Folksams Index för ansvarfullt företagande 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folksams Index för ansvarfullt företagande 2006"

Transkript

1 Folksams Index för ansvarfullt företagande S90 060

2 Förord FNkommissionen för mänskliga rättigheter och UNEP (United Nations Environment Programme) har vid flera tillfällen uppmärksammat vikten av att integrera frågor rörande mänskliga rättigheter och miljöfrågorna. Miljöfrågorna kom därför lika högt på agenda som frågorna om mänskliga rättigheter vid toppmötet i Johannesburg 2002 om långsiktigt hållbar utveckling. Det är båda viktiga frågor som inte kan lösas separat utan bör hanteras parallellt av såväl FN organ som världens företag. Agenda 2 förutsätter i sin vision av ett långsiktigt hållbart samhälle att vägen dit även omfattar mänskliga rättigheter, icke diskriminering och hänsyn till utsatta människor och folkgrupper. Det är varje människas rättighet att kunna få leva i en miljö, där hon eller han kan överleva och få trygghet, föda och skydd. Global uppvärmning står för en höjning av jordens medeltemperatur som i sin tur förändrar klimatet. Ett varmare klimat leder till översvämningar och torka. Glaciärer smälter, havsnivån stiger och både djur och natur påverkas negativt. Redan idag ser vi effekter av klimatförändringarna på ett mycket konkret sätt. Oron som många känner, beror på rädsla för att vi ska förstöra framtiden för oss själva, våra barn och barnbarn. De mänskliga rättigheterna är en mycket komplex fråga med politiska, rättsliga och moraliska dilemman. Företagen ställs inför stora utmaningar, exempelvis hur de skall identifiera sina ansvarsområden i förhållande till regeringarnas ansvarsområden, hur de skall övervaka att deras affärspartner följer företagets viktigaste värderingar och hur de skall utforma och utöva sin verksamhet i länder där brott mot de mänskliga rättigheterna är vanliga. Att behandla frågor om mänskliga rättigheter parallellt med miljöfrågor är idag inte självklart. Miljöfrågorna existerar inte i ett vakuum och den holistiska visionen som kommer till uttryck i Global Compact visar på tydliga samband mellan områdena. Här spelar företagen en viktig roll genom att ständigt förbättra sig och hitta nya lösningar. Känslor existerar inte hos ett företag, allt handlar om att ge en bättre vara eller tjänst till kunden under de givna regler som finns. Företag som inte kan tillfredsställa sina kunder, eller gör det sämre än andra, går dåligt eller försvinner. De som lyckas går bra och vidareutvecklas. Varför ska rationella företag syssla med socialt ansvar (de flesta definitioner av företagens sociala ansvar beskriver det som ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna) istället för att ägna sig helt och hållet att generera finansiella vinster till sina ägare? Neoklassiska uttolkare av företagsekonomisk teori pekar ofta på att denna typ av verksamhet i bästa fall är verkningslös för ett företags finansiella framgång, i sämsta fall negativ. Ofta stöder man sig då på Milton Friedmans uttalanden från 60talet. Den neoklassiska uppfattningen att marknadssystem styrs av en uppförandekod som applåderar vinst, tävling och finansiella segrar och en etik som ser samhällsansvar som frivilliga dygder utmanas nu av krav på en human kapitalism. Även om företagens främsta ansvar skulle vara att gå med vinst kan de samtidigt bidra till sociala och miljömässiga mål genom att integrera socialt ansvar som en strategisk investering i den centrala företagsstrategin, ledningsinstrumenten och verksamheten. Det är dock viktigt att komma ihåg, att de ytterst ansvariga för efterlevnaden av gemensamma internationella regler när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, korruption och liknande är regeringarna i respektive land. Dessa har också ett huvudansvar för implementering och kontroll. Det är inte säkert att socialt ansvar med automatik ökar värdet för aktieägarna. Däremot finns det mycket som tyder på att det fungerar som ett slags försäkringsskydd och därmed bevarar värde (Paul C. Godfrey, professor i strategi, Brigham Young University's Marriott School of Management). Folksams Index för ansvarsfullt företagande

3 Alla företag, även framgångsrika sådana, råkar då och då ut för bakslag. Det kan vara en olycka, ett misslyckade, en skadlig produkt eller ett felkonstruerat belöningssystem. Den typen av problem kan ibland få katastrofala effekter för ett företag. När detta inträffar följer frågan (från aktieägarna och ibland kunderna): hur kan vi straffa företaget? Var händelsen ett resultat av ont uppsåt eller berodde det på tillfälliga försummelser? I detta fall blir företagets position som dokumenterat ansvarsfullt företag mycket viktigt. Detta kan då bidra till att mildra marknadens och kundernas dom och att bakslaget inte slår lika hårt mot företagets aktiekurs samtidigt som eventuellt köpmotstånd avklingar. Effekten av företagets goda rykte blir då i själva verket värdeskapande när värdeurholkningen hotar. Harvardprofessorn Michel Porter ser socialt ansvar som en konkurrensfördel när det kan knytas till företagets kärnverksamhet. De demografiska trenderna pekar på att det i framtiden blir ont om yrkesskicklig arbetskraft i industriländerna. Det blir därför allt viktigare för företagen att vårda den personal de har, säger han. Då är ett ökat samhällsengagemang ett centralt inslag. Företagen bör inte vältra över alla sociala problem på politikerna. De bör hjälpa till att lösa frågor som integration, utbildning och fattigdom. Det finns ett behov av en fortlöpande granskning för att kontrollera efterlevnaden och genomförande av uppförandekoderna. Företag som redovisar hur denna granskning de facto verkställs har i denna undersökning därför särskilt premierats. Företagens aktiviteter på detta område kan spela stor roll. Carina Lundberg Chef ägarfrågor Folksam 00 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2

4 Inledning Författare: Nina Bönnelyche En stor del av Folksams kapital är placerat i aktier. Folksam är en av de större institutionella ägarna i svenska börsbolag. Folksam ska enligt den fastställda bolagsstyrningspolicyn, genom sina placeringar, aktivt påverka bolag där det bedöms relevant och framgångsrikt. Bolagsstyrning ska ske i enlighet med Folksams vision att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen känner trygghet och enligt de etiska regler som tillämpas inom Folksam. Syftet är att öka mervärdet för kunderna. Sociala och miljökriterier påverkar i allt högre grad de investeringsbeslut som enskilda personer och institutioner fattar i egenskap av såväl konsumenter som investerare. Folksams kunder har i kundundersökningar utryckt önskemål om att socialt och miljömässigt hänsyn ska tas i investeringarna. Stor öppenhet om tillämpningen av dessa egna regler är viktig för att skapa förtroende för att de är seriöst menade. Det är i detta sammanhang Folksam har beslutat att gå igenom och värdera alla de i Sverige börsnoterade företagens prestanda beträffande företagets ansvar. Folksams index för ansvarsfullt företagande är den första studie som gjorts över de svenska börsföretagens offentligt redovisade arbete med dessa frågor. Syftet med studien är att ge en överskådlig bild av det arbete företagen själva ger i offentligt redovisat material. Folksam sysslar med denna typ av analyser därför att Folksams styrelser har gett instruktioner för kapitalförvaltningen i bolagsstyrningspolicyn och i de etiska investeringskriterierna. Årets resultat Årets resultat är till många delar mycket glädjande. Många av företagen rapporterar utförligt om arbetet med miljö och socialt ansvar. Undersökningen visar också att det finns utrymme för förbättrad rapportering från många företag. Detta gäller särskilt de företag vars verksamhet innefattar höga risker. Små företag har ofta sämre förutsättningar både med att arbeta med frågorna och att redovisa resultat. De har dock stora förutsättningar genom enkla medel förbättra sin redovisning eftersom de har en bättre överblick över verksamheten än stora företag. Folksam har tagit fram en checklista för företag som önskar förbättra sin prestanda beträffande sociala och miljömässiga ansvar. Alla företag kan inte förväntas göra allt. Ett resultat som ger vid hand att hälften av punkterna på checklistan uppfylls är ett bra resultat. Så många som 60 stycken företag av 269 har nått denna nivå beträffande miljö och 5 beträffande mänskliga rättigheter. Det är dock möjligt att flera företag i själva verket håller en ganska bra standard vad avser socialt och miljömässigt ansvar trots att de inte rapporterar om detta till sina aktieägare eller kunder. Många företag skulle därför enkelt kunna höja sin redovisade prestanda genom att i högre grad offentliggöra sitt arbete på detta område. Uppgifterna är värdefulla för de allt fler finansiella aktörer som beaktar sociala och miljömässiga risker i sin företagsvärdering. Även om företagen i allt högre grad erkänner sitt ansvar, återstår för många av dem att ta detta ansvar och införa ledningssätt som återspeglar det. När de måste integrera det i det dagliga ledningsarbetet, inbegripet hela leverantörskedjan, behöver företagens personal och chefer inhämta den kunskap och kompetens som hör samman med ett företags ansvarsfulla företagande. Debatten om företagens roll när det gäller att uppnå en hållbar utveckling blir allt viktigare i den internationella diskussionen. FN:s generalsekreterare har lanserat initiativet "Global Compact", som syftar till att göra företagen till partner i arbetet med att uppnå sociala och miljömässiga förbättringar på global nivå. Också OECD:s riktlinjer för multinationella företag manar till en hållbar utveckling. Det ökade intresset för företagens hållbarhetsprestanda har lett till att allt fler företag har antagit egna uppförandekoder, där de förbinder sig att respektera de mänskliga rättigheterna. Alltfler återförsäljare tillämpar etiska normer för produktionen av de varor som de importerar. Uppförandekoder kan innehålla många olika krav, som underleverantörer till ett antal olika multinationella företag måste Folksams Index för ansvarsfullt företagande

5 uppfylla när det gäller löner, arbetstider och andra sociala förhållanden. Folksam menar att uppförandekoder skall bygga på ILO:s grundläggande konventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Dessa uppförandekoder skall sedan tillämpas i alla led i organisationen och produktionen. När de frågor som rör ansvarsfullt företagande blir en integrerad del i företagets strategiska planering och rutinmässiga verksamhet, måste chefer och anställda fatta affärsbeslut som baserar sig på andra kriterier än dem, som de ursprungligen utbildats att ta hänsyn till. De traditionella modellerna för hur en organisation fungerar samt för strategisk ledning och till och med affärsetik är inte alltid tillräckliga när det gäller att leda ett företag i denna Årets förebildsföretag Förebildsföretag kan hjälpa till att integrera ansvarsfulla lösningar genom att sprida kunskap om de bästa lösningarna. Det är endast företagen själva kan verkställa ett socialt och miljömässigt ansvar. Olika parter, särskilt anställda, konsumenter och investerare, kan göra centrala insatser genom att förmå företagen att, i eget eller berörda parters intresse, anamma lösningar för ansvarsfullt företagande inom områden som arbetsförhållanden, miljö eller mänskliga rättigheter. Ren teknologi innebär i sig vanligtvis högteknologi och meningsfulla arbetstillfällen för medarbetarna. Genom att ta i bruk ren teknologi kan man således förbättra miljöresultat och göra arbetet attraktivare, samtidigt som lönsamheten förbättras. Årets två förebildsföretag är SCA för mänskliga rättigheter och SKF för miljö. SCA har genom sin höga nivå på rapporter, struktur och genomförande visat att man tar frågor om mänskliga rättigheter på största allvar samtidigt som företagets miljöarbete håller en hög nivå. SKF har på samma utmärkta sätt integrerat miljöfrågorna i sin verksamhet samtidigt som frågorna kring mänskliga rättigheter också prioriterats. Folksams checklista för ansvarsfullt företagande. Företaget bör utvärdera och bedöma vilka risker beträffande socialt ansvar och miljö som verksamheten medför 2. Det bör finnas ett ledningssystem för att hantera företagets ansvar Ledningssystemet bör vara av samma karaktär som internationellt erkända management standards, exempelvis ISO 900 eller liknande system som syftar till ständiga förbättringar Det bör finnas en relevant policy för de områden där företaget har sina mest väsentliga risker Det bör finnas rutiner och organisation som säkerställer att policyn efterlevs Ledningssystemet bör verifieras av en extern part. Företaget bör redovisa sin verksamhet på ett sätt som gör det möjligt att följa utveckling och förbättring av prestanda Redovisning av verksamhetsspecifik prestanda Redovisning av utsläpp av växthusgaser Redovisning av energianvändning Redovisning av hanteringen av de anställdas rättigheter Redovisning av företagets påverkan på det omkringliggande samhället Redovisning av företagets hantering av korruption. Företaget bör hantera de sociala frågorna både inom företaget och hos sina leverantörer Folksams Index för ansvarsfullt företagande

6 Sammanfattning SCA fick årets högsta betyg för mänskliga rättigheter med genomsnittsbetyget 5,28 (sex stjärnor av sju). På andra plats kommer ABB (5,) och på tredje plats Holmen (5,). SKF fick årets högsta miljöbetyg med genomsnittsbetyget 6,6 (sju stjärnor av sju). På andra plats kommer Billerud (6,2) och på tredje plats SCA (6,). Det företag som får årets högsta betyg både i mänskliga rättigheter och miljö är SCA som fick högsta betyg för mänskliga rättigheter och hamnade på tredjeplats för sitt miljöbetyg. Skogsbranschen placerar sig i topp både vad gäller miljöbetyg och mänskliga rättigheter. Skogsbranschen har ett genomsnittsbetyg på 5,22 avseende miljö (fem stjärnor av sju) och,77 avseende mänskliga rättigheter (fyra stjärnor av sju). Media och underhållningsbranschen hamnar på bottenplaceringen vad gäller mänskliga rättigheter med genomsnittsbetyget,0 (två stjärnor av sju). ITbranschen hamnar på bottenplaceringen vad gäller miljöbetyg med genomsnittsbetyget 0,50 (en stjärna av sju). Genomsnittsbetyget för mänskliga rättigheter är,2 på Alistan (fyra stjärnor av sju) och,9 på Olistan (två stjärnor av sju). Genomsnittsbetyget för miljö är,76 på Alistan (fyra stjärnor av sju) och 2,5 på Olistan (två stjärnor av sju). Genomsnittsbetyget för mänskliga rättigheter för de 269 företagen på Stockholmsbörsen är,77 (tre stjärnor av sju) och för miljö,8 (tre stjärnor av sju). I jämförelse mellan A och Olistan är en väsentlig skillnad att enbart ett företag på Alistan får noll poäng i miljöbetyg medan procent av företagen på Olistan får noll poäng. Totalt sett saknar hela 68 börsföretag helt beredskap och hantering av sina miljörisker. De branscher som innehåller störst antal nollföretag i miljöbetyg är IT och finansbranschen. I jämförelse mellan A och Olistan är en väsentlig skillnad att inga företag på Alistan får noll poäng i betyg för mänskliga rättigheter medan 2 procent av företagen på Olistan får noll poäng. Hela 25 börsföretag saknar helt och hållet beredskap avseende dess risk gällande mänskliga rättigheter. Den bransch som innehåller störst antal nollföretag i betyg för mänskliga rättigheter är finansbranschen. Det är tydligt att när kraven ökar vad gäller börsvärde, ägarspridning och omsättning ju bättre är företagen med sitt arbete med mänskliga rättigheter och miljöarbete; företagen på Alistan har fått bättre betyg än företag på Olistan. Ju fler antalet anställa är i företaget ju högre betyg har företagen i miljö och mänskliga rättigheter. Folksams Index för ansvarsfullt företagande 5

7 Innehållsförteckning sidan Sammanfattning Definitioner och avgränsningar... 7 Företag med högst betyg miljö...2 Företag med lägst betyg miljö Nollföretagen miljö Företag med högst betyg mänskliga rättigheter... 7 Företag med lägst betyg mänskliga rättigheter... 8 Nollföretagen mänskliga rättigheter... 9 Analys Alistan Analys Olistan...8 Jämförelse A och Olistan Total placeringslista miljö...20 Total placeringslista mänskliga rättigheter...2 Placeringslista i bokstavsordning miljö Placeringslista i bokstavsordning mänskliga rättigheter Branschjämförelse Skog Gruv och metall Kemi, olja och gas Fordon och maskiner Transport Övrig industri Fastigheter Konsumentvaror Hälsovård Finans IT Telekommunikation Media och underhållning Tjänster Bygg Företag AÖ...68 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 6

8 2 Definitioner och avgränsningar Här följer en genomgång av hur Folksams Index för ansvarsfullt företagande har producerats samt vilka antaganden och avgränsningar som ligger bakom undersökningen. Inledning Fokus för Folksams Index för ansvarsfullt företagande ligger på det enskilda företagets beredskap att hantera sina risker avseende miljöpåverkan respektive mänskliga rättigheter. Bedömningen bygger på offentligt redovisade uppgifter från de undersökta företagen själva. Med offentligt redovisade uppgifter avses information som finns tillgänglig på hemsidor samt olika rapporter, framför allt företagets årsredovisning samt eventuell hållbarhetsredovisning. Analysen utgår från kriterier som baseras på Global Compact:s tio principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Dessa principer och riktlinjer ger vägledning till företag om hur man förväntas ta ansvar för miljö och social påverkan, och baseras på internationella konventioner, exempelvis ILO:s kärnkonventioner för arbetsrätt. Vid uttolkningen av principerna har även vägledande dokument publicerade av Global Reporting Initiative (GRI) använts, samt olika internationellt erkända standarder, såsom ISO 00 och SA8000. Urval av företag De företag som ingår i Folksams Index för ansvarsfullt företagande är börsnoterade bolag. Undersökningen baserar sig på de bolag som var noterade på Stockholmsbörsen (numera del av nordiska börsen) den maj indelat enligt de tidigare listorna; A och Olistan (numera del av nordiska listan). Då undersökningen gjordes före den nya listan används den gamla i rapporten. Datainsamlingen skedde under perioden juliaugusti, vilket innebär att indexet baserar sig på uppgifter angivna på hemsidan under perioden samt utgivna rapporter. Tre företag är sedan dess inte registrerade på börsen och därmed inte med i analysen; Skandia, Strålfors och Powerwave Technologies. Totalt är 5 företag på Alistan och 26 på Olistan med i årets rapport. Metod Ledningssystem Som nämnts ovan utvärderas företagens kapacitet att hantera miljörelaterade och sociala aspekter. Mera specifikt syftar utvärderingen till att undersöka i vilken utsträckning företaget har ett ledningssystem som omfattar kriterier, exempelvis diskriminering, som kan härledas till Global Compact eller OECD:s riktlinjer. Definitionen av ett ledningssystem är den samma som används i internationellt erkända management standards, exempelvis ISO Grunden i ett sådant system är den så kallade PDCAcykeln (Plan, Do, Check, Act), vars syfte är att uppnå en kontinuerlig förbättring. Analysen innebär att fem väsentliga komponenter i ett ledningssystem undersöks för vart och ett av kriterierna. Dessa komponenter är:. Policy. Har bolaget en relevant policy, exempelvis för att främja hälsa och säkerhet? 2. Management System. Finns det rutiner och en organisation som kan säkerställa efterlevnad av policyn?. Planer/Program. Är policyn nedbruten i relevanta mål, och finns det konkreta handlingsplaner?. Redovisning. Redovisar företaget information som gör det möjligt att utvärdera i vilken utsträckning förbättringar uppnås? 5. Verifiering. Är ledningssystemet verifierat av en extern part? Folksams Index för ansvarsfullt företagande 7

9 Ett antal kriterier finns också kopplade till utvärdering av ett företags generella arbete med miljöledning. Detta motiveras av att många företag i sin redovisning fokuserar på att just beskriva hur man arbetar generellt med miljöledning, utan att vidare specificera vad man menar med själva miljöbegreppet. Se vidare under avsnittet Miljöanalys nedan. Miljöanalys Analysen ger en uppfattning om det enskilda företagets beredskap att hantera de miljörisker som ryms inom verksamheten och är uppdelad i två huvudområden: Generell bedömning av miljöledningssystem (Miljöledning) Styrning av väsentliga direkt eller indirekta miljöpåverkan (Miljöprestanda) Analysen av den redovisade informationen om företagets miljöledningssystem omfattar fem kriterier, se tabell nedan. Miljöpolicy och planer är en värdering av företagets övergripande ambitionsnivå med miljöarbetet, där uttalat proaktiva ambitioner premieras. De två följande kriterierna, Management system och Extern certifiering, utvärderar i vilken utsträckning ett ledningssystem är implementerat i organisationen och om det eventuellt är certifierat mot en relevant standard. Slutligen bedöms även den övergripande kvaliteten i miljöredovisningen samt i vilken utsträckning leverantörer omfattas av ledningssystemet. Den andra delen av analysen, miljöprestandan, ger en bild av företagets förmåga att hantera sin mest väsentliga miljöpåverkan. Detta görs genom en anpassad utvärdering kring ett antal nyckelparametrar, för att avspegla företagets miljöprestanda utifrån de specifika förutsättningar som råder inom olika typer av verksamheter. Två kriterier; energianvändning och direkta/indirekta utsläpp av växthusgaser, omfattar alla branscher. Andra branschspecifika kriterier omfattar utsläpp av miljö och hälsofarliga ämnen till luft, mark och vatten, användning av farliga ämnen, produktutveckling och användning av transporter. Tabell Miljöanalysens olika delar Huvudområde Kriterier (bedömningsgrund) Miljöpolicy & planer Miljöledning Miljöprestanda Ledningssystem & organisation Extern certifiering Miljöredovisning Leverantörsstyrning Utsläpp av växthusgaser Energianvändning sspecifika kriterier Analys mänskliga rättigheter Analysen syftar till att utvärdera företagets beredskap att hantera verksamhetsrisker med koppling till mänskliga rättigheter, och är uppdelad i tre huvudområden; s rättigheter Företaget i samhället Mänskliga rättigheter i leverantörskedjan Samtliga kriterier finns sammanställda i tabell 2. Lite förenklat kan man säga att de tre huvudområdena representerar tre viktiga intressenter. Det första huvudområdet, anställda, pekas ut mycket tydligt i Global Compacts principer och OECD:s riktlinjer, och kriterierna omfattar hälsa och säkerhet, diskriminering, associationsfrihet och arbetstider och löner. För en del branscher har det även bedömts som motiverat att utvärdera tvångsarbete och barnarbete. Den andra delen av analysen omfattar företagets påverkan på det omkringliggande samhället. Ett väsentligt kriterium för detta huvudområde rör ett företags beredskap för att förebygga förekomst av Folksams Index för ansvarsfullt företagande 8

10 korruption. Därutöver finns även verksamhetsrelaterade kriterier såsom förankring av företagets verksamhet i lokalsamhällen. Det sistnämnda kriteriet omfattar aspekter såsom konsultationer vid väsentliga verksamhetsförändringar, kunskapsöverföring med mera. Utvärderingen av kriteriet syftar också till att bedöma hur pass väl redovisningen beskriver verksamhetens geografiska spridning och dess karaktär. För vissa branscher bedöms även hur företaget utformar säkerhetsarrangemang som påverkar angränsande samhällen, samt beredskapen att hantera sociala aspekter vid större direktanvisningar. Den tredje och sista delen i analysen utvärderar företagens redovisning av hur man agerar för att främja mänskliga rättigheter i leverantörsleden. Företaget bedöms genom analys av uppförandekoder, samt implementerings och verifieringssystem för dessa policys. Ytterligare ett kriterium berör redovisning av utfallet från olika insatser. För vissa branscher har huvudgruppen leverantörer inte inkluderats i analysen. Detta förfarande har bedömts vara relevant för vissa tjänsteproducenter där det är svårt att urskilja någon tydlig grupp av huvudleverantörer, eftersom detta har gjort det svårt att göra en relevant bedömning. Exempel på branscher där gruppen leverantörer inte bedöms återfinns framförallt inom ITsektorn och finanssektorn. Tabell 2 Analys mänskliga rättigheter Huvudområde Kriterier (bedömningsgrund) Hälsa & säkerhet Diskriminering Associationsfrihet Arbetstid & löner Barnarbete Tvångsarbete srelaterat socialt ansvar Korruption Uppförandekod Ledningssystem och planer Redovisning Poängbedömning Företag tilldelas poäng för varje kriterium som undersökningen omfattar. Full poäng delas ut om alla fem eftersökta komponenter har kunnat identifieras i företagets rapportering, eller om det finns andra tydliga indikationer på att företaget har en god beredskap. För många företag gäller att man i redovisningen om förbättringar, indirekt också visar att man har policy, ledningssystem och program. I dessa fall ges poäng även för dessa komponenter. Exempel på ett sådant fall kan vara en detaljerad redovisning av energianvändningen över tiden. För varje huvudområde summeras antalet poäng som tilldelats för de olika kriterierna, och därefter beräknas ett medelvärde för huvudområdet. Ett undersökt företag tilldelas betyg utifrån i vilket intervall som medelvärdet hamnar enligt tabell nedan: Folksams Index för ansvarsfullt företagande 9

11 Tabell Betygsintervall/Översättning i stjärnor Skala Betyg 0,00 0 0,00,69 (0%) 0,70,7 (5%) 2,752,79 (5%) 2 2,80,9 (20%),205,2 (5%) 5 5,256,29 (5%) 6 6,07,00 (0%) 7 Betyg beräknas också på en övergripande nivå, det vill säga företaget får ett betyg för miljö och ett för mänskliga rättigheter. Branschindelning Branschindelningen för Folksams Index för ansvarfullt företagande är densamma som för Folksams Hälsoindex, Folksams jämställdhetsindex samt Folksams Klimatindex. Den bygger på Affärsvärldens branschindelning, med viss anpassning. Tabell Branschindelning Branschindex enligt Affärsvärlden index enligt Affärsvärlden Branschindelning i Folksams Index för ansvarsfullt företagande Råvaror Kemi Kemi, olja och gas Olja och gas Gruv och metaller Gruv och metaller Skog Skog Industri Transport Transport Fordon och maskiner Fordon och maskiner Bygg och anläggningsrelaterat Bygg Industriella konglomerat Övrig industri Grossister Tryckerier och kontorsvaror Tekniska konsulter Övrig industri Konsumentvaror Samtliga underbranscher Konsumentvaror Hälsovård Samtliga underbranscher Hälsovård Telekommunikation Samtliga underbranscher Telekommunikation Media och underhållning Indelning för underbransch saknas Media och underhållning Tjänster Indelning för underbransch saknas Tjänster ITföretag Samtliga underbranscher IT Finans Fastigheter Fastigheter Bank och försäkring Investment och förvaltningsbolag Övriga finansiella tjänster Finans Branschrisk Rapporten innehåller ett antal branschanalyser. I dessa refereras till generella risker för olika branscher. Dessa har inte vägts in i analysen av enskilda företag, utan syftar snarast till att ge ett mått på hur viktigt det är för företagen i branschen att arbeta aktivt med frågor kopplade till miljöpåverkan och mänskliga rättigheter. Förväntningarna blir då att företag som är verksamma i högriskbranscher generellt bör kunna visa på högre individuella betyg än bolag som verkar i lågriskbranscher. Branschanalysen utgår från ett globalt perspektiv. Tre nivåer används; Låg, Medel och Hög. Folksams Index för ansvarsfullt företagande 0

12 Vid bedömningen av den miljörelaterade branschrisken görs en uppskattning av frekvensen hur ofta företag inom en bransch kan knytas till allvarliga och/eller systematiska avvikelser från de normer som omfattas av Global Compact och OECD Guidelines för multinationella företag. Generellt gäller att bolag med utpräglad fysisk verksamhet, exempelvis oljeutvinning, löper en högre risk för avvikelser än en utpräglad tjänsteproducent. Branschens miljöpåverkan utvärderas också som ett mått på hur mycket värde som ett bolag genererar i relation till miljöpåverkan. I begreppet värde ingår komponenter som vinst, löner och skatter. Den branschrelaterade analysen som är kopplad till mänskliga rättigheter speglar, liksom miljöanalysen, risken att ett företag kan knytas till allvarliga och/eller systematiska avvikelser mot internationella normer. Till skillnad från miljöperspektivet är dock inte kopplingen till fysiska branscher lika utpräglad, även om det finns vissa likheter. Branschbetygen redovisas i tabell 5 nedan: Tabell 5 Branschrisk Bransch Miljörisk Risk mänskliga rättigheter Skog Hög Medel Gruv och metall Hög Hög Kemi, olja och gas Hög Hög Fordon och maskiner Hög Medel Transport Hög Medel Övrig industri Varierande Medel/Hög Fastigheter Medel Låg Konsumentvaror Låg Hög Hälsovård Låg Hög Finans Låg Låg IT Låg Medel Telekommunikation Medel Medel Media och underhållning Låg Medel Tjänster Låg Medel Bygg Hög Hög Har du frågor kring betygen/analysen går det bra att kontakta Martin Persson på GES Investment Services, Har du frågor kring själva indexet går det bra att kontakta Nina Bönnelyche, Bolagsanalytiker och Projektledare på Folksam Kapitalförvaltning, Om GES Investment Services Folksams Index för ansvarsfullt företagande baseras på rapportering från GES Investment Services, som förser finansmarknaden med analyser och rådgivning om företagens resultat och beredskap på hållbarhetsområdet. Folksam ansvarar för ranking av bolagen. Folksams Index för ansvarsfullt företagande

13 Företag med högst betyg miljö Utmärkelsen årets högsta miljöbetyg får SKF. SKF får högsta betyg inom miljöledning och miljöprestanda och har därmed en hög beredskap för miljöfrågorna och en mycket god hantering av sina mest väsentliga miljöproblem. De tio företagen som har fått högst miljöbetyg är alla storföretag. Fyra företag av tio tillhör skogsbranschen. Tre företag av tio tillhör fordon och maskinbranschen. Av topptioföretagen ligger åtta på Alistan och resterande två på Olistan. Dessa tio företag går enlig Folksams Index för ansvarsfullt företagande i spetsen för hög beredskap gällande miljö i näringslivet. Om Folksam hade ingått i granskningen skulle bolaget ha hamnat på femtonde plats med 6 stjärnor (5,2) i betyg. Tabell 6 De tio företag med högst miljöbetyg Placering Företag Sammanfattande betyg Bransch SKF (6,6) Fordon & maskiner 2 Billerud (6,2) Skog SCA (6,) Skog Scania (6,) Fordon & maskiner 5 Electrolux (6,07) Konsumentvaror 6 Volvo (5,97) Fordon & maskiner 7 AstraZeneca (5,9) Hälsovård 8 Boliden (5,90) Gruv och metall 9 Holmen (5,8) Skog 0 Stora Enso (5,69) Skog Företag med lägst betyg miljö De tio företag med lägst miljöbetyg ligger samtliga på Olistan. Hälften av dessa tio företag tillhör ITbranschen. Tabell 7 De tio företag med lägst miljöbetyg Placering Företag Sammanfattande betyg Bransch 9 Framfab (0,6) IT 9 LB Icon (0,6) IT 9 Wedins (0,6) Konsumentvaror 96 Malmbergs Elektriska (0,) Övrig industri 97 Karo Bio (0,09) Hälsovård 97 Tripep (0,09) Hälsovård 97 Hagströmer & Qviberg (0,09) Finans 97 Softronic (0,09) IT 97 Orexo (0,09) IT 97 Boss Media (0,09) IT 5 Nollföretagen miljö Folksams Index för ansvarsfullt företagande visar att 68 företag inte redovisar någon information alls som beskriver beredskap för hantering av miljörisker. Av dessa 68 företag ligger en (Securitas) på A listan och resten på Olistan. Den bransch som innehåller störst antal nollföretag är ITbranschen som har 2 företag på nolllistan. Den bransch som har flest antal nollföretag relaterat till antalen företag på börsen är Finansbranschen där 50 procent av företagen helt saknar beredskap och hantering av miljörisker (7st på nolllistan). Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2

14 Tabell 8 Företag utan beredskap och hantering av miljörisker Placering Företag Sammanfattande betyg Bransch 20 2h Poker Holding (0,00) Media och underhållning 20 ACom (0,00) Media och underhållning 20 ACSC (0,00) Övrig Industri 20 Addnode (0,00) IT 20 AudioDev (0,00) IT 20 Affärsstrategerna (0,00) Finans 20 Anoto Group (0,00) IT 20 Aspiro (0,00) Telekommunikation 20 Avanza (0,00) Finans 20 Betsson (fd Cherryföretagen) (0,00) Tjänster 20 Biacore (0,00) Hälsovård 20 BioPhausia (0,00) Hälsovård 20 Biotage (0,00) Hälsovård 20 Brinova Fastigheter (0,00) Fastigheter 20 BURE (0,00) Finans 20 Catena (0,00) Fastigheter 20 Connecta (0,00) IT 20 Enea Data (0,00) IT 20 EpiCept Corporation (0,00) Hälsovård 20 Feelgood (0,00) Hälsovård 20 Fingerprint Card (0,00) IT 20 Havsfrun (0,00) Finans 20 IBS (0,00) IT 20 IFS (0,00) IT 20 Invik (0,00) Finans 20 Jeeves Information Systems (0,00) IT 20 Karolin Mashine Tool (0,00) Fordon & maskiner 20 Kaupthing Bank (0,00) Finans 20 Know IT (0,00) IT 20 Lawson Software (fd Intentia) (0,00) IT 20 Ledstiernan (0,00) Finans 20 Luxonen (0,00) Finans 20 Medicover (0,00) Hälsovård 20 Millicom International Cellular (0,00) Telekommunikation 20 Modul Data (0,00) IT 20 MSC Konsult (0,00) IT 20 MTG (0,00) Media och underhållning 20 NeoNet (0,00) Finans 20 Net Insight (0,00) Telekommunikation 20 Nordnet (0,00) Finans 20 Novestra (0,00) Finans 20 Onetwocom (0,00) Telekommunikation 20 Oxigene (0,00) Hälsovård 20 Poolia (0,00) Tjänster 20 Proact IT (0,00) IT 20 Protect Data (0,00) IT 20 RaySearch Laboratories (0,00) Hälsovård 20 ReadSoft (0,00) IT 20 Retail and Brands (0,00) Konsumentvaror 20 Securitas (0,00) Tjänster 20 Sensys Traffic (0,00) Övrig industri 20 Sigma (0,00) IT 20 Skanditek (0,00) Finans 20 Svedbergs (0,00) Konsumentvaror 20 Svolder (0,00) Finans 20 SäkI (0,00) Finans 20 Technology Nexus (0,00) IT 20 Telelogic (0,00) IT 20 Teligent (0,00) Telekommunikation 20 Thalamus (0,00) Telekommunikation 20 Traction (0,00) Finans 20 TradeDoubler (0,00) IT 20 Trio (0,00) IT 20 Unibet (0,00) Tjänster 20 Viking Telecom (0,00) Telekommunikation 20 Vostok Nafta (0,00) Finans 20 Zodiak Television (0,00) Media och underhållning 20 Öresund (0,00) Finans Folksams Index för ansvarsfullt företagande

15 6 Företag med högst betyg mänskliga rättigheter Utmärkelsen årets högsta betyg i mänskliga rättigheter tillfaller SCA. SCA får höga betyg för företagets beredskap avseende anställdas rättigheter, företaget i samhället samt mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. De tio företagen som har fått högst betyg gällande mänskliga rättigheter är alla storföretag. Tre företag av tio tillhör skogsbranschen. Av topptioföretagen ligger nio på Alistan och ett på Olistan. Dessa tio företag går enlig Folksams Index för ansvarsfullt företagande i spetsen för hög beredskap gällande mänskliga rättigheter i näringslivet. Om Folksam hade ingått i granskningen skulle bolaget ha hamnat på femtonde plats med 5 stjärnor (,27) i betyg. Tabell 9 De tio företag med högst betyg mänskliga rättigheter Placering Företag Sammanfattande betyg Bransch SCA (5,29) Skog 2 ABB (5,5) Övrig industri Holmen (5,) Skog Electrolux (,90) Konsumentvaror 5 AstraZeneca (,87) Hälsovård 6 Stora Enso (,8) Skog 7 TeliaSonera (,68) Telekommunikation 8 Hennes & Mauritz (,62) Konsumentvaror 9 Ericsson (,6) Telekommunikation 0 SKF (,55) Fordon & maskiner 7 Företag med lägst betyg mänskliga rättigheter De tio företag med lägst betyg inom mänskiga rättigheter ligger samtliga på Olistan. Fyra av tio företag tillhör ITbranschen. Tabell 0 De tio företag med lägst betyg mänskliga rättigheter Placering Företag Sammanfattande betyg Bransch 26 Anoto Group 0,50 IT 27 Doro 0,7 Konsumentvaror 27 Netonnet 0,7 Konsumentvaror 27 Xponcard 0,7 Övrig industri 20 Boss Media 0, IT 20 Orc Software 0, IT 22 Rederi Transatlantic 0,2 Transport 2 Net Insight 0,29 Telekommunikation 2 Unibet 0,29 Tjänster 25 Nocom 0,2 IT 8 Nollföretagen mänskliga rättigheter Folksams Index för ansvarsfullt företagande visar att 25 företag inte redovisar någon information alls som beskriver beredskapen för hantering av miljörisker. Samtliga 25 företag ligger på Olistan. Den bransch som innehåller störst antal nollföretag är finansbranschen som har åtta företag på nolllistan. Det är även den bransch som har flest antal nollföretag relaterat till antalen företag på börsen 8 procent av företagen inom finansbranschen saknar helt beredskap av sina risker kopplade till mänskliga rättigheter. Folksams Index för ansvarsfullt företagande

16 Tabell Företag utan beredskap för risken mänskliga rättigheter Placering Företag Sammanfattande betyg Bransch 26 2h Poker Holding (0,00) Media & Underhållning 26 Avanza (0,00) Finans 26 Betsson (fd Cherryföretagen) (0,00) Tjänster 26 Catena (0,00) Fastigheter 26 CTT Systems (0,00) Övrig industri 26 Custos (0,00) Övrig industri 26 Enea Data (0,00) IT 26 Indutrade (0,00) Övrig industri 26 Intrum Justitia (0,00) Finans 26 Invik (0,00) Finans 26 Jeeves Information Systems (0,00) IT 26 Kaupthing Bank (0,00) IT 26 Luxonen (0,00) Finans 26 Medicover Holding (0,00) Hälsovård 26 Millicom International (0,00) Telekommunikation 26 MTG (0,00) Media & Underhållning 26 Oxigene (0,00) Hälsovård 26 Skanditek (0,00) Finans 26 SkiStar (0,00) Tjänster 26 Svedbergs (0,00) Konsumentvaror 26 SäkI (0,00) Finans 26 Telelogic (0,00) IT 26 TradeDoubler (0,00) IT 26 Vostok Nafta (0,00) Finans 26 Öresund (0,00) Finans Folksams Index för ansvarsfullt företagande 5

17 9 Analys Alistan Miljö Folksams Index för ansvarsfullt företagande har granskat samtliga företag på Alistan och i genomsnitt får de fyra stjärnor (,2) i betyg. Av totalt 5 företag är det endast ett företag (,9%) som får sju stjärnor och tolv företag (22,6%) som får sex stjärnor i betyg. Tolv företag (22,6%) får fem stjärnor i betyg, fjorton företag (26,%) får betyg fyra, sex företag (,%) betyg tre, endast två företag (,8%) får två stjärnor och sex företag (,%) får ett eller färre stjärnor. Företag på Alistan får i genomsnitt ett relativt sett starkt miljöbetyg. Nära 75 procent av företagen når ett betyg om fyra stjärnor eller fler. Detta innebär att de större Alisteföretagen hamnar betydligt högre än de mindre företagen på Olistan. Policys och riskanalys är inte ovanliga, program för införande och uppföljning är dock mer ovanliga. Företag med högst miljöbetyg Högst genomsnittsbetyg, i miljö, av samtliga företag på Alistan får SKF med sju stjärnor av sju möjliga. Utmärkelsen bäst i branschen går till SKF som visar en hög nivå av beredskap för att möta miljömässiga utmaningar genom att de har både välformulerade policys och ledningssystem. Dessutom rapporterar de regelmässigt sin prestanda på detta område. SKF har i hög grad klarat av att hantera sina viktigaste miljörisker i form av energiförbrukning, återvinning och koldioxidutsläpp. Genom att publicera tillägget till årsredovisningen "Environmental Performance Data" har man också förbättrat sin rapportering väsentligt. Företag med lägst miljöbetyg Bure, G&L Beijer, OMX, Ratos, Securitas, Ticket har lägst genomsnittsbetyg bland företagen på A listan. Bure, G&L Beijer, OMX och Ticket får en stjärna av sju möjliga och Securitas får ingen då de ej rapporterat. Bure och Ratos är investmentbolag. De har valt att inte föra in miljöfrågorna i sin rapportering. Ratos säger till exempel att de inte har någon fastställd miljöpolicy vare sig för moderbolaget eller för koncernen men att man för varje investering genomlyser det aktuella bolaget och dess verksamhet från fler aspekter, bland annat miljö perspektivet. Som aktieägare har man dock ingen möjlighet att följa bolaget ur detta perspektiv. Ticket uppger att man miljöanpassar sin egen verksamhet utifrån de aspekter som är möjliga genom att exempelvis köpa el som är märkt med Bra Miljöval, använda sig av telefonkonferenser för att minska resandet, undvika engångsartiklar samt sortera pappers och miljöavfall. Företaget rapporterar dock inte några fakta kring sitt miljöarbete. OMX rapporterar även de bristfälligt och Securitas rapporterar ingenting en i dessa sex företag bedöms inte vara förknippat med några stora miljörisker. Företaget G&L Beijer har dock genom sin verksamhet som teknikorienterad koncern inom industriell handel en hög miljörisk. Trots detta behandlas inte företagets miljöarbete i den offentliga rapporteringen. Detta försvårar för aktieägare att bedöma företagets miljöprestanda. Det är angeläget att företag i större utsträckning rapporterar sin prestanda även på miljöområdet. Uppgifter om detta är värdefullt för de allt fler finansiella aktörer som beaktar miljörisker i sin företagsvärdering. Folksams Index för ansvarsfullt företagande 6

18 Tabell 2 Fördelning av stjärnor företag på Alistan miljö Antal stjärnor Antal företag Fördelning i procent,9% 2 22,6% 2 22,6% 26,% 6,% 2,8% 5 9,%,9% Mänskliga rättigheter Folksams Index för ansvarsfullt företagande har granskat samtliga företag på Alistan och i genomsnitt får de fyra stjärnor (,2) i betyg. Av totalt 5 företag är det inget företag som får sju stjärnor och endast ett företag (,9%) som får sex stjärnor i betyg. En knapp fjärdedel, det vill säga 2 företag (22,6%), uppnår betyget fem stjärnor och hälften, motsvarande 26 företag (9,%) får fyra stjärnor i betyg. Tio företag (8,9%) får tre stjärnor, tre företag (5,7%) får två och ett företag (,9%) får en stjärna i betyg. Företag på Alistan får i genomsnitt ett relativt sett starkt betyg för mänskliga rättigheter. Nära 75 procent av företagen når ett betyg om fyra stjärnor eller mer. Detta innebär att de större A listeföretagen hamnar betydligt högre än de mindre företagen på Olistan. Företag med högst betyg mänskliga rättigheter Högst genomsnittsbetyg av samtliga företag på Alistan får SCA med sex stjärnor (5,28) av sju möjliga. SCA. SCA har en god beredskap och en mängd policys som backas upp av program. De omfattar bland annat hälsa och säkerhet, mångfald, kollektiv förhandlingsrätt, verksamhet i känsliga länder samt mänskliga rättigheter i leverantörsledet. Bolaget är ledande vad gäller FSCmärkning (Forest Stewardship Council) införde företaget ett nytt ledningssystem som styrmedel för att implementera uppförandekoden. Företag med lägst betyg mänskliga rättigheter Kontorsutrustningsproducenten Scribona får lägst betyg och får endast en stjärna (0,7). Detta beror på att företaget inte rapporterar om sitt arbete inom detta område. Företaget bedöms ha en medelhög mänskliga rättigheters risk. Det är dock möjligt att företaget i själva verket håller en ganska hög standard vad avser mänskliga rättigheter trots att de inte rapporterar om detta till sina aktieägare eller kunder. Det är angeläget att företag i större utsträckning rapporterar sin prestanda även inom mänskliga rättigheter. Uppgifter om detta är värdefullt för de allt fler finansiella aktörer som beaktar risker kopplade till mänskliga rättigheter i sin företagsvärdering. Tabell Fördelning av stjärnor företag på Alistan mänskliga rättigheter Antal stjärnor Antal företag Fördelning i procent 0 0%,9% 2 22,6% 26 9,% 0 8,9% 5,7%,9% Folksams Index för ansvarsfullt företagande 7

19 0 Analys Olistan Miljö Folksams index för ansvarsfullt företagande har också granskat företagen på Olistan och i genomsnitt får Olisteföretagen två stjärnor (,8) i betyg. Av totalt 26 företag är det inget företag som får sju stjärnor i betyg. Tre företag (,%) får dock sex stjärnor. Elva företag (5,%) får fem stjärnor och tjugosex företag (2,0%) får fyra stjärnor. Trettien företag (,%) får tre stjärnor, 9 företag (22,7%) får två stjärnor och 29 företag (,%) får endast en stjärna. Så många som 67 företag eller över 0 procent får underkänt. Detta innebär att dessa inte rapporterar något beträffande sitt miljöarbete. Företag på Olistan får i genomsnitt ett svagt miljöbetyg. Över 80 procent av företagen når inte upp i ett betyg om fyra stjärnor. Företag med högst miljöbetyg Billerud får högst genomsnittsbetyg av företagen på Olistan: sex av sju stjärnor (6,2). Företaget har en god beredskap i form av policys och handlingsprogram. Billerud har också program för de viktigaste miljöaspekterna, till exempel skogsskötsel och användningen av energi och vatten. Företag med lägst miljöbetyg Det är en hel rad företag, 67 stycken, på Olistan som inte rapporterar något om sitt miljöarbete. Det är dock möjligt att en del av dessa företag i själva verket har ett ganska bra miljöarbete trots att de inte rapporterar om detta till sina aktieägare eller kunder. Flera av dessa branscher har också låg branschrisk vad gäller miljö och kanske har valt bort att rapportera inom området. Det är angeläget att företag i större utsträckning rapporterar sin prestanda även på miljöområdet. Uppgifter om detta är värdefullt för de allt fler finansiella aktörer som beaktar miljörisker i sin företagsvärdering. Tabell Fördelning stjärnor miljö företag på Olistan Antal stjärnor Antal företag Fördelning i procent 0 0%,% 5,% 26 2,0%,% 9 22,7% 29,% 67,0% Mänskliga rättigheter Folksams index för ansvarsfullt företagande har granskat företagen på Olistan och i genomsnitt får O listeföretagen två stjärnor i betyg. Av totalt 26 företag är det inget företag som får sju eller sex stjärnor i betyg. Två företag (0,9%) får fem stjärnor och sjutton företag (7,9%) får fyra stjärnor. Fyrtiofem företag (20,8%) får tre stjärnor och hela 08 företag (50%) får två stjärnor. Nitton företag (8,8%) får endast en stjärna och 25 företag (,6%) får underkänt. Företag på Olistan får i genomsnitt ett lågt betyg för mänskliga rättigheter. Över 90 procent av företagen når inte upp i ett betyg om fyra stjärnor. Företag med högst betyg mänskliga rättigheter Hennes & Mauritz får högst genomsnittsbetyg av företagen på Olistan: fem (,62) av sju stjärnor. Företaget håller en god nivå i fråga om social beredskap och rapporterar även regelbundet. Hennes & Mauritz har policys kring de viktigaste områdena som hälsa och säkerhet, mångfald, föreningsfrihet, Folksams Index för ansvarsfullt företagande 8

20 arbetstid, löner, barn och tvångsarbete, mänskliga rättigheter i leverantörskedjan, samt till en viss del kring affärer i särskilt känsliga länder. Electrolux har program som omfattar flera av dessa områden. Det finns program som innehåller uppföljning av väsentliga områden. Kontroll utförs genom intern uppföljning. Värt att notera är att företaget är anslutet till Amnesty Business Group och har valt en hög öppenhet när det gäller sin prestanda beträffande mänskliga rättigheter. Företag med lägst betyg mänskliga rättigheter Lägst betyg får de företag som inte rapporterat något väsentligt om sitt arbete med mänskliga rättigheter. Det är 25 företag på Olistan som inte rapporterar något om sitt arbete med mänskliga rättigheter. Det är dock möjligt att en del av dessa företag i själva verket håller en ganska bra standard vad avser mänskliga rättigheter trots att de inte rapporterar om detta till sina aktieägare eller kunder. Flera av dessa branscher har också låg branschrisk kopplat till mänskliga rättigheter och kanske har valt bort att rapportera inom området. Det är angeläget att företag i större utsträckning rapporterar sin prestanda även inom området mänskliga rättigheter. Uppgifter om detta är värdefullt för de allt fler finansiella aktörer som beaktar företagets agerande inom mänskliga rättigheter i sin företagsvärdering. Tabell 5 Fördelning stjärnor företag på Olistan mänskliga rättigheter Antal stjärnor Antal företag Fördelning i procent 0 0% 0 0% 2 0,9% 7 7,9% 5 20,8% 08 50,0% 9 8,8% 25,6% Jämförelse A och Olistan När företagen växer i form av börsvärde, ägarspridning och omsättning förbättras företagens resultat beträffande mänskliga rättigheter och miljöarbete; företagen på Alistan har fått bättre betyg än företag på Olistan. Samma sak gäller för öppenheten beträffande arbetet med socialt ansvar. Hållbarhetsredovisningar, miljöredovisningar förekommer mer frekvent, med vissa undantag, hos de större företagen. Granskningen visar att rapporter kring risker, mål och resultat inte förekommer i någon större utsträckning vare sig bland företagen på Alistan eller Olistan. Samma resultat kommer också Amnesty Business Group fram till i en intervjuundersökning bland större företag genomförd. Folksams Index för ansvarsfullt företagande 9

21 2 Total placeringslista miljö Placering Företag Sammanfattande betyg SKF 6,6 2 Billerud 6,2 SCA 6, Scania 6, 5 Electrolux 6,07 6 Volvo 5,97 7 AstraZeneca 5,9 8 Boliden 5,90 9 Holmen 5,8 0 Stora Enso 5,69 Nokia 5,65 2 Ericsson 5,55 ABB 5,8 Rottneros 5, 5 Folksam (onoterat) 5,2 6 SSAB 5,25 6 Trelleborg 5,25 8 JM 5,20 9 Skanska 5,02 20 Nobia,97 2 Nolato,90 22 Cloetta Fazer,85 22 TeliaSonera,85 2 Atlas Copco,8 25 Elanders,76 25 Hufvudstaden,76 27 SAS Group,7 28 Sandvik,7 29 Saab,6 0 Handelsbanken,60 Nobel Biocare,5 2 Fagerhult,8 2 Hennes & Mauritz,8 NIBE,9 5 Castellum,6 5 Swedbank (fd Föreningssparbanken),6 7 Haldex, 8 Axfood,25 8 KappAhl,25 0 Autoliv,20 Klövern,08 2 Höganäs,99 2 Lindex,99 2 Wallenstam,99 5 Bilia,97 6 Rörvik Timber,90 7 Gunnebo,87 8 Seco Tools,8 8 Ångpanneföreningen,8 50 Gambro,80 5 NCC,76 52 Home Properties (fd Capona),7 5 Sardus,69 5 Alfa Laval,6 5 QMed,6 56 Clas Ohlson,59 56 Studsvik,59 58 Kungsleden,50 58 Partner Tech,50 58 Wihlborgs Fastigheter,50 6 Getinge, 62 Peab, 6 Bergs Timber, 6 Fabege, 6 SWECO, 66 WMdata,27 67 Broström,2 67 ProfilGruppen,2 69 Bergman & Beving,22 70 Assa Abloy,7 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 20

22 7 Swedish Match,5 72 Opcon, 7 Diamyd Medical,0 7 HEBA,0 75 SkiStar,06 76 Geveko 2,96 77 Old Mutual 2,85 78 Munters 2,82 78 TietoEnator 2,82 80 Gunnebo Industrier 2,80 8 New Wave Group 2,78 8 SEB 2,78 8 Observer 2,7 8 Axis Communications 2,50 85 Probi 2,7 86 NEA 2, 86 Tricorona 2, 88 Lundin Petroleum 2,0 88 VLT Press 2,0 90 Cardo 2,6 90 VBG 2,6 92 Brio 2, 92 Concordia Maritime 2, 9 Oriflame Cosmetics 2, 95 Active Biotech 2,29 96 Beijer Alma 2,2 96 Prevas 2,2 96 ScanMining 2,2 99 Eniro 2,22 00 Industrivärden 2,7 00 Nordea Bank 2,7 02 Elekta 2,5 02 Wilhelm Sonesson 2,5 0 Intellecta 2,2 05 Gant 2,0 05 Kinnevik 2,0 07 Bong Ljungdahl 2,05 07 Hexagon 2,05 09 Addtech 2,0 0 OEM International 2,0 Note,87 2 FastPartner,8 2 Semcon,8 Senea,82 5 Lagercrantz Group,80 6 HL Display,77 7 Proffice,75 8 Ballingslöv International,70 9 Consilium,66 9 Indutrade AB,66 9 Investor,66 22 BioGaia,6 22 Mekonomen,6 2 Westergyllen,59 25 ElektronikGruppen BK,5 26 Nilörnsgruppen,52 27 Medivir,9 28 Digital Vision,7 28 Rederi Transatlantic,7 28 Scribona,7 Lundbergsföretagen,0 2 Beijer Electronics,5 BioInvent International, Borås Wäfveri, MultiQ, 6 Doro,26 7 Hemtex,2 8 Carnegie,7 8 Expanda,7 8 Hakon Invest,7 8 JC,7 8 Nefab,7 8 Pergo,7 8 Xano,7 5 Capio,07 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2006

Folksams Jämställdhetsindex 2006 Folksams Jämställdhetsindex 2006 Varför är mer än åtta av tio styrelseledamöter män? I den nya rapporten Folksams Jämställdhetsindex 2006 granskar och jämför vi för tredje året i rad jämställdheten i samtliga

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 31,5 1 Byggmax Group AB 27 2 Wallenstam AB 26 3 Fabege AB 25,5 4 Swedish Match AB 25 5 Svenska

Läs mer

Kanton. Bästa delårsrapport 2009. Poängordning. Totalt alla bolag Antal poäng Placering Totalt alla bolag Antal poäng Placering

Kanton. Bästa delårsrapport 2009. Poängordning. Totalt alla bolag Antal poäng Placering Totalt alla bolag Antal poäng Placering Kanton Bästa delårsrapport 2009 Poängordning Totalt alla bolag Antal poäng Placering Totalt alla bolag Antal poäng Placering Hemtex 17 1 Intellecta 17 1 Wallenstam 17 1 Mekonomen 16,5 4 Proact 16 5 Venue

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2007

Folksams Jämställdhetsindex 2007 Folksams Jämställdhetsindex 2007 Folksams Jämställdhetsindex 2007 Carina Lundberg Chef, extern bolagsstyrning Förord Kvinnor i näringslivet har varit en het fråga i den svenska debatten i många år nu.

Läs mer

Samtliga listor (i bokstavsordning)

Samtliga listor (i bokstavsordning) Bästa finansiella information på webbplats 2009 Samtliga listor (i bokstavsordning) Företag Poäng Webb Placering Aarhus Karlshamn 13,5 92 Academedia 11 131 Acando 7 200 Acap Invest 9,5 159 A-com 6,5 212

Läs mer

Årets börsbolag 2007, alfabetiskt

Årets börsbolag 2007, alfabetiskt Kanton Årets börsbolag 2007, alfabetiskt 3L System 0 11 33,5 44,5 AarhusKarlshamn AB 11 16 26,5 53,5 AcadeMedia AB 12 17 27,5 56,5 Acando AB 2 16 31 49 ACAP Invest AB 7 15 31 53 A-Com AB 11 15 28,5 54,5

Läs mer

Folksams Hälsoindex 2006

Folksams Hälsoindex 2006 Folksams Hälsoindex 2006 Privat sektor Börsföretagen Förord För andra året i rad presenterar Folksam Hälsoindex för privat sektor, en kartläggning och betygsättning av sjukfrånvaron i totalt 227 börsbolag.

Läs mer

Årets hållbarhetsbolag 2005

Årets hållbarhetsbolag 2005 Folksam Årets hållbarhetsbolag 2005 Sammanställningen av Årets hållbarhetsbolag 2005 är Folksams översikt över hur väl de börsnoterade bolagen på Stockholmsbörsens A- och O-lista lyckats avseende sjuktal,

Läs mer

EUBkommissionens)direktivutkast: Exkluderar)småföretag,)antal 68 67 1 Gäller)därmed)följande)antal)företag 193 184 9

EUBkommissionens)direktivutkast: Exkluderar)småföretag,)antal 68 67 1 Gäller)därmed)följande)antal)företag 193 184 9 Sammanfattning)av)kvinnoandelarna,)procent 15#06#11 15#01#02 Förändring Populationen:)totalt)antal)företag 261 251 10 Inkl)de)VD)som)i)dag)sitter)i)styrelserna Proc Proc Proc.enheter Stämmovalda 29,0 25,6

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2004

Folksams Jämställdhetsindex 2004 Folksams Jämställdhetsindex 2004 2004-06-15 1 Förord Den kvinnliga representationen i svenska börsföretag är i genomsnitt bara 13,5 procent i styrelserna och 9,5 procent i ledningsgrupperna. Av totalt

Läs mer

Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher

Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher Index för ansvarsfullt företagande 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2008

Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2008 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2008 S9303 08-11 Förord Ansvarsfullt företagande går ut på att ett bolag tar miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar för konsekvenserna av sin verksamhet.

Läs mer

Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor. Börsföretagen 2005-10-11

Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor. Börsföretagen 2005-10-11 Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor Börsföretagen 2005-10-11 Förord De höga sjuktalen och antalet långtidssjukskrivna är Sveriges mest akuta folkhälsoproblem. Genom Folksams Hälsoindex vill vi bidra

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webb 2015

Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 46 1 Byggmax Group AB 35 2 Wallenstam, AB 32 2 Fabege AB 31 4 Clas Ohlson AB 30 5 Kungsleden AB 30 5

Läs mer

INLÖSEN OCH ÅTERKÖP 1996-2013

INLÖSEN OCH ÅTERKÖP 1996-2013 INLÖSEN OCH ÅTERKÖP 1996-2013 2013 Betsson 94,7% 5,3% 9,46 kr 2013-05-17 1:2 Björn Borg 92% 8% 3 kr 2013-04-25 1:2 Cherry 67% 33% 11,20 kr 2013-05-16 1:2 Enea 93,1% 6,9% 3 kr 2013-06-28 1:2 HiQ International

Läs mer

Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher

Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher Index för ansvarsfullt företagande 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

Aktie EX-Datum Utbetalningsdag Utdelning Valuta Lucara Diamond Corp ,1703 SEK Axfood AB SEK Nordea

Aktie EX-Datum Utbetalningsdag Utdelning Valuta Lucara Diamond Corp ,1703 SEK Axfood AB SEK Nordea Aktie EX-Datum Utbetalningsdag Utdelning Valuta Lucara Diamond Corp 2017-03-16 2017-03-30 0,1703 SEK Axfood AB 2017-03-16 2017-03-22 6 SEK Nordea Bank AB 2017-03-17 2017-03-27 6,14 SEK Avanza Bank Holding

Läs mer

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 En del av påverkansarbetet är att rösta på bolagsstämmor. När vi utövar vår rösträtt sätter vi fondandelsägarnas bästa intresse först. Vi skickar även brev till

Läs mer

Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher, korruption

Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher, korruption Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher, korruption Index för ansvarsfullt företagande 2011 Carina Lundberg

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Index för ansvarsfullt företagande 2013

Index för ansvarsfullt företagande 2013 Index för ansvarsfullt företagande 2013 Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbrancher, korruption Carina Lundberg

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Deltagande i årsstämmor och valberedningar kalenderåret 2012

Deltagande i årsstämmor och valberedningar kalenderåret 2012 Deltagande i årsstämmor och valberedningar kalenderåret 2012 Företag Datum Kommentar WeSC 23 januari Extrastämma gällande incitamentsprogram. Bolaget ändrade programmet på flera punkter efter dialog med

Läs mer

57% VILL DU OCKSÅ BLI EN VINNARE? BÖRS-SM ÄR ETT ROLIGT SÄTT ATT FÖRBÄTTRA AVKASTNINGEN PÅ MITT SPARANDE!

57% VILL DU OCKSÅ BLI EN VINNARE? BÖRS-SM ÄR ETT ROLIGT SÄTT ATT FÖRBÄTTRA AVKASTNINGEN PÅ MITT SPARANDE! 57% ÖKADE FÖRRA ÅRETS TÄVLINGSPORTFÖLJER I SNITT. BÖRS-SM ÄR ETT ROLIGT SÄTT ATT FÖRBÄTTRA AVKASTNINGEN PÅ MITT SPARANDE! VILL DU OCKSÅ BLI EN VINNARE? För 24:e året arrangeras Börs-SM aktietävlingen där

Läs mer

Aktieinformation 2006

Aktieinformation 2006 Aktieinformation 2006 Här har vi samlat information om uppköp, emissioner samt förändringar i bolag noterade på Stockholmsbörsen ( A- och O-listan samt Nordiska listan ) under 2006. Dessutom finns det

Läs mer

AP2 index över kvinnorepresentation i börsbolagens styrelser och ledningar

AP2 index över kvinnorepresentation i börsbolagens styrelser och ledningar AP2 index över kvinnorepresentation i börsbolagens styrelser och ledningar En studie genomförd av Nordic Investor Services 27 maj 2005 Maj 2005 1 Agenda Bakgrund Initiativ Mätobjekt Slutsatser 2 Bakgrund

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Deklarationskurser. Aktier m m. 2001 års taxering. A-listan. För uppgift om utdelning på utländsk aktie hänvisas till depåbank.

Deklarationskurser. Aktier m m. 2001 års taxering. A-listan. För uppgift om utdelning på utländsk aktie hänvisas till depåbank. Deklarationskurser 2001 Aktier m m 2001 års taxering Information om kurser på räntebärande värdepapper kan erhållas hos banker och värdepappersbolag RIKSSKATTEVERKET Utgiven i samarbete med Svenska Fondhandlareföreningen,

Läs mer

Riskpremien för den svenska aktiemarknaden

Riskpremien för den svenska aktiemarknaden Uppsala Universitet Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats Våren 2005 Riskpremien för den svenska aktiemarknaden En studie av en framåtblickande riskpremie i CAPM Författare Björn Ahlgren Mikael

Läs mer

Svenska företag allt bättre i sin digitala kommunikation

Svenska företag allt bättre i sin digitala kommunikation PRESSMEDDELANDE Svenska företag allt bättre i sin digitala kommunikation Årets svenska upplaga av Webranking by Comprend visar att de 100 största företagen har förbättrat sin kommunikation med kapitalmarknad

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Startdatum: 2013-03-15 kl 17:30 Avslutsdag: 2013-11-29 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt aktier kronor kurs 15/3 kurs19/4 värde Anders Thörnberg

Läs mer

Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen

Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen www.wombri.se Women's Business Research Institute www.wombri.se Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen Women s Business

Läs mer

Sammanfattning av kvinnoandelarna Procent Populationen: samtliga 251 företag

Sammanfattning av kvinnoandelarna Procent Populationen: samtliga 251 företag SIS Ägarservice AB 2015 Sammanfattning av kvinnoandelarna Procent Populationen: samtliga 251 företag 2015-01- 02 Inkl de VD som i dag sitter i styrelserna Stämmovalda 25,6 Valda av anställda 29,6 Alla

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2012

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2012 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2012 Startdatum: 2013-03-15 kl 17:30 Avslutsdag: 2013-11-29 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt aktier kronor kurs 15/3 kurs 26/3 värde Anders

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Startdatum: 2013-03-15 kl 17:30 Avslutsdag: 2013-11-29 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt aktier kronor kurs 15/3 kurs 5/4 värde Anders Thörnberg

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Startdatum: 2013-03-15 kl 17:30 Avslutsdag: 2013-11-29 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt aktier kronor kurs 15/3 kurs19/4 värde Anders Thörnberg

Läs mer

Nya belöningsprogram 2005

Nya belöningsprogram 2005 Nya belöningsprogram 2005 En kartläggning av hur bolagen på börsens A- och O-lista uppfyller Folksams checklista för belöningsprogram. 2005-08-01 Bakgrund Som institutionell placerare på aktiemarknaden

Läs mer

Utveckling till Placering Namn 30 december 1 Magnus Österlin 1 137,1% 2 Liselotte Carlsson 3 101,9% 3 Anja Greiff 2 94,6% 4 Annelii Persson 3 84,3%

Utveckling till Placering Namn 30 december 1 Magnus Österlin 1 137,1% 2 Liselotte Carlsson 3 101,9% 3 Anja Greiff 2 94,6% 4 Annelii Persson 3 84,3% Placering Namn Utveckling till 30 december 1 Magnus Österlin 1 137,1% Autoliv 10,5% Probi 334,5% Haldex 66,4% 2 Liselotte Carlsson 3 101,9% Hexatronic Group 88,8% Lammhults Design Group 24,2% 3 Anja Greiff

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering 1 koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering Folksam kapitalförvaltning Rapport 2005:2 Folksams Klimatindex

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

M I D C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

M I D C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 22 M I D C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden AarhusKarlshamn Active Biotech Addtech

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 25 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden LARGE CAP: ABB Alfa Laval

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2011 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier som baseras på

Läs mer

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering Folksam kapitalförvaltning Rapport 2005:2 Folksams Klimatindex Hur

Läs mer

Folksams Optionsrapport 2007. Carina Lundberg Markow, chef för Extern Bolagsstyrning

Folksams Optionsrapport 2007. Carina Lundberg Markow, chef för Extern Bolagsstyrning optioner, ersättning, belöningsprogram, lön, motivation, aktier, checklista, information, mervärde, kompetens, ersättningsprogram, konvertibler, värde för aktieägarna Folksams Optionsrapport 2007 Carina

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Företag Datum Tid rs/extra Obducat Aktiebolag (publ) Obducat Aktiebolag (publ) LightLab Sweden AB (publ) ChronTech Pharma AB (publ)

Företag Datum Tid rs/extra Obducat Aktiebolag (publ) Obducat Aktiebolag (publ) LightLab Sweden AB (publ) ChronTech Pharma AB (publ) Företag Datum Tid rs/extra Obducat Aktiebolag (publ) 2011-01-03 10:00 extra stämma Obducat Aktiebolag (publ) 2011-01-03 12:00 extra stämma LightLab Sweden AB (publ) 2011-01-03 17:00 extra bolagsstämma

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Vad är Global Compact?

Vad är Global Compact? Vad är Global Compact? Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos i januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagen att ansluta sig till en global pakt med gemensamma

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Walking the Talk? En rapport om Nasdaq OMX Large Cap Stockholm - företagens hållbarhetskommunikation.

Walking the Talk? En rapport om Nasdaq OMX Large Cap Stockholm - företagens hållbarhetskommunikation. Walking the Talk? En rapport om Nasdaq OMX Large Cap Stockholm - företagens hållbarhetskommunikation. Walking the talk - Bakgrund Mål med forskningsprojektet: Utforska och utvärdera svenska Large Capbolags

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Svenska teknikkoncerners anställda i världen

Svenska teknikkoncerners anställda i världen 2015-10-21 Svenska teknikkoncerners anställda i världen Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda utomlands De senaste åren har svenska teknikkoncerner ökat antalet anställda i länder utanför Sverige.

Läs mer

försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering

försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering koldioxidutsläpp, 1 försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering Folksam kapitalförvaltning Rapport 2004:2 Folksams Klimatindex

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

FÖRORD. Projektet Hållbart värdeskapande. www.hallbartvardeskapande.se

FÖRORD. Projektet Hållbart värdeskapande. www.hallbartvardeskapande.se RAPPORT 2009 FÖRORD Projektet har initierats av en grupp av Sveriges största investerare och ägare för att lyfta fram betydelsen av att företag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, vilket vi ser

Läs mer

Svenska teknikkoncerners anställda i världen

Svenska teknikkoncerners anställda i världen 2014-08-20 Svenska teknikkoncerners anställda i världen Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda utomlands De senaste åren har svenska teknikkoncerner ökat antalet anställda i länder utanför Sverige.

Läs mer

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering Folksam kapitalförvaltning Rapport 2003:2 Folksams Klimatindex Hur

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Deltagande i årsstämmor under kalenderåret 2016

Deltagande i årsstämmor under kalenderåret 2016 Deltagande i årsstämmor under kalenderåret 2016 Företag Datum Kommentar AP4 i valberedningen Dustin 19-jan - Beijer Electronics 28-jan Handelsbanken 16-mar - Oscar Properties 16-mar Swedol 16-mar - Nordea

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 26 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden LARGE CAP: ABB Alfa Laval

Läs mer

försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering

försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering koldioxidutsläpp, 1 försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering Folksam kapitalförvaltning Rapport 2004:2 Folksams Klimatindex

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra?

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? Karin Wimmer Agenda FN:s 17 Globala utvecklingsmål Global Reporting Initiative

Läs mer

AKTIEUPPDELNINGAR 1991 2013 (Lex Asea)

AKTIEUPPDELNINGAR 1991 2013 (Lex Asea) AKTIEUPPDELNINGAR 1991 2013 (Lex Asea) 2013 Accelerator Nordic 86% SPAGO Imaging 14% 27/3 1:52 Accelerator Nordic 39% SyntheticMR 61% 17/10 1:63 Commodity Quest 100% Delta Mineral 0% 19/12 1:1 Interfox

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2009 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Pressmeddelande 2017-02-15 Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Exkluderar småföretag, antal 69 68 67 1

Exkluderar småföretag, antal 69 68 67 1 1 Sammanfattning av kvinnoandelarna 2015-12-31, procent Utskriftsdag 2016-02-03 2015-12-31 2015-06-11 2015-01-02 Förändring Andel kvinnor av nya styrelseplatser via stämmor 34,6 49,5 Juni-dec 2015 Populationen:

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2010 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämningar, energieffektivisering

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämningar, energieffektivisering koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämningar, energieffektivisering Folksams kapitalförvaltning Rapport 2006 Folksams Klimatindex Hur

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true Page 1 of 14 Language: Svenska Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove Webbstudie Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. bc Om Siteimprove Siteimprove förser organisationer och företag i alla storlekar med smarta verktyg för att göra webbplatshantering

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

maj 2014 Aktieutdelningar 2014

maj 2014 Aktieutdelningar 2014 maj 2014 Aktieutdelningar 2014 Innehåll Förord... 2 Sammanfattning... 3 Varför aktieutdelningar?... 4 Prognoser för aktieutdelningar i media.... 5 Stockholmsbörsens utdelningar 2003 2014.... 6 Utdelningar

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer