Uppföljning ST veckor På senaste styrelsemötet efterfrågades en uppföljning av ST veckorna. Ta del av bifogad PM Hårda fakta om ST veckorna 2008!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning ST veckor På senaste styrelsemötet efterfrågades en uppföljning av ST veckorna. Ta del av bifogad PM Hårda fakta om ST veckorna 2008!"

Transkript

1 ST Margareta Bäck Till Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter ersättare och revisorer VECKOBREV Vecka 51 Råd till förtroendevalda och medlemmar Efter nyår kommer de första konsekvenserna av förändringarna av Lagen om allmän försäkring att inträffa. Framförallt berörs de som varit långtidssjukskrivna längre är 180 dagar. På st.org (förtroendevaldasidorna) finns beskrivet förändringarna i lagen samt råd och dåd till STs medlemmar och förtroendevalda. Uppföljning ST veckor På senaste styrelsemötet efterfrågades en uppföljning av ST veckorna. Ta del av bifogad PM Hårda fakta om ST veckorna 2008! ST kommenterar Försäkringskassans underskott Regeringen måste skjuta till pengar så att Försäkringskassan kan återgå till en normal servicenivå med korta handläggningstider. Detta framför Annette Carnhede i ett pressmeddelande den 19 december. Hon säger detta mot bakgrund av Curt Malmborgs (avgående gd) bedömning att Försäkringskassan behöver ett extra tillskott på 500 miljoner kronor år Vi får inte glömma att när Försäkringskassan står utan pengar är det ytterst de svagaste i samhället som drabbas. Vi ska inte låta ytterligare en generaldirektör få ett omöjligt uppdrag. Den nya måste få bättre förutsättningar att tillsammans med personalen och dess företrädare få de villkor som krävs för att de ska kunna ge den service som krävs till medborgarna och få använda den kompetens de besitter för medborgarnas bästa. Unga chefer vill bort från statliga jobb Staten lider brist på yngre chefer men de som redan arbetar där längtar bort. Mer än hälften skulle hellre ha en privat arbetsgivare. Det visar ST i undersökning och DN Ekonomi tar upp det i en stor artikel den 18 december. STs pressmeddelande i samma fråga publicerades den 19 december. Green Cargo varslar 400 anställda Björn T Johansson utgår ifrån att även ST-medlemmar drabbas. (www.stpress.se 18 december) 1

2 TCO och LO till regeringen: Inför en utförsäkringsspärr i sjukförsäkringen. Enligt de nya sjukskrivningsreglerna som beslutades i somras riskerar cirka personer att mista sin sjukpenning efter nyår. TCO och LO föreslår att regeringen omgående inför en utförsäkringsspärr i sjukförsäkringen. LO och TCO oroas över att varken regeringen eller Försäkringskassan säger sig veta vilka konsekvenserna av de nya sjukskrivningsreglerna kommer att bli. Den förslagna utförsäkringsspärren bör nu enligt LO och TCO konstrueras så att ingen person ska kunna utförsäkras med mindre än att arbetsgivaren tydligt kan visa att de rehabiliteringsinsatser som krävs för återgång till arbete också har erbjudits den enskilde. Rehabiliteringsinsatser kan vara såväl en medicinsk som en arbetslivsinriktad rehabilitering. Utförsäkringsspärren bör gälla tills det med säkerhet har fastställts att den sjukskrivne fått erbjudande om en rimlig rehabilitering. (Pressmeddelande TCO 19 december. Läs hela pressmeddelandet på Styra och ställa förslag till en effektivare statsförvaltning (SOU 2008:118) Kommissionen, under ledning av Yvonne Gustafsson, har haft i uppdrag att göra en översyn av samtliga myndigheter som lyder under regeringen. Översynen har resulterat i att det statliga åtagandet ska renodlas och en lång rad förslag till fortsatt utredning. Bland annat föreslår kommissionen att det krävs en ny lag för regeringens styrning av myndigheterna, Länsstyrelsernas ska få en förstärkt tillsynsroll, regional myndighetsstruktur inom ett och samma område ska avskaffas (till exempel de länsvisa Polismyndigheterna) och ersättas av en gemensam myndighet. Vidare föreslår kommissionen en gemensam värdegrund för hela statsförvaltningens anställda, samt slutligen konkurrensutsättning av statsförvaltningen. Regeringen tillsatte utredningskommittén i december Arbetet har bedrivits i kontakt med bland annat Ansvarskommittén, Grundlagsutredningen och Styrutredningen. ST har kommenterat förslagen i utredningen i pressmeddelande Statlig kommission i otakt den 15 december, samma dag som Yvonne Gustafsson överlämnade sina förslag till Mats Odell. Saxat ur pressmeddelandet: Kommissionens principiella utgångspunkter för den statliga förvaltningen är mycket bra. Exempelvis att den ska ha en tydlig medborgarfokus, vara öppen och tillgänglig och vila på att samtliga dess anställda har en gemensam värdegrund. Men samtidigt är kommissionen i otakt med sina egna goda principer. Exempelvis när kommissionen å ena sidan konstaterar att frågan om det statliga åtagandet är en politisk fråga som ska avgöras av regeringen. Å andra sidan föreslår kommissionen att regeringen ska bjuda in privata aktörer att lämna förslag på att driva statliga verksamheter genom så kallad utmaningsrätt. Läs hela pressmeddelandet på STs hemsida! Analys av framväxten av och effekten av kompletterande sjukvårdsförsäkringar TCO-styrelsen har beslutat att ge TCO-kansliet i uppdrag att påbörja en analys av framväxten och effekten av kompletterande sjukvårdsförsäkringar. ST har anmält Karin Morild att ingå i den arbetsgrupp som ska inleda diskussionerna i frågan. Arbetet startar efter nyår. Former och ambitionsnivå för fortsatt arbete avgörs efter den första avstämningen. Unionen har startat sin avtalsrörelse 2010 Medlemmar och förtroendevalda i Unionen har fått möjlighet att påverka den plattform Unionens förhandlare ska utgå från vid förhandlingsborden under våren Under december skickas en enkät ut för att ta reda på vad medlemmarna tycker. Alla förtroendevalda 2

3 kommer också att få svara på frågor om hur avtalen fungerat. På regionråden under våren diskuteras alla synpunkter och förslag, varefter inriktningen på de krav som ska ställas i avtalsrörelsen monteras ihop. Plattformen som förhandlarna ska utgå ifrån ska vara klar hösten Trendbrott nu växer förbunden SKTF-tidningen redovisar i sitt senaste nummer statistik över medlemsutvecklingen i TCOförbunden. Där framgår att de förbund som brutit den negativa trenden och nu får fler medlemmar än tidigare är Fackförbundet ST, Finansförbundet, FTF (Facket för försäkring och finans), Polisförbundet, SKTF, SLF (Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet), Tull-Kust och Unionen. (SKTF-tidningen nr 20, 12 december 2008) Ny ordförande i Arbetsgivarverket Landshövdingen i Skåne, Göran Tunhammar, blir ny ordförande i Arbetsgivarverket. Tunhammar var åren verkställande direktör för Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF). När SAF omvandlades till Svenskt Näringsliv fortsatte han som vd i tre år. Göran Tunhammar blev landshövding i Skåne Statliga avtal stöder arbetslinjen I Dagens Industri (DI) den 12 december bemöter generaldirektör Göran Ekström och förhandlingschef Nils Henrik Sachager, AgV, en artikel i Ledaren DI den 8 december. I artikeln den 8 december ifrågasätter DI om arbetslinjen gäller i staten. Ifrågasättandet utgår från riksrevisorns kritik av det statliga delpensionsavtalet. Enligt revisorn har avtalet troligen minskat arbetsutbudet inom den statliga sektorn. AgV framhåller att delpensionsavtalet är en väsentlig komponent i den statliga arbetslinjen. Delpensionsavtalet gör det möjligt att fortsätta att arbeta och att göra en så bra insats som möjligt i stället för att tvingas sluta arbeta därför att krafterna tryter. Parterna på det statliga avtalsområdet tecknade delpensionsavtalet som en del av uppgörelsen om det nya pensionsavtalet PA 03. I december 2005 gjorde parterna en gemensam uppföljning av avtalet. Uppföljningen visade att avtalet, efter en inledande period med vissa oklarheter om tillämpningen, har utnyttjats i huvudsak på det sätt som parterna förväntat sig. I en arbetsmiljöundersökning som SCB nyligen genomfört svarade de statsanställda i högre omfattning än andra anställda att de kan tänka sig att arbeta till 67 års ålder. Enligt statistik från Statens Pensionsverk har den verkliga pensionsåldern i staten ökat stadigt under flera års tid. Nutek övergår till Tillväxtverket Nutek, Glesbygdsverket och Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) ska avvecklas. I stället inrättas från och med den 1 april 2009 två nya myndigheter: Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Christina Lugnet, kommunchef i Haparanda, blir generaldirektör för Tillväxtverket. Dan Hjalmarsson, direktör på Sweco Eurofutures, blir generaldirektör för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. 3

4 Utökad tillsyn över stiftelser I en proposition som den 12 februari överlämnades till riksdagen föreslår regeringen lagändringar för att bättre motverka missbruk av stiftelser, särskilt i samband med insamling av pengar. Regeringen föreslår också att länsstyrelsernas tillsyn över stiftelser ska skärpas. Idag registreras inte alla stiftelser hos länsstyrelserna. En allmän registreringsskyldighet förslås för att minska utrymmet för att använda stiftelser för ekonomiska oegentligheter. En registreringsskyldighet gör det även enklare för allmänheten att få fram uppgifter om stiftelser. Tillsynens omfattning varierar mellan länsstyrelserna. För att få till stånd en mer effektiv tillsyn föreslås att tillsynsfunktionen koncentreras till ett färre antal länsstyrelser än idag. Stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting eller som förvaltas av en statlig myndighet ska inte längre vara undantagna från fullständig tillsyn. Kommitté ska genomföra fusion Förberedelserna för Linnéuniversitet går vidare genom att regeringen har utsett en kommitté under ledning av Lars Haikola, för att förbereda och genomföra fusionen mellan Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. De båda lärosätena har ansökt om att få gå samman från och med den 1 januari Regeringen har i budgetpropositionen för 2009 föreslagit 60 miljoner kronor i extra medel för att planerna ska kunna realiseras. Drift av Stockholms tunnelbana en affär 35 miljarder Veolia Transport, tunnelbanans nuvarande operatör, är favorit att ro hem nästa års stora trafikupphandling, värd cirka 35 miljarder kronor. Sex internationella transportföretag, flera med statliga intressen, slåss om det åtråvärda uppdraget. De sex är 1) Veolia Transport, 2) MTR (Hongkongbaserat bolag som äger och sköter driften av all tågtrafik i Hongkong), 3) S-bahn Berlin (operatör för tunnelbanan i Berlin och dotterbolag till Deutsche Bahn som ägs av tyska staten), 4) T-banebolaget AB (nybildat av franska EuRailCo och danska DSB), 5) Stockholm Tub AB (nybildat bolag med Keolis Nordic AB och Arriva Skandinaviska som huvudägare. Keolis ägs till 46 procent av franska staten),6) Svenska Tågkompaniet/Nedrailways. Upphandlingen gäller för åtta år med option på ytterligare sex år. Veolia är en säker leverantör och med starkt varumärke. Jag skulle bli förvånad om vi inte finns med i slutstriden, vårt anbud är väl förberett efter mer än ett års arbete i en intern projektgrupp. Att köra Stockholms tunnelbana är ett prestigeprojekt, även i ett internationellt perspektiv, säger Veolias vd Thomas Wallin. Den 20 januari 2009 offentliggör SLs vd Ingemar Ziegler vem som får uppdraget. Så klimatsmart är e-fakturan E-fakturan skulle kunna kapa de miljöfarliga koldioxidutsläppen i Sverige med ton. Det är lika mycket som bilar släpper ut varje år om de kör mil. Ändå går det trögt med omställningen. Svenska företag skickar årligen ut cirka 1,4 miljarder fakturor. Endast en bråkdel av dessa skickas digitalt. Om alla företag skickade e-fakturor skulle koldioxidutsläppen minska med ton per år. (DN Ekonomi 18 december) 4

5 Fackförbundet ST Informationsenheten Katarina Nygren Hårda fakta om ST-veckorna 2008 ST-veckorna hölls vecka 40 och 42. Totalt genomfördes 164 arrangemang i Sverige. Målet var att komma upp i 200 arbetsplatsbesök. På arbetsplatsbesöken deltog en förbundsstyrelseledamot och/eller ersättare, en ombudsman från förbundskansliet och en eller flera representanter från det lokala facket. Totalt rör det sig om 11 ledamöter och 11 ersättare från förbundsstyrelsen samt ca 21 ombudsmän och ett antal kanslianställda. Antal genomförda arrangemang per region Region Väst: 47 Region Syd: 40 Region Nord: 41 Region Stockholm/Gotland: 36 Typer av arrangemang Hälsa välkommen till jobbet med frukostpåse och informationsmaterial Frukost- och lunchseminarier Spontanbesök på arbetsplatser när det fanns luckor i schemat Eftermiddagsträffar Karriärseminarier Kvällsföreläsningar Familje- och pubkvällar Antal deltagare Antal deltagare har varierat beroende på aktivitet, men generellt har det varierat mellan: 7-55 deltagare per aktivitet i region nord deltagare per aktivitet i region väst 1-70 deltagare per aktivitet i region syd 2-70 deltagare per aktivitet i region Stockholm/Gotland De aktiviteter som har dragit flest deltagare är Hälsa välkommen till jobbet, frukost- och lunchmöten samt kvällsaktiviteter som öppna föreläsningar, tipsrunda och pubkväll. 5

6 Att tänka på inför kommande ST-veckor Här är några kommentarer, problem och förslag på förbättringar som har kommit fram på möten i projektgruppen, möten med Stockholmsavdelningar och i uppföljningsblanketterna. Informera om ST-veckorna Informera tidigt och vid alla tillfällen som ges om ST-veckorna Få ut informationen i hela kontaktmannaorganisationen Ombudsmän kan hjälpa till och informera om ST-veckorna vid alla besök och kontakter med förtroendevalda Arbeta för att ST-veckorna kommer in i avdelningarnas årsplaner Även arbetsplatsombud borde få inbjudan (med cc till avdelningsstyrelsen för kännedom) Formuläret med alla kontaktpersoner var väldigt bra och uppskattat Även avdelningar och sektioner behöver få information om vilka aktiviteter som genomförs Temat Temat arbetsmiljö fungerade bra Speciellt uppskattat var den lokala förankringen och möjligheten att påverka agendan Nästa års tema med avtal 2010 är bra, men det måste finnas utrymme för lokal anknytning och med möjligheter till kontakter med ledamöter och ersättare innan besöket Material Inför ST-veckorna togs följande material fram: Affisch för dagarrangemang med möjlighet att själv fylla i information för hand Affischer för kvällsarrangemang (individuella) Affisch som ifyllbar pdf Folder att använda som underlag för diskussioner Det handlar om dig och ditt jobb Bordsryttare med påståenden för att stimulera till diskussion på arbetsplatserna Klistermärke för frukostpåsar Din vän på jobbet Sammanfattning av arbetsmiljörapporten Kommentarer på materialet Materialet verkar ha uppfattats positivt. Många avdelningar har dock önskemål om att kunna distribuera så mycket som möjligt digitalt. Bland annat efterfrågas en affisch som ifyllbar pdf för att kunna skicka inbjudan via e-post. Tyvärr har det inte varit möjligt. Affisch kan göras som ifyllbar pdf för utskrift på skrivare, men det går inte att spara den på datorn för vidare distribution via e-post. För att kunna göra det måste du ha en speciell programvara installerad på datorn och den är för dyr för masslicensiering. Förhoppningsvis finns det en lösning på problemet inför nästa års ST-veckor. I och med att den nya webben lanseras (första kvartalet 2009) kommer det att finnas en affischgenerator på st.org. Eventuellt skulle denna kunna användas för att göra ifyllbara affischer som kan sparas som pdf för distribution digitalt. En annan lösning kan vara att använda en wordmall istället, men den lösningen är inte helt optimal av andra anledningar. 6

7 Synlighet på arbetsplatsen Klimatet på arbetsplatserna verkar hårdna när det gäller arbetsgivarens inställning till att skylta med fackligt material. Enligt några av Stockholmsavdelningarna får de bara informera och skylta med fackligt material på arbetsplatsens anslagstavla. Tyvärr är den för liten för affischer i A3-format. Därför finns det önskemål om att affischerna även trycks upp i A4-format. De flesta verkar föredra att kunna skicka material digitalt. Digital distribution måste dock ses som ett komplement till övriga informationsinsatser, annars riskerar synligheten av ST att minska ytterligare ute på arbetsplatserna, samt att materialet troligtvis bara når befintliga medlemmar. Ett sätt att göra ST mer synligt på arbetsplatsen är genom rundvandring och det borde alla ta sig tid för i samband med arbetsplatsbesöket. Då syns ST för medlemmar och icke-medlemmar samtidigt som förbundsstyrelsen får en inblick i verksamheten. Några avdelningar har visat intresse för att beställa egna rullgardiner som de kan använda för ST-veckorna, medlemsmöten, årsmöten etcetera. De vill gärna ha kostnadsförslag på detta. Loggan Din vän på jobbet borde gå att ladda ner från hemsidan så att avdelningarna kan använda sig av den. Gympatröjor efterfrågas med exempelvis texten Mer facklig styrka. Hur ska ST-veckorna läggas upp framöver? Här är några tankar och idéer på vad som kan förbättras inför kommande ST-veckor. Ett problem med ST-veckorna 2008 var att logistikarbetet var både omfattande och tidskrävande, vilket förutsätter att regionkontoren har de resurser som krävs för att hantera detta. Om vi behåller nuvarande modell för ST-veckorna är ett förslag att logistikarbetet läggs ut på tredje part. Frivillighet att delta är kanske inte det mest effektiva sättet för ST att synas ute på arbetsplatserna. Det förutsätter aktiva och engagerade avdelningar för att informationen ska nå ut till sektioner och klubbar. Det har inte fungerat överallt under Kanske ska förbundsstyrelsen på förhand utse vilka arbetsplatser som ska besökas under 2009? STs upphandlingspolicy om porrfria hotell fungerar inte på mindre orter ute i landet. Hur hanterar vi det? För att förbundskansliet, förbundsstyrelsen och de regionalt ansvariga ska ha tillgång till samma uppdaterade information om inplanerade arbetsplatsbesök vore det bra om alla arbetade mot ett dokument. Rekryteringseffekter Inför nästa år vore det önskvärt med användarvänlig statistik på in- och utträden per besökt arbetsplats för att kunna se eventuella rekryteringseffekter. En beställning på detta borde göras till IT-enheten. En tanke är även att det finns en poäng med att besöka de arbetsplatser där ST inte är så stark för att stärka vår position på arbetsplatsen. 7

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

1/10. Ny kapten på skutan i norr. Pekka Kairento kastar loss. det gäller att vara flexibel och ha lätt för att samarbeta... Magdalena Andersson

1/10. Ny kapten på skutan i norr. Pekka Kairento kastar loss. det gäller att vara flexibel och ha lätt för att samarbeta... Magdalena Andersson 1/10 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET Pekka Kairento kastar loss Ny kapten på skutan i norr det gäller att vara flexibel och ha lätt för att samarbeta... Magdalena Andersson ORDFÖRANDEN

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Unionenvecka. med balanstema

Unionenvecka. med balanstema Vårens Unionenvecka, Avtalsrörelsen, Nya profilprodukter i webbshopen, Nominera din vardagshjälte, Ta ansvar ny antalogi, Kongressen 2011 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Händer på internationella kvinnodagen sid 5. Ny organisation för utbildningsverksamheten sid 6. Jämför SKTFs inkomstförsäkring

Händer på internationella kvinnodagen sid 5. Ny organisation för utbildningsverksamheten sid 6. Jämför SKTFs inkomstförsäkring En tidning till SKTFs förtroendevalda. Nr 2 2009 SKTF 2012 Nöjda och stolta medlemmar sid 3 Jämställdhet Händer på internationella kvinnodagen sid 5 Utbildning Ny organisation för utbildningsverksamheten

Läs mer

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING 27 3 Bakgrundsrapport Arbetsmiljö, Inflytande & Utveckling Inledning Denna rapport är en av de tre särskilda rapporter som bildar en bakgrund

Läs mer

En rivstart för det nya förbundet

En rivstart för det nya förbundet Årsredovisning 2008 TEXT, FOTO & GRAFISK FORM: s Kommunikationssektion, ML, ER, PD FOTO: Urban Orzolek (s 5, 59), Sune Fridell (s 7, 10, 18, 24, 25, 27, 61), Lena Granefeldt (s 12) ISBN 978-91-7391-087-3

Läs mer

SKTFs Förbundsmöte 2008 MOTIONER A B C D

SKTFs Förbundsmöte 2008 MOTIONER A B C D SKTFs Förbundsmöte 2008 MOTIONER A B C D A. VÄRLDENS MODERNASTE VÄLFÄRD Motion A 1 Blir civilsamhällets återkomst solidaritetens upprättelse? Motion A 2 Vad kan SKTF lära av Trondheimsmodellen? Motion

Läs mer

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden Irene Wennemo Inledning Under senare år har omställningsavtalen mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna setts som allt viktigare.

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria Studenter om den studiesociala utredningen SFS, TCO och Tria Förord Högskolestudier är en heltidssysselsättning och förutsätter att studenter dels har en rimlig studiemedelsnivå och dels ett fullgott socialt

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Det hänger på förtroendet

Det hänger på förtroendet FÖRÄLDRAR RÄDS KASSAN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #8 november 2011 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN Arbetsskador YRKET STYR ERSÄTTNING Assistansersättning MISSBRUKET SKA STOPPAS Det hänger på förtroendet

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer