få som har fast anställning som yrkesutövande kreatör och detta resulterar i att det är svårt att överleva endast på det kreativa utövandet. Arrangörer, producenter och förmedlare är otroligt viktiga för kreatörerna. Här finns potential att privat lösa det som offentliga sektorn inte längre värdesätter medan behovet är otroligt stort; privata kulturförmedlare som ett led mellan kreatör och offentlig såväl som privat sektor. Workshop med yrkesverksamma konstnärer Med koppling till behovsinventeringen arrangerades även en workshop tillsammans med Kultur i länet där 40 yrkesverksamma konstnärer från Uppsala län deltog. Workshop med yrkesverksamma konstnärer. Syftet var att lyfta de hinder och möjligheter som finns i länet med utgångspunkt i det som kommit fram under djupintervjuerna med centrumbildningarna. Frågeställningarna för workshopens upplägg var: Hur är det att vara professionellt verksam inom olika konstarter i Uppsala län? och Vilka är hindren och möjligheterna för skapande verksamhet?, vilka kopplades till resultatet från behovsinventeringen hos intresseorganisationerna. (Bilaga 5b). Vid själva workshopen bearbetades frågan Hur kan vi agera för att förbättra möjligheterna/ övervinna de hinder som finns? genom processledningsmetoden OPERA. I metoden ingår det att gemensamt prioritera de viktigaste förslagen och sedan att kategorisera dem och ge dem en rubricering. De prioriterade punkter som kom fram vid denna workshop är: Deltagarna önskade en kulturkoordinator (kreatörslots) med specifika kunskaper om den kreativa sektorn samt om ekonomi och finansiering. Kulturkoordinatorns roll skulle vara som en typ av lots eller coach och hjälpa till med exempelvis att söka EU-pengar, förmedla kontakter, och liknande. Antingen i form av en Kulturakut dit KRUT Kreativ utveckling 23

Kreativa sektorn i sex län En jämförande studie inom projektet KRUT - Kreativ Utveckling

Kreativa sektorn i sex län En jämförande studie inom projektet KRUT - Kreativ Utveckling Kreativa sektorn i sex län En jämförande studie inom projektet KRUT - Kreativ Utveckling Heléne Bäckström, 2009 Förord Malin Sigurdsson jobbar på konsthallen Drakónen som drivs med kommunala och regionala

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE 3 INNEHÅLL Förord 1 Sammanfattning 7 2 Kulturpolitikens betydelse för entreprenörskap inom kulturområdet 8 3 Entreprenörskap och företagande

Läs mer

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID.

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. KRUT Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. Jag förstår inte varför folk är rädda för nya idéer. Jag är rädd för de gamla. JOHN CAGE KRUT Kreativ utveckling Producerad av: www.abebarod.se Text: Lars

Läs mer

Kulturella och Kreativa Näringar (KKN)

Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) Kulturella och (KKN) En översikt över aktörer och begrepp som berörs av regeringens satsning på KKN FRAMTAGEN AV STEFAN MOBERG VÅREN 2011, PÅ UPPDRAG AV KLYS Innehåll 3 Förord och sammanfattning Regeringens

Läs mer

Den kreativa sektorn

Den kreativa sektorn Den kreativa sektorn Ett verktyg utvecklat för att beskriva och förstå den kreativa sektorn - tillämpat på Norrköping Rapport 2006-03-14 Mia Sas, Fredrik Sunnergren och Heléne Jonsson Förord För några

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg Uppföljning av KKN Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Studiens genomförande och rapportens disposition...4

Läs mer

Kartläggning av de kulturella och kreativa näringarna i Dalarna och Gävleborg

Kartläggning av de kulturella och kreativa näringarna i Dalarna och Gävleborg Kartläggning av de kulturella och kreativa näringarna i Dalarna och Gävleborg februari 213 Analysen är beställd av Region Gävleborg och Region Dalarna och genomförd av Oxford Research AB. Datainsamling

Läs mer

Entreprenörskap, företagande och integration i Jämtlands län

Entreprenörskap, företagande och integration i Jämtlands län Entreprenörskap, företagande och integration i Jämtlands län Rapport från Förstudie Inkluderande och hållbar tillväxt för alla Anette Forsberg, Bräcke kommun augusti 2014 december 2014 (feb 2015) 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Tre enkätundersökningar

Tre enkätundersökningar Tre enkätundersökningar Sammanställning av svar från länets invånare, professionella kulturskapare och ungdomar Kulturenheten December 2011 Tre enkätundersökningar... 3 Enkät till invånare i länets kommuner...

Läs mer

Kreativa krafter. Stockholm-Mälarregionen. Rapport13:07

Kreativa krafter. Stockholm-Mälarregionen. Rapport13:07 Kreativa krafter Stockholm-Mälarregionen Rapport13:07 Joakim Sternö Tobias Nielsén UPPSALA LÄN VÄSTMANLANDS LÄN ÖREBRO LÄN STOCKHOLMS LÄN SÖDERMANLANDS LÄN Rapport 13:07 Utgiven av Mälardalsrådet, maj

Läs mer

Förstudie. Fördjupning av Knep, Kulturella näringars utvecklingsprogram.

Förstudie. Fördjupning av Knep, Kulturella näringars utvecklingsprogram. Förstudie. Fördjupning av Knep, Kulturella näringars utvecklingsprogram. Studie genomförd av David Karlsson, Lotta Lekvall och Sara Vogel-Rödin Nätverkstan 29 mars 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund...3

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv De regionala kulturaktörerna Kulturenheten September 2011 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Regionala kulturaktörer... 4 2 Musik... 7 2.1

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV

Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV 1 Förord Kompetensutvecklingsfrågorna för de yrkesverksamma inom scen, ton, film och TV var temat för ett seminarium

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Nätverket för upplevelseindustrin. Hur använder vi FUNK?

Nätverket för upplevelseindustrin. Hur använder vi FUNK? Nätverket för upplevelseindustrin Nybyggarna Hur använder vi FUNK? Vi bygger nytt. Och det säljer. 2 Inledning Inledning 3 400 miljarder kronor. Att skapa nytt är vad vi kan. Som tur är säljer det. Under

Läs mer

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar N 2009/8901/ENT (delvis) Tillväxtverket dnr 012-2010-2662

Läs mer

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län.

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Rapport 00: Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Innehåll. Sammanfattning.... Genomförande.... Sammanfattning resultat..... Tyngdpunkt i startfasen.....

Läs mer

RAPPORT 14:12. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm

RAPPORT 14:12. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm RAPPORT 14:12 Slutrapport Lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm RAPPORT 14:12 AUGUSTI 2014 Slutrapport lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm Joakim Sternö och Tobias Nielsén Volante är ett

Läs mer

falun.se/ En del av Falun Framåt / Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa Tillväxtprogram för Falu kommun Koncept 2010 03 15

falun.se/ En del av Falun Framåt / Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa Tillväxtprogram för Falu kommun Koncept 2010 03 15 falun.se/ En del av Falun Framåt / Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa Tillväxtprogram för Falu kommun Koncept 2010 03 15 år 2010 2014 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Att arbeta i Falun

Läs mer

Kreativa näringar i Stockholmsregionen

Kreativa näringar i Stockholmsregionen Kreativa näringar i Stockholmsregionen Solidarisk individualism, uppkäftigt engagemang, kvalitativ galenskap, lust och kreativitet Den här rapportens underrubrik är Cirkus Cirkörs ledord. Bilden är från

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer