PAKKAUSSELOSTE. Amloratio 5 mg ja 10 mg tabletit amlodipiini

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Amloratio 5 mg ja 10 mg tabletit amlodipiini"

Transkript

1 PAKKAUSSELOSTE Amloratio 5 mg ja 10 mg tabletit amlodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekissa. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Amloratio on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin otat Amloratiota 3. Miten Amloratiota otetaan 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Amloration säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ AMLORATIO ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Amloratio kuuluu ns. kalsiuminestäjien lääkeryhmään. Amloratiota käytetään: - kohonneen verenpaineen hoitoon - sydänlihaksen sepelvaltimoiden ahtautumisesta johtuvan rintakivun (eli angina pectoriksen) hoitoon tai harvinaisemman, sydämen sepelvaltimoiden seinämien lihassupisteluista johtuvan rintakivun (eli vasospastinen angina pectoriksen) hoitoon. Jos sinulla on kohonnut verenpaine, Amloratio vaikuttaa rentouttamalla verisuonia, jolloin veri virtaa helpommin niiden läpi. Jos sinulla on rintakipua, Amloratio vaikuttaa parantamalla sydänlihaksen verensaantia. Tällöin sydänlihas saa enemmän happea, minkä seurauksena rintakipu estyy. Amloratio ei lievitä rintakipua välittömästi. 2. ENNEN KUIN OTAT AMLORATIOTA Älä ota Amloratiota - jos olet allerginen (yliherkkä) amlodipiinille tai muille samankaltaisille kalsiumkanavan salpaajille (ns. dihydropyridiinijohdoksille) tai Amloration jollekin muulle aineelle (täydellinen aineluettelo, ks. kohta 6) - jos sinulla on hyvin matala verenpaine - jos sinulla on riittämätön verenvirtaus kudoksiin, minkä oireita ovat esimerkiksi matala verenpaine, heikosti tuntuva pulssi, nopea syke (sokki, myös sydänperäinen sokki). Sydänperäinen sokki tarkoittaa vaikeista sydänoireista johtuvaa sokkia. - jos sinulla on ollut sydäninfarkti neljän edeltävän viikon aikana ja olet sen seurauksena saanut sydämen vajaatoiminnan - jos sinulla on aortan ahtauma (aorttastenoosi) - jos saat sydänperäistä rintakipua myös levossa tai vain vähäisen rasituksen jälkeen (ns. epävakaa angina pectoris). 1

2 Ole erityisen varovainen Amloration suhteen Kerro lääkärille ennen hoidon aloittamista: - jos sinulla on sydämen vajaatoiminta - jos maksasi toiminta on heikentynyt - jos munuaistesi toiminta on heikentynyt. Iäkkäät potilaat Annosta tulee suurentaa varoen. Lapset ja nuoret (alle 18-vuotiaat) Amloratiota ei pidä käyttää lasten hoitoon, koska siitä ei ole riittävästi kokemusta. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Joillakin lääkkeillä (myös itsehoitolääkkeillä, rohdosvalmisteilla tai luontaistuotteilla) saattaa olla yhteisvaikutuksia Amloration kanssa. Tämä tarkoittaa, että kummankin lääkkeen vaikutus voi muuttua. Tämän vuoksi on tärkeää, että kerrot lääkärille, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä: - Verenpainelääkkeet, esim. beetasalpaajat, ACE:n estäjät, alfa-1-salpaajat ja diureetit. Amlodipiini saattaa voimistaa näiden lääkkeiden verenpainetta laskevaa vaikutusta. - Diltiatseemi (sydänlääke) saattaa tehostaa Amloration vaikutusta. - Ketokonatsoli ja itrakonatsoli (sienilääkkeitä) saattavat tehostaa Amloration vaikutusta. - HIV-proteaasinestäjät (HIV-infektion hoitoon tarkoitettuja viruslääkkeitä, esim. ritonaviiri) saattavat tehostaa Amloration vaikutusta. - Klaritromysiini, erytromysiini ja telitromysiini (antibiootteja) saattavat tehostaa Amloration vaikutusta. - Nefatsodoni (masennuslääke) saattaa tehostaa Amloration vaikutusta. - Rifampisiini ja rifabutiini (antibiootteja) saattavat heikentää Amloration vaikutusta. - Mäkikuisma (Hypericum perforatum; masennuksen hoitoon käytetty rohdosvalmiste) saattaa heikentää Amloration vaikutusta. - Deksametasoni (kortisonivalmiste) saattaa heikentää Amloration vaikutusta. - Fenobarbitaali, fenytoiini ja karbamatsepiini (epilepsialääkkeitä) saattavat heikentää Amloration vaikutusta. - Nevirapiini (viruslääke) saattaa heikentää Amloration vaikutusta. Kerro lääkärille tai apteekissa, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Amloration otto ruuan ja juoman kanssa Amloratio otetaan lasillisen nestettä (esim. veden) kera, ruuan kanssa tai tyhjään vatsaan. Raskaus ja imetys Jos olet raskaana tai tulet raskaaksi hoidon aikana, älä ota Amloratiota muutoin kuin lääkärin nimenomaisesta määräyksestä. Amlodipiinin käytöstä raskauden aikana ei ole riittävästi tietoa, jotta voitaisiin arvioida hoidosta lapselle koituvaa riskiä. Älä ota Amloratiota, jos imetät. Ota yhteys lääkäriin. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Ajaminen ja koneiden käyttö Ole varovainen ajaessasi autoa tai käyttäessäsi koneita, jos käytät tätä lääkettä. Amloratio ei välttämättä vaikuta suoraan ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Joillakin potilailla esiintyy kuitenkin verenpaineen laskuun liittyviä haittavaikutuksia, kuten huimausta tai uneliaisuutta (ks. tämän pakkausselosteen kohta 4). Tällaisia haittavaikutuksia esiintyy todennäköisimmin Amloration 2

3 käytön alussa tai annoksen suurentamisen jälkeen. Jos sinulla ilmenee näitä haittavaikutuksia, vältä autolla ajamista ja muuta valppautta edellyttävää toimintaa. 3. MITEN AMLORATIOTA OTETAAN Ota Amloratiota juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Annostus Aikuiset Amloratio 5 mg tabletit Tavanomainen aloitusannos on 1 tabletti (vastaa 5 mg amlodipiinia) kerran vuorokaudessa. Tarvittaessa lääkäri voi suurentaa annosta 2 tablettiin (vastaa 10 mg amlodipiinia) kerran vuorokaudessa. Amloratio 10 mg tabletit Tavanomainen aloitusannos on ½ tablettia (vastaa 5 mg amlodipiinia) kerran vuorokaudessa. Tarvittaessa lääkäri voi suurentaa annosta 1 tablettiin (vastaa 10 mg amlodipiinia) kerran vuorokaudessa. Lapset ja nuoret (alle 18-vuotiaat) Amlodipiinia ei pidä antaa lapsille eikä nuorille. Iäkkäät potilaat Iäkkäille potilaille ei ole määriteltyä erityistä annostusta; annosta suurennettaessa on kuitenkin noudatettava varovaisuutta. Jos sinulla on munuaisten toimintahäiriö Tavanomaista annostusta suositetaan. Amlodipiinia ei voida poistaa elimistöstä dialyysillä (keinomunuaishoito). Amloratiota tulee antaa erityistä varovaisuutta noudattaen dialyysihoidossa oleville potilaille. Jos sinulla on maksan toimintahäiriö Potilaille, joilla on maksan toiminnan häiriöitä, ei ole määritetty erillistä tarkkaa annosta. Jos sinulla on maksan toimintahäiriö, Amloratiota tulee käyttää erityisen varovaisesti (ks. myös kohta Ole erityisen varovainen Amloration suhteen ). Lääkkeen ottaminen Niele tabletit vesilasillisen kera. Voit ottaa ne joko ruuan kanssa tai tyhjään vatsaan. Jos otat enemmän Amloratiota kuin sinun pitäisi Jos sinä tai joku muu on ottanut liikaa Amloratiota, ota heti yhteys lääkäriin, ensiapuun tai Myrkytystietokeskukseen (puh tai vaihde). Kyseessä oleva henkilö tulee asettaa makuulle kädet ja jalat kohoasennossa (esimerkiksi tyynyjen päällä). Yliannoksen oireita ovat: voimakas huimaus ja/tai pyörrytys, hengitysvaikeudet, tiheä virtsaamistarve. Jos unohdat ottaa Amloratiota Jos olet unohtanut ottaa tabletin, voit edelleen ottaa sen enintään 12 tunnin kuluessa tavallisesta lääkkeenottoajankohdasta. Älä ota unohtunutta annosta, jos tavallisesta lääkkeenottoajankohdasta on kulunut yli 12 tuntia. Ota seuraava tabletti vasta tavalliseen aikaan. Älä koskaan ota kaksinkertaista amlodipiiniannosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Jos lopetat Amloration käytön Lääkäri on kertonut sinulle, kuinka pitkään sinun tulee käyttää Amloratiota. Jos lopetat hoidon yhtäkkiä, oireesi saattavat palata. Älä lopeta hoitoa sovittua aiemmin keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. 3

4 Amloratiota käytetään yleensä pitkäaikaiseen hoitoon. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Amloratiokin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekissa. Haittavaikutusten arvioinnissa on käytetty seuraavaa yleisyysluokitusta: Hyvin yleinen Yleinen Melko harvinainen Harvinainen Hyvin harvinainen ilmenee useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä ilmenee harvemmalla kuin 1 potilaalla 10:stä, mutta useammalla kuin 1 potilaalla 100:sta ilmenee harvemmalla kuin 1 potilaalla 100:sta, mutta useammalla kuin 1 potilaalla 1000:sta ilmenee harvemmalla kuin 1 potilaalla 1000:sta, mutta useammalla kuin 1 potilaalla :sta ilmenee harvemmalla kuin 1 potilaalla :sta, tuntematon (ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella) Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu Amloratio -hoidon aikana: Veri ja imukudos Hyvin harvinaiset: - veren valkosolujen väheneminen (leukopenia), mikä saattaa aiheuttaa selittämätöntä kuumetta, kurkkukipua ja flunssankaltaisia oireita - verihiutaleiden väheneminen (trombosytopenia), mikä saattaa aiheuttaa herkkää mustelmanmuodostusta tai nenäverenvuotoa Umpieritys Melko harvinaiset: rintojen suureneminen miehillä Aineenvaihdunta ja ravitsemus Hyvin harvinaiset: verensokeripitoisuuden kohoaminen Psyykkiset haitat Melko harvinaiset: unihäiriöt, ärtyisyys, masentuneisuus Harvinaiset: sekavuus; mielialan vaihtelut, mm. ahdistuneisuus Hermosto Yleiset: päänsärky (erityisesti hoidon alussa), uneliaisuus, huimaus, voimattomuus Melko harvinaiset: huonovointisuus, suun kuivuus, hallitsematon vapina, ihon pistely tai kihelmöinti (tuntoharhat eli parestesiat), lisääntynyt hikoilu Harvinaiset: makuaistin muutokset Hyvin harvinaiset: käsien ja jalkojen kipu tai puutuminen (ääreishermosairaus eli perifeerinen neuropatia) Silmät Melko harvinaiset: näköaistin häiriöt 4

5 Korvat Melko harvinaiset: korvien soiminen tai suhina (tinnitus) Sydän Yleiset: sydämen nopeutunut ja epäsäännöllinen sykintä (sydämentykytys) Melko harvinaiset: pyörtyminen, sydämen tiheälyöntisyys (takykardia), rintakipu, rintakivun pahenemista saattaa esiintyä hoidon alussa Yksittäistapauksissa on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, mutta niiden yhteys amlodipiinihoitoon on epävarma: sydäninfarkti, rytmihäiriöt ja rintakipu (angina pectoris) Verisuonisto Melko harvinaiset: matala verenpaine, verisuonitulehdus Keuhkot, hengitys ja rintakehä Melko harvinaiset: hengitysvaikeudet, nenän limakalvon tulehdus (nuha), yskä Vatsa ja suolisto Yleiset: pahoinvointi, ruuansulatushäiriöt, mahakipu Melko harvinaiset: oksentelu, ripuli, ummetus, ikenien turvotus (ienhyperplasia) Hyvin harvinaiset: mahan seinämän tulehdus (gastriitti), haimatulehdus (pankreatiitti) Maksa ja sappi Harvinaiset: eräiden maksaentsyymien määrän suureneminen; ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus, joka voi johtua poikkeavasta maksan toiminnasta tai maksatulehduksesta Iho Hyvin yleiset: nilkkojen turvotus Yleiset: kasvojen punoitus ja kuumotus (erityisesti hoidon alussa) Melko harvinaiset: ihon pistely ja kihelmöinti (eksanteema), kutina, nokkosihottuma, hiustenlähtö, ihon värimuutokset Hyvin harvinaiset: allerginen reaktio, jossa kasvojen tai raajojen iho, huulet tai kieli, suun ja kurkun limakalvot turpoavat, mikä aiheuttaa hengenahdistusta ja nielemisvaikeutta (angioedeema). Ota yhteys ensiapuun tai lääkäriin heti, jos näitä oireita esiintyy. Yksittäistapauksissa on havaittu lääkeperäistä allergista ihottumaa, johon liittyy epäsäännöllisiä punaisia läiskiä (monimuotoinen punavihoittuma), tai vaikeita allergisia reaktioita, joihin liittyy ihon ja limakalvojen rakkulointia (kesivä/hilsehtivä ihottuma, Stevens-Johnsonin oireyhtymä). Luusto ja lihakset Melko harvinaiset: lihaskrampit, selkäkipu, lihas- ja nivelkipu Munuaiset Melko harvinaiset: tihentynyt virtsaamistarve Sukupuolielimet ja rinnat Melko harvinaiset: impotenssi Yleisoireet Melko harvinaiset: painonnousu tai -lasku 5. AMLORATION SÄILYTTÄMINEN Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä Amloratiota pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. 5

6 Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Vie käyttämättömät lääkkeet apteekkiin hävitettäväksi. Näin suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Amloratio sisältää - Vaikuttava aine on amlodipiinibesilaatti. Amloratio 5 mg tabletit Yksi tabletti sisältää 5 mg amlodipiinia (besilaattina) Amloratio 10 mg tabletit Yksi tabletti sisältää 10 mg amlodipiinia (besilaattina) - Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa (E460), kalsiumvetyfosfaatti (E341), natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A) ja magnesiumstearaatti (E470b). Lääkevalmisteen kuvaus Amloratio 5 mg tabletit Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, toiselta puolelta kupera tabletti, jossa jakouurteisella puolella on merkinnät A ja 5. Amloratio 10 mg tabletit Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, toiselta puolelta kupera tabletti, jossa jakouurteisella puolella on merkinnät A ja 10. Pakkauskoot PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkaus: 10, 14, 20, 28, 30, 30 x 1, 50, 50 x 1, 56, 60, 90, 98, 100, 100 x 1, 200, 250 tablettia HDPE purkki: 100 ja 250 tablettia Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ratiopharm GmbH, Ulm, Saksa Valmistaja Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: ratiopharm Oy, PL 67, Espoo Puh: Tämä seloste on päivitetty

7 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Amloratio 5 mg och 10 mg tabletter amlodipin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada andra, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om någon av biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Amloratio är och vad det används för 2. Innan du tar Amloratio 3. Hur du tar Amloratio 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Amloratio ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD AMLORATIO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Amloratio hör till en grupp av läkemedel som kallas kalciumantagonister (kalciumblockerare). - Amloratio används för behandling avhögt blodtryck - bröstsmärtor som beror på förträngning av kranskärlen i hjärtmuskeln (angina pectoris eller kärlkramp) eller den mer sällsynta formen av bröstsmärta som orsakas av kramper i hjärtmuskelns kranskärli hjärtat. Om du har högt blodtryck fungerar Amloratio genom att läkemedlet får blodkärlen att slappna av och på så sätt cirkulerar blodet lättare i blodkärlen. Om du har angina, fungerar Amloratio genom att det ökar tillförseln av blod till hjärtmuskeln. På så sätt får hjärtmuskeln mer syre och därmed uppkommer inga bröstsmärtor. Amloratio ger inte omedelbar lindring av bröstsmärtor orsakade av angina pectoris. 2. INNAN DU TAR AMLORATIO Ta inte Amloratio - om du är allergisk (överkänslig) mot amlodipin eller andra kalciumkanalblockerare av samma typ (s.k. dihydropyridinderivat) eller mot något annat ämne i Amloratio (för fullständig förteckning över hjälpämnen, se punkt 6) - om du har mycket lågt blodtryck - om du har otillräckligt blodflöde till vävnaderna, vilket yttrar sig exempelvis som lågt blodtryck, låg puls, snabba hjärtslag (chock, även kardiogen chock). Kardiogen chock betyder en sådan chock som orsakas av mycket svåra hjärtbesvär. - om du har hjärtsvikt, som beror på en hjärtattack som inträffat de senaste fyra veckorna - om du har förträngning av aorta (aortastenos) - om du har hjärtrelaterade bröstsmärtor också vid vila eller vid endast lindrig ansträngning (instabil angina pectoris). 7

8 Var särskilt försiktig med Amloratio Informera din läkare innan behandlingen börjar: - om du har hjärtsvikt - om du har nedsatt leverfunktion - om du har nedsatt njurfunktion. Äldre patienter Dosen bör ökas försiktigt. Barn och ungdomar (under 18 år) Amloratio bör inte användas vid behandling av barn, eftersom erfarenheterna är otillräckliga. Användning av andra läkemedel Vissa läkemedel (inklusive receptfria läkemedel samt naturläkemedel eller naturprodukter) kan påverka eller påverkas av Amloratio. Detta innebär att båda läkemedlens effekt kan ändras. Därför är det viktigt att du informerar din läkare, om du använder något av följande läkemedel: - Läkemedel för behandling av högt blodtryck, t.ex. betablockerare, ACE-hämmare, alfa-1- blockerare och urindrivande medel. Amlodipin kan öka den blodtryckssänkande effekten av dessa läkemedel. - Diltiazem (hjärtmedicin) kan öka effekten av Amloratio. - Ketokonazol och itrakonazol (läkemedel mot svamp) kan öka effekten av Amloratio. - HIV-proteashämmare (antivirusläkemedel för behandling av HIV-infektioner, t.ex. ritonavir) kan öka effekten av Amloratio. - Klaritromycin, erytromycin och telitromycin (antibiotika) kan öka effekten av Amloratio. - Nefazodon (läkemedel mot depression) kan öka effekten av Amloratio. - Rifampicin och rifabutin (antibiotika) kan minska effekten av Amloratio. - Johannesört (hypericum perforatum; naturmedel som används vid behandling av depression) kan försämra effekten av Amloratio. - Dexametason (kortison) kan minska effekten av Amloratio. - Fenobarbital, fenytoin och karbamazepin (epilepsiläkemedel) kan försämra effekten av Amloratio. - Nevirapin (antivirusläkemedel) kan minska effekten av Amloratio. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Användning av Amloratio med mat och dryck Amloratio bör tas tillsammans med vätska (t.ex. ett glas vatten) och kan tas med eller utan mat. Graviditet och amning Om du är gravid eller blir gravid under behandlingen, ska du inte ta Amloratio om inte din läkare uttryckligen ordinerat det. Det finns inte tillräckligt med kunskap för att man ska kunna utvärdera risken för barnet om du tar amlodipin under graviditet. Ta inte Amloratio, om du ammar. Kontakta din läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Körförmåga och användning av maskiner Iaktta försiktighet när du kör eller använder maskiner när du tar detta läkemedel. Amloratio behöver inte nödvändigtvis direkt påverka din körförmåga eller förmågan att använda maskiner. Hos somliga patienter förekommer emellertid biverkningar vid lågt blodtryck, såsom yrsel eller dåsighet (se punkt 4, Eventuella biverkningar). Sådana biverkningar förekommer oftare när man just börjat använda 8

9 Amloratio eller efter att dosen har ökats. Om du får sådana biverkningar, ska du undvika bilkörning och andra sysslor som kräver uppmärksamhet. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon och/eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 3. HUR DU TAR AMLORATIO Ta alltid Amloratio tabletter enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosering Vuxna Amloratio 5 mg Vanlig startdos är 1 tablett (motsvarande 5 mg amlodipin) en gång dagligen. Vid behov kan läkaren öka dosen till 2 tabletter (motsvarande 10 mg amlodipin) en gång dagligen. Amloratio 10 mg Vanlig startdos är ½ tablett (motsvarande 5 mg amlodipin) en gång dagligen. Vid behov kan läkaren öka dosen till 1 tablett (motsvarande 10 mg amlodipin) en gång dagligen. Barn och ungdomar (under 18 år) Amlodipin bör inte ges till barn eller ungdomar. Äldre patienter Det finns ingen särskild dosering för äldre patienter. Försiktighet bör emellertid iakttas vid dosökning. Om du har njurproblem Vanlig dosering rekommenderas. Amlodipin kan inte avlägsnas från kroppen genom dialys (konstgjord njure). Extra försiktighet bör iakttas då Amloratio ordineras till patienter som får dialysbehandling. Om du har leverproblem Någon exakt dos har inte fastställts för patienter med leverproblem. Om du har leverproblem bör särskild försiktighet iakttas vid användning av Amloratio (se också punkten Var särskilt försiktig med Amloratio ). Hur du tar läkemedlet Svälj tabletterna med ett glas vatten. Du kan ta dem tillsammans med mat eller utan. Om du har tagit för stor mängd av Amloratio Om du eller någon annan har tagit för mycket Amloratio, ska du genast kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen giftinformationscentralen (tel 112 (i Sverige), eller växel (i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning. Personen i fråga bör ligga ned med armar och ben i högläge (till exempel med hjälp av några kuddar). Symtom på överdosering är extrem yrsel och/eller kraftig svindel, andningssvårigheter och mycket täta urinträngningar. Om du har glömt att ta Amloratio Om du har glömt att ta en tablett kan du fortfarande ta den upp till 12 timmar efter den tidpunkt då du vanligen tar den. Om det har gått mer än12 timmar du skulle ha tagit tabletten ska du inte ta den bortglömda dosen utan ta nästa tablett vid vanlig tid. Ta aldrig dubbel dos av Amloratio för att kompensera den missade dosen. 9

10 Om du slutar att ta Amloratio Läkaren har berättat för dig, hur länge du bör ta Amloratio. Om du avbryter behandlingen plötsligt, kan dina symtom komma tillbaka. Avbryt inte behandlingen i förtid utan att först diskutera detta med din läkare. Amloratio används vanligtvis som långtidsbehandling. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Amloratio orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Vid bedömning av biverkningarna har följande gradering använts: Mycket vanlig förekommer hos fler än 1 patient av 10 Vanliga förekommer hos färre än 1 patient av 10, men hos fler än 1 patient av 100 Mindre vanliga förekommer hos färre än 1 patient av 100, men hos fler än 1 patient av Sällsynta förekommer hos färre än 1 patient av 1 000, men hos fler än 1 patient av Mycket sällsynta förekommer hos färre än 1 patient av , okända (kan inte beräknas från tillgängliga data) Följande biverkningar har förekommit vid behandling med Amloratio: Blod och lymfvävnad Mycket sällsynta: - minskat antal vita blodkroppar, vilket kan orsaka oförklarlig feber, halsont och influensaliknande symtom (leukopeni) - minskat antal blodplättar, vilket kan leda till att blåmärken eller näsblod uppkommer lättare (trombocytopeni) Hormonsystemet Mindre vanliga: bröstförstoring hos män Störningar i ämnesomsättning Mycket sällsynta: ökad blodsockernivå Psykiska störningar Mindre vanliga: sömnstörningar, irritation, depression Sällsynta: förvirring, humörsvängningar inklusive ångest Nervsystemet Vanliga: huvudvärk (särskilt i början av behandlingen), dåsighet, yrsel, svaghetskänsla Mindre vanliga: sjukdomskänsla, muntorrhet, okontrollerad skakning (tremor), stickningar (parestesi), ökad svettning Sällsynta: smakförändringar Mycket sällsynta: smärta eller domning i händer och fötter (perifer neuropati) 10

11 Ögon Mindre vanliga: synrubbningar Öron Mindre vanliga: öronringningar eller öronsusningar (tinnitus) Hjärta Allmänna: snabba eller oregelbundna hjärtslag (hjärtklappning) Mindre vanliga: svimning, ökade hjärtslag (takykardi), bröstsmärtor, förvärrad angina kan förekomma i början av behandlingen I enstaka fall har följande biverkningar förekommit, men sambandet mellan dem och amlodipinbehandlingen är osäkerhjärtinfarkt, oregelbunden hjärtrytm och bröstsmärtor (angina pectoris) Blodcirkulation Mindre vanliga: lågt blodtryck, blodkärlsinflammation Lungor, andning och bröstkorg Mindre vanliga: andningssvårigheter, inflammation i näsans slemhinna (rinit), hosta Magsäck och tarmkanal Vanliga: illamående, matsmältningsproblem, magont Mindre vanliga: kräkningar, diarré, förstoppning, svullnad i tandköttet (gingival hyperplasi) Mycket sällsynta: inflammation i magsäcken (gastrit), inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) Lever och galla Sällsynta: ökad mängd av vissa leverenzymer; gulhet i huden eller ögonvitorna, vilket kan bero på rubbning av leverfunktionen eller leverinflammation Hud Mycket vanliga: svullnad i fotlederna Vanliga: rodnad i ansikte eller värmeökning (särskilt i början av behandlingen) Mindre vanliga: stickningar och sveda i huden (exantem), klåda, nässelutslag, håravfall, missfärgning av huden Mycket sällsynta: allergisk reaktion tillsammans med svullnad av huden i ansiktet eller armar och ben, svullnad av läppar och tunga samt svullnad av slemhinnan i munnen och svalget, vilket orsakar andnöd och sväljningssvårigheter (angioödem). Kontakta omgående en akutmottagning eller läkare, om sådana symtom förekommer. I enstaka fall har man konstaterat läkemedelsutlöst allergiskt eksem tillsammans med oregelbundna röda prickar (erythema exsudativum multiforme), eller svåra allergiska reaktioner tillsammans med blåsor i huden och slemhinnorna (fjällande dermatit, Stevens-Johnsons syndrom). Muskulatur och benvävnad Mindre vanliga: muskelkramper, ryggsmärtor, muskel- och ledsmärtor Njurar Mindre vanliga: ökat urineringsbehov Könsorgan och bröst Mindre vanliga: impotens Allmänna symtom Mindre vanliga: viktökning eller viktminskning 11

12 5. HUR AMLORATIO SKA FÖRVARAS Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet avser den sista dagen i angiven månad. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är amlodipin. Amloratio 5 mg tabletter En tablett innehåller 5 mg amlodipin (i form av besilat) Amloratio 10 mg tabletter En tablett innehåller 10 mg amlodipin (i form av besilat) - Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa (E460), kalciumvätefosfat (E341), natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat (E470b). Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Amloratio 5 mg Vita till benvita, runda, ensidigt konvexa tabletter märkta med A och 5 på sidan med brytskåra. Amloratio 10 mg Vita till benvita, runda, ensidigt konvexa tabletter märkta med A och 10 på sidan med brytskåra. Tabletterna är förpackade i PVC/PVDC/Al-blister med 10, 14, 20, 28, 30, 30 x 1, 50, 50 x 1, 56, 60, 90, 98, 100, 100 x 1, 200, eller 250 tabletter Tabletterna är förpackade i HDPE burkar med : 100 eller 250 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D Ulm, Tyskland Tillverkare Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143, Blaubeuren, Tyskland Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning: i Finland: i Sverige: ratiopharm Oy ratiopharm AB PB 67 Box Esbo S Helsingborg tel tel Denna bipacksedel godkändes senast

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Amlodipin Bluefish 5 mg tabletter Amlodipin Bluefish 10 mg tabletter. Amlodipin.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Amlodipin Bluefish 5 mg tabletter Amlodipin Bluefish 10 mg tabletter. Amlodipin. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Amlodipin Bluefish 5 mg tabletter Amlodipin Bluefish 10 mg tabletter Amlodipin. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Amlodipine Teva 5 mg tabletter Amlodipine Teva 10 mg tabletter. amlodipin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Amlodipine Teva 5 mg tabletter Amlodipine Teva 10 mg tabletter. amlodipin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Amlodipine Teva 5 mg tabletter Amlodipine Teva 10 mg tabletter amlodipin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna

Läs mer

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen anastrotsoli Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE Nizoral 20 mg/ml shampoo Ketokonatsoli

PAKKAUSSELOSTE Nizoral 20 mg/ml shampoo Ketokonatsoli PAKKAUSSELOSTE Nizoral 20 mg/ml shampoo Ketokonatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee käyttää Nizoral-shampoota

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti. Fluvastatiini

PAKKAUSSELOSTE. Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti. Fluvastatiini PAKKAUSSELOSTE Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti Fluvastatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Vimovo 500 mg/20 mg depottabletit Naprokseeni ja esomepratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Vimovo 500 mg/20 mg depottabletit Naprokseeni ja esomepratsoli PAKKAUSSELOSTE 1 PAKKAUSSELOSTE Vimovo 500 mg/20 mg depottabletit Naprokseeni ja esomepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

LACRI-LUBE Silmävoide

LACRI-LUBE Silmävoide PAKKAUSSELOSTE LACRI-LUBE Silmävoide Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Jos tarvitset selosteen, jonka kirjasinkoko on suurempi, soita: Allergan Norden AB, puh. 0800-115

Läs mer

Miten lääkevalmiste vaikuttaa Aciclovir Ranbaxy vaikuttaa estämällä herpesviruksen lisääntymistä.

Miten lääkevalmiste vaikuttaa Aciclovir Ranbaxy vaikuttaa estämällä herpesviruksen lisääntymistä. Pakkausseloste Aciclovir Ranbaxy tabletit 200 mg Aciclovir Ranbaxy tabletit 400 mg Aciclovir Ranbaxy tabletit 800 mg Muista, että lääkäri on voinut määrätä lääkettä muuhun tarkoitukseen ja/tai toisella

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Riseratio 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Risedronaattinatrium

PAKKAUSSELOSTE. Riseratio 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Risedronaattinatrium PAKKAUSSELOSTE Riseratio 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen Risedronaattinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ZELDOX 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapslar, hårda Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Metformin Teva 850 mg filmdragerade tabletter metforminhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård. hydroxikarbamid

Bipacksedel: information till användaren. Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård. hydroxikarbamid Bipacksedel: information till användaren Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård hydroxikarbamid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille PAKKAUSSELOSTE Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Gleptosil vet. 200 mg Fe 3+ /ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Lapset ja nuoret 2. ENNEN KUIN OTAT CIPROFLOXACIN TEVAA

Lapset ja nuoret 2. ENNEN KUIN OTAT CIPROFLOXACIN TEVAA Pakkausseloste: tietoja käyttäjälle Ciprofloxacin Teva 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Ciprofloxacin Teva 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen Ciprofloxacin Teva 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Läs mer

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Sirdalud 2 mg tablet och Sirdalud 4 mg tablet Sirdalud Retard 6 mg depotkapsel, hård Tizanidinhydroklorid Läs noga

Läs mer

VISCLEAR 0,5 mg/ml silmätipat, liuos

VISCLEAR 0,5 mg/ml silmätipat, liuos PAKKAUSSELOSTE VISCLEAR 0,5 mg/ml silmätipat, liuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter risedronatnatrium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Letrozole STADA 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit. Letrotsoli

PAKKAUSSELOSTE. Letrozole STADA 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit. Letrotsoli PAKKAUSSELOSTE Letrozole STADA 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Letrotsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt. BIPACKSEDEL 1 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning Pressaft från röd solhatt. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Nicotinell Mint ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel. 1 mg och 2 mg sugtablett

Nicotinell Mint ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel. 1 mg och 2 mg sugtablett Nicotinell Mint 1 mg och 2 mg sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Nicotinell Mint sugtablett måste trots det

Läs mer

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin Mint 2 mg sugtablett Nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE Octreotide Hospira 50 mikrogrammaa/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 100 mikrogrammaa/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 200 mikrogrammaa/ml injektioneste,

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

BIPACKSEDEL. Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett. Letrozol. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

BIPACKSEDEL. Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett. Letrozol. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. BIPACKSEDEL Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett Letrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen - Om du har

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer

PROTELOS PAKKAUSSELOSTE 6/2015

PROTELOS PAKKAUSSELOSTE 6/2015 PROTELOS PAKKAUSSELOSTE 6/2015 29 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle PROTELOS 2 g rakeet oraalisuspensiota varten Strontiumranelaatti Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray. Sumatriptan

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray. Sumatriptan BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray Sumatriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning CANESTEN Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Canesten måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

Nicotinell Mint sugtabletter

Nicotinell Mint sugtabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Nicotinell Mint sugtabletter 1 mg och 2 mg sugtablett nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel

Läs mer

ZOLOFT 25 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter

ZOLOFT 25 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter 16 juni 2005 Zoloft Pfizer Filmdragerad tablett 50 mg vita, avlånga, med skåra, 10,3 4,2 mm, märkta ZLT-50 Antidepressivum (selektiv serotoninåterupptagshämmare) Aktiv substans Sertralinhydroklorid Fråga

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE JAPOL, tipat, liuos R.M. 0013/16-01-01Rantaminttuöljy Mentha arvensis L. var. piperascens Malinv. EX Holmes. sekä Mentha arvensis L. var. glabrata (Benth) Fern. PERINTEINEN

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjat använda detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjat använda detta läkemedel. Ranitidin Sandoz 150 mg och 300 mg brustablett Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjat använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini

PAKKAUSSELOSTE. Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini PAKKAUSSELOSTE Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR. buckal fentanyltablett. För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga

FRÅGOR OCH SVAR. buckal fentanyltablett. För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga FRÅGOR OCH SVAR buckal fentanyltablett För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga 1 VIKTIGT Du har ordinerats läkemedlet Effentora för behandling av genombrottssmärta orsakad av cancer. Effentora

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bikalutamid medac 50 mg, filmdragerade tabletter Bikalutamid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bikalutamid medac 50 mg, filmdragerade tabletter Bikalutamid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Bikalutamid medac 50 mg, filmdragerade tabletter Bikalutamid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. CLAMOVET 400 mg/100 mg tabletit koiralle

PAKKAUSSELOSTE. CLAMOVET 400 mg/100 mg tabletit koiralle PAKKAUSSELOSTE CLAMOVET 400 mg/100 mg tabletit koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

Filmdragerad tablett 10 mg (orange, runda med Bayer-logon på ena sidan och 10 på den andra) Medel vid erektil dysfunktion

Filmdragerad tablett 10 mg (orange, runda med Bayer-logon på ena sidan och 10 på den andra) Medel vid erektil dysfunktion 16 juni 2005 Levitra Bayer Filmdragerad tablett 10 mg (orange, runda med Bayer-logon på ena sidan och 10 på den andra) Medel vid erektil dysfunktion Aktiv substans Vardenafildihydroklorid Välj förpackning

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin B. BIPACKSEDEL 24 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara

Läs mer

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter 16 juni 2005 Cipramil Lundbeck Filmdragerad tablett 20 mg ovala, vita, skårade märkta C och N symmetriskt vid skåran Antidepressivum, selektiv 5-HT-återupptagshämmare Aktiv substans Citalopramhydrobromid

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Apogo PEN 10mg/ml injektioneste, liuos * Apomorfiinihydrokloridi * Lyhennetty tekstissä muotoon Apogo Pen

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Apogo PEN 10mg/ml injektioneste, liuos * Apomorfiinihydrokloridi * Lyhennetty tekstissä muotoon Apogo Pen PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle Apogo PEN 10mg/ml injektioneste, liuos * Apomorfiinihydrokloridi * Lyhennetty tekstissä muotoon Apogo Pen Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Bipacksedel: information till användaren Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Bipacksedel: Information till patienten Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Prilocard1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg tabletit koirille

PAKKAUSSELOSTE. Prilocard1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg tabletit koirille PAKKAUSSELOSTE Prilocard1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg tabletit koirille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

Nicotinell Fruit/Mint/Lakrits

Nicotinell Fruit/Mint/Lakrits Nicotinell Fruit/Mint/Lakrits 2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för Dig. Dessa läkemedel är receptfria. Nicotinell medicinska

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster. Lidokain/Tetrakain

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster. Lidokain/Tetrakain BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster Lidokain/Tetrakain Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Cholestagel 625 mg filmdragerade tabletter colesevelamhydroklorid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Cholestagel 625 mg filmdragerade tabletter colesevelamhydroklorid B. BIPACKSEDEL 21 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Cholestagel 625 mg filmdragerade tabletter colesevelamhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. -

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NorLevo 1,5 mg tablett Levonorgestrel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NorLevo

Läs mer

21 mg/24 timmar, 14 mg /24 timmar, 7 mg/24 timmar Depotplåster Nikotin

21 mg/24 timmar, 14 mg /24 timmar, 7 mg/24 timmar Depotplåster Nikotin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin Clear 21 mg/24, 14 mg /24, 7 mg/24 Depotplåster Nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Lomustine medac 40 mg kapslar, hård

Bipacksedel: Information till användaren. Lomustine medac 40 mg kapslar, hård Bipacksedel: Information till användaren Lomustine medac 40 mg kapslar, hård Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara

Läs mer

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare 2 2 Innehåll Inledning Om: Cancer Vad är cancer? Vad är lungcancer? Vad är ALK-positiv

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

150527_v6.0_Imn_PI_SV

150527_v6.0_Imn_PI_SV Bipacksedel: Information till patienten Imnovid 1 mg hårda kapslar Imnovid 2 mg hårda kapslar Imnovid 3 mg hårda kapslar Imnovid 4 mg hårda kapslar pomalidomid Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 500 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 500 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Axilur vet 500 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Intervet

Läs mer

Intag av andra läkemedel Tala med din läkare innan du börjar använda bikalutamid om du använder eller nyligen använt något av följande läkemedel:

Intag av andra läkemedel Tala med din läkare innan du börjar använda bikalutamid om du använder eller nyligen använt något av följande läkemedel: BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Bikalutamid medac 50 mg, filmdragerade tabletter Aktiv substans: bikalutamid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna bipacksedel,

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Livial 2,5 mg tabletter tibolon Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara denna

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Sildenafilcitrat

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Sildenafilcitrat BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Sildenafilcitrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucosine 625 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN B. BIPACKSEDEL 54 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tarceva 25 mg filmdragerade tabletter Tarceva 100 mg filmdragerade tabletter Tarceva 150 mg filmdragerade tabletter Erlotinib Läs noga igenom

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Nicorette 2 och 4 mg medicinskt tuggummi Nicorette Mint 2 och 4 mg medicinskt tuggummi Nicorette Pepparmint 2 och 4 mg medicinskt tuggummi Nicorette Fruktmint 2

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Renagel, 400 mg filmdragerade tabletter sevelamer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Renagel, 400 mg filmdragerade tabletter sevelamer B. BIPACKSEDEL 44 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Renagel, 400 mg filmdragerade tabletter sevelamer Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna bipacksedel,

Läs mer

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Omeprazol Teva vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka dina besvär av halsbränna och sura uppstötningar utan läkarhjälp.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Levitra 20 mg filmdragerade tabletter Vardenafil

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Levitra 20 mg filmdragerade tabletter Vardenafil BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Levitra 20 mg filmdragerade tabletter Vardenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva

Läs mer

140620_V18.0_Thal_EU_PI_SV

140620_V18.0_Thal_EU_PI_SV Bipacksedel: Information till användaren Thalidomide Celgene 50 mg hårda kapslar Talidomid VARNING Talidomid orsakar fosterskador och fosterdöd. Ta inte talidomid om du är gravid eller kan bli gravid.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter losartankalium/hydroklortiazid

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Lääkkeellinen 5 kaasun keuhkofunktiokaasu AWO, lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi CO, metaani CH 4

PAKKAUSSELOSTE. Lääkkeellinen 5 kaasun keuhkofunktiokaasu AWO, lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi CO, metaani CH 4 PAKKAUSSELOSTE Lääkkeellinen 5 kaasun keuhkofunktiokaasu AWO, lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi CO, metaani CH 4 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) EMA/183255/2015 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (risk management plan, RMP) för Ristempa som beskriver de

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer