Konstnärlig forskning utvecklas allt mer i framtiden 5/2012. sid 12. utbildningsdepartementet Brytpunkten är här expansionen är över sid 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konstnärlig forskning utvecklas allt mer i framtiden 5/2012. sid 12. utbildningsdepartementet Brytpunkten är här expansionen är över sid 4"

Transkript

1 5/2012 Konstnärlig forskning utvecklas allt mer i framtiden sid 12 utbildningsdepartementet Brytpunkten är här expansionen är över sid 4 uppsägningar Stort varsel aktuellt på BTH sid 6 Studieavgifter mycket merarbete för lärosätena sid 10

2 LEDARE Utges av: Sveriges universitetslärarförbund (SULF). Adress: Box 1227, Stockholm. Besöksadress: Ferkens gränd 4, Gamla Stan. Telefon: växel. Telefax: e-postadress: Hemsida: Redaktion: Eva Rådahl chefredaktör och ansvarig utgivare, tel , Layout: Global Reporting Annonser och sekretariat: Lena Löwenmark-André, redaktionsassistent, tel , fax: , Produktannonser: Display, Andreas Lind tel Pris: Helår 550 kronor inkl moms, gratis till medlemmar. Åsikter som framförs i signerade artiklar och recensioner står för författaren. Redaktionen tar ej ansvar för insänt, ej beställt material. All redaktionell text och bilder lagras elektroniskt av Universitetsläraren för att kunna publiceras på SULF:s hemsida. Medarbetare som inte accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip publiceras inte artiklar med detta förbehåll. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Box 928, Borås Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter. TS-kontrollerad upplaga: ex Anställningsformer Det kom ett brev till SULF från en uppgiven medlem som blivit det som på modern högskolesvenska heter utlasad. Det vill säga: lärosätet hon arbetat på i flera år hade undervisningsarbetsuppgifter för henne men menade sig inte kunna behålla henne eftersom hon då skulle bli tillsvidareanställd. Medlemmen skickade också med (avidentifierade) kopior på mejl från olika studierektorer och prefekter som vidimerade hennes påstående om att hon behövdes, men inte kunde anställas på grund av LAS. Av mejlen framgick dock också att man från lärosätets sida menade att det var fackets fel att man inte kunde ha henne kvar, eftersom det på grund av de havererade förhandlingarna om meriteringsanställningarna inte var möjligt att anställa henne tidsbegränsat. Det senare är ett märkligt påstående. De förhandlingar som pågick under hösten handlade om meriteringsanställningar, anställningar för nydisputerade som skulle ersätta de tidigare förordningsreglerade anställningarna som forskarassistent och biträdande lektor. Inom parentes kan tilläggas att förhandlingarna avbröts av Saco-S eftersom det stod klart att det avtal som kunde uppnås inte var tillräckligt bra. Det skulle sedermera visa sig att regeringen redan lovat läro sätena en viss reglering om inte ett avtal kom till stånd, och från arbets givarsynpunkt är en förordning att föredra framför ett kollektivavtal. Så det är kanske inte så konstigt att man inte ville ge efter särskilt mycket i förhandlingarna. Men detta är en parentes. Det viktigaste är att det avtal som diskuterades inte skulle ha givit lärosätet i fråga möjlig het att anställa medlemmen ifråga tidsbegränsat. Att man missuppfattat förhandlingarna är en sak. Allvarligare är att man från lärosätet så tydligt säger att man gärna vill ha medlemmen kvar om det inte vore för att hon riskerade att bli tillsvidareanställd. Som medlemmen påpekar är detta olyckligt av många skäl. Ett viktigt skäl är att det avskräcker från att göra en akademisk karriär. Det är paradoxalt att samtidigt som utbildningsminister Jan Björklund lyfter fram vikten av goda karriärmöjligheter för forskare så agerar lärosätena som om motsatsen gäller. Mellan 30 och 40 procent av universitetslärarna/forskarna är inte tillsvidareanställda, och lärosätena har uppenbarligen inget intresse av att låta dem bli det. Sorgligast av allt är dock medlemmens egen inställning. Det har gått så långt att en del universitetslärare kommit att uppfatta tidsbegränsade anställningar som fullt acceptabla, ja rent av som normen. Men det finns inget skäl att vår sektor ska ha större andel tidsbegränsat anställda än andra sektorer. Det skäl som vanligen anges, nämligen de externa forskningsanslagen, är inte ett godtagbart skäl. I varje bransch där man lever på att sälja varor eller tjänster har man betydligt kortare framförhållning än lärosätena har. Ett forskningsanslag är normalt tre år eller längre, men inget företag vet hur mycket de kommer att sälja om ett år. Ändå tillsvidarean ställer de och säger upp personal när försäljningen går ner. Och de lyder under samma lagar som lärosätena. Grunden för kvalitet i lärosätenas verksamhet måste vara tillsvidareanställning, inte rovdrift på personal som luras att tro att tidsbegränsning är det normala. GIT CLAESSON PIPPING FÖRBUNDSDIREKTÖR I SULF 2 Universitetsläraren 5/2012

3 INNEHåLL 5: Ledare: Anställningsformer 6 4 Tiden för expansion är förbi Nu står vi inför en brytpunkt 6 många uppsägningar på gång Stort varsel vid Blekinge Tekniska Högskola Inför SUlF:s kongress i november 8 förslag till högskolepolitik är klart och går ut på remiss 10 Studieavgifter har medfört mycket merarbete för lärosätena 11 Innovation är inte bara teknik Ny mötesform lanseras i uppsala 12 konstnärlig forskning utvecklas mer i framtiden 14 Strindberg en sällsynt aktiv man dock oftast avfärdad som forskare I högskolan: 16 kvinnor i majoritet visar senaste statistiken debatt 20 Svar till kalle Grill: fas har flera stödformer 21 SuLf-kommentar till fas /2012 på omslaget: Högskolan i Borås vill satsa på konstnärlig forskning och begär därför mer pengar från regeringen. läs mer på sidorna På GåNG: 25 SuLf kalendariet 25 SuLf informerar Konstnärlig forskning utvecklas allt mer i framtiden sid 12 Utbildningsdepartementet Uppsägningar Brytpunkten är här Stort varsel expansionen är över aktuellt på BTH sid 4 sid 6 Studieavgifter Mycket merarbete för lärosätena sid 10 Foto: istockphoto universitetsläraren nr 7/2012 har manus- och annonsstopp 13 april Universitetsläraren 5/2012 3

4 Tiden för expansion är förbi Nu står vi inför en brytpunkt foto: högskolan i skövde De som är verksamma i högskolesektorn är vana vid expansion, men nu står vi inför en brytpunkt. Det säger Jan Björklund om kritiken mot processen med sammanslagningar av lärosäten. Han försäkrar att Utbildningsdepartementet inte har någon egen, dold agenda, utan att det endast är demografi och kvalitet som avgör. TEXT: MarieLouise Samuelsson Om några år kan en liten högskola sitta på pottkanten, utan varken studenter eller examensrätter, säger utbildningsministern. Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde, efterlyser mer omfattande debatt kring sammanslagningar och samgåenden. Det värsta tänkbara scenariot är om små högskolor genom att slås samman med större universitet skulle reduceras till att enbart utgöra utbildningsfilialer. Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde Det värsta tänkbara scenariot är om små högskolor genom att slås samman med större universitet skulle reduceras till att enbart utgöra utbildningsfilialer. Hon har själv varit aktiv i debatten, genom att replikera på utbildningsminister Jan Björklunds artikel på DN Debatt i höstas där han pekade på samgående mellan regionala hög skolor och starka forskningsuniversitet som lösning på utmaningar i form av minskande ungdomskullar och förlorade examensrätter och därmed studieplatser. I SVT:s Rapport talade Sigbritt Karlsson om processen kring eventuella sammanslagningar som odemokratisk, hon anser att Utbildnings departementet agerar genom informell styrning. Jag är forskare och lärare och det vore konstigt om jag skulle släppa den akademiska vanan att debattera bara för att jag nu är rektor. Det som präglar akademien är dialog och förankring, därför är det oroväckande med så lite offentlighet kring sammanslagningsfrågan. Hon menar också att frågan skulle förtjäna en rejäl utredning, men uppfattar att Utbildningsdepartementet har bråttom och vill påskynda beslut om samgående. Medveten om vad man kan kalla pressen från departementet har rektor för Högskolan i Skövde givit Dan Brändström i uppdrag att tillsammans med Sigbrit Franke, Christina Rogestam och Sara Sjöberg (se fotnot) utreda möjligheterna av en strategisk allians med något annat lärosäte. Brändström och utredningsgruppen presenterar sin rapport och rekommendation i början av april. Utredningsgruppen tittar förutsättningslöst på någon form av allians med lärosäten i vår närhet, säger Sigbritt Karlsson. Hon ser det som självklart att Högskolan i Skövde fortsatt ska ha både utbildning och forskning och vidare att det allmänt kan vara svårt att förutse effekterna av en allians. Det kan vara bättre med en större miljö, men frågan är om två små högskolor blir starkare av att gå samman med varandra. Å andra sidan kan en sammanslagning mellan en mindre högskola och ett stort universitet innebära att den mindre hög skolan riskerar att försvinna om det är för stor skillnad mellan de bägge lärosätena. Sigbritt Karlsson menar också att idealet är att ett samgående innebär att man bildar ett nytt lärosäte, med nytt namn, som skedde när Växjö universitet och Högskolan i Kalmar blev Linnéuniversitetet. Det är psykologiskt viktigt att bägge parter får starta om, med något nytt, under nytt namn. Hon säger att hon, trots allt, är optimistisk inför framtiden. I bästa fall kan det här yttre trycket leda till att vi skapar en ännu tydligare profil som attraherar studenter och forskare och därmed blir en mer synlig högskola. Och hon hoppas alltså på betydligt mer av diskussion och debatt. Det handlar om förändring av högskolelandskapet, en förändring som i värsta fall kan innebära att vi om tio år inte kan tillgodose regionernas behov eller leverera den kompetens som hela Sverige behöver. Högskolan i Borås överväger, precis som Skövde, allians eller samgående med andra lärosäten och har låtit utreda förutsättningarna. Universitetsläraren 4 Universitetsläraren 5/2012

5 foto: musikhögskolan har tidigare refererat Högskolan Gotlands utredning som kan leda till att man går samman med Uppsala universitet. De mindre högskolorna är alltså aktiva, samtidigt finns en utbredd uppfattning om att man inte har så mycket att välja på, eftersom Utbildningsdepartementet ägnar sig åt offensiv övertalning. Det är ingen tvekan om att diskussionen om sammanslagning pågår på flera nivåer, många av mina rektorskolleger upplever en stark önskan från Utbildningsdepartementets sida, om färre och därmed större lärosäten. Det säger Johannes Johansson, rektor för Musikhögskolan, som uppfattar detta som en strävan att stärka universitetens och högskolornas kvalitet. Det är en grundtanke och vilja som alla delar, samtidigt finns det ingen linjär koppling som innebär att det automatiskt blir bättre bara för att ett lärosäte blir större. Insikten att högskolorna är konkurrensutsatta är klok och respektabel, men det finns risk för en alltför endimensionell syn på kvalitet genom för mycket betoning av enskilda indiktatorer som till exempel bibliometri. När det gäller de fristående konstnärliga högskolorna i Stockholm, som Musikhögskolan, har Utbildningsdepartementet klargjort att man vill se samgående. Inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen lämnade de konstnärliga högskolorna i Stockholm in ett förslag om gemensam plattform för forskarutbildning, men fick då klara besked från departementet: Det räcker inte, ni måste gå ihop. Vilket inte kan förklaras av missnöje med högskolornas nuvarande kvalitet. I princip alla är överens om att de konstnärliga högskolorna håller god kvalitet, dock kan det finnas de som är så små att de, trots hög kvalitet, kan ha svårt att upprätthålla sin roll som myndighet, säger Johannes Johansson. Han menar, gällande Musikhögskolan, att ett land mår bra av ett fristående musikuniversitet, det är också så Musikhögskolans konkurrenter, som finns i Europa, är organiserade. Samtidigt talar han om att det går en våg av fusioner över Europa gällande de konstnärliga högskolorna. Det finns krafter som vill se färre och kanske helst bara några få gigantiska, mångdisciplinära universitet. Å andra sidan finns en motrörelse som framhåller profilering, det exklusiva i små, goda miljöer som tar hand Det är ingen tvekan om att diskussionen om sammanslagning pågår på flera nivåer, många av mina rektorskolleger upplever en stark önskan från Utbildningsdepartement ets sida, om färre och därmed större lärosäten. Johannes Johansson, rektor vid Musikhögskolan om anställda och studenter. Johannes Johansson understryker att han inte generellt har något emot samgåenden mellan högskolor. Man kan också instämma i att det inte går att se högskolepolitik som regionalpolitik, men också där finns risk för alltför endimensionell syn. Man måste också vara realistisk och inse att den som vill bli till exempel sjuksköterska eller lärare inte självklart är beredd att flytta till en helt annan ände av Sverige för att gå en sådan utbildning. I vilken mån politiker vill och kan styra i riktning mot sammanslagning påpekar Johannes Johansson att den högskola som blir av med utbildningsplatser också blir av med pengar. Däremot tror han att det finns tvekan att alltför öppet och offensivt verka för färre högskolor: Det är lätt att vara departement i expansionstider, i tider av motsatsen, det vill säga neddragningar, är det sanno likt frestande att delegera besluten till sektorn. Utbildningsminister Jan Björklund säger att han inte tänker styra utvecklingen och försäkrar alltså att det inte finns någon dold agenda. Däremot har jag länge varit tydlig med att peka på förutsättningarna, dels minskande ungdomskullar, dels tuffare kvalitetsgranskning Men det finns väl inget som säger att det enbart är de mindre högskolorna som riskerar Jan Björklund, utbildningsminister. att förlora examensrätter på grund av bristande kvalitet? Nej, det kan lika gärna gälla stora lärosäten, men de små högskolorna är mer sårbara i det sammanhanget. Jag frågar om inte Utbildningsdepartementet, med tanke på lärosätenas autonomi, helt enkelt kan luta sig tillbaka och strunta i hur det går för den enskilda högskolan? Eller finns det, från departementets sida, också en ekonomisk aspekt av detta, att det i framtiden skulle vara gynnsamt för statsbudgeten, med färre högskolor? Nej, den kamerala aspekten är helt likgiltig, däremot inte kvalitetsaspekten. Därför underlättar vi för dem som vill gå samman med ett större lärosäte. De som nu är verksamma i sektorn är inte vana vid annat än expansion, vid att högskolesektorn har byggts ut och studenterna blivit flera, men nu står vi inför en brytpunkt. Om man inte är medveten om förutsättningarna kan en högskola sitta på pottkanten om några år, utan både studenter och examensrätter. l Fotnot: Högskolan i Skövdes utredningsgrupp utgörs, förutom av Sara Sjöberg, ordförande i Högskolan på Gotlands studentkår, av tre styrelseproffs och veteraner inom högre utbildning och forskning: Dan Brändström, bland annat tidigare vd för Riksbankens jubileumsfond, Sigbrit Franke, bland annat före detta universitetskansler och Christina Rogestam, bland annat före detta vd för Akademiska hus. foto: johan ödman Universitetsläraren 5/2012 5

6 Bild från huvudcampus, Blekinge Tekniska Högskola. Många uppsägningar på gång Stort varsel vid Blekinge Tekniska Högskola Vid Blekinge Tekniska Högskola och flera andra lärosäten är varsel om uppsägningar på gång. När arbetsgivaren varslar om uppsägningar träder facket in. Det är de lokala företrädarna för Saco-S som står för förhandlingarna. De kan den lokala verksamheten och är bäst lämpade för uppgiften, säger Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef för statlig sektor. TEXT: Per-Olof Eliasson foto: Blekinge tekniska högskola Uppskattningsvis personer kommer att varslas vid Blekinge Tekniska Högskola, hur många av dem som kommer att vara universitetslärare är inte klart. Men Mikael Åsman, ordförande i Saco-S-föreningen, bedömer att majoriteten troligen kommer att vara lärare. Till detta kommer ungefär lika många visstidsanställda som tvingas sluta eller redan har slutat sina anställningar. Orsaken till de befarade uppsägningarna är förlorade utbildningsplatser. I ett paket för att möta krisen i bilindustrin fick Blekinge Tekniska Högskola från Utbildningsdepartementet för några år sedan först 250 temporära studieplatser och sedan 250 platser till. Vi visste att de var temporära, men det fanns en förhoppning att vi skulle få ha kvar platserna, säger Mikael Åsman. Men 1 januari i år försvann 250 platser och ytterligare 250 platser dras in 1 januari Detta utöver att cirka 100 platser för utomeuropeiska studenter försvann när avgifter infördes. Mikael Åsman hävdar att i rekryteringen av utländska betalande studenter har BTH procentuellt lyckats bäst av alla lärosäten med över 70 betalande studenter. Dessutom har lärosätet tecknat större avtal om studentutbyte och uppdragsutbildningar för internationella studenter som inleds Men den sammantagna effekten blir en temporär nedgång 2013 och 2014 som BTH inte klarar utan neddragningar. Det är den snabba neddragningen som Utbildningsdepartementet gör som är problemet. En längre övergångsperiod hade vi klarat. Även en del andra högskolor har fått liknande neddragningar, men dessa har då blivit kompenserade med ökade forskningsmedel, dock inte BTH. I första hand drabbas visstidsanställda som inte får förlängt och det råder även anställningsstopp. Men det kommer inte att räcka när ytterligare 250 platser försvinner vid nyåret Varslen läggs nu under våren och uppsägningarna börjar till sommaren. Men förhoppningen är att antalet som behöver sägas upp kan bli betydligt mindre än vad högskolan bedömer idag. Några kommer att gå pension, ett antal kommer att söka sig till andra arbetsplatser, några tyvärr från områden där vi behöver folk, och det kommer att bli omplaceringar, säger Mikael Åsman. Också Sveriges lantbruksuniversitet står inför nedskärningar. Regeringen har beslutat om besparingar på cirka 30 miljoner kronor. Dessutom minskar statsanslagen för SLU:s verksamhetsområde Fortlöpande Miljöanalys med 47 miljoner kronor. Tina Zethraeus, kommunikationschef vid SLU, meddelar per mail: Det är för tidigt att uttala sig om eventuella varsel, men inget vi kan utesluta. I första hand har vi gjort en neddragning av kursutbudet, vilket berör relativt få lärare. Nu gör vi en översyn av hela utbildningsutbudet och först när 6 Universitetsläraren 5/2012

7 den är klar vet vi hur lärarkollektivet påverkas. Olle Thegeby, ordförande i Sacoföreningen på Högskoleservice vid Högskolan i Jönköping meddelar, likaledes per mail: Med stor sannolikhet blir det fråga om uppsägningar på Högskolan i Jönköping. Det handlar dels om personer som tillhör stödfunktionerna, dels om lärare. Däremot vet jag inget om omfattningen ännu. Vid Högskolan på Gotland väntar också uppsägningar. Efter nedskärningar från regeringen på i storleksordningen 11 miljoner kronor vill arbetsgivaren säga upp 16 personer av TA-personalen. En andra omgång uppsägningar kan gälla även lärare och forskare, meddelar Bengt Jönsson, ordförande i Saco-Sföreningen vid Högskolan på Gotland. När arbetsgivaren varslar om uppsägningar träder det lokala facket in. Det är de lokala företrädarna för Saco-S som står för förhandlingarna. De kan den lokala verksamheten och är därför bäst lämpade för uppgiften. Vår uppgift centralt är att ge stöd och råd till de lokala företrädarna, säger Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef för statlig sektor. Saco-S-föreningen företräder samtliga Saco-S-medlemmar på lärosätet. Eftersom SULF är det största Saco-förbundet på de flesta lärosätena och därmed kontaktförbund är det i praktiken oftast SULF-medlemmar som står för förhandlingarna och som träffar medlemmarna och informerar. Robert Andersson berättar att det kan finnas olika grund för neddragningar som leder till varsel. Det kan vara besked från regeringen att lärosätet får mindre pengar eller färre utbildningsplatser. Det kan också vara enskilda forskare som mister sina externa anslag. Eller så kan det vara lokala beslut om förändring av verksamheten som gör att man inte behöver lika många anställda. I vissa sådana fall kan förändringen vara bra för verksamheten och för våra medlemmar, till exempel att lärosätet väljer att ha färre anställda för att kunna betala konkurrenskraftiga löner och då måste vi bejaka utvecklingen, säger han. Men han påpekar att det är arbetsgivaren som beslutar. Vi har från fackets sida inte möjlighet att förhindra uppsägningar. Den lokala Saco-S-föreningens roll är att se foto: thomas söderberg till att det går rätt till, se till att få ett bra underlag från arbetsgivaren och komma med förslag till lösningar. Ambitionen från Saco-S-föreningen är att så få som möjligt ska behöva sluta ofrivilligt. Ofta går det att hitta lösningar. Det finns ofta många äldre medarbetare som kan få avtalspension eller som väljer att gå i deltidspension. Antalet som sägs upp kan därför bli färre än den bedömning som arbetsgivaren gör inledningsvis. Det kan vara frivilliga lösningar eller att när det börjar bli oroligt är det några som väljer att byta jobb på eget initiativ. Det kan minska behovet av uppsägningar. Robert Andersson understryker att sådana diskussioner måste man föra lokalt Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef för statlig sektor. vid varje lärosäte. Vad vi centralt kan bidra med är att hjälpa de lokala representanterna med bra argument och kanske med tolkning av regelverket. En del av jobbet är så att säga gjort i förväg genom det trygghetsavtal som ger anställda ett extra skyddsnät. Trygghetsavtalet innebär att den som blir uppsagd får genom Trygghetsstiftelsen förlängd uppsägningstid, hjälp till nytt jobb och ekonomisk kompensation utöver a-kassan vid arbetslöshet. Äldre arbetstagare kan också få avtalspension genom avtalet. Saco-S-föreningen ska också se till att arbetsgivaren följer det regelverk som finns, bevaka turordningsregler och omplaceringsskyldighet till andra lediga jobb inom organisationen. Vi ska lokalt bevaka så att arbetsgivaren följer reglerna och inte efter eget godtycke väljer vilka som ska sägas upp. Vi kan också behöva hjälpa enskilda medlemmar om vi anser att arbetsgivaren gjort fel. En särskild fråga är de många visstidsanställda som arbetar vid lärosätena. Ofta börjar nedskärningarna med att de foto: bth Mikael Åsman, ordförande i Saco-Sföreningen vid BTH. foto: Jenny Svennås-Gillner inte får förlängda förordnanden. Även för dem spelar Trygghetsavtalet stor roll, avtalet ger de flesta av dem rätt till skydd. Men många visstidsanställda borde ju vara tillsvidareanställda, kommenterar Robert Andersson. Han påpekar att det är skillnad på uppsägningsprocessen när exempelvis enskilda forskare inte får forskningsanslag och måste sägas upp och när det är stora neddragningar som berör många, som nu vid exempelvis BTH. Är det många som berörs är det extra viktigt att se till att de som arbetsgivaren säger upp inte väljs ut på fel grunder. Till exempel måste Saco-S-föreningen bevaka hur turordningskretsarna är utformade och att man på ett seriöst sätt prövar möjligheten till omplacering Tina Zethraeus kommunikationschef vid SLU. foto: Sofia Nodén Olle Thegeby, ordförande i Saco-föreningen vid Högskolan i Jönköping. eller förändrade arbetsuppgifter istället för att säga upp någon. Allmänt är det i vårt intresse att turordningskretsarna blir så stora som möjligt, det minskar arbetsgivarens möjlighet att kringgå turordningsreglerna och handplocka vilka som sägs upp. En viktig fråga är information och öppen het i processen. För att förebygga att enskilda medlemmar uppfattar att uppsägningarna inte gått rätt till är det viktigt att processen är så öppen som möjligt, både från arbetsgivaren och från Saco-S-föreningen. Även om det kan vara smärtsamt för den som sägs upp är det ofta lättare att gå vidare om man känner att det hela hanterats på ett bra sätt. Det är i det här sammanhanget viktigt att komma ihåg att vi, bland annat genom de undersökningar som Trygghetsstiftelsen gör, vet att de flesta som blir uppsagda hittar ett nytt jobb relativt snabbt. Många upplever i efterhand att uppsägningen var början på något nytt och spännande, säger Robert Andersson. l Universitetsläraren 5/2012 7

8 Inför SULF:s kongress i november Förslag till högskolepolitik är klart och går ut på remiss Universitetspolitiken har en framsida och en baksida. Framsidan är forskningen, där finns engagemanget, visionerna och utspelen. Baksidan är utbildningen, kring den finns inga visioner, där handlar det om sådant som demografi, genomströmning och kundnytta. TEXT: MarieLouise Samuelsson Det säger Mats Benner, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet och ledamot av SULF:s förbunds styrelse. Han är också sammankallande i den arbetsgrupp som lagt fram rapporten, För en sammanhållen högskolepolitik: beskrivning, analys och förslag, som nu går på remiss inför beslut på SULFkongressen i november. Arbetsgruppen konstaterar bland annat att den svenska högskolepolitiken inte präglas av den annars omhuldade visionen kunskapstriangeln, det vill säga något som binder samman utbildning, forskning och innovation. I sektorn finner arbetsgruppen istället det man kallar kunskapsdyader, där forskning och innovation saknar tydlig koppling till utbildning. I rapporten beskriver man de rådande förutsättningarna för samspel mellan forskning och högre utbildning och konstaterar att det krävs en tydlig och förhållandevis välfinansierad utbildning och en väldefinierad krets av forskningsfinansiärer för att uppfylla högskolelagens krav på vetenskaplig grund för all utbildning och för ett nära samband mellan utbildning och forskning. De institutionsmiljöer som man vanligen finner delar SULF in i tre modeller, en forskningstung, en sammanhållen, men alltmer uppdelad samt en utbildningstung. Hur har det då blivit så här? Mats Benner menar att högskolepolitiken har utmärkts av många små steg, snarare än av någon masterplan. Man kan inte tala om slump, men inte heller om systematisering. Det är viktigt att understryka att resurser inte foto: Kennet Ruona saknas, det finns mycket pengar i sektorn. Däremot saknas en samlad plan, vilket innebär mycket av lotteri och satsningar som inte stödjer lärosätena som helhet, utan som belönar delar av verksamheten. Rapporten innehåller en historisk tillbakablick, där slutsatsen blir att de flesta reformerna har vidgat klyftorna mellan undervisning och forskning. Detta eftersom statsmakterna, oavsett regering, huvudsakligen har haft en instrumentell syn på såväl utbildning som forskning. De politiska ambitionerna har handlat om att matcha arbetsmarknaden med välutbildad arbetskraft, utveckla regioner och kortsiktiga nyttoaspekter på forskningsresultat. Det har ju inte heller lyckats sett ur systemets perspektiv. Tittar vi på forskningsstatistiken har Sverige en stabil nedgång i vetenskapligt genomslag över tid. Eftersom utvecklingen alltså har skett i små steg, under lång tid, går det inte heller att tala om någon avgörande reform eller enskilt beslut som orsak. Men när vi lade ihop fördubblingen av antalet högskoleplatser med den våldsamma förändringen av sättet att fördela forskningsresurser kunde vi konstatera att det har inneburit ett splittrat högskolelandskap och att rollen som lärare har fragmentiserats. Vilket, enligt Benner, är långt ifrån det ideal som bland andra Jonathan R Cole framhåller i The Great American Det är av största betydelse att satsa på de yngre och att göra det på rätt sätt, bland annat med tanke på den kommande generationsväxlingen. Det är viktigt att de yngre börjar med att ha rätt krav och rätt förväntningar. Mats Benner, professor vid Lunds universitet och ledamot av SULF:s förbundsstyrelse University, där lärosätet utgör en miljö där det finns en levande, krävande kollegial kultur och en levande, krävande samverkan mellan forskning och utbildning. I Sverige saknar vi nu en helgjuten akademikeridentitet. Man förväntas antingen undervisa eller också dra in pengar. Sverige är, jämfört med andra länder, extremt i sin åtskillnad av å ena sidan utbildning och å andra sidan forskning. Han beskriver hur de första åren av en forskarkarriär handlar om pragmatisk överlevnad. Här finns risk för att det glamouriseras i efterhand, ungefär som nostalgiska lumparhistorier, etableras berättelser om hur man kämpade och klarade av de befängda förutsättningarna, om 8 Universitetsläraren 5/2012

9 att det var jobbigt och skitigt, men att man fick sin tjänst till slut. Det är en tämligen dyster bild av den svenska högskolan, men Mats Benner betonar att rapporten inte är någon facklig veklagan : Vi har samlat en facklig organisations professionella kunskaper. ARBETSGRuPPEN LEvERERAR också det man kallar förslag på önskade förändringar. När det gäller statsmakterna efterlyser SULFrapporten gemensamma propositioner för högre utbildning och forskning, ett gemensamt anslag för forskning och utbildning till varje lärosäte samt att utbildning ska inkluderas i eventuella satsningar på strategiska områden. Man ser också en bred politisk enighet som en helt nödvändig förutsättning för att garantera en långsiktigt hållbar högskola. För lärosätenas del vill SULF:s arbetsgrupp ha kollegialt sammansatta beslutsorgan med ansvar för både utbildning och forskning. Vi vill med vår rapport peka på möjligheten att restaurera en akademisk kultur. Det finns ingen återvändo när det gäller sådant som externa medel, sådana måste man ha och man måste också publicera sig. Men vi vill också påminna om att vi har offentliga institutioner av olika skäl och att universiteten finns för att vi ska kunna föra kunskap framåt. Vi behöver akademiska miljöer som inte enbart betraktas som leverantörer av outputs. På frågan om sektorns beredskap och önskemål till en bättre akademisk miljö säger Mats Benner att han personligen har mest förhoppningar på den generation som nu är under rekrytering. Det är av största betydelse att satsa på de yngre och att göra det på rätt sätt, bland annat med tanke på den kommande generationsväxlingen. Det är viktigt att de yngre börjar med att ha rätt krav och rätt förväntningar. Rapporten betonar även studenternas betydelse, på ett individplan, men också ur ett samhällsperspektiv. Studenterna ska inte bara lämna högskolan med aktuella kunskaper, utan också ha med sig ett vetenskapligt förhållningssätt: Därigenom ges de förutsättningar att under resten av sitt liv kunna söka och finna den nya kunskap som olika delar av samhället kommer att behöva dagens studenter blir de främsta agenterna för kunskapsspridning i morgondagens samhälle. HuR SER Du på vilja och möjligheterna till förändring, med tanke på att det så länge har rått politisk konsensus kring den instrumentella synen på lärosätenas verksamhet och nytta? Med tanke på hur nämnda klyfta mellan utbildning och forskning har etablerats som ett normaltillstånd? Vi som arbetar vid universitet och högskolor lever självfallet i nuet, vi måste varje dag hantera de rådande förutsättningarna. Tanken med arbetsgruppens rapport är därför att fundera också över framtiden och över vad vi gör, på vad det innebär att vara universitetslärare. Avsikten är att åstadkomma en diskussion med sikte främst på att ändra formulering av politikområdet som för samman utbildning och forskning. Sverige har ju bidragit till offensiv lansering av begreppet kunskapstriangeln i den europeiska forskningsoch utbildningspolitiken. Vi vill medverka till att alla tar ansvar för begreppets fulla innebörd och inte förminskar utbildning som del av den triangeln. l Ny upplaga av Projektledning! Nu finns det en ny upplaga av vår bok Projektledning som idag används på de flesta utbildningar i projektledning. I den nya upplagan har program- och fått större utrymme. Boken stödjer IPMA/ PMI certifiering och har fått utmärkelsen Bästa läromedel på högskolenivå portföljhantering samt de agila arbetssätten i företagsekonomi. Läs mer och beställ ditt lärarexemplar på Agil projektledning Andra böcker av intresse Skriva för att övertyga Juridik Mervärdesskattens grunder Ny chef Vi hette tidigare Bonnier Utbildning Order/Information tel fax Universitetsläraren 5/2012 9

10 Studieavgifter har medfört mycket merarbete för lärosätena foto: Melker Dahlstrand Avgiftsreformen har inneburit ett stort merarbete för lärosätena. Och av de drygt betalstudenter som antogs började bara knappt att studera i Sverige. Det visar en ny rapport från Högskoleverket. Rapporten baseras på en enkätundersökning på lärosätena. TEXT: Per-Olof Eliasson Enkätsvaren visar att det för lärosätena har varit väldigt mycket arbete med reformen, speciellt eftersom den genomfördes så snabbt. Mycket måste lösas medan Marie Kahlroth, utredare vid Högskoleverket. antagningen pågick. Många lärosäten har också byggt upp särskilda organisationer för detta, säger utredaren Marie Kahlroth vid Högskoleverket. Det var förhållandevis många studenter som betalade anmälningsavgiften på 900 kronor, blev antagna vid ett svenskt lärosäte, men sedan inte började studera. Många blev säkert avskräckta av studieavgifterna, men intrycket från flera lärosäten är att levnadsomkostnaderna i Sverige upplevs som så höga att en del studenter, även om de fick stipendier, inte hade råd att studera i Sverige. Ett hundratal studenter började aldrig studera trots att de betalat studieavgiften. Det vanligaste skälet var problem med uppehållstillstånd. Enligt förordningen om studieavgifter har studenten ingen rätt att få tillbaka avgiften, men lärosätet har möjlighet att betala tillbaka. Om de 100 studenterna fått tillbaka avgiften framgår inte av rapporten. 42 procent av de studenter som började studera fick stipendier för en del eller hela studieavgiften. Sammanlagt var det 780 av de betalande studenterna som inte fått stipendier från Sverige. Lärosätena har haft olika sätt att genomföra reformen. En del lärosäten som varit mycket internationellt aktiva tidigare har intensifierat sina insatser. Andra verkar ha blivit mera medvetna om behovet av internationaliseringsarbete. Några lärosäten har inte satsat på att få betalande studenter, foto: Hans M Karlsson kanske vill de vänta och lära av andras erfarenheter, säger Marie Kahlroth. Vissa lärosäten har svårigheter med storleken på studieavgifterna. De konstnärliga högskolorna tycker det är bekymmersamt att det krävs full kostnadstäckning eftersom det för dem blir väldigt höga avgifter som konkurrerar prismässigt med de mest ansedda utbildningarna i världen. Och till skillnad från i Sverige har de utbildningarna ett utbyggt stipendieprogram, säger Marie Kahlroth. Det finns också andra sätt att få studenter från så kallat tredje land än att de betalar studieavgifter. Lärosäten kan både ha utbytesavtal med och genomföra uppdragsutbildningar för utländska universitet. Det är fullt tillåtet att göra på det sättet. Men det verkar som regeringen inför reformen hade en fundering om att ökat studentutbyte kunde vara ett sätt att kringgå avgifter. Lärosätena är medvetna om det och många ser över sina avtal så att de inte ska strida mot bestämmelserna, säger Marie Kahlroth. Thomas Blom, prorektor vid Karlstads universitet. Karlstads universitet har tappat cirka 300 freemovers från tredje land. Från cirka 320 innan reformen till cirka 20 betalande studenter. Karlstads universitet har främst haft fokus på att locka studenter genom samarbetsavtal med lärosäten i tredje land, i Sydostasien och framförallt Kina, säger Thomas Blom, prorektor vid Karlstads universitet. Universitetet har inte använt sig av exempelvis agenter för att locka studenter utan alltså lagt kraften på att odla bilaterala samarbeten. Vi har skrivit utbytesavtal med ett antal lärosäten. Det kommer mastersstudenter till oss och vi har möjlighet att skicka svenska studenter till deras lärosäten. Då kvittas det så vi tar inte betalt av deras studenter. Men vi har totalt sett ett större inflöde än utflöde. Så vi försöker övertyga våra studenter att de ska lägga en termin av sina studier utomlands. Thomas Blom påpekar att troligen kommer Utbildningsdepartementet att på sikt göra en revision och stämma av så att lärosätena inte tar emot fler studenter än de skickar i utbyte med lärosäten utanför EES. Den balansen jobbar vi med. Men med i samarbetet är ju inte bara studentutbyte utan det finns en koppling till lärarutbyte och forskarkontakter som så småningom kan spilla över också på studentutbyte. När avgifterna infördes gick antalet tredjelandsstudenter vid Högskolan Dalarna ned från drygt 200 till ett 50-tal betalande. Ändå hade högskolan medvetet trappat ned antalet internationella kurser innan reformen för att inte avbräcket skulle bli för dramatiskt. Att vi fick så många som 50 betalande studenter var glädjande men också lite förvånande, säger Andrew Casson, chef för utbildningsoch forskningskansliet vid Högskolan Dalarna. Högskolan hade inte marknadsfört sig aktivt utanför Europa. Andrew Casson, chef för utbildnings- och forskningskansliet vid Högskolan Dalarna. Men vi har förstått att vi har ett gott rykte genom att vi haft så pass många kurser tidigare för tredjelandsstudenter. Vi vet att det ofta gjort att studenter sökt upp oss. Men i framtiden ska man komplettera med marknadsföring Vi håller på att anställa en ansvarig för att rekrytera studenter. Vi räknar med att fördubbla eller till och med tredubbla antalet betalande studenter de närmaste åren, säger Andrew Casson. l foto: Anna Hägglund 10 Universitetsläraren 5/2012

11 Välbesökt AIMday i Uppsala. Innovation är inte bara teknik Ny mötesform lanseras i Uppsala Innovation är modeord för dagen i forskningssammanhang. Men det handlar inte bara om tekniska uppfinningar och avknoppade företag. Uppsala universitet satsar även på tjänsteinnovationer inom humaniora och samhällsvetenskap. TEXT: Annika Engström foto: Jocke Gustafsson, F22 Äldreåret har inletts, det av EUkommissionen utsedda Europaåret för aktivt åldrande. Alla medlemsländer uppmanas att fokusera på de utmaningar det innebär att en växande andel av Europas befolkning blir allt äldre. Det passar in i den profil som Uppsala universitet inledningsvis valt för sin innovationssatsning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt område. Åldrande är ett av tre teman, vid sidan av Religion och samhälle samt Regional utveckling. Åldrande var också ämnet för den så kallade AIMday som nyligen arrangerades vid universitetet. Det är en mötesform som matchar företags och andra organisationers konkreta frågeställningar med rätt akademisk kompetens. Mötesformen är utvecklad av innovationsenheten, UU Innovation, och står för Academy Industry Meeting. Konceptet började användas inom materialvetenskap redan 2008 men detta var den första stora sammankomsten inom hum-samområdet. Cirka 45 forskare från olika discipliner träffade ungefär lika många praktiskt verksamma från kommuner, företag och organisationer. De möttes i 20-talet workshops som var och en utgick från frågor som praktikerna sänt in i förväg. Det var frågor om bland annat konsekvenser av upphandling av privat vård och omsorgsverksamhet, hur anhöriga kan stödjas, HBT-personers särskilda omsorgsbehov, delaktighet för personalen och organisation för vård av multisjuka äldre. Med vår bredd kan vi spela en viktigt roll för att ge behövligt perspektiv. Med AIMday vill vi finna samverkansformer, skapa nätverk och kanske hitta projekt att jobba vidare med. Det är viktigt att träffas för diskussioner och att forskare får en bild av vilka frågor som är relevanta, sade vicerektor för humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde, Margaretha Fahlgren, när hon inledde mötesdagen. Begreppet tjänsteinnovation kan vara svårt att förklara ibland, tillstår Kirsi Höglund, språkvetare som är projektkoordinator inom hum-samområdet vid UU Innovation. Innovation har av tradition förknippats med tekniska uppfinningar och patentansökningar. Och kopplingen till innovation i forskningspolitiken uppfattas lätt som liktydigt med något konkret som ska leda till fler arbetstillfällen. Det är så flitigt använt att begreppet blivit urvattnat. Men vi talar om nyttiggörande av forskning inom humaniora och samhällsvetenskap i alla dess former, säger hon. UU Innovation står på två ben, framhåller Kirsi Höglund. Dels stöd för kommersialisering av idéer från akademisk forskning genom bland annat affärs- och patentrådgivning och finansiering som kan ges till enskilda forskare och nya företag. Dels skilda arrangemang för möten och samverkan mellan forskare och praktiker, där AIMday är ett exempel. Bo Lerman och Gudrun Tevell från Regionförbundet Uppsala län (kommuner och landsting) hade kommit till universitetet för att diskutera det ökande antalet aktörer inom vård och omsorg för äldre och de hade frågor kring varför det främst handlar om privata företag och mindre om ideella, så kallade nonprofit, verksamheter. fortsättning på nästa sida Universitetsläraren 5/

12 Flera forskare framhöll hur en drivkraft i uppbyggnaden av välfärdsstaten var att komma bort från välgörenhetsmodellen, en folkhemstanke som alltjämt har stort inflytande i vårt samhälle. När det gäller de religiösa samfundens betydelse för välfärdsfrågor, skiljer sig traditionerna mycket åt i olika europeiska länder och vid en jämförelse är omfattningen av välfärdstjänster lägst i Sverige, sade Anders Bäckström, professor i religions sociologi som ansvarat för ett projekt om välfärd och religion i ett europeiskt perspektiv. Han berättade att han och andra forskare dock ser en tydlig förändring nu när välfärdsstaten upplevs som mer osäker och hänvisade bland annat till att kyrkomötet för första gången tillsatt en utredning om hur utvecklingen av tunga välfärdstjänster kan ske. Anders Forssell, docent i företagsekonomi, påpekade att systemet med upphandling av tjänster på flera sätt medför problem för mindre organisationer och företag att ta sig in på marknaden. Det är även en osäker tillvaro för det lilla företaget som riskerar att försvinna helt om det förlorar vid nästa upphandling. Här blandas också begreppen. I företagsvärlden är kunden den som betalar. Men vid upphandling är det inte konsumenten som väljer utan köparen är kommunen, påpekade han. Efteråt var Gudrun Tevell nöjd och tyckte att hon fått sina frågor belysta på olika sätt. Det var väldigt intressant att höra om forskning och kommande utredningar. Vi har mött nya forskare här som vi absolut kommer att fortsätta ha kontakt med, sade hon. Även forskningsassistent David Isaksson och doktorand Linda Moberg var positiva. Det var bra att höra praktikernas erfarenheter men också att få insyn i vad andra forskare gör, framhöll David Isaksson, och Linda Moberg instämde. Hon, som ska lämna in sin forskningsplan i höst om medborgarnas roll i servicesektorn, tyckte det var värdefullt att få en bred information om en del frågor hon själv grubblat på. I en annan workshop hade två anhörigkonsulenter, Christianne Simson från Knivsta kommun och Ulla-Britt Ericsson från Uppsala kommun, väckt frågan om hur man kan stötta yrkesverksamma anhöriga som får ta allt större ansvar för omvårdnaden av sina äldre närstående. Förvärvsarbetande anhöriga är en bortglömd grupp och i Sverige finns lite forskning om detta. Flera andra EU-länder har ett juridiskt mer utvecklat skydd för anhöriga än vad vi har, sade sociologiforskare Ann-Britt Sand, verksam inom Stockholms universitet samt Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga vars uppgift är att samla och sprida kunskap. Ett stort problem är att samhällets insatser varierar mycket i olika kommuner, menade hon och var exempelvis kritisk till att många kommuner har tagit bort möjligheten att få anställning som anhörigvårdare. Anställningen kan inte ses som en lösning på en komplex problematik, men som ett viktigt ekonomiskt stöd i speciella situationer, sade hon. Christianne Simson bekräftade efteråt att forskarna är mycket viktiga för henne i hennes arbete som anhörigkonsulent. Att kunna hänvisa till vad forskarna säger och när de visat vad som är gynnsamt med vissa insatser, ger det en annan tyngd och är till stor hjälp för oss praktiker. Dessutom är det bra att få veta att vi jobbar med rätt saker, sade hon. En första snabbutvärdering av AIMday, besvarad direkt av cirka hälften av deltagarna, visade att 100 procent angav att de fått nya kontakter och drygt 90 procent av såväl forskare som praktiker tyckte att de lärt sig något nytt under dagen, berättade Sara Jernberg, projektledaren för innovationsenhetens humoch samsatsning. Vid sidan av mötesplatser som denna resulterar också innovationsarbetet i en del affärsrådgivningar och bolagsbildningar. I universitetets tidning Innovations senaste nummer ges exempel på tre olika tjänste företag som uppsalaforskare startat. Ett företag utför undersökningar och analyser inom området immigration, integration, kultur och religion. Ett annat är ett språkteknologiskt företag med inriktning mot maskinell översättning och automatisk språkkontroll. Ett tredje är ett konsultföretag som är fokuserat på organisation, ledarskap och management. l Konstnärli utvecklas Högskolan i Borås vill satsa på konstnärlig forskning och begär därför mer pengar från regeringen. Konstnärlig forskarutbildning är relativt ny i Sverige och utveck las starkt, alla konstnärliga högskolor har nu några konst närliga doktorander. TEXT: Per-Olof Eliasson I det budgetunderlag som högskolan i Borås lämnat in till regeringen begär högskolans styrelse, på förslag från rektor, 12 miljoner kronor per år för att utveckla den konstnärliga forskningen. Vi har en omfattande forskning inom textil och mode. Konstnärlig forskning är ett nytt fält och det är jätteviktigt att regeringen verkligen gör extra satsningar inom området. Och då talar vi inte bara för Borås utan också för de andra lärosätena som har konstnärlig forskarutbildning, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås. Han menar att det är en framtidsbransch att jobba med design och applikationer inom textil och mode. Vi har goda argument för att satsa utifrån ett nationell perspektiv, det är en viktig satsning. Idag har högskolan i Borås 13 doktorander inom mode och textil. Men det är inte antalet doktorander som Högskolan i Borås vill utveckla, utan framförallt rekrytera seniora forskare och lärare till högskolan. De som leder verksamheten idag är disputerade. Vi har redan en stark forskargrupp som vi vill förstärka ytterligare och räknar med att också behöva rekrytera internationellt. Det ger ju också positiva effekter genom internationalisering. Konstnärlig forskning är en ny typ av verksamhet som kan samverka med praktiker i näringslivet. Men Björn Brorström poängterar att det är viktigt med grundforskning. Det är viktigt att forskarna har frihet att utforska ny design och att de inte ska behöva ta fram tydliga tillämpningar, utan de kan man upptäcka senare. Forskarna ska inte vara pressade att ta fram det som är användbart. Ett exempel är att man vid högskolan utvecklat en matta som lyser när man går på den, det har ju idag ingen 12 Universitetsläraren 5/2012

13 g forskning allt mer i framtiden särskild praktisk tillämpning. Men den visar sig kanske så småningom, säger Björn Brorström. foto: Lars Ardarve Redan innan en konstnärlig doktorsexamen inrättades hade universiteten i Göteborg och Lund inom ramen för den generella doktorsexamen utfärdat även examina för konstnärliga doktorander, som filosofie doktorer. Dessa examina utfärdas fortfarande. Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås, och Jana Hejzlar, utredare vid Högskoleverket. foto: Anna Hallenbom 2008 prövade vi Göteborg och Lund för konstnärliga forskarexamina och de blev godkända, säger Jana Hejzlar, utredare vid Högskoleverket. I januari 2009 startades en nationell konstnärlig forskarskola som administreras av Lunds universitet, men genomförs av både Lund och Göteborg i samarbete med alla andra högskolor som har examenstillstånd för konstnär liga examina på grund och avancerad nivå. Forskarskolan rekryterar därmed doktorander från alla konstnärliga utbildningar. Från och med 2009 har alla konstnärliga utbildningar några doktorander inskrivna vid den nationella konstnärliga forskarskolan. Vid nationella forskarskolan tar de examen vid antingen Göteborgs universitet eller Lunds universitet. Hand ledarna, eller åtminstone biträdande handledare, har de ofta på sitt eget lärosäte. Men det finns också doktorander på konstnärliga utbildningar som disputerar vid andra lärosäten. Här i Stockholm är det inte ovanligt att man disputerar på KTH. Men då blir man teknologie doktor. Avhandlingen består precis som vid forskarskolan huvudsakligen av en gestaltande del, men foto: privat också en dokumentation och den kan vara skriftlig eller i annan form. Men den dokumenterande delen har mindre tyngd, säger Jana Hejzlar. Hon menar att det finns vissa beröringspunkter mellan konst och teknik, exempelvis kan musiker som håller på med ljud finna intressanta gränsytor med tekniker som också håller på med ljud. Och det förekommer också att konstnärer disputerar vid Karolinska Tryck av Therese Lindberg, student Textilhögskolan i Borås. institutet och hittar samarbeten där. Däremot är det inte så vanligt att konstnärliga forskare attraheras av samarbete med humanister. Det finns någon slags misstro från de konstnärliga forskarna mot humanisterna. Det är inte en lika vanlig anomali i de andra nordiska länderna som här. Jana Hejzlar anser att det inte är något problem att de konstnärliga forskarna söker samarbete med andra discipliner så länge som de också får möjligheter och utrymme att själva utveckla sin egen. Det finns också konstnärliga forskare som disputerar utomlands, som Kungliga Musikhögskolans doktorander vid Sibeliusakademin i Finland prövade Högskoleverket några av de mindre anordnarna med mera specialiserat utbud av konstnärliga utbildningar för tillstånd att utfärda forskarexamina. Det gällde Luleå tekniska universitet (musik), Umeå universitet (fri konst), Konstfack, Danshögskolan och Högskolan i Borås. Av dem är det bara Högskolan i Borås som fått tillstånd, de övriga har fått avslag. Och det handlar om att miljön på det egna lärosätet är för liten samtidigt som den nationella forskarskolan inte har haft tillräckligt tid på sig att utvecklas, säger Jana Hejzlar. Av de tre lärosäten som nu har tillstånd att utfärda konstnärlig doktorsexamen hade Lund och Göteborg en tradition av konstnärlig forskarutbildning. Borås ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå var intressant eftersom de har konstnärliga examina i textil och mode, vilket är smalt jämfört med Göteborg och Lund, men högskolan har haft en omfattande doktorandutbildning främst tillsammans med Chalmers. Dessutom kom de in med en ansökan som samlade hela textilområdet. Inom företagsekonomi finns det möjlighet att specialisera sig mot designmanagement och tekniker håller på med utveckling av textila material. Det tyckte de sakkunniga var ett spännande nytänkande. De konstnärliga forskarutbildningarna har expanderat kraftigt sedan möjligheten till konstnärlig forskarexamen infördes. Men fortfarande är det ett område som måste fortsätta att arbeta med att skapa sin identitet. Därför är det en förutsättning att det finns ett forum i den nationella forskarskolan där de här forskarna och doktoranderna kan mötas. Där kan också de som ska handleda få handledarutbildning ur ett konstnärligt perspektiv, säger Jana Hejzlar. På många lärosäten är de konstnärliga forskarna och doktoranderna fortfarande ganska få. De konstnärliga högskolorna i Stockholm är relativt små och har inte de möjligheter och det stöd som motsvarande utbildningar som är en del av ett universitet kan få. Det är ingen hemlighet att Högskoleverket anser att det krävs någon paraplyorganisation i Stockholm om de konstnärliga högskolorna ska kunna få examensrättigheter på forskarnivå. De konstnärliga utbildningarna har krav att stå på konstnärlig grund, men det har tidigare varit si och så med möjligheterna till konstnärligt utvecklingsarbete och konstnärlig forskning. De har ju samma behov som alla andra discipliner att i viss avskildhet utveckla sin egen grund. Då måste man också nämna att det är viktigt att det kommer forskningsresurser till de konstnärliga utbildningarna. Det har vi redan 2006 pekat på från Högskoleverket i samband med utvärderingen av det konstnärliga området, säger Jana Hejzlar. l Universitetsläraren 5/

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus 20/2011 Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus Projekt för 20 miljarder ska genomföras sid 4 Upphovsrätt Kb Publicering SULF-kritik Historiker protesterar Forskare måste mot Chalmers mot

Läs mer

Studenter med funktionsnedsättning får stöd av mentorer 17/2013. Kvalitet Bakläxa för många ingenjörsutbildningar

Studenter med funktionsnedsättning får stöd av mentorer 17/2013. Kvalitet Bakläxa för många ingenjörsutbildningar 17/2013 Studenter med funktionsnedsättning får stöd av mentorer Lowe Wilsson stöttar Hannah Gladh sid 14 17 Kvalitet Bakläxa för många ingenjörsutbildningar sid 4 Kallelseprofessorer Mest svenska män som

Läs mer

niversitetsläraren Partierna svarar på SULF:s frågor 12/2010 sid 12 15 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer

niversitetsläraren Partierna svarar på SULF:s frågor 12/2010 sid 12 15 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer niversitetsläraren 12/2010 Partierna svarar på SULF:s frågor sid 12 15 Avtalsrörelsen Nej till förslag från Arbetsgivarverket sid 4 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer sid 5 SULF i Almedalen

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

LÖNEBILAGA 2/2012. Alltinget: Kunskapsfrågor på väg mot midnatt. sid 6. sid 13 16 SULF. Omorganiserat HSV Tre blir två möter kritik

LÖNEBILAGA 2/2012. Alltinget: Kunskapsfrågor på väg mot midnatt. sid 6. sid 13 16 SULF. Omorganiserat HSV Tre blir två möter kritik 2/2012 Alltinget: Kunskapsfrågor på väg mot midnatt sid 6 Omorganiserat HSV Tre blir två möter kritik sid 4 Löner Rektorer får i snitt 5,5 procent sid 12 SULF LÖNEBILAGA sid 13 16 LEDARE Utges av: Sveriges

Läs mer

Universitetslärarstämman. sidorna 4 10 19/2011. Forskare Hur påverkas vi av Facebook? Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål

Universitetslärarstämman. sidorna 4 10 19/2011. Forskare Hur påverkas vi av Facebook? Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål 19/2011 Universitetslärarstämman sidorna 4 10 Autonomireformen betyder mest för mindre lärosäten sid 11 Forskare Hur påverkas vi av Facebook? sid 12 Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål sid 14 LEDARE

Läs mer

niversitetsläraren Mindre lärosäten missgynnas Lönebilaga sid 13 16 Rapportförfattare eniga: sid 4 14/2010

niversitetsläraren Mindre lärosäten missgynnas Lönebilaga sid 13 16 Rapportförfattare eniga: sid 4 14/2010 niversitetsläraren 14/2010 Rapportförfattare eniga: Mindre lärosäten missgynnas sid 4 SULF och SUHF Utbildning ska vara forskningsanknuten sid 6 Närmaste åren Rekordmånga börjar studera sid 17 Lönebilaga

Läs mer

niversitetsläraren Stora reformer blir inte alltid bra Lokalt arbete ska utvecklas Tjugo forskare fick två miljarder

niversitetsläraren Stora reformer blir inte alltid bra Lokalt arbete ska utvecklas Tjugo forskare fick två miljarder niversitetsläraren 18/2010 Margareta Pålsson, ny ord förande i utbildningsutskottet: Stora reformer blir inte alltid bra Sid 4 Avtalet Lokalt arbete ska utvecklas sid 6 Ny rapport Tjugo forskare fick två

Läs mer

niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt

niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt niversitetsläraren 15/09 Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal Sid 4 Teknikdelegationen Volvochefen tror på intresse för teknik Sid 6 Uppmärksamhet krävs Utan koll på pensionen risk att förlora pengar

Läs mer

Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning 4/2013. sid 4. Arne Jarrick: Mittuniversitetet Campus Härnösand läggs ned

Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning 4/2013. sid 4. Arne Jarrick: Mittuniversitetet Campus Härnösand läggs ned 4/2013 Arne Jarrick: Vetenskaplig patriotism är en förödande hållning sid 4 Mittuniversitetet Campus Härnösand läggs ned sid 8 SULF:s årliga statistik Fler inom sektorn blev uppsagda 2012 sid 10 Arbetsdomstolen

Läs mer

Vägen till flaggskeppet

Vägen till flaggskeppet 7/2013 Vägen till flaggskeppet sid 6 Studenters färdigheter Fortsatt diskussion om utmaningarna sid 4 Distansutbildning Stora skillnader i antal tagna poäng sid 10 Frankrike Ny utbildningsreform ska ge

Läs mer

tidsbegränsat anställd i 14 år

tidsbegränsat anställd i 14 år 12/2013 tidsbegränsat anställd i 14 år sid 10 läs om tidsbegränsade anställningar på sid 6 11 Högskolestiftelser sulf och suhf vill utöka remisstiden sid 4 språkutbildningar räddas Hård facklig kritik

Läs mer

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna 11/2014 Framtiden i våra händer Filosofen gustaf Arrhenius tar över rodret vid institutet för framtidsstudier sid 24 nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna sid 4 Lönesättande samtal öppnar

Läs mer

Akademisk frihet i det lilla och i det stora

Akademisk frihet i det lilla och i det stora 14/2012 Förtroende är avgörande för en god undervisningsmiljö sid 10 Framtidsplaner SULF är kritiskt till ministerutspel sid 4 Ur budgeten 4 200 tillfälliga högskoleplatser sid 6 LÖNEBILAGA sid 11 14 LEDARE

Läs mer

straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket

straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket 3/2014 straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket sid 13 15 Rektorsstrid i uppsala politiska förändringar bakom utvecklingen sid 4 Betalstudenter svårt för sverige att locka de bästa

Läs mer

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 10/2014 Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 kth Foi-affären Etisk balansgång får förnyad aktualitet sid 6 Avgångsvederlag miljonbelopp

Läs mer

Fler än någonsin vill börja studera sid 4

Fler än någonsin vill börja studera sid 4 9/2013 Fler än någonsin vill börja studera sid 4 Begynnande debatt Lönar sig högre utbildning? sid 10 Oredlighet i forskning VR och SUHF vill ha snabb utredning sid 12 Strategisk mobilitet Tillfälligt

Läs mer

Lektor i Europas sista diktatur 6/2014. Viktor sundgren bytte sverige mot Vitryssland sid 26 29

Lektor i Europas sista diktatur 6/2014. Viktor sundgren bytte sverige mot Vitryssland sid 26 29 6/2014 Lektor i Europas sista diktatur Viktor sundgren bytte sverige mot Vitryssland sid 26 29 Visstidsanställningar jan björklund lovar bättre karriärvägar sid 4 hållbar utveckling skilda förutsättningar

Läs mer

stolt stipendiat eller billig arbetskraft?

stolt stipendiat eller billig arbetskraft? 4/2014 stolt stipendiat eller billig arbetskraft? himanshu kataria jobbade för kollegornas halva lön stipendiedoktoranders villkor sid 14 17 Examenspremier Regeringsförslag möts av kritik sid 4 budgeteringsfel

Läs mer

Många frågor ska drivas under 2013 1/2013. sid 4. crosstalks är här för att stanna sid 14. Välbekanta namn i nomineringsgrupper sid 6

Många frågor ska drivas under 2013 1/2013. sid 4. crosstalks är här för att stanna sid 14. Välbekanta namn i nomineringsgrupper sid 6 1/2013 sulf:s fyra sektioner med tre nya ordförande och en omvald Många frågor ska drivas under 2013 sid 4 nya styrelser i april Välbekanta namn i nomineringsgrupper sid 6 statligt eller stiftelseägt Liten

Läs mer

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta niversitetsläraren 17/09 Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan Jämställdhet är inte så enkelt att mäta Sid 4 Modern pedagogik Lärarrollen är förändrad Sid 6 Undervisning

Läs mer

niversitetsläraren Blockpolitik i utbildningsutskottet 07/2010 sid 4 EU-direktiv Visstidsanställningar måste begränsas

niversitetsläraren Blockpolitik i utbildningsutskottet 07/2010 sid 4 EU-direktiv Visstidsanställningar måste begränsas niversitetsläraren 07/2010 Blockpolitik i utbildningsutskottet sid 4 EU-direktiv Visstidsanställningar måste begränsas sid 6 SCB-uppgifter 40 procent av arbetstiden på lärosätena är forskning sid 8 Högskolan

Läs mer

Alfred Nobel skulle ha dragit in prispengarna 95 procent av Nobelprisen till män Professor Agnes Wold en av kritikerna sid 13 16 18/2013

Alfred Nobel skulle ha dragit in prispengarna 95 procent av Nobelprisen till män Professor Agnes Wold en av kritikerna sid 13 16 18/2013 18/2013 Alfred Nobel skulle ha dragit in prispengarna 95 procent av Nobelprisen till män Professor Agnes Wold en av kritikerna sid 13 16 Upphovsrätt Flera lärosäten bryter mot lagen sid 4 Krafttag mot

Läs mer

Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4

Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4 6/2013 Handplockade studenter ifrågasatt krislösning sid 4 Malmö planerar: Liten och exklusiv handelshögskola sid 6 Näringsliv Högskolan i Halmstad bäst på samverkan sid 8 Efter SSF:s 15-årskalas Stiftelserna

Läs mer

Rekord i maktinnehav 12/2014. Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar. Ekonomi Doktorander måste tänka på pensionen

Rekord i maktinnehav 12/2014. Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar. Ekonomi Doktorander måste tänka på pensionen 12/2014 Rekord i maktinnehav Peter Honeth ser tillbaka på åtta år som statssekreterare sid 16 Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar sid 4 Danmark Kraftig neddragning på humaniora sid 10

Läs mer

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband 2/2015 Tolk av tidens tecken Johanna Mesch undervisar på Sveriges första akademiska utbilding till teckenspråkstolk sid 32 Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer sid 4 Akademisk frihet Kritiken

Läs mer

Veteran redo för kongress ANDERS GRUNDSTRÖM 18/2012. sid 4. kurs i kristianstad militära frågor lockar alla åldrar sid 12

Veteran redo för kongress ANDERS GRUNDSTRÖM 18/2012. sid 4. kurs i kristianstad militära frågor lockar alla åldrar sid 12 18/2012 ANDERS GRUNDSTRÖM Veteran redo för kongress sid 4 framtidsperspektiv från lärobok till digital teknik sid 8 italiensk dom Vilket ansvar har forskare? sid 10 kurs i kristianstad militära frågor

Läs mer

Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 8/2013. Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer

Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 8/2013. Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer 8/2013 Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer sid 8 Studieavgifter Socialdemokraterna vill förändra systemet sid 10 Hjälporganisation 80 år

Läs mer

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer