Hexagon. årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hexagon. årsredovisning"

Transkript

1 Hexagon årsredovisning 2000

2 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum måndagen den 7 maj 2001, klockan på Ingenjörs Vetenskaps Akademien, IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Rätt att deltaga För att deltaga och äga rösträtt måste aktieägaren vara registrerad anmäld till bolaget Registreringen i den av VPC förda aktieboken måste ha skett senast fredagen den 27 april Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Registreringen skall vara verkställd senast den 27 april Anmälan Anmälan om deltagande i stämman görs till Hexagon AB (publ), Box 1112, Nacka Strand senast klockan onsdagen den 2 maj Anmälan kan även göras per telefon: , fax: eller via e-post: Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Utdelning För räkenskapsåret 2000 föreslår styrelsen en utdelning om 5,00 kronor per aktie (föregående år 5,00 kronor). Som avstämningsdag föreslår styrelsen torsdagen den 10 maj Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen sändas ut tisdagen den 15 maj Hexagon årsredovisning 2000 Adressändring Fysiska personer som är folkbokförda i Sverige behöver inte anmäla adressändring till VPC. Andra aktieägare som ändrat adress samt aktieägare som ändrat namn eller kontonummer bör snarast anmäla förändringarna till sitt kontoförande institut. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör snarast anmäla ändring av namn, adress eller kontonummer till sin förvaltare. Särskild blankett tillhandahålls av bankerna. Ekonomisk information från Hexagon För 2001 lämnas följande ekonomiska information: 7 maj Kvartalsrapport 6 augusti Halvårsrapport 30 oktober Niomånadersrapport Februari 2002 Bokslutskommuniké 2001 April 2002 Årsredovisning 2001 Rapporterna kan beställas från Hexagon AB, Box 1112, Nacka Strand. Telefon: , Fax: , E-post: Internet: Intresserade som tidigare gjort beställning för att kontinuerligt erhålla information från bolaget får rapporterna direkt tillsända sig.

3 Året i korthet Innehåll Resultatet efter finansnetto ökade med 25 procent till 223,2 Mkr (179,0) En ny koncernstruktur, med fyra affärsområden, har etablerats som bas för fortsatt internationell expansion Förvärv av Berendsens nordiska hydraulikverksamhet samt bud på Brown & Sharpes mätteknikverksamhet med en sammanlagd omsättning om cirka 4 miljarder kronor Under 2000 samt hittills 2001 har bolag med en sammanlagd omsättning om cirka 2 miljarder kronor avyttrats Styrelsen föreslår en utdelning om 5 kronor per aktie (5) Året i korthet 1 VD har ordet 2 Koncernstruktur 5 Hexagon Metrology 8 Hexagonaktien 12 Fem år i sammandrag 14 Nyckeltalsdefinitioner 15 Förvaltningsberättelse 16 Finansiell översikt 22 Hexagon Automation 24 Hexagon Engineering Fakturering (Mkr) Resultat efter finansnetto (Mkr) Årets resultat efter skatt (Mkr) Resultat per aktie efter full skatt (kr) 13,57 8,61 Rörelsemarginal (%) 5,2 4,5 Avkastning på eget kapital efter full skatt (%) 14 9 Avkastning på sysselsatt kapital (%) Kassaflöde per aktie (kr) 25,59 16,29 Synlig soliditet (%) Börskurs per bokslutsdatum (kr) Utdelning per aktie (kr) * 5,00 5,00 * Utdelning för 2000 enligt styrelsens förslag Hexagon Wireless 28 Övrigt ägande 30 Miljö 31 Styrelse, koncernledning och revisorer 32 Hexagon i siffror 34 Koncernens resultat- respektive balansräkning samt kassaflödesanalys 35 Moderbolagets resultat- respektive balansräkning samt kassaflödesanalys 38 Kommentarer och noter 41 Revisionsberättelse 50 Adresser 51 1

4 V D H AR O RDET Målsättningen är att Hexagon skall växa snabbt, internationellt och lönsamt. Efter mitt tillträde som VD i maj 2000 har Hexagons ledning analyserat samtliga dotterbolags position för att identifiera en kärna, varifrån en fortsatt lönsam expansion kan ske. Under denna process har ett antal mål och kriterier fastställts för att säkerställa en långsiktig uthållig tillväxt utan att riskera lönsamhetsmålen. Det viktigaste målet är att nå en vinstökning om minst 15 procent per aktie per år. Ola Rollén VD och koncernchef.

5 V D H AR O RDET Resultatutfallet 2000 År 2000 har i många avseenden varit ett omställningens år för Hexagon. Efter en mycket stark utveckling under större delen av 90-talet vände resultatet nedåt I fjol har verksamheten återhämtat en del av resultatbortfallet, men inte allt. Den fakturerade försäljningen uppgick till Mkr (4 667) och resultatet före skatt uppgick till 223 Mkr (179). Det finns tre huvudorsaker till att resultatnivån inte nådde de historiska toppnivåerna runt cirka 300 Mkr i resultat före skatt (exklusive rörelsefrämmande poster samt reavinster): Moteco gigaant Johnson Industries Totalt Bortfall i vinst mot Mkr -14 Mkr -55 Mkr -108 Mkr Moteco har historiskt haft en hög lönsamhet på en snabbväxande marknad. Under 1999 inträffade ett trendskifte. Mobiltelefonerna blev på allvar konsumentprodukter vilket ledde till kortare serier och fler modeller. Motecos högautomatiska produktionslinjer kunde inte kostnadseffektivt tillverka de antenner som kunderna efterfrågade. Samtidigt gick mobiltelefontillverkarna ifrån så kallade utdragbara antenner till inbyggda. Detta ledde till att det genomsnittliga priset per såld antenn föll snabbare än marknadstillväxten. Dessutom har det skett en markant omflyttning av kapacitet i mobiltelefonbranschen från Europa och USA till Asien. Merparten av världens mobiltelefoner kommer att tillverkas i Asien i framtiden. Hexagon har därför medvetet byggt en position i Asien. Under 1999 startades fabriken i Kina. Den har producerat lågkostnadsantenner med mycket goda marginaler under hela år Kapaciteten har successivt byggts ut. Under fjolåret byggdes fabriken i Efter en mycket stark utveckling under större delen av 90-talet vände resultatet nedåt I fjol har verksamheten återhämtat en del av resultatbortfallet, men inte allt. Malaysia vilken togs i drift i september. Den har redan under fjärde kvartalet gett bra resultat. Under senhösten togs beslut att bygga ett applikationscenter i Singapore. Detta kommer att fungera som en brygga mellan de asiatiska kunderna och vårt FoU-center i Lund. Den 10 januari i år beslutades om nedläggning av anläggningen i Ruda. Produktionen skall koncentreras till de asiatiska enheterna. Engångskostnaderna för detta var 60 Mkr. Kostnadsnivån beräknas reduceras med 45 Mkr på årsbasis som ett resultat av denna åtgärd. Full effekt kommer att nås från och med det fjärde kvartalet i år. Därigenom finns förutsättningar för återställande av lönsamheten inom mobiltelefoniområdet. gigaant är Hexagons nystartade bolag för att utveckla, tillverka samt sälja antenner för så kallade Bluetooth-applikationer. Efterfrågan på antenner för Bluetooth bedöms vara betydligt större än för mobiltelefoner redan om några år. Enligt utredningsinstitutet Navian Inc skall marknaden för antenner till Bluetooth omsätta 350 MUSD redan år Under fjolåret lades stor kraft vid att marknadsföra bolagets kompetens. Detta har resulterat i ett tusental kundkontakter vilka i sin tur lett till ett tjugotal leveranskontrakt i skrivande stund. Bolaget redovisade en förlust om 14 Mkr i fjol. gigaant utnyttjar Motecos mångåriga RF-erfarenhet (Radio Frekvens) samt produktionsresurser vid lanseringen av sina produkter. Marknadsföringen är däremot separat. Johnson Industries är ett cykliskt bolag. Under 1998 gick bolagsgruppen mycket bra för att under 1999 redovisa 3

6 VD HAR ORDET ett halverat resultat. Under fjolåret blev läget akut inom dotterbolaget Johnson Metal Bearing Components (JMBC). Den löpande förlusttakten var mer än -25 MNOK på en omsättning om 149 MNOK. Per årsskiftet såldes därför bolaget till ledningen med en realisationsförlust om 14 Mkr som följd. De resterande bolagen inom Johnson Industries kommer därefter att rapportera till det nya affärsområdet Engineering. Vi bedömer att de kommer att utvecklas väl i framtiden. Totalt sett innebar år 2000 att vi realiserade ett avsevärt förbättrat rörelseresultat jämfört med föregående år samt lade grunden för en fortsatt expansion. Rörelseresultatet rensat för engångsposter var 247 Mkr (191) en förbättring med 29 procent jämfört med Ledningen har under året analyserat Hexagons position inom samtliga dotterbolag för att finna en kärna varifrån en fortsatt lönsam expansion kan ske. Under denna process har ett antal mål och kriterier fastställts för att säkerställa en långsiktigt uthållig tillväxt utan att riskera lönsamhetsmålen. Det viktigaste målet är att nå en vinstökning om minst 15 procent per aktie per år. Det finns många sätt att formulera en ambition om att vara aktieägarvänlig men till slut är det vinstutvecklingen per aktie som räknas. Hexagon har lagt en omstruktureringsplan med tre nedbrutna delmål för att säkra det övergripande målet. Sammanfattningsvis går vi en spännande framtid till mötes. Hexagon kommer att växa snabbt, internationellt och lönsamt. Inom ramen för den nya koncernstrukturen finns goda möjligheter till såväl organisk tillväxt som förvärv. Viktiga händelser under året Det nås genom att: Fokusera verksamheten. Hexagon hade under början av år separata affärsenheter. Dessa skall reduceras till mellan tre och fem huvudverksamheter. Öka rörelsemarginalen. Hexagon expanderade kraftigt under 90-talet men marginalerna blev lägre och lägre. Hexagons mål är att öka rörelsemarginalen mot nivåer som fokuserade verkstadsbolag har. Öka omsättningen. Ett naturligt steg för att säkerställa vinsttillväxten är att se till att Hexagon ständigt expanderar. Det är absolut nödvändigt att Hexagon når en tillräckligt stor kritisk massa för att åtnjuta strukturella stordriftsfördelar. Konsekvensen av ovanstående delmål har lett till att bolag med en sammanlagd omsättning om Mkr, eller 40 procent av koncernomsättningen, har avyttrats. Under sommaren såldes Norfoods till Private Equity fonden Segulah II. Under februari i år såldes huvuddelen av Tecla (före detta AKA) och Fagerberg till Industrivärdens dotterbolag Indutrade med effekt från och med årsskiftet. JMBC har, som tidigare kommenterats, sålts till ledningen. I juni i fjol förvärvades de nordiska delarna av Sophus Berendsens hydraulikrörelse PMC via affärsområdet Hexagon Automation. Automation når därigenom en marknadsledande ställning inom hydraulik i Norden. Berendsenbolagen bidrog positivt till årets vinst från förvärvsdagen. I november presenterades vårt bud på Brown & Sharpe. Bolaget bildar basen för det nya affärsområdet Hexagon Metrology. Hexagon har identifierat mätteknikområdet som en möjlighet till lönsam expansion. Affärsområdet är en global ledare inom sin bransch. De åtgärder som vidtagits under det gångna året har skapat en helt ny koncernstruktur. Denna nya struktur skall medverka till att Hexagon når sina uppsatta delmål. Framtidsutsikter I skrivande stund framstår en konjunkturavmattning som trolig. Hexagon Wireless kommer dessutom att drabbas av den allmänna nedgång som telekomsektorn genomgår under det första halvåret. Vår förhoppning är dock att nedgången blir kort samt att tillväxten i världsekonomin tar fart igen mot slutet av Vid en måttlig konjunkturnedgång bör Hexagon ändå kunna nå sitt mål om en vinsttillväxt om minst 15 procent per aktie efter skatt. Sammanfattningsvis går vi en spännande framtid till mötes. Hexagon kommer att växa snabbt, internationellt och lönsamt. Inom ramen för den nya koncernstrukturen finns goda möjligheter till såväl organisk tillväxt som förvärv. Nacka Strand i mars Ola Rollén VD och Koncernchef 4

7 K ONCERNSTRUKTUR HEXAGON AB HEXAGON HEXAGON AUTOMATION METROLOGY HEXAGON HEXAGON ENGINEERING WIRELESS Koncernstruktur skapar handlingsfrihet för Hexagon att expandera snabbt samt att satsa långsiktigt. Detta måls vikt tydliggjordes under vintern då många teknologibolag fick finansieringsproblem och var tvungna att dramatiskt förändra eller lägga ned sin verksamhet. Vi kan, tack vare vårt kassaflöde, till exempel finansiera en långsiktig, lönsam, expansion av vårt bluetoothbolag gigaant för att sedan skörda från en stark position när marknaden är mogen. Ett starkt kassaflöde tillåter även Hexagons aktieägare att driva koncernen med ett lägre soliditetskrav än om kassaflödet vore osäkert. 2. Avkastning på sysselsatt kapital större än 15 procent över en konjunkturcykel. Detta mål är en viktig måttstock inom Hexagon för att mäta effektiviteten i verksamheterna. Avkastningskravet reflekterar Historik Hexagon bildades 1992 i en riskfri ränta om cirka 5 procent och samband med att ett konsortium bestående en riskpremie om cirka 10 procent. av, i huvudsak, privatpersoner för- värvade en större aktiepost i det, vid den tiden, börsnoterade bolaget Eken Industri & Handel AB, som sedermera ändrade namn till Hexagon. 3. Vinsten per aktie efter skatt skall öka med minst 15 procent per år. Detta är Hexagons definition på tillväxt. En stark vinsttillväxt per aktie är den bästa garantin Affärsidé Under år 2000 har en uppdatering för att våra ägare får en långsiktigt god avkastning i ett intressant bolag. av den framgångsrika affärs- idén skett. Hexagon förvärvar och utvecklar verkstadsföretag långsiktigt med ambitionen att positionera sig som nummer ett eller nummer två i sin bransch. Hexagon avyttrar verksamheter där ytterligare förbättringar av verksamheten, i Hexagons ägo, inte långsiktigt ger en ökning av vinsten per aktie om minst 15 procent efter skatt. 4. Soliditet på mellan 25 och 35 procent. Detta mål är precis som avkastningsmålet rörligt. Under rådande omständigheter finns det ingen anledning för Hexagon att ha en högre soliditet än de angivna procentsatserna. Världsekonomin kommer, enligt experterna, inom de närmaste åren fortsätta att ha låg inflation. Därför kommer, även framgent, lån vara en billigare finansieringskälla än eget kapital. Finansiella mål Under föregående år har följande finansiella mål fastställts: Operativa mål För att realisera de 1. Positivt kassaflöde över en konjunkturcykel. Ett, starkt, positivt kassaflöde finansiella målen måste de paras med operativa mål för verksamhetens drift. De operativa målen är: 1. Att vara nummer ett eller två i sin bransch. Snart sagt alla industriella verksamheter är globala. Det betyder att skalfördelar samt relativ konkurrenskraft är viktigare än någonsin. Hexagon lägger stor vikt vid att affärsområdena skall kunna positionera sig så att man erhåller dessa fördelar relativt sina konkurrenter. Då är det viktigt att man antingen blir marknadsledaren eller utmanaren. 2. Att vara mest kostnadseffektiv i sin bransch. För att långsiktigt kunna verka framgångsrikt måste man ha en konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Kostnadsledarskapet är dessutom den bästa försäkringen mot kortsiktiga fluktuationer i efterfrågan och valutarelationer. 3. Att vara innovatören i sin bransch. Att vara innovatören betyder att man tar på sig ett ansvar att utveckla branschen. Detta sker dels internt, dels tillsammans med våra kunder. Det är ett stort ansvar men det betyder också att man styr utvecklingen. 4. Att ha branschens bästa management. Alla dessa mål vore ouppnåeliga om man inte hade skicklig personal som driver och realiserar målen till vardags. Hexagon har identifierat arbetsmarknaden som en kritisk faktor för långsiktig framgång. De stora kullar av 40-talister som idag besitter ledande befattningar inom industrin kommer att gå i pension inom tio år. Risken är att det då kommer att bli brist på kvalificerade medarbetare. Hexagon har insett att förmågan att attrahera duktig personal kommer att vara avgörande för vår framtida konkurrenskraft. 5

8 Investeringskriterier Hexagons affärsområden bör ha de nedan listade kännetecknen. 1. Egen tillverkning, försäljning samt FoU. Hexagon vill driva FoU-intensiva verksamheter där man kan vidareutveckla befintliga eller skapa nya produkter eller tillämpningar som man sedan för ut genom sitt egna produktions- och distributionsnätverk. 2. Slutanvändar- och/eller OEM fokusering. Hexagon vill sälja lösningar på problem. Om man säljer sina varor till slutanvändare kan man argumentera för den effektivisering ens produkt ger. Om man säljer insatsvaror till en OEM (Original Equipment Manufacturer) skall det vara så kallade kritiska nyckelkomponenter. Hexagon säljer till exempel antenner till mobiltelefontillverkarna. Antennen svarar för mindre än en procent av totalkostnaden för en telefon men utan antenn är telefonen värdelös. 3. Global potential. Hexagon vill verka globalt. Genom att konkurrera inom en väl avgränsad marknadsnisch, globalt, kan Hexagon överblicka teknologiskiften samt affärsmässiga hot och möjligheter. 4. Starka varumärken. Precis som för konsumentprodukter är det viktigt med ett starkt namn när man marknadsför industriprodukter. Hexagon vill marknadsföra sina produkter med namn som kunderna är familjära med. 6. Tillväxt. Hexagon letar ständigt efter tillväxt. Vi arbetar med samtliga tillväxtstrategier nedan: Befintliga produkter/befintliga marknader. Detta är Hexagons viktigaste tillväxtkombination. Den skapas dels genom produktmodifieringar men framförallt genom att förvärva konkurrenter och rationalisera den sammanlagda strukturen. För att nå tillväxt inom denna kombination är det operativa målet att bli kostnadsledare kritiskt. Nya produkter/befintliga marknader. Genom en stark FoU-organisation kan man förbättra sin konkurrenskraft relativt sina konkurrenter. Man tar därigenom marknadsandelar genom ett överlägset produkterbjudande. Detta är en viktig strategi för en marknadsledare. Vårt operativa mål att vara innovatören i branschen är konsistent med denna tillväxtstrategi. Befintliga produkter/nya marknader. Denna expansion kan vara kopplad till en introduktion i en ny applikation eller en geografisk expansion. De ekonomiska fördelarna i denna expansionsstrategi är nästan lika stora som inom kombinationen gamla produkter/gamla marknader. Nya produkter/nya marknader. Detta är en, för Hexagon, helt ny produkt med nya kunder. Risknivån är avsevärt högre. Detta är den minst prioriterade tillväxtstrategin för Hexagon. 7. En fortsättning steg två. Hexagon investerar aldrig enbart finansiellt. Hexagon måste ha en operationell plan för sin investering definierad i ett antal faser. Planen består typiskt av faserna omorganisation, kostnadsreduktion samt expansion. 5. Fragmenterade branscher. Hexagons strategi bygger på att skapa ledande marknadsaktörer. Om marknaden är fragmenterad betyder det att Hexagon kan stärka sin position avsevärt genom att göra tilläggsförvärv, eller medverka till omstruktureringar, inom branschen. 6

9 K ONCERNSTRUKTUR Hexagon Automation Hexagon idag Koncernen består idag av fyra affärsområden. Varje affärsområde skall kunna driva sin verksamhet självständigt men skall även utnyttja de gemensamma skalfördelar som finns i Hexagon inom logistik, inköp, ekonomi/ finans samt utlandsetableringar. Affärsområdena är: Hexagon Engineering Hexagon Automation Basen för detta affärsområde är Dacke Hydraulik samt de av Sophus Berendsen förvärvade nordiska verksamheterna. Affärsområdet kommer att fortsätta expandera inom eftermarknad, vindkraft samt geografiskt. Affärsområdet beräknas omsätta 2,2 miljarder kronor. Hexagon Engineering Basen för detta affärsområde är bolagen SwePart, Johnson Industries och Gislaved Gummi. Den gemensamma nämnaren för bolagen är att man är underleverantör av komponenter och system till OEM-köpare. Engineering har ett flertal intressanta expansionsprojekt som kommer att leda till nya strukturer. Affärsområdet omsätter cirka 2,1 miljarder kronor. Hexagon Wireless Hexagon Wireless Affärsområdets mål är att förstärka Motecos ställning som en ledande leverantör av antenner till mobiltelefoner samt att positionera gigaant som en av de största tillverkarna av antenner för Bluetooth-applikationer. Affärsområdet omsätter cirka 200 miljoner kronor. Hexagon Metrology Hexagon Metrology Affärsområdet kommer initialt att bestå av Brown & Sharpe. Förvärvet beräknas slutföras under det första kvartalet Affärsområdet beräknas omsätta cirka 290 MUSD (2,8 miljarder kronor). Behovet av geometrisk mätteknik ökar. Branschen är samtidigt fragmenterad, varför Hexagon ser goda möjligheter till expansion, såväl organiskt som via förvärv. Hexagon i morgon Hexagons vision är att skapa en lönsam, global, tillväxtorienterad verkstadskoncern som uthålligt skall kunna öka vinsten per aktie med minst 15 procent efter skatt per år. 7

10 R UBRIK S IDHUVUD JACK BEAGLEY, VD Everything to measure anything Numera kan i stort sett alla former av ett objekt mätas. Datorbaserade mjukvaror har öppnat dörrar till tidigare stängda områden. Brown & Sharpe har storlek att täcka in alla mätteknologier. 8

11 H EXAGON M ETROLOGY Den 17 november 2000 tillkännagav Hexagon AB att bolaget ingått ett avtal med styrelsen för Brown & Sharpe Manufacturing Company (BNS) om att förvärva företagets hela verksamhet inom mätteknikområdet. Avtalet var villkorat av ett godkännande av BNS aktieägare förutom sedvanliga tillstånd från berörda konkurrensmyndigheter. Mätteknik är definierat som läran om att fysiskt fastställa ett objekts dimensioner eller form. I början av seklet gjordes detta med enkla passbitar. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt framåt. Marknaden omfattar allt från enkla handverktyg (Presicion Measure Instruments, PMI) till avancerade koordinationsmaskiner (CMM). En CMM består av en hårdvara en maskin som utgörs av en konstruktion mot vilken det önskade mätobjektet fixeras. Ställningen består av en arm på vilket ett mäthuvud (probe) är fastsatt. Proben läser av föremålet som ska mätas och skickar signalerna vidare till ett avancerat datasystem där formen kan jämföras med en Inom PMI återfinns delvis samma aktörer. Mitutoyo är störst följt av BNS som tvåa med varumärkena Tesa, Roch och Mauser. Världsomfattande tillverkning BNS är ett gammalt känt varumärke inom maskintillverkning. Under decennier utgjorde fabriken vid North Kingstown, Rhode Island, basen för tillverkning av allt från avancerade klockor till svarvar och fräsar. Under slutet av 1980-talet hade mättekniken kommit att dominera verksamheten och den globala marknadsandelen var cirka tio procent talet kännetecknades av en stark expansion till stor del baserad på konstruktion i vilken proben är fixerad. Mindre bridgemaskiner tillverkas dessutom vid BNS joint ventures Precizikas (ägarandel 53 procent) i Litauen och Qingdao (ägarandel 65 procent) i Kina. Dessa båda fabriker har en tradition inom utveckling av mätprodukter förutom en mycket konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Inom PMI-divisionen gjordes stora förändringar under det gångna året. Tre fabriker i England och en i Frankrike stängdes eller såldes. Den egna tillverkningen är numera koncentrerad till två fabriker i Lausanne, Schweiz och en i Poughkeepsie i USA. Enklare produkter tillverkas av underleverantörer i Asien. Hexagon Metrology ritning eller bearbetas vidare. De mekaniska delarna och proben styrs via ett kontrollskåp, en så kallad controller. En global marknad Det finns ingen officiell statistik tillgänglig över marknaden för mätteknik. De siffror som cirkulerar är oftast framtagna på beställning av någon intressent i branschen. Från tillgänglig information brukar dock totalmarknaden uppskattas till cirka MUSD. BNS är inte aktivt på hela marknaden men har med sin omsättning på cirka 300 MUSD åsatts en genomsnittlig marknadsandel på cirka 25 procent inom CMM-området. Konkurrenter är Carl Zeiss, en likaledes välrenommerad tillverkare med bas i Tyskland och Mitutoyo från Japan. Närmast efter dessa globala aktörer kommer en grupp medelstora bolag med mellan två till fem procent av världsmarknaden. Bland dessa återfinns namn som Wenzel, LK Inc. och Giddings & Lewis Inc. Återstående cirka 25 procent fördelas mellan 30 till 40 mindre, i huvudsak lokala, tillverkare. förvärv. Först i raden var Leitz med säte i Wezlar, Tyskland. Leitz är ett prestigevarumärke inom mätteknologi vars ursprung kommer från koncernen Wildt, där även kameratillverkaren Leica ingick. Inom Leitz utvecklas och tillverkas ännu idag koncernens mest avancerade koordinatnätmaskiner (CMM) med egna scanning probes och egen mjukvara var turen kommen till italienska DEA, vilket hade en speciellt stark ställning inom bilindustrin med sina så kallade sheet metal machines. DEA har fortfarande huvudansvaret inom BNS för denna typ av utrustning som innefattar enklare robotliknande armar så väl som integrerade kundanpassade mätlinjer. Det senaste specialbygget var en 34 meter lång maskin för BMW. DEA i Turin, Italien och BNS fabrik i North Kingstown delar på utveckling och tillverkning av volymprodukterna inom det så kallade bridgeområdet. Bridge kommer av den broliknande Även ett skjutmått kan numera fås digitaliserat. 9

12 H EXAGON M ETROLOGY När en maskin levereras ingår ofta ett garantiåtagande i form av fastställd funktionalitet, installation och utbildning. Dessa aktiviteter samt uppgradering av maskiner, ny mjukvara eller reservdelar bildar eftermarknaden för CMM. BNS erbjuder sina kunder det största utbyggda nätet av kundservice i världen. Kundservicen sker i så kallade Precision Centra där alla typer av service ryms under ett tak. BNS licensierar även fristående agenter att utföra kundservice i sitt namn. BNS åtar sig också att helt ta över driften av en kunds mätteknikssupport. Denna trend blir allt starkare. BNS har i dagsläget ett tjugotal Precision Centra över hela världen på en alltmer lönsam eftermarknad. Stora investeringar i mjukvara Mätteknik inte bara maskiner En Gantry-CMM för att mäta stora objekt. En av skiljelinjerna mellan gårdagens maskintillverkare och dagens/morgondagens leverantör är förmågan att utveckla och tillhandahålla totallösningar med tillhörande mjukvara. Redan nu är marknaden uppdelad mellan de kunder som kan klara sig med en enkel manuell CMM och de som behöver tillgång till mer avancerade mätningar och statistik. BNS introducerade tidigt ett antal egna mjukvaruprogram. De mer avancerade produkterna från Leitz och DEA kan fås med en för kunden specialanpassad mjukvara. BNS står även bakom PC Dmis, den mjukvara som blivit något av en standard på marknaden. PC Dmis utvecklas av företaget Wilcox and Associates, i vilket BNS äger 30 procent. Förutom ägarandelen har BNS exklusivitet att marknadsföra och sälja produkten. PC Dmis säljs både till BNS egna maskiner men även till de flesta konkurrerande märken. Som ett utvecklingsprojekt har Hexagon AB förvärvat 16,7 procent samt en option om att förvärva ytterligare andelar upp till 47 procent av företaget BSIS. BSIS var tidigare en egen enhet inom det gamla Brown and Sharpe Manufacturing Company. Den applikation som utvecklas av BSIS bygger på ett gemensamt så kallat operativsystem, vilket skall användas i såväl mätmaskiner som CAD/CAM och CNC-maskiner. Visionen är att skapa ett Windows för verkstadsgolvet. Till skillnad från tidigare system används en öppen arkitektur vilket kommer att driva på standardisering och enkelhet. En lönsam kärnaffär När Hexagon lade sitt bud på BNS var företaget i så kallad default. BNS hade på grund av sitt svaga resultat brutit mot ett antal av de nyckeltal som bestämts i samband med finansieringen av bolaget. Teoretiskt kunde långivarna begära omedelbar återbetalning av lånen och därmed försätta BNS i konkurs. Koncerngemensamma kostnader sköt också i höjden under senare år. Detta beror dels på vidlyftiga projekt, men också beroende på alltför höga kostnader. Hexagon kommer att halvera 1999-års centrala kostnader. Två stora omstruktureringar har dragit stora belopp. Den senare, som bland annat bekostat omstruktureringen av PMI, kommer nu det nya BNS och Hexagon tillgodo. Kärnaktiviteterna inom MS** och PMI har gått med vinst under hela den beskrivna perioden. För år 2000 gjorde Hexagon bedömningen att kärnaktiviteterna skulle generera cirka MUSD. Affärsupplägg Hexagon förvärvar BNS tillgångar i USA och aktier i utländska dotterbolag. Genom detta friskriver sig Hexagon från de eventuella åtaganden som kan bli följden av pågående eller kommande processer mot bolaget i USA. Priset för dessa tillgångar sattes till 160 MUSD plus en tilläggsköpeskilling beroende på resultatet år Det reviderade resultatet gav en köpeskilling om 170 MUSD. Den goodwill som uppstår är till största delen skattemässigt avdragsgill. 10

13 H EXAGON M ETROLOGY För att betala förvärvet har Hexagon avtalat om kortfristig finansiering.under våren 2001 kommer en långsiktig finansieringslösning att placeras. Ny organisation Hexagon inför en ny matrisorganisation inom BNS. Syftet är att delegera resultatansvaret till påverkbara enheter. Produktlinjechefer och regionansvariga ingår i ledningsgruppen så att den kan koordinera de lokala initiativen med de centrala planerna. Lägre kostnader Redan det första året skall de centrala kostnaderna halveras. En ny plattare organisation och fokus på kärnaffären ger förutsättningar för detta. Besparingarna motsvarar cirka 10 MUSD jämfört med utfallet I produktlinjer och säljorganisationer sätts också kostnadsmål. Grunden för en lönsam expansion går via en sund kostnadsbas. Tillverkningskostnaden för den nya Bridgefamiljen, Global TM, skall reduceras med 20 procent jämfört med tillverkningskostnader för dagens maskiner. Komponenttillverkning skall ske där den är effektivast. Redan idag har BNS en position i Kina och i Litauen, vilket är unikt för branschen. Utveckling, service och partnerskap Även en lokal tillverkare kan montera en enkel CMM, men kan aldrig uppfylla de krav på kompetens och närvaro, som de stora OEM-köparna ställer. BNS utvecklingsresurser inom hårdvarudelen, de stora satsningarna inom mjukvara oräknade, uppgår till personer. De lokala serviceorganisationerna sysselsätter ännu fler. BNS kommer att utveckla partnerskap med även de mest krävande kunder, till nytta för alla kategorier av användare. En separat satsning kommer att göras på att utvidga eftermarknadskonceptet. Detta kan ske via både egen organisation och på franchisebas. En rätt skött eftermarknadsaffär innebär betydande vinstpotentialer för både BNS och dess kunder. Konsolidering av mätteknikbranschen Tillväxttakten för CMM-maskiner brukar anges till cirka fem procent. Hexagon har satt målen för BNS betydligt högre än så. Vi tror att det koncept som vi nu tar avstamp med har klara förutsättningar att driva på en fortsatt strukturering av marknaden, där Brown & Sharpe ytterligare befäster sin roll som marknadsledare inte bara i marknadsandelar, utan också i lönsamhet. RESULTATUTVECKLINGEN PER AFFÄRSOMRÅDE UNDER ÅREN Resultat före MS/** Andra Koncern Om- Koncernresultat skatt i MUSD PMI områden gemensamt strukturering före skatt proforma* *Hexagons bedömning av övertagna enheter. **MS avser försäljning av CMM inklusive tillhörande eftermarknad. Som framgår av tabellen har Andra områden dragit stora resurser. Här återfanns satsningar inom elektronik och turbinblad, men även investeringar i BSIS. Profilmaskin för mätning av runda detaljer. 11

14 H EXAGONAKTIEN 300 Hexagonaktien (c) SIX Hexagonaktien. Afv Generalindex. Omsatt antal aktier (inkl. efteranm.) Hexagonaktien ÄGARFÖRHÅLLANDEN Enligt uppgift från VPC är antalet aktieägare stycken per den 31 december Största ägare A B % av kapital % av röster Konverta/Mexab Melker Schörling ,2 49,2 Skrindan Maths O Sundqvist ,6 8,3 6:e AP-Fonden ,4 6,9 Roburs Småbolagsfonder Sverige och Norden ,1 3,4 Livförsäkrings AB Skandia ,1 2,1 Metallarbetarförbundet ,4 1,6 Simon Bonnier ,0 1,3 Östersjöstiftelsen ,7 1, ,5 73,9 UTVECKLING AV AKTIEKAPITALET År Emissioner Förändring antal aktier Antal aktier Aktiekapital Tkr Riktad nyemission Riktad nyemission Split 5: Nyemission konvertibler, nyteckning optioner 1989 Nyemission konvertibler, nyteckning optioner 1990 Nyemission konvertibler, nyteckning optioner 1991 Nyemission konvertibler Nyemission med företrädesrätt Riktad nyemission Riktad nyemission

15 H EXAGONAKTIEN Aktiekapital och antal aktier Hexagons aktiekapital uppgår till 147,9 Mkr fördelat på A-aktier och B-aktier. Totalt finns aktier i bolaget. A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. Börsvärde Hexagonaktien sjönk med 10 procent under 2000, jämfört med generalindex, som sjönk med 12 procent under samma period. Börsvärdet vid utgången av året var Mkr (1 982). Likviditeten i aktien Totalt omsattes aktier ( ) på Stockholms Fondbörs inklusive efteranmälda affärer till ett totalt värde av 614 Mkr (875). Per dag omsattes i genomsnitt aktier (24 300). En börspost är 100 aktier. Aktieägarstruktur Den 31 december 2000 var antalet aktieägare stycken att jämföra med stycken den 31 december Andelen utländskt ägande uppgick vid årsskiftet till 7 procent (6). Det institutionella ägandet var 31 procent (38) av totala antalet aktier och 20 procent (25) av röstetalet. Utdelningspolitik Avgörande för framtida utdelning blir koncernens resultatutveckling och soliditet. Den generella utgångspunkten för styrelsens rekommendation i utdelningshänseende är att procent av årets vinst efter skatt skall användas för utdelning till aktieägarna. Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om utdelning med 5,00 kronor (5,00) per aktie, vilket motsvarar 74,0 Mkr (74,0). Utdelningen utgör 37 procent (58) av vinsten per aktie efter full skatt och 4,8 procent (5,3) av koncernens eget kapital. Moderbolagets fria medel per uppgick till 703,4 Mkr efter det att årets föreslagna utdelning om 74,0 Mkr avräknats. Av bolagsstämman beslutad utdelning kommer genom VPC att utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen är införda i bolagets aktiebok. Utdelningen beräknas komma från VPC den 15 maj 2001, förutsatt att bolagsstämman fastställer styrelsens förslag att den 10 maj 2001 skall vara avstämningsdag. NYCKELTAL Kr/aktie Börskurs Synligt eget kapital Vinst per aktie efter full skatt 13,57 8,61 13,83 13,80 12,72 Kassaflöde per aktie 25,59 16,29 24,60 22,78 19,40 Utdelning 5,00* 5,00 5,00 5,00 4,00 Direktavkastning % 4,2 3,7 3,0 2,3 2,2 Utdelningsandel % P/E-tal 8,8 15,6 12,1 15,8 14,0 *Enligt styrelsens förslag. AKTIEÄGARSTRUKTUR Aktieinnehav Antal ägare Antal aktier Andel % , , , , , , , , , ,0 13

16 F EM Å R I SAMMANDRAG Fem år i sammandrag RS Mkr G Resultaträkning Totala intäkter Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Varav poster av engångskaraktär Resultat efter skatt Balansräkning Omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Ej räntebärande skulder och avsättningar Räntebärande skulder och avsättningar Minoritetsintresse Eget kapital Balansomslutning Nyckeltal Tillväxt i intäkter per år (%) Avkastning på sysselsatt kapital (%) * 25 Avkastning på eget kapital (%) * 22 Synlig soliditet (%) Andel riskbärande kapital (%) Räntetäckningsgrad (ggr) 4,4 4,5 6,6 8,7 8,6 Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0,42 0,47 0,55 0,43 0,57 Kassaflöde (Mkr) Investeringar (Mkr) Vinst per aktie efter full skatt (kr) 13,57 8,61 13,83 13,80* 12,72 Kassaflöde per aktie (kr) 25,59 16,29 24,60 22,78 19,40 Synligt eget kapital per aktie (kr) Börskurs på bokslutsdagen (kr) Genomsnittligt antal aktier (1 000-tal) Medelantalet anställda * Exklusive realisationsvinst vid notering av aktier i Svedbergs. 14 HkU

17 a Nyckeltalsdefinitioner e Tillväxt i intäkter per år Förändring i procent av totala intäkter jämfört med föregående år. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Synlig soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutningen. Andel riskbärande kapital Summan av eget kapital, latenta skatteskulder och minoritetsintresse i procent av balansomslutningen. B15 Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande skulder minus likvida medel dividerat med eget kapital. Kassaflöde Kassaflöde före förändring av rörelsekapital och investeringar. Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar exklusive vad förvärv av bolag tillfört. Resultat per aktie efter full skatt Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. N YCKELTALSDEFINITIONER Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet, dividerat med genomsnittligt antal aktier. Synligt eget kapital per aktie Redovisat eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut. Börskurs Senaste avslut på året. Kapitalomsättningshastighet Årets fakturering dividerad med genomsnittligt eget kapital respektive genomsnittligt sysselsatt kapital. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av årets fakturering. Vinstmarginal Resultat efter finansnetto i procent av årets fakturering. Vinstmarginal för beräkning av avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus räntekostnader i procent av årets fakturering. Direktavkastning Utdelning i procent av aktiens börskurs. Utdelningsandel Utdelning dividerad med resultat per aktie efter full skatt. P/E-tal Börskurs vid årets slut dividerad med resultat per aktie efter full skatt.

18 F Ö RVALTNINGSBERÄ TTELSE Styrelsen och verkställande direktören i Hexagon AB (publ) med organisationsnummer får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret Förvaltningsberättelse Verksamhet Hexagons verksamhet är uppdelad i följande verksamhetsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Wireless samt Övrig verksamhet. Förvärv I enlighet med koncernens strategi att växa på prioriterade områden, har under året fattats beslut om förvärv av tre verksamheter. Förvärven har skett i följande kronologiska ordning: I februari förvärvade Nybro Stålprodukter inom Johnson Industries ett mindre bolag, Sweden Eurosteel AB, som ett led i att utveckla e-handel inom stålsidan. I mars förvärvade Hydraul Syd inom Dacke Hydraulik ett mindre bolag, GL Hydraulik AB, inriktat på service och underhåll av hydraulikkomponenter. I juni förvärvade Dacke Hydraulik Berendsen PMC:s hydralikverksamhet i Norden. Denna bolagsgrupp omsätter Gummipackning för värmeväxlare. 16

19 F Ö RVALTNINGSBERÄ TTELSE Orderingång J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 3 mån trend cirka 1,1 miljarder kronor på helårsbasis. Förvärvet har påverkat Hexagons vinst per aktie positivt redan under Förvärvspriset var 178 Mkr, vilket var under bolagens egna kapital. Behov av vissa omstruktureringsåtgärder identifierades vid förvärvet, där uppskattade kostnader reserverades i en omstruktureringsreserv. Förvärvsgoodwill blev cirka 25 Mkr. Dacke Hydraulik blev genom förvärvet marknadsledande inom hydraulik i Norden. Avyttringar I mars avyttrades verksamheten i AKA VVS AB. Omsättningen för denna enhet var 33 Mkr under Med effekt från 1 juli 2000 har Hexagon avyttrat hela verksamheten i Norfoods inom det tidigare affärsområdet Industriell Livsmedelsteknik med ett realisationsresultat på 30,7 Mkr. Norfoods hade en omsättning på 837 Mkr och ett resultat före skatt på 4,0 Mkr under Koncernens orderingång Hexagon följer orderingångsutvecklingen i jämförbar struktur och i säsongsrensad helårstakt baserad på utfall av de senaste tre månaderna. Den förbättring i orderingången som blev tydlig under sista kvartalet 1999 har fortsatt under 2000, vilket framgår av ovanstående diagram. Orderingången i redovisad struktur ökade med 9 procent och uppgick till Mkr (4 766). I jämförbar koncernstruktur ökade orderingången med 8 procent. Koncernens fakturering Koncernens fakturering uppgick till Mkr (4 667) en ökning med 9 procent. Siffrorna är inte helt jämförbara beroende på förändringar i koncernstrukturen. I jämförbar struktur ökade faktureringen med 7 procent. Av koncernens fakturering står de svenska bolagen för 63 procent (70), bolag i de nordiska länderna för 31 procent (25) och övriga länder för 6 procent (5). Den direkta exporten från svenska bolag samt faktureringen i utländska bolag utgör 49 procent (42) av koncernens totala fakturering. Koncernens resultat Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 469,8 Mkr (399,3), vilket innebär en ökning med 18 procent jämfört med Ökningen är främst hänförlig till förbättringar inom befintliga operativa enheter, goda resultat i förvärvade enheter samt SPP: s överskott om 73,6 Mkr, som redovisas som jämförelsestörande post. EBITDA innehåller även flyttkostnader för Motecos produktion om 60,0 Mkr. Bruttomarginalen, beräknad som rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till omsättningen uppgick till 9,2 procent (8,6). Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 307,6 Mkr (252,0), en ökning med 22 procent. Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar uppgick till 6,0 procent (5,4). Goodwillavskrivningarna uppgick till 40,7 Mkr (42,8). Koncernens resultat före skatt (EBT) ökade till 223,2 Mkr (179,0). Vinstmarginalen definierad som resultat före skatt i förhållande till omsättningen uppgick till 4,4 procent (3,8). Koncernens skatt påverkas väsentligt av att koncernen utnyttjat underskottsavdrag i de svenska bolagen. Skattekostnaden blev 19,0 Mkr (50,1), vilket Nettoomsättning och resultat efter finansnetto MKr , % , Fakturering Resultat Avkastning Sysselsatt kapital 16 1, Eget kapital MKr Kapitalomsättningshastighet Avkastningskurvor Kapitalrationalisering Kapitalomsättningshastighet ggr % % 20% 40% 14 MKr Lönsamhetsförbättring Vinstmarginal (%) Kostnadsrationalisering Kassaflöde och investeringar Kassaflöde Investeringar

20 F Ö RVALTNINGSBERÄ TTELSE utgör 8,5 procent (28,0) av resultatet före skatt. Totalt utnyttjades cirka 312 Mkr av koncernens förlustavdrag. Återstående förlustavdrag uppgår till cirka 671 Mkr. Koncernens lönsamhet Avkastningen på genomsnittligt eget kapital var 14 procent (9). Det sysselsatta kapitalet i koncernen, definierat som balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder, uppgick till Mkr (2 167). Avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital uppgick till 13 procent (10). Vinstmarginalen för beräkning av avkastningen på sysselsatt kapital var 5,7 procent (4,9). Kapitalomsättningshastigheten var 2,2 gånger (2,1). Under de senaste fem åren har vinstmarginalen och kapitalomsättningshastigheten för sysselsatt kapital utvecklats på följande sätt: ,2 % 2, ,4 % 2, ,4 % 2, ,9 % 2, ,7 % 2,2 Lönsamhetsberäkningarna är gjorda på genomsnittligt kapital. Koncernens finansiella ställning Koncernens balansomslutning uppgick till Mkr (3 020). Ökningen beror till största delen på förändrad koncernstruktur. Soliditeten uppgick per den 31 december 2000 till 45 procent (47). Målsättningen för koncernen är att soliditeten inte skall understiga 25 procent. Det synliga egna kapitalet var Mkr (1 399). Koncernens goodwill uppgick den 31 december 2000 till 257 Mkr (321), vilket motsvarar 7 procent (11) av balansomslutningen och 17 procent (23) av det egna kapitalet. Goodwillen hänför sig till följande verksamheter: Tecla (f d AKA) Dacke Hydraulik Gustaf Fagerberg Gislaved Gummi Johnson Industries SwePart Övrigt Totalt 86 Mkr 46 Mkr 19 Mkr 16 Mkr 43 Mkr 46 Mkr 1 Mkr 257 Mkr Precisionsgjutet kugghjul för tungt fordon. 18

21 F Ö RVALTNINGSBERÄ TTELSE Likvida medel inklusive outnyttjad checkkredit uppgick till 424 Mkr (322). Nettoskuld i koncernen var 639 Mkr (652) och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,42 gånger (0,47). Räntetäckningsgraden var 4,4 gånger (4,5). Koncernens investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 162 Mkr (213) och försäljning av anläggningstillgångar har skett med 12 Mkr (43). Därutöver har förvärv av aktier i intressebolag gjorts med 0 Mkr (7) samt förvärv av övriga aktier med 5 Mkr (0). De största investeringarna i anläggningstillgångar avser produktionshöjande utrustning till de verkstadsrelaterade bolagen. Totala avskrivningar under år 2000 var 203 Mkr (190). Koncernens kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet var 378,6 Mkr (241,0) vilket motsvarar 25,59 kr per aktie (16,29). Ökningen förklaras främst av det högre rörelseresultatet. Kassaflödeseffekten från rörelsekapitalförändringar försämrades till -106,9 Mkr (96,8). Den ökade koncernfaktureringen har medfört ökat rörelsekapitalbehov. Det operativa kassaflödet blev 122,4 Mkr (168,2). Nya lån har upptagits med 36,7 Mkr. Föregående år amorterades 117,5 Mkr. Utdelningen till aktieägarna avseende verksamhetsåret 1999 uppgick till 74,0 Mkr (74,0), vilket motsvarade 5,00 kr per aktie (5,00). Årets kassaflöde blev därför 87,1 Mkr (-102,9). Affärsområden Faktureringen inom affärsområdet Hexagon Automation uppgick till Mkr (533). Orderingången ökade till Mkr (539). I jämförbar struktur ökade faktureringen med 5 procent samt orderingången med 6 procent. Rörelseresultatet exklusive SPP-medel ökade med 95 procent och uppgick till 55,0 Mkr (28,2). Berendsen NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT INKLUSIVE UTFÖRDELADE GOODWILLAVSKRIVNINGAR PER AFFÄRSOMRÅDE (affärsområden anges med rörelseresultat exklusive SPP-medel och andra jämförelsestörande poster) PMC Norden förvärvades den 13 juni 2000 och ingår i räkenskaperna från detta datum. Integrationsprocessen av de förvärvade Berendsenbolagen löper enligt plan. Faktureringen inom affärsområdet Hexagon Engineering ökade med 17 procent till Mkr (1 878). Orderingången steg med 15 procent till Mkr (1 932). Rörelseresultatet exklusive SPPmedel ökade med 16 procent till 132,7 Mkr (114,8). Efter periodens utgång har Johnson Metal Bearing Components avyttrats. Avyttringen beräknas få positiv effekt på rörelseresultatet innevarande år. Gislaved Gummi och SwePart ökade rörelseresultatet kraftigt medan Johnson Industries halverade vinsten. Faktureringen inom affärsområdet Hexagon Wireless minskade till 206 Mkr (216) och rörelseresultatet exklusive SPP-medel och omstruktureringskostnader försämrades till -11,1 Mkr (1,3). Dotterbolaget gigaant AB har under året startats med inriktning på antenn- Nettoomsättning Resultat Hexagon Automation ,0 28,2 Hexagon Engineering ,7 114,8 Hexagon Wireless ,1 1,3 Övriga bolag ,2 68,3 Realisationsresultat 18,6 14,9 Jämförelsestörande poster 13,6 - Finansnetto -43,7-30,2 Koncernjusteringar och moderbolag ,1-18, ,2 179,0 Mkr lösningar för Bluetooth. Faktureringen i denna enhet var under året 0,8 Mkr (0) och rörelseresultatet, som följer uppgjord plan, var -13,6 Mkr (0). I Moteco AB, som tillverkar antenner till mobiltelefoner, minskade orderingången med 6 procent jämfört med föregående år. Faktureringen var 5 procent sämre beroende på förskjutning och nedläggning av betydande kundprojekt. Under fjärde kvartalet var Motecos fakturering 4 procent bättre än under samma period föregående år. Rörelseresultatet, före SPP-medel och omstruktureringskostnader för fjärde kvartalet var 5,3 Mkr. Helårsresultatet blev 2,5 Mkr (1,3). I samband med årsskiftet har Hexagon Wireless beslutat flytta all Motecos produktion från Sverige till fabrikerna i Asien. Omstruktureringskostnaden för flytten om 60 Mkr, belastar fjärde kvartalet. Besparingarna uppgår till cirka 45 Mkr per år och når full effekt under andra halvåret Koncernens balansstruktur Eget kapital Räntebärande skulder Balansomslutning

22 F Ö RVALTNINGSBERÄ TTELSE Under Övriga bolag redovisas det under 2000 avyttrade Norfoods samt de under början av 2001 avyttrade bolagen Tecla (f d AKA) och Fagerberg. Teclas och Fagerbergs utveckling har varit positiv under Orderingången ökade kraftigt under slutet av året och rörelseresultaten i bolagen förbättrades jämfört med förgående år. Intressebolaget VBG AB bidrar till Hexagons resultat enligt kapitalandelsmetoden med 23,7 Mkr (25,6). Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansnetto var 214,8 Mkr (141,3). Soliditeten i moderbolaget uppgick till 50 procent (56). Det synliga egna kapitalet inklusive kapitalandelen av obeskattade reserver var Mkr (1 226). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 211 Mkr (172), moderbolaget har under året förvärvat aktier för 5 Mkr (0). Personal Medelantalet anställda har ökat till medarbetare (3 656), främst beroende på Dackes förvärv av Berendsenbolagen. Styrelsens arbete Styrelsen beslutar om koncernens övergripande strategi, större förvärv och avyttringar. I övrigt ansvarar styrelsen för koncernens organisation och förvaltning enligt Aktiebolagslagen. Under 2000 har en reviderad arbetsordning och instruktion antagits av styrelsen. Den reglerar bland annat antalet styrelsesammanträden under ett verksamhetsår, kallelser, ärenden som skall underställas styrelsen, förslagsordning, instruktion till verkställande direktör, ekonomisk rapportering samt ordförandens uppgifter. Styrelsen består av sex ledamöter och sammanträder minst fem gånger per år. Under år 2000 har tolv protokollförda styrelsemöten hållits inklusive konstituerande möte. Bolagets revisorer deltar vid styrelsens årliga bokslutsmöte. Miljöpåverkan Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i sex svenska dotterbolag. Den aktuella miljöpåverkan sker genom buller, samt utsläpp till luft och vatten. Hexagon beslutade 1996 att alla bolag skulle vara miljöcertifierade eller registrerade enligt EMAS vid utgången av år Alla bolag utom ett har klarat detta. Det återstående bolaget kommer att certifieras under De uppföljningsrevisioner av miljöarbetet som genomförts under året har bekräftat att bolagen väl lever upp till sina dokumenterade åtaganden. Händelser efter verksamhetsåret I mitten av februari avtalades om försäljning av huvuddelen av Tecla (f d AKA)/ Fagerberg till Indutrade AB. Fyra bolag; IP Produkter, A-Filter, Roto Sieve Filter AB samt Carl Lidén AB avyttras ej och samordnas i fortsättningen organisatoriskt med Hexagon Automation. Priset 270 Mkr ger en realisationsvinst om cirka 20 Mkr. Avyttringen var ett led i att skapa fokusering kring en verkstadsinriktad kärnverksamhet i Hexagon. Vid samma tidpunkt avtalades med ledningen för Johnson Metal Bearing Components A/S i Norge att avyttra denna verksamhet. Bolaget, som omsatte cirka 149 MNOK, gjorde kraftig förlust under år Nedskrivning av bolagets värde gjordes i bokslutet 31 december 2000 med 14,4 Mkr. Avyttringen beräknas få en positiv effekt på rörelseresultatet i Johnson Industries. I november 2000 lade Hexagon ett bud på Brown & Sharpes mätteknikverksamhet med en beräknad omsättning på 3 miljarder. Priset beräknas bli 170 MUSD. Tidpunkten för övertagandet är beroende av ett godkännande från SEC (Securities and Exchange Commission). Affären beräknas avslutas i slutet av mars. Under de första månaderna 2001 har arbetet fortsatt med att på olika sätt förbereda förvärvet. Styrelsen i Moteco beslutade i början av januari att bolagets produktionsenhet i Ruda skulle läggas ned och produktionen av mobiltelefonantenner flyttas till bolagets fabriker i Asien. Kostnaderna för detta togs i bokslutet per den 31 december Förväntad framtida utveckling Omstruktureringen av koncernen kommer att fortsätta, där målet är att minska antalet strategiska verksamheter och därigenom frigöra kapital för att skapa en lönsam, internationell, tillväxtorienterad industrikoncern. Förvärvet av Brown & Sharpe passar väl in i denna bild. En konjunkturavmattning under innevarande år verkar trolig. Förhoppningen är dock att tillväxten tar fart igen mot slutet av Förslag till vinstdisposition Koncernens fria egna kapital enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår till Tkr. Någon överföring till bundet eget kapital krävs ej i koncernen. Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget: Tkr Från föregående år balanserade vinstmedel Koncernbidrag netto efter skatt Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår, att dessa vinstmedel disponeras så Att till aktieägarna utdelas 5 kronor per aktie Att återstående vinstmedel balanseras i ny räkning Summa Svetsning av karosseridetalj avsedd som reservdel. 20

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000 Resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 29 % till 203,3 MSEK (157,5) Resultatet efter finansnetto ökade med 25 % till 223,2

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutskommuniké 1997

Bokslutskommuniké 1997 Bokslutskommuniké 1997 Helåret 1997 Resultatet ökade till 388 Mkr (255) I resultatet ingår realisationsvinst om 84 Mkr, vilken uppkom i samband med noteringen av Svedbergs Vinst per aktie efter full skatt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1/1 30/9 1998

Delårsrapport 1/1 30/9 1998 Delårsrapport 1/1 30/9 1998 De första nio månaderna 1998 Resultatet efter finansnetto ökade med 9 procent till 238 Mkr (219). Realisationsvinsten i samband med noteringen av Svedbergs har exkluderats från

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Bokslutskommuniké 1998 Helåret 1998 Resultatet efter finansnetto ökade med 3 procent till 313 Mkr (304, exklusive realisationsvinst som uppkom 1997 i samband med noteringen av Svedbergs) Faktureringen

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 RealXState AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 Perioden i sammandrag 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor föregående räkenskapsår 2014-01-01 2014-12-31).

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer