Slutrapport Framtidsutveckling med Integration på Landsbygden År Jobbar för:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Framtidsutveckling med Integration på Landsbygden År 2012-2013 Jobbar för:"

Transkript

1 Slutrapport Framtidsutveckling med Integration på Landsbygden År Jobbar för: Ett hållbart samhälle Arbetstillfällen Produktutveckling Samarbetsorganisationen för Invandraföreningar i Uppsala 1

2 Förord Tack till Arbetsförmedlingen Uppsala, Leader Upplandsbygd, och Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva (HSSL) och Uppsala kommun. Vi vill rikta ett stort tack för stöd av Länsstyrelsen Uppsala, Uppsalas politiker, näringsidkare och ideella föreningar på den uppländska landbygden. Ett stort tack till våra praktikanter för deras stöd och engagemang i projektet. Deras kunskap har lärt oss alla involverade något. Uppsala den 15 april 2013 Projektkorrdenato Dima Sarsour Projektledare Meshesha Andargachew Projektledare Håkan Lindholm 2

3 Framtidsutveckling med Integration på Landsbygden Projektfakta Projektnamn: Framtidsutveckling med Integration på Landsbygden Projektägare: Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala (SIU), Hela Sverige ska leva Uppsala län (HSSL). Bakgrund Den 27 oktober 2011 genomförde Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala (SIU) och Hela Sverige Ska Leva- Uppsala län (HSSL) tillsammans en konferens; om mångfald som möjlighet på Uppsala landsbygden. Tillsammans med Uppsala kommun, Länsstyrelsen Uppsala län, företagare, jordbrukare, föreningar och andra aktörer diskuterade man hur man kunde förverkliga visionen om integration och utveckling på landsbygden. Det som kom fram mycket tydligt på konferensen är att det finns ett stort behov av att invandrare och landsbygden kommer i kontakt med varandra och de olika miljöer vi lever i. Det behövs informationsinsatser samt nätverksbyggande och mötesplatser. Uppsala är en multikulturell stad som växer snabbt, och vi kom fram till att de resurser i form av språkkunskaper och arbetserfarenhet som invandrare besitter skulle gynna utvecklingen av de gröna näringarna, och främja stadens ökade internationella framtoning genom att använda sig av exempelvis språkkunskaper som finns här hemma för att öka turismen. Sammanfattning Vi ville öppna kanalerna för projektet Framtidsutveckling med integration på landsbygden som skulle bana vägen för de större projektmålen och förverkliga våra byggstenar; att skapa arbetstillfällen, bidra med och öka kunskap- och kulturella utbytet mellan befolkningen på landsbygden och invandrare, och förbättra livskvalitén på landsbygden för ett hållbart och marknadskraftigt Uppsala. Projektet erbjöd utbildning och praktikplatser på uppländska landsbygdens gårdar -och turist anläggningar, dels för att visa vilka möjligheter som finns, och dels skapa kreativ kraft hos dem som kommer ut på praktik för att hitta nya vägar till arbeten. De praktikplatser som vi erbjöd är småskaliga jordbruk och turistaktörer på landsbygden. 3

4 Vi utbildade och introducerade praktikanterna om landbygdens historia och generella verksamhet och gav dem insyn om vilka möjligheter som finns att ta vara på för att öka möjligheterna för integration i Sverige. Dessutom ville vi att landsbygden kom i kontakt invandrarna för ett kulturellt möte och för själva ta reda på vilka resurser och kunskaper de sitter på och kan erbjuda deras verksamhet. Vi jobbade för att inkludera olika aktörer från den offentliga, privata och ideella sektorn för att tillsammans jobba för att nå vår vision. Alla medverkande direkt eller som stöd ser pilotprojektet lyckades skapa en bro mellan den uppländska landsbygden och invandrarna vi har jobbat tillsammans med. Och ser att detta pilotprojekt var en positiv början i det fortsatta arbetet om integration på landsbygden. Utifrån erfarenheten och insikten som pilotprojektet ger hoppas vi att det ska leda till flera projekt och vår långsiktiga vision Varför projektet genomfördes För att se vilka möjligheter man kan utforska för att öka integration på landsbygden, och hur vi på bästa sätt kan tillvarata utlandsföddas kompetens inom landsbygdsnäringarna. Vi såg en nödvändighet i att utforska och söka lösningar till problem som annars inte ges utrymme att undersökas. Efter flera samtal med bland andra, kommun, länsstyrelsen, näringsidkare, ideella organisationer och en konferens var det tydligt att landsbygden sällan kommer med i integrationspolicy, som oftast är koncentrerad på städer. Sverige har under lång tid välkomnat och tagit emot många invandrare, inflyttade av en rad olika orsaker. Vi har därmed sett att trycket ligger på städerna. Sveriges fjärde största stad är en stad rik på mångfald och multikultur, och som växer för varje år. Men i och med den pågående utvecklingen ökar även trycket att bistå stadens medborgare med arbeten och bostäder. Å andra sidan så har vi en landsbygd som avvecklas på arbeten och människor. Därmed såg vi en självklarhet av att integrera medborgare i staden och på de uppländska områdena med varandra. Att det finns ett lågt intresse för landsbygden beror till stor del på att människor är antingen desorienterade på landsbygden eller har aldrig tidigare haft anledning till kontakt med den uppländska landsbygden, och särskilt så är det för invandrare. Vi ser att vi har medborgare med stor kompetens här hemma från forna hemländer, inom de gröna näringarna och inom (natur) turism, som vi inte tar vara på. Utan istället anställer man fortfarande expertis utifrån. Hur det organiserades Pilotprojektet drevs av Hela Sverige Ska Leva Uppsala Län (HSSL) och Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala (SIU), i samarbete med Arbetsförmedlingen Uppsala, Uppsala kommun och Leader Upplandsbygd. 4

5 Vem projektet riktade sig till Utlandsfödda, landsbygdsbor och landsbygds föreningar och företag Vad projektet skulle uppnå Målet är att visa möjligheter till jobb utanför Uppsala stad, och ge idéer om möjligheter till egna verksamheter. Ett längre projekt på två till tre år med samma inriktning är tänkt att följa pilotprojektet, då med en arrendegård som bas för utveckling av handelsträdgård och socialt företagande med självförsörjning som mål. UNT, ( ). Pilotprojektet Framtidsutveckling med integration på landsbygden skall bana vägen för projektmålen och förverkliga våra byggstenar; att skapa arbetstillfällen, bidra med och öka kunskap- och kulturella utbytet mellan befolkningen på landsbygden och invandrare, och förbättra livskvalitén på landsbygden för ett hållbart, och marknadskraftigt Uppsala. Och vi anser att pilotprojektet har framgångsrikt öppnat kanaler för intresse och samarbete för att förverkliga våra byggstenar. Introducera invandrare för den uppländska landsbygden. Vi ville ge först en generell representativ utbildning om landsbygden och även ge dem insyn om vilka möjligheter det finns för dem att ta vara på för att öka chanserna för integration och utveckling i Sverige. Dessutom ville vi att landsbygden möter invandrarna och ser vilka resurser de sitter på och kan erbjuda deras verksamhet. Främja kulturell dialog och kunskapsutbyte mellan medborgare i staden, i allra första hand fokus på invandrare, och på landsbygden. Pilotprojektet skall leda till vår långsiktiga vision. Det innebär att våra praktikanter skall finna möjligheter att hitta jobb, starta och leda egna verksamheter, eller att tillsammans starta ett hållbart socialt företag. Genomförande & resultat Genomförande Med projektstöd av Leader Upplandsbygd, Arbetsförmedlingen Uppsala, Uppsala kommun och Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva. Samarbete och stöd av; Leader Upplandsbygd, Uppsalas politiker, näringsidkare, ideella föreningar och lokalmedia fick vi hjälp att starta upp och sprida projektidén och slutligen avsluta projekttiden framgångsrikt. 5

6 Genom kontakt med arbetsförmedlingen bistod de oss med utländskt svenska praktikanter till pilotprojektet. Praktikanterna som deltog under hela vår gemensamma resa var positivt inställda och engagerade hela vägen lyckligtvis. Förutom arbetsförmedlingen, har vi använt oss av HSSLs kontaktnät i form av föreningar och företag på den upplänska landsbygden för att placera ut våra praktikanter på lämpliga praktikplatser. SIU bistod med deras kunskapsbank, kontakter och resurser som utvecklats under tidigare integrationsprojekt (ex. Integrationsprojekt-Uppsala vision 2030 ). Till en början, med hjälp av 5 handläggare på arbetsförmedlingen kunde vi intervjua 11 sökande praktikanter. Av dessa kunde 5 inte fortsätta redan innan projektets start på grund av personliga omständigheter, men även total kunskapsbrist i svenska och engelska. Men lyckligtvis fann vi våra 6 lämpliga praktikanter. Valet att jobba med få medverkande praktikanter är medvetet med tanke på att detta är ett pilotprojekt. Halvvägs under utbildningsperioden hoppade dessvärre ytterligare 1 praktikant av, av personliga orsaker. Därefter började vår generella utbildning först och främst med att ge praktikerna en introduktion om projektet och dess målsättning. Därefter var vi lika noga med att ge dem en förståelse för arbetsrätt och miljö. Projektets andra fas började med praktikanternas teoretiska utbildning. Den började med att HSSL och SIU tog praktikanterna ut på flera utbildningsresor till landsbygden. Vi försökte täcka hela den uppländska landsbygden. På landsbygden gav näringsidkare informationsmöten på deras arbetsplatser och dessa kom från två områden: lantgårdar och turism/guidning Vi tog med oss kunskapen vi fick från utbildningen på landsbygden in till SIU utbildningslokal för vidare utbildning och diskussion mellan gästföreläsare, projektledning och praktikanterna. Vi använde oss av nätverkande för att erbjuda praktikanterna gästföreläsningar. Föreläsarna var allt från forskare inom agronomi till företagare inom turism. Efter utbildningsmomenten började praktikveckorna ute på landsbygden. Under tiden hölls kontinuerliga utvärderingar och uppdateringar med projektledningen, praktikanter och näringsidkare så kontakten aldrig bröts och för att minimera eventuella kommunikationsproblem. Aktiviteter Före praktiktiden, gavs praktisk undervisning i form av studiebesök till landsbygden så att praktikanterna själva kunde känna på vad skulle passa dem bäst. Vi besökte gårdar, jordbruk turistanläggningar. Besöken bestod av viktiga frågestunder där praktikanterna fick chansen att fråga- och diskutera med näringsidkarna om deras verksamhet, om både det positiva och det negativa med att vara näringsidkare på landsbygden och om chanserna till jobb ser ut. 6

7 Vi höll även i teoretisk undervisning där vi bjöd in föreläsare inom de ämnesområden som berör projektet. Exempelvis, vi besökte en storgård med bland annat mjölkrobot och följde upp om föreläsning med utbildad agronom. Därefter satte vi tid till diskussion med föreläsaren. Efter varje utbildningsmoment höll vi i utvärderingar med praktikanterna. Praktikanterna fick på så vis mer utrymme att känna sig delaktiga i varje steg genom som berörde dem under projekttiden. Som sista officiella aktivitet höll vi en skriftlig utvärdering med praktikanterna, där de fick ge sitt omdöme på allt, anonymt. En viktig punkt som vi framhävde halvvägs under projekttiden är praktikanternas insikter både som deltagare och som bärare av kunskap, därmed fick de agera även som referenspunkt för eventuella kommande projekt. Aktiviteterna sökte balansera lika vikt på uppländsk natur/jordbruk som natur/-turism liksom uppländsk kultur. Projektledningen bjöd in till informationsmöten om projektet, kontaktade lokala medier för informationsspridning och Uppsalas kommunalpolitiker för samtal om projektet och för samtal även med praktikanterna. Bland andra deltog kommunalråd Mohamad Hassan (FP) i informationsmöte och samtal. Marlene Burwich (S) var med på en av våra resor till praktikplatser på landsbygden. Uppsala politiker visade väldigt stort intresse och stöd för projektet. Deras stöd är ovärderligt för arbetet med integration i Uppsala och den uppländska landsbygden. Måluppfyllelse Vi lyckades få ut praktikanterna på praktikplats trots att det närmade sig slutet på säsongsbaserade perioden. Och trots att vi hade besvär att få ut praktikanter ut till landsbygden på grund av den inte så smidiga kollektivtrafiken. Uppsalas politikers engagemang och stöd för projektet och vikten av det fortsatta arbetet med integration på landsbygden. Vi är väldigt glada att säga att 60 procent av våra praktikanter erbjöds jobb redan under praktiktiden! Intresset från landsbygdsbefolkningen och näringsidkarna har varit mer positivt än väntat. Och det är något vi trodde skulle vara ett av våra svårare mål. Under projektets gång fick även praktikanterna ett annat intresse för landsbygden. Man såg inte längre på landsbygden med främmande ögon. Efter besök på turistanläggningar hörde vi planer från praktikanterna på att åka ut dit igen, med vänner denna gång. Flera nyfikna frågor runt möjlighet till boende på landsbygden började redan komma upp efter första utbildningsveckan! Vi sådde en nyfikenhet hos praktikanterna om framtiden som egna företagare, även på landsbygden. Baserat på de praktikanterna vi jobbade med och deras begränsade språkkunskaper i svenska, så förbättrades deras svenska markant under vår tid tillsammans. 7

8 Vi byggde på idén om flerspråkig turism/turistinformation och därför har vi skapat en informations-cd om uppländsk miljö och kultur på flera språk. Reflektioner & slutsatser Våra reflektioner och slutsaster baserar vi på ledarskapet, praktikanternas och näringsidkarnas åsikter och tankar. Och det gör vi på grund av våra kontinuerliga utvärderingar, diskussioner och samtal. I den ursprungliga planen skulle 11 praktikanterna ha deltagit i pilotprojektet, men på grund av avhopp innan projektstart blev de endast 6 praktikanter. Dessvärre hoppade en till av i början av projektet, så det totala antalet praktikanter efter sista praktikdagen blev 5. Något vi reflekterade över är hur projektledningen skulle förbättra på och vara tydligare med är kommunikationen med samarbetspartners. Vi är tacksamma för den hjälp och tålamod Arbetsförmedlingen Uppsala visat oss trots våra inledningsvis kommunikativa tillkortakommanden. På grund av detta försåg vi oss inte helt med de efterfrågade kriterierna hos praktikanterna som arbetsförmedlingen kunde hjälpt oss hitta. Exempelvis, att vi borde ha satt ett minimum för antal år våra praktikanter skulle ha med sig i Sverige så att språket inte skulle vara ett hinder, och att vår utbildning och praktiktid inte skulle krocka med deras svenska undervisning. Vi insåg fort att språket var delvis ett hinder. Nästan alla våra praktikanter gick fortfarande på svensk undervisning. Däremot, efter utvärderingar med praktikanterna så har de sagt att de känt att deras svenska språk förbättrats avsevärt. Och det är även något vi har märkte av. Vi försökte vara stränga i många sammanhang med användandet av endast svenska som kommunikationsspråk. Under föreläsningarna kunde det däremot vara lite svårare och det är förståeligt. Båda ledarskapet och föresläsarna var tålmodiga och förstående. Och praktikanterna var inte alls rädda eller att ta för sig i diskussionerna eller ställa frågor. Praktikanterna kände sig relativt nöjda med den teoretiska delen, då vi lyckades hitta föreläsare som kunde förankra det de kom i kontakt med på landsbygden. Det praktikanterna hade önskat mer av, var längre praktiktid och mer fördjupad teoretisk utbildning. Vi hade svårigheter med samordningen på landsbygden då mycket av arbetet inom turism är säsongsbetonat. Så det blev krångligare att hitta praktikplatser som är relevanta till alla målen. När vi väl fann praktikplatser insåg vi att vi hade ett större problem som försvårade vårt arbete. Och det är helt enkelt kollektivtrafiken. Det var inte alltid lätt att hitta goda förbindelser till arbetsplatser ute på landsbygden. Det blev exempelsvis svårt att koordinera och göra det lättare för praktikanter som har språkundervisning på kvällarna. Kollektivtrafiken är inget vi kan idag påverka, däremot insåg vi att det kan vara ytterligare ett krav i framtida projekt för landsbygden; att deltagaren antingen ska ha körkort eller att inleda ett givande samarbete med språkundervisningen där praktiken kan ingå som del i undervisningen. 8

9 Förutom problem med trafikförbindelser och mindre språkliga kommunikationsproblem mellan arbetsgivare och praktikanter så kan vi med gott samvete säga att båda praktikanter och arbetsgivare var väldigt nöjda med varandra. Vi hade en praktikant som talade svenska flytande. För henne handlade det om att se landsbygden för första gången på riktigt, och inte som en genomresa. Och det handlade om möjligheter till arbete utanför stadskärnan. Vi fann åt henne en praktikplats hos en mycket högt respekterad arbetsgivare, ägaren av Gammel Tammen i Österbybruk. Han var överlycklig med henne och erbjöd henne anställning direkt efter praktiktiden. På landsbygden fick vi mycket positiv respons. Mer än förväntat dessutom. Både på gårdarna vi besökte och inom turistnäringen. Fokuserade som vi har varit på integrationsprocessen så här i början, blev vi lite överraskade av att de etablerade aktörerna faktiskt behöver arbetskraften vi representerade. På landsbygden var man angelägen om att få dit människor, och särskilt människor som kan bidra med annan kunskap inom exempelvis de gröna näringarna. Och enligt turistaktörerna vi samtalat med är efterfrågan stor vad gäller blivande turistgruppers språk och kultur. Vi blev även glada över att höra att praktikanterna så småningom började forska på egen hand om vilka möjligheter det finns att starta eget på landsbygden. Både inom jordbruk som turism, då de flesta har erfarenhet och/eller kunskap inom dessa områden. Våra aktiviteter har varit relevanta med våra syften; att under projektets gång öka informationen, kunskapsspridningen, dialogen och nätverksaktiviteterna om de gröna näringarna, landsbygden, dess miljöer och livsmöjligheter. Våra aktiviter har fått god kritik av våra praktikanter först och främst. Exempelsvis är inte landsbygden lika främmande eller icke-existerande längre. Och vi har sett initiativ på planerar av vissa att på olika sätt ta sig ut på landsbygden, genom att skapa kontakter, planera självständiga besök ut till de turistanläggningarna vi tillsammans besökt, föra vår idé vidare till vänner, och uppmuntra dem om oss. I och med att våra praktikanter kommer från olika länder var det väldigt tacksamt för alla i gruppen; arbetsledarna och praktikanterna själva, men även näringsidkarna att höra mer om hur de ser på livet och möjligheterna på landsbygden. Efter alla våra besök ute på landsbygden med praktikanterna, och samtal med dem och potentiella arbetsgivare och egen företagare inom jordbruk och turism insåg vi mer att det vi gör är av stor vikt för alla involverade. Bland det positiva som slog projektledningen i sammanhanget praktikanter ute på besök hos näringsidkarna är insikten om att det är lika möjligt för dem att skapa något eget och kanske till och med något nytt. Och det var en väldigt tydlig ivrighet som växte för varje besök och samtal med praktikanterna. De uppkom en önskan att avlägsna alla hinder och ursäkter man satt för sig själv om att det inte möjligtvis kan gå att nå det liv de önskade uppnå. Och istället talade de om alla möjligheter som faktiskt finns. 9

10 Relationen mellan praktikanter och arbetsgrupp har varit givande, och krävande. SIU fick agera dessutom som informationscenter åt praktikanterna då SIUs kontor är centralt belägen och halva ledarskapet är stationerade där. SIU erbjöd projektet lokal där vi höll i våra möten, föreläsningar och diskussioner. Framtiden Efter efterforskningar så talade mycket för att turismen i Uppsala och i Sverige allmänt har potential som inte alls utnyttjas, och att kompetensen finns redan här hemma. Det finns väldig kompetens från andra länder som kan användas av etablerade svenska aktörer. Många näringsidkare såg positivt på en utveckling av (internationell) turismen och behovet av flerspråkig-och kulturell kompetens hos anställda. Vi har kommit i kontakt med framtida samarbetspartners i utbildningssyfte, som vi planerar att undersöka möjligheten till ett fördjupat samarbete med, särskilt gällande de gröna näringarna. Vi kommer att ta all erfarenhet från pilotprojektet för att vidareutveckla kommande projekt som vi hoppas bli storskalig. Rekommendationer För kommande projekt Att öppna upp för eller fördjupa det viktiga samarbetet Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen Uppsala och Leader Uppland. Och andra viktiga aktörer. Att forma en referensgrupp som inkluderar näringsidkare inom projektets ämnesområden, som kan med projektledningen vara viktig del i utformningen av en mer detaljerad utbildningsplan som kan gå mera på djupet inom områdena; gröna näringen och turism. Att vara mer tydligare i kommunikation med berörda stora samarbetspartner som exempelsvis Arbetsförmedlingen. Öppna för ett samarbete med Uppsala Universitet och Studiefrämjandet för utbildning. Samarbeta med svensk undervisning i hopp om att låta praktiken ingå i undervisningen. Fortsätta samarbetet med Uppsalas politiker, deras stöd är av störst vikt. 10

11 I media Senaste Nytt (2012). Invandrare integreras på landsbygden, [TV reportage] TV4 Nyheterna Uppsala, Lotta, Lille Praktik på landet ska ge jobb. Intervju med projektgruppen, Uppsala politiker Marlene Burwick (S), ägaren av Gammel Tammen Ruzhdi Rask. UNT Brydolf, Johanna Invandrare får testa lantliv i nytt projekt, [tidningsreportage] 18 MINUTER., sid Framtidsutveckling med integration på landsbygden. Youtube

12 Informationsmöte. Kommunalråd Mohammad Hassan (FP) samtalar med projektledningen Förberedelser och informationsträffar med praktikanterna Besök av gårdar och turistanläggningar 12

13 Besök av gårdar och turistanläggningar Besök av mjölkgård Utbildning 13

14 Utbildning Projektet i massmedia UNT Praktik på landet ska ge jobb 18 minuter Utvärdering av projektet med referensgruppen 14

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V36. Vecka 36 201209 08/09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V36. Vecka 36 201209 08/09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V36 Vecka 36 201209 08/09 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Informationsmöte 24 april 2014 UKK Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Finansierat av Allmänna Arvsfonden SIU Paraplyorganisation sedan 1986

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013

Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013 Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013 Gillis Herlitz inleder med att hälsa alla välkomna till dagens konferens: En ny lokal överenskommelse

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V-34. Vecka 34 201208 25/26. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V-34. Vecka 34 201208 25/26. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V-34 Vecka 34 201208 25/26 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelse för år 2013 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Verksamhetsberättelse för år 2013 Kansli/lokal 2 Arbetsutskott. 2 Projekt grupp 2 Nya strukturer 2 Kontakt med media 2 Samverkan / samarbete. 3

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Förord. Tack till. Uppsala 2011-10-27

Förord. Tack till. Uppsala 2011-10-27 1 Uppsala 2011-10-27 Förord Tack till Uppsala kommun kultur och fritidsnämnden för det stöd vi har fått att genomföra kartläggning av de invandrare som har kolonilotter. Vi vill rikta en ett stort tack

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 Medborgardialog STRATEGI FÖR INTEGRATION Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOKUSGRUPPER...

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

METODBOK. Projektet Tre K - Kunskap - Kultur - Koordination

METODBOK. Projektet Tre K - Kunskap - Kultur - Koordination Projektet Tre K - Kunskap - Kultur - Koordination METODBOK Gröna invandrar entreprenörer på studiebesök. Projektet Tre- K, faller under regeringens program Främjande av kvinnors företagande 2007-2009/10.

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V10

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V10 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V10 Vecka 10 201403-08-09 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V22

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V22 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V22 Vecka 22 201306 01-02 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012 1 Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Förord Den föreliggande rapporten visar

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 GILLA Vecka 19 201305-11-12 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Växtkraft Östervåla. Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner.

Växtkraft Östervåla. Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. Växtkraft Östervåla Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. Projektägare: Östervåla utvecklingsråd, ideell förening Projektledare: Viktoria Landén Kommun:

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V40. Vecka 40 201210 06-07. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V40. Vecka 40 201210 06-07. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V40 Vecka 40 201210 06-07 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49 Vecka 49 20121208-09 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor Sammanfattning 1 Integration är ett område som befinner sig i den politiska hetluften i dagens Sverige. Hur integrationen kan förbättras är en av de centrala politiska frågorna. Området rymmer en hel del

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer