Behovs- och problemanalys avseende andningsorganens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovs- och problemanalys avseende andningsorganens"

Transkript

1 Behovs- och problemanalys avseende andningsorganens sjukdomar Inledning Andningsvägarna består av näsa, näsans bihålor, svalg, struphuvud och lungorna. De delar som ligger ovanför struphuvudet kallas de övre luftvägarna och de nedre luftvägarna är nedanför struphuvudet. Andningsorganens uppgift är att syresätta blodet från den luft vi andas in och vädra ut den koldioxid som bildas vid förbränning av näringsämnen för energibildning. Via luftens passage genom struphuvudet kan vi också tala med hjälp av stämbanden. Sjukdomar i andningsorganen kan uppstå genom smitta av virus och bakterier och benämns då luftvägsinfektioner. Vid överkänslighet och allergi kan det uppstå en inflammation i luftvägarna som orsakar astma i de nedre luftvägarna och allergisk snuva i de övre. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakas framför allt av tobaksrökens skador på lungorna. Andra sjukdomar och funktionsstörningar kan störa luftflödet i andningsvägarna och ge symtom som heshet, snarkning eller andningssvårigheter och dessa kan ha olika sjukdomsorsak. Tobaksrökning påverkar alla sjukdomar i andningsvägarna negativt och försvårar ofta symtomen och försämrar eller fördröjer läkningen. Att förebygga rökning bland barn och ungdomar samt att verka för rökavvänjning är en av de mest lönsamma insatserna man kan göra ur folkhälsosynpunkt. Symtom från och sjukdomar i andningsorganen är en av de vanligaste orsakerna till sjukvårdkontakt och läkarbesök. Majoriteten av dessa besök sker i primärvården gjordes nästan läkarbesök i Östergötland p g a symtom och sjukdomar i andningsorganen. Samma år visar statistiken på drygt vårdtillfällen. Kostnaderna år 2002 för landstinget i Östergötland för andningsorganens sjukdomar var 523 miljoner kronor varav läkemedelskostnaderna var 104 miljoner kronor. Människor som drabbas av sjukdomar i andningsorganen har behov av en god tillgänglighet till vård, en fungerande kommunikation mellan vårdnivåer och ett positivt samt professionellt bemötande. Befolkningen behöver kunskap och information om vad dessa sjukdomar innebär. Indelning av sjukdomsgrupper Övre och nedre luftvägsinfektioner Immunbristsjukdomar, lungtuberkulos Astma, allergisk och icke allergisk snuva Näspolyper (näspolypos)

2 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungemfysem, andra mindre vanliga lungsjukdomar (här finns flera lungsjukdomar t ex cystisk fibros, interstitiell lungsjukdom och flera som inte tas upp i detta dokument) Kronisk andningssvikt Snarkning, sömnapné, stämbandssjukdomar, förstorade halsmandlar och körtel bakom näsan Tobaksrökning och rökavvänjning Övre och nedre luftvägsinfektioner Immunbristsjukdomar, lungtuberkulos Förekomst/behov Infektion i andningsorganen är en av de vanligaste orsakerna till sjukvårdskontakt i alla åldrar trots att de flesta övre luftvägsinfektionerna klaras med egenvård. Virusinfektioner som är den vanligaste orsaken till övre luftvägsinfektioner, läker oftast spontant men kan ibland kompliceras av sekundära bakterieinfektioner, t ex varig öroninflammation och bihåleinflammation. Ibland är infektionen primärt en bakterieinfektion, t ex halsfluss och lunginflammation, och antibiotikabehandling kan vara indicerad. Infektioner uppträder ibland i epidemier, t ex influensa. Lunginflammation Lunginflammation är den allvarligaste formen av nedre luftvägsinfektion. Varje år drabbas 1 % av befolkningen och var femte patient måste sjukhusvårdas. Trots adekvat behandling är dödligheten i Sverige beräknad till 3,5-6 % av de som vårdas på infektionsklinik. Merparten av intensivvårdsbehoven i samband med infektioner betingas av lunginflammationer och dessa är en vanlig dödsorsak hos äldre och multisjuka personer. Vissa luftvägsinfektioner kan förhindras med vaccinationer. Inom barnhälsovården erbjuds vaccination mot difteri, kikhosta, mässling och hemofilus influensainfektion. Personer över 65 år och hjärt- och lungsjuka rekommenderas årlig influensavaccination och vissa riskgrupper kan vaccineras mot pneumokockbakterier som är den vanligaste orsaken till samhällsförvärvad lunginflammation. Influensavaccination till personer äldre än 65 år minskar risken att få allvarlig influensa och komplikationer till sjukdomen med cirka 50 % och är dokumenterat kostnadseffektivt. Immunbristsjukdomar (primär immunbrist, selektiv hypogammaglobulinemi) leder till ökad känslighet för infektioner framför allt i luftvägarna. En del av dessa utvecklar svåra infektioner och lungskador som kan motverkas med regelbunden gammaglobulinbehandling. Dessa sjukdomar utreds och behandlas på infektionsklinik. I Östergötland fanns år 2004 cirka 100 individer som behandlades för detta tillstånd med regelbundna infusioner med gammaglobulin.

3 Lungtuberkulos är en bakterieinfektion som idag är relativt ovanlig och den förekommer framför allt hos invandrare eller personer med dåligt allmäntillstånd. I Östergötland diagnosticeras tuberkulos hos personer per år. Behandlingen av tuberkulos har de senaste åren blivit mer omfattande och resurskrävande och regleras av smittskyddslagen. Förutom symtom och besvär av en infektion i andningsorganen medför den ofta korttidsfrånvaro från arbete och skola. Lunginflammation är en allvarlig sjukdom med risk för dödlig utgång hos framför allt äldre och personer med nedsatt hälsotillstånd av andra orsaker. Många infektioner i luftvägarna klaras med egenvård. Tillgänglighet för rådgivning och medicinsk bedömning är nödvändig med akuta insatser eller kort väntetid. Ibland uppträder infektioner som epidemier (t ex influensa) med många individer som insjuknar samtidigt vilket kan ge stora påfrestningar på sjukvården. Med den ökande globaliseringen behöver man också ha viss beredskap för ovanliga sjukdomar som exempelvis SARS (severe acute respiratory syndrome). Stor användning av antibiotika ökar risken för resistensutveckling och därmed mer svårbehandlade bakterier och infektioner. Nya antibiotika utvecklas men fortfarande är det vanliga penicillinet det bästa valet för behandling av de flesta bakterieorsakade luftvägsinfektionerna. Nya och bättre vacciner utvecklas också. Infektionssjukdomar i andningsorganen handläggs till stor del som akutsjukvård och till liten del som planerad vård för kontroll och uppföljning. I den öppna vården är besöken ofta korta och ej resurskrävande. Möjligheten att utföra patientnära laboratorieanalyser på vårdcentraler ökar säkerheten i diagnosställande och val av antibiotikabehandling på rätt indikation. Detta har undersökts i Östergötland och redovisats i en doktorsavhandling Hälsoekonomiska data saknas i stor omfattning. Landstingets kostnader för luftvägsinfektioner torde grovt skattat ligga på minst 200 miljoner kronor i Östergötland. Intensivvården av svår lunginflammation kostar cirka 10 miljoner. Astma, allergisk och icke allergisk snuva Näspolyper (Näspolypos) Förekomst/behov Astma och allergisk snuva har visat en ökande förekomst successivt under de senaste decennierna. Förekomsten av astma bland barn och skolungdomar anges nu till 10 %

4 och hos vuxna individer 8 %. Allergisk snuva brukar debutera i yngre skolåldern och når en ännu högre förekomst än astmasjukdomen i den yngre befolkningen. Hos barn och unga individer är astman oftast orsakad av en allergi, men då den debuterar i medelåldern eller senare är orsaken oftast andra immunologiska mekanismer. Orsakerna till att allergisk snuva och astma ökar är inte helt klartlagt trots omfattande forskning inom området. Det finns därför inga entydigt klara strategier hur man skall kunna förebygga astma och allergiska sjukdomar. Näspolypos och icke allergisk snuva som beror på överkänslighet i nässlemhinnan är mer vanligt hos äldre. Sjukdomarna förekommer både som lindriga, med kortvariga, episodiska besvär vid enstaka tillfällen, till mycket svåra former där astma kan ge livshotande attacker. Om de allergiska sjukdomarna kan diagnostiseras tidigt får man i allmänhet god effekt av insatt behandling och de flesta med sjukdomen kan leva ett relativt normalt liv med bibehållen livskvalitet. För en del med svår sjukdom blir följden en social begränsning. Behandlingsmässigt har under de senaste åren specifik immunterapi (allergivaccination) fått en renässans och ökad efterfrågan. Målgruppen är framför allt patienter med svår allergisk snuva och med risk att utveckla astma. Specifik immunterapi har visat sig kunna förhindra astmautveckling och förbättra besvär av allergin i nässlemhinnan. Allergivaccination utförs på Allergicentrum i Linköping och på specialistmottagningar på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Forskning pågår för att ge allergivaccin som tablett i stället för injektion. Näspolypos: 84 personer opererades för näspolyper år 2003 i Östergötland. Under den närmaste 5-årsperioden kommer sannolikt en ny behandlingsprincip att introduceras, så kallad anti-ige-behandling. Med denna medicin slår man ut den allergiska reaktionen under en begränsad tid. Behandlingen kommer att bli kostsam och målgruppen blir sannolikt svårt allergisjuka personer (t ex barn och ungdomar med svår födoämnesallergi och astma). Införande av astmamottagningar på vårdcentral har medfört ett bättre omhändertagande av astmapatienter både avseende säkrare diagnostik och behandling. Detta har också medfört att majoriteten av vuxna astmapatienter idag behandlas i primärvård och att en del av barn med lindrigare astmasjukdom också kan få vård på vårdcentral. Hälsoekonomiska undersökningar om astma och allergiska sjukdomar saknas till stor del. Näspolypos: Kostnaden för en operation för näspolyper är kr.

5 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungemfysem, andra mindre vanliga lungsjukdomar Kronisk andningssvikt Förekomst och behov KOL orsakas till mer än 90 % av tobaksrökning. Ju mer och ju längre tid man rökt ökar risken för att drabbas av lungsjukdomen. Man uppskattar att svenskar har sjukdomen. De flesta är inte diagnosticerade eftersom sjukdomen inte ger besvärande symtom förrän lungskadorna blivit omfattande. Från 50 års ålder har cirka 8 % av befolkningen diagnosticerad KOL. Dödligheten i sjukdomen är betydande och beräknas enligt WHO (Världshälsoorganisationen) vara den tredje dödsorsaken i världen år 2020 från nuvarande sjätte plats. Kvinnor förefaller vara känsligare för rökning och från år 2000 dör i Sverige lika många kvinnor som män i sjukdomen. Drygt personer per år dör av sjukdomen. Om alla med KOL sjukdom vore diagnosticerade bedöms fördelningen vara 38 % preklinisk, 42 % lindrig, 16 % medelsvår och 4 % svår sjukdomsgrad. Lungemfysem ingår i KOL-begreppet men kan även förekomma isolerat som ärftlig sjukdom, denna form är ovanlig. Andra mindre vanliga lungsjukdomar är t ex lungsarkoidos, kroniskt fibroserande alveolit och pneumothorax. Dessa och andra ovanliga lungsjukdomar handläggs oftast av lungmedicinska kliniken eller internmedicinsk klinik där lungmedicinsk profil finnes. Vid konstaterad KOL-sjukdom är rökstopp och syrgasbehandling vid kronisk andningssvikt de enda åtgärderna som kan påverka prognosen. Annan behandling kan lindra symtom, förbättra livskvalitet och minska försämringsepisoder. Patientlidandet är svårt och livskvaliteten ofta mycket nedsatt vid svår KOL. Kronisk andningssvikt Lungsjukdomar som medför omfattande skador på lungorna leder till svårigheter att syresätta blodet. När skadorna blivit så omfattande att dessa svårigheter även finns i vila definieras detta som kronisk andningssvikt som kan kräva syrgasbehandling. KOL är den vanligaste orsaken till kronisk andningssvikt. I Östergötland behandlades år 2004 cirka 130 patienter med kronisk andningssvikt med syrgas. Patienter med symtom av sin sjukdom söker sjukvård oftast först när lungfunktionen är kraftigt nedsatt. För att kunna identifiera personer med sjukdomen i tidigt skede bör rökare erbjudas hälsoundersökning med lungfunktionsmätning med spirometri. Vid tidig diagnos och rökstopp är prognosen god, förutsatt att lungfunktionen inte är alltför nedsatt och samhällets kostnader för sjukdomen kan begränsas. Det är viktigt att dessa individer kan få stöd och hjälp med rökavvänjning.

6 Lindrig, medelsvår och vissa patienter med svår KOL kan skötas av primärvården. Vid behov av multidisciplinär rehabilitering och behandling med syrgas behandlas KOLpatienter av intern-/lungmedicinska specialister. Svår KOL-sjukdom betraktas idag som en systemsjukdom vilket kräver helhetssyn. Sedan början av 1990-talet har vissa svårt sjuka KOL-patienter kirurgiskt behandlats med volymreducerande kirurgi där skadad lungvävnad tas bort. Risken att dö vid operation är stor. Lyckade operationer medför gynnsam effekt på lungfunktion och livskvalitet under en begränsad tid. Utvecklingen kan innebära att fler patienter kan erbjudas kirurgisk behandling. Astmamottagningar i primärvården har i varierande utsträckning även börjat utreda och behandla patienter med KOL förutom astmapatienter. Spirometrar (som är en nödvändig utrustning för diagnostik och behandling av KOL) finns på de flesta vårdcentraler i Östergötland. Behandlingsteam har inrättats på specialistmottagningarna och behandling med syrgas har centraliserats till lungmedicinska kliniken i Linköping. Östergötland medverkar i det nationella registret för syrgasbehandlade patienter. Samhällskostnaderna för KOL har beräknats till 3,5 miljarder kronor men kostnaden bedöms egentligen vara dubbelt så stor eftersom så många fall inte är diagnostiserade. Sjukvårdskostnaderna är små vid tidig upptäckt av sjukdomen och stora vid avancerad sjukdom. Kostnaden per år för en patient med lindrig KOL har beräknats till kronor, för medelsvår KOL till kronor och för svår KOL till kronor. Snarkning, sömnapné, stämbandsjukdomar, förstorade halsmandlar och körtel bakom näsan Förekomst och behov Snarkning förekommer hos minst 15 % av kvinnorna och 20 % av männen i åldersintervallet år. Sömnapnéprevalensen anges ligga mellan 1 och 4 % i befolkningen med högsta förekomst hos män. Det finns inga uppgifter om hur vanligt förstorade halsmandlar eller körtel bakom näsan är eftersom det är ett relativt mått. Antalet personer som opererats för dessa tillstånd i Östergötland var över 500 år Akut stämbandskatarr är oftast virusorsakad och är en del av övre luftvägsinfektion. Kroniska katarrer drabbar kvinnor mer än män och är vanligast i 50-årsåldern. Stämbandsknutor är vanligare hos pojkar och unga kvinnor och polyper är vanligare i högre ålder. Stämbandsförlamning orsakas av nervskada, av sjukdom, eller som operationskomplikation.

7 Sjukdomar som medför trång passage för den inandade luften ger oftast mest besvär nattetid med störd sömn och dålig sömnkvalitet. Detta medför dagtrötthet med för barn oftast koncentrationssvårigheter och irritabilitet. Snarkning med dagtrötthet har klassats som vår vanligaste trafikfarliga folksjukdom. Risken för singelolycka är 4-12 gånger högre hos personer med dessa problem än normalföraren. Stämbandssjukdomar medför röststörningar och kan få stora konsekvenser för de personer som använder rösten som sitt arbetsredskap. Det drabbar inte bara skådespelare och sångare utan även personer med vanliga arbeten som lärare, telefonister, psykoterapeuter och många andra som ej kan arbeta om röststörningarna blir besvärande. År 2003 utreddes i Östergötland 839 personer på sjukhus för snarkning/osas (obstruktivt sömnapné syndrom). 10 personer opererades för denna sjukdom och majoriteten av de med OSAS fick behandling med övertrycksmask. 216 personer opererades för förstorad körtel bakom näsan och 299 för tonsillförstoring. Cirka 250 personer undersöktes för stämbandssjukdom på foniatrisk klinik och 120 personer remitterade för röstproblem väntar på undersökning av foniater var väntetiden till behandling hos talpedagog 18 månader för patienter med prioriteringsgrupp 3. Ingen stor förändring av behandlingsformer för dessa sjukdomar väntas inom den närmaste femårsperioden. Omstrukturering av öronklinikerna har medfört att vissa operationer och utredningar centraliseras till Linköping eller Norrköping i stället för att utföras på båda sjukhusen. Kostnaden för en snark-/osas-utredning är kr. Kostnaden för operation vid tonsillförstoring kr och vid förstorad körtel bakom näsan kr. Tobaksrökning Förekomst I Sverige rökte år 2003 cirka 18 % av den vuxna befolkningen. Andelen rökare bland vuxna har minskat successivt sedan 1960-talet och vi ser även en minskning av rökvanorna under de senaste åren bland ungdomar. Andelen dagligrökare i grundskolans årskurs 9 var år % av flickorna och 5 % av pojkarna och preliminära siffror för 2004 visar ytterligare minskning med några procentenheter. Den som börjar röka i tonåren löper tre gånger så stor risk för tidig död mellan 35 och 69 års ålder. I högre ålder är risken dubbelt så stor som för ickerökaren personer

8 avlider varje år till följd av sin rökning och 500 avlider av de skador de fått av passiv rökning. De flesta avlider av hjärt- och kärlsjukdomar. Rökning medför ökad risk för hjärtinfarkt, stroke och fönstertittarsjuka. Sambandet med lungcancer är känt men rökning innebär också ökat risk för cancer i strupen, munhålan, njurarna, urinblåsan, magsäcken, bukspottskörteln, tjocktarmen, livmodern och livmoderhalsen. Förutom sjukdomar i andningsorganen (KOL) medför rökning också ökad risk för magsår, Crohns sjukdom i tarmarna och skelettskörhet med alla dess konsekvenser. Rökning under graviditet medför ökad risk för missfall med 50 %, och att barnen föds med lägre födelsevikt. Tillgängligheten för att få hjälp och stöd till rökavvänjning är oklar. Det finns ingen klar policy för vilken hjälp man kan förvänta sig vid kontakt med sjukvården. Landstinget har ej längre någon rökavvänjningsenhet eller -mottagning. Förutom personligt stöd för rökavvänjning finns numera även läkemedel i form av nikotinersättningsmedel och läkemedel som minskar begäret efter nikotin. Med läkemedel som tillägg till aktivt rökslutarstöd ökar möjligheterna att bli rökfri. Ingen registrering av rökare och rökavvänjningsarbete sker i landstinget idag. Samhällets totala kostnader av tobaksrökningens skador är 26 miljarder per år. Av dessa är 2,2 miljarder sjukvårdskostnader.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

Våga skaffa ett bättre liv KOL. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11. Våga skaffa ett bättre liv. Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet

Våga skaffa ett bättre liv KOL. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11. Våga skaffa ett bättre liv. Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet KAROLINSKA INSTITUTETS FORSKARE SKRIVER Kjell Larsson KOL Våga skaffa ett bättre liv Våga skaffa ett bättre liv Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11 Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet Gasutbyte

Läs mer

Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner?

Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Förhandsgodkänd av IGM pre20130118pse07 Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 52 000 www.pfizer.se

Läs mer

En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination.

En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Behöver vi skydda oss mot luftvägsinfektioner? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccination. Mikroskopisk bild av Streptococcus pneumoniae (pneumokock). Pneumokocker är den vanligaste orsaken

Läs mer

Lite om rökning. Birgitta Jagorstrand Vård vid astma och KOL Kunskapscentrum Allergi Astma KOL KAAK BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND

Lite om rökning. Birgitta Jagorstrand Vård vid astma och KOL Kunskapscentrum Allergi Astma KOL KAAK BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND Tobak BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND Lite om rökning Varje brinnande cigarett är en liten kemisk fabrik som producerar 7 000 olika ämnen Ett 60 tal kan orsaka cancer Den som röker får själv i sig en fjärdedel

Läs mer

BEHÖVER VI SKYDDA OSS MOT LUFTVÄGSINFEKTIONER? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccinering.

BEHÖVER VI SKYDDA OSS MOT LUFTVÄGSINFEKTIONER? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccinering. BEHÖVER VI SKYDDA OSS MOT LUFTVÄGSINFEKTIONER? En skrift om pneumokocksjukdomar, behandling och vaccinering. VILKA SJUKDOMAR ORSAKAS AV PNEUMOKOCKER? Näst efter virus är pneumokocker den vanligaste orsaken

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Sammanfattning Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en långsamt fortskridande luftrörssjukdom som karakteriseras av ständiga andningsbesvär. Tobaksrökning

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

SVENSKA LUNGRAPPORTEN

SVENSKA LUNGRAPPORTEN SVENSKA LUNGRAPPORTEN ALLMÄNHETENS KÄNNEDOM OCH ERFARENHETER AV LUNGBESVÄR Ett informationsmaterial för journalister från Pfizer AB Presskontakt: Ulrika Goossens, informationschef, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Läs mer

EN RAPPORT OM LUNGINFLAMMATION, VACCINATION OCH ATT TA HAND OM SIN HÄLSA

EN RAPPORT OM LUNGINFLAMMATION, VACCINATION OCH ATT TA HAND OM SIN HÄLSA EN RAPPORT OM LUNGINFLAMMATION, VACCINATION OCH ATT TA HAND OM SIN HÄLSA Ett pressmaterial för media från Pfizer och 1,6 miljonerklubben Om rapporten Våra lungor är livsviktiga. Vi behöver dem för att

Läs mer

Aktuell forskning och behandling av AAT-brist. Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö

Aktuell forskning och behandling av AAT-brist. Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö Aktuell forskning och behandling av AAT-brist Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö Agenda AAT-brist och risk för lungsjukdom Aktuell forskning

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor)

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Sammanfattning Rinosinuit är en inflammation i näsan och bihålorna. Det kan finnas flera orsaker till inflammationen till exempel infektioner

Läs mer

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion Vad är RS-virus? RS-virus är ett av våra vanligaste luftvägsvirus och det sprids lätt. I stort

Läs mer

Behandling och förebyggande av influensa

Behandling och förebyggande av influensa Behandling och förebyggande av influensa Sammanfattning Influensa är en smittsam virussjukdom. Hos i övrigt friska ungdomar och vuxna är sjukdomen generellt sett självläkande, och ingen särskild läkemedelsbehandling

Läs mer

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning SESYN140130 I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt syncytievirus) och om hur det smittar, symtom på infektion och vad du ska tänka på

Läs mer

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Fakta om tuberkulos Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Vad är tuberkulos? Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Den ger oftast lunginflammation

Läs mer

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016 Att förebygga kikhosta hos spädbarn Augusti 2016 Innehåll 1. Om kikhosta idag 2. Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn: Vaccination Behandling och diagnostik Uppmärksamhet 3. Veta mer

Läs mer

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Våren 2006 1 (13) i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Sammanfattning från förtroendemannagruppens samtal med personer med astma och/eller kronisk

Läs mer

Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet. Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet

Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet. Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet Regeringsuppdrag I En samlad strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008. Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm

SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008. Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM (KOL) översikt SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008 Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm Vad skall jag

Läs mer

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst. Barbro.holm-ivarsson@telia.com Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.jpg Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Att leva med KOL Innehåll Allmänt om KOL 3 Sjukdomen KOL 5 Symtom och diagnos 6 Hur ställs diagnosen? 5 Sluta röka! 6 Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Fysisk aktivitet och träning 7 Patientutbildning

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Se till att du inte tappar andan när du verkligen behöver den! Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Låt inte lunginflammation komma som en blixt från klar himmel. Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Ökad risk för förtida död och / eller permanent skada på lång sikt. Stor risk för död Allmänpåverkan med ångest

Ökad risk för förtida död och / eller permanent skada på lång sikt. Stor risk för död Allmänpåverkan med ångest Landstinget i Östergötland Rangordningslista andningsorganens sjukdomar 008 () 8 9 0 A0 A0 B0 B0 B0 B0 B0 C0 C0 C0 C0 D0 D0 Rökning hos person med eller utan astma Kort rådgivning i rökfrågor inkl. nikotinsub-stitution

Läs mer

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att ditt barn får en svår infektion

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att ditt barn får en svår infektion RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att ditt barn får en svår infektion Vad är RS-virus? RS-virus är ett av våra vanligaste luftvägsvirus och det sprids lätt. I stort

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN Prognos för länsdelarna fram till år 21 Bilagor Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län SAMTLIGA SJUKDOMAR...1

Läs mer

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Långdragen hosta Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Ska man behandla långdragen hosta med antibiotika? NEJ Med enstaka undantag HOSTA enligt Wikipedia Hosta är en reflex som utlöses när slemhinnorna

Läs mer

Yttrande över motion 2014:14 av Dag Larsson m.fl. (S) om åtgärder för effektivare behandling av KOLpatienter

Yttrande över motion 2014:14 av Dag Larsson m.fl. (S) om åtgärder för effektivare behandling av KOLpatienter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Mitra Nordén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-16 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P 20 1 (4) HSN 1501-0136 Yttrande över motion 2014:14 av Dag Larsson m.fl.

Läs mer

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor)

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Kommunkontoret Personalavdelningen Riktlinjer 1( ) Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Ska göras innan arbetet påbörjas Riktlinjerna är

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

Influensa och pneumokockvaccination säsongen

Influensa och pneumokockvaccination säsongen Tjänsteställe, handläggare Smittskyddsenheten 2017 10 19 17 333 1(6) Hans Boman Distribution Verksamhets och enhetschefer inom primärvården i Västernorrland Verksamhetschefer inom Specialistvården Mödrahälsovårdsöverläkare

Läs mer

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner.

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Det handlar om vaccination mot pneumokocker Små barn får lätt infektioner av bakterier och virus

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

Influensavaccinationen Vem? Varför? När? Hur?

Influensavaccinationen Vem? Varför? När? Hur? Influensavaccinationen 2012 Vem? Varför? När? Hur? 2 Vem? Varför? När? Hur? Målgrupp: Sjuksköterskor/läkare på vaccinerande enheter och i kommunerna Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården Anders Lindberg,

Läs mer

Prevention och folkhälsoarbete

Prevention och folkhälsoarbete Prevention och folkhälsoarbete Ger den etiska plattformen något stöd? Eva Arvidsson Specialist i Allmänmedicin, MD Medicinsk rådgivare, Prioriteringscentrum Forskningsledare, Primärvårdens FoU-enhet, Futurum,

Läs mer

Hur ser sjukdomarna ut?

Hur ser sjukdomarna ut? Vilka sjukdomar vaccinerar vi mot? Hur ser sjukdomarna ut? Difteri Smitta via närkontakt och luftburet Toxinproducerande bakterie Laryngit, tjocka beläggningar i svalget Myokardit, neurit Dödlighet 5-10

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Influensavaccinationen 2011

Influensavaccinationen 2011 Influensavaccinationen 2011 Vem? Varför? När? Hur? Målgrupp: Sjuksköterskor/läkare på vaccinerande enheter och i kommunerna Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården Mats Erntell, smittskyddsläkare 2011-09-08

Läs mer

Vård vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma

Vård vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma Vård vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma Sammanfattning Många vårdcentraler uppger sig ha team för behandling av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) men följsamheten till vårdprogram

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid vanliga luftvägsinfektioner Antibiotika har räddat miljontals liv......men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. Sedan 1940-talet har

Läs mer

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Ett av världens viktigaste läkemedel riskerar att bli verkningslöst genom vårt slarv. Årtusendets viktigaste upptäckt en lycklig slump Antibiotika är en

Läs mer

VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST

VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST Vad är Alfa-1 antitrypsinbrist? Cirka en av 1600 personer i Sverige har brist på ett viktigt protein (äggviteämne), som kallas alfa1-antitrypsin (AAT). Det bildas i levern

Läs mer

Lungmedicinska sjukdomstillstånd

Lungmedicinska sjukdomstillstånd UPPSALAKURSERNA I MEDICIN Lungmedicinska sjukdomstillstånd Diagnos och initial handläggning Uppsala universitet bjuder in till utbildning 11 14 november 2014 i Uppsala Differentialdiagnostiska svårigheter

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Värt att veta om Ultibro Breezhaler Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Information till dig som blivit ordinerad Ultibro Se bipacksedeln eller www.fass.se för fullständig

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

Att leva med KOL. Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung

Att leva med KOL. Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung Att leva med KOL Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung Kunskap om KOL ökar livskvaliteten Vintern 2006 orkade jag inte gå mer än tio meter utomhus. Jag hade svår hosta och svårt att andas.

Läs mer

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående TUBERKULOS Information till patienter och närstående Grafisk form och illustrationer: Ord & Bildmakarna AB. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2006 VAD ÄR TUBERKULOS? Tuberkulos är en smittsam men botbar

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Tobaksfritt att motivera och ge råd. Förhållningssättet. Information i dialog tobaksbruk

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Tobaksfritt att motivera och ge råd. Förhållningssättet. Information i dialog tobaksbruk Bild 1 Tobaksfritt att motivera och ge råd 9-10 dec 2014 Psykolog Margareta Pantzar Folkhälsoenheten Hälsa och habilitering Bild 2 Förhållningssättet Motiverande samtal kännetecknas av: Patientens egen

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Tobak eller hälsa De som fimpar i tid förlänger livet med ca 10 år. En miljon människor röker dagligen i Sverige. Rökningen dödar cirka 6

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Tarmcancer en okänd sjukdom

Tarmcancer en okänd sjukdom Tarmcancer en okänd sjukdom Okänd sjukdom Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige (efter prostatacancer och bröstcancer). Det lever ungefär 40 000 personer i Sverige med tarmcancer.

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ger en successivt försämrad lungfunktion och på sikt obotliga lungskador. KOL är en folksjukdom

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016

Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016 INSTRUKTION 1 (15) INFLUENSAVACCINATION ORDINATION RISKGRUPPER Inför säsongen 2015/2016 har sammansättningen av säsongsvaccinet ändrats jämfört med föregående år så att en influensa A-stam och influensa

Läs mer

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation

Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Kort om lunginflammation Du har fått den här broschyren av din läkare eller

Läs mer

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna.

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom Inledning Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. Sjukdomen upptäcks ofta sent eftersom den utvecklas långsamt och patienten i regel omedvetet

Läs mer

KOL påverkar hela kroppen och hela livet

KOL påverkar hela kroppen och hela livet KOL påverkar hela kroppen och hela livet Att inte kunna gå uppför en trappa utan att behöva stanna och hämta andan flera gånger. Att tvingas ställa in sociala aktiviteter på grund av att andningsfunktionen

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Bilaga 46 a 2013-03-01 Dnr HSS 2013-0021 Dnr CK 2012-0369 Bodil Aksén 018-611 62 24 Bodil.aksen@lul.se Landstingsstyrelsen Yttrande över motion Ta sjukdomen KOL på allvar Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Om äldre (65 och äldre)

Om äldre (65 och äldre) Om äldre (65 och äldre) Självupplevd hälsa Förekomst av sjukdom Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 De äldres hälsa (65 år eller äldre) Åldrandet i sig är ingen sjukdom men i det

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Lungmedicinska sjukdomstillstånd

Lungmedicinska sjukdomstillstånd Uppsalakurserna Lungmedicinska sjukdomstillstånd Diagnos och initial handläggning Uppsala universitet bjuder in till utbildning 5-8 april 2016 i Uppsala God kunskap om lungmedicinska sjukdomstillstånd

Läs mer

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Den medicinska kunskapen och den medicinska teknologin (arbetsmetoder, utrustning

Läs mer

Hosta. Version 1.2 Juha Söderqvist

Hosta. Version 1.2 Juha Söderqvist Hosta Version 1.2 Juha Söderqvist Innehållsförteckning 1 Vad är hosta... 1 2 Hosta... 1 2.1 Orsaker... 1 3 Slemhosta... 2 4 Torrhosta... 2 5 Medicin... 2 6 Astma... 3 6.1 luftrörsvidgande läkemedel...

Läs mer

Seretide. 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Seretide. 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Seretide 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en lungsjukdom som inträffar

Läs mer

MEDIERAPPORT EN NOVUSUNDERSÖKNING OM LUNGINFLAMMATION OCH VACCINATION. Ett pressmaterial för media från Pfizer och 1,6 miljonerklubben

MEDIERAPPORT EN NOVUSUNDERSÖKNING OM LUNGINFLAMMATION OCH VACCINATION. Ett pressmaterial för media från Pfizer och 1,6 miljonerklubben MEDIERAPPORT EN NOVUSUNDERSÖKNING OM LUNGINFLAMMATION OCH VACCINATION Ett pressmaterial för media från Pfizer och 1,6 miljonerklubben Om rapporten Hur ofta skänker du dina lungor en tanke? Det är alltför

Läs mer

Vilka riskerar att bli allvarligt sjuka av den nya influensan?

Vilka riskerar att bli allvarligt sjuka av den nya influensan? Den nya influensan - frågor och svar Vilka symtom får man av den nya influensan? De symtom man får av den nya influensan, som också kallas svininfluensa och har fått beteckningen A(H Hur vet man att man

Läs mer

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting INNEHÅLL Symtom 3 Orsak 3 Differentialdiagnoser 3 Frekvens 3 Läkarkontakt 3 Behandling 4 Kontroller 5 Komplikationer

Läs mer

Enheten för smittskydd och vårdhygien 2013-09-20 2013/0017

Enheten för smittskydd och vårdhygien 2013-09-20 2013/0017 1(5) Enheten för smittskydd och vårdhygien Datum Vår beteckning 2013-09-20 2013/0017 Ert datum Er beteckning Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2013/2014 i Västmanland Kampanjstart tisdag den

Läs mer

Pneumoni på vårdcentral

Pneumoni på vårdcentral Pneumoni på vårdcentral Vad är rekommenderad behandlingstid vid 1. 7 dagar Rätt pneumoni: 1. 10 dagar 2. 14 dagar När rekommenderas lungrtg som uppföljning vid pneumoni? 1. Alltid (för att kontrollera

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

PRAXIS-studien Örebro april Christer Janson. PRAXIS-studien

PRAXIS-studien Örebro april Christer Janson. PRAXIS-studien Nya data från PRAXIS studien Christer Janson PRAXIS-studien 1 Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Publicerad i november 2015 2 PRAXIS-studien astma/kol 2005 Strukturenkät 14 sjukhus + 56 vårdcentraler

Läs mer

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö AAT-brist AAT-brist är ett ärftligt tillstånd (inte

Läs mer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Borrelia-Artrit 1. VAD ÄR BORRELIA-ARTRIT 1.1 Vad är det? Borrelia-artrit är en av de sjukdomar som orsakas av bakterien Borrelia och som överförs genom bett

Läs mer

Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi

Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi 1 (6) Bitr landstingsdirektör Göran Stiernstedt Hantverkargatan 45 Landstingshuset Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi Bakgrund Influensa A-sjukdomens utbredning

Läs mer

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30.

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30. S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30 Nr 4 2005 INNEHÅLL Rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar...

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens

Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Vaccinera barn mot bakterier förhindra antibiotikaresistens Bakterier som har utvecklat resistens mot antibiotika blir ett allt större hot mot vår hälsa. information från Barnplantorna Foto: Karim Hatoum

Läs mer

BILAGA 2. Föreslagen revision av målbeskrivning inom ramen av nya ST 2015 för common trunk. Kommentarer längst ner i dokumentet.

BILAGA 2. Föreslagen revision av målbeskrivning inom ramen av nya ST 2015 för common trunk. Kommentarer längst ner i dokumentet. BILAGA 2. Föreslagen revision av målbeskrivning inom ramen av nya ST 2015 för common trunk. Kommentarer längst ner i dokumentet. Lungmedicin Självständigt handlägga Initialt Handlägga Sjukdom/tillstå nd

Läs mer

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen Tobaksbruk 2,3 miljoner Ca 19 tusen Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut 2011 Dagligrökning 16-84 år nationellt 2 Vilka är det då som röker? Utbildningsnivå,

Läs mer