Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 1(45) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl Beslutande Bo Bergman, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Gunilla Aronsson, c Silva Andersson,s Per-Inge Petterson, c Ove Engkvist, s Lars Rosander, c 62-73, 83 Tomas Söreling, s Torbjörn Wirsenius, fp Tommy Ejnarsson, v Bo Fransson, c Pia Rydh, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Lennart Michanek, mp Britt Olsson, sekreterare Patrik Axelsson, v Ove Johansson 62 Åsa Axheden 63 Zeinab Fazli 63 Anna Aleljung 63 Anders Helgée 63 Mats Stenström 69, 83 Gunnel Stark 69, 83 Mattias Karlsson 69, 83 Utses att justera Tommy Ejnarsson Bo Fransson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Bo Bergman... Tommy Ejnarsson Bo Fransson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson

2 2(45) KS 62/2008 Information om Målilla MK speedway Ove Johansson från speedway-sektionen, Målilla MK informerar om verksamheten och framtidsvisioner. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tackar för informationen.

3 Länsstyrelsen Miljö- och byggnadschefen Kanslichefen 3(45) KS 63/2008 Dnr 2007/ Gamla batterifabriksområdet i Hultsfred Jurist Zeinab Fazli, handläggare Åsa Axheden och Anna Aleljung från länsstyrelsens miljöenhet redovisar ärendets gång och nuläget. Ärendet har hög prioritet. Vid tidigare redogörelse i kommunstyrelsen av miljö- och byggnadschefen Anders Helgée beslutade kommunstyrelsen att bjuda in länsstyrelsen för mer information. Arbetsutskottet beslutade vidare att kanslichefen Magnus Blomberg i samråd med miljö- och byggnadschefen Anders Helgée fick uppdraget att sätta samman en skrivelse där kommunen belyser problemen allmänt när företag lämnar fastigheter som kan befaras vara förorenade. Denna skrivelse ska skickas till miljöministern efter kommunstyrelsens sammanträde i juni när ytterligare redovisning skett av länsstyrelsen. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 617/07 Kommunstyrelsen 49/08 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tackar för informationen och ger miljö- och byggnadschefen uppdrag att hålla kontakt för fortsatt information i ärendet.

4 Kommunfullmäktige 4(45) KS 64/2008 Dnr 2007/ Policy friskvård, tobak och parfym Personalkontoret har tidigare redovisat förslag till hälso- och friskvårdspolicy i arbetsutskottet 653/ Ett reviderat förslag har tagits fram utifrån de diskussioner som togs upp då samt uppdrag att efterhöra fackliga organisationer. Bakgrund I Hultsfreds kommuns personalpolicy framgår att Hultsfreds kommun ska verka för att förbättra arbetsmiljön genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt arbeta aktivt med friskvård, hälsoarbete inklusive utveckling av rehabiliteringsarbetet. Vi anser att hälso- och friskvårdsarbetet är viktigt för oss som kommun och för våra anställda. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för goda arbetsprestationer. Enligt tobakslagen (SFS 1993:581) framgår att arbetsgivaren svarar för att en arbetstagare inte utsätts för tobaksrök mot sin vilja i den arbetslokal där arbetstagaren arbetar. Varje arbetsplats ska arbeta aktivt för att minimera risken för passiv rökning. För mer bakgrund till tobaksfri arbetsmiljö finns information i särskild bilaga. Med tobak menar vi både rökning och snusning. Denna policy innehåller en beskrivning av vilka friskvårdsaktiviteter som Hultsfreds kommun erbjuder samt hur vi arbetar med tobaks- och parfymfrågan. Vision Hultsfreds kommun ska vara en verksamhet som genomsyras av hälso- och friskvårdarbete. Mål Målet med hälso- och friskvårdsarbetet är att personalens välmående ska öka så att sjukdagarna minskar. Vi strävar mot en totalt tobaksfri arbetsmiljö inom några år. Målet är också att våra lokaler blir tillgängliga för alla, även allergiker. Uppmuntra och underlätta för personal som är motiverad till att sluta röka. Rökavvänjningsgrupper kan genomföras i samarbete med företagshälsan Sensia.

5 5(45) Rökning får endast förekomma på särskilt anvisade platser utomhus, avskilt från arbetsplatsen och dess närområden. Arbetsledaren anvisar plats. Begränsa din tobaksanvändning under arbetsdagen! Tänk på att rök sätter sig i kläderna och på så vis kan besvära allergiker. Parfym och liknande, till exempel rakvatten, ska användas sparsamt i kommunala lokaler. Om du har allergiker på din arbetsplats bör du visa hänsyn och avstå från parfymerade/doftande produkter. Ansvar Alla anställda har ett egenansvar för sin hälsa. Den närmaste chefen är ansvarig för att informera om hälsopolicyn samt att uppmuntra och stödja olika friskvårdsaktiviteter. Till sin hjälp har chefen ett friskvårdsombud som finns på varje arbetsplats. Uppföljning Uppföljning och uppdatering av hälsopolicyn ska göras av personalkontoret vid behov. Till förslaget hör också två bilagor, bilaga ett handlar om bakgrund till en tobaksfri arbetsplats och bilaga två om vilka friskvårdsaktiviteter som kommunen erbjuder. Arbetsutskottets beslutade att till kommande uppföljning ska komplettering om hantering vid inköp av ny elektronikutrustning till policyn ske samt att överväga bör till ska vid stycket om allergiker på arbetsplatsen. bör (ändras till ska) du visa hänsyn och avstå. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 210/07, 341/07, 256/08 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till Hälsopolicy.

6 Kommunfullmäktige 6(45) KS 65/2008 Dnr 2008/ Fordonspolicy för Hultsfreds kommun Personalkontoret lämnar förslag till en uppdaterad fordonspolicy enligt nedan: Denna policy gäller trafiksäkerhets- och miljöaspekter på resor i tjänsten. Det är samtliga chefers ansvar att informera berörd personal om denna. Trafiksäkerhets- och miljöarbetet ska kontinuerligt förbättras vilket innebär att kravspecifikationen ska ses över och vid behov uppdateras varje år. Undantag från fordonspolicyn ska fattas av respektive nämnd och rapporteras till inköpschef. Hultsfreds kommun strävar i alla lägen efter att förebygga riskerna för att någon av våra anställda kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även trafiksäkerheten och gäller oavsett om den anställde kör med kommunens fordon, med egen bil eller om cykel används. I första hand förespråkas kollektivt resande. Hultsfreds kommun ska: varje år, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, gå igenom verksamheten och inventera och identifiera de risker som våra anställda utsätts för vid resor i tjänsten. Alla risker ska bedömas efter allvarlighetsgrad varje år gå igenom trafiksäkerhetspolicyn och vid behov uppdatera denna se till att samtliga medarbetare har den kunskap, motivation, information och utbildning som krävs för att följa policyn följa upp att medarbetarna till alla delar lever upp till den gällande policyn följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla sig à jour om nya lagar och förordningar. Anställda inom Hultsfreds kommun ska: följa de lagar och regler som finns för trafikanter, exempelvis följa parkeringsregler, hastighetsbegränsningar, använda bilbälte och inte köra alkohol- eller drogpåverkade innan körningen påbörjas ha övervägt påverkan av externa faktorer på tidsplanering och vägval. Tillräcklig tid ska avsättas för trafikproblem, mörkerkörning och problem orsakade av dålig

7 7(45) väderlek genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken alltid tillämpa tresekundersregeln, d.v.s. alltid hålla ett minsta avstånd till framförvarande fordon om tre sekunder. i första hand stanna vid telefonsamtal, i andra hand använda handsfreeutrustning rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt till närmaste chef. När cykel används i tjänsten bör cykelhjälm användas. Tjänstebilar Syftet med kraven på tjänstebilar är att öka trafiksäkerheten för anställda och förtroendevalda vid bilresor och att minska miljöpåverkan. Med tjänstebilar avses alla fordon som leasas, köps, hyrs etc. för att användas inom kommunens verksamhet. Bilar som anskaffas/hyrs i huvudsak för persontransporter ska: erbjuda passagerarna bra skydd vid kollision, d.v.s. att bilen uppfyller säkerhetskraven för minst fyra stjärnor vid provning enligt Euro NCAP (European New Car Assessment Programme). ha en tjänstevikt i intervallet ca 1000 kg till ca 1600 kg. Vid större utrymmesbehov, ex. vid flera resande eller betydande lastbehov kan tjänstevikten vara högre än 1600 kg. uppfylla miljöklass 2005 (s.k. EuroIV-kraven). ha en bränsleförbrukning understigande 120 g CO² per km, vilket motsvarar ca 5,0 l bensin/100 km eller cirka 4,5 l diesel/100 km (gäller minst 75 % av årligen anskaffade/hyrda bilar). alternativa fordonsbränslen ska eftersträvas. vara utrustade med motorvärmare och luftkonditioneringsanläggning. ha trepunktsbälten och nackskydd på de platser som används. ha bältespåminnare som signalerar ljud och ljus om bältet inte används när motorn är påslagen. ha bältessträckare. ha krockkuddar på såväl förarplats som passagerarplats. ha sidokrockkuddar. ha ABS-bromsar. ha antisladdsystem. ha antispinnsystem. genomgå service och underhåll enligt fordonsleverantörernas instruktioner. ha däck som har ett mönsterdjup som följer av lagstiftning. ha däck som inte är mer än fem år gamla. Detta gäller såväl sommarsom vinterdäck. ha alkolås

8 8(45) Egen bil Användandet av egen bil för resande i tjänsten bör undvikas. Då resande med privat bil ändå är aktuellt bör den privata bilen uppfylla samma säkerhets- och miljökrav som tjänstebilar. Önskvärt är att bilar som används i tjänsten har: trepunktsbälten på de platser som används. krockkudde på förarplatsen. uppfylla minst 1989 års avgaskrav. Anställd som kör privat bil i tjänsten Du som anställd ansvarar för att ditt fordon är i kördugligt skick samt har gällande trafikförsäkring enligt lag. Som anställd erhåller du milersättning för de mil du kör i tjänsten. I milersättningen ingår kostnader för bensin, slitage, försäkring, skatt, eventuell självrisk mm. Förvaltningschef kan i särskilda fall besluta att annat än nedanstående ska gälla. Om du som anställd drabbas av en trafikolycka med skador som följd gäller följande: Vid eget vållande (vållandefrågan utreds av försäkringsbolaget): Du får själv stå för kostnader såsom ev. bonusförlust, självrisk, egna tillhörigheter. Kommunen ansvarar för sina tillhörigheter och ersätter dessa. Det är därför mycket angeläget att kommunens egendom endast medförs i bilen när så krävs för resans syfte. Personskada: Fordonets trafikförsäkring ersätter eventuella personskador. Vid annans vållande (vållandefrågan utreds av försäkringsbolaget): Det vållande fordonets trafikförsäkring ersätter normalt samtliga personskador, skador på ditt fordon samt i vissa fall annan medförd egendom. Den som har egendom i en bil och blir påkörd kan få sina skador ersatta av det vållande fordonets trafikförsäkring. Men detta är en ansvarsförsäkring och det krävs att man riktar ett anspråk på det vållande fordonets ärgare, d.v.s. bilen och dess försäkringsbolag, och i detta krav kan man ta upp att även annan egendom (medhavd) blivit skadad och kan då kanske få ersättning för detta (såväl kommunens egendom som den enskildes). Anställd som kör kommunens fordon i tjänsten Kommunen har sina fordon helförsäkrade, och står för eventuella självrisker i samband med skada. Föraren har ett stort ansvar för fordonets framfart. Framfarten ska anpassas till rådande förhållanden. Om kommunen hyr fordon kan uthyraren naturligtvis ha vissa krav. Andra självrisker kan gälla, men principerna om vållande, personskador, tjänsteresor och transportförsäkring är desamma. Vid leasingavtal har kommunen försäkring men vid hyra av andra fordon ska uthyraren ha försäkring.

9 9(45) Transportförsäkring Utöver fordonsförsäkringen har kommunen en transportförsäkring som kan ersätta skador på egendom vid lastning och lossning samt under färd. Självrisken är 1 basbelopp d.v.s. ca kr. Skador under detta belopp kan därför inte ersättas ur transportförsäkringen. Tjänstereseförsäkring Kommunen har en tjänstereseförsäkring som kan ersätta personskador, skadad/stulen medhavd egendom (såväl kommunens som personlig) även om denna egendom finns i ett fordon. Med tjänsteresa menas en av arbetsgivaren bekostad och beordrad resa utanför den ordinarie arbetsplatsen. Rutiner för transport av brukare i brukarens egen bil 1. Arbetsledaren bedömer nyttan/lämpligheten att kommunens personal kör brukares bil. Detta tillstånd kan lämnas generellt eller vid varje enskilt tillfälle. 2. Kommunens personal kan inte beordras att skjutsa brukare i brukares bil såvida det inte särskilt ingår i tjänsten. 3. Respektive brukare svarar för att fordonet har gällande och erforderlig motorfordonsförsäkring. 4. Vid trafikolycka ska brukarens försäkringsbolag utreda och ersätta eventuella skador. Självrisk och bonusförlust betalas av brukaren. 5. Vid skada på brukarens fordon (singelolycka, parkeringsskador m.m.) ska brukarens försäkringsbolag ersätta eventuella skador. Självrisk betalas av brukaren. Rutiner för transport av barn i privatbil 1. Om barn ska skjutsas i personals och/eller föräldrars/vårdnadshavares privatbilar ska skriftligt samtycke inhämtas från föräldrar/vårdnadshavare. Därutöver bör föräldrar/vårdnadshavare muntligt informeras vid varje tillfälle. 2. Arbetsledaren bedömer hur ofta samtycket ska förnyas. Det är viktigt att påpeka för föräldrar/vårdnadshavare att samtycket när som helst kan återkallas. 3. Kommunens personal kan inte beordras att skjutsa barn i privatbil såvida det inte särskilt ingår i tjänsten. 4. Respektive bilförare svarar för att fordonet har gällande trafikförsäkring. Vid trafikolycka i samband med transport av barn i privatbilar är det i första hand fordonets försäkringsbolag som ska

10 10(45) utreda och ersätta eventuella skador och i andra hand kommunens olycksfallsförsäkringsbolag. Kommunen betalar inte eventuella självrisker eller bonusförluster. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 254/08 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till fordonspolicy för Hultsfreds kommun.

11 Kommunfullmäktige 11(45) KS 66/2008 Dnr 2008/ Resepolicy för Hultsfreds kommun Personalkontoret har lämnat förslag till en reviderad resepolicy: Resepolicy Minimera ditt resande genom att noga överväga om resan är nödvändig arrangera telefonkonferenser/videokonferenser istället för möten hålla möten i egna lokaler. Om du måste resa - tänk på att alltid tänka och beakta den totala kostnaden för att välja rätt färdsätt. Ibland kan det till exempel vara billigare att åka flera stycken i en bil än att åka kollektivt. planera din resa så att arbetstiden utnyttjas effektivt. använda tåg eller kollektivtrafik i första hand. För resor med buss eller tåg inom Kalmar län ska KLT:s företagskort användas. Dessa kort finns att låna av Serviceorganisationen. i möjligaste mån undvika att använda privat bil för resor i tjänsten. använda cykel inom tätorten i största möjliga utsträckning. Den extra tid som eventuellt åtgår ser kommunen som väl använd tid för friskvård. ställa miljö- och trafiksäkerhetskrav på fordon och förare både vid egna och upphandlade transporter. boka alla delar av resan med god framförhållning via serviceenheten/receptionen. vid beställning av tågbiljetter gäller andra klass. Om inte 1:a klass vid tillfället för beställningen har lägre pris än 2:a klass. Vid övernattning gäller att nattåg prioriteras före hotellövernattning. hotellrum ska bokas via serviceenheten/receptionen. voucher ska användas som betalningsmedel till hotellet. Anslutningsresor Använd kollektiva färdmedel i första hand. I annat fall samordna resor till och från tågstationen/flygplatsen.

12 12(45) Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 255/08 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till resepolicy.

13 Kommunfullmäktige 13(45) KS 67/2008 Dnr 2008/ Förslag till Energiplan Förslaget har varit på remiss under tiden till Energirådgivare Gunnar Karelid har sammanställt inkomna yttranden över förslaget Energiplan för Hultsfreds kommun och lämnar följande skrivelse: Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 200/2007 ska en energiplan för Hultsfreds kommun tas fram för perioden och redovisas i kommunfullmäktige i juni Den föreslagna planen består av en handlingsplan och en nulägesbeskrivning med bakgrundsfakta. Handlingsplanen innehåller miljömål med åtgärder under planperioden samt miljömål på längre sikt. De kortsiktiga målen handlar om utsläppsminskningar, energieffektiviseringar och satsningar på förnybara energikällor. De ekonomiska citamenten för åtgärderna redovisas. Remissinstanser har varit de politiska partierna, kommunstyrelsen, koncernledningsgruppen, nämnder och kontor, bostads- och industribolaget samt Näringslivscentrum. Remissvar har inkommit från barn- o utbildningsnämnden, kommunstyrelsens arbetsutskott, socialdemokraterna och vänsterpartiet, personalkontoret, Hultsfreds Kommunala Industri AB, tekniska kontoret, socialnämnden, miljö- o byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden påpekar att de olika sektorernas ansvar för utsläppsminskningar och energieffektiviseringar bör belysas. Ansvaret för åtgärderna inom den kommunala organisationen bör flyttas till kommunstyrelse och facknämnderna. Tekniska kontoret anser att andelen biobränsle år 2010 för uppvärmning av kommunala fastigheter (ej bostäder eller industrilokaler) bör ändras från 95 % till 90 %. Socialförvaltningen ställer sig positiv till förslaget om eco-driving men påpekar att denna typ av utbildning är kostsam för en förvaltning med begränsade ekonomiska resurser.

14 14(45) Barn- och utbildningsnämnden är positiv till planen och att kommunen ser över sin energianvändning. Socialdemokraterna och vänsterpartiet tillstyrker förslaget om Energiplan Remissvaren har medfört att justeringar och förtydliganden i Energiplanen har gjorts. Energirådgivaren avslutar skrivelsen med att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att energiplanen med beaktande av remissvaren antas. Ändrade förutsättningar och ny teknik kan medföra att justeringar av planens inriktning måste göras. Till Energiplanen har yttranden och förslag till organisation för Uthållig kommun bifogats. I samband med antagande av Uthållig kommun kommer uppföljning av målen ske. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 200/07, 72/08, 288/08 Socialnämnden 40/08 Miljö- och byggnadsnämnden 37/08 Barn- och utbildningsnämnden 16/08 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Energiplanen för Hultsfreds kommun.

15 Kommunfullmäktige 15(45) KS 68/2008 Dnr 2006/ Motion från Medborgarpartiet s-v-o om att förverkliga detaljplan Länsmansgårdsängen, Virserum - exploateringssamverkan för sjönära bostadsrätt eller hyresrätt Fullmäktigeledamöterna Göran Berglund och Gert Schuld, medborgarpartiet skola-vård-omsorg har lämnat en motion, om att förverkliga detaljplan Länsmansgårdsängen i Virserum. Motionärerna påtalar behovet av fler attraktiva bostäder för såväl semester- som för åretruntboende i Virserum. Motionen avslutas med yrkande om att kommunen snarast ser till att kontakter tas med byggföretag för förhandling om exploateringssamverkan avseende Virserum och byggnation inom ramen för detaljplan Länsmansgårdsängen. Man vill också att kommunen direkt åtgärdar eftersatt gallring och siktröjning för att visa områdets närhet till Virserumssjön. Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen enligt beslut 67/ Arbetsutskottet remitterade motionen till miljö- och byggnadskontoret och tekniska kontoret för ett gemensamt yttrande enligt beslut 400/ Arbetsutskottet lämnade också uppdrag till tekniska kontoret att marknadsföra de befintliga tomter som finns och som nu finns på kommunens hemsida Planeringsarkitekt Jonas T Sandelius informerade på arbetsutskottets sammanträde om att det även kommer att läggas ut bilder på de lediga tomter som idag finns utlagda på hemsidan. Planeringsarkitekten har i samråd med tekniska kontoret lämnat yttrande enligt följande: Vid Länsmansängen finns en detaljplan för bostadsbebyggelse sedan Vägar och VA-ledningar finns till viss del inom området som gör det relativt enkelt att genomföra planen. Sedan 2007 har området, genom kartbild, redovisats på kommunens hemsida under länken lediga tomter. I

16 16(45) Virserum redovisas även ett flertal andra lediga tomter på hemsidan. Miljöoch byggnadskontoret har dessutom nyligen tagit fram en detaljplan för villabebyggelse om 11 hus strax söder om stugbyn i Virserum, vilken vann laga kraft 8 maj Något större behov att driva på en exploateringssamverkan i Länsmansängen bedöms därför inte finnas. Beredning Kommunfullmäktige 67/06 Kommunstyrelsens arbetsutskott 400/06, 291/08 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar ge tekniska kontoret i uppdrag att röja upp i området för att få utsikt mot Virserumssjön och därmed skapa ett attraktivare område. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad i och med yttrandet från planeringsarkitekten.

17 Kommunfullmäktige 17(45) KS 69/2008 Dnr 2008/ Budgetramar 2009 Budgetberedningen har sammanställt förslag till fördelad budgetram för år Budgetberedningen påtalar att direktiven till respektive förvaltning kan justeras senare efter sommaren om prognoser visar att ytterligare åtgärder krävs för att få en budget i balans. Förslaget lyder: Driftbudget Justeringar av beräknad ram per den 28 april har gjorts enligt följande: Nämnd/Förvaltning Belopp tkr Övergripande kommunen Reservation löner Uppräkning med 3,2 % i st f 3,5 % Administrativt block Underskottstäckning KLT -269 Just taxor kostservice 50 Kostverksamhet K Kostverksamhet I Avskrivn.lån HKIAB Tekniskt kontor Avgifter VA/Renhålln -400 BUN/Bibliotek Prisjustering bokbuss 25 BUN/Barnomsorg Avgifter -100 Miljö- o bygg.nämnd Justering löner -26 Socialnämnden/IFO Hem för vård eller boende Avskrivningar/Räntor Minskade investeringar -400 Summa justeringar/resultatförbättring

18 Utöver dessa justeringar minskas ramarna med följande Nämnd/Förvaltning Belopp tkr Kommunstyrelsen Administrativa blocket 800 Kostservice 500 Kultur o Fritid 600 Räddningstjänst 40 Tekniskt kontor 600 Miljö- och byggnadsnämnd 500 Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Summa ramminskning Investeringsbudget 18(45) Beräknad Justerad Investeringar ram ram Förvaltning Administrativt block Administrativt block lönesystem Kultur och Fritid 0 0 Räddningstjänst Tekniskt kontor Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Summa investeringar Investeringsbudgeten är justerad med ökning för IT-system med tkr, minskning för Räddningstjänsten till tkr och minskning för Tekniska kontoret med tkr. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 299/08 Yrkande Per-Inge Pettersson, c yrkar bifall till förslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa budgetramar för 2009.

19 Kommunfullmäktige 19(45) KS 70/2008 Dnr 2008/ Budget 2009/socialnämndens mål Socialnämnden har beslutat 74/ att utöver ram äska tkr för drift samt 600 tkr för investeringar. Socialnämnden beslutade också att föreslå en dialog inom de områden som tas upp i avsnitt 3 Gränssnitt mot övriga förvaltningar/avdelningar. 1. Mål * = Förslag på mål som mäter om vi lever upp till god ekonomisk hushållning Vård och omsorg (Generellt strategiska mål:) Den enskilde bemöts med respekt och personlig integritet. Resultatmål: * Brukarens nöjdhet uppgår till minst värde X (enl. SKL-modellen). En gång per år görs brukarundersökningen. (efter första året anges ett målvärde för år två o s v) * Verksamhetschef för myndighetsutövning rapporterar ej verkställda beslut till socialnämnden var tredje månad. Förbättra och bibehålla den enskildes förmågor (detta gäller hela förvaltningen, då vi skall sträva efter ett övergripande samarbete). Resultatmål: Mäta hur många som har fått utbildning i rehabiliterande förhållningssätt, 2 ggr/år. Öka andelen personal som genomgått adekvat utbildning. Utbildningsnivån mäts årligen och rapporteras till socialnämnden. Särskilt boende, hemtjänst, psykiatri samt omsorgen om personer med funktionshinder. Stimulerande innehåll kopplat till överenskommelser erbjuds för att upprätthålla och stärka det friska. Resultatmål: Alla brukare ska ha en överenskommelse inom 14 dagar som ska uppdateras vid förändring av behov, dock minst årsvis.

20 20(45) Under 2008 ska en manual för kvalitetsgranskning av överenskommelsen tas fram. Från 2009 ska tre överenskommelser, slumpartat uttagna per chef, granskas. Den enskilde har en boendemiljö som skapar förutsättningar till en god livssituation. Resultatmål: Larm åtgärdas nattetid inom maximalt en timme. Avvikelser rapporteras till socialnämnden två gånger per år. Socialnämnden påtalar årligen till kommunstyrelsen behovet av seniorbostäder till alla som önskar. Korttidsstöd och anhörigstöd Korttidsboende/växelvård/avlastning erbjuds utifrån beslut med ett tydligt mål och syfte med insatsen. Resultatmål: * Utifrån statistik kvartalsvis mäta beläggningsgrad och redovisa till nämnden. Utifrån statistik kvartalsvis mäta syftet med insatsen och redovisa till socialnämnden. Hälso-, sjukvård och Rehabilitering Förbättra och bibehålla den enskildes egna förmågor samt ge insatser med hög kvalitet Resultatmål: Utifrån statistik mäta utfallet av fallolyckor grundat på arbetet kring fallprevention. Redovisa till socialnämnden halvårsvis. Utifrån statistik mäta antalet sår i olika nivåer. Redovisa till socialnämnden halvårsvis. Frivilligverksamhet Alla med beviljat bistånd erbjuds att delta i frivilligverksamhet. Resultatmål: * Hur många aktiviteter i frivilligverksamhetens regi erbjuds på respektive särskilt boende i kommunen. Redovisas till socialnämnden en gång per halvår.

21 21(45) Psykiskt funktionshindrade Erbjuda stöd i boendet för att medverka till att bryta isolering. Erbjuda daglig sysselsättning som baseras på den enskildes behov och förmåga. Planera för att minska antalet externa placeringar genom att insatserna erbjuds inom den egna kommunen. Resultatmål: * Utifrån statistik mäta hur många som har beviljats stöd och hjälp i form av boendestöd i hemmet för att bryta isolering. Utifrån statistik mäta i vilken omfattning personer med psykiskt funktionshinder deltar i sysselsättning. * Redovisa antalet externa placeringar till socialnämnden två gånger per år. Förebygga att antalet externa placeringar ökar. Omsorger om personer med funktionshinder Daglig verksamhet (intraprenad) Den dagliga verksamheten anpassas efter individens behov med ett tydligt mål och syfte. Daglig verksamhet drivs med utveckling och lärande för den enskilde. Personlig assistans Personalen har kompetens och personlig lämplighet för varje huvudmans specifika behov. Individ- och familjeomsorg (Generellt strategiska mål:) Den enskilde bemöts med respekt och personlig integritet. Resultatmål: * Klientens nöjdhet uppgår till minst värde X (enl SKL-modellen). En gång per år görs brukarundersökningen. * Verksamhetschef för myndighetsutövning rapporterar ej verkställda beslut till socialnämnden var tredje månad. Barn och ungdom Socialnämnden ska alltid se till det individuella barnets behov. Samma mål gäller all myndighetsutövning där minderåriga finns Resultatmål: Från och med ska 50 % av alla utredningar som inleds enligt 11 kap. 1 socialtjänstlagen, efter inkommen anmälan göras enligt BBIC. Från och med ska 75 % av alla utredningar som inleds enligt 11 kap. 1 socialtjänstlagen, efter inkommen anmälan göras enligt BBIC. Antal utredningar som gjorts respektive inte gjorts enligt BBIC redovisas till socialnämnden i juni varje år avseende föregående kalenderår.

22 22(45) Mäta om klientens mål/uppdraget till fält- och behandlingsgruppen är uppnått enligt uppgjord genomförandeplan fr om januari Rapporteras 2 gånger/år (juni, dec). Kontakt med vårdnadshavare ska ske inom 10 arbetsdagar efter inkommen anmälan om det ej bedöms akut eller bedöms olämpligt (t ex polisanmälan misstanke om brott mot underårig). Resultatmål: Redovisning av antal inkomna anmälningar där vi har nått målet eller inte, gällande kontakt med vårdnadshavare inom 10 arbetsdagar, redovisas till socialnämnden i juni varje år avseende föregående kalenderår. Familjerätt Samtliga vårdnads-, boende- och umgängesutredningar ska göras enligt BBIC (Barns Behov I Centrum). Resultatmål: Antal utredningar som gjorts respektive inte gjorts enligt BBIC redovisas till socialnämnden i juni varje år avseende föregående kalenderår. Samarbetssamtal erbjuds inom 10 arbetsdagar från det att förfrågan inkommit till socialförvaltningen Resultatmål: Kvalitativ uppföljning av hur det blev rapporteras till socialnämnden i juni och december. Missbruk Socialnämnden ska utveckla ett välfungerande samarbete med lämpliga medaktörer för att tidigt erbjuda adekvata insatser. Resultatmål: Från och med ska en ASI-intervju ingå i alla utredningar enligt 11 kap. 1 socialtjänstlagen, som görs efter ansökan om behandling för missbruk/beroende Antal utredningar som gjorts respektive inte gjorts med ASI-intervju redovisas till socialnämnden i juni varje år avseende föregående kalenderår. Minst 40% av de personer som fått behandlingsinsatser i öppenvård skall sex månader efter påbörjad insats vara stabilt nyktra/drogfria, samt skall i egen skattning bedöma att de fått en bättre livskvalitet. Resultat och uppföljning av behandlingsinsatser i öppenvård redovisas till socialnämnden i juni varje år avseende föregående kalenderår. Insatser ska i första hand ske i öppenvårdsform Resultatmål: * Minst 40% av de personer som fått vård på behandlingshem skall sex månader efter avslutad vård vara stabilt nyktra/drogfria, samt skall i egen skattning bedöma att de fått en bättre livskvalitet. Resultat och uppföljning av HVB-placeringar redovisas till socialnämnden i juni varje år avseende föregående kalenderår.

23 23(45) Sysselsättning Sysselsättning skall erbjudas inom 7 dagar till alla som inte kan konkurrera på den öppna arbetsmarknaden Resultatmål: * Andel deltagare som lämnar verksamheten med tex egen försörjning samt dagar i verksamheten redovisas till socialnämnden årligen, i februari Ekonomi Personer under 25 år ska inte behöva försörjningsstöd som enda inkomst längre tid än tre månader. Resultatmål: * Avvikelser redovisas kvartalsvis till socialnämnden ( april, aug, okt och jan) Introduktion för flyktingar Kommunplacerade flyktingar ska innan introduktionstidens slut ha annan försörjning än försörjningsstöd Resultatmål: Alla kommunplacerade har inom två månader en dokumenterad individuell plan. Alla nyanlända skall inom två månader ha påbörjat en individuell introduktion med SFI och eventuell språkpraktik. * 40 % av alla arbetsföra nyanlända ska under introduktionstidens första 18 månader ha ett arbete eller arbetspraktik under sex månader. Uppfyllelse av resultatmålen och eventuella avvikelser redovisas årligen i feb till SN 2. Nödvändiga verksamhetsförändringar 2.1 IFO Förstärkning av chef och medarbetare på IFO Bakgrund: Nuvarande ledningsorganisation gäller sedan Fyra sektionschefer skulle i praktiken ersätta en IFO-chef. Sektionscheferna är direkt underställda socialchefen. Arbetsbelastningen har ökat successivt under de sista åren inom IFO. Samtidigt har personalomsättningen ökat med ständig rekrytering och nya introduktioner som följd. Situationen har resulterat i att sektionscheferna har fått problem att hantera sitt ledarskap. Otydligheter uppkommer eftersom man som sektionschef själv får hantera vardagliga ärenden samtidigt som man ska vara chef/ledare. Socialchefen har parallellt arbetat med att tydliggöra vilka krav som ställs för att hantera en ledarskapbefattning inom socialförvaltningen. Andra kommuner i Kalmar län har IFO-chefer. Problem uppstår ibland när sektionschefer med sin expertfunktion har svårt att representera varandra i länsövergripande samlingar av olika slag.

24 24(45) Under hösten 2007 föreslog socialchefen att en liknade ledningsstruktur som idag finns inom äldre- och handikappomsorgen även skulle gälla inom individoch familjeomsorgen. Förslaget mötte ingen framgång hos sektionschefer och inte heller hos medarbetarna på IFO. Efter det har synpunkter samlats in av de anställda på IFO. Beslutet som fattades av kommunfullmäktige lyder: Förslaget till organisationsförändring från och med godkänns. Förslaget på ledningsorganisation IFO kan förändras inom befintliga ekonomiska ramar. En internutredning visar på följande utveckling i antalet inkomna anmälningsärenden som rör barn och ungdomar: Antalet inkomna anmälningsärende rörande barn och ungdom Antalet anmälningar Antal beslut att inleda utredning Till det ökat anmälningar inom barn och ungdomsvården ska läggas de högre kvalitetskrav beträffade utredning och insatser särskilt med den nya utredningsmetodiken BBIC. Sektionscheferna har bedrivit viss omvärldsbevakning hur många tjänster som finns och hur man är organiserad i andra kommuner. Det är svårt att dra snabba slutsatser av det insamlade materialet. Erfarenheter från Vetlanda kommun ( fallet Louise ) visar på att det är mycket viktigt att medarbetarna inom individ- och familjeomsorgen har roller där de hinner med att hantera sin arbetssituation. Till det krävs bra och tydliga uppföljningsinstrument där man systematiskt följer utvecklingen. Socialförvaltningen i Hultsfred har idag inget upparbetat system för att följa utvecklingen av verksamheten. Vimmerby kommun är speciellt intressant eftersom vi delvis konkurrerar om samma arbetskraft. Vimmerby kommun har ca 5 tjänster fler än Hultsfred vilket ger en snabb indikation på olika förutsättningar Verksamheten på IFO präglas att en uttalad kostnadsmedvetenhet hos både chefer och medarbetare. En revisionsrapport (våren 2008) om ekonomistyrningen av socialförvaltningen i Hultsfred visar på att individ- och familjeomsorgen ligger 30% under standardkostnaden med jämförbara kommuner. Kostnad: Förstärkning i budget med ca tkr (4 tjänster). Varav en tjänst som IFO-chef

25 25(45) Projekt unga, vuxna Bakgrund: Samverkansprojekt mellan vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten i länets 12 kommuner. Riktar sig till ungdomar från 16 till 25 år. Projektet inriktning ska vara psykiatrisk vård och behandling som anpassas till ungdomars behov. Kostnad: 110 tkr Socialjour och annan jour/beredskap Bakgrund: Nuvarande system bygger på att presidiet i socialnämnden delar på att ansvara för den sociala jourverksamheten. I praktiken innebär det att tjänstemän ofta blir involverade för att kunna hantera den uppkomna situationen. Det finns idag ingen tjänstemannajour eller beredskap utan det hela bygger på lojalitet och historia. Socialförvaltningen i Vimmerby har en liknande situation. Förvaltningen i Vimmerby har genomfört en granskning hur det ser ut i länet i övrigt. I en jämförelse verkar frekvensen verkar vara hög av behov av tjänstemannatillgång i Hultsfred. Med Vimmerby kommuns underlag men med ett behov som speglar Hultsfred kommer en tjänstemannaorganisation som kan backa upp den politiska organisationen kosta ca 250 tkr årligen. Kostnaden är beräknad exkl. festivalveckan då högre beredskap finns. Kommunstyrelsen önskar dessutom att tjänsteman finns i beredskap utifrån en annan utgångspunkt som handlar om nåbarhet vid olyckor o dyl. en sådan typ av organisation kostar ca kr/vecka. Förvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med andra kommuner hitta en gemensam tjänstemannaorganisation för socialjouren. Kostnad: 250 tkr Kompetensutveckling Bakgrund: Med anledning av den personalsituation som beskrivs i avsnitt behöver en kraftig satsning ske på långsiktig kompetensutveckling för att vi ska klara de nya krav som ställs på utvecklade metoder i vår verksamhet samt för att vi ska få behålla kompetent personal. Kostnad: 220 tkr (70 tkr till handledning BBIC samt 150 tkr till utbildning för att klara nya riktlinjer) 2.2 Vård och omsorg IT-stöd: Bakgrund: Förvaltningen har behov av att införskaffa IT-stöd för att kunna bedriva verksamheten på ett effektivt sätt. Vård- och omsorg har släpat efter utvecklingsmässigt när det gäller införande av olika typer av IT-stöd. Inför år 2008 fick förvaltningen 1 miljon för uppgradering av dokumentationsstöd. Införande startar på individ- och familjeomsorgen under hösten 2008.

26 26(45) En andra del som också den är kostnadsdrivande är ökade personalkostnader för implementeringen. IT-mognaden inom förvaltningen är låg. En långsiktig plan måste utarbetas för hur kunskapsnivån ska höjas. Denna satsning är förenad med stora kostnader i miljonklass. Som exempel kan nämnas att all personal framöver via IT-stöd ska rapportera sin egen frånvaro o s v vilket kräver stora insatser. Se bilaga 3 Kostnad : 200 tkr Investering 600 tkr Övrigt IT-chefen utreder på uppdrag av Kommunstyrelsen, förslag om införande och finansiering av IT-beredskap. Socialnämnden har ingen möjlighet inom befintliga ramar att finansiera en ev. IT-jour/beredskap. IT-chefen anger att beroende på vilken hastighet på förbättrade kommunikationsmöjligheter som är nödvändig kommer kostnaden att hamna mellan 50 tkr upp till några hundra tusen. Hastigheten på IT-kommunikationen är enligt verksamheterna och IT-chefen ej tillfyllest Bilar Bakgrund: De leasingbilar som de senaste åren har funnits inom socialförvaltningen har gått betydligt längre än vad som från början var avsett. Fler mil medför ökade kostnader för bränsle, service och reparationer samt värdeminskning. I något fall kan det också finnas behov av att utöka antalet fordon. Kostnad: 150 tkr Översyn övriga kostnader/standard på utrustning Budgetposten har inte ökat i den omfattning som nya utgifter tillkommit. Exempel på detta är mobiltelefoner, bilar, omläggningsmaterial, datorer. Behov av en mindre investeringsbudget finns för tex. faxar etc. värdeskåp/medicinskåp, sängar, dokumentarkiv och kontorsutrustning. Kostnad: 200 tkr 2.3 Övergripande, socialförvaltningen: Teamutveckling/verksamhetsutveckling: Bakgrund: Idag finns inga avsatta medel inom förvaltningen som kan avvändas till personalbefrämjande åtgärder. Personal inom socialförvaltningen jämför sig med andra förvaltningar inom den kommunala verksamheten och kan då konstatera att en stor skillnad föreligger. Enligt förslag i koncernledningsgruppen ska varje chef ges utrymme för att ordna något personalbefrämjande, minst en gång/år

27 Kostnad: 250 tkr för personalbefrämjande åtgärder Ledarutveckling 27(45) Från och med årsskiftet 2007/2008 gäller en ny ledningsorganisation inom vård- och omsorg. En ny ledningsstruktur är på gång även inom individ- och familjeomsorgen. Cheferna inom socialförvaltningen har ej tidigare haft tillgång till en långsiktig systematisk ledarutveckling. Satsning är nödvändig för att cheferna ska känna stöd i sina utsatta ledarpositioner samt att vi får behålla våra kompetenta chefer. Kostnad: 300 tkr (4 dagar X 5 grupper X 15 tkr) Individ- och familjeomsorg: Vård- och omsorg: Gemensamt: tkr 550 tkr 600 tkr, investering 550 tkr Totalt: tkr (drift) 600 tkr (investering) 3. Gränssnitt mot övriga förvaltningar/avdelningar Förslag till översyn: Hemsändningsbidrag: Varuhemsändning i sig är något som ligger i socialnämndens intresse dock inte den del som handlar om hemsändningsbidrag och att rekvirera medel av länsstyrelsen. Det är en kommunövergripande fråga. Främmande elevhem: Gymnasiesärelever som har skola och boende i annan kommun. Kostnaden beror på hur kommunen kan erbjuda gymnasieutbildning för denna målgrupp inom kommunen. Verksamheten bör flyttas över till BUN för bättre helhetsbedömning. Föreningsbidrag: Socialnämnden anser att föreningsbidrag bör ligga under kommunstyrelsen, samordningsvinster kan finnas med kultur och fritid. Samordningsförbundet: Bakgrund: Kommunfullmäktige beslutade 85/2005 att Hultsfreds kommun ska delta i ett samordningsförbund för Kalmar län för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samordningsförbundets verksamhet avser rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna och riktade insatser till personer som har svårt att konkurrera på öppna arbetsmarknaden. Insatserna riktar sig inte enbart till personer som är kända av socialförvaltningen. Skuldsanering: Nyligen utbildad medarbetare på socialförvaltningen flyttar över på annan tjänst under kommunstyrelsen i augusti -08. Förslag att arbetsuppgifter medföljer

28 28(45) Flyktingmottagning: Initiativ tagit av kommunstyrelsen till en översyn POSOM: Diskussion önskas med KS om ansvaret för POSOM Arbetsutskottet beslutade översända socialnämndens budget 2009 till budgetberedningen 295/ Beredning Socialnämnden 74/08 Kommunstyrelsens arbetsutskott 295/08 Kommunstyrelsens beslut Socialnämndens mål för 2009 meddelas till kommunfullmäktige.

29 Kommunfullmäktige 29(45) KS 71/2008 Dnr 2008/ Organisationsöversyn inom individ- och familjeomsorgen (IFO) Socialnämnden har översänt beslut 76/ där nämnden föreslår kommunfullmäktige att inrätta en chefstjänst vid individ- och familjeomsorgen. Socialnämnden beslutade även - att avsätta medel för en chefstjänst till Individ och familjeomsorgen - att inför 2009 års budget redan nu påvisa behovet av en resursförstärkning framförallt kring utr. av barn o unga samt vuxna med ca 2 årsanställda samt 1 årsanställda vid fält- och behandlingsgruppen - att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda om funktionsindelningen behöver förändras och återkomma med nytt förslag under att sektionschefen för biståndsgruppen byter titulatur till verksamhetschef myndighet samt att enheten ej längre tillhör individ- och familjeomsorgen utan ingår i ledningsorganisationen för vård- och omsorg. - att föreslå kommunstyrelsen att arbetet kring skuldsanering överflyttas från socialnämnden till kommunstyrelsens verksamhetsområde finns med i socialnämndens mål att efterhöra kommunstyrelsen intresse av att överta hanteringen kring kommunens flyktingmottagning finns med i socialnämndens mål att informera berörda förvaltningar inom kommunen om ev. beslutade förändringar inom kommunstyrelsen, barn- och utbildning och kultur- och fritid. Socialnämnden gav socialchefen mandat att redan nu anställa en socialsekreterare. Beredning Socialnämndens arbetsutskott 66/08 Socialnämnden 76/08 Kommunstyrelsens arbetsutskott 297/08

30 30(45) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att en chefstjänst för individ- och familjeomsorgen inrättas.

31 Kommunfullmäktige 31(45) KS 72/2008 Dnr 2008/ Socialnämndens förslag om taxa på 100 kr vid ledsagning till vårdcentral och sjukhus Socialnämnden beslutade 71/ att föreslå kommunfullmäktige att anta en taxa på 100 kronor vid ledsagning till vårdcentral och sjukhus. I samband med att socialnämnden beslutade att anta riktlinjer för hjälp i hemmet togs beslut om förslag till taxa. Beredning Socialnämnden 71/08 Kommunstyrelsens arbetsutskott 314/08 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en taxa på 100 kronor per tillfälle vid ledsagning till vårdcentral och sjukhus.

32 Revisorerna 32(45) KS 73/2008 Dnr 2008/53 Granskning av socialnämndens ekonomiska styrning De förtroendevalda revisorerna har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att göra en granskning av socialnämndens ekonomiska styrning. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. I rapporten Granskning av socialnämndens ekonomiska styrning i Hultsfreds kommun redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. Av rapporten framgår att nämnden inte haft balans mellan verksamhet och ekonomi. Det noteras att flera åtgärder är vidtagna för att stärka både styrning och uppföljning av nämndens verksamhet. Revisorerna överlämnar rapporten till socialnämnden och kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. Revisorerna kommer vid överläggningar med socialnämnden och kommunstyrelsen följa det som framkommit i rapporten och hur arbetet med förbättring av styrning och uppföljning framskrider. Rapporten är även överlämnad till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. Socialnämnden fick i uppdrag att lämna socialnämndens yttrande över rapporten för kännedom till arbetsutskottet. Socialnämnden beslutade 33/ att lämna yttrande om att nämnden har uppmärksammat och tagit till sig kritiken och tagit den på allvar samt förutsätter att ledningen strikt arbetar för att komma tillrätta med den kritik som framförts av revisionen. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 130/08, 296/08 Socialnämnden 33/08 Kommunstyrelsens beslut Revisorerna ska meddelas att kommunstyrelsen tagit del av socialnämndens svar.

33 Revisorerna 33(45) KS 74/2008 Dnr 2008/ Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet De förtroendevalda revisorerna har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att göra en granskning av kommunens inköp- och upphandlingsverksamhet. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. I rapporten Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet i Hultsfreds kommun redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. Av rapporten framgår det att det finns förbättringsområden inom inköps- och upphandlingsverksamheten. Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd och emotser svar på planerade åtgärder senast 15 juni Rapporten har lämnats till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. Arbetsutskottet beslutade 182/ att ge utvecklingskontoret i uppdrag att upprätta förslag till yttrande och återkomma till arbetsutskottet. Inköpschef Michael Leijonhud har lämnat förslag till yttrande där följande åtgärder föreslås: - förtydliganden och uppdateringar i intranätet kommer att genomföras. Underlättas genom den nya tjänsten handläggare 75 %. - policy inköp, under kvartal kommer den att uppdateras med hänsyn till både de nya kapitlen i LOU och vår kommuns behov - utbildningar har genomförts fortlöpande för den personal som berörs (tekniska kontoret) Ungefär en gång per år kommer berörd personal att utbildas. - information till förvaltningarna kan förbättras. Månadsbrev kommer att förmedlas till samtliga enheter/förvaltningar med start under maj månad vi har gått med i Kommentus nya upphandling som bl a avser miljöbilar via fullmakt under våren 2008 Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 182/08, 278/08 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag till svar samt översänder svaret till revisorerna.

34 Samtliga förvaltningar 34(45) KS 75/2008 Dnr 2008/ Bemyndigande från och med och tills vidare att underteckna köpehandlingar, kontrakt, låneoch borgensförbindelser, fullmakter samt handlingar i andra ärenden Komplettering med personalchef Hans Andersson föreslås vad gäller bemyndiganden från och med och tills vidare att underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter samt handlingar i andra ärenden. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 330/08 Kommunstyrelsens beslut Från och med 15 juni 2008 bemyndigas nedanstående personer att på kommunens vägnar underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter samt handlingar i andra ärenden varom kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott äger rätt att besluta Kommunstyrelsens ordförande Bo Bergman eller kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Tommy Ejnarsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Per-Inge Pettersson i förening med kommunchef Sven Carlsson eller kanslichef Magnus Blomberg eller ekonomichef Mats Stenström eller teknisk chef Helena Grybäck Svensson kommunjurist David Tollstern eller personalchef Hans Andersson. Kommunstyrelsens beslut upphävs.

35 Länsstyrelsen Tekniska kontoret 35(45) KS 76/2008 Dnr 2008/ Ansökan om väjningsplikt på väg 721 i Målilla, Hultsfreds kommun Länsstyrelsen hemställer med remiss , dnr , om kommunens yttrande i rubricerat ärende senast 10 juni I samband med att länsstyrelsen beslutat om huvudled på väg 690 (Vetlandavägen) mellan cirkulationsplatsen (vägarna 34/127/690) och korsningen med väg 721 (Stockholmsvägen) och på väg 721 (Stockholmsvägen) mellan korsningen väg 722 (Hultsfredsvägen) och Dalsbacken i Målilla, ansöker Vägverket om att länsstyrelsen beslutar om väjningsplikt på väg 721 (Stockholmsvägen) i korsning med väg 690 (Vetlandavägen). Enligt 10 kap. 4 (första stycket) i Trafikförordningen ska huvudleder som korsar varandra regleras särskilt med väjningsplikt eller stopplikt i korsningen, dock inte i de fall fordon kommer in på huvudleder utan att byta körfält. Tekniska kontoret föreslår trafiknämnden att tillstyrka väjningsplikt på väg 721 (Stockholmsvägen) i korsning med väg 690 (Vetlandavägen). Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 320/08 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i egenskap av trafiknämnd att tillstyrka väjningsplikt på väg 721 (Stockholmsvägen) i korsning med väg 690 (Vetlandavägen).

36 Tekniska kontoret 36(45) KS 77/2008 Dnr 2008/ Lokal trafikföreskrift för Lastgatan i Hultsfred Affärsinnehavare i H-City och polis har till tekniska kontoret påtalat problem med parkerade fordon på Lastgatan (kv Bryggeriet) i Hultsfred. Framkomligheten för större leveransfordon till H-City försvåras och långa väntetider uppstår. Tekniska kontoret har lämnat följande förslag till lokal trafikföreskrift för Lastgatan i Hultsfred: Förbud att stanna och parkera fordon Hultsfreds kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 3 trafikförordningen (1998:1276) följande: På Lastgatan i Hultsfred får inte fordon stannas eller parkeras. Förbudet gäller inte på- eller avlastning av gods, ej heller ambulanstransport till/från hälsocentral. Dessa föreskrifter föreslås träda i kraft den 1 juli 2008 då kommunens föreskrifter nr och upphör att gälla. Arbetsutskottet föreslår ändring på följande stycke (kursiverat): Förbudet gäller inte på- eller avlastning av gods, ej heller sjuktransport till/från vårdcentral. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 303/08 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i egenskap av trafiknämnd att godkänna följande lokala ordningsföreskrift för Lastgatan i Hultsfred: Förbud att stanna och parkera fordon Hultsfreds kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 3 trafikförordningen (1998:1276) följande: På Lastgatan i Hultsfred får inte fordon stannas eller parkeras.

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY För personal i Gullspångs kommun Antagen i kommunfullmäktige den 31 januari 2011 7. Inledning Denna trafiksäkerhetspolicy gäller för resor och transporter inom kommunens förvaltningar

Läs mer

Dackestop, Virserum, Hultsfred 2008-06-23 kl. 18.30-21.15. Stig Andersson Bo Fransson

Dackestop, Virserum, Hultsfred 2008-06-23 kl. 18.30-21.15. Stig Andersson Bo Fransson 1(27) Plats och tid Dackestop, Virserum, Hultsfred kl. 18.30-21.15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Magnus Blomberg, sekreterare Utses att justera Stig Andersson

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen Socialförvaltningen Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen med utgångspunkt från kommunens trafiksäkerhetspolicy Reviderad 2013-04-03 2 Trafiksäkerhetspolicy ur arbetsmiljösynpunkt för Vimmerby

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v 1(14) Plats och tid Revelj, Hultsfred kl. 08:30-16.35 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun

Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun Trafiksäkerhetspolicy för Hällefors kommun TRAFIKSÄKERHETSPOLICY för HÄLLEFORS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-04-17, 48 Inledning Hällefors kommun som arbetsgivare har ett ansvar att bedriva

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen

Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen Socialförvaltningen Trafiksäkerhetspolicy för socialförvaltningen med utgångspunkt från kommunens trafiksäkerhetspolicy Reviderad -01-12 Innehållsförteckning Sidan Trafiksäkerhetspolicy ur arbetsmiljösynpunkt

Läs mer

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet.

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 242 Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. KS Dnr 2013-278 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR Trafiksäkerhetspolicy reviderad 2005-12-14 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Inom Sjöfartsverket ska vi sträva efter att alla anställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.25 Beslutande Sivert Bergström Jonny Bengtsson Gun-Yvonne Fahlström Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt, s 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14:00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-16.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Bergh, m Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.50 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-15.20 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Sivert

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.10 Beslutande Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras.

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Arbetsmiljöpolicy Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas, samt rutiner för olyckfallsanmälningar

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-11.30 Beslutande Kira Berg, s 92 Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Arne Fäldt, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-11.45 Beslutande Kira Berg, s Per-Inge Pettersson, c Carola Nilsson, s Lars Rosander, c Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-08 kl. 08.30-12.05. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-08 kl. 08.30-12.05. Per-Inge Pettersson Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.05 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Lomma kommunhus,sammanträdesrum Önnerup

Lomma kommunhus,sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Lomma kommunhus,sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 17 oktober 2013, kl. 8.30-9.45, 12.05-12.30 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Robert Wenglén (M) Lena Forsberg

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden Protokoll 2012-09-26 Tid och plats Onsdagen den 26 september 2012, Åsasalen, 13.30-14.05 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.10, 17.00-18.00 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2007-11-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson. Bo Bergman Tommy Ejnarsson 599-602 604-610 603

Sessionssalen, Hultsfred 2007-11-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson. Bo Bergman Tommy Ejnarsson 599-602 604-610 603 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden 2015-06-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Ansökan om medgivande för adoption 78 Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-07 DNR KS 2014.561 ROBERT NILSSON SID 1/1 INKÖPSCONTROLLER ROBERT.NILSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Fordonspolicy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 2002-08-28 kl 14.00-17.30 Beslutande Bengt Nilsson, s Åke Nilsson, kd Arne Jonsson, s Lars Eriksson, kd Mattias Wärnsberg,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 13.30-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson, c Dennis Larsson,

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Bo Bergman, s Allan Seger, s Conny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic, v

Bo Bergman, s Allan Seger, s Conny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic, v 1(15) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman, s Allan Seger, s Conny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m. Sture Persson 82 Gunilla Aronsson Underskrifter Paragrafer

Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m. Sture Persson 82 Gunilla Aronsson Underskrifter Paragrafer 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Revelj onsdag kl 14.00 17.35. ande Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m Gunilla Larsson, s Ingela Gustavsson, m Maria Knutsson, s Marianne Leijon, c Stig Andersson, s Gunilla

Läs mer

Policy samt riktlinjer för trafiksäkerheten inom Kriminalvården

Policy samt riktlinjer för trafiksäkerheten inom Kriminalvården 1 (5) Policy samt riktlinjer för trafiksäkerheten inom Kriminalvården Kriminalvårdens riktlinjer 2008:22 2 (5) Policy samt riktlinjer för trafiksäkerheten inom Kriminalvården Denna policy och dessa riktlinjer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Eva Svedberg, s Conny Daag, m Britt Wireland Sorpola, s Jonny Bengtsson, s Lizette

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2013-04-02 kl. 08.30-12.10

Sessionssalen, Hultsfred 2013-04-02 kl. 08.30-12.10 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.10 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Britt

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2001- kl. 08.30-10.30 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy gällande för ambulansavdelningen vid Universitetssjukhuset i Örebro

Trafiksäkerhetspolicy gällande för ambulansavdelningen vid Universitetssjukhuset i Örebro Trafiksäkerhetspolicy gällande för Universitetssjukhuset i Örebro Ambulansavdelningen vid USÖ skall alltid i det dagliga arbetet eftersträva att förebygga riskerna för att någon av våra anställda, patienter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Lars Ekvall Lars Rosander Göran Berglund Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-12-13 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 25 augusti 2015 kl. 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Lars-Erik

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer