Kallelse och föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 Kallelse och föredragningslista Beredning Ersättarna för kännedom Dag: Tid: Plats: Efter nämndens sammanträde Kommunstyrelsesalen Ärenden: 1 Val av protokollsjusterare 2 Riktlinjer för tillsyn av enskilda huvudmän inom barnomsorg (Karin) 3 Lokalbidragsbelopp för faktisk lokalkostnad till enskilda huvudmän vid nybyggnation (Stefan) 4 Dokumenthanteringsplaner för grundskola, förskolan, kulturskolan och elevhälsovården (Frida)

2 Beslutsförslag Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Riktlinjer för regelbunden tillsyn av fristående förskola i Falkenberg. Dnr /63 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1 Godkänna Riktlinjer för regelbunden tillsyn av fristående förskola i Falkenberg. Beslutsunderlag Förslag till riktlinjer Sammanfattning av ärendet Det är kommunernas ansvar att sköta tillsynen av fristående förskolor. Skolinspektionen har ansvar för tillsynen av hur kommunerna sköter sin tillsyn. Därför har Skolinspektionen genomfört en riktad tillsyn, som är sammanställd i rapporten Kommunernas tillsyn av enskild verksamhet ( Dnr: 2010:43). Det som framkommer i rapporten är att det är brister i kommuners tillsyn av fristående verksamhet. Kommunerna bedömer inte kvalitetsaspekterna i tillräcklig utsträckning. För att kunna bedöma kvalitet och säkerhet i barnens vardag behöver kommunerna använda sig av läroplanernas uttolkning av kvalitet i högre grad. Brister i tillsynen kan leda till att lämpliga åtgärder uteblir. Många kommuner gör inga regelbundna tillsynsbesök. Andra låter det gå långa perioder mellan besöken. Det innebär risk för att kommunen inte får reda på missförhållanden i tid. Ekonomi Tid måste avsättas för att göra kontinuerlig tillsyn som innefattar verksamhetsbesök, insamlandet av dokument och planer samt uppföljning och utvärdering av insamlat underlag och därtill även extra tillsyn vid nystart och uppföljningar av anmärkningar/missförhållanden. Övervägande Falkenbergs kommun har ett gott samarbete med de fristående förskolorna och tillsyn har genomförts, dock inte på ett systematiskt sätt. Falkenbergs kommun brister i riktlinjer och rutiner. Skolinspektionen påvisar i sin rapport Kommunernas tillsyn av enskild verksamhet att system för tillsyn kan utvecklas i många kommuner genom att: Låta läroplanerna vara vägledande för bedömningen av om den enskilda verksamheten lever upp till kraven på god kvalitet. Planera och genomföra tillsyn utifrån en genomtänkt modell, det vill säga använda upplysningar som finns och utifrån dem bedöma vad som är viktigast att fokusera på vid tillsynen. Expedieras till Verksamhetschef för förskolan Fristående förskolor Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 Förslag till beslut Datum Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Riktlinjer för regelbunden tillsyn av fristående förskola i Falkenbergs kommun Falkenbergs kommun ska regelbundet granska alla fristående förskolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Tillsynen ska ge underlag för att ta ställning till i vad mån verksamheterna följer de nationella målen. Enligt Skollagen 26 kap. 7 är den, vars verksamhet står under tillsyn enligt lagen, skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för tillsynen. Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskolor. Inom ramen för den regelbundna tillsynen ska kommunen granska verksamheten löpande. Tillsynen inriktar sig på att bedöma hur förskolan arbetar med att motverka att barn utsätts för kränkande behandling samt att årliga planer upprättas följa upp om förskolan bedrivs i enlighet med Lpfö 98 reviderad upplaga följa upp om förskolan har utformat sin verksamhet så att barnen erbjuds en lärandemiljö, som är i enlighet med de nationella målen. följa upp förskolans verksamhet när det gäller tillgång till plats d v s att de är öppna för alla barn samt barngruppernas storlek och sammansättning följa upp andelen högskoleutbildad personal. Kommunen ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning. Barn och utbildningsförvaltningen har som målsättning att regelbundet besöka samtliga fristående förskolor för att fördjupa dialogen och samarbetet. Ett forum anordnas för de fristående verksamheterna en gång/termin System för regelbunden tillsyn av fristående fritidshem Under första halvåret ska alla fristående verksamheter skicka in årsberättelse, räkenskapssammandrag till Barn och utbildningsförvaltningens ekonomiavdelning. En gång i månaden rapporterar de fristående verksamheterna antal barn och omsorgstimmar till barn och utbildningsförvaltningens systemansvarige för procapita Varje fristående förskola får tillsynsbesök regelbundet vart annat år Barn- och utbildningsförvaltningen tar kontakt med fristående förskolan ca tre veckor före tillsynsbesök. 1. En blankett besvaras om antal personal på förskolan, personalens utbildning och tjänstgöringsgrad, förskolans öppettider mm. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

4 2. Vid samma tillfälle samlas specificerade planer/dokument in. 3. Besvarad blankett och planer/dokument skickas till förvaltningen senast en vecka före besöket. 4. Tillsynsbesök med observation av verksamhet och samtal med ledning och personalgrupp utifrån olika punkter, se Dialog vid tillsyn av fristående förskolor. 5. Tillsynsbesöken dokumenteras 6. Av dokumentationen framgår att tillsynsbesök utförts, datum för tillsynen samt eventuella anmärkningar eller brister. 7. Dokumentet skickas till förskolan inom tre veckor efter tillsynen 8. Det fristående fritidshemmet skickar skriftligt svar till förvaltningen, där det framgår vilka ev. åtgärder som vidtas eller kommer att vidtas i anslutning till de eventuella anmärkningar och brister, som framkommit i samband med genomförd tillsyn. Det skriftliga svaret ska vara förvaltningen tillhanda senast tre veckor efter dokumentationens datering. 9. Uppföljning av handlingsplan för de ev. anmärkningar som tillsynen gett. 10. Om tillsynen har identifierat missförhållanden av betydande eller allvarlig karaktär skall dessa åtgärdas inom utsatt tid. Om så inte sker kan kommunen besluta om återkallelse av tillstånd för verksamheten. Extra tillsynsbesök Tillsyn görs vid uppstart av ny verksamhet ca 6 månader efter barn- och utbildningsnämndens godkännande och att verksamheten har startat. Utöver kommunens regelbundna tillsyn ingår även att ta emot och utreda synpunkter från föräldrar, medborgare eller annan. Dialog vid tillsyn av fristående förskolor i Falkenbergs kommun Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

5 Målinriktat arbete vad gäller kränkande behandling Hur arbetar förskolan för att motverka kränkande behandling? Upprättas årlig plan? Upprättas likabehandlingsplan? Hur är barnen delaktiga i arbetet med att upprätta, följa upp och utvärdera likabehandlingsplanen? Hur har föräldrarna fått kännedom om likabehandlingsplanen? Förskolans pedagogiska uppdrag utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad upplaga. Kap.1 Förskolans värdegrund och uppdrag Hur arbetar ni med att motverka traditionella könsmönster? Verksamheten ska anpassas till varje barns förutsättningar och behov. Hur? Kap. 2.1 Normer och värden Hur arbetar ni med att stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles demokratiska värderingar? Kap. 2.2 Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Hur? Kap. 2.3 Barnens inflytande De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformning av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Hur? Kap. 2.4 Förskola och hem Hur arbetar ni för att skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med barnets vårdnadshavare om barnets individuella utveckling och lärande? Kap.2.5 samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Hur samarbetar ni med förskoleklass, skola och fritidshem och skola för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande? Kap.2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Hur arbetar ni med det systematiska kvalitetsarbetet att dokumentera, följa upp och utvärdera verksamheten? Hur blir barn och föräldrar involverade i utvärdering av verksamheten? Observation vid verksamhetsbesök Fysisk miljö: Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

6 Lekytor ute och inne Information: Hur visas verksamhetens arbete upp för föräldrar kopplat till läroplanen? Förhållningssätt: Barn barn Barn vuxna Vuxna vuxna Organisation: Vad utgår planeringen från? Matsituation Styrning av dagen (pojkar/flickor/blandat) Tambursituationen Inskrivna barn/vuxen Faktiska barn/vuxen Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

7 Formulär för Tillsyn av fristående förskola i Falkenbergs kommun Förskolans namn Förskolans adress Förskolechef Telefon Barngruppens sammansättning Antal barn fördelat per omsorgstid 1-3 år 4-5 år < >35 < >35 Varav antalet inskrivna barn enl Skollagen 8 kap.7 Verksamhetens omfattning Öppettider Delar av verksamhetsåret som förskolan är stängd (t.ex. sommaren) Kl. - kl. Avgifter Föräldraavgifter, genomsnitt per år och barn Övriga avgifter Personal Antal personal/årsarbetare fördelat på olika kategorier Fsk-chef Fsk-lärare Barnskötare Lokalvårdare Kock Annat Köksbitr. Personaltäthet i barngruppen Registerkontroll av personal innan anställning Ja Nej Registerkontroll av styrelseledamöter Ja Nej

8 Beskriv personalens kompetensutveckling Beskriv förskolans pedagogiska inriktning/profil eller motsvarande Köhantering Skriftliga rutiner för köhantering finns Rutiner bifogas Skriftliga rutiner för köhantering saknas Beskriv arbetet med köhantering om skriftliga rutiner saknas Sammarbete med kommunen Fungerar bra Förslag till förbättring Kan förbättras

9 Systematiskt kvalitetsarbete Finns likabehandlingsplan? Ja Bifoga planen Nej Har föräldraenkäter genomförts under de senaste två åren? Ja Bifoga sammanställning av enkätsvaren. Nej Beskriv det systematiska kvalitetsarbetet När blanketten skickas in ska du bifoga Likabehandlingsplan Sammanställning av enkätsvar Förskolans informationsbroschyr (till föräldrar) Måldokument, arbetsplan från förskolan Datum Underskrift av förskolechefen Namnförtydligande

10 Beslutsförslag Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff Bidrag faktisk lokalkostnad Dnr /68 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta 1. Skrea Förskola. Ersättning under år 2012 och framåt sker enligt modell antagen av KF från det att förskolan är klar (augusti 2012) Utbetalning sker enligt år 1 i modellen. 1. Barnens Bikupa i Ringsegård. Ersättning under år 2012 och framåt sker enligt modell antagen av KF Utbetalning sker enligt år 1 i modellen. 2. Asken i Vessigebro. Ersättning under år 2012 och framåt sker enligt modell antagen av KF Utbetalning sker enligt år 2 i modellen. 3. Att korrigera Barn och utbildningsnämndens ekonomiska ram enligt fattade beslut om faktisk lokalhyra med 458 tkr avseende Skrea Förskola, Barnens Bikupa 100 tkr samt Montessori Asken 155 tkr. Totalt 713 tkr för år Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslut i kommunfullmäktige Kalkyl lokalkostnader 2012, Barnens bikupa Kalkyl lokalkostnader 2012, Montessori Asken Sammanfattning av ärendet I grundbidraget till fristående verksamhet ingår bidrag för lokalkostnader, som baseras på kommunens lokalkostnadssnitt. Detta fastställs varje år utifrån de lokalkostnader som kommunen har budgeterat för nästkommande år avseende motsvarande kommunal verksamhet. Lokalkostnadssnittet är lika för alla fristående förskolor oavsett om den faktiska hyreskostnaden är lägre eller högre. Lokalkostnadssnittet betalas ut som ett lokalbidrag per barn och år. Lokalkostnadssnitt 2012 per barn och år i förskolan är kr. Skrea förskola För Skrea förskola uppvisar fastighetsägaren en lokalkostnad (hyra) på 1525 tkr per år. Utifrån kommunens prövning så har kommunen en kostnad på tkr/år för en motsvarande lokal. Övriga lokalkostnader såsom elförbrukning och lokalvård är inte klart i skrivande stund. Lokalbidraget för 2012 är kr per barn och år, detta multiplicerat med 78 barn innebär en ersättning på 658 tkr. Mellanskillnad upp till tkr ersätts enligt modelltrappan nedan. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

11 Lokalkostnads enligt prövning SBK Bidrag enligt genomsnittlig lokalhyra Mellanskillnad att utbetala upp till faktisk kostnad kr kr kr Modell trappa Faktisk ersättning Bidrag barn underlag * Total kompensation för lokalen År 1= % kr kr kr Utbetalning sker augusti december=458 tkr Nämnden äskar för hela lokalkostnaden då förskolan är helt ny och att enbart rörligt a-pris tillämpas i budgetanvisningarna. Ramäskning aug-dec=458 vilket motsvarar tkr på helår. Barnens bikupa För Barnens bikupa uppvisar förskolan en lokalkostnad (hyra) på 734 tkr per år. Inkluderas uppvärmning och övriga lokalkostnader är kostnaden ca 800 tkr per år Kommunen har ej gjort en prövning då avtal undertecknats före kommunfullmäktigebeslutet Lokalbidraget för 2012 är kr per barn och år, detta multiplicerat med 45 barn innebär en ersättning på 380 tkr. Mellanskillnad upp till 800 tkr ersätts enligt modelltrappan nedan. Modell trappa Faktisk ersättning Bidrag barn underlag * Total kompensation för lokalen År 1= % kr kr kr Ram korrigering med 100 tkr behöver göras år 2012 utöver ramjustering år 2011 för nämnda lokal. Montessori Asken Montessoriförskolan Asken redovisar en lokalkostnad (hyra) på 703 tkr per år. Inkluderas uppvärmning och övriga lokalkostnader är kostnaden ca 900 tkr per år. Kommunen har ej gjort en prövning då avtal undertecknats före kommunfullmäktigebeslutet Lokalbidraget för 2012 är kr per barn och år, detta multiplicerat med 42 barn innebär en ersättning på 354 tkr. Mellanskillnad upp till 900 tkr ersätts enligt modelltrappan nedan. Eftersom förskolan varit i drift sedan år 2010 räknas det i modelltrappan som år 2 varför mellanskillnad 546 tkr multipliceras med 90% enligt modellen. Modell trappa Faktisk ersättning Bidrag barn underlag * Total kompensation för lokalen År 1= % kr kr kr 2

12 Ramen korrigerades år 2011 till att omfatta kostnader på 540 tkr i lokalhyra. Detta räcker inte enligt lämnad kalkyl varför ytterligare 155 tkr äskas för år *Bidraget (barnvolym) betalas ut via förskolans fördelningssystem och avläsning sker varje månad vilket innebär att bidraget varierar efter faktiskt antal barn. Skulle kommunens bidrag utifrån barnunderlag (volym) öka så minskas den faktiska ersättningen till den totala kompensationen för lokalen i modell ovan. Ekonomi Förslaget innebär att nämndens ram måste utökas när det gäller kostnad för Skrea förskola med 1100 tkr. Vidare måste ramen korrigeras med 100 tkr avseende Barnens Bikupa samt Asken i Vessigebro med 100 tkr resp 155 tkr. Övervägande Utifrån kommunfullmäktigebeslut lyfts de tre fristående förskolor som byggt nya lokaler. Ersättning enligt fattad modell. Det följs av ett ramäskande för högre lokalkostnader för BUN. Expedieras till Stiftelsen Falkenbergs Montessori förskolor Barnens Bikupa Karl Oskarskolan 3

13

14

15

16

17

18 Beslutsförslag Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Frida Byrsten Dokumenthanteringsplaner för förskola, grundskola, kulturskola, vikariepoolen och skolhälsovård. Dnr xxxx-xxxx Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1 Fastställa dokumenthanteringsplan för förskolor, grundskolor, kulturskola, vikariepoolen och skolhälsovård Beslutsunderlag Förslag till planer Sammanfattning av ärendet För att hålla god ordning på dokument och säkerställa att information hanteras enligt gällande lagar och regler ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan. Planen ger en översiktlig bild över vilka dokument som hanteras i verksamheten och beskriver hur olika typer av information ska hanteras, tex hur länge informationen ska sparas och var. Barn- och utbildningsnämnden har många olika verksamheter och därför upprättas flera planer inom nämndens ansvarsområde. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om sina planer och kommunstyrelsen har sedan tillsynsansvaret över arkiv och informationshantering i kommunen. Som stödmaterial för att veta om information ska bevaras eller gallras finns gallringsråd som har legat till grund för planerna. I olika lagar finns också beskrivet vilken information som utbildningsväsendet ska hantera och hur, exempelvis i Skollagen, Arkivlagen och Offentlighetsoch sekretesslagen. Att gallra information innebär att den förstörs. Vid bedömningen om en typ av information ska bevaras eller gallras ska beaktas om informationen är av allmänt intresse och kan behöva återsökas, forskningens behov och för verksamhetens egen skull. Idag förvaras förvaltningens dokumentation på olika platser i kommunen. För varje skolupptagningsområde finns en expedition som har hand om områdets lokala diarium och närarkiv. Här finns administratörer som hanterar information gällande områdets förskolor och skolor tex placeringar, ansökningar, personal- och ekonomiärenden. Kulturskolan, Vikariepoolen och skolhälsovården hanterar sin egen dokumentation. Enskilda tjänstepersoner som rektorer och lärare förvarar också viss information på sitt eget kontor eller i sin dator. På förvaltningens centrala kansli hanteras mer övergripande ärenden och information som kommer till och från den politiska nämnden. Den information som inte gallras förs efter några år till kommunens centrala arkiv för slutförvaring. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

19 Planerna ska ses över årligen och kan därför hela tiden förbättras och anpassas. Nämndsekreteraren har delegation på att göra justeringar i planerna. Ekonomi Planen påverkar inte nämndens ekonomi. Övervägande Dokumenthanteringsplanerna bygger på verksamhetens egna kartläggningar och följer till största delen de statliga råden kring bevaring och gallring. Genom planerna ökar förutsättningarna för en god informationsordning i verksamheten. 2

20 Dokumenthanteringsplan för skolhälsovården Handlingskategori Handlingar Förvaringsplats Till Gymnasie skolans arkiv Gallras/ Bevaras Anmärkning Administration Arbetsmöten, protokoll Hos verksamhetsansvarig Se anm. Till kommunarkiv efter 10 år. Administration Skolhälsovårdens riktlinjer Hos verksamhetsansvarig Se anm. Uppdateras löpande. BHV-journal BHV- journaler, original tillhör Region Halland Respektive skola Se anm. Tillväxt- och vaccination inskannas och biläggs digital SHV-journal. Åter regionens arkiv efter scanning Respektive skola Se anm. Åter till respektive region eller landsting efter avslutad skolgång Respektive skola Se anm. Åter regionens arkiv efter avslutad grundskola BHV-journal BHV-journaler tillhörande andra landsting eller regioner BHV-journal BHV-journaler, kopior i den mån sådana finns Handlingar till annan part Inskrivningshandlingar, särskola, original Rektor, inskrivande rektor Se anm. Ej skolhälsovård, återsändes till den inskrivande parten Hantering av BHV-Journal Förteckning över journaler som Gymnasieskolans arkiv Bevaras Ett exemplar finns på landstingsarkivet återlämnats till landstinget Hantering av SHV-journal Godkännande från vårdnadshavare att Pärm 5 år Bevaras rekvirera journal Personnummerordning Hantering av SHV-journal Mottagningsbevis, avsända journaler Pärm 5 år Bevaras Hantering av SHV-journal Register över journaler som överlämnats Respektive skola Årligen Bevaras till annan huvudman Hantering av SHV-journal Rekvisitioner av journaler Pärm Efter Se anm. Ant. I journalen om kopia skickas, annars Personnummerordning avslutad separat serie grundskola SHV- journal, digital Remisser, från skolläkare/skolsköterska ProfDoc PMO Bevaras Se SHV-jornaler SHV- journal, digital SHV-journaler förda av skolläkare, skolsköterskor ProfDoc PMO Bevaras Konverteras vid systembyte Sida 1 av 3

21 Dokumenthanteringsplan för skolhälsovården Handlingskategori Handlingar Förvaringsplats Till Gymnasie skolans arkiv SHV- journal, papper Brev från andra vårdinrättningar eller kliniker Journalpärm. Personnummerordning. SHV- journal, papper Brev från föräldrar och vårdnadshavare Journalpärm. Personnummerordning. Gallras/ Bevaras Gallras efter avslutad skolgång Gallras efter avslutad skolgång Anmärkning Scannas och bevaras Scannas och bevaras SHV- journal, papper Elevhälsoenkäter Respektive skola Se anm. Gallras om betryggande anteckning gjorts i journalen. SHV- journal, papper Hälsoenkäter, vårdnadshavares svar Respektive skola Se anm. Gallras om betryggande anteckning gjorts i journalen. SHV- journal, papper Inskrivningshandlingar, särskola, kopior Journalpärm Efter avslutad grundskola Bevaras SHV- journal, papper Journalpärm Respektive skola Efter avslutad grundskola SHV- journal, papper Psykologutlåtanden, kopior från landsting Journalpärm. Personnummerordning. SHV- journal, papper Psykologutlåtanden, kopior från skolspsykolog Journalpärm. Personnummerordning. Efter avslutad grundskola Bevaras Se anm. Se anm. Översändes till Gymnasieskolans arkiv efter avslutad skolgång. Om det påverkar skolhälsovårdens handläggning sparas kopiorna. Om endast för kännedom kan de gallras. Kopiorna gallras efter avslutad skolgång, original bevaras hos skolpsykologen SHV- journal, papper Remissvar Scannas Gallras efter inscanning. SHV- journal, papper SHV- journaler, inlånade från annan Respektive skola Se anm. Återsänds till utlånande part vid skola, på papper avslutande. Sida 2 av 3

22 Dokumenthanteringsplan för skolhälsovården Handlingskategori Handlingar Förvaringsplats Till Gymnasie skolans arkiv Gallras/ Bevaras Anmärkning SHV- journal, papper SHV-journaler, papper Respektive skola Bevaras För asylsökande och anknytningsfall där fullständigt personnummer saknas. SHV- journal, papper SHV- journal, papper SHV-journaler förda av skolläkare, skolsköterskor, som överflyttas till annan offentlig huvudman SHV-journaler, kopior från annan huvudman Se anmärkning Se anm. Digitala journaler, skickas som papperskopia, orginalet behålls i systemet. Respektive skola Se anm. Gallras efter avslutad skolgång, under förutsättning att betryggande anteckning gjorts i den egna journalen SHV- journal, papper SHV-journaler, papper, som överflyttas till annan offentlig huvudman SHV- journal, papper Vaccination, förbud från vårdnadshavare Respektive skola Efter avslutad grundskola SHV- journal, papper Vaccination, tillåtelse från Respektive skola vårdnadshavare SHV- journal, papper Övriga inkomna handlingar på papper Journalpärm. som bör arkiveras Personnummerordning. Se anmärkning Se anm. Skickas i original, kompletteras med utskrift från den digitala journalen. Beslut om avhändande i original taget i kommunfullmäktige Scannas och bevaras Bevaras Betryggande anteckning skall göras i journalen Gallras om betryggande anteckning gjorts i journalen. Registreras i journalen SHV- journal, papper Hörselprov, klassvis Respektive skola Se anm. Gallras om betryggande anteckning gjorts i journalen. Sida 3 av 3

23 Utkast Kulturskolan Dokumenthanteringsplan Kategori Handling Förvaringsplats KA Gallras /bevaras Anmärkningar Administration Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse (se anm) Assistent Gallras Vid inaktualitet. I enlighet med RAFS 1997:6, t ex reklam, kursinbjudningar, rutinmässiga skrivelser m m Administration Röstbrevlådemeddelanden - av Assistent Gallras Efter avlyssning ringa/tillfällig betydelse Administration Röstbrevlådemeddelanden - av Assistent 5 år Bevaras Diarieföras vikt Administration Samtycken för postöppning Assistent Gallras Vid inaktualitet. Uppdateras löpan Administration - e-post Som blir eller tillförs ett ärende Assistent 5 år Bevaras Uttages på papper. Diarieföras Administration - e-post Korrespondans kring kö och Assistent Gallras Vid läsårets slut verksamhet Antagning Anmälning och antagen Assistent Gallras 3 år efter avslut Antagning Anmälning och kö Assistent Gallras Vid läsårets slut om avböjt erbjude Avtal Lokalhyror Assistent Gallras Upphörda avtal gallras efter 2 år Avtal Larm Assistent Gallras Upphörda avtal gallras efter 2 år Avtal Kopieringsavtal Assistent Gallras Upphörda avtal gallras efter 2 år Avtal Kopieringsmaskiner Assistent Gallras Upphörda avtal gallras efter 2 år Diarium Diarielistor, handlingar Assistent 5 år Bevaras Ekonomi Bokföringsorder Assistent Bevaras Till Recaal efter 2 år Ekonomi Handlingar i ekonomisystemet Raindance Digitalt, ekonomisystemet Bevaras Se dokumenthant.plan för Kommunstyrelsen, Ekonomi Inventarieförteckning Assistent Gallras Original till ekonomienheten varje år Ekonomi Verifikationer i fakturaportalen Digitalt, Gallras Efter 10 år Ekonomi - fakturor Externa debiteringar Assistent Se anm Till Recall efter 2 år Ekonomi - fakturor, internt Debiteringsunderlag Assistent Se anm Till Recall efter 2 år

24 Utkast Kulturskolan Dokumenthanteringsplan Ekonomi - leverantörsfakturor Verifikationer Kassaskåp Se anm Till Recall efter 2 år Elevdokumentation Elevuppgifter Assistent / Procapita 5 år Bevaras Historik i Procapita. Historik tidigare än ht-08 bevaras på elevkort i arkivskåp på expeditionen Elevdokumentation Inkommande intyg Assistent 5 år Bevaras Diarieföras Elevdokumentation Utgående intyg Assistent 5 år Bevaras Diarieföras Elevdokumentation Elevförteckning per lärare Assistent 5 år Bevaras Diarieföras Elevdokumentation Närvarolista Lärare och assistent Gallras 1år efter läsårets slut Elevdokumentation Elevanteckningar Lärare och assistent Gallras 1år efter läsårets slut Personal Anhörigregister Assistent Gallras Vid inaktualitet Personal Anställningsbeslut-kopia Assistent Gallras Vid inaktualitet, org BUF kansli Personal Anställningsbetyg Personalsekreterare Bevaras Insändes till personakt Personal Arbetsgivarintyg Assistent Gallras 1 år efter inaktualitet Personal Kostavdrag Assistent Gallras Efter 2 år Personal Körrapport inklusive kvitto Assistent Gallras 10 år Personal Läkarintyg Kassaskåp Gallras 2 år Personal Sekretessbevis/Tystnadsplikt Assistent Bevaras Insändes till personakt efter anställningens slut Personal Sjuk/Friskanmälan Assistent Gallras Efter 2 år Personal Tidrapporter,Timvikarier Assistent 10 år Blankett som även är 2 år- om gallras anställningsbeslut ska bevaras Personal Tjänstledighetsansökningar Assistent 2 år Personal Utdrag ur belastningsregister, vik Assistent Gallras Vid inaktualitet, anteckning görs i personec för fast anställda Protokoll Arbetsplatsträffar Assistent 10 år Bevaras Uttages på papper före leverans

25 Utkast Kulturskolan Dokumenthanteringsplan Styra och leda verksamheten Dokumentation av kvalitetsarbete och resultat Assistent 5 år Bevaras Diarieföras Styra och leda verksamheten Planer, övergripande tex mål verksamhet, arbetsmiljö, likabehandling Assistent 5 år Bevaras Styra och leda verksamheten Kalendarie Assistent Gallras 1år efter läsårets slut Styra och leda verksamheten Enkätsammanställning Assistent 5 år Bevaras Diarieföras utgående Styra och leda verksamheten Enkätsammanställning Assistent 5 år Bevaras Diarieföras inkommande och svar Styra och leda verksamheten Lokalbokningar Assistent Gallras Vid inaktualitet och ev fakturering Styra och leda verksamheten Kataloger/informationsmaterial Assistent 5 år Bevaras Diarieföras kring kursutbud Styra och leda verksamheten Program för konserter Assistent 5 år Bevaras Diarieföras Styra och leda verksamheten - Projektansökningar Rektor 5 år Bevaras Diarieföras projekt Styra och leda verksamheten - Projektdokumentation Rektor 5 år Bevaras Diarieföras projekt Undervisning Scheman Assistent 5 år Bevaras Diarieföras Undervisning Protokoll för Assistent 5 år Bevaras Diarieföras undervisningsupplägg Undervisning Instrumenthyresavtal Assistent Gallras Vid inaktualitet Undervisning Läromedel Kulturskolan Gallras Vid inaktualitet

26 Utkast Kulturskolan Dokumenthanteringsplan Elevdokumentation Kränkningar och trakasserier, Incidentrapport/utredning/åtg ärd/uppföljning Arkivskåp 1 år efter eleven slutat skolan Bevaras Preskriptionstid för ärenden enl diskrimineringslagen: eleven 18 år + 2/ Kränkningar: ej angivet Verksamhetsoberoende Verksamhetsoberoende Verksamhetsoberoende Verksamhetsoberoende Administration Administration Sociala medier ex blogg, facebook Inlägg/kommentarer sociala medier- som ej blir ärende Inlägg/kommentarer sociala medier- som blir ärende Cockiefiler/Historyfiler/Global filer Klagomål/synpunkt av mindre vikt Samtycke PUL publicering av personuppgifter Server 5 år Bevaras När blogg avslutas ska utskrift göras (print screen tex) för att dokumentera bloggen. Andra sociala medier i mer komplexa former tex facebook görs årligen ett utdrag hur verksamhetens sidor ser ut. Detta registreras årsvis i diariet. Server Gallras Vid inaktualitet. Om ej blir ärende/ej rör verksamheten/leder till mer omfattande åtgärd. Information av stötande eller kränkande karaktär gallras omedelbart. Server 5 år Bevaras Skrivs ut och diarierförs/ förvaras med övrig dokumentation i ett ärende Användarkatalog Gallras Vid inaktualitet Assistent Gallras gallras 1 år efter eleven avslutat vid inaktualitet

27 Utkast Kulturskolan Dokumenthanteringsplan Administration Administration Fotografier, dokumentation av verksamheten Statistik till andra myndigheter (tex SCB) Assistent 5 år Bevaras Gallras om annat foto redan belyser samma sak Assistent Gallras vid inaktualitet

28 Dokumenthanteringsplan Utkast Område Aktivitet Handling Förvaringsplats Till KA Gallras/ Anmärkning bevaras Administration Anhörigregister för barn och elever Expeditionen Vid inaktualitet Uppdateras löpande Administration Ansökan/Beslut om ledighet för elev Expeditionen 2 år efter läsårets slut Administration Avtal lokala ex. uthyrning, larm, kopiator Expeditionen Se anmärkning Upphörda avtal gallras efter 2 år Administration Frånvaroöversikt Expeditionen/Skola 24 2 år efter Förvaras i arkivet under hela skoltiden åk 6-9 läsårets slut Administration Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse (se anm) Expeditionen Vid inaktualitet I enlighet med RAFS 1997:6, t ex reklam, kursinbjudningar, rutinmässiga skrivelser m m Administration Handlingar/bo-ärenden Kassaskåp Bevaras Sekretess, diarieföres Administration Handlingar/elevärenden/ Kassaskåp 1 år efter Bevaras Diarieföres åtgärdsprogram avslutad skolgång Administration Handlingar/övriga elevärenden Kassaskåp Bevaras Diarieföres Administration Nationella prov, svenska Arkiv 5 år Bevaras Elevlösningar samtliga delar och sammanställningar på klassnivå Administration Nationella prov, övriga Arkiv Gallras Övr natianella prov ma+en 5 år efter provtillfället Administration Nationella prov, sammanställningar Digitalt LIS Bevaras Tas ut centralt BUF-kansli Administration Röstbrevlådemeddelanden - av ringa/tillfällig Expeditionen Efter avlyssning betydelse Administration Röstbrevlådemeddelanden - av vikt Expeditionen 5 år Efter utskrift Diarieföres. Administration Samtycken för postöppning Expeditionen Vid inaktualitet Uppdateras löpande Administration Skadeanmälan/tillbud (Barn, elev, personal) Expeditionen 5 år Bevaras Administration Skolskjutslistor Expeditionen Vid inaktualitet Administration Val av skola-blankett Expeditionen Se anmärkning Efter registrering i Procapita. Diarieföres Administration Verksamhetsberättelse, rektorsområden BUF Bevaras Till BUF efter upprättande Administration Projekt, dokumentation av (ex EU, Statligt finansierade mm) 5 år Bevaras Efter att projekt avslutats Administration Protokoll lokala styrelser/föräldraråd/klassråd 5 år Administration Protokoll skolkonferenser/elevråd eller annat 5 år Bevaras Administration Skolövergripande planer (tex arbetsmiljö, likabehandling) 5 år Bevaras Administration Statistik, övergripande 5 år Bevaras Egenproducerad statistik som inte finns bevarat på annat sätt Administration Informationsmaterial 5 år Bevaras Egenproducerat, ex broschyrer Administration Ordningsregler 5 år Bevaras Administration Fotografier, dokumentation av verksamheten 5 år Bevaras Gallras om annat foto redan belyser samma sak Administration Statistik till andra myndigheter (tex SCB) Gallras vid inaktualitet Administration Överklaganden Gallras, original till centrala BUFkansliet Administration Klagomål/synpunkt av mindre vikt Gallras vid inaktualitet Administration - E-post Som blir eller tillförs ett ärende Expeditionen 5 år Bevaras Uttages på papper. Diarieföres Administration ProCapita-BO Inkomstuppgifter Kassaskåp Se anmärkning Gallras 3 år efter inkomståret

29 Dokumenthanteringsplan Utkast Område Aktivitet Handling Förvaringsplats Till KA Gallras/ bevaras Administration ProCapita-BO Schema för barnomsorg Expeditionen Avd bevarar Avd/ProCapita aktuellt schema och schema för ett läsår tillbaka Anmärkning Övriga gallras. Historik i Procapita Administration ProCapita-BO Uppsägning av plats Expeditionen Efter 2 år Administration ProCapita-BO Placeringserbjudande Assistent Vid inaktualitet Administration ProCapita-BO Godkännande av placering från vårdnadshavare Expeditionen Efter avslutad placering Administration ProCapita-BO Köanmälan - barnomsorg Expeditionen 1 år efter inaktualitet Administration ProCapita-Elev Scheman - klass Novaschem digitalt 5 år Bevaras Förvaras i arkivet Administration ProCapita-Elev Scheman - lärare Novaschem digitalt Gallras Förvaras i arkivet Administration ProCapita-Elev Uppgift om in- och utflyttning Assistent/Procapita Se anmärkning Efter avslutad skolgång på resp skola Administration ProCapita-Elev Klasslistor ProCapita 5 år Bevaras Förvaras i arkivet Administration ProCapita-Elev Anmälan till förskoleklass Expeditionen Efter avslutad tid i F-5 Administration ProCapita-Elev Betyg / Betygskatalog Kassaskåp 5 år Bevaras Finns även digitalt i ProCapita Administration ProCapita-Elev Språkval/Byte av språkval, blankett Expeditionen När elev lämnar grundskolan Barnomsorg Närvarolistor Gallras 3 år Barnomsorg/Elev admin Samtycke PUL publicering av personuppgifter Gallras 1 år efter eleven avslutat skolgång Barnomsorgs- Elevadministration Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter Gallras vid inaktualitet Barnomsorgs- Elevadministration Anteckningar utvecklingssamtal eller dyl Lärare Gallras Diarium Diarielistor, handlingar Expeditionen 5 år Bevaras Ekonomi Bokföringsorder Digitalt Se anmärkning Till Recaal efter 2 år Tex tillstånd att elever deltar/ åker med Efter avslutad skolgång under förutsättning att uppgifter om kränkningar och diskriminering bevaras på annat sätt Ekonomi Ersättning för glasögon Verksamhetsekonom Se anmärkning Original till BUF-kansli som handhar Ekonomi Handlingar i ekonomisystemet Raindance Digitalt Bevaras Se dokumenthant.plan för Kommunstyrelsen, Ekonomi Inventarieförteckning-kopia Kassaskåp Se anmärkning Vid inaktualitet. Original till ekonomienheten varje år Ekonomi Verifikationer i fakturaportalen Digitalt 10 år Följesedlar som inte medföljer elektr faktura - i kassaskåp Ekonomi Internbudget Digitalt kopia gallras Handhas av BUF-kansli Ekonomi - fakturor Externa debiteringar Expeditionen Se anmärkning Till Recaal efter 2 år Ekonomi - fakturor, internt Debiteringsunderlag Expeditionen Se anmärkning Till Recaal efter 2 år Ekonomi - leverantörsfakturor Verifikationer Kassaskåp Se anmärkning Till Recaal efter 2 år

30 Dokumenthanteringsplan Utkast Område Aktivitet Handling Förvaringsplats Till KA Gallras/ Anmärkning bevaras Elevadministration Elevvårdskonferens, protokoll Kassaskåp 2 år efter Bevaras Diarieföres avslutad skolgång Elevadministration Kontrakt En-till-En Expeditionen Förvaras i arkivet efter avslutad skolgång Elevadministration Dokumentation kurator Kurator Gallras Efter avslutad skolgång Elevadministration Individuella utvecklingsplaner Digitalt Bevaras Slutlagring ej fastställd Elevadministration Psykologutredningar-kopia Låst skåp på skolexp 1 år Efter Under förutsättning att original finns på Rodret avslutad skolgång Elevadministration Modersmålsanmälan Expeditionen Gallras Efter avslutad skolgång Elevadministration Fotokatalog/Skolkatalog 5 år Bevaras Kataloger som innehåller flera skolor insamlas av BUF- kansli för diarieföring centralt Elevadministration Läromedel- egenproducerade (tex kompendier, filmer mm) 5 år Bevaras Elevadministration Ansökan om att få gå om årskurs/uppflyttning Gallras vid inaktualitet Elevadministration modersmålsundervisning och studiehandledning 5 år Bevaras Elevadministration Lista över vilka ämnen eleven kan välja som tillval 5 år Bevaras Elevadministration Handlingar om diciplinära åtgärder skolgång Bevaras Elevadministration Anmälan/beslut om svenska som andraspråk inaktualitet Elevadministration modersmål inaktualitet Elevadministration Handlingar rörande praktik och praktikplatser inaktualitet, om Elevadministration datoranvändning slutat skolan Elevadministration Resultat av prövning, med anteckning om betyg 5 år Bevaras Förvaras med övriga betygshandlingar Elevadministration Diagnostiska prov, elevlösningar Lärare Gallras vid inaktualitet Elevadministration Skriftliga tester och prov, elevlösningar Lärare Gallras vid inaktualitet Elevadministration Incidentrapport/utredning/åtgärd/uppföljning eleven slutat Bevaras diskrimineringslagen: eleven 18 år + 2/ Personal Anhörigregister Personal Expeditionen Vid inaktualitet Uppdateras löpande Personal Anställningsbeslut - kopia Expeditionen Vid inaktualitet Original till BUF-kansliet Personal Ansöknings/Anställningshandlingar-kopior Gallras Vid inaktualitet, orginal till BUF kansli Personal Arbetsgivarintyg Expeditionen 1 år efter inaktualitet Personal Arbetsmiljö, Protokoll Arbetsmiljöansv rektor 10 år Bevaras Personal Arbetsplatsträffar, arbetslagskonferenser, Elektroniskt/ 10 år Bevaras Uttages på papper före leverans Personal Kostavdrag Expeditionen 2 år Personal Körrapport inklusive kvitto Expeditionen 10 år 2 år om kvitto saknas Personal LAS-listor anställn,underlag Expeditionen Vid inaktualitet Personal Tjänstledighetsansökan Expeditionen 2 år Personal Läkarintyg Kassaskåp 2 år Personal Samverkansprotokoll/ MBL Expeditionen 10 år Bevaras

31 Dokumenthanteringsplan Utkast Område Aktivitet Handling Förvaringsplats Till KA Gallras/ Anmärkning bevaras Personal Sekretessbevis/ Tystnadsplikt Expeditionen Bevaras Insändes efter anställningens upphörande till Personal Sjuk/Friskanmälan Expeditionen 2 år Personal Tidrapporter, Dagbarnvårdare Expeditionen 2 år Personal Tidrapporter,Timvikarier Expeditionen 2 år Rapporteras in i centralt lönesystem Blankett som även är anställningsbeslut ska bevaras Personal Utdrag ur belastningsregister Digitalt Gallras Anteckning görs i personec Personal Utdrag ur belastningsregister, vik Expeditionen Vid inaktualitet Personal Friskvårdsersättning Expeditionen 10 år inkl kvitto Personal/Elev Tillbuds-/Skadeanmälningar 5 år Bevaras Verksamhetsoberoende Sociala medier ex blogg, facebook Server 5 år Bevaras Verksamhetsoberoende Inlägg/kommentarer sociala medier- som ej blir ärende Server Gallras Inlägg/kommentarer sociala medier- som blir Verksamhetsoberoende ärende Server 5 år Bevaras Verksamhetsoberoende Cockiefiler/Historyfiler/Globalfiler Användarkatalog Gallras Vid inaktualitet dokumentera bloggen- om den kan dokumenteras i sin helhet. För sociala medier i mer komplexa former tex facebook görs årligen ett utdrag hur verksamhetens sidor ser ut. Detta registreras årsvis i diariet. Vid inaktualitet. Om ej blir ärende/ej rör verksamheten/leder till mer omfattande åtgärd. Information av stötande eller kränkande karaktär gallras omedelbart. Skrivs ut och diarierförs/ förvaras med övrig dokumentation i ett ärende

32 Dokumenthnateringsplan Vikariepoolen UTKAST Kategori Handling Förvaringsplats Till kommun arkiv Gallras eller bevaras Anmärkningar Personal Arbetsgivarintyg Assistent Vid inaktualitet Gallras Personal Arkiverade månadsrapporter fast Assistent 2 år Registreras i personec personal Administration Avtal Assistent Vid inaktualitet Gallras vid upphörande eller nytt avtal upprättas. Personal Avtal arbetskläder vikarier Assistent Vid inaktualitet Eget intresse Personal Beställningar vi ej kunnat lösa Assistent Vid inaktualitet Eget intresse Personal Betyg inaktuella vikarier Arkivskåpet Bevaras Till personalakt Tills vidare Personal Betyg vikarier Assistent Bevaras Till personalakt Tills vidare Personal Friskvård Assistent 10 år Räknas som kvitto Administration Följesedlar Assistent Vid inaktualitet Eget intresse Personal Handlingar avslutad personal Assistent Bevaras Till personalakt Personal Handlingar vilande personal Assistent Vid inaktualitet Eget intresse Personal Kostavdrag fast personal Assistent 1 år Personal Läkarintyg Assistent 2 år Om ej rehabilitering Personal Månadsrapporter fast personal Arkivskåp 1 år Registreras i personec Administration Original blanketter Assistent Vid inaktualitet Eget intresse Administration Personalhandbok Assistent Vid inaktualitet Eget intresse Personal Personuppgifter fasta A - K Arkivskåp Bevaras Till personalakt Personal Personuppgifter fasta L - Ö Arkivskåp Bevaras Till personalakt Personal Personuppgifter vikarier Assistent Bevaras Till personalakt Personal Responspärm Assistent Vid inaktualitet Eget intresse Personal Rutiner poolen Assistent Vid inaktualitet Uppdateras löpande Personal Sjuk - friskanmälan Chef Vid inaktualitet Eget intresse Personal Tidrapport tim Assistent 1 år Registreras i personec Personal Tidrapport tim Arkivskåp 1 år Registreras i personec Personal Tystnadsplikt vikarier Assistent Bevaras Till personalakt Tills vidare Personal Utdrag ur belastningsregister Assistent Vid inaktualitet Eget intresse. Byts ut löpande Personal Verkställda beställningar Assistent 1 år Registreras i personec via tider i bemanningsbladet 1/1

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson 0554-191 87 lena.johansson@kil.se DOKUMENTPLAN 2012-10-15 Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Huvudman Namn Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem BUN 2011-08-25 96 Reviderad BUN 2013-01-24 7 RIKTLINJER FÖR PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI I NYNÄSHAMNS KOMMUN Om riktlinjerna Riktlinjer

Läs mer

REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10

REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10 REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10 Villkor och rätt till bidrag för Fristående Pedagogisk omsorg Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Reviderade efter ny skollag 2012-09-26

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen.

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Malmö stad Förskoleförvaltningen ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Enligt 2 kap. 5 skollagen. Ange planerat startdatum Ange antal platser Ansökan avser utökande av befintlig verksamhet Fullständigt

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2011-10-26 Sammanträdestid 8.15-14.30

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2011-10-26 Sammanträdestid 8.15-14.30 Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2011-10-26 Sammanträdestid 8.15-14.30 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Dahn Persson (S), 2:e vice ordförande Sara Grimpe

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag att utreda dokumenthaneringen inom BUF slutredovisning av uppdrag om diarieföring och förslag till åtgärder beträffande arkivfrågorna 2010-05-17

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Enskild skolbarnsomsorg

Enskild skolbarnsomsorg Villkor och rätt till bidrag för Enskild skolbarnsomsorg Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Postadress Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon dir 0431-872

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Avtal, betalningsansvar 2 år upphörd giltighet Arbetsmaterial och underlag för upprättande av verksamhetsplaner m.m., rörande tjänstgöring och undervisning samt kopior av sådana Betyg. Betygskatalog /

Läs mer

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden 71 Fastställelsedatum: 2009-09-22 Ansvarig: Barn- och utbildningschef Revideras: Vid behov Följas upp: - Regler och villkor för

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorgsverksamhet

Riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorgsverksamhet Tjänsteskrivelse 2014-10-02 BUN 2014.0032 Handläggare: Katarina Holmsten Barn- och utbildningsnämnden c:\temp\khon9phda8.doc Riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och fristående

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Villkor och rätt till bidrag. för. Enskild förskola. Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105

Villkor och rätt till bidrag. för. Enskild förskola. Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Villkor och rätt till bidrag för Enskild förskola Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Postadress Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon dir 0431-872

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Välkommen till vår förskola!

Välkommen till vår förskola! 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Björkbackens förskola Björktjära förskola 2015-2016. Välkommen till vår förskola! Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva förskola, fritidshem samt annan pedagogisk omsorg som enskild verksamhet

Riktlinjer för att starta och driva förskola, fritidshem samt annan pedagogisk omsorg som enskild verksamhet 1 (11) Riktlinjer för att starta och driva förskola, fritidshem samt annan pedagogisk omsorg som enskild verksamhet Antagna av kommunfullmäktige den 2010-04-26, 26. Reviderad av kommunfullmäktige 2012-02-27,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer