Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning."

Transkript

1 Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Introduction to the Old Testament. 7,5 hp Exegetisk teologi. Obligatorisk programkurs. Kan även läsas som fristående kurs. Grundnivå (G1N/G1F). Förkunskapskrav Grundläggande behörighet samt Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A. Undervisnings- och arbetsformer Litteratur Betygsgrader Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i Gamla testamentets innehåll, historiska bakgrund och omvärld samt grundläggande färdigheter i exegetisk metod. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna: översiktligt redogöra för Gamla testamentets innehåll, översiktligt beskriva de religiösa, historiska och geografiska förhållandena i Gamla testamentets omvärld, visa grundläggande färdighet i tillämpningen av principer för exegetisk metod, visa medvetenhet om Gamla testamentets roll i samhälle och kyrka. a) Gamla testamentets innehåll. b) Religion, historia och geografi i Gamla testamentet och dess omvärld. c) Exegetisk metod. Föreläsningar, lektioner och metodövningar. C:a 300 sidor ur Gamla testamentet i svensk översättning enligt lärares anvisning. Berättarna, red LarsOlov Eriksson, Örebro: Libris, Libris atlas till Bibelns och kristenhetens historia, red Tim Dowley, Örebro: Libris, 1999 (eller senare). Poeterna, Greger Andersson m fl, Örebro: Libris, Profeterna, Greger Andersson m fl, Örebro: Libris, Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisning. Dessutom som referenslitteratur till moment c): Eriksson, LarsOlov, Hur hittar jag en bra bibelkommentar?, Ingång 7, 1-2/2001, ss Gorman, Michael J, Elements of Biblical Exegesis: A Basic Guide for Students and Ministers, Peabody: Hendrickson, 2001 (eller senare). Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs att den studerande: kan uppvisa relevanta isagogiska kunskaper, kan visa en grundläggande förståelse för skillnaden i Gamla testamentets olika texters innehåll och karaktär, kan visa en åtminstone begränsad metodologisk förståelse. För betyget Väl godkänd krävs dessutom att den studerande: kan ge exempel på texter som illustrerar olika grunddrag i Gamla testamentet,

2 Examination Särskild information kan integrera relevanta fakta och idéer till meningsfulla strukturer, kan arbeta med god exegetisk metodologisk medvetenhet. a) och b) redovisas genom salskrivning som ger underlag för 60 % av kursbetyget. c) redovisas dels i samband med metodövningar, dels i form av en skriftlig interpretation som ger underlag för 40 % av kursbetyget. Frånvaro från metodövningar kompenseras genom skriftlig kompletteringsuppgift. Kursen ska utvärderas skriftligt. För betyget Väl godkänd krävs förutom ovan angivna kriterier även att uppgifter inlämnas inom överenskommen tid. Vid komplettering kan betyget högst bli Godkänd. Omtentamen sker under terminens sista veckor eller enligt överenskommelse med examinator. Antal provtillfällen begränsas till fem. Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad gäller förkunskapskraven. Kursplanen fastställd , senast reviderad Planen gäller från Ht /loe

3 Johannelunds teologiska högskola Kurskod SD 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) 7,5 Ämnesområde Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Undervisnings- och arbetsformer Litteratur, övriga läromedel Dogmatik Christian Doctrine Systematisk teologi Obligatorisk programkurs, kan även läsas som fristående kurs Grundnivå, fortsättningskurs (G1F) 15 hp inom religionsvetenskap/teologi. Kursen syftar till grundläggande förståelse och analys av dogmatikens inledningsfrågor samt av centrala kristna läror. Studenten förväntas kunna: identifiera olika ställningstaganden i dogmatikens inledningsfrågor, samt visa hur de påverkar utformningen av en dogmatik; beskriva det grundläggande innehållet i centrala läropunkter i kristen teologi; kritiskt jämföra några alternativa dogmatiska argument och ståndpunkter; relatera samband mellan olika teologiska ställningstaganden och pastoral praxis. a) Dogmatikens inledningsfrågor b) Uppenbarelse och helig skrift c) Skapelsen och naturvetenskaperna d) Gud och treenigheten e) Människan och synden f) Kristus och frälsningen g) Den helige Ande h) Kyrkan och sakramenten i) De yttersta tingen Lektioner, föreläsningar samt seminarieövningar Hallonsten, Gösta: Lex orandi lex credendi, Skellefteå: Artos och Norma bokförlag 2011 (77 s) Henriksen, Jan-Olav: Guds virkelighet: Kristen dogmatikk, Oslo: Luther Forlag 1994 (287 s). McGrath, Alister E: Christian Theology: An Introduction, 5 uppl. eller senare, Oxford: Blackwell 2011 (i urval, 370 s) McGrath, Alister E. (ed) The Christian Theology reader, 4 uppl. eller senare, Oxford: Blackwell 2011 (i urval, 264 s) Sigurdsson, Ola, Mattias Martinsson och Jayne Svenungsson (red): Systematisk teologi: En introduktion, Stockholm: Verbum:2007 (i urval, 50 s). Thiselton, Anthony C.: The Hermeneutics of doctrine, Michigan: William B Eerdmans Publishing Company, 2007, s (36 s) Sverker, Per-Axel: Avsnitt ur artikeln: "Barnen i församlingen" (2 s) Aktuella artiklar kan tillkomma. 1

4 Betygsgrader Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U) För betyget godkänd krävs att den studerande kan: uppvisa relevanta faktakunskaper i dogmatik visa en grundläggande förståelse av dogmatikens arbetssätt Examination Särskild information Kursplanen fastställd Planen gäller från Ht 2013 För betyget väl godkänd krävs dessutom att den studerande kan: visa förmåga till förståelse av sambandet mellan dogmatikens inledningsfrågor och en dogmatiks utformning dra egna relevanta slutsatser självständigt formulera samband mellan olika teologiska ställningstaganden och pastoral praxis Kursen examineras genom att hemskrivningsuppgifter fortlöpande lämnas in i anknytning till pågående lektioner/föreläsningar. Det samlade resultatet av hemskrivningsuppgifterna ligger till grund för betygsättningen. I varje del av hemskrivningen krävs godkänt resultat för att kursen som helhet ska godkännas. Salskrivning som ersätter delar av hemskrivningarna kan ges efter överenskommelse med examinator. Lektioner och seminarieövningar är obligatoriska. Frånvaro kompenseras enligt överenskommelse med lärare. Kursen utvärderas skriftligt. Vid underkänt resultat tillämpas kompletteringar på inlämnad hemtenta enligt överenskommelse med examinator. Kompletteringar för att höja betyget till väl godkänt tillämpas ej. Variant av denna kurs kan även ges som nybörjarkurs på grundnivå (G1N). Som förkunskapskrav gäller då: grundläggande behörighet samt Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A. Senast reviderad /TM 2

5 Kursplan EN 201, Johannelunds teologiska högskola, HT 2014 Kurskod EN 201 Kursnamn Introduktion till Nya testamentet Course Title Introduction to the New Testament Kursens poäng 7,5 hp Inriktning Exegetisk teologi Kurskategori Obligatorisk programkurs Kursens nivå Grundnivå: G1N eller G1F Förkunskapskrav Grundläggande behörighet Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i Nya testamentets innehåll, historiska bakgrund, omvärld och teologisk karaktär med hänsyn till aktuell forskning samt att ge grundläggande färdigheter i exegetisk metod. översiktligt redogöra för Nya testamentets innehåll Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna sammanfatta huvudlinjer i olika nytestamentlig författares teologier översiktligt beskriva de historiska och religiösa förhållandena i Nya testamentets omvärld visa grundläggande förståelse av principer för exegetisk metod a) Judendom och hellenistisk religion och filosofi under första seklet b) Nya testamentets skrifter, tillkomst och innehåll c) Exegetisk metod Undervisnings- och Föreläsningar, seminarier och metodövningar arbetsformer Litteratur, övriga läromedel Betygsgrader Examination Särskilt information Nya testamentet med noter och kartor i valfri översättning Bauckham, Richard. Jesus: A Very Short Introduction. Oxford University Press, Gorman, Michael J. Elements of Biblical Exegesis: A Basic Guide for Students and Ministers. Revd uppl. Hendrickson, Powell, Mark Allan. Introducing the New Testament: A Historical, Literary, and Theological Survey. Baker Academic, VG (Väl godkänd), G (Godkänd), Underkänd (U) För betyget godkänd krävs att den studerande visar: relevanta isagogiska kunskaper; en grundläggande förståelse för Nya testamentets olika texters innehåll; en åtminstone begränsad metodologisk förståelse För betyget väl godkänd krävs att förmåga visas: att ge exempel på texter som illustrerar grunddrag i Nya testamentet; att integrera relevanta fakta och idéer till meningsfulla strukturer; att arbeta med god exegetisk metodologisk medvetenhet Salskrivning, aktivt deltagande i metodövningar. Omtenta för skrivningen sker under terminens sista vecka. Kursen utvärderas skriftligt För betyget väl godkänd krävs dessutom att uppgifter inlämnas inom överenskommen tid och är korrekta vad gäller formalia. Komplettering tillämpas vid underkända examinatoriska uppgifter. Vid komplettering kan betyget högst bli godkänt. Antal provtillfällen begränsas till tre. Kursplan fastställd , rev Planen gäller från

6 Johannelunds teologiska högskola Kurskod SE 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) 7,5 Ämnesområde Kurskategori Kursens nivå Förkunskapskrav Undervisnings- och arbetsformer Litteratur, övriga läromedel Teologisk etik Theological ethics Systematisk teologi Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs Grundnivå, fortsättningskurs (G2F) Fortsättningskurs i systematisk teologi: Kursen förutsätter minst betyget Godkänd på Religionsvetenskap A 30 hp eller motsvarande, samt på kursen dogmatik, SD 201, eller motsvarande. Kursen syftar till att ge en allmän introduktion i etik och problematisera etiska teorier. Särskild uppmärksamhet ägnas åt teologisk etik och frågeställningar av särskild relevans för kristendomen. Studenten förväntas visa förmåga att: identifiera och formulera etiska frågeställningar redogöra för grunddragen i olika metaetiska teorier samt kritiskt granska dessa; redogöra för grunddragen i de viktigaste normativa etiska modellerna samt kritiskt granska dessa; identifiera och jämföra olika religioners sätt att utveckla etik; redogöra för grunddragen i några alternativa utformningar av teologisk etik samt kritiskt granska dessa; på ett underbyggt sätt kritiskt pröva olika ställningstaganden i etiska frågor. a) Metaetik b) Normativ etik c) Världsreligionerna och etik d) Teologisk etik e) Tillämpad etik Lektioner, föreläsningar och gruppövningar. a) Gensler, Harry J, Ethics a Contemporary Introduction, London: Routledge 2011 (i urval). b) Heiene, Gunnar, Thorbjörnsen, Svein Olaf, Kristen etikk en innföring, Oslo: Universitetsforlaget 2011 (i urval). eller Henriksen, Jan-Olav, Vestlesen, Arne Johan: Etik i arbete med människor, Lund: Studentlitteratur c) Se b ovan d) Gerhardsson, Birger, Med hela ditt hjärta. Om Bibelns ethos, Lund: Novapress Nordlander, Agne, Helighetens återkomst, Uppsala: EFS-förlaget 1989 (i urval). Nygren, Tomas, Grundfrågor i kristen etik i Ingång Johannelunds teologiska skriftserie nr Sowle Cahill, Lisa, Gender and Christian Ethics i The Cambridge 1

7 Betygsgrader Companion to Christian Ethics (red R. Gill), Cambridge: Cambridge University Press e) Se b ovan Några aktuella artiklar som anges i samband med kursstart. Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U) För betyget godkänd krävs att: en förmåga att identifiera och formulera etiska frågeställningar visas relevanta faktakunskaper i etik uppvisas. en grundläggande förmåga att återge olika etiska modeller visas. Examination Särskild information Kursplanen fastställd Planen gäller från Ht 2008 För betyget väl godkänd krävs dessutom att förmåga visas att: kombinera och integrera olika metaetiska, normativa etiska teorier och modeller för teologisk etik med varandra självständigt tillämpa relevanta normativa etiska teorier i bearbetningen av etiska frågor. utifrån medveten metod självständigt och kritiskt värdera olika etiska teorier. Examinatorisk inlämningsuppgift i tillämpad etik samt en avslutande tentamensskrivning. Det samlade resultatet av inlämningsuppgift och tentamensskrivning ligger till grund för betygsättningen. Både för inlämningsuppgift och tentamensskrivningen krävs godkänt resultat för att kursen som helhet ska godkännas. Lektioner och seminarieövningar är obligatoriska. Frånvaro kompenseras enligt överenskommelse med lärare. Kursen utvärderas skriftligt Vid underkänt resultat tillämpas kompletteringar på inlämnad uppgift i tillämpad etik enligt överenskommelse med examinator. För tentamensskrivningen begränsas antalet tentamenstillfällen till maximalt fem. Omtentamen för att höja betyget från godkänt till väl godkänt tillämpas ej. Senast reviderad /TN 2

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Mer än vad du kan tro

Mer än vad du kan tro Kvalitetsgranskning Rapport 2012:3 Mer än vad du kan tro Religionskunskap i gymnasieskolan Skolinspektionens rapport 2012:3 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm 2012 Foto sidan 4: Undervisning om judendom,

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Fastställd av prefekt 2015-01-26 Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Innehåll Introduktion till examensarbetet... 1 Huvudområdet omvårdnad... 1 Examensarbetets

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma Volym XIX Teologisk bilaga till Kyrka och Folk nr 10/08 Lag och evangelium en outtömlig källa för den kristna tron Av Tomas Appelqvist Författaren är teol kand, fil mag och anställd som doktorand i systematisk

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson FORSKNING I KORTHET 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning av Andreia Balan och Anders Jönsson Forskning i korthet 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Vad är ett gott samhälle?

Vad är ett gott samhälle? Vad är ett gott samhälle? En kvalitativ studie av gymnasieelevers uppfattningar kring vad som utgör ett gott samhälle, i förhållande till kursplanen i religionskunskap 1. Ylva Pettersson HT 2013 C-uppsats,

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Religionskunskap - vad ger det?

Religionskunskap - vad ger det? Beteckning: HRV:C09:16 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Religionskunskap - vad ger det? Carina Emericks Maj 2009 C-uppsats, 15 högskolepoäng Religionsvetenskap Religionsdidaktik C Handledare:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Litteraturlista för GEOM06 Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi, 15 högskolepoäng

Litteraturlista för GEOM06 Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi, 15 högskolepoäng Litteraturlista för GEOM06 Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi, 15 högskolepoäng (Literature for Metamorphic Petrology and Structural Geology, 15 ECTS credits) Fastställd den 30 augusti

Läs mer

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk pontus.kyrk@hsv.se BESLUT 2011-03-18

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete

Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete Ellinor Edfors, Albert Westergren, Inga-Britt Lindh, Kerstin Blomqvist, Pia Petersson Inledning I sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer