Delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31"

Transkript

1 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Org.nr: Delårsrapport Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden Innehåll Sida Allmänna kommentarer 2 Koncernen Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Moderbolaget Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Redovisnings- och värderingsprinciper 11 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusental kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser, såvida inget annat anges, föregående år. ICT Norden Fastigheter AB (publ) Delårsrapport januari mars 2011 Sida 1

2 Allmänna kommentarer Första kvartalet i korthet Resultatet efter skatt för koncernen uppgår till Tkr Resultatet per aktie uppgår till -3 öre Resultat och ställning Översikt koncernen Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 19 % 18 % Eget kapital per aktie (kr) 0,78 0,76 Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning VD har ordet ICT Fastigheters inriktning på bostadsfastigheter förstärktes ytterligare genom försäljningen av Nya Handelshuset i AB (dvs den fastighet som tidigare ägdes av vårt bolag Handelshuset i AB) i februari i år. Min tro på att bostadsfastigheter är en lönsam nisch konfirmeras av den undersökning som IPD Svenskt Fastighetsindex* genomfört. Under såväl senaste 3-, 5- som 10-årsperioden har bostäder varit den kategori (jämfört med butiker, kontor, industri och övrigt) som gett den bästa totalavkastningen. Undersökningen visar för övrigt också att totalavkastningen för fastighetsaktier under de ovan redovisade perioderna varit klart högre än för såväl aktier överlag som obligationer. Liksom sista kvartalet 2010 har även årets första tre månader bjudit på kallt väder och mycket snö. Därutöver har vi genomfört ovanligt stora renoveringar, som också dessa haft en negativ påverkan på kvartalets resultat. Den externa byggverksamheten/fastighetsskötseln har haft betydligt lägre volymer än under andra halvåret Även om vi inte når upp till förra årets nivå räknar jag ändå med att verksamheten kommer att bidra med ett överskott till koncernens resultat. Vi kommer från och med halvårsrapporten att byta redovisningsbyrå, vilket väntas sänka kostnaderna för våra ekonomiska rapporter. Med tanke på att vintern också nu är passerad väntar jag mig en avsevärd resultatförbättring under återstoden av året jämfört med första kvartalet. Jan Wilhelmsson, VD * Rapporten kan nås via nedanstående länk: pertyindex%2ftabid%2f444%2fdefault.aspx Väsentliga händelser under rapportperioden ICT Fastigheter sålde i februari 2011 Nya Handelshuset i AB. Försäljningspriset uppgår till 7 Mkr, vilket är i nivå med det bokförda värdet i koncernen. Försäljningen ger ett likviditetstillskott om drygt 4 Mkr. Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Inga väsentliga händelser har inträffat. Koncernens fastighetsbestånd i korthet (per ) (siffrorna per inom parentes) Totalt 34 (35 ) fastigheter i Fellingsbro, Fjugesta, Frövi,, Hällefors,, och Örebro Bokfört värde: 169 Mkr (176) Uthyrningsbar yta: kvm (30 504) Hyresintäkter på årsbasis: 21,6 Mkr (22,8) Genomsnittlig hyresintäkt: 779 kronor per kvm och år (749) Genomsnittligt bokfört värde: kronor per kvm (5 776) ICT Norden Fastigheter AB (publ) Delårsrapport januari mars 2011 Sida 2

3 Koncernens fastigheter (per ) Fastighetsbeteckning Ort Kvasta 2:4 Fellingsbro Ängeby 13:14 Fellingsbro Kvasta 10:4 Fellingsbro Kvasta 11:13 Fellingsbro Fjugesta 2:194, 10 A-B Fjugesta Torp:22:7 Frövi Torp 23:1 Frövi Mariedal 5:6 Frövi Torp 1:292 Frövi Otteshagen 1:5 Otteshagen 1:6 Otteshagen 1:2 Otteshagen 1:7 Otteshagen 1:3 Otteshagen 1:4 Klockarhagen 8:1 Hällefors Klockarhagen 10:1 Hällefors Hällefors 9:320 Hällefors Jvp 2 Jvp 3 Jvp 6 Jvp 7 Jvp 9 Klockargården 8 Ljusnarsberg Klastorp 17 JVP - Ofri grund Bondskogen 3:24 Brodalen 18:4 Brodalen 11.8 Brodalen 5:3 Brodalen 4:10 Skottbackarna 3:6 Väduren 27 Grantoppen 2 Örebro Risker och osäkerhetsfaktorer Räntor är en stor kostnadspost för ICT Fastigheter, och resultatet påverkas av ändrade marknadsräntor. Ökad arbetslöshet på orter där bolaget äger fastigheter kan resultera i utflyttning och outhyrda lägenheter. Bolaget har ännu inte sett några sådana tecken, tvärtom, och genom att vara en attraktiv hyresvärd minskar bolaget risken. Bolaget beaktar denna risk i valet av nya etableringsorter. Åtstramningen på kreditmarknaden försvårar handeln med fastigheter och därmed även bolagets planer på expansion. Det går inte i nuläget att avgöra när en återgång till en mer normal situation kommer att ske. Prognoser Styrelsen ger ingen prognos för innevarande räkenskapsår. Värdeförändringar fastigheter Inga upp- eller nedskrivningar av fastighetsvärden har gjorts under perioden. Hyresgäster och uthyrning Koncernen ICT Norden Fastigheter AB (publ):s fastigheter består till övervägande del av hyreslägenheter, vilka är i det närmaste fullt uthyrda och i många fall finns bostadskö. Fastighetsförvaltning Strategin är att på de orter bolaget finns ska fastighetsbeståndet vara tillräckligt stort för att en kostnadseffektiv förvaltning ska kunna ske. Förvaltningen sköts av ICT Fastigheters personal. ICT Norden Fastigheter AB (publ) Delårsrapport januari mars 2011 Sida 3

4 Aktier och aktieägare Det finns totalt aktier i bolaget, alla av samma sort. De aktieägare som per den 31 mars 2011 ägde mer än 1 miljon aktier vardera respektive deras ägarandel var: Fundior Finans & Försäkring AB (31,7 %) Jan Wilhelmsson inkl bolag (27,4 %) Carl Rassback (9,5 %) Egid AB ( 6,0 %) Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension (3,0 %) Kommande rapporttillfällen Delårsrapporten för perioden januari - juni kommer att publiceras den 26 augusti ICT Norden Fastigheter AB (publ) Delårsrapport januari mars 2011 Sida 4

5 Koncernens resultaträkning Rörelsens intäkter Nettoomsättning Resultat vid avyttring av förvaltningsfastigheter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Fastighetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av inventarier Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Aktuell skatt 0-45 Förändring uppskjuten skatt Periodens resultat Resultat i kr per aktie -0,03-0,01 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Delårsrapport januari mars 2011 Sida 5

6 Koncernens balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos närstående bolag 4 4 Skattefordringar 0 74 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier) Emissionskostnader Överkursfond Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit ICT Norden Fastigheter AB (publ) Delårsrapport januari mars 2011 Sida 6

7 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till närstående företag 0 0 Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ICT Norden Fastigheter AB (publ) Delårsrapport januari mars 2011 Sida 7

8 Moderbolagets resultaträkning Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring ) av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 2 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på periodens resultat 0 0 Periodens resultat ICT Norden Fastigheter AB (publ) Delårsrapport januari mars 2011 Sida 8

9 Moderbolagets balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Emissionskostnader Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit ICT Norden Fastigheter AB (publ) Delårsrapport januari mars 2011 Sida 9

10 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till närstående företag 0 0 Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ICT Norden Fastigheter AB (publ) Delårsrapport januari mars 2011 Sida 10

11 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen. Koncernens fastigheter definieras som förvaltningsfastigheter och är värderade till marknadsvärde i enlighet med IAS 40 med avsättning för latent skatt. Extern marknadsvärdering genomförs årligen på flertalet fastigheter. Nya marknadsvärderingar görs löpande under innevarande år på såväl befintliga som nyförvärvade fastigheter. Förvaltningsfastigheter redovisas som anläggningstillgång men avser fastigheter som skattemässigt betraktas som omsättningsfastigheter genom att dotterbolaget tidigare bedrivit byggverksamhet. Koncernförhållanden Uppgift om dotterbolag Bolaget är moderbolag till ICT Bergslagen AB, org nr samt ICT Fastighets AB, org nr Koncernredovisning Omfattning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna samt intresseföretag i vilket moderföretaget äger aktier motsvarande minst 20 % men mindre än 50 % av rösterna. Redovisningsmetod Koncernredovisningen har upprättat enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital om fattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Förvaltningsfastigheter Inventarier, verktyg och installationer 100 år 5 år Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. den 24 maj 2011 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Styrelsen ICT Norden Fastigheter AB (publ) Delårsrapport januari mars 2011 Sida 11

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Mavshack AB (publ) Org.nr. 556721-5388

Bokslutskommuniké 2013 Mavshack AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Bokslutskommuniké 2013 Mavshack AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2013-01-01 2013-12-31 Bokslutskommuniké för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen och den verkställande direktören för Mavshack

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 2 2014

Delårsrapport för kvartal 2 2014 Delårsrapport för kvartal 2 2014 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

STURESTADENS FASTIGHETS AB

STURESTADENS FASTIGHETS AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Sturestadens Fastighets AB (organisationsnummer 556167-2063) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2011.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 januari december 2014 Grunden lagd för stark tillväxt Detaljplan antagen för Stockholm Ferdinand 8, 10, 14 med cirka 1 100 lägenheter Två projekt i Göteborg med upp till 600 nya

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Hyresintäkterna uppgick till 24 797 186 kr Förvaltningsresultat uppgick till 15 115 927 kr

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Sturestadens Fastighets AB (organisationsnummer 556167-2063) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för år 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2005

JANUARI SEPTEMBER 2005 D ELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 Nettoomsättningen ökade till 292 (254) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 2 ( 58) Mkr medan resultat efter finansiella poster blev 20 ( 60) Mkr. Resultatet efter skatt

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Årsredovisning 2014 Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Om inte annat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 OBADJA AB Org. nr ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar 9 Underskrifter

Läs mer