Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (138) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 22 maj 2012, kl Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf. Jörgen Larsson (S) Anneli Bengtsson (S) Thommy Gustafsson (S), tjänstg ers 75. Stefan Westin (S), Robert Skoglund (S) Björn Andersson (M) Rutger Hallin (M) Lars-Ove Winberg (C) Lennart Andersson (KD) Åke Tholin (V) Pernilla Hagberg (MP), Bo Sävhammar (KD), tjänstg ers Övriga deltagande Ola Lindgren (S), ej tjänstg ers Raul Sevefjord (M), ej tjänstg ers Marie Louise Thyberg (S), ej tjänstg ers Helena Edrenius (S), ej tjänstg ers Tommy Gustafsson, tf kommunchef Anders Edlund, enhetschef nämndservice Madeleine Sjöstrand, konsult Public partners Johan Harter, säkerhetsstrateg Utses att justera Björn Andersson (M) Sekreterare... Paragrafer Anders Edlund Ordförande... Camilla Anglemark Justerande... Björn Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Vingåker Underskrift... Namnförtydligande Britt-Marie Lindström

2 Kommunstyrelsen Ks 75 Ändring av dagordning Ursprunglig dagordning fastställs Pernilla Hagberg (MP) yrkar att dagordningen ändras och ärendet med förutsättningar för Baggetorps fritidshem läggs före ärendet med försäljning tidigare skolfastighet i Baggetorp. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att ursprungligt förslag till dagordning ska fastställas.

3 Kommunstyrelsen Ks 76 Dnr 308/ Förvaltningsorganisation i Vingåkers kommun Förslag till ny förvaltningsorganisation för Vingåkers kommun godkänns. Uppdrag ges till t.f. kommunchef tillsammans med förvaltningschefer och i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott att implementera den nya organisationen, tillsätta nya och förändrade tjänster samt genomföra nödvändiga justeringar i reglementen, delegationsordningar, attestantförteckningar m.m. Uppdrag ges till kommunledningsförvaltningen att se över hur frågor om jäv och jävsliknande situationer ska hanteras i den nya organisationen. Uppdrag ges till kommunledningsförvaltningen att utreda nytt ekonomisystem för Vingåkers kommun. Fullmäktige beslutade 2008 om nuvarande organisation. Samtidigt beslutades att utreda ett sammanhållet kommunkontor. Frågan har därefter diskuterats men inget förslag har lagts fram. Inför rekrytering av kommunchef har kommunstyrelsens presidium därför uppdragit åt en extern konsult, Madeleine Sjöstrand, Public Partner att ta fram ett förslag till övergripande struktur för förvaltningsorganisationen. Detaljorganisation inom denna övergripande struktur, såsom indelning i enheter och bemanningsplan, beslutas av kommunchef i samband med implementering av den nya organisationsstrukturen. Forts

4 Kommunstyrelsen Forts Ks 76 Förslag till förvaltningsorganisation Nuvarande förvaltningar sammanförs i en gemensam förvaltning med ovanstående struktur. De främsta motiven är samarbetet med de gemensamma administrativa resurserna, kontoret för Internt stöd och utveckling. Vidare bedöms en gemensam förvaltning under ledning av kommunchefen, underlätta flexibilitet och minimera gränsfrågor. Det stödjer också ett gemensamt arbete med anpassning till minskande befolkning och verksamhetsförändringar relaterat till befolkningsstrukturens utveckling. Förslaget innebär att nuvarande förvaltningar blir verksamhetsområden, Barn & utbildning, Social omsorg samt Kultur & fritid. Förslaget innebär inga strukturförändringar inom dessa tre verksamhetsområden. Forts

5 Kommunstyrelsen Forts Ks 76 Ett fjärde verksamhetsområde, Samhällsbyggnad, omfattar plan- och exploateringsfrågor,, infrastruktur och bygglov, miljö och hälsa, gata och park, verksamhetsvaktmästare, ägarroll VA, näringsliv, folkhälsa, klimat & miljö. Ett kommungemensamt administrativt kontor skapas, Internt stöd och utveckling. Kontoret omfattar internt stöd för ekonomi, personal, nämndservice, juridik, överförmynderi, IT-drift, säkerhetsfrågor. Kontoret bör också svara för ägarroll och samordning av lokaler om dessa överförs till Vingåkershem AB. En ny tjänst som IT-strateg/verksamhetsutvecklare bedöms som helt nödvändig. Chefen för Internt stöd och utveckling bör tillika vara ekonomichef. För att möjliggöra denna kombination delas kontoret in i enheter med personal- och budgetansvariga enhetschefer. Nyvarande tjänst som informationsansvarig bör utvecklas till kommunikationsstrateg och placeras direkt under kommunchefen i stabsfunktion. Kostenheten föreslås överföras till Social omsorg. Verksamheten är en verksamhetsnära stödtjänst för både Barn & utbildning och Social omsorg. I den senare är kosten i det närmaste en del av kärnverksamheten, varför enheten föreslås placeras där, med uppgiften att också leverera mat till förskolor och skolor. Ledningsorganisation Den samlade förvaltningen leds av kommunchefen. Tjänsten som biträdande kommunchef tas bort. Istället ges verksamhetscheferna uppdraget att på kommunchefens uppdrag också arbeta med kommunövergripande frågor motsvarande 10-20% av sin tjänst. I första hand uppdrag som att leda kommungemensamma projekt och ersätta kommunchefen i olika externa uppdrag vid behov samt ersätta kommunchefen vid frånvaro såsom semester eller sjukfrånvaro. Forts

6 Kommunstyrelsen Forts Ks 76 Kommunchefen utser sin ledningsgrupp men initial bör den bestå av kommunchef, verksamhetschefer, kontorschef och kommunikationsstrateg, sammanlagt sju personer. Inom förvaltningen bör en gemensam struktur för chefsnivåer eftersträvas. Tjänsteutlåtande

7 Kommunstyrelsen Ks 77 Dnr 132/ Risk- och sårbarhetsanalys för Vingåkers kommun 2011 Upprättad risk- och sårbarhetsanalys för Vingåkers kommun 2011 fastställs. Detta är den första risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Vingåkers kommun. Arbetet har utförts genom kommunens riskhanteringsgrupp, bestående av representanter från de kommunala förvaltningarna och bolagen, som leds av kommunens säkerhetsstrateg. Arbetet har sedan sammanställts av säkerhetsstrategen. Tjänsteutlåtande, Risk- och sårbarhetsanalys för Vingåkers kommun 2011.

8 Kommunstyrelsen Ks 78 Dnr 133/ Kommunal ledningsplats tekniska åtgärder för säker ledning för Vingåkers kommun Framtaget förslag för kommunal ledningsplats tas vidare i beaktande i samband med ombyggnation av kommunhuset. Vingåkers kommun har fått ett förslag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på tekniska åtgärder för att stärka kommunhusets drift och höja säkerheten i form av krisledning samt ökad säkerhet i reception. Tjänsteutlåtande, Kommunal ledningsplats. Förslag till tekniska åtgärder för säker ledning för Vingåkers kommun. Utkast

9 Kommunstyrelsen Ks 79 Dnr 131/ Införande av kommunikationssystemet rakel Godkänna det framtagna förslaget på införande av kommunikationssystemet Rakel för Vingåkers kommun Vingåkers kommun ansökte tillsammans med Katrineholms kommun om medel för kompetensstöd 2010 för införande av Rakel. UTE Konsult anlitades som processtöd i arbetet med att ta fram en samverkansplan för Rakel. Denna plan är färdigställd och i det första analysarbetet slutade antalet terminaler på 37 stycken. Från detta underlag har det tagits fram ett förslag på hur kommunen ska kunna kommunicera internt och externt med 27 terminaler. Av dessa har Katrineholms kommun köpt tre vilket gör att Vingåkers kommun inhandlar totalt 24 stycken. En plan har tagits fram på ett successivt införande där strategiskt viktiga funktioner i kommunens krisorganisation först förses med systemet. Tjänsteutlåtande, Bilaga tjänsteutlåtande

10 Kommunstyrelsen Ks 80 Dnr 320/ Försäljning av tidigare skolfastighet i Baggetorp Förslag till kommunfullmäktige Köpekontraktet godkänns. Köpeavtal föreligger om försäljning av fastigheten Baggetorp 1:50 till Söders Konsult & Redovisningsbyrå AB, Stockholm för en köpeskilling om kronor. Fastigheten har varit utbjuden till försäljning genom Kvarndammen och Slussporten AB. Köpeavtalet gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande. Yrkanden Stefan Westin (S) yrkar, med instämmande av Pernilla Hagberg (MP) och Robert Skoglund (S) avslag på arbetsutskottets förslag att godkänna köpeavtalet. Björn Andersson (M) yrkar, med instämmande av Jörgen Larsson (S), Anneli Bengtsson (S), Camilla Anglemark (S), Rutger Hallin (M) och Lennart Andersson (KD) bifall till arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att köpekontraktet godkänns. Tjänsteutlåtande,

11 Kommunstyrelsen Ks 81 Dnr 106/ Förutsättningar för Baggetorps fritidshem Förslag till kommunfullmäktige Att en kostnadsberäkning ska göras gällande nuvarande förskole- och fritidsverksamhet i Beggetorp. Barn och utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att en kostnadsberäkning ska göras gällande flyttning av nuvarande förskole- och fritidsverksamhet till före detta skolbyggnaden i Baggetorp. Kostnadsberäkningen bör innefatta en omställning av lokalen enligt tidigare nämnda kriterier och innehålla kalkylerad årlig driftskostnad. Underlaget bör vara kvalitetssäkrat vad gäller grundkvalitet, lagar och regler och på jämförbar nivå med likvärdig verksamhet som idag erbjuds i byggnaden Baggetorps förskola. Om det är ekonomiskt försvarbart och inte nämnvärt överstiger kostnaden för ombyggnation och anpassning av nuvarande förskolebyggnad hemställer barnoch utbildningsnämnden hos kommunfullmäktige även om flyttning av nuvarande förskole- och fritidsverksamhet från nuvarande byggnad till före detta skolbyggnaden i Baggetorp. Om kostnadsberäkningen visar att en ombyggnad av skollokalerna blir nämnvärt dyrare än en utbyggnad av befintliga förskolelokaler, hemställer barn- och utbildningsnämnden istället hos kommunfullmäktige om medel till utbyggnad av befintliga förskolelokaler enligt vad förvaltningen anser var mest lämpat för verksamheten. Då inga nya omständigheter föreligger som påvisar felaktigheter i tidigare beslut i kommunfullmäktige gällande integrering av förskola och fritidshem (Kf , 41) är arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att tidigare tagna beslut i ärendet fullföljs. Forts

12 Kommunstyrelsen Forts Ks 81 Barn- och utbildningsnämnden beslutade att återemittera aktuellt ärende för att kvalitetssäkra kalkyldata utifrån grundkvalitet, lagar, regler och jämförbar nivå hos övriga verksamheter. Förvaltningen fick i uppdrag att genomföra en arbetslagsutbildning i syfte att skapa ett gemensamt arbetssätt för en verksamhets- och lokalintegrering av förskola och fritidshem i Baggetorp. Denna arbetslagutbildning har påbörjats. Därtill ska förvaltningen rapportera verksamhetens utveckling i förhållande till målet med en lokal och verksamhetsintegrering av förskola och fritidshem vid varje nämnsammanträde under Detta kommer att redovisas i separat ärende. Avslutningsvis ska förvaltningen oavsett beslut angående skolbygganden utreda att likställigheten säkerställs i aktuella verksamheter. Förvaltningen tolkar att detta uppdrag härleds från 1 kap 9 Skollagen: Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet de anordnas. Vidare förs ett mer utförligt resonemang kring likvärdigheten i ett av förarbetena till Skollagen (prop 1990/91:18 s 27 f). Här påpekas att likvärdighet varken betyder likformighet eller att alla elever ska få lika mycket resurser. Det finns vidare inga signaler på brister i måluppfyllelse avseende ämnet idrott och hälsa på grund av olika lokalmässiga förutsättningar. Därmed är förvaltningens bedömning att tillgången till idrottshall för förskolebarn eller i anslutning till fritidsverksamhet är irrelevant för verksamheternas måluppfyllelse. Skillnader i lokaltillgång ingår inte i vad som avses med likvärdig utbildning i skollagen 1 kap 9. Det väsentliga är möjlighet till måluppfyllelse. Barn- och utbildningsutskottet informerades , 32, att det kostnadsberäknade underlaget som skulle tas fram enligt beslut i nämnden , 16, inte hade gjorts i sin helhet. Utskottet beslutade då att begära in ett kostnadsberäknat underlag till kommande nämnd, enligt det beslut som togs i nämnden , 16. Tekniska enheten har inte inkommit med detta underlag. Barn- och utbildningsnämnden , 33 Tjänsteutlåtande

13 Kommunstyrelsen Ks 82 Dnr 41/ Flyttning av förskola och fritidshem i Högsjö Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut om integrering (kommunfullmäktige , 41) är fortsatt gällande men kostnadsöversyn av nödvändiga insatser inför en inflyttning ska göras. Översynen bör göras i samverkan med AB Vingåkershem och den pågående utredningen om fastighetsorganisation samt barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunfullmäktige beslutade , 78, att behålla skolverksamheten i Högsjö skola och att förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet ska integreras i nuvarande skolbyggnad. Enligt planerna ska verksamheterna ha flyttats inför läsåret 2012/2013. Då ombyggnationen/lokalanpassningen ännu inte inletts i Högsjö skola vill Barn- och utbildningsnämnden påtala behovet att åtgärder skyndsamt vidtas. Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att lokalanpassningen inför den beslutade flyttningen av fritidshemmet och förskolan i Högsjö till skolbyggnaden verkställs. Om den beslutade integreringen inte kommer till stånd inför hösten hemställs även om att eventuella kostnader, som av den anledningen kan tillkomma, inte belastar barn- och utbildningsnämndens ram. Barn- och utbildningsnämnden , 48

14 Kommunstyrelsen Ks 83 Dnr 116/ Planeringsförutsättningar inför ekonomiska ramar och flerårsplan Förslag till kommunfullmäktige Anta planeringsförutsättningar med direktiv som underlag för arbetet med ekonomiska ramar för Fastställa ekonomiska ramar för Under boksluts- och budgetdagarna i mars 2012 har planeringsförutsättningar och förslag till budgetdirektiv presenterats. Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen till handlingarna. Vid boksluts- och budgetdagarna redovisades planeringsförutsättningar med senaste demografiska och ekonomiska faktorer. Redogörelse för kommunens bokslut för 2011 gavs och nämnderna presenterade aktuella framtidsutsikter för verksamheterna. Informationen från boksluts- och budgetdagarna diskuterades vid ordförande och chefsträff Enligt kommunstyrelsen kommer det grundläggande budgetarbetet att ske i höst och den slutgiltiga budgeten för att beslutas i november Resultatkraven följer av de ekonomiska målen vilket innebär att det inte är möjligt att nu att göra ramförändringar. Vid ordförande- och chefsträffen föreslogs att förvaltningschefsgruppen ska ges i uppdrag att föra diskussioner för att hitta besparingar och för att kunna driva verksamheten inom de ekonomiska ramarna. Forts.

15 Kommunstyrelsen Forts. Ks 83 Enligt styrmodellen ska kommunstyrelsen anta budgetanvisningar och planeringsförutsättningar för perioden som underlag för nämndernas arbete med att redovisa sina konsekvensanalyser inför budgetarbetet men också som underlag för kommunfullmäktiges beslut om ramar för planeringsperioden. Inför ramfördelningen har från politiken uttalats att inga förändringar av budgetramarna kommer att föreslås. I den nya skatteunderlagsprognos som presenterades av SKL 26 april har skatteunderlagets tillväxttakt reviderat upp och utvecklingstalen för justerats ner. Det beror främst på två faktorer: dels visar nationalräkenskaperna att sysselsättningen utvecklades mer gynnsamt fjärde kvartalet 2011 än vi räknade med i februari; dels bedömer vi nu att den sysselsättningsökning som följer av konjunkturåterhämtningen kommer tidigare än enligt februariprognosen. Tjänsteutlåtande

16 Kommunstyrelsen Ks 84 Dnr 77/ Medborgarförslag om att anordna laddstolpar för elbilar i kommunen Medborgarförslaget skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Mats Larsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska anordna laddstolpar för elbilar i kommunen. Han föreslår att det sker centralt och med så kallad Chardemo-teknik för snabbladdning. Medborgarförslag

17 Kommunstyrelsen Ks 85 Dnr 114/ Förändring av postadresser inom Vingåkers kommun Motionen skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Olov Osmark (VTL) föreslår i en motion att Vingåkers kommun bör verka för att postadresser inom kommunen för Baggetorp, Marmorbyn och Läppe ändras så att småorterna får sina respektive ortsnamn som postadress. Kommunledningsförvaltningen föreslås få uppdraget att fortsätta utreda möjligheterna till en sådan förändring. Kommunfullmäktige, Tjänsteutlåtande, Motion,

18 Kommunstyrelsen Ks 86 Dnr 115/ Mark för kolonilotter Motionen skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Arne Persson (C) föreslår i en motion att förvaltningen utreder lämplig plats/platser för upplåtelse av mark för kolonilotter, främst i anslutning till centralorten. Kommunledningsförvaltningen föreslås få uppdraget att fortsätta utreda möjligheterna till sådana platser. Kommunfullmäktige, Tjänsteutlåtande, Motion,

19 Kommunstyrelsen Ks 87 Dnr 93/ Motion om utökade krav vid upphandling av animaliska livsmedel Motionen skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Fredrik Appelgren (VTL) föreslår i en motion att utökade krav skall införas vid upphandling av animaliska livsmedel. Motion,

20 Kommunstyrelsen Ks 88 Dnr 94/ Motion om att införa två talarstolar i kommunfullmäktige Motionen skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Fredrik Appelgren (VTL), Inger Forsgren (FP), Kim Fröde (M) och Lennart Andersson (KD) föreslår i en motion att det införs två talarstolar i Kommunfullmäktige. Motion,

21 Kommunstyrelsen Ks 89 Dnr 89/ Motion om att återinföra dagbarnvårdare i Vingåkers kommun Motionen skickas till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Linda Heed Bergsland (VTL) föreslår i en motion att Vingåkers kommun återinför kommunal pedagogisk omsorg. Motion,

22 Kommunstyrelsen Ks 90 Dnr 92/ Motion om att integrera fritidsgården på Vidåkersskolan Motionen skickas till kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden för beredning. Samråd mellan förvaltningarna ska ske inom ramen för beredningen. Fredrik Appelgren (VTL) föreslår i en motion att Vingåkers kommun återinför kommunal pedagogisk omsorg. Motion,

23 Kommunstyrelsen Ks 91 Dnr 117/ Åtgärdsplan med anledning av revisorernas påpekanden, rekommendationer och förbättringsområden Uppdrag ges till kommunledningsförvaltningen att genomföra åtgärder enligt kommunfullmäktiges protokoll , 47 rörande åtgärdsplan för revisorernas påpekanden i revisionsberättelsen för Martin Larsson (VTL) yrkade i samband med behandlingen av årsredovisningen för Vingåkers kommun 2011 att kommunstyrelsen skulle ges i uppdrag att senast till 1 oktober 2012 presentera en åtgärdsplan för revisorernas påpekanden i samband med revisionsberättelsen för 2011, vilket fullmäktige också beslutade. Kommunfullmäktige, , 47.

24 Kommunstyrelsen Ks 92 Dnr 66/ Årsredovisning för nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel 2011 Förslag till kommunfullmäktige: Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) inkommer med årsredovisning för 2011 samt årsbokslut för hjälpmedelscentralen. Hjälpmedelscentralens ekonomi och personalsituation är stabil och 2011 års resultat är 1,3 mkr bättre än budget. Verksamhetens soliditet uppgick vid 2011 års slut till 28 procent vilket är två procentenheter lägre än fastställt mål. Nämnden har beslutat godkänna årsredovisningen och överlämnar den därmed till landstingsstyrelse och respektive kommunstyrelse för vidare ställningstagande. Nämndens årsredovisning för Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, protokoll , 1

25 Kommunstyrelsen Dnr 61/ Ks 93 Dnr 72/ Årsredovisning 2011 samt revisionsberättelse för Västra Sörmland Räddningstjänst Förslag till kommunfullmäktige: Årsredovisning 2011 för Västra Sörmlands Räddningstjänst godkänns. Direktionen och ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Årsredovisningen redogör bland annat för uppföljning av ägaruppdraget och direktionens vilja. Årsredovisningen innehåller även en beskrivning av Västra Sörmlands Räddningstjänsts (VSR) organisation och olika verksamhetsområden, personalekonomisk redovisning samt ekonomisk redovisning. En stor del av den planerade verksamheten har genomförts och det ekonomiska resultatet visar ett överskott på 64 tkr vilket är 60 tkr mer än budgeterat överskott. Revisorerna har granskat årsredovisningen för VSR och tillstyrker att direktionen och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisningen godkänns. Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna bedömer vidare att den interna kontrollen kan utvecklas, att fyra av fem finansiella mål har uppfyllts samt att tre av verksamhetsmålet har uppnåtts delvis och ett har uppnåtts helt. Direktionen, , 6. Årsredovisning Revisionsberättelse för 2011.

26 Kommunstyrelsen Ks 94 Dnr 79/ Årsredovisning 2011 Vårdförbundet Sörmland Förslag till kommunfullmäktige: Årsredovisningen 2011 för Vårdförbundet Sörmland godkänns. Direktionen och ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Vårdförbundets totala årsresultat är negativt med ca 120 tkr. Det negativa resultatet beror på ökade pensionskostnader som inte kunnat förutses. Verksamheten på Vårnäs behandlingshem har haft en positiv utveckling, både vad gäller patientbeläggning och ekonomiskt resultat där det senare visar ett driftsöverskott på 325 tkr inklusive avskrivningar. Familjerådgivningen visar också en positiv utveckling. Under året har även en ny förbundsordning antagits på grund av att medlemskap i förbundet för Flen, Gnesta och Oxelösund har upphört. Revisorerna har granskat årsredovisningen för Vårdförbundet och tillstyrker att direktionen och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisningen godkänns. Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen kan utvecklas, att ett av de finansiella målen har uppfyllts samt att två av fem verksamhetsmål har uppfyllts. Skrivelse, Årsredovisning 2011 Revisionsberättelse 2011

27 Kommunstyrelsen Ks 95 Dnr 104/ Fastställande av 2013 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Förslag till kommunfullmäktige: Förslag till budget 2012 för Samordningsförbundet RAR (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) i Sörmland godkänns. Under perioden var förbundets årsbudget 15 mkr. Budgeten för 2010 liksom 2011 minskades till 13 mkr då den statliga tilldelningen minskade återgick årsbudgeten till 15 mkr. Medlemsmötets från 15 mars 2012 menade att det var rimligt att budgeten för 2013 utökas till 16 mkr. Hemställan

28 Kommunstyrelsen Ks 96 Dnr 98/ Årsredovisning 2011 och begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen Regionförbundet Sörmland Förslag till kommunfullmäktige Årsredovisning 2011 för Regionförbundet Sörmland godkänns. Regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och bokslut för Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att regionstyrelsens ska beviljas ansvarsfrihet. Skrivelse Protokoll , 6. Årsredovisning Revisionsberättelse för år 2011.

29 Kommunstyrelsen Ks 97 Dnr 70/ Uppföljning av tillgänglighetsplanen Förslag till kommunfullmäktige Rapporten läggs till handlingarna. Fullmäktige beslutade , 66 om en tillgänglighetsplan för kommunen. Några nämnder har i verksamhetsberättelsen för 2010 och 2011 beskrivit sitt arbete enligt planen. Arbetet ska enligt planen redovisas årligen till fullmäktige. Föreliggande rapport redovisar respektive nämnds arbete med tillgänglighetsplanen och redogör även för vilka åtgärder som inte är vidtagna. Rapport uppföljning av tillgänglighetsplanen

30 Kommunstyrelsen Ks 98 Dnr 98/ Motion om idésmedja Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad. Åke Tholin (V) har inkommit med en motion om att en dag i veckan införa en idésmedja där representanter för näringsliv, kommun och allmänhet kan träffas. Motionen har skickats till utvecklingsnämnden för beredning. Utvecklingsnämnden redogör i sitt svar för vilka olika aktiviteter som kommunen idag engagerar sig i vilka ofta syftar till olika former av idéutbyte. Det rör sig om olika mötesplatser och forum som t.ex. regelbundna träffar med näringslivet, olika företagsmässor, fokusgrupper i skolan, möjlighet till medborgarförslag, trygghetsråd och andra organiserade möten. Utvecklingsnämnden pekar dock på motionens generella ansats och menar att frågan om medborgardialog och mötesplatser bör hanteras av kommunstyrelsen varför förslaget är att hänskjuta frågan till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen menar att den grundliga beskrivningen av forum och liknande från utvecklingsnämnden ger ett bra svar till motionären om vad som redan idag görs för att stärka kontakten mellan näringsliv, kommun och allmänhet. Motionen anses därmed besvarad. Utvecklingsnämnden , 34. Tjänsteutlåtande, Motion,

31 Kommunstyrelsen Ks 99 Dnr 108/ Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt Förslag till kommunfullmäktige Lägga redovisningen till handlingarna och förutsätta att utredningsarbetet med anledning av medborgarförlagen fortsätter och redovisas till fullmäktige. Med hänvisning till kommunfullmäktiges arbetsordning 30 redovisas de medborgarförslag som inte beretts färdigt. Tjänsteutlåtande,

32 Kommunstyrelsen Ks 100 Dnr 107/ Redovisning av motioner som inte beretts färdigt Förslag till kommunfullmäktige Lägga redovisningen till handlingarna och förutsätta att utredningsarbetet med anledning av motionerna fortsätter och redovisas till fullmäktige. Med hänvisning till kommunfullmäktiges arbetsordning 29 redovisas de motioner som inte beretts färdigt. Tjänsteutlåtande,

33 Kommunstyrelsen Ks 101 Dnr 102/ Remiss kommunal avfallsplan Vingåkers kommun har inget att erinra mot förslag till kommunal avfallsplan. Sörmland Vatten och Avfall AB har inkommit med en remiss gällande kommunal avfallsplan. Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen senast 20 maj till Sörmland Vatten och Avfall AB. Remiss, Kommunal avfallsplan, Strategier och mål Kommunal avfallsplan, Åtgärdsprogram Kommunal avfallsplan, Underlag

34 Kommunstyrelsen Ks 102 Dnr 105/ Remiss regional cykelstrategi för Sörmland Remissen skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Regionförbundet Sörmland har inkommit med en remiss gällande regional cykelstrategi för Sörmland. Eventuella synpunkter ska ha inkommit till Regionförbundet Sörmland senast 20 juni Remiss, Regional cykelstrategi för Sörmland, remissversionen.

35 Kommunstyrelsen Ks 103 Dnr 35/ Initiativ till sörmländskt sprututbytesprogram Vingåkers kommun ställer sig positiv till en fortsatt diskussion om ett sprututbytesprogram i Sörmland utan att för den skull ta ställning till frågan om ett sådant program skall införas. Sprututbytesprogram innebär att sjukvården tillhandahåller nya sprutor i inbyte för injektionsmissbrukare. Detta är ett omdiskuterat ämne inom svensk narkotikapolitik, som av förespråkarna ses som ett inslag i folkhälsoarbetet. Enligt förespråkarna för sprututbytesprogram minskar det risken för spridning av bland annat HIV och hepatit. Motståndarna till detta menar istället att det finns en risk för ökat narkotikamissbruk. Socialförvaltningen anser att ett sprututbytesprogram inom ramen för nuvarande lagstiftning bör vara ett ansvar för specialistsjukvården. Vidare har förvaltningen inga invändningar om detta prioriteras, förutsatt att resurser i kommunen flyttas från andra samverkansområden. Vid start av ett eventuellt sprututbytesprogram kan konsekvenserna bli att fler söker behandling, vilket kan medföra ökade kostnader. Sörmland skulle även kunna bli mer attraktivt för personer från landsting där sprututbytesprogram ej finns. Yrkanden Anneli Bengtsson (S) yrkar, med instämmande av Björn Andersson (M) på ett tillägg i beslutspunkten som innebär ett förtydligande att Vingåkers kommun inte tar ställning för införande av ett sprututbytesprogram. Socialnämnden , 32 Tjänsteutlåtande,

36 Kommunstyrelsen Ks 104 Dnr 220/ Medborgarförslag om rensning och muddring av Vingåkersån Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget förklaras besvarad. Margita Beijmo och Bo Jansson föreslår i medborgarförslag att Vingåkersån muddras och rensas från småbåthamnen till mynningen i Kolsnaren. Förslagställarna menar att vattendraget representerar livsnerven i samhället och har stor betydelse för medborgare och turister som vill ta vattenvägen till shopping, restaurangbesök och besök i samhället. Muddring och rensning av ån faller inom kategorin större vattenverksamhet och kräver därför ett tillstånd från miljödomstolen. I och med skredrisken som är identifierad i området behövs en undersökning av markförhållandena. Platsens har även historiskt huserat textilfabriker, vilket i sin tur kan kräva undersökning av muddringens påverkan på den biologiska mångfalden. Förändring i vattendjup som muddring bidrar med kan ge både kort- och långsiktiga negativa påverkningar på artbeståndet i ån. Förvaltningen delar uppfattningen med förslagsställarna om åns viktiga egenskaper, men föreslår att uttrycka åtgärder genom medlemskap i Vingåkersåns rensning- och invallningsföretag. Att finansiera en muddring eller rensning är ett mycket kostsamt uppdrag, som framgår ovan, och hamnar efter andra åtgärdsprioriteringar. Tjänsteutlåtande, Medborgarförslag,

37 Kommunstyrelsen Ks 105 Dnr 148/ Medborgarförslag om resetjänst mellan Sävsta äldreboende och centrum Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Hyresgästerna Lars-Olof Nilsson och Hans-Göran Nilsson representerar hyresgästerna på Sävstagården och vill i medborgarförslag att kommunen ordnar för resetjänst mellan Sävstagården och centrum. Dels på grund av att avståndet är långt för hyresgäster med rullator som ska handla, men även för att bidra till den sociala aspekten i vardagen som ett centrumbesök kan medföra. Förvaltningen instämmer i vikten att enkelt kunna ta sig till handelsområdena i centrum samt visar stor förståelse för den sociala aspekten detta innebär. Däremot finns en redan befintlig busshållplats i direkt anslutning till Sävstagården. Denna busshållplats trafikeras på vardagarna av drygt femton bussturer mellan Sävstagården och centrum, med vissa undantag från grundskolans lovdagar, vilket ligger till grund för förvaltningens ståndpunkt att inte införa ytterligare resetjänst på sträckan. Tjänsteutlåtande, Medborgarförslag,

38 Kommunstyrelsen Ks 106 Dnr 82/ Ansökan om bidrag från Marmorbyns bygdegårdsförening Kommunstyrelsen beviljar bidrag till Marmorbyns bygdegårdsförening med kronor till reparation/ombyggnad i Marmorbyns bygdegård under förutsättning att medel beviljas från Boverket. Marmorbyns bygdegårdsförening ansöker dels hos Boverket och dels hos Vingåkers kommun om bidrag till reparation/ombyggnad av kök. Byggnadens kök är idag hårt nedslitet och är delvis ett hinder för uthyrning av Bygdegården. Lagkrav och allmänna råd om livsmedelshantering med mera ställer dessutom villkor som inte kan uppfyllas. Totalt beräknas ombyggnaden kosta kronor. Från Boverket söks kronor och från Vingåkers kommun kronor. Resterande kronor är egen finansiering. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.. Ordförande Camilla Anglemark (S).. Justerare Björn Andersson (M) Sekreterare Anders Edlund Kultur- och fritidsnämnden, , 18. Tjänsteutlåtande Marmorbyns bygdegårdsförening med ansökan om bidrag,

39 Kommunstyrelsen Ks 107 Dnr 4/ Dnr 255/ Dnr 305/ Dnr 31/ Dnr 37/ Dnr 65/ Dnr 81/ Dnr 84/ Dnr 91/ Dnr 103/ Delgivningar Delgivningarna läggs till handlingarna. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2012:8 angående justering i normalavtal med STIM. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2012:9 angående ändrade traktamentsbelopp i TRAKT 04. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2012:11 angående Arbetsdomstolens dom 2012 nr 16 om omreglering av sysselsättningsgraden för ett antal fritidspedagoger. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2012:12 angående stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten överenskommelse för år 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2012:13 angående att SKL erbjuder startpaket för jämställdhetsintegrering. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2012:14 angående vårpropositionen för år Forts

40 Kommunstyrelsen Forts Ks 107 Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2012:15 angående budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2012:16 angående feriejobb sommaren Bildandet av kollektivtrafikmyndighet. Överenskommelse om kollektivtrafiken i Sörmland. Landstinget Sörmland, Landstingsstyrelsen med beslut att finansiera Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets köp av aktier i AB Transitio med kronor. Principgodkännande från Trafikverket. Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet, samt till regionala kollektivtrafikanläggningar för år Landstinget Sörmland. Yttrande avseende utredning framtidens kollektivtrafik i Sörmland Länsstyrelsens beslut om tillstånd till kameraövervakning för OKQ8 Detaljhandel AB. Regionförbundet Sörmland med beslut om yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning för transportsystemet. Barn- och utbildningsnämnden med internkontroll för 2011 och nämndplan Kultur- och fritidsnämnden med redovisning av projekt- och balanskonton Arbetsmiljöverket med resultat av inspektion på Vingåkers kommun, myndighetsutövning på utvecklingsenheten och socialförvaltningen Forts

41 Kommunstyrelsen Forts Ks 107 Förvaltningsrättens beslut att avvisa överklagande om laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut , 36 om försäljning av Österåkers skola. Ekonomisk månadsuppföljning för mars Information om revidering av informationspolicy för Vingåkers kommun. Sveriges Kommuner och Landsting med styrelsens beslut angående överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Socialstyrelsen med information om handläggning av överflyttningsärenden. Regionförbundet Sörmland med verksamhetsplan och budget för SOS Alarm med verksamhetsrapport för 112 i Sverige Inera med årsrapport Regionförbundet Sörmland med skrivelse om energieffektivisering i Europa i Din kommun. SmåKom med nyhetsbrev mars LSU Sveriges Ungdomsorganisationer med rapporten Med vilket syfte? En kartläggning av lokalt stöd till ungas organisering. Sveriges Kommuner och Landsting med skrivelse om medlemsnytta genom SKL Kommentus. Regionförbundet Sörmland med kallelse till arbetsutskottets sammanträde Forts

42 Kommunstyrelsen Forts Ks 107 Regionförbundet Sörmland med protokoll från sammanträde med regionstyrelsen. Vårdförbundet Sörmland med protokoll från sammanträde med förbundsdirektionen. Västra Sörmlands Räddningstjänst med protokoll från sammanträde och med direktionen. Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag FSF med protokoll från styrelsemöte Protokoll från sammanträde med Viadidaktnämnden. Landstinget Sörmland, protokoll , 10.

43 Kommunstyrelsen Ks 108 Delegationsbeslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna. Delegationsbeslut Föreligger beslut i delegationsärenden enligt följande: Attestantförteckning kommunchefen Beslut om attestantförteckning för kommunstyrelsens kostnadsställen fr o m Parkeringstillstånd kommunchefen Assad Babik Tillfällig lokal trafikföreskrift kommunchefen Förbud mot trafik med fordon på Ringvägen i Vingåker Upplåtelse av mark kommunchefen Parkeringsplatsen mellan Åbrogården och Lionstugan, bakluckeloppis 5 maj Lions Club Vingåker maj-firande, demonstrationståg, musikkår och möte med högtalaranläggning i Säfstaholms slottspark Vingåkers Socialdemokratiska Arbetarkommun Uthyrning av torgplats förvaltningsassistent Torgplats nr 5, Blomgubben Örebro Staffan Rudin Torgplats nr 5, Blomgubben Örebro Staffan Rudin Forts

44 Kommunstyrelsen Forts Ks 108 Torgplats nr 5, Blomgubben Örebro Staffan Rudin Torgplats nr 5, Blomgubben Örebro Staffan Rudin Torgplats nr 5, Peter SaliBa Förhandlingar Överläggning med Kommunal gällande kommens syn på flytande tid Sammanträden Arbetsutskottet och

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-05 61 (70) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, fredagen den 5 september 2014, kl. 08.30-09.55 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) 51-55 Jörgen Andersson (C), tjänstg ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2011-04-04 88 (107) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 4 april 2011 kl 14.00-17.00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf 70-72 Camilla Anglemark (S), ordf 73-86 Anneli Bengtsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-02-14 1 (12) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 14 februari 2011, kl. 10.00-11.15 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Johan Cöster,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-10-01 87 (91) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 16.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-17 75 (84) Plats och tid Hansjöskolan Vingåker, onsdagen den 17 september 2014 kl. 16.00 18.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-04-11 81 (92) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 11 april 2011, kl 14.00 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2011-01-31 28 (45) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 31 januari 2011, kl 14.00-16.55 Beslutande Övriga deltagande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Anneli Bengtsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-16 113 (123) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 16 september 2014, kl. 17.00-18.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Marie-Louise Thyberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-07 1 (13) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 7 januari 2013, kl 10.00-11.45. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Björn Andersson (M) Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande Marita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid $$%&'% Beslutande ( )*+$ *-+./-*0+ )*+ *1+ 2 0*1+ 3-405*+ *+$(6 57*+ 857*+ 7 7*+ 23*+ )9*+$(: *+$(:6 Övriga deltagande 5$0 2/-$ ;

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-01 52 (58) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 1 september 2014, kl. 08.00-08.40 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-06-16 31 (40) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 16 juni 2010, kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Kristina

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-16 24 (39) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker 2008-04-16 kl. 16.00-19.45 Beslutande Camilla Anglemark (s) ordförande Margareta Lotterberg (vtl) Benny Krig Knapasjö (s) Jim Lindström (m) 24-34

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid ##$#%%& Beslutande '(#)#*+,-'( -'(..'( *'(#*/ 0.'( *-'(#*+ 123)*'( 14'3(#*/++5)%%%%65 *17'8(#*/++& 9:'$( 2/3'(#*/.'(#*/+ Övriga deltagande 0#$) ;

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-05-11 95 (106) Plats och tid Hjälmaren, kommunhuset måndag den 11 maj 2015 kl. 10.00-11:45 Beslutande Anneli Bengtsson (S), ordförande Robert Skoglund (S), vice ordförande Raul Sevefjord (M), tjänstg.

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 137 (148) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 14 juni 2010 kl 10.00-10.20 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Anneli Bengtsson (S) Björn Blid (S) Raul Sevefjord (M), tjänstg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-08-31 63 (71) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 31 augusti 2015, kl. 08.00-09.10 Beslutande Leif Skeppstedt (S) ordf Björn Andersson (M) Övriga deltagande Thorsten Schnaars, enhetschef

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2011-11-23 43 (56) Plats och tid Övningsfältet, Katrineholm, den 23 november 2011, klockan 17.30 21.20. Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) Lennart Öhman (S) Pernilla

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-02 1-13 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.30 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-11-17 67 (73) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 17 november 2010, kl. 14.00-15.45 Beslutande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Ola Lindgren (S) tjänstg

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#$#%$ Beslutande &'( *"+,&-(.,&'( /'0"&-(,*&'( 101&23( 1 1&'("4% 310 &.("5 &'("5 *'50&6("5 71&'( 13&'("544% *"+*&'("544% Övriga deltagande 78 298508 2 :8 ;7+84% -604% 3

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-27 88 (116) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndag den 27 april 2015 kl. 14.00-16:35 Beslutande Övriga deltagande Ej tjänstg. ersättare Anneli Bengtsson (S), ordf. Robert Skoglund

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-25 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.00-15.15 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Sigvard Olsson (s), för Jörgen Banck Torbjörn

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-11-14 108 (120) Plats och tid Källstugans förskola Vingåker, onsdagen den 14 november kl. 16.00-20.30 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-08-15 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, fredagen den 15 augusti 2014, kl. 08.30-12.00 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-10-24 22 Sida Kf Dnr 248/2011 730 Revidering av äldreomsorgsplan 2011-2014 Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-04-22 20 (26) Plats och tid Gyllene salen Apotekshuset Vingåker, torsdagen den 22 april 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Marie Janson (VTL) Övriga deltagande Gunilla Malm,

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-11-04 240 (257) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 4 november 2013, kl. 13.00 16.00. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Timo Granetin (M) Anneli Bengtsson (S), 226-229 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Näringslivsnämnden 2010-05-03 22 (28) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 3 maj 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Robert Skoglund (S) Övriga deltagande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2013-04-25 17 (25) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 25 april 2013, klockan 18.00 20.45. Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) Lennart Öhman (S) Sari Thorén

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd 1(10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00 12.15 Ajournering kl. 10.30-10.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s Lennart Eklund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2011-02-14 1 (24) Plats och tid Åbrogården, Vingåker, måndagen den 14 februari 2011 kl 14.00-17.20 Beslutande Kristina Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Klara Björnlund(M), tjänstg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-11-03 98 (106) Plats och tid Åbrogården Vingåker, tisdagen den 3 november 2015 kl. 08.00-09.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Helena Edrenius (S) ordf Raul Sevefjord (M) Mensud Vrana

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.00 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Bengt Jarring (KD) tjänstgörande ersättare Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Mikael Malm, (S) tjänstgörande

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-02-18 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 6-9 6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 7 Bldandet av en regional utvecklingsenhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger kl 08.30 11.00 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s), ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Anders Söderström

Läs mer