Läkemedelsbehandling av. alkoholberoende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsbehandling av. alkoholberoende"

Transkript

1 LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING Nr 150 FEBRUARI 2007 INNEHÅLL 01 Läkemedelsbehandling av alkoholberoende 03 Behandling för rökavvänjning 04 Zolpidem Sandoz rekommenderat preparat 05 Vart är läkemedelskostnaden på väg? - ett fåtal läkemedel står för kostnadsökningen 06 Sumatriptan Sandoz rekommenderat preparat 06 Läkemedelsinformation på våra villkor Arbetsutskott för läkemedelskommittén: Överläkare Maria Ekbäck Överläkare Mårten Prag Apotekare Leif Kronberg Informationsläkare Gunnar Carlsson Professor Peter Engfeldt Läkemedelscontroller Erik Svantesson Redaktör: Apotekare Birgitta Olsson Adress: Apoteket vid Universitetssjukhuset ÖREBRO Tel Fax e-post: Läkemedelskommitténs hemsida: Trycksak Layout & illustration: Carsten Leth Tel Tryck och distribution: Bergslagens Grafiska AB Box 145, Lindesberg Tel (vx) Text: Fides Schückher, CAMTÖ (Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i Örebro län) Läkemedelsbehandling av alkoholberoende Den 26 oktober 2006 anordnade Läkemedelsverket ett expertmöte med syfte att utarbeta behandlingsrekommendationer för läkemedelsbehandling av alkoholberoende. Som underlag ligger SBUrapporten från 2001 Behandling av alkohol och narkotikaproblem, men även en systematisk litteraturöversikt avseende nytillkommen dokumentation. Socialstyrelsen kommer även inom kort publicera nationella riktlinjer för missbrukarvård. Alkoholism är ett kroniskt sjukdomstillstånd som obehandlat recidiverar i 80 % av fallen inom ett år. Ca 5 % av Sveriges vuxna befolkning beräknas ha ett beroende enligt diagnostiska kriterier (ICD10, DSMIV) för alkoholberoende. Depression, ångest och sömnstörningar är vanliga comorbida tillstånd. Även somatiska problem såsom hypertoni, hjärtarytmi, lever- och pankreassjukdomar förekommer mera ofta bland alkoholberoende patienter. 01 FEBRUARI 2007 Illustration: Sofia Ekbäck - 14 år Diagnostik och behandlingsmål Basen i diagnostiken är en god anamnes där ett hjälpmedel vid bedömningen kan vara något av de självrapporteringsinstrument som finns, exempelvis WHO:s AUDIT. Målet för en behandling är minskade alkoholrelaterade problem, som kan uppnås genom alkoholfrihet men även via minskad totalkonsumtion och/eller färre högkonsumtionstillfällen. I det enskilda fallet bör målet sättas i samråd med patienten. Evidens för behandling Det föreligger evidens för att psykosocialt arbete men även farmakologiska insatser kan förebygga återfall, öka andelen helnyktra och minska missbruket. Disulfiram (Antabus), akamprosat (Campral) och naltrexon (Revia) bedöms alla ha en plats i terapin (Rekommendationsgrad A). En metaanalys som legat till grund för Läkemedelsverkets rekommendationer visar signifikanta men modesta effekter av akamprosat och naltrexon. Med undantag för behandling med disulfiram används dock läkemedelsbehandling fortfarande i begränsad omfattning. Disulfiram Evidens: Det föreligger evidens för att behandling med disulfiram under övervakade förhållanden minskar missbruket (evidensgrad 3) jämfört med placebo. Utan övervakad tillförsel har preparatet däremot inte någon effekt. Behandling genom implantation av disulfiramkapslar under huden har inte visats ha bättre effekt än placeboimplantat. Effekt: Disulfiram ska hindra drickandet genom att ge en kraftig reaktion vid alkoholintag. Det blockerar enzymet acetaldehyddehydrogenas, vilket leder till en ansamling av acetaldehyd i samband med alkoholintag. Den ökade mängden leder till symtom såsom ansiktsrodnad, känsla av andnöd, hjärtklappning, huvudvärk och illamående. Reaktionen kan uppträda redan inom 5-10 minuter, men kan även uppträda upp till 14 dagar efter seponering av disulfiram. Fort. sid 02

2 från sid 01 Säkerhet: De vanligaste biverkningarna är dåsighet, huvudvärk och gastrointestinala symtom. Disulfiram kan i sällsynta fall ge upphov till hepatocellulär leverskada, vanligen med symtom som vid akut hepatit. Disulfiram ska då omedelbart sättas ut. Då risken är störst vid 1 3 månaders behandling rekommenderas kontroll av leverstatus varannan vecka under de första 3 månaderna och därefter minst var 3:e till 6:e månad. Behandling: Normalt räcker medicinintag vid 3 tillfällen i veckan. Akamprosat Evidens: Vid behandling med akamprosat är alkoholfrihet den effektvariabel som är mest känslig för positiv påverkan. Preparatet har också visat sig förlänga tiden till återfall, minska antalet dagar med alkoholkonsumtion samt ökat antalet helnyktra. Det minskar även de negativa symtomen i vad som betecknas som utdragen abstinens. Effekt: Akamprosat motverkar hyperexcitation av NMDA-receptorkomplexet och återställer balansen mellan den hämmande transmittorn GABA och den exciterande transmittorn glutamat. Säkerhet: Diarré är en av de vanligaste biverkningarna. Preparatet utsöndras till största delen oförändrat via njurarna, varför preparatet ej ska ges till patienter med nedsatt njurfunktion. Behandling: Behandlingen bör inledas så snart som möjligt efter upphörd alkoholkonsumtion och bör fortsätta även om patienten får återfall. Behandlingsrekommendationer Disulfiram, akamprosat och naltrexon har alla en plats i terapin av alkoholberonde. Tidigare har det poängterats att behandling med akamprosat och naltrexon skall ske i kombination med psykosocial behandling. Flera aktuella studier har emellertid visat att man erhåller samma effekt av läkemedelsbehandling om det kompletteras med läkarkontakt och medicinska råd och stöd, som när behandlingen kombineras med ett kognitivt baserat behandlingsprogram, vilket kan underlätta ett omhändertagande inom primärvården. En uppföljning skall göras regelbundet. Vid uteblivet behandlingsresultat efter 2 3 månader bör en omprövning göras och eventuellt byte till annat preparat övervägas. Vid god effekt bör behandlingen pågå minst 6 12 månader. Evidens för längre behandlingstid saknas. Kunskapen är fortfarande begränsad om vilket läkemedel som är att föredra för den enskilde patienten. Valet bör vara individuellt baserat på patientens önskemål och behandlande läkares bedömning. Disulfiram försvarar sin plats i läkemedelsbehandlingen när målet är alkoholfrihet. För att behandling med disulfiram skall vara meningsfull krävs dock att det finns möjlighet till övervakad tillförsel samt laboratoriekontroller av leverprover. Naltrexon Evidens: Naltrexon har visat sig minska risken för återfall i framför allt intensivkonsumtion. Effekten på andelen helnyktra är mer modest. Preparatet anses verka genom att det minskar både alkoholsuget hos den nyktre samt att merbegäret dämpas vid den första alkoholdosen liksom den alkoholinducerade euforin. Det finns ett visst stöd för att patienter med hereditet för alkoholberoende och starkt begär (craving) har bäst effekt av naltrexon. Effekt: Naltrexon är en specifik opioidantagonist och ska inte ges till opioidberoende patienter under pågående opioidmissbruk pga risken för akut abstinenssymtom. Preparatet ska ej heller användas tillsammans med opioidinnehållande läkemedel. Säkerhet: Exempel på vanliga biverkningar är huvudvärk, trötthet, aptitlöshet, illamående, kräkningar och nervositet. Preparatet ska inte ges till patienter med akut hepatit, gravt nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion. Kombinationsbehandling Kombinationsbehandling med naltrexon och akamprosat har i studier visat sig vara säker. Däremot visar studierna på varierande resultat vad beträffar effektförstärkning och behöver studeras ytterligare. Antal patienter per inv. Örebro Riket län Disulfiram Akamprosat Naltrexon Statistik hämtad från Socialstyrelsens register som bygger på individdata över uthämtade läkemedel på apotek under 2:a halvåret Kartan visar de olika länens totala öppenvårdsförskrivning av medel vid alkoholberoende (DDD/1000 invånare) under 2:a halvåret Örebro län FEBRUARI 2007

3 Läkemedelskommittén intervjuar Matz Larsson, Tobakspreventiva enheten (TPE) USÖ Behandling för rökavvänjning Vad rekommenderar du för stöd/behandling för att uppnå rökfrihet? Patienten kan på egen hand använda flera web-baserade program för rökavvänjning. Dessa kan man finna länkar till via På Örebro Läns Landstings hemsida finns även råd kring livsstil och hälsa, bl a rökavvänjning. Sluta röka Linjen är ett annat alternativ. För patienter som behöver personligt stöd kan detta fås i primärvården i form av bl a MoR (motiverande samtal om rökning och andra livsstilar) eller på tobakspreventiva enheten (TPE), USÖ. Vilka kan remittera till TPE? Alla vårdgivare i Örebro län. Man kan även som patient remittera sig själv genom att kontakta TPE via telefon eller fax. Hur läggs stödet upp på TPE? Det sker alltid i samråd med patienten. Först blir det ett sk motivationssamtal. Man diskuterar då om antalet besök, om det ska vara per telefon eller vanliga besök eller en blandning av båda samt den eventuella läkemedelsbehandlingens utformning. Motion/fysisk aktivitet gör ju hjärnan gladare (belöningssystem). Kan detta ha någon positiv betydelse vid rökavvänjning? Mitt kliniska intryck är absolut att det är till stor nytta. Det finns vetenskap som visar att en promenad kan minska röksuget och förmodligen vikten Hur bra effekt kan man få med icke-farmakologiska metoder? Stödsamtal och läkemedelsbehandling har stor additiv effekt på möjligheten att sluta röka. Till de patienter som behöver ett läkemedelsstöd - hur bedömer du då platsen för nikotinläkemedel, Zyban resp Champix? Ja, ordningen är väl i de flesta fall denna nämnda. Det brukar vara lämpligt att testa nikotinläkemedel som en första insats. Eftersom dessa läkemedel är receptfria (med undantag för nässpray) har många redan testat dem. Men man bör försöka få fram om de då användes på ett korrekt sätt. För låg dos eller för kort behandlingstid kanske bäddade för misslyckandet? Har patienten önskemål om att få pröva Zyban eller Champix före nikotinläkemedel går man patienten till mötes, under förutsättning att inga medicinska hinder föreligger. Hur effektivt är olika metoder på kort och lång sikt för att uppnå rökfrihet? Motiverande samtal ger mellan 5-20 % rökfria (som ungefär kan multipliceras med två om läkemedel används). För Champix något mer än dubbleras chansen att lyckas med rökstopp jäm- Illustration: Maria Bergman 03 FEBRUARI 2007 Fort. sid 04

4 från sid 03 fört med placebo vid ett års uppföljning. På motsvarande sätt ca dubbleras chansen med Zyban och för nikotinläkemedel är chansen strax under den dubbla att lyckas jämfört med placebo. Det handlar då också om uppföljning efter ett år. På kortare sikt, t ex direkt vid läkemedelsbehandlingens slut är procenttalen ofta betydligt högre. Till vilka patientgrupper ska Champix ej förskrivas/eller med stor försiktighet? Definitivt stor försiktighet till gravida/ammande kvinnor, då erfarenheterna är mycket begränsade. När det gäller behandling av patienter med epilepsi finns inga studiedata och ingen klinisk erfarenhet ännu. Teoretiskt borde en behandlad epilepsi inte utgöra kontraindikation. Psykisk sjukdom är ingen kontraindikation, men man bör vara observant på att rök-/nikotinavvänjning hos sårbara individer kan försämra det psykiska tillståndet tillfälligt, t ex utlösa en depression. På vilka patientgrupper är Champix ej studerat? Åldersspannet i studierna var enligt inklusionskriterierna år, men de flesta var i åldern år. För individer under 18 år saknas i nuläget studieresultat. Till skillnad från Zyban och nikotinläkemedel finns inte mycket data kring individer med sjukdomar i lungor och hjärta. Studier på unga (12-16 år), patienter med hjärt-kärlsjukdom resp KOL är planerade eller har nyss startat. Hur tolereras Champix jämfört med Zyban respektive nikotinläkemedel? För Champix är illamående den vanligaste rapporterade biverkningen och uppträdde hos ca en tredjedel av patienterna. Illamåendet avtog med tiden, med en medianduration på tio dagar. Gastrointestinala biverkningar var de i övrigt mest förekommande, t ex förstoppning, gasbildning, dyspepsi och kräkningar. Även insomnia förekom i ökad frekvens. Mycket mindre klinisk erfarenhet och betydligt färre behandlade individer jämfört med Zyban och nikotinläkemedel måste också vägas in. Muntorrhet och sömnsvårigheter förekommer oftare vid Zybanbehandling. Rekommendera gärna fluor och eventuella sömnproblem reduceras om kvällsdosen av Zyban ej intas så sent. Det ska dock vara åtta timmar mellan tablettintagen. Krampanfall är en sällsynt, men allvarlig biverkan. För nikotinläkemedlen är yrsel, huvudvärk, illamånde samt olika lokala effekter som muntorrhet, hicka, magbesvär samt irritation i munhåla och svalg vanligast. Vid plåsteranvändning är hudreaktioner också vanliga. Hur ska Champix sättas in? Börja någon vecka före rökstoppet och i långsamt upptrappande dos. Förslagsvis 0,5 mg x 1 i 3 dagar, 0,5 mg x 2 i 4 dagar sedan fulldos 1 mg x 2, vilket stämmer med den blisterförpackning som finns för de första två behandlingsveckorna. Behöver Champix trappas ut? Vanligen ej, men hos vissa kan röksuget öka vid snabb utsättning och då kan man skynda långsammare. Vid kraftig återfallsbenägenhet omedelbart efter avslutad behandling kan detta kanske vara ett alternativ. Klinisk erfarenhet får visa. Hos de som lyckats med sitt rökstopp (men bara bland dessa) såg man att en förlängd kur, dvs 12 veckor till, ökade chansen att förbli rökfri. Vad gäller för patienter med nedsatt njurfunktion? För patienter med svårt nedsatt njurfunktion, kreatininclearance <30, rekommenderas halverad dos av Champix, dvs 1 mg dagligen. Vad kostar Champix och Zyban? Dygnskostad för Champix (1 mg x 2) är ca 27 kronor. En 12-veckors behandling med dosupptitrering kostar kronor. Champix ingår idag inte i läkemedelsförmånen, då Läkemedelsförmånsnämnden inte hunnit behandla ärendet. Dygnskostnad för Zyban (150 mg x 2) är ca 19 kronor. För den rekommenderade behandlingstiden på 7-9 veckor blir kostnaden kronor. Zyban ingår i läkemedelsförmånen. Nio veckors behandling kostar kronor pga att 100 st är enda förpackningsstorleken. Zolpidem Sandoz rekommenderat preparat Patentet för Stilnoct Sanofi-aventis gick ut under hösten Läkemedelsverket har beslutat om att utbytbarhet med generika kan ske. Det fiinns nu flera generikapreparat under namnet Zolpidem. Läkemedelskommittén har beslutat att rekommendera Zolpidem Sandoz. Besparingspotentialen i Örebro län är ca 1,5 miljoner kronor per år vid förskrivning av Zolpidem Sandoz i stället för Stilnoct Sanofi-aventis. Foto: Carsten Leth 04 FEBRUARI 2007

5 Text: Leif Kronberg, Läkemedelskommittén ÖLL Vart är läkemedelskostnaden på väg? - ett fåtal läkemedel står för kostnadsökningen MKr % ökning per år % ökning per år Slutenvård Öppenvård 12,7 MKr för Apodosdispenseringen ingår i öppenvårdsnotan Upphandlingsrabatter i slutenvården är inte avräknade men brukar uppgå till ca MKr per år. Läkemedelskostnaden för vård av utomlänspatienter är heller inte exkluderad. Läkemedelskostnaden för öppenvårdsförskrivningen har inte ökat mer än 0,5 1 % per år men steg under 2006 till 3 %. Patentutgångarna för t ex Cipramil, Losec, Renitec, Triatec, Zocord samt lagen att byta till billigaste generikum på apotek från 2002 har bidragit till en lägre ökningstakt för läkemedel i öppenvård. Ökningen i slutenvården på länets sjukhus har i snitt varit ca 9 % per år. I slutenvården är det inom ATC-grupp L (Tumörer och rubbningar i immunsystemet), som de stora ökningarna har skett och fortsätter att ske. Det är läkemedel, som numera oftast går under namnet specialläkemedel med definitionen läkemedel som vanligtvis inte sätts in i primärvården. Det är viktigt att påpeka att läkemedelskommittén inte har ansvar för värdering och bevakning av dessa läkemedel, som förskrivs på enstaka kliniker (främst USÖ). Läkemedelskostnaderna kommer med all sannolikhet att öka framöver. Även om ökningstakten inte överstiger de procenttal för öppenresp slutenvården, som presenteras i diagrammet, så blir det betydande belopp som ska finansieras framöver. Öppenvårdsnotan, som under 2006 uppgick till 524 MKr, finansieras med ett statsbidrag på ca 640 MKr. Kostnaden per invånare i Örebro län (ca kr) är fortfarande den lägsta i riket att jämföras med Skånes på nästan kr, som är den högsta. Riksgenomsnittet ligger på drygt kr. 13-i-topp 2006 Tabellen utgör sluten- och öppenvårdskostnaden för preparat vars totalkostnad överstiger 6 MKr. Många av preparaten är s k specialläkemedel (Enbrel, Remicade, Herceptin, Taxotere, Casodex, Mabthera). Kostnaden för hela gruppen TNFalfahämmare, där också Humira och Kineret ingår förutom Enbrel och Remicade, har ökat med över 5 MKr till 23,4 MKr. 05 FEBRUARI 2007 Kostnad Förändring /2006 MKr Mkr Teststickor för glukos 15,8-0,2 Symbicort/Symbicort forte 11,7 2,1 Enbrel 11,6 3,0 Remicade 8,1 0,6 Zyprexa 8,0 1,1 Herceptin 7,5 3,9 NovoRapid 6,8 0,9 Lipitor 6,6 0,8 Novomix 6,5 1,3 Taxotere 6,4 1,6 Efexor Depot 6,4 0,5 Casodex 6,2 1,7 Mabthera 6,2 2,9 Summa 107,8 20,2 Fort. sid 06

6 från sid 05 Förändring mellan 2005 och 2006 Läkemedelskostnaden ökade med 15 MKr i öppen- och med 11 MKr i slutenvården. Hela ökningen i slutenvården ligger på USÖ. Fördelningen av öppenvårdskostnaderna under 2006 ligger främst på följande förvaltningar: För- MKr ändring MKr USÖ 183,5 (+13) Primärvården 161,0 (+0,8) Privata läkare 51,7 (-1,7) Karlskoga lasarett 30,5 (+0,9) Psykiatrin 24,2 (+2,7) Lindesbergs lasarett 13,7 (+0,2) ännu inte godkända substanser och/ eller indikation för att få en bättre framförhållning. Ett sådant förhållningssätt handlar inte enbart om pengar utan framför allt om kvalitet i utvärdering, implementering och uppföljning. Dessutom bör läkemedelskostnaderna integreras bättre i de totala vårdkostnaderna och inte som nu behandlas som separata poster. De största ökningarna ligger bland de läkemedel, som finns i ovanstående 13-i-topplista. Därtill kommer Humira (+1,7 MKr), Glivec (+1,3 MKr), Avonex/Rebif (+1,2 MKr) och Lyrica (+1,2 MKr). När det gäller minskningarna, så står återigen tre patentutgångar för en besparing på över 10 MKr. Det gäller Sertralin/Zoloft, Amlodipin/Norvasc och Pravastatin/ Pravachol. Kristallkulan Det är nog ingen tvekan om att läkemedelskostnaderna kommer att öka. Ett antal patentutgångar kommer att minska denna uppgång något. Patenten för Sumatriptan/Imigran och Zolpidem/Stilnoct gick ut under senare delen av 2006, medan patenten för t ex Casodex, Efexor, Lanzo och Cozaar går ut under Trenden för specialläkemedlen är dock att kostnaderna för dessa kommer att öka i betydande grad. Vidare finns det ett antal nya läkemedel, där läkemedelsindustrin med intensiv marknadsföring riktar sig mot en bredare förskrivarkår. Acomplia, där läkemedelskommittén förordat en starkt restriktiv förskrivning, (se Rapport om läkemedel dec 2006) kan med den förskrivningstakt, som siffror från nov och dec 2006 visar, snabbt stiga till en kostnad på över 1 MKr under dess första år. Exubera (insulin i inhalationsform) står på tur, när väl preparatet finns på marknaden i april Många landsting och läkemedelsenheter har därför ansett det nödvändigt att införa nya och potentiellt kostsamma läkemedel eller nya indikationer på ett mer strukturerat sätt än tidigare. Här ingår även s k horizon scanning, vilket innebär att man följer Tema: Läkemedelsinformation på våra villkor Nya och gamla läkemedel vid inflammation nytta och risker Tid: Onsdagen den 21 mars 2007 kl i Wilandersalen, USÖ Lunch serveras från kl Innehåll: Dagen tar upp en aktuell översikt om inflammation och läkemedel, NSAID till TNF-alfahämmare med exempel från den kliniska vardagen. Inbjudan riktar sig i första hand till läkare inom öppen och sluten vård och bifogas tillsammans med anmälningsblankett detta nummer av Rapport om läkemedel. Välkomna! Läkemedelskommittén Foto: Gunnar Carlsson FEBRUARI

Alkoholberoende Farmakologisk behandling

Alkoholberoende Farmakologisk behandling Alkoholberoende Farmakologisk behandling Bengt Sternebring, Beroendecentrum Malmö I Sverige finns 1 miljon riskkonsumenter 330 000 alkoholberoende 80 000 alkoholberoende med tungt missbruk 75 000 med läkemedelsberoende

Läs mer

Läkemedelsbehandling av alkoholberoende

Läkemedelsbehandling av alkoholberoende Behandlingsrekommendation Den 26 oktober 2006 anordnade ett expertmöte med syfte att utarbeta behandlingsrekommendationer för läkemedelsbehandling av alkoholberoende. Statens beredning för medicinsk utvärdering,

Läs mer

Alkoholsjukdom. Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum

Alkoholsjukdom. Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum Alkoholsjukdom Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum Hur vanligt är problemet? 90% av Sveriges vuxna befolkning dricker alkohol 900.000 har högkonsumtion/riskkonsumtion 450.000 har

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Abstinens Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd De fysiska och psykiska symtom som uppträder när en drog lämnar kroppen Droger som dämpar CNS ger en reaktiv excitation när de lämnar kroppen Abstinenssymtom

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Evidensbaserade metoder farmakologiska

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Evidensbaserade metoder farmakologiska Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Evidensbaserade metoder farmakologiska Orsolya Hoffmann, med dr överläkare Beroendecentrum Eskilstuna Beroende Toleransutveckling Craving Kontrollförlust Abstinens

Läs mer

Behandling av Alkoholberoende i Primärvård. Lars-Olof Tobiasson Vårdcentralen Sjöbo

Behandling av Alkoholberoende i Primärvård. Lars-Olof Tobiasson Vårdcentralen Sjöbo Behandling av Alkoholberoende i Primärvård Lars-Olof Tobiasson Vårdcentralen Sjöbo Sjöbo Vårdcentral Nämndemansgården Kriminalvårdsanstalten Ystad Why don t You drink yourself happy as a normal person?

Läs mer

HTA-enheten CAMTÖ. Behandling av depression hos äldre 2015-06-16

HTA-enheten CAMTÖ. Behandling av depression hos äldre 2015-06-16 HTA-enheten CAMTÖ 2015-06-16 Behandling av depression hos äldre SBU-rapport nr 2015-233 http://www.sbu.se/upload/publikationer/content0/1/depression_aldre_2015.pdf Kort sammanfattning av rapporten Depression

Läs mer

Tror du att Antabus blivit omodernt? Då är det dags att tänka om!

Tror du att Antabus blivit omodernt? Då är det dags att tänka om! Tror du att blivit omodernt? Då är det dags att tänka om! har använts för att behandla alkoholberoende ända sedan 1959. Inget annat läkemedel har visat sig vara mer effektivt. Alkoholberoende är ett av

Läs mer

Läkemedelsberoende. Joar Guterstam. Beroendecentrum Stockholm, Centrum för psykiatriforskning

Läkemedelsberoende. Joar Guterstam. Beroendecentrum Stockholm, Centrum för psykiatriforskning Läkemedelsberoende Joar Guterstam Beroendecentrum Stockholm, Centrum för psykiatriforskning Ledamot expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Agenda Epidemiologi Förebyggande

Läs mer

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Rapporten redovisar kortfattat de viktigaste förändringarna i läkemedelsförsäljningen under 2008. Utförligare information finns på Apoteket AB:s hemsida

Läs mer

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE De senaste 20 åren har mängden läkemedel till personer äldre än 75 år ökat med nära 70%. Personer på särskilt boende har i genomsnitt 8-10 preparat per person.

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Återfallsprevention. Johan Franck Beroendecentrum Stockholm

Återfallsprevention. Johan Franck Beroendecentrum Stockholm Återfallsprevention Johan Franck Beroendecentrum Stockholm Av upphovsrättsliga skäl finns tyvärr inte vissa diagram och tabeller från symposiet med i denna OH-serie. Referensen finns dock angiven. Återfallsprevention:

Läs mer

Farmakologisk behandling. Joar Guterstam ST-läkare, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Inst f klinisk neurovetenskap joar.guterstam@ki.

Farmakologisk behandling. Joar Guterstam ST-läkare, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Inst f klinisk neurovetenskap joar.guterstam@ki. Farmakologisk behandling Joar Guterstam ST-läkare, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Inst f klinisk neurovetenskap joar.guterstam@ki.se Agenda Alkohol Abstinens Långsiktig behandling Cannabis Bensodiazepiner

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Alkoholberoende. Diagnostik och behandling. Bengt Sternebring, Beroendecentrum Malmö

Alkoholberoende. Diagnostik och behandling. Bengt Sternebring, Beroendecentrum Malmö Alkoholberoende Diagnostik och behandling Bengt Sternebring, Beroendecentrum Malmö I Sverige finns 1 miljon riskkonsumenter 330 000 alkoholberoende 80 000 alkoholberoende med tungt missbruk 75 000 med

Läs mer

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst. Barbro.holm-ivarsson@telia.com Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.jpg Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog

Läs mer

Alkoholberoende, diagnos

Alkoholberoende, diagnos Alkoholberoende, diagnos I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer från år 2007 anges att 5 procent av befolkningen beräknas vara alkoholberoende, vilket motsvarar drygt 450 000 personer. (1) Utöver

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Reduktion av återfallsrisk hos alkoholberoende patienter i kombination med ickefarmakologisk

4.1 Terapeutiska indikationer Reduktion av återfallsrisk hos alkoholberoende patienter i kombination med ickefarmakologisk PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Campral 333 mg enterotablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 enterotablett innehåller 333 mg akamprosat. Beträffande hjälpämnen se 6.1 3 LÄKEMEDELSFORM Enterotablett

Läs mer

1. Upptäckt och förebyggande verksamhet

1. Upptäckt och förebyggande verksamhet Socialstyrelsen kom 2007 ut med Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Riktlinjerna gäller både för socialtjänsten och för hälso- och sjukvården, vilket är en påtaglig nyhet för båda organisationerna

Läs mer

En stark cigarr i ändtarmen kunde prövas som muskelavslappande,

En stark cigarr i ändtarmen kunde prövas som muskelavslappande, En överarmsamputation kunde (Larrey) klara på en minut. Efter slaget vid Borodino utförde han 200 amputationer, av armar och ben, på 24 timmar. Snabbheten var viktig, eftersom det inte fanns några möjligheter

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-02-11

BESLUT. Datum 2009-02-11 BESLUT 1 (5) Datum 2009-02-11 Vår beteckning SÖKANDE WYETH AB Box 1822 171 24 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Preliminär version regionala seminarier våren 2014 Nya grepp i behandlingen av alkoholproblem konferens Riddargatan 1, 15 nov 2013

Läs mer

Läkemedel en viktig del av sjukvården

Läkemedel en viktig del av sjukvården 22 Läkemedel en viktig del av sjukvården Läkemedel är en viktig del av sjukvården. Nya läkemedel och ny kunskap om gamla läkemedel har de senaste åren lett till framsteg i behandling av folksjukdomar som

Läs mer

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Alkoholabstinens Abstinenssymptom Abstinens med risk

Läs mer

3. Läkemedelsgenomgång

3. Läkemedelsgenomgång 3. Varför behövs läkemedelsgenomgångar? Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de senaste 20 åren. Detta är mest påtagligt för äldre i särskilda boendeformer, men också multisjuka

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Defini&on samsjuklighet Patienter, klienter med psykisk sjukdom, personlighetsstörning och samtidigt

Läs mer

Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21

Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21 Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen kliniska vetenskaper - Lund Äldre och alkoholberoende Riskbruk beroendeutveckling

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Zyban Depot tabletter 150 mg 100 st 481176 887,76 965,50

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Zyban Depot tabletter 150 mg 100 st 481176 887,76 965,50 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-09-28 Vår beteckning 515/2004 SÖKANDE GlaxoSmithKline Box 263 431 23 Mölndal Företrädare: Kenneth Parenmalm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Evidensbaserade metoder -farmakologiska Lars Håkan Nilsson Medicinsk rådgivare Kriminalvården HK 1 Abstinens (eng. withdrawal) De fysiska och psykiska symtom

Läs mer

Avgränsningar. Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik. Riktlinjerna ger vägledning. Men lagstiftningen säger...

Avgränsningar. Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik. Riktlinjerna ger vägledning. Men lagstiftningen säger... Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik Nationell basutbildning i Värmland 19 april 2010 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054 29 64 95, 070 60

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

Rökningen är det minsta av deras problem -eller?

Rökningen är det minsta av deras problem -eller? Rökningen är det minsta av deras problem -eller? Tobaksavvänjningskonferens 14 nov 2012 Barbro Holm Ivarsson Ordförande i Psykologer mot Tobak www.barbroivarsson.se Hur många psykiskt sjuka röker? Befolkningen

Läs mer

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

God och säker läkemedelsbehandling för äldre Fokus på antipsykotika. Ruth Lööf Läkemedelskommittén Sörmland

God och säker läkemedelsbehandling för äldre Fokus på antipsykotika. Ruth Lööf Läkemedelskommittén Sörmland God och säker läkemedelsbehandling för äldre Fokus på antipsykotika Ruth Lööf Läkemedelskommittén Sörmland Mål på regeringsnivå 2011-2014 3. God och säker läkemedelsbehandling för äldre Läkemedelsbehandling

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik 1 Missbruksorganisationer i Stockholm Historik Missbrukskliniker inom och utom psykiatrin Olika behandlingstraditioner och personberoende Sjukvård socialtjänst på olika håll Tillnyktring avgiftning behandling

Läs mer

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin Mint 2 mg sugtablett Nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Behandling av alkoholberoende inom PV. 15 metoden

Behandling av alkoholberoende inom PV. 15 metoden Behandling av alkoholberoende inom PV 15 metoden Sven Andréasson Överläkare RG1, Professor Socialmedicin, Karolinska Institutet Sven Wåhlin Specialist allmänmedicin/överläkare RG1 Anders Hammarberg Leg

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Evidensbaserade metoder -farmakologiska Åke Wallinder Kriminalvårdsläkare Lars Håkan Nilsson Medicinsk rådgivare Kriminalvården HK 1 Abstinens (eng. withdrawal)

Läs mer

Bipacksedel. Nicorette Inhalator 10 mg inhalationsånga, vätska

Bipacksedel. Nicorette Inhalator 10 mg inhalationsånga, vätska Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Uppföljning Neuroleptikabehandling

Uppföljning Neuroleptikabehandling RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Område: Trygg och säker hälso och sjukvård och rehabilitering Version: 2 Giltig fr.o.m: 2016 10 01 Ansvarig: Ansvarig för revidering: Beslutad av: Beslutad datum: Revideras

Läs mer

Förstå, diagnosticera, behandla och förebygga läkemedelsberoende

Förstå, diagnosticera, behandla och förebygga läkemedelsberoende Förstå, diagnosticera, behandla och förebygga läkemedelsberoende One ounce of prevention Förebygga beroende är bättre Riktlinier för förskrivning av beroendeframkallande läkemedel: Strikt indikation dokumentera!

Läs mer

Din läkare har ordinerat dig Topimax som förebyggande behandling av din migrän

Din läkare har ordinerat dig Topimax som förebyggande behandling av din migrän Din läkare har ordinerat dig Topimax som förebyggande behandling av din migrän Behandling av migrän Det finns två typer av läkemedel mot migrän: anfallskuperande behandling som stoppar/lindrar anfallen

Läs mer

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av alkohol riskfyllt, det kan bero på tidigare erfarenheter,

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Sammanfattning Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en långsamt fortskridande luftrörssjukdom som karakteriseras av ständiga andningsbesvär. Tobaksrökning

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

Läkemedelsbehandling av äldre Kan det vara bra? Sten Landahl Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Vårdalinstitutet

Läkemedelsbehandling av äldre Kan det vara bra? Sten Landahl Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Vårdalinstitutet Läkemedelsbehandling av äldre Kan det vara bra? Sten Landahl Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Vårdalinstitutet En säker läkemedelsprocess SÄLMA 1. Identifiering av behov 9. Omprövning 2. Läkemedel el

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Vetenskapligt underlag Bilaga Slutlig version Förord Socialstyrelsen har i detta dokument

Läs mer

Är depression vanligt? Vad är en depression?

Är depression vanligt? Vad är en depression? Depression Din läkare har ställt diagnosen depression. Kanske har Du uppsökt läkare av helt andra orsaker och väntade Dig inte att det kunde vara en depression som låg bakom. Eller också har Du känt Dig

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Slutlig version publicerad 21 april 2015 Rangordning 1-10 Hög prioritet (1) ges åtgärder med stor nytta med låg kostnad per effekt Låg

Läs mer

Värt att veta om alkohol och din hälsa

Värt att veta om alkohol och din hälsa Värt att veta om alkohol och din hälsa Hälsa och alkohol Alkohol är för många en naturlig del av livet. En öl med arbetskamraterna efter jobbet eller ett gott vin till middagen med vännerna. Så länge vi

Läs mer

tobaksberoende Allmänna synpunkter

tobaksberoende Allmänna synpunkter Tobaksberoende tobaksberoende I första hand nikotinersättningsmedel I andra hand vareniklin Champix Allmänna synpunkter Tobaksberoende orsakat av rökning leder till komplikationer i flera olika organsystem.

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2006

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2006 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin Svenska psykiatrikongressen 15 mars 2012 Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Psykologer mot Tobak www.psykologermottobak.org Det är cyniskt att ge behandling för

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Flukloxacillin 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter flukloxacillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Läkemedelsgenomgångar nya riktlinjer i Stockholm Monica Bergqvist Leg. Sjuksköterska, med.dr Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting Läkemedelsgenomgången bör utformas och genomföras

Läs mer

Äldres läkemedelsbehandling -

Äldres läkemedelsbehandling - Äldres läkemedelsbehandling - förbättringsinsatser och samarbetsformer Lydia Holmdahl Skånes universitetssjukhus lydia.holmdahl@skane.se Äldre och läkemedel Äldres användning av läkemedel har fördubblats

Läs mer

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård DATUM Hans Tanghöj 2007-05-03 DIARIENR Nämnden för Hälso- och sjukvård MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND Försäljningen av alkohol liksom den alkoholrelaterade dödligheten

Läs mer

Knappt fyra procents ökning av läkemedelskostnaderna i Stockholm län under förra året

Knappt fyra procents ökning av läkemedelskostnaderna i Stockholm län under förra året 1(6) Knappt fyra procents ökning av läkemedelskostnaderna i Stockholm län under förra året Läkemedelskostnaderna ökade i genomsnitt 8 procent årligen under hela 90-talet. Under 2000 talets första år mattades

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Riskbruk och skadligt bruk- praktik. ALF LERNER Verksamhetschef distriktsläkare Primärvården i Åre Medicinsk ansvarig Mobiliseringen

Riskbruk och skadligt bruk- praktik. ALF LERNER Verksamhetschef distriktsläkare Primärvården i Åre Medicinsk ansvarig Mobiliseringen TRICONORBUT IKEN Riskbruk och skadligt bruk- praktik ALF LERNER Verksamhetschef distriktsläkare Primärvården i Åre Medicinsk ansvarig Mobiliseringen Alkohol- kalla fakta CA 10% av Sveriges befolkning

Läs mer

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården?

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Läkardagarna i Örebro 2010 Barbro Nordström Distriktsläkare i Uppsala Här jobbar jag 29 vårdcentraler, 8 kommuner Hemsjukvården i kommunal

Läs mer

Smarta råd om läkemedel för äldre

Smarta råd om läkemedel för äldre www.lvn.se Smarta råd om läkemedel för äldre Med stigande ålder blir man mer skör och känslig för läkemedel. Här finns tips och råd om vad som är bra att tänka på när det gäller läkemedel samt information

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning Västerbottens läns landsting Preoperativ rökavvänjning Landstingsledningen har beslutat att preoperativ rökavvänjning ska erbjudas alla rökare som ska genomgå planerad operation. Ansvarig för detta uppdrag

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att Nicorette, depotplåster ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att Nicorette, depotplåster ska ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare

Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare Läkemedelsförmånsnämndens beslut att begränsa subventionen av syrahämmare på recept medförde totalt sett fortsatt ökad konsumtion. Förskrivningen av protonpumpshämmare

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre 2016-09-16 Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre Christine Fransson och Kristina Persson Leg.apotekare 2016-09-16 Stockholms läns

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

INFORMATION OM INVEGA

INFORMATION OM INVEGA INFORMATION OM INVEGA Du är inte ensam Psykiska sjukdomar är vanliga. Ungefär var femte svensk drabbas varje år av någon slags psykisk ohälsa. Några procent av dessa har en svårare form av psykisk sjukdom

Läs mer

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk.

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk. Metotab metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism och psoriasis. Samlade erfarenheter under mer än 30 år

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län september 2014 Inledning Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

Läkemedel och alkohol hos äldre

Läkemedel och alkohol hos äldre Läkemedel och alkohol hos äldre Anna Ekman Klinisk apotekare Uppsala läns landsting Akademiska sjukhuset/primärvård anna.ekman@akademiska.se 2016-10-17 Den våta generationen (Finland) Konsumtion har ökat

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin 2011-04 Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Psykologer mot Tobak www.psykologermottobak.org Hur många använder tobak idag? 12 % män och 13 % kvinnor rökte dagligen

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Kestine 10 mg filmdragerad tablett Ebastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Läkemedel - trender och utmaningar

Läkemedel - trender och utmaningar Läkemedel - trender och utmaningar Landstingsfullmäktige utbildning 16 april 2015 Anders Bergström Läkemedelschef anders.bergstrom@nll.se Läkemedel Förebygga Bota Kompensera Lindra Läkemedel och lagstiftningen

Läs mer

Seminarium 3 beroende Malmö Opiater/LARO-behandling

Seminarium 3 beroende Malmö Opiater/LARO-behandling Seminarium 3 beroende Malmö Opiater/LARO-behandling Anders Håkansson, leg läkare, professor Enheten för klinisk beroendeforskning Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Heroin Injektion, rökning, sniffning

Läs mer