Hantering av miljöskador i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering av miljöskador i Sverige"

Transkript

1 Hantering av miljöskador i Sverige Morgan Palmquist Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB +46(0)

2

3 Disposition Inledning attityder, erfarenhet och bakgrund; - Varför miljörestvärderäddning? Hur fungerar svensk räddningstjänsten och vad är kommunens och statens ansvar? Vad gör en miljörestvärdeledare? Ex på roller/funktioner vid olyckor Ex på händelser Reflektioner/Frågor/Diskussioner fortlöpande

4 Ansvaret, om vi tar det från början Den enskilde har ansvaret för sin egendom som en del i sin rätt att förfoga över egendomen. Den enskilde har kostnadsansvar för både skadeförhindrande och skadebegränsande åtgärder. När den enskilde inte klarar detta själv har stat och kommun skyldighet att ingripa

5 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 1 Kap 2 Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön

6 Statlig räddningstjänst Flygräddningstjänst Fjällräddningstjänst Sjöräddningstjänst Efterforskning av försvunna personer Miljöräddningstjänst till sjöss Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen Allting annat faller under kommunens ansvar

7 Läckage bensin, bedömning riskmiljö

8

9 Skada i grustäkt, Dalarna maj 2006 Okända gärningsmän har i en grustäkt försökt elda upp lösningsmedel. Räddningstjänsten har blivit larmad Miljöchefen tog beslut att allt som luktar skall grävas bort efter rek. från VAV

10 En nöjd grävmaskinist

11 I en annan del av landet

12 -Miljön är oftast tyst och säger ingenting förrän det är för sent Foto Morgan Palmquist

13 Utsläpp av miljöfarliga ämnen i mark och luft Många intressen att ta hänsyn till Svårt att tolka och bedöma föroreningsrisken i förhållande till tiden. Kan vara komplexa även vid mindre utsläpp. Geologin styr sårbarheten Erfarenheten luras

14 Bakgrund

15 RVR-ledaren Samordnar och koordinerar skadearbetet då flera försäkringsbolag berörs Fullmakt att rekvirera olika resurser, bland annat entreprenörer, som behövs för att fullgöra uppgiften Kan utföra uppdrag genom telefonkonsultation. Är oftast på platsen inom 1 timma (dock högst 4 timmar). Inriktar sig på att minska sekundärskador och kostnaderna efter tillbud. Arbetar på uppdrag av Försäkrings- och Captivebolag genom RVR AB (Försäkringsbranschens Restvärderäddning)

16 Försäkringsbranschen initierade miljörestvärdeledare 2003 Orsaken var att man såg så uppenbara stora skillnader för saneringskostnader på likartade händelser i olika kommuner. 6 stycken RVR-ledare utbildades med start 2004 Fortbildning och erfarenhetsträffar kontinuerligt där drygt 300 miljöuppdrag/år utförs av RVR-tjänsten Målet var att få en ökad kunskap och erfarenhet för att bättre genomföra miljömässiga motiverade saneringar till rimliga kostnader

17 Miljörestvärdeledarens roll och ansvar Foto Morgan Palmquist Utformar saneringsanmälan till tillsynsmyndigheten För dokumentation Kan bistå som bakre ledning Kan utföra provtagning (ej bevis) Ombesörjer miljödeklaration Kontakt med entreprenörer, expertis, deponier etc. Nationell erfarenhet av liknande olyckor

18 Behörighet att kalla ut RVR-ledare Räddningstjänsten/ko mmunen Försäkringsbolag/ Avtalspartner SOS Alarm Miljö- och Polismyndigheten kan påkalla behovet Foto Erik Mårtensson

19 Restvärdeinsatser kan bli aktuell vid Brand- och vattenskador Naturolyckor, ras- och skred Explosioner Transportskador fordon, tåg, båt, flygplan Miljöskador vattentäkter, skyddsvärda biotoper

20 Räddningstjänsten roll

21 Räddningschef-Räddningsledare (En) räddningsledare leder räddningsinsatsen Anmodar myndigheter att delta Beslutar om tjänsteplikt Beslutar om ingrepp i annans rätt Beslutar när räddningstjänsten skall avslutas

22 NÄR är det räddningstjänst? Foto Värmlands Folkblad LSO 1 kap. 2, 2 kap. 2

23 Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. Foto Värmlands Folkblad OBS! Alla fyra kriterierna skall vara uppfyllda

24 Hur bedrivs räddningstjänst Effekt Kommunens ansvar, räddningsledaren beslutar Fara eller överhängande fara för Händelser i vardagen De fyra kriterierna; behovet av det hotande kostnaden för omständigheterna Tid

25 Fortsatt restvärde Koordinator med fullmakt från försäkringsbolagen Kontaktar och kontrakterar de entreprenörer som behövs Foto Peter Linhard

26 Räddningstjänsten räddar liv, stoppar skada på miljö och egendom. Kommunen står för kostnaderna Den enskilde har alltid ansvaret för sin egendom som en del i sin rätt att förfoga över egendomen. Kostnadsansvaret för både skade- förhindrande och begränsade åtgärder Foto Morgan Palmquist Åtgärder som sanering, återställning etc. som skall bekostas av ägare eller försäkringsbolag skall ha en beställning av behörig representant. Beställare har alltid betalningsansvaret

27 (O)vanliga olyckor Foto Morgan Palmquist Foto Värmlands Folkblad Morgan Palmquist Foto Morgan Palmquist

28 Vanliga miljöolyckor Foto Mårten Eskilsson Foto Mårten Eskilsson Under 2007 gjordes knappt insatser vid utsläpp av farligt ämne 70 % var fordonsrelaterade skador. Källa Hedman MSB

29 Morgondagens miljöolyckor Morgan Palmquist

30 Foto Värmlands Folkblad Morgan Palmquist

31 Brandrök/släckvatten som troligtvis innehåller dioxiner, PAH Vilket ingrepp blir den största påverkan på miljön, att släcka eller låta det brinna? Foto Värmlands Folkblad Skum som kan innehålla PFOA och PFOS Morgan Palmquist

32 Några saker att ta hänsyn till vid bränder PFOS = Perfluoroktansulfat PFOA = Perfluoroktansyra - sannolikt reproduktionsstörande, svårnedbrytbart i naturen och kan vara cancerframkallande Dioxiner - klorerade miljögifter som ingår som delmål inom "Giftfri miljö" PAH = Polycykliska aromatiska kolväten - är den största grupp av cancerogena ämnen som vi känner till idag Källa Kemikalieinspektionen Morgan Palmquist

33 Exempel på roller vid olycka

34 Räddningstjänstens roll/funktion Tolkar och beslutar om kommunens ansvar att bedriva räddningstjänst Foto Morgan Palmquist Skyldighet att inf miljömyndigheten om utsläppet kan leda till annan olycka. Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 6 kap

35 Väghållarens roll/ansvar Trafikverket kan inte yrka ersättning från trafikförsäkringen för sanering av vägbanan. Prejudikat från Dom i HD Foto Morgan Palmquist

36 Orsaksutredning, i vems intresse? LSO 3 kap. 10 Efterföljande åtgärder Foto Morgan Palmquist 10 När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts

37 Polisens roll/funktion Polis på plats innebär inte en anmälan om miljöbrott Olycka, oaktsamhet eller uppsåt. Oaktsamhet (slarv) kan också vara straffbart En bra polisutredning kan ha stor betydelse där försäkringsförhållande handlar om ansvarfrågor Polisens uppgift är provtagning vid misstanke om brott

38 Miljömyndighetens roll/funktion Tillsynsmyndighet (Kommunen, Länsstyrelsen) Skyldighet att göra anmälan om utsläppet, oavsett mängd eller orsak Livlina, verkställighet och rättelse på den felandes bekostnad MB 26 kap. 18. Miljöbalken Tekniskt möjligt Miljömässigt motiverat Ekonomiskt rimligt

39 Goda exempel skador

40

41

42 Gods flytande ammoniaknitrat, inget läckage

43

44 Flytande ammoniumnitrat är ett oxiderande ämne som kan vid kontakt med brännbara material (trä, papper, kläder etc.) antändas spontant. Vid kontakt med oljor, motordiesel kan ämnet ge explosionsartade brandförlopp eller våldsamma reaktioner. Bränder där oxiderande ämnen är närvarande kan mycket giftiga eller frätande brandgaser bildas. Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskada

45 Läckage av diesel och flytande ammoniumnitrat

46

47

48

49

50 Bakomliggande orsak?

51 Olycka vattenskyddsområde

52 Tankbil, diesel inget läckage, 100 m från gräns vattenskyddsområde Foto Morgan Palmquist

53 Foto Morgan Palmquist

54

55 Foto Morgan Palmquist

56 Vad kostade saneringen/läktringen?

57 Räddat värde? Kommunens kostnader Försäkringsbolagets kostnader kr > 20 mantimmar a 250 kr kr sanering kr ADR bil kr moms kr

58 Vad är en vattentäkt värd? Uppsalas vattentäkt ( inv.) uppskattar man idag ligga på dryga 2 miljarder kronor inklusive nya ledningar. Växjö kommun inkl Alvesta (> inv.) 490 miljoner kronor. Älmhults kommun (12000 inv.) 139 miljoner kr (ej klar) Nolbys vattentäkt (12000 inv.) 400 miljoner kr (1996) Källa; Nordensten/Nyström Livsmedelsverket

59 -Tack för mig frågor Foto Morgan Palmquist

Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11

Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11 Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 1. RÄDDNINGSTJÄNST/MILJÖTILLSYN... 5 2. MYNDIGHETER... 5 2.1 Kommunala räddningstjänsten... 5 2.2 Sjö

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015

Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015 Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015 Innehållsförteckning Flik 1 Inledning Behov av organiserat oljeskydd Trafikering av Östersjön Flik 2. Åtgärdsplan Initialt agerande Åtgärdskalender vid räddningstjänst

Läs mer

Vägen fri snabbt och säkert

Vägen fri snabbt och säkert Vägen fri snabbt och säkert 1 Stopp i trafiken kostar tid och pengar 3 Ett snabbt och säkert arbetssätt 5 Rekommendationer för ökad säkerhet på en skadeplats 8 Placering av fordon vid en skadeplats 11

Läs mer

Räddningstjänst och miljö

Räddningstjänst och miljö Cecila Alfredsson & Claes-Håkan Carlsson (red) Räddningstjänst och miljö Cecilia Alfredsson tjänstgör sedan 1998 som projektledare vid Räddningsverket. Hon har en magisterexamen i biologi och är utbildad

Läs mer

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 2011-08-24 Dnr 900.2011.786 Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner - Färre ska omkomma vid olyckor - Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor

Läs mer

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Sidan 1 av 31 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 3 2 Läshänvisning 4 3 Oljeskyddsberedskap inom den egna kommunen

Läs mer

POLICY. Handlingsprogram. för förebyggande verksamhet. för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor inom Bengtsfors kommun

POLICY. Handlingsprogram. för förebyggande verksamhet. för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor inom Bengtsfors kommun POLICY Datum Diarienummer 2012-01-27 2011.597.015 Räddningstjänsten Antagen av Paragraf Kommunfullmäktige 14 2012-02-08 Sida 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet för räddningstjänsten enligt

Läs mer

Polismyndigheternas program för räddningstjänst

Polismyndigheternas program för räddningstjänst Polismyndigheternas program för räddningstjänst Granskningsrapport 2012:5 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Juni 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr:

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Begrepp Definition Kommentar

Begrepp Definition Kommentar Huvuddel Varje insatsrapport består av en huvuddel och vid en viss sorts olycka även tilläggsdelar med kompletterande uppgifter specifika för den sortens olycka. 1 Räddningstjänst Blocket omfattar vissa

Läs mer

Brandskyddsföreningens Service AB 1. 2012-10-29. Ett värdefullt omhändertagande

Brandskyddsföreningens Service AB 1. 2012-10-29. Ett värdefullt omhändertagande 1. 2012-10-29 Ett värdefullt omhändertagande 2. 2012-10-29 3. 2012-10-29 Avtalsparter september 2012 RVR-kansliet Per Gustafsson Verksamhetschef 08 588 474 27 073 031 48 40 per.gustafsson@svbf.se Marie

Läs mer

Räddningstjänst i siffror 2013

Räddningstjänst i siffror 2013 Räddningstjänst i siffror 2013 Räddningstjänst i siffror 2013 Räddningstjänst i siffror 2013 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Morgan Asp, 010-240 53 89 Marie Lundqvist,

Läs mer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Handläggarstöd för nedskräpnings- och skrotbilsärenden

Handläggarstöd för nedskräpnings- och skrotbilsärenden Handläggarstöd för nedskräpnings- och skrotbilsärenden Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad är nedskräpningsärenden? Lagstiftningen Laglista med korta kommentarer Myndigheter, andra aktörer

Läs mer

Rapport 2013:26 Regional risk- och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2013

Rapport 2013:26 Regional risk- och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2013 Rapport 2013:26 Regional risk- och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2013 Omslagsbild: The flame comes out of the window. Foto: Volodymyr Khodaryev/Mostphotos. Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen

Läs mer

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA Av Frida Stange Handledare: Johanna Rosenqvist Examensarbete med praktik 30 poäng i miljörätt Stockholm höstterminen 2011 INNEHÅLL 1. Inledning...2 1.1 Läget

Läs mer

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Handlingsprogram för skydd mot olyckor Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Höga Kusten Ådalen Härnösand, Kramfors, Sollefteå Programmet omfattar perioden 1 januari 2012 31 december 2015 1 Titel:

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 4 2012 Kunskap & Kompetens Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Sid 12 Sid 22 Sid 17 Sid 20 Sid 35 Användarna

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Regeringen beslutade den 14 augusti 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att beskriva och utvärdera den operativa insatsen och övrigt arbete som hade bedrivits

Läs mer

Skriften Skarpt läge med checklistor och brevmallar på LOs hemsida har två syften;

Skriften Skarpt läge med checklistor och brevmallar på LOs hemsida har två syften; efter en arbetsplatsolycka? Tiden går i passiv väntan på att myndigheterna ska bli klara med sina utredningar. En arbetsplatsolycka är skarpt läge och då gäller det för facket att vara på plats och börja

Läs mer

Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka

Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1 Lisa Svensson Myndighetsjurist

Läs mer