av Landskrona stads folkhälsoarbete 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av Landskrona stads folkhälsoarbete 2009"

Transkript

1 av Landskrona stads folkhälsoarbete 2009 Sandra Beletic Folkhälsosamordnare

2 Inventering av folkhälsoarbete Bakgrund...2 Syfte...2 Avgränsning...2 Mål...2 Definition av folkhälsoarbete Frisk-, skydds- och riskfaktorer...3 Främja och förebygga...3 Översikt Redovisning...4 Målområde Målområde Målområde Målområde Målområde Målområde Målområde Målområde Målområde Målområde Målområde Bilaga 1: De 11 nationella folkhälsomålen 1

3 Bakgrund: I samband med omorganisation av stadsledningskontoret 2009 flyttades ansvaret för folkhälsofrågor till Fritids- och Kulturförvaltningen. Detta har lett till att fr.o.m. den 1/ har en folkhälsosamordnare anställts under Fritidsnämnden. Samordnarens arbete inleddes med att ta fram en arbetsplan för 2009 med det folkhälsopolitiska principprogrammet som bas. Denna arbetsplan är godkänd av Fritidsnämnden och förvaltningschefsgruppen. I den framgår det bl.a. att ett folkhälsoråd ska upprättas och att pågående folkhälsoarbete ska inventeras. Folkhälsorådet är överens om att inventeringen ska omfatta de förvaltningar/verksamheter som ingår i folkhälsorådet. Syfte: Syftet är att belysa det folkhälsoarbete som görs i staden eftersom det är en förutsättning att känna till vad andra gör för att kunna samverka kring folkhälsa. På många förvaltningar och verksamheter inom kommunen bedrivs ett ambitiöst arbete som har effekt på folkhälsan. Frågor att besvara vid inventeringen är: o Vad för typ av folkhälsoarbete bedrivs idag utanför ordinarie verksamhet? o Vad för typ av insatser/åtgärder inom respektive förvaltning/verksamhet är angelägna att initiera för att förbättra folkhälsoläget? Avgränsning: Aktiviteter som ska ingå i inventeringen är enbart direkt utvecklingsarbete som syftar till att förbättra dagens folkhälsoläge. Ordinarie vardaglig verksamhet skall ej ingå. Insamlingen sker utifrån förvaltningens/verksamhetens koppling till de 11 nationella folkhälsomålen (bilaga 1). Mål: Målet med inventeringen är att den ska utgöra ett underlag för vidare planering och prioritering av folkhälsoarbete. Tillvägagångssätt: o Folkhälsosamordnaren utformar en checklista med syfte att underlätta datainsamlandet och göra den enhetlig. o Representanterna i folkhälsorådet ansvarar för insamling av materialet för sin förvaltning/verksamhet utifrån checklistan. o Folkhälsosamordnaren sammanställer inventeringen med indelning i de 11 nationella folkhälsomålen. 2

4 Frisk-, skydds- och riskfaktorer Avsikten med folkhälsoarbete är att påverka faktorer såsom frisk-, skydds och riskfaktorer, samt förhållanden såsom struktur- och miljöförhållanden. Friskfaktorer Skyddsfaktorer Riskfaktorerna Friskfaktorer är bl.a. stödjande miljöer, sociala sammanhang, säker och trygg miljö, möjlighet till delaktighet, medinflytande, kontroll samt meningsfull sysselsättning. Som skyddsfaktorer kan det t.ex. nämnas tillgång till service, transporter och hälso- och sjukvård, sociala sammanhang, god bebyggd miljö och tillgång till rekreation. Bland riskfaktorerna finner vi skadliga miljöer, trafik, brist på sysselsättning, social isolering samt brist på kontroll och medinflytande. Främja och förebygga Målet är att påverka ovanstående faktorer så att de främjar hälsa och förebygger sjukdom och ohälsa. Främjande arbete Främjande arbete bygger på faktorer och kunskaper kring vad som gör att människor förblir friska. Arbetet fokuserar på att stödja, gynna och lyfta fram. Ex. underlätta fysisk aktivitet i anslutning till skola och arbete, föräldrarstödsprogram. Förebyggande arbete Förebyggande arbete bygger på kunskaper om faktorer och förhållanden som gör människor sjuka. Arbetet inriktas oftast mot en specifik riskgrupp och riskbeteende med målet att hindra eller att sätta stopp. Ex. minska tobaksbruket, fetma, dålig tandhälsa och höga ohälsotal. 3

5 Redovisning Aktiviteterna/projekten för var förvaltning/verksamhet redovisas tillsammans under varje målområde. Förvaltningarna/verksamheterna kommer att rangordnas i bokstavsordning och markeras med egen färg för bättre lättöverskådlighet Capio Cityklinik 3. Centrum/Österlyftet 4. Fritids- och Kulturförvaltningen 5. Försäkringskassan 6. Gymnasieförbund 7. Hälsofrämjande sjukhus/landskrona Lasarett 8. Omsorgsförvaltningen 9. Primärvården 10. Teknik- och Stadsbyggnadskontoret 11. Tandvården 12. Vuxenförvaltningen BoStaden/AB Landskronahem, Räddningstjänsten och Samla ingår inte i inventeringen. 4

6 Målområde 1. Delaktighet och inflytande Aktivitet/projekt Syfte/Mål Ansvarig Behov Enheten för förebyggande arbete Karlslundsprojektet Öppna en ny arena för barn och ungdomars fritid J.Patriksson, Harlekin Landskronahem Meningsfull fritid, socialt deltagande, delaktighet i sitt bostadsområde Föräldrautbildning Stödja föräldrarollen Viktora Fransson Jämställdhet, socialt deltagande och stöd Barnrättsveckan Stärka barns rätt till inflytande J.Patriksson Milena Cendric Ungdom mot rasism Minska diskrimineringen Patrik Hohmann Senija Halalkic Öka ungdomars insikter om diskrimineringens faror Tillgänglighet för egna aktiviteter Tonårscafé. Ålder: år 2ggr/månad kvällstid Plats: Plantan Ridgrupp på Ridhuset i Landskrona. Ålder: från 6 år 1ggr/vecka Alla barn/ungdomar ska ha tillgång till sina fritidssysselsättningar även under sin vistelsetid på korttidsboende. Enheten för LSS-insatser Gunilla Malmsten Enheten för barn- och ungdomshabiliteringen Syftet är att skapa en Kurator meningsfull och Psykolog tillgänglig fritid för Specialpedagog ungdomar med funktionshinder. Barn/ungdom med funktionshinder lär sig grunderna i ridning under 1-2 terminer för att därefter kunna delta i Ridklubbens ordinarie ridgrupper. Sjukgymnast Inom befintlig ram Flytta verksamheten till en annan lokal. Detaljplanen stödjer inte en ungdomsverksamhet. Digtal Storytelling. En metod där man lär sig att uttrycka sin åsikt och delta i dialoger. Stöd till föreningslivet genom bidrag, nyttjande av anläggningar, utbildning och arrangemang. Samt erbjuds föreningsservice på Plantan. Centrum/Österlyftet Erbjuda medborgare Christophe Contassot möjligheter att producera digitala berättelser i syfte att dessa publiceras och kan bli föremål för diskussioner och möten och på så vis uppnå delaktighet. Fritids- och Kulturförvaltningen Genom föreningslivet Fritid och Kultur stödja och uppmuntra socialt deltagande. 5

7 Intern folkhälsogrupp. Start: mars Förbättring av hemsida: Landskrona Fritid Publicerad: maj Fritidsmail. Start: september Kulturmail Löpande. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Våren Kultur i vården. Museet anordnar ett par träffar årligen med ca 40 kulturombud för inspirera till ett bredare bruk av kulturella resurser. Löpande. Rothoffska kolonin. Löpande. Stöd för grupper med läs- och skrivsvårigheter. Löpande. Samarbete med äldreomsorgen i form av bokprat, läsecirkel och stöd till högläsare. Löpande. Stöd i form av visningar, lättlästa böcker, läsecirklar, projekt för analfabeter, bokprat m.m. Löpande. Hälsolördagar. Februari - april 2009 Projekt: Friska seniorer. September 2009 Syftet är att samordna Fritids- och kulturförvaltningens folkhälsoinsatser. Syftet är att ha en lättillgänglig kommunikationsplats, då hemsidan är ett viktigt verktyg för god medborgarservice. Syftet är att öka informationen om aktuella fritidskulturaktiviteter. Syftet är att få en bild av vad invånarna gör på sin fritid. Målet är att den ska utgöra ett underlag för framtida planering. Syftet är att öka kulturupplevelse för äldre, handikappade och sjuka. En visningsträdgård och stuga med ekologisk odling som kan inspirera besökarna till eget odlande. Skolklasser kan också odla själva i kolonin. Syftet är att öka delaktighet och mångfald. Syftet är att öka delaktighet, mångfald och kreativitet bland äldre genom att öka den utåtriktade verksamheten. Syftet är att öka delaktighet, mångfald och kreativitet bland elever på KomVux Syftet är att ge ökad kunskap om hälsa via föreläsningar och seminarier till inv. Målet är att bidra till förbättrad hälsa hos seniorer i åldern år genom att inspirera till ett aktivare och hälsosammare liv. Fritid och Kultur Fritid Fritid och Kultur Fritid och Kultur Museet, Omsorg och Biblioteket Museet Museet och KomVux Biblioteket och Omsorg Biblioteket och KomVux Biblioteket Biblioteket, Anhörigcentrum, Centrum/Österlyftet, Capio Cityklinik och pensionärsföreningar 6

8 Riktade satsningar inom likabehandlingsplan Träffpunkter inom hemvården Anhörig-centrum Tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning Samhällskola Gymnasieförbund Ett demokratiskt All personal förhållningssätt bland elever och personal Främjar social delaktighet och nätverksskapande i närområdet Kommunens invånare ska vara informerade om att ett varierat utbud av stöd finns. Omsorgsförvaltningen 1. Respektive enhetschef inom hemvårdsområdena Hvilan och Larvi Enhetschef för Anhörigcentrum Teknik- och Stadsbyggnadskontoret Öka tillgängligheten för alla. Andreas Hall/Curt Jansson Vuxenförvaltningen Ge kunskap om det Introduktionen svenska samhället, normer, värderingar, ge introduktion, skapa delaktighet och stöd Kontinuerligt, varierande över läsåret 7

9 Målområde 2. Ekonomisk och social trygghet Aktivitet/projekt Syfte/Mål Ansvarig Behov Förskola och skola Elevhälsa Hälsosamtal för elever. Skolhälsovårdpersonal Riktade LSS-insatser Service till berörd personkrets. Individ och familjenheten Enheten för förebyggande arbete Karlslundsprojektet Öka tryggheten i J.Patriksson, Harlekin Trygghet i närmiljön Socialrådgivare i Karlslundsområdet Planering inför framtida bostäder Entreny Rabatter för att nyttja badet mer. Goda kontakter med samres/serviceresor Samarbete med sociala myndigheter Hälsoundersökning för asylsökande Ljuspolicy Samarbete mellan VUX och PMI området Förebygga social ohälsa genom tidig rådgivning. Landskronahem J.Patriksson, Susanne Trade Enheten för LSS-insatser Vi har en löpande och systematisk dialog med OMS angående framtida behov av gruppbostadsplatser. Att det startas fler företag och att befintliga företag utvecklas av/inom målgrupperna: Ungdomar år, personer med annan kulturell bakgrund samt personer i utanförskap. Centrum/Österlyftet Gunilla Malmsten/LSS handläggare Johanna Klapp och LSS handläggare inom OMS Jan Nilsson Peder Enhörning Fritids- och Kulturförvaltningen Stödja resurssvaga Karlslundsbadet gruppers möjlighet till att besöka badet. Gymnasieförbund Förenkla för elever i behov av resor, förbättra elevers rutiner och närvaro. Öka helhetsinsikten Mentorer och kring skolans elever elevvårdsteam Genomgång av hälsostatus för asylsökande. Förebygga och fånga upp sjukdom/symtom. Primärvården Distriktssköterska på hälsoenhet Teknik- och stadsbyggnadskontoret Lysa upp gator och byta Christer Danielsson lampor Tar emot arbetslösa och Åke Olsson praktikanter för att minska arbetslösheten. Inom befintlig ram Kontinuerligt Stort 8

10 Kartlägga de värst utsatta platserna för skadegörelse. Det är ett samverkansavtal med polisen. Trygghetsvandringar i samarbete med strategikontoret för att kartlägga de otrygga platserna. Planprocessen - Få in trygghetsfrågorna i tidigt skede. Öresundsjobb (ESF projekt)/ny resurs (ESF -projekt) KRIS Arbetslivsingång (ESF - projekt) Skapa tryggare närmiljö. Ökat engagemang bland de boende. Leda till tryggare närmiljö. För att minska otrygghet, skadegörelse genom god planering. Självförsörjning. Snabbare väg till arbete, vissa platser med garanti om jobb, social och ekonomisk trygghet. Offentlig, ideell samt privat sektor ska tillsammans arbeta för att skapa en modell som syftar till att minska de kända problemen med missbruk, våld, kriminalitet, arbetslöshet, bostadslöshet och övrigt utanförskap bland ungdomar i Landskrona. Birthe Bunke Birthe Bunke Birthe Bunke Vuxenförvaltningen Arbetsmarknadsenheten Vuxenenheten (Landskrona stad, organisationen KRIS samt konsultföretaget PPAB) Det finns ett stort antal ungdomar som ej har påbörjat, eller avbrutit gymnasieutbildning. Många av dessa ungdomar har ej kommit in på arbetsmarknaden. Ett antal av dem har debuterat såväl i kriminalitet som missbruk. Förutom problematik med arbetslöshet, missbruk och kriminalitet så saknar många av dessa även ordnat boende. 9

11 Målområde 3. Trygga och goda uppväxtvillkor Aktivitet/projekt Syfte/Mål Ansvarig Behov Förskola och skola Utegrupper i förskolan I Ur och Skur - verksamhet inom förskolan Sova ute i förskolan Lilla Dag och Natt Kulturskolan Föräldrautbildningar inom förskola och skola Öppen förskola Öppet Dammhag och Ungdomshuset Nova GRUM Graviditet utan missbruk Regnbågen - Gruppverksamhet för barn till missbrukare Skilda världar - gruppverksamhet för barn vars föräldrar haft en konfliktfylld separation Karlsundsprojektet Socialrådgivare i Karlslundsområdet Aktiviteter och frisk luft Lägga grunden till ett sunt leverne. Medveten metod att främja utevistelse. Berörd Rektor Service åt föräldrar som BUN (ansvarig chef) arbetar på oregelbundna tider Breddat utbud av kulturella aktiviteter Handleda föräldrar att främja barnens utveckling till trygga individer Möjlighet till träffpunkt för hemmavarande föräldrar med barn Främja barns och ungas möjligheter till en meningsfull fritid Enheten för utredning och behandling Samarbete mellan BUN/Mödravården/ Vuxenförvaltningen Fånga upp gravida kvinnor med överkonsumtion av alkohol/narkotika Mål: Drogfri graviditet Ge barnen redskap och att dela med andra i samma situation så att de bättre kan hantera sin livssituation. Veta var de kan få hjälp. Ge barnen redskap att leva i konfliktfältet mellan föräldrarna. Dela med andra. Mål: Lyfta bort skuldkänslor/ansvar Familjestödsgruppen/ BUN Familjerätten BUN Enheten för förebyggande arbete Genom aktiviteter i området öka intresset för föreningslivet Bättre utnyttjande av social rådgivning på öppen förskola J.Patriksson, Harlekin Landskronahem Susanne Trade Enheten för LSS-insatser Vi har ett övergripande Gunilla Malmsten mål att barnen och Föräldrars behov vid avvikande arbetstider Ökad information om alkoholens skadeverkningar under graviditeten (unga kvinnor etablerar tidigt alkoholvanor). Utveckla rekryteringen av barn till grupperna. Mer information till invånarna. Bredare rekryteringsbas Meningsfull fritid Deltagande i föreningsliv Bättre livsvillkor under graviditet och goda uppväxtförhållande för barn och unga Inom befintlig ram 10

12 Rådgivning och information angående de föreningar i Landskrona med omnejd som har möjlighet att anpassa sin verksamhet för funktionshindrade barn och ungdomar. Ungdomsdialog Nationellt projekt Mentorskap av unga till barn samt av vuxna till ungdomar Samarbete med och mellan elevråd i Landskronas skolor Lions Quest I samarbete med Lions. Pedagogiskt program riktat till lärare samt ledare inom föreningslivet. Första hjälpen. I samarbete med Röda Korset. Sluten ungdomsverksamhet. Löpande. Prova-på-aktiviteter för barn mellan 7-12 år. Löpande. Ungdomsledarutbildning. Löpande. Samarbete med BVC kring barns språkutveckling. Löpande. ungdomarna skall få upplevelser/aktiviteter och så mycket utevistelser som möjligt. Enheten för barn- och ungdomshabiliteringen Syftet är: Fritidskonsulent Att ge möjlighet till gemenskap. Att öppna dörrar mot samhället. Att ta vara på det friska. Syftet med projektet är att utveckla och pröva metoder för dialog och delaktighet för och med unga. Stöttning och mentorskap till barn och unga. Skapa möten och gemensamma aktiviteter mellan skolorna Utbilda målgrupperna inom b l a konflikthantering, samarbete och respekt. Utbilda språksvaga målgrupper i b l a. hjärtoch lungräddning Centrum/Österlyftet Monika Amaral- Skowronski (i samarbete med Barnoch Ungdomsförv. och Fritid- och Kulturförv.) Monika Amaral- Skowronski Monika Amaral- Skowronski Kimmo Kolehmainen Monika Amaral- Skowronski Kimmo Kolehmainen Kimmo Kolehmainen Fritids- och Kulturförvaltningen Syftet är att det Plantan friska /fungerande och utvecklingsbara hos ungdomar ska stödjas. Syftet är att främja en meningsfull fritidssysselsättning bland barn. Syftet är att stödja föreningar med ungdomsledarutbildning med satsning på uppvisning. Information till nyblivna föräldrarna om vikten att läsa med sina barn och dela ut Barnet första bok. Kultur- och Fritidsklubben Kultur- och fritidsklubben, Skåneidrotten Bibliotek och BVC Detaljplanen stödjer inte konserter, utställningar, snackekvällar och Kafé Kolon. Nya lokaler behövs. Detaljplanen stödjer inte en del aktiviteter. Nya lokaler behövs. 11

13 Projekt: Läsbiten 3. Start: Våren Löper året ut. Äppelhyllan för barn med funktionshinder. Löpande. Samarbete med NOVA/Plantan Årlig allergirond i skolans lokaler Olika Utbildningsinsatser på BVC Trädplan (ligger still just nu) Active parenting (projekt) och barnhandläggare på introduktionen UTSIKTER Projektet bedrivs i samverkan mellan städerna Helsingborg och Landskrona samt region Skåne och vänder sig till riskgrupperna nyanlända barn och barn, vars föräldrar är långvarigt beroende av försörjningsstöd. Syftet är att främja intresset för boken, berättandet och framförandet samt, stimulera förskolebarnens språkutveckling. Syftet är att barn med funktionshinder ska ha tillgång till anpassade böcker. Biblioteket, Regionsbiblioteket och Förskolan Biblioteket Försäkringskassan Öka helhetsinsikten Mentorer och kring skolans elever elevvårdsteam Förbättra arbetsmiljön Skolledning och och minska risken för skolsköterska utvecklande av överkänslighet mot allergener Förebygga olyckor i hemmet och öka hälsomedvetenhet hos föräldrar i form av ex kostinformation Primärvården BVC-sköterskor på aktuella hälsovalsenheter Teknik- och stadsbyggnadskontoret Ersätta de träd som Curt Jansson försvinner. Vuxenförvaltningen Tillförsäkra barnen Introduktionen goda levnadsvillkor, arbeta förebyggande i barnfamiljerna, lära ut en utvald metod i föräldraskap, stärka föräldrarollen Målet är att utveckla en Landskrona stad modell som förbättrar Vuxenförvaltningen framtidsutsikterna för Introduktionen barn som är nyanlända i Barn- och ungdoms- Sverige eller lever i Förvaltningen familjer med långvarigt försörjningsstöd. Det är en prioriterad uppgift att tillvarata föräldrarnas erfarenheter och stimulera skolutveckling genom föräldrarnas aktiva medverkan. Stort Litet 12

14 Målområde 4. Ökad hälsa i arbetslivet Aktivitet/projekt Syfte/Mål Ansvarig Behov Projekt FINSAM: Samarbete mellan försäkringskassan och primärvården i Landskrona Reducera sjukskrivningar i Landskrona. Åter till arbete eller annat alternativ. Primärvården Primärvård/Försäkringskassan 13

15 Målområde 5. Sunda och säkra miljöer och produkter Aktivitet/projekt Syfte/Mål Ansvarig Behov Förskola och skola Regler för kioskverksamhet vid skolor Borttagning av utvändig trappa. Blå flagg-märkning av Landskronas stränder: Lill-Olas, Borstahusen camping och Borstahuen cement. Maj Simskola för vuxna. Riktar sig till särkskilda grupper. Löpande. Ökad tillgänglighet för handikappade. Löpande. Bullerplan Hastighetsplan Främja en sund mellanmålsförtäring Respektive rektor Enheten för LSS-insatser Mål att minska Gunilla Malmsten inbrottsförsök via en balkong på ett korttidsboende på Silvergården. Fritids- och Kulturförvaltningen Blå Flagg är en Fritid internationell miljöutmärkelse för hamnar och stränder. Utmärkelsen delas ut till dem som uppfyller ett antal kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation. Syftet är att öka andelen Karlslundsbadet simkunniga. Arbetar löpande med tillgänglighetsfrågan utifrån tillgänglighetsplanen. Fritid Teknik- och stadsbyggnadskontoret Ligga till grund för Emilia Löfgren trafik- och stadsplanering. Utforma gaturummet Birthe Bunke till den tänkta hastigheten. Inom befintlig ram. Mer resurser för att kunna certifiera resten av stadens stränder. Saknar handikapptoaletter och tillgängligheten för rörelsehindrade på biblioteksfilialen på Ven är obefintlig 14

16 Målområde 6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Aktivitet/projekt Syfte/Mål Ansvarig Behov Enheten för förebyggande arbete Risk-bruksveckan Tandvård på rådstugan Astma-KOL mottagning Diabetesmottagning Distriktssköterskemottagning Rökavvänjning (enskilt eller i grupp) Vaccinationer Barnvårdcentral Hudmottagning Hälsokontroll Anställd folkhälsoplanerare Information om bruk och risk av alkohol bland föräldrar Förebyggande tandvård och kostråd Målet är att patienten får information om sin sjukdom och lär sig inhalationsteknik för att själv kunna kontrollera sin sjukdom. Capio Cityklinik Vårt mål är att utbilda patienterna och närstående om diabetes och hur det påverkar det dagliga livet. Målet är att öka patienternas kunskap om sin hälsa, kost, vikt och tobak, egenvård samt hur det är att leva med en sjukdom mm. Ökat rökstopp och minska rökvanor bland patienter. Målet är att med hjälp av vaccination, råd och upplysningar minska smittspridning inför t.ex. utlandsresan Målet är att följa barns (0-6 år) utveckling och att förebygga sjukdomar genom att ge vaccinationer och informera om egenvård. Målet är att förebygga hudsjukdomar genom att kontrollera födelsemärken, ge solråd samt ge information om egenvård. Målet är att patienten få en helhetsbild över sin hälsosituation och att åtgärder sätts in vid behov. Målet är att utveckla folkhälsoarbetet både internt och externt Susanne Trade/Ann- Sofie Roslund Rådstugan Susanne Trade/Ann- Sofie Roslund Rådstugan Astma- och KOL sjuksköterska Diabetessköterska Distriktssköterskor Distriktssköterskor Vaccinationssköterska Distriktssköterska Hudläkare Läkare och sjuksköterska Folkhälsoplanerare Minska konsumtionen av alkohol bland föräldrar Information om kost och tandhälsa 15

17 Hälsosamtal Fysisk aktivitet på recept (FaR) Motiverande samtals utbildning till personal Interna folkhälsogrupper Öppna föreläsningar till befolkningen Interna folkhälsoplaner Resursteam. Friska seniorer Finsam 93 Överenskommelse mellan Försäkringskassan och vårdcentralerna i Landskrona och Svalöv samt psykiatriska kliniken i Landskrona Antistressprojekt Målet är att identifiera och bidra till livsstilsförändring hos patienter för att minska utveckling av livsstilssjukdomar Förebyggande och behandling av olika sjukdomstillstånd med hjälp av fysisk aktivitet Motiverande samtal - MI är en metod vars huvudsakliga mål är att hjälpa människor till förändring. Målet är att finna nya strategier för det hälsofrämjande arbetet i hälso- och sjukvården. Öka befolkningens kunskap inom olika folkhälsoområden. Målet är att det hälsofrämjande arbetet blir en naturlig del i verksamheten. Målet är att minska och undvika sjukskrivningar genom att arbeta strukturerat med andra behandlingsmetoder och samarbeta med andra aktörer. Projektets syfte är att genom kunskap och inspiration, bejaka och stödja det friska åldrandet hos seniorer i åldern år, bosatta i Landskrona samt att öppna möjlighet för umgänge över etniska och kulturella gränser. Att förbättra samarbetet mellan vården och FK och därmed förbättra sjukskrivningsprocessen och sänka ohälsotalet. Distriktssköterska och sjuksköterska Distriktssköterska All personal Försäkringskassan Folkhälsoplanerare Folkhälsoplanerare Folkhälsoplanerare Psykolog I samarbete med Region Skånes vårdcentraler i Landskrona och Svalöv samt försäkringskassan Folkhälsoplanerare I samarbete med anhörigcentrum, biblioteket, Landskrona Stad samt pensionärsföreningar Håkan Rundberg, Region Skåne Kerstin Andersson och Kristina Svensson Försäkringskassan Gymnasieförbund Minska stressrelaterade Skolsköterska symtom hos elever Hälsofrämjande sjukhus/landskrona Lasarett Individrelaterat, ökande 16

18 Medlem i nätverket Hälsofrämjande-sjukhus Uppdrag 2009 Starta HFS-Forum Fokusgrupper: Tobak Fysisk aktivitet, Psykisk hälsa Kost Alkohol KOL Syrgasbehandling i hemmet, KOL-skola Hjärtkärlsjukdomar Hjärtskola Hälsovinstmätning på patienter som deltar i Hjärtskolan Arbeta mot en verksamhetsutveckling mot en hälsoorientering av hälso- och sjukvården. Starta upp ett fungerande forum för hälsofrämjande frågor på Lasarettet i Landskrona under Syftet är att stödja god hälsa på lika villkor inriktat på befolkning, medarbetare och patienter. Ökad frihet för patienterna genom att möjliggöra behandling i hemmet Ge patienter information och kunskap om sin sjukdom för att nå följsamhet i behandlingen Ge patienter information och kunskap om sin sjukdom för att nå följsamhet i behandlingen Processledare för Hälsofrämjande sjukhus Processledare för Hälsofrämjande sjukhus KOL sjuksköterska Läkare, KOL sjuksköterska, sjukgymnast Läkare, sjuksköterska, dietist och sjukgymnast Diabetes utveckla arbetet inom diabetesteamet genom team verksamhet på Medicinmottagningen fot mottagning Barnövervikt Steg för steg. Arbetsbok för barnen och deras familjer. Föräldrainformation Fortsatt samarbete med Korpen. samarbete med skolsköterskor samarbete med socialen Deltagande i det nationella FHSnätverkets arbete med uppföljningsindikatorerna. Ge patienter information och kunskap om sin sjukdom för att nå följsamhet i behandlingen Ge patienterna och deras familjer information och kunskap om övervikt/fetma och dess risker. Erbjuda anpassade aktivteter för barnen med målet att de kan bli mer aktiva. Arbeta mot en verksamhetsutveckling mot en hälsoorientering av hälso- och sjukvården. Läkare och diabetes sjuksköterska Barnläkare och barnsjuksköterska Processledare för Hälsofrämjande sjukhus 17

19 Deltagande i det nationella nätverkets projekt med hälsovinstmätning Deltagande i Folkhälsorådet Kunskapsspridning. Nyhetsblad hälsofrämjande sjukhus ges ut till sjukhusledning, samtliga chefer, samverkansgrupp samt läggs på intranätet. information på chefsmöte information om Hälsofrämjande sjukhus vid introduktionsdag för nyanställda vid annonsering ska det framgå att vi är ett hälsofrämjande sjukhus internföreläsning aktivitetskatalog på nationella nätverkets hemsida Öppna föreläsningar Till befolkningen Fallförebyggande projekt för 75-åringar Friska seniorer.hälsoundersökning för asylsökande Motiverande samtal FAR (Fysisk aktivitet på recept) Erbjuder fluorsköljning i alla skolor klass 0-9 Temagrupp PROM Samverkan mellan olika aktörer i Landskrona i folkhälsofrågor Syftet är att öka och förbättra information om hälsofrämjande sjukhus och lasarettets aktiviteter. Kunskapsförmedling till befolkningen. Uppsökande verksamhet av sjukgymnast för att förebygga fall genom individuella insatser Ge seniorer (60-75 år) bra kunskaper om hälsofrämjande åtgärder Genomgång av hälsostatus för asylsökande. Förebygga och fånga upp sjukdom/symtom Ökad hälsomedvetenhet gällande rökstopp, motion, kost Ökad fysisk aktivitet Minska kariesfrekvensen med särskilt fokus på utsatta grupper Processledare för Hälsofrämjande sjukhus Processledare för Hälsofrämjande sjukhus Nationella HFS nätverket Sjukhuschefen Processledare för Hälsofrämjande sjukhus Personalansvarig Omsorgsförvaltningen Primärvården Tandvården Processledare för Hälsofrämjande sjukhus Informationssekreterare Rehabenheten inom Omsorgsförvaltningen Anhörigcentrum, CentrumÖsterlyftet, Capio Citykliniken, Region Skåne Distriktssköterska på aktuell hälsoenhet Distriktssköterskor, sjukgymnast, läkare på aktuell hälsoenhet Distriktssköterskor, sjukgymnast, läkare på aktuell hälsoenhet. Pernilla Juréus /Klinikchef Folktandvården Sturegatan, Landskrona Stort! 18

20 Undervisar på SFI/nyanlända flyktingar Informationsverksamhet Öppna förskolan/ Rådstugan Initierar tandborstning på fritidshemmen efter frukost. Erbjuder tandborstar/tandkräm Erbjuder munhälso/kostinfo vid föräldramöten Hälsa -grupper FINSAM Intro-krehab Målgrupp: långtidssjukskrivna. Minska kariesfrekvensen med särskilt fokus på utsatta grupper Minska kariesfrekvensen med särskilt fokus på utsatta grupper Minska kariesfrekvensen med särskilt fokus på utsatta grupper Minska kariesfrekvensen med särskilt fokus på utsatta grupper Få en bättre tillvaro genom att finnas i ett sammanhang och ev. kunna återgå till ordinarie insatser Arbeta för att sjukskrivna Landskronabor ska få rätt insatser från rätt myndighet i sin rehabprocess tillbaka till arbetsmarknaden I medvetet mindre deltagargrupper ge SFI undervisning tillsammans med individuella handläggarkontakter samt arbetspsykologkontakt för att så småningom kunna ta del av ordinarie verksamhet inom introduktionen Pernilla Juréus /Klinikchef Folktandvården Sturegatan, Landskrona Pernilla Juréus /Klinikchef Folktandvården Sturegatan, Landskrona Pernilla Juréus /Klinikchef Folktandvården Sturegatan, Landskrona Pernilla Juréus /Klinikchef Folktandvården Sturegatan, Landskrona Vuxenförvaltningen Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Introduktionen 19

21 Målområde 7. Gott skydd mot smittspridning Aktivitet/projekt Syfte/Mål Ansvarig Behov Utvecklat samarbete med Region Skåne/Landskronas vårdcentraler Information om svininfluensan till anställda och allmänhet I enlighet med smittskydds rutiner Agera förebyggande vid risk för smittspridning samt goda kontakter när olyckor inträffar eller skador uppstår. Förebygga och förhindra smittspridning Gymnasieförbund Omsorgsförvaltningen Samtliga i personalen, främst skolsköterskan. MAS och Räddningstjänst Primärvården Minska smittspridning Samtliga i personalen på aktuell hälsoenhet Litet. 20

22 Målområde 8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa Aktivitet/projekt Syfte/Mål Ansvarig Behov Se under målområde 7. Föreställning The Big Bög Show Krismottagningen Manfred (projektmedel från Länsstyrelsen) Gymnasieförbund Öka insikter bland All personal. personal och elever kring den särbehandling som sker samt bekämpa förekomsten. Vuxenförvaltningen Syftar till att få våldsutövarna att ta sitt Vuxenenheten ansvar för sitt våld och att bryta våldsanvändandet. Genom stöd och behandling för de individer som brukar våld i nära relationer går det att stärka individernas resurser att hantera känslor av vanmakt och desperation, vilket i sin tur gör att våldsbenägenheten minskar. Medelstort. Målgruppen är svår att nå och har i regel en låg motivationsnivå till behandling. Mycket kraft måste läggas på kontaktsökande aktiviteter. 21

23 Målområde 9. Ökad fysisk aktivitet Aktivitet/projekt Syfte/Mål Ansvarig Behov Förskola och skola Medveten satsning på motorik och rörelse i skolan Vi har ett övergripande mål att gå och promenera vid alla tänkbara tillfällen som ges i vardagen under barnens vistelser på något av våra korttidsboenden. Det samma gäller att använda kommunala färdmedel i stället för vår buss, då möjlighet ges. Grannsamverkan för motion i samarbete med Friskis&Svettis. Stegtävling på Sfi, tillsammans med Friskis&Svettis. En del mindre projekt tillsammans med idrottsföreningar. Bedriver gruppträning i form av vattengympa och In-door-walking. Löpande. Fysisk aktivitet på recept. Löpande. Utvidgning av Landskrona vandringsleder söderut. Sträcka: Centrum Järavallen. Hösten Inrätta en tipspromenad längs Landskrona Vandringsleder. Hösten Främja inlärning genom stimulans till ökad rörelse Berörd rektor Enheten för LSS-insatser Att ge barn/ungdomar Gunilla Malmsten en sund inställning till motion. Centrum/Österlyftet Öka den fysiska Kimmo Kolehmainen aktiviteten med utgångspunkt från grannområdet. Ökad fysisk aktivitet Kimmo Kolehmainen hos SFI-elever Ökad fysisk aktivitet hos barn och unga. Kimmo Kolehmainen Fritids- och Kulturförvaltningen Bredda verksamheten Karlslundsbadet för ökad folkhälsa. Målgrupp är vuxna och pensionärer. FaR är en arbetsform för Fritid, Karlslundsbadet, att i ett förebyggande Omsorg, Primärvården, och behandlande syfte Korpen och Hälsohuset stödja patienten till en mer fysiskt aktiv livsstil. Öka möjligheter till motion och rekreationsnyttjandet. Syftet är att främja nyttjandet av vandringsleden. Fritid, Teknik- och Stadsbyggnadskontoret och Miljö Fritid Inom befintlig ram. 22

24 Granskning av Landskrona Vandringsleders skyltning. Sommar Deltagande i Vårruset, Blodomloppet osv. Fysisk aktivitet på recept informera om FaR på läkartimmen börja skriva FaR samarbete med föreningar och kommun Utveckla samarbete med kommunen kring FaR. Se målområde 6. Stegtävling, fysisk aktivitet på såväl fritid som arbete Syftet med granskningen Fritid är att förbättra skyltningen genom att den ska vara tydlig, enhetlig, orienterbar, rätt placerad och med rimliga avståndsangivelser. Gymnasieförbund Öka aktivitet bland Skolledning. personal samt förbättra hälsan. Hälsofrämjande sjukhus/landskrona Lasarett Förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd med hjälp av fysisk aktivitet stödja patienten till en mer fysiskt aktiv livsstil. Kunna erbjuda ett utbud av anpassade aktiviteter Processledare för hälsofrämjande sjukhus Legitimerad personal Processledare för hälsofrämjande sjukhus Primärvården Vuxenförvaltningen Initiera en start att Vuxenförvaltningen påbörja någon form av mer frekvent och bestående aktivitet Stort. 23

25 Målområde 10. Goda matvanor och säkra livsmedel Aktivitet/projekt Syfte/Mål Ansvarig Behov Förskola och skola Satsning på ekologiska produkter i måltider i förskola och skola Drogvanearbetet ÖPP start Risk-bruksveckan Vi har ett övergripande mål att erbjuda frukt i stället för sötsaker och att enbart ha lördagsgodis under vistelser på helgerna. Se målområde 6. Miljömedvetenhet och sunda vanor Kostenheten Berörd chef Enheten för förebyggande arbete Följa upp J.Patriksson drogundersökningen Jessica Roos Föräldrainfo om ungdomars alkoholvanor och föräldrars förhållningssätt gentemot ungdomars droganvändning Information om bruk och risk av alkohol J Patriksson Jessica Roos Susanne Trade Rådstugan Enheten för LSS-insatser Att vara goda förebilder Gunilla Malmsten till goda matvanor. Primärvården Mer aktivt arbete mot droger, alkohol och tobak. Förändrad attityd hos föräldrar gentemot ungdomars alkoholkonsumtion Minska alkoholkonsumtionen av alkohol bland föräldrar Inom befintlig ram. 24

26 Målområde 11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande Aktivitet/projekt Syfte/Mål Ansvarig Behov Förskola och skola Drogvaneundersökning bland elever i skolan. Drogförebyggande insatser i skolan PLUTO- Rådgivningsbyrå Samarbete med polis, narkotikapolis, Pluto. Tobak rökning tillåten endast utomhus på anvisad plats utstämpling innan rökning för medarbetare för medarbetare ombyte till privata kläder vid rökning rök enkät till medarbetare patienter erbjuds nikotinersättningsmedel för hjälp till att sluta röka Astma/KOLmottagning. Information, undersökning, behandling Implementering av gemensamma riktlinjer av missbruk/beroende av alkohol i Landskrona/Svalöv Ett tobaksfritt L-a En projektidé som är i utveckling i samarbete med Region Skåne. Projektet bygger på bred samverkan med aktörer från samhället, näringslivet och från föreningslivet. Medvetandegöra de unga och ge en nulägesbeskrivning Förebyggande enheten inom Individ och Familj Berörd rektor Enheten för utredning och behandling Råd och stöd till unga BUN/VUX och föräldrar. Även behandling. Gymnasieförbund Minska All personal. droganvändandet bland elever. Hälsofrämjande sjukhus/landskrona Lasarett Rökfritt sjukhus Personalansvarig, Processledare för Hälsofrämjande sjukhus Rökstopp Minska antalet KOLdiagnoser Förebygga och fånga upp patienter med alkoholberoende Primärvården Läkare, sjuksköterskor på respektive avdelning Astma/KOL-ansvarig på respektive hälsoenhet. Behandlande läkare på respektive hälsoenhet Centrum/Österlyftet Minska antalet individer Kimmo Kolehmainen som börjar bruka tobak samt få fler att sluta använda tobak. Primära målgruppen är barn och ungdomar i skolåldern, deras föräldrar samt vuxna som i sitt arbete eller fritid kommer i kontakt med barn och ungdomar. Stärka samarbetet med ungdomsmottagningen Ökande. 25

27 SIKTA Ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård ska vara vägledande för kommunerna i Skåne län. Vuxenförvaltningen Vuxenförvaltningen Vuxenenheten Tobaksfritt Centrum/ Öster Samarbetsprojekt mellan Region Skåne och Landskrona stad Lokalt samverkar IFO i Landskrona och Svalöv samt Region Skåne utifrån följande mål för utvecklingsarbetet: att implementera och bedriva utvecklingsarbete på samtliga preventionsnivåer enligt Gemensamma riktlinjer tagna i september att fokusera insatser att arbeta tvärsektoriellt och gränsöverskridande att skapa förutsättningar för att kunna följa utveckling och mäta resultat att bedriva förändringsarbete utifrån erfarenheter och resultat av arbetet med enskilda patienter/ klienter Syftet med projektet är att medvetandegöra boende i centrum/öster om hälsofaran med tobaksbruk. Man avser att i samverkan med olika aktörer agera för ett minskat bruk av tobak i allmänhet och i synnerhet bland ungdomar mellan 13 och 19 år. Bland annat är stadens tobakstillsyn ett viktigt verktyg i detta arbete. Förebyggande tillsyn är både en rådgivande och förebyggande verksamhet Vuxenförvaltningen Tillsynsansvarig 26

28 11 nationella målområden År 2003 beslutade den svenska riksdagen om elva målområden för folkhälsan. Dessa målområden fokuserar på de faktorer i samhället som påverkar folkhälsan, och ansvaret är fördelade mellan olika aktörer och nivåer i samhället. De sex första målområden rör förhållanden i samhället och omgivningen som i första hand kan påverkas genom opinionsbildande insatser och politiska beslut på olika nivåer. De fem sista målen rör levnadsvanor som individen själv påverkar, men där den sociala miljön ofta spelar en mycket stor roll. Det övergripande målet för folkhälsoarbetet Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 1 Delaktighet och inflytande i samhället Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. För att nå det övergripande nationella folkhälsomålet ska särskild vikt läggas vid att stärka förmågan och möjligheten till social och kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt barn, ungdomar och äldre. 2 Ekonomisk och social trygghet Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande samhälleliga förutsättningarna för folkhälsan. Det finns ett samband mellan en god folkhälsa och ett samhälle präglat av ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, jämställdhet och rättvisa. 3 Trygga och goda uppväxtvillkor Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungdomars hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Barns intellektuella, sociala och emotionella kompetenser påverkar deras hälsa, både under uppväxten och senare i livet, dels genom att påverka val av yrke och dels genom direkta effekter på levnadsvanor. 4 Ökad hälsa i arbetslivet Ett bra arbetsliv minskar den arbetsrelaterade ohälsan och bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa samt minskar de sociala skillnaderna i ohälsa. Utgångspunkten för målområdet är att kraven i arbetslivet måste balanseras mot människors möjligheter att kunna fungera och må bra under ett helt arbetsliv. Individens verksamhet i arbetslivet ska gå att förena med familjeliv och fritid på hälsofrämjande sätt. 5 Sunda och säkra miljöer och produkter Sunda och säkra miljöer och produkter är av grundläggande betydelse för folkhälsan. Målområdet miljöer och produkter är mycket brett och omfattar vitt skilda typer av miljöer och exponeringssituationer. För att kunna konkretisera arbetet med att finna lämpliga bestämningsfaktorer och indikatorer för målområdet har det spjälkats upp i ett antal delområden: Sund utomhusmiljö Sunda produkter Sund inomhus- och närmiljö (inkl. buller) Säkra miljöer och produkter skadeperspektivet 27

29 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården har stor betydelse för den långsiktiga hälsoutvecklingen genom sin specifika kompetens, sin auktoritet, breda kunskap och stora kontaktyta gentemot befolkningen. De ska i sitt patientarbete bidra till mindre sjukdom, mindre funktionsnedsättning och mindre smärta men också underlätta för den kroniskt sjuke att leva ett bra liv med sin sjukdom. De ska också förebygga sjukdom genom att ge stöd till individer eller grupper med ökad sårbarhet, samt genom att på befolkningsnivå stödja en jämlik hälsoutveckling. 7 Gott skydd mot smittspridning Samhällets skydd mot smittsamma sjukdomar måste bibehålla en hög nivå för att inte de framsteg som gjorts i fråga om att minska förekomsten av smittsamma sjukdomar skall gå förlorade. Insatser för att förebygga smittspridning är en del av folkhälsoarbetet och därmed viktigt för att nå det övergripande folkhälsomålet. 8 Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Samhället måste därmed värna om de framsteg som har gjorts inom områden som sex- och samlevnadsundervisning, familjeplanering och mödrahälsovård. 9 Ökad fysisk aktivitet Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Målet för de samlade insatserna inom detta område skall vara att samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen. Detta skall ske genom insatser som stimulerar till: Mer fysisk aktivitet i förskola, skola och i anslutning till arbetet. Mer fysisk aktivitet under fritiden. Att äldre, långtidssjukskrivna och funktionshindrade aktivt erbjuds möjligheter till motion eller träning på sina egna villkor. 10 Goda matvanor och säkra livsmedel En näringsriktig kost främjar god hälsa och förebygger kroniska sjukdomar såsom hjärtkärlsjukdomar, cancer och diabetes. Människor i Sverige har i genomsnitt bra matvanor, men det finns sociala skillnader som behöver uppmärksammas. Ohälsosamma matvanor är vanligare bland grupper med låg utbildning och låg inkomst, och fetma följer ett tydligt socialt mönster där människor i socialt utsatta positioner drabbas hårdast. 11 Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande Bruket av beroendeframkallande medel är en viktig bestämningsfaktor för hälsan. Ju fler riskfaktorer individen är belastad med desto större risk för att hon eller han utvecklar ett missbruk. Därför är åtgärder mot skador på grund av tobak, alkohol och spel samt för ett samhälle fritt från narkotika och dopning nödvändigt för att nå det övergripande folkhälsomålet. 28

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12?

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? Folkhälsoplan Leksands kommun 2010-2012 Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 5 VISION FÖR LEKSANDS KOMMUN ÅR 2015... 5 NATIONELLA MÅL FÖR FOLKHÄLSOARBETET... 9 NATIONELLA

Läs mer

Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010

Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010 Folkhälsorådet 1(6) Datum Handläggare 2009-10-16 Sandra Beletic Prioriterade områden för folkhälsoarbetet 2009-2010 Bakgrund Under våren 2009 beslutades det att folkhälsorådet skulle ta fram en arbetsplan

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Aktivitetsplan 2011 2013

Aktivitetsplan 2011 2013 Aktivitetsplan 2011 2013 Hälsa 2020 Aktivitetsplan 2011 2013 Västerbottens läns landsting har en vision som siktar högt: År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

Läs mer

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja.

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. Innehåll: 3 Folkhälsopolitisk rapport 2005. 6 Folkhälsopolitisk rapport 2005 Sammanfattning. 18 Folkhälsopolitisk

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

Hälsopolitiskt program för Jönköpings län

Hälsopolitiskt program för Jönköpings län Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:1999-02-25 44 Reviderad: Hälsopolitiskt program för Jönköpings län Inledning och vision Jämlikhet i hälsa är det överordnade målet både för WHO: s (Världshälsoorganisationens)

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

7. Sunda och säkra miljöer och produkter. 8. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård Rangordningspoäng över hälsa

7. Sunda och säkra miljöer och produkter. 8. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård Rangordningspoäng över hälsa Välfärdsbokslut Härnösands kommun 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund Bakgrunds fakta Härnösand kommun 4. Delaktighet och inflytande Medborgaraktivitet 5. Ekonomisk och social trygghet

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 1. Inledning...3 2. Ett tryggt Skåne att leva i...4 Trygg och tillgänglig vård... 4 Helhetssyn på hälso- och sjukvården i

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Kommunfullmäktige 2014-03-31 KOMMUFULLMÄKTIGE 2014-03-31 21. Laga ordning 22. Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

Barn, Unga och Mitt i Livet plan

Barn, Unga och Mitt i Livet plan TioHundranämndens Barn, Unga och Mitt i Livet plan Verksamhetsplan för utveckling av hälsa, vård och omsorg för barn, unga och personer mitt i livet i Norrtälje kommun 2009 2010. Antagen av TioHundranämnden

Läs mer

öppna jämförelser Folkhälsa

öppna jämförelser Folkhälsa öppna jämförelser 2014 Folkhälsa Öppna jämförelser 2014 Folkhälsa Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka En sammanfattning av rapporten och en presentation av Nackas siffror jämfört med kommuner i länet med liknande befolkningsmängd I den här rapporten sammanfattas delar

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer