KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28mars 2012 UDDEVALLA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28mars 2012 UDDEVALLA KOMMUN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28mars 2012

2 KALLELSE Föredragningslista l (4) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Kommunstyrelsen Bäve, kl. Il :00 Sture Svennberg Annica Åberg Ärende D nr Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Informationsärenden kommunstyrelsen 2. Information från Kronofogden 3. Information om jäv, offentlighetsprincipen, diarieföring 4. Information om rambudget och planeringsunderlag for kommunledningskontoret samt kommunstyrelsens politiska organisation och kommundirektören KS/2012:166 Annika Sydberger Norrman, kl Helena Lennernäs, kl Susanne Erixon Susanne Gustafsson, kl Controllenapport-uppföljning februari 2012 KS/2012:12 Magnus Södergren, kl Beredning inför kommunfullmäktige 6. Motion från Anneli Berggren (S) om att KS/20 Il :300 motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla 7. Kommunens årsredovisning 20 Il KS/2012: Förslag på förändringar av kommunens KS/2012:161 kravverksamhet

3 KALLELSE Föredragningslista 2 (4) KOMMUNSTYRELSEN Ärende Dn r Föredragande 9. Investering för gymnasiesärskolan KS/2012: Granskning av upphandling, inköp och investeringar inom tekniska nämnden (revisionsrapport) KS/2012:52 Il. Sommarjobb för unga arbetslösa KS/2012:133 Protokoll från närings och arbetsmarknadsutskottet delas ut på sammanträdet 12. Revidering av bestämmelser om ekonomiska ersättningar för förtroendevalda- ändring av 17, tolkning och tillämpning av bestämmelserna KS/2012: Revidering av bestämmelser om ekonomiska ersättningar för förtroendevalda- tillägg av 19 b, omställningsersättning för förtroendevald KS/2012: Förteckning över motioner som inte avgjorts den 29 februari 2012 KS/2012: Årsredovisning och förvaltningsberättelse 20 Il HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg KS/2012:147 Kommunstyrelsens egna ärenden 16. Förslag till rambudget och planeringsunderlag för kommunledningskontoret samt kommunstyrelsens politiska organisation och kommundirektören KS/2012: Om byggnation av Rimnersvallen KS/20 12: Uppsägning på grund av arbetsbrist inom barn och utbildning KS/2012: slutrapportering av uppdrag tvärsektoriella program tilldelade kultur och fritidsnämnden KS/2012: Barn- och utbildningsnämndens avrapportering av uppdrag från tidigare tvärsektoriella program KS/2012:134

4 l KALLELSE 3 (4) Föredragningslista KOMMUNSTYRELSEN Ärende D nr Föredragande 21. Program för detaljplan för handel, kontor och KS/2012:75 småindnstri, Jörlanda-Berg l :66 m.fl Stennngsnnd kommnn - Programsamråd 22. Bestämmelser för betalkort KS/2012: Remissvar om West Swedens framtida KS/2012:112 inriktning 24. Konsekvensntredning avseende KS/2012:164 förbandsbildning för Uddevalla Räddningstjänst 25. Lokalatnyttjande kvarteret Sinclair KS/2012: Medborgarförslag från Elias Albrektsson om KS/2010:632 Kl fler nöjesamu er i Uddevalla 27. Medborgarförslag från Birgitta Karlsson om KS/20 l 0:424 Kl salahall i Uddevalla centrnm 28. Fiskeområde Bohnslän 2012 KS/2012: Remissvar Projekt Mötesplats Medborgare KS/2008:134 (MSM) 30. Medfinansiering av regionala tillväxtmedel KS/20 12: Fyrbodal 31. Medfinansiering Terra et Mare 2012 KS/2012:132 Protokoll från närings och arbetsmarknadsutskottet delas ut på sammanträdet 32. Medfinansiering 8 fjordar 2012 KS/2012:131 Protokoll från närings och arbetsmarknadsutskottet delas ut på sammanträdet 33. Boksint för donationsfonder år 20 Il KS/2012: Intern kontroll 20 Il och 2012, KS/2012:160 återrapportering 35. Hemställan om frivillig anslntning till KS/2011: 127 förvaltningsområde finska 36. Avrapportering från extern miljörevision KS/2012:71

5 KALLELSE Föredragningslista 4 (4) KOMMUNSTYRELSEN Ärende D nr Föredragande Val av ledamöter till styrgruppen för genomförande av socialt investeringsperspektiv Information från kommundirektören Information från kommunledningskontorets förvaltningschef Information från räddningschefen Information från kommunstyrelsens ordförande samt information från Fyrbodal Redovisning av delegationsbeslut Anmälningsärenden KS/2011 :526 KS/2012:3 KS/2012:4 KS/2012:5 KS/2012:6 KS/2012:2 KS/2012:1 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Anna-Lena Lundintel eller Annica Åberg te! eller e-post

6 CONTROLLER-RAPPORT BUDGET 2012 Här följer några fakta ur budget 2012 för att visa årets utgångsläge. Prognos och måluppfyllelse kommer att redovisas från och med nästa rapport. Det finansiella målet nås inte Uppföljning februari 2012 Denna rapport är ett komplement till de övriga fasta ekonomiska rapporterna. Den är inte heltäckande utan innehåller väsentlig ekonomisk information av betydelse för ekonomin. Målgruppen är både politiken och förvaltningarna med syfte att ytterligare förbättra kontrollen över ekonomin och inspirera till fördjupade analyser hos förvaltningarna om resultaten ger anledning till detta. Första bedömningen för 2012 pekar mot ett klart sämre resultat än de +36 mkr som budgeterats för Den största effekten har nämndernas prognos om -49 mkr. Tillsammans med övriga resultatjusteringar görs bedömningen att resultatet 2012 för närvarande prognostiseras till ett underskott om c:a -22 mkr. En mer underbyggd bedömning görs vid delårsrapporten per sista april. Konjunkturläget Den ekonomiska utvecklingen har varit ytterligt svag under slutet av 2011 i stora delar av Europa. Den svaga utvecklingen har bidragit till ett påtagligt fall i svensk export och industriproduktion. Men trots den försvagning som skett uttrycker idag många industriföretag en större optimism om framtiden än tidigare. Även andra tecken tyder på att oron för eurons framtid och risken för en akut skuldkris har lättat något. Den mycket svaga utvecklingen 2012 är i huvudsak ett europeiskt fenomen. Övriga världen befinner sig också i lågkonjunktur, men långtifrån recession. Länder som Kina och Indien fortsätter växa med 7 8 procent. Efter en svag start 2011 har den amerikanska ekonomin gett flera styrkebesked. Bedömningen är att tillväxten i svensk ekonomi tillfälligt stannat av, men att den återigen växer nästa kvartal. Tillväxten blir dock framöver väsentligt svagare än under 2010 och Arbetslösheten kommer därför stiga något. Lägre sysselsättning håller tillbaka skatteunderlaget, men andra faktorer som ökade pensioner verkar i motsatt riktning. Lokalt kommer vi att fortsätta att brottas med de effekter som kommer av bilindustrins problem. Planeringen för 2012 baserar sig på den information som fanns tillgänglig före sommaren 2011 och de förväntningar som idag finns för skatteunderlagets utveckling är sämre än budget. Däremot är kostnadsutvecklingen mer gynnsam vilket delvis tar ut den försämringen i skatteunderlaget.

7 Arbetslöshet i Uddevalla Följande diagram visar arbetslösheten i Uddevalla, riket och Västra Götaland från februari 2011 och fram tom januari Nu redovisas arbetslösheten i relation mot arbetskraften istället för tidigare befolkningen. Efter sommaren 2011 har den förbättring som tidigare skett avstannat och förbytts till en ökningstakt. Uddevalla har över tid ökat arbetslösheten mer än genomsnittet i både riket och länet. Som tidigare redovisats finns en tendens att skillnaden mot genomsnittet för Västra Götalands län ökar men detta är fallet i flera av våra grannkommuner också. När det gäller den höga ungdomsarbetslösheten på 25% befinner sig Uddevallas ungdomar i högre grad i olika former av program med aktivitetsstöd (18%) och den öppna arbetslösheten om 7% är i ungefär som riket och länet i genomsnitt. Förändringstakten för den gångna 12-månadersperioden byggs upp av 2010 och 2011 års avtalsökningar. En bedömning är att ökningstakten på grund av avtalsutfallet för senaste 12-månadersperiod borde vara knappt 3 % om inte förändringar i personalvolymen skett i verksamheterna. Utfallet med en ökad löneutbetalning om knappt 4 % visar på en mindre ökning av den totala personalvolymen i kommunen. Nedan visas även perioden januari februari med utfall per förvaltning. Ökningstakten om 5% bekräftar att det finns en ökning av personalvolymen för tillfället. Löneutbetalningar Diagrammen som följer speglar de faktiska utbetalningarna under året mätt som ett helårsperspektiv och förändringstakten i utbetalningarna. Varje stapel representerar en 12- månadersperiod tillbaka i tiden och linjen visar den procentuella ökningen från föregående 12-månadersperiod. Där diagrammen har annat innehåll anges detta i diagrammet. De förklaringar som redovisats av förvaltningarna har vissa gemensamma utgångspunkter. Bland annat finns från flera håll förklaringen att tidigare obesatta tjänster nu har bemannats. En ökad utbetalning av semesterlöner bidrar också till ökningen. Här finns också den ökade efterfrågan inom äldreomsorgen som innebär ökad bemanning. Tekniska har gjort många nyrekryteringar under 2011 inom VA-sidan men också inom övrig verksamhet. Personalkostnadsökningen beror också på en ökad verksamhet tex nya mötesplatser. Ökade arbetsmarknadsåtgärder samt en ökad omfattning av tidsbegränsade anställningar i EU-projekt och införandet av ett nytt affärssystem är huvudorsaken till ökningstakten för kommunledningskontoret. Vissa av dessa personalkostnadsökningar har sin finansiering i externa intäkter.

8 Köpta tjänster - totalt kommunen Även för gruppen inköp av varor och tjänster samt konsultkostnader är utfallet högre än tidigare år. Ökad aktivitet på Torpområdet är den största enskilda orsaken till ökade kostnader. Här finns också utredningskostnader för kommande investeringar. Bytet till den nya It-plattformen har föranlett ökade kostnader för både varor och tjänster. I och med övergång av verksamheter till andra utförare som skett under ett flertal år, har ökningstakten varit hög. Övergångar har skett inom förskoleverksamheten, äldreomsorgen, gruppboenden mfl och inneburit en fördubbling av verksamhet som utförs av annan än kommunen. Nu avtar denna volymökning och kostnadsökningen närmar sig enbart omfatta prisutvecklingen. Sammantaget för både köpta tjänster och lönekostnader pekar utfallet på en volymökning. Detta i kombination med det underliggande underskott i verksamheten som fanns vid årets ingång indikerar att ett verksamhetsunderskott är att vänta även i år, vilket också bekräftas av nämndernas prognoser. Utökad uppföljning En kompletterande uppföljning kostnadsutvecklingen avseende övertid och fyllnadstjänst ger att en tydlig ökning fortsätter för fyllnadstiden medan övertiden minskar. En del av förklaringen till att övertiden minskar tillskrivs att obesatta tjänster nu har bemannats. Förklaringar till ökad fyllnadstjänst är främst volymökningar inom hemtjänsten. Uppföljning av helårsprognosen mkr Bedömning Febr Kommunfullmäktige och revision 0,0 Valnämnden 0,0 Kommunstyrelsen 0,7 Barn och utbildningsnämnden -6,0 Socialnämnden -44,0 Tekniska nämnden 0,0 Kultur och fritidsnämnden 0,0 Miljö och stadsbyggnadsnämnden 0,0 Summa nämnder -49,3 Förvaltningarnas samlade bedömning av helårsresultatet är 49 mkr sämre än vid planeringen. Socialnämnden aviserar fortsatt ett kraftigt underskott där den största förklaringen är volymökningar i hemtjänsten. Tekniska nämndens uppföljning redovisar reavinster vid försäljning om 11 mkr som används för bla en centrumsatsning. Underskottet för barn

9 och utbildningsnämnden kommer i första hand av omställningen till lägre volymer inom gymnasieskolan. Det största underskottet bland nämnderna finns hos socialnämnden där ökningar sker inom antal hemtjänsttimmar, ökad delegerad hemsjukvård, personlig assistans och fler köpta platser inom LSS. Nedanstående diagram visar efterfrågeökningen för åren i timmar. Även om den kraftiga ökningstakten har minskat så ökar den fortfarande. Skillnaden i antal timmar per månad mellan 2012 och 2010 var c:a vilket motsvarar 60 heltidstjänster. Ny prognosbedömning Mkr Budgeterat resultat 36 Kostnadsutveckling 13 Förbättrat finansnetto 9 Nämndernas bedömning -49 Skatt och bidrag -13 Tillskott för försörjningsstöd -9 Övriga poster -9 Summa -22 Nytt balanskravsresultat (- reavinst) -33 Frågor och synpunkter om rapporten ställs till Controller Magnus Södergren, ekonomiavdelningen, tel eller e-post En uppföljning av försörjningsstödet och de interkommunala ersättningarna har också gjorts av nämnderna. Här förekommer viss avvikelse från planeringen För försörjningsstödet som beräknas överstiga den sammanlagda budgeten för både kommunstyrelsen och socialnämnden med 6 mkr är arbetsmarknadens utveckling avgörande. För de interkommunala ersättningarna görs en helårsbedömning med ett mindre underskott om c:a 1,5 mkr. Från budgettillfället har skatteintäkterna minskat med 13 mkr och motverkas av lägre löneökningar och minskade personalomkostnader på lika mycket. Tillskott har getts till socialnämnden med 9 mkr för försörjningsstödet. Det externa finansnettot är 9 mkr bättre tack vare lägre ränta och mindre genomsnittlig låneskuld än budgeterat. Övriga poster påverkar negativt med 9 mkr då förvaltningarnas räntebelastning blir mindre tack vare lägre räntor och mindre investeringar än planerat 2011 och därmed blir den centrala ränteintäkten mindre än planerat. Sammantaget landar prognosen för 2012 på -22 mkr och ett balanskravsresultat där reavinsterna exkluderas ger -33 mkr.

10

11 Gustafsbergs vandrarhem foto: Magnus Södergren

12 PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 6 Motion från Anneli Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla (KS/2011 :300) Sammanfattning Annelie Berggren (S) lämnade den 8 juni 2011 in en motion om att motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla. Annelie Berggren föreslår att kultur och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att snarast se över hur vi kan hitta former och långsiktiga lösningar för att motverka utanförskapet så att fler barn och ungdomar får möjlighet att kunna delta i kultur, idrotts och fåreningslivet Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2011, 156, att remittera motionen till kultur och fritidsnämnden. I kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår hur förvaltningen avser arbeta med frågan i Uddevalla. Kultur- och fritidsnämnden beslutade , 19, att anta förvaltningens svar på motionen som sitt eget samt att ta med fdrslag på organiserad spontanidrott för tjejer i planeringsdialogen Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämndens protokoll , 19 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 156 Motion från Annelie Berggren (S) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

14 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2011 :300 KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Utredare Sofia Reimbert TELEFON Motion från Annelie Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla Sammanfattning Annelie Berggren (S) lämnade den 8 juni 20 Il in en motion om att motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla. Annelie Berggren fareslår att kultur och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att snarast se över hur vi kan hitta former och långsiktiga lösningar för att motverka utanförskapet så att fler barn och ungdomar får möjlighet att kunna delta i kultur, idrotts och föreningslivet Kommunfullmäktige bes! utade den 8 juni 20 Il, 156, att remittera motionen till kultur och fritidsnämnden. I kultur- och fi itidsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår hur förvaltningen avser arbeta med frågan i Uddevalla. Kultur- och fritidsnämnden beslutade , 19, att anta förvaltningens svar på motionen som sitt eget samt att ta med förslag på organiserad spontanidrott för tjejer i planeringsdialogen Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämndens protokoll , 19 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll ,!56 Motion från Annelie Berggren (S)

15 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/20 11 :300 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. (-- Susanne Erixon Tf förvaltningsch ("'' :;::, ~=~k-~- q:-::- <-~_./' , Sofia Reimbert Utredare

16 2o 1 1:.3oo Utdrag PROTOKOLL l (2) KULTUR OCH FRIT!DSNÄMND 19 Aterremitterat ärende: Remiss till kultur- och fritidsnämnden gällande motion från Anneli Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur- och idrottslivet i Uddevalla. (KFN/2011 :125) Sammanfattning Kommunfullmäktiga har till Kultur och fritidsnämnden remitterat motion från Annelie Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgänglighet för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla. Motionären vill att det ska vara alla barn och ungdomars rättighet att kunna delta i kultur, idrott och föreningslivet Då personer med f6rsötjningsstöd i Uddevalla kommun ökat i snabb takt är det inte bara vuxna som drabbas utan barn och ungdomar riskerar hamna i utanförskap. Vid Kultur och fritidsnämndens sammanträde beslutades att återremittera ärendet för konkretiseringar om en idrottsskola och en föreningsdag. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Protokoll Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Motion: Motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla ( Annelie Berggren, S) Yrkande Annelie Berggren (S) yrkar bifall till förslaget i handlingarna. Beslut Kultur och fritidsnänmden beslutar att m1ta förvaltningens svar på motionen som sitt eget samt att ta med förslag på organiserad spontanidrott för tjejer i planeringsdialogen Vid protokollet Charlotte Gerd Justerat Johan Wiktorsson, Gunvor Lindberg Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Charlotte Gerd Utdragsbestyrkande

17 Utdrag PROTOKOLL 2 (2) KULTUR OCH FR!TIDSNÄMND Expedierat Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkande

18 T JÄNSTESKRIVELSE l (4) DNR KFN/2011 :125 KULTUR OCH FRITID HANDLÄGGARE sektionschef Anna Reinhardt TELEFON Remiss till kultur- och fritidsnämnden gällande motion från Anneli Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur- och idrottsslivet i Uddevalla. Sammanfattning Kommunfullmäktiga har till Kultur och fritidsnämnden remitterat motion från Annelie Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgänglighet för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla. Motionären vill att det ska vara alla barn och ungdomars rättighet att kunna delta i kultur, idrott och foreningslivet Då personer med försörjningsstöd i Uddevalla kommun ökat i snabb takt är det inte bara vuxna som drabbas utan barn och ungdomar riskerar hamna i utanförskap. Vid Kultur och fritidsnämndens sammanträde beslutades att återremittera ärendet för konkretiseringar om en idrottsskola och en föreningsdag. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Protokoll Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Motion: Motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla ( Annelie Berggren, S) Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta att anta förvaltningens svar på motionen som sitt eget samt att ta med förslag på organiserad spontanidrott for tjejer i planeringsdialogen Beredningschecklista l l Områden att särskilt bevaka l Ja l Nej l Ej al<t

19 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (4) DNR KFN/2011:125 KULTUR OCH FRITID l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen x 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor x 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och tr<~,;;,-kommun x 4 Påverkar ärendet Miljömål enligt bedömningsmall i miljö- x handboken 5 Påverkar ärendet Översiktalanen x 6 Har diskussion förts med berörda grunner x 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns mål kopplade till ärendet x Ärendebeskrivning Förvaltningen har sedan tidigare beslut i Kultur och fritidsnämnden , fort en intern dialog om hur en idrottsskoleverksamhet bäst utformas. Förvaltningen har även inhämtat ideer och erfarenheter från andra kommuner som genomfört liknande verksamhet. Utifrån den gjorda omvärldsanalysen kan konstateras att olika målgrupper har skiftande behov när det kommer till det som kallas organiserad spontanidrott Inom den målgrupp som motionären hänvisar till, barn och unga i riskzon får utanförskap, är behoven och kraven på den organiserade spontanidrotten olika. A v denna anledning får konkretisering av denna verksamhets göras mer målgruppsspecifik för att på bästa sätt uppnå det syfte som avses. Framgångsfaktorer som andra kommuner har tagit fram vid genomförandet är bl.a. Målgruppstänk (ålder, flickor/pojkar) Fasta tider- kontinuitet Trygghet och ordning- ledd av fritidsledare Lätt att vara med - inget krav på utrustning F ör att nå flickor som inte befinner sig i föreningslivet och som kommer från andra kulturer har man noterat vikten av att det inte är en för sen kvällstid, aktiviteten ska bara vara för flickor med kvinnliga ledare och att föräldrar ska kunna komma in och titta. Upplevelsen var också att flickorna ville ha tid att umgås och prata- verksamheten blev på deras villkor både fysisk aktivitet och tid får samtal. Gällande pojkar i målgruppen är framgångsfaktorerna de samma dock är det inte lika viktigt för dem att vara en ren pojkgrupp. Målgruppens ålder är även den en faktor som måste vägas in i planeringen av den organiserade spontanidrotten. I LUPP undersökningen, som genomfårdes nov-dec 201 O, kan utläsas att det lägsta fåreningsdeltagandet bland unga är i områdena Dalaberg/Hovhult/Helenedal (40%) samt Lane-Ryr (42%). Det står också klart

20 T JÄNSTESKRIVELSE 3 (4) DNR KFN/2011 :125 KULTUR OCH FRITID att flickornas fåreningsdeltagande sjunker kraftigt från 60% till 39% mellan årskurs 8 och år l på gymnasiet. Detta kan jämföras med de värden som mäts upp i riket och då ligger vi över i årskurs 8 och under i år l. I Uddevalla minskar således föreningsdeltagandet mer än i riket mellan de givna åldersgrupperna. Motsvarande siffror för pojkar i samma åldergrupp i Uddevalla visar också det på en minskning, dock inte av samma omfattning som för flickorna. En nationell undersökning som genomförts under 20 Il (Ulf Blomdahl, forskningsledare Stockholm Stad) där nyttjare av spontanidrottsmiljöer har räknats visar de första siffrorna att fördelningen är 76 % pojkar och 24 % flickor. Denna undersökning kommer i sin helhet att publiceras i mars Förvaltningen anser att den målgrupp som bör vara högst prioriterad för organiserad spontanidrott är flickor som befinner sig i riskzon för utanförskap alternativt redan befinner sig i utanförskap och som är bosatta i område med lågt fcireningsdeltagande. Dalabergs fritidsgård bedriver redan nu organiserad spontanidrott i Dalabergsskolans idrottssal på söndagarna med ledare från fritidsgården, denna är uppdelad på mellanstadie- och högstadiegrupp. Grupperna är öppna för både flickor och pojkar men deltagarna är pojkar. Av denna anledning ser förvaltningen behov att komplettera den organiserade spontanidrotten i Dalabergsskolan gymnastiksal på en tid som är attraktiv för prioriterad målgrupp, t.ex.lördagar Verksamheten ska ledas av kvinnlig personal från fritidsgårdarna. Att komplettera befintlig verksamhet med denna riktade verksamhet ä förknippat med ökade kostnader för avdelningen för Unga avseende bl. a hyra och material men framför allt personalkostnader, vilket beräknas till ca l kr (6h/v i 40v). Det är viktigt att den personen som leder spontanidrotten för tjejer även är med på de tjejkvällar som Fritidsgården bedriver på måndagar, för att där skapa både kontakt och förtroende. Parallellt med detta skulle även andra drop in verksamheter i föreningsregi kunna genomföras, dock är Dalabergsskolans idrottshall en väldigt bokat hall, här bedriver bl.a. Uddevalla Basket sin verksamhet och erbjuder drop in verksamhet sedan ett par år tillbaka. I samarbete med SISUIVSIF har diskussioner först om drop in verksamhet i bl. a. Rimnershallen men med ovan beskrivan framgångsfaktorer där närhet till hemmet är en, riskerar vi att inte attrahera den specifika målgrupp som motionären avser med skrivelsen. Återremissen innehöll även ett uppdrag att konkretisera en föreningsdag i Uddevalla. Redan nu bedrivs en föreningsfestival på Bohusläns museum,

21 T JÄNSTESKRIVELSE 4 (4) DNR KFN/20 Il: 125 KULTUR OCH FRITID en gång per år, till denna festival går inbjudan ut till samtliga föreningar som är med i kommunens foreningsregister. Upplevelsen av denna festival är att den attraherar bl.a. handikapp-, sociala-, pensionärs- och etniska foreningarn, ett litet antal idrottsfdreningar finns närvarande men inte alla. Som komplement till detta erbjuds fåreningarna i Uddevalla att finnas med i förvaltningens lovpro gram, detta ges ut vid höst, sport och sommarlov. Programmen innehåller en hel del prova-på aktiviteter, som är öppna for barn och ungdomar. Slwllovsprogrammen delas ut till samtliga skolor och elever från försko leklass till årskurs 9. Lovprogrammen finns även tillgängliga på kommunens hemsida. För att ytterligare erbjuda fåreningarna tillfillie att visa upp sig och sin verksamhet kan frågan lyftas till den grupp som planerar genomforandet av "Upplev Uddevalla". Dock får man i detta återigen fundera på vilken målgrupp man vill nå med verksamheten och hur vi bäst når dem som verkligen är i behov av informationen. Conny Äng Kultur och fritidschef Katarina Hansson A v delningschef Anna Reinhardt sektionschef Expediera till

22 Utdrag PROTOKOLL l (l) KOMMUNFULLMÄKTIGE 156 Motion från Annelie Berggren (S) om att motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla (KS/2011 :300) Beslut Kommunfhllmäktige beslutar att remittera motionen till kultur och fritidsnämnden. Vid protokollet Annica Åberg Justerat G Ralph Steen, Ann-Charlotte Gustafsson, Annelie Berggren Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Kultur och fritidsnämnden Utdragsbestyrkande

23 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret o 8 Olarienr 2ori: Joo Olaneplanberet:knlng Motion om att: Motverka utanförskap och öka tillgängligheten för barn och ungdomar inom kultur och idrottslivet i Uddevalla. Vi har nu sett resultatet av Alliansens politik där klyftorna och utanförskapet i samhället ökar. Personer med försörjningsstöd i Uddevalla ökar i snabb takt, senaste 2 åren har det ökat med 75 %. Många av dem har familjer. Även ensamstående med barn är en ekonomiskt utsatt grupp. Tittar vi på familjer i Uddevalla med en disponibel inkomst under 60% av medianinkomsten, (2008: kr/år) så kan vi se att gruppen ensamstående med barn under 18 år ligger på 39,6% jämfört med 12,9% för gruppen övriga familjer. Det är inte bara de vuxna som drabbas hårt utan även deras barn och ungdomar som i tidig ålder riskerar att hamnar i utanförskap. Gruppen barn och ungdomar som står utanför har ökat och alltför många barn och ungdomar saknar möjligheter till att delta i kultur, idrott och föreningslivet. Läs rädda barnens senaste rapport om barnfattigdom, de visar siffror på att 11,5% av våra barn i Sverige lever i fattigdom. l Uddevalla ligger siffran på barn i ekonomiskt utsatta hushåll med utländsk bakgrund på 34% jämfört 5,5% för barn med svensk bakgrund. Den totala siffran är 12,3 %. Det är viktigt att vi snarast ser över om vi kan hitta former, riktlinjer m.m. och långsiktiga lösningar för att motverka utanförskapet. Jag vill att det skall vara alla barn och ungdomars rättighet att kunna delta i kultur, idrott och föreningslivet. Att ge våra barn denna möjlighet är en investering för framtiden och kommer att vara en del i att minska utanförskapet och risk för ett destruktivt beteende. Vi skall ha ett samhälle där våra barn och ungdomar får plats, och känna att de behövs och utvecklas. De skall få uppleva att alla barn har samma rätt och värde. Vi alla tjänar på att våra barn och ungdomar får växa upp till fria och självständiga vuxna, det kan vi göra genom bl. a. ökad tillgänglighet i kultur, idrott och föreningslivet. Förslag till beslut: Att ge Kultur och fritidsförvaltningen i uppdrag att snarast se över hur vi kan hitta former och långsiktiga lösningar för att motverka utanförskapet så att fler barn och ungdomar får möjlighet att kunna delta i kultur, idrotts och förenings livet. ~b Annelie Berggren (S) ~

24 l KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSFÖRSLAG Kommunens årsredovisning 2011 (KS/2012:139) Förslag till beslut Se kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

25 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:139 KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Ekonomichef Kenneth Erlandsson TELEFON Kommunens årsredovisning 2011 Sammanfattning Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen överlämnar härmed upprättat förslag till årsredovisning för år Bokslut och årsredovisning har varit föremål för revisorernas granskning. Revisionens utkast till revisionsrapport bifogas. Kommunens resultat uppgår till + 59 mkr och kommunkoncernens till + 86 mkr. I kommunens bokslut sker en öronmärkning av l O mkr avs. sociala investeringar. Öronmärkningen sker enbart inom ramen för balankravsutredningen och påverkar därmed i detta skede inte redovisningen. Detta blir däremot fallet när pengarna börjar användas. Som bilaga i ärendet redovisas nämndernas rapportering för 20 Il av de uppdrag som givits i den strategiska planen samt uppdrag i innevarande flerårsplan. Beslutsunderlag Förslag till årsredovisning 20 Il Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse l Utkast till revisorernas revisionsrapport för 20 Il Nämndernas inrapportering av uppdrag 20 Il Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av nämndernas inrapportering av uppdrag 2011 att fastställa resultat- och balansräkning för kommunen och kommunkoncernen samt i övrigt godkänna årsredovisningen för 20 Il enligt upprättat förslag.

26 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:139 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka.la Ne.i E.i akt l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonyentionen x 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor x 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker pch trvgg )wmtnun x 4 Påverkar ärendet MiljömilLenligt bedgmningsm<ill_i milli\: x handboken 5 Påverkar ärendet ÖxersiJ<JQlanen x 6 Har diskussion f6rts med berörda grupper x,_ 7 Medför ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns mäl kopplade till ärendet x. / c:tifittf:~:;ji;'v-- Kennetl:YEr!andsson Ekonomichef Expediera till

27 RAPPORT l (36) DNR KS/2012:139 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Nämndernas inrapportering av uppdrag i strategisk plan och flerårsplan, 2011 Rapporten omfattar vad nämnderna inrapporterat under 20 I I kring uppdragen i strategisk plan samt uppdragen fl ån flerårsplan. Den strategiska planen 20I I-20I4 innehåller 66 uppdrag fördelade på olika nämnder. 32 uppdrag var vid årets början kvar från tidigare strategisk plan. Vid årsskiftet var 28 genomförda från tidigare strategisk plan och l uppdrag genomfört Jl ån strategisk plan 20 l I A v uppdragen i strategisk plan är 57 pågående och 8 ej påbö1:jade. Uppdragen redovisas under respektive nämnds avsnitt i årsredovisningen samt i separat rapport. Uppdrag strategisk plan (inklusive de uppdrag som fortfarande är aktuella sedan tidigare strategisk plan) Uppdragen ii ån strategisk plan I4 är numrerade. Kund/Medborgare Uddevalla kommun skall upphandla entreprenader på ett sätt som underlättar för mindre företag Detta uppdrag har ej varit aktuellt för miljö och stads byggnad. Det har rapporterats och godkänts i kommunstyrelsen Socialnämnden har genomfört följande kring uppdraget: Hemvård: Socialnämnden har beslutat att inh)ra ett vahi ihetssystem inom hemtjänst enligt socialtjänstlagen samt ledsagning och avlösning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Avtal med tre privata hemtjänstutförare har tecknats under våren 201 O. Vårdtagarna i hemtjänsten kan välja andra utförare än kommunen. Särskild handikappomsorg: Socialnämnden har Jattal tilldelningsbeslut vad gäller fyra gruppbostäder LSS. Care ma Orkiden har antagits och driftstarten var 20 l I. Särskilt boende: Sofiedal och Arödsdal har övergåtttill annan utförare från och med den 15 oktober Bräck e diakoni driver nu verksamheten på uppdrag av kommunen. skogslyckans äldreboende har fl ån och med l april, 20 l O övergått till annan uthirare. Ä ven där är det Bräcke diakoni som övertagit driften. Uppdraget slutrapporterades och godkändes i kommunstyrelsen Kommunledningskontoret har slutrapporterat uppdraget i kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden har slutrapporterat i uppdraget i kommunstyrelsen 20 l Tekniska nämnden har slutrapporterat uppdraget i kommunstyrelsen

28 RAPPORT 2 (36) DNR KS/2012: 139 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Barn- och utbildningsnämnden har slutrapporterat uppdraget i kommunstyrelsen Uppdraget är inte aktuellt inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Fristående verksamhet bedrivs normalt med tillstånd, inte på entreprenad. Uddevalla kommun skall använda ny teknik för att ge medborgarna större påverkansmöjligheter Både grundskolan och gymnasieskolan arbetar målmedvetet för att förbällra den digitala kommunikationen mellan skolan och hemmet. Del gäller elevernas individuella utvecklingsplaner/studieplaner, förberedelser för utvecklingssamtal och information om fi ånvaro och resultat. Barn- och utbildningsnämnden har slutrapporterat uppdraget i kommunstyrelsen20 Il-l Uppdraget anser genomfört då ny teknik och nya programvaror introduceras löpande för att förbällra kommunikationen mellan hem och skola. En GIS-ingenjör har tillsatts som ska driva och representera förvallningen i GIS-Mlgor. Miljö och stadsbyggnadsnämnden har slutrapporterat uppdraget och kommunstyrelsen har godkänt detta 20 J J Socialnämnden har genomfört följande kring uppdraget: Ny teknik implementeras kontinuerligt inom socialtjänstens olika verksamhetsområde för att ge medborgarna en ökad möjlighet till påverkan. Hälso- och sjukvård: Särnär, samordnad upphandling skall ske inom området Enteral Nutrition Klara, IT'-stöd är en!t-lösning för att på elektronisk väg kunna hantera innehållet i de tidigare pappersbaserade meddelanden som ingår i rutinen för att skapa ett beslutsunderlag som finns tillgängligt i den samordnade vårdplaneringsprocessen. Svevac, är ett informationssystem för vaccinationer som utvecklats av Smittskyddsinstitutet (SM!) i samråd med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och företrädare för barn- och skolhälsovård. Systemet är webbaseral och ägs av SM!. Del kan användas av vårdgivare utan kostnad. Hemvård TES,!T-baserat resursfördelningssystem inom hemtjänsten vilket skall ge egenregi verksamhet och privat verksamhel likartade JOrutsättningar. Individ och familjeomsorg BBIC (barns behov i centrum), är ett dokumentations- och handläggningssystem för social barnavård och är avsett att användas för utredning, planering och uppföljning av insatser. Socialtjänstens verksamheter Procapita, är ett elektroniskt journalhanteringssystem som nyttjas inom socialtjänstens olika verksamhetsområden sedan bötjan av 2000, nya moduler köps in vid behov. Från och med hösten 201 O kommer social~jänsten att nyttja Procapita Plus. Uppdraget slutrapporterades och godkändes i kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden slutrapporterade uppdraget i kommunstyrelsen L Uppdraget övergår i nytt uppdrag i strategisk plan , "Kommunen ska utveckla formerna for att ge medhorgama större påverkansmöjligheler". Tekniska nämnden har slutrapporterat ärendet i kommunstyrelsen Tekniska kontoret arbetar med brukarkontakter som ett naturligt led i det dagliga arbetet. Vi har en daglig dialog med våra medborgare om gatu- och parkverksamhet inkluderande trafik och belysningsti ågor. Samma sak gäller i frågor om tomtkö, bostadsanpassning och fastighetsförvaltning. Inom V A-verksamheten finns idag en informationsansvarig person utsedd. Denna person har mycket direkta kontakter med kommuninvånarna kring lednings och taxell'ågor samt deltar i informationsmöten med berörda

29 RAPPORT 3 (36) DNR KS/2012:139 KOMMUNLEDNINGSKONTORET invånare. Dessutom arbetar vi med fokusgrupper i samband med upprättandet av servicedek1arationer. Andra möjligheter for inflytande ges i form av ris och ros anmälningar samt genom de utvärderingar som görs av servicedeklarationer och övriga enkätundersökningar. Dessa mynnar alltid i någon typ av åtgärder. Arbetet ingår som en del i tekniska nämndens ordinarie verksamhet. Uddevalla kommun skall bygga samman sitt VA-nät med åtminstone en annan kommun Den s.k. Kustogruppens (Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust) arbete och utredning pågår med viss försening. Utredningen kommer att presenteras för styrgruppen i januari och därefter kommer den redovisas i respektive kommun. En ihopkopplad ledning mellan Uddevalla och Orust planeras vara klar att tas i bruk tidigt I samverkansprocessen mellan Färgelanda, Munkedal och Uddevalla finns ett underlag fi amtaget för politiskt beslut för att starta en s.k. genomförandeutredning mnan sommaren. Uddevalla kommun skall införa en funktion som äldreombudsman Frågan hanleras och diskuteras i den politiska organisationen. 2. Valkretsindelningen skall inför valet 2014 ändras så att Uddevalla får två valkretsar till kommunfullmäktige Valnämndens presidium har träjtats två gånger för att rita om kartan med valkrctsindelning. Valnämnden ska lämna förslag till kommunfullmäktige för beslut senast oktober Länsstyrelsen fastställer den nya va1kretsindelningen. 3. Säkerställa att samtliga som representerar kommunen bemöter medborgarna med ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt Socialnämndens verksamheter arbetar med att införa lokala värdighetsgarantier vilka bygger vidare på kommunens övergripande värdegrund samt på verksamheternas redan befintliga bemölandepolicys. värdegrunder samt servicedeklaralioner. En R.lreläsning i ämnet genomfördes på hemvårdsavdelningens erfarenhelsdag. Vid revideringen av två servicedeklaralioner, Rehabvågen och Rehabenheten, har fokus bl. a. legat på korrekt bemötande och professionellt förhållningssätt. Kultur och fritidsnämndens verksamheter har under året arbetat aktivt med bemötandepolicyn. Bemötande har varit med som en viktig fi åga på APT, inför olika arrangemang och vid diskussioner angående värdegrund. Vid revidering av servicedeklarationerna har delta gjorts utifi ån värdegrund och bemötandepolicyn. Kultur och ll itid har arbetat med fortbildning som ett led i medarbetarnas serviceinriktade och professionella förhållningssätt. Utvärdering av kulturskolans servicedeklaration är gjord under året och rapport kommer till kultur och fritidsnämnden i februari. Utvärdering av servicedeklarationen för Walkesborgsbadel är gjord under Barn- och utbildningsnämndens förskoleverksamhet har gått igenom de tre begreppen i värdegrunden. Öppenhet, respekt och professionalitet. Diskussion har skett om vad detta innebär for förskolan och hur förskolan nppfattas av brukarna i verksamheten. Syftet är alt bli bättre i bemötande och ha ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt. Grundskolan integrerar förhållningssättet löpande i det ständigt pågående värdegrundsarbetet på vmje skola. All personal inom gymnasieskolan har gått igenom bemötandepolicyn under året. Arbete har också skett utifi ån värdegrunden och många av programmen har också lyh kommunens rutiner för klagomålshantering (Säg vad du tycker). Vuxenutbildningen har arbetat med ÖR!'- Öppenhet, Respekt, Professionalitel.

30 RAPPORT 4 (36) DNR KS/2012:139 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Delar av miljö och stadsbyggnadsnämnden verksamheter har analyserat SKL:s (Sveriges Kommuner och Landting) rapport Insikten, en uppföljning om företagarnas sammanfattade omdöme om företagsklimatet i kommunen. Bemötande f! ågor tas upp på arbetsplatsträffar kontinuerligt. Representanter fr{m nämndens förvaltning deltog i Värdskapsseminarium som anordnades av Destination Uddevalla. 4. Säkerställa att den offentliga servicen upprätthåller en god tillgänglighet Kultur- och fritidsnämndens verksamheter gör en regelbunden översyn av öppettider. Föreningar har tillgång till ishall och simhall även när de är obemannade av personal. Ett utvecklingsprojekt för att utveckla kommunikation med de oorganiserade, kommuninvånare som inte är medlem i förening, har genomförts. l syfte att utveckla Snabba Cash", som syftar till att utveckla verksamheter inom näridrottsområdet tillsammans med unga som idag står utanför föreningslivet, har ansökan om medel gjorts till hälsopolitiska rådet. Kulturskolan arbetar ute på skolorna som ett sätt att öka tillgängligheten. Kultur och fritidsnämndens verksamheter arbetar aktivt via hemsidor och sociala medier. På biblioteken kan talbokslåntagare själva ladda ned talböcker via Internet hemifrån. Biblioteket har också en s.k. App som man kan ladda hem till sin lphone eller Androi d för att söka i katalogen, se sina lån eller göra om lån. Anläggningsavdelningen har sökt och fått bidrag via hälsopolitiska rådet Hir att utveckla möjligheter till direktpåverkan för medborgarna. Barn- och utbildningsnämndens vuxenutbildning har verksamhet hela året, likaså dess centralt belägna vägledningscentrum. Nämndens verksamheter arbetar med att dess hemsidor ska vara tillgängliga och uppdaterade. Planering har påbö1:jats om att följa upp socialnämndens verksamheter vad gäller tillgänglighet. Vid sociala avdelningen har verksamheterna daglig telefontid. Alla verksamheter har tagit fl am en besöksoch telefonpolicy som är känd av samt! i g personal. Socialupplysningen finns tillgänglig under kontorstid och informerar om socialtjänstens verksamheter samt svarar på allmänna frågor om socialbidrag, missbruk, barn- och ungdomsvård. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har påbö1:jat arbete kring bemötande fl ågor inom hela förvaltningen i samband med arbetsplatsträffar. 5. Kommunen ska bevaka att servicen från andra offentliga huvudmän upprätthålls, samt hävda Uddevallas roll som regionalt centrum Inget är inrapporterat sedan beslutet om strategisk plan togs i juni 20 Il. 6. "En dörr in" principen ska fortsätta att utvecklas Socialnämndens verksamhet är delaktig i arbetsgrupp som ska underlätta för entreprenörer och företagare i deras kontakter med kommunen. Socialtjänstens del i detta är tillståndsenheten för serveringstill stånd. Kommunstyrelsens näringslivsavdelning, kommunledningskontoret, uppdaterar löpande "Kontaktguide för företagare" som dels finns på hemsidan och dels som trycksak. Temagruppen/styrgruppen för arbetet träffades två gånger i månaden under hösten 20 Il för att

31 RAPPORT 5 (36) DNR KS/2012:139 KOMMUNLEDNINGSKONTORET utveckla arbetet med "En dörr in" och att analysera och bearbeta SKL:s rapport "Insikt- en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning." Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar på flertalet sätt för att underlätta kundernas och medborgarnas kontakter med verksamheten. Kulturskolans utvärdering av servicedeklarationen gav mycket gott betyg åt Kulturskolans verksamhet, men visade också att organisationen som sådan gav ett rörigt intryck. Det var inte självklart åt vem man skulle vända sig för att få information. Utvärderingen ligger som underlag för förbättringsarbetet kommande år. Kulturavdelningen diskuterar återkommande bemötandet av medverkande och publik vid arrangemang. Det går numera att köpa bilje1ter via interne! till dc större arrangemang som genomförs. Föreningslivet erbjuds också att använda denna tjänst Bemötande diskuteras regelbundet på bibliotekens arbctsplatsträffar. Samtlig personal inom anläggningsavdelningen har fått en genomgång av hur kommunens organisation är uppbyggd och fungerar fl ån högsta ledningen, ner till respektive verksamhet. Walkesborgsbadct har, tillsammans med administrativa avdelningen på Kultur och fritid, påbörjat utvecklingen av ett webbaserat anmälningssystem till den kommunala simskolan. Systemet beräknas kunna tas i drift hösten Barn- och utbildningsnämndens verksamhet deltar i kommunens gemensamma arbete. Tekniska nämndens mark- och exploateringsavdelningen och gatu- och parkavdelning deltar i arbetsgruppen för "En-dörr-in-projektet". ".Pågående etableringen av kundtjänst på Tekniska kontoret är också en del i planen for en effektivare väg till rätt service och tillgänglighet ior företag. Inom ramen ior "En dörr in" projektet tas tekniska lösningar fl'am för felanmälan av p-automater och inrapportering av utcheckning i dc fall då kunden inte kunnat eller glömt att checka ut. 'fjänsterna kommer att göras tillgängliga under Uddevalla kommun skall utforma upphandlingar på ett sätt som underlättar för mindre företag Inget är inrapporterat sedan beslutet om strategisk plan togs i juni 20 Il. 8. Näringslivsklimatet i kommunen ska förbättras med särskild satsning på småföretag Kommunstyrelsens näringslivsavdelning vid kommunledningskontoret har anordnat fl ukostmöten ute på industri- och handelsområdena för att träifa!oretag och informera/diskutera företagens behov. Frukostmöten anordnas vidare "inför kommunstyrelsens möten" där företagare kan träffa kommunalråd och ~jänstemän. Möte om företagsklimatet i Uddevalla genomfördes i maj.!maj genomfördes också en inspirationsdag ior, i forsta hand, företagare inom kultur- och hantverksbranscherna med temat "kultur en möjlighet till lönsamhet" och 200 deltog i inspirationsdagen. Inom Omställningsprojektet har JOretag med ambition att växa erbjudits coachinsatser för att få stöd i denna utveckling. En särskild satsning har skett på generations- och ägarskifte H ågorna. Små och medelstora industri- och tillverkningsföretag har inom projektet Industriell dynamik erbjudits kostnadsfri behovsanalys for att göra insatser som lyfter verksamheten. Projektet Grön Integration har startats i samarbete med Hushållningssällkapet för stödja och inspirera till att utveckla nya ideer och företagande, målgruppen är de boende inom området Dalaberg/1-lovhult. "En dörr in" är en viktig del i arbetet med att förbättra det lokala!oretagsklimatet för småtoretagen i Uddevalla.

32 RAPPORT 6 (36) DNR KS/2012:139 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kultur- och Ji itidsnämnden har beslutat alt utöka Giraffstödettill alt omfatta både kultur- och fritidsaktiviteter för unga. Stödel riktar sig till unga kreatörer som vill utveckla ideer. Representanter från miljö-och stadsbyggnadsnämndens förvaltning deltar kontinuerligt i Hera grupper tillsammans med näringslivels representanter. Uddevalla Näringsliv-Bygga Bo gruppen, Uddevalla Centrumutveckling samt i arbetet med "En dörr in". I arbetet med översiktsplanen har representanter för näringslivet bjudits in kontinuerligt. Socialnämndens tillståndsenhel vid sociala avdelningen ingår i näringslivsenhetens arbetsgrupp "En dörr in" som skall underlätta myndighetskontakterna för Hiretagare. 9. En maritim strategi ska utarbetas Under våren samordnade Högskolecentrum Bohuslän, kommunledningskontorel, ularbetandet av en maritim policy vilken har antagits av kommunfullmäktige. Utvecklingsresurser från kommunstyrelsens disponibla medel samt resurser från MARKIS, har bidragit till att konsultativa insatser och expertis producerat scenariobeskrivningar av By~jordens möjliga maritima utveckling. Särskilt intressanta punkter är: samverkan för förberedande av en maritim strategisk handlingsplan med miljö- och stadsbyggnad för all utveckla scenarier för stads!ornyelse och hamnutveckling i Byfjorden; samverkan mellan förvaltningarna kommunledningskontoret, miljö och stadsbyggnad och tekniska kontoret, för forberedelser in!or upparbetning av Maritim strategi samt att en arbetsordning. aktivitetsplan samt uppdaterad hemsida om Maritimt centrum, är utformat. 10. Kommunerna skall utveckla formerna för att ge medborgarna större möjligheter till påverkan och inflytande Kultur- och fritidsnämnden har i sin internkontrollplan för 2011 undersökt hur snabbt medborgarförslag och ris och ros hanteras och vilka slags beslut dessa får. Utav alla medborgarjorslag samt ris och ros blanketterna som har inkommil till avdelningen har de Hesta handlat om Walkesborgsbadel sam l all bygga en ny skalepark. Ett aktivt arbete har genomförts med f1 ågorna som har handlat om nuvarande Walkesborgsbadel for alt öka attraktivilelen främst hos ungdomarna. En åtgärd har varit att hyra in en hinderbana under höstlovet för alt de barn/ungdomar som är lite äldre vilket gav många glada och nöjda besökare. När det gäller skatepark arbetar avdelningen med en kartläggningsutredning som beräknas vara Jurdig under våren Inom kommunstyrelsens verksamhet har projekt Mötesplats Medborgare MSM avslutats efter tre år. Nio metoder har provats inom projektet. Vissa av metoderna bygger på kortsiktig påverkan, t ex matchmaking, medborgarbudgelar, miljö- och trygghelsvandringar, där resultat blivit synliga inom ett år. Andra metoder bygger på långsiktig påverkan, t ex närdemokratiområdena, plalsanalyserna, Future City Game och Vi Vill, där synbara resultat om hur ideerna las tillvara ligger i 11 amtiden. Två av metoderna saknade både bredd och djup i deltagande och engagemang (miljöcoacher och energibesparing i butiker). Resultatet, som toljdes upp genom statistiska centralbyråns medborgarundersökning, visar att medborgarna boende i tre av fyra närdemokratiområden är mer nöjda idag med påverkan och inhytande, att medborgarnas upplevda trygghet är högre (minst 10 %) i samtliga fyra närdemokrati områden, men fi'ågorna är inte direkt jämförbara över åren. Samtliga utvärderingar beträffande själva metoden, gjorda direkt till medborgare som deltagit, är positiva med värden på minst 80% nöjda och mycket nöjda. Kommunfullmäktiges övergripande mål var 1 O%

RAPPORT 1 (37) Uppdrag strategisk plan 2011-2014 (inklusive de uppdrag som fortfarande är aktuella sedan tidigare strategisk plan)

RAPPORT 1 (37) Uppdrag strategisk plan 2011-2014 (inklusive de uppdrag som fortfarande är aktuella sedan tidigare strategisk plan) RAPPORT 1 2012-02-13 Nämndernas inrapportering av uppdrag i strategisk plan och flerårsplan, 2011 Rapporten omfattar vad nämnderna inrapporterat under 2011 kring uppdragen i strategisk plan samt uppdragen

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 november 2012 KALLELSE Föredragningslista l (3) 2012-11-20 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen PLATS OCH TID Bäve, 2012-11-28 kl. Il :00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Henrik

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 30 oktober 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(4) 2013-10-22 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-10-30 kl. 11:00 Ordförande sekreterare Henrik Sundström

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Inre hamnen, Uddevalla Foto: Michael Mårtensson Medie-programmet Uddevalla Gymnasieskola Vision 2020 Strategisk plan 2007-2010 Kommunfullmäktiges

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Årsredovisningen tas fram av kommunstyrelsen och som slutligen godkänns av kommunfullmäktige.

ÅRSREDOVISNING 2009. Årsredovisningen tas fram av kommunstyrelsen och som slutligen godkänns av kommunfullmäktige. Uddevalla kommun Årsredovisning 2009 3 . Utsikt över bussterminalen på Kampenhof. Foto: Linn Alm, Medieklass Uddevalla gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2009 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2014-2016

FLERÅRSPLAN 2014-2016 FLERÅRSPLAN 2014-2016 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2014 Skärgårdsbåtar i Gustafsberg Foto: Uddevalla kommun 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förslag till flerårsplan 2014-2016 Kommunfullmäktiges styrkort 4 Flerårsplan

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN Vinnare i Uddevalla kommuns tävling: Omslagsbild till Årsredovisning 2014 för Estetiska programmet med inriktning Media Estetik ÅK3, Uddevalla Gymnasieskola. Hanna

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2011

INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2011 2011 Årsredovisning INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2011 Kommunstyrelsens ordförande 2 Omvärldsanalys, vår utveckling 3 Kommunövergripande utvecklingsområden 11 Övergripande mål 17 Välfärdsbokslut 24 God ekonomisk

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN . Stadsmiljö - Östberget Foto: Johanna Petersen, Medieprogrammet åk 3, Uddevalla Gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning

Läs mer

Färgelanda kommun. årsredovisning

Färgelanda kommun. årsredovisning Färgelanda kommun årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommunstyrelsens ordförande.................... 1 Målrapportering............................... 2

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning 2004 UDDEVALLA KOMMUN. Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB

Årsredovisning 2004 UDDEVALLA KOMMUN. Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB UDDEVALLA KOMMUN Årsredovisning 2004 Omslagsbilder: VM i motocross på Glimminge Motorstadion Hingstutsläpp på Bassholmen Wakeboard SM

Läs mer

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Kommunledningsförvaltningen Ledamöter och ersättare KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid måndag 9 februari 2015 kl. 08:15 Plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper.

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala

Läs mer

Söderhamns kommun Årsredovisning

Söderhamns kommun Årsredovisning Söderhamns kommun Årsredovisning 03 Inledning 03 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 04 Viktiga händelser 06 Organisationsschema 07 Uppföljning av kommunens mål 08 Förvaltningsberättelse 08 Ekonomi 09

Läs mer