BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2008"

Transkript

1 BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2008

2 Verksamhetsberättelse BRIS Väst BRIS stödverksamheter Jourarna I BRIS Väst har under året funnits ett 80-tal jourare. Rekrytering Rekrytering av nya frivilliga är ett av de viktigaste områdena för att säkra verksamheten. Under 2008 har Region Väst rekryterat och utbildat cirka 30 nya jourare. Efter artiklar i bland annat GöteborgsPosten under sommaren inkom extra många intresseanmälningar från personer som ville bli jourare. I slutet av 2008 fanns cirka 20 personer som anmält intresse till kansliet som önskar bli jourare och kommer att kallas till intervju under våren. Fortbildningar Vi har lyckats få ihop ett gediget och intressant fortbildningsprogram under året vilket verkar uppskattas av jourarna och har resulterat i många anmälningar. Under året har 12 fortbildningstillfällen erbjudits innefattande både föreläsningar av externa föreläsare, verkstäder för respektive stödverksamhet, jourarföreläsningar och studiebesök. Barnens Hjälptelefon (BHT) Under våren 2008 färdigutbildades 11 stycken nya jourare i Barnens Hjälptelefon. Under hösten gick 13 nya jourare grundutbildningen. 13 jourare upphörde sitt jourarskap av olika anledningar under 2008 i region Västs hjälptelefon. Tre stycken jourare gick på graviditetsledighet, två stycken flyttade, två stycken vilade pga långsjukskrivning, två stycken gick över till chatten och fyra stycken avslutade sitt jourarskap av olika andra anledningar. Två stycken vilande kom tillbaka efter graviditetsledighet. Bemanningen i stort har varit överlag god, även så under sommarmånaderna. Nytt under 2008 i Barnens Hjälptelefon inom hela BRIS var att varje region fick en hel dag med verksamhetsansvar istället för två halva dagar som innan. För region Västs del innebar det att telefonverksamheten förlades till onsdagar mellan Denna förändring har inte angetts som problematisk för någon jourare. I region Väst har även nya lokaler tillkommit, vilket för jourarna i bht betytt nya bås i ett och samma rum (egen lokal för mejlarna). Platser finns för sju telefoner. Även ett, för endast avsett handledningsrum har tillkommit i och med de nya lokalerna. I början av sommaren presenterades även den nya layouten för statistikdokumentationen på nätet. Den nya layouten innebär att jourarna endast klickar i rutor, efter olika alternativa val som presenteras. En dokumentationsfördjupning i olika ämnen kommer att införas en ca fyra per år. Detta innebär för jourarna att om det aktuella ämnet för fördjupning kryssas i som förstahandsval för vad samtalet handlade om, så kommer per automatik ett nytt frågebatteri upp med koncentration på just det ämnet. Även nytt för 2008 var att vi i sista kvartalet försökte oss på att skicka påminnelse om pass 2

3 med sms till jourarna, detta är något jourarna uppskattade och därför har vi bestämt att fortsätta med en sådan påminnelse till en början i BHT och BM. BRIS-mejlen (BM) I september 2008 blev 5 stycken mejlare färdigutbildade och schemalagda. Under hösten gjordes en ansträngning att prioritera mejlen i rekryteringsprocessen inför En nyskapad BM & BC-grundutbildning gick av stapeln januari. Under 2008 blev 6 mejljourare utbildade i att hantera diskussionsforum, en av dessa har slutat som jourare i BRIS Väst och flyttat till Stockholm där hon börjat på region Mitt. Dessutom har ytterligare en mejljourare som också var jourarrepresentant slutat, tre stycken är vilande, en är mammaledig, en har gått från mejlen till BHT samt två har gått över från mejlen till chatten. Ytterligare två kombinerar mejl och chatt. Vi har dock en jourare som kommit tillbaka från mammaledighet. Vi försöker arbeta upp en stadig grupp i mejlen men än finns flera luckor att fylla då det tycks som att mejlen varit underbemannad under en lång period. Det bör även fortsättningsvis ha hög prioritet att rekrytera jourare till mejlen. BRIS-forum (BF) Intresset för diskussionsforum har varit stort under hösten. När vi går in och skall hantera det på måndagarna brukar det ligga cirka 500 inlägg. Under våren kommer de mejljourare som önskar det att få utbildning i att svara på BF. BRIS Vuxentelefon om barn (BVT) Vuxentelefonen är en viktig del av BRIS arbete då den är ett komplement till den dialog som förs med barn och ungdomar. Genom vuxentelefonen når BRIS föräldrar, släkt och andra vuxna i barnens närhet som har frågor och oro kring ett barn. Även professionella som möter barn ringer BVT. Vuxentelefonen är också ett sätt för BRIS att vara tillgänglig för de barn som är för små att själva ta kontakt. Region Väst ansvarar för tre telefonlinjer en dag i veckan. BVT har både bemannats av tjänstemän och frivilliga jourare. Under 2008 var 6 frivilliga utbildade och aktiva i BVT. Under våren 2009 kommer ytterligare frivilliga att utbildas för att kunna sitta och svara i BVT. BVT under 2008 Rekrytera och utbilda så att BVT enbart består av frivilliga Jobba vidare med rutinerna för den praktiska verksamheten BRIS-chatten (BC) Under hösten har BRIS Väst utbildat 6 jourare inom försöksverksamheten BRIS-chatten. 3

4 Utåtriktad verksamhet BRIS Väst har under verksamhetsåret 2008 arbetat utifrån den mål- och aktivitetsplan som arbetats fram både på riks- och lokalnivå. Under följande rubriker ges exempel på hur den utåtriktade verksamheten bedrivits. Opinion och PR Lansering av BRIS-rapporten med presskonferens på kansliet Lansering av rapporten Kan man bli sjuk av ord? om psykisk barnmisshandel i BRIS kontakter 2007, presskonferens på kansliet samt seminarium med 250 deltagare Bildandet av ett nätverk för barnkonventionen i Göteborg. Samverkan med bland annat kommunen och Rädda Barnen Deltagit i regionala seminarier kring överenskommelsen mellan regering och frivilligorganisationerna Kontakt med lokal/regional media i synnerhet GöteborgsPosten som under året i flertalet artiklar uppmärksammat BRIS såväl nationellt (stödverksamheten) som i ett mer regionalt/kommunalt perspektiv. BRIS information Vi har genomfört en del skolbesök utanför kommunen under året, nedan några exempel: Örjanskolan i Halmstad (där 150 elever tog emot info) Kapareskolan i Kungsbacka (där har vi varit ett flertal gånger och cirka elever har emottagit info) Aranässkolan också i Kungsbacka har fått heldagsbesök under en temadag Fritslaskolan i Borås hade besök under en heldag av BRIS Fornässkolan i Götene som hade temadag för åk 7-9 Landvetterskolan åk 8 ca 30 elever fick info Streteredsskolan fick besök och ca 100 elever fick info Försäljningsakademien ordnade en torgdag i Mölnlycke där vi fanns med Vi har besökt Kvinnojourer och Tjejjourer i Väst där 50 personer var intresserade lyssnare Ungdomsmässan i Tanumshede under två dagar var också välbesökt Vårdutvecklare på BUP i Borås fick besök 12 personer som tänkt sig en omorganisation av sitt arbete ville få mer kunskap inför den Rotaryklubbar i Kungälv, Uddevalla och Kungsbacka, cirka 120 personer från olika yrkesgrupper tog intresserade emot information om vår verksamhet Vi har också besökt Angeredsgymnasiet (cirka 100 elever) Vid Röda Korsets seminarium Barns sorg där 200 personer medverkade fanns även BRIS med och deltog i programmet för dagen I Vallhamrakyrkan i Partille lyssnade 30 personer på info I Recidenset hölls en hearing om missbrukssituationen i VG där vi deltog under dagen. Ragnwi Marcelind hade bjudit in Jobbcentrum Väst (7 personer) besöktes också under året Folkhälsopropositionen släpptes och regionens folkhälsoplanerare fanns på plats i Burgårdens konferenscentrum så också BRIS 4

5 BRIS fanns med vid överlämnandet av BRIS-böcker till Drottning Silvias Barnsjukhus Från KomVux Barn- och Fritidsprogram har cirka 100 elever kommit och fått information om BRIS. Under året har BRIS Väst haft ett antal besök av elever från olika skolor som intervjuat personalen i olika frågor. Telefonintervjuer liksom radio- och tidningsintervjuer har också genomförts under Dessutom har vi medverkat i Läromedelsmässan under två dagar Baby & Barnmässan under tre dagar och Bok & Biblioteksmässan, fyra dagar Vår Ruset i Göteborg Arbetsmarknadsmässa på Handelshögskolan under två dagar Vi finns med i nätverk med regelbundna möten under året: Brottsförebyggande rådet Tryggare och mänskligare Göteborg De glömda barnen (i både Göteborg och Fyrbodalsområdet) Samverkansgruppen efter Tsunamin Folkhälsorådet i Lundby Nätverket för barnkonventionen i Göteborg Projekt vuxengaranti Detta projekt är avslutat och rapport och sammanfattning är inlämnad till styrelsen. BRIS skolinformatörer Vid projekt vuxengarantins avslutning så fick de ideella som var inblandade ett förslag att istället förlägga sitt fortsatta engagemang i utbildningen för BRIS skolinformatörer. Detta är en utbildning som ger de ideella jourarna en färdighet att gå ut till alla sjätteklassare i Göteborg för att informera om BRIS. Det tillkom även ytterligare två nya ideella som anmälde sitt intresse för att delta. Detta blev en grupp av 7 stycken ideella jourare, alla med bakgrund i Barnens Hjälptelefon. Den 20 november 2008 så fick dessa ideella en halvdags utbildning och därefter skickades erbjudandet ut till Göteborgs olika skolor. Tanken är att även i en förlängning använda dessa ideellas utbildning till att även informera i andra klasser i grundskolan. Resursgrupper I Göteborg har ytterligare personer anmält sitt intresse att ideellt engagera sig för BRIS i det utåtriktade arbetet som till exempel att stå i mässmonter, vid BRIS bokbord i samband med föreläsningar, praktiskt arbete på kansliet, sälja skosnören på Vårruset. I Göteborg fanns under året ett 20-tal aktiva i lokala resursgruppen, resursgrupper finns även i Borås och Jönköping. 5

6 Juniorgrupp Under hösten 2008 har vi samlat ihop de som anmält intresse av att engagera sig i BRIS men som varit under 25 år. Det har känts tråkigt att säga nej till dessa unga människor som har så mycket att ge och tanken väcktes att bilda en juniorgrupp inom lokala resursgruppen. Dessa inbjuds till en utbildningsdag. Insamling Kommuner och landsting Göteborg Under perioden maj-oktober har regionen bedrivit ett intensivt arbete med anledning av beslut om att inte ge BRIS kommunalt bidrag. Det har gjorts genom bland annat följande: Uppvaktning av berörda politiker och tjänstemän, anordnat egna seminarier, synliggjort BRIS, medverkat i andra organisationers seminarier, synliggjort BRIS, lobbyverksamhet genom de olika nätverk BRIS ingår i, BRIS-rapporten delats ut till beslutsfattare i kommunen, liksom rapporten Kan man bli sjuk av ord? samt mediebevakning. Beslutet ändrades och kommunen betalade ut pengarna. Västra Götalandsregionen Under året har fem möten hållits med företrädare för regionen för att hitta former för ett gemensamt projekt. Regionen ger inte pengar till löpande verksamhet utan endast nyskapande projekt. Politiker från regionen medverkade i seminarium. Jönköping Den lokala resursgruppen har fortbildats för att aktivt kunna delta i olika arrangemang och på så sätt synliggöra BRIS i kommunen och landstinget. Svarat ja på inbjudan från politiker att medverka vid runda bordssamtal om utsatta barns situation. Folkhälsokommittén i västra Götaland anordnade konferens med alla folkhälsosamordnare som var och en fick BRIS-rapport samt medlemsfolder. Uddevalla kommun har en utbildad resursperson och fler är på gång för att markera BRIS närvaro. Föreläsning för skolpersonal i hela trestadsområdet för att uppmärksamma BRIS. Götene kommun (har anordnat skoltemadag för att uppmärksamma BRIS) Tanumshede kommun Vid hearing hos Länsstyrelsen deltog BRIS, landshövdingen, stadsdirektören, länssamordnare fick BRIS-rapport och Kan man bli sjuk av ord av tjänsteman på BRIS. Mejlkontakt med beslutsfattare i Mölndal, Kungsbacka, Lerum, Kungälv, Härryda. 6

7 Företagskontakter Wallenstam AB Under hade regionen ett avtal med företaget men från 2006 ville Hans Wallenstam AB istället ge en julgåva om kronor. Detta upprepades Kontakt har hållits personligt med sponsoransvarig och företaget har inbjudits till några av BRIS aktiviteter; seminarier och julfest. Hans Wallenstam AB ger i företagsgåva även Liseberg AB Företaget har ej sponsoravtal som ger direkta intäkter men bistår med till exempel uppmuntran till jourare i form av Lisebergskort. Företaget har inbjudits enligt ovan och vi har även diskuterats utbildningsinsatser för säsongsarbetare vilket Liseberg ej hann med under året. Göteborg Energi Ett treårigt avtal om kronor per år Personlig kontakt med ansvar för sponsring på företaget. Inbjudan enligt ovan. GöteborgsPosten Ettårigt avtal med sponsring av annonser och pluggar. Kontakt enligt ovan. Kerstins delikatesser Sponsrar med mat i samband med jourarutbildning och andra evenemang. Chalmers Information och bössor då 0:orna samlade in pengar till BRIS. Sportringen Personlig kontakt via styrelsen som lämnades vidare till förbundskansliet. Bok- och biblioteksmässan sponsrar med monter, regelbundna personliga kontakter. Baby-/barnmässan sponsrar med monter, regelbundna personliga kontakter. Föreläsning för personalen på Vagabond, Varberg. Round Table Varber bössinsamling och delade ut medlemsfoldrar. Följande företag med kontor i Göteborg har fått en BRIS-rapport och BRIS-info personligt av tjänsteman på BRIS Väst: Svenska Mässan MTG Career Service Tng Miljöbron Öhrlings Söderberg och partners Matix Volvo Swedbank Avenyn Läkare utan gränser Venture cup SET revisionsbyrå Luftfartsverket Stampen PREERA Ekan SKF 7

8 Optiver Catella Manpower Maaersk line IKEA Kållered, Bäckebol Handels studentkår Handelsbanken Grant Thornton Ernst & Young Elof Hansson Deloitte Börsgruppen AstraZeneca Bellis Växtmiljö Casino Cosmopol Setterwalls SEB Avenyn SCA SATS Kungsgatan SAAB PROFFICE CIP Chalmers BDO Första långgatan Adecco Ringlinjen Le pain Francais Göteborg MINI BMW Group Göteborg Handelshögskolan Handels rekrytering Lindex Kungsgatan Nordstan Civilekonomföreningen Handels vänner Mig Marknadsföreningen i GBG Länsförsäkringar Göteborg och Bohus län 600 företag i Göteborg får under början av december medlemsfolder och BRIS-info genom marknadsföreningen i Innerstaden. Medlemsvärvning Medlemsvärvningskampanjer: under bok och biblioteksmässan, tävling bland jourarna september-december, medlemsvärvning under Läkarstämman, annons i Göteborgs- Posten. Se ovan 600 företag som får medlemsfolder. BRIS Väst Styrelse Vid årsmötet väljs en regional styrelse. Styrelsen för BRIS Väst har sedan föregående årsmöte haft följande sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Ledamöter: Jourarrepresentanter: Annika Owenmark Astrid Tunås Hans Svensson Edgar Centeno, Ulrika Elmgren, Ingemar Kjellmer, Bengt Risén, Mimmi von Troil, Elisabeth Waktel Johanna Farsén och Stina Hindström Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Vid dessa sammanträden har styrelsen bland annat fått rapporter från BRIS Västs kansli samt Förbundet. Till de ordinarie mötena adjungeras dels två representanter för de frivilliga jourarna, dels regionchefen. Styrelsens ordförande är också ledamot i Förbundsstyrelsen. Styrelsen har under året haft två arbetsgrupper, en kring medlemsvärvning och en kring sponsring. Under rubriken intäkter redovisas de aktiviteter som gjorts kring medlemsvärvningen. 8

9 Kansli BRIS Västs kansli finns på Hvitfeldtsgatan 14 i Göteborg. Från årsskiftet 2008 kunde BRIS Väst utöka lokalytan med ytterligare knappt 100 kvadratmeter. Detta har haft stor betydelse för en positiv utveckling av verksamheten, med möjlighet till handledningsrum, funktionella rum för stödverksamhet och utbildning. Kansliets personal är en av förutsättningarna för att kunna kvalitetssäkra verksamheten i organisationen. Ett stort värde ligger i medarbetarnas samlade kompetens. Goda relationer och ett öppet klimat ska känneteckna arbetsgemenskapen på kansliet. Tjänstemännen ska erbjudas de förutsättningar i arbetsmiljön som behövs för att kunna prestera ett gott resultat. I början av juni anställdes ett fjärde BRIS-ombud på 100% tjänst. Den 20 juli gick Ida Almefjord Boylan på föräldraledighet. Maria Cederlund har varit vikarierande BRIS-ombud från 21 juli och resten av året. Under verksamhetsåret 2008 har kansliet bemannats av följande personer: Regionchef 100%, Kerstin Sjöbratt Kanslisamordnare 80% (från 1 september 90%) Annmari Erlandsson BRIS-ombud 100% Staffan Alexanderson BRIS-ombud 100% Jonna Håkansson BRIS-ombud 100% Jonas Andersson (från juni 2008) BRIS-ombud 100% Ida Almefjord Boylan (föräldraledig från 20 juli) BRIS-ombud 100% Maria Cederlund (vik från 21 juli) Timanställd ekonom Billy Andrén Utöver ovanstående har ett par erfarna jourare erhållit timersättning då de vikarierat vid sjukdom eller liknande. Arbetet inom BRIS påverkas av policyn i personalriktlinjerna som är ett styrdokument för alla anställda. Personalmöten varje vecka Personaldagar och planeringstillfällen BRIS-ombud och regionchef erbjuds kontinuerlig extern handledning. Kompetensutveckling,friskvård och företagshälsovård erbjuds enligt gällande personalriktlinjer. På BRIS Västs kansli har även BRIS förbundsjurist samt BRIS utredare sina dagliga arbetsplatser. Ekonomi Vad gäller ekonomi hänvisas till BRIS årsredovisning för 2008 där region Väst ingår. Göteborg i februari 2009, Kerstin Sjöbratt, Regionchef BRIS Väst 9

Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008 BRIS Kanslier Förbundet BRIS Karlavägen 121 115 26 Stockholm Tel: 08-598 888 00 Fax: 08-598 888 01 E-post: info@bris.se BRIS region Nord Kungsgatan 36 903 25 Umeå

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse BRIS 2009 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Innehåll. 2 Verksamhetsåret 2009.. 3 Den operativa enheten...4 Forskning och utveckling....4 Kunskap och information....5 BRIS.se 5 Projekt.5 Opinion..

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland Verksamhetsåret 2008 Brottsofferjouren Östra Östergötland är en lokal förening ansluten till Brottsofferjourernas Riksförbund och som verkar

Läs mer

OSBY. Socialnamndens allmant beredande utskott KOMMUN. Tid: tisdag den 3 juni 2014 klockan 08:30. Plats: sammantradesrum 1, kommunhuset

OSBY. Socialnamndens allmant beredande utskott KOMMUN. Tid: tisdag den 3 juni 2014 klockan 08:30. Plats: sammantradesrum 1, kommunhuset OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2014-05-22 Socialnamndens allmant beredande utskott Tid: tisdag den 3 juni 2014 klockan 08:30 Plats: sammantradesrum 1, kommunhuset Arende 1. Protokollets justering 2. Godkannande

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse Tid: Torsdag 2013-05-02 kl. 09:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 74 Val av justerare Marlene Haara 75 Ansökan om

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004

Årsredovisning. Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004 04 Årsredovisning Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004 Innehåll 1. Inledning...5 2004 2. Stödverksamheten...6 3. Barns rätt...8 4. Kunskap, utbildning och information...9 5. Kommunikation marknadsföring...11

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Nyhetsbrev #1 MARS 2014

Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Kära FUB-are! Våren har kommit i stora delar av vårt land och årsmöten hålls i våra lokalföreningar och länsförbund. Dessutom närmar sig årets förbundsstämma med stormsteg. Stämman

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Innehållsförteckning Årsberättelse 2011... 2 Riksförbundets beskyddare... 2 Medlemskap... 2 Förbundsstyrelse... 2 Arbetsutskott... 2 Revisorer... 2 Valberedning...

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 HOPP Stockholm 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Verksamhetsutveckling... 8 6. Projekt...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer