VÄLKOMMEN TILL OSS. Du kommer bli en viktig medarbetare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL OSS. Du kommer bli en viktig medarbetare"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL OSS Du kommer bli en viktig medarbetare

2 VÄLKOMMEN TILL OSS Att börja ett nytt arbete är både spännande och stimulerande. Det innebär en ny miljö, nya arbetskamrater och nya rutiner. Det kan också innebära viss osäkerhet kring vad som förväntas av dig. Du har säkert en del funderingar och därför har vi sammanställt information som vi vet kan vara bra att ha. Tveka inte att höra av dig till din konsultchef om du har några frågor. Montico grundades 1996 i Tranås av Börje Johansson. Från början hade vi två verksamhetsområden, legotillverkning samt personaluthyrning. År 2000 satsade vi på bemanningsverksamheten och nischade oss med uthyrning och rekrytering av kvalificerad industri- och lagerpersonal avvecklades legotillverningen och vi blev ett renodlat tjänsteföretag. Idag har vi kontor på 17 orter i södra Sverige och har breddat våra tjänster till att även innehålla tjänstemannarekrytering, utbildning och jobbcoachning. VÅRA VÄRDERINGAR RESPEKTFULLT BEMÖTANDE Vi inom Montico bemöter alltid andra som vi själva vill bli bemötta. Det innebär att vi respekterar den vi möter och håller alltid vad vi lovar. Därigenom skapar vi det öppna klimat vi vill förmedla och verka i. Vi visar även respekt gentemot våra kunder och kollegor genom att alltid vara ute i god tid. ÖPPEN OCH RAK KOMMUNIKATION Vi inom Montico eftersträvar alltid tydlig och ärlig kommunikation. I alla sammanhang är vi lyhörda för andras åsikter och önskemål. Vi strävar efter att göra information tillgänglig genom att skapa dialog framför monolog. Konstruktiv återkoppling är en viktig del i vår kommunikation. VI-ANDA Vi inom Montico tar ansvar för varandra och finns alltid tillhands för att dela glädje och för att ge stöd. Genom prestigelöshet skapar vi den öppna atmosfär som vi alla vill arbeta i. Vi skapar tillsammans en företagskultur som vi kan trivas i genom att vara ärliga, positiva, korrekta och ansvarsmedvetna. AFFÄRSMÄSSIG Vi på Montico eftersträvar en kultur och ett synsätt där man drar lärdom av gjorda misstag. På så sätt skapas en mentalitet i att våga vilja - vinna. Vi uppmuntrar kreativitet, ansvarskänsla och en vilja att se möjligheter och lösningar. MOD ATT AGERA Genom att vara lyhörda, flexibla och effektiva levererar Montico alltid minst det kunden efterfrågar. Kvalitet och entreprenörskap ska genomsyra vårt tillvägagångssätt. HÅLLBAR UTVECKLING Montico strävar ständigt efter att förbättra serviceoch kvalitetsnivån med hjälp av kundundersökningar. Vi lämnar Nöjd Kund garanti på utförda uppdrag Vi skall sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan och att ständigt förbättra oss. Vi följer de lagar som berör vår verksamhet och söker ständigt förbättringar. Vårt humankapital är vår viktigaste resurs därför erbjuder vi kompetensutveckling i vår strävan att ständigt förbättra oss och att ge våra anställda den trygghet som kompetens innebär.

3 ATT ARBETA PÅ MONTICO Varje år arbetar Montico gentemot ett hundratal kunder. Vissa av dessa företag hyr enbart ett fåtal timmar, medan andra hyr över timmar per år. Detta innebär att längden på dina uppdrag kommer att variera - alltifrån någon dag upp till flera månader på samma arbetsplats. Rollen som konsult på Montico skiljer sig därför en del från den roll som de anställda på kundföretaget har. Du kommer möta olika miljöer och företagskulturer på de arbetsplatser ditt arbete är förlagt till. Oavsett på vilket företag du arbetar är det alltid Montico som är din arbetsgivare. Det innebär att det är till oss du alltid ska vända dig vid frågor om lön, anställningsförhållanden, ledigheter och liknande. TÄNKVÄRDA SAKER Det är du som bör ta initiativ till att presentera dig för din arbetsledare och dina nya arbetskamrater. Du behöver goda relationer för att göra ett bra jobb, men du kan inte vänta på att de nya arbetskamraterna tar initiativet. Se till att själv skaffa dig nödvändig information kring hur du ska lösa dina arbetsuppgifter. Fråga det visar att du är intresserad och bryr dig om resultatet. Därefter bör du självständigt försöka lösa dina arbetsuppgifter så att kundföretaget får den avlastning de efterfrågat. du därför till kundföretaget i en känslig och turbulent situation där det ställs höga krav på din arbetsförmåga och flexibilitet. DU ÄR VÅR AMBASSADÖR När du är ute och arbetar på kundföretaget är det just du som är Montico för kunden. På det sätt som kundföretaget uppfattar dig, din yrkesskicklighet och din sociala förmåga, så uppfattar kunden också Montico. Det är denna bild som styr om kunden ska förlänga uppdraget eller kanske hyra in mer personal. Det är också denna bild som avgör om kunden i framtiden åter kommer att anlita oss. Du har därför ett stort ansvar. Det finns några ordningsregler som är viktiga att tänka på ute hos våra kunder: För att underlätta kontakt med kunden och vara lyhörd/kommunicerbar är det inte tillåtet att använda hörlurar. Olika huvudbonader används inte vid inomhusarbete. Vi har alltid en proffsig attityd och pratar inte om privata angelägenheter ute hos kund. Om du är missnöjd över något vänder du dig till din konsultchef, inte till kunden. LYHÖRDHET Rollen som inhyrd ställer stora krav på dig vad gäller förmågan att snabbt anpassa dig till nya miljöer, till nya medarbetare och att sätta dig in i nya arbetsrutiner. Det är viktigt att du är lyhörd för hur saker och ting fungerar på din nya arbetsplats. Var noga med arbetstider, rasters längd och arbetstakt. Anpassa dig till de regler som finns hos kunden, till exempel förbud mot användande av mobiltelefon. Låt kundens uttalade behov styra ditt arbete och var lyhörd för förändringar av behovet. Anledningen till att ett företag hyr in personal varierar. Det kan exempelvis handla om stor sjukfrånvaro bland den egna personalen, oväntade ordertoppar eller mycket att göra på grund av driftstörningar. Ibland kommer

4 BRA ATT VETA OM DIN ANSTÄLLNING De allmänna villkoren som gäller din anställning finns reglerade i Bemanningsavtalet som finns upprättat mellan bemanningsföretagen och de flesta av LO-förbunden. Avtalet reglerar följande: Anställningsformer, personlig lön samt garantilöner, GFL (genomsnittligt förtjänstläge för jämförbara grupper hos kund), semester, permissioner, försäkringar. Avtalet finns att hämta på varje Monticokontor samt på intranätet. ARBETSTIDER Vi anpassar våra arbetstider efter kundföretagets. Under de tider som du ej är utbokad, ska du finnas tillgänglig per telefon för att snabbt kunna bemanna ett nytt uppdrag. LÖN Som anställd vid Montico har du timlön. Lönen betalas ut den 27:e varje månad. I december betalas lönen ut före jul. När du anställs får du en personlig lön som anges i anställningsbeviset. Om det genomsnittliga förtjänstläget för den jämförbara gruppen på kundföretaget är högre än din personliga lön, får du istället en särskild uppdragslön. Tillägg i form av övertid, OB-ersättning etc. regleras dessa i kundföretagets kollektivavtal. För utbetalning av lön ska du uppge clearing- och bankkontonummer till din konsultchef. Se även till att ditt lönekonto är SUS-anslutet hos Swedbank. SUS är ett utbetalningssystem som möjliggör att automatiska överföringar kan ske, till exempel mellan olika banker. GARANTILÖN Om Montico inte lyckas finna ett uppdrag för dig utgår en så kallad garantilön. Garantilönen, som beräknas per kalendermånad, motsvarar 90 % av den genomsnittstimlön du haft under den senaste tremånadersperioden. Under den tid då du inte är utbokad på ett företag och garantilönereglerna är tillämpliga, har du som anställd fortfarande arbetsplikt. Du måste då, för att garantilönen ska utbetalas, vara tillgänglig per telefon för att snabbt kunna bemanna ett nytt uppdrag. VID SJUKDOM Det är viktigt att du meddelar både Montico och kundföretaget om du blir sjuk, annars är du inte berättigad sjuklön. Sjukanmälan ska göras snarast möjligt genom ett meddelande till din konsultchef på Montico. Anmäler du inte din frånvaro betalas heller ingen sjuklön ut. Om du är sjuk mer än sju dagar krävs läkarintyg. I särskilda fall, till exempel vid upprepad korttidsfrånvaro kan läkarintyg krävas redan från första sjukdagen. När du återgår till arbetet ska du lämna in blanketten försäkran om sjukdom till din konsultchef för att erhålla sjuklön. Blanketten finns att hämta på ditt Monticokontor eller på intranätet. SEMESTER Du har rätt till 25 semesterdagar per år. Hur många av dessa som är betalda det första anställningsåret beror på när på året du börjat din anställning. Intjänandeåret löper från 1 april till 31 mars och semesteråret är året som följer efter intjänandeåret. Börjar du exempelvis din anställning i januari ett år, så hinner du för sommaren samma år arbeta in cirka sex dagars betald semester. Semesterlön och semesterersättning utgår med 13,3 % av semesterunderlaget, det vill säga den lön du tjänat in under intjänandeåret. Det är viktigt att du ansöker om semester i så god tid som möjligt, för att vi i samråd med kunden kan hitta en bemanningslösning som är bra för alla parter. Kortare ledighet, som del av dag, gör du upp med din kontaktperson på kundföretaget. Om denne godkänner ledigheten gör vi det också.

5 VÅRD AV BARN Vid vård av sjukt barn ska anmälan göras till kundföretaget, Montico och till försäkringskassan. Ersättning vid vård av sjukt barn betalas ut av försäkringskassan. FÖRÄLDRALEDIGHET Om du ska vara föräldraledig ska du anmäla detta till din konsultchef senast två månader i förväg. I anmälan uppger du hur lång föräldraledigheten är tänkt att vara. Vad gäller reglerna vid olika former av föräldrapenning får du information av din Försäkringskassa. PERMISSION Ledighet med full lön, det vill säga permission, kan erhållas för kortare ledigheter under högst en dag och kan beviljas i följande fall: eget bröllop, egen 50-årsdag, förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall, nära anhörigs frånfälle (make/ maka, sambo, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, moroch farföräldrar), nära anhörigs grav- eller urnsättning, plötslig och svårt sjukdomsfall hos nära anhörig. Vid begravning kan även nödvändiga resdagar i vissa fall beviljas som permission. TJÄNSTLEDIGHET Ledighet utan lön, det vill säga tjänstledigt, kan beviljas för bland annat studier. Ansökan ska göras skriftligt och blanketter finns på respektive Monticokontor. UTTAG AV KOMPTID Vid de tillfällen du arbetar övertid kan du välja att ta ut den inarbetade tiden i antingen tid eller pengar. Om du väljer att ta ut timmarna i tid läggs timmarna i din kompbank. Tiden i kompbanken kan du välja när du vill ta ut, men det ska alltid ske i samråd med ditt kundföretag och Montico. ARBETSTIDSFÖRKORTNING Eventuell arbetstidsförkortning beror på vilket kollektivavtal kundföretaget har. Den timbank där arbetstidsförkortningen samlas är öronmärkt för klämdagar och mellandagar. Övrig tid kan tas ut i samråd med din konsultchef på Montico. UPPSÄGNING Om du som anställd önskar säga upp dig, ser vi gärna att du kontaktar oss så tidigt som möjligt. Vi vill ha din uppsägning skriftligt. Det är mycket viktigt att du först talar med oss om din uppsägning, sedan pratar vi med kunden. Om du är visstidsanställd är uppsägningstiden två veckor från båda parterna. Vid tillsvidareanställning är uppsägningstiden en månad. Efter avslutad anställning får du ett tjänstgöringsbetyg om du gör en begäran till din konsultchef. Vid anställning kortare än sex månader får du ett arbetsgivarintyg. DINA FÖRSÄKRINGAR Som anställd vid Montico omfattas du av följande försäkringar: Avtalspension SAF-LO som är en ålderstjänstepension. Tjänstegrupplivförsäkring TGL, som är en dödsfallsförsäkring vilken utfaller till förmån för närstående efterlevande. Avgångsbidragsförsäkring AGB, som ger ett visst ekonomiskt skydd vid övertalighet. Avtalsgruppsjukförsäkring AGS, som ger en viss ekonomisk kompensation vid längre tids sjukskrivning. Ger därvid en del av mellanskillnaden mellan sjukpenning och lön. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA. Omställningsförsäkring. FACKLIGA RELATIONER Montico är medlem i ALMEGA och vår fackliga part samt avtalsbärare är IF Metall. Vår personal tillhör dock ett flertal fackliga organisationer. Om du vill vara ansluten till ett fackförbund bestämmer du själv. Det är inget som vi som arbetsgivare har någon åsikt om. Vi uppmanar dock alltid vår personal att åtminstone vara med i A-kassan.

6 ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET Vi gör alltid besök hos kundföretaget för att försäkra oss om att arbetsmiljön är godtagbar. Blir du omplacerad inom företaget ska du ta kontakt med oss, så att vi kan försäkra oss om att du har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för det nya arbetsstället och arbetsuppgiften. Vi besöker dig i arbetet på kundföretaget normalt sett minst en gång under uthyrningstiden, förutsatt att arbetet pågår under en längre tid. När du kommer till en ny arbetsplats ska du innan du börjar arbeta delges allmänna säkerhetsföreskrifter. Instruktioner för arbetet Information om risker och säkerhetsinstruktioner Information om personlig skyddsutrustning Information om nödutgångar med mera Kundföretaget är ansvarigt för att du får informationen. Om detta inte följs så måste du genast kontakta Montico. För din egen och dina medarbetares säkerhet ska du alltid följa givna instruktioner. Skulle du under uthyrningstiden uppleva att arbetsmiljön eller säkerheten inte är godtagbar ska du omedelbart kontakta Montico. Handlar det om omedelbar olycksrisk ska du först kontakta skyddsombudet eller arbetsledningen på kundföretaget. ARBETSSKADOR Vid arbetsskada görs anmälan på speciell blankett. Denna kan du få på ditt Monticokontor eller på kundföretaget. Blanketten fylls i av dig, tillsammans med arbetsledaren på kundföretaget och skickas därefter till din konsultchef. UTBILDNING OCH UTVECKLING För att Montico ska kunna vara en av de ledande aktörerna i bemanningsbranschen är våra medarbetares kompetens och personliga engagemang avgörande. Din utveckling är därför en angelägenhet för hela företaget och kompetensutveckling sker på många sätt. Att gå en utbildning är ett sätt och det är något som vi kan erbjuda våra anställda. Utbildning i truckkörning samt svetslicenser är exempel på utbildningar. Kompetensutveckling sker även ständigt i den dagliga verksamheten ute hos våra kundföretag, där du hela tiden lär dig nya saker. Denna form av utveckling jobbar vi med att lyfta fram och uppmärksamma bland annat genom utvecklingssamtal som genomförs varje år med samtliga medarbetare på Montico. Det första samtalet äger rum efter att du varit anställd cirka sex månader. Syftet med samtalen är att stämma av hur du trivs på Montico, vad du är duktig på, och vad du kan bli bättre på. Men också hur du ser på Montico och hur vi kan bli en bättre arbetsgivare. För att samtalen ska bli så givande som möjligt är det viktigt att både du och din chef kommer förberedda. Samtalet kommer att dokumenteras för att möjliggöra uppföljning. Vår personalidè är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. För att leva upp till detta är det viktigt att vi får veta vad du som anställd tycker om företaget och om din arbetssituation, därför genomförs regelbundet medarbetarundersökningar. Ditt svar behandlas konfidentiellt och resultatet från undersökningarna presenteras i korthet på vårt intranät.

7 PRAKTISK INFORMATION ARBETSKLÄDER Montico står för arbetskläder och skyddsskor. Kläderna betraktas som lånekläder och vid anställningens upphörande ska de återlämnas till Montico. I samband med anställningen skriver du under ett accepterande av de regler som finns kring lånekläder. Om du vill ha en annan sko än standardmodellen kan du själv bekosta skillnaden mellan priset på den egna modellen och på standardskon. Du ansvarar själv för att tvätta kläderna. TIDRAPPORTERING Som anställd vid Montico ska du, om inget annat sägs, fylla i tidrapporter, oavsett om du stämplar vid kundföretaget eller ej. På varje tidrapport noterar du de tider du arbetat under en halvmånadsperiod. Tidrapporten ligger till grund för fakturering och för löneutbetalning. Därför är det viktigt att de uppgifter du lämnar är korrekta. Var noga med att fylla i rapporterna tydligt. Är det svårt att tyda rapporterna finns risk för att din lön inte kommer att stämma. Inkommer inte tidrapporten i tid kan vi heller inte garantera att du kan få din lön utbetalad i tid. Ta för vana att fylla i den arbetade tiden varje dag eftersom det är lätt att glömma bort hur du jobbat, när du varit sjuk eller om du varit ledig eller arbetat övertid. Observera att tidrapporten ska signeras av kundföretaget innan inlämning till Montico. Kan du inte lämna in rapporten personligen, går det bra att faxa. Faxnummer hittar du längst ner på rapporterna. FRISKVÅRD Som anställd på Montico har du rätt till bidrag för friskvård, dvs. träning på exempelvis gym eller i simhall. Montico bidrar med halva kostnaden för friskvården per 12-månadersperiod dock max kronor (inklusive moms). Kontrollera med din konsultchef att din friskvårdsaktivitet/ditt gym är godkänt av Montico, vi önskar bara att samarbeta med seriösa aktörer. Enklast är det om du innan tecknandet av avtal med ditt gym, ber Montico om en rekvisitionsblankett. Den lämnar du sedan till ditt gym, som i sin tur fakturerar Montico beloppet. Lönekontoret kommer därefter att göra ett löneavdrag motsvarande den del du som anställd ska bekosta. Löneavdraget görs vid ett och samma tillfälle och kan inte fördelas över flera månader. Är du osäker på hur det fungerar prata med din konsultchef. RESEERSÄTTNING I vissa fall, bland annat beroende på avstånd och bostadsort, betalas milersättning. Milersättning betalas med den skattefria ersättningsnivån, för närvarande 18,5 kr/mil. TYSTNADSPLIKT I samband med att du undertecknar anställningsavtalet undertecknar du även en förbindelse om att respektera tystnadsplikt vad gäller känslig information och uppgifter som rör Montico eller kundföretaget. Du har härigenom förbundit dig att varken sprida information till utomstående eller själv dra nytta av information eller uppgifter som du fått kännedom om genom ditt arbete. AVSLUTNINGSVIS En personalhandbok kan aldrig bli helt uttömmande. Vi har försökt ge dig en bild av Montico och om vad det innebär att arbeta som konsult. Vi vill dock uppmana dig att under hela din anställning hålla en tät kontakt med oss på kontoret och självklart ska du fråga oss om du tycker att det finns oklarheter kring företaget eller jobbet. Exempel: Träning på Friskis & Svettis, en termin à 800 kronor. Den anställde betalar då 400 kronor och Montico bidrar med 400 kr. Om du är anställd kortare tid än ett år får du ett proportionerligt friskvårdsbidrag.

8 VÅRT GEOGRAFISKA VERKSAMHETSOMRÅDE Montico verkar geografiskt i en linje söder om Gävle - Karlstad. Vårt huvudkontor finns i Tranås. Hitta ditt närmaste Monticokontor på montico.se/ kontakta-oss. VI ÄR DIN LOKALA KARRIÄRPARTNER Vi arbetar med rekrytering och uthyrning av personal samt jobbcoachning. Med vår lokala förankring har vi en hög kännedom om näringslivet och arbetsmarknaden i just ditt område. Humankapitalet är vår viktigaste resurs och vi arbetar mot gemensam framgång och hållbar utveckling. Trivsel, trygghet och investering i kompetens gör oss till en pålitlig partner och arbetsgivare. FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK Få snabb tillgång till våra lediga jobb, utbildningar eller annan spännande information på vår facebook-sida. Montico AB Box Tranås :01, 1105, Inhouse

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 Semesterlagen för arbetare inom MEs kollektivavtalsområden ARBETSGIVARE Företagsnamn Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Personalhandbok. För. Recruit IT Right

Personalhandbok. För. Recruit IT Right Personalhandbok För Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Personalpolicy... 4 3 Bolagsfakta... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Affärsidé och verksamhet... 4 5 Anställning... 4 6 Arbetstid, arbetsplats

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Anställningsvillkor. Personalavdelningen

Anställningsvillkor. Personalavdelningen Personalavdelningen Anställningsvillkor Uppdaterad 2011-10-21 Du som är anställd vid Uppsala universitet har kanske många frågor rörande din anställning. Här ges en kort information om det vi tror är mest

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Konsulthandbok Doctor

Konsulthandbok Doctor Jourtelefon: 08 555 656 10 Innehåll Välkommen till Dedicare Doctor!... 3 Kollektivavtal och ITP, gäller endast för dig som är anställd... 3 Tidrapportering... 4 Resa och boende... 4 Arbetsgivare... 4 Utvärdering...

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i huvuddrag när du får frågor från dina medlemmar på

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning.

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning. Förmånslista MEDARBETARVILLKOR Villkor som följer av anställningen Försäkringar och pensioner Avtalsförsäkringar Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL Arbetstagare tillförsäkras viss ersättning vid sjukdom

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Att arbeta på Carema Sjukvård

Att arbeta på Carema Sjukvård Att a rbeta på Carema Sjukvård Carema din nya arbetsgivare Att vara ny på ett arbete innebär att du kommer att ställas inför många nya frågor, funderingar och utmaningar. Med den här broschyren vill vi

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Att jobba i Alingsås kommun

Att jobba i Alingsås kommun Att jobba i Alingsås kommun Innehållsförteckning Välkommen till Alingsås kommun! 2 Informationskanaler 3 Introduktion 3 Anställning 3 Sekretess 4 Arbetstider 4 Förmåner 4 Pension 5 Omställningsavtal 5

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Handbok för Sjuksköterskeuppdrag i Sverige 1 Innehållsförteckning Innehåll VÄLKOMMEN TILL AGITO... 3 Allmän Information... 3 Kvalitetscertifierat ISO 9001... 3 Kontaktuppgifter... 3 Jourtelefon efter kontorstid...

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Innehållsförteckning. Vers. 1.0

Innehållsförteckning. Vers. 1.0 HANDBOK SVERIGE Innehållsförteckning VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän Information... 2 Kvalitetssäkring... 2 Kontakt... 2 Kontaktuppgifter till Malmö... 2 Jourtelefon efter kontorstid... 3 FÖRHÅLLANDE

Läs mer

Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2015!

Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2015! 1 (8) Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2015! Höörs kommun: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun

Läs mer

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014.

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Sidan 1 av 3 Nr 31/13 Stockholm 2013-12-12 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Från

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Personalhandboken 2014

Personalhandboken 2014 Personalhandboken 2014 I denna handbok kommer vi att delge rutiner och policy s som vi på EAAB vill att alla medarbetare ska läsa igenom. Eftersom våra arbeten ofta sker hos kund är det extra viktigt att

Läs mer

HANDBOK FÖR MEDARBETARE

HANDBOK FÖR MEDARBETARE HANDBOK FÖR MEDARBETARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän information... 2 Kvalitetssäkring... 2 Kontakt... 2 FÖRHÅLLANDE ANSTÄLLD/ARBETSGIVARE... 3 Tystnadsplikt... 3 Förväntningar

Läs mer

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Handbok för Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Innehållsförteckning Innehåll VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän Information... 2 Kvalitetscertifierat ISO 9001... 2 Kontakt... 2 Kontaktuppgifter till Malmö...

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Frågor och svar arbetsgivarintyg

Frågor och svar arbetsgivarintyg 2012-11-17 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 4 Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen 9 Försäkring om avgångsbidrag AGB 13 Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Läs mer

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av missbruk hos en medarbetare skapar problem även på arbetsplatsen. Arbetsprestation, säkerhet

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs.

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs. Innehåll Semester... 2 Antal semesterdagar... 2 Föräldraledighet... 2 Vård av sjukt barn... 3 Vård av sjukt barn från dag 11... 3 Föräldraledighet, föräldrapenning... 3 Föräldraledighet, lägstanivådagar...

Läs mer

Föreläsning 2: Sjukfrånvaro

Föreläsning 2: Sjukfrånvaro 722G88: Företags- och personalekonomi Föreläsning 2: Sjukfrånvaro Jenny Appelkvist 19/12-2011 1 Dagens föreläsning Tidsredovisning Produktivitet, effektivitet och kvalitet Frånvaro Sjukfrånvaro 2 Tid är.

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Medarbetarboken. Senast uppdaterad: 130218

Medarbetarboken. Senast uppdaterad: 130218 Senast uppdaterad: 130218 Medarbetarboken Tanken med den här boken är att vi som jobbar på A.Schulman Nordic ska kunna finna svar på frågor vi stöter på i det dagliga arbetet - inte minst kring olika personalrelaterade

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Kvalitetshandbok för medarbetare

Kvalitetshandbok för medarbetare Kvalitetshandbok för medarbetare Itri Städ i Stockholm AB Itri startades år 1987 som enskild firma och nuvarande aktiebolag bildades 1996. Vårt organisationsnummer är 556537-3635. Itri är ett lokalvårdsföretag,

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer