Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (138) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 22 maj 2012, kl Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf. Jörgen Larsson (S) Anneli Bengtsson (S) Thommy Gustafsson (S), tjänstg ers 75. Stefan Westin (S), Robert Skoglund (S) Björn Andersson (M) Rutger Hallin (M) Lars-Ove Winberg (C) Lennart Andersson (KD) Åke Tholin (V) Pernilla Hagberg (MP), Bo Sävhammar (KD), tjänstg ers Övriga deltagande Ola Lindgren (S), ej tjänstg ers Raul Sevefjord (M), ej tjänstg ers Marie Louise Thyberg (S), ej tjänstg ers Helena Edrenius (S), ej tjänstg ers Tommy Gustafsson, tf kommunchef Anders Edlund, enhetschef nämndservice Madeleine Sjöstrand, konsult Public partners Johan Harter, säkerhetsstrateg Utses att justera Björn Andersson (M) Sekreterare... Paragrafer Anders Edlund Ordförande... Camilla Anglemark Justerande... Björn Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Vingåker Underskrift... Namnförtydligande Britt-Marie Lindström

2 Kommunstyrelsen Ks 75 Ändring av dagordning Ursprunglig dagordning fastställs Pernilla Hagberg (MP) yrkar att dagordningen ändras och ärendet med förutsättningar för Baggetorps fritidshem läggs före ärendet med försäljning tidigare skolfastighet i Baggetorp. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att ursprungligt förslag till dagordning ska fastställas.

3 Kommunstyrelsen Ks 76 Dnr 308/ Förvaltningsorganisation i Vingåkers kommun Förslag till ny förvaltningsorganisation för Vingåkers kommun godkänns. Uppdrag ges till t.f. kommunchef tillsammans med förvaltningschefer och i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott att implementera den nya organisationen, tillsätta nya och förändrade tjänster samt genomföra nödvändiga justeringar i reglementen, delegationsordningar, attestantförteckningar m.m. Uppdrag ges till kommunledningsförvaltningen att se över hur frågor om jäv och jävsliknande situationer ska hanteras i den nya organisationen. Uppdrag ges till kommunledningsförvaltningen att utreda nytt ekonomisystem för Vingåkers kommun. Fullmäktige beslutade 2008 om nuvarande organisation. Samtidigt beslutades att utreda ett sammanhållet kommunkontor. Frågan har därefter diskuterats men inget förslag har lagts fram. Inför rekrytering av kommunchef har kommunstyrelsens presidium därför uppdragit åt en extern konsult, Madeleine Sjöstrand, Public Partner att ta fram ett förslag till övergripande struktur för förvaltningsorganisationen. Detaljorganisation inom denna övergripande struktur, såsom indelning i enheter och bemanningsplan, beslutas av kommunchef i samband med implementering av den nya organisationsstrukturen. Forts

4 Kommunstyrelsen Forts Ks 76 Förslag till förvaltningsorganisation Nuvarande förvaltningar sammanförs i en gemensam förvaltning med ovanstående struktur. De främsta motiven är samarbetet med de gemensamma administrativa resurserna, kontoret för Internt stöd och utveckling. Vidare bedöms en gemensam förvaltning under ledning av kommunchefen, underlätta flexibilitet och minimera gränsfrågor. Det stödjer också ett gemensamt arbete med anpassning till minskande befolkning och verksamhetsförändringar relaterat till befolkningsstrukturens utveckling. Förslaget innebär att nuvarande förvaltningar blir verksamhetsområden, Barn & utbildning, Social omsorg samt Kultur & fritid. Förslaget innebär inga strukturförändringar inom dessa tre verksamhetsområden. Forts

5 Kommunstyrelsen Forts Ks 76 Ett fjärde verksamhetsområde, Samhällsbyggnad, omfattar plan- och exploateringsfrågor,, infrastruktur och bygglov, miljö och hälsa, gata och park, verksamhetsvaktmästare, ägarroll VA, näringsliv, folkhälsa, klimat & miljö. Ett kommungemensamt administrativt kontor skapas, Internt stöd och utveckling. Kontoret omfattar internt stöd för ekonomi, personal, nämndservice, juridik, överförmynderi, IT-drift, säkerhetsfrågor. Kontoret bör också svara för ägarroll och samordning av lokaler om dessa överförs till Vingåkershem AB. En ny tjänst som IT-strateg/verksamhetsutvecklare bedöms som helt nödvändig. Chefen för Internt stöd och utveckling bör tillika vara ekonomichef. För att möjliggöra denna kombination delas kontoret in i enheter med personal- och budgetansvariga enhetschefer. Nyvarande tjänst som informationsansvarig bör utvecklas till kommunikationsstrateg och placeras direkt under kommunchefen i stabsfunktion. Kostenheten föreslås överföras till Social omsorg. Verksamheten är en verksamhetsnära stödtjänst för både Barn & utbildning och Social omsorg. I den senare är kosten i det närmaste en del av kärnverksamheten, varför enheten föreslås placeras där, med uppgiften att också leverera mat till förskolor och skolor. Ledningsorganisation Den samlade förvaltningen leds av kommunchefen. Tjänsten som biträdande kommunchef tas bort. Istället ges verksamhetscheferna uppdraget att på kommunchefens uppdrag också arbeta med kommunövergripande frågor motsvarande 10-20% av sin tjänst. I första hand uppdrag som att leda kommungemensamma projekt och ersätta kommunchefen i olika externa uppdrag vid behov samt ersätta kommunchefen vid frånvaro såsom semester eller sjukfrånvaro. Forts

6 Kommunstyrelsen Forts Ks 76 Kommunchefen utser sin ledningsgrupp men initial bör den bestå av kommunchef, verksamhetschefer, kontorschef och kommunikationsstrateg, sammanlagt sju personer. Inom förvaltningen bör en gemensam struktur för chefsnivåer eftersträvas. Tjänsteutlåtande

7 Kommunstyrelsen Ks 77 Dnr 132/ Risk- och sårbarhetsanalys för Vingåkers kommun 2011 Upprättad risk- och sårbarhetsanalys för Vingåkers kommun 2011 fastställs. Detta är den första risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Vingåkers kommun. Arbetet har utförts genom kommunens riskhanteringsgrupp, bestående av representanter från de kommunala förvaltningarna och bolagen, som leds av kommunens säkerhetsstrateg. Arbetet har sedan sammanställts av säkerhetsstrategen. Tjänsteutlåtande, Risk- och sårbarhetsanalys för Vingåkers kommun 2011.

8 Kommunstyrelsen Ks 78 Dnr 133/ Kommunal ledningsplats tekniska åtgärder för säker ledning för Vingåkers kommun Framtaget förslag för kommunal ledningsplats tas vidare i beaktande i samband med ombyggnation av kommunhuset. Vingåkers kommun har fått ett förslag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på tekniska åtgärder för att stärka kommunhusets drift och höja säkerheten i form av krisledning samt ökad säkerhet i reception. Tjänsteutlåtande, Kommunal ledningsplats. Förslag till tekniska åtgärder för säker ledning för Vingåkers kommun. Utkast

9 Kommunstyrelsen Ks 79 Dnr 131/ Införande av kommunikationssystemet rakel Godkänna det framtagna förslaget på införande av kommunikationssystemet Rakel för Vingåkers kommun Vingåkers kommun ansökte tillsammans med Katrineholms kommun om medel för kompetensstöd 2010 för införande av Rakel. UTE Konsult anlitades som processtöd i arbetet med att ta fram en samverkansplan för Rakel. Denna plan är färdigställd och i det första analysarbetet slutade antalet terminaler på 37 stycken. Från detta underlag har det tagits fram ett förslag på hur kommunen ska kunna kommunicera internt och externt med 27 terminaler. Av dessa har Katrineholms kommun köpt tre vilket gör att Vingåkers kommun inhandlar totalt 24 stycken. En plan har tagits fram på ett successivt införande där strategiskt viktiga funktioner i kommunens krisorganisation först förses med systemet. Tjänsteutlåtande, Bilaga tjänsteutlåtande

10 Kommunstyrelsen Ks 80 Dnr 320/ Försäljning av tidigare skolfastighet i Baggetorp Förslag till kommunfullmäktige Köpekontraktet godkänns. Köpeavtal föreligger om försäljning av fastigheten Baggetorp 1:50 till Söders Konsult & Redovisningsbyrå AB, Stockholm för en köpeskilling om kronor. Fastigheten har varit utbjuden till försäljning genom Kvarndammen och Slussporten AB. Köpeavtalet gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande. Yrkanden Stefan Westin (S) yrkar, med instämmande av Pernilla Hagberg (MP) och Robert Skoglund (S) avslag på arbetsutskottets förslag att godkänna köpeavtalet. Björn Andersson (M) yrkar, med instämmande av Jörgen Larsson (S), Anneli Bengtsson (S), Camilla Anglemark (S), Rutger Hallin (M) och Lennart Andersson (KD) bifall till arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att köpekontraktet godkänns. Tjänsteutlåtande,

11 Kommunstyrelsen Ks 81 Dnr 106/ Förutsättningar för Baggetorps fritidshem Förslag till kommunfullmäktige Att en kostnadsberäkning ska göras gällande nuvarande förskole- och fritidsverksamhet i Beggetorp. Barn och utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att en kostnadsberäkning ska göras gällande flyttning av nuvarande förskole- och fritidsverksamhet till före detta skolbyggnaden i Baggetorp. Kostnadsberäkningen bör innefatta en omställning av lokalen enligt tidigare nämnda kriterier och innehålla kalkylerad årlig driftskostnad. Underlaget bör vara kvalitetssäkrat vad gäller grundkvalitet, lagar och regler och på jämförbar nivå med likvärdig verksamhet som idag erbjuds i byggnaden Baggetorps förskola. Om det är ekonomiskt försvarbart och inte nämnvärt överstiger kostnaden för ombyggnation och anpassning av nuvarande förskolebyggnad hemställer barnoch utbildningsnämnden hos kommunfullmäktige även om flyttning av nuvarande förskole- och fritidsverksamhet från nuvarande byggnad till före detta skolbyggnaden i Baggetorp. Om kostnadsberäkningen visar att en ombyggnad av skollokalerna blir nämnvärt dyrare än en utbyggnad av befintliga förskolelokaler, hemställer barn- och utbildningsnämnden istället hos kommunfullmäktige om medel till utbyggnad av befintliga förskolelokaler enligt vad förvaltningen anser var mest lämpat för verksamheten. Då inga nya omständigheter föreligger som påvisar felaktigheter i tidigare beslut i kommunfullmäktige gällande integrering av förskola och fritidshem (Kf , 41) är arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att tidigare tagna beslut i ärendet fullföljs. Forts

12 Kommunstyrelsen Forts Ks 81 Barn- och utbildningsnämnden beslutade att återemittera aktuellt ärende för att kvalitetssäkra kalkyldata utifrån grundkvalitet, lagar, regler och jämförbar nivå hos övriga verksamheter. Förvaltningen fick i uppdrag att genomföra en arbetslagsutbildning i syfte att skapa ett gemensamt arbetssätt för en verksamhets- och lokalintegrering av förskola och fritidshem i Baggetorp. Denna arbetslagutbildning har påbörjats. Därtill ska förvaltningen rapportera verksamhetens utveckling i förhållande till målet med en lokal och verksamhetsintegrering av förskola och fritidshem vid varje nämnsammanträde under Detta kommer att redovisas i separat ärende. Avslutningsvis ska förvaltningen oavsett beslut angående skolbygganden utreda att likställigheten säkerställs i aktuella verksamheter. Förvaltningen tolkar att detta uppdrag härleds från 1 kap 9 Skollagen: Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet de anordnas. Vidare förs ett mer utförligt resonemang kring likvärdigheten i ett av förarbetena till Skollagen (prop 1990/91:18 s 27 f). Här påpekas att likvärdighet varken betyder likformighet eller att alla elever ska få lika mycket resurser. Det finns vidare inga signaler på brister i måluppfyllelse avseende ämnet idrott och hälsa på grund av olika lokalmässiga förutsättningar. Därmed är förvaltningens bedömning att tillgången till idrottshall för förskolebarn eller i anslutning till fritidsverksamhet är irrelevant för verksamheternas måluppfyllelse. Skillnader i lokaltillgång ingår inte i vad som avses med likvärdig utbildning i skollagen 1 kap 9. Det väsentliga är möjlighet till måluppfyllelse. Barn- och utbildningsutskottet informerades , 32, att det kostnadsberäknade underlaget som skulle tas fram enligt beslut i nämnden , 16, inte hade gjorts i sin helhet. Utskottet beslutade då att begära in ett kostnadsberäknat underlag till kommande nämnd, enligt det beslut som togs i nämnden , 16. Tekniska enheten har inte inkommit med detta underlag. Barn- och utbildningsnämnden , 33 Tjänsteutlåtande

13 Kommunstyrelsen Ks 82 Dnr 41/ Flyttning av förskola och fritidshem i Högsjö Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut om integrering (kommunfullmäktige , 41) är fortsatt gällande men kostnadsöversyn av nödvändiga insatser inför en inflyttning ska göras. Översynen bör göras i samverkan med AB Vingåkershem och den pågående utredningen om fastighetsorganisation samt barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunfullmäktige beslutade , 78, att behålla skolverksamheten i Högsjö skola och att förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet ska integreras i nuvarande skolbyggnad. Enligt planerna ska verksamheterna ha flyttats inför läsåret 2012/2013. Då ombyggnationen/lokalanpassningen ännu inte inletts i Högsjö skola vill Barn- och utbildningsnämnden påtala behovet att åtgärder skyndsamt vidtas. Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att lokalanpassningen inför den beslutade flyttningen av fritidshemmet och förskolan i Högsjö till skolbyggnaden verkställs. Om den beslutade integreringen inte kommer till stånd inför hösten hemställs även om att eventuella kostnader, som av den anledningen kan tillkomma, inte belastar barn- och utbildningsnämndens ram. Barn- och utbildningsnämnden , 48

14 Kommunstyrelsen Ks 83 Dnr 116/ Planeringsförutsättningar inför ekonomiska ramar och flerårsplan Förslag till kommunfullmäktige Anta planeringsförutsättningar med direktiv som underlag för arbetet med ekonomiska ramar för Fastställa ekonomiska ramar för Under boksluts- och budgetdagarna i mars 2012 har planeringsförutsättningar och förslag till budgetdirektiv presenterats. Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen till handlingarna. Vid boksluts- och budgetdagarna redovisades planeringsförutsättningar med senaste demografiska och ekonomiska faktorer. Redogörelse för kommunens bokslut för 2011 gavs och nämnderna presenterade aktuella framtidsutsikter för verksamheterna. Informationen från boksluts- och budgetdagarna diskuterades vid ordförande och chefsträff Enligt kommunstyrelsen kommer det grundläggande budgetarbetet att ske i höst och den slutgiltiga budgeten för att beslutas i november Resultatkraven följer av de ekonomiska målen vilket innebär att det inte är möjligt att nu att göra ramförändringar. Vid ordförande- och chefsträffen föreslogs att förvaltningschefsgruppen ska ges i uppdrag att föra diskussioner för att hitta besparingar och för att kunna driva verksamheten inom de ekonomiska ramarna. Forts.

15 Kommunstyrelsen Forts. Ks 83 Enligt styrmodellen ska kommunstyrelsen anta budgetanvisningar och planeringsförutsättningar för perioden som underlag för nämndernas arbete med att redovisa sina konsekvensanalyser inför budgetarbetet men också som underlag för kommunfullmäktiges beslut om ramar för planeringsperioden. Inför ramfördelningen har från politiken uttalats att inga förändringar av budgetramarna kommer att föreslås. I den nya skatteunderlagsprognos som presenterades av SKL 26 april har skatteunderlagets tillväxttakt reviderat upp och utvecklingstalen för justerats ner. Det beror främst på två faktorer: dels visar nationalräkenskaperna att sysselsättningen utvecklades mer gynnsamt fjärde kvartalet 2011 än vi räknade med i februari; dels bedömer vi nu att den sysselsättningsökning som följer av konjunkturåterhämtningen kommer tidigare än enligt februariprognosen. Tjänsteutlåtande

16 Kommunstyrelsen Ks 84 Dnr 77/ Medborgarförslag om att anordna laddstolpar för elbilar i kommunen Medborgarförslaget skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Mats Larsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska anordna laddstolpar för elbilar i kommunen. Han föreslår att det sker centralt och med så kallad Chardemo-teknik för snabbladdning. Medborgarförslag

17 Kommunstyrelsen Ks 85 Dnr 114/ Förändring av postadresser inom Vingåkers kommun Motionen skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Olov Osmark (VTL) föreslår i en motion att Vingåkers kommun bör verka för att postadresser inom kommunen för Baggetorp, Marmorbyn och Läppe ändras så att småorterna får sina respektive ortsnamn som postadress. Kommunledningsförvaltningen föreslås få uppdraget att fortsätta utreda möjligheterna till en sådan förändring. Kommunfullmäktige, Tjänsteutlåtande, Motion,

18 Kommunstyrelsen Ks 86 Dnr 115/ Mark för kolonilotter Motionen skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Arne Persson (C) föreslår i en motion att förvaltningen utreder lämplig plats/platser för upplåtelse av mark för kolonilotter, främst i anslutning till centralorten. Kommunledningsförvaltningen föreslås få uppdraget att fortsätta utreda möjligheterna till sådana platser. Kommunfullmäktige, Tjänsteutlåtande, Motion,

19 Kommunstyrelsen Ks 87 Dnr 93/ Motion om utökade krav vid upphandling av animaliska livsmedel Motionen skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Fredrik Appelgren (VTL) föreslår i en motion att utökade krav skall införas vid upphandling av animaliska livsmedel. Motion,

20 Kommunstyrelsen Ks 88 Dnr 94/ Motion om att införa två talarstolar i kommunfullmäktige Motionen skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Fredrik Appelgren (VTL), Inger Forsgren (FP), Kim Fröde (M) och Lennart Andersson (KD) föreslår i en motion att det införs två talarstolar i Kommunfullmäktige. Motion,

21 Kommunstyrelsen Ks 89 Dnr 89/ Motion om att återinföra dagbarnvårdare i Vingåkers kommun Motionen skickas till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Linda Heed Bergsland (VTL) föreslår i en motion att Vingåkers kommun återinför kommunal pedagogisk omsorg. Motion,

22 Kommunstyrelsen Ks 90 Dnr 92/ Motion om att integrera fritidsgården på Vidåkersskolan Motionen skickas till kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden för beredning. Samråd mellan förvaltningarna ska ske inom ramen för beredningen. Fredrik Appelgren (VTL) föreslår i en motion att Vingåkers kommun återinför kommunal pedagogisk omsorg. Motion,

23 Kommunstyrelsen Ks 91 Dnr 117/ Åtgärdsplan med anledning av revisorernas påpekanden, rekommendationer och förbättringsområden Uppdrag ges till kommunledningsförvaltningen att genomföra åtgärder enligt kommunfullmäktiges protokoll , 47 rörande åtgärdsplan för revisorernas påpekanden i revisionsberättelsen för Martin Larsson (VTL) yrkade i samband med behandlingen av årsredovisningen för Vingåkers kommun 2011 att kommunstyrelsen skulle ges i uppdrag att senast till 1 oktober 2012 presentera en åtgärdsplan för revisorernas påpekanden i samband med revisionsberättelsen för 2011, vilket fullmäktige också beslutade. Kommunfullmäktige, , 47.

24 Kommunstyrelsen Ks 92 Dnr 66/ Årsredovisning för nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel 2011 Förslag till kommunfullmäktige: Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) inkommer med årsredovisning för 2011 samt årsbokslut för hjälpmedelscentralen. Hjälpmedelscentralens ekonomi och personalsituation är stabil och 2011 års resultat är 1,3 mkr bättre än budget. Verksamhetens soliditet uppgick vid 2011 års slut till 28 procent vilket är två procentenheter lägre än fastställt mål. Nämnden har beslutat godkänna årsredovisningen och överlämnar den därmed till landstingsstyrelse och respektive kommunstyrelse för vidare ställningstagande. Nämndens årsredovisning för Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, protokoll , 1

25 Kommunstyrelsen Dnr 61/ Ks 93 Dnr 72/ Årsredovisning 2011 samt revisionsberättelse för Västra Sörmland Räddningstjänst Förslag till kommunfullmäktige: Årsredovisning 2011 för Västra Sörmlands Räddningstjänst godkänns. Direktionen och ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Årsredovisningen redogör bland annat för uppföljning av ägaruppdraget och direktionens vilja. Årsredovisningen innehåller även en beskrivning av Västra Sörmlands Räddningstjänsts (VSR) organisation och olika verksamhetsområden, personalekonomisk redovisning samt ekonomisk redovisning. En stor del av den planerade verksamheten har genomförts och det ekonomiska resultatet visar ett överskott på 64 tkr vilket är 60 tkr mer än budgeterat överskott. Revisorerna har granskat årsredovisningen för VSR och tillstyrker att direktionen och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisningen godkänns. Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna bedömer vidare att den interna kontrollen kan utvecklas, att fyra av fem finansiella mål har uppfyllts samt att tre av verksamhetsmålet har uppnåtts delvis och ett har uppnåtts helt. Direktionen, , 6. Årsredovisning Revisionsberättelse för 2011.

26 Kommunstyrelsen Ks 94 Dnr 79/ Årsredovisning 2011 Vårdförbundet Sörmland Förslag till kommunfullmäktige: Årsredovisningen 2011 för Vårdförbundet Sörmland godkänns. Direktionen och ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Vårdförbundets totala årsresultat är negativt med ca 120 tkr. Det negativa resultatet beror på ökade pensionskostnader som inte kunnat förutses. Verksamheten på Vårnäs behandlingshem har haft en positiv utveckling, både vad gäller patientbeläggning och ekonomiskt resultat där det senare visar ett driftsöverskott på 325 tkr inklusive avskrivningar. Familjerådgivningen visar också en positiv utveckling. Under året har även en ny förbundsordning antagits på grund av att medlemskap i förbundet för Flen, Gnesta och Oxelösund har upphört. Revisorerna har granskat årsredovisningen för Vårdförbundet och tillstyrker att direktionen och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisningen godkänns. Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen kan utvecklas, att ett av de finansiella målen har uppfyllts samt att två av fem verksamhetsmål har uppfyllts. Skrivelse, Årsredovisning 2011 Revisionsberättelse 2011

27 Kommunstyrelsen Ks 95 Dnr 104/ Fastställande av 2013 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Förslag till kommunfullmäktige: Förslag till budget 2012 för Samordningsförbundet RAR (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) i Sörmland godkänns. Under perioden var förbundets årsbudget 15 mkr. Budgeten för 2010 liksom 2011 minskades till 13 mkr då den statliga tilldelningen minskade återgick årsbudgeten till 15 mkr. Medlemsmötets från 15 mars 2012 menade att det var rimligt att budgeten för 2013 utökas till 16 mkr. Hemställan

28 Kommunstyrelsen Ks 96 Dnr 98/ Årsredovisning 2011 och begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen Regionförbundet Sörmland Förslag till kommunfullmäktige Årsredovisning 2011 för Regionförbundet Sörmland godkänns. Regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och bokslut för Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att regionstyrelsens ska beviljas ansvarsfrihet. Skrivelse Protokoll , 6. Årsredovisning Revisionsberättelse för år 2011.

29 Kommunstyrelsen Ks 97 Dnr 70/ Uppföljning av tillgänglighetsplanen Förslag till kommunfullmäktige Rapporten läggs till handlingarna. Fullmäktige beslutade , 66 om en tillgänglighetsplan för kommunen. Några nämnder har i verksamhetsberättelsen för 2010 och 2011 beskrivit sitt arbete enligt planen. Arbetet ska enligt planen redovisas årligen till fullmäktige. Föreliggande rapport redovisar respektive nämnds arbete med tillgänglighetsplanen och redogör även för vilka åtgärder som inte är vidtagna. Rapport uppföljning av tillgänglighetsplanen

30 Kommunstyrelsen Ks 98 Dnr 98/ Motion om idésmedja Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad. Åke Tholin (V) har inkommit med en motion om att en dag i veckan införa en idésmedja där representanter för näringsliv, kommun och allmänhet kan träffas. Motionen har skickats till utvecklingsnämnden för beredning. Utvecklingsnämnden redogör i sitt svar för vilka olika aktiviteter som kommunen idag engagerar sig i vilka ofta syftar till olika former av idéutbyte. Det rör sig om olika mötesplatser och forum som t.ex. regelbundna träffar med näringslivet, olika företagsmässor, fokusgrupper i skolan, möjlighet till medborgarförslag, trygghetsråd och andra organiserade möten. Utvecklingsnämnden pekar dock på motionens generella ansats och menar att frågan om medborgardialog och mötesplatser bör hanteras av kommunstyrelsen varför förslaget är att hänskjuta frågan till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen menar att den grundliga beskrivningen av forum och liknande från utvecklingsnämnden ger ett bra svar till motionären om vad som redan idag görs för att stärka kontakten mellan näringsliv, kommun och allmänhet. Motionen anses därmed besvarad. Utvecklingsnämnden , 34. Tjänsteutlåtande, Motion,

31 Kommunstyrelsen Ks 99 Dnr 108/ Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt Förslag till kommunfullmäktige Lägga redovisningen till handlingarna och förutsätta att utredningsarbetet med anledning av medborgarförlagen fortsätter och redovisas till fullmäktige. Med hänvisning till kommunfullmäktiges arbetsordning 30 redovisas de medborgarförslag som inte beretts färdigt. Tjänsteutlåtande,

32 Kommunstyrelsen Ks 100 Dnr 107/ Redovisning av motioner som inte beretts färdigt Förslag till kommunfullmäktige Lägga redovisningen till handlingarna och förutsätta att utredningsarbetet med anledning av motionerna fortsätter och redovisas till fullmäktige. Med hänvisning till kommunfullmäktiges arbetsordning 29 redovisas de motioner som inte beretts färdigt. Tjänsteutlåtande,

33 Kommunstyrelsen Ks 101 Dnr 102/ Remiss kommunal avfallsplan Vingåkers kommun har inget att erinra mot förslag till kommunal avfallsplan. Sörmland Vatten och Avfall AB har inkommit med en remiss gällande kommunal avfallsplan. Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen senast 20 maj till Sörmland Vatten och Avfall AB. Remiss, Kommunal avfallsplan, Strategier och mål Kommunal avfallsplan, Åtgärdsprogram Kommunal avfallsplan, Underlag

34 Kommunstyrelsen Ks 102 Dnr 105/ Remiss regional cykelstrategi för Sörmland Remissen skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Regionförbundet Sörmland har inkommit med en remiss gällande regional cykelstrategi för Sörmland. Eventuella synpunkter ska ha inkommit till Regionförbundet Sörmland senast 20 juni Remiss, Regional cykelstrategi för Sörmland, remissversionen.

35 Kommunstyrelsen Ks 103 Dnr 35/ Initiativ till sörmländskt sprututbytesprogram Vingåkers kommun ställer sig positiv till en fortsatt diskussion om ett sprututbytesprogram i Sörmland utan att för den skull ta ställning till frågan om ett sådant program skall införas. Sprututbytesprogram innebär att sjukvården tillhandahåller nya sprutor i inbyte för injektionsmissbrukare. Detta är ett omdiskuterat ämne inom svensk narkotikapolitik, som av förespråkarna ses som ett inslag i folkhälsoarbetet. Enligt förespråkarna för sprututbytesprogram minskar det risken för spridning av bland annat HIV och hepatit. Motståndarna till detta menar istället att det finns en risk för ökat narkotikamissbruk. Socialförvaltningen anser att ett sprututbytesprogram inom ramen för nuvarande lagstiftning bör vara ett ansvar för specialistsjukvården. Vidare har förvaltningen inga invändningar om detta prioriteras, förutsatt att resurser i kommunen flyttas från andra samverkansområden. Vid start av ett eventuellt sprututbytesprogram kan konsekvenserna bli att fler söker behandling, vilket kan medföra ökade kostnader. Sörmland skulle även kunna bli mer attraktivt för personer från landsting där sprututbytesprogram ej finns. Yrkanden Anneli Bengtsson (S) yrkar, med instämmande av Björn Andersson (M) på ett tillägg i beslutspunkten som innebär ett förtydligande att Vingåkers kommun inte tar ställning för införande av ett sprututbytesprogram. Socialnämnden , 32 Tjänsteutlåtande,

36 Kommunstyrelsen Ks 104 Dnr 220/ Medborgarförslag om rensning och muddring av Vingåkersån Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget förklaras besvarad. Margita Beijmo och Bo Jansson föreslår i medborgarförslag att Vingåkersån muddras och rensas från småbåthamnen till mynningen i Kolsnaren. Förslagställarna menar att vattendraget representerar livsnerven i samhället och har stor betydelse för medborgare och turister som vill ta vattenvägen till shopping, restaurangbesök och besök i samhället. Muddring och rensning av ån faller inom kategorin större vattenverksamhet och kräver därför ett tillstånd från miljödomstolen. I och med skredrisken som är identifierad i området behövs en undersökning av markförhållandena. Platsens har även historiskt huserat textilfabriker, vilket i sin tur kan kräva undersökning av muddringens påverkan på den biologiska mångfalden. Förändring i vattendjup som muddring bidrar med kan ge både kort- och långsiktiga negativa påverkningar på artbeståndet i ån. Förvaltningen delar uppfattningen med förslagsställarna om åns viktiga egenskaper, men föreslår att uttrycka åtgärder genom medlemskap i Vingåkersåns rensning- och invallningsföretag. Att finansiera en muddring eller rensning är ett mycket kostsamt uppdrag, som framgår ovan, och hamnar efter andra åtgärdsprioriteringar. Tjänsteutlåtande, Medborgarförslag,

37 Kommunstyrelsen Ks 105 Dnr 148/ Medborgarförslag om resetjänst mellan Sävsta äldreboende och centrum Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Hyresgästerna Lars-Olof Nilsson och Hans-Göran Nilsson representerar hyresgästerna på Sävstagården och vill i medborgarförslag att kommunen ordnar för resetjänst mellan Sävstagården och centrum. Dels på grund av att avståndet är långt för hyresgäster med rullator som ska handla, men även för att bidra till den sociala aspekten i vardagen som ett centrumbesök kan medföra. Förvaltningen instämmer i vikten att enkelt kunna ta sig till handelsområdena i centrum samt visar stor förståelse för den sociala aspekten detta innebär. Däremot finns en redan befintlig busshållplats i direkt anslutning till Sävstagården. Denna busshållplats trafikeras på vardagarna av drygt femton bussturer mellan Sävstagården och centrum, med vissa undantag från grundskolans lovdagar, vilket ligger till grund för förvaltningens ståndpunkt att inte införa ytterligare resetjänst på sträckan. Tjänsteutlåtande, Medborgarförslag,

38 Kommunstyrelsen Ks 106 Dnr 82/ Ansökan om bidrag från Marmorbyns bygdegårdsförening Kommunstyrelsen beviljar bidrag till Marmorbyns bygdegårdsförening med kronor till reparation/ombyggnad i Marmorbyns bygdegård under förutsättning att medel beviljas från Boverket. Marmorbyns bygdegårdsförening ansöker dels hos Boverket och dels hos Vingåkers kommun om bidrag till reparation/ombyggnad av kök. Byggnadens kök är idag hårt nedslitet och är delvis ett hinder för uthyrning av Bygdegården. Lagkrav och allmänna råd om livsmedelshantering med mera ställer dessutom villkor som inte kan uppfyllas. Totalt beräknas ombyggnaden kosta kronor. Från Boverket söks kronor och från Vingåkers kommun kronor. Resterande kronor är egen finansiering. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.. Ordförande Camilla Anglemark (S).. Justerare Björn Andersson (M) Sekreterare Anders Edlund Kultur- och fritidsnämnden, , 18. Tjänsteutlåtande Marmorbyns bygdegårdsförening med ansökan om bidrag,

39 Kommunstyrelsen Ks 107 Dnr 4/ Dnr 255/ Dnr 305/ Dnr 31/ Dnr 37/ Dnr 65/ Dnr 81/ Dnr 84/ Dnr 91/ Dnr 103/ Delgivningar Delgivningarna läggs till handlingarna. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2012:8 angående justering i normalavtal med STIM. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2012:9 angående ändrade traktamentsbelopp i TRAKT 04. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2012:11 angående Arbetsdomstolens dom 2012 nr 16 om omreglering av sysselsättningsgraden för ett antal fritidspedagoger. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2012:12 angående stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten överenskommelse för år 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2012:13 angående att SKL erbjuder startpaket för jämställdhetsintegrering. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2012:14 angående vårpropositionen för år Forts

40 Kommunstyrelsen Forts Ks 107 Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2012:15 angående budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2012:16 angående feriejobb sommaren Bildandet av kollektivtrafikmyndighet. Överenskommelse om kollektivtrafiken i Sörmland. Landstinget Sörmland, Landstingsstyrelsen med beslut att finansiera Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets köp av aktier i AB Transitio med kronor. Principgodkännande från Trafikverket. Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet, samt till regionala kollektivtrafikanläggningar för år Landstinget Sörmland. Yttrande avseende utredning framtidens kollektivtrafik i Sörmland Länsstyrelsens beslut om tillstånd till kameraövervakning för OKQ8 Detaljhandel AB. Regionförbundet Sörmland med beslut om yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning för transportsystemet. Barn- och utbildningsnämnden med internkontroll för 2011 och nämndplan Kultur- och fritidsnämnden med redovisning av projekt- och balanskonton Arbetsmiljöverket med resultat av inspektion på Vingåkers kommun, myndighetsutövning på utvecklingsenheten och socialförvaltningen Forts

41 Kommunstyrelsen Forts Ks 107 Förvaltningsrättens beslut att avvisa överklagande om laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut , 36 om försäljning av Österåkers skola. Ekonomisk månadsuppföljning för mars Information om revidering av informationspolicy för Vingåkers kommun. Sveriges Kommuner och Landsting med styrelsens beslut angående överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Socialstyrelsen med information om handläggning av överflyttningsärenden. Regionförbundet Sörmland med verksamhetsplan och budget för SOS Alarm med verksamhetsrapport för 112 i Sverige Inera med årsrapport Regionförbundet Sörmland med skrivelse om energieffektivisering i Europa i Din kommun. SmåKom med nyhetsbrev mars LSU Sveriges Ungdomsorganisationer med rapporten Med vilket syfte? En kartläggning av lokalt stöd till ungas organisering. Sveriges Kommuner och Landsting med skrivelse om medlemsnytta genom SKL Kommentus. Regionförbundet Sörmland med kallelse till arbetsutskottets sammanträde Forts

42 Kommunstyrelsen Forts Ks 107 Regionförbundet Sörmland med protokoll från sammanträde med regionstyrelsen. Vårdförbundet Sörmland med protokoll från sammanträde med förbundsdirektionen. Västra Sörmlands Räddningstjänst med protokoll från sammanträde och med direktionen. Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag FSF med protokoll från styrelsemöte Protokoll från sammanträde med Viadidaktnämnden. Landstinget Sörmland, protokoll , 10.

43 Kommunstyrelsen Ks 108 Delegationsbeslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna. Delegationsbeslut Föreligger beslut i delegationsärenden enligt följande: Attestantförteckning kommunchefen Beslut om attestantförteckning för kommunstyrelsens kostnadsställen fr o m Parkeringstillstånd kommunchefen Assad Babik Tillfällig lokal trafikföreskrift kommunchefen Förbud mot trafik med fordon på Ringvägen i Vingåker Upplåtelse av mark kommunchefen Parkeringsplatsen mellan Åbrogården och Lionstugan, bakluckeloppis 5 maj Lions Club Vingåker maj-firande, demonstrationståg, musikkår och möte med högtalaranläggning i Säfstaholms slottspark Vingåkers Socialdemokratiska Arbetarkommun Uthyrning av torgplats förvaltningsassistent Torgplats nr 5, Blomgubben Örebro Staffan Rudin Torgplats nr 5, Blomgubben Örebro Staffan Rudin Forts

44 Kommunstyrelsen Forts Ks 108 Torgplats nr 5, Blomgubben Örebro Staffan Rudin Torgplats nr 5, Blomgubben Örebro Staffan Rudin Torgplats nr 5, Peter SaliBa Förhandlingar Överläggning med Kommunal gällande kommens syn på flytande tid Sammanträden Arbetsutskottet och

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-08-15 150 (173) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 15 augusti 2011, kl 10.00-15.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-02-23 23 (44) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 23 februari 2009 kl. 10.00-14.00. Beslutande Övriga deltagande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-10-06, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. VK300S v1.0 040416, Kungörelse 150615 KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2015-06-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare Datum 2014-09-08 1 (2) KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Plats: Kommunhuset, Vingåker, Tid: Måndag den 15 september 2014, kl. 14.00 Ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla detta till ansvarig sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-11-10 263 (285) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 10 november 2014, kl. 10.00 15:00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Timo Granetin (M), vice ordf. Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2013-04-16, kl 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer