Hexagon. årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hexagon. årsredovisning"

Transkript

1 Hexagon årsredovisning 2000

2 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum måndagen den 7 maj 2001, klockan på Ingenjörs Vetenskaps Akademien, IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Rätt att deltaga För att deltaga och äga rösträtt måste aktieägaren vara registrerad anmäld till bolaget Registreringen i den av VPC förda aktieboken måste ha skett senast fredagen den 27 april Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Registreringen skall vara verkställd senast den 27 april Anmälan Anmälan om deltagande i stämman görs till Hexagon AB (publ), Box 1112, Nacka Strand senast klockan onsdagen den 2 maj Anmälan kan även göras per telefon: , fax: eller via e-post: Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Utdelning För räkenskapsåret 2000 föreslår styrelsen en utdelning om 5,00 kronor per aktie (föregående år 5,00 kronor). Som avstämningsdag föreslår styrelsen torsdagen den 10 maj Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen sändas ut tisdagen den 15 maj Hexagon årsredovisning 2000 Adressändring Fysiska personer som är folkbokförda i Sverige behöver inte anmäla adressändring till VPC. Andra aktieägare som ändrat adress samt aktieägare som ändrat namn eller kontonummer bör snarast anmäla förändringarna till sitt kontoförande institut. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör snarast anmäla ändring av namn, adress eller kontonummer till sin förvaltare. Särskild blankett tillhandahålls av bankerna. Ekonomisk information från Hexagon För 2001 lämnas följande ekonomiska information: 7 maj Kvartalsrapport 6 augusti Halvårsrapport 30 oktober Niomånadersrapport Februari 2002 Bokslutskommuniké 2001 April 2002 Årsredovisning 2001 Rapporterna kan beställas från Hexagon AB, Box 1112, Nacka Strand. Telefon: , Fax: , E-post: Internet: Intresserade som tidigare gjort beställning för att kontinuerligt erhålla information från bolaget får rapporterna direkt tillsända sig.

3 Året i korthet Innehåll Resultatet efter finansnetto ökade med 25 procent till 223,2 Mkr (179,0) En ny koncernstruktur, med fyra affärsområden, har etablerats som bas för fortsatt internationell expansion Förvärv av Berendsens nordiska hydraulikverksamhet samt bud på Brown & Sharpes mätteknikverksamhet med en sammanlagd omsättning om cirka 4 miljarder kronor Under 2000 samt hittills 2001 har bolag med en sammanlagd omsättning om cirka 2 miljarder kronor avyttrats Styrelsen föreslår en utdelning om 5 kronor per aktie (5) Året i korthet 1 VD har ordet 2 Koncernstruktur 5 Hexagon Metrology 8 Hexagonaktien 12 Fem år i sammandrag 14 Nyckeltalsdefinitioner 15 Förvaltningsberättelse 16 Finansiell översikt 22 Hexagon Automation 24 Hexagon Engineering Fakturering (Mkr) Resultat efter finansnetto (Mkr) Årets resultat efter skatt (Mkr) Resultat per aktie efter full skatt (kr) 13,57 8,61 Rörelsemarginal (%) 5,2 4,5 Avkastning på eget kapital efter full skatt (%) 14 9 Avkastning på sysselsatt kapital (%) Kassaflöde per aktie (kr) 25,59 16,29 Synlig soliditet (%) Börskurs per bokslutsdatum (kr) Utdelning per aktie (kr) * 5,00 5,00 * Utdelning för 2000 enligt styrelsens förslag Hexagon Wireless 28 Övrigt ägande 30 Miljö 31 Styrelse, koncernledning och revisorer 32 Hexagon i siffror 34 Koncernens resultat- respektive balansräkning samt kassaflödesanalys 35 Moderbolagets resultat- respektive balansräkning samt kassaflödesanalys 38 Kommentarer och noter 41 Revisionsberättelse 50 Adresser 51 1

4 V D H AR O RDET Målsättningen är att Hexagon skall växa snabbt, internationellt och lönsamt. Efter mitt tillträde som VD i maj 2000 har Hexagons ledning analyserat samtliga dotterbolags position för att identifiera en kärna, varifrån en fortsatt lönsam expansion kan ske. Under denna process har ett antal mål och kriterier fastställts för att säkerställa en långsiktig uthållig tillväxt utan att riskera lönsamhetsmålen. Det viktigaste målet är att nå en vinstökning om minst 15 procent per aktie per år. Ola Rollén VD och koncernchef.

5 V D H AR O RDET Resultatutfallet 2000 År 2000 har i många avseenden varit ett omställningens år för Hexagon. Efter en mycket stark utveckling under större delen av 90-talet vände resultatet nedåt I fjol har verksamheten återhämtat en del av resultatbortfallet, men inte allt. Den fakturerade försäljningen uppgick till Mkr (4 667) och resultatet före skatt uppgick till 223 Mkr (179). Det finns tre huvudorsaker till att resultatnivån inte nådde de historiska toppnivåerna runt cirka 300 Mkr i resultat före skatt (exklusive rörelsefrämmande poster samt reavinster): Moteco gigaant Johnson Industries Totalt Bortfall i vinst mot Mkr -14 Mkr -55 Mkr -108 Mkr Moteco har historiskt haft en hög lönsamhet på en snabbväxande marknad. Under 1999 inträffade ett trendskifte. Mobiltelefonerna blev på allvar konsumentprodukter vilket ledde till kortare serier och fler modeller. Motecos högautomatiska produktionslinjer kunde inte kostnadseffektivt tillverka de antenner som kunderna efterfrågade. Samtidigt gick mobiltelefontillverkarna ifrån så kallade utdragbara antenner till inbyggda. Detta ledde till att det genomsnittliga priset per såld antenn föll snabbare än marknadstillväxten. Dessutom har det skett en markant omflyttning av kapacitet i mobiltelefonbranschen från Europa och USA till Asien. Merparten av världens mobiltelefoner kommer att tillverkas i Asien i framtiden. Hexagon har därför medvetet byggt en position i Asien. Under 1999 startades fabriken i Kina. Den har producerat lågkostnadsantenner med mycket goda marginaler under hela år Kapaciteten har successivt byggts ut. Under fjolåret byggdes fabriken i Efter en mycket stark utveckling under större delen av 90-talet vände resultatet nedåt I fjol har verksamheten återhämtat en del av resultatbortfallet, men inte allt. Malaysia vilken togs i drift i september. Den har redan under fjärde kvartalet gett bra resultat. Under senhösten togs beslut att bygga ett applikationscenter i Singapore. Detta kommer att fungera som en brygga mellan de asiatiska kunderna och vårt FoU-center i Lund. Den 10 januari i år beslutades om nedläggning av anläggningen i Ruda. Produktionen skall koncentreras till de asiatiska enheterna. Engångskostnaderna för detta var 60 Mkr. Kostnadsnivån beräknas reduceras med 45 Mkr på årsbasis som ett resultat av denna åtgärd. Full effekt kommer att nås från och med det fjärde kvartalet i år. Därigenom finns förutsättningar för återställande av lönsamheten inom mobiltelefoniområdet. gigaant är Hexagons nystartade bolag för att utveckla, tillverka samt sälja antenner för så kallade Bluetooth-applikationer. Efterfrågan på antenner för Bluetooth bedöms vara betydligt större än för mobiltelefoner redan om några år. Enligt utredningsinstitutet Navian Inc skall marknaden för antenner till Bluetooth omsätta 350 MUSD redan år Under fjolåret lades stor kraft vid att marknadsföra bolagets kompetens. Detta har resulterat i ett tusental kundkontakter vilka i sin tur lett till ett tjugotal leveranskontrakt i skrivande stund. Bolaget redovisade en förlust om 14 Mkr i fjol. gigaant utnyttjar Motecos mångåriga RF-erfarenhet (Radio Frekvens) samt produktionsresurser vid lanseringen av sina produkter. Marknadsföringen är däremot separat. Johnson Industries är ett cykliskt bolag. Under 1998 gick bolagsgruppen mycket bra för att under 1999 redovisa 3

6 VD HAR ORDET ett halverat resultat. Under fjolåret blev läget akut inom dotterbolaget Johnson Metal Bearing Components (JMBC). Den löpande förlusttakten var mer än -25 MNOK på en omsättning om 149 MNOK. Per årsskiftet såldes därför bolaget till ledningen med en realisationsförlust om 14 Mkr som följd. De resterande bolagen inom Johnson Industries kommer därefter att rapportera till det nya affärsområdet Engineering. Vi bedömer att de kommer att utvecklas väl i framtiden. Totalt sett innebar år 2000 att vi realiserade ett avsevärt förbättrat rörelseresultat jämfört med föregående år samt lade grunden för en fortsatt expansion. Rörelseresultatet rensat för engångsposter var 247 Mkr (191) en förbättring med 29 procent jämfört med Ledningen har under året analyserat Hexagons position inom samtliga dotterbolag för att finna en kärna varifrån en fortsatt lönsam expansion kan ske. Under denna process har ett antal mål och kriterier fastställts för att säkerställa en långsiktigt uthållig tillväxt utan att riskera lönsamhetsmålen. Det viktigaste målet är att nå en vinstökning om minst 15 procent per aktie per år. Det finns många sätt att formulera en ambition om att vara aktieägarvänlig men till slut är det vinstutvecklingen per aktie som räknas. Hexagon har lagt en omstruktureringsplan med tre nedbrutna delmål för att säkra det övergripande målet. Sammanfattningsvis går vi en spännande framtid till mötes. Hexagon kommer att växa snabbt, internationellt och lönsamt. Inom ramen för den nya koncernstrukturen finns goda möjligheter till såväl organisk tillväxt som förvärv. Viktiga händelser under året Det nås genom att: Fokusera verksamheten. Hexagon hade under början av år separata affärsenheter. Dessa skall reduceras till mellan tre och fem huvudverksamheter. Öka rörelsemarginalen. Hexagon expanderade kraftigt under 90-talet men marginalerna blev lägre och lägre. Hexagons mål är att öka rörelsemarginalen mot nivåer som fokuserade verkstadsbolag har. Öka omsättningen. Ett naturligt steg för att säkerställa vinsttillväxten är att se till att Hexagon ständigt expanderar. Det är absolut nödvändigt att Hexagon når en tillräckligt stor kritisk massa för att åtnjuta strukturella stordriftsfördelar. Konsekvensen av ovanstående delmål har lett till att bolag med en sammanlagd omsättning om Mkr, eller 40 procent av koncernomsättningen, har avyttrats. Under sommaren såldes Norfoods till Private Equity fonden Segulah II. Under februari i år såldes huvuddelen av Tecla (före detta AKA) och Fagerberg till Industrivärdens dotterbolag Indutrade med effekt från och med årsskiftet. JMBC har, som tidigare kommenterats, sålts till ledningen. I juni i fjol förvärvades de nordiska delarna av Sophus Berendsens hydraulikrörelse PMC via affärsområdet Hexagon Automation. Automation når därigenom en marknadsledande ställning inom hydraulik i Norden. Berendsenbolagen bidrog positivt till årets vinst från förvärvsdagen. I november presenterades vårt bud på Brown & Sharpe. Bolaget bildar basen för det nya affärsområdet Hexagon Metrology. Hexagon har identifierat mätteknikområdet som en möjlighet till lönsam expansion. Affärsområdet är en global ledare inom sin bransch. De åtgärder som vidtagits under det gångna året har skapat en helt ny koncernstruktur. Denna nya struktur skall medverka till att Hexagon når sina uppsatta delmål. Framtidsutsikter I skrivande stund framstår en konjunkturavmattning som trolig. Hexagon Wireless kommer dessutom att drabbas av den allmänna nedgång som telekomsektorn genomgår under det första halvåret. Vår förhoppning är dock att nedgången blir kort samt att tillväxten i världsekonomin tar fart igen mot slutet av Vid en måttlig konjunkturnedgång bör Hexagon ändå kunna nå sitt mål om en vinsttillväxt om minst 15 procent per aktie efter skatt. Sammanfattningsvis går vi en spännande framtid till mötes. Hexagon kommer att växa snabbt, internationellt och lönsamt. Inom ramen för den nya koncernstrukturen finns goda möjligheter till såväl organisk tillväxt som förvärv. Nacka Strand i mars Ola Rollén VD och Koncernchef 4

7 K ONCERNSTRUKTUR HEXAGON AB HEXAGON HEXAGON AUTOMATION METROLOGY HEXAGON HEXAGON ENGINEERING WIRELESS Koncernstruktur skapar handlingsfrihet för Hexagon att expandera snabbt samt att satsa långsiktigt. Detta måls vikt tydliggjordes under vintern då många teknologibolag fick finansieringsproblem och var tvungna att dramatiskt förändra eller lägga ned sin verksamhet. Vi kan, tack vare vårt kassaflöde, till exempel finansiera en långsiktig, lönsam, expansion av vårt bluetoothbolag gigaant för att sedan skörda från en stark position när marknaden är mogen. Ett starkt kassaflöde tillåter även Hexagons aktieägare att driva koncernen med ett lägre soliditetskrav än om kassaflödet vore osäkert. 2. Avkastning på sysselsatt kapital större än 15 procent över en konjunkturcykel. Detta mål är en viktig måttstock inom Hexagon för att mäta effektiviteten i verksamheterna. Avkastningskravet reflekterar Historik Hexagon bildades 1992 i en riskfri ränta om cirka 5 procent och samband med att ett konsortium bestående en riskpremie om cirka 10 procent. av, i huvudsak, privatpersoner för- värvade en större aktiepost i det, vid den tiden, börsnoterade bolaget Eken Industri & Handel AB, som sedermera ändrade namn till Hexagon. 3. Vinsten per aktie efter skatt skall öka med minst 15 procent per år. Detta är Hexagons definition på tillväxt. En stark vinsttillväxt per aktie är den bästa garantin Affärsidé Under år 2000 har en uppdatering för att våra ägare får en långsiktigt god avkastning i ett intressant bolag. av den framgångsrika affärs- idén skett. Hexagon förvärvar och utvecklar verkstadsföretag långsiktigt med ambitionen att positionera sig som nummer ett eller nummer två i sin bransch. Hexagon avyttrar verksamheter där ytterligare förbättringar av verksamheten, i Hexagons ägo, inte långsiktigt ger en ökning av vinsten per aktie om minst 15 procent efter skatt. 4. Soliditet på mellan 25 och 35 procent. Detta mål är precis som avkastningsmålet rörligt. Under rådande omständigheter finns det ingen anledning för Hexagon att ha en högre soliditet än de angivna procentsatserna. Världsekonomin kommer, enligt experterna, inom de närmaste åren fortsätta att ha låg inflation. Därför kommer, även framgent, lån vara en billigare finansieringskälla än eget kapital. Finansiella mål Under föregående år har följande finansiella mål fastställts: Operativa mål För att realisera de 1. Positivt kassaflöde över en konjunkturcykel. Ett, starkt, positivt kassaflöde finansiella målen måste de paras med operativa mål för verksamhetens drift. De operativa målen är: 1. Att vara nummer ett eller två i sin bransch. Snart sagt alla industriella verksamheter är globala. Det betyder att skalfördelar samt relativ konkurrenskraft är viktigare än någonsin. Hexagon lägger stor vikt vid att affärsområdena skall kunna positionera sig så att man erhåller dessa fördelar relativt sina konkurrenter. Då är det viktigt att man antingen blir marknadsledaren eller utmanaren. 2. Att vara mest kostnadseffektiv i sin bransch. För att långsiktigt kunna verka framgångsrikt måste man ha en konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Kostnadsledarskapet är dessutom den bästa försäkringen mot kortsiktiga fluktuationer i efterfrågan och valutarelationer. 3. Att vara innovatören i sin bransch. Att vara innovatören betyder att man tar på sig ett ansvar att utveckla branschen. Detta sker dels internt, dels tillsammans med våra kunder. Det är ett stort ansvar men det betyder också att man styr utvecklingen. 4. Att ha branschens bästa management. Alla dessa mål vore ouppnåeliga om man inte hade skicklig personal som driver och realiserar målen till vardags. Hexagon har identifierat arbetsmarknaden som en kritisk faktor för långsiktig framgång. De stora kullar av 40-talister som idag besitter ledande befattningar inom industrin kommer att gå i pension inom tio år. Risken är att det då kommer att bli brist på kvalificerade medarbetare. Hexagon har insett att förmågan att attrahera duktig personal kommer att vara avgörande för vår framtida konkurrenskraft. 5

8 Investeringskriterier Hexagons affärsområden bör ha de nedan listade kännetecknen. 1. Egen tillverkning, försäljning samt FoU. Hexagon vill driva FoU-intensiva verksamheter där man kan vidareutveckla befintliga eller skapa nya produkter eller tillämpningar som man sedan för ut genom sitt egna produktions- och distributionsnätverk. 2. Slutanvändar- och/eller OEM fokusering. Hexagon vill sälja lösningar på problem. Om man säljer sina varor till slutanvändare kan man argumentera för den effektivisering ens produkt ger. Om man säljer insatsvaror till en OEM (Original Equipment Manufacturer) skall det vara så kallade kritiska nyckelkomponenter. Hexagon säljer till exempel antenner till mobiltelefontillverkarna. Antennen svarar för mindre än en procent av totalkostnaden för en telefon men utan antenn är telefonen värdelös. 3. Global potential. Hexagon vill verka globalt. Genom att konkurrera inom en väl avgränsad marknadsnisch, globalt, kan Hexagon överblicka teknologiskiften samt affärsmässiga hot och möjligheter. 4. Starka varumärken. Precis som för konsumentprodukter är det viktigt med ett starkt namn när man marknadsför industriprodukter. Hexagon vill marknadsföra sina produkter med namn som kunderna är familjära med. 6. Tillväxt. Hexagon letar ständigt efter tillväxt. Vi arbetar med samtliga tillväxtstrategier nedan: Befintliga produkter/befintliga marknader. Detta är Hexagons viktigaste tillväxtkombination. Den skapas dels genom produktmodifieringar men framförallt genom att förvärva konkurrenter och rationalisera den sammanlagda strukturen. För att nå tillväxt inom denna kombination är det operativa målet att bli kostnadsledare kritiskt. Nya produkter/befintliga marknader. Genom en stark FoU-organisation kan man förbättra sin konkurrenskraft relativt sina konkurrenter. Man tar därigenom marknadsandelar genom ett överlägset produkterbjudande. Detta är en viktig strategi för en marknadsledare. Vårt operativa mål att vara innovatören i branschen är konsistent med denna tillväxtstrategi. Befintliga produkter/nya marknader. Denna expansion kan vara kopplad till en introduktion i en ny applikation eller en geografisk expansion. De ekonomiska fördelarna i denna expansionsstrategi är nästan lika stora som inom kombinationen gamla produkter/gamla marknader. Nya produkter/nya marknader. Detta är en, för Hexagon, helt ny produkt med nya kunder. Risknivån är avsevärt högre. Detta är den minst prioriterade tillväxtstrategin för Hexagon. 7. En fortsättning steg två. Hexagon investerar aldrig enbart finansiellt. Hexagon måste ha en operationell plan för sin investering definierad i ett antal faser. Planen består typiskt av faserna omorganisation, kostnadsreduktion samt expansion. 5. Fragmenterade branscher. Hexagons strategi bygger på att skapa ledande marknadsaktörer. Om marknaden är fragmenterad betyder det att Hexagon kan stärka sin position avsevärt genom att göra tilläggsförvärv, eller medverka till omstruktureringar, inom branschen. 6

9 K ONCERNSTRUKTUR Hexagon Automation Hexagon idag Koncernen består idag av fyra affärsområden. Varje affärsområde skall kunna driva sin verksamhet självständigt men skall även utnyttja de gemensamma skalfördelar som finns i Hexagon inom logistik, inköp, ekonomi/ finans samt utlandsetableringar. Affärsområdena är: Hexagon Engineering Hexagon Automation Basen för detta affärsområde är Dacke Hydraulik samt de av Sophus Berendsen förvärvade nordiska verksamheterna. Affärsområdet kommer att fortsätta expandera inom eftermarknad, vindkraft samt geografiskt. Affärsområdet beräknas omsätta 2,2 miljarder kronor. Hexagon Engineering Basen för detta affärsområde är bolagen SwePart, Johnson Industries och Gislaved Gummi. Den gemensamma nämnaren för bolagen är att man är underleverantör av komponenter och system till OEM-köpare. Engineering har ett flertal intressanta expansionsprojekt som kommer att leda till nya strukturer. Affärsområdet omsätter cirka 2,1 miljarder kronor. Hexagon Wireless Hexagon Wireless Affärsområdets mål är att förstärka Motecos ställning som en ledande leverantör av antenner till mobiltelefoner samt att positionera gigaant som en av de största tillverkarna av antenner för Bluetooth-applikationer. Affärsområdet omsätter cirka 200 miljoner kronor. Hexagon Metrology Hexagon Metrology Affärsområdet kommer initialt att bestå av Brown & Sharpe. Förvärvet beräknas slutföras under det första kvartalet Affärsområdet beräknas omsätta cirka 290 MUSD (2,8 miljarder kronor). Behovet av geometrisk mätteknik ökar. Branschen är samtidigt fragmenterad, varför Hexagon ser goda möjligheter till expansion, såväl organiskt som via förvärv. Hexagon i morgon Hexagons vision är att skapa en lönsam, global, tillväxtorienterad verkstadskoncern som uthålligt skall kunna öka vinsten per aktie med minst 15 procent efter skatt per år. 7

10 R UBRIK S IDHUVUD JACK BEAGLEY, VD Everything to measure anything Numera kan i stort sett alla former av ett objekt mätas. Datorbaserade mjukvaror har öppnat dörrar till tidigare stängda områden. Brown & Sharpe har storlek att täcka in alla mätteknologier. 8

11 H EXAGON M ETROLOGY Den 17 november 2000 tillkännagav Hexagon AB att bolaget ingått ett avtal med styrelsen för Brown & Sharpe Manufacturing Company (BNS) om att förvärva företagets hela verksamhet inom mätteknikområdet. Avtalet var villkorat av ett godkännande av BNS aktieägare förutom sedvanliga tillstånd från berörda konkurrensmyndigheter. Mätteknik är definierat som läran om att fysiskt fastställa ett objekts dimensioner eller form. I början av seklet gjordes detta med enkla passbitar. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt framåt. Marknaden omfattar allt från enkla handverktyg (Presicion Measure Instruments, PMI) till avancerade koordinationsmaskiner (CMM). En CMM består av en hårdvara en maskin som utgörs av en konstruktion mot vilken det önskade mätobjektet fixeras. Ställningen består av en arm på vilket ett mäthuvud (probe) är fastsatt. Proben läser av föremålet som ska mätas och skickar signalerna vidare till ett avancerat datasystem där formen kan jämföras med en Inom PMI återfinns delvis samma aktörer. Mitutoyo är störst följt av BNS som tvåa med varumärkena Tesa, Roch och Mauser. Världsomfattande tillverkning BNS är ett gammalt känt varumärke inom maskintillverkning. Under decennier utgjorde fabriken vid North Kingstown, Rhode Island, basen för tillverkning av allt från avancerade klockor till svarvar och fräsar. Under slutet av 1980-talet hade mättekniken kommit att dominera verksamheten och den globala marknadsandelen var cirka tio procent talet kännetecknades av en stark expansion till stor del baserad på konstruktion i vilken proben är fixerad. Mindre bridgemaskiner tillverkas dessutom vid BNS joint ventures Precizikas (ägarandel 53 procent) i Litauen och Qingdao (ägarandel 65 procent) i Kina. Dessa båda fabriker har en tradition inom utveckling av mätprodukter förutom en mycket konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Inom PMI-divisionen gjordes stora förändringar under det gångna året. Tre fabriker i England och en i Frankrike stängdes eller såldes. Den egna tillverkningen är numera koncentrerad till två fabriker i Lausanne, Schweiz och en i Poughkeepsie i USA. Enklare produkter tillverkas av underleverantörer i Asien. Hexagon Metrology ritning eller bearbetas vidare. De mekaniska delarna och proben styrs via ett kontrollskåp, en så kallad controller. En global marknad Det finns ingen officiell statistik tillgänglig över marknaden för mätteknik. De siffror som cirkulerar är oftast framtagna på beställning av någon intressent i branschen. Från tillgänglig information brukar dock totalmarknaden uppskattas till cirka MUSD. BNS är inte aktivt på hela marknaden men har med sin omsättning på cirka 300 MUSD åsatts en genomsnittlig marknadsandel på cirka 25 procent inom CMM-området. Konkurrenter är Carl Zeiss, en likaledes välrenommerad tillverkare med bas i Tyskland och Mitutoyo från Japan. Närmast efter dessa globala aktörer kommer en grupp medelstora bolag med mellan två till fem procent av världsmarknaden. Bland dessa återfinns namn som Wenzel, LK Inc. och Giddings & Lewis Inc. Återstående cirka 25 procent fördelas mellan 30 till 40 mindre, i huvudsak lokala, tillverkare. förvärv. Först i raden var Leitz med säte i Wezlar, Tyskland. Leitz är ett prestigevarumärke inom mätteknologi vars ursprung kommer från koncernen Wildt, där även kameratillverkaren Leica ingick. Inom Leitz utvecklas och tillverkas ännu idag koncernens mest avancerade koordinatnätmaskiner (CMM) med egna scanning probes och egen mjukvara var turen kommen till italienska DEA, vilket hade en speciellt stark ställning inom bilindustrin med sina så kallade sheet metal machines. DEA har fortfarande huvudansvaret inom BNS för denna typ av utrustning som innefattar enklare robotliknande armar så väl som integrerade kundanpassade mätlinjer. Det senaste specialbygget var en 34 meter lång maskin för BMW. DEA i Turin, Italien och BNS fabrik i North Kingstown delar på utveckling och tillverkning av volymprodukterna inom det så kallade bridgeområdet. Bridge kommer av den broliknande Även ett skjutmått kan numera fås digitaliserat. 9

12 H EXAGON M ETROLOGY När en maskin levereras ingår ofta ett garantiåtagande i form av fastställd funktionalitet, installation och utbildning. Dessa aktiviteter samt uppgradering av maskiner, ny mjukvara eller reservdelar bildar eftermarknaden för CMM. BNS erbjuder sina kunder det största utbyggda nätet av kundservice i världen. Kundservicen sker i så kallade Precision Centra där alla typer av service ryms under ett tak. BNS licensierar även fristående agenter att utföra kundservice i sitt namn. BNS åtar sig också att helt ta över driften av en kunds mätteknikssupport. Denna trend blir allt starkare. BNS har i dagsläget ett tjugotal Precision Centra över hela världen på en alltmer lönsam eftermarknad. Stora investeringar i mjukvara Mätteknik inte bara maskiner En Gantry-CMM för att mäta stora objekt. En av skiljelinjerna mellan gårdagens maskintillverkare och dagens/morgondagens leverantör är förmågan att utveckla och tillhandahålla totallösningar med tillhörande mjukvara. Redan nu är marknaden uppdelad mellan de kunder som kan klara sig med en enkel manuell CMM och de som behöver tillgång till mer avancerade mätningar och statistik. BNS introducerade tidigt ett antal egna mjukvaruprogram. De mer avancerade produkterna från Leitz och DEA kan fås med en för kunden specialanpassad mjukvara. BNS står även bakom PC Dmis, den mjukvara som blivit något av en standard på marknaden. PC Dmis utvecklas av företaget Wilcox and Associates, i vilket BNS äger 30 procent. Förutom ägarandelen har BNS exklusivitet att marknadsföra och sälja produkten. PC Dmis säljs både till BNS egna maskiner men även till de flesta konkurrerande märken. Som ett utvecklingsprojekt har Hexagon AB förvärvat 16,7 procent samt en option om att förvärva ytterligare andelar upp till 47 procent av företaget BSIS. BSIS var tidigare en egen enhet inom det gamla Brown and Sharpe Manufacturing Company. Den applikation som utvecklas av BSIS bygger på ett gemensamt så kallat operativsystem, vilket skall användas i såväl mätmaskiner som CAD/CAM och CNC-maskiner. Visionen är att skapa ett Windows för verkstadsgolvet. Till skillnad från tidigare system används en öppen arkitektur vilket kommer att driva på standardisering och enkelhet. En lönsam kärnaffär När Hexagon lade sitt bud på BNS var företaget i så kallad default. BNS hade på grund av sitt svaga resultat brutit mot ett antal av de nyckeltal som bestämts i samband med finansieringen av bolaget. Teoretiskt kunde långivarna begära omedelbar återbetalning av lånen och därmed försätta BNS i konkurs. Koncerngemensamma kostnader sköt också i höjden under senare år. Detta beror dels på vidlyftiga projekt, men också beroende på alltför höga kostnader. Hexagon kommer att halvera 1999-års centrala kostnader. Två stora omstruktureringar har dragit stora belopp. Den senare, som bland annat bekostat omstruktureringen av PMI, kommer nu det nya BNS och Hexagon tillgodo. Kärnaktiviteterna inom MS** och PMI har gått med vinst under hela den beskrivna perioden. För år 2000 gjorde Hexagon bedömningen att kärnaktiviteterna skulle generera cirka MUSD. Affärsupplägg Hexagon förvärvar BNS tillgångar i USA och aktier i utländska dotterbolag. Genom detta friskriver sig Hexagon från de eventuella åtaganden som kan bli följden av pågående eller kommande processer mot bolaget i USA. Priset för dessa tillgångar sattes till 160 MUSD plus en tilläggsköpeskilling beroende på resultatet år Det reviderade resultatet gav en köpeskilling om 170 MUSD. Den goodwill som uppstår är till största delen skattemässigt avdragsgill. 10

13 H EXAGON M ETROLOGY För att betala förvärvet har Hexagon avtalat om kortfristig finansiering.under våren 2001 kommer en långsiktig finansieringslösning att placeras. Ny organisation Hexagon inför en ny matrisorganisation inom BNS. Syftet är att delegera resultatansvaret till påverkbara enheter. Produktlinjechefer och regionansvariga ingår i ledningsgruppen så att den kan koordinera de lokala initiativen med de centrala planerna. Lägre kostnader Redan det första året skall de centrala kostnaderna halveras. En ny plattare organisation och fokus på kärnaffären ger förutsättningar för detta. Besparingarna motsvarar cirka 10 MUSD jämfört med utfallet I produktlinjer och säljorganisationer sätts också kostnadsmål. Grunden för en lönsam expansion går via en sund kostnadsbas. Tillverkningskostnaden för den nya Bridgefamiljen, Global TM, skall reduceras med 20 procent jämfört med tillverkningskostnader för dagens maskiner. Komponenttillverkning skall ske där den är effektivast. Redan idag har BNS en position i Kina och i Litauen, vilket är unikt för branschen. Utveckling, service och partnerskap Även en lokal tillverkare kan montera en enkel CMM, men kan aldrig uppfylla de krav på kompetens och närvaro, som de stora OEM-köparna ställer. BNS utvecklingsresurser inom hårdvarudelen, de stora satsningarna inom mjukvara oräknade, uppgår till personer. De lokala serviceorganisationerna sysselsätter ännu fler. BNS kommer att utveckla partnerskap med även de mest krävande kunder, till nytta för alla kategorier av användare. En separat satsning kommer att göras på att utvidga eftermarknadskonceptet. Detta kan ske via både egen organisation och på franchisebas. En rätt skött eftermarknadsaffär innebär betydande vinstpotentialer för både BNS och dess kunder. Konsolidering av mätteknikbranschen Tillväxttakten för CMM-maskiner brukar anges till cirka fem procent. Hexagon har satt målen för BNS betydligt högre än så. Vi tror att det koncept som vi nu tar avstamp med har klara förutsättningar att driva på en fortsatt strukturering av marknaden, där Brown & Sharpe ytterligare befäster sin roll som marknadsledare inte bara i marknadsandelar, utan också i lönsamhet. RESULTATUTVECKLINGEN PER AFFÄRSOMRÅDE UNDER ÅREN Resultat före MS/** Andra Koncern Om- Koncernresultat skatt i MUSD PMI områden gemensamt strukturering före skatt proforma* *Hexagons bedömning av övertagna enheter. **MS avser försäljning av CMM inklusive tillhörande eftermarknad. Som framgår av tabellen har Andra områden dragit stora resurser. Här återfanns satsningar inom elektronik och turbinblad, men även investeringar i BSIS. Profilmaskin för mätning av runda detaljer. 11

14 H EXAGONAKTIEN 300 Hexagonaktien (c) SIX Hexagonaktien. Afv Generalindex. Omsatt antal aktier (inkl. efteranm.) Hexagonaktien ÄGARFÖRHÅLLANDEN Enligt uppgift från VPC är antalet aktieägare stycken per den 31 december Största ägare A B % av kapital % av röster Konverta/Mexab Melker Schörling ,2 49,2 Skrindan Maths O Sundqvist ,6 8,3 6:e AP-Fonden ,4 6,9 Roburs Småbolagsfonder Sverige och Norden ,1 3,4 Livförsäkrings AB Skandia ,1 2,1 Metallarbetarförbundet ,4 1,6 Simon Bonnier ,0 1,3 Östersjöstiftelsen ,7 1, ,5 73,9 UTVECKLING AV AKTIEKAPITALET År Emissioner Förändring antal aktier Antal aktier Aktiekapital Tkr Riktad nyemission Riktad nyemission Split 5: Nyemission konvertibler, nyteckning optioner 1989 Nyemission konvertibler, nyteckning optioner 1990 Nyemission konvertibler, nyteckning optioner 1991 Nyemission konvertibler Nyemission med företrädesrätt Riktad nyemission Riktad nyemission

15 H EXAGONAKTIEN Aktiekapital och antal aktier Hexagons aktiekapital uppgår till 147,9 Mkr fördelat på A-aktier och B-aktier. Totalt finns aktier i bolaget. A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. Börsvärde Hexagonaktien sjönk med 10 procent under 2000, jämfört med generalindex, som sjönk med 12 procent under samma period. Börsvärdet vid utgången av året var Mkr (1 982). Likviditeten i aktien Totalt omsattes aktier ( ) på Stockholms Fondbörs inklusive efteranmälda affärer till ett totalt värde av 614 Mkr (875). Per dag omsattes i genomsnitt aktier (24 300). En börspost är 100 aktier. Aktieägarstruktur Den 31 december 2000 var antalet aktieägare stycken att jämföra med stycken den 31 december Andelen utländskt ägande uppgick vid årsskiftet till 7 procent (6). Det institutionella ägandet var 31 procent (38) av totala antalet aktier och 20 procent (25) av röstetalet. Utdelningspolitik Avgörande för framtida utdelning blir koncernens resultatutveckling och soliditet. Den generella utgångspunkten för styrelsens rekommendation i utdelningshänseende är att procent av årets vinst efter skatt skall användas för utdelning till aktieägarna. Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om utdelning med 5,00 kronor (5,00) per aktie, vilket motsvarar 74,0 Mkr (74,0). Utdelningen utgör 37 procent (58) av vinsten per aktie efter full skatt och 4,8 procent (5,3) av koncernens eget kapital. Moderbolagets fria medel per uppgick till 703,4 Mkr efter det att årets föreslagna utdelning om 74,0 Mkr avräknats. Av bolagsstämman beslutad utdelning kommer genom VPC att utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen är införda i bolagets aktiebok. Utdelningen beräknas komma från VPC den 15 maj 2001, förutsatt att bolagsstämman fastställer styrelsens förslag att den 10 maj 2001 skall vara avstämningsdag. NYCKELTAL Kr/aktie Börskurs Synligt eget kapital Vinst per aktie efter full skatt 13,57 8,61 13,83 13,80 12,72 Kassaflöde per aktie 25,59 16,29 24,60 22,78 19,40 Utdelning 5,00* 5,00 5,00 5,00 4,00 Direktavkastning % 4,2 3,7 3,0 2,3 2,2 Utdelningsandel % P/E-tal 8,8 15,6 12,1 15,8 14,0 *Enligt styrelsens förslag. AKTIEÄGARSTRUKTUR Aktieinnehav Antal ägare Antal aktier Andel % , , , , , , , , , ,0 13

16 F EM Å R I SAMMANDRAG Fem år i sammandrag RS Mkr G Resultaträkning Totala intäkter Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Varav poster av engångskaraktär Resultat efter skatt Balansräkning Omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Ej räntebärande skulder och avsättningar Räntebärande skulder och avsättningar Minoritetsintresse Eget kapital Balansomslutning Nyckeltal Tillväxt i intäkter per år (%) Avkastning på sysselsatt kapital (%) * 25 Avkastning på eget kapital (%) * 22 Synlig soliditet (%) Andel riskbärande kapital (%) Räntetäckningsgrad (ggr) 4,4 4,5 6,6 8,7 8,6 Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0,42 0,47 0,55 0,43 0,57 Kassaflöde (Mkr) Investeringar (Mkr) Vinst per aktie efter full skatt (kr) 13,57 8,61 13,83 13,80* 12,72 Kassaflöde per aktie (kr) 25,59 16,29 24,60 22,78 19,40 Synligt eget kapital per aktie (kr) Börskurs på bokslutsdagen (kr) Genomsnittligt antal aktier (1 000-tal) Medelantalet anställda * Exklusive realisationsvinst vid notering av aktier i Svedbergs. 14 HkU

17 a Nyckeltalsdefinitioner e Tillväxt i intäkter per år Förändring i procent av totala intäkter jämfört med föregående år. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Synlig soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutningen. Andel riskbärande kapital Summan av eget kapital, latenta skatteskulder och minoritetsintresse i procent av balansomslutningen. B15 Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande skulder minus likvida medel dividerat med eget kapital. Kassaflöde Kassaflöde före förändring av rörelsekapital och investeringar. Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar exklusive vad förvärv av bolag tillfört. Resultat per aktie efter full skatt Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. N YCKELTALSDEFINITIONER Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet, dividerat med genomsnittligt antal aktier. Synligt eget kapital per aktie Redovisat eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut. Börskurs Senaste avslut på året. Kapitalomsättningshastighet Årets fakturering dividerad med genomsnittligt eget kapital respektive genomsnittligt sysselsatt kapital. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av årets fakturering. Vinstmarginal Resultat efter finansnetto i procent av årets fakturering. Vinstmarginal för beräkning av avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus räntekostnader i procent av årets fakturering. Direktavkastning Utdelning i procent av aktiens börskurs. Utdelningsandel Utdelning dividerad med resultat per aktie efter full skatt. P/E-tal Börskurs vid årets slut dividerad med resultat per aktie efter full skatt.

18 F Ö RVALTNINGSBERÄ TTELSE Styrelsen och verkställande direktören i Hexagon AB (publ) med organisationsnummer får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret Förvaltningsberättelse Verksamhet Hexagons verksamhet är uppdelad i följande verksamhetsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Wireless samt Övrig verksamhet. Förvärv I enlighet med koncernens strategi att växa på prioriterade områden, har under året fattats beslut om förvärv av tre verksamheter. Förvärven har skett i följande kronologiska ordning: I februari förvärvade Nybro Stålprodukter inom Johnson Industries ett mindre bolag, Sweden Eurosteel AB, som ett led i att utveckla e-handel inom stålsidan. I mars förvärvade Hydraul Syd inom Dacke Hydraulik ett mindre bolag, GL Hydraulik AB, inriktat på service och underhåll av hydraulikkomponenter. I juni förvärvade Dacke Hydraulik Berendsen PMC:s hydralikverksamhet i Norden. Denna bolagsgrupp omsätter Gummipackning för värmeväxlare. 16

19 F Ö RVALTNINGSBERÄ TTELSE Orderingång J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 3 mån trend cirka 1,1 miljarder kronor på helårsbasis. Förvärvet har påverkat Hexagons vinst per aktie positivt redan under Förvärvspriset var 178 Mkr, vilket var under bolagens egna kapital. Behov av vissa omstruktureringsåtgärder identifierades vid förvärvet, där uppskattade kostnader reserverades i en omstruktureringsreserv. Förvärvsgoodwill blev cirka 25 Mkr. Dacke Hydraulik blev genom förvärvet marknadsledande inom hydraulik i Norden. Avyttringar I mars avyttrades verksamheten i AKA VVS AB. Omsättningen för denna enhet var 33 Mkr under Med effekt från 1 juli 2000 har Hexagon avyttrat hela verksamheten i Norfoods inom det tidigare affärsområdet Industriell Livsmedelsteknik med ett realisationsresultat på 30,7 Mkr. Norfoods hade en omsättning på 837 Mkr och ett resultat före skatt på 4,0 Mkr under Koncernens orderingång Hexagon följer orderingångsutvecklingen i jämförbar struktur och i säsongsrensad helårstakt baserad på utfall av de senaste tre månaderna. Den förbättring i orderingången som blev tydlig under sista kvartalet 1999 har fortsatt under 2000, vilket framgår av ovanstående diagram. Orderingången i redovisad struktur ökade med 9 procent och uppgick till Mkr (4 766). I jämförbar koncernstruktur ökade orderingången med 8 procent. Koncernens fakturering Koncernens fakturering uppgick till Mkr (4 667) en ökning med 9 procent. Siffrorna är inte helt jämförbara beroende på förändringar i koncernstrukturen. I jämförbar struktur ökade faktureringen med 7 procent. Av koncernens fakturering står de svenska bolagen för 63 procent (70), bolag i de nordiska länderna för 31 procent (25) och övriga länder för 6 procent (5). Den direkta exporten från svenska bolag samt faktureringen i utländska bolag utgör 49 procent (42) av koncernens totala fakturering. Koncernens resultat Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 469,8 Mkr (399,3), vilket innebär en ökning med 18 procent jämfört med Ökningen är främst hänförlig till förbättringar inom befintliga operativa enheter, goda resultat i förvärvade enheter samt SPP: s överskott om 73,6 Mkr, som redovisas som jämförelsestörande post. EBITDA innehåller även flyttkostnader för Motecos produktion om 60,0 Mkr. Bruttomarginalen, beräknad som rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till omsättningen uppgick till 9,2 procent (8,6). Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 307,6 Mkr (252,0), en ökning med 22 procent. Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar uppgick till 6,0 procent (5,4). Goodwillavskrivningarna uppgick till 40,7 Mkr (42,8). Koncernens resultat före skatt (EBT) ökade till 223,2 Mkr (179,0). Vinstmarginalen definierad som resultat före skatt i förhållande till omsättningen uppgick till 4,4 procent (3,8). Koncernens skatt påverkas väsentligt av att koncernen utnyttjat underskottsavdrag i de svenska bolagen. Skattekostnaden blev 19,0 Mkr (50,1), vilket Nettoomsättning och resultat efter finansnetto MKr , % , Fakturering Resultat Avkastning Sysselsatt kapital 16 1, Eget kapital MKr Kapitalomsättningshastighet Avkastningskurvor Kapitalrationalisering Kapitalomsättningshastighet ggr % % 20% 40% 14 MKr Lönsamhetsförbättring Vinstmarginal (%) Kostnadsrationalisering Kassaflöde och investeringar Kassaflöde Investeringar

20 F Ö RVALTNINGSBERÄ TTELSE utgör 8,5 procent (28,0) av resultatet före skatt. Totalt utnyttjades cirka 312 Mkr av koncernens förlustavdrag. Återstående förlustavdrag uppgår till cirka 671 Mkr. Koncernens lönsamhet Avkastningen på genomsnittligt eget kapital var 14 procent (9). Det sysselsatta kapitalet i koncernen, definierat som balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder, uppgick till Mkr (2 167). Avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital uppgick till 13 procent (10). Vinstmarginalen för beräkning av avkastningen på sysselsatt kapital var 5,7 procent (4,9). Kapitalomsättningshastigheten var 2,2 gånger (2,1). Under de senaste fem åren har vinstmarginalen och kapitalomsättningshastigheten för sysselsatt kapital utvecklats på följande sätt: ,2 % 2, ,4 % 2, ,4 % 2, ,9 % 2, ,7 % 2,2 Lönsamhetsberäkningarna är gjorda på genomsnittligt kapital. Koncernens finansiella ställning Koncernens balansomslutning uppgick till Mkr (3 020). Ökningen beror till största delen på förändrad koncernstruktur. Soliditeten uppgick per den 31 december 2000 till 45 procent (47). Målsättningen för koncernen är att soliditeten inte skall understiga 25 procent. Det synliga egna kapitalet var Mkr (1 399). Koncernens goodwill uppgick den 31 december 2000 till 257 Mkr (321), vilket motsvarar 7 procent (11) av balansomslutningen och 17 procent (23) av det egna kapitalet. Goodwillen hänför sig till följande verksamheter: Tecla (f d AKA) Dacke Hydraulik Gustaf Fagerberg Gislaved Gummi Johnson Industries SwePart Övrigt Totalt 86 Mkr 46 Mkr 19 Mkr 16 Mkr 43 Mkr 46 Mkr 1 Mkr 257 Mkr Precisionsgjutet kugghjul för tungt fordon. 18

21 F Ö RVALTNINGSBERÄ TTELSE Likvida medel inklusive outnyttjad checkkredit uppgick till 424 Mkr (322). Nettoskuld i koncernen var 639 Mkr (652) och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,42 gånger (0,47). Räntetäckningsgraden var 4,4 gånger (4,5). Koncernens investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 162 Mkr (213) och försäljning av anläggningstillgångar har skett med 12 Mkr (43). Därutöver har förvärv av aktier i intressebolag gjorts med 0 Mkr (7) samt förvärv av övriga aktier med 5 Mkr (0). De största investeringarna i anläggningstillgångar avser produktionshöjande utrustning till de verkstadsrelaterade bolagen. Totala avskrivningar under år 2000 var 203 Mkr (190). Koncernens kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet var 378,6 Mkr (241,0) vilket motsvarar 25,59 kr per aktie (16,29). Ökningen förklaras främst av det högre rörelseresultatet. Kassaflödeseffekten från rörelsekapitalförändringar försämrades till -106,9 Mkr (96,8). Den ökade koncernfaktureringen har medfört ökat rörelsekapitalbehov. Det operativa kassaflödet blev 122,4 Mkr (168,2). Nya lån har upptagits med 36,7 Mkr. Föregående år amorterades 117,5 Mkr. Utdelningen till aktieägarna avseende verksamhetsåret 1999 uppgick till 74,0 Mkr (74,0), vilket motsvarade 5,00 kr per aktie (5,00). Årets kassaflöde blev därför 87,1 Mkr (-102,9). Affärsområden Faktureringen inom affärsområdet Hexagon Automation uppgick till Mkr (533). Orderingången ökade till Mkr (539). I jämförbar struktur ökade faktureringen med 5 procent samt orderingången med 6 procent. Rörelseresultatet exklusive SPP-medel ökade med 95 procent och uppgick till 55,0 Mkr (28,2). Berendsen NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT INKLUSIVE UTFÖRDELADE GOODWILLAVSKRIVNINGAR PER AFFÄRSOMRÅDE (affärsområden anges med rörelseresultat exklusive SPP-medel och andra jämförelsestörande poster) PMC Norden förvärvades den 13 juni 2000 och ingår i räkenskaperna från detta datum. Integrationsprocessen av de förvärvade Berendsenbolagen löper enligt plan. Faktureringen inom affärsområdet Hexagon Engineering ökade med 17 procent till Mkr (1 878). Orderingången steg med 15 procent till Mkr (1 932). Rörelseresultatet exklusive SPPmedel ökade med 16 procent till 132,7 Mkr (114,8). Efter periodens utgång har Johnson Metal Bearing Components avyttrats. Avyttringen beräknas få positiv effekt på rörelseresultatet innevarande år. Gislaved Gummi och SwePart ökade rörelseresultatet kraftigt medan Johnson Industries halverade vinsten. Faktureringen inom affärsområdet Hexagon Wireless minskade till 206 Mkr (216) och rörelseresultatet exklusive SPP-medel och omstruktureringskostnader försämrades till -11,1 Mkr (1,3). Dotterbolaget gigaant AB har under året startats med inriktning på antenn- Nettoomsättning Resultat Hexagon Automation ,0 28,2 Hexagon Engineering ,7 114,8 Hexagon Wireless ,1 1,3 Övriga bolag ,2 68,3 Realisationsresultat 18,6 14,9 Jämförelsestörande poster 13,6 - Finansnetto -43,7-30,2 Koncernjusteringar och moderbolag ,1-18, ,2 179,0 Mkr lösningar för Bluetooth. Faktureringen i denna enhet var under året 0,8 Mkr (0) och rörelseresultatet, som följer uppgjord plan, var -13,6 Mkr (0). I Moteco AB, som tillverkar antenner till mobiltelefoner, minskade orderingången med 6 procent jämfört med föregående år. Faktureringen var 5 procent sämre beroende på förskjutning och nedläggning av betydande kundprojekt. Under fjärde kvartalet var Motecos fakturering 4 procent bättre än under samma period föregående år. Rörelseresultatet, före SPP-medel och omstruktureringskostnader för fjärde kvartalet var 5,3 Mkr. Helårsresultatet blev 2,5 Mkr (1,3). I samband med årsskiftet har Hexagon Wireless beslutat flytta all Motecos produktion från Sverige till fabrikerna i Asien. Omstruktureringskostnaden för flytten om 60 Mkr, belastar fjärde kvartalet. Besparingarna uppgår till cirka 45 Mkr per år och når full effekt under andra halvåret Koncernens balansstruktur Eget kapital Räntebärande skulder Balansomslutning

22 F Ö RVALTNINGSBERÄ TTELSE Under Övriga bolag redovisas det under 2000 avyttrade Norfoods samt de under början av 2001 avyttrade bolagen Tecla (f d AKA) och Fagerberg. Teclas och Fagerbergs utveckling har varit positiv under Orderingången ökade kraftigt under slutet av året och rörelseresultaten i bolagen förbättrades jämfört med förgående år. Intressebolaget VBG AB bidrar till Hexagons resultat enligt kapitalandelsmetoden med 23,7 Mkr (25,6). Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansnetto var 214,8 Mkr (141,3). Soliditeten i moderbolaget uppgick till 50 procent (56). Det synliga egna kapitalet inklusive kapitalandelen av obeskattade reserver var Mkr (1 226). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 211 Mkr (172), moderbolaget har under året förvärvat aktier för 5 Mkr (0). Personal Medelantalet anställda har ökat till medarbetare (3 656), främst beroende på Dackes förvärv av Berendsenbolagen. Styrelsens arbete Styrelsen beslutar om koncernens övergripande strategi, större förvärv och avyttringar. I övrigt ansvarar styrelsen för koncernens organisation och förvaltning enligt Aktiebolagslagen. Under 2000 har en reviderad arbetsordning och instruktion antagits av styrelsen. Den reglerar bland annat antalet styrelsesammanträden under ett verksamhetsår, kallelser, ärenden som skall underställas styrelsen, förslagsordning, instruktion till verkställande direktör, ekonomisk rapportering samt ordförandens uppgifter. Styrelsen består av sex ledamöter och sammanträder minst fem gånger per år. Under år 2000 har tolv protokollförda styrelsemöten hållits inklusive konstituerande möte. Bolagets revisorer deltar vid styrelsens årliga bokslutsmöte. Miljöpåverkan Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i sex svenska dotterbolag. Den aktuella miljöpåverkan sker genom buller, samt utsläpp till luft och vatten. Hexagon beslutade 1996 att alla bolag skulle vara miljöcertifierade eller registrerade enligt EMAS vid utgången av år Alla bolag utom ett har klarat detta. Det återstående bolaget kommer att certifieras under De uppföljningsrevisioner av miljöarbetet som genomförts under året har bekräftat att bolagen väl lever upp till sina dokumenterade åtaganden. Händelser efter verksamhetsåret I mitten av februari avtalades om försäljning av huvuddelen av Tecla (f d AKA)/ Fagerberg till Indutrade AB. Fyra bolag; IP Produkter, A-Filter, Roto Sieve Filter AB samt Carl Lidén AB avyttras ej och samordnas i fortsättningen organisatoriskt med Hexagon Automation. Priset 270 Mkr ger en realisationsvinst om cirka 20 Mkr. Avyttringen var ett led i att skapa fokusering kring en verkstadsinriktad kärnverksamhet i Hexagon. Vid samma tidpunkt avtalades med ledningen för Johnson Metal Bearing Components A/S i Norge att avyttra denna verksamhet. Bolaget, som omsatte cirka 149 MNOK, gjorde kraftig förlust under år Nedskrivning av bolagets värde gjordes i bokslutet 31 december 2000 med 14,4 Mkr. Avyttringen beräknas få en positiv effekt på rörelseresultatet i Johnson Industries. I november 2000 lade Hexagon ett bud på Brown & Sharpes mätteknikverksamhet med en beräknad omsättning på 3 miljarder. Priset beräknas bli 170 MUSD. Tidpunkten för övertagandet är beroende av ett godkännande från SEC (Securities and Exchange Commission). Affären beräknas avslutas i slutet av mars. Under de första månaderna 2001 har arbetet fortsatt med att på olika sätt förbereda förvärvet. Styrelsen i Moteco beslutade i början av januari att bolagets produktionsenhet i Ruda skulle läggas ned och produktionen av mobiltelefonantenner flyttas till bolagets fabriker i Asien. Kostnaderna för detta togs i bokslutet per den 31 december Förväntad framtida utveckling Omstruktureringen av koncernen kommer att fortsätta, där målet är att minska antalet strategiska verksamheter och därigenom frigöra kapital för att skapa en lönsam, internationell, tillväxtorienterad industrikoncern. Förvärvet av Brown & Sharpe passar väl in i denna bild. En konjunkturavmattning under innevarande år verkar trolig. Förhoppningen är dock att tillväxten tar fart igen mot slutet av Förslag till vinstdisposition Koncernens fria egna kapital enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår till Tkr. Någon överföring till bundet eget kapital krävs ej i koncernen. Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget: Tkr Från föregående år balanserade vinstmedel Koncernbidrag netto efter skatt Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att dessa vinstmedel disponeras så Att till aktieägarna utdelas 5 kronor per aktie Att återstående vinstmedel balanseras i ny räkning Summa Svetsning av karosseridetalj avsedd som reservdel. 20

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1998 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 Historik... 5 VD har ordet... 6 Ekonomisk översikt... 11 NIBE-aktien... 16 Verksamheten Affärsområde

Läs mer

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 Gunnebo i korthet Innehållsförteckning 3 Viktiga händelser under 2000 4 Koncernchefens kommentar 6 Gunnebo-aktien 8 Säkerhetsmarknaden 10 Gunnebos vision 11 Gunnebos nya organisation

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

introduktion introduktion

introduktion introduktion årsredovisning 2006 2 XX innehåll Innehåll Introduktion 4 2006 i sammandrag 5 Historik 6 Viktiga händelser 7 VD har ordet 8 Strategier 10 Organisation 11 Affärsområde Marknad 14 Affärsområde Produktion

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2003 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1997 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 VD har ordet... 4 Ekonomisk översikt... 8 NIBE-aktien... 12 Verksamheten Affärsområde NIBE Element...

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

INNEHÅLL PORTFÖLJBOLAG ÅRSREDOVISNING. Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14

INNEHÅLL PORTFÖLJBOLAG ÅRSREDOVISNING. Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14 Årsredovisning I 22 INNEHÅLL Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14 PORTFÖLJBOLAG Axis 16 LGP Telecom 18 MYDATA automation 2 PartnerTech 22 Vitrolife

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. Mätning vid extrema förhållanden. En av Hexagons kunder använder en GPS-mottagare för att mäta i Gibston Valley, Nya Zeeland.

ÅRSREDOVISNING 2006. Mätning vid extrema förhållanden. En av Hexagons kunder använder en GPS-mottagare för att mäta i Gibston Valley, Nya Zeeland. ÅRSREDOVISNING 2006 Mätning vid extrema förhållanden. En av Hexagons kunder använder en GPS-mottagare för att mäta i Gibston Valley, Nya Zeeland. Detta är Hexagon Hexagon är en global teknikkoncern med

Läs mer

Trelleborg AB lämnar följande ekonomisk information för räkenskapsåret 2003 T-TIME Hållbarhetsredovisning Internet

Trelleborg AB lämnar följande ekonomisk information för räkenskapsåret 2003 T-TIME Hållbarhetsredovisning Internet Å R S R E D O V I S N I N G 2 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 2 Innehåll Året som gått och nyckeltal 3 Koncernchefen har ordet 4 Affärsidé, Vision och Mål 8 Solid strategisk och operationell plattform

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien. 2006 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct 12 13 Assa Abloy 14 15 Fagerhult

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll 1 2006 i korthet 2 Latour en aktiv och långsiktig ägare 4 Koncernchefens översikt 7 Latours historik i korthet 8 Börsportföljen 10 Latouraktien

Läs mer

Detta är Nolato. Ericsson, Nokia, Electrolux, Whirlpool, Volvo och Allgon.

Detta är Nolato. Ericsson, Nokia, Electrolux, Whirlpool, Volvo och Allgon. Årsredovisning 1998 Innehåll 4 VD kommenterar året 8 Industrial Components 10 Mobile Communication 12 Automotive Components 14 Branded Products 16 Medical Components 17 Tillverkning i USA 18 Mobil telefoni

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008 Innehåll 3 2008 i sammandrag 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktiens totalavkastning 12 Latouraktien

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

Årsstämma. Kommande rapporter

Årsstämma. Kommande rapporter Årsredovisning 2010 Årsstämma Tid och plats Årsstämma hålls måndagen den 9 maj 2011 kl 17.00 på Konferens Strandvägen 7A, Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara registrerad

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Innehåll. Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation 9

Innehåll. Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation 9 Årsredovisning 2000 N O B I A Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Innehåll VERKSAMHETEN Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006

ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006 ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006......... KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Ecovision AB (publ) kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler, Sveavägen 56 uppgång C, 3 tr,

Läs mer

Innehåll. ASSA ABLOYs styrelse 74 ASSA ABLOYs ledningsgrupp 75 Adresser 76 EKONOMISK REDOVISNING: ASSA ABLOY 1999 1

Innehåll. ASSA ABLOYs styrelse 74 ASSA ABLOYs ledningsgrupp 75 Adresser 76 EKONOMISK REDOVISNING: ASSA ABLOY 1999 1 Innehåll Bolagsstämma i ASSA ABLOY AB 2 År 1999 i korthet 3 VD och koncernchef Carl-Henric Svanberg 4 Koncernens utveckling i sammandrag 6 ASSA ABLOY-aktien 8 ASSA ABLOY och låsbranschen 10 Strategi och

Läs mer

ska ge bra avkastning över konjunkturcykler.

ska ge bra avkastning över konjunkturcykler. DUROC Duroc årsredovisning 2011 Året 2011 har handlat om att investera och konsolidera för att skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt. Under de kommande åren kommer Duroc att lägga kraft och fokus

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Getinge AB. Årsredovisning 2002

Getinge AB. Årsredovisning 2002 Getinge AB Årsredovisning 2002 Bolagsstämma och rapporter 2003 Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 23 april 2003 kl. 16.00 i Getingehallen. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman

Läs mer

ÅRET I SAMMANDRAG. Året i sammandrag ANMÄLAN

ÅRET I SAMMANDRAG. Året i sammandrag ANMÄLAN Årsredovisning 1999 ÅRET I SAMMANDRAG Året i sammandrag 2 Året i sammandrag 3 Novotek i korthet 4 VD har ordet 6 Datasystem i industrin 8 Novoteks verksamhet 11 Exempel på kunder och projekt 16 Historik

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll 3 2009 i sammandrag 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16

Läs mer

Årsredovisning 2009 2

Årsredovisning 2009 2 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2009 2 Innehållsförteckning Viktiga datum 2009 Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Delårsrapport Q1 28

Läs mer