PAKKAUSSELOSTE. Amloratio 5 mg ja 10 mg tabletit amlodipiini

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Amloratio 5 mg ja 10 mg tabletit amlodipiini"

Transkript

1 PAKKAUSSELOSTE Amloratio 5 mg ja 10 mg tabletit amlodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekissa. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Amloratio on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin otat Amloratiota 3. Miten Amloratiota otetaan 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Amloration säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ AMLORATIO ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Amloratio kuuluu ns. kalsiuminestäjien lääkeryhmään. Amloratiota käytetään: - kohonneen verenpaineen hoitoon - sydänlihaksen sepelvaltimoiden ahtautumisesta johtuvan rintakivun (eli angina pectoriksen) hoitoon tai harvinaisemman, sydämen sepelvaltimoiden seinämien lihassupisteluista johtuvan rintakivun (eli vasospastinen angina pectoriksen) hoitoon. Jos sinulla on kohonnut verenpaine, Amloratio vaikuttaa rentouttamalla verisuonia, jolloin veri virtaa helpommin niiden läpi. Jos sinulla on rintakipua, Amloratio vaikuttaa parantamalla sydänlihaksen verensaantia. Tällöin sydänlihas saa enemmän happea, minkä seurauksena rintakipu estyy. Amloratio ei lievitä rintakipua välittömästi. 2. ENNEN KUIN OTAT AMLORATIOTA Älä ota Amloratiota - jos olet allerginen (yliherkkä) amlodipiinille tai muille samankaltaisille kalsiumkanavan salpaajille (ns. dihydropyridiinijohdoksille) tai Amloration jollekin muulle aineelle (täydellinen aineluettelo, ks. kohta 6) - jos sinulla on hyvin matala verenpaine - jos sinulla on riittämätön verenvirtaus kudoksiin, minkä oireita ovat esimerkiksi matala verenpaine, heikosti tuntuva pulssi, nopea syke (sokki, myös sydänperäinen sokki). Sydänperäinen sokki tarkoittaa vaikeista sydänoireista johtuvaa sokkia. - jos sinulla on ollut sydäninfarkti neljän edeltävän viikon aikana ja olet sen seurauksena saanut sydämen vajaatoiminnan - jos sinulla on aortan ahtauma (aorttastenoosi) - jos saat sydänperäistä rintakipua myös levossa tai vain vähäisen rasituksen jälkeen (ns. epävakaa angina pectoris). 1

2 Ole erityisen varovainen Amloration suhteen Kerro lääkärille ennen hoidon aloittamista: - jos sinulla on sydämen vajaatoiminta - jos maksasi toiminta on heikentynyt - jos munuaistesi toiminta on heikentynyt. Iäkkäät potilaat Annosta tulee suurentaa varoen. Lapset ja nuoret (alle 18-vuotiaat) Amloratiota ei pidä käyttää lasten hoitoon, koska siitä ei ole riittävästi kokemusta. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Joillakin lääkkeillä (myös itsehoitolääkkeillä, rohdosvalmisteilla tai luontaistuotteilla) saattaa olla yhteisvaikutuksia Amloration kanssa. Tämä tarkoittaa, että kummankin lääkkeen vaikutus voi muuttua. Tämän vuoksi on tärkeää, että kerrot lääkärille, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä: - Verenpainelääkkeet, esim. beetasalpaajat, ACE:n estäjät, alfa-1-salpaajat ja diureetit. Amlodipiini saattaa voimistaa näiden lääkkeiden verenpainetta laskevaa vaikutusta. - Diltiatseemi (sydänlääke) saattaa tehostaa Amloration vaikutusta. - Ketokonatsoli ja itrakonatsoli (sienilääkkeitä) saattavat tehostaa Amloration vaikutusta. - HIV-proteaasinestäjät (HIV-infektion hoitoon tarkoitettuja viruslääkkeitä, esim. ritonaviiri) saattavat tehostaa Amloration vaikutusta. - Klaritromysiini, erytromysiini ja telitromysiini (antibiootteja) saattavat tehostaa Amloration vaikutusta. - Nefatsodoni (masennuslääke) saattaa tehostaa Amloration vaikutusta. - Rifampisiini ja rifabutiini (antibiootteja) saattavat heikentää Amloration vaikutusta. - Mäkikuisma (Hypericum perforatum; masennuksen hoitoon käytetty rohdosvalmiste) saattaa heikentää Amloration vaikutusta. - Deksametasoni (kortisonivalmiste) saattaa heikentää Amloration vaikutusta. - Fenobarbitaali, fenytoiini ja karbamatsepiini (epilepsialääkkeitä) saattavat heikentää Amloration vaikutusta. - Nevirapiini (viruslääke) saattaa heikentää Amloration vaikutusta. Kerro lääkärille tai apteekissa, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Amloration otto ruuan ja juoman kanssa Amloratio otetaan lasillisen nestettä (esim. veden) kera, ruuan kanssa tai tyhjään vatsaan. Raskaus ja imetys Jos olet raskaana tai tulet raskaaksi hoidon aikana, älä ota Amloratiota muutoin kuin lääkärin nimenomaisesta määräyksestä. Amlodipiinin käytöstä raskauden aikana ei ole riittävästi tietoa, jotta voitaisiin arvioida hoidosta lapselle koituvaa riskiä. Älä ota Amloratiota, jos imetät. Ota yhteys lääkäriin. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Ajaminen ja koneiden käyttö Ole varovainen ajaessasi autoa tai käyttäessäsi koneita, jos käytät tätä lääkettä. Amloratio ei välttämättä vaikuta suoraan ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Joillakin potilailla esiintyy kuitenkin verenpaineen laskuun liittyviä haittavaikutuksia, kuten huimausta tai uneliaisuutta (ks. tämän pakkausselosteen kohta 4). Tällaisia haittavaikutuksia esiintyy todennäköisimmin Amloration 2

3 käytön alussa tai annoksen suurentamisen jälkeen. Jos sinulla ilmenee näitä haittavaikutuksia, vältä autolla ajamista ja muuta valppautta edellyttävää toimintaa. 3. MITEN AMLORATIOTA OTETAAN Ota Amloratiota juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Annostus Aikuiset Amloratio 5 mg tabletit Tavanomainen aloitusannos on 1 tabletti (vastaa 5 mg amlodipiinia) kerran vuorokaudessa. Tarvittaessa lääkäri voi suurentaa annosta 2 tablettiin (vastaa 10 mg amlodipiinia) kerran vuorokaudessa. Amloratio 10 mg tabletit Tavanomainen aloitusannos on ½ tablettia (vastaa 5 mg amlodipiinia) kerran vuorokaudessa. Tarvittaessa lääkäri voi suurentaa annosta 1 tablettiin (vastaa 10 mg amlodipiinia) kerran vuorokaudessa. Lapset ja nuoret (alle 18-vuotiaat) Amlodipiinia ei pidä antaa lapsille eikä nuorille. Iäkkäät potilaat Iäkkäille potilaille ei ole määriteltyä erityistä annostusta; annosta suurennettaessa on kuitenkin noudatettava varovaisuutta. Jos sinulla on munuaisten toimintahäiriö Tavanomaista annostusta suositetaan. Amlodipiinia ei voida poistaa elimistöstä dialyysillä (keinomunuaishoito). Amloratiota tulee antaa erityistä varovaisuutta noudattaen dialyysihoidossa oleville potilaille. Jos sinulla on maksan toimintahäiriö Potilaille, joilla on maksan toiminnan häiriöitä, ei ole määritetty erillistä tarkkaa annosta. Jos sinulla on maksan toimintahäiriö, Amloratiota tulee käyttää erityisen varovaisesti (ks. myös kohta Ole erityisen varovainen Amloration suhteen ). Lääkkeen ottaminen Niele tabletit vesilasillisen kera. Voit ottaa ne joko ruuan kanssa tai tyhjään vatsaan. Jos otat enemmän Amloratiota kuin sinun pitäisi Jos sinä tai joku muu on ottanut liikaa Amloratiota, ota heti yhteys lääkäriin, ensiapuun tai Myrkytystietokeskukseen (puh tai vaihde). Kyseessä oleva henkilö tulee asettaa makuulle kädet ja jalat kohoasennossa (esimerkiksi tyynyjen päällä). Yliannoksen oireita ovat: voimakas huimaus ja/tai pyörrytys, hengitysvaikeudet, tiheä virtsaamistarve. Jos unohdat ottaa Amloratiota Jos olet unohtanut ottaa tabletin, voit edelleen ottaa sen enintään 12 tunnin kuluessa tavallisesta lääkkeenottoajankohdasta. Älä ota unohtunutta annosta, jos tavallisesta lääkkeenottoajankohdasta on kulunut yli 12 tuntia. Ota seuraava tabletti vasta tavalliseen aikaan. Älä koskaan ota kaksinkertaista amlodipiiniannosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Jos lopetat Amloration käytön Lääkäri on kertonut sinulle, kuinka pitkään sinun tulee käyttää Amloratiota. Jos lopetat hoidon yhtäkkiä, oireesi saattavat palata. Älä lopeta hoitoa sovittua aiemmin keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. 3

4 Amloratiota käytetään yleensä pitkäaikaiseen hoitoon. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Amloratiokin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekissa. Haittavaikutusten arvioinnissa on käytetty seuraavaa yleisyysluokitusta: Hyvin yleinen Yleinen Melko harvinainen Harvinainen Hyvin harvinainen ilmenee useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä ilmenee harvemmalla kuin 1 potilaalla 10:stä, mutta useammalla kuin 1 potilaalla 100:sta ilmenee harvemmalla kuin 1 potilaalla 100:sta, mutta useammalla kuin 1 potilaalla 1000:sta ilmenee harvemmalla kuin 1 potilaalla 1000:sta, mutta useammalla kuin 1 potilaalla :sta ilmenee harvemmalla kuin 1 potilaalla :sta, tuntematon (ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella) Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu Amloratio -hoidon aikana: Veri ja imukudos Hyvin harvinaiset: - veren valkosolujen väheneminen (leukopenia), mikä saattaa aiheuttaa selittämätöntä kuumetta, kurkkukipua ja flunssankaltaisia oireita - verihiutaleiden väheneminen (trombosytopenia), mikä saattaa aiheuttaa herkkää mustelmanmuodostusta tai nenäverenvuotoa Umpieritys Melko harvinaiset: rintojen suureneminen miehillä Aineenvaihdunta ja ravitsemus Hyvin harvinaiset: verensokeripitoisuuden kohoaminen Psyykkiset haitat Melko harvinaiset: unihäiriöt, ärtyisyys, masentuneisuus Harvinaiset: sekavuus; mielialan vaihtelut, mm. ahdistuneisuus Hermosto Yleiset: päänsärky (erityisesti hoidon alussa), uneliaisuus, huimaus, voimattomuus Melko harvinaiset: huonovointisuus, suun kuivuus, hallitsematon vapina, ihon pistely tai kihelmöinti (tuntoharhat eli parestesiat), lisääntynyt hikoilu Harvinaiset: makuaistin muutokset Hyvin harvinaiset: käsien ja jalkojen kipu tai puutuminen (ääreishermosairaus eli perifeerinen neuropatia) Silmät Melko harvinaiset: näköaistin häiriöt 4

5 Korvat Melko harvinaiset: korvien soiminen tai suhina (tinnitus) Sydän Yleiset: sydämen nopeutunut ja epäsäännöllinen sykintä (sydämentykytys) Melko harvinaiset: pyörtyminen, sydämen tiheälyöntisyys (takykardia), rintakipu, rintakivun pahenemista saattaa esiintyä hoidon alussa Yksittäistapauksissa on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, mutta niiden yhteys amlodipiinihoitoon on epävarma: sydäninfarkti, rytmihäiriöt ja rintakipu (angina pectoris) Verisuonisto Melko harvinaiset: matala verenpaine, verisuonitulehdus Keuhkot, hengitys ja rintakehä Melko harvinaiset: hengitysvaikeudet, nenän limakalvon tulehdus (nuha), yskä Vatsa ja suolisto Yleiset: pahoinvointi, ruuansulatushäiriöt, mahakipu Melko harvinaiset: oksentelu, ripuli, ummetus, ikenien turvotus (ienhyperplasia) Hyvin harvinaiset: mahan seinämän tulehdus (gastriitti), haimatulehdus (pankreatiitti) Maksa ja sappi Harvinaiset: eräiden maksaentsyymien määrän suureneminen; ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus, joka voi johtua poikkeavasta maksan toiminnasta tai maksatulehduksesta Iho Hyvin yleiset: nilkkojen turvotus Yleiset: kasvojen punoitus ja kuumotus (erityisesti hoidon alussa) Melko harvinaiset: ihon pistely ja kihelmöinti (eksanteema), kutina, nokkosihottuma, hiustenlähtö, ihon värimuutokset Hyvin harvinaiset: allerginen reaktio, jossa kasvojen tai raajojen iho, huulet tai kieli, suun ja kurkun limakalvot turpoavat, mikä aiheuttaa hengenahdistusta ja nielemisvaikeutta (angioedeema). Ota yhteys ensiapuun tai lääkäriin heti, jos näitä oireita esiintyy. Yksittäistapauksissa on havaittu lääkeperäistä allergista ihottumaa, johon liittyy epäsäännöllisiä punaisia läiskiä (monimuotoinen punavihoittuma), tai vaikeita allergisia reaktioita, joihin liittyy ihon ja limakalvojen rakkulointia (kesivä/hilsehtivä ihottuma, Stevens-Johnsonin oireyhtymä). Luusto ja lihakset Melko harvinaiset: lihaskrampit, selkäkipu, lihas- ja nivelkipu Munuaiset Melko harvinaiset: tihentynyt virtsaamistarve Sukupuolielimet ja rinnat Melko harvinaiset: impotenssi Yleisoireet Melko harvinaiset: painonnousu tai -lasku 5. AMLORATION SÄILYTTÄMINEN Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä Amloratiota pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. 5

6 Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Vie käyttämättömät lääkkeet apteekkiin hävitettäväksi. Näin suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Amloratio sisältää - Vaikuttava aine on amlodipiinibesilaatti. Amloratio 5 mg tabletit Yksi tabletti sisältää 5 mg amlodipiinia (besilaattina) Amloratio 10 mg tabletit Yksi tabletti sisältää 10 mg amlodipiinia (besilaattina) - Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa (E460), kalsiumvetyfosfaatti (E341), natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A) ja magnesiumstearaatti (E470b). Lääkevalmisteen kuvaus Amloratio 5 mg tabletit Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, toiselta puolelta kupera tabletti, jossa jakouurteisella puolella on merkinnät A ja 5. Amloratio 10 mg tabletit Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, toiselta puolelta kupera tabletti, jossa jakouurteisella puolella on merkinnät A ja 10. Pakkauskoot PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkaus: 10, 14, 20, 28, 30, 30 x 1, 50, 50 x 1, 56, 60, 90, 98, 100, 100 x 1, 200, 250 tablettia HDPE purkki: 100 ja 250 tablettia Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ratiopharm GmbH, Ulm, Saksa Valmistaja Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: ratiopharm Oy, PL 67, Espoo Puh: Tämä seloste on päivitetty

7 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Amloratio 5 mg och 10 mg tabletter amlodipin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada andra, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om någon av biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Amloratio är och vad det används för 2. Innan du tar Amloratio 3. Hur du tar Amloratio 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Amloratio ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD AMLORATIO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Amloratio hör till en grupp av läkemedel som kallas kalciumantagonister (kalciumblockerare). - Amloratio används för behandling avhögt blodtryck - bröstsmärtor som beror på förträngning av kranskärlen i hjärtmuskeln (angina pectoris eller kärlkramp) eller den mer sällsynta formen av bröstsmärta som orsakas av kramper i hjärtmuskelns kranskärli hjärtat. Om du har högt blodtryck fungerar Amloratio genom att läkemedlet får blodkärlen att slappna av och på så sätt cirkulerar blodet lättare i blodkärlen. Om du har angina, fungerar Amloratio genom att det ökar tillförseln av blod till hjärtmuskeln. På så sätt får hjärtmuskeln mer syre och därmed uppkommer inga bröstsmärtor. Amloratio ger inte omedelbar lindring av bröstsmärtor orsakade av angina pectoris. 2. INNAN DU TAR AMLORATIO Ta inte Amloratio - om du är allergisk (överkänslig) mot amlodipin eller andra kalciumkanalblockerare av samma typ (s.k. dihydropyridinderivat) eller mot något annat ämne i Amloratio (för fullständig förteckning över hjälpämnen, se punkt 6) - om du har mycket lågt blodtryck - om du har otillräckligt blodflöde till vävnaderna, vilket yttrar sig exempelvis som lågt blodtryck, låg puls, snabba hjärtslag (chock, även kardiogen chock). Kardiogen chock betyder en sådan chock som orsakas av mycket svåra hjärtbesvär. - om du har hjärtsvikt, som beror på en hjärtattack som inträffat de senaste fyra veckorna - om du har förträngning av aorta (aortastenos) - om du har hjärtrelaterade bröstsmärtor också vid vila eller vid endast lindrig ansträngning (instabil angina pectoris). 7

8 Var särskilt försiktig med Amloratio Informera din läkare innan behandlingen börjar: - om du har hjärtsvikt - om du har nedsatt leverfunktion - om du har nedsatt njurfunktion. Äldre patienter Dosen bör ökas försiktigt. Barn och ungdomar (under 18 år) Amloratio bör inte användas vid behandling av barn, eftersom erfarenheterna är otillräckliga. Användning av andra läkemedel Vissa läkemedel (inklusive receptfria läkemedel samt naturläkemedel eller naturprodukter) kan påverka eller påverkas av Amloratio. Detta innebär att båda läkemedlens effekt kan ändras. Därför är det viktigt att du informerar din läkare, om du använder något av följande läkemedel: - Läkemedel för behandling av högt blodtryck, t.ex. betablockerare, ACE-hämmare, alfa-1- blockerare och urindrivande medel. Amlodipin kan öka den blodtryckssänkande effekten av dessa läkemedel. - Diltiazem (hjärtmedicin) kan öka effekten av Amloratio. - Ketokonazol och itrakonazol (läkemedel mot svamp) kan öka effekten av Amloratio. - HIV-proteashämmare (antivirusläkemedel för behandling av HIV-infektioner, t.ex. ritonavir) kan öka effekten av Amloratio. - Klaritromycin, erytromycin och telitromycin (antibiotika) kan öka effekten av Amloratio. - Nefazodon (läkemedel mot depression) kan öka effekten av Amloratio. - Rifampicin och rifabutin (antibiotika) kan minska effekten av Amloratio. - Johannesört (hypericum perforatum; naturmedel som används vid behandling av depression) kan försämra effekten av Amloratio. - Dexametason (kortison) kan minska effekten av Amloratio. - Fenobarbital, fenytoin och karbamazepin (epilepsiläkemedel) kan försämra effekten av Amloratio. - Nevirapin (antivirusläkemedel) kan minska effekten av Amloratio. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Användning av Amloratio med mat och dryck Amloratio bör tas tillsammans med vätska (t.ex. ett glas vatten) och kan tas med eller utan mat. Graviditet och amning Om du är gravid eller blir gravid under behandlingen, ska du inte ta Amloratio om inte din läkare uttryckligen ordinerat det. Det finns inte tillräckligt med kunskap för att man ska kunna utvärdera risken för barnet om du tar amlodipin under graviditet. Ta inte Amloratio, om du ammar. Kontakta din läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Körförmåga och användning av maskiner Iaktta försiktighet när du kör eller använder maskiner när du tar detta läkemedel. Amloratio behöver inte nödvändigtvis direkt påverka din körförmåga eller förmågan att använda maskiner. Hos somliga patienter förekommer emellertid biverkningar vid lågt blodtryck, såsom yrsel eller dåsighet (se punkt 4, Eventuella biverkningar). Sådana biverkningar förekommer oftare när man just börjat använda 8

9 Amloratio eller efter att dosen har ökats. Om du får sådana biverkningar, ska du undvika bilkörning och andra sysslor som kräver uppmärksamhet. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon och/eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 3. HUR DU TAR AMLORATIO Ta alltid Amloratio tabletter enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosering Vuxna Amloratio 5 mg Vanlig startdos är 1 tablett (motsvarande 5 mg amlodipin) en gång dagligen. Vid behov kan läkaren öka dosen till 2 tabletter (motsvarande 10 mg amlodipin) en gång dagligen. Amloratio 10 mg Vanlig startdos är ½ tablett (motsvarande 5 mg amlodipin) en gång dagligen. Vid behov kan läkaren öka dosen till 1 tablett (motsvarande 10 mg amlodipin) en gång dagligen. Barn och ungdomar (under 18 år) Amlodipin bör inte ges till barn eller ungdomar. Äldre patienter Det finns ingen särskild dosering för äldre patienter. Försiktighet bör emellertid iakttas vid dosökning. Om du har njurproblem Vanlig dosering rekommenderas. Amlodipin kan inte avlägsnas från kroppen genom dialys (konstgjord njure). Extra försiktighet bör iakttas då Amloratio ordineras till patienter som får dialysbehandling. Om du har leverproblem Någon exakt dos har inte fastställts för patienter med leverproblem. Om du har leverproblem bör särskild försiktighet iakttas vid användning av Amloratio (se också punkten Var särskilt försiktig med Amloratio ). Hur du tar läkemedlet Svälj tabletterna med ett glas vatten. Du kan ta dem tillsammans med mat eller utan. Om du har tagit för stor mängd av Amloratio Om du eller någon annan har tagit för mycket Amloratio, ska du genast kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen giftinformationscentralen (tel 112 (i Sverige), eller växel (i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning. Personen i fråga bör ligga ned med armar och ben i högläge (till exempel med hjälp av några kuddar). Symtom på överdosering är extrem yrsel och/eller kraftig svindel, andningssvårigheter och mycket täta urinträngningar. Om du har glömt att ta Amloratio Om du har glömt att ta en tablett kan du fortfarande ta den upp till 12 timmar efter den tidpunkt då du vanligen tar den. Om det har gått mer än12 timmar du skulle ha tagit tabletten ska du inte ta den bortglömda dosen utan ta nästa tablett vid vanlig tid. Ta aldrig dubbel dos av Amloratio för att kompensera den missade dosen. 9

10 Om du slutar att ta Amloratio Läkaren har berättat för dig, hur länge du bör ta Amloratio. Om du avbryter behandlingen plötsligt, kan dina symtom komma tillbaka. Avbryt inte behandlingen i förtid utan att först diskutera detta med din läkare. Amloratio används vanligtvis som långtidsbehandling. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Amloratio orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Vid bedömning av biverkningarna har följande gradering använts: Mycket vanlig förekommer hos fler än 1 patient av 10 Vanliga förekommer hos färre än 1 patient av 10, men hos fler än 1 patient av 100 Mindre vanliga förekommer hos färre än 1 patient av 100, men hos fler än 1 patient av Sällsynta förekommer hos färre än 1 patient av 1 000, men hos fler än 1 patient av Mycket sällsynta förekommer hos färre än 1 patient av , okända (kan inte beräknas från tillgängliga data) Följande biverkningar har förekommit vid behandling med Amloratio: Blod och lymfvävnad Mycket sällsynta: - minskat antal vita blodkroppar, vilket kan orsaka oförklarlig feber, halsont och influensaliknande symtom (leukopeni) - minskat antal blodplättar, vilket kan leda till att blåmärken eller näsblod uppkommer lättare (trombocytopeni) Hormonsystemet Mindre vanliga: bröstförstoring hos män Störningar i ämnesomsättning Mycket sällsynta: ökad blodsockernivå Psykiska störningar Mindre vanliga: sömnstörningar, irritation, depression Sällsynta: förvirring, humörsvängningar inklusive ångest Nervsystemet Vanliga: huvudvärk (särskilt i början av behandlingen), dåsighet, yrsel, svaghetskänsla Mindre vanliga: sjukdomskänsla, muntorrhet, okontrollerad skakning (tremor), stickningar (parestesi), ökad svettning Sällsynta: smakförändringar Mycket sällsynta: smärta eller domning i händer och fötter (perifer neuropati) 10

11 Ögon Mindre vanliga: synrubbningar Öron Mindre vanliga: öronringningar eller öronsusningar (tinnitus) Hjärta Allmänna: snabba eller oregelbundna hjärtslag (hjärtklappning) Mindre vanliga: svimning, ökade hjärtslag (takykardi), bröstsmärtor, förvärrad angina kan förekomma i början av behandlingen I enstaka fall har följande biverkningar förekommit, men sambandet mellan dem och amlodipinbehandlingen är osäkerhjärtinfarkt, oregelbunden hjärtrytm och bröstsmärtor (angina pectoris) Blodcirkulation Mindre vanliga: lågt blodtryck, blodkärlsinflammation Lungor, andning och bröstkorg Mindre vanliga: andningssvårigheter, inflammation i näsans slemhinna (rinit), hosta Magsäck och tarmkanal Vanliga: illamående, matsmältningsproblem, magont Mindre vanliga: kräkningar, diarré, förstoppning, svullnad i tandköttet (gingival hyperplasi) Mycket sällsynta: inflammation i magsäcken (gastrit), inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) Lever och galla Sällsynta: ökad mängd av vissa leverenzymer; gulhet i huden eller ögonvitorna, vilket kan bero på rubbning av leverfunktionen eller leverinflammation Hud Mycket vanliga: svullnad i fotlederna Vanliga: rodnad i ansikte eller värmeökning (särskilt i början av behandlingen) Mindre vanliga: stickningar och sveda i huden (exantem), klåda, nässelutslag, håravfall, missfärgning av huden Mycket sällsynta: allergisk reaktion tillsammans med svullnad av huden i ansiktet eller armar och ben, svullnad av läppar och tunga samt svullnad av slemhinnan i munnen och svalget, vilket orsakar andnöd och sväljningssvårigheter (angioödem). Kontakta omgående en akutmottagning eller läkare, om sådana symtom förekommer. I enstaka fall har man konstaterat läkemedelsutlöst allergiskt eksem tillsammans med oregelbundna röda prickar (erythema exsudativum multiforme), eller svåra allergiska reaktioner tillsammans med blåsor i huden och slemhinnorna (fjällande dermatit, Stevens-Johnsons syndrom). Muskulatur och benvävnad Mindre vanliga: muskelkramper, ryggsmärtor, muskel- och ledsmärtor Njurar Mindre vanliga: ökat urineringsbehov Könsorgan och bröst Mindre vanliga: impotens Allmänna symtom Mindre vanliga: viktökning eller viktminskning 11

12 5. HUR AMLORATIO SKA FÖRVARAS Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet avser den sista dagen i angiven månad. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är amlodipin. Amloratio 5 mg tabletter En tablett innehåller 5 mg amlodipin (i form av besilat) Amloratio 10 mg tabletter En tablett innehåller 10 mg amlodipin (i form av besilat) - Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa (E460), kalciumvätefosfat (E341), natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat (E470b). Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Amloratio 5 mg Vita till benvita, runda, ensidigt konvexa tabletter märkta med A och 5 på sidan med brytskåra. Amloratio 10 mg Vita till benvita, runda, ensidigt konvexa tabletter märkta med A och 10 på sidan med brytskåra. Tabletterna är förpackade i PVC/PVDC/Al-blister med 10, 14, 20, 28, 30, 30 x 1, 50, 50 x 1, 56, 60, 90, 98, 100, 100 x 1, 200, eller 250 tabletter Tabletterna är förpackade i HDPE burkar med : 100 eller 250 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D Ulm, Tyskland Tillverkare Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143, Blaubeuren, Tyskland Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning: i Finland: i Sverige: ratiopharm Oy ratiopharm AB PB 67 Box Esbo S Helsingborg tel tel Denna bipacksedel godkändes senast

PAKKAUSSELOSTE. Letrozole STADA 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit. Letrotsoli

PAKKAUSSELOSTE. Letrozole STADA 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit. Letrotsoli PAKKAUSSELOSTE Letrozole STADA 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Letrotsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Riseratio 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Risedronaattinatrium

PAKKAUSSELOSTE. Riseratio 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Risedronaattinatrium PAKKAUSSELOSTE Riseratio 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen Risedronaattinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini

PAKKAUSSELOSTE. Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini PAKKAUSSELOSTE Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Apogo PEN 10mg/ml injektioneste, liuos * Apomorfiinihydrokloridi * Lyhennetty tekstissä muotoon Apogo Pen

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Apogo PEN 10mg/ml injektioneste, liuos * Apomorfiinihydrokloridi * Lyhennetty tekstissä muotoon Apogo Pen PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle Apogo PEN 10mg/ml injektioneste, liuos * Apomorfiinihydrokloridi * Lyhennetty tekstissä muotoon Apogo Pen Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Lääkkeellinen 5 kaasun keuhkofunktiokaasu AWO, lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi CO, metaani CH 4

PAKKAUSSELOSTE. Lääkkeellinen 5 kaasun keuhkofunktiokaasu AWO, lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi CO, metaani CH 4 PAKKAUSSELOSTE Lääkkeellinen 5 kaasun keuhkofunktiokaasu AWO, lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi CO, metaani CH 4 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter losartankalium/hydroklortiazid

Läs mer

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ZELDOX 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapslar, hårda Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Bipacksedel: Information till patienten Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Vetoryl 60 mg

PAKKAUSSELOSTE. Vetoryl 60 mg PAKKAUSSELOSTE Vetoryl 60 mg Kapseli, kova, koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Temomedac 5 mg hårda kapslar Temomedac 20 mg hårda kapslar Temomedac 100 mg hårda kapslar Temomedac 140 mg hårda kapslar Temomedac 180 mg hårda kapslar Temomedac

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013

B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013 B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013 Bipacksedel: Information till användaren Temomedac 5 mg hårda kapslar

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar Bipacksedel: Information till patienten Revlimid 2,5 mg hårda kapslar Revlimid 5 mg hårda kapslar Revlimid 7,5 mg hårda kapslar Revlimid 10 mg hårda kapslar Revlimid 15 mg hårda kapslar Revlimid 20 mg

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Leflunomide medac 20 mg filmdragerade tabletter leflunomid

Bipacksedel: Information till användaren. Leflunomide medac 20 mg filmdragerade tabletter leflunomid Bipacksedel: Information till användaren Leflunomide medac 20 mg filmdragerade tabletter leflunomid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

BIPACKSEDEL: IFORMATIO TILL AVÄDARE. Irinotecan medac 20 mg/ml, Koncentrat till infusionsvätska, lösning Irinotekanhydrokloridtrihydrat

BIPACKSEDEL: IFORMATIO TILL AVÄDARE. Irinotecan medac 20 mg/ml, Koncentrat till infusionsvätska, lösning Irinotekanhydrokloridtrihydrat BIPACKSEDEL: IFORMATIO TILL AVÄDARE Irinotecan medac 20 mg/ml, Koncentrat till infusionsvätska, lösning Irinotekanhydrokloridtrihydrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Spara

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension. paklitaxel

Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension. paklitaxel Bipacksedel: Information till användaren Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension paklitaxel Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin

Bipacksedel: Information till användaren. Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin Bipacksedel: Information till användaren Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du använder detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin B. BIPACKSEDEL 24 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Nexium Control 20 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje enterotablett innehåller 20 mg esomeprazol (som magnesiumtrihydrat).

Läs mer