PROTOKOLL fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers femte föreningsstämma, den oktober 2012 i ABF-huset, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers femte föreningsstämma, den 20-21 oktober 2012 i ABF-huset, Stockholm"

Transkript

1 PROTOKOLL fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers femte föreningsstämma, den oktober 2012 i ABF-huset, Stockholm Lördagen den 20 oktober FÖRENINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE Sean Kelly och Erik Österberg från Stockholmsjunger.se inledde stämman med att bland annat framföra Like a Bridge Over Troubled Water av Simon & Garfunkel. Sean Kelly berättade också om betydelsen av att sjunga. Riksorganisationens ordförande, Annika Nilsson, hälsar varmt välkommen till organisationens 5:e föreningsstämma och alldeles särskilt välkommen till ABF-huset i Stockholm, en av FHPs nya medlemmar. Det är en stor glädje att detta hus är medlem i FHP. ABF-huset i Stockholm är en verklig mötesplats, där många möten pågår hela dagarna. Huset sjuder av liv. Ibland är det en kontroversiell plats. Exempelvis höll de två journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson presskonferens här i september, efter hemkomsten från fängelsetiden i Etiopien. När föreningsstämman planerades ville styrelsen inte göra den enbart till en formell föreningsstämma. Stämman är FHPs högsta beslutande organ. Stämman ska besluta om riktlinjer, som styrelsen ska följa. Stämman ska staka ut det framtida arbetet för styrelsen och hela organisationen. Styrelsen vill att stämman ska få samtala, diskutera och få inspiration genom exempelvis den debatt som under förmiddagen har föregått dagens möte. Styrelsen vill att deltagarna från dessa dagar ska få inspiration och engagemang. Därför har dessa två dagar utformats till att bli en mötesplats för organisationens medlemmar. Trots detta är det organisatoriska också viktigt. Mycket ska komma att handla om den organisationsöversyn som styrelsen har gjort och kommer lägga förslag om. Parentation vidtogs över Maine Westin som avled den17 mars valdes Maine in i FHRs Verkställande utskott som vice ordförande, en post hon innehade fram till Utöver ordförandeskap i lokala Folkets Hus sedan 1975 var hon regionordförande i Uppsvenska regionen från Den 24 juli 2012 avled Ingalill Landqvist Westh som invaldes i FHRs Verkställande utskott 1996 som vice ordförande, vilket uppdrag Ingalill hade fram till år Därefter var hon ledamot av FHP styrelsen fram till Ingalill var LOs representant i FHRs och FHPs styrelse. Föreningsstämman förklarades formellt öppnad av Annika Nilsson. Sidan 1

2 2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD SAMT FÖRTECKNING ÖVER ÖVRIGA NÄRVARANDE Annika Nilsson redovisade att vid tidpunkten för ombudsanmälan hade 82 fullmakter inkommit och därefter hade ytterligare fem (5) fullmakter inkommit för sent. att godkänna de 87 inkomna ombudsfullmakterna och därmed lägga röstlängden till handlingarna. 3 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET Föreningsstämman beslutade i enlighet med förslag från valberedningens ordförande Kenneth Nilsson, Vittangi: att till ordföranden för föreningsstämman utse Birgitta Lönegård, Rönneberga Kursgård, och Christian Lindgren., ABF. 4 VAL AV SEKRETERARE, TILLIKA PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET Föreningsstämman beslutade att till sekreterare vid för föreningsstämman utse Else-Marie Sandstedt, ABFs förbundsexpedition, och Britt Möller., Gershedens Folkets Hus. 5 VAL AV TVÅ JUSTERARE / RÖSTRÄKNARE SAMT REDAKTIONSUTSKOTT Föreningsstämman beslutade att till två justerare välja Åse-Lill Thörnqvist, Fräntorp, och Sten Karppinen, Kiruna; att att till rösträknare välja Conny Olsson, Hunnebostrand, och Magnus Moberg, Skoghall; till redaktionsutskott välja Mikael Stenlund, Skellefteå, Åsa Brozén, Emmaboda, Katrin Friberg, Ölsta, samt från FHPs personal Mathias Bohman och Ingela Hoatson Stämmoordföranden Christian Lindgren tackade för förtroendet som han fått att tillsammans med Birgitta Lönegård få leda föreningsstämman. 6 PRÖVNING OM KALLELSE TILL MÖTET SKETT I STADGEENLIG ORDNING Stämmoordföranden Christian Lindgren redovisade kallelseförfarandet, som enligt stadgarna skett tre månader före stämmans genomförande. Kallelsen hade skett den 17 april Föreningsstämman beslutade att fastställa att kallelse skett i stadgeenlig ordning. 7 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING OCH ARBETSORDNING Mötesordföranden Christian Lindgren hänvisade med avseende på arbetsordning till föreliggande tryckta utgåva av Scen och Salong. Han gick igenom förslagen till dag- och arbetsordningar samt diskussionsordning, omröstning samt offentlighet. Föreningsstämman beslutade att fastställa dagordningen Sidan 2

3 att att fastställa arbetsordningen; fastställa punkterna 1 8 i föreliggande skrivning om diskussionsordning, omröstning samt offentlighet. 8 FÖREDRAGNING AV FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE a) Förvaltningsberättelserna 2009, 2010 och verksamheten Med stöd av PowerPoint -bilder gjorde verkställande direktören, Lennart Derehag, en övergripande redovisning av i förvaltningsberättelserna och verksamheterna för åren 2009, 2010 och Inledningsvis konstaterade han att FHP har en mycket kompetent, ambitiös och brinnande personalgrupp, som dagligen arbetar för att vara till största möjliga medlemsnytta Bas och underlag för verksamheterna sedan stämman i Borlänge 2009 har utgjorts av besluten utifrån dokumentet Möjligheternas Mötesplats. Man ville visa att allt hänger ihop, att alla stora möten hänger ihop. Det löper som en röd tråd genom de fyra verksamhetsområdena. Det handlar om ett dokument för alla i rörelsen. Som riksorganisation har vi ansvar för att gå före. Generellt har FHP fått sämre ekonomiska resurser än tidigare med lägre intäkter än tidigare. Medlemsavgifterna har minskat och kostnaderna har ökat. FHP försöker fortfarande att göra lika mycket verksamheter som tidigare, vilket medför att det ibland kan innebära en något lägre ambitionsnivå när det gäller framförallt de administrativa delarna. Hela personalgruppen och styrelsen har försökt hitta olika lösningar. Mycket av ny verksamhet har vi skapat genom arbete i projektform. Ett exempel på projekt är Ljuset på entrén, ett annat World Wide Cinema. Samt ett antal ungdomsprojekt om ungas delaktighet och med arrangörsutbildning. För genomförande av projekten har FHP fått hjälp och stöd från olika håll; bland annat från Boverket, Statens Kulturråd, Ungdomsstyrelsen och den egna föreningen FP Utvecklingsförening, som har stött FHP i olika projekt. Därtill har ordinarie verksamhet naturligtvis också bedrivits. Lennart Derehag gav en översiktlig beskrivning av den ordinarie verksamheten. Såsom arbetet med Scenkonst, Konstverksamheten. Filmsättningen som visar omsättningsrekord. FHP har arbetat intensivt med Biografutveckling. Som en del av det utvecklat konceptet Live på bio. Störst är sändningarna av operaföreställningar från Metropolitan i New York. FHP har också arbetat med artistförmedling och hade stärkt det på olika sätt. Kommunikationsinsatserna har ökat under mandat perioden. Ständigt arbetas med verksamhetsutveckling. FHP försöker att hjälpa medlemmarna genom att utveckla verksamheten, vilket är en del av nyckeln till framgång. FHP har dessutom påbörjat arbetet med energirådgivning och energikartläggning, där utbildningar är en nyckelfråga, ett antal olika utbildningar genomförs. Arbetsgivarservice är en viktig fråga. Det kan vara tungt och kämpigt för många medlemmar runt om i landet. Det är viktigt att hantera arbetsgivarfrågorna korrekt. Sidan 3

4 FHP har också arbetat med försäkringsfrågan och har uppfattat att medlemmarna uppskattar medlemsförsäkringen besökte medlemsmötet Helsingfors med ett inspirerande medlemsmöte på båten. Engagemang var temat för mötet. Ett tema som hanteras i dokumentet Möjligheternas Mötesplats. Lennart Derehag konstaterar att FHP hade gått igenom en eklut vad gällde festivaler, som också handlar om nätverk. Han underströk vikten av att få med festivalerna som en del av FHP inför framtiden. FHPs festivalsektion har lyckats med en återuppbyggnad. FHP har nu, 30 av Sveriges största festivaler, som medlemmar. Vikten av medlemsdialog underströks. Lennart Derehag har tillsammans med några medarbetare besökt flera platser runt om i landet, med deltagare från79 föreningar. Vid dessa möten har man samtalat i huvudsak om engagemang och samarbete/samverkan. FHP har genomfört en opinionsundersökning. Bland annat visade denna attca 30 % av befolkningen kan tänka sig att engagera sig i Folkets Hus och Folkets Park lokalt. Lennart Derehag redogjorde för att FHP tillsammans med bl a Bygdegårdarna och Våra Gårdar framgångsrikt har uppvaktat ministrar och andra beslutsfattare. Vilket till slut inneburit att regeringen hade avsatt 60 miljoner till, digitala teknik satsningar. Vid slutet av år 2012 kommer det inte att finnas tillgång till analoga biograffilmer allt kommer att vara digitalt. Avseende konsten så har Statens Kulturråd kraftigt sänkt FHPs anslag. Med anledning av detta startade FHP en kampanj Konst åt alla! Följden blev att anslaget återställdes i någon mån, vilket visade att det lönade sig att satsa som FHP gjorde! Men det återstår fortfarande mycket arbete. En rolig händelse att notera var att Posten har tagit fram jubileumsfrimärken med Folkparker som motiv. Lennart Derehag pekar på att FHPs medlemmar under 2011 hade haft många stora försäkringsskador. Exempelvis brann Lammhults Folkets Hus ner till grunden och Gällivares teater förstördes. Även under 2010 skedde också bränder. FHPs gemensamma medlemsförsäkring, hade sagts upp av försäkringsgivaren, som ville förhandla. Det hela medförde mycket arbete inför 2012, men FHP har lyckats få ner nivån igen! Nu ligger medlemsförsäkringen nästan på samma nivå som Han underströk att när skador drabbar den enskilda, så drabbas också det övriga medlemskollektivet. Många medlemmar har av olika skäl haft problem av ekonomisk natur. Det har inneburit att FHP har försökt hjälpa till i första hand genom rådgivning. Möjligheten till brandkårsutryckningar är viktiga för medlemmarna, men det är viktigt att arbeta förebyggande bl a med utbildningar, så att man gör rätt från början och hellre ställer frågor en gång för mycket. Utbildning och rådgivning kommer att utgöra en stor del av det FHPs verksamhet.. Sidan 4

5 Även om det alltid är viktigare att titta framåt än att skåda bakåt, hoppas Lennart Derehag sammanfattningsvis att stämman med de avgivna berättelserna skulle få en uppfattning om verksamheten 2009, 2010 och b) Ekonomisk redovisning för 2009, 2010 och 2011 Ekonomichefen, Ulf Hansson, redogjorde i särskild ordning för förvaltningsberättelsernas ekonomiska redovisning, årsredovisning och koncernredovisning, resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, tilläggsupplysningar/notanteckningar och förslag till resultatdispositioner för 2009, 2010 och Göran Dahlman, Torslanda, tackade för redogörelserna och ansåg att verksamhetsberättelserna var mycket bra skrivna och tydliga. Han hade begärt ordet beträffande 2011, angående den ekonomiska påverkan för resultatet och driften av FHPs fyra gemensamt ägda biografer i Göteborg, Stockholm och Malmö. Han efterlyste en ekonomisk redovisning för de fyra biograferna i storstadsregionerna. Han undrade hur det belastade resultatet för hela FHP. Riksorganisationens ordförande Annika Nilsson kommenterade förvaltningen av de fyra gemensamt ägda biograferna, som FHP har satsat strategiskt på i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. För 2011 uppgick resultatet för de fyra biograferna till -2,4 miljoner. c) Revisorernas berättelser för 2009, 2010 och 2011 Förtroendevalde revisorn Erik M Svensson redogjorde för revisorernas arbete. Han ville därvid peka på att intäkterna av medlemsavgifterna tendenderar att sjunka, vilket också framgår av föreliggande ekonomiska redovisning. Det var inte fråga om någon anmärkning från revisionerna, snarare en uppmaning till uppmärksamhet. Han underströk vikten av att som medlem också betala medlemsavgiften. Revisorn föredrog så revisionsberättelserna för 2009, 2010 och 2011, vilka också framgick av stämmohandlingarna. 9 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT BESLUT MED ANLEDNING AV ÖVER- ELLER UNDERSKOTT ENLIGT BALANSRÄKNING a) Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2009 Beslut med anledning av över- eller underskott enligt balansräkning Föreningsstämman beslutade att fastställa de redovisade resultat- och balansräkningarna för 2009 och att i ny räkning överföra kronor b) Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2010 Beslut med anledning av över- eller underskott enligt balansräkning Föreningsstämman beslutade att fastställa de redovisade resultat- och balansräkningarna för 2010 och att i ny räkning överföra kronor Sidan 5

6 c) Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2011 Beslut med anledning av över-eller underskott enligt balansräkning Föreningsstämman beslutade att fastställa de redovisade resultat- och balansräkningarna för 2011 och att i ny räkning överföra kronor FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER OCH ORGANISATIONENS VD Föreningsstämman beslutade enhälligt: att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2009, 2010 och Ajournering för kaffepaus Stämmoordförande Birgitta Lönegård Innan de formella stämmoförhandlingarna fortsätter hälsas Försäkringskommittén välkommen. Kajsa Peedu från Trygg Hansa presenterar sig och står till stämmodeltagarnas förfogande under dagen och kvällen för dem som har frågor. Jonas Bergfelt, Nordic Försäkring & Riskhantering AB, var också beredd att svara på frågor. Per Forsberg, FHP,, berättade att Försäkringskommittén ville uppmana alla att arbeta med ett skadeförebyggande arbete, framför allt vad gäller brandskador i sina respektive Folkets Hus och Parker. Försäkringskommittén ville ge pris till årets skadeförebyggare Dan Josefsson och Stig Persson, Ulricehamns Folkets Hus, hälsades välkomna till podiet. Vaktmästaren Dan Josefsson hade genom rådigt ingripande i förhindrat en storbrand i Ulricehamns Folkets Hus, en kulturbyggnad i trä! Försäkringskommittén ville uppmärksamma alla medlemmar om riskerna med brand, varefter kronor överlämnas till Folkets Hus i Ulricehamn. Stig Persson berättade att Ulricehamn Folkets Hus firar 100 år och firade det tillsammans med bland annat Arbetarnas Bildningsförbund och Folkets Hus Dalsjöfors. Dan Josefsson hade fått mycket uppmärksamhet i Ulricehamn för sitt rådiga ingripande. Stig Persson påpekade nödvändigheten av att arbeta förebyggande och att ha ett gott samarbete med Räddningstjänsten! För att rädda liv är det oerhört viktigt att förebygga bränder. Stig Persson tackade för utmärkelsen! Sidan 6

7 11 STYRELSENS FÖRSLAG TILL NY ORGANISATION Stämmoordföranden Birgitta Lönegård överlämnade ordet till styrelsens föredragande Annika Nilsson. Annika Nilsson vill samtidigt redogöra för styrelsens förslag till ny organisation och för FHPs styrdokument Möjligheternas mötesplats (se 18), som handlar om vad FHP är och vilka utmaningar FHP har framför sig. Annika Nilsson talade om vad FHP är idag och vilken organisation FHP vill vara. Vi, FHP, är en viktig organisation, demokratins mötesplats, en kulturorganisation. Tillsammans med folkbildningen ser FHP till att människor får möta kultur. FHP är en viktig faktor i kulturlivet. Det är synd att samlingslokalerna inte får det riktiga erkännandet för sin betydelse för kulturen i hela landet. FHP har 218 biografer på 22 orter runt om i landet. Utan FHP hade det bara funnits biografvisningar i centralorterna. Annika Nilsson är djupt bekymrade över det förhållningssätt som hon tycker att samhället, staten, regionerna och kommunerna har, inte bara vad gäller samlingslokaler och ABF, utan vad gäller hela folkrörelse-sverige. Kommunanslagen hade minskat. Det generella stödet har övergivits till förmån för projektstöd. Annika Nilsson var oroad över att det idag inte sker någon debatt om stödet till den demokratiska infrastrukturen. Vem bär ansvaret för att det ska finnas mötesplatser, där människor kan träffas. Idag vill staten inte ge det ansvaret varken till regionerna eller kommunerna. En nödvändig diskussion om detta efterlyses. FHP måste bli en aktör i lokalsamhället, kunna samarbeta och samverka med andra i lokalsamhället, i bostadsområdena, på arbetsplatserna. Genom att vara en samarbetspart i lokalsamhället är vi starka. Annika Nilsson berättar att hon i ABF brukar tala om ABFs 4:e ben. För att vi på sikt ska kunna överleva som organisation är det nödvändigt att hitta samarbete och bli en aktör tillsammans med andra. För det första måste FHP finnas, där människorna är och visa att det betyder något. Det ska bli folkstorm, om man vill lägga ner ett Folkets Hus eller en Folkets Park. Det är viktigt att FHP är en lokal aktör. Vi måste hitta samverkan. Som en andra del att vara tydlig om är detta med det kulturpolitiska ansvaret, att vara en kulturaktör, som sedan landar i de förslag som vi kommer med. FHP måste bli tydlig som kulturaktör. Fortfarande får FHP en del statsbidrag centralt. FHP måste bli en tydlig kulturaktör, gentemot kommuner, landsting och andra aktörer. En tredje del som Annika Nilsson ville ta upp om FHP i det stora och i det lilla gällde en hittills inte alltför framgångsrik rekrytering av ny VD. I samband med det påmindes vi om att det finns väldigt stora FH och det finns väldigt små FH. Det är en utmaning för FHP att se till att vara det gäller var och en av oss allas Folkets Hus och Parker, allt från stora till små föreningar och alla däremellan. Det handlar om att vara en mötesplats för alla. Sidan 7

8 Det är vår gemensamma styrka att medlemmarna är både väldigt stora och många små och att det finns många i mitten. Annika Nilsson hänvisade till Dagordningspunkten 11 Styrelsens förslag till ny organisation och anledningen till styrelsens förslag. Utgångspunkten var en motion vid FHP-stämman 2009 om att FHP skulle se över sin regionala organisation. FHP har ett antal regioner, som är olika i storlek, tolv väldigt olika regioner. I Västsverige fanns t.o.m. två parallella regioner. Inför stämman 2009 diskuterades vad regionerna ska arbeta med och en organisationsutredning har pågått och varit ute på remiss. Nu föreligger styrelsens förslag. En del har väl fungerande regioner, medan andra regioner har arbetat något annorlunda. Regionerna ser olika ut med olika traditioner och erfarenheter. Annika Nilsson föreslår att tillsammans med de regionala företrädarna träffas och gå igenom och diskutera hur regionerna ska se ut. Annika Nilsson vill att hela FHP-organisationen skulle känna sig delaktig i processen under kommande år. Det är viktigt att vi bestämmer oss för en stark regional organisation. Styrelsen kommer att rapportera till medlemsmötena vad som händer och hur det går. Det händer mycket regionalt; om kulturen och koffertarna så är det är verklighet idag. Idag förhandlar de regionala landstingen med Kulturrådet. För FHP är det en fråga om att skapa en regional organisation för att kunna gå i takt med omgivningen. Tanken är att vi ska hitta en regional indelning som vi är bekväma med. För att stå starka i diskussionen om kultursamverkan måste FHP regionalisera de medel som finns, framför allt på kulturområdet. FHP måste bygga upp en organisation som gör att det fungerar. och detta måste få ta tid. Annika Nilsson tror att FHP-organisationen har chans att organisera sig regionalt och bli aktörer regionalt. Då ska FHP centralt också kunna fördela resurserna så att dessa kan bli det. Frågan om medlemsavgiften på regional nivå den får inte skrämma bort någon förening, så att man väljer bort medlemskapet. Den regionala medlemsavgiften ska finnas, om regionerna vill göra något extra. Centralt måste FHP då se till att regionerna får de ekonomiska förutsättningar som behövs för att bli starka. Annika Nilsson uppmanar stämman att detta ska genomföras tillsammans. Låt FHP inleda processen! Vi ska bli överens om den regionala indelningen. Vi ska ha likvärdiga regioner, som blir starka. Vi ska visa att FHP tar de utmaningar och de uppdrag vi har på allvar. Annika Nilsson har mött frågor om Verkställande Direktören respektive styrelsen och dess mandat. Konstateras att nuvarande VD, Lennart Derehag, går i pension den 1 februari Sidan 8

9 Ordföranden Annika Nilssons utgångspunkt och målsättning var att under våren ha en ny VD på plats. Hon underströk vikten av att saker och ting blir rätt, snarare än att det måste gå fort! Annika Nilsson redogör för förslag från styrelsen: att att flytta Föreningsstämman till våren, någon gång i april/maj 2016, vilket innebär 3,5 år från nu, så att det regionala arbetet hinner sätta sig och gå igenom och diskutera hur regionerna ska se ut. Från 2016 föreslås Föreningsstämman äga rum vart 3:e år och samtliga val som genomförs under innevarande stämma sträcker sig fram till nästa stämmas genomförande FHP ska ha en organisation som starkt värnar om Folkets Hus och Parker, men med respekt för att FHP-organisationens verksamheter runt om i landet ser olika ut och vill olika saker. Det måste vi ha respekt för. Det hela måste få ta tid, men inte alltför lång tid. Vi återkommer till medlemsmötet. Mötesordföranden Birgitta Lönegård förklarade ordet fritt. Måns Gustavsson, Hofors Folkets Hus, hade frågor; kring Möjlighernas Mötesplats och de sju nycklarna. En n nyckel, Kommunikation, om att vi ska dra nytta av moderna kommunikationslösningar. Han konstaterade att FHP inte har ett gemensamt e-postsystem och inte heller något gemensamt ekonomiprogram eller redovisningsmodell.han hyste stor tillit till styrelsen och VD, också vad det gällde organisationsförändringar. Man har gjort ett bra arbete med detta och remissen har fungerat. Men, den nu föreslagna skrivningen gick för långsamt! Det finns ett förslag om regionindelning. Att återkomma med årliga nationella medlemsmöten och vara klar till 2015 det är för långsamt. Det står inget om regionala avgifter i stadgarna och Hofors FH säger nej till det förslaget! Det får inte bli så att regionerna tar ut medlemsavgifter, som skapar ekonomisk obalans bland föreningarna. Riksorganisationen och FHP-styrelsen måste se till att det regionala arbetet fungerar. Måns Gustavsson har ytterligare en fråga: Det som handlar om de regionala utvecklingskontoren, de regionala lösningarna. FHP-styrelsen skrev om att arbeta fram, men anser att det är bråttom- Det är nu som resurserna och personalen behövsmedlemmarna behövde veta vem man ska prata med. Kulturstödet är aktuellt nu! I Gävleborg räknas FH inte som aktör i kultursektorn. Ingen talar med föreningarna där! K G Granberg, Vintrosa, hänvisar till att organisationsutredningen startade för tre år sedan. Vi trodde att vi skulle få förslag om hela organisationen. Nu får vi förslag om den regionala organisationen. K G Granberg representerar Vintrosa Folkets Hus och Park och är ledamot i Örebro läns regionstyrelse! I Örebro län och landsting har man försökt få till en större region. Det förslag som ligger nu är att Örebro landsting ska bilda en egen region, ett förslag som finns idag och som lämnades in förra nyåret! Alla kommuner i Örebro län står bakom detta. FHPs organisationsutredning skriver likvärdigt stora och likvärdigt många medlemmar. Vad händer då med vår lilla landstingsregion? Sidan 9

10 Han hänvisade till Beslutspunkten P01 b), att jämbördiga regioner ska eftersträvas vilket Vintrosa/Örebro län ärrädda för, man vill inte vara så kategorisk och vill att den punkten tas bort i organisationsförändringsförslaget. K G Granberg yrkar att stryka till texten att jämbördiga regioner ska eftersträvas beslutspunkten P01 b) Rolf Wallerdal, Skene, yrkar att föreningsstämman bifaller styrelsens förslag Vi måste kunna satsa framåt och lita på styrelsen. Det är nödvändigt att ta ett steg framåt, om vi ska få medlemmar. Sedan kanske man måste göra ändringar, korrigera en del. Var inte så rädda. Se inte för mycket på detaljerna. Jean-Pierre Zune, Hallunda, hänvisade till stämman Frågan är viktig. Då var man kritisk till utredningen, men nu ser vi med stor tillfredsställelse att FHPs. Styrelsen har gått på samma linje som vi. Jean-Pierre Zune yrkar bifall till styrelsens förslag men har två tilläggsförslag att att den nya organisationen borde stadfästas genom beslut vid nästa Föreningsstämma; fördelningen av de regionala resurserna borde beslutas vid nästa Föreningsstämma. Jean-Pierre Zune underströk att regionernas förutsättningar är så olika. Stockholm är exempelvis en stor region, men där saknas ekonomiska resurser. Därför är frågorna något att arbeta med. Han menade också att hela förändringsprocessen måste få ett symboliskt slut och att det bästa är då att fatta beslut på Föreningsstämman. Som svar på inlägg i innevarande ärende menar Annika Nilsson att FHP skulle kunna göra något vad gäller ekonomisystemet. Det är ett utvecklingsområde för FHP. Det finns exempel på andra organisationer som har ekonomiska stödsystem, som FHP skulle kunna se på, exempelvis ABF. FHP måste arbeta med den frågan. Annika Nilsson anser det var viktigt att regionerna ska vara jämbördiga och jämstora. Om FHP ska regionaliseras måste vi kunna visa för bl.a. Kulturrådet att FHP kan samla sig till ett samarbete. Kanske måste FHP se på andra organisationer, som ABF, Hyresgästföreningen och andra FHP närstående organisationer och se hur deras regioner ser ut. Vi har inte alltid alla svar själva på alla frågor. Det kan också gälla frågan om att arbeta med en regional organisation. Det hindrar inte samverkan i respektive län, Vad gällde frågan om att skjuta fram att snabba på processen så kan det vara olika. Det är viktigt att ta det i en takt, som är bra för regionerna. Annika Nilsson yrkar bifall till att stadfästa besluten på nästa Föreningsstämma; att FHP-styrelsen fattar beslut innan Föreningsstämman; att FHP-styrelsen fastställer regionerna under mandatperioden, och Sidan 10

11 att Föreningsstämman stadfäster regionerna. Annika Nilsson yrkade avslag på frågan om de regionala resurserna, eftersom det är en budgetfråga som styrelsen har ansvar för. Mötesordföranden Birgitta Lönegård gick igenom Styrelsens förslag till organisationsförändring sida BESLUT P01 att Folkets Hus och Parkers nya regionala indelning ska omfatta regioner, som följer de yttre gränserna av en eller flera nationella administrativa regioner. att jämbördiga regioner ska eftersträvas. att Folkets Hus och Parkers styrelse får uppdraget att inleda en process i samspel med regionala företrädare om de nya regionernas utformning, samt efter slutförande av dessa fastställa de nya regionerna, samt att återkoppla till folkrörelsen i samband med de årliga, nationella medlemsmötena. att ge Folkets Hus och Parkers styrelse uppdraget att, fram till utgången av 2015, genomföra den organisationsförändring som beslutas av föreningsstämman. att nästa föreningsstämma konfirmerar den nya organisationen. BESLUT P02 att Folkets Hus och Parkers regioner ska vara egna juridiska personer, med en villkorad bindning till riksorganisationen, samt underställda den senares högsta beslutande organ. att Medlemskap i regionförening kräver medlemskap i riksorganisationen. att Regionföreningar ska ha motions- och rösträtt vid riksorganisationens föreningsstämma. att regionala föreningar ska kunna tilldelas delegerade nationella uppdrag. BESLUT P03 att Folkets Hus och Parkers regionala föreningar även i fortsättningen har möjlighet att ta ut en egen medlemsavgift. Avgiften får dock inte sättas till en sådan nivå att den i väsentlig omfattning riskerar utträden ur riksorganisationen. Beslut om sådan avgift fattas av berörd region. BESLUT P04 att välkomna bildandet av nätverk på tvären, samt att slå fast att medlemskap i dessa ska vara frivilligt. Nätverk kan mot bakgrund av detta ta ut en egen avgift för sin verksamhet. att kunskap och erfarenheter som uppstår i nätverken i mesta möjliga mån ska komma den gemensamma medlemsservicen till nytta. att Folkets Hus och Parkers styrelse får i uppdrag att inom ramen för genomförandeprojektet utarbeta lämpliga lösningar för hur regionernas praktiska resurser i form av personal- och resursstöd ska utformas. att avslå tilläggsyrkandet om fördelningen av regionernas resurser. BESLUT P05 Sidan 11

12 att att Folkets Hus och Parkers föreningsstämma ska hållas på våren försommaren och att nästa stämma därför genomförs i maj/juni samtliga val som genomförs under innevarande stämma sträcker sig fram till nästa stämmas genomförande. 12 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADGARNA Annika Nilsson redovisade styrelsens förslag till ändringar av stadgarna (enligt föreliggande dokument: FÖRSLAG ; Stadgar för Riksorganisationen samt av styrelsens justering av förslaget gällande 11, Rösträtt vid föreningsstämman:.varje medlem och Folkets Hus och Parkregion har en röst samt rätt att utse ett röstberättigat ombud på föreningsstämman Ordet förklarades fritt. K G Granberg, Vintrosa, hänvisade till stadgarnas 15 Styrelse och styrelsens förslag om att minska antalet ersättare från 5 till 4. K G Granberg yrkar att behålla antalet 5 ersättare i styrelsen behålls Bo Rösler, Karlshamn, instämmer i K G Granbergs yrkande att behålla 5 ersättare i styrelsen. Annika Nilsson förklarade hur stor styrelsen ska vara med hänvisning till 8 Ordinarie föreningsstämma, punkten 12, Val av sju till elva styrelseledamöter och högst fyra ersättare, varav en av personalen utsedd styrelseledamot jämte ersättare för denne fastställes. Bland stämmovalda styrelseledamöter utses styrelsens ordförande samt vice ordförande. Hon underströk vikten av att vara kristallklar om antalet ledamöter och konstaterade att den nuvarande styrelsen är väldigt aktiv och det har sällan varit någon ordinarie som har varit borta. Mötesordföranden Birgitta Lönegård gick igenom styrelsens förslag till stadgeändringar BESLUT P06 att uppdatera stadgarna för Folkets Hus och Parker, samt Folkets Hus och Parkregionerna för anpassning till nya rutiner och förenklad tolkning enligt föreliggande förslag. att i riksorganisationens och regionernas stadgar ta bort förkortningen FHP och ersätta den med Folkets Hus och Parker, samt ersätta FHP-region med Folkets Hus och Parkregion. att perioder upp till en månad anges i veckor, perioder mellan 1 månad upp till 1 år anges i månader, samt däröver i år. Perioder som inte omfattar hela månader eller år skrivs i en kombination av dessa. att där så är möjligt jämka samman tidsrymder för olika moment som rör ett sammanhang, exempelvis föreningsstämma. att i regionernas stadgar ändra firmanamnet till Folkets Hus och Parkregion. att förtydliga de regionala föreningarnas roll, funktion och befogenhet i den gemensamma organisationen. vidare att bifalla styrelsens förslag om antal ersättare i styrelsen Sidan 12

13 att bifalla den av Annika Nilsson redovisade föreslagna ändrade texten i stadgarnas 11 Rösträtt vid föreningsstämman. På Föreningsstämman har varje medlem och Folkets Hus och Parkregion en röst samt rätt att utse ett röstberättigat ombud och ersättare för denne BESLUT P07 att som en konsekvens av FHPAs upplösning ändra stadgarnas ändamålsparagraf, enligt det förslag som ligger under kapitlet stadgeändringar, på ett sådant sätt att arbetsgivarfrågor adresseras inom ramen för riksorganisationens verksamhet, samt att alla medlemsföreningar automatiskt omfattas av kollektivavtal. vidare att fastställa styrelsens förslag till nya stadgar; att förklara beslutet omedelbart justerat. 13 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSENS LEDAMÖTER Kenneth Nilsson redogör för valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsens ledamöter. enligt förslag från valberedningen att fastställa oförändrade arvoden och ersättningar för följande uppdrag i Folkets Hus och Parker: Ordförande Vice ordförande Tredje VU-ledamoten Övriga ledamöter Telefonsammanträde Revisorer Revisorssuppleanter Valberedning kronor per år kronor per år kronor per är kronor per bevistat sammanträde 600 kronor kronor per år kronor per bevistat sammanträde kronor per bevistat sammanträde Förlorad arbetsförtjänst utgår endast vid av arbetsgivaren stärkt intyg på avdrag och maximerat till funktionärsavtalets maximinivå. Researvodeoch traktamente utgår ej, milsersättning utgår med den av Skatteverket fastställda icke skattepliktiga ersättningen. I övrigt gäller FHPs resepolicy. För personalrepresentant utgår inget arvode. 14 VAL AV STYRELSE ENLIGT STADGARNA I stämmohandlingarna återfinns dokumentet Valberedningens förslag till Föreningsstämman Måns Gustavsson, Hofors, ville ha diskussion om en principfråga, nämligen hur vi ska förhålla oss till vår styrelse. Det gällde alla demokratiska organ där förtroendevalda ska ingå. Han anser att anställda inte ska ingå i styrelserna. Sidan 13

14 Kenneth Nilsson hänvisade till att valberedningen hade fått in för få nomineringar. Därför har frågan inte varit aktuell. Det skulle behövas dubbelt så många nomineringar. Valberedningen förslår därför följande a) Ordinarie ledamöter, varav ordförande och vice ordförande Föreningsstämman beslutade enhälligt: att omvälja Annika Nilsson, Haninge, till ordförande för Folkets Huis och Parker; att omvälja Ardalan Shekarabi, Nacka, till vice ordförande; att som ordinarie ledamöter omvälja Margareta Rönngren, Umeå, Börje Söderström, LO, Stockholm, Stigbjörn Ljunggren, Uppsala, Kerstin Wennergren, Hammarkullen, Mikael Stenlund, Skellefteå, och Lena Mellbladh, Dalsjöfors; att som ordinarie ledamöter i nyval välja Ulf Rehnberg, Sundsvall, och Hans Hilding, Björneborg. b) Suppleanter Valberednings förslag till suppleanter i styrelsen är Maria Hjelm, Vänersborg (omval), Lars Pettersson, Osby (nyval), och Börje Wallén, Bomhus (nyval). Göran Kryhl, Malmö och Jeanette Olsson, nominerar Rune Granqvist, Lunds Folkets Hus, som suppleant i styrelsen och Jeanette Olsson begär sluten omröstning. att genomföra sluten omröstning. Härefter ajourneras stämman för dagen. Söndagen den 21 oktober 2012 Under Sean Kellys ledning och med stöd av musikerna Erik Österberg och Jesper Lundström, samtliga från Stockholm sjunger, sjöng Föreningsstämman Euphoria! Återupptagna förhandlingar Mötesordföranden Christian Lindgren förklarar föreningsstämmans förhandlingar återupptagna. b) Suppleanter Rösträkningen var avslutad och redovisades som följer: Lars Pettersson, 74 röster Börje Wallén 72 röster Maria Hjelm, 80 röster Rune Granqvist, 17 röster. att till suppleanter i styrelsen för Folkets Hus och Parker i omval välja Maria Hjelm, Vänersborg, och Lars Pettersson, Osby, nyval, och i nyval Börje Wallén, Bomhus c) Personalrepresentant och ersättare för denna att fastställa anmälan av representanter för personalen, som ordinarie Peter Törnblom och som ersättare Birgitta Strömgren. Sidan 14

15 15 VAL AV TVÅ LEKMANNA-REVISORER OCH ERSÄTTARE FÖR DESSA SAMT UTSE EN REVISIONSBYRÅ SOM TILLSAMMANS MED STYRELSEN UTSER EN AUKTORISERAD REVISOR enligt valberedningens förslag att till förtroendemannarevisorer i omval välja Anita Modin, Stockholm, och i nyval Anders Johansson, Kumla ; att till suppleanter för förtroendemannarevisorerna i omval välja Ann-Charlotte Johansson, Sundsvall, och i nyval Jean-Pierre Zune, Hallunda; att enligt styrelsens förslag anta revisionsfirman Ernst & Young AB för den tid avtal är tecknat, och att styrelsen får i uppdrag att tillsammans med revisionsbyrån utse den auktoriserade revisorn. 16 VAL AV FEM LEDAMÖTER TILL VALBEREDNINGEN, VARAV EN SAMMANKALLANDE Enligt stämmohandlingarna stod följande personer till stämmans förfogande som ledamöter i valberedningen: Kenneth Nilsson, Vittangi, Bo Andersson, Hallunda, Eva-Britt Hansson, Bohus-Malmön, och Karl-Erik Björk, Karlshamn. Anders Björk, Norsjö, nominerar Caroline Falk, Skönsberg Ortviken, som 5:e ledamot i valberedningen. Bert Karlsson, Ersboda nominerade Kenneth Nilsson som sammankallande i valberedningen. Jean-Pierre Zune, Hallunda, föreslog omval av Bo Andersson, Hallunda och Eva-Britt Hansson, Bohus- Malmön. att till valberedning välja Kenneth Nilsson, Vittangi, Bo Andersson, Hallunda, Eva-Britt Hansson, Bohus-Malmön, Karl-Erik Björk, Karlshamn, och Caroline Falk, Skönsberg- Ortviken: att utse Kenneth Nilsson till valberedningens sammankallande. 17 BESTÄMMANDE AV ÅRSAVGIFTENS STORLEK Per Bergman, ny ordförande i Kisa Folkets Hus och med i regionstyrelsen, konstaterade att de Folkets Hus och Parker som fanns inom regionen var väldigt olika, såg väldigt olika ut och hade olika förutsättningar vad gällde såväl intäktssidan, kommunalt bistånd, eller avsaknad av bistånd. Möjligen kan det finnas andra lösningar, med andra ingångar. Kanske kan man låta varje förening redovisa de stöd man har. Det kan vara ett sätt att kunna skapa någon slags jämvikt. Per Bergman föreslår att styrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av meddlemsavgiften. Annika Nilsson svarar att det hade gjorts en översyn till Föreningsstämman Frågan är inte så enkel. Det är inte lätt att hitta ett avgiftssystem som alla tycker är rättvist. Rättvisa är ett väldigt subjektivt begrepp. Till stämman 2009 försökte vi presentera ett system baserat på omsättning och lönekostnader. Sidan 15

16 Den högsta avgiften för de minsta föreningarna är kronor och den högsta avgiften för de största föreningarna uppgår till kronor, exklusive moms. Annika Nilsson menar att det är sällan medlemsavgiften som är orsak till att föreningar knäcks. Hon uppmanar föreningarna att använda riksorganisationens resurser för att utveckla verksamheten. Eftersom den av Kisa Folkets Park efterlysta översynen redan hade gjorts yrkade Annika Nilsson avslag på förslaget om översyn av årsavgiften. att avslå Per Bergmans förslag att styrelsen ska göra en översyn av beräkningsgrunderna för årsavgiften; att fastställa styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter kommande stämmoperiod. 18 MÅL OCH RIKTLINJER FÖR KOMMANDE MANDATPERIOD MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS Mötesordföranden Birgitta Lönegård hänvisar till föreliggande dokument Så bygger vi vidare på Möjligheternas mötesplats och lördagens föredragning av organisationens ordförande Annika Nilsson anförde att utgångspunkten för FHPs styrelse är att allt utgår från den lokala verksamhet som föreningarna bedriver. Vi talar om medlemsnyttan. Det vi gör ska göra att ni kan möta människor och utveckla er verksamhet. Annika Nilsson påpekar att med Möjligheternas Mötesplats är det tydligt att saker och ting måste få ta tid. Nu skriver vi om fyra (4) utvecklingsområden: - Verksamheter som skapar möjligheter; - Rum för alla; - Förening i förändring och utveckling; - Vi gör det tillsammans. På riksnivå ska en treårsplan framarbetas. Var och en på varje nivå i organisationen kan utifrån Möjligheternas Mötesplats fastställa sina mätbara mål. Det dokument som föreläggs årets Föreningsstämma är kortare, mer komprimerat, men innehållsmässigt ändå samma som det som stämman beslutade om Annika Nilsson föreslår att att anta föreliggande mer komprimerade dokument, Så bygger vi vidare på Möjligheternas mötesplats. att fastställa dokumentet Så bygger vi vidare på Möjligheternas mötesplats. 19 BEHANDLING AV MOTIONER Några motioner att behandla förelåg ej. Sidan 16

17 Härefter redogjordes för redaktionsutskottets förslag till uttalande. att enhälligt ställa sig bakom följande uttalande: Demokratin 100 år mötesplatser bygger ett bättre samhälle Sverige behöver fler, inte färre, öppna mötesplatser som garanterar en rättvis tillgång till möten, kultur och bildning. Den tysta nedmonteringen av landets mötesplatser måste upphöra. Det har pågått länge nog. Nu räcker det. Istället krävs satsningar, som lönar sig mångdubbelt för såväl den enskilda människan som för samhället. När den allmänna rösträtten närmar sig 100 år finns det skäl att påminna om vägen dit. Engagemanget som ledde fram till denna banbrytande förändring, utvecklades i Folkets Hus och andra öppna, engagemangsburna mötesplatser. Ett demokratiskt samhälle bygger på att formerna för inflytande, åsiktsutbyten och förändring ständigt utvecklas. Våra mötesplatser håller dörrarna öppna tack vare tusentals människors ideella engagemang. Folkets Hus och Parker tar ansvar för att skapa öppna mötesplatser. Vi gör det varje dag, året om, i hela Sverige. Vi älskar det vi gör. Vi brinner för alla människors rätt och möjlighet att träffas. Vi tar ett stort ansvar för Sveriges mötesplatser. Det ska vi fortsätta med, men vi förväntar oss också att staten, kommuner och landsting flyttar fram sina positioner. Synliggör och bekräftar oss för våra insatser och fattar de beslut som krävs. Sverige behöver mötesplatser i städernas förorter såväl som på landsbygden. När bostadsområden planeras måste den öppna mötesplatsen vara en självklar del i helheten. Våra Folkets Hus, folkparker och festivaler är möjligheternas mötesplatser för alla. En satsning på mötesplatser är en satsning på ett samhälle som tar oss alla på allvar hur vi än ser ut, var vi än bor, och var vi än kommer ifrån. Vi vill bygga möjligheternas mötesplats med och för hela folket! 20 FÖRENINGSSTÄMMANS AVSLUTNING Organisationens ordförande Annika Nilsson tackar av Lena Näslund som hade suttit i styrelsen i 20 år och i Verkställande utskottet. Annika Nilsson tror att vi nog skulle komma att få se mer av Lena även i fortsättningen. Ett varmt tack och en önskan om lycka till framfördes. Gåvor tillsammans med blommor överlämnas. Lena Näslund förklarade att man blir kvar i 20 år för att det är roligt. Hon tackar all personal för ett varmt och fantastiskt bemötande genom åren. Hon tackar alla kompisar i styrelsen. Alla har gjort bra saker. Styrelsen har vågat ta beslut om digitala upplevelser. Ofta står det i tidningarna hur vi ska äta och hur vi ska sköta våra kroppar. Men Folkets Hus och Parker ger näring till människors själar. Annika Nilsson tackade tre avgående icke närvarande personer, Leif Pettersson, Boden, Per Schönnings Gävle och Mikael Andersson, Hallsberg. Dessa kommer vid lämpligt tillfälle att avtackas i vederbörlig ordning. Sidan 17

18 Annika Nilsson tackar också i särskild ordning avgående styrelseersättaren Sven Englesson, Lund, som hade suttit länge i styrelsen; en föreningsmänniska med bakgrund också i ABF och PRO, med ett internationellt engagemang. Sven Englesson hade också varit ordförande i södra regionen. Sven Englesson framför ett stort tack till alla. Han kommer att fortsätta arbete i den anda han hade gjort hela tiden. Han skulle lägga mycket tid på Lunds båda hus och på sitt internationella engagemang. I november 2012 skulle han resa till Pakistan för att arbeta där. Folkets Hus i Lund var just nu engagerat i att bygga en skola i Zimbabwe. Annika Nilsson tackar också avgående förtroendevalde revisorn Erik M. Svensson, tillika ordförande i Trollhättans Folkets Hus och engagerad i många verksamheter. Det är viktigt att ha engagerade revisorer. Det tillför styrelsen och henne som ordförande väldigt mycket. Hon tackade Erik M. Svensson för allt hans arbete, all den tid och allt engagemang som han hade och fortsättningsvis kommer att lägga ner. Erik M. Svensson förklarade att han hela tiden hade fått samarbeta med inspirerande människor. Han konstaterade att vårt uppdrag var historiskt. Somliga av Föreningsstämman hade vandrat runt kvarteren kring möteslokalen (ABF-huset i Stockholm), i kvarter, där allting startade. Erik M. Svensson tyckte att det var intressant att se organisationen utvecklas. Styrelsen hade kunnat anpassa organisationen till samhället. Nu hade vi gått in i ett tekniskt samhälle. Något som hade glatt Erik M. Svensson mycket under senare år var att Folkets Hus och Parker nu har en kvinnlig ordförande och en mycket bra ordförande. Han önskade alla lycka till i fortsättningen. En tavla samt blommor överlämnades. Annika Nilsson tackar Christian Lindgren och Birgitta Lönegård för att de åtagit sig uppgiften som ordförande för föreningsstämman. Hon tackar för att de ställt upp och för det sätt på vilket de har lett stämmans förhandlingar. Blommor överlämnades. Annika Nilsson konstaterade att stämman började gå mot sitt slut. Men sedan finns det saker kvar att göra efter stämman. Att skriva ett protokoll är viktigt för att få ett historiskt dokument inför framtiden. Hon tackade Britt Möller och Else-Marie Sandstedt för protokollskrivandet. Blommor överlämnades. Annika Nilsson konstaterar att stämman hölls i ABF-huset i Stockholm, som är en ganska ny medlem i Folkets Hus och Parker. Det ställs stora krav på dem som ska husera föreningsstämman. Hon framförde ett stort tack till ABF-huset i Stockholm och till Göran Eriksson och överlämnade lite pynt till rummet ett FHP-standar och en blomma. Hon önskar ABF-huset i Stockholm välkommen i FHP-familjen! Göran Eriksson menade att ABF-huset borde tacka för äran och förtroendet att ta emot föreningsstämman. Han berättade om ABF-huset, som stog klart 1960, hur beslutet att gå med i FHP hade gått till. När Annika Nilsson blev ordförande för FHP tänkte Göran Eriksson att ABFhuset skulle göra slag i saken och bli medlemmar i FHP. ABF-huset i Stockholm känner sig också välkomna i FHP-familjen. Men ABF-huset känner sig inte alls perfekt som arrangör, utan det finns punkter att förbättra för att bli ännu bättre som arrangör av stora arrangemang. Sidan 18

19 Avgående verkställande direktören Lennart Derehag ville överraska ordförande. Han anförde att det v inte alltid är lätt att vara VD i en organisation med en aktiv ordförande, men han ville framföra ett stort och varmt tack till Annika Nilsson och såg fram emot ett fortsatt gott samarbete från någon annan plats. Blommor överlämnades. Mötesordföranden Birgitta Lönegård överlämnade ordet till riksorganisationens ordförande, Annika Nilsson. Annika Nilsson tackar föreningsstämman för två väldigt bra dagar. Det handlar om organisationens utveckling och framtid. Framtiden är vad vi gör den till. Nu ska vi hem och göra! Vi har utmaningar. Vi har en stark rörelse och starka idéer. Vi har en fantastisk organisation, som vi nu ska hem och göra ännu bättre! Föreningsstämman 2012 förklaras avslutad. Stockholm den 20 och 21 oktober 2012 Vid protokollet: Else-Marie Sandstedt Britt Möller Birgitta Lönegård Stämmoordförande Christian Lindgren Stämmoordförande Justeras: Åse-LillTörnqvist Sten Karppinen Sidan 19

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm STÄMMAN 2015 protokoll sid 1 (8) Avd/sekt Datum Tid Riksstämma Stockholm 8-9 maj 2015 8 maj 13.30 18.00 och 9 maj 11.00 12.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1-23 Börje Carlsson Protokoll Plats Birger

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Plats och tid: Gemensamhetslokalen, Delfinen, klockan 19.00 Närvarande: Lgh nr: 5, 8, 9, 10, 12, 19, 22, 24, 26, 32, 33, 39, 43, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62,

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 29 april 2015 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för "Operainitiativet ideell förening"

Stadgar för Operainitiativet ideell förening Stadgar för "Operainitiativet ideell förening" 1. Firma Föreningens namn är Operainitiativet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen skall främja utvecklingen av den svenska operaverksamheten. Detta kan

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer