Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll"

Transkript

1 Guide - intranät 2013 Sida 1 (18) Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Vårt intranät är ett gemensamt arbetsverktyg som används av samtliga förvaltningar. Alla medarbetare ska kunna ta del av information på ett enkelt och användarvänligt sätt. Därför är det viktigt med innehåll som har fokus på problemlösning i användarens vardag. Riktlinjerna i det här dokumentet förklarar vad du som redaktör ska tänka på vid skapande och administrerande av innehåll på intranätet. För hjälp med det praktiska hantverket vid publicering, se Handboken.

2 Sida 2 (18) Innehållsförteckning Intranät är service... 3 Gemensamt och lokalt innehåll... 4 Relevans på intranätet... 5 Kategorisera innehåll... 6 Anpassa medarbetares startsida... 9 Dokumenthantering och länkar Lagring och samarbetsytor Att skapa bra innehåll... 13

3 Sida 3 (18) Intranät är service Även om information från ledning är viktig prioriteras innehåll som användare förväntar sig på intranätet. Utgångspunkten är inte att berätta om en verksamhet utan att hjälpa användaren utifrån dennes behov. Innehållet ska vara utformat på ett användbart sätt, det vill säga: kort formulerat, enkelt språk, kontaktuppgifter, fokus på problemlösning och inkludera användbara länkar och dokument. Exempel: Om en medarbetare använder intranätet för att söka efter information om friskvård letar personen troligtvis efter bland annat vilka förmåner som finns i staden, vem man kontaktar vid frågor och information om eventuell friskvårdstimme. Personen i fråga letar med stor sannolikhet inte efter stadens riktlinjer och bestämmelser vad gäller friskvård. Båda informationstyperna är viktiga, men fokus måste alltid vara på den information som är mest efterfrågad av användaren.

4 Sida 4 (18) Gemensamt och lokalt innehåll Innehåll ska inte dubbleras. Om det finns en sida eller dokument som gäller för hela staden ska detta användas istället för att förvaltningar skapar egna lokala kopior. Det blir missvisande för användaren om det finns både lokala och gemensamma sidor/dokument med liknande innehåll. Exempel: Ovan finns två sidor med snarlikt innehåll, en för Alla förvaltningar och en förvaltningsspecifik. Hur ska medarbetaren från den specifika förvaltningen veta vilken sida hon eller han ska använda sig av? Lokala sidor kan och bör skapas när en förvaltning har egna tillägg, regler och hantering i en fråga. När en lokal sida skapas är det viktigt att länka till gemensam information på intranätet om sådan finns. Medarbetare ska ges tillfälle att se information i ett sammanhang.

5 Sida 5 (18) Relevans på intranätet När medarbetare söker på innehåll i det nya intranätet kommer hon eller han att se olika sidor och dokument beroende på var personen jobbar i staden. Sökresultat presenteras och prioriteras utifrån modellen ovan. Exempel: Om en medarbetare vid Farsta stadsdelsförvaltning söker på ordet skola går sökmotorn igenom alla sidor och dokument på intranätet för att sedan presentera relevanta sidor och dokument. Hur högt upp i söklistan en sida eller dokument kommer beror på tre parametrar. 1. Sidor och dokument som har sökordet skola i titeln är mer relevanta än dem som har ordet i ingressen som i sin tur är mer relevant än sidor och dokument som har ordet i brödtext. 2. Om en sida är stadsövergripande anses den vara mer relevant än en sida från medarbetarens förvaltning. Denna är i sin tur är mer relevant än andra förvaltningars sidor. 3. Sidor är mer relevanta än dokument som i sin tur är mer relevanta än nyheter. Alltså, gemensamma sidor som har ordet skola i rubriken kommer att prioriteras som mest relevanta i detta exempel och hamna högt upp i sökresultat.

6 Sida 6 (18) Kategorisera innehåll Kategorisering av innehåll ska ske på ett för användaren logiskt sätt. Innehåll som finns i olika varianter hos olika förvaltningar ska kategoriseras på ett enhetligt sätt. När du kategoriserar innehåll som nyheter, dokument och sidor kommer du att påverka hur stor relevans de får för olika målgrupper och var de ligger i navigationsmenyn. Kategorisering påverkar också om nyheter visas på medarbetares startsida eller inte. Hur en redaktör kategoriserar innehåll matchas med användares profilinställningar. Förvaltning En sida som exempelvis har lokal information för Arbetsmarknadsförvaltningen ska tilldelas taggen Arbetsmarknadsförvaltningen (fältet Välj förvaltning ). När det görs kommer sidan att bli relevant för medarbetare på arbetsmarknadsförvaltningen, men mindre relevant för medarbetare på exempelvis Norrmalms stadsdelsförvaltning. Sidor som har relevant information för samtliga medarbetare i staden ska tilldelas taggen Alla förvaltningar. Intresseområde och nyheter Med hjälp av intresseområde kan vi påverka hur relevant en sida blir för medarbetare som i sin profil har valt ett specifikt intresseområde, exempelvis Kommunikation (fältet Välj intresseområde ). Intresseområde påverkar initialt främst nyheter och ska användas för att anpassa information till en specifik yrkeskategori. En nyhet med taggarna Trafikkontoret och IT kommer att synas i nyhetslistan på startsidan för alla medarbetare på Trafikkontoret som har valt intresseområdet IT i sin profil. En nyhet som ska nå alla medarbetare på Trafikkontoret ska istället tilldelas kategoriseringen Trafikkontoret och Alla intresseområden. Nedan finns en mini-guide som beskriver vilka nyheter som visas på startsidan för en medarbetare vid som har valt intresseområdet Ekonomi-administration.

7 Sida 7 (18) 1. Alla förvaltningar och alla intresseområden 2. Alla förvaltningar och Ekonomi-administration 3. Alla förvaltningar och andra intresseområden 4. och alla intresseområden 5. och Ekonomiadministration 6. och andra intresseområden 7. Andra förvaltningar och alla intresseområden 8. Andra förvaltningar och Ekonomi-administration 9. Andra förvaltningar och andra intresseområden Nyheten visas på startsidan Chef Om sidor och dokument innehåller information som är speciellt relevant för chefer ska de kategoriseras med Särskilt för chefer. Alla medarbetare kan se informationen, det som händer är att sidan eller dokumentet blir mer relevant för chefer som använder sökmotorn på intranätet. Dessutom har chefer en egen ingång med anpassad information i den nedra delen av startsidan.

8 Sida 8 (18) Ämne När sidor och dokument skapas måste man välja Område, Huvudkategori och Kategori (fältet Ämne ). Val av ämne påverkar vilken plats i navigationsmenyn som innehållet hamnar på. Exempel: Enligt bilden ovan har dokumentet Ansökan om ekonomiskt bistånd placerats under Verksamheter / Socialtjänst / Ekonomiskt stöd. Dokumentet kan hittas här eftersom det har tilldelats följande ämneskategorisering: 1. Område Verksamheter 2. Huvudkategori Socialtjänst 3. Kategori Ekonomiskt stöd För att navigationsmenyn ska visa så relevant resultat som möjligt är det viktigt att vara konsekvent och att alla förvaltningar arbetar efter samma princip vid val av ämne. Det är endast tillåtet att välja ett ämne! Se bilaga 1 för en beskrivning av vilken typ av innehåll som ska ligga var i navigationsstrukturen.

9 Sida 9 (18) Anpassa medarbetares startsida Som redaktör kan du anpassa medarbetares startsidor så att de får relevant information. Beroende på hur du kategoriserar nyheter, puffar, verktyg och chefssidor kommer de att presenteras på olika sätt för olika medarbetargrupper utifrån deras profilinställning. Målet är att skapa målgruppsanpassade startsidor där medarbetare snabbt kan ta del av information som berör dem oavsett om de arbetar med it, administration eller om de är chefer. Rekommenderat just nu är puffar som används för att peka ut information som är extra relevant för medarbetare. Det finns utrymme för fyra puffar med rekommenderat innehåll. Av dessa är två gemensamma för hela staden och två lokala. Puffarna kan antingen riktas till alla användare på en förvaltning ( Alla intresseområden ) eller till dem med ett specifikt intresseområde som Ekonomi-administration eller Kommunikation. Verktyg är genvägar till vanligt använda arbetsverktyg som Serviceportalen, RISK, LISA, lokalbokningar och så vidare. Verktygen skapas redaktionellt och kan målgruppsanpassas med hjälp av intresseområden. Troligtvis behöver en personalchef inte samma verktyg som en medarbetare med intresseområdet IT.

10 Sida 10 (18) Nyheter på startsidan bygger på personalisering där stadsövergripande nyheter och information till specifika förvaltningar ska samsas. När nyheter skapas är det viktigt att fundera på för vilka de är intressanta. Behöver alla på förvaltningen läsa informationen? Alla i hela staden? Är nyheten mest intressant för personer med ett specifikt intresseområde? Genom att kategorisera en nyhet till en förvaltning och välja intresseområdet Alla intresseområden kommer alla medarbetare vid förvaltningen att se nyheten på sin startsida. Om ett specifikt intresseområde, som IT eller Personaladministration, används kommer medarbetare på förvaltningen som har valt intresseområdet i sin profil att se nyheten på startsidan. Även om nyheterna presenteras olika för medarbetare är de sökbara och tillgängliga via nyhetslistan. Nyheter som anses vara stadsövergripande skickas till redaktionsansvariga vid för bedömning och prioritering i relation till andra nyheter. Chefsingången på startsidan ska användas för att underlätta chefers arbete. Genom att kategorisera innehåll med Särskilt för chefer kan en redaktör lyfta fram viktig information som hjälper chefer att hitta relevant information snabbt. Information kan både kategoriseras till alla chefer, chefer på en specifik förvaltning och chefer på en specifik förvaltning med ett visst intresseområde.

11 Sida 11 (18) Dokumenthantering och länkar Det är viktigt att ha ett konsekvent användande av länkar och dokument på intranätet för att skapa igenkänning för användare. Fristående dokument Fristående dokument är i huvudsak olika typer av officiella dokument. Fördelen med dokumenttypen är att man kan länka till dem från flera olika sidor på intranätet samtidigt som de går att söka efter. Följande dokumenttyper ska publiceras som fristående: Blanketter Riktlinjer Styrdokument Relaterade dokument Dokument med tidsbegränsad giltighet som nyhetsbrev, matsedlar, minnesanteckningar och så vidare ska publiceras som relaterade dokument. Dokumenten kan inte hittas direkt i sökresultat som fristående, men det går att hitta dem om de finns relaterade på en sida. Relaterade dokument behöver kopplas till ett sammanhang på en sida för att vara relevanta. Länkar Länkar kan placeras i brödtexten eller som relaterade länkar på sidor. Sträva efter att alltid placera sidor och dokument som relaterade länkar, men om en sida är lång kan det vara bra att placera länkar i sitt sammanhang. Länkarna ska inte finnas direkt i löpande text, utan som en egen indragen rad efter ett stycke, exempelvis: Länk till en sida Länktiteln ska tydligt beskriva vilken information som är länkad.

12 Sida 12 (18) Lagring och samarbetsytor Intranätet är ett arbetsverktyg med information till många användare. Därför är det viktigt att rätt typ av innehåll lagras så att medarbetare enkelt kan ta del av det som faktiskt är relevant i sammanhanget och för personen. Exempel, innehåll på intranätet: - Medarbetarfrågor - Information om upphandling - Styr- och stödinformation - Verksamhetsbeskrivningar Arbetsmaterial och information som berör få medarbetare ska vanligtvis inte läggas upp på intranätet. Exempel, innehåll som inte lagras på intranätet: - Projektdokumentation - Nyhetsbrev - Protokoll från APT Samarbetsytor är utvecklade för att medarbetare i staden ska kunna arbeta tillsammans i projekt och dela information. Istället för att publicera projektrelaterade dokument på intranätet ska de läggas på samarbetsytor där berörda användare kan ta del av dem. För mer information om, hantering och beställning av samarbetsytor: När det gäller nyhetsbrev kan en sida på intranätet skapas vilken beskriver nyhetsbrevet i fråga. Här kan de senaste utgåvorna av brevet bifogas som relaterade länkar, men äldre nyhetsbrev bör finnas på en samarbetsyta.

13 Sida 13 (18) Att skapa bra innehåll Genom att anpassa information och göra den användarvänlig kan vi ge god service till våra medarbetare. Samlad information Det är lättare för medarbetare att hitta om information finns samlad på en och samma sida. Istället för att skapa flera sidor som beskriver olika delar av ett område är det mer logiskt att skapa en sida per område. Sträva efter att minska antalet klick för användaren. Exempel på hur man inte ska göra: Sida 1 - Frågor och svar om Skolwebben Sida 2 - Film om Skolwebben Sida 3 - Om Skolwebben Istället för att skapa, som exemplet ovan, tre sidor som beskriver olika delar av någonting från vår verksamhet ska vi skapa en sida som struktureras med hjälp av mellanrubriker. För redaktören blir det lättare att uppdatera ny information samtidigt som medarbetaren inte behöver gå in på olika sidor för att läsa om samma sak. Exempel på hur man ska göra: Sida - Skolwebben i Stockholms stad Mellanrubrik1 - Om Skolwebben Mellanrubrik2 - Film Mellanrubrik3 - Vanliga frågor och svar Den viktigaste och mest efterfrågade informationen ska presenteras först. Begränsa antalet mellanrubriker till 7-10 för att göra innehållet överskådligt.

14 Sida 14 (18) Strukturera information Sidor på intranätet ska följa ett enhetligt tänk som användare kan känna igen sig i. Även om strukturen kan variera beroende på sidans syfte är det viktigt att innehållet följer en likartad uppbyggnad. Följande modell ska användas vid prioritering av vad som kommer först, respektive sist, på en innehållssida. Notera att alla punkter inte behövs på alla sidor. 1) Bild, om den tillför något i sammanhanget. Förtydligande illustrationer kan även placeras i brödtext. 2) Sammanfattning, inledande text som berättar vad besökaren kan förvänta sig på sidan. 3) Brödtext. 4) Svar på vanliga frågor, kan även placeras direkt efter sammanfattningen om en sidas syfte är att tillhandahålla exempelvis kontaktuppgifter, lathundar, länkar eller liknande. 5) Relaterade dokument och länkar, ska placeras i slutet av en innehållssida om den är kort. Om en sida har flera stycken ska länkarna placeras i sitt sammanhang, i brödtexten. 6) Kontaktuppgifter, om det behövs. 7) Bakgrund och historia, om det behövs.

15 Sida 15 (18) Målgruppsanpassat innehåll För att göra det tydligt för medarbetaren vad en sida handlar om är det viktigt att vara tydlig med budskap för vem en sida är till. Om en sida har innehåll som är riktad till vanliga medarbetare bör den vara utformad annorlunda än om den vänder sig till en specialist. Om en medarbetare söker efter information om lön på intranätet är hon troligtvis intresserad av vad man ska göra vid fel lön, hur man använder LISA-självservice och så vidare. Om en lönehandläggare söker efter information om lön på intranätet letar troligtvis personen efter riktlinjer, viktiga dokument relaterade till lönehandläggning. Innehållets målgruppsanpassning ska tydligt återspeglas i rubrik, ingress och brödtext. Kategoriseringen av sidan ska också återspegla målgruppsanpassningen. Exempel vid val av förvaltning: - En sida som beskriver hur staden arbetar med medarbetarenkäter kategoriseras med Alla förvaltningar. - En sida om Skärholmens språkprogram ska kategoriseras med Skärholmens stadsdelsförvaltning. Exempel vid val av intresseområde: - En sida som ger svar på frågor om lön, vart man vänder sig vid fel lön och information om LISA självservice ska kategoriseras till Alla intresseområden. - En sida vilken beskriver hur vi arbetar med lönefrågor, lönehantering och lönehandläggning ska kategoriseras som Personal-administration.

16 Sida 16 (18) Metadata Innan du skapar en sida eller ett fristående dokument är det viktigt att du funderar över vilka frågor en sida ska ge svar på. Innehåll som finns i olika varianter hos olika förvaltningar ska namnges på ett enhetligt sätt. Handlar sidan som du ska göra om ekonomi? Är målgruppen specialister som behöver ta del av stadens ekonomisystem? Fokusera på att strukturera informationen på ett sätt där medarbetare snabbt och enkelt kan få hjälp med eventuella frågor. Rubriken ska vara kort, koncis och tydligt relatera till sidans innehåll. De ord som en användare förväntas söka på ska placeras först i rubriken för att sidans relevans snabbt ska kunna bedömas. Rubriken ska vara saklig och inte säljande (nyheter är ett undantag). Förkortningar bör undvikas i rubriker Exempel på bra rubriker: Lokala Friskvård och förmåner Kommentar Förvaltningsnamnet ska inte inkluderas i rubriken, även om liknande information finns från flera förvaltningar. Det blir en onödig upprepning eftersom kategorisering syns direkt under rubriken på intranätet. Beslut i Farsta stadsdelsnämnd Skolplattform Stockholm Kundfakturor krav och inkasso En sida med lokala politiska beslut bör inkludera nämndens namn i rubriken. Placera det ord som tydligast beskriver en sidas innehåll först i rubriken. Undvik ettordsrubriker. Genom att använda 1-2 ord som förtydligar, krav och inkasso i detta exempel, blir det enklare för användaren att förstå vilka svar man kan förväntas hitta på sidan.

17 Sida 17 (18) Stadsövergripande Upphandling juridiska frågeställningar Mallar till Officeprogrammen Prislista för ekonomiadministrativa tjänster Friskvård i Stockholms stad Kommentar Undvik att skapa rubriker som blir för övergripande. Förtydliga vilka svar om exempelvis upphandling, eller vilka mallar, besökaren kan förvänta sig hitta på sidan. Stadsövergripande sidor från en specifik förvaltning ska inte ha namn på förvaltning i rubriken. För besökaren är det ofta irrelevant vilken förvaltning som ansvarar för informationen. Använd istället brödtext, eller ingress, för att berätta från vilken förvaltning en stadsövergripande sida är. När det finns central och lokal information om samma fråga, som friskvård, ska den centrala sidan ha en rubrik som förtydligar att den är just central. Flera förvaltningar Bosko itsystem för förskola och skola Verksamhetsupp följning inom social- och äldreomsorg Kommentar En sida som berör flera förvaltningar behöver inte förtydligas genom att respektive förvaltningsnamn skrivs i rubriken. Det blir en onödig upprepning eftersom kategorisering syns direkt under rubriken på intranätet.

18 Sida 18 (18) Ingressen får vara maximalt 250 tecken lång används för att informativt berätta någonting om en sidas innehåll. Det är viktigt att inkludera sökord i ingressen. Exempel på bra ingresser: - Inom Farsta stadsdelsförvaltning erbjuder vi dig som anställd möjligheten att delta i olika aktiviteter med rabatt. Du kan välja mellan badminton, gympa, Itrim, Friskis och Svettis eller stadens bad. - Beskrivning av idrottsförvaltningens organisation, kontaktuppgifter och ansvarsområde. - Information om regler, lagar (exempelvis lagen om offentlig upphandling, LOU) och rutiner kring upphandling. Brödtexten på en sida utgör det huvudsakliga innehållet. Placera alltid viktig information först. Målsättningen är att medarbetaren så snabbt som möjligt ska få svar på sina frågor. Fördjupningar ska placeras längre ner eller sist i brödtexten. Nyckelord ska relatera till en sidas innehåll och används för att säkerställa att medarbetare hittar till sidan. Om du skapar en sida som beskriver stadens företagshälsovård är det inte säkert att medarbetare söker efter just ordet företagshälsovård. Ett nyckelord kan vara synonymer eller sökord som medarbetare kan tänkas använda när de letar efter specifik information. Det är viktigt att inte använda generella nyckelord - de ska tydligt vara kopplade till sidans innehåll. Exempel på nyckelord: En sida vilken handlar om företagshälsovård skulle kunna ha nyckelorden: - Avonova - Previa - Vaccination - Rehabilitering - Företagssköterska Nyckelorden finns längst ned på innehållssidor, under brödtexten. När användare trycker på ett av nyckelorden kommer en sökning på ordet att göras för att kunna hitta liknande relaterad information.

Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare Stockholms Handelskammare Skapa och underhålla innehåll på nya chamber.se Vokabulär Dokumentvy används för att placera innehåll i en innehållstruktur som används för att navigera på sajten. Dokumenttyp

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Snabbguide Infobank beho righet administrato r/redakto r

Snabbguide Infobank beho righet administrato r/redakto r Snabbguide Infobank beho righet administrato r/redakto r Innehåll Inloggning/val av profil Behörighet Administratör Administrationsmodulen Skapa lokal struktur Registrera/redigera användare Skapa användargrupper

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda

Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda Sida 1 (10) 110418 Manual för att skapa nyheter och nyhetsbrev på internwebben samt skicka ut nyhetsbrev till alla anställda Innehåll: Inloggning i Polopoly Om nyheter och nyhetslistor Skapa nyheter Nyhetsbrevens

Läs mer

En introduktion till SLI.SE. April 2015

En introduktion till SLI.SE. April 2015 En introduktion till SLI.SE April 2015 Registrera konto Om du inte ser den här bilden, klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola, får du en lista

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

En introduktion till SLI.SE

En introduktion till SLI.SE En introduktion till SLI.SE Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola,

Läs mer

Aitelluguiden Venture Cup

Aitelluguiden Venture Cup Aitelluguiden Venture Cup Det här är en användarguide för de tävlande i Venture Cup till Aitellus verktyg för mediebevakning. I marginalen hittar du vad som beskrivs i varje stycke. Skapa konto För att

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

ATT SKRIVA FÖR WEBBEN

ATT SKRIVA FÖR WEBBEN ATT SKRIVA FÖR WEBBEN Det kan vara svårt att skriva en text till en hemsida. Här följer en guide som kan hjälpa dig att få till texten. Vi börjar med att skapa en bastext som sedan ligger till grund för

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni Instruk(onsmanual Ale kommun www.ale.se Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni 1 av 23 Kom i gång med Sitevision 3 Redigeringsläget i Sitevision 4 Struktur 5 Skapa en ny

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Nya internwebben. manual i Drupal 2012-03-16. Version 1.9. Ändringar från version 1.8

Nya internwebben. manual i Drupal 2012-03-16. Version 1.9. Ändringar från version 1.8 Nya internwebben manual i Drupal 2012-03-16 Version 1.9 Ändringar från version 1.8 Ny adress för inloggning Administrativ title/title Externa länkar Bildstorlekar Innehåll Inloggning... 4 My workbench...

Läs mer

En guide till Sign On Blankettarkiv

En guide till Sign On Blankettarkiv En guide till Sign On Blankettarkiv www.signon.se/blankettarkiv Sign On Blankettarkiv Sign On Blankettarkiv förser dig med elektroniska blanketter via Internet. En tjänst som gör hela din administration

Läs mer

Medarbetarwebben. Web Service Awards mätning, oktober-november 2014

Medarbetarwebben. Web Service Awards mätning, oktober-november 2014 Medarbetarwebben Web Service Awards mätning, oktober-november 2014 Web Service Award Web Service Index - sammanfattning Men det är stora skillnader inom SLU! Kvinnor är nöjdare än män. Engelsktalande

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Guide för bolagskartan.com

Guide för bolagskartan.com Guide för bolagskartan.com Anvisningar för hur man kommer igång Innehållsförteckning I. Profilinställningar sida 3 1. Logga in sida 4 2. Ändra profil sida 5 3. Informationslänkar sida 6 II. Lägga upp en

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

En liten introduktion till Mediakatalogen

En liten introduktion till Mediakatalogen En liten introduktion till Mediakatalogen Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du

Läs mer

InfoGlue för lättredaktörer

InfoGlue för lättredaktörer 1 InfoGlue för lättredaktörer Gå till www.publicera.gu.se/enkel-inloggning och klicka på Länk till den enkla inloggningen. Alternativt så finns det en inloggningslänk någonstans på den (institutions-)webbplats

Läs mer

Regler och riktlinjer för webbredaktörer

Regler och riktlinjer för webbredaktörer Regler och riktlinjer för webbredaktörer Grundtanken med Haparandas nya webbsida är att skapa en bra upplevelse för användaren. Sidan ska vara informativ och lätt att navigera i, men samtidigt förmedla

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor Wordpresshandledning fördistrikt,lokalavdelningaroch personsidor 1 Index Adminpanel... 5 Användare... 21 BWS Plugins... 15 inlägg... 6 Inlägg skapa och hantera... 7 Kategorier... 7 Inställningar... 14

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Dokumentation för editering av sl.se

Dokumentation för editering av sl.se Version: 1 Datum: 2014-03-24 evry.com Redaktörsdokumentation Redaktörsdokumentation Dokumentation för editering av sl.se Versionshistorik Ändring nr. Ändring datum Förändringar Reviderad av 1 2014-03-24

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad SIDAN 1 Medarbetarenkät 2009 Stockholms stad Högt betyg, tydliga förbättringar Nöjd Medarbetarindex, NMI 62 (2008 NMI 59) Tydlig förbättring av trivsel och hälsa Arbetsmotivation och ansvarstagande högt

Läs mer

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA För coacher, lagföräldrar och informationsansvariga Denna manual är väldigt kortfattad och går bara igenom det mest elementära. För mer information hänvisar vi

Läs mer

Nya www.lu.se liten manual i Drupal 2012-03-07 Version 1.1

Nya www.lu.se liten manual i Drupal 2012-03-07 Version 1.1 Nya www.lu.se liten manual i Drupal 2012-03-07 Version 1.1 Innehåll Inloggning... 3 Beskrivning av översta menyn... 3 Förklaring av Workbench... 3 My content:... 3 Skapa innehåll... 3 My sections... 3

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen.

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen. Vårt webbverktyg Klicka här för att få en kort introduktion av Victoria Sjöström om hur webbplatserna i fub.se fungerar! http://youtu.be/gtjtjz-votk Kognitiv tillgänglighet och utvecklingsstörning Utvecklingsstörning

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Ny startsida i Marknadsplatsen

Ny startsida i Marknadsplatsen Regionservice, område Inköp Ny startsida i Marknadsplatsen Information till dig som är extern kund Akuta kommunala läkemedelsförråd Ny Startsida/Välkomstsida i Marknadsplatsen Marknadsplatsen har fått

Läs mer

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se LATHUND 2014-08-20 1 (12) Webbredaktionen Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se I lathunden refereras till SKL:s riktlinjer för hur vi arbetar med innehåll på skl.se. Den hittar du på http://webbhandboken.sklblogg.se.

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

FRI för föreningar i Sjöbo kommun. Manual i föreningsregistret och stödansökan via webben

FRI för föreningar i Sjöbo kommun. Manual i föreningsregistret och stödansökan via webben FRI för föreningar i Sjöbo kommun Manual i föreningsregistret och stödansökan via webben FRI FÖR FÖRENINGAR I SJÖBO KOMMUN VAD ÄR FRI? FRI är ett administrativt system som används av cirka 60 % av Sveriges

Läs mer

Manual för externa leverantörer Projektportalen investering

Manual för externa leverantörer Projektportalen investering Manual för externa leverantörer Projektportalen investering Manual för externa leverantörer sida 2 av 14 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Välkommen till Projektportalen Investering.... 3 Översikt

Läs mer

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide Nationalencyklopedin Avancerad guide Nationalencyklopedin Våren 2010 Nationalencyklopedins uppdrag är att sprida kunskap, texterna är skrivna av drygt 4 000 experter och bearbetad av redaktionen. På nätet

Läs mer

3. Skapa artiklar. Videoguide. Vad är en artikel? Skapa en standardartikel

3. Skapa artiklar. Videoguide. Vad är en artikel? Skapa en standardartikel Skapa artiklar Artiklar kan ha rubrik, ingress, bild och länkar. Med artiklar förmedlar du ofta informationen på din sajt. En artikel måste läggas till i en sida för att visas. I den här guiden går vi

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 1 Sökmotoroptimering SEO En introduktion för webbredaktörer 2 Agenda Var är vi på väg? Hur fungerar sökmotorer? Hur går det till när jag söker? Hur hänger det

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

webb.uu.se @emiloberg emil.oberg@uadm.uu.se

webb.uu.se @emiloberg emil.oberg@uadm.uu.se webb.uu.se @emiloberg emil.oberg@uadm.uu.se Behovsanalys rätt och fel Uppsala universitet 100+ fristående institutioner/motsv Självstyrt Svårstyrt 6500 anställda + 5000 medarbetare Projektet behövde kickstartas

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Socialförvaltningens administration

Socialförvaltningens administration Socialförvaltningens administration 18 20 januari 2010 Kartlagd process: Intern information Nulägeskarta Orsaksanalys Protokollshantering Nr 1 Identifierat slöseri/spill Kopierar original Orsak Använder

Läs mer

Inloggning. 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp

Inloggning. 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp Inloggning 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp Gör så här: Peka och klicka i rutan nedanför Ange ditt användarnamn och skriv

Läs mer

Skapa mallar för utvecklingssamtal

Skapa mallar för utvecklingssamtal Jan 15 Guide för Administratörer Skapa mallar för utvecklingssamtal Den här guiden beskriver hur du skapar och redigerar mallar för utvecklingssamtal i Unikum. Här beskrivs hur malleditorn används och

Läs mer

Startsidan Här beskriver vi hur du hittar på webbplatsen.

Startsidan Här beskriver vi hur du hittar på webbplatsen. Så fungerar tullverket.se 1 (17) Startsidan Här beskriver vi hur du hittar på webbplatsen. När du kommer till tullverket.se möts du av en startsida. På startsidan ligger en lista med nyheter, kompletterat

Läs mer

Sökfavoriter. Unifaun Online 2015-06-01

Sökfavoriter. Unifaun Online 2015-06-01 Sökfavoriter Unifaun Online 2015-06-01 2 Innehåll 1 Sökfavoriter... 3 1.1 Begrepp... 3 1.2 Symboler och knappar... 3 1.3 Skapa sökfavorit... 4 1.4 Använda sökfavorit... 7 1.5 Ta bort sökfavorit... 8 1.6

Läs mer

Västervik.se Lathund. 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC.

Västervik.se Lathund. 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC. Västervik.se Lathund 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC. Innehåll STARTSIDA 4 Fliken Bildspel 4 Fliken Snabbkommando 4 Fliken Sidfot 4 Flik Sidlistning 5 Flik Sidhuvud 5 Flik Drifthändelser 6 Fliken Innehåll

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Kompetenslyftet ehälsa i primärvården oktober 2011

Kompetenslyftet ehälsa i primärvården oktober 2011 Kompetenslyftet ehälsa i primärvården oktober 2011 Dialogseminarium tema 1: Grundläggande ehälsa Inför dagens seminarium: Fyll i namnet på dig som utvecklingsledare på powerpoint-presentationen under första

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

NYCKELN DIÖS INTRANÄT

NYCKELN DIÖS INTRANÄT NYCKELN DIÖS INTRANÄT I designen av intranätet har fokus varit att hålla information relevant och personlig med en ambition om att all information ska riktas mot målgrupper och alltid finnas tillgänglig

Läs mer

Lathund att skapa och tilldela en LPP

Lathund att skapa och tilldela en LPP Lathund att skapa och tilldela en LPP Här presenteras ett sätt att steg-för-steg ta fram en lokal pedagogisk planering för ett arbetsmoment eller en terminsplanering i ett ämne eller ett ämnesövergripande

Läs mer

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide 31.3.2014/ Quiroz-Schauman & Forslund Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide Skapa en blogg - i korthet!... 2 1 Logga in och beställa en bogg... 2 2 Panel... 3 3 Panel-menyn... 4 4 Inlägg... 4

Läs mer

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring.

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Denna guide vänder sig till dig som kommer köpa kompetens inom webbområdet. Guiden är främst tänkt som en hjälp till dig. Med denna hjälp kan du

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Bildhantering 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Bildhantering 4 Infoga bild 4 Infoga dokument 5 Redigera bilder 7 Anpassa bild själv via bildverktyget 7 Anslagstavlan

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SKRIVREGLER FINNS I FLERA DOKUMENT I det här dokumentet finns våra övergripande riktlinjer för enkelt språk, tilltal samt inkluderande,

Läs mer

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA.

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. Innehåll Introduktion... 2 Title... 2 Huvudrubrik... 2 Underrubriker... 3 Alt-attributet... 3 Fetstil och kursivering... 3 Brödtexten... 4 Meta Description...

Läs mer

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala Svenska läromedel på internet Uppdaterad 19 augusti 2015 Konto Bli medlem Klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Färdig webbplats till din förening. Inget onödigt krångel. Slipp allt onödigt krångel. Med FSY får din förening en färdig webbplats med flera smarta funktioner och med

Läs mer

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity!

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! En guide av Jennifer Erlandsson och Youtube en stor community där du kan titta på och dela med dig av videoklipp. Det är ett utmärkt ställe

Läs mer

chrismor(mer.se TWITTER: chris_mor(mer Webbanalys! &! insikter! Sökmarknadsföring! &! SEO! PPC Annonsering! &! AdWords!

chrismor(mer.se TWITTER: chris_mor(mer Webbanalys! &! insikter! Sökmarknadsföring! &! SEO! PPC Annonsering! &! AdWords! Webbanalys! &! insikter!! Digital strategi! Sökmarknadsföring! &! SEO! Sociala medier! &! content marketing! PPC Annonsering! &! AdWords! chrismor(mer.se TWITTER: chris_mor(mer 1. Sökmotorn Fokusområden

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Användarhandledning för redaktörer. www.fi.se. Dokumenthistorik. Ändrat datum: datum: 1.0 2004-11-20 Första utgåva Lena Lille

Användarhandledning för redaktörer. www.fi.se. Dokumenthistorik. Ändrat datum: datum: 1.0 2004-11-20 Första utgåva Lena Lille Användarhandledning för redaktörer www.fi.se Dokumenthistorik Version: Skapat datum: Ändrat datum: Kommentar: Utarbetad av 1.0 2004-11-20 Första utgåva Lena Lille Innehållsförteckning 1 Inledning... 4

Läs mer

Samarbetsytor i Aurora Umeå universitets intranät

Samarbetsytor i Aurora Umeå universitets intranät Samarbetsytor i Aurora Umeå universitets intranät Vad är Aurora? Aurora är Umeå universitets gemensamma intranät Bas- och fördjupningsinforma;on med användarfokus Nyheter från universitet och fakulteter

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

LATHUND Episerver. Skapa ny sida, bifoga och ladda upp filer

LATHUND Episerver. Skapa ny sida, bifoga och ladda upp filer 1 LATHUND Episerver Skapa ny sida, bifoga och ladda upp filer 2010-09-08 Rev 2011-06-14 Avs intranät och ext pktlösning 2 Logga in För att kunna komma åt din webbplats och redigeringsgränssnittet måste

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Guide till hur du sköter din förenings hemsida. Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev

Guide till hur du sköter din förenings hemsida. Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev Guide till hur du sköter din förenings hemsida Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev 1 Innehåll Guide till hur du sköter din förenings hemsida Innehåll Bakgrund Ett

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring = SEM, Search Engine Marketing Internet användare 06/2012 ca.2,4 miljarder Internetanvändare

Läs mer

Skrivinstruktioner för RA-dokument

Skrivinstruktioner för RA-dokument Skrivinstruktioner för RA-dokument 1 (5) 1.1 Allmänt Detta dokument ska ses som riktlinjer för upprättande och uppdatering av RA-dokument samt mall för de texter som ska skrivas. Ingen dokumentinformation

Läs mer

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg Introduktion till kursbyggarverktyg Contento Svenska AB Hornsgatan 103 117 28 Stocholm Table of Contents KAPITEL 1 Introduktion 2 Begrepp

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB INNEHÅLL NYHETER 2-4 ARTIKLAR 5-7 BANNERS 8-10 SIDOR 11-15 AVDELNINGAR 16-17 MENY 18-20 TIDNINGEN 21-23 MEDARBETARE 24-26 FÖRSTASIDAN 27-28 Sid 2 NYHETER Hantera nyheter För att lägga till nyheter - klicka

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn) Handledningstjänster tillsammans med Farsta och Skarpnäcks SDF Städ i verksamhetslokaler Städ i enskilda hem Konsumentvägledning

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2013-12-03 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Nyhetsbrev Roll: Redaktör Hemsida, Huvudadministratör,Redaktör nyhetsbrev Nyhetsbrevsanmälan För att det ska gå att skapa nyhetsbrev behöver du först skapa

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem.

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem. Vill du ha nya kunder direkt från Google? Det är enkelt! Genom att synas på Google kan de som letar efter det du erbjuder hitta till din e-butik. Här kommer vi ge dig 4 tips om sökmotoroptimering (SEO)

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer