Årsredovisning 2002 Gårdstensbostäder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2002 Gårdstensbostäder"

Transkript

1 Årsredovisning 2002 Gårdstensbostäder

2 Bostads AB Gårdsten Org. nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sida VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition...6 Sammandrag...7 Definitioner...8 Resultaträkning...9 Balansräkning Kassaflödesanalys...12 Noter Fastighetsförteckning...21 Revisionsberättelse...22 Granskningsrapport...23 Om inget särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor. 2 GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2002

3 VD har ordet 2002 blev ett märkesår i Bostads AB Gårdstens korta historia - dels genom den starka tillväxt av verksamheten som skedde under året, dels genom en rad för Gårdstens framtid viktiga beslut som bolagets styrelse träffade under Tillväxten dvs vårt förvärv av Kryddgårdens 734 lägenheter och den samtidiga förstärkningen av det lokala näringslivet ställer väsentligt ökade krav på vår organisation men vidgar samtidigt vårt handlingsutrymme.vi blir ägare till alla hyreslägenheter i Gårdsten och får därmed möjlighet att driva förändrings- och utvecklingsarbetet med ett helhetsperspektiv på området, vilket vi länge har eftersträvat. Att förändra och utveckla i samverkan med de boende har varit en grundläggande princip för vårt arbetssätt och vi välkomnar de nya hyresgästerna i gemenskapen. Av de för stadsdelens karaktär och attraktivitet viktiga besluten var de som gällde utformning av höghusen på Salviagatan och fortsättningen på solhus-serien i västra Gårdsten mycket betydelsefulla. Vi har med dessa beslut och tack vare ett fruktbart samarbete med nytänkare inom arkitektur och stadsmiljö tagit ett stort steg mot förverkligandet av Gårdstens framtida profil som en integrerad del av Göteborg. Såsom tidigare har de boende tillfört planeringsarbetet en mängd praktiskt värdefulla synpunkter. Ombyggnaden med terrasslägenheterna i blickpunkten är inledd och fortsätts planenligt Väl så viktigt var kanske beslutet om inrättande av en snabbussförbindelse mellan Gårdsten och centrala Göteborg. Ett beslut som vi i hög grad kan betrakta oss som delaktiga i. En flerårig opinionspåverkan från vår sida gav till sist resultat. Brister i kollektivtrafiken har varit hämmande för Gårdstens utveckling och den nya snabbussen, som startade i januari 2003, blir inte bara viktig för boende och verksamma i Gårdsten, den ökar också flödet av kontakter i motsatt riktning. Vi passerade bolagets femårsdag under Vårt jubileum i augusti blev en sommarfest för de boende i Gårdsten men också ett tillfälle till återblick och summering. I den lätta feststämningen fanns en underton av stolthet. Stolthet över den förnyelse som området har genomgått de senaste åren. Det är ett ansvar för alla - bostadsbolagets styrelse och medarbetare, företagen i området och först och sist de boende - att fullfölja förnyelsen i linje med vår vision och framtidsplan. Stina Fransson VD GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten ( ) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Verksamhet Bostads AB Gårdsten bedriver fastighetsförvaltning och utvecklingsarbete i stadsdelen Gårdsten belägen på höjderna mellan Göta Älv och Angereds Centrum i nordöstra Göteborg. Verksamheten inleddes sommaren 1997, då det nybildade bolaget förvärvade fastigheter i stadsdelen som tidigare hade ägts av Göteborgs stads bostadsaktiebolag och Bostads AB Poseidon. I likhet med dessa företag ingår Bostads AB Gårdsten i Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur är en koncern helägd av Göteborgs Stad. De nordöstra delarna av Göteborg har en blandad bebyggelse med ett dominerande inslag av hyresrätter i flerbostadshus. Bolagets upprustning av bostadsbeståndet, som under de första verksamhetsåren upptog en stor del av bolagets resurser, har under 2002 mer och mer kombinerats med ombyggnader och nysatsningar. Detta arbete fortgår utifrån en framtidsplan för området. Bolaget har bedrivit ett systematiskt arbete för att skapa arbetstillfällen och fylla de många olika behov som uppstår i en tidigare på många plan eftersatt stadsdel. Affärsidé, vision och strategier Bostads AB Gårdsten ska i linje med Framtidenkoncernens policy erbjuda ett brett sortiment av bostäder åt alla kategorier av bostadssökande. Stor valfrihet ska eftersträvas. De boende ska ges ett långtgående inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning och därmed kunna påverka kvaliteten på sitt boende. I den av styrelsen antagna visionen för Gårdsten 2007 sammanfattas bolagets strävanden på följande sätt: En stadsdel med aktiva invånare. Ett bostadsområde där människor tar ansvar för den miljö de lever i. En plats där mångfald inte bara betyder att många olika tänkesätt och livsstilar, olika nationaliteter, religioner, åldrar och erfarenheter finns representerade utan att dessa verkligen samexisterar, samverkar för att skapa en långsiktigt sund och trygg livsmiljö. Ett område där den nya generationen, traktens barn och ungdom, tror på framtiden. Huvudstrategierna för att förverkliga denna vision är samverkan och mobilisering. Bostads AB Gårdsten mobiliserar ett aktivt engagemang hos sina hyresgäster för att de tillsammans med företag och offentliga organ i området ska verka för bästa möjliga levnadsmiljö i stadsdelen, med tonvikt på trygghet, utbildning och arbete. Organisation Bostads AB Gårdsten har en platt, decentraliserad organisation med snabba beslutsvägar. Närhet till hyresgästerna har varit den styrande organisationsprincipen. De 10 huscheferna, som arbetar direkt under VD, har stöd av stabs- och servicefunktioner. Den under 2001 gjorda sammanläggningen av de fyra huschefskontoren till två, ett för östra och ett för västra Gårdsten, har visat sig fungera väl. Ledning och staber finns i ett kontor i området. Väsentliga händelser och aktiviteter under räkenskapsåret Ombyggnad och underhåll Styrelsen beslutade under året om utformningen av höghusen på Salviagatan och ombyggnaden av dem är inledd. De första terrasslägenheterna stod klara för visning i början av oktober och inflyttning sker i januari Den omfattande renoveringen av P-huset vid Kaneltorget var klar våren 2002 och innebar att de boende i Gårdsten också kommer att få tillgång till en ny samlingssal. I västra Gårdsten har en ombyggnad startat på tre gårdar, totalt 243 lägenheter, till solhus. Ombyggnaden av ett loftgångshus avsett för finskt seniorboende pågår och beräknas vara slutförd sommaren Husen på Peppargatan målas om som ett led i den långsiktiga yttre förnyelsen av bostadsbeståndet. 4 GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2002

5 Utredning om småhus Husen på Salviagatan 3-18 har monterats ned för att bereda plats för småhus. Bolaget utreder i ett specialprojekt möjligheten till självbyggeri med kooperativ hyresrätt. Utredningen sker i samverkan med kommunala förvaltningar och finansieras av Boverket. Hedersomnämnande Den kraftfulla satsning vi gjort för att butiker och företag skall etablera sig i Gårdsten har varit framgångsrik. I den av stiftelsen Svenska Stadskärnor arrangerade tävlingen Årets Stadsdelscentrum var Gårdstens centrum en av de två platser som fick utmärkelser. Juryn konstaterade att Gårdstens centrum med ett genomarbetat program som grund har tillförts kvaliteter som påtagligt stärkt hela områdets attraktivitet. Kvalitetsmätning Hyresgästernas förtroende utgör det viktigaste måttet på bolagets insatser. I den årliga boendeundersökningen fick verksamheten för fjärde året i rad högt betyg. Brister i kollektivtrafiken noterades på minussidan, men de väntas bli avhjälpta i och med tillkomsten av den nya snabbussen till centrala Göteborg. Inflytande Bolaget ger stort utrymme för hyresgästernas inflytande på förändringar i området. Under året har ett system med trappvärdar startats i fastigheterna vid Muskotgatan. Hyresgästerna i det första terrasshuset på Salviagatan har själva beslutat om omfattning och utformning av gemensamma utrymmen. Alla boende har fått möjlighet att påverka utformningen av den nya samlingssalen i P-huset vid Kaneltorget. Formandet av nya lekplatser samt åtgärder för att göra källare och tvättstugor till tryggare miljöer är andra exempel på områden av hyresgästinflytande. Uthyrning Hyresförhandlingarna medförde en hyreshöjning med 1,9 % fr o m april, men bolaget har alltjämt de lägsta hyrorna bland Stor-Göteborgs kommunala bolag. Uthyrningspolicyn har tillämpats fullt ut och har visat sig vara ett verksamt medel för stadsdelens utveckling. Vakansgraden för tillgängliga lägenheter var 3 % (60 lägenheter) vid årsskiftet 2002/ 2003, vilket är en lägre vakansgrad än det uppsatta målet, vilket tog hänsyn till den omfattande ombyggnaden av höghusen i östra Gårdsten. Föregående år var vakansgraden 4 %.Vid årsskiftet var 91 lägenheter uthyrda som studentlägenheter (föregående årsskifte 60 st). Trygghet och säkerhet Vi prioriterar aktiviteter som kan minska oro och störningar i området och arbetar på flera plan för att höja trygghetskänslan. Sedan juni 2002 verkar på vårt initiativ en särskild trygghetsgrupp i stadsdelen 8 personer som rör sig i hela Gårdsten. Gruppens arbete är till hälften (1,8 Mkr / år) finansierat av storstadssatsningen. På det tekniska området har omfattande insatser skett såsom passersystem till entréer och allmänna utrymmen. Bolaget tillhandahåller även rattkryckor till samtliga p-platshyresgäster. Boendeservice Bolaget har utvecklat flera nya servicefunktioner. Arbetslösa hyresgäster kan exempelvis få hjälp att hitta jobb. Under året har bolaget förmedlat 126 arbeten. Bolaget har också varit huvudman för utbildningsverksamhet och har tagit initiativ till en fritidsklubb för barn. Två datastugor, en på västra sidan och sedan augusti en i Gårdstens centrum, ger hyresgästerna tillgång till Internet samt kurser och service inom IT. 5-årsjubiléet Vårt jubileum firades i augusti med en rad festarrangemang för de boende. Göteborgs Symfoniker konserterade i Dalen och gästade för första gången därmed de nordöstra stadsdelarna. Fastigheterna Bostad AB Gårdstens fastigheter är samtliga belägna i stadsdelen Gårdsten i Göteborgs kommun. Under året har Kryddgården Fastighets KBs fastigheter om totalt kvm förvärvats till en köpeskilling om 200 Mkr.Totalt omfattar beståndet vid årsskiftet lägenheter om kvm, kvm lokaler, samt bilplatser. I samband med bokslutet har en intern värdering gjorts per fastighet. Värderingsmodellen bygger på en diskontering av beräknade betalningsströmmar och beaktar fastigheternas hyresnivå, uthyrningsgrad, räntebidragssituation m.m. Verkliga drift- och underhållskostnader har ersatts av normaliserade kostnader vilka ligger mellan 359 och 390 kronor per kvm, beroende på värdeåret för respektive fastighet. Avkastningskravet är 9,5 % och kalkylräntan 11,5 %. I dagsläget visar värderingen ett värde på fastigheterna om 430 Mkr att jämföra med 150 Mkr föregående år. Skillnaden kommer GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

6 av årets förvärv och investeringar, vars bokförda värden ryms inom värderingen. Bolagets justerade soliditet uppgår till 38%. Finansiering Vid årsskiftet var bolagets låneskuld 235 Mkr. Hela beloppet är en kortfristig skuld till moderbolaget. Dessutom var 6 Mkr av en kredit om totalt 50 Mkr hos Nordea utnyttjad. För denna kredit är lämnat säkerhet i form av pantbrev i bolagets fastigheter. Personal Mångfalds- och jämställdhetsarbete ingår som en självklar och integrerad del i bolagets verksamhet. Vi arbetar medvetet för en allsidighet bland personalen vad gäller kön, ålder, etnicitet, kunskaper och erfarenhet. Bolaget har under året haft 32 heltidsanställda (15 kvinnor och 17 män) i åldrarna 20 till 59 år och av dessa var 52 % födda i annat land än Sverige. Hälsoprofil har gjorts upp för alla anställda med efterföljande friskvårdsinsatser. Sjukfrånvaron har kunnat begränsas till 3,7 %, en obetydlig förändring jämfört med Alla anställda har genomgått datautbildning samt deltagit i för bolaget anpassad teamträning. Miljö Bolagets långsiktiga och stora miljöarbete sker främst genom satsningen på solhus vilket rönt såväl nationell som internationell uppmärksamhet. Ytterligare tre kompostrum är nu färdigställda på Peppargatan och vid årsskiftet kan sammanlagt 646 hushåll (24 % av beståndet) kompostera/källsortera sitt avfall. 94 % av lägenheterna, exklusive de under året inköpta fastigheterna i norra Gårdsten, har genomgått OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Ekonomi Bolaget redovisar för räkenskapsåret en förlust om tkr. Genom tillskott i form av koncernbidrag och ägartillskott täcks denna förlust och bolagets egna kapital ökar med tkr och uppgår efter detta till tkr. Balansomslutningen ökar under året vilket till den största delen beror på en större fordran på moderbolaget för koncernbidrag och ägartillskott, tkr mot tkr föregående år, samt årets fastighetsinvesteringar vilka uppgår till tkr. I övrigt kan noteras att: - Såväl andelen uthyrda lägenheter, samt den uthyrda lokalytan, är större än tidigare år. - Driftkostnaderna, sett i förhållande till den totalt förvaltade ytan, minskar jämfört med föregående år från 437kr/kvm till 407kr/kvm. - För underhållskostnaderna gäller att allt periodiskt underhåll nu påverkar resultatet.tidigare täcktes större delen av fonderade medel från systerbolag. Av det bokförda underhållet om tkr avser större delen utökat planerat underhåll, vilket ligger till grund för koncernbidraget om tkr. Volymen underhåll har ökat från 245kr/kvm till 324kr/kvm. - Bolagets centrala kostnader minskar, från 59kr/kvm till 56kr/kvm. - Jämförelsestörande poster innehåller Trygghetsgruppens arbete samt Gårdstensbyråns verksamhet. Avseende 2003 noteras att hyresförhandlingarna för det året förväntas slutföras under februari månad. Budgeten för år 2003 innehåller fortsatt kraftiga satsningar på underhållssidan, i huvudsak med hjälp av utökat planerat underhåll, samt besparingar på drift- och centrala kostnader. Årsresultatet 2003 kan förväntas ligga i samma nivå som årets, och kommer att täckas av koncernbidrag. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat Kronor I den balanserade vinsten ingår kapitalöverföringar i form av koncernbidrag, , samt aktieägartillskott, (se även not 22). Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så Att i ny räkning överförs Kronor Beträffande resultatet av bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång, hänvisas till efterföljande nyckeltal, resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tillhörande noter. Resultaträkningen påverkas av ett antal faktorer, varav köpet av Kryddgården är det viktigaste. 6 GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2002

7 Sammandrag av verksamheten Resultaträkning Hyresintäkter Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Av- och nedskrivningar i förvaltningen Rörelseresultat Centrala kostnader inkl. avskrivningar Jämförelsestörande poster Finansnetto Finansiella poster hänförliga till skulder Resultat efter finansnetto Balansräkning Fastigheter Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Avsättningar Låneskuld Rörelseskulder Balansomslutning Fastigheter Lägenhetsyta, kvm Lokalyta, kvm Lägenheter, antal Parkeringsplatser, antal Investeringar Taxeringsvärden Finansiering Soliditet ( % ) Räntetäckningsgrad ( ggr ) Skuldsättningsgrad ( ggr ) Räntebidrag Räntebidrag ( kr / kvm ) Genomsnittlig låneränta ( % ) Kassaflöde, exkl investeringar Lönsamhet Direktavkastning inkl räntebidrag ( % ) Direktavkastning exkl räntebidrag ( % ) Avkastning på totalt kapital ( % ) Avkastning på eget kapital ( % ) Personal Medelantal anställda Ekonomi Medelhyra lägenheter ( kr / kvm ) Hyresbortfall lägenheter ( kr / kvm ) Medelhyra lokaler ( kr / kvm ) Hyresbortfall lokaler ( kr / kvm ) Driftkostnader ( kr / kvm ) Underhållskostnader ( kr / kvm ) Centrala kostnader ( kr / kvm ) Driftnetto ( kr / kvm ) Vakansgrad lägenheter, % Vakansgrad lokaler, % GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

8 Definitioner Fastigheter Färdigställda byggnader plus mark och markanläggningar Avkastning Resultat efter finansiella poster i relation till fastigheternas värde Lägenhetsyta/lokalyta Uthyrningsbar yta vid årets slut Soliditet Redovisat eget kapital i förhållande till balansomslutning Räntetäckningsgrad Rörelseresultat exkl avskrivningar i relation till företagets finansnetto Skuldsättningsgrad Låneskuld i förhållande till eget kapital Kassaflöde exklusive investeringar Resultat efter finansnetto plus avskrivningar Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster, exkl jämförelsestörande poster, i förhållande till genomsnittligt eget kapital Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster, plus finansiella poster hänförbara till företagets skulder, exkl jämförelsestörande poster, i % av genomsnittlig balansomslutning Vakansgrad, lägenheter Antal outhyrda lägenheter i procent av uthyrningsbara lägenheter Vakansgrad, lokaler Outhyrd lokalyta i procent av uthyrningsbar lokalyta Direktavkastning Rörelseresultat exklusive avskrivningar i relation till fastigheternas värde 8 GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2002

9 Resultaträkning Belopp i tkr Not Intäkter Hyresintäkter Förvaltningsintäkter Summa intäkter Kostnader i fastighetsförvaltningen Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Driftunderskott Avskrivningar i förvaltningen Bruttoresultat Centrala kostnader Jämförelsestörande poster Rörelseresultat 7, 8, Finansnetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

10 Balansräkning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark Byggnader Investering på annans fastighet Inventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Hyresgästanpassning av lokaler Uppskjutna skattefordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2002

11 Balansräkning Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 22 Bundet kapital Aktiekapital (1 000 aktier a nom. värde 100 kr) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för framtida åtgärder Summa avsättningar Låneskulder, räntebärande 24 Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Summa låneskulder Rörelseskulder, ej räntebärande 24 Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa rörelseskulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Ansvarsförbindelser Fastigo GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

12 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet mm Erhållen ränta Erlagd ränta Erhållna räntebidrag Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i byggnader och pågående nyanläggningar Investeringar i övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga fordringar Upptagna lån Utnyttjade kreditlöften Amorteringar Kapitalöverföring Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Outnyttjade kreditlöften Förändring av räntebärande nettolåneskuld Räntebärande nettolåneskuld vid årets ingång Ökning / minskning av räntebärande låneskuld Minskning / ökning av likvida medel Räntebärande nettolåneskuld vid årets utgång GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2002

13 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Utformning av resultaträkning, balansräkning och noter Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen, Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden, samt, i tillämpliga fall, Bokföringsnämndens uttalanden och allmänna råd. Intäkter Hyresintäkterna aviseras i förskott och periodisering av hyror sker därför så att endast den del av hyrorna som belöper på innevarande period redovisas som intäkter. Fastighetsförsäljningar redovisas i samband med att risker och förmåner som förknippas med äganderätten övergår till köparen, vilket normalt sker på tillträdesdagen. Fastigheter: byggnader och mark Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringsarbeten och med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. På projekt där totalutgiften uppgår till 25 Mkr eller mer aktiveras ränta under byggtiden i enlighet med den alternativa metoden i Redovisningsrådets rekommmendation RR21, Lånekostnader. Vid beräkning av lånekostnad att aktivera har den genomsnittliga finansieringskostnaden använts. Pantbrevskostnader redovisas som driftkostnader enligt Redovisningsrådets rekommendation RR21. I samband med bokslutet görs en intern värdering per fastighet.värderingsmodellen bygger på en diskontering av beräknade betalningsströmmar och beaktar fastigheternas hyresnivå, uthyrningsgrad,räntebidragssituation m.m. Verkliga drift- och underhållskostnader har ersatts av normaliserade kostnader för respektive fastighet. För fastigheter som vid värderingstillfället har ett högre bokfört värde än det aktuella bedömda verkliga värdet görs en individuell prövning. I de fall som värdenedgången bedöms som varaktig görs nedskrivning med erforderligt belopp. Tidigare gjorda nedskrivningar prövas vid varje bokslutstillfälle. Om behov finns återförs tidigare gjorda nedskrivningar över resultaträkningen enligt Redovisningsrådets rekommendation RR17, Nedskrivningar. Pågående ny- och ombyggnationer Pågående ny- och ombyggnationer värderas till direkta anskaffningskostnader med tillägg för viss del av indirekta kostnader. En individuell värdering görs av varje projekt. Där det finns ett nedskrivningsbehov, görs en nedskrivning direkt till det förväntade värdet enligt värderingsmodellen. I första hand görs nedskrivningen mot den anläggningstillgång det berör. Är nedskrivningsbehovet inte upparbetat görs en avsättning för framtida beräknat nedskrivningsbehov. Fordringar Fordringar är upptagna till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Redovisning av inkomstskatter Inkomstskatter redovisas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR9. Med inkomstskatter avses skatt som baserats på företagets resultat. Skattepliktigt resultat är det över- eller underskott för en period som skall ligga till grund för beräkning av periodens aktuella skatt enligt gällande lagstiftning. Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt är skatt som hänför sig till skattepliktiga eller avdragsgilla temporära skillnader som medför eller reducerar skatt i framtiden. En uppskjuten skattefordran redovisas endast i den utsträckning det är sannolikt att skattemässiga underskott kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Avskrivningar enligt plan Avskrivningarna på byggnader baseras normalt på anskaffningsvärdet och fördelas jämnt över en period på 50 år. Mindre ombyggnadsåtgärder som aktiverats skrivs av på den återstående tiden för byggnadens ursprungliga plan. Aktiverade ombyggnadsåtgärder av större omfattning medför att byggnadens avskrivningsplan omprövas. Procentsatsen för avskrivning av byggnader kan följaktligen variera något. Planenliga avskrivningar görs normalt med följande procentsatser på anskaffningsvärdet. Markanläggningar 5 Bostäder 2 Parkeringshus 3 Övriga byggnader 2-5 Inventarier GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

14 Koncernbidrag och aktieägartillskott Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas efter sin ekonomiska innebörd. Bidragen och tillskotten redovisas som en kapitalöverföring, d v s som en minskning eller ökning av fritt eget kapital. Skatteeffekten av koncernbidraget redovisas enligt Redovisningsrådets rekommendation om redovisning av inkomstskatter direkt mot fritt eget kapital. Som en följd av denna redovisning kommer endast den skatt som är hänförlig till resultaträkningens intäkter och kostnader att redovisas i resultaträkningen. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 7. Den indirekta metoden har använts för att redovisa kassaflöden från den löpande verksamheten. Not 2 Hyresintäkter Bostäder Lokaler Övrigt Av bolagets hyresavtal förfaller 93 % inom 1 år. Resterande avtal förfaller inom 5 år. Not 3 Förvaltningsintäkter Parkeringsintäkter Löneadministration Kravavgifter Övrigt Not 4 Driftkostnader Värme El Vatten Renhållning Fastighetsskötsel Reparationer / löpande underhåll Driftsadministration Konsulter fastighetsförvaltning Trygghet & Säkerhet Övrigt Not 5 Centrala kostnader Centrala kostnader Avskrivningar i centrala kostnader Koncernadministration Centrala kostnader avser bolagets ledningsfunktioner samt vissa i övrigt företagsövergripande kostnader. Arvode till vald revisionsbyrå I centrala kostnader ingår revisionsarvoden enligt nedan Arvoden till vald revisionsbyrå Revision Konsultationer 0 0 Arvode till lekmannarevisorer samt biträden Arvode till vald revisionsbyrå avser för 2001 Arthur Andersen AB och 2002 Deloitte & Touche AB. 14 GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2002

15 Not 6 Jämförelsestörande poster Intäkter från utvecklingsprojekt Kostnader för utvecklingsprojekt Som jämförelsestörande poster har även redovisats intäkter samt kostnader gällande sysselsättningsskapande åtgärder, trygghetsgrupp verksam i stadsdelen, samt andra projekt för att främja utvecklingen i stadsdelen Gårdsten.Trygghetsgruppen har under året varit finansierad till 50 % via storstadssatsningen. En översiktlig presentation av detta för bolaget viktiga arbete finns i förvaltningsberättelsen. Not 7 Personalkostnader Löner och ersättningar Styrelseledamöter och VD Övriga anställda Pensionskostnader VD Övriga anställda Övriga sociala kostnader Ersättning till VD och styrelseledamöter Principer Till styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter utgår arvode enligt kommunfullmäktiges beslut. Arbetstagarrepresentanter erhåller ej styrelsearvode. Ersättning till verkställande direktören utgörs av grundlön, övriga förmåner samt pension. Pensionsförmåner och övriga förmåner utgår som en del av den totala ersättningen. Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsens presidie i samråd med Göteborgs Stad. Ersättningar och förmåner under året: Grundlön/ Pensions- Totalt Arvode kostnad Styrelseordförande Övriga styrelseledamöter Styrelsesuppleanter Verkställande direktör Övriga förmåner avser bilförmån. Bolaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat. Pensioner Bolagets VD har rätt att gå i pension vid 62 års ålder. Pension utgår då med 75 % av aktuell lön t.o.m 65 års ålder. Under denna period fortsätter bolaget att erlägga pensionspremier inom ITP planen. Under vissa förutsättningar kan VD gå i pension vid 60 års ålder. Pension utgår då med 65 % av aktuell lön från 60 till 62 års ålder, därefter gäller ovanstående. Avgångsvederlag Med verkställande direktören har avtal träffats om en ömsesidig uppsägningstid på sex månader samt ett avgångsvederlag på 24 månader. Om avgången sker efter 60 års ålder kan avgångsvederlaget omvandlas till pension. GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

16 Not 8 Avskrivningar Planenliga avskrivningar i fastighetsförvaltningen Byggnader Investering på annans fastighet Inventarier Planenliga avskrivningar inom administration och försäljning Avskrivning av inventarier Summa avskrivningar Not 9 Eventualtillgångar Vid en dom i Länsrätten i Göteborg har Bostads AB Gårdsten fått rätt avseende reduktion av fastighetsskatt för taxeringsåren 1999 och Domen har ännu ej vunnit laga kraft.belopp som, vid lagakraftträdande av domen, kommer att utbetalas uppgår till 937 tkr plus ränta. Utbetalning beräknas ske under 2003 Not 10 Resultat från finansiella poster Finansiella poster hänförbara till företagets tillgångar Ränteintäkter avseende omsättningstillgångar, Koncernföretag Externa Räntebidrag Summa finansiella poster hänförbara till tillgångar Finansiella poster hänförbara till företagets skulder Räntekostnader, koncernföretag Räntekostnader, externa Summa finansiella poster hänförbara till skulder Finansnetto Not 11 Bokslutsdispositioner Avser avsättning till periodiseringsfond. Not 12 Skatt Följande komponenter ingår i bolagets skattekostnad Skatteeffekt på erhållen kapitalöverföring Aktuell skattekostnad Uppskjuten skatt avseende förändringar i temporära skillnader Redovisad skatteintäkt Årets skatteintäkt Skillnaden mellan den redovisade skatteintäkten och skatteintäkt baserad på gällande skattesats består av följande komponenter: Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 28% Skatteeffekt av bokförda ej avdragsgilla kostnader Redovisad skatteintäkt GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2002

17 Not 13 Mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Årets försäljningar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade nedskrivningar Återförd nedskrivning 0 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde 0 0 Taxeringsvärde Ackumulerade värden har övertagits från de koncernföretag från vilka fastigheterna har förvärvats. Not 14 Byggnader Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificering Utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade nedskrivningar Återförda nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar Ingående avskrivningar Återförda avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde Det skattemässigt bokförda värdet på fastigheterna är Ackumulerade värden har övertagits från de koncernföretag från vilka fastigheterna har förvärvats. Årets inköp avser 734 lägenheter samt lokaler belägna på Saffrans- och Timjansgatan i norra Gårdsten. Årets omklassificering avser de färdigställda verksamhetslokalerna på Salviagatan. Not 15 Investering på annans fastighet Ingående anskaffningsvärde Omklassificeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Investeringen avser iordningställande av odlingslotter på förhyrd mark, vilken skrivs av som markanläggning. GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

18 Not 16 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 17 Pågående nyanläggningar Ingående balans Under året nedlagda kostnader Nedskrivning Omklassificering Utgående balans Vid årsskiftet pågående arbeten består av följande objekt: Finska senior Gårdsten 12: Solhus 2 Gårdsten 12: Verksamhetslokaler Gårdsten 10: Gårdstens Centrum Gårdsten 6: Östra Gårdsten etapp 2 Gårdsten 4:16 / 10: Omklassificering har gjorts till byggnader ( se not 14 ). Östra Gårdsten etapp 2 avser aktivering av den del av byggnationen som ej täcks ur reservationer eller av planerat underhåll.totalt nedlagt är tkr. Nedskrivning har gjorts med tkr ( se även not 23 ). Not 18 Hyresgästanpassning lokaler Ingående anskaffningsvärde Amortering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Hyresgästanpassningen, som övertagits i samband med fastighetsförvärven, amorteras under resterande kontraktstid. Amorteringen 2003 är klassificerad som kortfristig fordran. Not 19 Uppskjuten skattefordran Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Bolagets temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar avseende följande poster: Uppskjutna skatteskulder Lokalanpassningar Uppskjutna skattefordringar Anläggningstillgångar Underskottsavdrag Avsättning till omstruktureringsreserv etapp Uppskjutna skattefordringar, netto Not 20 Fordringar hos koncernföretag Moderbolaget avseende kapitalöverföring Övrigt Utgående ackumulerade anskaffningsvärden GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2002

19 Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Förutbetald försäkring Förutbetald kabel-tv Skattefordran Övrigt Not 22 Förändringar i eget kapital Fritt eget Aktiekapital Reservfond kapital Ingående balans Effekt vid byte av redovisningsprincip Kapitalöverföring ( erhållna koncernbidrag ) Skatteeffekt koncernbidrag Årets resultat Utgående balans Ingående balans Kapitalöverföring ( aktieägartillskott ) Kapitalöverföring ( erhållna koncernbidrag ) Skatteeffekt kapitalöverföringar Årets resultat Not 23 Avsättning för framtida åtgärder Nedmonteringskostnader (del av Gårdsten 10:10 och 4:16) Nedskrivningsbehov i fastighetsbeståndet Reservation för ej genomfört obligatorisk ventilationskontroll Nedmonteringskostnader. Vid bokslutet för år 2000 avsattes tkr för fullständig / partiell nedmontering av byggnader på Salvia- och Muskotgatan ( Gårdsten 10:10 resp 4:16 ).Avsättningen beräknas tas i anspråk under perioden 2001 till Hittills ianspråktaget är: För arbeten utförda För arbeten utförda Kvarstående avsättning bedöms vara i nivå med kvarvarande arbeten. Nedskrivningsbehov. Vid bokslutet för år 2000 avsattes tkr för ett förväntat nedskrivningsbehov i fastighetsbeståndet.avsättningen beräknas tas i anspråk under perioden 2002 till 2005 och i den takt som ombyggnaderna av de sju höghusen på Salvia- och Muskotgatan fortskrider. Under 2002 har ianspråktagits Vilket motsvarar färdigställandegraden i de pågående ombyggnaderna. Kvarstående avsättning bedöms vara rimlig i relation till det förväntade fastighetsvärdet vid ombyggnadernas färdigställande. Obligatorisk ventilationskontroll. I de under 2002 inköpta fastigheterna fanns brister i den obligatoriska ventilationskontrollen, varför medel överförts till bolaget från säljaren. Avsättningen kommer att tas i anspråk under Not 24 Skuldernas förfallotider Samtliga skulder förfaller inom ett år. Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala avgifter Upplupna personalkostnader Upplupna kostnader för underhåll Upplupna kostnader för el, värme o likn Förutbetalda hyresintäkter Övrigt GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

20 Not 26 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet mm Avskrivningar avseende materiella anläggningstillgångar Not 27 Specifikation av kassaflödet från förändringar av rörelsekapital Minskning av kortfristiga fordringar Minskning av avsättningar Ökning / minskning av rörelseskulder Not 28 Likvida medel Likvida medel utgörs av medel i form av postgiro, bank och kassa. Not 29 Medeltal anställda Kvinnor Män Not 30 Upplysningar om närstående Moderbolag i den koncern där Bostads AB Gårdsten är dotterbolag och koncernredovisning upprättas är Förvaltnings AB Framtiden, org. nr , med säte i Göteborg. Bolaget står under bestämmande inflytande från moderbolaget samt från moderbolagets ägare Göteborgs Stad. Några transaktioner med ledande befattningshavare eller nyckelpersoner, utöver lön och andra ersättningar, se not 8, har inte förekommit. Intäkter från och kostnader till andra koncernföretag m.m i % Intäkter Bolag inom Framtidenkoncernen 0% 0% Göteborgs Stads nämnder och bolag 7% 10% Kostnader Bolag inom Framtidenkoncernen 3% 3% Göteborgs Stads nämnder och bolag 23% 29% Vid köp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med extern part. Köp och försäljningar av fastigheter mellan koncernföretag sker till skattemässigt restvärde. Köp och försäljningar av andra anläggningstillgångar sker till bokfört värde. Not 31 Ställda panter Som säkerhet för en kredit hos Nordea om tkr har pantbrev i bolagets fastigheter lämnats. Angered den 19 februari år 2003 Kurt Eliasson ORDFÖRANDE Nasra Ahmed Charley Buyondo Mounira Elhadj Jela Majdandzic Toni Tawil Stina Fransson VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 20 februari år Deloitte & Touche AB Peter Gustafsson AUKTORISERAD REVISOR Vår granskningsrapport har avgivits den 19 februari år Lars Svensson AV KOMMUNFULLMÄKTIGE UTSEDD LEKMANNAREVISOR Erland Lundell AV KOMMUNFULLMÄKTIGE UTSEDD LEKMANNAREVISOR 20 GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2002

21 Fastighetsbestånd Fastighet Värdeår Lägenh. Lägenh. Lokaler Total area Taxerings- Upplåtelseantal area area värde form Gårdsten 1: Äganderätt Gårdsten 4: Äganderätt Gårdsten 10: Äganderätt Gårdsten 12: Äganderätt Gårdsten 3: Tomträtt Gårdsten 2: Tomträtt Gårdsten 6: Äganderätt Gårdsten 7: Arrende Summa GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

22 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i BOSTADS AB GÅRDSTEN Org. nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Bostads AB Gårdsten för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tilllämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 20 februari 2003 DELOITTE & TOUCHE AB Peter Gustafsson Auktoriserad revisor 22 GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2002

23 Granskningsrapport Till bolagsstämman i BOSTADS AB GÅRDSTEN Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom. Org. nr Vi har granskat bolagets verksamhet under år Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed samt med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och bolagsstämma fattat. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse. Som framgår av denna redogörelse har vår granskning under 2002 i huvudsak inriktats på följande områden: Ansvar och organisation av personalfrågor Personalekonomi - budgetering och uppföljning Uthyrningsrutiner Uppföljning av föregående års rekommendationer Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte. Göteborg Erland Lundell Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Lars Svensson Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor GÅRDSTENSBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING

24 GÅRDSTENSBOSTÄDER Kastanjgården Angered Telefon: Fax: E-post:

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

NOTER Kkr Not

NOTER Kkr Not 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 118 882 117 159 Lokaler 124 066 118 323 Bilplatser 1 341 578 Avgår outhyrda objekt Bostäder -130-95 Lokaler -2 819-1 450 Bilplatser -22-21 Avgår rabatter mm -4 075-2

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer