. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ". - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG"

Transkript

1 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor, kemikalier, 'Paberman, C. A., Ing., Katarina Bang. 9, Sö. Sveavägen 108, Va.; r. t. 3540, a. t Olof, Ing.,' Hagag. 54, V(J. Telegrafadr.:»Soeren», - C. G. R., Vanadisvägen 15, Va. Sörensen, S. L., Jur. utr, kand., Marinsekr., Tafiin, Ingeborg, innehafvarinna af Tafiins Handtverkareg.39BIII, C.; a. t.kungsh, Byrå, Klara V. Kyrkog. 3 B, D. 2194: Ta1lins Byr~ för maskinskrifning o. öfver- - Axel & Gjerdrum, Modevaror, kontor sättningar (f. d. Knapelins byrå), Klara Lästmakareg. 27 A, C.; a. t. Brunkeb. V. Kyrkog. 3 B, C.; kontorstid 9:-5; 1 27.'. a. t , r. t ; se annons sid Anna, Rektor, Björngårdsg. 10, Sö. Taifun, Rederiaktieb., Drottningg. 10, C.; - E. F., Ryttmäst., Blasieholrrnitorg' 11 III, a. t , r. t , C.; r. t Take, Mikael, Ing., Björngårdsg. 6, Sö. - Tekla, Sjuksköt:a, H'andtverkareg. 76, C. Takman, J. E., Civilin&".,Rådmansg. 57, Va. - Therese, Skjortsömmra, Prästg. 14, St.; - Milda, Fru, RädmaDt3g. 57II,Va. a. t. Brunkeb I.. Talbot M!!'ttias, Tjänsteman, Narvavägen 16, - A. E. K., Ankefru, Hollandareg. 29 O. g., u.d;. I "Vg,.; r. t I'l"Tn:-i""I" -.-,2"Tiiih;:-:-;-Ie-; ~ - L., Ankefru, f. Frih:a af Ugglas, Blasie- a en-,-' a_n_. _ holmstorg 11,' C.; r. t. 121, a. t _I H. C., Fru, Blrgerjarlsg, 69 A, Va.; a. t. Sörensen, G. F. J., Hand!., St. Nyg. 6, St.; Vasa a. t _1 Ludvig O. L., Godsäg., Rörstrandsg. 40, - & Co, E. (f. d. J. E. Sörensen), Sydfruk- Va.; a. t. Vasa ter O. konserver en gros, agenturer, _2 Uno E. o Notarie, Krukmakareg. 481V, Sö.; Döbelnsg. 40, Va.; a. t. Vasa 2562, a. t. Söder r. t _I Frans Emil, Angfartygsbefälh., Tavastg. - & Son, Symaskiner, Velocipeder o. Tal- 26 A II, Sö. maskiner, St. Nyg. 6, St., a. t. 1371, Tall, J. A., Hamnbyggm. V. Djurgårdsvarf. r. t. Staden 93. vet, bost. Mälarvarfvet, So. Sörensson, P., Krigsarkivarie, Fridhemsg. - P. Chr., Målare, Uplandsg. 41, Va.; a. t. 40 A, C. Vasa Sörlander, H. M., Förste Aktuarie hos K. Tallberg, N. J. F., Handelsagent, Frid- Generalpoststyr., Kungstensg. 48 1V, Va. hemsg. 10 A, C. Sörling, Olof, Artist, Volmaryxkullsg. 15 1I1,- Axel, Professor, Etsningsskolans föress., a. t. Söder stånd., K. Konsthögskolan, Vanadis- - Erik, Konservator, Roslags-Näsby. vägen 31 A, Va... Sörman, G.A., Brädgårdsförm., Odeng.33, Va.; Tallby Hvilohem, äg..ankefru M. afwinklera. t felt, Sundbyberg; r. t. Sundbyb. 125, - (Söhrman), K., Faktor, Observatorieg. a. t. Sundbyb V, Va.. Talle, Oscar Fr., Flaggunderoff. v. Flottan, - J. G. G., HandI. (spec.-, matvaru- O. mejeri. Falkenbergsg. 5, O.Dj. affär), Östermalmsg. 46, Ö. Tamm, P. H. A., Byråing., Västmannag. 691V, - Georg, Hvitvaru-, väfnads- o. trikåaffär, Va. St. Nyg. 21, St, - Anton, Civiling., t. f. Yrkesinspektör i Georg, Köpman, Asög. 113,'SÖ. il distriktet, Urvädersgränd 7, Sö. Sllrman, John, Magasin för engelska och - C. G. C., Direktör, Brunkebergsg. 4, C.; franska varor samt agenturaffär, Re- r. t. 78 ~2... geringsg. 4, C. (firman inneh, af Albert - Gust., Friherre, f. d. Ofverståthållare, O. Charles Challis). Klara Ö. Kyrkog. 8 III, C.; r. t Sörvik, G. J., Fil. kand., Rådmansg. 5" b., O. - E., Frih:a, Bragevägen 12, O.. Slltv,aruindnstri, Aktiebolaget, verkst. - Augusta,.Frih:a, Kommendörsg. 29, O.Dj.;. dir. R. Lennmalm, Kungsholmsg. 2 & 6 r. t (f. d. 2), C.; r. t. 191, a. t Adolf, Fru, Strandvägen 57, O.Dj. --Hazelius, Anna, Fru, Karlavägen 99,:O.Dj.. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. torg 6 t, C.; a. t , r. t. Kungsh Emma, Fru, Birgerjarlsg. 73 & 75, O.; T abacos, Aktieb., i. likvidation, se Aktieb. r. t Tabacos. - Maria, Fru, Birgerjarlsg.24, O. NAVIGATORLOG ~EN Begär offert och illustrerad Katalog U INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM

2 Tamm -Taxeringsnämnderna, 999 Tamm, Th~rese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; Tanas, Ellen, Änkefru), Luntrnakareg. 63, Va. a. t. Osterm , r. t Wahlberg, Sofie, Ankefru, Uplandsg. 18, _ Hugo H:son, Godsäg., Jarlaplan 4 l11, Va.; Va... r. t Wahlberg, A.E. A. K., Ofverstinna,Stureg. _ G., Hofstallmästare, Karlavägen 101 n.b. 8, Ö. Ö.Dj.' Tarschis, E., Grossh-flrma, Manufaktur o. _ Percy H:son, Ingenjör, Eolsg. 2 AV, Sä.; korta varor, Brunkebergstorg- 14, O.; a. t: Söder 3755, r. t r. t. 8613, a. t ; bost. Ostgötag. _ Alfhild, Läkare, Stureparken 2, Ö.; a. t. 10r, Sä.; r. t , a. t Osterm. 4132, r. t M., Köpman, Södermannag. 14, Sä. R. Gison, Löjtn., Kungstensg. 5,.Ö. A. Z., Lärare, Götg. 7Fr, s«_ V. S., Löjtn., Birgerjarlsg. 16, Ö. Tarschys, t S., Direktör, kontor o. bostad _ Hildeg., Musiklär:a, Målar:a, Kungsholms- Handtverkareg: 23 A, O.; beklädnadstorg 61, O.; a. t , r. t. Kungsh, 550. affär Kungsg. 77, O.; a. t _ H. S., Statsråd, Chef för Einunsdeparte- Taube,Mathias,Art~.st,Birgerjarlsg.131A, Va. mentet, Odeng. 5 A, Ö.; a. t , - C. E., Grefve, Ofverste, Kungsh. hamnr. t plan 3, O. _ T. ~hson, -Underlöjtn., Karlavägen 74", - Ella, Grefvinna, Styrmansg. 4 TII, Ö.Dj.; O.Dj.; r. t a. t. Osterm _ Vilh., Underståth., Stureg. 50, Ö.; a. t. Taubner, Knut W., Kamrer, Nytorgsg. 29, Sti: Polisen 66. Tausen, C. Algot, Byråchef i K. Järnv.-styr., _ Anna, Ankefru, Drottningholmsvägen 6, Torsg. 2, O.; a. t. Järnv. 82. O.; r. t Tauson, Axel, Musiker, Hornsg. 73", So.: _ se äfven Tham. a. t. Söder Tammi, Ester, Fru, Tyska Brinken 22, St. - Anna, Änkefru, Byggnadsing., Handtver- Tandkliniker: kareg. 32 IV, O. Maria Tandklinik (leg. tandläkare), Horns- Tauvon, Gerhard, A9.-vokat; bost. Sibylleg. g. 51, Sö.; mottagn. hvard. 10-3, 5 30, Ö.; a. t. Osterrn. 1299; kontor -7; sönd, Vasag. 44, O.; r. t. 8218, a. t Södra Tandkliniken, Urvädersgränd 4 1, - A., Fru, Grefmagnig. 10, Q.Dj. ss., mottagn. hvard. 10-3, 5-8; sönd, - Ida, Fröken, Stureg. 28, Ö ; a. t C. E. 1., f. d. Kapten, Roslagsg. 14; Va. Tandläkareinstitutet, Malmskillnadsg. Gerhard, och Körner, Adolf, Ledamöter 46", O.; se vidare Polikliniker. af Sveriges Advokatsamfund, kontor Tandpolikliniken, S:t Eriksg, 63, O.; Vas ag. 44, O.; kontorstid ; r. t. hvard. 5-1 /2 7 e. m., helgd f. m. 8218, a. t _ se äfven Polikliniker. Tavenius, se Thavenius. Tandläkareinstitutets poliklinik och labora- Taxameterbolag, Rosenbaums Taxameterak- I torier,,malmskillnadsg. 46, l, 2 o. 3 tieb., se Rosenbaums. tr., O. Mottagn.: 9-10 f. m. för tand- Taxeringsdistrikt, se Kalenderafdeln. [1665]. sjukd. o. insättn. af artificiella tänder, e. m. för plombering af tänder. Taxerlllgsnamndernas ordf.: Tandläkaresällskapet, Svenska, se Svenska. l:a distr. assuransdir.j:w.creutz,8vartmang. 24,St. Tangens Gardinfabrik, se Skandiuaviskä ~:a :."visor G. LelJonmarck, Greftureg. 52, G. d d' f b 'k 3:e " öfverste G. F. JL J. Juhlm-Dannfelt,, T ra gal' 111a n en.. Riddareg. 12, O... Tanner, Simone, Fru, Nybrog. 9, Ö.; r. t. 4:e" bankkamrern. Almer, Valhallavägen 6~,o :e I. f. biråchefen F. von Dardel, Tegnersg. Ta'petkompaniet, A. B., Repr. Elof C. Wenn- 6:e" öf~~ri:;. A. wassberg, Roslagsg. 53, Va. sten, Katarinavägen 7, Sö. 7:e " jur..kand. Nils Wassberg, Roslagsg. 57, Va. Tapper, Beda, Modeaffär. MästersamuelsD'. 6,0. S:e auditör ~: Grape, Rlddar"g. 70, 6. D J. 'E A" k f T "d d 2" St 9:e" kammarrattsuot. Knut Kmberg, Vallmg. Tapper, t " n e ru, ra gal' sg,,'; 31, C. a. t lo:e " rådman A. W. Johansson, Odeng. 70, Va. ~ Tardy Marie-Thårese, Fröken Lärarinna i :e banko sekr. C. Törnebladh, Blasieholmsg. franska, Döbelnsg. 9, d;. a. t :e" p~~t~ k..sekr. Jesper Lilliesköld, Braheg. Tarras, J. E. A., Aman., Sit Eriksg. 89, Va.; 5, ~. t , 13:e " ka(j-"h,jsekr.j. C. J. 8eth, Grelmagmg. 16, _ -Sjöcrona, Charlotte, Fru, Lillabältg. 5, 14:e" revisionskommissarie Ch. Stenberg, Bir Ö.Dj... gerj.arlsg. 65 A, V!"... '" Wahlberg Stig Fänrik Sture D' 8 O 15:e v. haradsh. J. E. BJork, Valhallavagen 53,.Q.,..'.',,',' 16:e kanslträdet E. Sundberg, Nybrog. 73, Q. _ Robert, Kassor, Drottnmgg. 92, O. 17:e " direktör C. R. Dickson,Valhallaväg.53, 6. F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. BERIDAREBANSGlATAN

3 1000 Taxeringsnämnderna-Teknisk Kemi. Taxoringsnämndernas ordf. (forts.): Tegelberg, Helge A., Förrådsförv., Valhalla- 18:edistr.krigs,ådet Axel Ekman, Kommendörsg. vägen 103, Va.; r. t :e " m~j~ro'f:'poignant, Styrmansg. 30, O.Dj. Tegelbesparing, A.-B., adr.: Kommandithn. 20:e " dir: C. D. G. Indebetou, Narvavägen 83, laget Burman & CO, Regenngsg. 5, C. O.D/... Tegelin, Annie, Sjuksköt.a o. Sjukgymnast, 21:a " kanslirådet G. Åkerman, Karlavagen 27, O. Strandvägen 7 B O D'J' 22:a " umanuenson E. H. Vallin, Dalag. 41, Va. T" ' T'. t.. 23:e " auktionsdir. B. M. Tengroth,Hornsg.56,Sä. egelstrom, K. O. H., ullvak m., Oster- 24:e " kamre:are Björn Nordvall. Bränkyrkag. långg. 49,. St. 25:e " i~~~n~~nt Hj. Westin,-Bondeg. 66, Bä. Tegeluddens Mek. Verkstad, Värtan; r. t. 26:e " byråchef Carl Olofsson, Tjärhofsg. 11, Sö, Osterm " 27:e " ~yråchefen A. Tonden, Tegnersg. 12, Va. I'egnår, A. C., Direktör, Riddareg. 3~, O.D}. 28.e " ofv~rste C. o;r ~. Rosenblad, Kornmen- _ Elof, Direktör Styrmansg. 19, O.D}. darsg.34,.d}. 29:e " rådman K. G. Harring, Torstensansg. 15, - Torsten, F'l'k l. an., d Re. d af Id rot tsbla-. 15, O Pi.," det, Brunnsg. 4 n.b., C.; r. t. 57 ~6, a. t. 30.e " k~~~3:~~~~, ~'.G. E. Ekstr-öm, Humle. 18~.05; bost. Skeppareg. 8', O.D}.; a. 31:a " byråchefen R. Lindberg' Vikingag. 8, Va. t. Osterm :a " di~~l~~dström, Liljeholmsvägen 4.,Lilje. - Anna, Fru, HÖ!l'alidsg-. 32 CIII, Sö. 33:e " ing. A. G. Carlson, Narvavägen 14, O.Dj. -,L., Fru, S:t Enksg. 30, C. 34:e " sakr. Hans Smedmark, Nybrog. 62, ~Ö. - Mary,Pru,Handtverkareg.41,C.;r.t Taxor: Hamn-, Hyrkusk-, Posto, Rikstelefon-, - Hul.da,.Fröken,.Kassör, Linneg. 80n Ö.g., Sotare-, Stadsbuds- Telegram- se In- O.D;.; a. t. Österm j nehållsregistret.', - Axel, Grossh., Odeng, 19v, Va.; a. t. Teat, Aktiebolaget, Export-Import af Ame , r. t. ~32 6~. rikanska, engelska, irländska o. fran- Es., Grossh., Bll'gerJar~sg. 5, Q... ska varor kontor Skeppareg 26' O D' - J:or, Es., Grossh., Btorg, 57, O.D;., a. t. r. t. 719'35, 71936, a. t '" Öst~r~. ~: , r. t: Afd.-kontor i New York, 42 Broadway. - E~v.,HandelsI.,Horn~~.5~, So., a. t. ~?r94?. Teaterlotteriets Exp., Fredsg. 12, Sthlm 16; - Eller, Konto~.s~hef, Ho~alIdsg. 32C., So. kontorstid Alban K., Ko.pman, Sibylleg. 18, O. 'I'e'abr a rr - E. G. A., Kopman, kontor ~ryggareg. 'Blanche teatern, V. Trädgårdsg., C. 2A, C.; a. t. 5505, r. t. 24a6; bostad Djurgårdsteatern, Lejonslätten, O.Dj. Kungsholmsg. 63 (f. d. 33), C.; a. t:- FOllkketstteateör.,tBarnhusg., o. _ 29505, r. t. Kungsh " Fo tea ern, s e<malmstorg, O. H L". d" J k b R l k l Haga-Teatern midt emot Haga grindar (endast - ugo, aiov.-a J. l a o s ea s o a, under som';'aren). 'Drottrtingholmsvägen 11, C. Intima teate;rn, Birgerjarlsg. 27, O. _ C. T. E., Löjtnant, Odeng, 22, Va. Kg!. DramatIska teatern, Nybroplan, O. _ J A Redaktör Västmannag 15III v. Kg!. Teatern, Arsenalsg. 3, G..'".,. Mosebacke Revyteater, Mosebacketorg 13, Bä. uppg., Va.; a. t. Brunksh Nya Alhambra.Teatern, Djurgårdsslätten, O.Dj. - Hanna Sjukgymnast Fru Västmannag., Oscars-teatern, hörnet af Kungsg. och Vasag., o. 15m" TT.' t B k b 4765 Pallas.teatern, hörn. afvalling. o. Västmannag., C. '. v. upp.&:.,r a., a.. run e.. Svenska teatern, Blaetehojmsg, 4A, O. - Uno Vilh., TJanstem. v. Sthlms Gasv., Sodra teatern, Mosebacketo,g, Bä. Tomtebog. 25IV, Va.; a. t. Vasa 1O~04. Vasateatern, Vasag" o. H Id A" k f L' " 80 n " O D'. Viktoriateatern, Tivoli å Djurgården, Ö.Dj. - U a,. n e ru, lnn"g. o. g.,. 'J., 'l'eltterplaner o. biljettpriser, se ; Per. a. t. Österm sonal, se Kalenderafdeln o. I6lj. - & Wilcken Aktieb. kontor Holländareg. Teckningslärarnes Riksförbund, Stockholms- 3 C.; la'gerkälla're Apelbergsg. 52, C. afd., ordf. 'I'eckningslär. J. Ekström, Tehler: E. D., Civiling., Norrtullsg. 53v, Va.~ Sveavägen HOn.b., Va. a. t. Vasa Tecktonius, Direktör, kontor ~äckströmsg. Teichgräber, P., Konditor, Hollähdareg.13, C. 4', C.; a. t , r. t. 6826; bost. Teje, G., Fröken, Brännkyrkag. 115, Sö. Regeringsg. 67, C.; a. t. Brunkeb Teknicia, Karlbergsvägen 71 B, Va. Silfver- Tectus, Manufakturimporten, Manufak putspulver, putsdukar, sämskskinn. tur- och Herrekiperingsarj, en g:mi, Teknik, Ingeniönbyrån, se Ingeniörsbyrån Kungsholmsg. 10 (f. d. 6), C.; a. t. Teknik. Kungsh Telegrafadr.: I>Import-I:I"T-k"';;'~k;';;';K~-'--A-k-t~' "b~l--s--'-l"fi--i' tectus». e..ms.emr,.. le o ag,. pecra r~a Teeling W. Direktör Bragevägen 15 O'j for K~.~l o. Varme~ko~oml, verkat, dn. r. 't. 3q689.',., Ingenjör M. F. ~li~dmg, \onto~ o: la- Tefsky Augusta f. d. Folkskollär:a Vegag boratorium, Regeringsg. 41, C., l. t. 9, Va. I, Telegrafadr. : ))Tekab». A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~~~a~:;';s~~3 -.,

4 ~ Teknisk Tidskrift-Tekniska IT k. k T'd k 'ft I J k b O' 19 Sthl 16 heter, Karlbergsvägen 44, Va.; r. t. e llls l s rl a o sg. m 'l'elegrafadr.:»tekbureau». Annons- o. tidskriftsexp.: 1'. t. 7293, Tekniska Fabriken Barnhygien, se Barn- 8289, 716;.a. t. 6095, hygien, Tekn. Fabriken. Annonsafdelnmgen (Vasag. 42, C.): Oscar _ Fabr. Emil Rådmansg. 43 Va.' r. t. Levin, för Teknisk Tidskrift Nils Ber , a. 't ', gengren, r. t , 20402, 22304, _ Fabriken Fortuna, inneh. C. Lindmark, a. t Bjömgårdsg. 8, Bä. Hufvudred.: Gunnar 'I'isell (träffas Va- Fabriken Fyrtornet, inneh. A. Molin, sag. 42IV: r. t , 20402, 22304, spec.: skocreme, fabrik Greftureg. 24 B, a. t., )... O.; a. t.' 10478, r. t. Osterrn. 1883; Red. for veckoupplagan : Major HJ. Åner, inneh:s bost. s. h. II ; a. t ankn. Jakobsg. 19, C.; r. t. 7293,8289 O. _ Fabriken Gloria, inneh. I. V. Luterkort, 7 16,.. a. t. 60 9~ o Red. for afd. arkitektur: Arkitekt E. G. Davidbagaresg. 9, C. Fabriken Guld, Nya Aktieb., Kontor V. Asplund, r. t Trädgårdsg. 7 C.' Fabrik Uplandsg. Red. för afd. elektroteknik: Ingenjör Ju- 17 Va. " lius Körner, r. t. Brevik 6. Fab~iken Helios, Nybrog. 15 B, O.; a. t. Red. för afd, mekanik: Docent H. F. O. r. t Nor?ström, a. ~. Vasa _ Fabriken Idun (inneh. Fru Mina Hell- Red. for afd. kemi: Docent Evert Nor1m, gren), Högbergsg. 27 A, Bä.; a. t. Sör. t der 63. Red. för afd. bergsvetenskap: Prof. Bror _ Fabriken Jofur Apoteket Lidingö villa- G. ~arkman, 1'. t stad; a. t. o.' r. t. Lid: Red...for a.fd. skeppsbyggnadskonst: Ing. _ Fabriken Komet, E. Sandell, Tunnelg, N. ~. LJun~.zell, r. t. Norr , C.; r. t. 3176, a. t Red. f_~~a~d. :.~g- 0..vattenbyg~nadskon8t: _ Fabriken Kosmos, Götg. 16B, Bö. Byråingenjör NIls L. Bolinder, r. t. _ Fabriken Ledo1in (A. A. Carlsson), ti1lv. Va~a Kamrer o. ~;ssor. O. Akersted~) (träffas af Ledolin-preparater m. fl. tekn. artiklar, Fredmansg. 6 A, ss, 1'. t. 2662, Va:a14t~3) r. t , 2040~, 22304, a. ~. 1317~; Telegra~adr.: llledolin». a't' tid 9'f Kon ors m :. m.- 5 (" e. m. jum-s-augu- FabrIken V Lejonet. Fabl'lk Norrtullag. 61, s2ti 9 f. m.-4 e. m.), lörd. 9 f. m.- Fab~iken Nitor, A.-B., Högbergsg. 11, e. m. Bti. 11_ Fabriken Nordstjemans Nederlag, Norrtullag, 65, Va. ' _ Fabriken Omnium, se Omnium Tekn. Fabriken. _ Fabriken Samariten (inneh. K. A. Helst), Bergsg. 21, C. Fabriken Skandia, Aktiebolaget, se A.-B. _ Tekn. Fabriken Fabr. Skandia. Sture; Greftureg. 49, O.; a. t , r. t. Osterm _ Fabriken Tre Stjärnor. Tillverkn. af hand- o. tvättvål m. m., Björngårdsg. Tekniska Byg'gnadsbyrån Delin & Perslow, l!;ntreprenörfirma för fabriks-, vattenverks- o. brobyggnader, masugnsanläggningar m. m., Sveavägen 31, C.; r. t o , a. t Telegrafadr. : ))Byggbyråll)). TekniskaB yrån, Transportanläggningar, Uppfordringsanordningar, Grufbyggnader, Krossverk, Grufspel, Grufmateriel, Begagnade maskiner o. maskinförnöden- 17, Bä.; a. t _ Fabriken Vega, Inneh, Olander & Berthrand, Safter, Soya, Senap, Kryddor m. m., Stigen 7, Bä.; a. t _ Fabriken Vulcan, Grefg. 37, O.Dj.; a. t Fabriksaktiebol. Göta, Vanadisvägen 43, Va. (verkst, Dir. A. Broman); r. t , a. t. Vasa Tillverkning O. partiförsäljning af såpa, tvålar, kem.-tekniska preparater. Kronpannstenslösning för ångpannor, m. m. - F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.... IfIDAIf ~N A.,AN,, " _. H

5 1002 Tekniska-Telefoukioskel'. Tekniska Fabriks- & Handelaktiebolaget Marin (Dir. K. A. Peterson), Såpa, 1 Telandar ' 2 Theiander' 3 Tellandel' :. tvål, skocreme, tvättpulver, jästmjöl Theianders AutomobIl Import, A B., m, m., kontor o. fabrik Idung. 6, Va.; Generalagenturföl'J)Premier»,6-cyl.lyx_ r. t Telegrafadr.:»Kemima- vagn med. automatisk magnetväxling, rinn. Godsadr.: Norrtulls station. Thulinverkens (T. V.), Landskrona, po- - Firman Industri, Tekniska artiklar o. pulära vagn,»tela» tändstift m. m. verktyg, Drottningg. 57, C.; r. t , Utställning o. kontor Kungsg. 9 & 11, 173 :i5, a. t ~. C.; r. t (Interurb.), 31533, a. t. - Fören. M. S., Postbox 243, Sthlm 1; sekr.: Telegrafadr. :»Motorcar», Ga- Ingenjör Nils Widerberg, 4, Bö.j a. t. Söder Västgötag. rage: Kungstensg , Va.; a. t. Vasa - General Depöten, A.-B., Norrtullsg. 21 III, _2 A. L., Bildhuggare, Va.; a. t. Vasa 41 9'6. a. t. Vasa Rådmansg. 431, Va.; - Högskolan, Drottningg. 95 A, Va. Kans- _3 Ida S. L., Bokför:a, Torgg. 1 D, Tellusliet öppet helgfria dagar kl. 1-3 o. borg, Midsommarkransen. biblioteket månd., onsd., torsd. o. lörd, _1 Axel, Byråchef, Rådmansg. kl. 12-3, tisd. o. fred. kl. 6-8 e. m , O. j r. t. Sekreteraren träffas under tiden sept. _2 Fredr., Direktör för A.-B. Thelanders -maj helgfria månd. o. torsd. kl. 1- Automobil Import, Norrmalmstorg 16IV, 3 e. m., under sommaren helgfria månd. C.; r. t , a. t. Brunkeb kl. 1-3 e. m. Under sommaren äro kansli och bibliotek öppna endast månd. Kontor Kungsg. 9 & 11, C.; r. t , a. t kl _2 Harald, Direktör, bost. Urvädersgränd 11, - Hög~~olans Studentkår: Kårloka~~r: Nya ss; a. t. S?der 446, r. t. Söder 662. Hogskolebyggn~den, Valhal~avagen. O.; _2 F. A., Disp., Asög.102BII, ss; a. t r. t j Radman~g. 61, Va.; r. t. _2 Martin, Disp., Bergsg. 2, C. 7? 33, a.. t Karexp.: vagen, O.; r. t Valhalla- _2 Anna, Fru, Handelsidk:a, Annero, Kungsh, villast, Tekniska Kompaniet, Niklason & Aker _2 Elin, Fru, Folkskollär:a, Scheeleg, 16, C. blom, Brunkebergsg. 9, O.; a. t. 612, _2 Lina, Fru, Urvädersgränd 111, ss., a. t. 613, r. t Engros- o. agentur- Söder affär inom Kemisk-Tekniska branschen. _1 Hilma, Fröken, Stureg. 17III Ö. g., O.; - Nederlaget (Gottfr. Carlsson), S:t Paulsg. a. t. Österm , ss., a. t. 3488, 31933, r. t _2 Karin, Fröken, Braheg. 3, O. - Skolan, Mästersamuelsg ,-- 44, Stockholm 3. _1 J. O., Ing., Volmaryxkullsg. 15'B, BÖ Ludvig, Ing., Blommensberg, LiJjeholmen; a. t. Gröndal _1 Nils, Ing., Danderydsg. 101v, O.;. a. t. Österm _2 R. F., Ing., Hornsg. 146 B, ss., a. t _3 Yngve, Kapten, S:t Eriksplan 41I, Va. _2 G. R., Köpman, Jakobsbergsg. 21, O. _2 Jean K. A., Postexp., Handelsvägen 52, Enskede. _2 O. Å., Vagnmak., Frejg. 23, Va. Tcknolog'ernas HandeIsföreAing u. p. a~, _1 Fanny, Änkefru, Linneg. 80, O.Dj.. Tekniska Högskolan, Valhallavägen, O. _2 Jenny, Ankefru, Narvavägen 24, O.D;.. Teknisk materielo. litteratur, Bok- o. _2 Thore, Öfveringenjör, Inneh. och Chef blankettförlag. Chef: Civiling. G. A. för Firma Svensk Järnkonstruktion, Mårtensson. Expedition: Tekn. Högskolan, Valhall.avägen, O.j r. t Thore 'I'helander, Kungsg. 66II, O.jbost. Drottningholmsvägen 61V, O. Teknologföreningen, Svenska, J akobsg. 19, Sthlm 16; r. t. 716, a. t. 5558, klubbrum o. vaktm.: r. t. 7630, a. t Tela, Fabriksaktinbolaget, Metallfabrik o. Konstsmedja, kontor o. fabrik Ligna, Hornstull, So., a. t NAVIGATORLOGGEN Telefondirektören H. T. Cedergrens uppfostringsfond, Norrlandsg. 12, O. Telefonkiosker: Norr:' I Berzelii park, Brunkebergstorg, Centralplan, Hötorget, Järnvägens Central- Begär offert och iii ustrerad Katalog: INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM

6 ,telefonkiosker-tell. Telefonkiosker (forts.): - Telefonkiosker (forts.): station (Vestibulen, n.a o. sta utg. samt den, Skansen (hufvud: o. Hasselb.s-ing. Yäntsalarna), Kastellholmsbron, Kungs- samt Bragehallen), S}atten (v~d Cirkus), trädgården (vid Hamng., vid Jakobs Aspudden, Enskede, Grondal, Vårtan, St:a kyrka o. vid Strömg.), Nationalmuseum Essingen... vid Skeppsholmsbron Norra Bantorget Telegraf- o. Telefonmannaforbundet, Barn-. Norra Latinlärovel'k~t vid Drottningg.: hus~. 14. m, C. Oxtorget Roslagstorg (parken) Tegel- Telegrafstatloner: backen ', Hufvudstation: Skeppsbron2,Sthlm2(öppen. hela dygnet). Vasastaden : F iii alstationer: oppna hvard. 9-9, sönd.9-'--4. Haga. grindar, Karlbergsvägen (vid Solna- Kungsholmen: Nya.Rådhuset, Scheeleg., G. va "cen o vid Frejg.) Observatori I Norr: Nybrog. 6, 6., Jakobsbergsg.24, G., b', ep an, Järnvägscentralstationen,.C. (alla dagar 8 Odeng. (vid. Dalag., vid Roslagsg. o. f. m.-2; 4-10 e. m.), Vasag. 10, C. (alla vid Valhallavägen), Odenplan, Roslags- dagar 9 f. m.-9 e. m.), tull, S:t Eriksplan, Sveavägen (vid Staden: Riksdagshuset, st: ~ der riksdagstiden). (öppetendast un- Odeng. o. Tid 'I'egnärsg.), Tegneralun- Söder: Södermalmstorg26, ss. den, Vanadislunden vid Döbelnsg. Vasastaden: Norrtullsg. 10, Va. Östermalm: Karlavägen 53, 6. (alla dagar 9 \ Kungsholmen: f. m.-9 e. m.). Drottrtingl,101msvägen (vid Fridhemsg. i 'l'elegraminlämningsställen: väntpavilj'ongen), Eiraplan, Handtverka- Nord. S:t El'iksg. Kompaniet, Hamng., C. 51) C. reg. (vid S:t Eriksg.), Kungsbroplan. 'I'egrierag. 11, Va. (Pappershandeln), Birger- Kungsholmstorg. jarlsg. 90, Va. Östermalm: F~%~nf:.g 6 D.: ss., Hornsg. 52, ss., Hornsg. Engelbrektsg. (vid Engelbrektsplan) En- Styrmansg. 8, O.Dj., Stur~g. 6, 6. kt 'd K l.. ' PoststatlOnen, Enskede VIllastad. gelbre ~g. (VI ar avagen), Grefbron, Slakthuset, Enskede. Humlegarden(vldEngelbrektsg.),Karla- TelegrafstyreIsen, Järntorget 55, Sthlm 2. plan, KarJavägen (vid Artillerig. o. vid -s Hufvudförråd, Järntorset 55 Sthlm 2. Nybrog.), Narvavägen (vid Linneg.), -s Katalogredaktion R;geringsg. 59 lv Nybroplan, Stadion, Storg. (vid St yr- Sthlm 3.', mansg.), Strandvägen (vid Djurgårds- -s Konstruktionsafdelning, Jakobsbergag. bron o. Skeppareg.), Stureg. (vid Karla- 24 IlI Sthlm 3. Tägen o. Tid Humlegårdsg.), Stureplan, -s Revision, Järntorget 55', Sthlm 2. Valhallavägen (vid Stadion o,. vid -s Statistiska afd., Järntorget 78 Il, Sthlm 2. Odeng.), Osterm, Idrottsplats, Oster- -s Trafikbyrå, Järntorgag. 42 Tl, Sthlm 2. malmstorg, Östra Järnvägsstationen. -s Utländska kontrollafdelning, Järntorget Staden: 83 I1, Sthlm 2. Gustaf III:s Staty,.J{ornhamnstorg (vid Telegrafyerkets Distriktsförvaltning.III. Di-. Slussen), Nedre o. OjreMunkbron.Mynt- stnktet, Trafikafdeln., Malmskillnadsg. to~get, Riddarholmshamnen, Vasabron.4~IlI! C ' (vid södra landfästet). - Linjedtetriktsbyrå l 4:e distriktet, J akobs- Söder: bergsg. ~4, '/2 tr., C.. Ad. Fredr, torg, Barnängens koloniträd- - Undef';isnmgsanstalt, Malmskillnadsg. gård, Danvikstull, Folkangag. (vid.. 19B, C.. IV.. Navig.-skolan), Götg. (vid Kat. Bang. - Anke- o. Pupillkassa, Stureg. 60, p. o. vid Ringvägen), Hammarby idrottspl., Telegramb}Tån, Svenska:. Redaktions- Hornsg, (vid Långholmsg., vid Repsla- afdolning, Ann~nsaf~elmng, :S:an~elsgareg. o. vid Ringväg.), Hornstull,Röga- afdelil~ng, N?h~byra,. Kommissions-o- Iidsg. (vid Pålsundsg.), Mosebacketorg, a~deln~ng, Khcbe~Jdelmng och afdel- Ny torget, Saltsjöbanaus station, Stads- mng for Pressurklipp, K!ara V. Kyrkog. gården (vid tullhuset o. vid London- ~2, Sth!m 1., viadukten), Svedenborgsg. (vid Skå- Telenius, Fnth., Skylt- o. glasmalare, Gref~ neg.), Södermalmstorg, Söder Mälar- tureg. 29, O.; ~ost. Gre.fg. 59, O.DJ. strand (vid Varfsg. o. midt för Rag- - K. G., Verkm., Gotg. 3, S~:.. valdstrappor), Södra Bantorget. S:a Tell, L~ander, Kontorschef, Prästgårdag. 42, järnvägsstationen (automaten inomhus) So.; r. t ; ko?t.oret r. t Tantolunden (vid Ringvägen). ' Carl I J., f. d. Maskinist, Kungstensg. 53, Va. Djurgården: Erik S. A., Stat. skrifv., Liseberg, Väst- Allmänna gränd, Bellmansro, Kaptensud- berga, Liljeholmen. FINSPONGS METALLVERKS A.-B. SERIDARESANSfilATAN 17.f ID03

7 1004 TeIl-Tennenbaum. Tell, Carl Gust., v. Värd för Bostadsaktieb. -Tengborg, Anna, Handelsidk:a, Hornsg.42, sö. Holmia, Lindhagensg. 26, C.; a. t.19583; Tengdahl, Knut A., Medlem ~f Försäkringskontorstid 9-10, lörd. 5-6., rådet~ Snäckvägen 62, Appelviken, - Alfred, Kungsholmsg. 36 (f. d. 32), C. Tengelin, Ake, Arkitekt, 8:t Eriksg. 14, östra - Edv., Luntmakareg. 54, Va.;a. t ing. 2 ' / 2 tr., C.;.r. t von Tell, Ingegerd, Fröken, Braheg, 45, O. - Anna, Gymn.vdir., Östermalmsg. 11II t. v., - F. K., Major, Braheg. 45, O. O.Di; r. t. Österm. 788; träffas per - Claes, l:e Postexp., Drottningholmsvägen telef. 7,30-8 f. m., 4,30-5 e. m. 12, 1'h tr., C.; r. t. Kungsh. 73. Tengelins Vågfabrik, inneh.max Matti, Tellander, se Telander.... Handtverkareg. 38,. C. Tellner, C. J., Löjtn., Ostermalmsg. 69, O. Tenger, A., Tobaks-, Pappers- o. Tidn.-affär, 'I'eflns, Försäkringsaktiebolaget, Birger- Skeppsbron 10, St.; a, t. 2576, r. t. jarlsg, 27, C.; r. t. o. a. t. namn anrop: 2124; bost. Skeppsbron loill, \ St.; a. t.»svenska "Veritas». Telegrafadress: ankn, '»Tellus», Se annons å kartans konvolut. - -Karl, Verkm., Sibylleg. 2, O.; bost. Tellusborgs Fastighets A.-B., Torgg. 3, Mid- Islinge villastad, Lidingö. sommarkransen; a. t. Aspudden M., Öfversköt:a, Stockholms hospital, Kon. 'I'empelman, Georg, Grossh., Narvavägen radsberg, C. 7 1V, O.Dj.; kontor Osterlångg. 34, St. Tenggren,..Aug.,.. Lovisero, Högdalsvägen - F. W., Köpman, Dir. för Ak~ieb. Georg 313, Orby, Alfsjö. A. Bastman. Nybrog. 45, O. Tengman, Julia, Lärar:a, Nytorgsg. 24, Sö. Temperator, Isskåpet, se A.-B. Temperator- - Hedvig, Musiklär:a, Volmaryxkullsg. 1, Isskåpet. Sö.; a. t Tempiaren, tidningen, Byrå o. Exp. Drott- - Anna, Än~ilfru, Stureparken 2, O. ningg. 53 II ö. g., C. - E. EJ: E., Ankefru, Nytorgsg. 24), Sö. Templar-Orden, expo för Stockholm, Drott- - M., Ankef/u, Volmaryxkullsg. 1, ~ö.; a. t. ningg. 53 II ö. g., C Templar-Ordens Förlag, expo Drottningg. Tengroth, Knut, Grossh., Mästersamuelsg. 53, C. 67, C.; r. t ; bost. Ynglingag. Templar-Ordens Försäkringsförening, expo 11, Va. G:la Brog. 13 1, C. -s Handskhandel (inneh. Fröken M. W. Templet 325 Linne af T. O., månd, 8 e. m., Tengroth), Drottningg. 66, C. Kocksg. 241, Sö. - B. M., e. O. Hofrättsnot., Auktionsdir., Morgonrodnaden af T. O., 2:a O. 4:e Hornsg. 561, Sö.; r. t sönd. 3 e. m., Kocksg. 24, Sö. - Carl Gust., Tullkontr., Majorsg. 9 A, O. Teneriffamagasinet, Biblioteksg, 5, C. Tengstrand, Helga, Fru, Kafe, Kornhamns- Tengberg, Carl R., Apotekare, Uplandsg. torg 47, Si.; a, t. 1295; bost, Narva- 19 B, Va. -, vägen 161v, O.Dj.. - H. W., Handl. (spec. o. matvaror), Agneg. - Ivar, Försäkringsråd, Kaptensg. 14, o.i». 3, C.; a. t r. F., Kamrer, Narvavägen 161v, o.o; -s Eftr., A.-B., Mejeriaffär, Tuleg. 43, Va.; - Erik, Prakt. läkare, Humlegårdsg. 20II, O. filialer Birgerjarlsg. 95, Va., o. Väst- Under sommaren Badläkare i Hjo. mannag. 38, Va.. Tengström, Clas, Förgyllare o. Glasmästare, Tengblad, Wivan, Cigarraffär, Regeringsg. Linnog. 48, O.Dj.; a. t. 8920, r. t. 91, C.; a. t ' 71941; bost. Sveavägen 30, C.; a. t. - Lotten, Fru, Björngårdsg. 16 B, Sö. Brunkeb A. J., 8komakarmäst., Åsög. 113, Sö.; - Gerda V., Lärar:a, Alviks skola, Kungsa, t. Söder ,. holrna villastad. Tengbom, J., Direktör, Vanadisvägen 18, Va. Tengvall, Magni, Ingenjörsfirma, Regeringsg. - Swante, f. d. Kapten, Greftureg. 69" b. 22, C.; r. t , a. t t. v., O. Tengwall, Gerda, Fru, Västmannag. 15, Va. - Ivar,Professor.Ar~itekt i Byggnadsstyr., - Anna, Sånglär:a Parkg. 18 Al, C. Skeppareg. 58, O.Dj.; r. t , a. t. Tengzelius, J. A., f. d. Kapten, S:t Eriksg ; kontor Kungsträdgårdsg. 10, 15, p. C.; r. t. O. a. t Tenhult-Akerbydal, A.-B., Kungsbroplan 1IV, Tengforp' Oscar, Afdelningschef, Holländare- C.; a. ~' 5210, r. t. 521q, g. 26 B, Va. 'I'enlön, Mana, Mo.deh., Drottnmgg. 85, Va.; - Richard, Grossh. i modevaror. Väster- bost. VaJling. 25, C. Iångg, 69, St., bost. Prästgårdsg. 2 B,.... J. A. K., Ankefru, Birgerjarlsg.,,9 C. Sö. Tennenbaum, M., Köpman, Blasieholmsg.3,C. A.-B. SVENSKA METALL VER KEN ~~an~o~:å~ac:r:";s~d~

8 /,Tenngjuteriet-Tersmeden Tenngjuteriet Mars, Fabrik för alla slags Ternstedt, Gunhild, Fröken, Kassakonbröltenn- o. britanniametallarbeten (spe- lant, Södertörnsvägen 62, Enskede... cialitet tennsoldater), gjutgods af alu- 'I'ernström, Dicke, Fru, Greftureg.. 69 Il, O,; minium o. metall. Kontor, lager o. a. t utställning Fabriksgränd 2, C.; a. t. - H. G. E., Fru, Grefg. 36 lli, Ö.Dj. 9739, r. t Oceana, Fru, Ringvägen 2, Sö. Tennishallar, Centralbadet, Drottningg. 88, - Carin, Fröken, Bankkassör, Greftureg. C," 69 11, Ö.; a. t Tennispaviljong, Ostermalms Idrottsplats, - Kjerstin, Fröken, Greftureg. 69 Il, Ö.; a. t. O.; r. t. 3850, a. t Tennstopet, Källare, St. Vattug. 8, C.; a. t. - Axel, Handl., Valhallavägen 35, O, 7812 o. 5121, r. t. 5980; interurb. r. t. - Edvin, Handl., Valhallavägen 35, O & Roos, Import-, Export- och Agentur- Tenow, :Nore, Fil. kand., Engelbrektsg. 3P, Ö. affär, Fredsg. 9 1, C.; r. t. 6501, 3i 04 _ Chr. 'L., Generaldir., Norrlandsg. 20, C.; , a. t Chefen, Carl Ternr. t Ä.mbetsrum Regeringsg. ström, personligen: r. t Tel. 57 I, C.; r. t adr.»ternos», _ Elna, f. Ros, Skriftställarlnna, Engel- - Anna, Privatsjuksköterska, Västmannag. brektsg. 31 I, Ö., r. t , Va.; a. t. Vasa _ Dage, 'I'jänstem.hos A.-B. Reexport, Engel- - Manne,.Redaktör, Greftureg. 24 A, uppg. brektsg. 31, O.. CI, Ö.. _ Julia, Ankefru, Sibylleg. 61 IV, Ö.; r. t. - John, Sjökapten, Styrmansg. 7 III, Ö.Dj.; r. t Teorell, Herm., Värmekonsulent, Riksdags- - Elna, Skolkökslär.a, Styrmansg., 7 III, huset. Ö.Dj. --'- se äfven Theorell. - Bröderna, firma, Specerihandl., Valballa- Teosofisk Tidskrift, organ för Teofofiska vägen 39, Ö. amfundet i Sverige, red. o. exped. - Axel, Tapetserare o. Dekoratör, Grefg. Ostermalmsg. 75, Ö... r. t , Ö.Dj. Teosoflska Bokförlaget, Ostermalmsg. 75, - Eric, Tapetserare o. Dekoratör, Valling. Ö.; r. t Il ö. g., C.; a. t , r. t. Norr Teosofiska Bokhandeln, Nybrog. 50, Ö.; 300; bost. Täby; a. t. Täby 181. Försäljer o. utlånar teosofisk litteratur - P. J., f. d. Tullv aktm., Heleneborgsg. från Universella Broderskapets Förlag; 15 A, Sb.; a. t. Söder öppen 9-5; a. t Carl (firma Ternström & Roos), bost. _ Centralbyrån (Teos.Samf i Sverige), Oster- Narvavägen 2PI, Ö.Dj.; r. t , malmsg. 75, Ö.; r. t a. t. Osterm _ Samfundet, se Teosofiska Centralbyrån. - se äfven Tärnström. _ Samfundet (Universella Broderskapet 'I'errasit, Nya Aktiebolaget, verkst. dir. John och), Ledare Kathorine Tingley, Ny- Alderin, kontor Norr Mälarstrand 8, C.; brog. 50, Ö.; a. t r. t. o. a. t. Namnanrop:»Murbruks- _ Vägen, intern. tidskrift, under ledn. af fabriken». Fabrik Polhemsg, 1, C.; r. t. Katherine Tingley; expo Nybrog. 50, 9152, a. t Ö. Arg. om 6 illustr. häft. 10 kr. Terserus, Es]dl, Bankdir., Hjorthagsvägen Terberger, Th. A., Fabriksidk., Maria Trapp, 11Il, Ö.Dj. gränd 5, Sö.; bost. Styrmansg. 17,Ö.Dj. - Ellen, Fröken, Sko1förestånd:a, Siby11eg. Termorator. Handels- o. fabriksaktiebolag, 46 o. 48, Ö. Klara V. 'Kyrkog. 21, C.. - E., Grossh., Representant för F. Ahlgrens Ternberg, A. O., Ankefru, Riddareg. 51, Ö. Tekn. Fabrik, Gäfle, bostad o. kontor Dj.; a. t Ringvägen 8, Sö.; r. t. 2260, a. t. Ternbom, Edward, Fanjunk. v. Fortifik., Svea Ingenjörkårs kasern, C. Tersmeden, H., Dir., )3runkebergsg. 9, C. Ternborg, B. M., Fröken, Kontorist, 'I'orsg. bost, Djursholms-Osby. 29v, Va. Elisabeth, Fru, Roslagsg. 15, Va.; a. t. Ternell, H., Fru, Krukmakareg. 46, Sö. Vasa _ A1fred,Prakt.läk., Karlbergsvägen 36A", Eva, Fru, Hjorthagsvägen 15 n. b., Ö.DJ. Va.; 9-10 O. 2-3; r. t. 6711, a. t. - Anna, Fröken, Roslagsg. 15, Va. Vasa Ebba, Fröken, Roslagsg. 15, Va. A., Tjänsteman vid Kungl. boktr., Kruk- - G., Jur. utr. kand., Assessor, Hofslaga-. makareg.46, Sö. reg. 3, C.; a. t , r. t FINSPONGS METALLVERKS A.-B. SERIDARESANSGATAN

9 1006 Tersmeden -Thedin. Tersmedel~, Wilh., Kapten, t. f. I:e Sekr., Ug- Tham, Percy, Gro~~h., Export o. Import gelviksg. 9, (J.; r. t. Österm, 828. af kol, koks, Jam, malm, slagg, me- - A. A., Räntmäst. i K. Statskontoret, taller, byggnadsmaterialier etc., skepps- Valhallavägen 10pv, Va.; r. t ; mäkleri, befraktningar o. speditioner, tjänsterum Birger Jarls torg 16, St.; Drottningg. 2; postbox 139, Sthlm 1. r. t Brädgård, såg o. hyfleri, kontor Dan- Tesch & Co, WHhelm,Grossh"firma,Skeppso viksg. 1, Sö. bron 24, St.; kontorstid 9-7; r. t-a. V. S., Kapten, Narvavägen 8, (J.Dj. 402, 427 o. 8504, a. t ' - A. Wilho V., Kapten, Storg. 48v, (J.Dj.; Tesch, T. An., Ingeniörsfirma, se Ingenjörs- ro t firma T. An. Tesch och annons sid F.R. W., Kapten, KommendörsK. 26 III, (J. Tesdorpf, J., bitr. Direktör hos Lifförsäkr., - C. P. S., Konsul, Jarlaplan 4, Va. Aktieb. Thule, Herserud. - M., Pianolär.a, Ostermalmsg. 11, (J.Dj. Tessing, L. F., Journalist, Klarabergsg. 21, C. - Karl Gust., Sekret., Katarina V. Kyrkog. - Sven J f. d. Lektor, Norrtullsg. 24, Va. 8, Sö.; r. t o - se älven Thessing. - C. S., Tjänsteman, Florag. 8, (J. Tessinsalen, Peder Myndes. backe 6,,Sö.; - Anna Charl., Ankefru, Carlesons Penr. t , a. t sionat, Engelbrektsplan 2, (J. Testors, F., Fabriksaktieb., Norrtullag se äfven Tamm.' & 43, Va.; a. t. 104, r. t Thamsten, G. H., Kapten; Grefmagnig. 17 A, Testrup, Erik, Major, Östermajmsg, 14 A, (J. (J.Dj.; r. t. Österm von Teächler, Emma, Artist, Ankefru, Solg. Thanders, A., Fru, Pappershandelo. tidn.- 17, Aspudden. kontor, 'I'egnörsg, 17, Va.; a: t Antoinette, Konstväfv., Fröken, Solg.:17, Thanderz, Einar, Ing., S:t Panlag. 16 I1, So.; Aspudden. ' a. t. Söder 2541, r. t. Söder Andreas, Studerande, Solg. 17, Aspudden. Thanjpg-, H., Disp., Ringvägen 123, Sö. 'l'extilvarukompaniet, Efterkrafsaffär, post- Tharf', K. E., Generalagent för Sverige för fack 23, Sthlm 8. 'I'elegrafadr.:»Va»Vikingvågen», Torsg./ 27, Va.; a. t. rutertila. j 10839, r. t Textorius, L" Fru,Matvaruaffär,Prästgårdsg. Thaulow, Harald, Konsul, Hjorthagsvägen 2, Sö.. 5 I1l, (J.Dj.; r. t. Osterm Svante 1., Konfekt- o. marmeladfabrik, Thavenius, Annie, Fröken, Greftureg. 38 II",9. Fredmansg. 3 A, Sö. - William, e. o. Notarie, Kammakareg.4, va,. - O., Skådesp., Linneg. 34 1V, (J. - C. A., Rotevaktrn., Torstensonsg. 9, (J.Dj. - Ester, Skådesp:a, Linneg. 34, (J. T!leander, J., Byggm., Surbrunnsg. 16, Va. Thalen, se Talen. - Kristina, Fru, Gossklädersömm:a, Dalag, Thalin, Sofia Wale-, Bageri, Uplandsg. 60, 62 n.b., Va. Va.; bost. Frejg. 38, Va. - J. O., Hofslagare, Hornsg. 83, Sö. - Fr., f. d. Grossh., Storg. 10, (J.Dj.;a. t. - & Lindgren, Hofslageri, Hornsg. 80, Sö L., Inspektionskonst., Polhemsg. 16, C.; - Henric, Jur. utr. kand., Advokatkontor o. a. t bost. Drottningg. 71 AlV, C., kontorstid - Albin, Målarrnäst., Ringvägen 126 B J Sö.; 10-1 /25; r. t. 9300; a. t a. t. Söder J.,. Posttjänstern., Artillerig Ö. g., The Banana Comp. Ä.-B., Norrlandag. 16, O.Dj.. '.. (J' C.;r. t. 7591, a. t':""16788, 28788; te- - Bertha,.Anke.fru, Karlavag~n 82,.DJ. legrafadr.:»bananer», Verkst. dir. Carl Thall, Edvin, FIL ~and., ~tglfv. af..veten- Matthiessen, best, Saltsjö-Storängen, skapen och LIvet, Gotg. 14, So.; a. t.i ; ~-~..;,;.. -: , r. t The Continental Trading Co, A B., Ex' - C. W., Förvaltare, Tanto, Sö. port-import, papper, trävaror, trämassa, - & Carlsson, Kemiska och metallurgiska järnvaror, textilvaror.kolonialvaror m.m., specialiteter, Patent etc., Götg. 14, So.; Sveavägen 31, C.; r. t. namnanrop»conr. t ~; a. t tinentradingu, a. t o Thallin, A. S., Ankefru, Braheg. 21, (J.. Telegrafadr.:»Continentrading». 0.' --.;; ;; Tham, G.W.,Agrono,rn, Kommendörsg.26, - Henry, Civiling., Ostermalmsg, 36, (J.; r. t. Thedenius, Mimmi, Fru, Kammakareg. 50, Va ; kont. Wahrendorffsg. 6, C.; r. t. Thedin, C. A., Assistent v. Sthlms stads bostadsinsp., Birgerjarlsg. 131 AII, Va. - Helenej Fru, Karlavägen 11, O.. -: Emelia, Fröken, Banärg. 23, (J.Dj., - Sigrid, Fru, Kommendörsg. 26, (J. - Emil, Handelsres., Odeng. 56II Ö. g., Va. NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM

10 / The Dunlop -Tliilen The Dunlop Rubber Co. A.-S. Filial, C. E. Theorin, Sofia, Fröken, Östermalm;g. 31, O. Hudson, Riddareg. 12, O. Se annons - Ebba V., Redvsekr., Engclbrektsg.Blvv-, sid. 59. O.; a. t The Eastern 1'rading Company Ltd, Ak - F. G. E., Regeringsg. 95 BIl, C. tiebolag, Birgerja rlsg. 11, C.; r. t. The Oversea Export &; Import Company (linjevälj.) 7956, 7957, 7958, 7980, A B A 1 8 B &; C C Akt' k ' a. t ~ rsena sg.,. le a- Theel,C.G.G.M.A., Postexp., 'I'egnersg.äl, Va. pital 6,000,000, r. t; namnanrop:»over- _ Hj., Professor, Ostermalmsg. 36, O. sea», a:. t 'Ielegramadr.:»Over» - H. G., Ankefru, Karlbergsvägen 72, Va. samt for Importafd.:»Overall». Thege, Edvin, Civiling., Krukmakareg.42, Sö, Theren, Aug., Handl. (spec.-), Västmannag. -.se äfven Täge. \.. ' 41, Va.; bost. s. g. 44. Thegelström, E. G., v. Pastor, Alfsjö gård, Theres' Skomagasin, inneh. Therese Svenson, A.lfsjö.. Drottningg. 58, C.;a. t; 20834; bost. Thegerström, O. K,.Änkefru, Västmannag. Uplandsg. 25, Va. 64, Va. Thermoapparater, A:-B., App. för automatisk Thelander. 'se Telander. reglering af värme, Kungsg. 84, C.; r. t. Thelaus, A. M., Ankefru, Svartensg. 8 A, Sö, 6672, a. t Thelin, Knut, Bokh., Rimbog. 8, O. 'I'hermogene, Gen.vdepöt för Sverige, Firma - Hjalmar, Dir., Svartensg. 12,. Sii.; a. t. Axel Holm, Helsingeg. 9, Va.; a. t. - Söder E., Han dl., Högbergsg. 52, Sö. 'I'hernon, Carl Gust., Fabr., Sibylleg. 26, O.j - K. F. H., Ing., Fredmansg. 6 A., Sö, a. t J. A., nickare, Grefg. 471I1, O.D}. The Schol! Manufacturing Co A.-B., kontor - Sofia, Ankefru, Västerlångg. 57, St. o. lager Biblioteksg. 6 & 8, C.; r. t. Thel!, Frans, Tjänsteman, Agneg. 12, C.; a. t , a. t Thessing, 1., Polisman, Linneg. 60, O.Dj.; Thellmod & Co, A.-B., Kuvertaffär en gros, a. t. Osterm Hornsg. 89, Sti.; r. t Telegraf- - se äfven Tessing. adr.:»thellmod e. Thestrup, Ernst, Kol, Jam, oljor, kemi- Thellmod, Emil, Direktör, Hornsg. 89, Sö.; kalier, Arsenalsg.. 14, C.; r. t , r. t a. t ;.telegramadr.:»Thestrup». Themptander, S., Advokat, Eriksbergsg.12A, Thibel!, Emma, Ankefru, Döbelsg. 19, Va. O.; r. t. 9372; kontor Drottningg. 17, Thiel, Ernest, Bankdir., Blockhusudden, C. Se Wallins, O., Advokatbyrå. Sthlm ,Frida, Fru, Frejg. 7 11, Va.; r. t Olof, Bankir, Villa Kust1n, Kaknäs, O.D}.; - Thekla, Fröken, Eriksbergsg. 12 A, O.; r. t ' I r. t & Co, Bankirfirma, Wahrendorffsg. 6 1V, ---:-H., Generaltul!dir., Drottningg. 114'1, Va.; C.; r. t , o , a. t. r. t Thenberg & Kinde, Mäklarefirma, Malm- - S., Civiling., S:t Eriksg. 13, C. torgsg. 2, C.; a. t. 715, 716, 717 o. - A., Fru, Florag. 2, O.,799, r. t. 1027, 1047, Börs- - Arthur, Grossh., f. d. Generalkommissarie, telefoner a. t. 2539, r. t Tele- Villag. 10, O.. grafadr.:»bergkind».. - Alvar, Styrmansg. 19,0.D}.; r. t. 7033B. Theoander, R, Fru, Stureg. 11, (J. Thielert, Max, Köpman, Kronobergsg. 7 r, Theodoridis & Co, Import O. export af alla C.; a. t sorters svamp O. sämskskinn i alla Thiger, G., Brandman, Skeppareg. 39, O.D).; storlekar O. kvaliteter, Oxtorgsg, 16 1, a. t C.; a. t , r. t. 2426; telegraf- Thiis, Carl...Civiling., Skeppareg. 29, O.D}.; adr.: Theodoridis. a. t. Osterm 'l'heorell, Anna, Fröken, Greftureg. 24 A, O.; - F. S., Fröken, Grefg. 65, O.Di r. t Thilander, A. J.} Model!snick., Scheeleg. 11,.:...-Julia,FrÖken,Greftureg.24A,0.;r.t C.; a. t Hugo G. Th., Ing., Konstruktionsbyrå - H., Redaktör, Majorsg. 12, O. för centraluppvärmning, vatten- o. von Thile, H. K. E. G., Köpman, RenstjerafIoppsledningar m. m.;. kontor Sköl- nasg. 14, Sö. dungag. 4, kv. Lärkan, O.; r. t. 2158, 'I'hilen, Anton, Järnv.-tjänsteman, Kungs- 8648, a. t. 5282; bost, s. h., r. t holmsg. 46 (f. d. 38), C.; a. t. Kungsh. se äfven Te orell FINSPONGS METALLVERKS A.-'B. SIlRIDAR.SANSfilATAN /

11 1008 Thilstedt-Thordeman; Thilstedt, I., Barnm., Tavastg. SOn, Sti.; a. t.ithollander, Jenny;Justit.ierådinna, Lilljans plan 5 1V, O.; a. t. Osterm Thim, Ellen, Fru, Tjänstem.. i Allm, Lif- - se äfven Tholander o. Tolander., förs.-bol., Braheg. 39 1V, O. Thomreus, Andrea, Lärar:a, Uplandsg.19BIII, - Ellen, Fru, Urmak. o. urhandl., Norr- Va.; a. t. Vasa tullsg. 11, Va. - E. G. B., Sjökapten, Högalidsg. 11, Sä. - Maria, Postexp., Kungsholmstorg 3 B, C. Thomanders, A., Eftr. (J. Lindberg), Plåt- - O. Hj., Vaktm., Lundag. 35, Sä. ' slag., Döbelnsg. 52, Va.; a. t ; Thimgren, Bror, Banktjänsteman, Kungs- innehes bost. a. t holmsg. 90 & 94 1 (f. d. 72 B), C. Thomander, Gunhild, Sj uksköt: a, Sabbats- - Johanna, Fru, Badstug. 5, Sä. bergs sjukhus, Va. - Idus, Handelsres., Vintervägen 35, Rå- Thomas, Theodor, Byggnadsing., Karlbasgssunda; r. t. Rås. 191, IL. t. Rås vägen 8I1, Va. - Fritz Hj. 1., Ingenjör, Västmannag. 16 1v, - Amalia, Fru, Greftureg. 24 A, O. Va.; a. t Elisabeth, Fru, Grefg. 16, O.D}., - K. G., Kapten, Blasieholmstorg 9, C. Thomasson, Lilly, Folkskollär:a, Norrtullsg. Thingström, J. R., Pianostämmare, S:t 57 II, Va.; a. t. Vasa Eriksg. 16, C. - Åke, Justitieråd, Florag. 6 III, O.. - se äfven Tingström. - Fredriqne, Änkefru, Danderydsg. 8, O. ThiselI, G: G:son, Civiling., kont, Nybrog. Gerda, Ankefru, Malmskillnadsg. 27, C.;' 36, O.; bost. Linneg. 23, O" a. t , r. t Gust., Dir., Styrmansg. 17 II, O.Dj.; r. t. Ulf Ragnar, Danderydsg. 8, O se äfven Tomason. - Iwan G:son, Direktör, Nybrog. 36 1V, O.; Thomåe, G., Handl., Ringvägen 6, Sä. r. t Ernst, Ingenjör, Norrtullsg. 53, Va. - Wilh., 1[. G:son, Ing., Nybrog. 36, O.; - Sven, 'F;jänsteman, Sot Eriksg. 13, G.; r. t. Osterm a. t ; r. t. Kungsh se äfven Tisell. Thomsen, H. Ch., Fil. lic., Västmannag. Tholander, J. A., Handl., Dalag. 39 1II ö. g., 15, Va. Va. - M. 'I'., Ofverlär., Fredrikshofsg. 7, O.Dj. - Hilda, Inneh. firman Clara Ekström, 'I'homsen, J. Fridtjof, Västerlångg. 27, Jakobsbergsg. 19III, C. St. - G. Å., Litograf, Storg. 48 II, O.Dj.. Thomson, A., Fröken, Sigtunag. 9, Va. - Carl, Kapten v. Flottan, Greftureg. 52, O. - Emmy, Fröken, Sömmerska, Döbelnsg. - C. W., Optisk lnstrum.-makare (firma P. 71, Va.. W. Tholander), St. Nyg. 19, St.; bost, - Marianne, Fröken, Narvavägen 23, O.Dj. Jakobsbergsg. 19III, C. - K. G., Ing., Regeringsg. 82, C. P. W., f. d. Optisk Instrum-mak., Söder- - Hanna, Ankefru, Sigtunag. 9, Va. törns viilast Filip, i firma Alfred Lindberg & Co, - Carl F. L., Preparator (Statsmed. Anstal- kontor Vasag. 48, C.; bost. Uplandsg. ten), Rensg. 3 v, Va. 56, Va. Greta, Slöjdlär:a, Greftureg, 52, O.; a. t. - H., i firma Alfred Lindberg & Co, kon \ tor Vas ag. 48, C.; bost. Sigtunag. 9, Va. - Josephine, Ankefru, Tuleg. 21 III, 'Va. Thonell, A., Fru, Skeppareg.41, O.Dj.; a. t. - se äfven Thollander o. Tolander. ' Tholen, Judit, Cigarraffär, Holländareg.Bd, Thor, Kooperativa Läskedrycksfabrik., Tor- Va. kel-knutssonsg. 20, Sä. - Olof Alg., Ing., Bondeg. 6 1V, So.; a. t. Thor, Hilda J., Fröken, Döbelnsg. 35, Va.; Söder a. t , r. t Tholerus,.i Olga, Änkefru, Valhallaväg. - S. E., Snickare, Lästmakareg. 20, C.; '61, O. bost. Vegag. 12, Va. Tholff, C. L., Byggnadsrit., Åsög. 77III, Sä. - GustafVoulethe, Tapetserare, Greftureg.. Tholin, C. J., Fastighetsäg., Karlbergsvägen 13 A, O.; a. t , Va.; a. t. Vasa se äfven Tor. - Ester, Fotograf, Sibylleg. 32, O. Thorberg, Arvid, Landsorganisationens ordf., - E. J. A., Kamrer, 'l'orgg, 3, Tellusborg. kontor Barnhusg. 16, O.; r. t. 178, - K. G., Kamrer, Karlbergsvägen 9, Va.; a. t a. t. Vasa 1619, r. t. Vasa 855. Thorborg, P. A.} Prakt. läk., Odeng. 361, - Claes Emil, Ledamot af Arbetsrådet, Va.; mottagn o Drottningg. 90, C.; a. t. Brunkeb Thordeman, B. J., Löjtn., Inedalsg. 1, C. A.-B. SVENSKA METALL VERKEN ~~an~o~~~a~t:;';s~d~34~~~

12 Thorelius-Thour. ] 009 Thorelius, Hilmer, Lärare v. Gustaf Vasa Thorsberg, Augusta, Fröken, Hvitvaruaffär, Folkskola, Rörstrandsg. 16, Va. Flemingg. 46, C. Thorell, se Torell... - M. R., f. d. Hand!., Flemingg. 10 n.b., 9. Thorelli, E., Dir., Birgerjarlsg. 68, O.; a. t. Thorselius,..Ada, Fröken, Greftureg.42 Il, Ö.; Vasa r. t. Osterm O., Dir., Holländareg. 20, Va.; a. t Thorsell, se Torssell. - Sven Elof, verkst. Dir. i. Brandf'-bol. Thorsen, G. J., Byggmäst., Rörstrandsg. Tor, Kommendörsg. 28, Ö.; a. t v, Va.; a. t 'I'horön, se 'I'oren. - D. E.,,13yggnadsing., Jungfrug. 45, O.; Thoresen, Ida C., Bildhuggarinna,.A;rsenalsg. a. t. Osterm pu, C.; atelje Riddareg. 7, Ö. Thorslund, Osc. E:. Afd.-chef, Grefg. 48 1V, ~ Harald, Dir., kontor Regeringsg. 30, C.; Ö.Dj.; a. t. Österrn, r. t. o. a. t. 5335; bost. Saltsjöbaden. - Emil, Bankkassör, Ostermalmsg. 86, Ö.; Svea, Fröken, inneh. af Svenska Landt- a. t. Vasa bruk, Blekingeg. 63, Sö.; a. t se äfven 'I'orslund. O., Målarmäst., Blekingeg. 63, Sö. Thorson, Lillie, Fröken, Karlbergsvägen 82v, Thoresson, J. V., Dir., Holländareg. 8 B, C. Va.; r. t Thorgren, A. W., Köpman, Handtverkareg.. - Thore, Varumäkl., Folkungag. 107, Sö,. 38, C.;r. t. Kungsh Thorssell, se 'l'orssell, Thorild, Stina, Fröken, Artillerig. lo Il, Thorssin, Gottfrid, Ingenjör, Karlbergsvägen Ö.D}. 53, Va.; r. t. Vasa 507. Thorin, Hedvig, Fru.Folkskollär.a.Scheeleg. Thorsson, A., Fru, Valhallavägen 97, Va.;. 16, C. a. t. Vasa Hilma, Fru, Karlbergsvägen 7, Va.; a. t. - Elna, Fröken, Västmannag Ö. g., Va.; a.t. Vasa Louise, Fru, Bosättn.- O. Lysoljeaffär, - Julia, Fröken, Skeppareg. 12, Ö.Dj.; a. t. Tomtebog. 9 A, Va.; a. t Osterm C. E., Tjärhofsg. 34, ss. - R., Galanteri- O. Leksaksaffärer, Hamng, Thorlings Bleck- O. plåtslageri, inneh. F. 34, C., Humlegårdsg. 20, Ö.; bost. L. Forsberg, Jungfrug. 35, Ö. Humlegårdsg. 2 m, Ö. 'I'horling, Alfr., eftr., Målerifirma, inneh. - John, Kassör v. Bergsunds Mek. Verkst., Arnold Andersson, Rimbog. 8, Ö.; a. Hornsg. 148 A, SÖ. t F. W.. f. Statsråd, Brunkebergstorg C. G., Speceri- O. Matvaruaffär, Väst man- 12, C.. nag.7j, Va.; a.,t Thorstenson, Harry, Direktör, kontor Ny- - Emma, Ankefru, Flemingg. 53 A, C. brog. 26, Ö.; bost. Roslagsg, 9, Va. Thorman, Eva, Fröken, Upsalag. 15 Il, Va.; - Eva, Fru, Nybrog. 26, O. r. t Allan, Ingenjör, Kottlavägen, Skärsätra; - L, Fröken, Upsalag. 15 m ö. g., Va. r. t. Skärsätra H. O. M., Fröknar, Upsalag. 15 u, Va.; - John, Järnhandel, Drottningg. 8, C.; bost. r. t Strandvägen 41 u, Ö.Dj. - Karl, Tobaksaffär, G:la Brog.13, C.; bost. - Emilia, Lärar-a, (Stärbh.), Karlavsgen 36, Valling. ::;2, C. Ö.; a. t. Osterm. 4041, r. t. Osterm. Thormarck,.A. G., Fröken, Kommendörsg v, Ö. - Gunnar, Statskommiss. O. Byråchef i K. Thornberg, John, Ingenjör, Rådmansg. 52, Statskont., Karlavägen 36, Ö... Va.; r. t. Vasa A. J. G., Verkm., Alviksvägen51, Appel- - T.. W., f: d., Tapetser., Helgag. lpv, Sö. viken.,. - Laura, Ankefru, Klevegränd 5, Sö. - H. A., Ankefru, Styrmansg. 12, Ö.Dj. - se äfven Tornberg.. - se äfven Torstenson. Thornblad, A. F., Målare, Nybrog. 50, Ö. Thorvall, Dagny, Fi!. kand., Rörstrandag. - se äfven Tornblad. 24 Il, Va.(Birkagårdenj ; a. t. Vasa 24 Oo, 'I'hornö, S. G., Teknolog, Döbelnsg. 40, Va.IThorwall. L, Grossh., kontor Braheg. 6, Ö.; Thornfeldt, Maria, Fröken, Nybrog. 55, Ö. r. t ; best, Islinge, Lidingö.. Thornqvist, Ludvig, Kont-chef, Karlavägen - & Co, Etabl. 1900, Kolonialvaror m. m. 1, Ö. en.gros, Brabeg. 6, Ö.; r. t Thornstedt, K. J. G., Dir., Rörstrandsg. 221, Thott, H.. A. W., Prih., Kapten, Riddareg. Va. 21, Ö.Dj. Thors, K. O. S., Civiling, Karlbergsvägen 18, Thour, C. A., Möbelhandl., Klevegränd 1 B, Va.; r. t , a. t Sö.; a. t. Söder FINSPONGS METALLVERKS A.-B BIiRIDARIiSANS(ilATAN tdr.e.skalendern 1921.

13 1010 Thour-Thunborg. Thour & Co, Möblerings A. B., kont. o.jager Thulin, O., Fabrikör, Artillerig. 40, O.Dj. Homsg. 10, ss; r. t. 3110, a. t. 138g5. - P. T:son, Fanjunks re, Tomtebog. 22, Va. Slöjdaffär s. g. 12; a. t Helena, Generalkonsulinna, Skeppsbron -Axel, Polisman, Drottningg. 102, Va. 30, St. Thouren, GotthardR., Tandläk., Laborator - B. N., Ingenjör, verkst. Direktör för i Proteslära o. Tandreglering vid Tand- Akti~b. V. Löwener; bost, Jungfrug, läkareinstitutet, Klarabergsg , C. 45, O.; r. t , a. t. Österm. 2g 19. Träffas efter öfverensk.; 11.. t. 4875, r. t. - G. A., Intend., Bjorthagsvägen 7, O.D}.; r. t Emelie. Sjö,!uist-, Tan<!:läk.,Klarabergag. _ P. G., Ital, Konsul, Skeppsbron 34 III, St. 40, C. Traffas efter ofverensk. per tel.; -s Konditori, inneh. Ernst Pettersson, Up- ~. t , r. t landsg. 37, Va.; a. t ThryslD, S. P., f. d:.po!lskommlss., Volmaryx - Erik, Köpman, Ringvägen 108, Sö.; a. t. kullsg, 6, So. Söder Thudin, Fritiof, Sjuklrymn., Karlbergsvägen -- O. D., Löjtnant, Uplandsg' 22, Va. 86 A, Va.; a. t. Vasa Edvin Mekaniker Kungsholmag 34 (f d Thufvesson, M., Blomsterhandl., Götg. 16 C, 30), C.'... Sö.; bost. s. g. 11III. - M Målarmästare (stärbh) Margareta- O K t Sk 39II1 - -., ap en, eppareg. o. g.". D'" :1.; vägen 100, Enskede; a.., t. Ensk, r. t F Rak- o Frisersalong Svartmang 21 A.,f. d. Kommunalordf., Västmannag. 29 II,.'st. r-,, Va.; r. t.. 13! Gabr.,Regeringsråd,Jurisdr,Sibylleg.40,0. - Th~re, Mllslklarare, Odeng. 8, Va. - J. A., Trädgårdsm., Rosendal, Djurgården. - se afven Tufvesson o. Tuvesson... Thul, W. E., Konfekt i parti o. minut"thuhns, Ch., Eftr., inneh, ~ust. Haglund, kont. O. bost. Karlbergsvigen 84, Va.; Engroslager af Ur & bijouterier, Drotta. t. Vasa 326. ningg. 57, C.; a. t. 5821, r. t Thule, Choklad-, karamell-, konfekt-, saft- Thulin Emelia Änkefru Brännkyrkag 80 o. caeaofabrik, se A. B. Förenade Chok- Sö.; a:. t. Söder > -.ladfa.~tlkern~. L1ft?rsa;,kr.-aktlebolag; kontor - Kungs- _ Hilma, Ankefru, 'I'orsg. 10, C. Nils Olof, Döbelnsg. 67 B, Va. -s, tradgardsg. 14, Sthlm 15, kl Th C t F Ge~erala.~entur /Cederin & Wiklund), un'va. ons a~ce, TU, R" t d ors ran sg. 54, Näckströmag..4, C., kl. 9::-3; ~.t. 29 9!-l,_ Gust, Ad., Herr- o. Damskräddare, Hola. t HJ. Ce~~m~traffas a hufvudkontoret, KUI?gstradga!.dsg. 14, C., kl. _ ländareg. 30, Va'.; a. t. Vasa N. P. Skomakare Styrmansg. 9, O.D '.' E.,":!kl~nd tralfas a General- bost. Grefg. 170\. ö. g., O.Dj. :1, agenturen sakrast kl ,80 f. m. Thunberg, J. E.F., Agronom, Drottningg. Thule, Varulagret, Manufakturvaror, skodon, 67, Va. konfektioiis'artiklar m. m., Landsorts- - Wilhelm, Boktryckerifaktor, Döbelnsg. expedition O. inköpskontor Klavegränd 63/ v, Va.; a. t. Vasa A, Sö.; a. t r. t För- - E.,.Dir. i.~venska Emi.ssionsaktieb., säljn.-iok~)er Tunnelg. 10, C.; a. t. Hjorthagsvägen 15, O.D) , o. Osterlångg. 26 Si.; a. t Mathilda, Fru, Stjärng. 3 A, Va.; a. t. Thulen, Pehr, Musikinstr.-mak., Riddareg. Vasa 86.? , O.Dj.; a. t Emma, Froken, Sveavagen 54, Va. -s H. Pappers o. Importaffär Klarabergsg. - Carl, Hattmak., Barnhusg. 10, c. 29, C.; r. t. Norr 173,' a. t D. J., Klädmik.lare, Birgerjarlsg. 33, (J. _ A., Änkefru, Kammakareg. 46, Va. - M. Th., MöbelsDlck., Observatorieg. 6, Va.; Thulin H. Byggnadsingenjör Margareta. a. t. Vasa vägen' 100, Enskede; a. t.' Ensk Arvid, Posterp., Flemingg. 5 I1I, C.; r. t. _ J. E. O., Byråchef ikontrollstyr., Folk- 173 O~.... ungag. 4~ C, Sö., - Carl, Sjukgymnast, Do~~lnsg. 23, Va..- Folke, Civiling., Sibylleg. 40, O. - Axel, Tillsyningsman, O. Renhållnings-.- Jöns, Dekorationsmal., Margaretavägen stationen, Va. 26, Enskede; tel. Ensk Anders, Tjänsteman, Jungfrug. 3, O. - Ernfrid, verkst, Dir. i Klara Fattigv-styr., - se äfven 'l'unberg. Chef rör De Gamlas Dags Byrå, Hol- Thunborg, Elisabeth, Fru, Björngårdsg.B", ländareg. 4, C. Sö;; a. t. Söder NAVIGATORLOGG,EN Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR STHLM

14 /. Thunborg- Thäng 'I'hunborg, Eveline. Fröken, Björngårdsg.B", Thuresson, S. A., Kapten, Skeppareg, 27III, ss.. a. t. Söder O.D}. - se äfven Tunborg. -,- Th. Ragnar, Villag. 18 & 2.0, O.; r. t. Thune, Einar, Ingenjör, S:t Eriksg. 25 B, C.; 215 ;32. r. t ; kont. r. t. o. a. t. Järnv. Thurin, Nils A., Posttjänstem., Nytorgsg. 3~ ~A~~&' - Robert, Ingenjör, Sveavägen 52, Va. Thuring, K. J., Fiskhandl., Svartensg. 7, Thune, Anna, Fru, Handelsidk:a (möbler o. Sö.. antikvit.), G:la Brog. 21, C. Thurman, A. E. H. A., Privatsekr., Katarina- ' Thunell, se Tunell. vägen 9 B, Sö. Thunfors, C. H., Köpman, Kungsg. 44, C.; Thurne, Martin V., Direktör, Beridarebansg. r. t , C.; r. t , a. t Thunholm, E., A., Dir., Drottningg. 68 n, Thvengström, S., I. o.. :jj:., Fröknar, Grefg. \ C.; a. t , r. t o. i378; 8" b., O.Dj.; a. t. Osterm, bost. Tureborg. r. t. Tureb se äfven 'I'venzström. Thunlund, K., Fotograf, Valhallavägen 113, 'I'hubeck, F. A., Plåtslagare, Timmermansg. Va.; a. t. Vasa , Sö.; a. t Thunman, Maria, Atelje för Konstslöjd, Thyberg, K. P.. Kapten.. Garnisonssjukh., Artillerig. 42 ll, O.Dj.; a. t. Osterm.. Handtverkareg. 25, C John, pens. Kriminalöfverkonst. Villa - Ake,.Fil. stud., Artillerig. 42 li, O.Dj.; Siwertz, Kungsh, villast.; a. t. Ulfsunda a. t. Österm Thunquist, M. O., Fröken, Karlavägen 60, O. Thyden, E. A., Aktiebolag, Drottningg. 16, - Carl Erik, Grossh., Karlavägen 60, O., C.; r. t. 4, 29, 47 o. 64, a. t firma Erik Thunquist (p. p. A. Aspe- - E. A., Direktör, bost. Drottningg. 16 ren); export af hudar & skinn; kontor C.; r. t. 4, a. t ' Hornsg. 64 B, Sö.; a. t , r. t se äfven Tydan. Thunqvist, P. Ch., Fröken, Sömmerska, Sot Thygesen, Johannes, Andre Kanslisekr. i PauIsg. 4, Sö. K. Jordbruksdep., Odeng. 19II, O.; - K. A. E., Tjänsteman, Sköldg. 15, Sö. r. t Simon E., Tjänsteman (Sv. Handelsban- - Rune, Andre Kanslisekr. i K. Jordbruksken), SaltsjöJärla ; a. t. Nacka 11. dep., Odeng. 191I, O.; r. t, I Thunström, P. 4-ug., Direktör, Valhalla- 'I'hyren, Yngve, Tjänstern., Dalag. 23, Va.;. vägen 43 I, O.; a. t. Osterm r. t E. V., Fil. mag., Kungsg. 53 IV, C.; a. t. Thyselius, Thora, Diakonissa, Hornsg.llOn.b., ss; a. t Elfrida, Folkskol!är:a, Södertörnsvägen - Margit, Farm. kand., Greftureg. 24 BI, O. 42, Enskede. Thyseflus, B., Fastighets- och Ut4yr- - K., Fru, Hatt- och mössaffär. Hor;nsg ningsbyrå, försäljer stads- o. Iandt-. 55, Sö.' egendomar, affärer; uthyr våningar - Isabell, Konsulinna, Hagag. 2, Va. affärslokaler, rum, sommarnöjen. Inn('~ - E. A., Köpman, Stureparken 4 n. b., O.; a. t. hafv. fru Beata Thyselius, Grefturee Sr, O. Mottagningstid kl. 10-4; a. t. - A.IbertiJ;!a, Ankefru, Greftureg. 24 A, O. 8939, r. t T. A., Ankefru, Odeng. 94, Va. - Gerda, Fru, Linneg. 80, O.Dj.; a. t Thur, Axel, Tuleg. 2 II, Va. - Sigrid, Fröken, Kamrer, Inedalsg. 15v, C. Thurdin, R., Kommendörkapten, Skeppshol- - Skuldfrid, Fröken, Husmoder, K. F. U. E.. men 8r, O.Dj.; r. t Bergsg. 39, C. ' Thurel!, E., Leksaksfabrik, Träsvarfveriverk- - G. H., Köpman, Karlsviksg. 9, C. stad, Mästersamuelsg. 57!, C.; a. t. - Erik, Skriftställare, Redaktör af Nord. Brunkeb Thuresson & Mörch, Export-Import, Trämassa, Familjeboks nationaluppl., Greftureg, 24 Br, O.; r, t. 3882, a. t trävaror m. m.; Försåkriugsagentur, - se äfven Tyselius. I Villag.. 18 o. 20, 1 ]/2 tr., O.; r. t Thysell, N. S., Pastor, Hornsg, - & Co, Ingenjörsfirma, Stureg, 3 1 ', O.; r. t , Sö.; a. t. 8102, a. t ; Konsult. o. Yattenbyggn.Tacket, inom Väg- - N. A., Skrädderiaffär, a. t Banärg. 6, O.Dj.; - Elis_V., Kapten V. V. K., Civiling. (kon- - se äfven 'I'ysell. sult.), Strandvägen 61 III, O.Dj.; r. t. Thång, H., Fröken, 'Syatelje, Erstag. 30, 73286, a. t. Österm Sö. FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDAREBANSGATAN l

15 1012 Thåren-e-'I'iderman. Thåren, Sixten, Ingenjör, Rådmansg. 78, Va. Tiberg, A. F., Kött o. Fläskaffär, Österm:s - C. G., Uppbördsman, Rådmansg. 78, Va.; saluhall 88 o. 89; r. t. 1797, a. t. 544; a. t , r. t. Vasa 636.' bost. Humlegårdsg. 10, O.; ankn. a. t. Thöldte, P., Körsnär, Runeberzsg. 8, O P., Aktieb., Körsnärsfirma, Hötorget 14, -s, Carl, Eftr., inneh. J. G. Färnlöf, Lax, C., o. Kungsg. 5, C. Fågel, Hummer o. Ostron m. m., Slöjdg. Thörnberg, E. H., Herr, Teguersg. 14III, 7, C.; a. t. 5386, r. t Va. (adr. Bärlund), - J. A., f. d. Läderhandl., Skeppareg. 25, - se äfven Törnberg. O.Dj.; a. t. Osterm Thörnblad, GUR~., f. d. Direktör, Vill ag. Tibloms Blomsteraffär Hornsg. 64 B, so; r. ~ 18 & 20, O.; a. t t. Söder 433, a. t Elsa.Fröken, Kaptensg. 14 1V, O.Dj.; r. Tiblom, Eric, Bellmansg. 22 C, Sö.; a. t. t. Osterm Söder 107, r. t Thor, Löjtnant, Strandvägen 7 B, O.Dj.; Tidaholms Bruks A.-B., Generalagenter r. t , a. t Cronstedt, Kastengren & Co, Birger- - se äfven Törn blad. jarlsg. 6, O.; a. t , t. t Thörnbladh & Cos, F., Elektr. affär, Gref- O tureg. 9, O.; r. t , a. t Tidan, A.-B., Försäljning skontor för utlandet, Askledare. telefoner, ringledn., lås o. Ernst Kaufmann, O. Järnvägsg. 16, C.; portstängare. Belysningsanl. r. t. 7075, a. t. 93'89. - Ferd., Ingenjör, Kungsg. 75, C.; a. t. Tidbeck, G. R. Herman, Fabrikör, Ad. Fredr. Kungsh torg l B, ss; a. t , r. t se äfven Törnblad. - Joh. Herman, f. d. Fabrikör, Timmer- Thörnblom, B., Dir., Arbetareg. 33, C.; r. t. mansz. 18, Sö K. G. O., Handl., Sibylleg. 38, O", - se äfven Törnblom. - Knut, A.-B., Järnaffär, Storg. 25, O.Dj.; Thörne, Josephine, Fru, Saltmätareg. 19, Va. r. t , a. t Thörner, Adolf Fr., Inspektionskonst., Ad. - Knut J. V., Järnhandl., Storg. 25, q.d;".; Fredr. torg 4, Sö. r. t , a. t O se äfven Törner.. PIdbeek, J. H., Metallduksväfveri samt Thörning, K. A., Lok.-för., Flemingg.71, C. fabrik för metalltrådsarbeten, Srt Thörnmark, Augusta, Ankefru, Frldhemsg. Paulsg. 32, Sö..; r. t. 5523, a. t B, C.; a. t. Kungsh 'I'idblad, Hanna, Ankefr u, Artillerig. 26\ Thörnqvist, se Törnqvist. O.Dj., a. t. Osterrn. 578l. Thörnström, Anna, Fru, Kungstensg. 60 1V, - Otto K.,Ingenjör, Frejg. 53 1V, Va. Va.; r. t. Vasa F., Lärftskramhandl., firma C. A. Kahl - se äfven Törnström. & Co, Kommendörsg. 15, O. Thörnvall, K. Harald V., Bygg-nadsing., Tidblom, Tyra, Fröken, Pipersg. 12, C. Valling , C.; a. t Tidelius, C. H., f. d Lärare v. Maria folksk., - Axel, Försäkr.-tjänsteman, Ringvägen 2, S:t Paulsg. 33 A n.b., SÖ.; a. t Sö.; a. t. Söder Tiedemanns Gummiagentur, Partiförsäljning - se äfven Törnvall. af gummivaror för Trelleborgs m. fl. Tibbelin, Emma, Fru, Lampskärmsaffär, Gummifabriker, Slussplan 63 A II, St.; Hamng. 9 1, C.; a. t , r. t. Norr 702. a. t. 2768, r. t Signe, Fm, Cigarrall'är, Dalag. 56 B, Tiden, Bokförlagsaktieb., Skärgårdsg. Va. 13 II1, St.; a. t. 2:)959, r. t För- Tibblin, E. J., Bankkamrer, Riddareg, 76, lag-schef Karl Olsson, privat a. t. Vasa O.Dj.; a. t. Österm , r. t S. W., Bokbinderiidk.a, Osterlångg. 27, Tidens, Bokförlagsaktieb., Tryckeri (f. St., ing. fr. Drakensgränd. d. K. B. Boströms), Skärgårdsg. Hl, St.; Tibell, Hilma, Fru, Drottningg. 90 II, C.; a. t. r. t. 6115; a. t Nya, Sjuk- o. Begrafningskassor, expo Anna, Fröken, Östermalmsg. 31, O. Hornsg. 96 1, ss. Tyra, Fröken, Folkungag. il E, Sii.; a. t. Tiderman, Fredr.,..Afd-chef', Riddareg. 68, Söder O.Dj.; a. t. Osterm L. W., f.d. Förrådsf6rvalt., Folkungag. - Ida, Fru, Kungstensg. 67, Va.; a. t. Vasa 8 E, Sö.; a. t. Söder "' E. A., Ing., 'I'orkel-Knutssonsg. 25 III, Sö.; - Signe, Fröken, Kungstensg. 67, Va.; a. t. a. t. Söder 59 (')6. Vasa rj. A., Änkefru, Jungfrug. 19, O. - H. E., Tjänsteman, S:t Eriksg. 10, C. A.-B. SVENSKA M ETALLVERKEN ~~an~o~sså~a~t:;:;d~

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA 836 Qvarford~-Radioaktiebo.laget. Qvarfordt, Sten G., Civiling., Mä~tersamu- R elsg. 81, C.; a. t.norr 12325; t. kont. ' r. t. 72951. Raab, Sten, Frih., Grefg, 37, Ö.D}.; a. t. - Maria, Fru, Bosättningsaffär,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA 806 Otto-s-Palliuder. Otto, Alfred A., "Grossh., Birgerjarlsg.98 11, Paban, Torsten F. F' J Afdldn. chef, Söder- Va.; tjf 83099.. mannag. 43 III, Bö.. Ottoman &; 8ängkläilersaffären Svea, inneh. - V.,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va.

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va. .-GlIStaf, - 1068 Wetterstrand- Wibe,g.. Wetterstrand, K.G., Konstnär, (stärbh.j.bal- Wibeck, Nils, G."Civi!ing. (St1,llms Stads, dersvägen 13, Enskede. ', Gatukonto,), Dalag. 86; V d., Hi 'Norr -,Gust.

Läs mer

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket::

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: Gummireparationer- Handskhandlare. 1589 Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: utföras af: klackar: Almgrenl Aktiebolag, kontor Korn- Se IIfven Galoscher repareras af: Se under Grosshandlare

Läs mer

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2 o f. GuDlmiringar>. sälj~s af: Se äfve;.automobilringar,l-b. A Wiklunds Maskin &Yelocipedfabrik. Fabrik o. kontor Sot Eriksg. 46 -Bäckdahl &Co, Birgerjarlsg. 32; tlf 9083, 9017, :!jorr 20244 A.-B. O Krlllpelien,

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M 1508 A.-B. Auto-Metallfal:lrik, berg - Automobilcentralen; Brunkebergstorg 11 Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M Sundby- - - Lidingö Bilstation, A. Swinhufvud, Vasaväg., Lidingö villast.;

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

-:W",Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj

-:W,Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj , \ Schött-Seg~rblom, 893 ' Sehött, Otto, Kammarskr., Götg. 14,Sä.. --' &:,Son,.A:.'B:,'Kemisk oyl'ekilisk Fabrik, Seebold, Eva, Fru, Hjorthagsvägen tlf 72519..,' 7, Ö.Dj.; '.' -, Mahnskillrilj.'dsg. 6Ö;.'0.,;

Läs mer

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig 1664 Säckaft'ärer: Se äfven under Grosshandlare Carlsson A E, Sandborgsväg. 20, Enskede Handels A. B. Skandia, L:a Nyg. 16 Hoglund J R, Volmaryxkullsg. 5 Nordiska Jute- & Linne' A.-B., Munkbron 1 Stockholms

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293.

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293. 450 Knape-Kock. Knape & CO,innebo J. N. Knape, Linneg. 82, Knös, Arvid, f. d. Öfveringenjör vid Sthlms O.Dj.; r. t. 68 52, a. t. 18208. Agentur-, gasv., Stureparken 3IV, O. Kommissions- o. Speditionsaffär.

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B."

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Settll}'wall-Siewertz. 895 k.lister, utför värme- och köldisole- Sieber, C., Solnavägen 49 v, Va.; r. t. 23928. ringar, Fabrik o. kontor Norrbackag. Sieburg, Charles G. E., Osteopatisk läkare 18 & 20,

Läs mer

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge.

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge. Kylhammars Nysilverfabrik,,Öst götag. 89 Matsilver A.-B., Sundbyberg Nysilverfabriken Star, Kungsg. 33 Räström C G, Tunnelg. 11 ' Stockholms 'Försllfringsfabrik, Hornsg.74' B i:?venska Matsilverfabriken,

Läs mer

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 v- Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 Pykeri-, och bärgnlngs«aldin J, AIströmerg. 5 Ingenjörsfirma John W Andersson, bolag: Allmänna Affärsbyrän, Drottningg Brunkebergstorg 12 47 Joelsson

Läs mer

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart.

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart. lq36 Järnsängsfabriker- Kamin- o. spiselfabrikörer. Jllrnlll1ngs'fabrlker: Larsson ÅrYld, Regerlngsg~ 77 KakelfabrlklJ,nter o. kakel~ Ellasson Emil, Klara N. K~rkog. 5 Lind Gust., Östermalmstorg 4 k Engelska

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik-

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik- Törnqvist - Uebersax-Graden, 1029 l't.örnq~istj 2TöJ:ll~uist; 3 Törnkvist; Törsleff. Mattis, Änkefru, Sibylleg. 14, O.~,. 4 Thörnquist. r. t. 71243., \ I. -:.1 Est,~r~. Frijke~, Gymn.vdir., Aspuddens,U.,.

Läs mer

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7 l,. /' Hygienisk beliandling-ngenjörsbyriler. 1603 j Lissell.Nanny, Birgerjarl.g.'-73:&'w5' nackorderingsbyråer: ngenjörsbyrån ':B:errum,',~"lling & Malmstedt Magda, Grertureg. 34A ' ' Törnqvist, Drottningg.

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer:

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer: 1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Zetterberg K, Beridarebansg. 12 Åbom J, Skeppsbron 46 ' Åhrman G, Nybrog. 73 Åkerlind e 0, Birkag. 5 - M, Ringväg. 8 Ålander F, Östgötag. 28. lj8ilder K Å,

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker.

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker. Lärare- Maltfabriker. Cederblad A; Sturepark. 4 Bröderua Påhlman, Drottningg! Christensen A b,' Rörstrandsg. 12 71 C, ss vidare sid. 242 D1et,ri,chsson C; Skepparell. 27 (!ta- Lundgren C, Odeng. 16 lienska)

Läs mer

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48.

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48. Eternltskfffer e Skandinaviska Eternit A.-B., Va- ~, sag. 36. se annons sid. 2 c BÄSTA TAKMATERIAlET ETERNIT KRÄFVER INTET UNDERHÅll Etsare: (Kltch eer i zink och koppar) Johannesson G G, Uplandsg. 63

Läs mer

Försäkringsbolag-e-Garage.

Försäkringsbolag-e-Garage. 1546 Florman Bröderna, Arsenalig. 8 B Försäkringsagentur A.-B. Gösta Lindb"'g, Stureplan 19 Gullberg If; GoH, N. Blaaiehclmsh. 13 Gyllenhammar If; GoE, Rörstrandsg. 34 HedbIoms Försäkringsbyrå, Sveaväg.

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer:

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer: Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743 HaHner A;Banerg.17»Jägarhyddan» Hultberg E, Kungsg. 40 Hägerströrn.Lderntorgsg.B'l»Bacchi Vapen» Juhanson Adolf, Brunnsbacken 4 ::>Pelikan» -

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär,

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär, Utskänkningsställen Utskänkningsställen och Vapenfabrik: - Verktygsmaskiner. Vardshus: A.-B. Stockholms vapenfabr., Se Namnreg. Handtverkareg. 37 Utstyrselartiklar : Se under Grosshandlare: Linneo. Dtstyrselartiklar.

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

Larson Axel, Drottningholmsväg. 4C

Larson Axel, Drottningholmsväg. 4C 1568 Läderagenturer A. B., Kungsg. 56; tlf 171 08 The Untversal, Trading CO, Vasago 42 Urwitz G, Götg. 14 1I'Iajs. Handels A.-B. Nicolai Johannsen, Skeppsbron 18 l\ialmer. Se Mineralier. Manufakturvaror.

Läs mer

Widforss, Mauritz Handels A.-B., Klarabergsg. 31, filialer Drottnmgg. 88 o. Stadsgärden 2; s. annons sid. 33. Vapenmålare :

Widforss, Mauritz Handels A.-B., Klarabergsg. 31, filialer Drottnmgg. 88 o. Stadsgärden 2; s. annons sid. 33. Vapenmålare : Vaddfabriker : A.-B. Stockholms Vsddfabrik, Jakobsbergsg. 14 o. Liljeholmen Jöuson M, Jungfrug. 7 A Vagnfabriker : Oarlssons Söner C A, Hornsg. 35 Nordberg G, 'I'egnerag. 37 Stockholms Hofslageri A.-B.,

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer