. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ". - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG"

Transkript

1 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor, kemikalier, 'Paberman, C. A., Ing., Katarina Bang. 9, Sö. Sveavägen 108, Va.; r. t. 3540, a. t Olof, Ing.,' Hagag. 54, V(J. Telegrafadr.:»Soeren», - C. G. R., Vanadisvägen 15, Va. Sörensen, S. L., Jur. utr, kand., Marinsekr., Tafiin, Ingeborg, innehafvarinna af Tafiins Handtverkareg.39BIII, C.; a. t.kungsh, Byrå, Klara V. Kyrkog. 3 B, D. 2194: Ta1lins Byr~ för maskinskrifning o. öfver- - Axel & Gjerdrum, Modevaror, kontor sättningar (f. d. Knapelins byrå), Klara Lästmakareg. 27 A, C.; a. t. Brunkeb. V. Kyrkog. 3 B, C.; kontorstid 9:-5; 1 27.'. a. t , r. t ; se annons sid Anna, Rektor, Björngårdsg. 10, Sö. Taifun, Rederiaktieb., Drottningg. 10, C.; - E. F., Ryttmäst., Blasieholrrnitorg' 11 III, a. t , r. t , C.; r. t Take, Mikael, Ing., Björngårdsg. 6, Sö. - Tekla, Sjuksköt:a, H'andtverkareg. 76, C. Takman, J. E., Civilin&".,Rådmansg. 57, Va. - Therese, Skjortsömmra, Prästg. 14, St.; - Milda, Fru, RädmaDt3g. 57II,Va. a. t. Brunkeb I.. Talbot M!!'ttias, Tjänsteman, Narvavägen 16, - A. E. K., Ankefru, Hollandareg. 29 O. g., u.d;. I "Vg,.; r. t I'l"Tn:-i""I" -.-,2"Tiiih;:-:-;-Ie-; ~ - L., Ankefru, f. Frih:a af Ugglas, Blasie- a en-,-' a_n_. _ holmstorg 11,' C.; r. t. 121, a. t _I H. C., Fru, Blrgerjarlsg, 69 A, Va.; a. t. Sörensen, G. F. J., Hand!., St. Nyg. 6, St.; Vasa a. t _1 Ludvig O. L., Godsäg., Rörstrandsg. 40, - & Co, E. (f. d. J. E. Sörensen), Sydfruk- Va.; a. t. Vasa ter O. konserver en gros, agenturer, _2 Uno E. o Notarie, Krukmakareg. 481V, Sö.; Döbelnsg. 40, Va.; a. t. Vasa 2562, a. t. Söder r. t _I Frans Emil, Angfartygsbefälh., Tavastg. - & Son, Symaskiner, Velocipeder o. Tal- 26 A II, Sö. maskiner, St. Nyg. 6, St., a. t. 1371, Tall, J. A., Hamnbyggm. V. Djurgårdsvarf. r. t. Staden 93. vet, bost. Mälarvarfvet, So. Sörensson, P., Krigsarkivarie, Fridhemsg. - P. Chr., Målare, Uplandsg. 41, Va.; a. t. 40 A, C. Vasa Sörlander, H. M., Förste Aktuarie hos K. Tallberg, N. J. F., Handelsagent, Frid- Generalpoststyr., Kungstensg. 48 1V, Va. hemsg. 10 A, C. Sörling, Olof, Artist, Volmaryxkullsg. 15 1I1,- Axel, Professor, Etsningsskolans föress., a. t. Söder stånd., K. Konsthögskolan, Vanadis- - Erik, Konservator, Roslags-Näsby. vägen 31 A, Va... Sörman, G.A., Brädgårdsförm., Odeng.33, Va.; Tallby Hvilohem, äg..ankefru M. afwinklera. t felt, Sundbyberg; r. t. Sundbyb. 125, - (Söhrman), K., Faktor, Observatorieg. a. t. Sundbyb V, Va.. Talle, Oscar Fr., Flaggunderoff. v. Flottan, - J. G. G., HandI. (spec.-, matvaru- O. mejeri. Falkenbergsg. 5, O.Dj. affär), Östermalmsg. 46, Ö. Tamm, P. H. A., Byråing., Västmannag. 691V, - Georg, Hvitvaru-, väfnads- o. trikåaffär, Va. St. Nyg. 21, St, - Anton, Civiling., t. f. Yrkesinspektör i Georg, Köpman, Asög. 113,'SÖ. il distriktet, Urvädersgränd 7, Sö. Sllrman, John, Magasin för engelska och - C. G. C., Direktör, Brunkebergsg. 4, C.; franska varor samt agenturaffär, Re- r. t. 78 ~2... geringsg. 4, C. (firman inneh, af Albert - Gust., Friherre, f. d. Ofverståthållare, O. Charles Challis). Klara Ö. Kyrkog. 8 III, C.; r. t Sörvik, G. J., Fil. kand., Rådmansg. 5" b., O. - E., Frih:a, Bragevägen 12, O.. Slltv,aruindnstri, Aktiebolaget, verkst. - Augusta,.Frih:a, Kommendörsg. 29, O.Dj.;. dir. R. Lennmalm, Kungsholmsg. 2 & 6 r. t (f. d. 2), C.; r. t. 191, a. t Adolf, Fru, Strandvägen 57, O.Dj. --Hazelius, Anna, Fru, Karlavägen 99,:O.Dj.. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. torg 6 t, C.; a. t , r. t. Kungsh Emma, Fru, Birgerjarlsg. 73 & 75, O.; T abacos, Aktieb., i. likvidation, se Aktieb. r. t Tabacos. - Maria, Fru, Birgerjarlsg.24, O. NAVIGATORLOG ~EN Begär offert och illustrerad Katalog U INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM

2 Tamm -Taxeringsnämnderna, 999 Tamm, Th~rese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; Tanas, Ellen, Änkefru), Luntrnakareg. 63, Va. a. t. Osterm , r. t Wahlberg, Sofie, Ankefru, Uplandsg. 18, _ Hugo H:son, Godsäg., Jarlaplan 4 l11, Va.; Va... r. t Wahlberg, A.E. A. K., Ofverstinna,Stureg. _ G., Hofstallmästare, Karlavägen 101 n.b. 8, Ö. Ö.Dj.' Tarschis, E., Grossh-flrma, Manufaktur o. _ Percy H:son, Ingenjör, Eolsg. 2 AV, Sä.; korta varor, Brunkebergstorg- 14, O.; a. t: Söder 3755, r. t r. t. 8613, a. t ; bost. Ostgötag. _ Alfhild, Läkare, Stureparken 2, Ö.; a. t. 10r, Sä.; r. t , a. t Osterm. 4132, r. t M., Köpman, Södermannag. 14, Sä. R. Gison, Löjtn., Kungstensg. 5,.Ö. A. Z., Lärare, Götg. 7Fr, s«_ V. S., Löjtn., Birgerjarlsg. 16, Ö. Tarschys, t S., Direktör, kontor o. bostad _ Hildeg., Musiklär:a, Målar:a, Kungsholms- Handtverkareg: 23 A, O.; beklädnadstorg 61, O.; a. t , r. t. Kungsh, 550. affär Kungsg. 77, O.; a. t _ H. S., Statsråd, Chef för Einunsdeparte- Taube,Mathias,Art~.st,Birgerjarlsg.131A, Va. mentet, Odeng. 5 A, Ö.; a. t , - C. E., Grefve, Ofverste, Kungsh. hamnr. t plan 3, O. _ T. ~hson, -Underlöjtn., Karlavägen 74", - Ella, Grefvinna, Styrmansg. 4 TII, Ö.Dj.; O.Dj.; r. t a. t. Osterm _ Vilh., Underståth., Stureg. 50, Ö.; a. t. Taubner, Knut W., Kamrer, Nytorgsg. 29, Sti: Polisen 66. Tausen, C. Algot, Byråchef i K. Järnv.-styr., _ Anna, Ankefru, Drottningholmsvägen 6, Torsg. 2, O.; a. t. Järnv. 82. O.; r. t Tauson, Axel, Musiker, Hornsg. 73", So.: _ se äfven Tham. a. t. Söder Tammi, Ester, Fru, Tyska Brinken 22, St. - Anna, Änkefru, Byggnadsing., Handtver- Tandkliniker: kareg. 32 IV, O. Maria Tandklinik (leg. tandläkare), Horns- Tauvon, Gerhard, A9.-vokat; bost. Sibylleg. g. 51, Sö.; mottagn. hvard. 10-3, 5 30, Ö.; a. t. Osterrn. 1299; kontor -7; sönd, Vasag. 44, O.; r. t. 8218, a. t Södra Tandkliniken, Urvädersgränd 4 1, - A., Fru, Grefmagnig. 10, Q.Dj. ss., mottagn. hvard. 10-3, 5-8; sönd, - Ida, Fröken, Stureg. 28, Ö ; a. t C. E. 1., f. d. Kapten, Roslagsg. 14; Va. Tandläkareinstitutet, Malmskillnadsg. Gerhard, och Körner, Adolf, Ledamöter 46", O.; se vidare Polikliniker. af Sveriges Advokatsamfund, kontor Tandpolikliniken, S:t Eriksg, 63, O.; Vas ag. 44, O.; kontorstid ; r. t. hvard. 5-1 /2 7 e. m., helgd f. m. 8218, a. t _ se äfven Polikliniker. Tavenius, se Thavenius. Tandläkareinstitutets poliklinik och labora- Taxameterbolag, Rosenbaums Taxameterak- I torier,,malmskillnadsg. 46, l, 2 o. 3 tieb., se Rosenbaums. tr., O. Mottagn.: 9-10 f. m. för tand- Taxeringsdistrikt, se Kalenderafdeln. [1665]. sjukd. o. insättn. af artificiella tänder, e. m. för plombering af tänder. Taxerlllgsnamndernas ordf.: Tandläkaresällskapet, Svenska, se Svenska. l:a distr. assuransdir.j:w.creutz,8vartmang. 24,St. Tangens Gardinfabrik, se Skandiuaviskä ~:a :."visor G. LelJonmarck, Greftureg. 52, G. d d' f b 'k 3:e " öfverste G. F. JL J. Juhlm-Dannfelt,, T ra gal' 111a n en.. Riddareg. 12, O... Tanner, Simone, Fru, Nybrog. 9, Ö.; r. t. 4:e" bankkamrern. Almer, Valhallavägen 6~,o :e I. f. biråchefen F. von Dardel, Tegnersg. Ta'petkompaniet, A. B., Repr. Elof C. Wenn- 6:e" öf~~ri:;. A. wassberg, Roslagsg. 53, Va. sten, Katarinavägen 7, Sö. 7:e " jur..kand. Nils Wassberg, Roslagsg. 57, Va. Tapper, Beda, Modeaffär. MästersamuelsD'. 6,0. S:e auditör ~: Grape, Rlddar"g. 70, 6. D J. 'E A" k f T "d d 2" St 9:e" kammarrattsuot. Knut Kmberg, Vallmg. Tapper, t " n e ru, ra gal' sg,,'; 31, C. a. t lo:e " rådman A. W. Johansson, Odeng. 70, Va. ~ Tardy Marie-Thårese, Fröken Lärarinna i :e banko sekr. C. Törnebladh, Blasieholmsg. franska, Döbelnsg. 9, d;. a. t :e" p~~t~ k..sekr. Jesper Lilliesköld, Braheg. Tarras, J. E. A., Aman., Sit Eriksg. 89, Va.; 5, ~. t , 13:e " ka(j-"h,jsekr.j. C. J. 8eth, Grelmagmg. 16, _ -Sjöcrona, Charlotte, Fru, Lillabältg. 5, 14:e" revisionskommissarie Ch. Stenberg, Bir Ö.Dj... gerj.arlsg. 65 A, V!"... '" Wahlberg Stig Fänrik Sture D' 8 O 15:e v. haradsh. J. E. BJork, Valhallavagen 53,.Q.,..'.',,',' 16:e kanslträdet E. Sundberg, Nybrog. 73, Q. _ Robert, Kassor, Drottnmgg. 92, O. 17:e " direktör C. R. Dickson,Valhallaväg.53, 6. F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. BERIDAREBANSGlATAN

3 1000 Taxeringsnämnderna-Teknisk Kemi. Taxoringsnämndernas ordf. (forts.): Tegelberg, Helge A., Förrådsförv., Valhalla- 18:edistr.krigs,ådet Axel Ekman, Kommendörsg. vägen 103, Va.; r. t :e " m~j~ro'f:'poignant, Styrmansg. 30, O.Dj. Tegelbesparing, A.-B., adr.: Kommandithn. 20:e " dir: C. D. G. Indebetou, Narvavägen 83, laget Burman & CO, Regenngsg. 5, C. O.D/... Tegelin, Annie, Sjuksköt.a o. Sjukgymnast, 21:a " kanslirådet G. Åkerman, Karlavagen 27, O. Strandvägen 7 B O D'J' 22:a " umanuenson E. H. Vallin, Dalag. 41, Va. T" ' T'. t.. 23:e " auktionsdir. B. M. Tengroth,Hornsg.56,Sä. egelstrom, K. O. H., ullvak m., Oster- 24:e " kamre:are Björn Nordvall. Bränkyrkag. långg. 49,. St. 25:e " i~~~n~~nt Hj. Westin,-Bondeg. 66, Bä. Tegeluddens Mek. Verkstad, Värtan; r. t. 26:e " byråchef Carl Olofsson, Tjärhofsg. 11, Sö, Osterm " 27:e " ~yråchefen A. Tonden, Tegnersg. 12, Va. I'egnår, A. C., Direktör, Riddareg. 3~, O.D}. 28.e " ofv~rste C. o;r ~. Rosenblad, Kornmen- _ Elof, Direktör Styrmansg. 19, O.D}. darsg.34,.d}. 29:e " rådman K. G. Harring, Torstensansg. 15, - Torsten, F'l'k l. an., d Re. d af Id rot tsbla-. 15, O Pi.," det, Brunnsg. 4 n.b., C.; r. t. 57 ~6, a. t. 30.e " k~~~3:~~~~, ~'.G. E. Ekstr-öm, Humle. 18~.05; bost. Skeppareg. 8', O.D}.; a. 31:a " byråchefen R. Lindberg' Vikingag. 8, Va. t. Osterm :a " di~~l~~dström, Liljeholmsvägen 4.,Lilje. - Anna, Fru, HÖ!l'alidsg-. 32 CIII, Sö. 33:e " ing. A. G. Carlson, Narvavägen 14, O.Dj. -,L., Fru, S:t Enksg. 30, C. 34:e " sakr. Hans Smedmark, Nybrog. 62, ~Ö. - Mary,Pru,Handtverkareg.41,C.;r.t Taxor: Hamn-, Hyrkusk-, Posto, Rikstelefon-, - Hul.da,.Fröken,.Kassör, Linneg. 80n Ö.g., Sotare-, Stadsbuds- Telegram- se In- O.D;.; a. t. Österm j nehållsregistret.', - Axel, Grossh., Odeng, 19v, Va.; a. t. Teat, Aktiebolaget, Export-Import af Ame , r. t. ~32 6~. rikanska, engelska, irländska o. fran- Es., Grossh., Bll'gerJar~sg. 5, Q... ska varor kontor Skeppareg 26' O D' - J:or, Es., Grossh., Btorg, 57, O.D;., a. t. r. t. 719'35, 71936, a. t '" Öst~r~. ~: , r. t: Afd.-kontor i New York, 42 Broadway. - E~v.,HandelsI.,Horn~~.5~, So., a. t. ~?r94?. Teaterlotteriets Exp., Fredsg. 12, Sthlm 16; - Eller, Konto~.s~hef, Ho~alIdsg. 32C., So. kontorstid Alban K., Ko.pman, Sibylleg. 18, O. 'I'e'abr a rr - E. G. A., Kopman, kontor ~ryggareg. 'Blanche teatern, V. Trädgårdsg., C. 2A, C.; a. t. 5505, r. t. 24a6; bostad Djurgårdsteatern, Lejonslätten, O.Dj. Kungsholmsg. 63 (f. d. 33), C.; a. t:- FOllkketstteateör.,tBarnhusg., o. _ 29505, r. t. Kungsh " Fo tea ern, s e<malmstorg, O. H L". d" J k b R l k l Haga-Teatern midt emot Haga grindar (endast - ugo, aiov.-a J. l a o s ea s o a, under som';'aren). 'Drottrtingholmsvägen 11, C. Intima teate;rn, Birgerjarlsg. 27, O. _ C. T. E., Löjtnant, Odeng, 22, Va. Kg!. DramatIska teatern, Nybroplan, O. _ J A Redaktör Västmannag 15III v. Kg!. Teatern, Arsenalsg. 3, G..'".,. Mosebacke Revyteater, Mosebacketorg 13, Bä. uppg., Va.; a. t. Brunksh Nya Alhambra.Teatern, Djurgårdsslätten, O.Dj. - Hanna Sjukgymnast Fru Västmannag., Oscars-teatern, hörnet af Kungsg. och Vasag., o. 15m" TT.' t B k b 4765 Pallas.teatern, hörn. afvalling. o. Västmannag., C. '. v. upp.&:.,r a., a.. run e.. Svenska teatern, Blaetehojmsg, 4A, O. - Uno Vilh., TJanstem. v. Sthlms Gasv., Sodra teatern, Mosebacketo,g, Bä. Tomtebog. 25IV, Va.; a. t. Vasa 1O~04. Vasateatern, Vasag" o. H Id A" k f L' " 80 n " O D'. Viktoriateatern, Tivoli å Djurgården, Ö.Dj. - U a,. n e ru, lnn"g. o. g.,. 'J., 'l'eltterplaner o. biljettpriser, se ; Per. a. t. Österm sonal, se Kalenderafdeln o. I6lj. - & Wilcken Aktieb. kontor Holländareg. Teckningslärarnes Riksförbund, Stockholms- 3 C.; la'gerkälla're Apelbergsg. 52, C. afd., ordf. 'I'eckningslär. J. Ekström, Tehler: E. D., Civiling., Norrtullsg. 53v, Va.~ Sveavägen HOn.b., Va. a. t. Vasa Tecktonius, Direktör, kontor ~äckströmsg. Teichgräber, P., Konditor, Hollähdareg.13, C. 4', C.; a. t , r. t. 6826; bost. Teje, G., Fröken, Brännkyrkag. 115, Sö. Regeringsg. 67, C.; a. t. Brunkeb Teknicia, Karlbergsvägen 71 B, Va. Silfver- Tectus, Manufakturimporten, Manufak putspulver, putsdukar, sämskskinn. tur- och Herrekiperingsarj, en g:mi, Teknik, Ingeniönbyrån, se Ingeniörsbyrån Kungsholmsg. 10 (f. d. 6), C.; a. t. Teknik. Kungsh Telegrafadr.: I>Import-I:I"T-k"';;'~k;';;';K~-'--A-k-t~' "b~l--s--'-l"fi--i' tectus». e..ms.emr,.. le o ag,. pecra r~a Teeling W. Direktör Bragevägen 15 O'j for K~.~l o. Varme~ko~oml, verkat, dn. r. 't. 3q689.',., Ingenjör M. F. ~li~dmg, \onto~ o: la- Tefsky Augusta f. d. Folkskollär:a Vegag boratorium, Regeringsg. 41, C., l. t. 9, Va. I, Telegrafadr. : ))Tekab». A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~~~a~:;';s~~3 -.,

4 ~ Teknisk Tidskrift-Tekniska IT k. k T'd k 'ft I J k b O' 19 Sthl 16 heter, Karlbergsvägen 44, Va.; r. t. e llls l s rl a o sg. m 'l'elegrafadr.:»tekbureau». Annons- o. tidskriftsexp.: 1'. t. 7293, Tekniska Fabriken Barnhygien, se Barn- 8289, 716;.a. t. 6095, hygien, Tekn. Fabriken. Annonsafdelnmgen (Vasag. 42, C.): Oscar _ Fabr. Emil Rådmansg. 43 Va.' r. t. Levin, för Teknisk Tidskrift Nils Ber , a. 't ', gengren, r. t , 20402, 22304, _ Fabriken Fortuna, inneh. C. Lindmark, a. t Bjömgårdsg. 8, Bä. Hufvudred.: Gunnar 'I'isell (träffas Va- Fabriken Fyrtornet, inneh. A. Molin, sag. 42IV: r. t , 20402, 22304, spec.: skocreme, fabrik Greftureg. 24 B, a. t., )... O.; a. t.' 10478, r. t. Osterrn. 1883; Red. for veckoupplagan : Major HJ. Åner, inneh:s bost. s. h. II ; a. t ankn. Jakobsg. 19, C.; r. t. 7293,8289 O. _ Fabriken Gloria, inneh. I. V. Luterkort, 7 16,.. a. t. 60 9~ o Red. for afd. arkitektur: Arkitekt E. G. Davidbagaresg. 9, C. Fabriken Guld, Nya Aktieb., Kontor V. Asplund, r. t Trädgårdsg. 7 C.' Fabrik Uplandsg. Red. för afd. elektroteknik: Ingenjör Ju- 17 Va. " lius Körner, r. t. Brevik 6. Fab~iken Helios, Nybrog. 15 B, O.; a. t. Red. för afd, mekanik: Docent H. F. O. r. t Nor?ström, a. ~. Vasa _ Fabriken Idun (inneh. Fru Mina Hell- Red. for afd. kemi: Docent Evert Nor1m, gren), Högbergsg. 27 A, Bä.; a. t. Sör. t der 63. Red. för afd. bergsvetenskap: Prof. Bror _ Fabriken Jofur Apoteket Lidingö villa- G. ~arkman, 1'. t stad; a. t. o.' r. t. Lid: Red...for a.fd. skeppsbyggnadskonst: Ing. _ Fabriken Komet, E. Sandell, Tunnelg, N. ~. LJun~.zell, r. t. Norr , C.; r. t. 3176, a. t Red. f_~~a~d. :.~g- 0..vattenbyg~nadskon8t: _ Fabriken Kosmos, Götg. 16B, Bö. Byråingenjör NIls L. Bolinder, r. t. _ Fabriken Ledo1in (A. A. Carlsson), ti1lv. Va~a Kamrer o. ~;ssor. O. Akersted~) (träffas af Ledolin-preparater m. fl. tekn. artiklar, Fredmansg. 6 A, ss, 1'. t. 2662, Va:a14t~3) r. t , 2040~, 22304, a. ~. 1317~; Telegra~adr.: llledolin». a't' tid 9'f Kon ors m :. m.- 5 (" e. m. jum-s-augu- FabrIken V Lejonet. Fabl'lk Norrtullag. 61, s2ti 9 f. m.-4 e. m.), lörd. 9 f. m.- Fab~iken Nitor, A.-B., Högbergsg. 11, e. m. Bti. 11_ Fabriken Nordstjemans Nederlag, Norrtullag, 65, Va. ' _ Fabriken Omnium, se Omnium Tekn. Fabriken. _ Fabriken Samariten (inneh. K. A. Helst), Bergsg. 21, C. Fabriken Skandia, Aktiebolaget, se A.-B. _ Tekn. Fabriken Fabr. Skandia. Sture; Greftureg. 49, O.; a. t , r. t. Osterm _ Fabriken Tre Stjärnor. Tillverkn. af hand- o. tvättvål m. m., Björngårdsg. Tekniska Byg'gnadsbyrån Delin & Perslow, l!;ntreprenörfirma för fabriks-, vattenverks- o. brobyggnader, masugnsanläggningar m. m., Sveavägen 31, C.; r. t o , a. t Telegrafadr. : ))Byggbyråll)). TekniskaB yrån, Transportanläggningar, Uppfordringsanordningar, Grufbyggnader, Krossverk, Grufspel, Grufmateriel, Begagnade maskiner o. maskinförnöden- 17, Bä.; a. t _ Fabriken Vega, Inneh, Olander & Berthrand, Safter, Soya, Senap, Kryddor m. m., Stigen 7, Bä.; a. t _ Fabriken Vulcan, Grefg. 37, O.Dj.; a. t Fabriksaktiebol. Göta, Vanadisvägen 43, Va. (verkst, Dir. A. Broman); r. t , a. t. Vasa Tillverkning O. partiförsäljning af såpa, tvålar, kem.-tekniska preparater. Kronpannstenslösning för ångpannor, m. m. - F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.... IfIDAIf ~N A.,AN,, " _. H

5 1002 Tekniska-Telefoukioskel'. Tekniska Fabriks- & Handelaktiebolaget Marin (Dir. K. A. Peterson), Såpa, 1 Telandar ' 2 Theiander' 3 Tellandel' :. tvål, skocreme, tvättpulver, jästmjöl Theianders AutomobIl Import, A B., m, m., kontor o. fabrik Idung. 6, Va.; Generalagenturföl'J)Premier»,6-cyl.lyx_ r. t Telegrafadr.:»Kemima- vagn med. automatisk magnetväxling, rinn. Godsadr.: Norrtulls station. Thulinverkens (T. V.), Landskrona, po- - Firman Industri, Tekniska artiklar o. pulära vagn,»tela» tändstift m. m. verktyg, Drottningg. 57, C.; r. t , Utställning o. kontor Kungsg. 9 & 11, 173 :i5, a. t ~. C.; r. t (Interurb.), 31533, a. t. - Fören. M. S., Postbox 243, Sthlm 1; sekr.: Telegrafadr. :»Motorcar», Ga- Ingenjör Nils Widerberg, 4, Bö.j a. t. Söder Västgötag. rage: Kungstensg , Va.; a. t. Vasa - General Depöten, A.-B., Norrtullsg. 21 III, _2 A. L., Bildhuggare, Va.; a. t. Vasa 41 9'6. a. t. Vasa Rådmansg. 431, Va.; - Högskolan, Drottningg. 95 A, Va. Kans- _3 Ida S. L., Bokför:a, Torgg. 1 D, Tellusliet öppet helgfria dagar kl. 1-3 o. borg, Midsommarkransen. biblioteket månd., onsd., torsd. o. lörd, _1 Axel, Byråchef, Rådmansg. kl. 12-3, tisd. o. fred. kl. 6-8 e. m , O. j r. t. Sekreteraren träffas under tiden sept. _2 Fredr., Direktör för A.-B. Thelanders -maj helgfria månd. o. torsd. kl. 1- Automobil Import, Norrmalmstorg 16IV, 3 e. m., under sommaren helgfria månd. C.; r. t , a. t. Brunkeb kl. 1-3 e. m. Under sommaren äro kansli och bibliotek öppna endast månd. Kontor Kungsg. 9 & 11, C.; r. t , a. t kl _2 Harald, Direktör, bost. Urvädersgränd 11, - Hög~~olans Studentkår: Kårloka~~r: Nya ss; a. t. S?der 446, r. t. Söder 662. Hogskolebyggn~den, Valhal~avagen. O.; _2 F. A., Disp., Asög.102BII, ss; a. t r. t j Radman~g. 61, Va.; r. t. _2 Martin, Disp., Bergsg. 2, C. 7? 33, a.. t Karexp.: vagen, O.; r. t Valhalla- _2 Anna, Fru, Handelsidk:a, Annero, Kungsh, villast, Tekniska Kompaniet, Niklason & Aker _2 Elin, Fru, Folkskollär:a, Scheeleg, 16, C. blom, Brunkebergsg. 9, O.; a. t. 612, _2 Lina, Fru, Urvädersgränd 111, ss., a. t. 613, r. t Engros- o. agentur- Söder affär inom Kemisk-Tekniska branschen. _1 Hilma, Fröken, Stureg. 17III Ö. g., O.; - Nederlaget (Gottfr. Carlsson), S:t Paulsg. a. t. Österm , ss., a. t. 3488, 31933, r. t _2 Karin, Fröken, Braheg. 3, O. - Skolan, Mästersamuelsg ,-- 44, Stockholm 3. _1 J. O., Ing., Volmaryxkullsg. 15'B, BÖ Ludvig, Ing., Blommensberg, LiJjeholmen; a. t. Gröndal _1 Nils, Ing., Danderydsg. 101v, O.;. a. t. Österm _2 R. F., Ing., Hornsg. 146 B, ss., a. t _3 Yngve, Kapten, S:t Eriksplan 41I, Va. _2 G. R., Köpman, Jakobsbergsg. 21, O. _2 Jean K. A., Postexp., Handelsvägen 52, Enskede. _2 O. Å., Vagnmak., Frejg. 23, Va. Tcknolog'ernas HandeIsföreAing u. p. a~, _1 Fanny, Änkefru, Linneg. 80, O.Dj.. Tekniska Högskolan, Valhallavägen, O. _2 Jenny, Ankefru, Narvavägen 24, O.D;.. Teknisk materielo. litteratur, Bok- o. _2 Thore, Öfveringenjör, Inneh. och Chef blankettförlag. Chef: Civiling. G. A. för Firma Svensk Järnkonstruktion, Mårtensson. Expedition: Tekn. Högskolan, Valhall.avägen, O.j r. t Thore 'I'helander, Kungsg. 66II, O.jbost. Drottningholmsvägen 61V, O. Teknologföreningen, Svenska, J akobsg. 19, Sthlm 16; r. t. 716, a. t. 5558, klubbrum o. vaktm.: r. t. 7630, a. t Tela, Fabriksaktinbolaget, Metallfabrik o. Konstsmedja, kontor o. fabrik Ligna, Hornstull, So., a. t NAVIGATORLOGGEN Telefondirektören H. T. Cedergrens uppfostringsfond, Norrlandsg. 12, O. Telefonkiosker: Norr:' I Berzelii park, Brunkebergstorg, Centralplan, Hötorget, Järnvägens Central- Begär offert och iii ustrerad Katalog: INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM

6 ,telefonkiosker-tell. Telefonkiosker (forts.): - Telefonkiosker (forts.): station (Vestibulen, n.a o. sta utg. samt den, Skansen (hufvud: o. Hasselb.s-ing. Yäntsalarna), Kastellholmsbron, Kungs- samt Bragehallen), S}atten (v~d Cirkus), trädgården (vid Hamng., vid Jakobs Aspudden, Enskede, Grondal, Vårtan, St:a kyrka o. vid Strömg.), Nationalmuseum Essingen... vid Skeppsholmsbron Norra Bantorget Telegraf- o. Telefonmannaforbundet, Barn-. Norra Latinlärovel'k~t vid Drottningg.: hus~. 14. m, C. Oxtorget Roslagstorg (parken) Tegel- Telegrafstatloner: backen ', Hufvudstation: Skeppsbron2,Sthlm2(öppen. hela dygnet). Vasastaden : F iii alstationer: oppna hvard. 9-9, sönd.9-'--4. Haga. grindar, Karlbergsvägen (vid Solna- Kungsholmen: Nya.Rådhuset, Scheeleg., G. va "cen o vid Frejg.) Observatori I Norr: Nybrog. 6, 6., Jakobsbergsg.24, G., b', ep an, Järnvägscentralstationen,.C. (alla dagar 8 Odeng. (vid. Dalag., vid Roslagsg. o. f. m.-2; 4-10 e. m.), Vasag. 10, C. (alla vid Valhallavägen), Odenplan, Roslags- dagar 9 f. m.-9 e. m.), tull, S:t Eriksplan, Sveavägen (vid Staden: Riksdagshuset, st: ~ der riksdagstiden). (öppetendast un- Odeng. o. Tid 'I'egnärsg.), Tegneralun- Söder: Södermalmstorg26, ss. den, Vanadislunden vid Döbelnsg. Vasastaden: Norrtullsg. 10, Va. Östermalm: Karlavägen 53, 6. (alla dagar 9 \ Kungsholmen: f. m.-9 e. m.). Drottrtingl,101msvägen (vid Fridhemsg. i 'l'elegraminlämningsställen: väntpavilj'ongen), Eiraplan, Handtverka- Nord. S:t El'iksg. Kompaniet, Hamng., C. 51) C. reg. (vid S:t Eriksg.), Kungsbroplan. 'I'egrierag. 11, Va. (Pappershandeln), Birger- Kungsholmstorg. jarlsg. 90, Va. Östermalm: F~%~nf:.g 6 D.: ss., Hornsg. 52, ss., Hornsg. Engelbrektsg. (vid Engelbrektsplan) En- Styrmansg. 8, O.Dj., Stur~g. 6, 6. kt 'd K l.. ' PoststatlOnen, Enskede VIllastad. gelbre ~g. (VI ar avagen), Grefbron, Slakthuset, Enskede. Humlegarden(vldEngelbrektsg.),Karla- TelegrafstyreIsen, Järntorget 55, Sthlm 2. plan, KarJavägen (vid Artillerig. o. vid -s Hufvudförråd, Järntorset 55 Sthlm 2. Nybrog.), Narvavägen (vid Linneg.), -s Katalogredaktion R;geringsg. 59 lv Nybroplan, Stadion, Storg. (vid St yr- Sthlm 3.', mansg.), Strandvägen (vid Djurgårds- -s Konstruktionsafdelning, Jakobsbergag. bron o. Skeppareg.), Stureg. (vid Karla- 24 IlI Sthlm 3. Tägen o. Tid Humlegårdsg.), Stureplan, -s Revision, Järntorget 55', Sthlm 2. Valhallavägen (vid Stadion o,. vid -s Statistiska afd., Järntorget 78 Il, Sthlm 2. Odeng.), Osterm, Idrottsplats, Oster- -s Trafikbyrå, Järntorgag. 42 Tl, Sthlm 2. malmstorg, Östra Järnvägsstationen. -s Utländska kontrollafdelning, Järntorget Staden: 83 I1, Sthlm 2. Gustaf III:s Staty,.J{ornhamnstorg (vid Telegrafyerkets Distriktsförvaltning.III. Di-. Slussen), Nedre o. OjreMunkbron.Mynt- stnktet, Trafikafdeln., Malmskillnadsg. to~get, Riddarholmshamnen, Vasabron.4~IlI! C ' (vid södra landfästet). - Linjedtetriktsbyrå l 4:e distriktet, J akobs- Söder: bergsg. ~4, '/2 tr., C.. Ad. Fredr, torg, Barnängens koloniträd- - Undef';isnmgsanstalt, Malmskillnadsg. gård, Danvikstull, Folkangag. (vid.. 19B, C.. IV.. Navig.-skolan), Götg. (vid Kat. Bang. - Anke- o. Pupillkassa, Stureg. 60, p. o. vid Ringvägen), Hammarby idrottspl., Telegramb}Tån, Svenska:. Redaktions- Hornsg, (vid Långholmsg., vid Repsla- afdolning, Ann~nsaf~elmng, :S:an~elsgareg. o. vid Ringväg.), Hornstull,Röga- afdelil~ng, N?h~byra,. Kommissions-o- Iidsg. (vid Pålsundsg.), Mosebacketorg, a~deln~ng, Khcbe~Jdelmng och afdel- Ny torget, Saltsjöbanaus station, Stads- mng for Pressurklipp, K!ara V. Kyrkog. gården (vid tullhuset o. vid London- ~2, Sth!m 1., viadukten), Svedenborgsg. (vid Skå- Telenius, Fnth., Skylt- o. glasmalare, Gref~ neg.), Södermalmstorg, Söder Mälar- tureg. 29, O.; ~ost. Gre.fg. 59, O.DJ. strand (vid Varfsg. o. midt för Rag- - K. G., Verkm., Gotg. 3, S~:.. valdstrappor), Södra Bantorget. S:a Tell, L~ander, Kontorschef, Prästgårdag. 42, järnvägsstationen (automaten inomhus) So.; r. t ; ko?t.oret r. t Tantolunden (vid Ringvägen). ' Carl I J., f. d. Maskinist, Kungstensg. 53, Va. Djurgården: Erik S. A., Stat. skrifv., Liseberg, Väst- Allmänna gränd, Bellmansro, Kaptensud- berga, Liljeholmen. FINSPONGS METALLVERKS A.-B. SERIDARESANSfilATAN 17.f ID03

7 1004 TeIl-Tennenbaum. Tell, Carl Gust., v. Värd för Bostadsaktieb. -Tengborg, Anna, Handelsidk:a, Hornsg.42, sö. Holmia, Lindhagensg. 26, C.; a. t.19583; Tengdahl, Knut A., Medlem ~f Försäkringskontorstid 9-10, lörd. 5-6., rådet~ Snäckvägen 62, Appelviken, - Alfred, Kungsholmsg. 36 (f. d. 32), C. Tengelin, Ake, Arkitekt, 8:t Eriksg. 14, östra - Edv., Luntmakareg. 54, Va.;a. t ing. 2 ' / 2 tr., C.;.r. t von Tell, Ingegerd, Fröken, Braheg, 45, O. - Anna, Gymn.vdir., Östermalmsg. 11II t. v., - F. K., Major, Braheg. 45, O. O.Di; r. t. Österm. 788; träffas per - Claes, l:e Postexp., Drottningholmsvägen telef. 7,30-8 f. m., 4,30-5 e. m. 12, 1'h tr., C.; r. t. Kungsh. 73. Tengelins Vågfabrik, inneh.max Matti, Tellander, se Telander.... Handtverkareg. 38,. C. Tellner, C. J., Löjtn., Ostermalmsg. 69, O. Tenger, A., Tobaks-, Pappers- o. Tidn.-affär, 'I'eflns, Försäkringsaktiebolaget, Birger- Skeppsbron 10, St.; a, t. 2576, r. t. jarlsg, 27, C.; r. t. o. a. t. namn anrop: 2124; bost. Skeppsbron loill, \ St.; a. t.»svenska "Veritas». Telegrafadress: ankn, '»Tellus», Se annons å kartans konvolut. - -Karl, Verkm., Sibylleg. 2, O.; bost. Tellusborgs Fastighets A.-B., Torgg. 3, Mid- Islinge villastad, Lidingö. sommarkransen; a. t. Aspudden M., Öfversköt:a, Stockholms hospital, Kon. 'I'empelman, Georg, Grossh., Narvavägen radsberg, C. 7 1V, O.Dj.; kontor Osterlångg. 34, St. Tenggren,..Aug.,.. Lovisero, Högdalsvägen - F. W., Köpman, Dir. för Ak~ieb. Georg 313, Orby, Alfsjö. A. Bastman. Nybrog. 45, O. Tengman, Julia, Lärar:a, Nytorgsg. 24, Sö. Temperator, Isskåpet, se A.-B. Temperator- - Hedvig, Musiklär:a, Volmaryxkullsg. 1, Isskåpet. Sö.; a. t Tempiaren, tidningen, Byrå o. Exp. Drott- - Anna, Än~ilfru, Stureparken 2, O. ningg. 53 II ö. g., C. - E. EJ: E., Ankefru, Nytorgsg. 24), Sö. Templar-Orden, expo för Stockholm, Drott- - M., Ankef/u, Volmaryxkullsg. 1, ~ö.; a. t. ningg. 53 II ö. g., C Templar-Ordens Förlag, expo Drottningg. Tengroth, Knut, Grossh., Mästersamuelsg. 53, C. 67, C.; r. t ; bost. Ynglingag. Templar-Ordens Försäkringsförening, expo 11, Va. G:la Brog. 13 1, C. -s Handskhandel (inneh. Fröken M. W. Templet 325 Linne af T. O., månd, 8 e. m., Tengroth), Drottningg. 66, C. Kocksg. 241, Sö. - B. M., e. O. Hofrättsnot., Auktionsdir., Morgonrodnaden af T. O., 2:a O. 4:e Hornsg. 561, Sö.; r. t sönd. 3 e. m., Kocksg. 24, Sö. - Carl Gust., Tullkontr., Majorsg. 9 A, O. Teneriffamagasinet, Biblioteksg, 5, C. Tengstrand, Helga, Fru, Kafe, Kornhamns- Tengberg, Carl R., Apotekare, Uplandsg. torg 47, Si.; a, t. 1295; bost, Narva- 19 B, Va. -, vägen 161v, O.Dj.. - H. W., Handl. (spec. o. matvaror), Agneg. - Ivar, Försäkringsråd, Kaptensg. 14, o.i». 3, C.; a. t r. F., Kamrer, Narvavägen 161v, o.o; -s Eftr., A.-B., Mejeriaffär, Tuleg. 43, Va.; - Erik, Prakt. läkare, Humlegårdsg. 20II, O. filialer Birgerjarlsg. 95, Va., o. Väst- Under sommaren Badläkare i Hjo. mannag. 38, Va.. Tengström, Clas, Förgyllare o. Glasmästare, Tengblad, Wivan, Cigarraffär, Regeringsg. Linnog. 48, O.Dj.; a. t. 8920, r. t. 91, C.; a. t ' 71941; bost. Sveavägen 30, C.; a. t. - Lotten, Fru, Björngårdsg. 16 B, Sö. Brunkeb A. J., 8komakarmäst., Åsög. 113, Sö.; - Gerda V., Lärar:a, Alviks skola, Kungsa, t. Söder ,. holrna villastad. Tengbom, J., Direktör, Vanadisvägen 18, Va. Tengvall, Magni, Ingenjörsfirma, Regeringsg. - Swante, f. d. Kapten, Greftureg. 69" b. 22, C.; r. t , a. t t. v., O. Tengwall, Gerda, Fru, Västmannag. 15, Va. - Ivar,Professor.Ar~itekt i Byggnadsstyr., - Anna, Sånglär:a Parkg. 18 Al, C. Skeppareg. 58, O.Dj.; r. t , a. t. Tengzelius, J. A., f. d. Kapten, S:t Eriksg ; kontor Kungsträdgårdsg. 10, 15, p. C.; r. t. O. a. t Tenhult-Akerbydal, A.-B., Kungsbroplan 1IV, Tengforp' Oscar, Afdelningschef, Holländare- C.; a. ~' 5210, r. t. 521q, g. 26 B, Va. 'I'enlön, Mana, Mo.deh., Drottnmgg. 85, Va.; - Richard, Grossh. i modevaror. Väster- bost. VaJling. 25, C. Iångg, 69, St., bost. Prästgårdsg. 2 B,.... J. A. K., Ankefru, Birgerjarlsg.,,9 C. Sö. Tennenbaum, M., Köpman, Blasieholmsg.3,C. A.-B. SVENSKA METALL VER KEN ~~an~o~:å~ac:r:";s~d~

8 /,Tenngjuteriet-Tersmeden Tenngjuteriet Mars, Fabrik för alla slags Ternstedt, Gunhild, Fröken, Kassakonbröltenn- o. britanniametallarbeten (spe- lant, Södertörnsvägen 62, Enskede... cialitet tennsoldater), gjutgods af alu- 'I'ernström, Dicke, Fru, Greftureg.. 69 Il, O,; minium o. metall. Kontor, lager o. a. t utställning Fabriksgränd 2, C.; a. t. - H. G. E., Fru, Grefg. 36 lli, Ö.Dj. 9739, r. t Oceana, Fru, Ringvägen 2, Sö. Tennishallar, Centralbadet, Drottningg. 88, - Carin, Fröken, Bankkassör, Greftureg. C," 69 11, Ö.; a. t Tennispaviljong, Ostermalms Idrottsplats, - Kjerstin, Fröken, Greftureg. 69 Il, Ö.; a. t. O.; r. t. 3850, a. t Tennstopet, Källare, St. Vattug. 8, C.; a. t. - Axel, Handl., Valhallavägen 35, O, 7812 o. 5121, r. t. 5980; interurb. r. t. - Edvin, Handl., Valhallavägen 35, O & Roos, Import-, Export- och Agentur- Tenow, :Nore, Fil. kand., Engelbrektsg. 3P, Ö. affär, Fredsg. 9 1, C.; r. t. 6501, 3i 04 _ Chr. 'L., Generaldir., Norrlandsg. 20, C.; , a. t Chefen, Carl Ternr. t Ä.mbetsrum Regeringsg. ström, personligen: r. t Tel. 57 I, C.; r. t adr.»ternos», _ Elna, f. Ros, Skriftställarlnna, Engel- - Anna, Privatsjuksköterska, Västmannag. brektsg. 31 I, Ö., r. t , Va.; a. t. Vasa _ Dage, 'I'jänstem.hos A.-B. Reexport, Engel- - Manne,.Redaktör, Greftureg. 24 A, uppg. brektsg. 31, O.. CI, Ö.. _ Julia, Ankefru, Sibylleg. 61 IV, Ö.; r. t. - John, Sjökapten, Styrmansg. 7 III, Ö.Dj.; r. t Teorell, Herm., Värmekonsulent, Riksdags- - Elna, Skolkökslär.a, Styrmansg., 7 III, huset. Ö.Dj. --'- se äfven Theorell. - Bröderna, firma, Specerihandl., Valballa- Teosofisk Tidskrift, organ för Teofofiska vägen 39, Ö. amfundet i Sverige, red. o. exped. - Axel, Tapetserare o. Dekoratör, Grefg. Ostermalmsg. 75, Ö... r. t , Ö.Dj. Teosoflska Bokförlaget, Ostermalmsg. 75, - Eric, Tapetserare o. Dekoratör, Valling. Ö.; r. t Il ö. g., C.; a. t , r. t. Norr Teosofiska Bokhandeln, Nybrog. 50, Ö.; 300; bost. Täby; a. t. Täby 181. Försäljer o. utlånar teosofisk litteratur - P. J., f. d. Tullv aktm., Heleneborgsg. från Universella Broderskapets Förlag; 15 A, Sb.; a. t. Söder öppen 9-5; a. t Carl (firma Ternström & Roos), bost. _ Centralbyrån (Teos.Samf i Sverige), Oster- Narvavägen 2PI, Ö.Dj.; r. t , malmsg. 75, Ö.; r. t a. t. Osterm _ Samfundet, se Teosofiska Centralbyrån. - se äfven Tärnström. _ Samfundet (Universella Broderskapet 'I'errasit, Nya Aktiebolaget, verkst. dir. John och), Ledare Kathorine Tingley, Ny- Alderin, kontor Norr Mälarstrand 8, C.; brog. 50, Ö.; a. t r. t. o. a. t. Namnanrop:»Murbruks- _ Vägen, intern. tidskrift, under ledn. af fabriken». Fabrik Polhemsg, 1, C.; r. t. Katherine Tingley; expo Nybrog. 50, 9152, a. t Ö. Arg. om 6 illustr. häft. 10 kr. Terserus, Es]dl, Bankdir., Hjorthagsvägen Terberger, Th. A., Fabriksidk., Maria Trapp, 11Il, Ö.Dj. gränd 5, Sö.; bost. Styrmansg. 17,Ö.Dj. - Ellen, Fröken, Sko1förestånd:a, Siby11eg. Termorator. Handels- o. fabriksaktiebolag, 46 o. 48, Ö. Klara V. 'Kyrkog. 21, C.. - E., Grossh., Representant för F. Ahlgrens Ternberg, A. O., Ankefru, Riddareg. 51, Ö. Tekn. Fabrik, Gäfle, bostad o. kontor Dj.; a. t Ringvägen 8, Sö.; r. t. 2260, a. t. Ternbom, Edward, Fanjunk. v. Fortifik., Svea Ingenjörkårs kasern, C. Tersmeden, H., Dir., )3runkebergsg. 9, C. Ternborg, B. M., Fröken, Kontorist, 'I'orsg. bost, Djursholms-Osby. 29v, Va. Elisabeth, Fru, Roslagsg. 15, Va.; a. t. Ternell, H., Fru, Krukmakareg. 46, Sö. Vasa _ A1fred,Prakt.läk., Karlbergsvägen 36A", Eva, Fru, Hjorthagsvägen 15 n. b., Ö.DJ. Va.; 9-10 O. 2-3; r. t. 6711, a. t. - Anna, Fröken, Roslagsg. 15, Va. Vasa Ebba, Fröken, Roslagsg. 15, Va. A., Tjänsteman vid Kungl. boktr., Kruk- - G., Jur. utr. kand., Assessor, Hofslaga-. makareg.46, Sö. reg. 3, C.; a. t , r. t FINSPONGS METALLVERKS A.-B. SERIDARESANSGATAN

9 1006 Tersmeden -Thedin. Tersmedel~, Wilh., Kapten, t. f. I:e Sekr., Ug- Tham, Percy, Gro~~h., Export o. Import gelviksg. 9, (J.; r. t. Österm, 828. af kol, koks, Jam, malm, slagg, me- - A. A., Räntmäst. i K. Statskontoret, taller, byggnadsmaterialier etc., skepps- Valhallavägen 10pv, Va.; r. t ; mäkleri, befraktningar o. speditioner, tjänsterum Birger Jarls torg 16, St.; Drottningg. 2; postbox 139, Sthlm 1. r. t Brädgård, såg o. hyfleri, kontor Dan- Tesch & Co, WHhelm,Grossh"firma,Skeppso viksg. 1, Sö. bron 24, St.; kontorstid 9-7; r. t-a. V. S., Kapten, Narvavägen 8, (J.Dj. 402, 427 o. 8504, a. t ' - A. Wilho V., Kapten, Storg. 48v, (J.Dj.; Tesch, T. An., Ingeniörsfirma, se Ingenjörs- ro t firma T. An. Tesch och annons sid F.R. W., Kapten, KommendörsK. 26 III, (J. Tesdorpf, J., bitr. Direktör hos Lifförsäkr., - C. P. S., Konsul, Jarlaplan 4, Va. Aktieb. Thule, Herserud. - M., Pianolär.a, Ostermalmsg. 11, (J.Dj. Tessing, L. F., Journalist, Klarabergsg. 21, C. - Karl Gust., Sekret., Katarina V. Kyrkog. - Sven J f. d. Lektor, Norrtullsg. 24, Va. 8, Sö.; r. t o - se älven Thessing. - C. S., Tjänsteman, Florag. 8, (J. Tessinsalen, Peder Myndes. backe 6,,Sö.; - Anna Charl., Ankefru, Carlesons Penr. t , a. t sionat, Engelbrektsplan 2, (J. Testors, F., Fabriksaktieb., Norrtullag se äfven Tamm.' & 43, Va.; a. t. 104, r. t Thamsten, G. H., Kapten; Grefmagnig. 17 A, Testrup, Erik, Major, Östermajmsg, 14 A, (J. (J.Dj.; r. t. Österm von Teächler, Emma, Artist, Ankefru, Solg. Thanders, A., Fru, Pappershandelo. tidn.- 17, Aspudden. kontor, 'I'egnörsg, 17, Va.; a: t Antoinette, Konstväfv., Fröken, Solg.:17, Thanderz, Einar, Ing., S:t Panlag. 16 I1, So.; Aspudden. ' a. t. Söder 2541, r. t. Söder Andreas, Studerande, Solg. 17, Aspudden. Thanjpg-, H., Disp., Ringvägen 123, Sö. 'l'extilvarukompaniet, Efterkrafsaffär, post- Tharf', K. E., Generalagent för Sverige för fack 23, Sthlm 8. 'I'elegrafadr.:»Va»Vikingvågen», Torsg./ 27, Va.; a. t. rutertila. j 10839, r. t Textorius, L" Fru,Matvaruaffär,Prästgårdsg. Thaulow, Harald, Konsul, Hjorthagsvägen 2, Sö.. 5 I1l, (J.Dj.; r. t. Osterm Svante 1., Konfekt- o. marmeladfabrik, Thavenius, Annie, Fröken, Greftureg. 38 II",9. Fredmansg. 3 A, Sö. - William, e. o. Notarie, Kammakareg.4, va,. - O., Skådesp., Linneg. 34 1V, (J. - C. A., Rotevaktrn., Torstensonsg. 9, (J.Dj. - Ester, Skådesp:a, Linneg. 34, (J. T!leander, J., Byggm., Surbrunnsg. 16, Va. Thalen, se Talen. - Kristina, Fru, Gossklädersömm:a, Dalag, Thalin, Sofia Wale-, Bageri, Uplandsg. 60, 62 n.b., Va. Va.; bost. Frejg. 38, Va. - J. O., Hofslagare, Hornsg. 83, Sö. - Fr., f. d. Grossh., Storg. 10, (J.Dj.;a. t. - & Lindgren, Hofslageri, Hornsg. 80, Sö L., Inspektionskonst., Polhemsg. 16, C.; - Henric, Jur. utr. kand., Advokatkontor o. a. t bost. Drottningg. 71 AlV, C., kontorstid - Albin, Målarrnäst., Ringvägen 126 B J Sö.; 10-1 /25; r. t. 9300; a. t a. t. Söder J.,. Posttjänstern., Artillerig Ö. g., The Banana Comp. Ä.-B., Norrlandag. 16, O.Dj.. '.. (J' C.;r. t. 7591, a. t':""16788, 28788; te- - Bertha,.Anke.fru, Karlavag~n 82,.DJ. legrafadr.:»bananer», Verkst. dir. Carl Thall, Edvin, FIL ~and., ~tglfv. af..veten- Matthiessen, best, Saltsjö-Storängen, skapen och LIvet, Gotg. 14, So.; a. t.i ; ~-~..;,;.. -: , r. t The Continental Trading Co, A B., Ex' - C. W., Förvaltare, Tanto, Sö. port-import, papper, trävaror, trämassa, - & Carlsson, Kemiska och metallurgiska järnvaror, textilvaror.kolonialvaror m.m., specialiteter, Patent etc., Götg. 14, So.; Sveavägen 31, C.; r. t. namnanrop»conr. t ~; a. t tinentradingu, a. t o Thallin, A. S., Ankefru, Braheg. 21, (J.. Telegrafadr.:»Continentrading». 0.' --.;; ;; Tham, G.W.,Agrono,rn, Kommendörsg.26, - Henry, Civiling., Ostermalmsg, 36, (J.; r. t. Thedenius, Mimmi, Fru, Kammakareg. 50, Va ; kont. Wahrendorffsg. 6, C.; r. t. Thedin, C. A., Assistent v. Sthlms stads bostadsinsp., Birgerjarlsg. 131 AII, Va. - Helenej Fru, Karlavägen 11, O.. -: Emelia, Fröken, Banärg. 23, (J.Dj., - Sigrid, Fru, Kommendörsg. 26, (J. - Emil, Handelsres., Odeng. 56II Ö. g., Va. NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM

10 / The Dunlop -Tliilen The Dunlop Rubber Co. A.-S. Filial, C. E. Theorin, Sofia, Fröken, Östermalm;g. 31, O. Hudson, Riddareg. 12, O. Se annons - Ebba V., Redvsekr., Engclbrektsg.Blvv-, sid. 59. O.; a. t The Eastern 1'rading Company Ltd, Ak - F. G. E., Regeringsg. 95 BIl, C. tiebolag, Birgerja rlsg. 11, C.; r. t. The Oversea Export &; Import Company (linjevälj.) 7956, 7957, 7958, 7980, A B A 1 8 B &; C C Akt' k ' a. t ~ rsena sg.,. le a- Theel,C.G.G.M.A., Postexp., 'I'egnersg.äl, Va. pital 6,000,000, r. t; namnanrop:»over- _ Hj., Professor, Ostermalmsg. 36, O. sea», a:. t 'Ielegramadr.:»Over» - H. G., Ankefru, Karlbergsvägen 72, Va. samt for Importafd.:»Overall». Thege, Edvin, Civiling., Krukmakareg.42, Sö, Theren, Aug., Handl. (spec.-), Västmannag. -.se äfven Täge. \.. ' 41, Va.; bost. s. g. 44. Thegelström, E. G., v. Pastor, Alfsjö gård, Theres' Skomagasin, inneh. Therese Svenson, A.lfsjö.. Drottningg. 58, C.;a. t; 20834; bost. Thegerström, O. K,.Änkefru, Västmannag. Uplandsg. 25, Va. 64, Va. Thermoapparater, A:-B., App. för automatisk Thelander. 'se Telander. reglering af värme, Kungsg. 84, C.; r. t. Thelaus, A. M., Ankefru, Svartensg. 8 A, Sö, 6672, a. t Thelin, Knut, Bokh., Rimbog. 8, O. 'I'hermogene, Gen.vdepöt för Sverige, Firma - Hjalmar, Dir., Svartensg. 12,. Sii.; a. t. Axel Holm, Helsingeg. 9, Va.; a. t. - Söder E., Han dl., Högbergsg. 52, Sö. 'I'hernon, Carl Gust., Fabr., Sibylleg. 26, O.j - K. F. H., Ing., Fredmansg. 6 A., Sö, a. t J. A., nickare, Grefg. 471I1, O.D}. The Schol! Manufacturing Co A.-B., kontor - Sofia, Ankefru, Västerlångg. 57, St. o. lager Biblioteksg. 6 & 8, C.; r. t. Thel!, Frans, Tjänsteman, Agneg. 12, C.; a. t , a. t Thessing, 1., Polisman, Linneg. 60, O.Dj.; Thellmod & Co, A.-B., Kuvertaffär en gros, a. t. Osterm Hornsg. 89, Sti.; r. t Telegraf- - se äfven Tessing. adr.:»thellmod e. Thestrup, Ernst, Kol, Jam, oljor, kemi- Thellmod, Emil, Direktör, Hornsg. 89, Sö.; kalier, Arsenalsg.. 14, C.; r. t , r. t a. t ;.telegramadr.:»Thestrup». Themptander, S., Advokat, Eriksbergsg.12A, Thibel!, Emma, Ankefru, Döbelsg. 19, Va. O.; r. t. 9372; kontor Drottningg. 17, Thiel, Ernest, Bankdir., Blockhusudden, C. Se Wallins, O., Advokatbyrå. Sthlm ,Frida, Fru, Frejg. 7 11, Va.; r. t Olof, Bankir, Villa Kust1n, Kaknäs, O.D}.; - Thekla, Fröken, Eriksbergsg. 12 A, O.; r. t ' I r. t & Co, Bankirfirma, Wahrendorffsg. 6 1V, ---:-H., Generaltul!dir., Drottningg. 114'1, Va.; C.; r. t , o , a. t. r. t Thenberg & Kinde, Mäklarefirma, Malm- - S., Civiling., S:t Eriksg. 13, C. torgsg. 2, C.; a. t. 715, 716, 717 o. - A., Fru, Florag. 2, O.,799, r. t. 1027, 1047, Börs- - Arthur, Grossh., f. d. Generalkommissarie, telefoner a. t. 2539, r. t Tele- Villag. 10, O.. grafadr.:»bergkind».. - Alvar, Styrmansg. 19,0.D}.; r. t. 7033B. Theoander, R, Fru, Stureg. 11, (J. Thielert, Max, Köpman, Kronobergsg. 7 r, Theodoridis & Co, Import O. export af alla C.; a. t sorters svamp O. sämskskinn i alla Thiger, G., Brandman, Skeppareg. 39, O.D).; storlekar O. kvaliteter, Oxtorgsg, 16 1, a. t C.; a. t , r. t. 2426; telegraf- Thiis, Carl...Civiling., Skeppareg. 29, O.D}.; adr.: Theodoridis. a. t. Osterm 'l'heorell, Anna, Fröken, Greftureg. 24 A, O.; - F. S., Fröken, Grefg. 65, O.Di r. t Thilander, A. J.} Model!snick., Scheeleg. 11,.:...-Julia,FrÖken,Greftureg.24A,0.;r.t C.; a. t Hugo G. Th., Ing., Konstruktionsbyrå - H., Redaktör, Majorsg. 12, O. för centraluppvärmning, vatten- o. von Thile, H. K. E. G., Köpman, RenstjerafIoppsledningar m. m.;. kontor Sköl- nasg. 14, Sö. dungag. 4, kv. Lärkan, O.; r. t. 2158, 'I'hilen, Anton, Järnv.-tjänsteman, Kungs- 8648, a. t. 5282; bost, s. h., r. t holmsg. 46 (f. d. 38), C.; a. t. Kungsh. se äfven Te orell FINSPONGS METALLVERKS A.-'B. SIlRIDAR.SANSfilATAN /

11 1008 Thilstedt-Thordeman; Thilstedt, I., Barnm., Tavastg. SOn, Sti.; a. t.ithollander, Jenny;Justit.ierådinna, Lilljans plan 5 1V, O.; a. t. Osterm Thim, Ellen, Fru, Tjänstem.. i Allm, Lif- - se äfven Tholander o. Tolander., förs.-bol., Braheg. 39 1V, O. Thomreus, Andrea, Lärar:a, Uplandsg.19BIII, - Ellen, Fru, Urmak. o. urhandl., Norr- Va.; a. t. Vasa tullsg. 11, Va. - E. G. B., Sjökapten, Högalidsg. 11, Sä. - Maria, Postexp., Kungsholmstorg 3 B, C. Thomanders, A., Eftr. (J. Lindberg), Plåt- - O. Hj., Vaktm., Lundag. 35, Sä. ' slag., Döbelnsg. 52, Va.; a. t ; Thimgren, Bror, Banktjänsteman, Kungs- innehes bost. a. t holmsg. 90 & 94 1 (f. d. 72 B), C. Thomander, Gunhild, Sj uksköt: a, Sabbats- - Johanna, Fru, Badstug. 5, Sä. bergs sjukhus, Va. - Idus, Handelsres., Vintervägen 35, Rå- Thomas, Theodor, Byggnadsing., Karlbasgssunda; r. t. Rås. 191, IL. t. Rås vägen 8I1, Va. - Fritz Hj. 1., Ingenjör, Västmannag. 16 1v, - Amalia, Fru, Greftureg. 24 A, O. Va.; a. t Elisabeth, Fru, Grefg. 16, O.D}., - K. G., Kapten, Blasieholmstorg 9, C. Thomasson, Lilly, Folkskollär:a, Norrtullsg. Thingström, J. R., Pianostämmare, S:t 57 II, Va.; a. t. Vasa Eriksg. 16, C. - Åke, Justitieråd, Florag. 6 III, O.. - se äfven Tingström. - Fredriqne, Änkefru, Danderydsg. 8, O. ThiselI, G: G:son, Civiling., kont, Nybrog. Gerda, Ankefru, Malmskillnadsg. 27, C.;' 36, O.; bost. Linneg. 23, O" a. t , r. t Gust., Dir., Styrmansg. 17 II, O.Dj.; r. t. Ulf Ragnar, Danderydsg. 8, O se äfven Tomason. - Iwan G:son, Direktör, Nybrog. 36 1V, O.; Thomåe, G., Handl., Ringvägen 6, Sä. r. t Ernst, Ingenjör, Norrtullsg. 53, Va. - Wilh., 1[. G:son, Ing., Nybrog. 36, O.; - Sven, 'F;jänsteman, Sot Eriksg. 13, G.; r. t. Osterm a. t ; r. t. Kungsh se äfven Tisell. Thomsen, H. Ch., Fil. lic., Västmannag. Tholander, J. A., Handl., Dalag. 39 1II ö. g., 15, Va. Va. - M. 'I'., Ofverlär., Fredrikshofsg. 7, O.Dj. - Hilda, Inneh. firman Clara Ekström, 'I'homsen, J. Fridtjof, Västerlångg. 27, Jakobsbergsg. 19III, C. St. - G. Å., Litograf, Storg. 48 II, O.Dj.. Thomson, A., Fröken, Sigtunag. 9, Va. - Carl, Kapten v. Flottan, Greftureg. 52, O. - Emmy, Fröken, Sömmerska, Döbelnsg. - C. W., Optisk lnstrum.-makare (firma P. 71, Va.. W. Tholander), St. Nyg. 19, St.; bost, - Marianne, Fröken, Narvavägen 23, O.Dj. Jakobsbergsg. 19III, C. - K. G., Ing., Regeringsg. 82, C. P. W., f. d. Optisk Instrum-mak., Söder- - Hanna, Ankefru, Sigtunag. 9, Va. törns viilast Filip, i firma Alfred Lindberg & Co, - Carl F. L., Preparator (Statsmed. Anstal- kontor Vasag. 48, C.; bost. Uplandsg. ten), Rensg. 3 v, Va. 56, Va. Greta, Slöjdlär:a, Greftureg, 52, O.; a. t. - H., i firma Alfred Lindberg & Co, kon \ tor Vas ag. 48, C.; bost. Sigtunag. 9, Va. - Josephine, Ankefru, Tuleg. 21 III, 'Va. Thonell, A., Fru, Skeppareg.41, O.Dj.; a. t. - se äfven Thollander o. Tolander. ' Tholen, Judit, Cigarraffär, Holländareg.Bd, Thor, Kooperativa Läskedrycksfabrik., Tor- Va. kel-knutssonsg. 20, Sä. - Olof Alg., Ing., Bondeg. 6 1V, So.; a. t. Thor, Hilda J., Fröken, Döbelnsg. 35, Va.; Söder a. t , r. t Tholerus,.i Olga, Änkefru, Valhallaväg. - S. E., Snickare, Lästmakareg. 20, C.; '61, O. bost. Vegag. 12, Va. Tholff, C. L., Byggnadsrit., Åsög. 77III, Sä. - GustafVoulethe, Tapetserare, Greftureg.. Tholin, C. J., Fastighetsäg., Karlbergsvägen 13 A, O.; a. t , Va.; a. t. Vasa se äfven Tor. - Ester, Fotograf, Sibylleg. 32, O. Thorberg, Arvid, Landsorganisationens ordf., - E. J. A., Kamrer, 'l'orgg, 3, Tellusborg. kontor Barnhusg. 16, O.; r. t. 178, - K. G., Kamrer, Karlbergsvägen 9, Va.; a. t a. t. Vasa 1619, r. t. Vasa 855. Thorborg, P. A.} Prakt. läk., Odeng. 361, - Claes Emil, Ledamot af Arbetsrådet, Va.; mottagn o Drottningg. 90, C.; a. t. Brunkeb Thordeman, B. J., Löjtn., Inedalsg. 1, C. A.-B. SVENSKA METALL VERKEN ~~an~o~~~a~t:;';s~d~34~~~

12 Thorelius-Thour. ] 009 Thorelius, Hilmer, Lärare v. Gustaf Vasa Thorsberg, Augusta, Fröken, Hvitvaruaffär, Folkskola, Rörstrandsg. 16, Va. Flemingg. 46, C. Thorell, se Torell... - M. R., f. d. Hand!., Flemingg. 10 n.b., 9. Thorelli, E., Dir., Birgerjarlsg. 68, O.; a. t. Thorselius,..Ada, Fröken, Greftureg.42 Il, Ö.; Vasa r. t. Osterm O., Dir., Holländareg. 20, Va.; a. t Thorsell, se Torssell. - Sven Elof, verkst. Dir. i. Brandf'-bol. Thorsen, G. J., Byggmäst., Rörstrandsg. Tor, Kommendörsg. 28, Ö.; a. t v, Va.; a. t 'I'horön, se 'I'oren. - D. E.,,13yggnadsing., Jungfrug. 45, O.; Thoresen, Ida C., Bildhuggarinna,.A;rsenalsg. a. t. Osterm pu, C.; atelje Riddareg. 7, Ö. Thorslund, Osc. E:. Afd.-chef, Grefg. 48 1V, ~ Harald, Dir., kontor Regeringsg. 30, C.; Ö.Dj.; a. t. Österrn, r. t. o. a. t. 5335; bost. Saltsjöbaden. - Emil, Bankkassör, Ostermalmsg. 86, Ö.; Svea, Fröken, inneh. af Svenska Landt- a. t. Vasa bruk, Blekingeg. 63, Sö.; a. t se äfven 'I'orslund. O., Målarmäst., Blekingeg. 63, Sö. Thorson, Lillie, Fröken, Karlbergsvägen 82v, Thoresson, J. V., Dir., Holländareg. 8 B, C. Va.; r. t Thorgren, A. W., Köpman, Handtverkareg.. - Thore, Varumäkl., Folkungag. 107, Sö,. 38, C.;r. t. Kungsh Thorssell, se 'l'orssell, Thorild, Stina, Fröken, Artillerig. lo Il, Thorssin, Gottfrid, Ingenjör, Karlbergsvägen Ö.D}. 53, Va.; r. t. Vasa 507. Thorin, Hedvig, Fru.Folkskollär.a.Scheeleg. Thorsson, A., Fru, Valhallavägen 97, Va.;. 16, C. a. t. Vasa Hilma, Fru, Karlbergsvägen 7, Va.; a. t. - Elna, Fröken, Västmannag Ö. g., Va.; a.t. Vasa Louise, Fru, Bosättn.- O. Lysoljeaffär, - Julia, Fröken, Skeppareg. 12, Ö.Dj.; a. t. Tomtebog. 9 A, Va.; a. t Osterm C. E., Tjärhofsg. 34, ss. - R., Galanteri- O. Leksaksaffärer, Hamng, Thorlings Bleck- O. plåtslageri, inneh. F. 34, C., Humlegårdsg. 20, Ö.; bost. L. Forsberg, Jungfrug. 35, Ö. Humlegårdsg. 2 m, Ö. 'I'horling, Alfr., eftr., Målerifirma, inneh. - John, Kassör v. Bergsunds Mek. Verkst., Arnold Andersson, Rimbog. 8, Ö.; a. Hornsg. 148 A, SÖ. t F. W.. f. Statsråd, Brunkebergstorg C. G., Speceri- O. Matvaruaffär, Väst man- 12, C.. nag.7j, Va.; a.,t Thorstenson, Harry, Direktör, kontor Ny- - Emma, Ankefru, Flemingg. 53 A, C. brog. 26, Ö.; bost. Roslagsg, 9, Va. Thorman, Eva, Fröken, Upsalag. 15 Il, Va.; - Eva, Fru, Nybrog. 26, O. r. t Allan, Ingenjör, Kottlavägen, Skärsätra; - L, Fröken, Upsalag. 15 m ö. g., Va. r. t. Skärsätra H. O. M., Fröknar, Upsalag. 15 u, Va.; - John, Järnhandel, Drottningg. 8, C.; bost. r. t Strandvägen 41 u, Ö.Dj. - Karl, Tobaksaffär, G:la Brog.13, C.; bost. - Emilia, Lärar-a, (Stärbh.), Karlavsgen 36, Valling. ::;2, C. Ö.; a. t. Osterm. 4041, r. t. Osterm. Thormarck,.A. G., Fröken, Kommendörsg v, Ö. - Gunnar, Statskommiss. O. Byråchef i K. Thornberg, John, Ingenjör, Rådmansg. 52, Statskont., Karlavägen 36, Ö... Va.; r. t. Vasa A. J. G., Verkm., Alviksvägen51, Appel- - T.. W., f: d., Tapetser., Helgag. lpv, Sö. viken.,. - Laura, Ankefru, Klevegränd 5, Sö. - H. A., Ankefru, Styrmansg. 12, Ö.Dj. - se äfven Tornberg.. - se äfven Torstenson. Thornblad, A. F., Målare, Nybrog. 50, Ö. Thorvall, Dagny, Fi!. kand., Rörstrandag. - se äfven Tornblad. 24 Il, Va.(Birkagårdenj ; a. t. Vasa 24 Oo, 'I'hornö, S. G., Teknolog, Döbelnsg. 40, Va.IThorwall. L, Grossh., kontor Braheg. 6, Ö.; Thornfeldt, Maria, Fröken, Nybrog. 55, Ö. r. t ; best, Islinge, Lidingö.. Thornqvist, Ludvig, Kont-chef, Karlavägen - & Co, Etabl. 1900, Kolonialvaror m. m. 1, Ö. en.gros, Brabeg. 6, Ö.; r. t Thornstedt, K. J. G., Dir., Rörstrandsg. 221, Thott, H.. A. W., Prih., Kapten, Riddareg. Va. 21, Ö.Dj. Thors, K. O. S., Civiling, Karlbergsvägen 18, Thour, C. A., Möbelhandl., Klevegränd 1 B, Va.; r. t , a. t Sö.; a. t. Söder FINSPONGS METALLVERKS A.-B BIiRIDARIiSANS(ilATAN tdr.e.skalendern 1921.

13 1010 Thour-Thunborg. Thour & Co, Möblerings A. B., kont. o.jager Thulin, O., Fabrikör, Artillerig. 40, O.Dj. Homsg. 10, ss; r. t. 3110, a. t. 138g5. - P. T:son, Fanjunks re, Tomtebog. 22, Va. Slöjdaffär s. g. 12; a. t Helena, Generalkonsulinna, Skeppsbron -Axel, Polisman, Drottningg. 102, Va. 30, St. Thouren, GotthardR., Tandläk., Laborator - B. N., Ingenjör, verkst. Direktör för i Proteslära o. Tandreglering vid Tand- Akti~b. V. Löwener; bost, Jungfrug, läkareinstitutet, Klarabergsg , C. 45, O.; r. t , a. t. Österm. 2g 19. Träffas efter öfverensk.; 11.. t. 4875, r. t. - G. A., Intend., Bjorthagsvägen 7, O.D}.; r. t Emelie. Sjö,!uist-, Tan<!:läk.,Klarabergag. _ P. G., Ital, Konsul, Skeppsbron 34 III, St. 40, C. Traffas efter ofverensk. per tel.; -s Konditori, inneh. Ernst Pettersson, Up- ~. t , r. t landsg. 37, Va.; a. t ThryslD, S. P., f. d:.po!lskommlss., Volmaryx - Erik, Köpman, Ringvägen 108, Sö.; a. t. kullsg, 6, So. Söder Thudin, Fritiof, Sjuklrymn., Karlbergsvägen -- O. D., Löjtnant, Uplandsg' 22, Va. 86 A, Va.; a. t. Vasa Edvin Mekaniker Kungsholmag 34 (f d Thufvesson, M., Blomsterhandl., Götg. 16 C, 30), C.'... Sö.; bost. s. g. 11III. - M Målarmästare (stärbh) Margareta- O K t Sk 39II1 - -., ap en, eppareg. o. g.". D'" :1.; vägen 100, Enskede; a.., t. Ensk, r. t F Rak- o Frisersalong Svartmang 21 A.,f. d. Kommunalordf., Västmannag. 29 II,.'st. r-,, Va.; r. t.. 13! Gabr.,Regeringsråd,Jurisdr,Sibylleg.40,0. - Th~re, Mllslklarare, Odeng. 8, Va. - J. A., Trädgårdsm., Rosendal, Djurgården. - se afven Tufvesson o. Tuvesson... Thul, W. E., Konfekt i parti o. minut"thuhns, Ch., Eftr., inneh, ~ust. Haglund, kont. O. bost. Karlbergsvigen 84, Va.; Engroslager af Ur & bijouterier, Drotta. t. Vasa 326. ningg. 57, C.; a. t. 5821, r. t Thule, Choklad-, karamell-, konfekt-, saft- Thulin Emelia Änkefru Brännkyrkag 80 o. caeaofabrik, se A. B. Förenade Chok- Sö.; a:. t. Söder > -.ladfa.~tlkern~. L1ft?rsa;,kr.-aktlebolag; kontor - Kungs- _ Hilma, Ankefru, 'I'orsg. 10, C. Nils Olof, Döbelnsg. 67 B, Va. -s, tradgardsg. 14, Sthlm 15, kl Th C t F Ge~erala.~entur /Cederin & Wiklund), un'va. ons a~ce, TU, R" t d ors ran sg. 54, Näckströmag..4, C., kl. 9::-3; ~.t. 29 9!-l,_ Gust, Ad., Herr- o. Damskräddare, Hola. t HJ. Ce~~m~traffas a hufvudkontoret, KUI?gstradga!.dsg. 14, C., kl. _ ländareg. 30, Va'.; a. t. Vasa N. P. Skomakare Styrmansg. 9, O.D '.' E.,":!kl~nd tralfas a General- bost. Grefg. 170\. ö. g., O.Dj. :1, agenturen sakrast kl ,80 f. m. Thunberg, J. E.F., Agronom, Drottningg. Thule, Varulagret, Manufakturvaror, skodon, 67, Va. konfektioiis'artiklar m. m., Landsorts- - Wilhelm, Boktryckerifaktor, Döbelnsg. expedition O. inköpskontor Klavegränd 63/ v, Va.; a. t. Vasa A, Sö.; a. t r. t För- - E.,.Dir. i.~venska Emi.ssionsaktieb., säljn.-iok~)er Tunnelg. 10, C.; a. t. Hjorthagsvägen 15, O.D) , o. Osterlångg. 26 Si.; a. t Mathilda, Fru, Stjärng. 3 A, Va.; a. t. Thulen, Pehr, Musikinstr.-mak., Riddareg. Vasa 86.? , O.Dj.; a. t Emma, Froken, Sveavagen 54, Va. -s H. Pappers o. Importaffär Klarabergsg. - Carl, Hattmak., Barnhusg. 10, c. 29, C.; r. t. Norr 173,' a. t D. J., Klädmik.lare, Birgerjarlsg. 33, (J. _ A., Änkefru, Kammakareg. 46, Va. - M. Th., MöbelsDlck., Observatorieg. 6, Va.; Thulin H. Byggnadsingenjör Margareta. a. t. Vasa vägen' 100, Enskede; a. t.' Ensk Arvid, Posterp., Flemingg. 5 I1I, C.; r. t. _ J. E. O., Byråchef ikontrollstyr., Folk- 173 O~.... ungag. 4~ C, Sö., - Carl, Sjukgymnast, Do~~lnsg. 23, Va..- Folke, Civiling., Sibylleg. 40, O. - Axel, Tillsyningsman, O. Renhållnings-.- Jöns, Dekorationsmal., Margaretavägen stationen, Va. 26, Enskede; tel. Ensk Anders, Tjänsteman, Jungfrug. 3, O. - Ernfrid, verkst, Dir. i Klara Fattigv-styr., - se äfven 'l'unberg. Chef rör De Gamlas Dags Byrå, Hol- Thunborg, Elisabeth, Fru, Björngårdsg.B", ländareg. 4, C. Sö;; a. t. Söder NAVIGATORLOGG,EN Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR STHLM

14 /. Thunborg- Thäng 'I'hunborg, Eveline. Fröken, Björngårdsg.B", Thuresson, S. A., Kapten, Skeppareg, 27III, ss.. a. t. Söder O.D}. - se äfven Tunborg. -,- Th. Ragnar, Villag. 18 & 2.0, O.; r. t. Thune, Einar, Ingenjör, S:t Eriksg. 25 B, C.; 215 ;32. r. t ; kont. r. t. o. a. t. Järnv. Thurin, Nils A., Posttjänstem., Nytorgsg. 3~ ~A~~&' - Robert, Ingenjör, Sveavägen 52, Va. Thuring, K. J., Fiskhandl., Svartensg. 7, Thune, Anna, Fru, Handelsidk:a (möbler o. Sö.. antikvit.), G:la Brog. 21, C. Thurman, A. E. H. A., Privatsekr., Katarina- ' Thunell, se Tunell. vägen 9 B, Sö. Thunfors, C. H., Köpman, Kungsg. 44, C.; Thurne, Martin V., Direktör, Beridarebansg. r. t , C.; r. t , a. t Thunholm, E., A., Dir., Drottningg. 68 n, Thvengström, S., I. o.. :jj:., Fröknar, Grefg. \ C.; a. t , r. t o. i378; 8" b., O.Dj.; a. t. Osterm, bost. Tureborg. r. t. Tureb se äfven 'I'venzström. Thunlund, K., Fotograf, Valhallavägen 113, 'I'hubeck, F. A., Plåtslagare, Timmermansg. Va.; a. t. Vasa , Sö.; a. t Thunman, Maria, Atelje för Konstslöjd, Thyberg, K. P.. Kapten.. Garnisonssjukh., Artillerig. 42 ll, O.Dj.; a. t. Osterm.. Handtverkareg. 25, C John, pens. Kriminalöfverkonst. Villa - Ake,.Fil. stud., Artillerig. 42 li, O.Dj.; Siwertz, Kungsh, villast.; a. t. Ulfsunda a. t. Österm Thunquist, M. O., Fröken, Karlavägen 60, O. Thyden, E. A., Aktiebolag, Drottningg. 16, - Carl Erik, Grossh., Karlavägen 60, O., C.; r. t. 4, 29, 47 o. 64, a. t firma Erik Thunquist (p. p. A. Aspe- - E. A., Direktör, bost. Drottningg. 16 ren); export af hudar & skinn; kontor C.; r. t. 4, a. t ' Hornsg. 64 B, Sö.; a. t , r. t se äfven Tydan. Thunqvist, P. Ch., Fröken, Sömmerska, Sot Thygesen, Johannes, Andre Kanslisekr. i PauIsg. 4, Sö. K. Jordbruksdep., Odeng. 19II, O.; - K. A. E., Tjänsteman, Sköldg. 15, Sö. r. t Simon E., Tjänsteman (Sv. Handelsban- - Rune, Andre Kanslisekr. i K. Jordbruksken), SaltsjöJärla ; a. t. Nacka 11. dep., Odeng. 191I, O.; r. t, I Thunström, P. 4-ug., Direktör, Valhalla- 'I'hyren, Yngve, Tjänstern., Dalag. 23, Va.;. vägen 43 I, O.; a. t. Osterm r. t E. V., Fil. mag., Kungsg. 53 IV, C.; a. t. Thyselius, Thora, Diakonissa, Hornsg.llOn.b., ss; a. t Elfrida, Folkskol!är:a, Södertörnsvägen - Margit, Farm. kand., Greftureg. 24 BI, O. 42, Enskede. Thyseflus, B., Fastighets- och Ut4yr- - K., Fru, Hatt- och mössaffär. Hor;nsg ningsbyrå, försäljer stads- o. Iandt-. 55, Sö.' egendomar, affärer; uthyr våningar - Isabell, Konsulinna, Hagag. 2, Va. affärslokaler, rum, sommarnöjen. Inn('~ - E. A., Köpman, Stureparken 4 n. b., O.; a. t. hafv. fru Beata Thyselius, Grefturee Sr, O. Mottagningstid kl. 10-4; a. t. - A.IbertiJ;!a, Ankefru, Greftureg. 24 A, O. 8939, r. t T. A., Ankefru, Odeng. 94, Va. - Gerda, Fru, Linneg. 80, O.Dj.; a. t Thur, Axel, Tuleg. 2 II, Va. - Sigrid, Fröken, Kamrer, Inedalsg. 15v, C. Thurdin, R., Kommendörkapten, Skeppshol- - Skuldfrid, Fröken, Husmoder, K. F. U. E.. men 8r, O.Dj.; r. t Bergsg. 39, C. ' Thurel!, E., Leksaksfabrik, Träsvarfveriverk- - G. H., Köpman, Karlsviksg. 9, C. stad, Mästersamuelsg. 57!, C.; a. t. - Erik, Skriftställare, Redaktör af Nord. Brunkeb Thuresson & Mörch, Export-Import, Trämassa, Familjeboks nationaluppl., Greftureg, 24 Br, O.; r, t. 3882, a. t trävaror m. m.; Försåkriugsagentur, - se äfven Tyselius. I Villag.. 18 o. 20, 1 ]/2 tr., O.; r. t Thysell, N. S., Pastor, Hornsg, - & Co, Ingenjörsfirma, Stureg, 3 1 ', O.; r. t , Sö.; a. t. 8102, a. t ; Konsult. o. Yattenbyggn.Tacket, inom Väg- - N. A., Skrädderiaffär, a. t Banärg. 6, O.Dj.; - Elis_V., Kapten V. V. K., Civiling. (kon- - se äfven 'I'ysell. sult.), Strandvägen 61 III, O.Dj.; r. t. Thång, H., Fröken, 'Syatelje, Erstag. 30, 73286, a. t. Österm Sö. FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDAREBANSGATAN l

15 1012 Thåren-e-'I'iderman. Thåren, Sixten, Ingenjör, Rådmansg. 78, Va. Tiberg, A. F., Kött o. Fläskaffär, Österm:s - C. G., Uppbördsman, Rådmansg. 78, Va.; saluhall 88 o. 89; r. t. 1797, a. t. 544; a. t , r. t. Vasa 636.' bost. Humlegårdsg. 10, O.; ankn. a. t. Thöldte, P., Körsnär, Runeberzsg. 8, O P., Aktieb., Körsnärsfirma, Hötorget 14, -s, Carl, Eftr., inneh. J. G. Färnlöf, Lax, C., o. Kungsg. 5, C. Fågel, Hummer o. Ostron m. m., Slöjdg. Thörnberg, E. H., Herr, Teguersg. 14III, 7, C.; a. t. 5386, r. t Va. (adr. Bärlund), - J. A., f. d. Läderhandl., Skeppareg. 25, - se äfven Törnberg. O.Dj.; a. t. Osterm Thörnblad, GUR~., f. d. Direktör, Vill ag. Tibloms Blomsteraffär Hornsg. 64 B, so; r. ~ 18 & 20, O.; a. t t. Söder 433, a. t Elsa.Fröken, Kaptensg. 14 1V, O.Dj.; r. Tiblom, Eric, Bellmansg. 22 C, Sö.; a. t. t. Osterm Söder 107, r. t Thor, Löjtnant, Strandvägen 7 B, O.Dj.; Tidaholms Bruks A.-B., Generalagenter r. t , a. t Cronstedt, Kastengren & Co, Birger- - se äfven Törn blad. jarlsg. 6, O.; a. t , t. t Thörnbladh & Cos, F., Elektr. affär, Gref- O tureg. 9, O.; r. t , a. t Tidan, A.-B., Försäljning skontor för utlandet, Askledare. telefoner, ringledn., lås o. Ernst Kaufmann, O. Järnvägsg. 16, C.; portstängare. Belysningsanl. r. t. 7075, a. t. 93'89. - Ferd., Ingenjör, Kungsg. 75, C.; a. t. Tidbeck, G. R. Herman, Fabrikör, Ad. Fredr. Kungsh torg l B, ss; a. t , r. t se äfven Törnblad. - Joh. Herman, f. d. Fabrikör, Timmer- Thörnblom, B., Dir., Arbetareg. 33, C.; r. t. mansz. 18, Sö K. G. O., Handl., Sibylleg. 38, O", - se äfven Törnblom. - Knut, A.-B., Järnaffär, Storg. 25, O.Dj.; Thörne, Josephine, Fru, Saltmätareg. 19, Va. r. t , a. t Thörner, Adolf Fr., Inspektionskonst., Ad. - Knut J. V., Järnhandl., Storg. 25, q.d;".; Fredr. torg 4, Sö. r. t , a. t O se äfven Törner.. PIdbeek, J. H., Metallduksväfveri samt Thörning, K. A., Lok.-för., Flemingg.71, C. fabrik för metalltrådsarbeten, Srt Thörnmark, Augusta, Ankefru, Frldhemsg. Paulsg. 32, Sö..; r. t. 5523, a. t B, C.; a. t. Kungsh 'I'idblad, Hanna, Ankefr u, Artillerig. 26\ Thörnqvist, se Törnqvist. O.Dj., a. t. Osterrn. 578l. Thörnström, Anna, Fru, Kungstensg. 60 1V, - Otto K.,Ingenjör, Frejg. 53 1V, Va. Va.; r. t. Vasa F., Lärftskramhandl., firma C. A. Kahl - se äfven Törnström. & Co, Kommendörsg. 15, O. Thörnvall, K. Harald V., Bygg-nadsing., Tidblom, Tyra, Fröken, Pipersg. 12, C. Valling , C.; a. t Tidelius, C. H., f. d Lärare v. Maria folksk., - Axel, Försäkr.-tjänsteman, Ringvägen 2, S:t Paulsg. 33 A n.b., SÖ.; a. t Sö.; a. t. Söder Tiedemanns Gummiagentur, Partiförsäljning - se äfven Törnvall. af gummivaror för Trelleborgs m. fl. Tibbelin, Emma, Fru, Lampskärmsaffär, Gummifabriker, Slussplan 63 A II, St.; Hamng. 9 1, C.; a. t , r. t. Norr 702. a. t. 2768, r. t Signe, Fm, Cigarrall'är, Dalag. 56 B, Tiden, Bokförlagsaktieb., Skärgårdsg. Va. 13 II1, St.; a. t. 2:)959, r. t För- Tibblin, E. J., Bankkamrer, Riddareg, 76, lag-schef Karl Olsson, privat a. t. Vasa O.Dj.; a. t. Österm , r. t S. W., Bokbinderiidk.a, Osterlångg. 27, Tidens, Bokförlagsaktieb., Tryckeri (f. St., ing. fr. Drakensgränd. d. K. B. Boströms), Skärgårdsg. Hl, St.; Tibell, Hilma, Fru, Drottningg. 90 II, C.; a. t. r. t. 6115; a. t Nya, Sjuk- o. Begrafningskassor, expo Anna, Fröken, Östermalmsg. 31, O. Hornsg. 96 1, ss. Tyra, Fröken, Folkungag. il E, Sii.; a. t. Tiderman, Fredr.,..Afd-chef', Riddareg. 68, Söder O.Dj.; a. t. Osterm L. W., f.d. Förrådsf6rvalt., Folkungag. - Ida, Fru, Kungstensg. 67, Va.; a. t. Vasa 8 E, Sö.; a. t. Söder "' E. A., Ing., 'I'orkel-Knutssonsg. 25 III, Sö.; - Signe, Fröken, Kungstensg. 67, Va.; a. t. a. t. Söder 59 (')6. Vasa rj. A., Änkefru, Jungfrug. 19, O. - H. E., Tjänsteman, S:t Eriksg. 10, C. A.-B. SVENSKA M ETALLVERKEN ~~an~o~sså~a~t:;:;d~

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter; D. Föreningar och sällskap. [40 161 Fareningen Naturläkevännerna, bild. jan. i40 321 Stoekholms aumanna singförening. 1920, adr.: A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. (Stiftad den 5 mars 1862). Ordf.: Sachse,

Läs mer