Exempel på hur Enabygdens Naturskolas teman är kopplade till Lgr-11s förmågor och centrala innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exempel på hur Enabygdens Naturskolas teman är kopplade till Lgr-11s förmågor och centrala innehåll"

Transkript

1 Exempel på hur Enabygdens Naturskolas teman är kopplade till Lgr-11s förmågor och centrala innehåll Tema 1-11 tränar delar av nedanstående naturvetenskapliga och tekniska förmågor: Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö, samhälle, hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet Genomföra systematiska undersökningar Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i människokroppen, naturen och samhället identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid 1. Använd dina sinnen åk F-5 NO: Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen. Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. 2.Teknik ute Åk 1-3 No:. Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor. Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer. Tek: Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag. Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl. Material för eget

2 konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas. Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras. Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer. Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller. Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid. 3. Fysik på lekplatsen Åk 1-3 No: Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor. Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor. Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer. Tek: Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag. 4. Småkryp åk 3-9 NO: Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider. Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, Biologi: Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt Biologi: Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald

3 grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. 5. I skogen på vintern åk F-7 NO: Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider. Biologi: Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt Biologi: Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. 6. Vår i skogen åk F-5 NO: Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider. Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. Biologi: Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt Samband mellan organismer och den icke levande miljön. Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering. Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras sorteras och grupperas.

4 7. Naturens mångfald år F-9 NO: Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider. Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. Biologi: Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Biologi: Biologisk mångfald Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling. Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering. Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas. 8. Mekanik åk 5-9 Fysik: Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i Teknik: Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 9. Eld åk 4-9 Kemi: Förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner. Luftens egenskaper och sammansättning. Teknik: Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar. Fysik: Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor. Teknik: Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Kemi: Förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner. Teknik: Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar. 10. Småfåglar i holkar åk 4-7 Biologi: Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt Biologi: Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald Slöjd: Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter. Slöjd: Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de

5 arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar. Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter. kan läsas, följas Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöj-ligheter. 11. Tema Fåglar år 4-9 Biologi: Djurs, växters och andra organismers liv Biologi: Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling. Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering. Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas. Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. Tema tränar delar av nedanstående förmågor i idrott och hälsa: Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer 12. Skidutflykt i skogen åk 3-4 Idrott och hälsa: Lekar och rörelse i natur- och utemiljö. Idrott: Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. 13. Vandra på Upplandsleden år 2-9 Idrott och hälsa: Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning. Idrott och hälsa: Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler. Idrott och hälsa: Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering. Lekar och rörelse i natur- och utemiljö. Allemansrättens grunder. Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Kulturella traditioner i samband

6 vid natur- och utevistelser. Hemkunskap: Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning. Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser. Hemkunskap: Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.bakning och matlagning och olika metoder för detta. med friluftsliv och utevistelse Hemkunskap: Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet. Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet. 14. Friluftsliv åk 6-9 Idrott och hälsa: Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Hem- och konsumentkunskap: Måltidens betydelse för gemenskap. Teknik: Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer I övrigt se 20. Äventyrspedagogik 1 Idrott och hälsa: Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Hem- och konsumentkunskap: Måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande. Teknik: Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar. I övrigt se 20. Äventyrspedagogik 1

7 Tema tränar delar av nedanstående förmågor i svenska: Formulera sig och kommunicera i tal och skrift Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 15. Svenska ute åk 1-9 Många momenten i svenskans centrala innehåll kan tas upp. Här är några exempel: Många momenten i svenskans centrala innehåll kan tas upp. Här är några exempel: Många momenten i svenskans centrala innehåll kan tas upp. Här är några exempel: Svenska: Alfabetet och alfabetisk ordning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Svenska: Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. Svenska: Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. 16. Den lilla upptäcksfärd en år 3-5 Svenska: Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. Svenska: Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.. Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om. muntligt berättande för olika mottagare Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser. Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning

8 17. Naturreportrarna år 5-7 Svenska: Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. Svenska: Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator. Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. Biologi, samhällskunskap och historia: Beroende av vilket område som skall dokumenteras kommer även olika centrala innehåll från biologi, samhällskunskap och historia in. Biologi, samhällskunskap och historia: Beroende av vilket område som skall dokumenteras kommer även olika centrala innehåll från biologi, samhällskunskap och historia in. 18. Lyrik år 5-9 Svenska: Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator. Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. muntligt berättande för olika mottagare Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse Svenska: Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar muntligt berättande för olika mottagare Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.

9 Tema 19 tränar delar av nedanstående förmågor i historia och samhällskunskap: Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer (historia) Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar (samhällskunskap) 19. Hantverk Forntida teknik åk F-9 Samhällsorienterande ämnen: Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Historia: Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Historia: Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser. Tema 20 tränar bl. a. nedanstående förmågor i matematik: Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp Föra och följa matematiska resonemang 20.Matematik ute år F-9 De flesta momenten i matematikens centrala innehåll kan tas upp. Här är några exempel: De flesta momenten i matematikens centrala innehåll kan tas upp. Här är några exempel: De flesta momenten i matematikens centrala innehåll kan tas upp. Här är några exempel: De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter. Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer. Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform. Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden. Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av tvåoch tredimensionella objekt. Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

10 Tema tränar samarbete och problemlösning samt att respektera människors olikheter 21. Äventyrspedagogik 1 åk 6-9 Ur övergripande mål och riktlinjer: Skolan ska ansvara för att varje elev kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt kan lära, utforska och arbeta tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor 22. Äventyrspedagogik Kompisövningar åk 8-9 åk F-5 Se Äventyr 1 ovan Se äventyr 1 ovan Tema varierar helt beroende på valt innehåll. 24. Lägerskola 25. Amerikaskogens klassrum åk 3-9 Beroende på innehåll Beroende på innehåll Beroende på innehåll åk 3-6 Beroende på innehåll Beroende på innehåll Beroende på innehåll

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se LGR 11 ÅK 1 3 The compact version Planeringstöd för lärare Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 1-3 har o a många ämnen a hålla reda på. Det är inte ovanligt a en klasslärare har å a eller flera olika

Läs mer

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Guide Till arbete med klimat och energi För grundskolan, årskurs 1 6 Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Materialet har tagits fram med i samarbete med Energimyndigheten Innehåll

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva)

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Syftesdel inledande text svenska svenska som andraspråk Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan 3.10 Fysik Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Snilleblixtarna och LGR 11 TEKNIK

Snilleblixtarna och LGR 11 TEKNIK Att verka i läroplanens anda och uppfylla dess krav/sid104 Allmänt syfte Göra tekniken omkring oss synlig och begriplig Grund: Pilla, Upptäcka. Sagor: Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 11, Kapitel 12 År efter

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

mytologerna & tro och väsen

mytologerna & tro och väsen mytologerna & tro och väsen lärarhandledning för år 1-6 Inledning: I radioserien Tro och väsen och tv-serien Mytologerna får vi stifta bekantskap med tio olika väsen från nordisk folktro. Radioserien tar

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Konsumtion och resurser

Konsumtion och resurser Konsumtion och resurser (elevtext sid 27) Om alla i världen levde som vi svenskar skulle vi behöva 2 jordklot till. Ekologiska fotavtryck Ett sätt att beskriva utnyttjandet av jordens resurser är genom

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, kapitel 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Kapitel 1 Skolans värdegrund

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

#talasomted Om konsten att tala - #talasomted

#talasomted Om konsten att tala - #talasomted #talasomted Om konsten att tala - #talasomted Lärarhandledning för årskurs 4-9. av Martin Breakken Fernström & Lotta Bohlin Årstaskolan, 2013. #talasomted, 2013. 1 Innehållsförteckning BESKRIVNING AV PROJEKTET

Läs mer

Rutschbanan, klätterställningen och gungbrädan ett tema med skolgården som klassrum

Rutschbanan, klätterställningen och gungbrädan ett tema med skolgården som klassrum Rutschbanan, klätterställningen och gungbrädan ett tema med skolgården som klassrum Följande tema riktar sig till elever i åk 1-3 men kan säkert anpassas till såväl äldre som yngre elever. Skolgården utgör

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan 3.4 IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse

Läs mer

En bok du sent ska glömma

En bok du sent ska glömma En bok du sent ska glömma Ett romanprojekt. FANTASY Lärarhandledning för årskurs 4-9. av Martin Breakken Fernström & Lotta Bohlin Årstaskolan, 2013. 1 Innehållsförteckning BESKRIVNING AV PROJEKTET 3 DEL

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

SPEAK TRUTH TO POWER MOD UTAN GRÄNSER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD LÄROPLAN KOPPLINGEN TILL GY11 OCH LGR11

SPEAK TRUTH TO POWER MOD UTAN GRÄNSER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD LÄROPLAN KOPPLINGEN TILL GY11 OCH LGR11 MOD UTAN GRÄNSER SPEAK TRUTH TO POWER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD LÄROPLAN KOPPLINGEN TILL GY11 OCH LGR11 84 Mod utan gränser KOPPLINGEN TILL GY 11 OCH LGR 11 Många lärare upplever

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 MONSTRET Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 1 Presentation!... 3 Bakgrund!... 3 Rättigheter!... 3 Förankring i Läroplanen Lgr11!... 4 Syfte (Svenska Lgr11) Centralt

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer