Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 oktober 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 oktober 2011"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 18 oktober 2011

2 Föredragningslista Sida: 1(4) Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 18 oktober 2011 Plats: Tid: Teknologiska Institutet, Vallgatan 14, Göteborg Kl (inkl. lunch), kaffe serveras från Program: - Mötets öppnande - Upprop - Val av justerare - Genomgång av dagens ärenden - Ajournering för gruppmöten - Fortsatt sammanträde - beslutssammanträde Ärenden Muntliga informationsärenden a) Hållbar stadsutveckling Mistra Urban Futures/ Lars Reuterswärd, VD Mistra Urban Futures (se även Övriga ärenden p 23 nedan) b) Regionrapporten/Tomas Ekberg, Regionutvecklingssekretariatet c) Förslag till strategi för Regionutvecklingsnämndens inkubatorsatsning/emma Mattsson, Regionutvecklingssekretariatet d) Västra Götaland som filmregion, kort information om pågående utvärdering/agneta Mårdsjö, Regionutvecklingssekretariatet EKONOMI 1. Budget 2012 Dnr RUN Material skickas senare POSTADRESS: Regionens hus Box Göteborg BESÖKSADRESS: Norra Hamngatan 14 Göteborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

3 Sammanträdesdatum: Sida: 2(4) 2. Delårsrapport augusti 2011 Dnr RUN Återföring av projektbeslut Dnr RUN Delegationsordning Dnr RUN PROJEKTSTÖD Entreprenörskap och nyföretagande 5. Fördelning av projektmedel inom programmet Främja kvinnors företagande Dnr RUN Regionala styrkeområden Kluster, nätverk 6. Förstudie för Swedish Electrified Vehicle Academy Dnr RUN TrainMoS (Train Motorways of the Sea) Dnr RUN Samverkan för hållbar kemi Dnr RUN SAIL Dnr RUN Maritim klusteranalys Dnr RUN Vänersamarbetet Dnr RUN Kollektivtrafik och infrastruktur 12. Anhållan om förskottering gällande ombyggnad av väg 160 Dnr RUN Kompletterande utbyggnad av gång- och cykelvägnätet (GC-nätet) Dnr RUN Anslag till förstärkta insatser för utredningar inom infrastrukturområdet Dnr RUN

4 Sammanträdesdatum: Sida: 3(4) 15. Professur i transportekonomi och logistik Dnr RUN Utredning om bl a potential för framtida personresor och gods på Karlsborgsbanan Dnr RUN ÖVRIGA ÄRENDEN 17. Uppdrag till Dalslands Kanal AB 2012 Dnr RUN Uppdrag till Västsvenska Turistrådet AB 2012 Dnr RUN Uppdrag till Film i Väst AB 2012 Dnr RUN Regional Överenskommelse Social ekonomi Dnr RUN Ägardirektiv till styrelsen för Almi Företagspartner Väst AB 2012 Dnr RUN Nationellt utvecklingscentrum (FoI-centrum)för kollektivtrafik Dnr RUN Hållbar stadsutveckling Mistra Urban Futures Dnr RUN Uppdrag till beställarnämnder om medborgarkontakter Dnr RUN Material skickas senare 25. Generalförsamling i Earlall och seminarier september 2011 Dnr RUN ÖVRIGT 26. Anmälan av delegationsbeslut Dnr RUN Återrapportering av slutredovisade projekt augusti-september 2011 Dnr RUN

5 Sammanträdesdatum: Sida: 4(4) 28. Sammanställning av anmälningsärenden Dnr RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) 29. Återrapportering av företagsstöd och projektmedel fördelade till anslag 1:1 (statliga medel) år 2011 Dnr RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) 30. Eventuella tillkommande ärenden Birgitta Losman Ordförande Kollektivtrafikförbindelser till Göteborg den 18 okt Avgång Ankomst Borås (buss 100) Skövde (SJ Regiontåg) Mariestad (Buss SJ Regiontåg) Uddevalla (Buss 820 från Kampenhof) Vänersborg 07:51 08:57 (Västtågen regiontåg, SJ regiontåg ) Om du tar bilen; tänk på att samåka!

6 Ärende 1

7 Ärende 2

8 Ekonomi och administration Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Karin Stadig Roswall RUN Till Regionutvecklingsnämnden Delårsrapport augusti 2011 Ärendet Delårsrapport ska lämnas per mars och augusti och månadsrapport per oktober. Rapporterna ska innehålla redovisning av verksamhetens utveckling och det ekonomiska resultatet för perioden. En helårsprognos ska också lämnas. Förslag till beslut Regionutvecklingsnämnden godkänner delårsrapporten. REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Bertil Törsäter Karin Stadig Roswall POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST Regionens Hus Box GÖTEBORG Norra Hamngatan 14 Växeln

9 Sida 1(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Delårsrapport augusti SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Regionutvecklingsnämndens arbete är inriktat på att stimulera entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring till små och medelstora företag, öka tillgången till riskkapital och skapa samarbeten och utveckling i företagsnätverk och kluster. Att stärka det västsvenska transportsystemet är ytterligare ett viktigt område. Verksamheten har en långsiktig inriktning vilket innebär att förändringarna mellan år eller delår inte blir dramatiska. Svängningar i ekonomin, kombinerad med strukturförändringar inom industrin, och en hög arbetslöshet har ändå aktualiserat behoven av relativt snabba och mer koncentrerade insatser. I såväl de långsiktiga satsningarna, som de mer koncentrerade, är satsningen på de regionala samverkansplattformarna värdefulla verktyg. Satsningen på FoU stärks ytterligare. Bland annat genom fortsatt utveckling av samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademierna och näringslivet för att skapa än bättre utvecklingsförutsättningar inom life science sektorn. Ingvar Carlsson presenterade under våren sin genomgång av Life Science sektorn i Västra Götaland. De förslag till insatser som presenteras kommer att börja genomföras under året. Under 2011 fortsätter arbetet med en kompetensplattform kring kunskapsförsörjning. Tillsammans med kommunalförbunden har en gemensam organisation för arbetet tagits fram. Arbetet med att analysera nuläge och utvecklingstendenser blir en viktig hjälp i det fortsatta arbetet, tillsammans med systematiska utvärderingar och uppföljningar av verksamheten. Under våren och sommaren har bland annat InMotion utvärderas regionutvecklingsnämndens särskilda satsning på energi, miljö och hållbara transporter. Utvärderingen ska ligga till grund för fortsatta program och insatser inom dessa områden. Ett område med tunga satsningar är transportinfrastruktur och kollektivtrafik. Västsvenska infrastrukturpaketet blir en del av en storsatsning på infrastrukturen i Västsverige och kommer att stärka möjligheterna till snabba, säkra och miljövänliga resor inom och mellan existerande arbetsmarknadsregioner. Ett avtal om genomförande av satsningar t o m 2013 har undertecknats. Avtalet omfattar 3 miljarder kronor och förutsätter bl a att de lokala och regionala bidragen till paketet kan utnyttjas. Regionen har anslagit ytterligare medel för att täcka kostnadsökningen från 2009 års prisnivå. Regionutvecklingsnämnden har tecknat en avsiktsförklaring om att förskottera del av Hamnbanan. Finansiering sker genom ianspråktagande av 55 mnkr från eget kapital. För regionen blir det viktigt att bevaka och följa genomförandet. Västra Götalandsregionen blir regional kollektivtrafikmyndighet och tar över finansieringsansvaret för den regionala kollektivtrafiken fr o m Ytterligare ett område där kraftfulla satsningar från nämnden beslutats är utbyggnad och förstärkning av

10 Sida 2(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN bredbandsnätet i Västra Götaland. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet Bra Regionfullmäktige fastställde i juni 2010 den regionala infrastrukturplanen för Västra Götaland. Tillsammans med den nationella planen och Västsvenska paketet ingår infrastrukturåtgärder för sammanlagt drygt 55 miljarder kronor till och med år Genomförandet av de beslutade regionala och nationella investeringsplanerna har nu påbörjats. Första symboliska spadtaget i Västsvenska paketet togs den 29 mars av infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd. Genomförandefasen kommer att innebära en rad större och mindre störningar för medborgarna och stora informationsinsatser för att skapa förståelse för nyttan av insatserna planeras. Arbetet med IT-infrastrukturen är i en genomförandefas med fokus på utbyggnad av bredband genom att bygga ut fibernätet till ett antal nya anslutningspunkter. 1.2 Sammanfattning verksamhetsperspektivet Se rubrik 1 Sammanfattning och slutsats. Bra 1.4 Sammanfattning ekonomiperspektivet Bra Regionutvecklingsnämnden redovisar ett plusresultat för perioden på drygt 84 mnkr (+ 87 mnkr mot periodens budget). Det är huvudsakligen anslaget för projektmedel som vid mättillfället visar ett plusresultat. Kostnadsbokningen av projektmedel varierar över året och det plusresultat som redovisas t o m augusti kommer att försvinna innan årets slut. Prognosen för året är att nämnden avser att använda beviljade 14 mnkr av det egna kapitalet för bredbandsutbyggnad och för räntekostnader för förskotteringsprojekt. 3. MEDBORGARPERSPEKTIVET Regionutvecklingsnämndens uppdrag är att arbeta för goda levnadsmöjligheter för invånarna i Västra Götaland, genom att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv som ger fler jobb. Utbyggnaden av infrastruktur, kollektivtrafik och bredband har en mer direkt påverkan på invånarnas villkor än nämndens övriga verksamhet. Regionfullmäktige fastställde i juni 2010 den regionala infrastrukturplanen för Västra

11 Sida 3(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Götaland. Tillsammans med den nationella planen och Västsvenska paketet ingår infrastrukturåtgärder för sammanlagt drygt 55 miljarder kronor till och med år Nu har genomförandet av dessa planer påbörjats. Första symboliska spadtaget i Västsvenska paketet togs den 29 mars av infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd. Genomförandefasen kommer att innebära en rad större och mindre störningar för medborgarna och informationsinsatser för att skapa förståelse för nyttan av insatserna är viktiga. Kollektivtrafiken står inför stora utmaningar för att ta emot en ökad efterfrågan vid införandet av trängselskatter Arbetet med att förändra linjestruktur och förbättra trafiken pågår kontinuerligt. Förutom förbättrad trafik diskuteras möjligheter att förenkla delar av prissystemet inför Även arbetet med it-infrastruktur är i en genomförande fas, fokuserat på utbyggnad av bredband enligt strategin för IT-infrastruktur. Kontakter sker fortlöpande med kommuner som har stora bristområden för att stödja utbyggnaden av bredband. Under 2011 har hittills tre ansökningar av bredbandsstöd som omfattar fem kommuner kommit in. Totalt innebär det att åtta kommuner planerat och i vissa fall påbörjat utbyggnaden av anslutningspunkter som fiberföreningar kan ansluta till. I dessa åtta kommuner ligger ca 35 av de ca 75 områden där utbyggnaden av bredband är allra sämst. 3.3 Jämställdhetsintegrering Regionutvecklingsnämnden antog i juli 2010 en strategi för uppföljning av jämställdhet och mångfald i projekt och verksamheter som får regionala utvecklingsmedel. Strategin ska leda till att perspektiven integreras i stödmottagarnas verksamheter. Inom sekretariatet pågår f n en översyn av beredningsprocessen. Inom ramen för denna kommer tillämpliga delar av strategin att inarbetas. 3.4 Funktionshinder Tillgänglighetsdatabasen (TD) har sedan 2002 successivt utvecklats i ett samarbete mellan Västsvenska Turistrådet AB, handikapprörelsen i Västra Götaland och handikappkommittén genom finansiering av Arvsfonden, regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen. Syftet med TD har utökats successivt från att främst innehålla webbaserad besöksinformation om den fysiska tillgängligheten hos turistiska anläggningar till att även omfatta offentliga verksamheter och miljöer inom kommuner och landsting samt andra organisationer. Sjukvårdsrådgivningen är ett exempel på en sådan utveckling liksom att 45 kommuner i Västra Götaland använder TD för att beskriva allt från livsmedelsbutiken till kommunhuset och sporthallen. Fr.o.m har regionkansliet övertagit ansvaret för drift och skötsel av TD från Västsvenska Turistrådet. Det pågår ett teknikskifte från analog till digital distribution och visning av film. Redan under förra året märktes en drastisk minskning av de analoga kopiorna, ett stort problem för

12 Sida 4(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN regionens mindre biografer. Regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden har beslutat att tillsammans avsätta två mnkr under 2011 till digitaliseringsstöd för biografer i Västra Götaland. Den kommunala finansieringen är en förutsättning för stödet och satsningen kompletterar Svenska Filminstitutets stöd till digitalisering. 3.5 Mångfald Regionutvecklingsnämnden antog i juli 2010 en strategi för uppföljning av jämställdhet och mångfald i projekt och verksamheter som får regionala utvecklingsmedel. Strategin ska leda till att perspektiven integreras i stödmottagarnas verksamheter. Inom sekretariatet pågår f n en översyn av beredningsprocessen. Inom ramen för denna kommer tillämpliga delar av strategin att inarbetas. 4. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Västra Götalandsregionens näringspolitiska arbete ska bidra till ett mindre sårbart näringsliv genom att stimulera till entreprenörskap och nyföretagande, medverka till innovationer och förnyelse i små och medelstora företag, utveckla regionens styrkeområden samt främja jämställdhet, mångfald och social ekonomi. Efterfrågan på nyföretagarrådgivning hos utrikes födda i de nordöstra stadsdelarna i Göteborg har ökat, vilket innebär ett ökat behov av rådgivning. Rådgivningstjänsten förbättrar förutsättningarna för utrikes födda entreprenörer att starta, driva och utveckla företag. Regionutvecklingsnämnden beslutade i vid sitt sammanträde i maj att medfinansiera dessa tjänster under en treårsperiod. Västra Götalandsregionen har fått ytterligare medel från regeringens program för att Främja kvinnors företagande under perioden Det handlar om ca. 4 mnkr för Programmet omfattar affärs- och innovationsutvecklingsinsatser för ökad lönsamhet i företag som drivs av kvinnor. Insatserna ska vara långsiktiga och leda till ökade kunskaper om kvinnors företagande i befintliga stödstrukturer. I syfte att stimulera tillkomsten av nya innovativa teknik och kunskapsbaserade företag har regionutvecklingsnämnden under de senaste tio åren medverkat i uppbyggandet av ett antal inkubatorer runt om i regionen. Då Innovationsbrons nya inkubatorprogram blev klart under våren 2011 visade det sig att inkubatorerna i Västra Götaland håller god kvalitet. Sex av de 21 inkubatorer som beviljats driftsfinansiering från det nationella programmet kommer från Västra Götaland. De har valts ut i en noggrann urvalsprocess och i nationell konkurrens. Västra Götalandsregionen medverkade på den internationella världskongressen ICSB (International Council for Small Business) i Stockholm juni. Fler än 800 entreprenörer, forskare och innovatörer från 74 länder deltog för att utbyta aktuella erfarenheter och ta del av den senaste forskningen om entreprenörskap, innovation och småföretagande. Under rubriken Creative Sweden fick Västra Götaland, Stockholm, Skåne och Norrbotten möjlighet att visa upp hur respektive region arbetar med entreprenörskaps- och innovationsfrågor. Från Västra

13 Sida 5(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Götaland deltog bl.a. Gothia Science Park, Lindholmen Science Park, Smart Textiles och Göteborgs entreprenörsskolor. Regionutvecklingsnämnden har under våren beslutat om att finansiera ett par mer otraditionella satsningar på att stimulera innovationsutveckling. I projektet ISMEQ (innovation i små och medelstora företag som drivs av kvinnor) är syftet att stimulera utveckling av tjänsteinnovationer. Ett annat exempel är satsningen på All aboard vars syfte är att öka konkurrenskraften hos svensk fritidsbåtsindustri bl.a. genom användardriven innovationsutveckling och att integrera genusaspekter vid utvecklingen av fritidsbåtar. Industrial Development Center West Sweden (IDC) är en viktig del i Skaraborgs innovationsstödssystem. De etablerar nu ett ProduktionsKompetensCentrum med stöd av bl.a. regionutvecklingsnämnden och EU:s strukturfonder. Syftet är att tillsammans med företagen identifiera utvecklingsidéer, kombinera utbildning av personalen med direkt tillämpning där företaget samtidigt coachas in produktutveckling. Företaget ges stöd i form av forsknings- och specialistkompetens via olika nätverk såsom Industriell Dynamik och forskare på högskola och universitet. Den maritima sektorn är ett prioriterat utvecklingsområde i Västra Götaland. Projektet Mona-Lisa Motorways of the Sea är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, SSPA, Sjöfartsverket m.fl. för att samordna optimal ruttplanering för fartyg hanterad från land. Målet är att minska bränslekostnaderna och effektivisera sjötransporterna. I slutet av mars överlämnade Ingvar Carlsson utredningen utmaningar och möjligheter för life science sektorn i Västra Götaland - en utredning som Västra Götalandsregionen var initiativtagare till i samverkan med Göteborgs universitet, Chalmers, Västsvenska Handelskammaren och kommunerna i Göteborg och Mölndal. De förslag som presenterades i rapporten har under våren omsatts i en handlingsplan. En styr- och arbetsgrupp där parterna ingår har ansvar för att förslagen omsätts i handling. Västra Götalandsregionen koordinerar arbetet som ska pågå t o m årsskiftet. Under ett välbesökt seminarium i Almedalen arrangerat av Västra Götalandsregionen, presenterades rapporten och vilka insatser som nu genomförs för att ytterligare stärka life science sektorn i regionen. Västra Götalandsregionens projekt Innovationsslussen, som stimulerar idéutveckling och innovationer inom hälso- sjukvården, har uppnått flera spännande resultat under våren. 40 idéer har kommit in som tar olika vägar. Vissa idéer omsätts i förbättringar direkt och andra går vidare mot kommersialisering. Under våren genomfördes den tredje utlysningen av FoU-kortet Västra Götalandsregionens särskilda satsning på att stärka forskningsnivån i små och medelstora företag. 40 ansökningar inkom varav 18 godkändes efter kvalitetsgranskning. Företagen representerade många branscher med en tonvikt på området miljö och energi. Vid årsskiftet avslutades Västra Götalandsregionen program InMotion kraftsamling för

14 Sida 6(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN miljö, energi och hållbara transporter. Den utvärdering som startade i mars har färdigställts i augusti. Resultaten presenterades för regionutvecklingsnämnden den 13 september. Utvärderingen ska ligga till grund för fortsatta program och insatser inom dessa områden. Vad gäller den europeiska forskningsarenan, fortlöper arbetet med att sjösätta den nya tillväxtstrategin EU En viktig del av EUs arbete kopplat till regioner kommer att inriktas på att underlätta sk Smart Specialisering. Det vill säga att regioner utvecklar forsknings- och innovationsstrategier som tydligt pekar ut prioriteringar och insatser. Här för vi en diskussion med kommissionen om Västra Götalandsregionen roll i ett europeiskt samarbete för smart specialisering. En uttalad prioritering från regionutvecklingsnämnden är att Västra Götalandsregionen ska delta i och driva strategiska EU-projekt riktade mot forskning och innovation. Inom området smarta textilier deltar vi sedan 2010 i projektet Crosstexnet. Under våren arrangerades ett projektmöte i Borås för samtliga deltagande parter där planering för det fortsatta arbete lades upp. I april kom dessutom beskedet från EU Kommissionen om att ansökan från Västra Götalandsregionen inom hållbara vägtransporter beviljats från forskningsprogrammet Regions of Knowledge. Projektet beräknas starta under oktober Arbetet med Kompetensplattform Västra Götaland fortsätter för att etablera en modell för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Kommunalförbunden har fått medel för att skapa en organisation för arbetet på delregional nivå. Ett stort antal andra aktörer är engagerade för att erhålla en regional och delregional samsyn. Kontakter finns med arbetsmarknadens parter, branscher och näringar, folkbildning och högskolor m.fl. som aktivt involveras i arbetet. Samverkansavtalet mellan regionen och kommunerna i Västra Götaland om naturbruksutbildningarna diskuteras och ambitionen är att ett nytt avtal ska gälla from 2012 för en ny fyraårsperiod. Avtalet tecknas av regionstyrelsen. Västra Götalandsregionen bevakar och deltar där så är möjligt i en rad processer: - EU-kommissionen presenterade i juni sitt utkast till långtidsbudget för perioden Dokumentet kommer under det närmaste året att förhandlas mellan EU:s medlemsstater och EU-parlamentet. Slutresultatet påverkar förutsättningarna för det regionala utvecklingsarbetet. - Nordsjökommissionen har tagit fram ett utkast till strategidokument North Sea Region 2020 som är tänkt att utgöra en gemensam grund för samarbetet runt Nordsjön. - Skottland har tagit initiativ att skapa ett forum för maritima frågor runt Nordsjön. Västra Götalandsregionen deltar i diskussionerna. Västra Götalandsregionen har blivit medlem i Baltic Development Forum som ett sätt att höja profilen i Östersjöområdet och kommer att medverka med talare och utställningsmonter vid

15 Sida 7(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN årets möte. Förberedelserna fortsätter för European Maritime Day, det årliga europeiska högnivåmötet om havsfrågor som hålls i maj 2012 i Göteborg med Västra Götalandsregionen som en av de lokala värdarna. Bland insatser som vänder sig till medborgarna kan nämnas den allmänhetens dag som planeras i anslutning till European Maritime Day. Ett annat exempel är den tävling för gymnasieklasser Uppdrag ungdomarnas Europa som genomfördes under Europaveckan i maj med ett studiebesök för klassen i Bryssel som förstapris Inom programmet Mål 2 Västsverige Regional konkurrenskraft och sysselsättning har en ansökningsomgång genomförts under året för socialfonden och en för regionalfonden. Arbetet i strukturfondspartnerskapet och samverkan med de förvaltande myndigheterna, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket, fungerar väl. Projekt inom socialfondens programområde 1 syftar till att utveckla den enskilde medarbetarens kompetens och därmed stärka dennes position på arbetsmarknaden. Syftet med programområde 2 är att den enskilde skall komma in på eller närma sig arbetsmarknaden. Syftet med projekten inom regionalfonden är att stimulera Entreprenörskap och innovativt företagande, Samverkansinitiativ och innovativa miljöer och Hållbar stadsutveckling. Inflödet av projektansökningar inom programmet för Mål 2, är under 2011 fortsatt högt inom framförallt socialfonden. Under hela programperioden har ca 360 projekt prioriterats inom socialfonden, vilka omsluter medel från EU:s strukturfonder på ca 1,3 miljarder kronor. Häri ingår nationell offentlig medfinansiering på ca 325 miljoner kronor. Inom regionalfonden har drygt 100 projekt prioriterats, vilka omsluter ca 500 mkr exklusive den offentliga medfinansieringen. En ansökningsomgång stänger i mitten av september, vilket beräknas bli den sista större ansökningsomgången för socialfonden. Utlysta medel i denna är 160 miljoner kronor för kompetensförsörjning och inom Programområde 2, Ökat Arbetskraftsutbud, 1,3 miljarder i en nationell utlysning, vilket senare skall fördelas över de 8 regionerna utifrån hur högt söktryck det är i respektive region. Programmen för Europeiskt territoriellt samarbete (Interregprogrammen) har haft ansökningsomgångar under året. Västra Götalandsregionen har någon form av administrativ funktion i fyra av dessa program (Sverige-Norge, Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Nordsjön, Östersjön). Dessa program beräknas vid årsskiftet också i stort sett vara intecknade. Tidigare åtgärder på proaktiv kontaktverksamhet har bidragit till ett ökat genomflöde av projekt inom programmen. Inom de fyra Interregprogrammen har hittills ca 280 projektbeslut tagits under programperioden. Medverkan från aktörer i Västra Götaland finns i ett 100-tal av dessa.

16 Sida 8(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Den 27 maj fattade ombud för kommuner och region beslut om att Västra Götalandsregionen fr o m 2012 blir Regional kollektivtrafikmyndighet och ensam ansvarig för kollektivtrafiken i länet, i enlighet med den nya kollektivtrafiklagen.västra Götalandsregionen inrättat en särskild kollektivtrafiknämnd som bl a ska vara beställare av kollektivtrafik och bereda ärenden som ska avgöras i regionfullmäktige. En kollektivtrafikavdelning som ska serva nämnden är under uppbyggnad. Regionutvecklingsnämnden och sekretariatet har därmed inte längre ansvar för kollektivtrafikfrågorna. Vi vet inte när nästa planeringsomgång för transportinfrastrukturen inleds men det finns signaler om att nu gällande planer ska revideras under 2014, och regionen har påbörjat utredningsarbeten för att tydligt kunna lyfta upp de angelägna infrastrukturbehoven i Västra Götaland i kommande planer. Dessa frågor tas nu upp till diskussion i beredningen för hållbar utveckling. När det gäller it-infrastrukturen har de statliga och EU-finansierade bidrag som fiberföreningarna kunnat söka tagit slut. Länsstyrelsen avsatte ytterligare medel ur sitt landsbygdsprogram som fiberföreningar kunde söka men dessa har upptecknats mycket snabbt. Dialog sker med flera parter, bland annat Post- och Telestyrelsen (PTS) och länsstyrelsen, för att se om det är möjligt att tilldela ytterligare stödmedel till fiberföreningar. 7. EKONOMIPERSPEKTIVET 7.3 Ekonomiskt resultat Regionutvecklingsnämnden redovisar ett plusresultat t o m augusti på 84,4 mnkr. Ställt mot periodens budget på -2,5 mnkr är avvikelsen 86,9 mnkr. Det är huvudsakligen projektmedel som avviker från budget. De projektbeslut som beslutats av nämnden hittills i år har kostnadsbokats antingen mot det regionala eller mot det statliga anslaget som nämnden disponerar. Kostnadsbokningen av projektbeslut med externa projektägare görs genom s k avsättning. När på året kostnader för projektbeslut kommer att belasta resultatet hänger därför i mångt och mycket ihop med nämndens beslutsmöten. Budgeten däremot är till största delen periodiserad i 12-delar. Därför kan det uppstå förhållandevis stora differenser mellan budget och utfall under löpande år. Prognosen för årets utfall är dock att hela anslaget kommer att användas för projektbeslut under I utfallet på kostnadssidan ingår 19,6 mnkr i periodiserade kostnader som avser upparbetade kostnader i de delregionala tillväxtprogrammen. Här ligger man efter med rekvireringen av medel. Även projektbudgeten för infrastruktur/kollektivtrafik och IT-bredbandsområdet redovisar ett plusresultat mot periodens budget. Här räknar vi med att bredbandssatsningen som påbörjades 2010, där regionen ger stöd för utbyggnad av bredband på landsbygden, kommer att ta fart och att EU-notifiering (godkännade) ska göra det möjligt att betala ut stöd till aktuella kommuner. Regionutvecklingsnämnden har regionstyrelsen godkännande på att använda 14

17 Sida 9(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN mnkr av det egna kapitalet dels för bredbandsutbyggnad (10 mnkr) dels för räntekostnader för förskotteringsprojekt (4 mnkr). Prognosen är att medlen kommer att användas under Tabellsammanställning resultaträkning Resultaträkning per augusti Regionutvecklingsnämnden Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse Bu-utfall mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag 4,7 4,5 4,6 0,2 6,7 6,7 6,9 0,0 Övriga intäkter 5,7 1,0 7,5 4,7 10,0 1,5 18,8 8,5 Verksamhetens intäkter 10,4 5,5 12,1 4,9 16,7 8,2 25,7 8,5 Personalkostnader -27,9-27,4-26,4-0,5-42,9-42,9-40,9 0,0 Övriga kostnader -324,9-402,8-322,9 77,9-627,7-598,7-584,4-29,0 Verksamhetens kostnader -352,8-430,2-349,3 77,4-670,6-641,6-625,3-29,0 Regionbidrag 421,2 421,2 409,8 0,0 631,9 631,9 614,8 0,0 Finansiella intäkter/kostnader 5,6 1,0 0,7 4,6 8,0 1,5 3,3 6,5 Resultat 84,4-2,5 73,3 86,9-14,0 0,0 18,5-14, Utfall jämfört med föregående år Utfallet av både intäkter och kostnader är i samma härad 2011 som Något mindre intäkter har kommit in t o m augusti 2011 än motsvarande period Utfallet av intäkter varierar över åren och över årets månader eftersom det till stor del handlar om intäkter från EU i olika projekt. Ledtiderna i EU-projekten är långa och det är svårt att beräkna när utbetalning kommer att ske. På kostnadssidan (övriga kostnader) ligger utfallet 2011 mycket nära redovisat utfall t o m augusti Intäktsräntan på regionkontot 2011 ligger långt över 2010-års nivå Utfall jämfört med budget Se kommentar under punkten Periodens intäktsutveckling Se kommentar under Periodens kostnadsutveckling Se kommentar under

18 Sida 10(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Periodens personalkostnadsutveckling Sekretariatets personalkostnader redovisas under Regionkansliet från och med 2011 vilket försvårar analysen. Kostnaderna faktureras regionutvecklingsnämnden. I nuläget räknar vi inte med några avvikelser mot den budget för sekretariatets personalkostnader som regionutvecklingsnämnden beslutat för Periodens kostnader för material, varor och tjänster Se kommentar under Analys av helårsprognos Helårsprognos jämfört med föregående år Prognos för utfall 2011 är att regionutvecklingsnämnden kommer att ta i anspråk eget kapital på 14 mnkr enl godkännande i regionstyrelsen för bredbandsutbyggnad och räntekostnader för förskotteringsprojekt. Utfallet på kostnadssidan beräknas bli ca 45 mnkr högre än utfallet 2010 då nämndes resultat slutade på + 18,5 mnkr Helårsprognos jämfört med budget Nämnden planerar att använda delar av det egna kapitalet (14 mnkr) för planerade åtgärder inom infrastruktur och bredband. Därför visar prognosen ett negativt resultat jämfört med budget Helårsprognos, intäktsutveckling Prognos för intäkter är högre än budget mot bakgrund av utfallet t o m augusti. Anledningen är intäkter i olika EU-projekt med långa och svårbedömda ledtider Helårsprognos, kostnadsutveckling Prognosen på kostnadssidan visar ett högre utfall än budgeterat p g a användning av det egna kapitalet Helårsprognos, personalkostnadsutveckling Prognos för personalkostnader enl budget Helårsprognos, material, varor och tjänster Enligt plan. 7.4 Eget kapital Vid 2011 års ingång uppgick regionutvecklingsnämndens egna kapital till 188 mnkr varav 170 mnkr direkt hänförs till området för kollektivtrafik/infrastruktur/it bredand. Merparten av medlen är avsedda för förskotteringsobjekt (Partihallsförbindelsen och del av Lundbyleden/Torslandavägen) där Västra Götalandsregionen är långivare och där

19 Sida 11(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN räntekostnaden finansieras av regionutvecklingsnämnden. Regionstyrelsen har beviljat regionutvecklingsnämnden att disponera 14 mnkr av det egna kapitalet för förskotteringsprojekt Lundbyleden/Torslandavägen och Partihallsförbindelsen och för avtal om utbyggnad av bredband vilka kommer att behöva tas i anspråk under I juni 2011 tog regionutvecklingsnämnden beslut om att anslå 55 mnkr till förskottering av del av hamnbanan i Göteborg under förutsättning motsvarande belopp kan användas av nämndes egna kapital. Godkännande om att använda delar av det egna kapitalet för hamnbanan har lämnats av regionstyrelsen i september. Ev kan avtal komma att tecknas redan under 2011 vilket kan innebära kostnader för projektet redan under innevarande år. 8. BOKSLUTSDOKUMENT OCH NOTER Bokslutsdokument bifogas. Analyslänkar BD RUN 1108 Bilaga AVSÄTTNING RUN /../userfiles/1/documents/1619_2198_18B46.xls../../userfiles/1/documents/1619_2198_45A8B.xls

20 Bokslutsdokument RR KF BR Dnr RUN Regionutvecklingsnämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar inklusive nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 1-1 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Förändring av likvida medel Differens (2)

21 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Not Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Bilaga Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Not Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning Summa verksamhetens intäkter Not Summa löner Summa övriga personalkostnader Summa sociala avgifter -363 Summa övriga kostnader, externt Summa övriga kostnader, internt Driftbidrag inom regionen till utförare, internt Summa kostnader inhyrd personal -3 Verksamhetens kostnader Not Kundfordringar, externa 192 Övriga kortfristiga fordringar, externt Övriga kortfristiga fordringar, internt 1 Förutbetalda kostnader, internt Kortfristiga fordringar Not Leverantörsskulder, externt Leverantörsskulder, internt Övriga kortfristiga skulder, externt Övriga kortfristiga skulder, internt 53 Upplupna semesterlöner 1 Upplupna sociala avgifter 1 Övriga upplupna kostnader, externt Förutbetalda intäkter, externt Kortfristiga skulder Not (2)

22 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut Beslut annan BESLUT Utbet Utbet 2011 Återstår 2011 Lv 155 Bulyckemotet (Obs tillägg 0408) Göteborgs kommun / E20 etapp II Lundsbrunn-Holmestad Götene kommun /081028/ Regional långsiktig plattform för meny i VG Livsmedel i Väst ECOEX W Swedish environmental Exp Business Region Göteborg Landsbygdsvägar Väg 1790 Borgstena+Tillägg Vägverket / Kvinnliga affärsängelsnätverk Föreningen Connect Väst Regional plattform för hållbar affärsutveckling i innovationssystemet Innovationsbron Väst AB Power Cluster - Öckerö Chalmers TransBaltic VGR/EU/Region Skåne Götalandsbanan (avtal) Banverket m fl Dryport (EU-projekt) EU/VGR Sannäsprojektet i Kosterhavet, standard för miljövänligt båtliv + komplettering / Göteborgs Universitet / Women in Business Föreningen Norden / Projekt för att stimulera SMEs inom Eus 7:de ramprogram / Chalmers industriteknik Längs Göta kanal AB Götakanalbolag EDCS Equality Development Center Skaraborg Core AB Centrum för konsumtionsvetenskap Göteborgs universitet Organisatoriska förutsättningar för chefskap.goda jobb och effektiv verksamhet i kommuner Inst. för arbetsvetenskap, GU Västsvensk kraftsamling inom medicinsk teknik Chalmers tekniska högskola Medcoast Scandinavia Medcoast Scandinavia Utveckla Turistprodukten Dalsland Dalslands Turist AB Gåsöprojektet - ett försök att restaurera beståndet av kusttorsk Lysekils kommun Interreg EfficienSea / Chalmers (12)

23 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut Beslut annan BESLUT Utbet Utbet 2011 Återstår 2011 Mission 24 - verktyg för samverkan mellannäringsliv & akademin IDC West Sweden AB SIM Skaraborgs Innivativa Miljö Gothia Innovation AB Invest Life Science, Göteborg Region Business Region Göteborg HINT Regional plattform för hållbar affärsutv. i innovationssystemet i Västsverige Innovationsbron AB Entreprenörsdagen Stiftelsen Entreprenörskap Utveckling av Chalmers Energi Centrum Chalmers energicentrum Ecoex, West Sweden Environmental Export Business Region Göteborg Invest ICT Västra Götaland Business Region Göteborg Affärsutveckling och utbildning i FoU-projekt Gothia Innovation AB Omställningsfabriken Gothia Innovation AB Ett regionalt FartygsvärnCentrum Karlsborgs kommun CCRG - Kompetenscentrum för industriell återvinning Chalmers tekniska högskola Hemslöjdens ledarutbildning till högskolan Nämnden för hemslöjdsfrågor Oceanum - Sjöfarten värld Tjörns kommun Kvalitetskräftan Tanums kommun Spårbarhet för att säkerställa konsumentförtroende, kommunikation och logistisk effektivitet i fiskindustrin Innovationssamverkan kring utveckling av nordisk ostronodling (NORD-OSTRON) Lunds tekniska högskola, inst. för designvetenskaper GU, Mare Novum Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Skördefester och Tranfestivaler i Skaraborg Paraply Fågelvägen ek. för Tillgänglighetsmodell för kollektiv- och bilresor i Västra Götaland BIOMATCELL VINN Excellence Center of Biomaterials & Cell Therapy etapp BIOSUM - Gränsöverskridande forskarskola i biomaterial Göteborgs universitet, Kulturgeografiska institutionen (CRA) Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Avd Biomaterialvetenskap Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Avd Biomaterialvetenskap Trästad Trästad 2012 c/o Länsstyrelsen Västerbotten (12)

24 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut Beslut annan BESLUT Utbet Utbet 2011 Återstår 2011 Fiskeområde Bohuslän / Fiskeområde Bohuslän, id. för / Attraktiv kust - en tillväxtfaktor i norra Bohuslän / Strömstad kommun / Produktions Kompetens Centrum - PKC / IDC West Sweden AB / Clean Shipping Business Development GR Göteborgsregionens Kommunalförbund / ASTA Active Safety Test Area - utveckling av en ny och unik kunskaps- och testmiljö ASTA AB c/o SP Sveriges tekniska forskn.inst / COINCO North Business Region Göteborg AB SMOC Svenljunga kommun IKON. Interregionalt KulturOplevelses Netvaerk Munkedals kommun Praktikvärdar - Grön integration Hushållningssällskapet Väst Etablering av Drivhuset Skaraborg Stiftelsen Drivhuset Skaraborg Etablering av Energi- och Miljötekniskt centrum på Innovatum Teknikpark Innovatum AB Kreativ interaktion i arbetslivet Skådebanan i Västra Götaland Odling för bioenergi, vattenmiljö och markvård Agroväst Livsmedel AB Lindholmen Science Park - utökad basfinansiering Lindholmen Science Park Förstärkning av plattformen Innovatum Innovatum AB WeShare Högskolan i Skövde Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle Lidköpings kommun Nationellt centrum för måltiden Vara kommun Svensk-Amerikanska Business Acceleratorprogram och Entreprenörsdagar Svensk-Amerikanska Handelskammaren Entreprenörskapsspridning Stiftelsen Drivhuset i Borås Förstudie om inrättande av ett handels- och tjänsteforskningsinstitut Högskolan i Borås Mitt Liv - tjejer för mångfald i arbetslivet Mitt Liv AB (svb) Social ekonomi till förorten Finska folkhögskolan i Göteborg (12)

25 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut Beslut annan BESLUT Utbet Utbet 2011 Återstår 2011 Frivilligcentrum Bergsjöns finska förening Utbildningsprojekt Horisont Horisont Ideella förening Industriell Dynamik - innovationsservice av världsklass Swerea IVF AB Traineeprogram för sociala företag - Vägen ut! Vägen ut! Kooperativen ek. för DISTRICT + (Interreg 4C) EU/RUN, näringsliv Förinkubation vid Göteborgs entreprenörskolor Encubator AB Mötesplats Vindkraftsteknik - utveckling och industrialisering Chalmers tekniska högskola Medel för att utveckla Kreditgarantiförening för social ekonomi Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland c/o Coompanion SUSCOD, Sustainable coastal development in practice Strömstads kommun Bättre kvalitet i jobbgarantin för ungdomar Meritea Nya former för rekrytering och utbildning av yrkeslärare Institutionen för pedagogik och didaktik, GU Röhsska Gunnebo Akademien Gunnebo Slott och Trädgårdar Klimatsmart Citydistribution Business Region Göteborg AB BiMe Trucks Ansvarstagande som drivkraft för utveckling och konkurrenskraft i Business Region Göteborg AB Public&Private Social Responsibility Initiative Västsverige CSR Västsverige Tolkutbildning som spetskompetens Biskopsgårdens stadsdelsförvaltning Personlig assistent för invandrare Skolföreningen Dagfolkhögskolan Projekt Ekoturistdestination Vänerskärgården med Kinnekulle Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle LIE - Lyft Ideella organisationer SENS - Sociala Ekonomins Nätverk Skaraborg Frivilligmässor Coompanion Fyrbodal Chalmers Innovation Investment Fund Stiftelsen Chalmers Innovation Avtal mellan VGR och LSP avsseende finansiering av projekt inom ramen för In Motion Lindholmen Science Park AB Avknoppning Espira Inkubator AB Tillgängligt friluftsliv Uddevalla kommun (12)

26 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut Beslut annan BESLUT Utbet Utbet 2011 Återstår 2011 Mistra Urban Futures - The Gothenburg Centre Chalmers Tekniska Högskola / Hjulångaren Eric Nordevall II färdigställande Karlsborgs kommun / Le Mat - Effektivare vägar ut Coompanion Göteborg Angered United Gunnilse IS Handtering av CO2 i Skagerrak/Kattegat-regionen Chalmers Tekniska Högskola Biomedicinsk utveckling i Västsverige Business Region Göteborg Center of visualization - Göteborg Business Region Göteborg Chase Chalmers Tekniska Högskola UR Skog Dalslands konstmuseum Vallevägen Föreningen Vallevägen Hammarkullen Karnevalskommittén i Hammarkullen Affärsutveckling i kultursystem, Falbygdens Mat och Kultur Falbygdens Mat och Kultur Kultursystem.nu Stiftelsen Gerlesborgskolan Lokalproducerat i Väst Lokalproducerat i Väst AB c/o Landsbygdens Rådgivningscenter Demoteater ver Lindholmen Science Park Effektiv informationsförädling inom sjukvården Gothia Forum IMIKASK - Intelligent mobilitet i Kattegatt - Skagerrakområdet NordDanmarks EU-kontor INREDIA IDC West Sweden Maritimt kompetens och innovationssamarbete Skagerrak & Kattegat, MARKIS Utveckling av strategisk allians mellan SAFER -Mov'eo: Delprojekt SAFE MOVE for older drivers Utveckling av strategisk allians mellan SAFER -Mov'eo: Delproj. SMART Smart Automotive Sensing EU/RUN, Näringsliv/Marintekniskt forum, Chalmers, Uddevalla kommun SAFER - vehicle and traffic safety centre at Chalmers SAFER - vehicle and traffic safety centre at Chalmers Textil- och Modefabriken ESPIRA Inkubator inspiramera - Entreprenörskap på schemat Drivhuset vid Högskolan väst (12)

27 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut Beslut annan BESLUT Utbet Utbet 2011 Återstår 2011 f3: Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel - Etapp Stiftelsen Chalmers industriteknik EQuiz - Livskraftigt Entreprenörskap Stiftelsen Entreprenörskap Food Port EU/Miljösekretariatet Se Ut! Samarbete för Entreprenörskap i utbildningen Ung Företagsamhet Fyrbodal Kan det vara så svårt Business in West Nya entreprenörer i Åmål Åmålskretsen av Svenska Röda Korset Utveckling Majgrunden Majornas samverkansförening Unga samhällsentreprenörer Getaware Ekonomisk Förening Mamas Retro Forum SKILL Bolums Trädgårdar Bolums Trädgårdar ek. för InOcean - Centrum för energiteknik Chalmers tekniska högskola Gaming for excellence - spelkluster Gothia Innovation AB Europahuset Västra Götaland Axvalla folkhögskola Socialt kapital forum Lidköping kommun EV Hub - Elfordonsutvecklingsarena Innovatum AB Elbilsintegration genom en intelligent infrastruktur Viktoriainstitutet Västsvensk kraftsamling inom livsmedel och hälsa - Bioaktiva komponenter i livsmedel av betydelse för nutrition och hälsa Chalmers tekniska högskola AB, Institutionen för kemi och bioteknik Framtidens produktionsledare i bygg och anläggning Chalmers tekniska högskola AB Clean North Sea Shipping Svenskt Marintekniskt Forum Hav möter land Länsstyrelsen i Västra Götaland Västsvensk Byggkonst ekonomisk förening Västsvensk Byggkonst Fas 2 - Pang i bygget - De Envolve: Information Fusion for Energy Efficiency - Data Modelling Högskolan i Skövde Envolve: Information Fusion for Energy Efficiency - Data Collection Högskolan i Skövde Livsmedelsbyn Skara kommun (12)

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 8 maj 2014

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 8 maj 2014 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 8 maj 2014 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 8 maj 2014 Plats: Göteborgs Folkhögskola, Nya Varvet, Göteborg

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2010-01-29

Handlingar. till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2010-01-29 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2010-01-29 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde 2010-01-29 Kl. 08.30 14.00 (inkl. lunch) Obs tiden!

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013

Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013 Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013 1 (19) Bilaga 1 Dnr 14-0639-12 Bilaga till regionutvecklingsnämndens detaljbudget 2013 4. Verksamhets-/Processperspektivet 4.0.1 Stimulera nyskapande Den globala

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 26 mars 2015 1 (5) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 26 mars 2015 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 18 december 2012 Föredragningslista Sida: 1(5) Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 18 december 2012 Plats: Tid: Hotell Scandic Crown, Göteborg

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 22 april 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 22 april 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 22 april 2015 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 22 april 2015 Plats: Gothia Science Park AB, Skövde (Lokal:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2015-06-01 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Årsredovisning 2014 Västarvet. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. Sida 1(26)

Årsredovisning 2014 Västarvet. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. Sida 1(26) Sida 1(26) Årsredovisning 2014 Västarvet 1. Sammanfattning Västarvets verksamhetsidé är att göra historien synlig och berika vår livsmiljö för människors framtid och en hållbar samhällsutveckling. Vår

Läs mer

Årsredovisning 2014 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2014 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2014 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2014 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2014 Bolagets verksamhet har bedrivits enligt bestämmelserna

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har avslutats under perioden 2005-01-01 2005-09-30.

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har avslutats under perioden 2005-01-01 2005-09-30. RUN 610-0544-05 Analysenheten Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har avslutats under perioden. INNOVATIONER OCH NYFÖRETAGANDE Pilotprojekt för nyföretagande - kartläggning och aktionsplan

Läs mer

region hallands organisation

region hallands organisation årsredovisning 2009 region hallands organisation REGIONFULLMÄKTIGE Revisorer Skolutskott REGIONSTYRELSE PRESIDIUM SKOLORNA Naturbruk Halland - Munkagårdsgymnasiet - plönningegymnasiet REGIONKANSLIET Enheten

Läs mer

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 1 (22) Årsredovisning 2010 Västsvenska Turistrådet AB Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 2 (22) Årsredovisning 2010 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet OK Kommentar: För boende i Västra

Läs mer

2007-03-09 Fullmäktiges beslut. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2006

2007-03-09 Fullmäktiges beslut. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2006 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2006 Innehåll 1 På rätt väg 2 Fokusområden 2.1 Trafik och infrastruktur 2.2 Näringslivsutveckling 2.3 Kompetensutveckling 3 Regionalt tillväxtprogram (RTP) 4 Internationellt

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med kommittén för rättighetsfrågor

Handlingar. till sammanträde med kommittén för rättighetsfrågor Handlingar till sammanträde med kommittén för rättighetsfrågor 1 (2) Föredragningslista till kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 24 april 2015 Plats: Scandic Crown i Göteborg Tid: kl. 9:30

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Till arbetsutskottet 2008-10-17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Regionförbundets insatser och resultat under perioden... 3 Kommunikationer... 5 Lärande och arbetsmarknad...

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet Sida 1(26) Årsredovisning 2010 Hälsan & Arbetslivet 1. SAMMANFATTNING Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till förvaltningar och bolag, och ska stödja

Läs mer