Delårsrapport Axfood AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Axfood AB (publ)"

Transkript

1 Delårsrapport Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden juli september till 9 44 Mkr (8 735), en ökning med 3,5 procent. Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 3, procent under perioden. Omsättningen i jämförbara butiker var oförändrad under perioden. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 368 Mkr (37). Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 359 Mkr (362). Resultatet efter skatt var för perioden 265 Mkr (267) och resultat per aktie 5,6 kr (5,9). Ola Andersson avgick som vd för Hemköpskedjan. Anders Strålman utsågs till tf vd. Axfoods målsättning för 212 är att nå ett rörelseresultat i nivå med. INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER HAR INTRÄFFAT EFTER BALANSDAGEN Nyckeltal Mkr 212 Förändring 212 Förändring Helår Nettoomsättning ,5% ,5% Rörelseresultat ,5% ,9% 1 25 Rörelsemarginal, % 4,1 4,2 -,1 3,5 3,6 -,1 3,6 Resultat efter finansiella poster ,8% 96 92,4% Resultat efter skatt ,7% ,5% 891 Resultat per aktie, kronor 1 5,6 5,9 -,6% 12,73 12,67,5% 16,99 Kassaflöde per aktie, kronor 1,4,1 1 3% 1,3-2, -, Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kronor 7,9 6,9 14,5% 26,4 19,1 38,2% 26,4 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 2 3,4 32,9-2,5 3,4 32,9-2,5 31, Räntabilitet på eget kapital, % 2 28,6 31, -2,4 28,6 31, -2,4 28,7 Eget kapital per aktie, kronor ,9 57,35 7,9% 61,7 Soliditet, % ,6 38,,6 39,1 1) Avser resultat per aktie före och efter utspädning. 2) Rullande 12 ader. 3) Substansvärde per aktie överensstämmer med Eget kapital per aktie. För ytterligare information vänligen kontakta: Anders Strålman, koncernchef och verkställande direktör, mobil Karin Hygrell-Jonsson, ekonomi- och finansdirektör mobil Anne Rhenman-Eklund, kommunikationsdirektör, , mobil Informationen i denna delårsrapport är sådan som Axfood skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 212, kl 7.3 (CET). 1

2 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Axfood redovisade ännu ett kvartal med stabil resultat- och försäljningsutveckling. Samtliga enheter har återigen bidragit till detta genom effektivitet och kostnadskontroll i alla led. Positiva resultat för samtliga enheter Hemköp har fortsatt att visa en positiv utveckling med bra omsättning. Resultatet har dock hittills under året påverkats av engångskostnader i samband med butiksnedläggningar. I perioden har en rad olika marknadsaktiviteter bidragit till såväl försäljningstillväxt som till att stärka Hemköps varumärke. Fokus ligger nu på prisvärda kunderbjudanden för att öka försäljningen. Även de före detta Vi-butiker som under föregående år konverterades till Hemköp franchise, har utvecklats väl. Willys lönsamhet var fortsatt god med en stabil omsättning trots den pågående förnyelsen av butiksbeståndet. Ytterligare tre butiker har byggts om. Totalt är nu 93 butiker moderniserade. Dessa investeringar i en bättre butiksupplevelse ska ytterligare stärka Willys marknadsposition. De resterande cirka 2 butikerna i förnyelseprogrammet kommer att byggas om under 213. PrisXtra har återigen levererat ett positivt resultat men försäljningen var liksom tidigare otillfredsställande till följd av störande vägarbeten. Axfood Närlivs hade en bra försäljningsutveckling och ökade sin marknadsandel. Tillväxten kan främst tillskrivas leveranser till nya kunder. Den jämförbara omsättningen har dock påverkats negativt av sommarens överlag dåliga väder. Dagabs utveckling kännetecknas av effektivitet och hög servicegrad. Samtidigt pågår implementeringen av det nya affärssystemet vilket, liksom tidigare kvartal, har medfört ökade kostnader. Som planerat kommer ytterligare kostnader belasta resultatet under kommande kvartal. Egna märkesvaror Egna märkesvaror är sedan ga år en viktig del i Axfoods strategi om lönsam tillväxt. I september uppnåddes målet om en andel på 25 procent. Ökningen är bland annat en följd av de senaste årens offensiva satsningen på det koncerngemensamma varumärket Garant som tagits väl emot av kunderna. Marknadsutsikter 212 Den ekonomiska turbulensen i Europa och USA kvarstår. Detta medför en osäkerhet kring hur svensk ekonomi kommer att utvecklas framöver. Trots detta är de svenska konsumenterna fortfarande försiktigt optimistiska. Axfood ser därför inte några större förändringar i marknadsförutsättningarna under återstoden av året. Vår tidigare bedömning av en matprisinflation på en procent under året ligger fast, trots att priset på vissa råvaror ökar. Strategi för lönsam tillväxt Den offensiva investeringstakten för att säkra lönsam tillväxt fortsätter. Att investera i moderniseringar av butiker är en förutsättning för att möta kundernas förväntningar på en bättre butiksupplevelse. Inbjudande butiker och prisvärda kunderbjudanden samt en hög andel egna märkesvaror ska tillsammans leda till en ökad försäljning. Samtidigt ska en god kostnadskontroll bibehållas. Parallellt fortlöper implementeringen av ett nytt affärssystem, SAP, som kommer att pågå fram till 214. Investeringstakten under det kommande året kommer därför att vara i nivå med 212, 9 1 Mkr. Axfoods målsättning för 212 är att nå ett rörelseresultat i nivå med. Anders Strålman Vd och koncernchef Axfood AB 2

3 AXFOODKONCERNENS FÖRSÄLJNING Tredje kvartalet Axfoodkoncernens konsoliderade parti- och detaljhandelsomsättning under tredje kvartalet uppgick till 9 44 Mkr (8 735), en ökning med 3,5 procent. Axfoodgruppens butiksomsättning (i egna butiker och Hemköp franchise) uppgick till 7 65 Mkr (6 976) en ökning med 9, procent. Axfoods egenägda detaljhandel ökade under tredje kvartalet med 3, procent och omsättningen för jämförbara butiker var oförändrad. Axfoods försäljning av egna märkesvaror uppgick i september till 25, procent (23,1). ader Axfoodkoncernens konsoliderade parti- och detaljhandelsomsättning under perioden uppgick till Mkr (25 881), en ökning med 4,5 procent. Axfoodgruppens butiksomsättning (i egna butiker och Hemköp franchise) uppgick till Mkr (2 911) en ökning med 1,3 procent. Axfoods egenägda detaljhandel ökade under perioden med 3,2 procent medan jämförbara butiker ökade med,2 procent. Nettoomsättning per rörelsesegment Mkr Helår Hemköp Willys PrisXtra Axfood Närlivs Dagab Övrigt 1, Internomsättning Dagab Axfood Närlivs Övrigt Totalt ) Per den 1 januari 212 har verksamheterna i Dagab, Axfood Närlivs och Axfood Sverige slagits ihop legalt. Internomsättningen mellan dessa enheter upphör från och med 212. Jämförelsesiffrorna har justerats och framgår av tabellerna på sidan 9. 2) Övrigt omfattar koncerngemensamma stödfunktioner såsom inköpssamordning, IT och koncernkontor. Butiksomsättning egenägd och franchise Mkr 212 % 1) butiker, % 1) 212 % 1) butiker, % 1) Jämförbara Jämförbara Hemköp ,8 1, ,4 2,3 Hemköp franchise ,2, ,3 1,2 Hemköp totalt ,5, ,3 1,8 Willys totalt ,4 -, ,, PrisXtra totalt 113-8,1-8, ,3-8,3 Totalt ,, ,3,3 1) Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande period föregående år. Förändring i butiksstruktur, nio 212 Dec Nyetableringar Förvärv Försäljning/ Nedläggning Konverteringar till/från Sep 212 Hemköp Willys 1) PrisXtra 5 5 Totalt egenägda Hemköp franchise ) varav Willys Hemma

4 AXFOODKONCERNENS RESULTAT Tredje kvartalet Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 368 Mkr (37). Rörelsemarginalen uppgick till 4,1 procent (4,2). Finansnettot blev -9 Mkr (-8) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 359 Mkr (362). Marginalen efter finansiella poster var 4, procent (4,1). Resultatet efter skatt uppgick till 265 Mkr (267). De koncerngemensamma kostnaderna har påverkats av ökade avskrivningar för det nya affärssystemet. ader Rörelseresultatet för perioden uppgick till 936 Mkr (928). Rörelsemarginalen uppgick till 3,5 procent (3,6). Finansnettot för perioden uppgick till -3 Mkr (-26) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 96 Mkr (92). Resultatet efter skatt uppgick till 668 Mkr (665). Axfood har inga väsentliga transaktioner med närstående, utöver transaktioner med dotterbolag. Periodens rörelseresultat, per rörelsesegment Mkr Helår Hemköp Willys PrisXtra Axfood Närlivs Dagab Övrigt Periodens rörelseresultat totalt ) Övrigt omfattar koncerngemensamma stödfunktioner såsom inköpssamordning, IT och koncernkontor. Övrigt belastas ackumulerat med bl a avskrivningar på övervärden hänförliga till PrisXtra-förvärvet och avskrivningar om 39 Mkr (24) hänförliga till nytt affärssystem. 2) Finansnettot fördelas ej per rörelsesegment. INVESTERINGAR De totala investeringarna under perioden januari september uppgick till 679 Mkr (696), där 159 Mkr (49) avsåg förvärv av verksamheter. Vidare avsåg 272 Mkr (345) investeringar i anläggningstillgångar inom detaljhandeln, 43 Mkr (78) anläggningstillgångar inom partihandeln samt 151 Mkr (156) avsåg ITutveckling. Under perioden har nio butiker förvärvats liksom 5 procent av grossistföretaget Hall Miba, som levererar bilvårdsartiklar och biltillbehör. I den delägda grossistverksamheten, som förvärvades per januari 212, har Axfood ett bestämmande inflytande genom aktieägaravtal och styrelsedominans. Den sammanlagda köpeskillingen för förvärven uppgick till 159 Mkr, varav 28 Mkr utgjorde villkorad köpeskilling. Immateriella tillgångar i samband med förvärven uppgick till cirka 153 Mkr, varav goodwill uppgick till cirka 131 Mkr. Goodwill är i första hand hänförligt till synergieffekter som de förvärvade verksamheterna väntas medföra. Den sammanlagda omsättningen för de förvärvade verksamheterna uppgår till cirka 8 Mkr per år. Köpeskillingen, exklusive villkorad ersättning, har erlagts kontant. Soliditet, % Skuldsättningsgrad, ggr Investeringar*, avskrivningar, Mkr , 39,1 32,4 34,8 38,6,6,4,4,6, ,3,3 15, /11 Kv 4/11 Kv 1/12 Kv 2/12 /12, /11 Kv 4/11 Kv 1/12 Kv 2/12 /12 /11 Kv 4/11 Kv 1/12 Kv 2/12 /12 Investeringar* Avskrivningar * Exklusive goodwill 4

5 FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från den löpande verksamheten före betald skatt uppgick under årets första nio ader till Mkr (1 279). Betald skatt uppgick till -113 Mkr (-275). Koncernens likvida medel (räntebärande tillgångar) uppgick till 387 Mkr jämfört med 317 Mkr i december. Räntebärande skulder och avsättningar uppgick vid periodens slut till 956 Mkr jämfört med 1 42 Mkr i december. Den räntebärande nettolåneskulden var vid periodens utgång 569 Mkr jämfört med 725 Mkr i december. Utdelning till aktieägarna har påverkat kassaflödet med -63 Mkr (-63) och nettoinvesteringarna har påverkat kassaflödet med -593 Mkr (-664). Soliditeten uppgick till 38,6 procent jämfört med 39,1 procent per december. DEN SVENSKA DAGLIGVARUMARKNADEN Enligt SCB:s detaljhandelsindex från augusti har dagligvaruhandelns ackumulerade omsättning sedan årets början ökat med 3,6 procent i löpande priser. I fasta priser, justerat för pris- och kalendereffekt, ökade volymen med 1,3 procent. BUTIKSVERKSAMHETEN Willys Tredje kvartalet Willys redovisade en fortsatt bra lönsamhet och stabil omsättningsutveckling. Omsättningen uppgick till Mkr (4 76), en ökning med 2,4 procent jämfört med föregående år. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med,1 procent. I linje med att förbättra butiksupplevelsen och öka försäljningen har ytterligare tre butiker moderniserats under perioden. Totalt är nu 93 butiker ombyggda. Resterande cirka 2 butiker kommer att moderniseras under kommande två år. Rörelseresultatet uppgick till 215 Mkr (212), en ökning med 1,4 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent (4,5). Willys försäljningsandel av egna märkesvaror uppgick i september till 27,5 procent (25,3) och för Willys Hemma till 29,7 procent (29,). Antalet butiker har varit oförändrat under perioden. ader Willys omsättning under januari-september uppgick till Mkr (14 56), en ökning med 3, procent jämfört med föregående år. Omsättningen i jämförbara butiker var oförändrad jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet för årets första nio ader uppgick till 64 Mkr (574) och rörelsemarginalen uppgick till 4,2 procent (4,1). Under perioden etablerades en Willys Hemma och en Willys Hemmabutik har förvärvats. Willys består därmed av 172 butiker, varav 46 Willys Hemma. Omsättning, Mkr och rörelsemarginal, % , , , ,4 4,5 /11 Kv 4/11 Kv 1/12 Kv 2/12 / Nyckeltal Mkr Helår Nettoomsättning Omsättningsförändring i jämförbara butiker, % -,1-1,3, -1,1-1,6 Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 4,5 4,5 4,2 4,1 4,1 Egenägda butiker, antal Medelantalet anställda under perioden Andel EMV (Willys/Willys Hemma) ,5/29,7 25,3/29, 26,7/29,7 5

6 Hemköp Tredje kvartalet Omsättningsutvecklingen för Hemköp har varit fortsatt bra med ett stabilt resultat. Ett flertal olika marknadsaktiviteter till följd av den nya varumärkesplattformen har bidragit till den positiva utvecklingen. Hemköps butiker, egenägda och franchise, ökade försäljningen under tredje kvartalet med 24,5 procent. Omsättningen i egenägda butiker uppgick till 1 27 Mkr (1 13), en ökning med 6,8 procent. I jämförbara egenägda butiker ökade försäljningen med 1,1 procent i perioden. Franchisebutikernas omsättning uppgick till Mkr (1 17), en ökning med 44,2 procent. Jämfört med föregående år påverkas omsättningen positivt av de 43 Vi-butiker som under föregående år konverterades till Hemköp franchise. Omsättningen i jämförbara franchisebutiker ökade med,1 procent. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 32 Mkr (34). Föregående år påverkades resultatet positivt av en återföring av strukturkostnader för butiksnedläggningar om 4 Mkr. Rörelsemarginalen för perioden var 2,6 procent (3,). Hemköps (inkl franchisebutiker) försäljningsandel av egna märkesvaror fortsatte att öka och uppgick i september till 18,7 procent (17,6). Som ett led i att förbättra butiksupplevelsen och ytterligare öka försäljningen har under kvartalet tre butiker moderniserats. Två butiker har förvärvats under perioden och en butik har lagts ned. I början av september trädde Hemköps första butik med 91/9-avtal i kraft. Modellen innebär att majoriteten av butiken ägs av Axfood under de första åren. Målsättningen är sedan att handlaren ska äga butiken till 99 procent och Axfood till en procent. Under kvartalet har Ola Andersson valt att lämna sin tjänst som vd för Hemköpkedjan. Anders Strålman, vd och koncernchef för Axfood, har utsetts till tillförordnad vd för Hemköp. ader Försäljningen i jämförbara egenägda butiker ökade under perioden med 2,3 procent. Hemköps butiker, egenägda och franchise, ökade försäljningen under perioden januari-september med 27,3 procent. Omsättningen i egenägda butiker uppgick till Mkr (3 493), en ökning med 5,4 procent. Franchisebutikernas omsättning uppgick till Mkr (2 953), en ökning med 53,3 procent där omsättningen i jämförbara butiker ökade med 1,2 procent. Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till 78 Mkr (7). Rörelsemarginalen för perioden var 2,1 procent (2,). Rörelseresultatet påverkades av engångskostnader om 13 Mkr (8). Under årets första nio ader har åtta butiker förvärvats, en etablerats och fyra har sålts. Under perioden har även en franchise-butik etablerats, tre förvärvats och 11 har sålts eller lagts ner. Hemköp hade vid periodens slut 181 butiker, varav 67 egenägda. Omsättning, Mkr och rörelsemarginal, % , 3 2,6 1,9 1,9 2 1,7 4 1 /11 Kv 4/11 Kv 1/12 Kv 2/12 /12 Nyckeltal Mkr Helår Nettoomsättning Omsättningsförändring i jämförbara butiker, % 1,1,6 2,3,8,4 Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 2,6 3, 2,1 2, 2, Egenägda butiker, antal Medelantalet anställda under året Andel EMV ,7 17,6 18,8 6

7 PrisXtra Tredje kvartalet PrisXtras redovisade återigen ett positivt resultat. Som tidigare var omsättningen otillfredsställande till följd av trafikomläggningar och vägarbeten i Stockholm. Under tredje kvartalet uppgick omsättningen till 113 Mkr (123), en minskning med 8,1 procent. Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 8,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 4 Mkr (-1) och rörelsemarginalen till 3,5 procent (-,8). ader PrisXtras omsättning under perioden januari-september uppgick till 375 Mkr (49), en minskning med 8,3 procent. Försäljningen i jämförbara butiker minskade under perioden med 8,3 procent. Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till 13 Mkr (1) och rörelsemarginalen uppgick till 3,5 procent (2,4). Omsättning, Mkr och rörelsemarginal, % ,6 3,8 3,5 3, -, Nyckeltal Mkr Helår Nettoomsättning Omsättningsförändring i jämförbara butiker, % -8,1-8,9-8,3-9,9-1, Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 3,5 -,8 3,5 2,4 2,7 Egenägda butiker, antal Medelantalet anställda under året /11 Kv 4/11 Kv 1/12 Kv 2/12 / AXFOOD PARTIHANDEL Dagab Tredje kvartalet Dagab har under kvartalet haft en stabil utveckling med bra servicegrad och hög produktivitet. Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 6 Mkr (6 16). Rörelseresultatet uppgick till 46 Mkr (56) och rörelsemarginalen till,8 procent (,9). Implementeringen av det nya affärssystemet fortsatte under perioden vilket, precis som tidigare kvartal, har medfört ökade kostnader. I linje med plan kommer ytterligare kostnader att belasta resultatet under kommande kvartal. ader Dagabs omsättning under perioden januari-september uppgick till Mkr (18 22). Rörelseresultatet för perioden uppgick till 119 Mkr (138) och rörelsemarginalen till,7 procent (,8). Omsättning, Mkr och rörelsemarginal, % ,9,9 6 22, ,6 6,8 1,5 1,5 Nyckeltal Mkr Helår Nettoomsättning Distribuerad omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, %,8,9,7,8,8 Medelantalet anställda under perioden Servicegrad 97,3 97, 97,3 96,9 97,1 1 /11 Kv 4/11 Kv 1/12 Kv 2/12 /12 7

8 Axfood Närlivs Tredje kvartalet Axfood Närlivs har haft en fortsatt bra tillväxt, vilket till stor del har drivits av leveranser till nya kunder. Sämre väder jämfört med föregående år har dock påverkat den jämförbara omsättningen negativt. Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till Mkr (1 483), en ökning med 11,4 procent. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 5 Mkr (44) och rörelsemarginalen uppgick till 3, procent (3,). ader Omsättningen i Axfood Närlivs uppgick under perioden januari-september till Mkr (4 134), en ökning med 15,3 procent. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 86 Mkr (86) och rörelsemarginalen uppgick till 1,8 procent (2,1). Omsättning, Mkr och rörelsemarginal, % , 3, ,7 1,7 4 1,6 Nyckeltal Mkr Helår Nettoomsättning Distribuerad omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 3, 3, 1,8 2,1 2, Axfood Snabbgross, antal butiker Medelantalet anställda under året Servicegrad 97,8 97,4 97,8 97,6 97,7 /11 Kv 4/11 Kv 1/12 Kv 2/12 /12 Legal sammanslagning av bolag 212 Per den 1 januari 212 genomfördes en legal sammanslagning av verksamheterna i Dagab AB, Axfood Närlivs AB och Axfood Sverige AB. Sammanslagningen innebär att verksamheterna i Dagab och Axfood Närlivs förs över till Axfood Sverige AB. Axfood Närlivs AB slås ihop med Axfood Sverige AB via fusion och Dagab AB överlåter hela verksamheten till Axfood Sverige AB via en inkråmsöverlåtelse. Det kommer inte att ske någon förändring i uppföljning och rapportering av respektive enhet på grund av sammanslagningen. Dagab och Axfood Närlivs kommer även i fortsättningen att följas och rapporteras som separata segment. Genom att slå ihop verksamheterna skapas enklare administrativa flöden mellan bolagen i Axfoodkoncernen. Internomsättningen mellan bolagen upphör från och med den 1 januari 212 och jämförelsetalen för respektive enhet har justerats, vilket framgår av tabellerna nedan. Den totala omsättningen för Axfoodkoncernen påverkas inte. Sammanslagningen innebär ingen förändring av jämförelsetalen för resultatet, varken per enhet eller totalt. Omsättning, pro forma Kv 1 Justering Kv 1 pro forma Axfood Närlivs Dagab Övrigt Internomsättning Dagab Axfood Närlivs Övrigt

9 Omsättning, pro forma Kv 2 Justering Kv 2 Pro forma Sex Justering Sex pro forma Axfood Närlivs Dagab Övrigt Internomsättning Dagab Axfood Närlivs Övrigt Omsättning, pro forma Justering Pro forma Justering pro forma Axfood Närlivs Dagab Övrigt Internomsättning Dagab Axfood Närlivs Övrigt Omsättning, pro forma Kv 4 Justering Kv 4 Pro forma Helår Justering Helår pro forma Axfood Närlivs Dagab Övrigt Internomsättning Dagab Axfood Närlivs Övrigt VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Axfoodkoncernen utsätts genom sin verksamhet för både operativa och strategiska risker samt finansiella risker. Som operativa och strategiska risker kan bland annat nämnas verksamhets- och ansvarsrisker och som finansiella risker kan nämnas likviditets-, ränte- och valutarisk. Axfood arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning. En av de viktigaste verksamhetsrisker som Axfood har identifierat i sitt säkerhetsarbete är en totalskada, såsom brand i centrallagren i Jordbro eller Backa. Det läggs stor vikt vid förebyggande arbete och organisationen för detta är väl utvecklad liksom planeringen för en kontinuitet i driften vid oförutsedda händelser. För en fullständig redogörelse av de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för. SÄSONGSEFFEKTER Axfood saknar signifikanta säsongsvariationer. MILJÖPÅVERKAN Ett av Axfoods strategiska mål är att aktivt driva ett arbete för hållbar utveckling. I det dagliga arbetet integreras hållbarhetsaspekterna i såväl inköp och urval av produkter som i logistik och varuflöden samt butiksdrift. Prioriterade områden för Axfoods hållbarhetsarbete på miljöområdet är energiförbrukning, transporter och kretslopp. Samtliga dessa har stor betydelse för Axfoods verksamhet och har också stor förbättringspotential. 9

10 Ett övergripande mål är att, under perioden 29 till 22, reducera klimatpåverkan av Axfoods verksamhet med 75 procent. Resterande del av verksamhetens miljöpåverkan kommer att klimatkompenseras. Framöver ligger ett viktigt arbete med framför allt energieffektivisering och övergång till köldmedia som inte medför negativ klimatpåverkan. En upphandling har genomförts som innebär att ett system för detaljerad mätning och kontroll av elförbrukningen införs i samtliga egenägda butiker. Systemet kommer att möjliggöra central styrning och uppföljning med syftet att minska elförbrukningen. Under 21 övergick Axfood till förnyelsebar el i merparten av de egenägda butikerna och lagren. Dagab och Axfood Närlivs arbetar löpande för att minimera miljöpåverkan. Bland annat genom maximering av fyllnadsgraden i sina lastbilar samt genom tillämpning av så kallad eco-driving för att minska drivmedelsförbrukningen. Dagab och Axfood Närlivs använder även så kallad Evolution diesel som delvis är baserad på tallolja. Evolution diesel har förbättrats genom en ökad andel inblandning av tallolja och ger nu mellan 16 och 25 procent mindre koldioxidutsläpp än traditionell diesel beroende på årstid. Tidigare minskade koldioxidutsläppet med mellan 5 och 16 procent. Axfood satsar även på återvinning där det mesta av avfallet antingen omvandlas till råvara åt återvinningsindustrin eller till energi. Arbetet med energieffektivisering är fortsatt starkt prioriterat. En mer detaljerad beskrivning av Axfoods arbete med miljöfrågor återfinns på axfood.se. Axfood har från och med tredje kvartalet 212 redovisat ett antal nya hållbarhetsnyckeltal. Se tabellen på sida 15. MODERBOLAGET Moderbolagets övriga rörelseintäkter under perioden januari-september uppgick till 135 Mkr (132). Efter försäljnings- och administrationskostnader om 27 Mkr (187) och ett finansnetto på -3 Mkr (-3) uppgick resultatet efter finansiella poster till -75 Mkr (-58). Investeringarna uppgick under perioden till 3 Mkr (2). Moderbolagets räntebärande nettolåneskuld var vid periodens slut 446 Mkr jämfört med 749 Mkr december. Moderbolaget har inga väsentliga transaktioner med närstående, utöver transaktioner med dotterbolag. REDOVISNINGSPRINCIPER Axfood tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som de har godkänts av Europeiska Unionen. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningarna och antaganden baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning. PROGNOS Axfoods målsättning för 212 är att nå ett rörelseresultat i nivå med. NÄSTA RAPPORT Bokslutskommunikén för perioden januari - december 212 presenteras den 7 februari 213. VALBEREDNING Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen inför Axfoods årsstämma den 13 mars 213 kan göra detta via e-post till 1

11 ÅRSSTÄMMA Ordinarie årsstämma kommer att hållas på Cirkus i Stockholm, kl 17., den 13 mars 213. Årsredovisningen för 212 kommer att publiceras den 18 februari 213 på Axfoods hemsida och finns då tillänglig på Axfoods huvudkontor i Solna. Dessutom distribueras den per post cirka en vecka före årsstämman till de aktieägare som så önskat. Denna delårsrapport har varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. Granskningsrapporten återfinns på sidan 12. Anders Strålman Koncernchef och verkställande direktör PRESSRELEASER UNDER TREDJE KVARTALET Ola Andersson lämnar Hemköpskedjan Anders Strålman blir tf vd Axfood vinner priset Årets börsbolag 11

12 REVISORS RAPPORT AVSEENDE ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT Till styrelsen för Axfood AB (publ) Org nr Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för Axfood AB (publ) för perioden Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 241 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 23 oktober 212 KPMG AB Thomas Thiel Auktoriserad revisor 12

13 FINANSIELLA RAPPORTER, KONCERNEN Rapport över totalresultat i sammandrag, koncernen Mkr Helår Nettoomsättning Kostnad såld vara Bruttoresultat Försäljnings/administrationskostnader m m Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Förändring av verkligt värde terminskontrakt Förändring av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Övrigt totalresultat för perioden Summa totalresultat för perioden I rörelseresultatet ingår avskrivningar med Resultat per aktie, kronor 5,6 5,9 12,73 12,67 16,99 Periodens resultat hänförligt till Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 Summa totalresultat för perioden hänförligt till Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande

14 Rapport över finansiell ställning i sammandrag, koncernen Mkr Tillgångar Goodwill Finansiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Långfristiga räntebärande skulder Räntefria långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga räntefria skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Eventualförpliktelser Ställda säkerheter Rapport över kassaflöden i sammandrag, koncernen Mkr 212 Helår Löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital, exklusive betald skatt Betald skatt Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av verksamheter, netto Förvärv av anläggningstillgångar, netto Förändring av finansiella anläggningstillgångar, netto - - Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Lämnad utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde

15 Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag, koncernen Mkr Belopp vid årets ingång Summa totalresultat för perioden Utdelning till aktieägare Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande sedan tidigare - - Belopp vid periodens utgång Nyckeltal och annan information, koncernen 212 Helår Rörelsemarginal, % 3,5 3,6 3,6 Marginal efter finansiella poster, % 3,3 3,5 3,5 Soliditet, % 38,6 38, 39,1 Nettoskuldsättningsgrad, ggr,2,3,2 Skuldsättningsgrad, ggr,3,4,3 Räntetäckningsgrad, ggr 3,2 31,1 29,9 Sysselsatt kapital, Mkr Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 3,4 32,9 31, Räntabilitet på eget kapital, % 28,6 31, 28,7 Investeringar, Mkr Resultat per aktie, kronor 1 12,73 12,67 16,99 Utdelning per aktie, kronor , Eget kapital per aktie, kronor 1, 2 61,9 57,35 61,7 Kassaflöde per aktie, kronor 1 1,3-2,, Antal aktier Medelantal anställda under året Frisknärvaro, % 95,1 95,4 95,3 CO 2, kg/ton gods 3 19,2 23,5 19,8 Elförbrukning, kwh/m 2 (butik och lager) 353, ,9 4 36,4 1) Antal aktier är samma före och efter utspädning. Genomsnittligt antal aktier är samma som antalet aktier. Axfood har inget eget innehav av egna aktier. 2) Substansvärde per aktie överensstämmer med Eget kapital per aktie. 3) Avser totalt mängd för Dagabs och Axfood Närlivs transporter från lager till butik med egna lastbilar. 4) Avser rullande 12 ader. Kvartalsöversikt Kv 4 1 Kv 1 11 Kv Kv 4 11 Kv 1 12 Kv Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 3,6 2,9 3,6 4,2 3,6 2,8 3,4 4,1 Resultat per aktie, kronor 1 4,32 3,28 4,3 5,9 4,32 3,37 4,31 5,6 Eget kapital per aktie, kronor 1 56,6 47,9 52,2 57,4 61,7 52,5 56,8 61,9 Räntabilitet på eget kapital, % 3,7 35,8 34, 31, 28,7 34, 31,3 28,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kronor 6,2 5,6 6,6 6,9 7,3 7,9 1,6 7,9 Investeringar

16 FINANSIELLA RAPPORTER, MODERBOLAGET Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget Mkr Helår Nettoomsättning Försäljnings-/administrationskostnader m m Rörelseresultat Erhållna koncernbidrag, netto Övrigt finansnetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat I rörelseresultatet ingår avskrivningar med Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat för perioden. Balansräkning i sammandrag, moderbolaget Mkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank - Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga räntebärande skulder Räntefria långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Skulder till koncernföretag Leverantörsskulder Övriga kortfristiga räntefria skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Eventualförpliktelser Ställda säkerheter ) varav räntebärande fordringar ) varav räntebärande skulder

17 FINANSIELLA DEFINITIONER Direktavkastning: Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut. Kassaflöde per aktie: Årets kassaflöde dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier. Marginal efter finansiella poster: Resultat efter finansiella poster i procent av årets nettoomsättning. Medelantalet anställda under året: Totalt antal arbetade timmar dividerat med en årsarbetstid om 1 92 timmar. Nettolåneskuld: Likvida medel plus räntebärande fordringar minus räntebärande skulder och avsättningar. Nettoskuldsättningsgrad/Nettofordransgrad: Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida medel och räntebärande fordringar dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. P/E tal före och efter utspädning: Börskurs i relation till resultat per aktie. Resultat per aktie: Andel av årets nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier. Räntabilitet på eget kapital: Andel av årets nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare i procent av andelen av genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare. Genomsnittligt eget kapital beräknas som eget kapital vid årets början plus eget kapital vid årets slut dividerat med två. ORDLISTA Autoorder: System för automatisering av butikernas påfyllning av varor. E-learning: Interaktivt utbildningsprogram. EMAB: EMAB är en samarbetsorganisation för fristående trafikbutiker och har cirka 4 medlemmar från bland annat Shell, Statoil 1 2 3, Hydro, Bilisten och Preem. EMV: Egna märkesvaror. Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av årets nettoomsättning. Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. Soliditet: Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen. Substansvärde per aktie: Andel av eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med antal aktier. Sysselsatt kapital: Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt kapital vid årets början plus sysselsatt kapital vid årets slut dividerat med två. GRI: Global Reporting Initiative. Jämförbara butiker: En jämförbar butik är en butik som genererat omsättning under hela jämförelseperioden, det vill säga båda åren. Servicegrad: Andel levererade varor i förhållande till andelen beställda varor. Evolution diesel: Miljödiesel som delvis innehåller tallolja Axfood AB, Solna Besöksadress Hemvärnsgatan 9 Tel Fax axfood.se OM AXFOOD Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet egenägda butiker uppgår till 244. Därutöver samverkar Axfood med ett antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpkedjan men också under varumärken som Handlar n och Tempo. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood har cirka 2 procents marknadsandel av dagligvaruhandeln i Sverige. Axfood är noterat på Nardaq OMX Stockholm ABs Large Caplista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 5,1 procent av aktierna. Affärsidé Axfoods affärsidé är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept som vilar på tydliga och attraktiva kunderbjudanden. Affärsmodell Axfoods affärsmodell bygger på en stark inköpsfunktion, fokus på egna märkesvaror, effektiv logistik och attraktiva matbutiker. Strategi Axfood ska vara det mest lönsamma bolaget på den svenska dagligvarumarknaden och öka sina marknadsandelar genom att stärka och utveckla sin position. Axfood har som långsiktigt mål att nå en rörelsemarginal om 4 procent. Axfoods strategi bygger på fem hörnstenar; kund, lönsamhet, tillväxt, miljö och socialt ansvar samt medarbetare och organisation. Läs mer på axfood.se. Värdedrivande faktorer Faktorer som påverkar Axfoods utveckling är Tillgång till strategiska butikslägen Utvecklingen av ett attraktivt sortiment Innovationsgraden för att öka kundnyttan 17

Delårsrapport Axfood AB (publ)

Delårsrapport Axfood AB (publ) Delårsrapport Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden juli september till 8 735 Mkr (8 582), en ökning med 1,8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ)

Delårsrapport Axfood AB (publ) Delårsrapport Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden januari mars till 8 257 Mkr (8 21), en ökning med,6 procent. Omsättningen i egenägd

Läs mer

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ)

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ) Bokslutskommuniké Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden oktober december till 9 252 Mkr (8 914), en ökning med 3,8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ)

Delårsrapport Axfood AB (publ) Delårsrapport Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden juli september till 9 465 Mkr (9 44), en ökning med 4,7 procent. Omsättningen i

Läs mer

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ)

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ) Bokslutskommuniké Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden oktober december till 8 885 Mkr (8 431), en ökning med 5,4 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 juni 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första sex månader 2006 till 14 198 Mkr (13 691), en ökning med 3,7 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ)

Delårsrapport Axfood AB (publ) Delårsrapport Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden januari-mars till 8 946 Mkr (8 95), en förändring med, procent. Påsken inföll i

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2010

Delårsrapport Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2010 Delårsrapport Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2010 2010 Q1 Q2 Q3 Q4 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden till 8 210 Mkr (7 682), en ökning med 6,9 procent. Omsättningen i

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 23 april 2003 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 7.956 Mkr (7.990), en minskning med 0,4 %. Justerat för påskförsäljningen

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Axfood. januari-december, 2012

Axfood. januari-december, 2012 Axfood januari-december, 2012 1 Axfood januari-december 2012 Bra försäljning: 36 306 Mkr (34 795) +4,3% Stabilt resultat: 1 247 Mkr (1 250) exkl nedskrivning Rörelsemarginal: 3,4% (3,6) exkl nedskrivning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Axfood januari-december, Anders Strålman CEO

Axfood januari-december, Anders Strålman CEO Axfood januari-december, 2014 Anders Strålman CEO 1 Axfood starkt resultat Starkt resultat: 1 447 Mkr (1 302) +11,1% Ökad effektivitet Rörelsemarginal: 3,8% (3,5) Bra försäljningstillväxt: 38 484 Mkr (37

Läs mer

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef Axfood januari-mars, 2013 Anders Strålman vd och koncernchef 1 Axfood bra försäljning och resultat Bra försäljning: 8 950 Mkr (8 718) +2,7% Nettoomsättning Stabilt resultat: 254 Mkr (250) +1,6% Positivt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Axfood april juni, Anders Strålman Koncernchef, vd

Axfood april juni, Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood april juni, 2015 Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood fortsatt positiv tillväxt Nettoomsättning: 10 478 Mkr (9 804), +6,9% Rörelseresultat: 431 Mkr (376), +14,6% Bra resultat i samtliga enheter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Axfood januari-mars, 2015. Anders Strålman Koncernchef, vd

Axfood januari-mars, 2015. Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood januari-mars, 2015 Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood fortsatt positiv tillväxt Nettoomsättning: 9 566 Mkr (8 946) +6,9% Rörelseresultat: 329 Mkr (246) +33,7% Bra resultat i samtliga enheter

Läs mer

Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr Delårsrapport januari mars Koncernchefen Claes Seldebys kommenterar. Nyckeltal Kvartal 1

Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr Delårsrapport januari mars Koncernchefen Claes Seldebys kommenterar. Nyckeltal Kvartal 1 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 225,6 Mkr (223,3). Rörelseresultatet uppgick till 18,0 Mkr (28,3). Rörelsemarginalen

Läs mer

Axfood (publ) - Halvårsrapport

Axfood (publ) - Halvårsrapport Axfood (publ) - Halvårsrapport Perioden 1 januari 30 juni 2000 Ny koncernstrategi och organisationsstruktur fastställd. Koncernens försäljning ökade med 4,5 procent till 14,7 miljarder kronor. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari 31 mars 2004

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari 31 mars 2004 Stockholm, 2004-04-22 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari 31 mars 2004 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under första kvartalet 2004 till 8.168 Mkr (7.956), en ökning med 2,7%.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 september 2007

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 september 2007 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 30 september 2007 . Rörelseresultatet för januari - september uppgick till 857 Mkr. I rörelseresultatet föregående år om 938 Mkr ingick 89 Mkr för förlikningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ)

Delårsrapport Axfood AB (publ) Delårsrapport Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden april-juni till 10 478 Mkr (9 804), en ökning med 6,9 procent. Omsättningen i egenägd

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 december 2007 . Rörelseresultatet för januari - december uppgick till 1 121 Mkr. I rörelseresultatet föregående år om 1 204 Mkr ingick 89 Mkr för

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPEN Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept med uppgift att stärka imagen hos varumärken inom framför allt modeoch textilindustrin.

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden januari - september Omsättningen uppgick till 594,5 Mkr (531,4). Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader,

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, 2015-01-01 2015-09-30 Tredje kvartalet 2015-07-01 2015-09-30 INNEHÅLL Sid. FINANSIELL INFORMATION KALENDARIUM EKONOMISK INFORMATION 1 Perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

KABE AB > 349,0 (354,6). > 20,1 (23,5). > 2:23 (2:61). > (30 869). > 7,6 % (8,7). KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS

KABE AB > 349,0 (354,6). > 20,1 (23,5). > 2:23 (2:61). > (30 869). > 7,6 % (8,7). KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS KABE AB (publ.) > en uppgick till 349,0 Mkr (354,6). > Resultat efter skatt uppgick till 20,1 Mkr (23,5). > Resultat per aktie var 2:23 (2:61). > Rörelseresultatet uppgick till 26 470 (30 869). > Rörelsemarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) SENSYS Traffic SENSYS AB Traffic (publ) AB 556215-4459 (publ) 556215-4459 Delårsrapport Kvartalsrapport för jan - mars för 2009 jan - sept 2009 Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari september

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer