Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 oktober 2011"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 18 oktober 2011

2 Föredragningslista Sida: 1(4) Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 18 oktober 2011 Plats: Tid: Teknologiska Institutet, Vallgatan 14, Göteborg Kl (inkl. lunch), kaffe serveras från Program: - Mötets öppnande - Upprop - Val av justerare - Genomgång av dagens ärenden - Ajournering för gruppmöten - Fortsatt sammanträde - beslutssammanträde Ärenden Muntliga informationsärenden a) Hållbar stadsutveckling Mistra Urban Futures/ Lars Reuterswärd, VD Mistra Urban Futures (se även Övriga ärenden p 23 nedan) b) Regionrapporten/Tomas Ekberg, Regionutvecklingssekretariatet c) Förslag till strategi för Regionutvecklingsnämndens inkubatorsatsning/emma Mattsson, Regionutvecklingssekretariatet d) Västra Götaland som filmregion, kort information om pågående utvärdering/agneta Mårdsjö, Regionutvecklingssekretariatet EKONOMI 1. Budget 2012 Dnr RUN Material skickas senare POSTADRESS: Regionens hus Box Göteborg BESÖKSADRESS: Norra Hamngatan 14 Göteborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

3 Sammanträdesdatum: Sida: 2(4) 2. Delårsrapport augusti 2011 Dnr RUN Återföring av projektbeslut Dnr RUN Delegationsordning Dnr RUN PROJEKTSTÖD Entreprenörskap och nyföretagande 5. Fördelning av projektmedel inom programmet Främja kvinnors företagande Dnr RUN Regionala styrkeområden Kluster, nätverk 6. Förstudie för Swedish Electrified Vehicle Academy Dnr RUN TrainMoS (Train Motorways of the Sea) Dnr RUN Samverkan för hållbar kemi Dnr RUN SAIL Dnr RUN Maritim klusteranalys Dnr RUN Vänersamarbetet Dnr RUN Kollektivtrafik och infrastruktur 12. Anhållan om förskottering gällande ombyggnad av väg 160 Dnr RUN Kompletterande utbyggnad av gång- och cykelvägnätet (GC-nätet) Dnr RUN Anslag till förstärkta insatser för utredningar inom infrastrukturområdet Dnr RUN

4 Sammanträdesdatum: Sida: 3(4) 15. Professur i transportekonomi och logistik Dnr RUN Utredning om bl a potential för framtida personresor och gods på Karlsborgsbanan Dnr RUN ÖVRIGA ÄRENDEN 17. Uppdrag till Dalslands Kanal AB 2012 Dnr RUN Uppdrag till Västsvenska Turistrådet AB 2012 Dnr RUN Uppdrag till Film i Väst AB 2012 Dnr RUN Regional Överenskommelse Social ekonomi Dnr RUN Ägardirektiv till styrelsen för Almi Företagspartner Väst AB 2012 Dnr RUN Nationellt utvecklingscentrum (FoI-centrum)för kollektivtrafik Dnr RUN Hållbar stadsutveckling Mistra Urban Futures Dnr RUN Uppdrag till beställarnämnder om medborgarkontakter Dnr RUN Material skickas senare 25. Generalförsamling i Earlall och seminarier september 2011 Dnr RUN ÖVRIGT 26. Anmälan av delegationsbeslut Dnr RUN Återrapportering av slutredovisade projekt augusti-september 2011 Dnr RUN

5 Sammanträdesdatum: Sida: 4(4) 28. Sammanställning av anmälningsärenden Dnr RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) 29. Återrapportering av företagsstöd och projektmedel fördelade till anslag 1:1 (statliga medel) år 2011 Dnr RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) 30. Eventuella tillkommande ärenden Birgitta Losman Ordförande Kollektivtrafikförbindelser till Göteborg den 18 okt Avgång Ankomst Borås (buss 100) Skövde (SJ Regiontåg) Mariestad (Buss SJ Regiontåg) Uddevalla (Buss 820 från Kampenhof) Vänersborg 07:51 08:57 (Västtågen regiontåg, SJ regiontåg ) Om du tar bilen; tänk på att samåka!

6 Ärende 1

7 Ärende 2

8 Ekonomi och administration Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Karin Stadig Roswall RUN Till Regionutvecklingsnämnden Delårsrapport augusti 2011 Ärendet Delårsrapport ska lämnas per mars och augusti och månadsrapport per oktober. Rapporterna ska innehålla redovisning av verksamhetens utveckling och det ekonomiska resultatet för perioden. En helårsprognos ska också lämnas. Förslag till beslut Regionutvecklingsnämnden godkänner delårsrapporten. REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Bertil Törsäter Karin Stadig Roswall POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST Regionens Hus Box GÖTEBORG Norra Hamngatan 14 Växeln

9 Sida 1(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Delårsrapport augusti SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Regionutvecklingsnämndens arbete är inriktat på att stimulera entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring till små och medelstora företag, öka tillgången till riskkapital och skapa samarbeten och utveckling i företagsnätverk och kluster. Att stärka det västsvenska transportsystemet är ytterligare ett viktigt område. Verksamheten har en långsiktig inriktning vilket innebär att förändringarna mellan år eller delår inte blir dramatiska. Svängningar i ekonomin, kombinerad med strukturförändringar inom industrin, och en hög arbetslöshet har ändå aktualiserat behoven av relativt snabba och mer koncentrerade insatser. I såväl de långsiktiga satsningarna, som de mer koncentrerade, är satsningen på de regionala samverkansplattformarna värdefulla verktyg. Satsningen på FoU stärks ytterligare. Bland annat genom fortsatt utveckling av samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademierna och näringslivet för att skapa än bättre utvecklingsförutsättningar inom life science sektorn. Ingvar Carlsson presenterade under våren sin genomgång av Life Science sektorn i Västra Götaland. De förslag till insatser som presenteras kommer att börja genomföras under året. Under 2011 fortsätter arbetet med en kompetensplattform kring kunskapsförsörjning. Tillsammans med kommunalförbunden har en gemensam organisation för arbetet tagits fram. Arbetet med att analysera nuläge och utvecklingstendenser blir en viktig hjälp i det fortsatta arbetet, tillsammans med systematiska utvärderingar och uppföljningar av verksamheten. Under våren och sommaren har bland annat InMotion utvärderas regionutvecklingsnämndens särskilda satsning på energi, miljö och hållbara transporter. Utvärderingen ska ligga till grund för fortsatta program och insatser inom dessa områden. Ett område med tunga satsningar är transportinfrastruktur och kollektivtrafik. Västsvenska infrastrukturpaketet blir en del av en storsatsning på infrastrukturen i Västsverige och kommer att stärka möjligheterna till snabba, säkra och miljövänliga resor inom och mellan existerande arbetsmarknadsregioner. Ett avtal om genomförande av satsningar t o m 2013 har undertecknats. Avtalet omfattar 3 miljarder kronor och förutsätter bl a att de lokala och regionala bidragen till paketet kan utnyttjas. Regionen har anslagit ytterligare medel för att täcka kostnadsökningen från 2009 års prisnivå. Regionutvecklingsnämnden har tecknat en avsiktsförklaring om att förskottera del av Hamnbanan. Finansiering sker genom ianspråktagande av 55 mnkr från eget kapital. För regionen blir det viktigt att bevaka och följa genomförandet. Västra Götalandsregionen blir regional kollektivtrafikmyndighet och tar över finansieringsansvaret för den regionala kollektivtrafiken fr o m Ytterligare ett område där kraftfulla satsningar från nämnden beslutats är utbyggnad och förstärkning av

10 Sida 2(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN bredbandsnätet i Västra Götaland. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet Bra Regionfullmäktige fastställde i juni 2010 den regionala infrastrukturplanen för Västra Götaland. Tillsammans med den nationella planen och Västsvenska paketet ingår infrastrukturåtgärder för sammanlagt drygt 55 miljarder kronor till och med år Genomförandet av de beslutade regionala och nationella investeringsplanerna har nu påbörjats. Första symboliska spadtaget i Västsvenska paketet togs den 29 mars av infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd. Genomförandefasen kommer att innebära en rad större och mindre störningar för medborgarna och stora informationsinsatser för att skapa förståelse för nyttan av insatserna planeras. Arbetet med IT-infrastrukturen är i en genomförandefas med fokus på utbyggnad av bredband genom att bygga ut fibernätet till ett antal nya anslutningspunkter. 1.2 Sammanfattning verksamhetsperspektivet Se rubrik 1 Sammanfattning och slutsats. Bra 1.4 Sammanfattning ekonomiperspektivet Bra Regionutvecklingsnämnden redovisar ett plusresultat för perioden på drygt 84 mnkr (+ 87 mnkr mot periodens budget). Det är huvudsakligen anslaget för projektmedel som vid mättillfället visar ett plusresultat. Kostnadsbokningen av projektmedel varierar över året och det plusresultat som redovisas t o m augusti kommer att försvinna innan årets slut. Prognosen för året är att nämnden avser att använda beviljade 14 mnkr av det egna kapitalet för bredbandsutbyggnad och för räntekostnader för förskotteringsprojekt. 3. MEDBORGARPERSPEKTIVET Regionutvecklingsnämndens uppdrag är att arbeta för goda levnadsmöjligheter för invånarna i Västra Götaland, genom att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv som ger fler jobb. Utbyggnaden av infrastruktur, kollektivtrafik och bredband har en mer direkt påverkan på invånarnas villkor än nämndens övriga verksamhet. Regionfullmäktige fastställde i juni 2010 den regionala infrastrukturplanen för Västra

11 Sida 3(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Götaland. Tillsammans med den nationella planen och Västsvenska paketet ingår infrastrukturåtgärder för sammanlagt drygt 55 miljarder kronor till och med år Nu har genomförandet av dessa planer påbörjats. Första symboliska spadtaget i Västsvenska paketet togs den 29 mars av infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd. Genomförandefasen kommer att innebära en rad större och mindre störningar för medborgarna och informationsinsatser för att skapa förståelse för nyttan av insatserna är viktiga. Kollektivtrafiken står inför stora utmaningar för att ta emot en ökad efterfrågan vid införandet av trängselskatter Arbetet med att förändra linjestruktur och förbättra trafiken pågår kontinuerligt. Förutom förbättrad trafik diskuteras möjligheter att förenkla delar av prissystemet inför Även arbetet med it-infrastruktur är i en genomförande fas, fokuserat på utbyggnad av bredband enligt strategin för IT-infrastruktur. Kontakter sker fortlöpande med kommuner som har stora bristområden för att stödja utbyggnaden av bredband. Under 2011 har hittills tre ansökningar av bredbandsstöd som omfattar fem kommuner kommit in. Totalt innebär det att åtta kommuner planerat och i vissa fall påbörjat utbyggnaden av anslutningspunkter som fiberföreningar kan ansluta till. I dessa åtta kommuner ligger ca 35 av de ca 75 områden där utbyggnaden av bredband är allra sämst. 3.3 Jämställdhetsintegrering Regionutvecklingsnämnden antog i juli 2010 en strategi för uppföljning av jämställdhet och mångfald i projekt och verksamheter som får regionala utvecklingsmedel. Strategin ska leda till att perspektiven integreras i stödmottagarnas verksamheter. Inom sekretariatet pågår f n en översyn av beredningsprocessen. Inom ramen för denna kommer tillämpliga delar av strategin att inarbetas. 3.4 Funktionshinder Tillgänglighetsdatabasen (TD) har sedan 2002 successivt utvecklats i ett samarbete mellan Västsvenska Turistrådet AB, handikapprörelsen i Västra Götaland och handikappkommittén genom finansiering av Arvsfonden, regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen. Syftet med TD har utökats successivt från att främst innehålla webbaserad besöksinformation om den fysiska tillgängligheten hos turistiska anläggningar till att även omfatta offentliga verksamheter och miljöer inom kommuner och landsting samt andra organisationer. Sjukvårdsrådgivningen är ett exempel på en sådan utveckling liksom att 45 kommuner i Västra Götaland använder TD för att beskriva allt från livsmedelsbutiken till kommunhuset och sporthallen. Fr.o.m har regionkansliet övertagit ansvaret för drift och skötsel av TD från Västsvenska Turistrådet. Det pågår ett teknikskifte från analog till digital distribution och visning av film. Redan under förra året märktes en drastisk minskning av de analoga kopiorna, ett stort problem för

12 Sida 4(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN regionens mindre biografer. Regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden har beslutat att tillsammans avsätta två mnkr under 2011 till digitaliseringsstöd för biografer i Västra Götaland. Den kommunala finansieringen är en förutsättning för stödet och satsningen kompletterar Svenska Filminstitutets stöd till digitalisering. 3.5 Mångfald Regionutvecklingsnämnden antog i juli 2010 en strategi för uppföljning av jämställdhet och mångfald i projekt och verksamheter som får regionala utvecklingsmedel. Strategin ska leda till att perspektiven integreras i stödmottagarnas verksamheter. Inom sekretariatet pågår f n en översyn av beredningsprocessen. Inom ramen för denna kommer tillämpliga delar av strategin att inarbetas. 4. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Västra Götalandsregionens näringspolitiska arbete ska bidra till ett mindre sårbart näringsliv genom att stimulera till entreprenörskap och nyföretagande, medverka till innovationer och förnyelse i små och medelstora företag, utveckla regionens styrkeområden samt främja jämställdhet, mångfald och social ekonomi. Efterfrågan på nyföretagarrådgivning hos utrikes födda i de nordöstra stadsdelarna i Göteborg har ökat, vilket innebär ett ökat behov av rådgivning. Rådgivningstjänsten förbättrar förutsättningarna för utrikes födda entreprenörer att starta, driva och utveckla företag. Regionutvecklingsnämnden beslutade i vid sitt sammanträde i maj att medfinansiera dessa tjänster under en treårsperiod. Västra Götalandsregionen har fått ytterligare medel från regeringens program för att Främja kvinnors företagande under perioden Det handlar om ca. 4 mnkr för Programmet omfattar affärs- och innovationsutvecklingsinsatser för ökad lönsamhet i företag som drivs av kvinnor. Insatserna ska vara långsiktiga och leda till ökade kunskaper om kvinnors företagande i befintliga stödstrukturer. I syfte att stimulera tillkomsten av nya innovativa teknik och kunskapsbaserade företag har regionutvecklingsnämnden under de senaste tio åren medverkat i uppbyggandet av ett antal inkubatorer runt om i regionen. Då Innovationsbrons nya inkubatorprogram blev klart under våren 2011 visade det sig att inkubatorerna i Västra Götaland håller god kvalitet. Sex av de 21 inkubatorer som beviljats driftsfinansiering från det nationella programmet kommer från Västra Götaland. De har valts ut i en noggrann urvalsprocess och i nationell konkurrens. Västra Götalandsregionen medverkade på den internationella världskongressen ICSB (International Council for Small Business) i Stockholm juni. Fler än 800 entreprenörer, forskare och innovatörer från 74 länder deltog för att utbyta aktuella erfarenheter och ta del av den senaste forskningen om entreprenörskap, innovation och småföretagande. Under rubriken Creative Sweden fick Västra Götaland, Stockholm, Skåne och Norrbotten möjlighet att visa upp hur respektive region arbetar med entreprenörskaps- och innovationsfrågor. Från Västra

13 Sida 5(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Götaland deltog bl.a. Gothia Science Park, Lindholmen Science Park, Smart Textiles och Göteborgs entreprenörsskolor. Regionutvecklingsnämnden har under våren beslutat om att finansiera ett par mer otraditionella satsningar på att stimulera innovationsutveckling. I projektet ISMEQ (innovation i små och medelstora företag som drivs av kvinnor) är syftet att stimulera utveckling av tjänsteinnovationer. Ett annat exempel är satsningen på All aboard vars syfte är att öka konkurrenskraften hos svensk fritidsbåtsindustri bl.a. genom användardriven innovationsutveckling och att integrera genusaspekter vid utvecklingen av fritidsbåtar. Industrial Development Center West Sweden (IDC) är en viktig del i Skaraborgs innovationsstödssystem. De etablerar nu ett ProduktionsKompetensCentrum med stöd av bl.a. regionutvecklingsnämnden och EU:s strukturfonder. Syftet är att tillsammans med företagen identifiera utvecklingsidéer, kombinera utbildning av personalen med direkt tillämpning där företaget samtidigt coachas in produktutveckling. Företaget ges stöd i form av forsknings- och specialistkompetens via olika nätverk såsom Industriell Dynamik och forskare på högskola och universitet. Den maritima sektorn är ett prioriterat utvecklingsområde i Västra Götaland. Projektet Mona-Lisa Motorways of the Sea är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, SSPA, Sjöfartsverket m.fl. för att samordna optimal ruttplanering för fartyg hanterad från land. Målet är att minska bränslekostnaderna och effektivisera sjötransporterna. I slutet av mars överlämnade Ingvar Carlsson utredningen utmaningar och möjligheter för life science sektorn i Västra Götaland - en utredning som Västra Götalandsregionen var initiativtagare till i samverkan med Göteborgs universitet, Chalmers, Västsvenska Handelskammaren och kommunerna i Göteborg och Mölndal. De förslag som presenterades i rapporten har under våren omsatts i en handlingsplan. En styr- och arbetsgrupp där parterna ingår har ansvar för att förslagen omsätts i handling. Västra Götalandsregionen koordinerar arbetet som ska pågå t o m årsskiftet. Under ett välbesökt seminarium i Almedalen arrangerat av Västra Götalandsregionen, presenterades rapporten och vilka insatser som nu genomförs för att ytterligare stärka life science sektorn i regionen. Västra Götalandsregionens projekt Innovationsslussen, som stimulerar idéutveckling och innovationer inom hälso- sjukvården, har uppnått flera spännande resultat under våren. 40 idéer har kommit in som tar olika vägar. Vissa idéer omsätts i förbättringar direkt och andra går vidare mot kommersialisering. Under våren genomfördes den tredje utlysningen av FoU-kortet Västra Götalandsregionens särskilda satsning på att stärka forskningsnivån i små och medelstora företag. 40 ansökningar inkom varav 18 godkändes efter kvalitetsgranskning. Företagen representerade många branscher med en tonvikt på området miljö och energi. Vid årsskiftet avslutades Västra Götalandsregionen program InMotion kraftsamling för

14 Sida 6(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN miljö, energi och hållbara transporter. Den utvärdering som startade i mars har färdigställts i augusti. Resultaten presenterades för regionutvecklingsnämnden den 13 september. Utvärderingen ska ligga till grund för fortsatta program och insatser inom dessa områden. Vad gäller den europeiska forskningsarenan, fortlöper arbetet med att sjösätta den nya tillväxtstrategin EU En viktig del av EUs arbete kopplat till regioner kommer att inriktas på att underlätta sk Smart Specialisering. Det vill säga att regioner utvecklar forsknings- och innovationsstrategier som tydligt pekar ut prioriteringar och insatser. Här för vi en diskussion med kommissionen om Västra Götalandsregionen roll i ett europeiskt samarbete för smart specialisering. En uttalad prioritering från regionutvecklingsnämnden är att Västra Götalandsregionen ska delta i och driva strategiska EU-projekt riktade mot forskning och innovation. Inom området smarta textilier deltar vi sedan 2010 i projektet Crosstexnet. Under våren arrangerades ett projektmöte i Borås för samtliga deltagande parter där planering för det fortsatta arbete lades upp. I april kom dessutom beskedet från EU Kommissionen om att ansökan från Västra Götalandsregionen inom hållbara vägtransporter beviljats från forskningsprogrammet Regions of Knowledge. Projektet beräknas starta under oktober Arbetet med Kompetensplattform Västra Götaland fortsätter för att etablera en modell för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Kommunalförbunden har fått medel för att skapa en organisation för arbetet på delregional nivå. Ett stort antal andra aktörer är engagerade för att erhålla en regional och delregional samsyn. Kontakter finns med arbetsmarknadens parter, branscher och näringar, folkbildning och högskolor m.fl. som aktivt involveras i arbetet. Samverkansavtalet mellan regionen och kommunerna i Västra Götaland om naturbruksutbildningarna diskuteras och ambitionen är att ett nytt avtal ska gälla from 2012 för en ny fyraårsperiod. Avtalet tecknas av regionstyrelsen. Västra Götalandsregionen bevakar och deltar där så är möjligt i en rad processer: - EU-kommissionen presenterade i juni sitt utkast till långtidsbudget för perioden Dokumentet kommer under det närmaste året att förhandlas mellan EU:s medlemsstater och EU-parlamentet. Slutresultatet påverkar förutsättningarna för det regionala utvecklingsarbetet. - Nordsjökommissionen har tagit fram ett utkast till strategidokument North Sea Region 2020 som är tänkt att utgöra en gemensam grund för samarbetet runt Nordsjön. - Skottland har tagit initiativ att skapa ett forum för maritima frågor runt Nordsjön. Västra Götalandsregionen deltar i diskussionerna. Västra Götalandsregionen har blivit medlem i Baltic Development Forum som ett sätt att höja profilen i Östersjöområdet och kommer att medverka med talare och utställningsmonter vid

15 Sida 7(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN årets möte. Förberedelserna fortsätter för European Maritime Day, det årliga europeiska högnivåmötet om havsfrågor som hålls i maj 2012 i Göteborg med Västra Götalandsregionen som en av de lokala värdarna. Bland insatser som vänder sig till medborgarna kan nämnas den allmänhetens dag som planeras i anslutning till European Maritime Day. Ett annat exempel är den tävling för gymnasieklasser Uppdrag ungdomarnas Europa som genomfördes under Europaveckan i maj med ett studiebesök för klassen i Bryssel som förstapris Inom programmet Mål 2 Västsverige Regional konkurrenskraft och sysselsättning har en ansökningsomgång genomförts under året för socialfonden och en för regionalfonden. Arbetet i strukturfondspartnerskapet och samverkan med de förvaltande myndigheterna, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket, fungerar väl. Projekt inom socialfondens programområde 1 syftar till att utveckla den enskilde medarbetarens kompetens och därmed stärka dennes position på arbetsmarknaden. Syftet med programområde 2 är att den enskilde skall komma in på eller närma sig arbetsmarknaden. Syftet med projekten inom regionalfonden är att stimulera Entreprenörskap och innovativt företagande, Samverkansinitiativ och innovativa miljöer och Hållbar stadsutveckling. Inflödet av projektansökningar inom programmet för Mål 2, är under 2011 fortsatt högt inom framförallt socialfonden. Under hela programperioden har ca 360 projekt prioriterats inom socialfonden, vilka omsluter medel från EU:s strukturfonder på ca 1,3 miljarder kronor. Häri ingår nationell offentlig medfinansiering på ca 325 miljoner kronor. Inom regionalfonden har drygt 100 projekt prioriterats, vilka omsluter ca 500 mkr exklusive den offentliga medfinansieringen. En ansökningsomgång stänger i mitten av september, vilket beräknas bli den sista större ansökningsomgången för socialfonden. Utlysta medel i denna är 160 miljoner kronor för kompetensförsörjning och inom Programområde 2, Ökat Arbetskraftsutbud, 1,3 miljarder i en nationell utlysning, vilket senare skall fördelas över de 8 regionerna utifrån hur högt söktryck det är i respektive region. Programmen för Europeiskt territoriellt samarbete (Interregprogrammen) har haft ansökningsomgångar under året. Västra Götalandsregionen har någon form av administrativ funktion i fyra av dessa program (Sverige-Norge, Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Nordsjön, Östersjön). Dessa program beräknas vid årsskiftet också i stort sett vara intecknade. Tidigare åtgärder på proaktiv kontaktverksamhet har bidragit till ett ökat genomflöde av projekt inom programmen. Inom de fyra Interregprogrammen har hittills ca 280 projektbeslut tagits under programperioden. Medverkan från aktörer i Västra Götaland finns i ett 100-tal av dessa.

16 Sida 8(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Den 27 maj fattade ombud för kommuner och region beslut om att Västra Götalandsregionen fr o m 2012 blir Regional kollektivtrafikmyndighet och ensam ansvarig för kollektivtrafiken i länet, i enlighet med den nya kollektivtrafiklagen.västra Götalandsregionen inrättat en särskild kollektivtrafiknämnd som bl a ska vara beställare av kollektivtrafik och bereda ärenden som ska avgöras i regionfullmäktige. En kollektivtrafikavdelning som ska serva nämnden är under uppbyggnad. Regionutvecklingsnämnden och sekretariatet har därmed inte längre ansvar för kollektivtrafikfrågorna. Vi vet inte när nästa planeringsomgång för transportinfrastrukturen inleds men det finns signaler om att nu gällande planer ska revideras under 2014, och regionen har påbörjat utredningsarbeten för att tydligt kunna lyfta upp de angelägna infrastrukturbehoven i Västra Götaland i kommande planer. Dessa frågor tas nu upp till diskussion i beredningen för hållbar utveckling. När det gäller it-infrastrukturen har de statliga och EU-finansierade bidrag som fiberföreningarna kunnat söka tagit slut. Länsstyrelsen avsatte ytterligare medel ur sitt landsbygdsprogram som fiberföreningar kunde söka men dessa har upptecknats mycket snabbt. Dialog sker med flera parter, bland annat Post- och Telestyrelsen (PTS) och länsstyrelsen, för att se om det är möjligt att tilldela ytterligare stödmedel till fiberföreningar. 7. EKONOMIPERSPEKTIVET 7.3 Ekonomiskt resultat Regionutvecklingsnämnden redovisar ett plusresultat t o m augusti på 84,4 mnkr. Ställt mot periodens budget på -2,5 mnkr är avvikelsen 86,9 mnkr. Det är huvudsakligen projektmedel som avviker från budget. De projektbeslut som beslutats av nämnden hittills i år har kostnadsbokats antingen mot det regionala eller mot det statliga anslaget som nämnden disponerar. Kostnadsbokningen av projektbeslut med externa projektägare görs genom s k avsättning. När på året kostnader för projektbeslut kommer att belasta resultatet hänger därför i mångt och mycket ihop med nämndens beslutsmöten. Budgeten däremot är till största delen periodiserad i 12-delar. Därför kan det uppstå förhållandevis stora differenser mellan budget och utfall under löpande år. Prognosen för årets utfall är dock att hela anslaget kommer att användas för projektbeslut under I utfallet på kostnadssidan ingår 19,6 mnkr i periodiserade kostnader som avser upparbetade kostnader i de delregionala tillväxtprogrammen. Här ligger man efter med rekvireringen av medel. Även projektbudgeten för infrastruktur/kollektivtrafik och IT-bredbandsområdet redovisar ett plusresultat mot periodens budget. Här räknar vi med att bredbandssatsningen som påbörjades 2010, där regionen ger stöd för utbyggnad av bredband på landsbygden, kommer att ta fart och att EU-notifiering (godkännade) ska göra det möjligt att betala ut stöd till aktuella kommuner. Regionutvecklingsnämnden har regionstyrelsen godkännande på att använda 14

17 Sida 9(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN mnkr av det egna kapitalet dels för bredbandsutbyggnad (10 mnkr) dels för räntekostnader för förskotteringsprojekt (4 mnkr). Prognosen är att medlen kommer att användas under Tabellsammanställning resultaträkning Resultaträkning per augusti Regionutvecklingsnämnden Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse Bu-utfall mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag 4,7 4,5 4,6 0,2 6,7 6,7 6,9 0,0 Övriga intäkter 5,7 1,0 7,5 4,7 10,0 1,5 18,8 8,5 Verksamhetens intäkter 10,4 5,5 12,1 4,9 16,7 8,2 25,7 8,5 Personalkostnader -27,9-27,4-26,4-0,5-42,9-42,9-40,9 0,0 Övriga kostnader -324,9-402,8-322,9 77,9-627,7-598,7-584,4-29,0 Verksamhetens kostnader -352,8-430,2-349,3 77,4-670,6-641,6-625,3-29,0 Regionbidrag 421,2 421,2 409,8 0,0 631,9 631,9 614,8 0,0 Finansiella intäkter/kostnader 5,6 1,0 0,7 4,6 8,0 1,5 3,3 6,5 Resultat 84,4-2,5 73,3 86,9-14,0 0,0 18,5-14, Utfall jämfört med föregående år Utfallet av både intäkter och kostnader är i samma härad 2011 som Något mindre intäkter har kommit in t o m augusti 2011 än motsvarande period Utfallet av intäkter varierar över åren och över årets månader eftersom det till stor del handlar om intäkter från EU i olika projekt. Ledtiderna i EU-projekten är långa och det är svårt att beräkna när utbetalning kommer att ske. På kostnadssidan (övriga kostnader) ligger utfallet 2011 mycket nära redovisat utfall t o m augusti Intäktsräntan på regionkontot 2011 ligger långt över 2010-års nivå Utfall jämfört med budget Se kommentar under punkten Periodens intäktsutveckling Se kommentar under Periodens kostnadsutveckling Se kommentar under

18 Sida 10(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Periodens personalkostnadsutveckling Sekretariatets personalkostnader redovisas under Regionkansliet från och med 2011 vilket försvårar analysen. Kostnaderna faktureras regionutvecklingsnämnden. I nuläget räknar vi inte med några avvikelser mot den budget för sekretariatets personalkostnader som regionutvecklingsnämnden beslutat för Periodens kostnader för material, varor och tjänster Se kommentar under Analys av helårsprognos Helårsprognos jämfört med föregående år Prognos för utfall 2011 är att regionutvecklingsnämnden kommer att ta i anspråk eget kapital på 14 mnkr enl godkännande i regionstyrelsen för bredbandsutbyggnad och räntekostnader för förskotteringsprojekt. Utfallet på kostnadssidan beräknas bli ca 45 mnkr högre än utfallet 2010 då nämndes resultat slutade på + 18,5 mnkr Helårsprognos jämfört med budget Nämnden planerar att använda delar av det egna kapitalet (14 mnkr) för planerade åtgärder inom infrastruktur och bredband. Därför visar prognosen ett negativt resultat jämfört med budget Helårsprognos, intäktsutveckling Prognos för intäkter är högre än budget mot bakgrund av utfallet t o m augusti. Anledningen är intäkter i olika EU-projekt med långa och svårbedömda ledtider Helårsprognos, kostnadsutveckling Prognosen på kostnadssidan visar ett högre utfall än budgeterat p g a användning av det egna kapitalet Helårsprognos, personalkostnadsutveckling Prognos för personalkostnader enl budget Helårsprognos, material, varor och tjänster Enligt plan. 7.4 Eget kapital Vid 2011 års ingång uppgick regionutvecklingsnämndens egna kapital till 188 mnkr varav 170 mnkr direkt hänförs till området för kollektivtrafik/infrastruktur/it bredand. Merparten av medlen är avsedda för förskotteringsobjekt (Partihallsförbindelsen och del av Lundbyleden/Torslandavägen) där Västra Götalandsregionen är långivare och där

19 Sida 11(11) Datum Diarienummer REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN räntekostnaden finansieras av regionutvecklingsnämnden. Regionstyrelsen har beviljat regionutvecklingsnämnden att disponera 14 mnkr av det egna kapitalet för förskotteringsprojekt Lundbyleden/Torslandavägen och Partihallsförbindelsen och för avtal om utbyggnad av bredband vilka kommer att behöva tas i anspråk under I juni 2011 tog regionutvecklingsnämnden beslut om att anslå 55 mnkr till förskottering av del av hamnbanan i Göteborg under förutsättning motsvarande belopp kan användas av nämndes egna kapital. Godkännande om att använda delar av det egna kapitalet för hamnbanan har lämnats av regionstyrelsen i september. Ev kan avtal komma att tecknas redan under 2011 vilket kan innebära kostnader för projektet redan under innevarande år. 8. BOKSLUTSDOKUMENT OCH NOTER Bokslutsdokument bifogas. Analyslänkar BD RUN 1108 Bilaga AVSÄTTNING RUN /../userfiles/1/documents/1619_2198_18B46.xls../../userfiles/1/documents/1619_2198_45A8B.xls

20 Bokslutsdokument RR KF BR Dnr RUN Regionutvecklingsnämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar inklusive nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 1-1 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Förändring av likvida medel Differens (2)

21 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Not Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Bilaga Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Not Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning Summa verksamhetens intäkter Not Summa löner Summa övriga personalkostnader Summa sociala avgifter -363 Summa övriga kostnader, externt Summa övriga kostnader, internt Driftbidrag inom regionen till utförare, internt Summa kostnader inhyrd personal -3 Verksamhetens kostnader Not Kundfordringar, externa 192 Övriga kortfristiga fordringar, externt Övriga kortfristiga fordringar, internt 1 Förutbetalda kostnader, internt Kortfristiga fordringar Not Leverantörsskulder, externt Leverantörsskulder, internt Övriga kortfristiga skulder, externt Övriga kortfristiga skulder, internt 53 Upplupna semesterlöner 1 Upplupna sociala avgifter 1 Övriga upplupna kostnader, externt Förutbetalda intäkter, externt Kortfristiga skulder Not (2)

22 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut Beslut annan BESLUT Utbet Utbet 2011 Återstår 2011 Lv 155 Bulyckemotet (Obs tillägg 0408) Göteborgs kommun / E20 etapp II Lundsbrunn-Holmestad Götene kommun /081028/ Regional långsiktig plattform för meny i VG Livsmedel i Väst ECOEX W Swedish environmental Exp Business Region Göteborg Landsbygdsvägar Väg 1790 Borgstena+Tillägg Vägverket / Kvinnliga affärsängelsnätverk Föreningen Connect Väst Regional plattform för hållbar affärsutveckling i innovationssystemet Innovationsbron Väst AB Power Cluster - Öckerö Chalmers TransBaltic VGR/EU/Region Skåne Götalandsbanan (avtal) Banverket m fl Dryport (EU-projekt) EU/VGR Sannäsprojektet i Kosterhavet, standard för miljövänligt båtliv + komplettering / Göteborgs Universitet / Women in Business Föreningen Norden / Projekt för att stimulera SMEs inom Eus 7:de ramprogram / Chalmers industriteknik Längs Göta kanal AB Götakanalbolag EDCS Equality Development Center Skaraborg Core AB Centrum för konsumtionsvetenskap Göteborgs universitet Organisatoriska förutsättningar för chefskap.goda jobb och effektiv verksamhet i kommuner Inst. för arbetsvetenskap, GU Västsvensk kraftsamling inom medicinsk teknik Chalmers tekniska högskola Medcoast Scandinavia Medcoast Scandinavia Utveckla Turistprodukten Dalsland Dalslands Turist AB Gåsöprojektet - ett försök att restaurera beståndet av kusttorsk Lysekils kommun Interreg EfficienSea / Chalmers (12)

23 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut Beslut annan BESLUT Utbet Utbet 2011 Återstår 2011 Mission 24 - verktyg för samverkan mellannäringsliv & akademin IDC West Sweden AB SIM Skaraborgs Innivativa Miljö Gothia Innovation AB Invest Life Science, Göteborg Region Business Region Göteborg HINT Regional plattform för hållbar affärsutv. i innovationssystemet i Västsverige Innovationsbron AB Entreprenörsdagen Stiftelsen Entreprenörskap Utveckling av Chalmers Energi Centrum Chalmers energicentrum Ecoex, West Sweden Environmental Export Business Region Göteborg Invest ICT Västra Götaland Business Region Göteborg Affärsutveckling och utbildning i FoU-projekt Gothia Innovation AB Omställningsfabriken Gothia Innovation AB Ett regionalt FartygsvärnCentrum Karlsborgs kommun CCRG - Kompetenscentrum för industriell återvinning Chalmers tekniska högskola Hemslöjdens ledarutbildning till högskolan Nämnden för hemslöjdsfrågor Oceanum - Sjöfarten värld Tjörns kommun Kvalitetskräftan Tanums kommun Spårbarhet för att säkerställa konsumentförtroende, kommunikation och logistisk effektivitet i fiskindustrin Innovationssamverkan kring utveckling av nordisk ostronodling (NORD-OSTRON) Lunds tekniska högskola, inst. för designvetenskaper GU, Mare Novum Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Skördefester och Tranfestivaler i Skaraborg Paraply Fågelvägen ek. för Tillgänglighetsmodell för kollektiv- och bilresor i Västra Götaland BIOMATCELL VINN Excellence Center of Biomaterials & Cell Therapy etapp BIOSUM - Gränsöverskridande forskarskola i biomaterial Göteborgs universitet, Kulturgeografiska institutionen (CRA) Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Avd Biomaterialvetenskap Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Avd Biomaterialvetenskap Trästad Trästad 2012 c/o Länsstyrelsen Västerbotten (12)

24 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut Beslut annan BESLUT Utbet Utbet 2011 Återstår 2011 Fiskeområde Bohuslän / Fiskeområde Bohuslän, id. för / Attraktiv kust - en tillväxtfaktor i norra Bohuslän / Strömstad kommun / Produktions Kompetens Centrum - PKC / IDC West Sweden AB / Clean Shipping Business Development GR Göteborgsregionens Kommunalförbund / ASTA Active Safety Test Area - utveckling av en ny och unik kunskaps- och testmiljö ASTA AB c/o SP Sveriges tekniska forskn.inst / COINCO North Business Region Göteborg AB SMOC Svenljunga kommun IKON. Interregionalt KulturOplevelses Netvaerk Munkedals kommun Praktikvärdar - Grön integration Hushållningssällskapet Väst Etablering av Drivhuset Skaraborg Stiftelsen Drivhuset Skaraborg Etablering av Energi- och Miljötekniskt centrum på Innovatum Teknikpark Innovatum AB Kreativ interaktion i arbetslivet Skådebanan i Västra Götaland Odling för bioenergi, vattenmiljö och markvård Agroväst Livsmedel AB Lindholmen Science Park - utökad basfinansiering Lindholmen Science Park Förstärkning av plattformen Innovatum Innovatum AB WeShare Högskolan i Skövde Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle Lidköpings kommun Nationellt centrum för måltiden Vara kommun Svensk-Amerikanska Business Acceleratorprogram och Entreprenörsdagar Svensk-Amerikanska Handelskammaren Entreprenörskapsspridning Stiftelsen Drivhuset i Borås Förstudie om inrättande av ett handels- och tjänsteforskningsinstitut Högskolan i Borås Mitt Liv - tjejer för mångfald i arbetslivet Mitt Liv AB (svb) Social ekonomi till förorten Finska folkhögskolan i Göteborg (12)

25 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut Beslut annan BESLUT Utbet Utbet 2011 Återstår 2011 Frivilligcentrum Bergsjöns finska förening Utbildningsprojekt Horisont Horisont Ideella förening Industriell Dynamik - innovationsservice av världsklass Swerea IVF AB Traineeprogram för sociala företag - Vägen ut! Vägen ut! Kooperativen ek. för DISTRICT + (Interreg 4C) EU/RUN, näringsliv Förinkubation vid Göteborgs entreprenörskolor Encubator AB Mötesplats Vindkraftsteknik - utveckling och industrialisering Chalmers tekniska högskola Medel för att utveckla Kreditgarantiförening för social ekonomi Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland c/o Coompanion SUSCOD, Sustainable coastal development in practice Strömstads kommun Bättre kvalitet i jobbgarantin för ungdomar Meritea Nya former för rekrytering och utbildning av yrkeslärare Institutionen för pedagogik och didaktik, GU Röhsska Gunnebo Akademien Gunnebo Slott och Trädgårdar Klimatsmart Citydistribution Business Region Göteborg AB BiMe Trucks Ansvarstagande som drivkraft för utveckling och konkurrenskraft i Business Region Göteborg AB Public&Private Social Responsibility Initiative Västsverige CSR Västsverige Tolkutbildning som spetskompetens Biskopsgårdens stadsdelsförvaltning Personlig assistent för invandrare Skolföreningen Dagfolkhögskolan Projekt Ekoturistdestination Vänerskärgården med Kinnekulle Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle LIE - Lyft Ideella organisationer SENS - Sociala Ekonomins Nätverk Skaraborg Frivilligmässor Coompanion Fyrbodal Chalmers Innovation Investment Fund Stiftelsen Chalmers Innovation Avtal mellan VGR och LSP avsseende finansiering av projekt inom ramen för In Motion Lindholmen Science Park AB Avknoppning Espira Inkubator AB Tillgängligt friluftsliv Uddevalla kommun (12)

26 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut Beslut annan BESLUT Utbet Utbet 2011 Återstår 2011 Mistra Urban Futures - The Gothenburg Centre Chalmers Tekniska Högskola / Hjulångaren Eric Nordevall II färdigställande Karlsborgs kommun / Le Mat - Effektivare vägar ut Coompanion Göteborg Angered United Gunnilse IS Handtering av CO2 i Skagerrak/Kattegat-regionen Chalmers Tekniska Högskola Biomedicinsk utveckling i Västsverige Business Region Göteborg Center of visualization - Göteborg Business Region Göteborg Chase Chalmers Tekniska Högskola UR Skog Dalslands konstmuseum Vallevägen Föreningen Vallevägen Hammarkullen Karnevalskommittén i Hammarkullen Affärsutveckling i kultursystem, Falbygdens Mat och Kultur Falbygdens Mat och Kultur Kultursystem.nu Stiftelsen Gerlesborgskolan Lokalproducerat i Väst Lokalproducerat i Väst AB c/o Landsbygdens Rådgivningscenter Demoteater ver Lindholmen Science Park Effektiv informationsförädling inom sjukvården Gothia Forum IMIKASK - Intelligent mobilitet i Kattegatt - Skagerrakområdet NordDanmarks EU-kontor INREDIA IDC West Sweden Maritimt kompetens och innovationssamarbete Skagerrak & Kattegat, MARKIS Utveckling av strategisk allians mellan SAFER -Mov'eo: Delprojekt SAFE MOVE for older drivers Utveckling av strategisk allians mellan SAFER -Mov'eo: Delproj. SMART Smart Automotive Sensing EU/RUN, Näringsliv/Marintekniskt forum, Chalmers, Uddevalla kommun SAFER - vehicle and traffic safety centre at Chalmers SAFER - vehicle and traffic safety centre at Chalmers Textil- och Modefabriken ESPIRA Inkubator inspiramera - Entreprenörskap på schemat Drivhuset vid Högskolan väst (12)

27 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut Beslut annan BESLUT Utbet Utbet 2011 Återstår 2011 f3: Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel - Etapp Stiftelsen Chalmers industriteknik EQuiz - Livskraftigt Entreprenörskap Stiftelsen Entreprenörskap Food Port EU/Miljösekretariatet Se Ut! Samarbete för Entreprenörskap i utbildningen Ung Företagsamhet Fyrbodal Kan det vara så svårt Business in West Nya entreprenörer i Åmål Åmålskretsen av Svenska Röda Korset Utveckling Majgrunden Majornas samverkansförening Unga samhällsentreprenörer Getaware Ekonomisk Förening Mamas Retro Forum SKILL Bolums Trädgårdar Bolums Trädgårdar ek. för InOcean - Centrum för energiteknik Chalmers tekniska högskola Gaming for excellence - spelkluster Gothia Innovation AB Europahuset Västra Götaland Axvalla folkhögskola Socialt kapital forum Lidköping kommun EV Hub - Elfordonsutvecklingsarena Innovatum AB Elbilsintegration genom en intelligent infrastruktur Viktoriainstitutet Västsvensk kraftsamling inom livsmedel och hälsa - Bioaktiva komponenter i livsmedel av betydelse för nutrition och hälsa Chalmers tekniska högskola AB, Institutionen för kemi och bioteknik Framtidens produktionsledare i bygg och anläggning Chalmers tekniska högskola AB Clean North Sea Shipping Svenskt Marintekniskt Forum Hav möter land Länsstyrelsen i Västra Götaland Västsvensk Byggkonst ekonomisk förening Västsvensk Byggkonst Fas 2 - Pang i bygget - De Envolve: Information Fusion for Energy Efficiency - Data Modelling Högskolan i Skövde Envolve: Information Fusion for Energy Efficiency - Data Collection Högskolan i Skövde Livsmedelsbyn Skara kommun (12)

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) :

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) : Miljösekretariatet Bilaga konsultkostnader delårsrapport mars 2015 Karin Stadig Roswall Externa konsultkostnader 2011-2014 och 2015 (motpart 100) (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning 1403 1303

Bokslutsdokument RR KF BR. Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning 1403 1303 Bokslutsdokument RR KF BR Bilaga BD Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning 143 133 Verksamhetens intäkter Not 1 2 5 939 Verksamhetens kostnader Not 2-16 11-13 131 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 6 december 2011

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 6 december 2011 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 6 december 2011 Föredragningslista Sida: 1(7) Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 6 december 2011 Plats: Tid: Högskolan i Borås (lokal

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen Hållpunkter Regionala prioriteringar och arbetssätt Operationellt program Mål

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige Vid strukturfondspartnerskapet i Västsveriges möte den 19 juni prioriterades åtta projekt som får totalt cirka 22

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg 2015-03-17 Projektbeslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde 17 mars Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja tillväxt

Läs mer

Regionutvecklingsnämnden

Regionutvecklingsnämnden Sida 1(11) Delårsrapport mars 2013 Regionutvecklingsnämnden 1. Sammanfattning och slutsats Nämndens arbete är främst inriktat på att stimulera entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport mars 2006 Regionutvecklingsnämnden 1 (7)

Delårsrapport mars 2006 Regionutvecklingsnämnden 1 (7) Delårsrapport mars 2006 Regionutvecklingsnämnden 1 (7) 2 (7) Delårsrapport för Regionutvecklingsnämnden, mars 2006 Medborgarperspektivet Verksamhetsperspektivet Nämndens verksamhet är som regel inte primärt

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP)

Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-06-21 Dnr: 12-5055 1(6) Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP) 1.1 Inledning PTS har fått i uppdrag av regeringen

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Bilagor till Näringslivsstrategi

Bilagor till Näringslivsstrategi Bilagor till Näringslivsstrategi 2016-2020 På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder

Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder Västra Götalandsregionens tre huvuduppgifter Hälso- sjukvård Sjukhus, vårdcentraler, tandvård mm Kollektivtrafik Västtrafik Tillväxt & utveckling

Läs mer

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Inledning Inför varje styrgruppsmöte så har vi i projektet för avsikt att i förväg sända ut en kort

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt programgenomförande 2017-03-23 Oskarshamn Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2017:1 Utlysningsperiod 12 december 2017 13 mars 2017 Samtliga insatsområden

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011 Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden 23 juni 2011 1/3 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Regionutvecklingssekretariatet Förteckning över beslut fattade på delegation anmälda vid

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU-programenheten Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete A. Gränsregionalt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer