PAKKAUSSELOSTE. Amloratio 5 mg ja 10 mg tabletit amlodipiini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Amloratio 5 mg ja 10 mg tabletit amlodipiini"

Transkript

1 PAKKAUSSELOSTE Amloratio 5 mg ja 10 mg tabletit amlodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekissa. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Amloratio on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin otat Amloratiota 3. Miten Amloratiota otetaan 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Amloration säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ AMLORATIO ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Amloratio kuuluu ns. kalsiuminestäjien lääkeryhmään. Amloratiota käytetään: - kohonneen verenpaineen hoitoon - sydänlihaksen sepelvaltimoiden ahtautumisesta johtuvan rintakivun (eli angina pectoriksen) hoitoon tai harvinaisemman, sydämen sepelvaltimoiden seinämien lihassupisteluista johtuvan rintakivun (eli vasospastinen angina pectoriksen) hoitoon. Jos sinulla on kohonnut verenpaine, Amloratio vaikuttaa rentouttamalla verisuonia, jolloin veri virtaa helpommin niiden läpi. Jos sinulla on rintakipua, Amloratio vaikuttaa parantamalla sydänlihaksen verensaantia. Tällöin sydänlihas saa enemmän happea, minkä seurauksena rintakipu estyy. Amloratio ei lievitä rintakipua välittömästi. 2. ENNEN KUIN OTAT AMLORATIOTA Älä ota Amloratiota - jos olet allerginen (yliherkkä) amlodipiinille tai muille samankaltaisille kalsiumkanavan salpaajille (ns. dihydropyridiinijohdoksille) tai Amloration jollekin muulle aineelle (täydellinen aineluettelo, ks. kohta 6) - jos sinulla on hyvin matala verenpaine - jos sinulla on riittämätön verenvirtaus kudoksiin, minkä oireita ovat esimerkiksi matala verenpaine, heikosti tuntuva pulssi, nopea syke (sokki, myös sydänperäinen sokki). Sydänperäinen sokki tarkoittaa vaikeista sydänoireista johtuvaa sokkia. - jos sinulla on ollut sydäninfarkti neljän edeltävän viikon aikana ja olet sen seurauksena saanut sydämen vajaatoiminnan - jos sinulla on aortan ahtauma (aorttastenoosi) - jos saat sydänperäistä rintakipua myös levossa tai vain vähäisen rasituksen jälkeen (ns. epävakaa angina pectoris). 1

2 Ole erityisen varovainen Amloration suhteen Kerro lääkärille ennen hoidon aloittamista: - jos sinulla on sydämen vajaatoiminta - jos maksasi toiminta on heikentynyt - jos munuaistesi toiminta on heikentynyt. Iäkkäät potilaat Annosta tulee suurentaa varoen. Lapset ja nuoret (alle 18-vuotiaat) Amloratiota ei pidä käyttää lasten hoitoon, koska siitä ei ole riittävästi kokemusta. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Joillakin lääkkeillä (myös itsehoitolääkkeillä, rohdosvalmisteilla tai luontaistuotteilla) saattaa olla yhteisvaikutuksia Amloration kanssa. Tämä tarkoittaa, että kummankin lääkkeen vaikutus voi muuttua. Tämän vuoksi on tärkeää, että kerrot lääkärille, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä: - Verenpainelääkkeet, esim. beetasalpaajat, ACE:n estäjät, alfa-1-salpaajat ja diureetit. Amlodipiini saattaa voimistaa näiden lääkkeiden verenpainetta laskevaa vaikutusta. - Diltiatseemi (sydänlääke) saattaa tehostaa Amloration vaikutusta. - Ketokonatsoli ja itrakonatsoli (sienilääkkeitä) saattavat tehostaa Amloration vaikutusta. - HIV-proteaasinestäjät (HIV-infektion hoitoon tarkoitettuja viruslääkkeitä, esim. ritonaviiri) saattavat tehostaa Amloration vaikutusta. - Klaritromysiini, erytromysiini ja telitromysiini (antibiootteja) saattavat tehostaa Amloration vaikutusta. - Nefatsodoni (masennuslääke) saattaa tehostaa Amloration vaikutusta. - Rifampisiini ja rifabutiini (antibiootteja) saattavat heikentää Amloration vaikutusta. - Mäkikuisma (Hypericum perforatum; masennuksen hoitoon käytetty rohdosvalmiste) saattaa heikentää Amloration vaikutusta. - Deksametasoni (kortisonivalmiste) saattaa heikentää Amloration vaikutusta. - Fenobarbitaali, fenytoiini ja karbamatsepiini (epilepsialääkkeitä) saattavat heikentää Amloration vaikutusta. - Nevirapiini (viruslääke) saattaa heikentää Amloration vaikutusta. Kerro lääkärille tai apteekissa, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Amloration otto ruuan ja juoman kanssa Amloratio otetaan lasillisen nestettä (esim. veden) kera, ruuan kanssa tai tyhjään vatsaan. Raskaus ja imetys Jos olet raskaana tai tulet raskaaksi hoidon aikana, älä ota Amloratiota muutoin kuin lääkärin nimenomaisesta määräyksestä. Amlodipiinin käytöstä raskauden aikana ei ole riittävästi tietoa, jotta voitaisiin arvioida hoidosta lapselle koituvaa riskiä. Älä ota Amloratiota, jos imetät. Ota yhteys lääkäriin. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Ajaminen ja koneiden käyttö Ole varovainen ajaessasi autoa tai käyttäessäsi koneita, jos käytät tätä lääkettä. Amloratio ei välttämättä vaikuta suoraan ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Joillakin potilailla esiintyy kuitenkin verenpaineen laskuun liittyviä haittavaikutuksia, kuten huimausta tai uneliaisuutta (ks. tämän pakkausselosteen kohta 4). Tällaisia haittavaikutuksia esiintyy todennäköisimmin Amloration 2

3 käytön alussa tai annoksen suurentamisen jälkeen. Jos sinulla ilmenee näitä haittavaikutuksia, vältä autolla ajamista ja muuta valppautta edellyttävää toimintaa. 3. MITEN AMLORATIOTA OTETAAN Ota Amloratiota juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Annostus Aikuiset Amloratio 5 mg tabletit Tavanomainen aloitusannos on 1 tabletti (vastaa 5 mg amlodipiinia) kerran vuorokaudessa. Tarvittaessa lääkäri voi suurentaa annosta 2 tablettiin (vastaa 10 mg amlodipiinia) kerran vuorokaudessa. Amloratio 10 mg tabletit Tavanomainen aloitusannos on ½ tablettia (vastaa 5 mg amlodipiinia) kerran vuorokaudessa. Tarvittaessa lääkäri voi suurentaa annosta 1 tablettiin (vastaa 10 mg amlodipiinia) kerran vuorokaudessa. Lapset ja nuoret (alle 18-vuotiaat) Amlodipiinia ei pidä antaa lapsille eikä nuorille. Iäkkäät potilaat Iäkkäille potilaille ei ole määriteltyä erityistä annostusta; annosta suurennettaessa on kuitenkin noudatettava varovaisuutta. Jos sinulla on munuaisten toimintahäiriö Tavanomaista annostusta suositetaan. Amlodipiinia ei voida poistaa elimistöstä dialyysillä (keinomunuaishoito). Amloratiota tulee antaa erityistä varovaisuutta noudattaen dialyysihoidossa oleville potilaille. Jos sinulla on maksan toimintahäiriö Potilaille, joilla on maksan toiminnan häiriöitä, ei ole määritetty erillistä tarkkaa annosta. Jos sinulla on maksan toimintahäiriö, Amloratiota tulee käyttää erityisen varovaisesti (ks. myös kohta Ole erityisen varovainen Amloration suhteen ). Lääkkeen ottaminen Niele tabletit vesilasillisen kera. Voit ottaa ne joko ruuan kanssa tai tyhjään vatsaan. Jos otat enemmän Amloratiota kuin sinun pitäisi Jos sinä tai joku muu on ottanut liikaa Amloratiota, ota heti yhteys lääkäriin, ensiapuun tai Myrkytystietokeskukseen (puh tai vaihde). Kyseessä oleva henkilö tulee asettaa makuulle kädet ja jalat kohoasennossa (esimerkiksi tyynyjen päällä). Yliannoksen oireita ovat: voimakas huimaus ja/tai pyörrytys, hengitysvaikeudet, tiheä virtsaamistarve. Jos unohdat ottaa Amloratiota Jos olet unohtanut ottaa tabletin, voit edelleen ottaa sen enintään 12 tunnin kuluessa tavallisesta lääkkeenottoajankohdasta. Älä ota unohtunutta annosta, jos tavallisesta lääkkeenottoajankohdasta on kulunut yli 12 tuntia. Ota seuraava tabletti vasta tavalliseen aikaan. Älä koskaan ota kaksinkertaista amlodipiiniannosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Jos lopetat Amloration käytön Lääkäri on kertonut sinulle, kuinka pitkään sinun tulee käyttää Amloratiota. Jos lopetat hoidon yhtäkkiä, oireesi saattavat palata. Älä lopeta hoitoa sovittua aiemmin keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. 3

4 Amloratiota käytetään yleensä pitkäaikaiseen hoitoon. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Amloratiokin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekissa. Haittavaikutusten arvioinnissa on käytetty seuraavaa yleisyysluokitusta: Hyvin yleinen Yleinen Melko harvinainen Harvinainen Hyvin harvinainen ilmenee useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä ilmenee harvemmalla kuin 1 potilaalla 10:stä, mutta useammalla kuin 1 potilaalla 100:sta ilmenee harvemmalla kuin 1 potilaalla 100:sta, mutta useammalla kuin 1 potilaalla 1000:sta ilmenee harvemmalla kuin 1 potilaalla 1000:sta, mutta useammalla kuin 1 potilaalla :sta ilmenee harvemmalla kuin 1 potilaalla :sta, tuntematon (ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella) Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu Amloratio -hoidon aikana: Veri ja imukudos Hyvin harvinaiset: - veren valkosolujen väheneminen (leukopenia), mikä saattaa aiheuttaa selittämätöntä kuumetta, kurkkukipua ja flunssankaltaisia oireita - verihiutaleiden väheneminen (trombosytopenia), mikä saattaa aiheuttaa herkkää mustelmanmuodostusta tai nenäverenvuotoa Umpieritys Melko harvinaiset: rintojen suureneminen miehillä Aineenvaihdunta ja ravitsemus Hyvin harvinaiset: verensokeripitoisuuden kohoaminen Psyykkiset haitat Melko harvinaiset: unihäiriöt, ärtyisyys, masentuneisuus Harvinaiset: sekavuus; mielialan vaihtelut, mm. ahdistuneisuus Hermosto Yleiset: päänsärky (erityisesti hoidon alussa), uneliaisuus, huimaus, voimattomuus Melko harvinaiset: huonovointisuus, suun kuivuus, hallitsematon vapina, ihon pistely tai kihelmöinti (tuntoharhat eli parestesiat), lisääntynyt hikoilu Harvinaiset: makuaistin muutokset Hyvin harvinaiset: käsien ja jalkojen kipu tai puutuminen (ääreishermosairaus eli perifeerinen neuropatia) Silmät Melko harvinaiset: näköaistin häiriöt 4

5 Korvat Melko harvinaiset: korvien soiminen tai suhina (tinnitus) Sydän Yleiset: sydämen nopeutunut ja epäsäännöllinen sykintä (sydämentykytys) Melko harvinaiset: pyörtyminen, sydämen tiheälyöntisyys (takykardia), rintakipu, rintakivun pahenemista saattaa esiintyä hoidon alussa Yksittäistapauksissa on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, mutta niiden yhteys amlodipiinihoitoon on epävarma: sydäninfarkti, rytmihäiriöt ja rintakipu (angina pectoris) Verisuonisto Melko harvinaiset: matala verenpaine, verisuonitulehdus Keuhkot, hengitys ja rintakehä Melko harvinaiset: hengitysvaikeudet, nenän limakalvon tulehdus (nuha), yskä Vatsa ja suolisto Yleiset: pahoinvointi, ruuansulatushäiriöt, mahakipu Melko harvinaiset: oksentelu, ripuli, ummetus, ikenien turvotus (ienhyperplasia) Hyvin harvinaiset: mahan seinämän tulehdus (gastriitti), haimatulehdus (pankreatiitti) Maksa ja sappi Harvinaiset: eräiden maksaentsyymien määrän suureneminen; ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus, joka voi johtua poikkeavasta maksan toiminnasta tai maksatulehduksesta Iho Hyvin yleiset: nilkkojen turvotus Yleiset: kasvojen punoitus ja kuumotus (erityisesti hoidon alussa) Melko harvinaiset: ihon pistely ja kihelmöinti (eksanteema), kutina, nokkosihottuma, hiustenlähtö, ihon värimuutokset Hyvin harvinaiset: allerginen reaktio, jossa kasvojen tai raajojen iho, huulet tai kieli, suun ja kurkun limakalvot turpoavat, mikä aiheuttaa hengenahdistusta ja nielemisvaikeutta (angioedeema). Ota yhteys ensiapuun tai lääkäriin heti, jos näitä oireita esiintyy. Yksittäistapauksissa on havaittu lääkeperäistä allergista ihottumaa, johon liittyy epäsäännöllisiä punaisia läiskiä (monimuotoinen punavihoittuma), tai vaikeita allergisia reaktioita, joihin liittyy ihon ja limakalvojen rakkulointia (kesivä/hilsehtivä ihottuma, Stevens-Johnsonin oireyhtymä). Luusto ja lihakset Melko harvinaiset: lihaskrampit, selkäkipu, lihas- ja nivelkipu Munuaiset Melko harvinaiset: tihentynyt virtsaamistarve Sukupuolielimet ja rinnat Melko harvinaiset: impotenssi Yleisoireet Melko harvinaiset: painonnousu tai -lasku 5. AMLORATION SÄILYTTÄMINEN Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä Amloratiota pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. 5

6 Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Vie käyttämättömät lääkkeet apteekkiin hävitettäväksi. Näin suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Amloratio sisältää - Vaikuttava aine on amlodipiinibesilaatti. Amloratio 5 mg tabletit Yksi tabletti sisältää 5 mg amlodipiinia (besilaattina) Amloratio 10 mg tabletit Yksi tabletti sisältää 10 mg amlodipiinia (besilaattina) - Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa (E460), kalsiumvetyfosfaatti (E341), natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A) ja magnesiumstearaatti (E470b). Lääkevalmisteen kuvaus Amloratio 5 mg tabletit Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, toiselta puolelta kupera tabletti, jossa jakouurteisella puolella on merkinnät A ja 5. Amloratio 10 mg tabletit Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, toiselta puolelta kupera tabletti, jossa jakouurteisella puolella on merkinnät A ja 10. Pakkauskoot PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkaus: 10, 14, 20, 28, 30, 30 x 1, 50, 50 x 1, 56, 60, 90, 98, 100, 100 x 1, 200, 250 tablettia HDPE purkki: 100 ja 250 tablettia Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ratiopharm GmbH, Ulm, Saksa Valmistaja Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: ratiopharm Oy, PL 67, Espoo Puh: Tämä seloste on päivitetty

7 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Amloratio 5 mg och 10 mg tabletter amlodipin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada andra, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om någon av biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Amloratio är och vad det används för 2. Innan du tar Amloratio 3. Hur du tar Amloratio 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Amloratio ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD AMLORATIO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Amloratio hör till en grupp av läkemedel som kallas kalciumantagonister (kalciumblockerare). - Amloratio används för behandling avhögt blodtryck - bröstsmärtor som beror på förträngning av kranskärlen i hjärtmuskeln (angina pectoris eller kärlkramp) eller den mer sällsynta formen av bröstsmärta som orsakas av kramper i hjärtmuskelns kranskärli hjärtat. Om du har högt blodtryck fungerar Amloratio genom att läkemedlet får blodkärlen att slappna av och på så sätt cirkulerar blodet lättare i blodkärlen. Om du har angina, fungerar Amloratio genom att det ökar tillförseln av blod till hjärtmuskeln. På så sätt får hjärtmuskeln mer syre och därmed uppkommer inga bröstsmärtor. Amloratio ger inte omedelbar lindring av bröstsmärtor orsakade av angina pectoris. 2. INNAN DU TAR AMLORATIO Ta inte Amloratio - om du är allergisk (överkänslig) mot amlodipin eller andra kalciumkanalblockerare av samma typ (s.k. dihydropyridinderivat) eller mot något annat ämne i Amloratio (för fullständig förteckning över hjälpämnen, se punkt 6) - om du har mycket lågt blodtryck - om du har otillräckligt blodflöde till vävnaderna, vilket yttrar sig exempelvis som lågt blodtryck, låg puls, snabba hjärtslag (chock, även kardiogen chock). Kardiogen chock betyder en sådan chock som orsakas av mycket svåra hjärtbesvär. - om du har hjärtsvikt, som beror på en hjärtattack som inträffat de senaste fyra veckorna - om du har förträngning av aorta (aortastenos) - om du har hjärtrelaterade bröstsmärtor också vid vila eller vid endast lindrig ansträngning (instabil angina pectoris). 7

8 Var särskilt försiktig med Amloratio Informera din läkare innan behandlingen börjar: - om du har hjärtsvikt - om du har nedsatt leverfunktion - om du har nedsatt njurfunktion. Äldre patienter Dosen bör ökas försiktigt. Barn och ungdomar (under 18 år) Amloratio bör inte användas vid behandling av barn, eftersom erfarenheterna är otillräckliga. Användning av andra läkemedel Vissa läkemedel (inklusive receptfria läkemedel samt naturläkemedel eller naturprodukter) kan påverka eller påverkas av Amloratio. Detta innebär att båda läkemedlens effekt kan ändras. Därför är det viktigt att du informerar din läkare, om du använder något av följande läkemedel: - Läkemedel för behandling av högt blodtryck, t.ex. betablockerare, ACE-hämmare, alfa-1- blockerare och urindrivande medel. Amlodipin kan öka den blodtryckssänkande effekten av dessa läkemedel. - Diltiazem (hjärtmedicin) kan öka effekten av Amloratio. - Ketokonazol och itrakonazol (läkemedel mot svamp) kan öka effekten av Amloratio. - HIV-proteashämmare (antivirusläkemedel för behandling av HIV-infektioner, t.ex. ritonavir) kan öka effekten av Amloratio. - Klaritromycin, erytromycin och telitromycin (antibiotika) kan öka effekten av Amloratio. - Nefazodon (läkemedel mot depression) kan öka effekten av Amloratio. - Rifampicin och rifabutin (antibiotika) kan minska effekten av Amloratio. - Johannesört (hypericum perforatum; naturmedel som används vid behandling av depression) kan försämra effekten av Amloratio. - Dexametason (kortison) kan minska effekten av Amloratio. - Fenobarbital, fenytoin och karbamazepin (epilepsiläkemedel) kan försämra effekten av Amloratio. - Nevirapin (antivirusläkemedel) kan minska effekten av Amloratio. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Användning av Amloratio med mat och dryck Amloratio bör tas tillsammans med vätska (t.ex. ett glas vatten) och kan tas med eller utan mat. Graviditet och amning Om du är gravid eller blir gravid under behandlingen, ska du inte ta Amloratio om inte din läkare uttryckligen ordinerat det. Det finns inte tillräckligt med kunskap för att man ska kunna utvärdera risken för barnet om du tar amlodipin under graviditet. Ta inte Amloratio, om du ammar. Kontakta din läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Körförmåga och användning av maskiner Iaktta försiktighet när du kör eller använder maskiner när du tar detta läkemedel. Amloratio behöver inte nödvändigtvis direkt påverka din körförmåga eller förmågan att använda maskiner. Hos somliga patienter förekommer emellertid biverkningar vid lågt blodtryck, såsom yrsel eller dåsighet (se punkt 4, Eventuella biverkningar). Sådana biverkningar förekommer oftare när man just börjat använda 8

9 Amloratio eller efter att dosen har ökats. Om du får sådana biverkningar, ska du undvika bilkörning och andra sysslor som kräver uppmärksamhet. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon och/eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 3. HUR DU TAR AMLORATIO Ta alltid Amloratio tabletter enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosering Vuxna Amloratio 5 mg Vanlig startdos är 1 tablett (motsvarande 5 mg amlodipin) en gång dagligen. Vid behov kan läkaren öka dosen till 2 tabletter (motsvarande 10 mg amlodipin) en gång dagligen. Amloratio 10 mg Vanlig startdos är ½ tablett (motsvarande 5 mg amlodipin) en gång dagligen. Vid behov kan läkaren öka dosen till 1 tablett (motsvarande 10 mg amlodipin) en gång dagligen. Barn och ungdomar (under 18 år) Amlodipin bör inte ges till barn eller ungdomar. Äldre patienter Det finns ingen särskild dosering för äldre patienter. Försiktighet bör emellertid iakttas vid dosökning. Om du har njurproblem Vanlig dosering rekommenderas. Amlodipin kan inte avlägsnas från kroppen genom dialys (konstgjord njure). Extra försiktighet bör iakttas då Amloratio ordineras till patienter som får dialysbehandling. Om du har leverproblem Någon exakt dos har inte fastställts för patienter med leverproblem. Om du har leverproblem bör särskild försiktighet iakttas vid användning av Amloratio (se också punkten Var särskilt försiktig med Amloratio ). Hur du tar läkemedlet Svälj tabletterna med ett glas vatten. Du kan ta dem tillsammans med mat eller utan. Om du har tagit för stor mängd av Amloratio Om du eller någon annan har tagit för mycket Amloratio, ska du genast kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen giftinformationscentralen (tel 112 (i Sverige), eller växel (i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning. Personen i fråga bör ligga ned med armar och ben i högläge (till exempel med hjälp av några kuddar). Symtom på överdosering är extrem yrsel och/eller kraftig svindel, andningssvårigheter och mycket täta urinträngningar. Om du har glömt att ta Amloratio Om du har glömt att ta en tablett kan du fortfarande ta den upp till 12 timmar efter den tidpunkt då du vanligen tar den. Om det har gått mer än12 timmar du skulle ha tagit tabletten ska du inte ta den bortglömda dosen utan ta nästa tablett vid vanlig tid. Ta aldrig dubbel dos av Amloratio för att kompensera den missade dosen. 9

10 Om du slutar att ta Amloratio Läkaren har berättat för dig, hur länge du bör ta Amloratio. Om du avbryter behandlingen plötsligt, kan dina symtom komma tillbaka. Avbryt inte behandlingen i förtid utan att först diskutera detta med din läkare. Amloratio används vanligtvis som långtidsbehandling. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Amloratio orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Vid bedömning av biverkningarna har följande gradering använts: Mycket vanlig förekommer hos fler än 1 patient av 10 Vanliga förekommer hos färre än 1 patient av 10, men hos fler än 1 patient av 100 Mindre vanliga förekommer hos färre än 1 patient av 100, men hos fler än 1 patient av Sällsynta förekommer hos färre än 1 patient av 1 000, men hos fler än 1 patient av Mycket sällsynta förekommer hos färre än 1 patient av , okända (kan inte beräknas från tillgängliga data) Följande biverkningar har förekommit vid behandling med Amloratio: Blod och lymfvävnad Mycket sällsynta: - minskat antal vita blodkroppar, vilket kan orsaka oförklarlig feber, halsont och influensaliknande symtom (leukopeni) - minskat antal blodplättar, vilket kan leda till att blåmärken eller näsblod uppkommer lättare (trombocytopeni) Hormonsystemet Mindre vanliga: bröstförstoring hos män Störningar i ämnesomsättning Mycket sällsynta: ökad blodsockernivå Psykiska störningar Mindre vanliga: sömnstörningar, irritation, depression Sällsynta: förvirring, humörsvängningar inklusive ångest Nervsystemet Vanliga: huvudvärk (särskilt i början av behandlingen), dåsighet, yrsel, svaghetskänsla Mindre vanliga: sjukdomskänsla, muntorrhet, okontrollerad skakning (tremor), stickningar (parestesi), ökad svettning Sällsynta: smakförändringar Mycket sällsynta: smärta eller domning i händer och fötter (perifer neuropati) 10

11 Ögon Mindre vanliga: synrubbningar Öron Mindre vanliga: öronringningar eller öronsusningar (tinnitus) Hjärta Allmänna: snabba eller oregelbundna hjärtslag (hjärtklappning) Mindre vanliga: svimning, ökade hjärtslag (takykardi), bröstsmärtor, förvärrad angina kan förekomma i början av behandlingen I enstaka fall har följande biverkningar förekommit, men sambandet mellan dem och amlodipinbehandlingen är osäkerhjärtinfarkt, oregelbunden hjärtrytm och bröstsmärtor (angina pectoris) Blodcirkulation Mindre vanliga: lågt blodtryck, blodkärlsinflammation Lungor, andning och bröstkorg Mindre vanliga: andningssvårigheter, inflammation i näsans slemhinna (rinit), hosta Magsäck och tarmkanal Vanliga: illamående, matsmältningsproblem, magont Mindre vanliga: kräkningar, diarré, förstoppning, svullnad i tandköttet (gingival hyperplasi) Mycket sällsynta: inflammation i magsäcken (gastrit), inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) Lever och galla Sällsynta: ökad mängd av vissa leverenzymer; gulhet i huden eller ögonvitorna, vilket kan bero på rubbning av leverfunktionen eller leverinflammation Hud Mycket vanliga: svullnad i fotlederna Vanliga: rodnad i ansikte eller värmeökning (särskilt i början av behandlingen) Mindre vanliga: stickningar och sveda i huden (exantem), klåda, nässelutslag, håravfall, missfärgning av huden Mycket sällsynta: allergisk reaktion tillsammans med svullnad av huden i ansiktet eller armar och ben, svullnad av läppar och tunga samt svullnad av slemhinnan i munnen och svalget, vilket orsakar andnöd och sväljningssvårigheter (angioödem). Kontakta omgående en akutmottagning eller läkare, om sådana symtom förekommer. I enstaka fall har man konstaterat läkemedelsutlöst allergiskt eksem tillsammans med oregelbundna röda prickar (erythema exsudativum multiforme), eller svåra allergiska reaktioner tillsammans med blåsor i huden och slemhinnorna (fjällande dermatit, Stevens-Johnsons syndrom). Muskulatur och benvävnad Mindre vanliga: muskelkramper, ryggsmärtor, muskel- och ledsmärtor Njurar Mindre vanliga: ökat urineringsbehov Könsorgan och bröst Mindre vanliga: impotens Allmänna symtom Mindre vanliga: viktökning eller viktminskning 11

12 5. HUR AMLORATIO SKA FÖRVARAS Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet avser den sista dagen i angiven månad. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är amlodipin. Amloratio 5 mg tabletter En tablett innehåller 5 mg amlodipin (i form av besilat) Amloratio 10 mg tabletter En tablett innehåller 10 mg amlodipin (i form av besilat) - Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa (E460), kalciumvätefosfat (E341), natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat (E470b). Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Amloratio 5 mg Vita till benvita, runda, ensidigt konvexa tabletter märkta med A och 5 på sidan med brytskåra. Amloratio 10 mg Vita till benvita, runda, ensidigt konvexa tabletter märkta med A och 10 på sidan med brytskåra. Tabletterna är förpackade i PVC/PVDC/Al-blister med 10, 14, 20, 28, 30, 30 x 1, 50, 50 x 1, 56, 60, 90, 98, 100, 100 x 1, 200, eller 250 tabletter Tabletterna är förpackade i HDPE burkar med : 100 eller 250 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D Ulm, Tyskland Tillverkare Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143, Blaubeuren, Tyskland Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning: i Finland: i Sverige: ratiopharm Oy ratiopharm AB PB 67 Box Esbo S Helsingborg tel tel Denna bipacksedel godkändes senast

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Amlodipin Bluefish 5 mg tabletter Amlodipin Bluefish 10 mg tabletter. Amlodipin.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Amlodipin Bluefish 5 mg tabletter Amlodipin Bluefish 10 mg tabletter. Amlodipin. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Amlodipin Bluefish 5 mg tabletter Amlodipin Bluefish 10 mg tabletter Amlodipin. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Amlodipine Teva 5 mg tabletter Amlodipine Teva 10 mg tabletter. amlodipin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Amlodipine Teva 5 mg tabletter Amlodipine Teva 10 mg tabletter. amlodipin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Amlodipine Teva 5 mg tabletter Amlodipine Teva 10 mg tabletter amlodipin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna

Läs mer

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni

PAKKAUSSELOSTE. Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni PAKKAUSSELOSTE Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Betolvex 1 mg/ml injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Betolvex 1 mg/ml injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

Amlodipine Teva tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumantagonister.

Amlodipine Teva tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumantagonister. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Amlodipine Teva 5 mg och 10 mg tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva läsa

Läs mer

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen,

Läs mer

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozol Sandoz 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Anastrotsoli

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozol Sandoz 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Anastrozol Sandoz 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Anastrotsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni PAKKAUSSELOSTE Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Temazepam Orion 10 mg tabletti Temazepam Orion 20 mg tabletti. Tematsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Temazepam Orion 10 mg tabletti Temazepam Orion 20 mg tabletti. Tematsepaami PAKKAUSSELOSTE Temazepam Orion 10 mg tabletti Temazepam Orion 20 mg tabletti Tematsepaami Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Läs mer

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Package leaflet Page 1 of 6 PAKKAUSSELOSTE Nimi, vahvuus ja lääkemuoto CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Yksi kapseli sisältää: Vaikuttava aine: Tolfenaamihappo 100 mg tai 200 mg

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Kestine 10 mg filmdragerad tablett Ebastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Lamotrigin Actavis 25 mg, 50mg, 100mg ja 200 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Lamotrigin Actavis 25 mg, 50mg, 100mg ja 200 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen anastrotsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Exemestan ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen eksemestaani

PAKKAUSSELOSTE. Exemestan ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen eksemestaani PAKKAUSSELOSTE Exemestan ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen eksemestaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle PAKKAUSSELOSTE Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NITROLINGUAL 0,4 mg/dos sublingualspray Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE Naltrexon Vitaflo 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen Naltreksonihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE Naltrexon Vitaflo 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen Naltreksonihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Naltrexon Vitaflo 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen Naltreksonihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Läs mer

Loratadin Sandoz. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Vad innehåller Loratadin Sandoz?

Loratadin Sandoz. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Vad innehåller Loratadin Sandoz? Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tablett Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Detta läkemedel är receptfritt. Loratadin Sandoz måste trots det användas med

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. ARICEPT 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (Donepetsiilihydrokloridi)

PAKKAUSSELOSTE. ARICEPT 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (Donepetsiilihydrokloridi) PAKKAUSSELOSTE ARICEPT 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (Donepetsiilihydrokloridi) Sinun ja hoitajasi tulee lukea tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Teva 5 mg tabletti, suussa hajoava Donepezil Teva 10 mg tabletti, suussa hajoava donepetsiilihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Teva 5 mg tabletti, suussa hajoava Donepezil Teva 10 mg tabletti, suussa hajoava donepetsiilihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Donepezil Teva 5 mg tabletti, suussa hajoava Donepezil Teva 10 mg tabletti, suussa hajoava donepetsiilihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Montelukast Orion 10 mg tabletti Aikuiset ja 15 vuotta täyttäneet nuoret Montelukasti

PAKKAUSSELOSTE. Montelukast Orion 10 mg tabletti Aikuiset ja 15 vuotta täyttäneet nuoret Montelukasti PAKKAUSSELOSTE Montelukast Orion 10 mg tabletti Aikuiset ja 15 vuotta täyttäneet nuoret Montelukasti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti. Fluvastatiini

PAKKAUSSELOSTE. Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti. Fluvastatiini PAKKAUSSELOSTE Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti Fluvastatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Lomir 2,5 mg tabletit Lomir SRO 2,5 mg ja 5 mg kovat depotkapselit. isradipiini

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Lomir 2,5 mg tabletit Lomir SRO 2,5 mg ja 5 mg kovat depotkapselit. isradipiini PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Lomir 2,5 mg tabletit Lomir SRO 2,5 mg ja 5 mg kovat depotkapselit isradipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat Lomirin käyttämisen, sillä se

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zomig Rapimelt 2,5 mg och 5 mg munsönderfallande tabletter zolmitriptan

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zomig Rapimelt 2,5 mg och 5 mg munsönderfallande tabletter zolmitriptan BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zomig Rapimelt 2,5 mg och 5 mg munsönderfallande tabletter zolmitriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel,

Läs mer

Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter. Lerkanidipinhydroklorid

Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter. Lerkanidipinhydroklorid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter Lerkanidipinhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen anastrotsoli Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid)

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Flukloxacillin 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter flukloxacillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE Nizoral 20 mg/ml shampoo Ketokonatsoli

PAKKAUSSELOSTE Nizoral 20 mg/ml shampoo Ketokonatsoli PAKKAUSSELOSTE Nizoral 20 mg/ml shampoo Ketokonatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee käyttää Nizoral-shampoota

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Dolaristo 10 mg tabletter Dolaristo 20 mg tabletter. morfinhydroklorid

Bipacksedeln: Information till användaren. Dolaristo 10 mg tabletter Dolaristo 20 mg tabletter. morfinhydroklorid Bipacksedeln: Information till användaren Dolaristo 10 mg tabletter Dolaristo 20 mg tabletter morfinhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

1. VAD FLAGYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD FLAGYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Flagyl 200 mg resp 400 mg tabletter. Metronidazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva läsa

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Alvedon 500 mg brustabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Proscar 5 mg filmdragerade tabletter finasterid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

PROPECIA 1 mg Filmdragerade tabletter

PROPECIA 1 mg Filmdragerade tabletter PROPECIA 1 mg Filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den. - Om du har ytterligare frågor vänd

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Voltaren 23,2 mg/g gel 23,2 mg/g gel diklofenakdietylamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tablett Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tablett Carvedilol ratiopharm 25 mg tablett Karvedilol Läs noga igenom denna bipacksedel innan

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Kairasec 8 mg tabletter Kairasec 16 mg tabletter Kairasec 32 mg tabletter Kandesartancilexetil

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Kairasec 8 mg tabletter Kairasec 16 mg tabletter Kairasec 32 mg tabletter Kandesartancilexetil BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Kairasec 8 mg tabletter Kairasec 16 mg tabletter Kairasec 32 mg tabletter Kandesartancilexetil Läkemedelsverket 2013-06-10 Läs noga igenom denna bipacksedel innan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Droncit vet 50 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Bayer

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio PAKKAUSSELOSTE Otita para vet korvatipat, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

1. VAD LOPACUT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD LOPACUT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Lopacut 2 mg filmdragerade tabletter loperamidhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Levaxin 25 mikrogram tabletter Levaxin 50 mikrogram tabletter Levaxin 75 mikrogram tabletter Levaxin 100 mikrogram tabletter Levaxin 125 mikrogram tabletter Levaxin

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Granisetron STADA 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron STADA 2 mg filmdragerade tabletter granisetron

Bipacksedel: Information till användaren. Granisetron STADA 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron STADA 2 mg filmdragerade tabletter granisetron Bipacksedel: Information till användaren Granisetron STADA 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron STADA 2 mg filmdragerade tabletter granisetron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. METFORMIN EQL PHARMA 500 mg, 850 mg och 1000 mg filmdragerad tablett. Metforminhydroklorid

Bipacksedel: information till användaren. METFORMIN EQL PHARMA 500 mg, 850 mg och 1000 mg filmdragerad tablett. Metforminhydroklorid Bipacksedel: information till användaren METFORMIN EQL PHARMA 500 mg, 850 mg och 1000 mg filmdragerad tablett Metforminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Beviplex vet. injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter donepezilhydroklorid Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom

Läs mer

VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter.

VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter. 16 juni 2005 Viagra Pfizer Tablett 50 mg blå rundade rombiska, märkta Pfizer och VGR 50 Medel vid erektil dysfunktion Aktiv substans Välj förpackning och språk för Viagra: VIAGRA 50 mg filmdragerade tabletter.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Tamsumin 0,4 mg kapsel med modifierad frisättning, hård tamsulosin hydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Tamsumin 0,4 mg kapsel med modifierad frisättning, hård tamsulosin hydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Tamsumin 0,4 mg kapsel med modifierad frisättning, hård tamsulosin hydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Finacea, 15% gel Azelainsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Finacea, 15% gel Azelainsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Finacea, 15% gel Azelainsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Adalat 10 och 20 mg tabletter. Nifedipin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos Atselastiinihydrokloridi 0,05 % (0,5 mg/ml)

PAKKAUSSELOSTE. Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos Atselastiinihydrokloridi 0,05 % (0,5 mg/ml) PAKKAUSSELOSTE Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos Atselastiinihydrokloridi 0,05 % (0,5 mg/ml) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter. allopurinol

Bipacksedel: Information till användaren. Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter. allopurinol Bipacksedel: Information till användaren Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter allopurinol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Clarityn 10 mg tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Clarityn måste trots

Läs mer

Miten lääkevalmiste vaikuttaa Aciclovir Ranbaxy vaikuttaa estämällä herpesviruksen lisääntymistä.

Miten lääkevalmiste vaikuttaa Aciclovir Ranbaxy vaikuttaa estämällä herpesviruksen lisääntymistä. Pakkausseloste Aciclovir Ranbaxy tabletit 200 mg Aciclovir Ranbaxy tabletit 400 mg Aciclovir Ranbaxy tabletit 800 mg Muista, että lääkäri on voinut määrätä lääkettä muuhun tarkoitukseen ja/tai toisella

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg eller 5 mg filmdragerade tabletter. zolmitriptan

Bipacksedel: Information till patienten. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg eller 5 mg filmdragerade tabletter. zolmitriptan Bipacksedel: Information till patienten Zolmitriptan Actavis 2,5 mg eller 5 mg filmdragerade tabletter zolmitriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Riseratio 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Risedronaattinatrium

PAKKAUSSELOSTE. Riseratio 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Risedronaattinatrium PAKKAUSSELOSTE Riseratio 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen Risedronaattinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ZELDOX 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapslar, hårda Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Vimovo 500 mg/20 mg depottabletit Naprokseeni ja esomepratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Vimovo 500 mg/20 mg depottabletit Naprokseeni ja esomepratsoli PAKKAUSSELOSTE 1 PAKKAUSSELOSTE Vimovo 500 mg/20 mg depottabletit Naprokseeni ja esomepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid

Bipacksedel: Information till användaren. Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid Bipacksedel: Information till användaren Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård. hydroxikarbamid

Bipacksedel: information till användaren. Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård. hydroxikarbamid Bipacksedel: information till användaren Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård hydroxikarbamid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Voltaren 11,6 mg/g gel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Voltaren gel måste trots

Läs mer

LACRI-LUBE Silmävoide

LACRI-LUBE Silmävoide PAKKAUSSELOSTE LACRI-LUBE Silmävoide Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Jos tarvitset selosteen, jonka kirjasinkoko on suurempi, soita: Allergan Norden AB, puh. 0800-115

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Atorvastatin Orion 10 mg filmdragerade tabletter Atorvastatin Orion 20 mg filmdragerade tabletter Atorvastatin Orion 40 mg filmdragerade tabletter Atorvastatin

Läs mer

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Cloriocard 75 mg kalvopäällysteinen tabletti klopidogreeli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Cloriocard 75 mg kalvopäällysteinen tabletti klopidogreeli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Cloriocard 75 mg kalvopäällysteinen tabletti klopidogreeli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Läs mer

Romefen vet 100 mg/ml injektioneste, liuos

Romefen vet 100 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE Romefen vet 100 mg/ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat

Bipacksedel: Information till användaren. Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat Bipacksedel: Information till användaren Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat Läkemedelsverket 2013-12-13 Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt. BIPACKSEDEL 1 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning Pressaft från röd solhatt. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter

Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter torasemid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Valaciclovir Sandoz 500 mg. Valaciklovir

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Valaciclovir Sandoz 500 mg. Valaciklovir BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Valaciclovir Sandoz 250 mg Valaciclovir Sandoz 500 mg Valaciklovir Läkemedelsverket 2015-04-22 Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Umpimycin vet intramammaarisuspensio

PAKKAUSSELOSTE. Umpimycin vet intramammaarisuspensio PAKKAUSSELOSTE Umpimycin vet intramammaarisuspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI VETOQUINOL S.A, B.P. 189, Magny-Vernois, F-70204 LURE

Läs mer

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. Salofalk 1 g/painallus rektaalivaahto mesalatsiini

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. Salofalk 1 g/painallus rektaalivaahto mesalatsiini Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle Salofalk 1 g/painallus rektaalivaahto mesalatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Viscotears 2 mg/ml ögongel, endosbehållare Karbomer Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Olumiant 2 mg filmdragerade tabletter Olumiant 4 mg filmdragerade tabletter baricitinib

Bipacksedel: Information till patienten. Olumiant 2 mg filmdragerade tabletter Olumiant 4 mg filmdragerade tabletter baricitinib Bipacksedel: Information till patienten Olumiant 2 mg filmdragerade tabletter Olumiant 4 mg filmdragerade tabletter baricitinib Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning. Humant albumin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning. Humant albumin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning Humant albumin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer