Kallelse och föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 Kallelse och föredragningslista Beredning Ersättarna för kännedom Dag: Tid: Plats: Efter nämndens sammanträde Kommunstyrelsesalen Ärenden: 1 Val av protokollsjusterare 2 Riktlinjer för tillsyn av enskilda huvudmän inom barnomsorg (Karin) 3 Lokalbidragsbelopp för faktisk lokalkostnad till enskilda huvudmän vid nybyggnation (Stefan) 4 Dokumenthanteringsplaner för grundskola, förskolan, kulturskolan och elevhälsovården (Frida)

2 Beslutsförslag Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Riktlinjer för regelbunden tillsyn av fristående förskola i Falkenberg. Dnr /63 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1 Godkänna Riktlinjer för regelbunden tillsyn av fristående förskola i Falkenberg. Beslutsunderlag Förslag till riktlinjer Sammanfattning av ärendet Det är kommunernas ansvar att sköta tillsynen av fristående förskolor. Skolinspektionen har ansvar för tillsynen av hur kommunerna sköter sin tillsyn. Därför har Skolinspektionen genomfört en riktad tillsyn, som är sammanställd i rapporten Kommunernas tillsyn av enskild verksamhet ( Dnr: 2010:43). Det som framkommer i rapporten är att det är brister i kommuners tillsyn av fristående verksamhet. Kommunerna bedömer inte kvalitetsaspekterna i tillräcklig utsträckning. För att kunna bedöma kvalitet och säkerhet i barnens vardag behöver kommunerna använda sig av läroplanernas uttolkning av kvalitet i högre grad. Brister i tillsynen kan leda till att lämpliga åtgärder uteblir. Många kommuner gör inga regelbundna tillsynsbesök. Andra låter det gå långa perioder mellan besöken. Det innebär risk för att kommunen inte får reda på missförhållanden i tid. Ekonomi Tid måste avsättas för att göra kontinuerlig tillsyn som innefattar verksamhetsbesök, insamlandet av dokument och planer samt uppföljning och utvärdering av insamlat underlag och därtill även extra tillsyn vid nystart och uppföljningar av anmärkningar/missförhållanden. Övervägande Falkenbergs kommun har ett gott samarbete med de fristående förskolorna och tillsyn har genomförts, dock inte på ett systematiskt sätt. Falkenbergs kommun brister i riktlinjer och rutiner. Skolinspektionen påvisar i sin rapport Kommunernas tillsyn av enskild verksamhet att system för tillsyn kan utvecklas i många kommuner genom att: Låta läroplanerna vara vägledande för bedömningen av om den enskilda verksamheten lever upp till kraven på god kvalitet. Planera och genomföra tillsyn utifrån en genomtänkt modell, det vill säga använda upplysningar som finns och utifrån dem bedöma vad som är viktigast att fokusera på vid tillsynen. Expedieras till Verksamhetschef för förskolan Fristående förskolor Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 Förslag till beslut Datum Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Riktlinjer för regelbunden tillsyn av fristående förskola i Falkenbergs kommun Falkenbergs kommun ska regelbundet granska alla fristående förskolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Tillsynen ska ge underlag för att ta ställning till i vad mån verksamheterna följer de nationella målen. Enligt Skollagen 26 kap. 7 är den, vars verksamhet står under tillsyn enligt lagen, skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för tillsynen. Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskolor. Inom ramen för den regelbundna tillsynen ska kommunen granska verksamheten löpande. Tillsynen inriktar sig på att bedöma hur förskolan arbetar med att motverka att barn utsätts för kränkande behandling samt att årliga planer upprättas följa upp om förskolan bedrivs i enlighet med Lpfö 98 reviderad upplaga följa upp om förskolan har utformat sin verksamhet så att barnen erbjuds en lärandemiljö, som är i enlighet med de nationella målen. följa upp förskolans verksamhet när det gäller tillgång till plats d v s att de är öppna för alla barn samt barngruppernas storlek och sammansättning följa upp andelen högskoleutbildad personal. Kommunen ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning. Barn och utbildningsförvaltningen har som målsättning att regelbundet besöka samtliga fristående förskolor för att fördjupa dialogen och samarbetet. Ett forum anordnas för de fristående verksamheterna en gång/termin System för regelbunden tillsyn av fristående fritidshem Under första halvåret ska alla fristående verksamheter skicka in årsberättelse, räkenskapssammandrag till Barn och utbildningsförvaltningens ekonomiavdelning. En gång i månaden rapporterar de fristående verksamheterna antal barn och omsorgstimmar till barn och utbildningsförvaltningens systemansvarige för procapita Varje fristående förskola får tillsynsbesök regelbundet vart annat år Barn- och utbildningsförvaltningen tar kontakt med fristående förskolan ca tre veckor före tillsynsbesök. 1. En blankett besvaras om antal personal på förskolan, personalens utbildning och tjänstgöringsgrad, förskolans öppettider mm. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

4 2. Vid samma tillfälle samlas specificerade planer/dokument in. 3. Besvarad blankett och planer/dokument skickas till förvaltningen senast en vecka före besöket. 4. Tillsynsbesök med observation av verksamhet och samtal med ledning och personalgrupp utifrån olika punkter, se Dialog vid tillsyn av fristående förskolor. 5. Tillsynsbesöken dokumenteras 6. Av dokumentationen framgår att tillsynsbesök utförts, datum för tillsynen samt eventuella anmärkningar eller brister. 7. Dokumentet skickas till förskolan inom tre veckor efter tillsynen 8. Det fristående fritidshemmet skickar skriftligt svar till förvaltningen, där det framgår vilka ev. åtgärder som vidtas eller kommer att vidtas i anslutning till de eventuella anmärkningar och brister, som framkommit i samband med genomförd tillsyn. Det skriftliga svaret ska vara förvaltningen tillhanda senast tre veckor efter dokumentationens datering. 9. Uppföljning av handlingsplan för de ev. anmärkningar som tillsynen gett. 10. Om tillsynen har identifierat missförhållanden av betydande eller allvarlig karaktär skall dessa åtgärdas inom utsatt tid. Om så inte sker kan kommunen besluta om återkallelse av tillstånd för verksamheten. Extra tillsynsbesök Tillsyn görs vid uppstart av ny verksamhet ca 6 månader efter barn- och utbildningsnämndens godkännande och att verksamheten har startat. Utöver kommunens regelbundna tillsyn ingår även att ta emot och utreda synpunkter från föräldrar, medborgare eller annan. Dialog vid tillsyn av fristående förskolor i Falkenbergs kommun Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

5 Målinriktat arbete vad gäller kränkande behandling Hur arbetar förskolan för att motverka kränkande behandling? Upprättas årlig plan? Upprättas likabehandlingsplan? Hur är barnen delaktiga i arbetet med att upprätta, följa upp och utvärdera likabehandlingsplanen? Hur har föräldrarna fått kännedom om likabehandlingsplanen? Förskolans pedagogiska uppdrag utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad upplaga. Kap.1 Förskolans värdegrund och uppdrag Hur arbetar ni med att motverka traditionella könsmönster? Verksamheten ska anpassas till varje barns förutsättningar och behov. Hur? Kap. 2.1 Normer och värden Hur arbetar ni med att stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles demokratiska värderingar? Kap. 2.2 Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Hur? Kap. 2.3 Barnens inflytande De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformning av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Hur? Kap. 2.4 Förskola och hem Hur arbetar ni för att skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med barnets vårdnadshavare om barnets individuella utveckling och lärande? Kap.2.5 samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Hur samarbetar ni med förskoleklass, skola och fritidshem och skola för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande? Kap.2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Hur arbetar ni med det systematiska kvalitetsarbetet att dokumentera, följa upp och utvärdera verksamheten? Hur blir barn och föräldrar involverade i utvärdering av verksamheten? Observation vid verksamhetsbesök Fysisk miljö: Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

6 Lekytor ute och inne Information: Hur visas verksamhetens arbete upp för föräldrar kopplat till läroplanen? Förhållningssätt: Barn barn Barn vuxna Vuxna vuxna Organisation: Vad utgår planeringen från? Matsituation Styrning av dagen (pojkar/flickor/blandat) Tambursituationen Inskrivna barn/vuxen Faktiska barn/vuxen Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

7 Formulär för Tillsyn av fristående förskola i Falkenbergs kommun Förskolans namn Förskolans adress Förskolechef Telefon Barngruppens sammansättning Antal barn fördelat per omsorgstid 1-3 år 4-5 år < >35 < >35 Varav antalet inskrivna barn enl Skollagen 8 kap.7 Verksamhetens omfattning Öppettider Delar av verksamhetsåret som förskolan är stängd (t.ex. sommaren) Kl. - kl. Avgifter Föräldraavgifter, genomsnitt per år och barn Övriga avgifter Personal Antal personal/årsarbetare fördelat på olika kategorier Fsk-chef Fsk-lärare Barnskötare Lokalvårdare Kock Annat Köksbitr. Personaltäthet i barngruppen Registerkontroll av personal innan anställning Ja Nej Registerkontroll av styrelseledamöter Ja Nej

8 Beskriv personalens kompetensutveckling Beskriv förskolans pedagogiska inriktning/profil eller motsvarande Köhantering Skriftliga rutiner för köhantering finns Rutiner bifogas Skriftliga rutiner för köhantering saknas Beskriv arbetet med köhantering om skriftliga rutiner saknas Sammarbete med kommunen Fungerar bra Förslag till förbättring Kan förbättras

9 Systematiskt kvalitetsarbete Finns likabehandlingsplan? Ja Bifoga planen Nej Har föräldraenkäter genomförts under de senaste två åren? Ja Bifoga sammanställning av enkätsvaren. Nej Beskriv det systematiska kvalitetsarbetet När blanketten skickas in ska du bifoga Likabehandlingsplan Sammanställning av enkätsvar Förskolans informationsbroschyr (till föräldrar) Måldokument, arbetsplan från förskolan Datum Underskrift av förskolechefen Namnförtydligande

10 Beslutsförslag Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff Bidrag faktisk lokalkostnad Dnr /68 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta 1. Skrea Förskola. Ersättning under år 2012 och framåt sker enligt modell antagen av KF från det att förskolan är klar (augusti 2012) Utbetalning sker enligt år 1 i modellen. 1. Barnens Bikupa i Ringsegård. Ersättning under år 2012 och framåt sker enligt modell antagen av KF Utbetalning sker enligt år 1 i modellen. 2. Asken i Vessigebro. Ersättning under år 2012 och framåt sker enligt modell antagen av KF Utbetalning sker enligt år 2 i modellen. 3. Att korrigera Barn och utbildningsnämndens ekonomiska ram enligt fattade beslut om faktisk lokalhyra med 458 tkr avseende Skrea Förskola, Barnens Bikupa 100 tkr samt Montessori Asken 155 tkr. Totalt 713 tkr för år Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslut i kommunfullmäktige Kalkyl lokalkostnader 2012, Barnens bikupa Kalkyl lokalkostnader 2012, Montessori Asken Sammanfattning av ärendet I grundbidraget till fristående verksamhet ingår bidrag för lokalkostnader, som baseras på kommunens lokalkostnadssnitt. Detta fastställs varje år utifrån de lokalkostnader som kommunen har budgeterat för nästkommande år avseende motsvarande kommunal verksamhet. Lokalkostnadssnittet är lika för alla fristående förskolor oavsett om den faktiska hyreskostnaden är lägre eller högre. Lokalkostnadssnittet betalas ut som ett lokalbidrag per barn och år. Lokalkostnadssnitt 2012 per barn och år i förskolan är kr. Skrea förskola För Skrea förskola uppvisar fastighetsägaren en lokalkostnad (hyra) på 1525 tkr per år. Utifrån kommunens prövning så har kommunen en kostnad på tkr/år för en motsvarande lokal. Övriga lokalkostnader såsom elförbrukning och lokalvård är inte klart i skrivande stund. Lokalbidraget för 2012 är kr per barn och år, detta multiplicerat med 78 barn innebär en ersättning på 658 tkr. Mellanskillnad upp till tkr ersätts enligt modelltrappan nedan. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

11 Lokalkostnads enligt prövning SBK Bidrag enligt genomsnittlig lokalhyra Mellanskillnad att utbetala upp till faktisk kostnad kr kr kr Modell trappa Faktisk ersättning Bidrag barn underlag * Total kompensation för lokalen År 1= % kr kr kr Utbetalning sker augusti december=458 tkr Nämnden äskar för hela lokalkostnaden då förskolan är helt ny och att enbart rörligt a-pris tillämpas i budgetanvisningarna. Ramäskning aug-dec=458 vilket motsvarar tkr på helår. Barnens bikupa För Barnens bikupa uppvisar förskolan en lokalkostnad (hyra) på 734 tkr per år. Inkluderas uppvärmning och övriga lokalkostnader är kostnaden ca 800 tkr per år Kommunen har ej gjort en prövning då avtal undertecknats före kommunfullmäktigebeslutet Lokalbidraget för 2012 är kr per barn och år, detta multiplicerat med 45 barn innebär en ersättning på 380 tkr. Mellanskillnad upp till 800 tkr ersätts enligt modelltrappan nedan. Modell trappa Faktisk ersättning Bidrag barn underlag * Total kompensation för lokalen År 1= % kr kr kr Ram korrigering med 100 tkr behöver göras år 2012 utöver ramjustering år 2011 för nämnda lokal. Montessori Asken Montessoriförskolan Asken redovisar en lokalkostnad (hyra) på 703 tkr per år. Inkluderas uppvärmning och övriga lokalkostnader är kostnaden ca 900 tkr per år. Kommunen har ej gjort en prövning då avtal undertecknats före kommunfullmäktigebeslutet Lokalbidraget för 2012 är kr per barn och år, detta multiplicerat med 42 barn innebär en ersättning på 354 tkr. Mellanskillnad upp till 900 tkr ersätts enligt modelltrappan nedan. Eftersom förskolan varit i drift sedan år 2010 räknas det i modelltrappan som år 2 varför mellanskillnad 546 tkr multipliceras med 90% enligt modellen. Modell trappa Faktisk ersättning Bidrag barn underlag * Total kompensation för lokalen År 1= % kr kr kr 2

12 Ramen korrigerades år 2011 till att omfatta kostnader på 540 tkr i lokalhyra. Detta räcker inte enligt lämnad kalkyl varför ytterligare 155 tkr äskas för år *Bidraget (barnvolym) betalas ut via förskolans fördelningssystem och avläsning sker varje månad vilket innebär att bidraget varierar efter faktiskt antal barn. Skulle kommunens bidrag utifrån barnunderlag (volym) öka så minskas den faktiska ersättningen till den totala kompensationen för lokalen i modell ovan. Ekonomi Förslaget innebär att nämndens ram måste utökas när det gäller kostnad för Skrea förskola med 1100 tkr. Vidare måste ramen korrigeras med 100 tkr avseende Barnens Bikupa samt Asken i Vessigebro med 100 tkr resp 155 tkr. Övervägande Utifrån kommunfullmäktigebeslut lyfts de tre fristående förskolor som byggt nya lokaler. Ersättning enligt fattad modell. Det följs av ett ramäskande för högre lokalkostnader för BUN. Expedieras till Stiftelsen Falkenbergs Montessori förskolor Barnens Bikupa Karl Oskarskolan 3

13

14

15

16

17

18 Beslutsförslag Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Frida Byrsten Dokumenthanteringsplaner för förskola, grundskola, kulturskola, vikariepoolen och skolhälsovård. Dnr xxxx-xxxx Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1 Fastställa dokumenthanteringsplan för förskolor, grundskolor, kulturskola, vikariepoolen och skolhälsovård Beslutsunderlag Förslag till planer Sammanfattning av ärendet För att hålla god ordning på dokument och säkerställa att information hanteras enligt gällande lagar och regler ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan. Planen ger en översiktlig bild över vilka dokument som hanteras i verksamheten och beskriver hur olika typer av information ska hanteras, tex hur länge informationen ska sparas och var. Barn- och utbildningsnämnden har många olika verksamheter och därför upprättas flera planer inom nämndens ansvarsområde. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om sina planer och kommunstyrelsen har sedan tillsynsansvaret över arkiv och informationshantering i kommunen. Som stödmaterial för att veta om information ska bevaras eller gallras finns gallringsråd som har legat till grund för planerna. I olika lagar finns också beskrivet vilken information som utbildningsväsendet ska hantera och hur, exempelvis i Skollagen, Arkivlagen och Offentlighetsoch sekretesslagen. Att gallra information innebär att den förstörs. Vid bedömningen om en typ av information ska bevaras eller gallras ska beaktas om informationen är av allmänt intresse och kan behöva återsökas, forskningens behov och för verksamhetens egen skull. Idag förvaras förvaltningens dokumentation på olika platser i kommunen. För varje skolupptagningsområde finns en expedition som har hand om områdets lokala diarium och närarkiv. Här finns administratörer som hanterar information gällande områdets förskolor och skolor tex placeringar, ansökningar, personal- och ekonomiärenden. Kulturskolan, Vikariepoolen och skolhälsovården hanterar sin egen dokumentation. Enskilda tjänstepersoner som rektorer och lärare förvarar också viss information på sitt eget kontor eller i sin dator. På förvaltningens centrala kansli hanteras mer övergripande ärenden och information som kommer till och från den politiska nämnden. Den information som inte gallras förs efter några år till kommunens centrala arkiv för slutförvaring. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

19 Planerna ska ses över årligen och kan därför hela tiden förbättras och anpassas. Nämndsekreteraren har delegation på att göra justeringar i planerna. Ekonomi Planen påverkar inte nämndens ekonomi. Övervägande Dokumenthanteringsplanerna bygger på verksamhetens egna kartläggningar och följer till största delen de statliga råden kring bevaring och gallring. Genom planerna ökar förutsättningarna för en god informationsordning i verksamheten. 2

20 Dokumenthanteringsplan för skolhälsovården Handlingskategori Handlingar Förvaringsplats Till Gymnasie skolans arkiv Gallras/ Bevaras Anmärkning Administration Arbetsmöten, protokoll Hos verksamhetsansvarig Se anm. Till kommunarkiv efter 10 år. Administration Skolhälsovårdens riktlinjer Hos verksamhetsansvarig Se anm. Uppdateras löpande. BHV-journal BHV- journaler, original tillhör Region Halland Respektive skola Se anm. Tillväxt- och vaccination inskannas och biläggs digital SHV-journal. Åter regionens arkiv efter scanning Respektive skola Se anm. Åter till respektive region eller landsting efter avslutad skolgång Respektive skola Se anm. Åter regionens arkiv efter avslutad grundskola BHV-journal BHV-journaler tillhörande andra landsting eller regioner BHV-journal BHV-journaler, kopior i den mån sådana finns Handlingar till annan part Inskrivningshandlingar, särskola, original Rektor, inskrivande rektor Se anm. Ej skolhälsovård, återsändes till den inskrivande parten Hantering av BHV-Journal Förteckning över journaler som Gymnasieskolans arkiv Bevaras Ett exemplar finns på landstingsarkivet återlämnats till landstinget Hantering av SHV-journal Godkännande från vårdnadshavare att Pärm 5 år Bevaras rekvirera journal Personnummerordning Hantering av SHV-journal Mottagningsbevis, avsända journaler Pärm 5 år Bevaras Hantering av SHV-journal Register över journaler som överlämnats Respektive skola Årligen Bevaras till annan huvudman Hantering av SHV-journal Rekvisitioner av journaler Pärm Efter Se anm. Ant. I journalen om kopia skickas, annars Personnummerordning avslutad separat serie grundskola SHV- journal, digital Remisser, från skolläkare/skolsköterska ProfDoc PMO Bevaras Se SHV-jornaler SHV- journal, digital SHV-journaler förda av skolläkare, skolsköterskor ProfDoc PMO Bevaras Konverteras vid systembyte Sida 1 av 3

21 Dokumenthanteringsplan för skolhälsovården Handlingskategori Handlingar Förvaringsplats Till Gymnasie skolans arkiv SHV- journal, papper Brev från andra vårdinrättningar eller kliniker Journalpärm. Personnummerordning. SHV- journal, papper Brev från föräldrar och vårdnadshavare Journalpärm. Personnummerordning. Gallras/ Bevaras Gallras efter avslutad skolgång Gallras efter avslutad skolgång Anmärkning Scannas och bevaras Scannas och bevaras SHV- journal, papper Elevhälsoenkäter Respektive skola Se anm. Gallras om betryggande anteckning gjorts i journalen. SHV- journal, papper Hälsoenkäter, vårdnadshavares svar Respektive skola Se anm. Gallras om betryggande anteckning gjorts i journalen. SHV- journal, papper Inskrivningshandlingar, särskola, kopior Journalpärm Efter avslutad grundskola Bevaras SHV- journal, papper Journalpärm Respektive skola Efter avslutad grundskola SHV- journal, papper Psykologutlåtanden, kopior från landsting Journalpärm. Personnummerordning. SHV- journal, papper Psykologutlåtanden, kopior från skolspsykolog Journalpärm. Personnummerordning. Efter avslutad grundskola Bevaras Se anm. Se anm. Översändes till Gymnasieskolans arkiv efter avslutad skolgång. Om det påverkar skolhälsovårdens handläggning sparas kopiorna. Om endast för kännedom kan de gallras. Kopiorna gallras efter avslutad skolgång, original bevaras hos skolpsykologen SHV- journal, papper Remissvar Scannas Gallras efter inscanning. SHV- journal, papper SHV- journaler, inlånade från annan Respektive skola Se anm. Återsänds till utlånande part vid skola, på papper avslutande. Sida 2 av 3

22 Dokumenthanteringsplan för skolhälsovården Handlingskategori Handlingar Förvaringsplats Till Gymnasie skolans arkiv Gallras/ Bevaras Anmärkning SHV- journal, papper SHV-journaler, papper Respektive skola Bevaras För asylsökande och anknytningsfall där fullständigt personnummer saknas. SHV- journal, papper SHV- journal, papper SHV-journaler förda av skolläkare, skolsköterskor, som överflyttas till annan offentlig huvudman SHV-journaler, kopior från annan huvudman Se anmärkning Se anm. Digitala journaler, skickas som papperskopia, orginalet behålls i systemet. Respektive skola Se anm. Gallras efter avslutad skolgång, under förutsättning att betryggande anteckning gjorts i den egna journalen SHV- journal, papper SHV-journaler, papper, som överflyttas till annan offentlig huvudman SHV- journal, papper Vaccination, förbud från vårdnadshavare Respektive skola Efter avslutad grundskola SHV- journal, papper Vaccination, tillåtelse från Respektive skola vårdnadshavare SHV- journal, papper Övriga inkomna handlingar på papper Journalpärm. som bör arkiveras Personnummerordning. Se anmärkning Se anm. Skickas i original, kompletteras med utskrift från den digitala journalen. Beslut om avhändande i original taget i kommunfullmäktige Scannas och bevaras Bevaras Betryggande anteckning skall göras i journalen Gallras om betryggande anteckning gjorts i journalen. Registreras i journalen SHV- journal, papper Hörselprov, klassvis Respektive skola Se anm. Gallras om betryggande anteckning gjorts i journalen. Sida 3 av 3

23 Utkast Kulturskolan Dokumenthanteringsplan Kategori Handling Förvaringsplats KA Gallras /bevaras Anmärkningar Administration Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse (se anm) Assistent Gallras Vid inaktualitet. I enlighet med RAFS 1997:6, t ex reklam, kursinbjudningar, rutinmässiga skrivelser m m Administration Röstbrevlådemeddelanden - av Assistent Gallras Efter avlyssning ringa/tillfällig betydelse Administration Röstbrevlådemeddelanden - av Assistent 5 år Bevaras Diarieföras vikt Administration Samtycken för postöppning Assistent Gallras Vid inaktualitet. Uppdateras löpan Administration - e-post Som blir eller tillförs ett ärende Assistent 5 år Bevaras Uttages på papper. Diarieföras Administration - e-post Korrespondans kring kö och Assistent Gallras Vid läsårets slut verksamhet Antagning Anmälning och antagen Assistent Gallras 3 år efter avslut Antagning Anmälning och kö Assistent Gallras Vid läsårets slut om avböjt erbjude Avtal Lokalhyror Assistent Gallras Upphörda avtal gallras efter 2 år Avtal Larm Assistent Gallras Upphörda avtal gallras efter 2 år Avtal Kopieringsavtal Assistent Gallras Upphörda avtal gallras efter 2 år Avtal Kopieringsmaskiner Assistent Gallras Upphörda avtal gallras efter 2 år Diarium Diarielistor, handlingar Assistent 5 år Bevaras Ekonomi Bokföringsorder Assistent Bevaras Till Recaal efter 2 år Ekonomi Handlingar i ekonomisystemet Raindance Digitalt, ekonomisystemet Bevaras Se dokumenthant.plan för Kommunstyrelsen, Ekonomi Inventarieförteckning Assistent Gallras Original till ekonomienheten varje år Ekonomi Verifikationer i fakturaportalen Digitalt, Gallras Efter 10 år Ekonomi - fakturor Externa debiteringar Assistent Se anm Till Recall efter 2 år Ekonomi - fakturor, internt Debiteringsunderlag Assistent Se anm Till Recall efter 2 år

24 Utkast Kulturskolan Dokumenthanteringsplan Ekonomi - leverantörsfakturor Verifikationer Kassaskåp Se anm Till Recall efter 2 år Elevdokumentation Elevuppgifter Assistent / Procapita 5 år Bevaras Historik i Procapita. Historik tidigare än ht-08 bevaras på elevkort i arkivskåp på expeditionen Elevdokumentation Inkommande intyg Assistent 5 år Bevaras Diarieföras Elevdokumentation Utgående intyg Assistent 5 år Bevaras Diarieföras Elevdokumentation Elevförteckning per lärare Assistent 5 år Bevaras Diarieföras Elevdokumentation Närvarolista Lärare och assistent Gallras 1år efter läsårets slut Elevdokumentation Elevanteckningar Lärare och assistent Gallras 1år efter läsårets slut Personal Anhörigregister Assistent Gallras Vid inaktualitet Personal Anställningsbeslut-kopia Assistent Gallras Vid inaktualitet, org BUF kansli Personal Anställningsbetyg Personalsekreterare Bevaras Insändes till personakt Personal Arbetsgivarintyg Assistent Gallras 1 år efter inaktualitet Personal Kostavdrag Assistent Gallras Efter 2 år Personal Körrapport inklusive kvitto Assistent Gallras 10 år Personal Läkarintyg Kassaskåp Gallras 2 år Personal Sekretessbevis/Tystnadsplikt Assistent Bevaras Insändes till personakt efter anställningens slut Personal Sjuk/Friskanmälan Assistent Gallras Efter 2 år Personal Tidrapporter,Timvikarier Assistent 10 år Blankett som även är 2 år- om gallras anställningsbeslut ska bevaras Personal Tjänstledighetsansökningar Assistent 2 år Personal Utdrag ur belastningsregister, vik Assistent Gallras Vid inaktualitet, anteckning görs i personec för fast anställda Protokoll Arbetsplatsträffar Assistent 10 år Bevaras Uttages på papper före leverans

25 Utkast Kulturskolan Dokumenthanteringsplan Styra och leda verksamheten Dokumentation av kvalitetsarbete och resultat Assistent 5 år Bevaras Diarieföras Styra och leda verksamheten Planer, övergripande tex mål verksamhet, arbetsmiljö, likabehandling Assistent 5 år Bevaras Styra och leda verksamheten Kalendarie Assistent Gallras 1år efter läsårets slut Styra och leda verksamheten Enkätsammanställning Assistent 5 år Bevaras Diarieföras utgående Styra och leda verksamheten Enkätsammanställning Assistent 5 år Bevaras Diarieföras inkommande och svar Styra och leda verksamheten Lokalbokningar Assistent Gallras Vid inaktualitet och ev fakturering Styra och leda verksamheten Kataloger/informationsmaterial Assistent 5 år Bevaras Diarieföras kring kursutbud Styra och leda verksamheten Program för konserter Assistent 5 år Bevaras Diarieföras Styra och leda verksamheten - Projektansökningar Rektor 5 år Bevaras Diarieföras projekt Styra och leda verksamheten - Projektdokumentation Rektor 5 år Bevaras Diarieföras projekt Undervisning Scheman Assistent 5 år Bevaras Diarieföras Undervisning Protokoll för Assistent 5 år Bevaras Diarieföras undervisningsupplägg Undervisning Instrumenthyresavtal Assistent Gallras Vid inaktualitet Undervisning Läromedel Kulturskolan Gallras Vid inaktualitet

26 Utkast Kulturskolan Dokumenthanteringsplan Elevdokumentation Kränkningar och trakasserier, Incidentrapport/utredning/åtg ärd/uppföljning Arkivskåp 1 år efter eleven slutat skolan Bevaras Preskriptionstid för ärenden enl diskrimineringslagen: eleven 18 år + 2/ Kränkningar: ej angivet Verksamhetsoberoende Verksamhetsoberoende Verksamhetsoberoende Verksamhetsoberoende Administration Administration Sociala medier ex blogg, facebook Inlägg/kommentarer sociala medier- som ej blir ärende Inlägg/kommentarer sociala medier- som blir ärende Cockiefiler/Historyfiler/Global filer Klagomål/synpunkt av mindre vikt Samtycke PUL publicering av personuppgifter Server 5 år Bevaras När blogg avslutas ska utskrift göras (print screen tex) för att dokumentera bloggen. Andra sociala medier i mer komplexa former tex facebook görs årligen ett utdrag hur verksamhetens sidor ser ut. Detta registreras årsvis i diariet. Server Gallras Vid inaktualitet. Om ej blir ärende/ej rör verksamheten/leder till mer omfattande åtgärd. Information av stötande eller kränkande karaktär gallras omedelbart. Server 5 år Bevaras Skrivs ut och diarierförs/ förvaras med övrig dokumentation i ett ärende Användarkatalog Gallras Vid inaktualitet Assistent Gallras gallras 1 år efter eleven avslutat vid inaktualitet

27 Utkast Kulturskolan Dokumenthanteringsplan Administration Administration Fotografier, dokumentation av verksamheten Statistik till andra myndigheter (tex SCB) Assistent 5 år Bevaras Gallras om annat foto redan belyser samma sak Assistent Gallras vid inaktualitet

28 Dokumenthanteringsplan Utkast Område Aktivitet Handling Förvaringsplats Till KA Gallras/ Anmärkning bevaras Administration Anhörigregister för barn och elever Expeditionen Vid inaktualitet Uppdateras löpande Administration Ansökan/Beslut om ledighet för elev Expeditionen 2 år efter läsårets slut Administration Avtal lokala ex. uthyrning, larm, kopiator Expeditionen Se anmärkning Upphörda avtal gallras efter 2 år Administration Frånvaroöversikt Expeditionen/Skola 24 2 år efter Förvaras i arkivet under hela skoltiden åk 6-9 läsårets slut Administration Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse (se anm) Expeditionen Vid inaktualitet I enlighet med RAFS 1997:6, t ex reklam, kursinbjudningar, rutinmässiga skrivelser m m Administration Handlingar/bo-ärenden Kassaskåp Bevaras Sekretess, diarieföres Administration Handlingar/elevärenden/ Kassaskåp 1 år efter Bevaras Diarieföres åtgärdsprogram avslutad skolgång Administration Handlingar/övriga elevärenden Kassaskåp Bevaras Diarieföres Administration Nationella prov, svenska Arkiv 5 år Bevaras Elevlösningar samtliga delar och sammanställningar på klassnivå Administration Nationella prov, övriga Arkiv Gallras Övr natianella prov ma+en 5 år efter provtillfället Administration Nationella prov, sammanställningar Digitalt LIS Bevaras Tas ut centralt BUF-kansli Administration Röstbrevlådemeddelanden - av ringa/tillfällig Expeditionen Efter avlyssning betydelse Administration Röstbrevlådemeddelanden - av vikt Expeditionen 5 år Efter utskrift Diarieföres. Administration Samtycken för postöppning Expeditionen Vid inaktualitet Uppdateras löpande Administration Skadeanmälan/tillbud (Barn, elev, personal) Expeditionen 5 år Bevaras Administration Skolskjutslistor Expeditionen Vid inaktualitet Administration Val av skola-blankett Expeditionen Se anmärkning Efter registrering i Procapita. Diarieföres Administration Verksamhetsberättelse, rektorsområden BUF Bevaras Till BUF efter upprättande Administration Projekt, dokumentation av (ex EU, Statligt finansierade mm) 5 år Bevaras Efter att projekt avslutats Administration Protokoll lokala styrelser/föräldraråd/klassråd 5 år Administration Protokoll skolkonferenser/elevråd eller annat 5 år Bevaras Administration Skolövergripande planer (tex arbetsmiljö, likabehandling) 5 år Bevaras Administration Statistik, övergripande 5 år Bevaras Egenproducerad statistik som inte finns bevarat på annat sätt Administration Informationsmaterial 5 år Bevaras Egenproducerat, ex broschyrer Administration Ordningsregler 5 år Bevaras Administration Fotografier, dokumentation av verksamheten 5 år Bevaras Gallras om annat foto redan belyser samma sak Administration Statistik till andra myndigheter (tex SCB) Gallras vid inaktualitet Administration Överklaganden Gallras, original till centrala BUFkansliet Administration Klagomål/synpunkt av mindre vikt Gallras vid inaktualitet Administration - E-post Som blir eller tillförs ett ärende Expeditionen 5 år Bevaras Uttages på papper. Diarieföres Administration ProCapita-BO Inkomstuppgifter Kassaskåp Se anmärkning Gallras 3 år efter inkomståret

29 Dokumenthanteringsplan Utkast Område Aktivitet Handling Förvaringsplats Till KA Gallras/ bevaras Administration ProCapita-BO Schema för barnomsorg Expeditionen Avd bevarar Avd/ProCapita aktuellt schema och schema för ett läsår tillbaka Anmärkning Övriga gallras. Historik i Procapita Administration ProCapita-BO Uppsägning av plats Expeditionen Efter 2 år Administration ProCapita-BO Placeringserbjudande Assistent Vid inaktualitet Administration ProCapita-BO Godkännande av placering från vårdnadshavare Expeditionen Efter avslutad placering Administration ProCapita-BO Köanmälan - barnomsorg Expeditionen 1 år efter inaktualitet Administration ProCapita-Elev Scheman - klass Novaschem digitalt 5 år Bevaras Förvaras i arkivet Administration ProCapita-Elev Scheman - lärare Novaschem digitalt Gallras Förvaras i arkivet Administration ProCapita-Elev Uppgift om in- och utflyttning Assistent/Procapita Se anmärkning Efter avslutad skolgång på resp skola Administration ProCapita-Elev Klasslistor ProCapita 5 år Bevaras Förvaras i arkivet Administration ProCapita-Elev Anmälan till förskoleklass Expeditionen Efter avslutad tid i F-5 Administration ProCapita-Elev Betyg / Betygskatalog Kassaskåp 5 år Bevaras Finns även digitalt i ProCapita Administration ProCapita-Elev Språkval/Byte av språkval, blankett Expeditionen När elev lämnar grundskolan Barnomsorg Närvarolistor Gallras 3 år Barnomsorg/Elev admin Samtycke PUL publicering av personuppgifter Gallras 1 år efter eleven avslutat skolgång Barnomsorgs- Elevadministration Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter Gallras vid inaktualitet Barnomsorgs- Elevadministration Anteckningar utvecklingssamtal eller dyl Lärare Gallras Diarium Diarielistor, handlingar Expeditionen 5 år Bevaras Ekonomi Bokföringsorder Digitalt Se anmärkning Till Recaal efter 2 år Tex tillstånd att elever deltar/ åker med Efter avslutad skolgång under förutsättning att uppgifter om kränkningar och diskriminering bevaras på annat sätt Ekonomi Ersättning för glasögon Verksamhetsekonom Se anmärkning Original till BUF-kansli som handhar Ekonomi Handlingar i ekonomisystemet Raindance Digitalt Bevaras Se dokumenthant.plan för Kommunstyrelsen, Ekonomi Inventarieförteckning-kopia Kassaskåp Se anmärkning Vid inaktualitet. Original till ekonomienheten varje år Ekonomi Verifikationer i fakturaportalen Digitalt 10 år Följesedlar som inte medföljer elektr faktura - i kassaskåp Ekonomi Internbudget Digitalt kopia gallras Handhas av BUF-kansli Ekonomi - fakturor Externa debiteringar Expeditionen Se anmärkning Till Recaal efter 2 år Ekonomi - fakturor, internt Debiteringsunderlag Expeditionen Se anmärkning Till Recaal efter 2 år Ekonomi - leverantörsfakturor Verifikationer Kassaskåp Se anmärkning Till Recaal efter 2 år

30 Dokumenthanteringsplan Utkast Område Aktivitet Handling Förvaringsplats Till KA Gallras/ Anmärkning bevaras Elevadministration Elevvårdskonferens, protokoll Kassaskåp 2 år efter Bevaras Diarieföres avslutad skolgång Elevadministration Kontrakt En-till-En Expeditionen Förvaras i arkivet efter avslutad skolgång Elevadministration Dokumentation kurator Kurator Gallras Efter avslutad skolgång Elevadministration Individuella utvecklingsplaner Digitalt Bevaras Slutlagring ej fastställd Elevadministration Psykologutredningar-kopia Låst skåp på skolexp 1 år Efter Under förutsättning att original finns på Rodret avslutad skolgång Elevadministration Modersmålsanmälan Expeditionen Gallras Efter avslutad skolgång Elevadministration Fotokatalog/Skolkatalog 5 år Bevaras Kataloger som innehåller flera skolor insamlas av BUF- kansli för diarieföring centralt Elevadministration Läromedel- egenproducerade (tex kompendier, filmer mm) 5 år Bevaras Elevadministration Ansökan om att få gå om årskurs/uppflyttning Gallras vid inaktualitet Elevadministration modersmålsundervisning och studiehandledning 5 år Bevaras Elevadministration Lista över vilka ämnen eleven kan välja som tillval 5 år Bevaras Elevadministration Handlingar om diciplinära åtgärder skolgång Bevaras Elevadministration Anmälan/beslut om svenska som andraspråk inaktualitet Elevadministration modersmål inaktualitet Elevadministration Handlingar rörande praktik och praktikplatser inaktualitet, om Elevadministration datoranvändning slutat skolan Elevadministration Resultat av prövning, med anteckning om betyg 5 år Bevaras Förvaras med övriga betygshandlingar Elevadministration Diagnostiska prov, elevlösningar Lärare Gallras vid inaktualitet Elevadministration Skriftliga tester och prov, elevlösningar Lärare Gallras vid inaktualitet Elevadministration Incidentrapport/utredning/åtgärd/uppföljning eleven slutat Bevaras diskrimineringslagen: eleven 18 år + 2/ Personal Anhörigregister Personal Expeditionen Vid inaktualitet Uppdateras löpande Personal Anställningsbeslut - kopia Expeditionen Vid inaktualitet Original till BUF-kansliet Personal Ansöknings/Anställningshandlingar-kopior Gallras Vid inaktualitet, orginal till BUF kansli Personal Arbetsgivarintyg Expeditionen 1 år efter inaktualitet Personal Arbetsmiljö, Protokoll Arbetsmiljöansv rektor 10 år Bevaras Personal Arbetsplatsträffar, arbetslagskonferenser, Elektroniskt/ 10 år Bevaras Uttages på papper före leverans Personal Kostavdrag Expeditionen 2 år Personal Körrapport inklusive kvitto Expeditionen 10 år 2 år om kvitto saknas Personal LAS-listor anställn,underlag Expeditionen Vid inaktualitet Personal Tjänstledighetsansökan Expeditionen 2 år Personal Läkarintyg Kassaskåp 2 år Personal Samverkansprotokoll/ MBL Expeditionen 10 år Bevaras

31 Dokumenthanteringsplan Utkast Område Aktivitet Handling Förvaringsplats Till KA Gallras/ Anmärkning bevaras Personal Sekretessbevis/ Tystnadsplikt Expeditionen Bevaras Insändes efter anställningens upphörande till Personal Sjuk/Friskanmälan Expeditionen 2 år Personal Tidrapporter, Dagbarnvårdare Expeditionen 2 år Personal Tidrapporter,Timvikarier Expeditionen 2 år Rapporteras in i centralt lönesystem Blankett som även är anställningsbeslut ska bevaras Personal Utdrag ur belastningsregister Digitalt Gallras Anteckning görs i personec Personal Utdrag ur belastningsregister, vik Expeditionen Vid inaktualitet Personal Friskvårdsersättning Expeditionen 10 år inkl kvitto Personal/Elev Tillbuds-/Skadeanmälningar 5 år Bevaras Verksamhetsoberoende Sociala medier ex blogg, facebook Server 5 år Bevaras Verksamhetsoberoende Inlägg/kommentarer sociala medier- som ej blir ärende Server Gallras Inlägg/kommentarer sociala medier- som blir Verksamhetsoberoende ärende Server 5 år Bevaras Verksamhetsoberoende Cockiefiler/Historyfiler/Globalfiler Användarkatalog Gallras Vid inaktualitet dokumentera bloggen- om den kan dokumenteras i sin helhet. För sociala medier i mer komplexa former tex facebook görs årligen ett utdrag hur verksamhetens sidor ser ut. Detta registreras årsvis i diariet. Vid inaktualitet. Om ej blir ärende/ej rör verksamheten/leder till mer omfattande åtgärd. Information av stötande eller kränkande karaktär gallras omedelbart. Skrivs ut och diarierförs/ förvaras med övrig dokumentation i ett ärende

32 Dokumenthnateringsplan Vikariepoolen UTKAST Kategori Handling Förvaringsplats Till kommun arkiv Gallras eller bevaras Anmärkningar Personal Arbetsgivarintyg Assistent Vid inaktualitet Gallras Personal Arkiverade månadsrapporter fast Assistent 2 år Registreras i personec personal Administration Avtal Assistent Vid inaktualitet Gallras vid upphörande eller nytt avtal upprättas. Personal Avtal arbetskläder vikarier Assistent Vid inaktualitet Eget intresse Personal Beställningar vi ej kunnat lösa Assistent Vid inaktualitet Eget intresse Personal Betyg inaktuella vikarier Arkivskåpet Bevaras Till personalakt Tills vidare Personal Betyg vikarier Assistent Bevaras Till personalakt Tills vidare Personal Friskvård Assistent 10 år Räknas som kvitto Administration Följesedlar Assistent Vid inaktualitet Eget intresse Personal Handlingar avslutad personal Assistent Bevaras Till personalakt Personal Handlingar vilande personal Assistent Vid inaktualitet Eget intresse Personal Kostavdrag fast personal Assistent 1 år Personal Läkarintyg Assistent 2 år Om ej rehabilitering Personal Månadsrapporter fast personal Arkivskåp 1 år Registreras i personec Administration Original blanketter Assistent Vid inaktualitet Eget intresse Administration Personalhandbok Assistent Vid inaktualitet Eget intresse Personal Personuppgifter fasta A - K Arkivskåp Bevaras Till personalakt Personal Personuppgifter fasta L - Ö Arkivskåp Bevaras Till personalakt Personal Personuppgifter vikarier Assistent Bevaras Till personalakt Personal Responspärm Assistent Vid inaktualitet Eget intresse Personal Rutiner poolen Assistent Vid inaktualitet Uppdateras löpande Personal Sjuk - friskanmälan Chef Vid inaktualitet Eget intresse Personal Tidrapport tim Assistent 1 år Registreras i personec Personal Tidrapport tim Arkivskåp 1 år Registreras i personec Personal Tystnadsplikt vikarier Assistent Bevaras Till personalakt Tills vidare Personal Utdrag ur belastningsregister Assistent Vid inaktualitet Eget intresse. Byts ut löpande Personal Verkställda beställningar Assistent 1 år Registreras i personec via tider i bemanningsbladet 1/1

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Förslag till Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg o Lagkrav o Olika former av tillsyn o Ärendegång o Frågeformulär o Sanktioner och ansvar o Överklaganden

Läs mer

Elevakter i grundskolan

Elevakter i grundskolan Rutiner Datum 2015-06-30 Barn- och utbildningsförvaltningen Elevakter i grundskolan Elevakt upprättas så snart behovet finns, det vill säga när ett dokument som ska tillfogas elevakten upprättats eller

Läs mer

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Utredningsenheten 2014-03-01 1(7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1. Inledning... 2 1.1 Ansökan och godkännande...

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg 1(6) 2012-05-22 Utbildningsförvaltningen Gunilla Håkansson 0225-341 77 Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg Skollagen Enligt Skollagen (2010:800) 25 kap. 10-13 ska en kommun där

Läs mer

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning 1/8 Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Norrköpings kommuns riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg Huvudman Namn Telefonnummer

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola 2014-11-12 1 (5) Kommunförvaltningen Delegeringsbeslut Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola Huvudman: Norlandia förskolor AB 2014-11-12 2 (5) Beslut Vellinge kommun har den 21

Läs mer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Huvudman Namn Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform

Läs mer

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI 2010-03-12 1 (6) Sektorn för utbildning och kultur VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI Godkännande Förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg i form

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och fritidshem

Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och fritidshem SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-09-09 SID 1 (5) BUN/2015:691 TJÄNSTESKRIVELSE Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Barn- och utbildningsförvaltningen. Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Sida 2 av 6 1. Inledning Riktlinjerna beskriver de rutiner som gäller för godkännande och bidrag för fristående förskola, fritidshem

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg i Upplands Väsby kommun

Regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg i Upplands Väsby kommun Regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg i Upplands Väsby Gäller från 1 januari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Ansökan och godkännande...

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Dnr: 2012-216 Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2012-12-01 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE FRISTÅENDE FÖRSKOLA

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Falkenbergs kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Falkenbergs kommun RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Falkenbergs kommun Innehållsförteckning 1. Tillsyn av fristående verksamhet sid 3 1.1 Allmänt 1.2 Syfte med

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad SKN 875/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.2.3 Följa elevens lärande och utveckling Antagen av skolnämnden 2015-12-09 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 7.2. Grundskola

Läs mer

Rutiner för utbildningsnämndens tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg

Rutiner för utbildningsnämndens tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg Utbildningsförvaltningen Utbildningskansliet 2016-05-02 1(6) Yvonne Brogaard Nelson +4646 357056 Yvonne.brogaard-nelson@lund.se Rutiner för utbildningsnämndens tillsyn av fristående förskolor, fritidshem

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN *) P=papper, AP=arkivpapper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva, MF=mikrofilm/-fiche Sida 16 av Handlingar som upprättas inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet som ska bevaras tas ut på arkivpapper.

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Styrelsen/ledningen/nämnden Beslut om upptagningsområde Diarieförs När 5 år Likabehandlingsplaner, årliga planer för att förebygga Diarieförs

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem. 1. Godkännande

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem. 1. Godkännande 2016-10-20 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor och fritidshem

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor och fritidshem BARN- OCH UTBILDNING Rev. 201202 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap 5 skollagen ska den som vill driva en förskola eller

Läs mer

Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg. Fr.o.m. 1 januari Antaget av barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg. Fr.o.m. 1 januari Antaget av barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg Fr.o.m. 1 januari 2013 Antaget av barn- och utbildningsnämnden 2012-12-19 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg BAKGRUND... 3 DEFINITIONER... 3 BESLUT OM GODKÄNNANDE

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola

Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola Gäller från 2007-10-03 Saknas handlingsslag i dokumenthanteringsplanen är gallring ej tillåten. Handlingar gallras/förstörs efter angivet antal år utöver

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter -förskola, -friliggande fritidshem, -pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-05-01 Antagen

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden

ÅMÅLS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden 2015-05-01 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg fr o m 1 maj 2015 Sidan 1 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg BAKGRUND... 3 DEFINITIONER... 3 BESLUT OM GODKÄNNANDE

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Tillsyn av fristående förskola

Tillsyn av fristående förskola Utbi Utbildningsförvaltningen Ut Utbildningskansliet Eva Bengtsson Tel: 046-35 70 21 E-post: eva.bengtsson6@lund.se Tillsyn av fristående förskola I enlighet med skollagen (2010:800) 26 kap 4, 6-16, 18

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad UTN 99/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.4.5 Utveckla och undervisa elever Antagen av utbildningsnämnden 2015-08-27 Gäller från och med 2015-09-01 Verksamhetsområde 7.4 Gymnasieskola

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg (Dnr 12BUN328) Riktlinjer 2013-10-02 115 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Tillämpas fr. o m 2016-05-18 Fristående förskola Förutsättningar för godkännande Ansökan Beslut

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, )

TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, ) TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, 20070321) TYRESÖ KOMMUN DOKUMENTPLAN ALLMÄN FÖRVALTNING Centralt närarkiv Nämndens

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun Antagna i barn- och skolnämnden 2011-05-23, Bsn 49, reviderade 2012-06-08

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Se även dokumenthanteringsplan för förvaltningen / de olika övriga enheterna Administration Elevhälsoprotokoll / elevstödjarprotokoll se anm. PapperIT* K Handläggare, OBS! Inom Elevhälsans verksamhet återfinns

Läs mer

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson 0554-191 87 lena.johansson@kil.se DOKUMENTPLAN 2012-10-15 Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2016-10-20 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM Enligt 2 kap. 5 Skollagen samt Partille kommuns regler för fristående förskola/fritidshem Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Rapportskrivning Beslut. Besök och dokumentation

Rapportskrivning Beslut. Besök och dokumentation 1(6) TiUtbildningsförvaltningen UtUtbildningskansliet Eva Bengtsson Tel: 046-35 70 21 E-post: eva.bengtsson6@lund.se Tillsyn av fristående fritidshem I enlighet med skollagen (2010:800) 26 kap 4, 6-16,

Läs mer

A B C D E F G H I J Bevara eller hanteringen process

A B C D E F G H I J Bevara eller hanteringen process 2 HR HR Administrera anställning Administrera anställning eller ange om den Hantera lärarbehörighet och karriärtjänster Hantera lärarbehörighet och karriärtjänster Uppgifter om lärarbehörighet Lärarlegitimatio

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Syfte Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Referensdokument Skollagen 2010:800, Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev. 2010, Skolverkets allmänna råd med kommentarer 2013 Uppföljning Vid ändring

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN STABEN Karlstad 2013-03-04 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor 1. Godkännande Enligt skollagen 2 kap 5 ska den som vill driva en förskola

Läs mer

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Fastställd Innehållsförteckning Anvisningar... 3 Administration. 4 Utskottsadministration, administration, förtroendevalda. 4 Ärendehantering

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och ungdomsnämnden ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende administrativa delen, förskolan, fritid samt grundskolan inkl särskolan Fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2005-05-03 Dnr 05 BUF/0026

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Asklunda förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Asklunda förskola 2014-12-10 1 (5) Kommunförvaltningen Delegeringsbeslut Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Asklunda förskola Huvudman: Montessori Vellinge Grundskola AB 2014-12-10 2 (5) Beslut Vellinge kommun har den

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Ordinarie tillsyn 2013 Skolgångens förskola

Ordinarie tillsyn 2013 Skolgångens förskola 2013-02-28 1 (5) Utbildningsavdelningen Dnr: UN 2013/38 Skolgångens förskola AB Skolgången 3 236 33 Höllviken Ordinarie tillsyn 2013 Skolgångens förskola Huvudman: Skolgångens förskola AB 2013-02-18 2

Läs mer

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Tillsyn av fristående verksamhet sid 3 2. Sanktioner och ansvar sid 5 3. Sanktionstrappan sid 5 4. Vad granskas vid tillsynen? sid 7 5. Hur sker granskning

Läs mer

GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET

GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-10089/12 SID 1 (10) 2012-09-13 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:17 GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET Nämnd/bolag/stiftelse

Läs mer

Riktlinjer fristående förskola i Landskrona stad

Riktlinjer fristående förskola i Landskrona stad Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2011-11-14 Handläggare Yvonne Nilsson Er Referens Vår Referens Riktlinjer fristående förskola i Landskrona stad Innehåll: 1. Godkännande och rätt till bidrag för fristående

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Huddinges kommunala grundskolor

Dokumenthanteringsplan för Huddinges kommunala grundskolor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-09 GSN-2012/498.116 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola

Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola Huvudman Huvudman Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform Organisationsnummer Kontaktperson (Om annan person än huvudman

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/81 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret/Skolkontoret Kanslienheten Helena Edenborg

Läs mer

Lunds Kommun, Utbildningskansliet, Kvalitets- och utvecklingsenheten 1(6)

Lunds Kommun, Utbildningskansliet, Kvalitets- och utvecklingsenheten 1(6) 1(6) Tillsyn av fristående skolbarnsomsorg Enligt Tillsynsplan för enskilda förskolor och fristående skolbarnsomsorg i Lunds kommun, som antogs av Utbildningsnämnden i 080214 ska kommunen sköta tillsynen

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Se även dokumenthanteringsplan för förvaltningen / de olika övriga enheterna Administration Inkomna, upprättade och utgående diarieförda handlingar PapperIT* O / K Närarkiv, Exp. Kron. ordn. 4 år * med

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad:

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad: DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad: 2017-01-09 Uppdaterad: Övergripande information: Den 1 januari 2017 går

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Gäller fr. o m 2013-03-01 Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN DOKUMENTHANTERINGSPLAN KOMMUN MYNDIGHET FÖRSTA GILTIGHETSDATUM VERKSAMHET Torsby Kommun Barn- och utbildningsnämnden Antagen i BUN 2008-02-07 12 Kulturskolan Serie, handlingar Format Förvaringsplats Protokoll

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Ordinarie tillsyn 2013 Östra Grevie Montessoriförskola

Ordinarie tillsyn 2013 Östra Grevie Montessoriförskola 2013-03-12 1 (6) Utbildningsavdelningen Dnr: UN 2013/43 Östra Grevie Montessoriförskola AB Gamla Landsvägen 27 235 99 Vellinge Ordinarie tillsyn 2013 Östra Grevie Montessoriförskola Huvudman: Östra Grevie

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

Riktlinjerna gäller från och med den 1 juni 2014 Utbildningsnämnden den 12 maj Utbildning 1 (10)

Riktlinjerna gäller från och med den 1 juni 2014 Utbildningsnämnden den 12 maj Utbildning 1 (10) 1 (10) Utbildning Riktlinjer för godkännande av fristående huvudmän Dnr: Un 2014/160 Ansvarig Maria Kvist Upprättad av Maria Kvist Upprättad den 2014-04-29 Reviderad den Riktlinjer för godkännande av fristående

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Tjänsteskrivelse Att starta enskild förskoleverksamhet i Vallentuna kommun

Tjänsteskrivelse Att starta enskild förskoleverksamhet i Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-07-01 DNR BUN 2015.399 BIRGITTA TALLRYD SID 1/1 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Att

Läs mer

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Antagen av utbildningsnämnden 6 oktober 2015 Godkännande av fristående verksamhet Inledning I dessa riktlinjer

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun

Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun 1 (5) Lärande Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun Gällande fr.o.m 2018-01-01 2017-05-22 Dnr KS16.1151 Antagen av kommunstyrelsen 2017-06-14

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 3

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 3 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 3 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: 201506 08 Förkortningar: OSL = Offentlighets och sekretesslagen SL = Skollagen PUL = Personuppgiftslagen TF = Tryckfrihetsförordningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer