Ansökan om tillstånd att få använda prov för behörighet och urval ämneslärarexamen, inriktning musik, gymnasieskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om tillstånd att få använda prov för behörighet och urval ämneslärarexamen, inriktning musik, gymnasieskolan"

Transkript

1 Linnéuniversitetet Växjö Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Thomas Furusten BESLUT Reg.nr Ansökan om tillstånd att få använda prov för behörighet och urval ämneslärarexamen, inriktning musik, gymnasieskolan Ärendet Linnéuniversitet ansökte den 7 februari 2011 om att få använda prov för behörighet och urval till ämneslärarutbildningar i musik med inriktning mot årskurs 7-9 samt med inriktning mot gymnasieskolan. Universitetets motivering Behörighet Ämneslärarutbildningen i musik på Linnéuniversitetet ska utbilda lärare med goda instrumentala, vokala och konstnärliga färdigheter i kombination med ämnesdidaktiska kunskaper. Enligt universitetet krävs utöver ämnesbehörighet 6c färdighetsprov för att lärosätet ska kunna försäkra sig om att de sökande har tillräckliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Urval Skälet till att universitetet till ämneslärarutbildningen i musik vill använda ett alternativt urval är att den till stor del har en konstnärlig inriktning och att betyg och högskoleprov därmed är olämpliga som urvalsinstrument. Universitetets beskrivning av provet Prövningar till utbildningen vid Linnéuniversitetet kommer att göras i två led. Först görs ett behörighetsprov, steg 1, genom att den sökande skickar in arbetsprover som bedöms. Dessa är i form av musikvideofiler och texter. De som blivit godkända i dessa prov är behöriga och kallas till en urvalsprövning på campus, steg 2. Denna prövning sker i form av autentisk examination i simulerade klassrumsmiljöer. Varje delprov under steg 2 kommer att poängsättas av en jury. Juryn består av lärare och en studeranderepresentant.

2 Poängen i delprovet räknas samman och totalsumman divideras med antalet juryledamöter, varvid en genomsnittspoäng erhålls. När samtliga prov är genomförda räknas delprovens genomsnittspoäng samman och de sökande rangordnas utifrån resultatet. Delproven beskrivs närmare i bilaga 1, tillsammans med beskrivningar av vilka kriterier som ska ligga till grund för bedömningen samt vilka urvalsinstrument som ska användas för att bedöma egenskaper och kompetenser. I bilaga 2 står delproven som de ska presenteras för studenterna. Högskoleverkets bedömning Enligt 7 kap. 8 högskoleförordningen (1993:100) ska de krav som ställs vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Högskoleverket fastställer vilken eller vilka områdesbehörigheter som ska användas för utbildning som leder till yrkesexamen, medan lärosätena själva väljer områdesbehörighet för övriga utbildningar. Högskoleverket kan, enligt 7 kap. 11 högskoleförordningen, om det finns särskilda skäl, medge att ett lärosäte för tillträde till en viss utbildning ställer upp andra krav än de som följer av aktuell områdesbehörighet och enligt högskoleförordningen 7 kap. 15, om det finns särskilda skäl, medge att ett lärosäte får använda ett alternativt urval till mer än en tredjedel av platserna på en viss utbildning. Enligt Högskoleverkets mening finns det särskilda skäl att använda prov för behörighet och urval enligt vad som anges ovan. Högskoleverket noterar dock att behörighetsproven L3 och L4 egentligen inte prövar några kunskaper eller färdigheter. Dessa prov handlar om att i text beskriva sin förmåga att musicera i en ensemble respektive att sina erfarenheter av att planera och leda en musikalisk idé i ensembleform. Högskoleverkets beslut Högskoleverket medger, enligt 7 kap. 11 och 15 högskoleförordningen att Linnéuniversitetet för ämneslärarutbildningen i musik, inriktning årskurs 7-9 samt gymnasieskolan använder ovan beskrivna prov för behörighetsbedömning och i urvalet. När det gäller urvalet gäller tillståndet under perioden 30 juni juni I samband med ansökan om förlängning av tillståndet ska Linnéuniversitetet inkomma med en redovisning/uppföljning av det alternativa urvalet. För tillståndet att använda ett prov för behörighet finns ingen tidsbegränsning. Högskoleverket kan dock besluta att följa upp tillståndet. 2

3 Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets tillståndsgivning, efter föredragning av utredare Thomas Furusten. Leif Strandberg Thomas Furusten 3

4 Bilaga 1 Behörighetsprov Egenskaper/särskilda kompetenser I proven kommer följande egenskaper/särskilda kompetenser att bedömas: L1 Förmåga att kunna sjunga och musicera på egen hand L2 Förmåga att kunna beskriva musik L3 Förmåga att kunna musicera och samspela i ensemble L4 Förmåga att kunna planera och leda en musikalisk idé L1 Förmåga att kunna sjunga och musicera på egen hand Den sökande ska med hjälp av digital filmkamera spela in en valfri sång till eget ackompanjemang på piano eller gitarr, där minst fyra ackord ska användas. Sång För godkänt prov ska den sökande: sjunga en valfri sång till eget ackompanjemang sjunga med god intonation sjunga så att rösten bär över ackompanjemanget Piano eller gitarr För godkänt prov ska den sökande: ackompanjera eget sjungande med minst fyra ackord spela och sjunga med timing och musikaliskt uttryckvisa grundläggande sång- och spelteknik. L2 Förmåga att kunna beskriva musik Den sökande ska: analysera ett obligatoriskt musikexempel. Analysen ska redovisas i en beskrivande text, där även noter, ackord, tabulatur eller andra musiksymboler och begrepp kan användas med sång och eget ackompanjemang framföra musikexemplet och spela in det med hjälp av digital filmkamera För godkänt prov ska den sökande utifrån ett obligatoriskt musikexempel: analysera musikexemplets uppbyggnad i text beskriva dess musikaliska skeenden med eller utan musiksymboler med sång och eget ackompanjemang kunna framföra musikexemplet 4

5 L3 Förmåga att kunna musicera och samspela i ensemble För godkänt prov ska den sökande i text beskriva: sitt användande av instrument i såväl ackompanjemang som melodispel sin erfarenhet av att musicera och samverka musikaliskt i ensemblespel sitt engagemang i olika musikaliska sammanhang hur det egna musicerandet utvecklats L4 Förmåga att kunna planera och leda en musikalisk idé i ensembleform För godkänt prov ska den sökande i text beskriva: sina personliga musikerfarenheter från skoltiden sina visioner av skolämnet musik sina förväntningar på musiklärarutbildningen 5

6 Urvalsprov, campus L1C Sång och spel, campus t med delprovet är att den sökande inför en jury visar sin förmåga att sjunga och spela på egen hand. Juryn består av lärare och studeranderepresentant. Den sökande ska inför jury sjunga och spela: a) den (1) valfria sången som skickats in i arbetsprovet med eget ackompanjemang på piano eller gitarr (se instruktioner till L1) b) en (1) obligatorisk sång som förbereds på plats 10 minuter innan provet. Sången sjungs dels utan ackompanjemang och dels med eget ackompanjemang. Provet poängsätts med 1-20 (sång), 1-20 (piano eller gitarr) samt 1-10 (övriga färdigheter). Juryn bedömer i första hand: musikaliskt uttryck spelteknisk skicklighet, god timing och intonation genre- och stilkänsla förmåga att tyda en enkel notbild Sång 1 (eget vald) Sångteknik (artikulation, intonation, textning), poäng 1-7 Musikaliskt uttryck ( timing, genre- och stilkänsla), poäng 1-3 Sång 2 (obligatorisk) Sångteknik (artikulation, intonation, textning), poäng 1-7 Förmåga att tyda en enkelt noterad melodi, poäng 1-3 Piano/gitarr (eget vald) Instrumentkunskaper (spelteknik, lägga ackord på olika sätt (från grundläggande till avancerad ackordsläggning)), poäng 1-7 Musikalisk variation (med avseende på ackompanjemang, rytmik, genre- och stilkänsla), poäng 1-3 6

7 Piano/gitarr (obligatorisk) Instrumentkunskaper (spelteknik, lägga ackord på olika sätt (från grundläggande till avancerad ackordsläggning)), poäng 1-7 Förmåga att tyda en grundläggande ackordanalys, poäng 1-3 Övriga färdigheter Hantering av instrument/verktyg (bredd, d.v.s. antal aktiviteter), poäng 1-5 Hantering av instrument/verktyg (djup, d.v.s. kunskaper och färdigheter i utövandet), poäng 1-5 I skalan för bedömning av respektive uppgift poängsätts den sökande enligt följande Låg poäng den sökande har bristfälliga kunskaper och färdigheter Medelpoäng den sökande har tillfredsställande kunskaper och färdigheter Hög poäng den sökande har utomordentliga kunskaper och färdigheter L2C Beskriva musik, campus t med delprovet är att den sökande visar sin förmåga att kunna beskriva och förklara musik. Den sökande ska på plats analysera och beskriva ett (1) obligatoriskt musikexempel. Detta musikexempel finns tillgängligt som ljudfil som den sökande får tillgång till 60 minuter innan delprovet. Arbetsuppgiften består av två delar. Den sökande skall: a) beskriva musiken med hjälp av noter, ackord, tabulatur eller andra musiksymboler och begrepp. b) inför jury med sång och eget ackompanjemang framföra musikexemplet Provet poängsätts med 1-30 (presentation), 1-20 (framförande). Juryn bedömer i första hand: kunskap om och förtrogenhet med det musikaliska innehållet tydlighet i presentationen förmåga att musikaliskt återge en musikalisk förlaga förmåga att använda olika beteckningssystem 7

8 Presentation Förtrogenhet mot originalet [uppgiften skall stämma med det klingande exemplet], poäng 1-10 Grafisk notering (användandet av olika grafiska symboler, ex. noter, ackord, tabulatur, etc), poäng 1-10 Muntlig presentation (tydlighet, och pedagogsikt upplägg), poäng 1-10 Framförande Musikalisk framförande sång (frasering, rytmik, genre- och stilkänsla, spelteknik, lägga ackord på olika sätt), poäng 1-5 Musikalisk framförande instrument (frasering, rytmik, genre- och stilkänsla, spelteknik, lägga ackord på olika sätt), poäng 1 5 Förtrogenhet mot originalet, poäng 1 10 I skalan för bedömning av respektive uppgift poängsätts den sökande enligt följande Låg poäng den sökande har bristfälliga kunskaper och färdigheter Medelpoäng den sökande har tillfredsställande kunskaper och färdigheter Hög poäng den sökande har utomordentliga kunskaper och färdigheter L3C Ensemblespel, campus t med delprovet är att den sökande visar sin förmåga att musicera och samspela i en ensemble. Den sökande ska med en ensemble och inför jury musicera i en ensemble. Den sökande kan använda ditt huvudinstrument och/eller eventuella ytterligare instrument, i såväl ackompanjemang som melodispel. Denna uppgift skall inte förberedas. Provet poängsätts med Juryn bedömer i första hand: förmåga att samverka musikaliskt i ensemblespel förmåga att anpassa sig till i stunden Musikex. 1 Förmåga att gentemot stil och genre anpassa ackompanjemang och/eller melodispel, poäng

9 Musikex. 2 Förmåga att gentemot stil och genre anpassa ackompanjemang och/eller melodispel, poäng 1 10 Förmåga att samverka musikaliskt i ensemblespel, poäng 1 10 Förmåga att anpassa sig till i stunden uppkomna musiksituationer, poäng 1 10 Förmåga till aktivt deltagande, poäng 1 5 Förmåga att ta instruktioner, poäng 1 5 I skalan för bedömning av respektive uppgift poängsätts den sökande enligt följande Låg poäng den sökande har bristfälliga kunskaper och färdigheter Medelpoäng den sökande har tillfredsställande kunskaper och färdigheter Hög poäng den sökande har utomordentliga kunskaper och färdigheter L4C Planering och ensembleledning, campus t med delprovet är att den sökande visar sin förmåga att leda en (1) musikalisk aktivitet. Den sökande ska hemma planera en (1) musikalisk aktivitet som går att genomföra i en ensemble. I planeringen ingår att välja ett musikexempel som går att använda i en tänkbar skolsituation. en genomförs under 10 minuter i en ensemble och inför en jury. I lokalen finns trummor, bas, gitarr, klaviatur- och rytminstrument samt stereoutrustning tillgängliga. Den sökande kan använda olika moment, t.ex. spel, röst, rytmer, flerstämmighet, dans/rörelse, dramatisering etc. Provet poängsätts med Juryn bedömer i första hand: ledaregenskaper fantasi och kreativitet i valet av material förmåga att anpassa innehållet utifrån situationen förmåga att aktivera alla i ensemblen Förmåga att lyssna och känna in situationen, poäng

10 Tydlighet vid information till gruppen (presentation av uppgiften), poäng 1 10 Fantasi och kreativitet i processen (skapa intressanta och spännande pedagogiska situationer), poäng 1 10 Att aktivera alla [att samtliga involveras i gruppen], poäng 1 10 Anpassa materialet [anpassa materialet tillmedlemmarna i gruppen och deras förkunskaper], poäng 1 10 I skalan för bedömning av respektive uppgift poängsätts den sökande enligt följande Låg poäng den sökande har bristfälliga kunskaper och färdigheter Medelpoäng den sökande har tillfredsställande kunskaper och färdigheter Hög poäng den sökande har utomordentliga kunskaper och färdigheter Bilaga 2 L-prov (Lokala antagningsprov Linnéuniversitetet) Du har sökt till ämneslärarutbildningen i musik vid Linnéuniversitetet. För att bli antagen till denna utbildning kommer du att göra ett antagningsprov. Detta prov görs i två steg. 1. Den första delen genomför du hemma. Du skickar in arbetsprover, L1-L4 som videofilm och skrivet material. Beskrivningar av dessa arbetsprov ser du nedan. Utifrån bedömningen av insända arbetsprover görs en bedömning av din behörighet. Dessa prover skall skickas till angiven adress (se lnu.se/musik) senast Om du är behörig går du vidare till urval och då kallas du till antagningsprov på campus, L1C-L4C (bokstaven C står för campus). Dessa prov äger rum under v. 23. STEG 1 L1 Sång och spel t med arbetsprovet är att du visar din förmåga att sjunga och spela på egen hand. 10

11 Du ska hemma med hjälp av digital filmkamera spela in: när du sjunger en (1) valfri sång till eget ackompanjemang på piano eller gitarr. Du väljer själv vad du vill visa av det som du anser dig vara allra bäst på. Ackompanjemanget till sången skall innehålla minst fyra olika ackord. I detta delprov bedöms din förmåga att sjunga och spela. Främst bedöms genre- och stilkänsla, musikaliskt uttryck, spelteknisk skicklighet, god timing samt intonation. L2 Beskriva musik t med arbetsprovet är att du visar din förmåga att kunna beskriva och förklara musik. Du ska hemma analysera och beskriva ett (1) obligatoriskt musikexempel. Detta musikexempel finns tillgängligt som ljudfil och återfinns på universitetets hemsida (lnu.se/musik). Arbetsuppgiften består av två delar. Du skall: a) beskriva musiken med hjälp av exempelvis noter, ackord, tabulatur eller andra musiksymboler och begrepp. Du kan även komplettera med en beskrivande text. b) med sång och eget ackompanjemang framföra och spela in musikexemplet med hjälp av en digital filmkamera (på liknande sätt som du gjorde i L1). I detta delprov bedöms din förmåga att utifrån klingande musikexempel uppfatta, förklara och återge det musikaliska förloppet. 11

12 L3 Ensemblespel t med arbetsprovet är att du beskriver hur du använder ditt/dina instrument i olika sammanhang. Du ska hemma i text beskriva hur du använder ditt instrument/din sångröst. Utgå från dessa frågeställningar: Vilka sammanhang brukar du spela i? Hur och var har ditt musicerande utvecklats? Vilka erfarenheter har du av att spela i ensemble? Hur är du engagerad i olika musikaliska sammanhang? I detta delprov bedöms din erfarenhet av att spela i olika sammanhang och din förmåga till reflekterande över lärande i musik. L4 Planering och ensembleledning t med arbetsprovet är att du berättar om dina erfarenheter av musik i skolan, beskriver dina visioner av skolämnet musik samt formulerar dina förväntningar av lärarutbildningen. Du skall hemma i text skriva om dina: personliga musikerfarenheter från skoltiden visioner om att arbeta med skolämnet musik tankar om musiklärarens roll förväntningar av ämneslärarutbildningen i musik I detta delprov bedöms din förmåga att kunna reflektera kring skolämnet musik och musiklärarrollen. Samlad bedömning Delprovens samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt. Om du blir godkänd kallas du till antagningsprov på campus i Växjö. 12

13 STEG 2 Följande prov kommer att poängsättas av en jury. Kriterier för poängsättning är angivet vid resp. delprov. L1C Sång och spel, campus t med delprovet är att du inför en jury visar din förmåga att sjunga och spela på egen hand. Juryn består av lärare och studeranderepresentant. Du ska inför jury: a) sjunga och spela den (1) valfria sången som du skickat in i arbetsprovet med eget ackompanjemang på piano eller gitarr (se instruktioner till L1) b) sjunga och spela en (1) obligatorisk sång som du på plats får förbereda 10 minuter innan provet. Du kommer både att få sjunga sången utan ackompanjemang och med eget ackompanjemang. c) visa övriga färdigheter i ex. instrumentkunskaper, dans, eget skapande Provet poängsätts med 1-20 (sång), 1-20 (piano eller gitarr) samt 1-10 (övriga färdigheter). Juryn bedömer i första hand: musikaliskt uttryck spelteknisk skicklighet, god timing och intonation genre- och stilkänsla förmåga att tyda en enkel notbild L2C Beskriva musik, campus t med delprovet är att du visar din förmåga att kunna beskriva och förklara musik. Du ska på plats och inför jury analysera och beskriva ett (1) obligatoriskt musikexempel. Detta musikexempel finns tillgängligt som ljudfil som du får 13

14 tillgång till 60 minuter innan delprovet. Arbetsuppgiften består av två delar. Du skall: a) beskriva musiken med hjälp av noter, ackord, tabulatur eller andra musiksymboler och begrepp. Detaljer kring uppgiften preciseras vid provtillfället. b) med sång och eget ackompanjemang framföra musikexemplet Provet poängsätts med 1-30 (presentation), 1-20 (framförande). Juryn bedömer i första hand: kunskap om och förtrogenhet med det musikaliska innehållet tydlighet i presentationen förmåga att musikaliskt återge en musikalisk förlaga förmåga att använda olika beteckningssystem L3C Ensemblespel, campus t med delprovet är att du visar din förmåga att musicera och samspela i en ensemble. Du ska med en ensemble och inför jury musicera i en ensemble. Du kan använda ditt huvudinstrument och/eller eventuella ytterligare instrument, i såväl ackompanjemang som melodispel. Denna uppgift skall inte förberedas. Provet poängsätts med Juryn bedömer i första hand: förmåga att samverka musikaliskt i ensemblespel förmåga att anpassa sig till i stunden uppkomna musiksituationer förmåga till aktivt deltagande 14

15 L4C Planering och ensembleledning, campus t med delprovet är att du visar din förmåga att leda en (1) musikalisk aktivitet. Du ska hemma planera en (1) musikalisk aktivitet som är möjlig att genomföra i en ensemble. I planeringen ingår att välja ett musikexempel som går att använda i en tänkbar skolsituation. en genomförs under 10 minuter i en ensemble och inför en jury. I lokalen finns trummor, bas, gitarr, klaviatur- och rytminstrument samt stereoutrustning tillgängliga. Det finns också mikrofon, ljudanläggning, laptop och projektor i lokalen. Du kan använda olika moment, t.ex. spel, röst, rytmer, flerstämmighet, dans/rörelse, dramatisering etc. Provet poängsätts med Juryn bedömer i första hand: ledaregenskaper fantasi och kreativitet i valet av material förmåga att anpassa innehållet utifrån situationen förmåga att aktivera alla i ensemblen Samlad bedömning Varje jurymedlem bedömer dina förmågor enligt de poäng som anges vid resp. delprov. Därefter räknas resp. delprovs totala poäng samman och divideras med antalet juryledamöter varvid en genomsnittspoäng erhålls. När samtliga prov är genomförda räknas delprovens genomsnittspoäng samman och utgör grund för rangordningen. 15

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Gehörbaserat lärande vid Luleå tekniska universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Gehörbaserat lärande vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet 971 87 LULEÅ Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Erica Finnerman 08-563 086 48 erica.finnerman@hsv.se

Läs mer

Allmänt om bedömningen I detta delprov bedöms din förmåga att sjunga samt ackompanjera dig själv till egen sång.

Allmänt om bedömningen I detta delprov bedöms din förmåga att sjunga samt ackompanjera dig själv till egen sång. Antagningsprov G1 Sång och spel G1 Sång och Spel t med delprovet är att du får möjlighet att visa din förmåga att sjunga och musicera på egen hand. Förberedelser Du ska förbereda två valfria sånger. Du

Läs mer

Anmälningskod KMH Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - musik och fördjupning med profil instrument/sång och ensemble

Anmälningskod KMH Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - musik och fördjupning med profil instrument/sång och ensemble Antagningsomgång 201402 Behörighetskrav och provbeskrivningar för: Anmälningskod KMH-72 00 Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - musik och fördjupning med profil instrument/sång

Läs mer

Anmälningskod KMH-72200

Anmälningskod KMH-72200 Antagningsomgång 201602 Grundläggande behörighet, grundnivå Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har den som 1. fått slutbetyg från ett fullständigt

Läs mer

Universitets- och högskolerådets beslut

Universitets- och högskolerådets beslut Lunds universitet Box 117 221 00 Lund Analys, främjande och tillträdesfrågor Leif Strandberg 010-4700323 BESLUT 2016-05-12 Reg. Nr. 411-00016-16 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Blekinge tekniska högskola Karlskrona

Blekinge tekniska högskola Karlskrona Blekinge tekniska högskola 371 79 Karlskrona Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Åsa Rurling 08-563 088 67

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för konstnärlig kandidat musiker vid Karlstad universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för konstnärlig kandidat musiker vid Karlstad universitet Karlstads universitet 651 88 Karlstad Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010-4700637 BESLUT 2016-01-29 Reg. Nr. 411-26226-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Mediedesign vid Luleå tekniska universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Mediedesign vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet 971 87 LULEÅ Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Erica Finnerman 08-563 086 48 erica.finnerman@hsv.se

Läs mer

Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes och reviderades

Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes och reviderades Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes 2007-02-20 och reviderades 2007-10-30. Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone:

Läs mer

Ansökan från Umeå universitet om andra krav för språkkonsultprogrammet

Ansökan från Umeå universitet om andra krav för språkkonsultprogrammet Umeå universitet 901 87 Umeå Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar Rosengren 08-563 088 16 per-gunnar.rosengren@hsv.se

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Kör 1 vid Mälardalens högskola. Universitets- och högskolerådets beslut

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Kör 1 vid Mälardalens högskola. Universitets- och högskolerådets beslut Mälardalens högskola Box 883 721 23 Västerås Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010-470 06 37 BESLUT 2015-03-13 Reg. Nr. 411-20637-14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Gr2: 28 Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som

Gr2: 28 Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som Antagningsomgång 2016-01 Behörighetskrav och provbeskrivningar för: Anmälningskod KMH-33000 Masterprogram i dirigering - orkester Grundläggande behörighet (avanc. nivå) Utdrag ur Högskoleförordningen [1993:100]

Läs mer

År 1-3 År 4-6 År 7-9

År 1-3 År 4-6 År 7-9 MUSIK LGR 11 Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder

Läs mer

Ansökan om förnyat tillstånd för ett alternativt urval till Konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet

Ansökan om förnyat tillstånd för ett alternativt urval till Konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet Institutionen för kulturvård Box 130 405 30 GÖTEBORG Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010 4700365 BESLUT 2014 03 19 Reg. Nr. 411 17728 13 Postadress Box 45093

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Musicerande och musikskapande

Musicerande och musikskapande Musik åk 4-6 - Centralt innehåll Sång, melodispel och ackompanjemang Gehörsmusicerande Imitation och improvisation Musikskapande Musikframföranden Musicerande och musikskapande Musikens verktyg Musik åk

Läs mer

Universitets- och högskolerådets beslut

Universitets- och högskolerådets beslut Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Analys, främjande och tillträdesfrågor Leif Strandberg 010-4700323 BESLUT 2016-04-28 Reg. nr. 411-00027-16 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Kunskapskrav årskurs 6

Kunskapskrav årskurs 6 Kunskapskrav årskurs 6 Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-,

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik Övergripande Mål: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Konstnärligt kandidatprogram i Musikproduktion, 180 hp vid Örebro universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Konstnärligt kandidatprogram i Musikproduktion, 180 hp vid Örebro universitet Örebro universitet 701 82 ÖREBRO Analys, främjande och tillträdesfrågor Petra Brundell 010-470 06 90 BESLUT 2015-08-11 Reg. Nr.411-10328-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Centralt innehåll år 4-6 Kunskapskrav E:

Centralt innehåll år 4-6 Kunskapskrav E: SE NEDAN! Musik Ämnets syfte 1-9: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera och samtala om musikens

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11 kursplan musik Förmågor: - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna

Läs mer

Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning och alternativt urval för utbildning som leder till ämneslärarexamen

Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning och alternativt urval för utbildning som leder till ämneslärarexamen Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010-4700637 BESLUT 2015-03-13 Reg. Nr. 411-04248-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning och alternativt urval för utbildning som leder till ämneslärarexamen

Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning och alternativt urval för utbildning som leder till ämneslärarexamen Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010 4700637 BESLUT 2014 06 26 Reg. Nr. 411 01654 14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Beslut. Luleå tekniska universitet Luleå. Sida 1 (9)

Beslut. Luleå tekniska universitet Luleå. Sida 1 (9) Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010-4700637 BESLUT 2017-03-14 Reg. Nr. 411-00037-16 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

Företagets slogan eller motto MUSIK

Företagets slogan eller motto MUSIK Företagets slogan eller motto MUSIK GITARREN HUVUD STÄMSKRUVAR HALS KROPP BAND 1 E 2 A STRÄNGARNAS TONNAMN STALL 3 D 4 G 5 B 6 E ÖPPNA ACKORD PIANO/KEYBOARD Tonernas namn kommer från alfabetets a b c d

Läs mer

Skolverkets kursplan i ämnet - Musik. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Skolverkets kursplan i ämnet - Musik. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Skolverkets kursplan i ämnet - Musik Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang,

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Fokus på förmågorna! Koll på kunskapskraven.

Fokus på förmågorna! Koll på kunskapskraven. Fokus på förmågorna! Koll på kunskapskraven. Vad ska du få lära dig på musiken? Förmåga som bedöms för E för C för A Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd Eleven

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11 kursplan musik Förmågor: - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna

Läs mer

Lärosätets motivering och beskrivning

Lärosätets motivering och beskrivning Blekinge tekniska högskola 371 79 Karlskrona Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Åsa Rurling 08-563 088 67

Läs mer

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Två kurser om 15 hp totalt 30 hp ett samarbete mellan Stockholms universitet och Kungl. Musikhögskolan Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 Praktisk estetisk

Läs mer

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra.

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra. Ämne - Musik Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner

Läs mer

Universitets- och högskolerådet beslutar även att Lunds universitet får använda antagningsprovet i urvalet till kursen.

Universitets- och högskolerådet beslutar även att Lunds universitet får använda antagningsprovet i urvalet till kursen. Lunds universitet Box 117 221 00 Lund Analys, främjande och tillträdesfrågor Leif Strandberg 010-4700323 BESLUT 2016-03-08 Reg. Nr. 411-00012-16 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp.

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp. Ämnesplan för Värmdö Kulturskola Dans Kunskap, motorik och kroppskännedom Grundläggande kroppskännedom samt ökad uppfattning om begrepp som tid, kraft och rum. Kunna utföra enkla grundrörelser i relation

Läs mer

Läsårsplanering i Musik åk 4 Lpo 94

Läsårsplanering i Musik åk 4 Lpo 94 Läsårsplanering i Musik åk 4 Lpo 94 Period för planeringen: Läsåret 2009/2010 I årskurs 4 jobbar vi med att sjunga, spela rytminstrument och gestaltning av musik med hjälp av dans/rörelse och bilder till

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Universitets- och högskolerådets beslut

Universitets- och högskolerådets beslut Lunds universitet Box 117 221 00 Lund Analys, främjande och tillträdesfrågor Leif Strandberg 010-4700323 BESLUT 2016-05-02 Reg. nr. 411-00013-16 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Rapport 2006:19 R. Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005

Rapport 2006:19 R. Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005 Rapport 2006:19 R Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

Musik Sång och musicerande

Musik Sång och musicerande Sång och musicerande utvecklar kunskaper på instrument och i sång som en grund för musicerande enskilt och i grupp och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik, utvecklar tillit till den egna

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik 356/ / Kurskod MUA251 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad.

Kursplan. Inst. för pedagogik 356/ / Kurskod MUA251 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod MUA251 Dnr Dnr 356/99-51 11/2000-51 Beslutsdatum Reviderad 1999-12-07 2000-01-25 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Musik 1-10 poäng Music 1-10

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Kursplanen i ämnet musik

Kursplanen i ämnet musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet musik Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E

VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E Årskurs År 8 Tidsperiod v 2-5 Rytm/Trummor/Noter Afrikansk/Världsmusik v. 5 UPPSPEL Afrikansk musik v. 6-8 Harmonilära/Ackord Teori i praktiken v.9 SPORTLOV v. 10-11

Läs mer

Planering i Musik Lag 4-9 Ansvarig la rare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se

Planering i Musik Lag 4-9 Ansvarig la rare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se Planering i Musik Lag 4-9 Ansvarig la rare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se Syfte Lgr 11 Meningen med att du ska läsa musik i skolan är för att du ska utveckla förmågan att utveckla

Läs mer

MUSIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MUSIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MUSIK Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och

Läs mer

LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 MUSIK. Årskurs 4

LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 MUSIK. Årskurs 4 LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 Utarbetad av: MUSIK LPO uppnående mål Såhär står det i den nationella kursplanen för år fem respektive år nio. Eleven skall (efter år 5 resp år 9): kunna delta

Läs mer

Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner

Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner Få grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom sitt ämne Få kunskap

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena biologi, fysik och kemi

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena biologi, fysik och kemi Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Enligt 7 kap. 8 ska de krav som ställs på särskild behörighet vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Enligt 7 kap. 8 ska de krav som ställs på särskild behörighet vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010-4700637 BESLUT 2016-10-28 Reg. Nr. 411-20839-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Anmälningskod KMH Kandidatprogram i komposition - västerländsk konstmusik

Anmälningskod KMH Kandidatprogram i komposition - västerländsk konstmusik Behörighetskrav och provbeskrivningar för: Anmälningskod KMH-11000 Kandidatprogram i komposition - västerländsk konstmusik Grundläggande behörighet (grundnivå) (Utdrag ur Högskoleförordningen [1993:100]

Läs mer

4 Musikhistoria Muntlig redovisning. 5 Musikens funktion, genres och att ge omdo men.

4 Musikhistoria Muntlig redovisning. 5 Musikens funktion, genres och att ge omdo men. Planering i Musik Åk 7 Vt 2013 Ansvarig la rare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se Syfte Lgr 11 Meningen med att du ska läsa musik i skolan är för att du ska utveckla förmågan att utveckla

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Kammarmusikprogrammet vid Mälardalens högskola. Universitets- och högskolerådets beslut

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Kammarmusikprogrammet vid Mälardalens högskola. Universitets- och högskolerådets beslut Mälardalens högskola Box 883 721 23 Västerås Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010-470 06 37 BESLUT 2015-03-13 Reg. Nr. 411-20636-14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Se möjligheter. Skapa studiemo*verade elever. Skapa en a(rak*v skola. Skapa en röd tråd genom alla stadier. Skapa en a(rak*v tjänst

Se möjligheter. Skapa studiemo*verade elever. Skapa en a(rak*v skola. Skapa en röd tråd genom alla stadier. Skapa en a(rak*v tjänst Team Västerås Lars Nordin Rektor Se möjligheter Skapa en a(rak*v skola Skapa studiemo*verade elever Skapa en a(rak*v tjänst Skapa en röd tråd genom alla stadier Vi söker nu en studie- och yrkesvägledare

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik. Kurskod GIX243 Dnr 16/2004-51 Beslutsdatum 2004-03-09. Musikdidaktik. Kursens benämning.

Kursplan. Inst. för pedagogik. Kurskod GIX243 Dnr 16/2004-51 Beslutsdatum 2004-03-09. Musikdidaktik. Kursens benämning. Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod GIX243 Dnr 16/2004-51 Beslutsdatum 2004-03-09 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ECTS poäng Nivå Inplacering i utbildningssystemet

Läs mer

Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se 2014-06-24 42-677-13, 42-678-13 Utbildningsdepartementet Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan

Läs mer

Universitets- och högskolerådets beslut

Universitets- och högskolerådets beslut Lunds universitet Box 117 221 00 Lund Analys, främjande och tillträdesfrågor Leif Strandberg 010-4700323 BESLUT 2016-06-20 Reg. nr. 411-00014-16 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning och alternativt urval till Arkitektprogrammet vid Kungl. Tekniska högskolan

Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning och alternativt urval till Arkitektprogrammet vid Kungl. Tekniska högskolan Kungl. Tekniska högskolan 100 44 Stockholm Analys, främjande och tillträdesfrågor Petra Brundell 010-470 06 90 BESLUT 2017-03-29 Reg. Nr. 411-00020-17 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Universitetskanslersämbetets bedömning

Universitetskanslersämbetets bedömning BESLUT Reg.nr 2013-04-30 42-67-13 Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 viveka.persson@uk-ambetet.se Södertörns högskola Rektor Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete

Läs mer

Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se Örebro universitet Rektor Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning

Läs mer

Planering i Musik Ö7 Ansvarig lärare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se

Planering i Musik Ö7 Ansvarig lärare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se Planering i Musik Ö7 Ansvarig lärare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se Syfte Lgr 11 Meningen med att du ska läsa musik i skolan är för att du ska utveckla förmågan att utveckla samspel

Läs mer

ÖSTERÄNGSKYRKANS MUSIKSKOLA ÖKM

ÖSTERÄNGSKYRKANS MUSIKSKOLA ÖKM ÖSTERÄNGSKYRKANS MUSIKSKOLA ÖKM Sverige kan stoltsera med en stor mängd fantastiska låtskrivare och artister som försett några av världens i särklass största artister med toppklassigt låtmaterial. Namn

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet Handelshögskolan Box 601 405 30 GÖTEBORG Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-03-25 Reg. Nr. 411-02497-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. som andraspråk, engelska, franska, italienska, spanska, tyska samt musik (reg.nr. Lunds universitet Rektor

Ansökan och ärendets hantering. som andraspråk, engelska, franska, italienska, spanska, tyska samt musik (reg.nr. Lunds universitet Rektor Lunds universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Högskolan Väst Rektor

Högskolan Väst Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Väst Rektor Högskolan Västs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund Piano Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I PIANOSPEL Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT VIKTORIASKOLAN KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT Strävandemål i förskoleklassen Känna till vanliga barnvisor som används vid våra vanliga högtider Deltaga i gemensam sång, sånglekar Deltaga i olika

Läs mer

Ansökan om tillstånd för Karolinska Institutet att även fortsättningsvis använda alternativt urval till läkarprogrammet

Ansökan om tillstånd för Karolinska Institutet att även fortsättningsvis använda alternativt urval till läkarprogrammet Karolinska Institutet 171 77 Stockholm Utredningsavdelningen Nils Olsson 2007-12-11 Ansökan om tillstånd för Karolinska Institutet att även fortsättningsvis använda alternativt urval till läkarprogrammet

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för skogsmästarprogrammet

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för skogsmästarprogrammet Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Analys, främjande och tillträdesfrågor Mattias Wickberg 010 470 03 66 BESLUT 2014 03 12 Reg. Nr. 411 00200 14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Musikalisk specialisering. Music Major 156/2007-514 47/2008-514. Kurskod MU2101 Dnr Dnr

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Musikalisk specialisering. Music Major 156/2007-514 47/2008-514. Kurskod MU2101 Dnr Dnr 1 Institutionen för pedagogik K U R S P L A N Musikalisk specialisering Music Major Kurskod MU2101 Dnr Dnr 156/2007-514 47/2008-514 Beslutsdatum 2008 03 11 Beslutande organ Institutionsstyrelsen för Institutionen

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen Högskolan i Gävle Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg 08-563 087 17 Robert.ostberg@hsv.se

Läs mer

Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap

Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap BESLUT 2013-04-30 42-58-13 Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 viveka.persson@uk-ambetet.se Lunds universitet Rektor Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans

Läs mer

HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK

HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK LGMU40 Musikaliskt hantverk och konstnärlig utveckling för gymnasielärare 3, 15 högskolepoäng Musical Skills and Artistic Development 3 for Teachers in Upper Secondary School,

Läs mer

Information om antagningsprocessen för MUHE68, Musikproducentutbildningen

Information om antagningsprocessen för MUHE68, Musikproducentutbildningen Mars 2016 Information om antagningsprocessen för MUHE68, Musikproducentutbildningen Förutsättning för att gå vidare till urval är först och främst att man kan styrka sin grundläggande behörighet. Har du

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@hsv.se

Läs mer

HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan

HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan Sång- och orkesterklasser Haninge musikklassers verksamhet är förlagd till Brandbergsskolan och är integrerad med skolans övriga verksamhet. Vi följer samma läroplan

Läs mer

Universitets- och högskolerådets beslut

Universitets- och högskolerådets beslut Högskolan Kristianstad 291 88 KRISTIANSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-02-09 Reg. Nr. 411-14843-14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp HT Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp HT Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp HT 2012 Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Kursplan... 4 Preliminärt

Läs mer

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem.

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem. HUR LÅTER BILDEN? WIKIPEDIA: Tavlor på en utställning är en berömd pianosvit av den ryske tonsättaren Modest Mussorgsky. Verket skrevs 1874 som en pianosvit i tio delar och utgör en "musikalisk illustration"

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda alternativt urval till Programmet för dataspelsutveckling - design

Ansökan om tillstånd att använda alternativt urval till Programmet för dataspelsutveckling - design Högskolan Skövde Box 408 541 28 Skövde Utredningsavdelningen Beslut Leif Strandberg 2006-03-22 Reg.nr 83-4936-01 Ansökan om tillstånd att använda alternativt urval till Programmet för dataspelsutveckling

Läs mer

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-5630 87 8727 mikael.herjevik@hsv.se

Läs mer

Utveckla resonemang om musicerande

Utveckla resonemang om musicerande Utveckla resonemang om musicerande Nivå E: Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Nivå C: Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Nivå A: Eleven

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se Reg.nr 2014-06-24 42-679-13, 42-680-13 Högskolan Kristianstad Rektor Högskolan Kristianstads ansökan om

Läs mer

Musik åk 6. Världsmusik Folkmusik

Musik åk 6. Världsmusik Folkmusik Musik åk 5-6 HT 15 Musik åk 6 Världsmusik Folkmusik Syfte Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom

Läs mer

Betygssättningen på kursen Fördjupningsarbete inom materialdesign vid Kungl. Tekniska högskolan

Betygssättningen på kursen Fördjupningsarbete inom materialdesign vid Kungl. Tekniska högskolan Kungl. Tekniska högskolan Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Marie Stern Wärn 08-56308715 marie.stern.warn@hsv.se

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer