ANBUDSFORMULÄR. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux 2009 O Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSFORMULÄR. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux 2009 O9-2 4. Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar"

Transkript

1 Bilaga.1 4h ANBUDSFORMULÄR Datum: Dnr: (24) ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux Vi erbjuder oss att på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, anordna utbildning i enlighet med förfrågningsunderlag med dnr: Genom detta anbuds svar accepteras i förfrågningsunderlaget föreskrivna villkor. Undertecknat anbud är också ett intyg på att lämnade uppgifter är sanningsenhiga UPPGIFTER OM UTBILDNINGSANORDNARENIANBUDSGIVAREN Namn på anbudsgivande fil retaworzanisation: MedLearn AB Organisationsnummer: Adress: Hk: Drottninggatan 83 Postadress: Firmatecknare: Stockholm Caroline Waldenström, Anita Nordiund var för sig Nedan lämnas kontaktuppgifter till vilken all kommunikation ska ske under anbudstiden fram till och med dag för tilldelningsbeslut: Kontaktperson: Caroline Waldenström Telefonnummer: Mobiltelefonnummer: E-postadress: caroline. Anbudet består av Anbudsformuläret, bilaga 1, och två referenser inskrivna i bilaga 2. Behövs ytterligare bllaga ska denna märkas bilaga 3 och r endasi utgata en A4-i * Anbudnr..._1 Tillsammans utgor dessa dokument vart basta anbud. Göteborgsregionens kommunatförburid, GR Box fl Besök: Grdavägen 2 Tel: C,. AJphhr,It www,,r tt, rtrt,,r,rirk,,m p ÖPPNAT 2009 O9-2 4

2 UPPGIFTER O.J UTBILDNLVG54NORD? 4RENA M3USGJ4REN 1 Kvalitetskriterium.4. Pedagogik och metodik 6 Kvalitetskriterium B. Samverkan med arbetslivet 14 Kvaiitetskriterium C. Refrrenser is Kvalitetskriterium D. Kompetens och erfarenhet 19 UNDERTECKNANDE OFTERERADE PRISER FÖR GYMNASIAL YRKESUTBILDNING KVALITETSKRITERIERA-D 6 2.SKÄLLKRAV 5 1. OFFERERADE UTI3ILDNINOAR OCH ORTER 3 AV LS.V1M2.4R 2 ANVISNINGAR INNEHALLSFÖRTECKNING Utbildningsanordnaren ombeds lämna sitt anbudssvar enligt följande struktur: ANBUDSFORMULÄR 1 1. Offererade utbildningar och orter 2. Skallkrav 3. Kvalitetskriterier A D 4. Offererade priser fir gymnasial yrkesutbildning Sist i anbudsformuläret undertecknas anbudet av behörig firmatecknare. Anbudsformuläret Undertecknande och anbudskopia Rifr.n., 1 NRl /fl5pflrmi II AP nr,h.nd1in,, (,mni.i vrkp.,,théjdni,,r, in,,m Knmvuv,ln, flq (24 utgör, tillsammans med referensbilagan, ett anbud. Lämna ett pappersexemplar av originalanbudet och en anbudskopia på CD eller usb-minne. Anbudsgivaren sätter kryss i ja- respektive nej-rutan beroende på om utbildningsanordnaren uppfyller dessa krav eller inte. Om svaret är nej medför det att anbudet diskvalificeras. Utifrån de nationella gymnasieprogram som as aktuella för denna upphandling lämnar utbildningsanordnaren här uppgifter om vilka karaktärsämneskurser som kan erbjudas, samt de offererade utbildningarna kan genomföras från avtalets start. förslag på yrkesinriktade kurspaket. Dessutom lämnas uppgifter om de orter, inom GR, där Här lämnas änbudsgivarens bästa anbudspriser. Ett genomsnittligt pris per verksamhetspoäng lämnas för gymnasiala ämneskurser, som ingår i respektive gymnasieprogram, samt pris per verksamhetspoäng för Orienteringskurser allmänt och Orienteringskurser i rkessvenska. Utvärdering avseende pris omfattar 50 % vid anbudsgivaren redogörelse för sitt bästa anbud inom fyra kvalitetsområden. Utvärdering avseende kvalitetskriterier omfattar 50 % vid anbudsutvärderingen. Här lämnar anbudsutvärderingen,

3 1. OFFERERADE UTBILDNINGAR OCH ORTER Rutorna expanderar vid iftilandet. Vi erbjuder fliljande gymnasiala karaktärsåmneskurser, samt föreslår yrkesinriktade kurspaket enligt beskrivning nedan: Observera att i ett ytkesinriktat kurspaket kan även andra nationella och lokala gymnasiala kurser utöver karaktärsämneskurser ingl Placera ert kurspaket i den programruta där ni anser att det bäst passar in utifrän kursinnehäll Utbiidningarna kan erbjudas på följande orter inom Göteborgsregionen: Barn och Fritid, karaktärsämneskurser: Barn och Fritid, yrkesinriktade kurspaket: Bygg, karaktärsämneskurser: Bygg, yrkesinriktade kurspaket: El, kaaktärsämneskurser: El, yrkesinriktade kurspaket: Energi, karaktärsämneskurser: Energi, yrkesinriktade kurspaket: Fordon, karaktärsämneskurser: Fordon, yrkesinriktade kurspaket: Handel och Administration, karaktärsämneskurser: Handel och Administration, yrkesinriktade kurspaket: Hantverk, karaktärsämneskurser: Hantverk, yrkesinriktade kurspaket: 1 ANPIIflPÖRMIII R,;r,nh,,rIffrn (vmii vrkewtmdninn innm Krmw,v 4n, 1) (25i L c A/

4 Hotell och Restaurang, karaktärsämneskurser: Livsmedel, karaktärsiimneskurser: Livsmedel, yrkesinriktade kurspaket: Industri, karaktärsämneskurser: Datorkunskap DAAI Partille Demensvård lokal kurs 100 Lerum Ergonomi 1DH Alingsås Media, karaktärsänmeskurser: Hotell och Restaurang, yrkesmriktade kurspaket: Naturbruk, karaktärsämneskurser: Media, yrkesinriktade kurspaket: Industri, yrkesinriktade kurspaket: Geriatrik 0MV Handledning OMV Hemsjukvård OMV Hälsopedagogik LPL Naturbruk, yrkesinriktade kurspaket: Arbetsmiljö och säkerhet ARL Kungsbacka Kommunikation LPL Lindrade vård OMV Omvårdnad, karaktärsämneskurser: Barn och ungdomssjukvård OMV () Harryda Alternativ medicin OMV j Mölndal Medicinsk 2rundkurs OMV Människan socialt och kulturellt SOMS () Etik och livsfrågor SOMS12O1 100 Kungälv Fothälsovård OMV Farmakologi lokal kurs 50 Stenungsund Fritid för funktionshindrade BKFI Folkh1sokunskap OMV teori i vården 0MV Informations och kommunikations Nringslära NÄR12O2 50 Omvårdnad OMVI2I() 150 Organisation och led a_ FE A1AII 1flPÖPMl Ii ÅR i,nnhnr1iin, mnisi vrk,thijdnin,, intim Ktimv,r.,*,r flq q 4 (2%

5 Projektarbete PA12O1 100 Psykiatri OMV PsykologiA PSI2O1 50 PsykologiB P Rehabilitering och habilitering SOMS Sjukvård 0MV Social omsorg SOMSI2O4 150 Socialpsykiatri SOMS Socialt behandlingsarbete SOMS Tandvård 0MV Utvecklingsstörn, funktionshind OMV Vård och omsorgsarbete 0MV Vårdpedagogik 0MV Orienteringskurs allmän ORK Orienteringskurs yrkessvenska ORK Omvårdnad, yrkesinriktade kurspaket: Inriktning allmän Inriktning äldreomsorg Inriktning sjukvård Inriktning psykiatri Inriktning personlig assistenilfunktionshinder Inriktning hälsa och rehab Inriktning barn- och ungdomssjukvård Inriktning missbruk och kriminalvård Inriktning kultur, estetik och friskvård Inriktning IT i vården Inriktning entreprenörskap Inriktning OP med integrerad svenska som 2a språk grund Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum Alingsås Kungälv Stenungsund Vi rekomenderar att Orienteringskurs allmän tillförs paketen för studerande som inte är studievana utan behöver mjukstart och återkommande studieteknik, Vi rekomenderar att Orienteringskurs yrkessvenska tillförs paketen för studerande som redan har betyg i svenska 2 grund, men som behöver repetition och yrkessprålc Teknik, karaktärsämneskurser: Teknik, yrkesinriktade kurspaket: Rib 1 JP,uFVF()RMIll ÅP nh,in,liinr, vmns,li vrk hddtin, in,,m Knmwiv dn, flq F (25

6 såväl som fysiska träffar. kommunikationen med deltagarna. Anbudsgivaren skall använda sig av digital lärplattform i El Ja Nej 2. SKALLKRAV Varje utbildning skall ha arbetsplatsförlagda inslag mot Validenng skall erbjudas i kursmoment och/eller kurser. Anbudsgivare skall lämna två referenser för utförda upp- EJ Mbudsgivaren skall arbeta efter internt dokumenterad [1 en rektorstjänst inom det offentliga skolväsendet. som ansvarar för den operativa ledningen av utbildningsbeställningen skall motsvara kompetensen som krävs för Varje kurs skall erbjuda distansinslag och flenibla lösningar El svarande minst 20 % av utbildningstiden. drag inom motsvarande område som denna upphandling omfattar. erfarenhet från vuxenutbildning. Anbudsgivaren skall ha pedagogisk ledare på plats med kvalitetssäkringsmodell. Den pedagogiska kompetensen hos den eller de personer 1 NRl Ifl.F() PM! II ÅR h1hn( vrkq,whilrf,,,n, inr,n K,mvuv rfr,, flq i 5 (24!

7 Pedagogik i praktiken: vår 3. KVALITETSKRITERIER A - D Utgör 50 % av anbudsutvärderingen. Kvalitetskriterium A. Pedagogik och metodik Utgör 25 % av anbudsutvärderingen. Anbudsgivaren ska tydligt och kortfattat beskriva: Al. Verksamhetens pedagogiska grundsyn kopplat till yrkesutbildning. (Max tecken) MedLearn utbildar för varden. omsorgen och tandvärden. Vi har grundutbildningar och kompetensutveckling som bygger på aktuell kunskap. Utbildningama individ- och verksamhetsanpassas efter omsorgsfull och effektiv kartläggning. Våra studerande ska bli professionella medarbetare och inspireras till ett rikt arbetsliv. Pedagogisk grundsyn syn på bildning: Vår pedagogiska modell syftar till att täcka in samtliga delar som ingår i yrkeskompetensen för undersköterskan inom respektive inriktning: - Den studerande i centrum Studerandensbehovochfä!inarståralltidicentnJm. Vi som studerande fått av tidjgare erfarenhet både genom yrke, studier och andra aktiviteter i livet. Vi anpassar undervisning till studerandes sätt att lära. Vi vill att studerande efter genomgången utbildning ska komma väl förberedd för sitt yrke och kunna omsätta de mål han/hon natt under utbildningen i praktiskt handlande. - Förberedelse för det livslånga lärandet Vi vill att den studerande ska se sin utbildning som start på ett livslångt lärande. Under studietiden uppmuntras studerande att ta del av nya rön, leta information, tänka självständigt och kritiskt samt lära sig att formulera sig i tal och skrift. - Helhetssyn Vi vill att de studerande ffi en helhetssyn på sitt framtida yrke redan under utbildningen. Vi arbetar med casemetodik där vi arkunslcapfrånfleradelområden i praktiska 7eman bidrar till en helhetssyn på arbetet inom vården. frågeställnines Arbetsplatsförlagd utbildning är också centralt. En ledstjarna i det upplägget är fakta, förståelse. färdighet och förtrogenhet. och olika pedagogiska metoder för att nå dit. -Kvalitet och utveckling Vi garanterar att de studerande ges den kunskap de är berättigade till. Vi vill att framtida arbetsgivare ska kunna känna trygghet i att arbetstagaren har nått de mål som finns angivna och att studerande känner trygghet i sin yrkesroll Vi eftersträvar aktuellt, evidensbaserat och ständigt uppdaterat innehåll i utbildningar och kurser. Vi mäter den och vi mäter vår verksamhet genom utvärderingar. Vi är flexibla, lyssnar till synpunkter och utvecklar nya met ö ttnaö agogis kvalitet. Ribn 1- U1Ifl.FflPM11I P,,nnhndIin,, (vmn&,k,,thik1nin,, innm Krmvu,1n, fln E (24

8 validering *- individuellt anpassat stöd och hjälp med studieteknik. Extra mycket stöd brukar behövas träning precis så ofta och mycket som man känner behov av.! Hit hör Många pratar om flexibla studier. Vi har i många uppdrag visat att vi verkligen levererar detta Studierna genomförs helt utifrån de studerandes IFS med avseende på innehåll. pedagogilc distanslärare via e-post eller telefon. studietakt, utbildningstid, kursval min. Vi har många deltagare med svenska som främmande språk. Med rätt stud iestöd blir de en grupparbeten, diskussioner mm. Studieovana är en resurs för Studieverkstaden där man kan få efterfrågad tillgång i vården. Vi erbjuder en inriktning av OP där svenska som andra språk grund, integreras med vrkesutbildningen. För de som redan har SAS-grund, erbjuds språkstöd i Många vuxenstuderande är studieovana och behöver lärarledda lektioner med kursgenomgångar, språkstöd. Språk- och yrkeslärare arbetar i små pedagogiska team runt deltagarna för att utforma form av Orienteringskurs. Vi rekommenderar närstudier för studerande som har behov av inledningsvis för att få en bra start på studierna Materialet på studieplattformen är värdeflullt för studieovana. Inspelade Lektioner, interaktiva övningar mm kan användas för repetition och den optimala utbildningen åt var och en. Gemensamma lärarmöten, planeringsdagar och elevkonferenser skapar sams n och helhetsgrepp. Många studerande är istället studievana Ett alternativ/komplement för dem är vårt distansupplägg med studiehandledningar, digitala lektioner med filmade kursgenomgångar, Vi erbjuder en särskild studieinriktning för deltagare med intressi&entrprnrskap. interakti a ovmngar och diskussioner pa studieplattformen Dennajfliwgsfbrnuappttas Nära samarbete med arbetslivet gör att vi kan erbjuda alternativa upplägg med mycket Även för studievana är Studieverkstaden en utmärkt resurs om man tycker att någon kurs är också av de somparallellt med studierna arbetar eller deltar i andra studier hos annan utbildare. Entreprenörskap genomsvrar helaiiikinihgifi h vi kommer att samarbeta med kontinuerlig antagning kommer vi att ha studerande som börjar i grupp eller enskilt. Huvudlärare ansvarar för information och presentation vid kursstart. kartläggning och eventuell arbetsplatsförlagd utbildning. extra svår och behöver hjälp. Förutom Studieverkstaden finns alltid tillgång till hjälp och stöd av 1 information inför och under utbildning försöker vi bryta traditionnella könsmönster. A2. Hur deltagarna introduceras i studierna hur kursplan och kursmål presenteras etc. -studieteknik -kartläggning -validering -upprättande av IFS -hitta basgrupp Introduktion i studierna: Om man trivs i skolan går studierna bättre, det är därför viktigt med en bra start. Genom För att klara successiva kursstarter och stora elevvoivmer följer vi kvalitetssäkrade rutiner för mottagande av nya studerande. -information om utbildningens innehåll och upplägg (Max tecken) 1 4jVPI!fl.qFflPMlII P,,,vh.r,dIinc, nii vrkp,,thddnin,, inr,m Wnnv,,y dnr flq-f (24 i

9 -slussa in i utbildningen -uppföljning efter 2-3 veckor läser för tillfället och det studiestöd man behöver. likartade stuclieplaner. Kontinuerligt intag, individuella studieplaner och flexibelt upplagda studier gör dock att man även kommer att ingå i andra grupper beroende på vilken kurs man Alla kursstarter innehåller en allmän introduktion till kursen så att studerande från börjar kan sätta kursen i ett sammanhang med andra kurser och förstå kursens speciella karaktar. ihop med arbetet som undersköterska och vad som är centralt i kursen. Läraren går också noga Manga vill g atill gnåpp För dessa skapas basgrupper som utgörs av studerande med om kursen bygger på kunskap från tidigare kurser eller utgör ett nytt område, hur den hänger Vi tar hjälp av arbetslivet för att konkretisera Skolverkets kunskapsmål. Ett naturligt forum för igenom bedönmingskriterier och hur kunskapen kommer att redovisas, Varje deltagare har en mentor med ansvar för helheten. Mentor är ocksa lärare. 1 stora omsorgscollege. lärare ofta samma person. detta skapas i GR-regionen där diskussion om baskompetens är ett viktigt inslag i Vård och alltid en mentor som ansvarar för helheten. 1 små kommuner med flirre studerande är mentor och kommuner med många studerande kan man under utbildningen ha flera lärare, men man har Vid kursintroduktionen planeras också vilket pedagogiskt stöd som studerande behöver för att nå kursmålen, Olika kurser upplevs som olika svåra, så behovet av pedagogiskt stöd kan variera mellan kurserna. Inför varje kursstart görs en noggrann genomgång av kursplaa kursmål och betygskriterier. 1: Presentation och uppföljning av kursplan och kursmål: Studerande ges också tillfälle att själva fundera över sina förväntningar och mål med kursen. förklaras genom exempel och läraren går igenom vad kursen handlar om, varför den är viktig, Under genomgången specificeras de olika momenten och kunskapsområdena. Kunskapsmalen Introduktionen sker ofta med lärare. För kursplaner som ska uppnås genom arbetsplatsförlagd studerande arbetar med under sin APU. utbildning (APU) konkretiseras kursmlen genom checklistor och arbetsuppgifter som RiIn4 1 4NRIffl.P(PMIll ÅR nh,nr1iirn, m,rn,ij vk, i1nin, innm Kgmv,,y,fr,r fl R (2d För distanselever och för studerande som har en studieplan som gör att man startar en kurs på egen hand (utan grupp), finns introduktionen i studiehandledningarna. Vi har inlett ett arbete med att ta fram inspelade kursintroduktioner med lärare. Dessa kommer att finnas på nätet, ett arbetsuppgifter för att säkerställa att studerande har klart för sig vad som förväntas av dem. bra alternativ f ltagarii iinte fåljerjruppens studieplan IStudieverkstaden kan studerande alltid få extra introduktion hjaip och forklanngar av larare bedömningskriterier. 1 betvgssamtalen efter halva kursen görs återigen aterkopplingar till kurspian. kursmäl och Under kursen återkopplas det regelbundet till kursplan och kursmål, inför nya avsnitt och i A3. Hur deltagarnas framsteg kommer att följas upp och hur betvgsprocessen genomförs. (Max tecken)

10 - redovisningar - diskussioner - praktiska - handledarens - Arbetslag - Mångsidiga - Kunskapsbedömning - Kunskapsbedömning - Samverkan - Utveckling - Studerande på studerandeplattformens olika debattforum mera - inlägg under lektioner arbeten och lösningsförslag runt uppgifter, teman och cases övningar bedömning under APU - aktiviteter - inlämnade - med - Möjlighet - Strikta - Regelbundna APU. Följa upp deltagarnas framsteg: Studerande ges mårga varierande sätt att redovisa sina framsteg Kurspianer: Skolverkets mål lämnar utrymme för tolkning av innehållet. Utbildningen ska motsvara Evidensbaserad kunskap Behandlingar och metoder som bevisats genom forskning ska uppmärksammas och implementeras i verksamheten. Det gäller även utbildningens innehåll där vi metodiskt arbetar internet för att hitta det senaste inom området. Därigenom vill vi väcka elevernas nyfikenhet och förståelse för den omvärld som de kommer att arbeta i. arbetsmarknadens krav. Därför arbetar vi nära arbetslivet om efterfrågade kurser och inriktning av innehåll. Vi arbetar tillsammans med kommuner och vårdgivare med certifieringskraven för hålla sig uppdaterade, att hitta nyheter och kritiskt granska källans trovärdighet. På för att det som lärs ut är uppdaterat och korrekt. Det är också viktigt att studerande tränas i att wwwmedlearn.se anslås branschnyheter. Vid sidan om läroböckerna, kommer man arbeta med Betvgsprocessen på MedLearn kvalitetssäkras genom: ge studerande möjlighet till kunskapsredovisning på sätt som passar dem bäst. Resultaten förs in på IFS. Varje studerande når sin IFS via internet eller mobiltelefon och kan alltså när som helst se de senaste resultaten och därmed Rilja utvecklingen fram till det att kursbetvget sätts, vilket också registreras i IFS. Ett särskilt larmsystem gör att det lyser rött i IFS om en uppgift är försenad. Det är en bra signal för studerande men också för mentor att följa upp. Kursläraren har betygsamtal med studerande i mitten av varje kurs. Vi följer snabbt upp studerande som inte presterar utifrån IFS. säkerställa likvärdig bedömning och betvgssättning hjälpa dem att nå målet och redovisa sina kunskaper Vi stämmer av att våra studerande är anställningsbara genom nära kontakt i branschråd och andra samarbetsformer. Genom träning i att söka jobb och liv skunskap för yrkeslivet som Kontroll av att utbildningen leder till uppsatta mål om arbete: bedömningsverktyg för att täcka in studerandes hela kunskapsområde och för att där flera lärare möter studerande och kontinuerligt fnjer kunskapsutvecklingen även till muntlig redovisning. genom skriftliga prov på individnivå Betygssanital med studerande provrutiner för att hindra fusk lärarmöten om kunskapssvn, lärandeprocessen och kunskapsbedömning mellan våra arbetslag runt om i landet och med andra utbildningsanordnare för att och fördjupning i dessa frågor genom utbildningsinsatser med särskilda behov ax varierande grad och art ges särskilda stödåtgärder för att 1 PJRI 1fl.SCORMi fl ÄR,,nnhndlinc, (vmni.l vrkpq,,thil4r,in,, in1m Knmva,y d,,r ()Q (24\ hur efterfrågad kunskap ska mätas, i skolan eller på

11 studerande.efier2vslutdutbikhiin,g,..,genom djupintervjuer nytta av tidigare erfarenhet nytta av tidigare studier - dra upp rna! för lärandet pä kort och pa lång sikt. upp för att pa ett optirnalt vis A4. Konkreta exempel pa hur IFS kommer att anändas. (Max tecken) eller högre studier - arbete genom - dra - dra - val - val - studerande - studier - val - behov IFS planeras och dokumenteras också så att handlar om att passa tider, första arbetsgivarens krav med mera vill vi ytterligare, förutom själva yrkeskompetensen. förbereda studerande för arbetsmarknaden. Ändringar dokumenteras i IFS. uppföljningar efter avslutade studier. Vii yattarbgyarna är nöjda med sara Vi stämmer a att vara studerande når sina framtidsmål - lång utbildning kan förutsättningarna andras. det går alltid bra att ändra pedagogisk form. na våra studerandes mål. funktionshinder mm. IFS ger också information till oss sa att vi kan allokera pedagogiska resurser som behövs för att Exempel pa IFS: Eva har under manga ar vikarierat inom vården. Hon validerar 600 gvmnasiepoäng. Eva läser IFS visar veckovis vilka kurser studerande läser, var studerande ska göra sin praktik, vilka mm. IFS är ett arbetsverktyg för såväl studerande som lärare. Studerande frir en bra överblick för uppgifter som ska klaras av och när de ska vara klara, vilka kunskapskontroller som är avkiarade rött för både lärare och studerande om den planerade takten inte följs vilket då kräver Under introduktionen kommer studerande att llsammans med mentor upprätta IFS. Den görs på IFS. Läraren använder LFS för att INja studerandes framsteg. Ett larrnsvstem gör att det lyser sin planering och får omedelbar återkoppling på prov och andra uppgifter. vars resultat förs in IFS kommer att vara en framatsftande planermg dar mentor och studerande i samverkan sätter stödatgarder. IFS nås via intemet eller mobiltelefon, vilket gör att studerande alltid kan ta del av planeringen, och de senaste resultaten. IFS skyddas av lösenord. Genom IFS och uppföljningen av densamma tränas studerande i att utvärdera sitt eget arbete på hänsyn till tidigare erfarenheter och lärstil. ökar självkanslan. ett sätt som stärker självförtroendet och resultaten mäts utifrån egna uppsatta mål. Genom att ta Vi ser det som ytterst viktigt att omedelbart fitnga upp avvikelser. Mentor och studerande har pastötning kommer att varnas skriftligen efter lya veckor. Därefter gar en rapport till rektor. regelbundna uppföljningssamtal för att stämma av JFS Studerande som inte presterar trots läser de kurser som Eva har validerat, pabörjar i stället Eva sin inriktning. 1-ton trivs i Medicinsk grundkurs. som hon inte kunde validera. tillsammans med sin basgrupp. När de andra nytta av eventuell validenng (hela eller delar av kurser) av särskilt stöd eller hjälpmedel. tex språkstöd. dyslexistöd, anpassning för väljer sin studietakt - av kurser och inriktning, motsvarar arbetsmarknadens krav och öns kemal av kurser och inriktning, motsvarar studerandes intresseinrikming av pedagogisk form, (när, distans, flex, arbetsplatsförlagd) eller mix av former. Under en 1 4JJPd Ifl5FflPMl(f ÅR urnhn,llinn mn4,if,rk,ithiidninn,nnm Krmv,,- dnr fl-1 d 71 q if) (2d hos oss kan kombineras med studier hos annan anordnare eller med arbete

12 (24 grupp - - Kontinuerliga individ. (Max tecken) Lena arbetar haivtid som personlig assistent. Hon har oregelbundna arbetstider. Lena läser på halvfart, delvis på distans och delvis följer hon skolans aktiviteter, Pa sin IFS ser hon vilka överenskommelser Pia och mentor tidigare gjort för att få ordning på studierna. Senaste noteringen är att Pia har fått ett varningsbrev om attikommer meddela rektor att Pia bör inom den kommunala omsorgen mycket längre än förr, är de sjukare och yard som frrr utfördes aldreomsorgen men har ända valt inriktningen sjukvard. 1 och med att de gamla idag vårdas arbetsuppgifter. Resultat från uppgifter och prov förs upp pa IFS. moment som hon ska göra På studieplattformen hittar hon inspelade lektioner och för de som ska jobba med äldreomsorg. För tillfället är det bara E a som läser Sjukvärd. Hon pa sjukhus görs idag i den kommunala äldreomsorgeft Sjukvård är därför en bra inriktning även Pia har halkat efter rejält. Pa hennes IFS larmar många kursmoment rött. Där syns också vilka gör kurserna pä studieplattformen men kommer regelbundet till Studieverkstaden där hon kan ffi stängas av. förklaringar och hjälp och träffar kamrater A5. Möjligheter till kontinuerlig antagning. för dessa Förutom dagarna med de kurser som inte kunde alideras. deltar Anna i de Anna har val iderat nagra kurser. Hennes IFS visar ilka kurser som aterstar och en lidspianering studerande fr just den utbildning som han/hon behöver vid rätt tidpunkt. Ingen ska behöva känna att studierna gar för fort eller för langsamt, siudietakten bestäms av vars och ens Studerdbeov j planeringen, vår gemensamma temadagarna och de dagar som gruppen har praktiska övningar eller arbetar med Behovet av utbildning uppstår sällan vid terminsstart. Vi har ett case. 1 örigt läser Anna sjäh, med tillgang till lärarstöd eftersom detta passar hennes inlärningsstil bäst. önskad tidpunkt. Det kan göra att man blir ensam studerande i en kurs. Då blir den digitala Maria har lang vårderfarenhet och har validerat Vård och omsorgsarbete, 150 poäng vilka förts Att kombinera lärarledda lektioner och individuella studieplaner där studerande läser olika läser vårdsvenska, Tack vare valideringen, kan Maria ändå läsa OP i ungefär samma takt som gruppen. in pa hennes ff5. Maria följer klassens schema utom en dag per vecka när hon och några andra kurser och har kommit olika långt i studierna ställer stora krav pa planering. Vissa läser hela OP lärplattformen och studie erkstaden extra viktiga. Vi har under manga är målmedvetet utvecklat pedagogiska former för att lösa kombinationen börjat samtidigt. medan andra bara ska läsa enstaka kurser. Vissa läser heltid, andra deltid. Man har inte heller grupp. Att inga i en grupp är för manga viktigt. Samtidigt vill vi ocksa betona vikten av att varje Det är alltid en avvägning mellan studerandes rätt till sin IFS och mangas behov av att inga i en individuella forhallanden. Ingen ska behöva bli utan önskad kurs för att det saknas en grupp, Kontinuerliga utbildningsstarter Kontinuerlig utbildning under aret utan andra uppehåll än vad studerande själv önskar. kursstarter. Studerande får sina önskemål om kurser tillgodosedda precis vid 1 MPI lfl.fflpmi II R,innh,,dIin, mnij vrk,fhildn,nn ir,nm Kr,n,v, dnr flq Vi är idag stolta öer hur väl detta fungerar i alla utbildningsuppdrag.

13 / Huvudläraren med överblick över allas IFS väljer basgrupp åt studerande. En basgrupp består av studerande med likartade studieplaner. Basgrupperna samlas runt kurser som ingär i de flestas studieplaner. De kurser som inte passar med basgruppens läser man antingen med en annan grupp, på distans eller i studieverkstaden, 1 temadagar möts studerande med olika studieplaner och startdatum. Genom lektioner som är uppbyggda kring teman tir studerande möjlighet att se de stora sammanhangen, göra praktiska övningar, diskutera, analysera och reflektera tillsammans - allt det som är viktigt i just vårdutbildningar. Genom en kombination av lektioner, temadagar, individuell handledning, självstudietid, material på den digitala lärplattformen och studieverkstad klarar vi logistien med kontinuerliga starter och individuella studiplaner. A6. Hur validenng genomförs mot kursmäl samt mot anställningsbarhet. (Max tecken) För anställning som undersköterska/skötare krävs betyg från OP. Det räcker alltså inte med kompetensintyg (undantag för personal som redan har en anställning, då kan validenng mot vissa kompetensområden i stället vara aktuell). Vi följer Valideringsdelegationens fyrstegsmodell 1 Generell kartläggning Här görs en översiktlig inventering av kunskaper och kompeteriser. Fokus är deltagarens bakgrund, intressen, utbildning, arbeten och övriga erfarenheter. 1 steg ett sker också en sammanställning av formella kunskaper genom att samla in betyg och arbetsintyg. 2. Fördjupad kompetenskartläggning Deltagaren fyller i en datorbaserad självskattning. Läraren och deltagaren sammanfattar i ett fördjupande samtal och går igenom resultaten för att f en första uppfattning om vilka områden som direkt kan väljas bort, vilka områden som deltagaren redan har giltig formell kunskap i, vilka områden som behöver djupare kartläggning. Kunskap och kompetens beskrivs på ett mer precist satt. Vi går utförligt igenom betyg och arbetsintvg i de fall dokumentation finns. Studerande far själv beskriva vad betygen och intygen står för. En avstämning görs med deltagaren om att gå vidare till steg tre. 3. Kompetensbedömning För en rättvis värdering av kunskap är det viktigt att valideringen sker i olika steg. Vi vet av erfarenhet att valideringsprocessen i sig gör att deltagarna ofta kommer till nya insikter om att man redan har kunskaper som man inte tänkte på frän början. Genom att man under valideringen lyfter fram individens kompetens. ökar motivation och självförtroende och deltagaren vågar tro på och visa sin kunskap. Delar av steg tre kommer i många fall delvis att göras pa en arbetsplats med valideringshandledare. Vi har tagit fram olika dokument för att på ett systematiskt och objektivt sätt mäta, värdera och dokumentera kompetensen. Rjbi 1 4NP 1!fl$ F() PMI 11 ÄP,,nnhn,1Iinn (vmnpi1. rk,,thilrlninn innm Kr,mv,w rlnr flq (Yd i

14 / landet. lång direkt. används vid upprättandet av IFS. Deltagaren som redovisar godkända kunskaper får formella betyg. fyra Därigenom vinner både arbetsplats, deltagare och kuiid tid. valideringen visar tydligt om deltagaren har kunskap som motsvarar hel eller del av kurs. Den automatiserade valideringen beräknas ta cirka en halv dag per kurs. Om lärarna här märker att deltagaren kan ha möjlighet att validera för betyg, kommer en plan att göras för ytterligare bedömning och validering, steg fyra. Denna plan kommer att innehålla en beskrivning av vilka praktiska och teoretiska moment som ska valideras. efter ett prövningsunderlag som är relaterat till Skolverkets mål och utarbetat av oss. För de deltagare som har lång klinisk erfarenhet med bra arbetsbetyg kan praktiska kunskapen valideras Vi mäter kunskapen genom ett automatiserat och internetbaserat test. Testet bygger på Deltagare som inte ska gå vidare till steg fyra, får ett intvg som beskriver kompetensen. Intyget praktisk kunskap genom case, dels mer teoretiska frågor. Genom testet viktas resultatet på väldefinierade och viktade kunskapskriterier inom respektive kurs. Frågorna täcker dels in För att effektivisera valideringen, kommer de deltagare som redan under steg tva visar sig ha varje fråga utifrån dess relevans för respektive mål. Resultatet av den automatiserade goda förutsättningar att kunna validera för betyg, att hoppa över steg tre och gå direkt till steg 1 OP:s mål ingår klinisk kunskap och förtrogenhet. Bedömning av deltagarens kliniska kunskaper sker av vårdlärare eller på arbetsplats. På arbetsplatsen gör handledare en bedömning Vi validerar med Skolverkets målbeskrivning som bas inom de olika ämnesomrdena. Varje 4, Kompetensbedömning för betyg högre betyg än G kompletteras resultaten med uppgifter av analytisk och reflekterande karaktär. Resultaten från valideringen för den enskilde deltagaren sammanfattas. 1 de ämnen där målen kurs är nerbruten i de kursmål som ingär vilket innebär att även delar av en kurs kan val ideras. enligt Skolverket är uppnådda kommer eleven att få betyget G. För de deltagare som önskar ett Till [FS förs de kurser som inte kunde valideras eller de kursmoment som inte kunde valideras. Vår erfarenhet: Studerande ska bara läsa det som saknas, Testets validitet är god precision är hög eftersom det är ett standardiserat test och vilket ger en rättvis bedömning av Vi har lång erfarenhet av validering. Varje år genomför vi flera hundra valideringar runt om i varje testdeltagares reella kompetens. Kompletterande muntliga intervjuer och praktiska övningar ger en god helhetsbild av elevens kunskaper. RiLn 1.8NPUfl.FflPMIII 4P,nhzndIin., mii vrkp,,thiid&nn ir,r,m K,,mwuy dnr flq-1d (24 vårderfarenhet har entydigt visat sig ge bättre testresultat. Testets

15 / Utgör 10 % av anbudsutvärderingen. (Max tecken) Anbudsgivaren ska kortfattat och tydligt beskriva: Samverkan med arbetslivet Kvalitetskriterium B. Ljprofession. Nya kolleger och arbetsrutiner ger ökat utbyte för både studerande och arbetsplats. att ha sin utgångspunkt i beprövad erfarenhet. Vi arbetar aktivt med att utveckla handledaren under arbiagen och lär sig genom att handledaren visar, förklarar och låter studerande själv gör uppgifter. Genom återkoppling lär sig studerande och utvecklas i sin samarbetsformer mellan skolan och verksamheterna. Genom nära knytning till en verksamhet studerande. Deltagarna får mer tid att bearbeta sina erfarenheter och utvecklas mot sin handledning. En kompetensutveckling sker i mötet mellan verksamhetens personal och under studietiden kan studerande växla mellan teoristudier och att träna sina flirdigheter under arbetsplatsförlagda utbildningens inriktning, omfattning och planering bestäms av IFS och vrkesroll. För att kunna ge studerande en bra handledning och för att kunna ge en korrekt Vaije studerande har en eller två handledarejsinpraktikp1ats. Studerande följer huvudsakligen återkoppling äen negativ kritik nar saker mte blir bra, behoer - Handledare... - APU Bl, Hur det arbetspiatsförlagda lärandet kommer att genomföras ur ett studerandeperspektiv. gör vissa behandlingar, hur man hanterar sekretessfrägor. reflektera över ett svårt samtal, hur Att integrera teori och praktik är en viktig del av OP, MedLearns teoretiska studier strävar efter utbildning. Vi erbjuder därför alltid våra handledare på arbetsplatserna en handledarutbildning. man dokumenterar etc. Det är olika praktikuppgifter beroende på vilka kurser som APU Studerande får uppgifter som ska lösas under APU. Det kan handla om att ta reda på hur man penoden omfattar Uppgifte rna ska bes v aras och redo visas nar man ar tillbakaa skolan Pa sa uppgifter -,., Omfattning sig bättre genom praktiskt arbete, de kommer att erbjudas hög grad av arbetsplatsförlagt lärande. varierar beroende på kursval, inlärningsstil. tidigare branscherfarenhet mm. Vissa studerande lär och har svårt att komma ifrån. Med checklistor, specialutformade uppgifter och nära kontakt En hög grad av arbetspiatsförlagt lärande passar också studerande som redan arbetar i vården APU görs oftast på belec soj4.tbildningen. Den med handledaren kan många kursmål uppnås på arbetsplatsen. RiL, 1- JI,Jn.qFr,pMIII P nnhan(llirn, (vmnii vrkp,thildnin,, inam Knm,,,j, dnr OQ..1l4 71 att studerande ska praktisera i en i ij är man får tab c et svenska samt får inblick i svenskt vårdarbete. Denna miljöpraktik innebär inte, till skillnad från annan APU, att med studerande och lärare handlar här i stället om förmågan till kommunikatiott studerande ska bedömas utifrån sin färdighet i olika vårduppgifter. Uppföljning av praktiken Under APU skrier studerande ocksa en loggbok APU vara ett led i språkutvecklingen. Fokus ligger då på 14. (24 )

16 visa engagemang och intresse visa brukaren hänsyn och respekt och lärarkontakt Erfarenhet följa instruktioner - Bedömning visa praktiskt handlag ta initiativ utifrån kompetensnivå skapa kontakt med brukarna utnyttja teoretiskt kunnande i praktiskt arbete Handiedaren bedömer studerandes fardigheter under praktiken. Första bedömningen görs efter halva praktikperioden och mot slutet görs den slutliga. Genom halvtidsbedömningen fr ska handhas med hög kvalitet. Rutinerna omfattar allt från APU anskaffning, information till arbetsplats och studerande inför APU. kontakter under tiden. innehåll. handledarutbildning, ha kunskaper inom arbetsområdet studerande möjlighet att förbättra eventuella brister. 1 samband med haivtidsbedömningen kontaktar läraren studerande och handledaren Det är ett bra tillfälle för att ta upp eventuella Praktik är en viktig del i våra utbildningar. Vi har därflr tagit fram dokumentation för hur den - Kvalitetssäkring problem och synpunkter eller önskemal som studerande kan ha p praktiken och som eller studerande. För att försäkra oss om arbetsplatserna med hög kvalité, utvärderar alla Handledaren ffir en utvarderingsblankett som hjälp för att bedöma studerandes förmåga att passa tiderna studerande sin APU. lyssna och ta till sig instruktioner uppmärksamma brukarens olika behov ha ett gott bemötande mot brukare och kolleger alltid annars nas på telefon eller mali. bedömning av studerande och rutiner för att snabbt vidta åtgärder vid klagomål på arbetsplats handledaren kan ha pa studerande eller skolan och utbildningsinnehället Lärare kan naturligtvis B2. Hur samverkan med företag och branschorganisationer kommer att ske för att garantera att Vi arbetar akint med att uteckla samarbetsformer mellan skola och arbetsh et!1ii,. 1 MFI Ifl1PÖPMI Il R (wr,,nii vrkp.jfthii4nin/, in, m Wnmv,,y rlnr flo S (24 Vi har utbildat undersköterskor i tio är och har därmed ingående kunskap om branschens krav för anställningsbarhet. Vårt stora kontaktnät innebär formella och informella tillfällen till diskussion och erfarenhetsutbyte vad gäller kraven för arbete som undersköterska/skötare. Värd- och omsorgscollege Vi ingår i nätverket som under året tagit fram ansökan fi5r Vård- och omsorgscoliege i GRregionen Vård- och omsorgscollege år ett certifieratkvaiitetssabetemeun åtagit oss att samweta med varandra inom en rad olika områden, Vi har skrivit på utbildmngar och arbetsgivare inom yard och omsorg. For kvalitetssaknngen ansvarar Nationella samverkansavtalet för GR-regionens ansökan. Vi är redan certifierade i Västerås. ni kommer att samverka med. erbjudna utbildningar Uppge 1 redoisningen vilka (Max tecken) att vi som utbildare och arbetslivet har

17 - Kompetensut - Hur - Fördelning - IT - Utv - Lärarna - Vi - Vi - GR-regionens - Privata - Ny - Styrgruppen för Påbyggnadsutbildning till tandsköterska i Kungsbacka Vårt fokus: värd, omsorg och tandvard: som gemensamt verktyg och utbildning av valideringshandledare mellan utbildare och APU-plats. när det galler examinationsans var och former. - Validering - Utveckling - Medverkan - Pedagogiskt ecklingsav delning med örat mot marken handledarfragor och handledarutbildning skall hanteras av kursinnehall i den teoretisk undervisningen till att det skapas individuella utvecklingsplaner även i arbetslivet eckling i fragor om bl a Vard- och omsorgscollege kommer att vara ett forum för diskussioner mellan skola och arbetsii Samarbetskontakter: Genom pågaende och tidigare uppdrag i GR-regionen samt genom arbetet med ansökan för Vård - Baskompetensfragor önskemål och krav på kompetens. teknisk utrustning. högskolesamverkan och forskningsanknytning. och *ivata vårdgivare på cirka 25 orter i Sverige. och omsorgscollege har vi många och goda kontakter med kommuner, landsting och privata värdgivare. De stora vårdbolagen har vi övergripande samarbeten med genom uppdrag på många ställen i landet. Uppdrag inom ramen för Kompetensstegen (i GR: Kungsbacka, inblick i kommunens verksamhet och krav för anställningsbarhet. Samarbetet med Vi är ett utbildningsföretag inom vård, omsorg och tandvard. Det gör att diskussioner och Kartläggning, validering och kompletterande utbildning till undersköterska) har gett en bra Patientorganisationer är viktigt där vi ömsesidigt kan utbyta aktuell kunskap och information. kompetensutveckling pa företaget helt kretsar kring pedagogik och ny kunskap fran värden. Vi - Arbetsförmedling - Patientorganisationer - Kommunal - Landsting arbetar pa olika sätt för att hålla en hög branschkompetens. Pb-rn 1 tj!!ifl.fflpmifi R mnhnji dnr- tn B (74 Ömsesidig kunskapsöverföring: Vi har tidigare arbetat med branschräd. Efter certifiering kommer samarbetet att ske inom ramen för Vård- och omsorgscollege. 1 olika arbetsgrupper stämmer vi av hur aktuella kunskaper har förankrats i praktiken och arbetsplatserna får ta del av kunskap från skolan och ny evidens. om.. fakta. förstaelse. färdighet och förtrogenhet med studerande och handledaren. Samarbetet leder till en ständig utveckling av utbildningen och arbetsplatsen. hemsida www. medlearn. se Ett nära samarbete uppstar i samband med APU. Lärarna gör APUbesök och diskuterar fragor 1 frontlinjen för att möta nyheter har många uppdrag med personalutbildningar. Det ger en bra inblick i arbetsgivarnas råd för kvalitetssäkring av innehåll och pedagogiska modeller auskulterar i vården och delar med sig av erfarenheterna till kollegerna deltaribranschråd, stvgrupper. chefsforum etc med våra kolleger inom kommun, landsting kommuner kunskap från universitet och högskolor. Sammanfattningar av rapporter presenteras pa var vårdgivare, Carema, Attendo mil

18 IKTOMV poäng. Den kursen saknas pa manga skolol men vi bedömer att den - Utredningsförslag t.ex regeringens utredning om nya kompetenskrav för arbete inom behov varierar och det tillkommer nya kurser. Sa bar till exempel arbetsmarkanden. kommer at bli ett värdefullt inslag i manga utbildningar och motsvarar ett behov på - Arbetsgivarnas kra äldreomsorgen sk. äldreassistenter. Vi utvecklar utbildningar och kursinnehall som möter nya Kommun- och landstingsförbundet. Sammanfattningar av rapporter presenteras på - Nya regler och förordningar, rapporter och utredningar frtn t,ex Socialstyrelsen. SBU och Omvärdnadsprogrammet nu fatt en ny kurs informations- och kommuitikationsteor i varden RIi 1 4I\IPIlfl5FflPM(!I ÅR,,nnh,,,ffinn mnz1 rk hdt1,,nr, innm Knmvnv dnr OQ.l (24

19 - Ett - Kontinuerlig - Lärarna - Uppföljningar - Individuell individen når målen för sin utbildning på ett effektivt sätt Anbudsgivaren ska kortfattat och tydligt beskriva: Utgör 5 % av anbudsutvärderingen. (Max tecken) Kompetens och eslarenhet Kvalitetskriterium D. [Vi kommer att samarbeta med Nyföretagarcentrum för entreprenöriella studerande. Utbildning och erfarenhet: MedLearns lärar Idninerfarnhetav?eteinom vården samt erfarenhet av pedagogiskt arbete med vuxenstuderande. En stor majoritet av lärarna uppfyller de behörighetskrav som gäller för att anställas utan tidsbegränsning inom det offentliga erfarenhet från olika specialområden inom vården. Personalen är med andra ord väl rustad för att bedriva vårdutbildningar. Lärarlaget består av lärare som förutom erforderlig akademisk utbildning har bred och ingående kunskap från klinisk verksamhet inom respektive arbetsområrle. Alla lärare har genom Det vanligaste funktionshindret bland våra studerande är dyslexi. Lärare med specialkompetens inom detta område finns i lärarlagetimånavuppdrgens storlek. Dl. Vilken kompetens lärarna har och hur/på vilket sätt den kommer de studerande till del så att skolväsendet enligt Skollagen 2 kap. 4. Lärarlaget runt ett uppdrag ska ha kompletterande utbildning och erfarenhet ett validerande förhållningssätt i undervisningen. Svenska2-lärare finns också i lärarlaget i mån av antal studerande med behov. jobbar vi Branchförankrade lärare Det är viktigt att vara vl förankrad i branschen men det är också viktigt att ha system som gör att nya arbetsmetoder, ny kunskap med mera verkligen kommer ut i utbildningarna. Så här idéer och ny kunskap bland medarbetarna RiLw 1 AA1IIflFFflRMIII ÅP nnh,ndiitw, mnii,rkj,thildninn i,w,m Knm,uv rin, flq (2tfl omsorg och tandvård och förmedlar till lärare och studerande bland annat via förstasidan på och lektioner. www. medlearn. se. Resursfördelning: IFS är den röda tråden i verksamheten, Det gäller även resursfördelningen. Resurserna kommer att fördelas så att bäst behövande, vid respektive utbildningsinsats. fir mest. pedagogiskt råd för kvalitetssäkring av kursinnehåll och som förankrar nya pedagogiska kompetensutveckling i nyhetsbrev till personalen Vi arbetar med evidensbaserad utbildning i vården. Vi följer noggrant nyheter inom vård, kompetensutvecklingsplan för medarbetarna auskulterar regelbundet i vården och delar med sig av sina erfarenheter och utvärderingar av att nyheter har implementerats i utbildningsmaterial

20 - Regionchef - Huvudlärare - it - APU - Söka-jobb -för besök och uppföljning av APU -i studieverkstaden Vardlärarresurser: med ansvar för den dagliga verksamheten i respektive uppdrag sa som t.ex - VD -lärarassistenter - Arbetslivskunskap: Ovriga hirarresurser: -som distanslärare med det yttersta verksamhetsans aret Chefsresurser: med övergripande ans ara för regionens personal, pedagogik, kvalitet och Vårdoch omsorgscollege. planeras inför sista praktiken sa att studerande har bre och CV med sig och ett aktivt jobb och AlL platser support - administratörer -APU samordnare Ovriga resurser -datalärare -gastförelasare - specialpedagog -för uppstart av nya elever, kartläggning och validering -för utbildning av handledare och valideringshandledare -svenska-2 lärare, om denna inriktning önskas kvalitetsuppföljningar. Beroende pa uppdragets storlek undervisar hu udläraren ocksa. planering a lärartid och andra resurser, kontakter med arbetsgi are och kund samt Vi arbetar med studerande i sarntalsgrupper om hur regeherken ser ut och efterlevs på olika arbetsplatser. Vad är det som uppmuntras och vad far man kritik för. Vilka Ytterligare resurser för att nå det övergripande malet: Studerandes övergripande mäl med yrkesutbildning är ett arbete. egna erfarenheter har kursdeltagarna? Vad har de sett under studiebesök och praktikperioder? sökar-tank när man möter arbetsgivare. -som mentorer med övergripande ansvar för sina studerande -för lektioner och kursgenomgängar -för temadagar och cases -för studerande som behöver sma lärarledda grupper Varje år anordnar vi Arbetsmarknadsrorgee. Har får arbetsgivare och studerande tillfälle att - Arbetsmarknadstorget: mötas. Arbetsmarknadstorget planeras i god tid till semestertjänsterna ska tillsättas. Arbetsgi arna lanar iära klassrum och studerande bokar upp sig pa listor för korta besök. och nyföretagarcentrum. Olika föreläsningar ordnas ocksa och till dessa bjuder vi in t.ex arbetsgivare, arbetsförmedling Arbetsgivarna kan ocksa särskilt få träffa vissa elevkategorier. tex med speciell vrkesinriktning. utbildning: Varje deltagare får utbildning i hur man söker jobb. Utbildningen 1 APJR 1 ffl1pflrmi II 4 R,rnh,u,4Iin,, (wmr,ii vrkp,.s,thj1rb,in,i Knmw,,y,*,r fl. 1 d 71 2fl (24.

21 (Max tecken) MedLearns erfarenhet och verksamhet: rättssäker kursadministration. ledningsgrupp. Solna stad). MedLeam grundades 1999 av Anita Nordiund och Caroline Waldenström som ailtjarnt äger förändringar i branschens kompetensbehov. Några faktorer som vi redan nu vill flagga för kommer att innebärajusteringar är 92. Personalens erfarenhet från kommunal vuxenutbildning och hur de skapar en effektiv och -regeringens förslag och de kompetenskrav som föreslås för den nya yrkeskategorin som i utredningen kallas aldreassistent -nya gymnasieskolan med nya kurspianer nya arbetsgivare kommer allt mer i form av alternativa vårdgivare. dessa har ibland andra kompetenskrav än kommun och landsting utbildning för Kungsbacka kommun). Vi far allt fler deltagare som inte har svenska som första fem deltagare med inlärningsproblem) till stora uppdrag med kontinuerligt intag (t. ex pågående studiematerial för att uppdatera personalen om styrdokument, verksamhetsmal, kunskapsmätning, betygssvstem, lokala arbetsmarknaden och lokala styrdokument samt innehåll olika former beroende på uppdrag, det kan vara allt från integrering med SF1 (t. ex pågående sprak, idag ingår därför språkstöd i varierande omfattning i undervisningen. Språkstöd sker i företaget och har det operativa ansvaret för verksamheten. Anita och Caroline ansvarar för den uppdrag i Södertälje) till svenska som andra språk på gymnasienivå (t.ex pågående utbildning i övergripande operativa verksamheten. Regioncheferna samt ekonomiansvarig ingar i Rretagets Vi kommer, pa samma sätt som vi redan arbetar idag, att bedriva utbildningen i nära samverkan med branschen och under utbildningens gång anpassa och uppdatera innehållet efter personalutbidmngar för yrkesverksanima. Vara största kunder är Arbetsförmedlingen och Vi har idag cirka 1200 elever i yrkesutbildningar (till undersköterska med olika inriktningar. till lakarsekreterare och till tandsköterska). Därutöver har vi ett stort antal deltagare i kommunala vuxenutbildningen på olika orter. -avtal och överenskommelser inom ramen för Vård- och omsorgseollege Rd. 1 AAIRIIfl1 JflRMI!l ÄR nnhn,fjin, (vmnrn1 vrk,j,tmdni,,n innn, Kr.mvuy,lnr 1) (24 Vi har allt frän sma specialgrupper för särskilda beho (tex pågaende utbildning i Norrtälje för gvmnasieniv Ledningen har stor erfarenhet och kunskap om nationella styrdokument för utbildning på För att få en variernade, god och jämn utbildmngskvalitet arbetar vi genom arbetsledning, Struktureil kompetens: återkommande fortbildning av personalen, arbetsgrupper. auskultation och kvalitetssäkring av Vi har idag ca 1200 studerande plus ett stort antal personalutbildningar. Vi har alltså stor i anbud och avtal. successiva kursstarter och att anpassa utbildningar efter individuella studieplaner. kvalitetssäkrade rutiner för att kunna ta emotöra nip ra Unomiår geifika erfarenhet av att administrera stora elevgrupper bade med gemensamma gruppstarter och med spridning pa över landet, vi finns på ca 25 orter, har vi stor kunskap om och erfarenhet av olika sätt att lösa elevadministration. Det har gett oss förståelse för hur vi ska lägga upp vara rutiner rättssäker elevadministration. Vadministratinsavde1ningr rustad med erfarna medarbetare och administrativa och för att aiipsa oss till olitjiinders önskem1 för att därigenom säkerställa en effektiv och

22 -rnottagande av nya studerande -praktik -upprättande a indi iduell studieplan -uppföljning av kunskapsmal -avsluta studerande -intvg och betyg -hantering av klagomal - alidering -uppföljning av studieresultat Exempel pa processer med dokumenterade rutiner Hela utbildningsprocessen finns dokumenterad pa vart intranät. som en k alitetshandbok. 1 4NF 1!fl.PflRMi II ÄR nnnhnriii,rn vmn& vrk,,thdrinin,, inr,m K,mvs,y dnr 00, (24

74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. Bulaga. 1 ANBUDSFORMULÄR Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134713 Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. 2OO9O9-2k. sa:r f:ji srr-:4 uarr: Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux

ANBUDSFORMULÄR. 2OO9O9-2k. sa:r f:ji srr-:4 uarr: Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux ANBUDSFORMULÄR sa:r f:ji srr-:4 uarr: - i 4. i. Ii--! 4,, f4 Datum: 2OO9O8-17 Dnr: O91 34713 1 (22) ANBUDSFORMULÄR ÖPPNAT 2OO9O9-2k Anbudet består av Anbudsformuläret, bilaga 1, och två referenser inskrivna

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. 1 Kontaktperson: Annika Mikkilä. Göteborgsregionens kommunaiförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux

ANBUDSFORMULÄR. 1 Kontaktperson: Annika Mikkilä. Göteborgsregionens kommunaiförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux Vi erbjuder oss att på uppdrag av Göteborgsregionens kommunal fbrbund. GR. anordna Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux Göteborgsregionens kommunaiförbund, GR, upphandlar ANBUDSFORMULÄR 1 (36) Datum 2009-07-31

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Oskarshamn kommun/nova Högskolecentrum Utbildningens omfattning: 200 Yh-poäng Studieort: Oskarshamn

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska barn Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 200 Studieort: Växjö Studieform: Distans Studietakt:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Rapport från återbesök i den gymnasiala yrkesutbildningen på Astar (f.d. JB Kompetens)

Rapport från återbesök i den gymnasiala yrkesutbildningen på Astar (f.d. JB Kompetens) 2015-02-23 Rapport från återbesök i den gymnasiala yrkesutbildningen på Astar (f.d. JB Kompetens) Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Tomas Stens, rektor för vuxenutbildningen i Upplands-Bro

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Rapport 2013 JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Tomas Stens, rektor för vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2013-12-19 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

1. ELEV/STUDERANDESTÖDJANDE VERKSAMHET

1. ELEV/STUDERANDESTÖDJANDE VERKSAMHET Slutrapport Utvecklingsprojekt 2010 Ianspråktagande av eget kapital Elsa Brändströms skola, BirgittaVux, Birgittaskolan 1. ELEV/STUDERANDESTÖDJANDE VERKSAMHET Projekt Stöd Elsa Brändströms skola 125 000

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Upplysningar

Läs mer