VÄLKOMMEN TILL OSS. Du kommer bli en viktig medarbetare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL OSS. Du kommer bli en viktig medarbetare"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL OSS Du kommer bli en viktig medarbetare

2 VÄLKOMMEN TILL OSS Att börja ett nytt arbete är både spännande och stimulerande. Det innebär en ny miljö, nya arbetskamrater och nya rutiner. Det kan också innebära viss osäkerhet kring vad som förväntas av dig. Du har säkert en del funderingar och därför har vi sammanställt information som vi vet kan vara bra att ha. Tveka inte att höra av dig till din konsultchef om du har några frågor. Montico grundades 1996 i Tranås av Börje Johansson. Från början hade vi två verksamhetsområden, legotillverkning samt personaluthyrning. År 2000 satsade vi på bemanningsverksamheten och nischade oss med uthyrning och rekrytering av kvalificerad industri- och lagerpersonal avvecklades legotillverningen och vi blev ett renodlat tjänsteföretag. Idag har vi kontor på 17 orter i södra Sverige och har breddat våra tjänster till att även innehålla tjänstemannarekrytering, utbildning och jobbcoachning. VÅRA VÄRDERINGAR RESPEKTFULLT BEMÖTANDE Vi inom Montico bemöter alltid andra som vi själva vill bli bemötta. Det innebär att vi respekterar den vi möter och håller alltid vad vi lovar. Därigenom skapar vi det öppna klimat vi vill förmedla och verka i. Vi visar även respekt gentemot våra kunder och kollegor genom att alltid vara ute i god tid. ÖPPEN OCH RAK KOMMUNIKATION Vi inom Montico eftersträvar alltid tydlig och ärlig kommunikation. I alla sammanhang är vi lyhörda för andras åsikter och önskemål. Vi strävar efter att göra information tillgänglig genom att skapa dialog framför monolog. Konstruktiv återkoppling är en viktig del i vår kommunikation. VI-ANDA Vi inom Montico tar ansvar för varandra och finns alltid tillhands för att dela glädje och för att ge stöd. Genom prestigelöshet skapar vi den öppna atmosfär som vi alla vill arbeta i. Vi skapar tillsammans en företagskultur som vi kan trivas i genom att vara ärliga, positiva, korrekta och ansvarsmedvetna. AFFÄRSMÄSSIG Vi på Montico eftersträvar en kultur och ett synsätt där man drar lärdom av gjorda misstag. På så sätt skapas en mentalitet i att våga vilja - vinna. Vi uppmuntrar kreativitet, ansvarskänsla och en vilja att se möjligheter och lösningar. MOD ATT AGERA Genom att vara lyhörda, flexibla och effektiva levererar Montico alltid minst det kunden efterfrågar. Kvalitet och entreprenörskap ska genomsyra vårt tillvägagångssätt. HÅLLBAR UTVECKLING Montico strävar ständigt efter att förbättra serviceoch kvalitetsnivån med hjälp av kundundersökningar. Vi lämnar Nöjd Kund garanti på utförda uppdrag Vi skall sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan och att ständigt förbättra oss. Vi följer de lagar som berör vår verksamhet och söker ständigt förbättringar. Vårt humankapital är vår viktigaste resurs därför erbjuder vi kompetensutveckling i vår strävan att ständigt förbättra oss och att ge våra anställda den trygghet som kompetens innebär.

3 ATT ARBETA PÅ MONTICO Varje år arbetar Montico gentemot ett hundratal kunder. Vissa av dessa företag hyr enbart ett fåtal timmar, medan andra hyr över timmar per år. Detta innebär att längden på dina uppdrag kommer att variera - alltifrån någon dag upp till flera månader på samma arbetsplats. Rollen som konsult på Montico skiljer sig därför en del från den roll som de anställda på kundföretaget har. Du kommer möta olika miljöer och företagskulturer på de arbetsplatser ditt arbete är förlagt till. Oavsett på vilket företag du arbetar är det alltid Montico som är din arbetsgivare. Det innebär att det är till oss du alltid ska vända dig vid frågor om lön, anställningsförhållanden, ledigheter och liknande. TÄNKVÄRDA SAKER Det är du som bör ta initiativ till att presentera dig för din arbetsledare och dina nya arbetskamrater. Du behöver goda relationer för att göra ett bra jobb, men du kan inte vänta på att de nya arbetskamraterna tar initiativet. Se till att själv skaffa dig nödvändig information kring hur du ska lösa dina arbetsuppgifter. Fråga det visar att du är intresserad och bryr dig om resultatet. Därefter bör du självständigt försöka lösa dina arbetsuppgifter så att kundföretaget får den avlastning de efterfrågat. du därför till kundföretaget i en känslig och turbulent situation där det ställs höga krav på din arbetsförmåga och flexibilitet. DU ÄR VÅR AMBASSADÖR När du är ute och arbetar på kundföretaget är det just du som är Montico för kunden. På det sätt som kundföretaget uppfattar dig, din yrkesskicklighet och din sociala förmåga, så uppfattar kunden också Montico. Det är denna bild som styr om kunden ska förlänga uppdraget eller kanske hyra in mer personal. Det är också denna bild som avgör om kunden i framtiden åter kommer att anlita oss. Du har därför ett stort ansvar. Det finns några ordningsregler som är viktiga att tänka på ute hos våra kunder: För att underlätta kontakt med kunden och vara lyhörd/kommunicerbar är det inte tillåtet att använda hörlurar. Olika huvudbonader används inte vid inomhusarbete. Vi har alltid en proffsig attityd och pratar inte om privata angelägenheter ute hos kund. Om du är missnöjd över något vänder du dig till din konsultchef, inte till kunden. LYHÖRDHET Rollen som inhyrd ställer stora krav på dig vad gäller förmågan att snabbt anpassa dig till nya miljöer, till nya medarbetare och att sätta dig in i nya arbetsrutiner. Det är viktigt att du är lyhörd för hur saker och ting fungerar på din nya arbetsplats. Var noga med arbetstider, rasters längd och arbetstakt. Anpassa dig till de regler som finns hos kunden, till exempel förbud mot användande av mobiltelefon. Låt kundens uttalade behov styra ditt arbete och var lyhörd för förändringar av behovet. Anledningen till att ett företag hyr in personal varierar. Det kan exempelvis handla om stor sjukfrånvaro bland den egna personalen, oväntade ordertoppar eller mycket att göra på grund av driftstörningar. Ibland kommer

4 BRA ATT VETA OM DIN ANSTÄLLNING De allmänna villkoren som gäller din anställning finns reglerade i Bemanningsavtalet som finns upprättat mellan bemanningsföretagen och de flesta av LO-förbunden. Avtalet reglerar följande: Anställningsformer, personlig lön samt garantilöner, GFL (genomsnittligt förtjänstläge för jämförbara grupper hos kund), semester, permissioner, försäkringar. Avtalet finns att hämta på varje Monticokontor samt på intranätet. ARBETSTIDER Vi anpassar våra arbetstider efter kundföretagets. Under de tider som du ej är utbokad, ska du finnas tillgänglig per telefon för att snabbt kunna bemanna ett nytt uppdrag. LÖN Som anställd vid Montico har du timlön. Lönen betalas ut den 27:e varje månad. I december betalas lönen ut före jul. När du anställs får du en personlig lön som anges i anställningsbeviset. Om det genomsnittliga förtjänstläget för den jämförbara gruppen på kundföretaget är högre än din personliga lön, får du istället en särskild uppdragslön. Tillägg i form av övertid, OB-ersättning etc. regleras dessa i kundföretagets kollektivavtal. För utbetalning av lön ska du uppge clearing- och bankkontonummer till din konsultchef. Se även till att ditt lönekonto är SUS-anslutet hos Swedbank. SUS är ett utbetalningssystem som möjliggör att automatiska överföringar kan ske, till exempel mellan olika banker. GARANTILÖN Om Montico inte lyckas finna ett uppdrag för dig utgår en så kallad garantilön. Garantilönen, som beräknas per kalendermånad, motsvarar 90 % av den genomsnittstimlön du haft under den senaste tremånadersperioden. Under den tid då du inte är utbokad på ett företag och garantilönereglerna är tillämpliga, har du som anställd fortfarande arbetsplikt. Du måste då, för att garantilönen ska utbetalas, vara tillgänglig per telefon för att snabbt kunna bemanna ett nytt uppdrag. VID SJUKDOM Det är viktigt att du meddelar både Montico och kundföretaget om du blir sjuk, annars är du inte berättigad sjuklön. Sjukanmälan ska göras snarast möjligt genom ett meddelande till din konsultchef på Montico. Anmäler du inte din frånvaro betalas heller ingen sjuklön ut. Om du är sjuk mer än sju dagar krävs läkarintyg. I särskilda fall, till exempel vid upprepad korttidsfrånvaro kan läkarintyg krävas redan från första sjukdagen. När du återgår till arbetet ska du lämna in blanketten försäkran om sjukdom till din konsultchef för att erhålla sjuklön. Blanketten finns att hämta på ditt Monticokontor eller på intranätet. SEMESTER Du har rätt till 25 semesterdagar per år. Hur många av dessa som är betalda det första anställningsåret beror på när på året du börjat din anställning. Intjänandeåret löper från 1 april till 31 mars och semesteråret är året som följer efter intjänandeåret. Börjar du exempelvis din anställning i januari ett år, så hinner du för sommaren samma år arbeta in cirka sex dagars betald semester. Semesterlön och semesterersättning utgår med 13,3 % av semesterunderlaget, det vill säga den lön du tjänat in under intjänandeåret. Det är viktigt att du ansöker om semester i så god tid som möjligt, för att vi i samråd med kunden kan hitta en bemanningslösning som är bra för alla parter. Kortare ledighet, som del av dag, gör du upp med din kontaktperson på kundföretaget. Om denne godkänner ledigheten gör vi det också.

5 VÅRD AV BARN Vid vård av sjukt barn ska anmälan göras till kundföretaget, Montico och till försäkringskassan. Ersättning vid vård av sjukt barn betalas ut av försäkringskassan. FÖRÄLDRALEDIGHET Om du ska vara föräldraledig ska du anmäla detta till din konsultchef senast två månader i förväg. I anmälan uppger du hur lång föräldraledigheten är tänkt att vara. Vad gäller reglerna vid olika former av föräldrapenning får du information av din Försäkringskassa. PERMISSION Ledighet med full lön, det vill säga permission, kan erhållas för kortare ledigheter under högst en dag och kan beviljas i följande fall: eget bröllop, egen 50-årsdag, förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall, nära anhörigs frånfälle (make/ maka, sambo, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, moroch farföräldrar), nära anhörigs grav- eller urnsättning, plötslig och svårt sjukdomsfall hos nära anhörig. Vid begravning kan även nödvändiga resdagar i vissa fall beviljas som permission. TJÄNSTLEDIGHET Ledighet utan lön, det vill säga tjänstledigt, kan beviljas för bland annat studier. Ansökan ska göras skriftligt och blanketter finns på respektive Monticokontor. UTTAG AV KOMPTID Vid de tillfällen du arbetar övertid kan du välja att ta ut den inarbetade tiden i antingen tid eller pengar. Om du väljer att ta ut timmarna i tid läggs timmarna i din kompbank. Tiden i kompbanken kan du välja när du vill ta ut, men det ska alltid ske i samråd med ditt kundföretag och Montico. ARBETSTIDSFÖRKORTNING Eventuell arbetstidsförkortning beror på vilket kollektivavtal kundföretaget har. Den timbank där arbetstidsförkortningen samlas är öronmärkt för klämdagar och mellandagar. Övrig tid kan tas ut i samråd med din konsultchef på Montico. UPPSÄGNING Om du som anställd önskar säga upp dig, ser vi gärna att du kontaktar oss så tidigt som möjligt. Vi vill ha din uppsägning skriftligt. Det är mycket viktigt att du först talar med oss om din uppsägning, sedan pratar vi med kunden. Om du är visstidsanställd är uppsägningstiden två veckor från båda parterna. Vid tillsvidareanställning är uppsägningstiden en månad. Efter avslutad anställning får du ett tjänstgöringsbetyg om du gör en begäran till din konsultchef. Vid anställning kortare än sex månader får du ett arbetsgivarintyg. DINA FÖRSÄKRINGAR Som anställd vid Montico omfattas du av följande försäkringar: Avtalspension SAF-LO som är en ålderstjänstepension. Tjänstegrupplivförsäkring TGL, som är en dödsfallsförsäkring vilken utfaller till förmån för närstående efterlevande. Avgångsbidragsförsäkring AGB, som ger ett visst ekonomiskt skydd vid övertalighet. Avtalsgruppsjukförsäkring AGS, som ger en viss ekonomisk kompensation vid längre tids sjukskrivning. Ger därvid en del av mellanskillnaden mellan sjukpenning och lön. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA. Omställningsförsäkring. FACKLIGA RELATIONER Montico är medlem i ALMEGA och vår fackliga part samt avtalsbärare är IF Metall. Vår personal tillhör dock ett flertal fackliga organisationer. Om du vill vara ansluten till ett fackförbund bestämmer du själv. Det är inget som vi som arbetsgivare har någon åsikt om. Vi uppmanar dock alltid vår personal att åtminstone vara med i A-kassan.

6 ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET Vi gör alltid besök hos kundföretaget för att försäkra oss om att arbetsmiljön är godtagbar. Blir du omplacerad inom företaget ska du ta kontakt med oss, så att vi kan försäkra oss om att du har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för det nya arbetsstället och arbetsuppgiften. Vi besöker dig i arbetet på kundföretaget normalt sett minst en gång under uthyrningstiden, förutsatt att arbetet pågår under en längre tid. När du kommer till en ny arbetsplats ska du innan du börjar arbeta delges allmänna säkerhetsföreskrifter. Instruktioner för arbetet Information om risker och säkerhetsinstruktioner Information om personlig skyddsutrustning Information om nödutgångar med mera Kundföretaget är ansvarigt för att du får informationen. Om detta inte följs så måste du genast kontakta Montico. För din egen och dina medarbetares säkerhet ska du alltid följa givna instruktioner. Skulle du under uthyrningstiden uppleva att arbetsmiljön eller säkerheten inte är godtagbar ska du omedelbart kontakta Montico. Handlar det om omedelbar olycksrisk ska du först kontakta skyddsombudet eller arbetsledningen på kundföretaget. ARBETSSKADOR Vid arbetsskada görs anmälan på speciell blankett. Denna kan du få på ditt Monticokontor eller på kundföretaget. Blanketten fylls i av dig, tillsammans med arbetsledaren på kundföretaget och skickas därefter till din konsultchef. UTBILDNING OCH UTVECKLING För att Montico ska kunna vara en av de ledande aktörerna i bemanningsbranschen är våra medarbetares kompetens och personliga engagemang avgörande. Din utveckling är därför en angelägenhet för hela företaget och kompetensutveckling sker på många sätt. Att gå en utbildning är ett sätt och det är något som vi kan erbjuda våra anställda. Utbildning i truckkörning samt svetslicenser är exempel på utbildningar. Kompetensutveckling sker även ständigt i den dagliga verksamheten ute hos våra kundföretag, där du hela tiden lär dig nya saker. Denna form av utveckling jobbar vi med att lyfta fram och uppmärksamma bland annat genom utvecklingssamtal som genomförs varje år med samtliga medarbetare på Montico. Det första samtalet äger rum efter att du varit anställd cirka sex månader. Syftet med samtalen är att stämma av hur du trivs på Montico, vad du är duktig på, och vad du kan bli bättre på. Men också hur du ser på Montico och hur vi kan bli en bättre arbetsgivare. För att samtalen ska bli så givande som möjligt är det viktigt att både du och din chef kommer förberedda. Samtalet kommer att dokumenteras för att möjliggöra uppföljning. Vår personalidè är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. För att leva upp till detta är det viktigt att vi får veta vad du som anställd tycker om företaget och om din arbetssituation, därför genomförs regelbundet medarbetarundersökningar. Ditt svar behandlas konfidentiellt och resultatet från undersökningarna presenteras i korthet på vårt intranät.

7 PRAKTISK INFORMATION ARBETSKLÄDER Montico står för arbetskläder och skyddsskor. Kläderna betraktas som lånekläder och vid anställningens upphörande ska de återlämnas till Montico. I samband med anställningen skriver du under ett accepterande av de regler som finns kring lånekläder. Om du vill ha en annan sko än standardmodellen kan du själv bekosta skillnaden mellan priset på den egna modellen och på standardskon. Du ansvarar själv för att tvätta kläderna. TIDRAPPORTERING Som anställd vid Montico ska du, om inget annat sägs, fylla i tidrapporter, oavsett om du stämplar vid kundföretaget eller ej. På varje tidrapport noterar du de tider du arbetat under en halvmånadsperiod. Tidrapporten ligger till grund för fakturering och för löneutbetalning. Därför är det viktigt att de uppgifter du lämnar är korrekta. Var noga med att fylla i rapporterna tydligt. Är det svårt att tyda rapporterna finns risk för att din lön inte kommer att stämma. Inkommer inte tidrapporten i tid kan vi heller inte garantera att du kan få din lön utbetalad i tid. Ta för vana att fylla i den arbetade tiden varje dag eftersom det är lätt att glömma bort hur du jobbat, när du varit sjuk eller om du varit ledig eller arbetat övertid. Observera att tidrapporten ska signeras av kundföretaget innan inlämning till Montico. Kan du inte lämna in rapporten personligen, går det bra att faxa. Faxnummer hittar du längst ner på rapporterna. FRISKVÅRD Som anställd på Montico har du rätt till bidrag för friskvård, dvs. träning på exempelvis gym eller i simhall. Montico bidrar med halva kostnaden för friskvården per 12-månadersperiod dock max kronor (inklusive moms). Kontrollera med din konsultchef att din friskvårdsaktivitet/ditt gym är godkänt av Montico, vi önskar bara att samarbeta med seriösa aktörer. Enklast är det om du innan tecknandet av avtal med ditt gym, ber Montico om en rekvisitionsblankett. Den lämnar du sedan till ditt gym, som i sin tur fakturerar Montico beloppet. Lönekontoret kommer därefter att göra ett löneavdrag motsvarande den del du som anställd ska bekosta. Löneavdraget görs vid ett och samma tillfälle och kan inte fördelas över flera månader. Är du osäker på hur det fungerar prata med din konsultchef. RESEERSÄTTNING I vissa fall, bland annat beroende på avstånd och bostadsort, betalas milersättning. Milersättning betalas med den skattefria ersättningsnivån, för närvarande 18,5 kr/mil. TYSTNADSPLIKT I samband med att du undertecknar anställningsavtalet undertecknar du även en förbindelse om att respektera tystnadsplikt vad gäller känslig information och uppgifter som rör Montico eller kundföretaget. Du har härigenom förbundit dig att varken sprida information till utomstående eller själv dra nytta av information eller uppgifter som du fått kännedom om genom ditt arbete. AVSLUTNINGSVIS En personalhandbok kan aldrig bli helt uttömmande. Vi har försökt ge dig en bild av Montico och om vad det innebär att arbeta som konsult. Vi vill dock uppmana dig att under hela din anställning hålla en tät kontakt med oss på kontoret och självklart ska du fråga oss om du tycker att det finns oklarheter kring företaget eller jobbet. Exempel: Träning på Friskis & Svettis, en termin à 800 kronor. Den anställde betalar då 400 kronor och Montico bidrar med 400 kr. Om du är anställd kortare tid än ett år får du ett proportionerligt friskvårdsbidrag.

8 VÅRT GEOGRAFISKA VERKSAMHETSOMRÅDE Montico verkar geografiskt i en linje söder om Gävle - Karlstad. Vårt huvudkontor finns i Tranås. Hitta ditt närmaste Monticokontor på montico.se/ kontakta-oss. VI ÄR DIN LOKALA KARRIÄRPARTNER Vi arbetar med rekrytering och uthyrning av personal samt jobbcoachning. Med vår lokala förankring har vi en hög kännedom om näringslivet och arbetsmarknaden i just ditt område. Humankapitalet är vår viktigaste resurs och vi arbetar mot gemensam framgång och hållbar utveckling. Trivsel, trygghet och investering i kompetens gör oss till en pålitlig partner och arbetsgivare. FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK Få snabb tillgång till våra lediga jobb, utbildningar eller annan spännande information på vår facebook-sida. Montico AB Box Tranås :01, 1105, Inhouse

Att arbeta på Carema Sjukvård

Att arbeta på Carema Sjukvård Att a rbeta på Carema Sjukvård Carema din nya arbetsgivare Att vara ny på ett arbete innebär att du kommer att ställas inför många nya frågor, funderingar och utmaningar. Med den här broschyren vill vi

Läs mer

PHR000-2, 2012-06-16

PHR000-2, 2012-06-16 , 2012-06-16 2 (27) Innehållsförteckning Inledning... 3 Företagsinformation... 4 Kundvård- och service policy... 7 Personal... 8 Information och kommunikation... 10 Förmåner... 11 Mobiltelefoner... 12

Läs mer

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige Gällande per 20.08.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO!... 4 Fakta om Agito... 4 Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008... 4 Vår affärsidé...

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov.

PERSONALHANDBOK. Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. PERSONLHNDBOK Vår vision är att ge våra brukare ett individuellt stöd, helt utifrån vars och ens behov. Innehållsförteckning Välkommen till Handen ssistans... 4 Rätten till Personlig ssistans... 4 Handen

Läs mer

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten Välkommen som medarbetare i Strängnäs kommun! Broschyren innehåller information om anställningsvillkor och anställningsförmåner som berör kommunens medarbetare. Mer information om hur det är att arbeta

Läs mer

M E D A R B E T A R H A N D B O K

M E D A R B E T A R H A N D B O K M E D A R B E T A R H A N D B O K Vi håller vad vi lovar Vi når resultat Innehållsförteckning Competens vision och affärsidé 1 Våra medarbetare och chefer 1 Policys och rutiner 2 Rekryteringspolicy 4 Anställning

Läs mer

Medarbetarguiden för oss på Roolf s El i Trestad AB

Medarbetarguiden för oss på Roolf s El i Trestad AB Medarbetarguiden för oss på Roolf s El i Trestad AB En guide med våra vägvisare och spelregler Guiden innehåller praktisk information som är värdefull i det dagliga arbetet. Innehållet är baserat på företagets

Läs mer

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll Sida: 2 av 55 Innehåll 1 Dokumentinformation...4 1.1 Syfte och målgrupp 4 1.2 Distribution 4 1.3 Versionshistorik 5 1.4 Referenser 5 1.5 Definitioner och förkortningar 5 1.6 Ändringsrutiner 6 1.7 Godkännande

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Konsulthandbok Socionom. www.dedicare.se/socionom Telefon: 08 555 656 70

Konsulthandbok Socionom. www.dedicare.se/socionom Telefon: 08 555 656 70 Konsulthandbok Socionom Telefon: 08 555 656 70 Om Dedicare... 4 Fakta om Dedicare... 4 Vår filosofi - människor som trivs gör ett bättre jobb... 4 Dedicares affärsidé och vision... 4 Affärsidé... 4 Vision...

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Personalhandbok För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Arbetsgivare s 2 Styrelse och kontor Arbetsgivarorganisation

Läs mer

INFORMATION & VÄGLEDNING

INFORMATION & VÄGLEDNING VÄLKOMMEN TILL INFORMATION & VÄGLEDNING FÖR ASSISTANSBERÄTTIGADE, ARBETSLEDARE & PERSONLIGA ASSISTENTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. A-ASSISTANS VILKA ÄR VI?... 1 2. ATT BEVILJAS PERSONLIG ASSISTANS... 2 2.1

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. Vad gäller för dig som medarbetare. Vård - och omsorgsförvaltningen

Arbeta i Enköpings kommun. Vad gäller för dig som medarbetare. Vård - och omsorgsförvaltningen Arbeta i Enköpings kommun Vad gäller för dig som medarbetare Vård - och omsorgsförvaltningen Välkommen till oss En anställning bygger på ett ömsesidigt val du valde Enköpings kommun som din arbetsgivare

Läs mer

Arbetare Avtal för bemanningsföretag

Arbetare Avtal för bemanningsföretag Arbetare Avtal för bemanningsföretag Avtal tecknat 2012 Giltighetstid: 2012-05-01 2015-04-30 Fastighetsanställdas Förbund, GS Facket för skogs, trä- och grafisk bransch, Handelsanställdas förbund, Hotell

Läs mer

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Norge. Gällande per 2014.02.10

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Norge. Gällande per 2014.02.10 KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Norge Gällande per 2014.02.10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO!... 4 Fakta om Agito... 4 Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008... 4 Vår affärsidé...

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Hur funkar det att jobba?

Hur funkar det att jobba? Hur funkar det att jobba? 1 Grattis till jobbet! Var väl förberedd läs det här häftet redan innan du börjar jobba. Premiär på nya jobbet Nu när du har skaffat jobb är det dags att få grepp om några viktiga

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i privat/enskild sektor Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig

Läs mer

Vi vill att du tar dig tid att läsa igenom handboken och på så vis sätta dig in i vad det innebär att arbeta på MAXI.

Vi vill att du tar dig tid att läsa igenom handboken och på så vis sätta dig in i vad det innebär att arbeta på MAXI. Känn dig riktigt välkommen till MAXI ICA Stormarknad. Vi hoppas att du kommer att trivas med arbetet, miljön och kamraterna. Vår målsättning är att sälja varor till upplevt lägsta priser och på ett trivsamt

Läs mer

Inledning. Presentation

Inledning. Presentation Inledning Detta material är ett exempel på vad man kan ta upp när man håller skolinformation, det innehåller många powerpointbilder samt massa andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken

Läs mer

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer

Läs mer