PROTOKOLL fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers femte föreningsstämma, den oktober 2012 i ABF-huset, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers femte föreningsstämma, den 20-21 oktober 2012 i ABF-huset, Stockholm"

Transkript

1 PROTOKOLL fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers femte föreningsstämma, den oktober 2012 i ABF-huset, Stockholm Lördagen den 20 oktober FÖRENINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE Sean Kelly och Erik Österberg från Stockholmsjunger.se inledde stämman med att bland annat framföra Like a Bridge Over Troubled Water av Simon & Garfunkel. Sean Kelly berättade också om betydelsen av att sjunga. Riksorganisationens ordförande, Annika Nilsson, hälsar varmt välkommen till organisationens 5:e föreningsstämma och alldeles särskilt välkommen till ABF-huset i Stockholm, en av FHPs nya medlemmar. Det är en stor glädje att detta hus är medlem i FHP. ABF-huset i Stockholm är en verklig mötesplats, där många möten pågår hela dagarna. Huset sjuder av liv. Ibland är det en kontroversiell plats. Exempelvis höll de två journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson presskonferens här i september, efter hemkomsten från fängelsetiden i Etiopien. När föreningsstämman planerades ville styrelsen inte göra den enbart till en formell föreningsstämma. Stämman är FHPs högsta beslutande organ. Stämman ska besluta om riktlinjer, som styrelsen ska följa. Stämman ska staka ut det framtida arbetet för styrelsen och hela organisationen. Styrelsen vill att stämman ska få samtala, diskutera och få inspiration genom exempelvis den debatt som under förmiddagen har föregått dagens möte. Styrelsen vill att deltagarna från dessa dagar ska få inspiration och engagemang. Därför har dessa två dagar utformats till att bli en mötesplats för organisationens medlemmar. Trots detta är det organisatoriska också viktigt. Mycket ska komma att handla om den organisationsöversyn som styrelsen har gjort och kommer lägga förslag om. Parentation vidtogs över Maine Westin som avled den17 mars valdes Maine in i FHRs Verkställande utskott som vice ordförande, en post hon innehade fram till Utöver ordförandeskap i lokala Folkets Hus sedan 1975 var hon regionordförande i Uppsvenska regionen från Den 24 juli 2012 avled Ingalill Landqvist Westh som invaldes i FHRs Verkställande utskott 1996 som vice ordförande, vilket uppdrag Ingalill hade fram till år Därefter var hon ledamot av FHP styrelsen fram till Ingalill var LOs representant i FHRs och FHPs styrelse. Föreningsstämman förklarades formellt öppnad av Annika Nilsson. Sidan 1

2 2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD SAMT FÖRTECKNING ÖVER ÖVRIGA NÄRVARANDE Annika Nilsson redovisade att vid tidpunkten för ombudsanmälan hade 82 fullmakter inkommit och därefter hade ytterligare fem (5) fullmakter inkommit för sent. att godkänna de 87 inkomna ombudsfullmakterna och därmed lägga röstlängden till handlingarna. 3 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET Föreningsstämman beslutade i enlighet med förslag från valberedningens ordförande Kenneth Nilsson, Vittangi: att till ordföranden för föreningsstämman utse Birgitta Lönegård, Rönneberga Kursgård, och Christian Lindgren., ABF. 4 VAL AV SEKRETERARE, TILLIKA PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET Föreningsstämman beslutade att till sekreterare vid för föreningsstämman utse Else-Marie Sandstedt, ABFs förbundsexpedition, och Britt Möller., Gershedens Folkets Hus. 5 VAL AV TVÅ JUSTERARE / RÖSTRÄKNARE SAMT REDAKTIONSUTSKOTT Föreningsstämman beslutade att till två justerare välja Åse-Lill Thörnqvist, Fräntorp, och Sten Karppinen, Kiruna; att att till rösträknare välja Conny Olsson, Hunnebostrand, och Magnus Moberg, Skoghall; till redaktionsutskott välja Mikael Stenlund, Skellefteå, Åsa Brozén, Emmaboda, Katrin Friberg, Ölsta, samt från FHPs personal Mathias Bohman och Ingela Hoatson Stämmoordföranden Christian Lindgren tackade för förtroendet som han fått att tillsammans med Birgitta Lönegård få leda föreningsstämman. 6 PRÖVNING OM KALLELSE TILL MÖTET SKETT I STADGEENLIG ORDNING Stämmoordföranden Christian Lindgren redovisade kallelseförfarandet, som enligt stadgarna skett tre månader före stämmans genomförande. Kallelsen hade skett den 17 april Föreningsstämman beslutade att fastställa att kallelse skett i stadgeenlig ordning. 7 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING OCH ARBETSORDNING Mötesordföranden Christian Lindgren hänvisade med avseende på arbetsordning till föreliggande tryckta utgåva av Scen och Salong. Han gick igenom förslagen till dag- och arbetsordningar samt diskussionsordning, omröstning samt offentlighet. Föreningsstämman beslutade att fastställa dagordningen Sidan 2

3 att att fastställa arbetsordningen; fastställa punkterna 1 8 i föreliggande skrivning om diskussionsordning, omröstning samt offentlighet. 8 FÖREDRAGNING AV FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE a) Förvaltningsberättelserna 2009, 2010 och verksamheten Med stöd av PowerPoint -bilder gjorde verkställande direktören, Lennart Derehag, en övergripande redovisning av i förvaltningsberättelserna och verksamheterna för åren 2009, 2010 och Inledningsvis konstaterade han att FHP har en mycket kompetent, ambitiös och brinnande personalgrupp, som dagligen arbetar för att vara till största möjliga medlemsnytta Bas och underlag för verksamheterna sedan stämman i Borlänge 2009 har utgjorts av besluten utifrån dokumentet Möjligheternas Mötesplats. Man ville visa att allt hänger ihop, att alla stora möten hänger ihop. Det löper som en röd tråd genom de fyra verksamhetsområdena. Det handlar om ett dokument för alla i rörelsen. Som riksorganisation har vi ansvar för att gå före. Generellt har FHP fått sämre ekonomiska resurser än tidigare med lägre intäkter än tidigare. Medlemsavgifterna har minskat och kostnaderna har ökat. FHP försöker fortfarande att göra lika mycket verksamheter som tidigare, vilket medför att det ibland kan innebära en något lägre ambitionsnivå när det gäller framförallt de administrativa delarna. Hela personalgruppen och styrelsen har försökt hitta olika lösningar. Mycket av ny verksamhet har vi skapat genom arbete i projektform. Ett exempel på projekt är Ljuset på entrén, ett annat World Wide Cinema. Samt ett antal ungdomsprojekt om ungas delaktighet och med arrangörsutbildning. För genomförande av projekten har FHP fått hjälp och stöd från olika håll; bland annat från Boverket, Statens Kulturråd, Ungdomsstyrelsen och den egna föreningen FP Utvecklingsförening, som har stött FHP i olika projekt. Därtill har ordinarie verksamhet naturligtvis också bedrivits. Lennart Derehag gav en översiktlig beskrivning av den ordinarie verksamheten. Såsom arbetet med Scenkonst, Konstverksamheten. Filmsättningen som visar omsättningsrekord. FHP har arbetat intensivt med Biografutveckling. Som en del av det utvecklat konceptet Live på bio. Störst är sändningarna av operaföreställningar från Metropolitan i New York. FHP har också arbetat med artistförmedling och hade stärkt det på olika sätt. Kommunikationsinsatserna har ökat under mandat perioden. Ständigt arbetas med verksamhetsutveckling. FHP försöker att hjälpa medlemmarna genom att utveckla verksamheten, vilket är en del av nyckeln till framgång. FHP har dessutom påbörjat arbetet med energirådgivning och energikartläggning, där utbildningar är en nyckelfråga, ett antal olika utbildningar genomförs. Arbetsgivarservice är en viktig fråga. Det kan vara tungt och kämpigt för många medlemmar runt om i landet. Det är viktigt att hantera arbetsgivarfrågorna korrekt. Sidan 3

4 FHP har också arbetat med försäkringsfrågan och har uppfattat att medlemmarna uppskattar medlemsförsäkringen besökte medlemsmötet Helsingfors med ett inspirerande medlemsmöte på båten. Engagemang var temat för mötet. Ett tema som hanteras i dokumentet Möjligheternas Mötesplats. Lennart Derehag konstaterar att FHP hade gått igenom en eklut vad gällde festivaler, som också handlar om nätverk. Han underströk vikten av att få med festivalerna som en del av FHP inför framtiden. FHPs festivalsektion har lyckats med en återuppbyggnad. FHP har nu, 30 av Sveriges största festivaler, som medlemmar. Vikten av medlemsdialog underströks. Lennart Derehag har tillsammans med några medarbetare besökt flera platser runt om i landet, med deltagare från79 föreningar. Vid dessa möten har man samtalat i huvudsak om engagemang och samarbete/samverkan. FHP har genomfört en opinionsundersökning. Bland annat visade denna attca 30 % av befolkningen kan tänka sig att engagera sig i Folkets Hus och Folkets Park lokalt. Lennart Derehag redogjorde för att FHP tillsammans med bl a Bygdegårdarna och Våra Gårdar framgångsrikt har uppvaktat ministrar och andra beslutsfattare. Vilket till slut inneburit att regeringen hade avsatt 60 miljoner till, digitala teknik satsningar. Vid slutet av år 2012 kommer det inte att finnas tillgång till analoga biograffilmer allt kommer att vara digitalt. Avseende konsten så har Statens Kulturråd kraftigt sänkt FHPs anslag. Med anledning av detta startade FHP en kampanj Konst åt alla! Följden blev att anslaget återställdes i någon mån, vilket visade att det lönade sig att satsa som FHP gjorde! Men det återstår fortfarande mycket arbete. En rolig händelse att notera var att Posten har tagit fram jubileumsfrimärken med Folkparker som motiv. Lennart Derehag pekar på att FHPs medlemmar under 2011 hade haft många stora försäkringsskador. Exempelvis brann Lammhults Folkets Hus ner till grunden och Gällivares teater förstördes. Även under 2010 skedde också bränder. FHPs gemensamma medlemsförsäkring, hade sagts upp av försäkringsgivaren, som ville förhandla. Det hela medförde mycket arbete inför 2012, men FHP har lyckats få ner nivån igen! Nu ligger medlemsförsäkringen nästan på samma nivå som Han underströk att när skador drabbar den enskilda, så drabbas också det övriga medlemskollektivet. Många medlemmar har av olika skäl haft problem av ekonomisk natur. Det har inneburit att FHP har försökt hjälpa till i första hand genom rådgivning. Möjligheten till brandkårsutryckningar är viktiga för medlemmarna, men det är viktigt att arbeta förebyggande bl a med utbildningar, så att man gör rätt från början och hellre ställer frågor en gång för mycket. Utbildning och rådgivning kommer att utgöra en stor del av det FHPs verksamhet.. Sidan 4

5 Även om det alltid är viktigare att titta framåt än att skåda bakåt, hoppas Lennart Derehag sammanfattningsvis att stämman med de avgivna berättelserna skulle få en uppfattning om verksamheten 2009, 2010 och b) Ekonomisk redovisning för 2009, 2010 och 2011 Ekonomichefen, Ulf Hansson, redogjorde i särskild ordning för förvaltningsberättelsernas ekonomiska redovisning, årsredovisning och koncernredovisning, resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, tilläggsupplysningar/notanteckningar och förslag till resultatdispositioner för 2009, 2010 och Göran Dahlman, Torslanda, tackade för redogörelserna och ansåg att verksamhetsberättelserna var mycket bra skrivna och tydliga. Han hade begärt ordet beträffande 2011, angående den ekonomiska påverkan för resultatet och driften av FHPs fyra gemensamt ägda biografer i Göteborg, Stockholm och Malmö. Han efterlyste en ekonomisk redovisning för de fyra biograferna i storstadsregionerna. Han undrade hur det belastade resultatet för hela FHP. Riksorganisationens ordförande Annika Nilsson kommenterade förvaltningen av de fyra gemensamt ägda biograferna, som FHP har satsat strategiskt på i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. För 2011 uppgick resultatet för de fyra biograferna till -2,4 miljoner. c) Revisorernas berättelser för 2009, 2010 och 2011 Förtroendevalde revisorn Erik M Svensson redogjorde för revisorernas arbete. Han ville därvid peka på att intäkterna av medlemsavgifterna tendenderar att sjunka, vilket också framgår av föreliggande ekonomiska redovisning. Det var inte fråga om någon anmärkning från revisionerna, snarare en uppmaning till uppmärksamhet. Han underströk vikten av att som medlem också betala medlemsavgiften. Revisorn föredrog så revisionsberättelserna för 2009, 2010 och 2011, vilka också framgick av stämmohandlingarna. 9 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT BESLUT MED ANLEDNING AV ÖVER- ELLER UNDERSKOTT ENLIGT BALANSRÄKNING a) Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2009 Beslut med anledning av över- eller underskott enligt balansräkning Föreningsstämman beslutade att fastställa de redovisade resultat- och balansräkningarna för 2009 och att i ny räkning överföra kronor b) Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2010 Beslut med anledning av över- eller underskott enligt balansräkning Föreningsstämman beslutade att fastställa de redovisade resultat- och balansräkningarna för 2010 och att i ny räkning överföra kronor Sidan 5

6 c) Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2011 Beslut med anledning av över-eller underskott enligt balansräkning Föreningsstämman beslutade att fastställa de redovisade resultat- och balansräkningarna för 2011 och att i ny räkning överföra kronor FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER OCH ORGANISATIONENS VD Föreningsstämman beslutade enhälligt: att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2009, 2010 och Ajournering för kaffepaus Stämmoordförande Birgitta Lönegård Innan de formella stämmoförhandlingarna fortsätter hälsas Försäkringskommittén välkommen. Kajsa Peedu från Trygg Hansa presenterar sig och står till stämmodeltagarnas förfogande under dagen och kvällen för dem som har frågor. Jonas Bergfelt, Nordic Försäkring & Riskhantering AB, var också beredd att svara på frågor. Per Forsberg, FHP,, berättade att Försäkringskommittén ville uppmana alla att arbeta med ett skadeförebyggande arbete, framför allt vad gäller brandskador i sina respektive Folkets Hus och Parker. Försäkringskommittén ville ge pris till årets skadeförebyggare Dan Josefsson och Stig Persson, Ulricehamns Folkets Hus, hälsades välkomna till podiet. Vaktmästaren Dan Josefsson hade genom rådigt ingripande i förhindrat en storbrand i Ulricehamns Folkets Hus, en kulturbyggnad i trä! Försäkringskommittén ville uppmärksamma alla medlemmar om riskerna med brand, varefter kronor överlämnas till Folkets Hus i Ulricehamn. Stig Persson berättade att Ulricehamn Folkets Hus firar 100 år och firade det tillsammans med bland annat Arbetarnas Bildningsförbund och Folkets Hus Dalsjöfors. Dan Josefsson hade fått mycket uppmärksamhet i Ulricehamn för sitt rådiga ingripande. Stig Persson påpekade nödvändigheten av att arbeta förebyggande och att ha ett gott samarbete med Räddningstjänsten! För att rädda liv är det oerhört viktigt att förebygga bränder. Stig Persson tackade för utmärkelsen! Sidan 6

7 11 STYRELSENS FÖRSLAG TILL NY ORGANISATION Stämmoordföranden Birgitta Lönegård överlämnade ordet till styrelsens föredragande Annika Nilsson. Annika Nilsson vill samtidigt redogöra för styrelsens förslag till ny organisation och för FHPs styrdokument Möjligheternas mötesplats (se 18), som handlar om vad FHP är och vilka utmaningar FHP har framför sig. Annika Nilsson talade om vad FHP är idag och vilken organisation FHP vill vara. Vi, FHP, är en viktig organisation, demokratins mötesplats, en kulturorganisation. Tillsammans med folkbildningen ser FHP till att människor får möta kultur. FHP är en viktig faktor i kulturlivet. Det är synd att samlingslokalerna inte får det riktiga erkännandet för sin betydelse för kulturen i hela landet. FHP har 218 biografer på 22 orter runt om i landet. Utan FHP hade det bara funnits biografvisningar i centralorterna. Annika Nilsson är djupt bekymrade över det förhållningssätt som hon tycker att samhället, staten, regionerna och kommunerna har, inte bara vad gäller samlingslokaler och ABF, utan vad gäller hela folkrörelse-sverige. Kommunanslagen hade minskat. Det generella stödet har övergivits till förmån för projektstöd. Annika Nilsson var oroad över att det idag inte sker någon debatt om stödet till den demokratiska infrastrukturen. Vem bär ansvaret för att det ska finnas mötesplatser, där människor kan träffas. Idag vill staten inte ge det ansvaret varken till regionerna eller kommunerna. En nödvändig diskussion om detta efterlyses. FHP måste bli en aktör i lokalsamhället, kunna samarbeta och samverka med andra i lokalsamhället, i bostadsområdena, på arbetsplatserna. Genom att vara en samarbetspart i lokalsamhället är vi starka. Annika Nilsson berättar att hon i ABF brukar tala om ABFs 4:e ben. För att vi på sikt ska kunna överleva som organisation är det nödvändigt att hitta samarbete och bli en aktör tillsammans med andra. För det första måste FHP finnas, där människorna är och visa att det betyder något. Det ska bli folkstorm, om man vill lägga ner ett Folkets Hus eller en Folkets Park. Det är viktigt att FHP är en lokal aktör. Vi måste hitta samverkan. Som en andra del att vara tydlig om är detta med det kulturpolitiska ansvaret, att vara en kulturaktör, som sedan landar i de förslag som vi kommer med. FHP måste bli tydlig som kulturaktör. Fortfarande får FHP en del statsbidrag centralt. FHP måste bli en tydlig kulturaktör, gentemot kommuner, landsting och andra aktörer. En tredje del som Annika Nilsson ville ta upp om FHP i det stora och i det lilla gällde en hittills inte alltför framgångsrik rekrytering av ny VD. I samband med det påmindes vi om att det finns väldigt stora FH och det finns väldigt små FH. Det är en utmaning för FHP att se till att vara det gäller var och en av oss allas Folkets Hus och Parker, allt från stora till små föreningar och alla däremellan. Det handlar om att vara en mötesplats för alla. Sidan 7

8 Det är vår gemensamma styrka att medlemmarna är både väldigt stora och många små och att det finns många i mitten. Annika Nilsson hänvisade till Dagordningspunkten 11 Styrelsens förslag till ny organisation och anledningen till styrelsens förslag. Utgångspunkten var en motion vid FHP-stämman 2009 om att FHP skulle se över sin regionala organisation. FHP har ett antal regioner, som är olika i storlek, tolv väldigt olika regioner. I Västsverige fanns t.o.m. två parallella regioner. Inför stämman 2009 diskuterades vad regionerna ska arbeta med och en organisationsutredning har pågått och varit ute på remiss. Nu föreligger styrelsens förslag. En del har väl fungerande regioner, medan andra regioner har arbetat något annorlunda. Regionerna ser olika ut med olika traditioner och erfarenheter. Annika Nilsson föreslår att tillsammans med de regionala företrädarna träffas och gå igenom och diskutera hur regionerna ska se ut. Annika Nilsson vill att hela FHP-organisationen skulle känna sig delaktig i processen under kommande år. Det är viktigt att vi bestämmer oss för en stark regional organisation. Styrelsen kommer att rapportera till medlemsmötena vad som händer och hur det går. Det händer mycket regionalt; om kulturen och koffertarna så är det är verklighet idag. Idag förhandlar de regionala landstingen med Kulturrådet. För FHP är det en fråga om att skapa en regional organisation för att kunna gå i takt med omgivningen. Tanken är att vi ska hitta en regional indelning som vi är bekväma med. För att stå starka i diskussionen om kultursamverkan måste FHP regionalisera de medel som finns, framför allt på kulturområdet. FHP måste bygga upp en organisation som gör att det fungerar. och detta måste få ta tid. Annika Nilsson tror att FHP-organisationen har chans att organisera sig regionalt och bli aktörer regionalt. Då ska FHP centralt också kunna fördela resurserna så att dessa kan bli det. Frågan om medlemsavgiften på regional nivå den får inte skrämma bort någon förening, så att man väljer bort medlemskapet. Den regionala medlemsavgiften ska finnas, om regionerna vill göra något extra. Centralt måste FHP då se till att regionerna får de ekonomiska förutsättningar som behövs för att bli starka. Annika Nilsson uppmanar stämman att detta ska genomföras tillsammans. Låt FHP inleda processen! Vi ska bli överens om den regionala indelningen. Vi ska ha likvärdiga regioner, som blir starka. Vi ska visa att FHP tar de utmaningar och de uppdrag vi har på allvar. Annika Nilsson har mött frågor om Verkställande Direktören respektive styrelsen och dess mandat. Konstateras att nuvarande VD, Lennart Derehag, går i pension den 1 februari Sidan 8

9 Ordföranden Annika Nilssons utgångspunkt och målsättning var att under våren ha en ny VD på plats. Hon underströk vikten av att saker och ting blir rätt, snarare än att det måste gå fort! Annika Nilsson redogör för förslag från styrelsen: att att flytta Föreningsstämman till våren, någon gång i april/maj 2016, vilket innebär 3,5 år från nu, så att det regionala arbetet hinner sätta sig och gå igenom och diskutera hur regionerna ska se ut. Från 2016 föreslås Föreningsstämman äga rum vart 3:e år och samtliga val som genomförs under innevarande stämma sträcker sig fram till nästa stämmas genomförande FHP ska ha en organisation som starkt värnar om Folkets Hus och Parker, men med respekt för att FHP-organisationens verksamheter runt om i landet ser olika ut och vill olika saker. Det måste vi ha respekt för. Det hela måste få ta tid, men inte alltför lång tid. Vi återkommer till medlemsmötet. Mötesordföranden Birgitta Lönegård förklarade ordet fritt. Måns Gustavsson, Hofors Folkets Hus, hade frågor; kring Möjlighernas Mötesplats och de sju nycklarna. En n nyckel, Kommunikation, om att vi ska dra nytta av moderna kommunikationslösningar. Han konstaterade att FHP inte har ett gemensamt e-postsystem och inte heller något gemensamt ekonomiprogram eller redovisningsmodell.han hyste stor tillit till styrelsen och VD, också vad det gällde organisationsförändringar. Man har gjort ett bra arbete med detta och remissen har fungerat. Men, den nu föreslagna skrivningen gick för långsamt! Det finns ett förslag om regionindelning. Att återkomma med årliga nationella medlemsmöten och vara klar till 2015 det är för långsamt. Det står inget om regionala avgifter i stadgarna och Hofors FH säger nej till det förslaget! Det får inte bli så att regionerna tar ut medlemsavgifter, som skapar ekonomisk obalans bland föreningarna. Riksorganisationen och FHP-styrelsen måste se till att det regionala arbetet fungerar. Måns Gustavsson har ytterligare en fråga: Det som handlar om de regionala utvecklingskontoren, de regionala lösningarna. FHP-styrelsen skrev om att arbeta fram, men anser att det är bråttom- Det är nu som resurserna och personalen behövsmedlemmarna behövde veta vem man ska prata med. Kulturstödet är aktuellt nu! I Gävleborg räknas FH inte som aktör i kultursektorn. Ingen talar med föreningarna där! K G Granberg, Vintrosa, hänvisar till att organisationsutredningen startade för tre år sedan. Vi trodde att vi skulle få förslag om hela organisationen. Nu får vi förslag om den regionala organisationen. K G Granberg representerar Vintrosa Folkets Hus och Park och är ledamot i Örebro läns regionstyrelse! I Örebro län och landsting har man försökt få till en större region. Det förslag som ligger nu är att Örebro landsting ska bilda en egen region, ett förslag som finns idag och som lämnades in förra nyåret! Alla kommuner i Örebro län står bakom detta. FHPs organisationsutredning skriver likvärdigt stora och likvärdigt många medlemmar. Vad händer då med vår lilla landstingsregion? Sidan 9

10 Han hänvisade till Beslutspunkten P01 b), att jämbördiga regioner ska eftersträvas vilket Vintrosa/Örebro län ärrädda för, man vill inte vara så kategorisk och vill att den punkten tas bort i organisationsförändringsförslaget. K G Granberg yrkar att stryka till texten att jämbördiga regioner ska eftersträvas beslutspunkten P01 b) Rolf Wallerdal, Skene, yrkar att föreningsstämman bifaller styrelsens förslag Vi måste kunna satsa framåt och lita på styrelsen. Det är nödvändigt att ta ett steg framåt, om vi ska få medlemmar. Sedan kanske man måste göra ändringar, korrigera en del. Var inte så rädda. Se inte för mycket på detaljerna. Jean-Pierre Zune, Hallunda, hänvisade till stämman Frågan är viktig. Då var man kritisk till utredningen, men nu ser vi med stor tillfredsställelse att FHPs. Styrelsen har gått på samma linje som vi. Jean-Pierre Zune yrkar bifall till styrelsens förslag men har två tilläggsförslag att att den nya organisationen borde stadfästas genom beslut vid nästa Föreningsstämma; fördelningen av de regionala resurserna borde beslutas vid nästa Föreningsstämma. Jean-Pierre Zune underströk att regionernas förutsättningar är så olika. Stockholm är exempelvis en stor region, men där saknas ekonomiska resurser. Därför är frågorna något att arbeta med. Han menade också att hela förändringsprocessen måste få ett symboliskt slut och att det bästa är då att fatta beslut på Föreningsstämman. Som svar på inlägg i innevarande ärende menar Annika Nilsson att FHP skulle kunna göra något vad gäller ekonomisystemet. Det är ett utvecklingsområde för FHP. Det finns exempel på andra organisationer som har ekonomiska stödsystem, som FHP skulle kunna se på, exempelvis ABF. FHP måste arbeta med den frågan. Annika Nilsson anser det var viktigt att regionerna ska vara jämbördiga och jämstora. Om FHP ska regionaliseras måste vi kunna visa för bl.a. Kulturrådet att FHP kan samla sig till ett samarbete. Kanske måste FHP se på andra organisationer, som ABF, Hyresgästföreningen och andra FHP närstående organisationer och se hur deras regioner ser ut. Vi har inte alltid alla svar själva på alla frågor. Det kan också gälla frågan om att arbeta med en regional organisation. Det hindrar inte samverkan i respektive län, Vad gällde frågan om att skjuta fram att snabba på processen så kan det vara olika. Det är viktigt att ta det i en takt, som är bra för regionerna. Annika Nilsson yrkar bifall till att stadfästa besluten på nästa Föreningsstämma; att FHP-styrelsen fattar beslut innan Föreningsstämman; att FHP-styrelsen fastställer regionerna under mandatperioden, och Sidan 10

11 att Föreningsstämman stadfäster regionerna. Annika Nilsson yrkade avslag på frågan om de regionala resurserna, eftersom det är en budgetfråga som styrelsen har ansvar för. Mötesordföranden Birgitta Lönegård gick igenom Styrelsens förslag till organisationsförändring sida BESLUT P01 att Folkets Hus och Parkers nya regionala indelning ska omfatta regioner, som följer de yttre gränserna av en eller flera nationella administrativa regioner. att jämbördiga regioner ska eftersträvas. att Folkets Hus och Parkers styrelse får uppdraget att inleda en process i samspel med regionala företrädare om de nya regionernas utformning, samt efter slutförande av dessa fastställa de nya regionerna, samt att återkoppla till folkrörelsen i samband med de årliga, nationella medlemsmötena. att ge Folkets Hus och Parkers styrelse uppdraget att, fram till utgången av 2015, genomföra den organisationsförändring som beslutas av föreningsstämman. att nästa föreningsstämma konfirmerar den nya organisationen. BESLUT P02 att Folkets Hus och Parkers regioner ska vara egna juridiska personer, med en villkorad bindning till riksorganisationen, samt underställda den senares högsta beslutande organ. att Medlemskap i regionförening kräver medlemskap i riksorganisationen. att Regionföreningar ska ha motions- och rösträtt vid riksorganisationens föreningsstämma. att regionala föreningar ska kunna tilldelas delegerade nationella uppdrag. BESLUT P03 att Folkets Hus och Parkers regionala föreningar även i fortsättningen har möjlighet att ta ut en egen medlemsavgift. Avgiften får dock inte sättas till en sådan nivå att den i väsentlig omfattning riskerar utträden ur riksorganisationen. Beslut om sådan avgift fattas av berörd region. BESLUT P04 att välkomna bildandet av nätverk på tvären, samt att slå fast att medlemskap i dessa ska vara frivilligt. Nätverk kan mot bakgrund av detta ta ut en egen avgift för sin verksamhet. att kunskap och erfarenheter som uppstår i nätverken i mesta möjliga mån ska komma den gemensamma medlemsservicen till nytta. att Folkets Hus och Parkers styrelse får i uppdrag att inom ramen för genomförandeprojektet utarbeta lämpliga lösningar för hur regionernas praktiska resurser i form av personal- och resursstöd ska utformas. att avslå tilläggsyrkandet om fördelningen av regionernas resurser. BESLUT P05 Sidan 11

12 att att Folkets Hus och Parkers föreningsstämma ska hållas på våren försommaren och att nästa stämma därför genomförs i maj/juni samtliga val som genomförs under innevarande stämma sträcker sig fram till nästa stämmas genomförande. 12 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADGARNA Annika Nilsson redovisade styrelsens förslag till ändringar av stadgarna (enligt föreliggande dokument: FÖRSLAG ; Stadgar för Riksorganisationen samt av styrelsens justering av förslaget gällande 11, Rösträtt vid föreningsstämman:.varje medlem och Folkets Hus och Parkregion har en röst samt rätt att utse ett röstberättigat ombud på föreningsstämman Ordet förklarades fritt. K G Granberg, Vintrosa, hänvisade till stadgarnas 15 Styrelse och styrelsens förslag om att minska antalet ersättare från 5 till 4. K G Granberg yrkar att behålla antalet 5 ersättare i styrelsen behålls Bo Rösler, Karlshamn, instämmer i K G Granbergs yrkande att behålla 5 ersättare i styrelsen. Annika Nilsson förklarade hur stor styrelsen ska vara med hänvisning till 8 Ordinarie föreningsstämma, punkten 12, Val av sju till elva styrelseledamöter och högst fyra ersättare, varav en av personalen utsedd styrelseledamot jämte ersättare för denne fastställes. Bland stämmovalda styrelseledamöter utses styrelsens ordförande samt vice ordförande. Hon underströk vikten av att vara kristallklar om antalet ledamöter och konstaterade att den nuvarande styrelsen är väldigt aktiv och det har sällan varit någon ordinarie som har varit borta. Mötesordföranden Birgitta Lönegård gick igenom styrelsens förslag till stadgeändringar BESLUT P06 att uppdatera stadgarna för Folkets Hus och Parker, samt Folkets Hus och Parkregionerna för anpassning till nya rutiner och förenklad tolkning enligt föreliggande förslag. att i riksorganisationens och regionernas stadgar ta bort förkortningen FHP och ersätta den med Folkets Hus och Parker, samt ersätta FHP-region med Folkets Hus och Parkregion. att perioder upp till en månad anges i veckor, perioder mellan 1 månad upp till 1 år anges i månader, samt däröver i år. Perioder som inte omfattar hela månader eller år skrivs i en kombination av dessa. att där så är möjligt jämka samman tidsrymder för olika moment som rör ett sammanhang, exempelvis föreningsstämma. att i regionernas stadgar ändra firmanamnet till Folkets Hus och Parkregion. att förtydliga de regionala föreningarnas roll, funktion och befogenhet i den gemensamma organisationen. vidare att bifalla styrelsens förslag om antal ersättare i styrelsen Sidan 12

13 att bifalla den av Annika Nilsson redovisade föreslagna ändrade texten i stadgarnas 11 Rösträtt vid föreningsstämman. På Föreningsstämman har varje medlem och Folkets Hus och Parkregion en röst samt rätt att utse ett röstberättigat ombud och ersättare för denne BESLUT P07 att som en konsekvens av FHPAs upplösning ändra stadgarnas ändamålsparagraf, enligt det förslag som ligger under kapitlet stadgeändringar, på ett sådant sätt att arbetsgivarfrågor adresseras inom ramen för riksorganisationens verksamhet, samt att alla medlemsföreningar automatiskt omfattas av kollektivavtal. vidare att fastställa styrelsens förslag till nya stadgar; att förklara beslutet omedelbart justerat. 13 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSENS LEDAMÖTER Kenneth Nilsson redogör för valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsens ledamöter. enligt förslag från valberedningen att fastställa oförändrade arvoden och ersättningar för följande uppdrag i Folkets Hus och Parker: Ordförande Vice ordförande Tredje VU-ledamoten Övriga ledamöter Telefonsammanträde Revisorer Revisorssuppleanter Valberedning kronor per år kronor per år kronor per är kronor per bevistat sammanträde 600 kronor kronor per år kronor per bevistat sammanträde kronor per bevistat sammanträde Förlorad arbetsförtjänst utgår endast vid av arbetsgivaren stärkt intyg på avdrag och maximerat till funktionärsavtalets maximinivå. Researvodeoch traktamente utgår ej, milsersättning utgår med den av Skatteverket fastställda icke skattepliktiga ersättningen. I övrigt gäller FHPs resepolicy. För personalrepresentant utgår inget arvode. 14 VAL AV STYRELSE ENLIGT STADGARNA I stämmohandlingarna återfinns dokumentet Valberedningens förslag till Föreningsstämman Måns Gustavsson, Hofors, ville ha diskussion om en principfråga, nämligen hur vi ska förhålla oss till vår styrelse. Det gällde alla demokratiska organ där förtroendevalda ska ingå. Han anser att anställda inte ska ingå i styrelserna. Sidan 13

14 Kenneth Nilsson hänvisade till att valberedningen hade fått in för få nomineringar. Därför har frågan inte varit aktuell. Det skulle behövas dubbelt så många nomineringar. Valberedningen förslår därför följande a) Ordinarie ledamöter, varav ordförande och vice ordförande Föreningsstämman beslutade enhälligt: att omvälja Annika Nilsson, Haninge, till ordförande för Folkets Huis och Parker; att omvälja Ardalan Shekarabi, Nacka, till vice ordförande; att som ordinarie ledamöter omvälja Margareta Rönngren, Umeå, Börje Söderström, LO, Stockholm, Stigbjörn Ljunggren, Uppsala, Kerstin Wennergren, Hammarkullen, Mikael Stenlund, Skellefteå, och Lena Mellbladh, Dalsjöfors; att som ordinarie ledamöter i nyval välja Ulf Rehnberg, Sundsvall, och Hans Hilding, Björneborg. b) Suppleanter Valberednings förslag till suppleanter i styrelsen är Maria Hjelm, Vänersborg (omval), Lars Pettersson, Osby (nyval), och Börje Wallén, Bomhus (nyval). Göran Kryhl, Malmö och Jeanette Olsson, nominerar Rune Granqvist, Lunds Folkets Hus, som suppleant i styrelsen och Jeanette Olsson begär sluten omröstning. att genomföra sluten omröstning. Härefter ajourneras stämman för dagen. Söndagen den 21 oktober 2012 Under Sean Kellys ledning och med stöd av musikerna Erik Österberg och Jesper Lundström, samtliga från Stockholm sjunger, sjöng Föreningsstämman Euphoria! Återupptagna förhandlingar Mötesordföranden Christian Lindgren förklarar föreningsstämmans förhandlingar återupptagna. b) Suppleanter Rösträkningen var avslutad och redovisades som följer: Lars Pettersson, 74 röster Börje Wallén 72 röster Maria Hjelm, 80 röster Rune Granqvist, 17 röster. att till suppleanter i styrelsen för Folkets Hus och Parker i omval välja Maria Hjelm, Vänersborg, och Lars Pettersson, Osby, nyval, och i nyval Börje Wallén, Bomhus c) Personalrepresentant och ersättare för denna att fastställa anmälan av representanter för personalen, som ordinarie Peter Törnblom och som ersättare Birgitta Strömgren. Sidan 14

15 15 VAL AV TVÅ LEKMANNA-REVISORER OCH ERSÄTTARE FÖR DESSA SAMT UTSE EN REVISIONSBYRÅ SOM TILLSAMMANS MED STYRELSEN UTSER EN AUKTORISERAD REVISOR enligt valberedningens förslag att till förtroendemannarevisorer i omval välja Anita Modin, Stockholm, och i nyval Anders Johansson, Kumla ; att till suppleanter för förtroendemannarevisorerna i omval välja Ann-Charlotte Johansson, Sundsvall, och i nyval Jean-Pierre Zune, Hallunda; att enligt styrelsens förslag anta revisionsfirman Ernst & Young AB för den tid avtal är tecknat, och att styrelsen får i uppdrag att tillsammans med revisionsbyrån utse den auktoriserade revisorn. 16 VAL AV FEM LEDAMÖTER TILL VALBEREDNINGEN, VARAV EN SAMMANKALLANDE Enligt stämmohandlingarna stod följande personer till stämmans förfogande som ledamöter i valberedningen: Kenneth Nilsson, Vittangi, Bo Andersson, Hallunda, Eva-Britt Hansson, Bohus-Malmön, och Karl-Erik Björk, Karlshamn. Anders Björk, Norsjö, nominerar Caroline Falk, Skönsberg Ortviken, som 5:e ledamot i valberedningen. Bert Karlsson, Ersboda nominerade Kenneth Nilsson som sammankallande i valberedningen. Jean-Pierre Zune, Hallunda, föreslog omval av Bo Andersson, Hallunda och Eva-Britt Hansson, Bohus- Malmön. att till valberedning välja Kenneth Nilsson, Vittangi, Bo Andersson, Hallunda, Eva-Britt Hansson, Bohus-Malmön, Karl-Erik Björk, Karlshamn, och Caroline Falk, Skönsberg- Ortviken: att utse Kenneth Nilsson till valberedningens sammankallande. 17 BESTÄMMANDE AV ÅRSAVGIFTENS STORLEK Per Bergman, ny ordförande i Kisa Folkets Hus och med i regionstyrelsen, konstaterade att de Folkets Hus och Parker som fanns inom regionen var väldigt olika, såg väldigt olika ut och hade olika förutsättningar vad gällde såväl intäktssidan, kommunalt bistånd, eller avsaknad av bistånd. Möjligen kan det finnas andra lösningar, med andra ingångar. Kanske kan man låta varje förening redovisa de stöd man har. Det kan vara ett sätt att kunna skapa någon slags jämvikt. Per Bergman föreslår att styrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av meddlemsavgiften. Annika Nilsson svarar att det hade gjorts en översyn till Föreningsstämman Frågan är inte så enkel. Det är inte lätt att hitta ett avgiftssystem som alla tycker är rättvist. Rättvisa är ett väldigt subjektivt begrepp. Till stämman 2009 försökte vi presentera ett system baserat på omsättning och lönekostnader. Sidan 15

16 Den högsta avgiften för de minsta föreningarna är kronor och den högsta avgiften för de största föreningarna uppgår till kronor, exklusive moms. Annika Nilsson menar att det är sällan medlemsavgiften som är orsak till att föreningar knäcks. Hon uppmanar föreningarna att använda riksorganisationens resurser för att utveckla verksamheten. Eftersom den av Kisa Folkets Park efterlysta översynen redan hade gjorts yrkade Annika Nilsson avslag på förslaget om översyn av årsavgiften. att avslå Per Bergmans förslag att styrelsen ska göra en översyn av beräkningsgrunderna för årsavgiften; att fastställa styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter kommande stämmoperiod. 18 MÅL OCH RIKTLINJER FÖR KOMMANDE MANDATPERIOD MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS Mötesordföranden Birgitta Lönegård hänvisar till föreliggande dokument Så bygger vi vidare på Möjligheternas mötesplats och lördagens föredragning av organisationens ordförande Annika Nilsson anförde att utgångspunkten för FHPs styrelse är att allt utgår från den lokala verksamhet som föreningarna bedriver. Vi talar om medlemsnyttan. Det vi gör ska göra att ni kan möta människor och utveckla er verksamhet. Annika Nilsson påpekar att med Möjligheternas Mötesplats är det tydligt att saker och ting måste få ta tid. Nu skriver vi om fyra (4) utvecklingsområden: - Verksamheter som skapar möjligheter; - Rum för alla; - Förening i förändring och utveckling; - Vi gör det tillsammans. På riksnivå ska en treårsplan framarbetas. Var och en på varje nivå i organisationen kan utifrån Möjligheternas Mötesplats fastställa sina mätbara mål. Det dokument som föreläggs årets Föreningsstämma är kortare, mer komprimerat, men innehållsmässigt ändå samma som det som stämman beslutade om Annika Nilsson föreslår att att anta föreliggande mer komprimerade dokument, Så bygger vi vidare på Möjligheternas mötesplats. att fastställa dokumentet Så bygger vi vidare på Möjligheternas mötesplats. 19 BEHANDLING AV MOTIONER Några motioner att behandla förelåg ej. Sidan 16

17 Härefter redogjordes för redaktionsutskottets förslag till uttalande. att enhälligt ställa sig bakom följande uttalande: Demokratin 100 år mötesplatser bygger ett bättre samhälle Sverige behöver fler, inte färre, öppna mötesplatser som garanterar en rättvis tillgång till möten, kultur och bildning. Den tysta nedmonteringen av landets mötesplatser måste upphöra. Det har pågått länge nog. Nu räcker det. Istället krävs satsningar, som lönar sig mångdubbelt för såväl den enskilda människan som för samhället. När den allmänna rösträtten närmar sig 100 år finns det skäl att påminna om vägen dit. Engagemanget som ledde fram till denna banbrytande förändring, utvecklades i Folkets Hus och andra öppna, engagemangsburna mötesplatser. Ett demokratiskt samhälle bygger på att formerna för inflytande, åsiktsutbyten och förändring ständigt utvecklas. Våra mötesplatser håller dörrarna öppna tack vare tusentals människors ideella engagemang. Folkets Hus och Parker tar ansvar för att skapa öppna mötesplatser. Vi gör det varje dag, året om, i hela Sverige. Vi älskar det vi gör. Vi brinner för alla människors rätt och möjlighet att träffas. Vi tar ett stort ansvar för Sveriges mötesplatser. Det ska vi fortsätta med, men vi förväntar oss också att staten, kommuner och landsting flyttar fram sina positioner. Synliggör och bekräftar oss för våra insatser och fattar de beslut som krävs. Sverige behöver mötesplatser i städernas förorter såväl som på landsbygden. När bostadsområden planeras måste den öppna mötesplatsen vara en självklar del i helheten. Våra Folkets Hus, folkparker och festivaler är möjligheternas mötesplatser för alla. En satsning på mötesplatser är en satsning på ett samhälle som tar oss alla på allvar hur vi än ser ut, var vi än bor, och var vi än kommer ifrån. Vi vill bygga möjligheternas mötesplats med och för hela folket! 20 FÖRENINGSSTÄMMANS AVSLUTNING Organisationens ordförande Annika Nilsson tackar av Lena Näslund som hade suttit i styrelsen i 20 år och i Verkställande utskottet. Annika Nilsson tror att vi nog skulle komma att få se mer av Lena även i fortsättningen. Ett varmt tack och en önskan om lycka till framfördes. Gåvor tillsammans med blommor överlämnas. Lena Näslund förklarade att man blir kvar i 20 år för att det är roligt. Hon tackar all personal för ett varmt och fantastiskt bemötande genom åren. Hon tackar alla kompisar i styrelsen. Alla har gjort bra saker. Styrelsen har vågat ta beslut om digitala upplevelser. Ofta står det i tidningarna hur vi ska äta och hur vi ska sköta våra kroppar. Men Folkets Hus och Parker ger näring till människors själar. Annika Nilsson tackade tre avgående icke närvarande personer, Leif Pettersson, Boden, Per Schönnings Gävle och Mikael Andersson, Hallsberg. Dessa kommer vid lämpligt tillfälle att avtackas i vederbörlig ordning. Sidan 17

18 Annika Nilsson tackar också i särskild ordning avgående styrelseersättaren Sven Englesson, Lund, som hade suttit länge i styrelsen; en föreningsmänniska med bakgrund också i ABF och PRO, med ett internationellt engagemang. Sven Englesson hade också varit ordförande i södra regionen. Sven Englesson framför ett stort tack till alla. Han kommer att fortsätta arbete i den anda han hade gjort hela tiden. Han skulle lägga mycket tid på Lunds båda hus och på sitt internationella engagemang. I november 2012 skulle han resa till Pakistan för att arbeta där. Folkets Hus i Lund var just nu engagerat i att bygga en skola i Zimbabwe. Annika Nilsson tackar också avgående förtroendevalde revisorn Erik M. Svensson, tillika ordförande i Trollhättans Folkets Hus och engagerad i många verksamheter. Det är viktigt att ha engagerade revisorer. Det tillför styrelsen och henne som ordförande väldigt mycket. Hon tackade Erik M. Svensson för allt hans arbete, all den tid och allt engagemang som han hade och fortsättningsvis kommer att lägga ner. Erik M. Svensson förklarade att han hela tiden hade fått samarbeta med inspirerande människor. Han konstaterade att vårt uppdrag var historiskt. Somliga av Föreningsstämman hade vandrat runt kvarteren kring möteslokalen (ABF-huset i Stockholm), i kvarter, där allting startade. Erik M. Svensson tyckte att det var intressant att se organisationen utvecklas. Styrelsen hade kunnat anpassa organisationen till samhället. Nu hade vi gått in i ett tekniskt samhälle. Något som hade glatt Erik M. Svensson mycket under senare år var att Folkets Hus och Parker nu har en kvinnlig ordförande och en mycket bra ordförande. Han önskade alla lycka till i fortsättningen. En tavla samt blommor överlämnades. Annika Nilsson tackar Christian Lindgren och Birgitta Lönegård för att de åtagit sig uppgiften som ordförande för föreningsstämman. Hon tackar för att de ställt upp och för det sätt på vilket de har lett stämmans förhandlingar. Blommor överlämnades. Annika Nilsson konstaterade att stämman började gå mot sitt slut. Men sedan finns det saker kvar att göra efter stämman. Att skriva ett protokoll är viktigt för att få ett historiskt dokument inför framtiden. Hon tackade Britt Möller och Else-Marie Sandstedt för protokollskrivandet. Blommor överlämnades. Annika Nilsson konstaterar att stämman hölls i ABF-huset i Stockholm, som är en ganska ny medlem i Folkets Hus och Parker. Det ställs stora krav på dem som ska husera föreningsstämman. Hon framförde ett stort tack till ABF-huset i Stockholm och till Göran Eriksson och överlämnade lite pynt till rummet ett FHP-standar och en blomma. Hon önskar ABF-huset i Stockholm välkommen i FHP-familjen! Göran Eriksson menade att ABF-huset borde tacka för äran och förtroendet att ta emot föreningsstämman. Han berättade om ABF-huset, som stog klart 1960, hur beslutet att gå med i FHP hade gått till. När Annika Nilsson blev ordförande för FHP tänkte Göran Eriksson att ABFhuset skulle göra slag i saken och bli medlemmar i FHP. ABF-huset i Stockholm känner sig också välkomna i FHP-familjen. Men ABF-huset känner sig inte alls perfekt som arrangör, utan det finns punkter att förbättra för att bli ännu bättre som arrangör av stora arrangemang. Sidan 18

19 Avgående verkställande direktören Lennart Derehag ville överraska ordförande. Han anförde att det v inte alltid är lätt att vara VD i en organisation med en aktiv ordförande, men han ville framföra ett stort och varmt tack till Annika Nilsson och såg fram emot ett fortsatt gott samarbete från någon annan plats. Blommor överlämnades. Mötesordföranden Birgitta Lönegård överlämnade ordet till riksorganisationens ordförande, Annika Nilsson. Annika Nilsson tackar föreningsstämman för två väldigt bra dagar. Det handlar om organisationens utveckling och framtid. Framtiden är vad vi gör den till. Nu ska vi hem och göra! Vi har utmaningar. Vi har en stark rörelse och starka idéer. Vi har en fantastisk organisation, som vi nu ska hem och göra ännu bättre! Föreningsstämman 2012 förklaras avslutad. Stockholm den 20 och 21 oktober 2012 Vid protokollet: Else-Marie Sandstedt Britt Möller Birgitta Lönegård Stämmoordförande Christian Lindgren Stämmoordförande Justeras: Åse-LillTörnqvist Sten Karppinen Sidan 19

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

DISKUSSIONS- PROTOKOLL

DISKUSSIONS- PROTOKOLL DISKUSSIONS- PROTOKOLL Yttranden vid Riksteaterns kongress i Stockholm den 20-22 maj 2011 FREDAGEN DEN 20 MAJ Inledning Uppträdande av Jannes Fenomenala Orkester. 1 Kongressens öppnande (föredragningslistans

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 Blastophaga psenes Hornsgatan 103, plan 9, 117 28 Stockholm +46 8-556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Innehåll 1. Välkommen till riksstämman 2015 1. Välkommen till riksstämman 2015 2. Program 3. Logi och resor 4. Karta över Göteborg 5. Övrig information om riksstämman

Läs mer

FÖRBUNDSSTADGAR (FSS)

FÖRBUNDSSTADGAR (FSS) FÖRBUNDSSTADGAR (FSS) Motionerna FSS 1 FSS 39 MOTION FSS 1 Byggnads Väst Möjlighet bilda företagsklubbar. Eftersom medlemskretsarnas verksamhet och deltagandet av medlemmar på kretsarnas möten har minskat

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Kongressens öppnande Förbundsordförande Anna Carlstedt inledde kongressen kl. 10.35 med följande öppningsanförande.

Kongressens öppnande Förbundsordförande Anna Carlstedt inledde kongressen kl. 10.35 med följande öppningsanförande. Protokoll fört vid IOGT-NTO:s tjugoförsta kongress, 29 juni 3 juli 2011 på TV4 Sport Arena, Åre. Onsdagen den 29 juni FÖRSTA SESSIONEN Ordf: Anna Carlstedt Pia Magnusson Anders Häregård Sekr: Mikaela Bexar

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-04-11--13 1(98) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-04-11--13 Föregående möte: 2008-02-29--03-02

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009 llt ka bort RIKSSTÄMMOhandlingar konferens & RIKSSTÄMMA i jönköping 21-24 maj 2009 1 program 21/5 Torsdag Immanuelskyrkan 09.00 Incheckning 11.00 Riksstämmokurs 13.00 Inledningsgudstjänst. Johnny Johnsson

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer