Måndagen den 23 februari 2009 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Folkets Hus, klockan Sammanträdet ajournerades klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måndagen den 23 februari 2009 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Folkets Hus, klockan 18.30-22.00 Sammanträdet ajournerades klockan 20.15-20."

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Sammanträdesprotokoll 1 (26) Till protokollet hör 7 bilagor Måndagen den 23 februari 2009 i s sessionssal, Folkets Hus, klockan Sammanträdet ajournerades klockan Anders Ohlsson (S) ordförande Birgitta Johansson (V), 1:e vice ordförande Helena Frisk (S), 2:e vice ordförande Övriga, se nästa sida Övriga deltagande Anna Drevenstam, kommundirektör Sara Klerestam, sekreterare Utses att justera Rolf Lindberg (S) Ola Karlsson (M) Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, torsdagen den 26 februari 2009 Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer Sara Klerestam Ordförande... Anders Ohlsson... Rolf Lindberg Ola Karlsson ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus Underskrift... Sara Klerestam

2 Sammanträdesprotokoll 2 Beslutande Anneli Ridaeus (S) Bengt Johansson (S) Bo Kjällberg (S) Monica Björndahl (S) Carola Sandberg (S) Christina Gustavsson (S) Eva Jansson (S) Göran Ståhlberg (S) Ingegerd Bennysson (S) Kerstin Bergström Persson (S) Lasse Sjöberg (S) Liselotte Eriksson (S) Maria Karlsson (S) Niina Laitila (S) Reidar Johansson (S) Resad Krujezi (S) Rolf Lindberg (S) Van the Nguyen (S) Siv Björck (S) Sven-Olov Axelsson (S) Tomas Öhrn (S) Ulf Rådesjö (S) Urban Jonsson (S) Eric Hård af Segerstad (S) Agneta Wästbjörk (M) Alf Rosberg (M) Christer Lasson (M) Erik Weiner (M) Hans Muth (M) Jan Krey (M) Jan Stureborg (M) Jonas Eriksson (M) Marie-Louise Nauclér (M) Ola Karlsson (M) Peter Wiklund (M) Vivian Engström (M) Håkan Stenholm (V) Maria Nyberg (V) Sonia Schaank (V) Inga-Lill Andersson (C) Hans Karlsson (C) Annelie Lyckeborn (FP) Stig Ryhed (FP) Barbro Landström (KD) Lars-Erik Jonsson (KD) Britta Angenete Gillberg (SPI) Leif Fredriksson (SPI) Börje Engholm (MP) Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ann-Christine Kvist, VD Hyresbostäder i Karlskoga AB Hans Lundell, förvaltningschef Stefan Tengberg, tf ekonomichef Ulf Willén, myndighetsnämndens ordförande

3 Sammanträdesprotokoll 3 Innehållsförteckning KF 14 Information från Hyresbostäder i Karlskoga AB... 4 KF 15 KS Valärende... 5 KF 16 KS Valärende... 6 KF 17 KS Valärende... 7 KF 18 Ny ledamot / ersättare i kommunfullmäktige... 8 KF 19 KS Frågor... 9 KF 20 KS Frågor KF 21 KS Frågor KF 22 KS Frågor KF 23 KS Frågor KF 24 KS Interpellationsdebatt KF 25 KS Motion om ungdomsriksdag i Karlskoga kommun KF 26 KS Ny egenavgift vid färdtjänstresa samt framtida justeringar KF 27 KS Anmälan av Investeringsnivåer och driftkostnadsförändringar för perioden , Långsiktig investerings- och driftbudget KF 28 KS En ny gymnasieskola - investeringsmedel KF 29 KS Resultat av nämndernas översyn av justeringsbehovet för KF 30 KS Bidrag till Karlskogafesten KF 31 KS Inkomna interpellationer KF 32 Inkomna motioner KF 33 Inkomna medborgarförslag KF 34 KS Inkomna handlingar... 26

4 Sammanträdesprotokoll 4 KF 14 Information från Hyresbostäder i Karlskoga AB VD Ann-Christine Kvist och styrelseordförande Rolf Lindberg (S), lämnar information om Hyresbostäder i Karlskoga AB:s verksamhet.

5 Sammanträdesprotokoll 5 KF 15 KS Valärende Sammanfattning har entledigat Anna-Carin Härdig (M) från uppdraget som ledamot i barn och utbildningsnämnden samt som ersättare i kommunstyrelsen. Ny ledamot i barn och utbildningsnämnden ska väljas. Ny ersättare i kommunstyrelsen ska väljas. Valberedningens protokoll den 2 februari s protokoll den 15 december 2008, 189 Anhållan om entledigande från Anna-Carin Härdig (M) inkommet den 4 december 2008 s beslut 1. utser Mattias Gustafsson (M) som ledamot i barnoch utbildningsnämnden för resterade del av mandatperioden till den 31 december utser Hans Muth (M) som ersättare i kommunstyrelsen för resterade del av mandatperioden till den 31 december Beslutet expedieras till: Mattias Gustafsson, Bjällervägen 20, Karlskoga Hans Muth, Stamparebacken 20 D, Karlskoga Barn och utbildningsnämnden Kommunstyrelsens ledningskontor

6 Sammanträdesprotokoll 6 KF 16 KS Valärende Sammanfattning har entledigat Catrine Svanberg (M) som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. Ny ledamot och ersättare ska väljas. Valberedningens protokoll den 2 februari s protokoll den 26 januari Anhållan om entledigande från Catrine Svanberg (M) inkommet den 19 januari 2009 s beslut 1. utser Jan-Erik Averås (M) som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden för resterade del av mandatperioden till den 31 december utser Elisabeth Lautman (M) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för resterade del av mandatperioden till den 31 december Beslutet expedieras till: Jan-Erik Averås, Jaktvägen 17, Karlskoga Elisabeth Lautman, Axvägen 5 B, Karlskoga Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsens ledningskontor

7 Sammanträdesprotokoll 7 KF 17 KS Valärende Sammanfattning har entledigat Jessica Myhre (S) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Hyresbostäder i Karlskoga AB. Ny ledamot ska väljas. Valberedningens protokoll den 2 februari s protokoll den 26 januari Anhållan om entledigande från Jessica Myhre (S) inkommen den 30 december 2008 s beslut utser Britt-Marie Karlsson (S) som ny ledamot i styrelsen för Hyresbostäder i Karlskoga AB till och med slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Beslutet expedieras till: Britt Marie Karlsson, Bladvägen 7, Karlskoga Hyresbostäder i Karlskoga AB Kommunstyrelsens ledningskontor

8 Sammanträdesprotokoll 8 KF 18 Ny ledamot / ersättare i kommunfullmäktige Enligt länsstyrelsens beslut den 2 februari 2009 har Britt-Marie Lindell (S) utsetts till ny ledamot i kommunfullmäktige och Bo Forsberg (S) utsetts till ny ersättare. Avgången ledamot är Jessica Myhre (S). KS Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsens ledningskontor Jessica Myhre (S) Britt-Marie Lindell (S) Bo Forsberg (S)

9 Sammanträdesprotokoll 9 KF 19 KS Frågor Leif Fredriksson (SPI) har lämnat in en fråga till folkhälsonämndens ordförande Christina Gustavsson (S) om information i skolorna om vaccination mot livmoderhalscancer. Leif Fredrikssons (SPI) fråga den 15 februari 2009 Se bilaga till denna paragraf s beslut godkänner att frågan får ställas. Folkhälsonämndens ordförande Christina Gustavsson (S) lämnar svar vid dagens sammanträde.

10 Sammanträdesprotokoll 10 KF 20 KS Frågor Leif Fredriksson (SPI) har lämnat in en fråga till socialnämndens ordförande Ingegerd Bennysson (S) om merkostnader i samband med upphandling av sängar. Leif Fredrikssons (SPI) fråga den 17 februari 2009 Se bilaga till denna paragraf s beslut godkänner att frågan får ställas. Socialnämndens ordförande Ingegerd Bennysson (S) lämnar svar vid dagens sammanträde.

11 Sammanträdesprotokoll 11 KF 21 KS Frågor Leif Fredriksson (SPI) har lämnat in en fråga till Kommunstyrelsens ordförande Bengt Johansson (S) om installation av avfallskvarnar i Karlskoga. Leif Fredrikssons (SPI) fråga den 18 februari 2009 Se bilaga till denna paragraf s beslut godkänner att frågan får ställas. Kommunstyrelsens ordförande Bengt Johansson (S) lämnar över frågan till Karlskoga Energi & Miljö AB:s styrelseordförande Göran Ståhlberg (S), som lämnar svar vid dagens sammanträde.

12 Sammanträdesprotokoll 12 KF 22 KS Frågor Börje Engholm (MP) har lämnat in en fråga till barn och utbildningsnämndens ordförande Niina Laitila (S) om servicenivån för personer bosatta på landsbygden. Börje Engholms (MP) fråga den 23 februari 2009 Se bilaga till denna paragraf s beslut godkänner att frågan får ställas. Barn och utbildningsnämndens ordförande Niina Laitila (S) lämnar svar vid dagens sammanträde.

13 Sammanträdesprotokoll 13 KF 23 KS Frågor Börje Engholm (MP) har lämnat in en fråga till barn och utbildningsnämndens ordförande Niina Laitila (S) om utredningen kring förslaget om nedläggning av Granbergsdals skola. Börje Engholms (MP) fråga den 23 februari 2009 Se bilaga till denna paragraf s beslut godkänner att frågan får ställas. Barn och utbildningsnämndens ordförande Niina Laitila (S) lämnar svar vid dagens sammanträde.

14 Sammanträdesprotokoll 14 KF 24 KS Interpellationsdebatt om grafisk profil, reklam och information Sammanfattning Börje Engholm (MP) har skrivit en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bengt Johansson (S) om kostnader för grafisk profil, reklam och information. godkände den 26 januari att interpellationen får ställas samt att kommunstyrelsens ordförande Bengt Johansson (S) besvarar interpellationen den 23 februari s protokoll den 26 januari Börje Engholms (MP) interpellation den 26 januari 2009 Kommunstyrelsens ordförande Bengt Johansson (S) lämnar följande svar enligt bilaga till denna paragraf. I debatten yttrar sig Bengt Johansson (S) och Börje Engholm (MP).

15 Sammanträdesprotokoll 15 KF 25 KS Motion om ungdomsriksdag i Karlskoga kommun Sammanfattning Lars-Erik Jonsson (KD) har inlämnat en motion där folkhälsonämnden och barn och utbildningsnämnden föreslås få i uppdrag att studera möjligheten att införa en ungdomsriksdag i Karlskoga kommuns skolor. Syftet med ungdomsriksdagen skall vara att utveckla ungdomars inflytande och delaktighet och att stärka dialogen mellan ungdomar och politiker. Barn och utbildningsnämnden och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen om ungdomsriksdag i Karlskoga kommun. Nämnderna har utarbetat ett gemensamt yttrande. Av utredningen framgår att motionens intentioner är kopplade till motionen om diskussionsforum politiker och ungdomar ställd av Ljubica Engholm (MP) Ireen von Wachenfeldt (V) den 18 juni Utifrån det beslut som fattades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2008, 43 skall folkhälsonämnden, kultur och föreningsnämnden samt barn och utbildningsnämnden arbeta fram en kommunövergripande modell rörande dialogen mellan ungdomar och politiker. Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 3 december 2008 Folkhälsonämndens protokoll den 12 november 2008, 140 Barn och utbildningsnämndens protokoll den 10 november 2008, 154 Motion från Lars-Erik Jonsson (KD) inkommen den 15 september 2008 s beslut 1. uppdrar åt folkhälsonämnden i samråd med barn och utbildningsnämnden och kultur och föreningsnämnden att beakta motionens andemening i det pågående arbetet med den kommunövergripande modellen för dialogen mellan ungdomar och politiker. 2. Folkhälsonämnden, barn och utbildningsnämnden samt kultur och föreningsnämnden återkommer med ett förankrat och genomarbetat förslag före sommaren 2009 om hur elevinflytandet kan utökas i Karlskoga kommun. Beslutet expedieras till Barn och utbildningsnämnden Kultur och föreningsnämnden Folkhälsonämnden

16 Sammanträdesprotokoll 16 KF 26 KS Ny egenavgift vid färdtjänstresa samt framtida justeringar Sammanfattning Vid resa med färdtjänst och vid sjukresa med taxi erlägger resenären en egenavgift. Av lag om färdtjänst, SFS 1997:736 11, framgår att om trafikhuvudmannen är tillståndsgivare för färdtjänst bestäms grunderna för avgiften av kommunen och landstinget om de är länstrafikansvariga. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader. Vid sjukresa med taxi finns inget krav på egenavgiftens storlek eller konstruktion. Denna beslutas av sjukvårdshuvudmannen. I Örebro län samordnas alla färdtjänstresor med sjukresor vilket innebär att färdtjänst- och sjukresenärer åker i samma taxi men får betala olika avgifter. Denna avgiftsskillnad, samt ökade drivmedelskostnader, har legat till grund för Länstrafikens förslag till en samordnad egenavgift för färdtjänst och sjukresor med taxi. En princip för framtida taxeförändringar har även utarbetats. Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Kommunstyrelsens ledningskontor förordar samhällsbyggnadsnämndens förslag. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta förslaget. Maria Nyberg (V) reserverade sig skriftligt mot förslaget i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari Kommunstyrelsens ledningskontors skrivelse den 25 januari 2009 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 21 januari Remiss - ny avgift för färdtjänst och sjukresa med taxi den 26 juni 2008 Svar på remiss angående ny avgift för färdtjänst och sjukresa med taxi den 6 oktober 2008 Yrkanden Maria Nyberg (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Vidare yrkar Nyberg (V) bifall till Engholms (MP) tilläggsförslag. Börje Engholm (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare yrkar Engholm (MP) att kostnaden för färdtjänst inom Karlskoga kommun per kalendermånad för den enskilde inte ska överstiga kostnaden för ett månadskort med lokaltrafiken. Ola Karlsson (M), Sven-Olov Axelsson (S) och Inga-Lill Andersson (C) yrkar bifall till till kommunstyrelsens förslag. Leif Fredriksson (SPI) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Vidare yrkar Fredriksson (SPI) bifall till Engholms (MP) tilläggsförslag.

17 Sammanträdesprotokoll 17 Propositionsordning Beslutspunkter 1 och 3 ställs vardera under proposition. godkänner följande propositionsordning. Avslag på kommunstyrelsens förslag ställs tillsammans med Engholms (MP) tilläggsyrkande. 1. Bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot avslag av kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 3. Bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot avslag av kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. s beslut 1. Fastställer taxan så att den lägsta avgiften förändras från 30 kronor till 40 kronor och så vidare enligt bifogad tabell i ett steg från och med den 1 mars Förändrar avståndsintervallet så att den lägsta avgiften gäller mellan 0-15 km, istället för som idag 0-6 km och så vidare med en ökning med 10 km i varje steg, från och med den 1 mars Indexjustera avgifterna 1 mars varje år med utgångspunkt i det avtal som Länstrafiken har med de entreprenörer som utför trafiken. Det är ett sammanvävt index som består av 40 % Konsumentprisindex (KPI), 50 % Arbetskraftsindex (AKI) samt 10 % Producentprisindex. Denna indexkorg kan komma att förändras vid en minskning av dieseldrivna fordon till förmån för fordon med förnyelsebara drivmedel. Reservationer 1. Maria Nyberg (V), Håkan Stenholm (V), Sonia Schaank (V), Birgitta Johansson (V), Leif Fredriksson (SPI), Britta Angenete Gillberg (SPI) reserverar sig till förmån för Nybergs (V) förslag med Engholms (MP) tilläggsförslag. Börje Engholm (MP) reserverar sig till förmån för sitt tilläggsförslag. 3. Maria Nyberg (V), Håkan Stenholm (V), Sonia Schaank (V), Birgitta Johansson (V), Leif Fredriksson (SPI) och Britta Angenete Gillberg (SPI) reserverar sig till förmån för Nybergs (V) förslag. Beslutet expedieras till: Länstrafiken Samhällsbyggnadsnämnden

18 Sammanträdesprotokoll 18 KF 27 KS Anmälan av Investeringsnivåer och driftkostnadsförändringar för perioden , Långsiktig investerings- och driftbudget Sammanfattning beslutade den 27 oktober 2008, 153 att uppdra åt kommunstyrelsen att senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2009 presentera ett förslag till långtidsplan för 2010 och 2011 där justeringsbehovet om 29,3 Mnkr respektive 28,8 Mnkr är inarbetat. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat frågan vid sina sammanträden i december 2008 och januari 2009 vilket mynnat ut i en drift- och investeringsplan för perioden , som Stefan Tengberg, tf. ekonomichef sammanställt. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 10 februari 2009 att investeringen om 200 mnkr för gymnasieskolan lyfts ur investeringsplaneringen för separat behandling under ärendet En ny gymnasieskola, Vidare beslutade kommunstyrelsen att planen remitteras till samtliga nämnder för yttrande senast vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 mars 2009 varför en redovisning enligt fullmäktiges beslut inte kan lämnas vid fullmäktiges sammanträde i februari Kommunstyrelsen anmäler till fullmäktige att besluta i ärendet efter kommunstyrelsens sammanträde den 10 mars Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 21 januari 2009 Drift- och investeringsplan Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 14 januari 2009, 3 s protokoll den 27 oktober 2008, 153 Kommunstyrelsens protokoll den 2 september 2008, 151 Kommunstyrelsen anmäler till fullmäktige att beslutet om investeringsnivåer och driftkostnadsförändringar för perioden skjuts fram till efter kommunstyrelsens sammanträde den 10 mars Beslutet expedieras till: Ekonomiavdelningen Samtliga nämnder

19 Sammanträdesprotokoll 19 KF 28 KS En ny gymnasieskola - investeringsmedel Sammanfattning beslutade 15 december 2008 att anvisa totalt 93,9 mnkr (exklusive inventarier) till Teknikhuset, del av ny gymnasieskola. I kommunens drift och investeringsplan, som behandlas av kommunstyrelsen den 10 februari 2009 och därefter av kommunfullmäktige avsätts ytterligare 200 mnkr till nytt gymnasium. En förutsättning i planarbetet är att barn och utbildningsnämndens driftskostnader (exklusive internhyra) ska sjunka med 4,7 mnkr från och med 2013 som följd av denna investering. En investeringsnivå för nya gymnasieskolan på 200 mnkr exklusive Teknikhuset förutsätter förändringar i projektdirektiv och verksamhetsbeskrivning. Tidigare fastställda funktionsmål i projektdirektivet måste justeras. Det innebär att kommunstyrelsen behöver ge barn och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till förändrat projektdirektiv och en ny verksamhetsbeskrivning som kan ligga till grund för fortsatt utredningsarbete. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anslår investeringsmedel om 200 mnkr (exklusive Teknikhuset) fördelat på åren till samhällsbyggnadsnämnden för byggnation av gymnasieskolan. Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 9 februari 2009 s protokoll den 15 december 2008, 197 Yrkanden Niina Laitila (S), Ola Karlsson (M) och Stig Ryhed (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut anslår investeringsmedel om 200 mnkr (exklusive Teknikhuset) fördelat på åren till samhällsbyggnadsnämnden för byggnation av gymnasieskolan. Beslutet expedieras till: Barn och utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsens ledningskontor Ekonomiavdelningen

20 Sammanträdesprotokoll 20 KF 29 KS Resultat av nämndernas översyn av justeringsbehovet för Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 27 oktober 2008, 153 skall åtgärder för att justera 15,8 mnkr presenteras i kommunfullmäktige senast i februari Efter att detta beslut fattats har skatteintäkterna försämrats ytterligare och justeringsbehovet för 2009 är i dagsläget 23,3 mnkr. Nämndernas ramar för 2009 behöver därför sänkas med 23,3 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade den 10 december 2008, 257 att uppdra åt nämnderna att genomföra en översyn av sina verksamheter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 27 oktober 2008, 153 om justeringsbehovet för Nämnderna har inlämnat yttranden om den genomförda översynen. Berörda förvaltningschefer redogör för förvaltningarnas arbete med justeringsbehovet för Kommunstyrelsens föreslår fullmäktige att 1) Ramarna för 2009 sänks med följande belopp: kommunstyrelsen 3,7 mnkr, samhällsbyggnadsnämnden 2,5 mnkr, socialnämnden 3,5 mnkr, barn och utbildningsnämnden 3,8 mnkr, kultur och föreningsnämnden 2,5 mnkr och arbetsgivaravgifter 7,3 mnkr, samt att 2) Nämnderna skall anpassa sina verksamheter efter detta. Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari Myndighetsnämndens protokoll den 22 januari 2009, 4 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 21 januari 2009, 4 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 januari 2009, reviderad den 21 januari 2009 Kultur och föreningsnämndens protokoll den 21 januari 2009, 2 Socialnämndens protokoll den 20 januari 2009, 3 Kultur och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari 2009 Barn och utbildningsnämndens protokoll den 19 januari 2009, 2 Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari 2009 Folkhälsonämndens protokoll den 14 januari 2009, 4 Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2009 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 december 2008 Yrkanden Ola Karlsson (M) och Inga-Lill Andersson (C) yrkar att ramarna sänks med följande belopp: kommunstyrelsen 3,7 mnkr, samhällsbyggnadsnämnden 2,5 mnkr, socialnämnden 2,5 mnkr, barn och utbildningsnämnden 3,8 mnkr, kultur och föreningsnämnden 2,5 mnkr, arbetsgivaravgifter 7,3 mnkr. En lokalöversyn ska ge 5 mnkr. Karlsson (M) yrkar även att nämnderna ska anpassa sina verksamheter efter detta.

21 Sammanträdesprotokoll 21 Vidare yrkar Karlsson (M) och Andersson (C) att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag till ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans samt att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att införa ett generellt anställningsstopp i kommunen och att utforma ett regelverk för detta. Bengt Johansson (S), Börje Engholm (MP) och Maria Nyberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare yrkar Johansson (S) avslag på förslag från Karlsson (M) om anställningsstopp. Stig Ryhed (FP) och Lars-Erik Jonsson (KD) yrkar att nämnderna ska arbeta med översynen utifrån följande fördelning av justeringsbehovet för 2009: kommunstyrelsen 3 mnkr, samhällsbyggnadsnämnden 2 mnkr, socialnämnden 1 mnkr, barn och utbildningsnämnden 3 mnkr, kultur och föreningsnämnden 2 mnkr, lokalöversyn 5 mnkr och arbetsgivaravgifter 7,3 mnkr. Propositionsordning godkänner följande propositionsordning. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifall till Ryheds (FP) och Jonssons (KD) förslag. Bifall till Karlssons (M) och Anderssons (C) förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. s beslut 1. Ramarna för 2009 sänks med följande belopp: kommunstyrelsen 3,7 mnkr, samhällsbyggnadsnämnden 2,5 mnkr, socialnämnden 3,5 mnkr, barn och utbildningsnämnden 3,8 mnkr, kultur och föreningsnämnden 2,5 mnkr och arbetsgivaravgifter 7,3 mnkr. 2. Nämnderna skall anpassa sina verksamheter efter detta. Reservation Ola Karlsson (M), Agneta Wästbjörk (M), Alf Rosberg (M), Erik Weiner (M), Hans Muth (M), Jan Krey (M), Jan Stureborg (M), Jonas Eriksson (M), Christer Lasson (M) Marie-Louise Nauclér (M), Peter Wiklund (M), Vivian Engström (M), Inga-Lill Andersson (C) och Hans Karlsson (C) reserverar sig till förmån för Karlssons (M) och Anderssons (C) förslag. Stig Ryhed (FP), Annelie Lyckeborn (FP), Barbro Landström (KD) och Lars- Erik Jonsson (KD) reserverar sig till förmån för Ryheds (FP) förslag. Beslutet expedieras till: Samtliga nämnder Samtliga förvaltningschefer Ekonomiavdelningen Anna Drevenstam, kommundirektör

22 Sammanträdesprotokoll 22 KF 30 KS Bidrag till Karlskogafesten Sammanfattning Karlskogafesten har arrangerats 2007 och 2008 i Ekmansdalen som ett gratisarrangemang för Karlskogaborna. Under dessa två år har Karlskogafesten mottagits mycket positivt och besöksantalet har enligt polisens beräkningar legat mellan och Karlskogafesten har haft en budget på cirka 400 tkr per år. Kommunen har bidragit med 150 tkr. Övriga intäkter har kommit genom sponsring från näringslivet i Karlskoga. Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 2010 års bidrag om 150 tkr till Karlskogafesten inarbetas i 2010 års budget. Kommunstyrelsens protokoll den 10 februari Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 16 januari 2009 Yrkanden Ola Karlsson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Bengt Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut beslutar att 2010 års bidrag om 150 tkr till Karlskogafesten inarbetas i 2010 års budget. Reservation Ola Karlsson (M), Agneta Wästbjörk (M), Alf Rosberg (M), Erik Weiner (M), Hans Muth (M), Jan Krey (M), Jan Stureborg (M), Jonas Eriksson (M), Christer Lasson (M) Marie-Louise Nauclér (M), Peter Wiklund (M), Vivian Engström (M), Lars-Erik Jonsson (KD), Barbro Landström (KD), Leif Fredriksson (SPI) och Britta Angenete Gillberg (SPI) reserverar sig till förmån för Karlssons (M) förslag. Beslutet expedieras till: Ekonomiavdelningen Informationsavdelningen

23 Sammanträdesprotokoll 23 KF 31 KS Inkomna interpellationer Stig Ryhed (FP) har skrivit en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bengt Johansson (S) om överenskommelse om kommunalt flyktingmottagande. Stig Ryheds interpellation den 16 februari 2009 Se bilaga till denna paragraf. s beslut Interpellationen för framföras. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens ordförande Bengt Johansson (S) är beredd att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars Beslutet expedieras till: Bengt Johansson (S)

24 Sammanträdesprotokoll 24 KF 32 Inkomna motioner Motion från Börje Engholm (MP) om avveckling av flyktinganläggning. KS Se bilaga till denna paragraf Motion från Börje Engholm (MP) om införande av introduktionsersättning. KS Se bilaga till denna paragraf Motion från Leif Fredriksson (SPI) om avveckling av fixarservice och fältassistenter. KS Se bilaga till denna paragraf Motion från Lars-Erik Jonsson (KD) om förberedelse för regionindelning. KS Se bilaga till denna paragraf Motion från Inga-Lill Andersson (C) om landsbygdspolitiskt program. KS Se bilaga till denna paragraf Motion från Leif Fredriksson (SPI) om ersätta leasingbilar med elmopeder. KS Se bilaga till denna paragraf

25 Sammanträdesprotokoll 25 KF 33 Inkomna medborgarförslag Följande medborgarförslag har inkommit: Tony Gustavsson har lämnat ett medborgarförslag om att Karlskoga blir den första staden som är fri från hundar. Förslaget inkom den 18 februari KS

26 Sammanträdesprotokoll 26 KF 34 KS Inkomna handlingar 1. Socialnämndens protokoll den 20 januari 2009, 6 Alkohol- och drogpolitiskt program, åtgärdsprogram

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Tisdagen den 13 januari 2009 i Haren, Hotell Alfred Nobel, klockan 13.00 15.30 Sammanträdet ajournerades klockan 14.35 14.50 Bengt

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Representanter Ersättare, ej tjänstgörande Övriga deltagande Niina Laitila, (S) ordförande, reptesentant

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Mattias Gustavsson (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och föreningsnämnden

Mattias Gustavsson (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lördagen den 19 februari 2011 på Radisson Blu Limfjord Hotel i Aalborg klockan 15.10 16.15 Siv Björck Kjellgren (S), ordförande Lasse

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Stora sessionsalen, Kommunhuset Tid Tisdagen den 8 november 2011, kl. 18.30-21.00 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 24 september 2012, klockan 08.45 10.10. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Pernilla Lestander

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Hans Lundell, förvaltningschef Annelíe Henriksson, nämndsekreterare

Hans Lundell, förvaltningschef Annelíe Henriksson, nämndsekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Onsdagen den 13 november 2013 i kulturskolans aula, klockan 16.00 18.10 Beslutande Lasse Sjöberg (S), ordförande Pia Renman (M), 2:e vice ordförande Claes Rydén

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer