Stockholms läns landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms läns landsting"

Transkript

1 Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE i(d LS LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 2 * Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsnämnden har redovisat årsredovisningar och revisonsberättelser för 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn. Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningarna för 2011 från Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn att bevilja styrelserna för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn ansvarsfrihet för år Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 16 oktober 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 12 september 2012 Årsredovisningar 2011 inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisning för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Ärendet har beretts i sjukvårdsstyrelse Söder den 2 oktober 2012 Torbjörn Rosdahl Filippa Reinfeldt

2 Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden fe STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(2) PROTOKOLLSUTDRAG SAMMANTRÄDESDAG / Justerat Filippa Reinfeldt (M) Dag Larsson (S) Ankom Stockholms läns landsting Anslagsdatum Dnr. 7 Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Ärendebeskrivning I detta ärende redovisas årsredovisningar 2011 för samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn för / godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Årsredovisningar 2011 inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisning för samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Protokollsutdrag, Sjukvårdsstyrelse Söder, Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå Landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige besluta att arr godkänna årsredovisningarna för 2011 från Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn bevilja styrelserna för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn ansvarsfrihet för år 2011 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar för egen del arr omedelbart justera beslutet.

3 Jill Hälso- och sjulcvårdsnämnden S V V S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2(2) SAMMANTRÄDESDAG / Deltar inte i beslutet Gunilla Helmerson (M), Anne-Marie Larsson (M), Barbro Nordgren (S) och Peter Andersson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Vid protokollet Linnea Pettersson Rätt utdraget intygas Elsie Sundqvist Expedieras till: Landstingsstyrelsen Akten

4 Hälso- och sjukvårdsnämnden STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (10) SJUKVÅRDSNÄMNDEN p 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2011 for Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Ankom Stockholms läns landsting Dnr Ärendebeskrivniiig I detta ärende redovisas årsredovisningar 2011 för samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Årsredovisningar 2011 Samordningsförbundet Botkyrka inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisning (Ernst & Young) Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet Huddinge (HUSAM), inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisning (Ernst & Young) Årsredovisning 2011 Välfärd Nacka inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisning (Ernst & Young) Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet i Södertälje, inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisning (Ernst & Young) Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet i Värmdö, inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisningen (Ernst & Young) Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet Östra Södertörn, inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisning (PWC) Ärendets beredning Ärendet har beretts i Sjukvårdsstyrelse Söder. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige att besluta att godkänna årsredovisningarna för 2011 från Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

5 Hälso» och sjukvårdsnämnden STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2(10) TJÄNSTE UTLÅTANDE HSN att bevilja styrelserna för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn ansvarsfrihet för år Föroaltningens motivering till förslaget Samordningsförbund, som är en samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt kommun och landsting, finns i kommunerna Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje och Värmdö samt för kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö i det gemensamma förbundet Östra Södertörn. Staten, genom Försäkringskassan, bidrar med hälften av medlen till samordningsförbunden, landsting och kommun med en fjärdedel vardera. Stockholms läns landsting har under 2011 deltagit med följande medel i länets samordningsförbund Botkyrka Huddinge Nacka Södertälje Värmdö Östra Södertörn mnkr 2,0 2,15 1,8 0,5 0,85 4,75 Förbunden ska årligen upprätta årsbokslut och årsredovisning inom tre månader från räkenskapsårets slut. Insatser och bokslut för respektive förbund Botkyrka Samordningsförbundet har under 2011 finansierat sex insatser: Kugghjulet Paraplyprojektet (inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF)"Grenverket Södertörn") Samborådet AkSe (Arbetsterapeutisk Kartläggning och Supported Employment) START (Stöd till Arbete) Projektet har startat under KBT-insats som avslutas under 2012 Förbundet har arbetat med att utveckla samverkanskultur och stödja kompetensutveckling och att se på möjligheten att finansiera mer långsiktiga processer/insatser. För att uppmärksamma och synliggöra

6 Hälso- och sjukvårdsnämnden STOCKHOLMS IÄNS LANDSTING 3 (10) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN samordningsbehov har förbundet genomfört en kartläggning gjorts av individer med språkhinder, ohälsa och arbetslöshet. Ett arbete pågår att utveckla samverkanskultur och stödja kompetensutveckling och förbundet har anordnat ett erfarenhetsseminarium och en inspirationsdag har genomförts för vårdgivare och medarbetare. Under året har förbundet arbetat med att informera om sin verksamhet. En ny grafisk profil har tagits fram i samverkan med Huddinge samordningsförbund. Samarbetet med Huddinge samordningsförbund har vidareutvecklats genom gemensamma samverkansaktiviteter och en gemensam processtödjare har anställts. Förbundet har även deltagit i samverkan med övriga förbund i länet i form av till exempel ägardialoger. Prioriterade målgrupper för insatserna under 2011 har varit: unga som riskerar arbetslöshet och utanförskap och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, personer med psykiska funktionshinder som behöver anpassat stöd för att komma vidare till praktik och arbete, personer med långvarig offentlig försörjning och som riskerar falla mellan myndigheternas ansvar till exempel de som utförsäkras från Försäkringskassan, personer som på grund av bristande kunskaper i svenska språket är arbetslösa och/eller riskerar långvarig arbetslöshet och ohälsa samt personer med missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa och som är i behov av samordnad rehabilitering Uppföljning av insatser sker löpande och utfallet mäts i förhållande till uppsatta projektmål. Vissa projekt utvärderas av externa utvärderare. Rapportering sker till Försäkringskassans uppföljningssystem SUS. Samordningsförbundet har under 2011 haft 672 deltagare i insatserna, varav 211 fått individuellt stöd och 461 omfattats av myndighetssamverkan i till exempel Kugghjulet. Nya ärenden 2011 var 572. Det ekonomiska resultatet för 2011 är ett överskott på cirka 0,6 miljoner kronor. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på cirka 7,9 miljoner kronor. Avvikelserna från planerad budget 2011 beror främst på lägre kostnader än planerat för insatserna. För att minska det växande överskottet har samordningsförbundet genomfört kartläggningar och förstudier för att ta fram nya insatser.

7 Hälso» och sjukvårdsnämnden STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 4(10) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets årsredovisning och bedömer att medlen som står till samordningsförbundets förfogande används på ett ändamålsenligt sätt. De mål som är formulerade av förbundet och för projekten bedöms ligga i linje med de krav som framgår av lagstiftningen. En positiv utveckling är att förbundets övergripande mål har uppnåtts. Insatserna bedöms även ligga inom ramen för vad ett samordningsförbund kan finansiera enligt lagstiftningen. Balansen mellan direkta insatser mot målgruppen, stöttande insatser mot parterna och verkställande insatser förefaller vara god. Uppföljning och utvärdering av pågående projekt bedöms som god. Huddinge Samordningsförbundet Huddinge/HUSAM har under 2011 finansierat sju insatser: Kugghjul, som finns på alla vårdcentraler och på Huddinge psykiatriska mottagning Husamrådet Hälsosam Slussen Lyra Utijobb KASAM för unga vuxna SPRAKA som avslutades i februari Samordningsförbundet har även deltagit i "Grenverket Södertörn" som är en projektsamverkan mellan Samordningsförbunden i Botkyrka, Södertälje, Östra Södertörn och Huddinge. För att stötta samverkan, kunskapsöverföring och information mellan medlemsmyndigheterna har förbundet arbetat med sin värdegrund samt genomfört ett erfarenhets- och resultatseminarium. Samarbetet med Botkyrka samordningsförbund har vidareutvecklats genom gemensamma samverkansaktiviteter och en gemensam processtödjare har anställts. En grafisk profil har tagits fram. Under året har förbundet arbetat med värdegrunden för att utveckla en samverkanskultur och för att skapa förutsättningar för ett strukturellt utvecklingsarbete. Förbundets har även deltagit i samverkan med övriga förbund i länet i form av till exempel ägardialoger. Prioriterade målgrupper i insatserna har under 2011 varit

8 Hälso» och sjukvårdsnämnden STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 5(10) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN individer som nyligen blivit aktuella hos någon av parterna och har svårbedömd problematik, individer som varit aktuella länge hos en eller flera parter och har svårbedömd eller komplex problematik, individer mellan år i behov av stödinsatser, framför allt på grund av psykisk ohälsa och individer med neuropsykiatriska funktionshinder, Samordningsförbundets sju insatser har haft 760 deltagare och i "Grenverket Södertörn" har 115 unga deltagit från Huddinge kommun. Uppföljning av insatser sker i Försäkringskassans uppföljningssystem SUS och genom deltagarenkäter och inrapportering av projektansvariga. Utfallet mäts i förhållande till uppsatta projektmål. Vissa projekt utvärderas av externa utvärderare. Det ekonomiska resultatet för 2011 är ett överskott på drygt 1,0 miljon kronor. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på cirka 6,6 miljoner kronor. Avvikelserna beror bland annat på att kostnaderna för insatser varit mindre än planerat. Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets årsredovisning och bedömer att den ger en rättvisande bild av förbundets resultat. Ernst & Young konstaterar vidare att målen för förbundet ligger i linje med lagstiftningens krav och att målen för projekten har en stark koppling till övergripande mål. Positivt är att förbundet aktivt arbetar med att förstärka förbundets profil externt och att förbundet arbetar för att främja och utveckla samverkan. Det stora överskottet innebär att styrelsen behöver arbeta för att relevanta insatser utförs i den utsträckning som finansieras av medlemmarna. Nacka Samordningsförbundet Välfärd i Nacka har under 2011 arbetat med tre aktiviteter/projekt. Förändring i samverkan - Faris, ett gemensamt projekt med Värmdö samordningsförbund Professionella bordet Jämlik hälsa eller Hälsa - Etablering - Arbete Målgrupp för förbundet är alla individer som är i behov av samordnade insatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Målgrupper för projekten är: personer vars dagar med sjukpenning eller med tidsbegränsad sjukersättning tar slut inom sex månader

9 Hälso» och sjukvårdsnämnden STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 6(10) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN personer som varit länge borta från arbetsmarknaden och som är aktuella hos minst två deltagande myndigheter personer som har så begränsade kunskaper i svenska att detta väsentligt minskar deras chanser att få jobb. Under 2011 har cirka cirka 25 personer fått stöd genom Faris och 35 personer genom det professionella bordet. Projektet Jämlik hälsa eller Hälsa - etablering - Arbete har under hösten 2011 arbetat med att ta fram projektdirektiv och projektplan. Från och med mars 2012 startar deltagaraktiviteter. Välfärd i Nacka har påbörjat en kartläggning av hur stödet för unga med funktionsnedsättning ser ut. Välfärd Nacka har påbörjat rådslag med näringslivet för att säkerställa samarbete och att få företag att vilja och våga anställa. Dessutom har förbundet påbörjat en diskussion med Värmdö samordningsförbund om hur ett samarbete skulle kunna se ut. Det ekonomiska resultatet för 2011 är ett överskott på 5,1 mnkr. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på 8,8 mnkr. Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets Årsredovisning 2011 och bedömer att Välfärd i Nacka inte på ett tillräckligt sätt arbetat för att finna ändamålsenliga projekt i den omfattning som huvudmännen finansierat. En ny förbundschef är rekryterad och i budgeten för de kommande tre åren beräknas det ackumulerade överskottet att nyttjas i förbundets verksamhet. Viktiga frågor under 2012 är att ändamålsenliga projekt beslutas och genomförs samt att bedöma styrningen av projekten och att målnivåer och nyckeltal utvecklas. Det saknas en policy/riktlinjer för förbundets krav på projekten vad gäller uppföljning och utvärdering. Tydliga mål för samverkan mellan parterna saknas. Södertälje Samordningsförbundet Södertälje har under 2010 finansierat sju insatser varav ett med medfinansiering av Europeiska socialfonden (ESF). Tre insatser avslutas under 2011 STINA, Språkcentrum och Din rehabilitering. Inom ramen för ESF ("Grenverket Södertörn") genomförs Spången. Övriga insatser är Fia, Stöd i studier och URBAN. Förbundet har genomfört en rad utåtriktade aktiviteter under 2011 till exempel en uppdaterad hemsida, sex nyhetsbrev och frukostmöten.

10 Hälso» och sjukvårdsnämnden STOCKHOLMS IÄNS LANDSTING 7 (10) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Förbundet har även deltagit i samverkan med övriga förbund i länet i form av till exempel ägardialoger. Prioriterade målgrupper 2011 har varit: ungdomar och kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, personer vars dagar tagit slut avseende sjukpeng, sjukersättning och arbetslöshetsersättning personer som har inlärningssvårigheter personer som är språksvaga. Totalt har 988 individer deltagit i insatserna, varav 249 individer har avslutats från insatsen. Varje insats har ett antal insatsspecifika mål. Insatser följs kontinuerligt upp gentemot fastställda effektmål och registrering sker i uppföljningssystemet SUS. Samtliga insatser har utvärderats av externa utvärderare. För 2011 har förbundet endast tilldelats 2,0 mnkr från ägarna och för att finansiera insatserna och övriga kostnader för Samordningsförbundet reserverades 19,2 mnkr av eget kapital för insatser Årets resultat är minus 13,5 mnkr och det ackumulerade överskottet är 9,2 mnkr. Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets årsredovisning och konstaterar att förbunden finansierar projekt som ligger inom de samverkande parternas ansvarsområde och att de mål som formulerats för förbundet och för de enskilt finansierade insatserna ligger i linje med de krav som framgår av lagstiftningen. Styrelsen bör dock i årsredovisningen på ett tydligare sätt redovisa respektive projekts måluppfyllelse. Positivt är att projekten utvärderas externt. Positivt är att förbundet inför 2011 formulerat mål som innebär att insatserna ska leda till att samverkan ska utvecklas mellan deltagande parter. Det är även positivt att förbundet börjat ge ut nyhetsbrev och att förbundet genomfört kartläggningar för att ge bättre förutsättningar för ändamålsenliga insatser. Ernst & Young och de av ägarna utsedda revisorerna påpekar att en upplupen kostnad för Spången är bokförd på Förbundet har inte genomfört verksamhet motsvarande dessa kostnader år Det är inte i enlighet med god redovisningssed att redovisa dessa kostnader Styrelsen har tagit beslut om årsbokslut och årsredovisning efter den i lagen angivna tidpunkten om tre månader efter räkenskapsårets slut.

11 Hälso» och sjukvårdsnämnden STOCKHOLMS IÄNS LANDSTING 8(10) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Värmdö Samordningsförbundet Värmdö (VärmSam) har finansierat två insatser/projekt under 2011: Vågen som avslutades 31 december 2011 Faris som startade våren 2011 och är en samverkan med Samordningsförbundet Nacka (Välfärd Nacka). VärmSam har även genomfört informationsinsatser och deltagit i samverkan med övriga förbund i länet i form av till exempel ägardialoger. Målgrupper har varit unga vuxna mellan år som har problem med sysselsättning, ekonomi och social samvaro samt har svårt att hitta en fungerande struktur i vardagen, personer vars sjukersättning är på väg att upphöra Totalt har insatserna haft cirka 45 deltagare under Insatsspecifika mål finns för både Faris och Vågen. Faris har inga kvantifierade mål, varför måluppfyllelsen är svår att mäta. Extern utvärdering har skett av Vågen under hösten 2011 och ska ske av Faris under VärmSam redovisar för 2011 ett överskott på cirka 0,8 mnkr. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på drygt 1,2 mnkr. Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets årsredovisning och konstaterar i sin bedömning att VärmSam har beslutat om mål och riktlinjer för de insatser som finansieras. Insatserna är inom ramen för vad lagen föreskriver och uppföljningar har gjorts av insatserna. Samverkan stöds mellan samverkansparterna i första hand i samband med de finansierade insatserna. Målen för Faris bör kvantifieras för att underlätta uppföljning och utvärdering. Det finns brister i mätningen av måluppfyllelsen av Vågen. Positivt är att förbundet genomfört informationsinsatser och att förbundet fått en egen hemsida. Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn har under 2011 finansierat sju insatser/projekt. Resursrådet, BRIA (Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktion), ROA+ och Manscentrum finansieras helt av förbundet.

12 Hälso» och sjukvårdsnämnden STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 9 (10) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Insatserna Ung i Tyresö, Ung I Nynäs och Ungdomsteamet i Haninge (ingår i "Grenverket Södertörn") är delvis ESF finansierad. Kvinnoprojektet Signe finansieras externt. Övriga insatser är socialt företagande som startat under 2011 samt kompetensutveckling för att höja kvaliteten i arbetet med målgrupperna och förbättra samarbetet mellan myndigheterna. Förbundet har genomfört fem frukostmöten om bland annat socialt företagande, psykisk ohälsa samt näringslivssamverkan i syfte att söka mentorer och praktikplatser. Förbundet har deltagit i samverkan med övriga förbund i länet i form av till exempel ägardialoger. Prioriterade målgrupper 2011 har varit Unga i åldern år som har svårt att få arbete, fullfölja studier och/eller unga med aktivitetsersättning med diffusa diagnoser Personer som är sjukskrivna eller har tidsbegränsad sjukersättning som behöver ett samordnat och ökat stöd från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillsammans med andra berörda aktörer Personer som hamnat i en gråzon mellan myndigheterna och som inte får sina behov tillgodosedda inom befintliga verksamheter, vare sig hos enskilda medlemmar eller i andra samverkansinsatser. Sammanlagt har Samordningsförbundets haft 1117 deltagare i insatserna under Förbundet har under året genomfört 13 utvärderingar och resultatredovisningar av insatser. Samordningsförbundet Östra Södertörn redovisar för 2011 ett minus på cirka 0,165 miljoner kronor. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på drygt 8,6 miljoner. Revisionsbyrån PwC har granskat Årsredovisning PwC bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen samt att den uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. PwC bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och i all väsentlighet överensstämmer med kraven i kommunala redovisningslagen och att den ger upplysningar som är viktiga för att bedöma ekonomin. Under 2011 har förbundet utvecklat internkontrollen och PwC bedömer den som tillräcklig och förbundet har även tillräcklig kontroll över insatsredovisningarna.

13 JUL Hälso» och sjukvårdsnämnden S < N S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 10 (10) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Övrigt Resultaten av samordningsförbundens insatser framgår av respektive förbunds redovisning. Ekonomiska konsekvenser Samtliga samordningsförbund har ett ackumulerat överskott som balanseras in i budget 2012 för respektive förbund. Konsekvenser för patientsäkerhet Samverkan i samordningsförbunden innebär att fler personer får tillgång till en samordnad rehabilitering. Det minskar risken för att personer "hamnar mellan stolarna". Förslaget innebär inte några negativa konsekvenser avseende patientsäkerheten. Konsekvenser för jämställd och jämlik vård Samordningsförbund finns endast i södra länet. I övrigt inga konsekvenser för jämställd och jämlik vård. Miljökonsekvenser

14 Samordningsförbundet BOTKYRKA Samverkan mellan Botkyrka kommun, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen ^OCKHOLMSLÄNSUWDSTING HALSO- OCHSJUKVÅRDSNÄMNDEN m Årsredovisning 2011 för Samordningsförbundet Botkyrka Samordningsförbundet Botkyrka översänder sin årsredovisning för 2011 Bifogas; -Styrelsens beslut attgodkänna årsredovisningen Årsredovisning 2011 för Samordningsförbundet Botkyrka -Revisorernas revisionsrapport samt revisionsberättelse 2011 Botkyrka kommun Samordningsförbundet Botkyrka Tumba samordningsforbundet(5)botkyrka.se Samordningsförbundet Botkyrka, c/o Botkyrka kommun, socialförvaltningen, Tumba TFN SV ArbetsfÖrmedlmgen BOTKYRKA KOMMUN S Försäkringskassan JI Stockholms läns landsting

15 :7 $if}u) Samordningsförbundet mill) BOTKYRKA Samverkan mellan Botkyrka kommun, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka Sammanträdesdatum 23 mars 2012 Paragrafer Sid. 1(13] Dnr SfB 2012:25 Tid Plats 23 mars 2012, kl Arbets- och Kompetenscentrum; Tumba kommun Ledamöter Beslutande Mats Einarsson (V), Botkyrka kommun, ordförande Andreas Dahl (S), Stockholms läns landsting Annika Krook, Försäkringskassan Soili Mårtensson, Arbetsförmedlingen Närvarande ej tjänstgörande ersättare övriga närvarande stig Bjernerup (FP), ersättare Botkyrka kommun Elin Asplund, samordnande tjänsteman Janna Hörnqvist, samordnare, samordningsförbundet HUSAM Utses att justera Justeringens tid Soili Mårtensson 3 april 2012 Underskrifter Elin Asplund Sekreterare Justerande Utdragsbestyrkande: Samordningsförbundet Botkyrka, c/o Botkyrka kommun, socialförvaltningen, Tumba TFN Arbetsförmedlingen GOTKYRKA KOMMUN m 3 Försäkringskassan JIL Stockholms läns landsting

16 ^ijlit; Samordningsförbundet AMiviMni/\iH..:,Kkriokoi i. mis-i ;;? V c BOTKYRKA Sammanträdesdatum 23 mars 2012 zr. Paragrafer Sid. 4(13) Samverkan mellan Botkyrka kommun, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka & DnrSfB 2012:25 14 Årsredovisning 2011 Beskrivning av ärendet t Samordnare Elin Asplund föredrar årsredovisningen som består av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse. I verksamhetsberättelsen redovisas styrelsens arbete samt finansierade samverkansinsatser och projekt och resultat av dessa. Kostnaderna för verksamhet under året uppgick till ca 8,7 miljoner kronor. Intäkterna uppgick till totalt 9,3 miljoner kronor. Detta gör att det ekonomiska resultatet blev ett plus på ca 614 tusen kronor I verksamhetens budget hade samordningsförbundet räknat med ett minusresultat da man har ett tidigare överskott att tillgå. Avvikelserna från budget beror främst på lägre kostnader an planerat för nystartade, men också pågående, finansierade insatser- Det överskott som förbundet redovisar föreslås balanseras till 2012 års budget. I ärendet yttrar sig Mats Einarsson, Annika Krook samt Soili Mårtensson. Beslutsunderlag: Årsredovisning 2011 Beslutet delges: Revisorer samt finansiella parter inom samordningsförbundet. Samordningsförbundets styrelse beslutar Godkänna förslag till årsredovisning 2011 samt föreslå att balansera 2011 års överskott till 2012 års budget. Utdragsbestyrkande: mordningsförbundet Botkyrka, c/o Botkyrka kommun, socialförvaltningen, Tumba TFN Sa BOTKYRKA KOMMUN C^Ål'betstenedlingeil EJ 0 FÖrsäknogsE^glSSarj JIL Stockholms läns landsting I

17 Samordningsförbundet Botkyrka, c/o Botkyrka kommun, socialförvaltningen, Tumba TFN ungen BOTKYRKA KOMMUN JL 1

18 i korthet 3 2. Mål och budget för Resultatet sett i ett oinvärldsperspektiv 5 4. Resultatet Stödjande av samverkan 6 5. Resultatet insatser för målgrupperna AkSe Kugghjulen Paraplyprojektet Samborådet KBT-insats START-Stöd till arbete 6. Organisation och arbetsformer Styrelsens arbete och beslut Ekonomisk redovisning Avstämd resultaträkning mot budget Resultat- och balansräkning Noter 8.4 Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Underskrifter 20 Bilagor 1. Sammanfattning av övergripande mål/uppdrag 2. Sammanfattning av mål & mål-uppfyllelse för finansierade insatser och projekt 2

19 ...l.lish.infl-ir---!..'ilcrii^-ij?:.! i r S U i i ^ H \OY S vi CiU-i ;i:,!! föfulncl, i Bo. k> r i"k-j 'JJ 1 I En delvis ny styrelse tillträde 1 januari 2011 då Botkyrka kommun och Stockholms läns Landsting bytte representanter. En ny ordförande och vice ordförande valdes. Under året har samordningsförbundet diskuterat en delvis ny inriktning av verksamheten. Hittills har tyngdpunkten legat på finansiering av tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Nu pågår ett arbete med att i högre utsträckning utveckla samverkanskultur och stödja kompetensutveckling (tex. utbildningar för handläggare och vårdgivare] samt se på möjligheten att finansiera mer långsiktiga processer/ insatser samtidigt som möjligheten att bedriva metodutveckling och pilotprojekt finns kvar. Totalt har Samordningsförbundet finansierat fem insatser med totalt 672 deltagare under året. Av dessa har en tredjedel erhållit individuellt stöd och/eller kompletterande rehabiliteringsinsatser. Resterande har ingått i samverkan där målet har varit att ta fram myndighetsgemensam planering i den fortsatta rehabiliteringen. Ytterligare två projektansökningar har arbetats fram under 2011, vilket resulterat i två nya verksamheter för nya målgrupper under Ett samarbetsavtal med samordningsförbundet Huddinge undertecknades 2010, vilket bl.a. innebär att Botkyrkabor kan få del av insatser i Huddinge och vice versa. Samarbetet har också resulterat i gemensamma samverkansseminarier, anställning av en processtödjare som arbetar i bägge förbunden samt gemensam upphandling av en ny grafisk profil.. Under 2011 fick förbundet en ny logotyp och arbetet med att informera om, och göra förbundet mer känt har fortsatt. : Under hösten utökades samordningsförbundets kansli med motsvarande 50 % processtöd vilket möjliggör mer stöd till finansierade insatser och ökade resurser till utveckling av uppföljning och utveckling av nyckeltal. Kostnaderna för verksamhet under årets uppgick till ca 8,7 miljoner kronor. Intäkterna uppgick till totalt 9,3 miljoner kronor. Detta gör att det ekonomiska resultatet blev ett plus på ca 614 tusen kronor. I verksamhetens budget hade samordningsförbundet räknat med ett minusresultat då man har ett tidigare överskott att tillgå. Avvikelserna från budget beror främst på lägre kostnader än planerat för nystartade, men också pågående, finansierade insatser. {^fä 2 ) Samordningsförbundet Pri 1 r :) BOTKYRKA Samverkan mellan Botkyrka kommun, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen Samordningsförbundet Botkyrka ägs av Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting. Verksamheten syftar till att stödja lokal samverkan mellan myndigheter och erbjuda möjligheter till finansiell samordning, d.v.s. gemensamfinansiering,av rehabiliteringsinsatser. kompletterar myndigheternas ordinarie rehabiliteringsinsatser. Det handlar dels om insatser och utvecklingsprojekt som erbjuder stöd till enskilda individer, dels om att förbundet skapar strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan här handla om tex. kartläggningar, kompetensutveckling, kunskapsutbyte eller processtöd. Samordningsförbundet är dessutom en arena för samverkansfrågor på chefs- och handiäggarnivå. Utöver detta följer förbundet upp och utvärderar insatserna. Förbundet har en styrelse som utses av ägarna. Till sin hjälp har den ett kansli och en ledningsgrupp bestående av tjänstemän från de samverkande myndigheterna. Samordningsförbundet Botkyrka bildades den 1 januari 2006 i enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210].

20 hetsplancn hel onds act vmn^dmiigshirbimdvt n-.iinj-:» k^a* myudiyiv. < mi-fi Kaa -a -ui Boiky. kaborna aierni hvis ni, kan bofja arbeia eller stud^vi ix.ji dai ]#!":..u rn^nrjiv sit» själva. Derta gors genom.ifc fi f i rasier (.i verksamheter som M<a stimulera m vt-rklm^ a-./ myiuliy hebövergripande arbe>sv!tr inom rehabiliteriugsområder odi/ellei verkd föi -.»byggande1'> arr rnöta problem innan de liar blivit fm stora Syfte och uppdrag l verksamhetsplanen för 2011 framgår att de insatser samordningsförbundet finansierar ska bidra till att: ' underlätta Botkyrkabornas återgång till arbete och/eller studier och egen försörjning, > motverka arbetslöshet hos unga (16-29 år], > underlätta för personer med psykisk ohälsa att etablera sig på arbetsmarknaden, > utveckla myndighetsövergripande arbetssätt för att erbjuda Botkyrkabor med stora rehabiliteringsbehov effektivt stöd för att återfå hälsan. Målgrupper Vidare har förbundet valt att under 2011 särskilt prioritera verksamhet som stöder samverkan kring följande målgrupper: o Unga som riskerar arbetslöshet och utanförskap och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Personer med psykiska funktionshinder som behöver anpassat stöd för att komma vidare till praktik och arbete. Personer med långvarig offentlig försörjning och som riskerar falla mellan myndigheternas ansvar, t.ex. de som utförsäkras från Försäkringskassan, e Personer som pga. bristande kunskaper i svenska språket är arbetslösa och/eller riskerar långvarig arbetslöshet och ohälsa. «Personer med missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa och som är i behov av samordnad rehabilitering. Jr»sats-er för målgrupperna Förbundets styrelse beslutade i enlighet med ovan-stående om medel till följande insatser under året: > Kugghjulet - för tidig och myndighetsgemensam bedömning av diffusa sjukskrivningsärenden. > PurapJyprojektec - för att förbättra samverkan kring, och erbjuda stöd till unga. > *3a ro bura det - för personer med långvarig och/ eller komplex ohälsoproblematik och som behöver samordnad rehabilitering för att återvinna sin hälsa och arbetsförmåga. ^ A. k Se för arbetsmarknadsinriktat stöd till personer med psykiska funktionshinder. ) START (Stöd till Arher.-ei - För arbetsmarknadsinriktat stöd till personer med autism, förvärvade hjärnskador eller lindrig utvecklingsstörning. KBT-iusiU*. - "förrehabiliterande" gruppverksamhet för personer med ångest och/eller social fobi. Utöver finansiering av ovan nämnda insatser riktade till individer ska förbundet även arbeta för att: o utveckla former för uppföljning och utvärdering av projekt och av mål som förbundet beslutat om, o utveckla nyckeltal till stöd för samordningsförbundet Botkyrka, o förstärka myndighetssamverkan och utgöra forum för kunskapsöverföring och information. T.ex. anordna kontinuerliga seminarier/ utbildningar för handläggare/personal hos de samverkande myndigheterna Budget Samordningsförbundet tilldelades under året 8 mkr från ägarna, där vardera samarbetspartnern bidrar med en lika stor andel. Försäkringskassan bidrar med statens samlade andel, dvs. hälften av medlen. Landstinget och kommunen bidrar med varsin fjärdedel. Utöver detta hade samordningsförbundet ett överskott från 2010 års verksamhet motsvarande ca 7,3 mkr. Dessa medel överfördes till 2011 års budget, vilket gör att de samlade tillgångarna 2011 uppgick till drygt 15,3 mkr. Därutöver tillkommer en medfinansiering av Paraplyprojektet från Europeiska Socialfonden (ESF] med ca 1,2 mkr. 4

21 [U.nu;o i i kr.-.. {» ' n >-' k-" i' 11 "' 1 ^'ti^rs i.» h {ors'", jii'i"'ii^"' 1 ' ''V;' ''""'s-. 1 ' i ; -mi uthimrid).. nlk-re. infln.iriiie.:h>knminenr:g o.h li.viith Vis^rhgr,1 -.junu.-.h'.iio.)[.»lt't > U"iumu liksom i r-miontn crh hm.lk i owngi, men ohälsoi.aka i Botkyrk-i li^er hogr- m *.>.-i,iin>nircei. "-irr ^ciu-iniiliiing.slöi hiiiujhis ms-itst*r ses.-»om ^xtra»'»kriga här Botkyrkas beh4kr»8ng Antalet invånare i Botkyrka uppgår till ca , vilket innebär att kommunen har den femte största folkmängden i länet. Medelåldern är cirka fyra år lägre än genomsnittet i landet som helhet och andelen utrikes födda är betydligt högre än i landet och även länet. Kommunens befolkning växer snabbt och vid utgången av 2015 beräknas Botkyrkas befolkning uppgå till ca invånare. Ghaisctaiet Sedan 2006 och fram till 2010 har antalet individer som uppbär någon form av ersättning vid sjukdom minskat. Under 2011 steg dock ohälsan igen. Försäkringskassan redovisar utvecklingen i sjukförsäkringen med hjälp av det nya sjukpenningtalet och antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1000 registrerade försäkrade. I Botkyrka är ökningen något större än i riket som helhet och sjukpenningtalet är 13 % högre än riksgenomsnittet. Lägre utbetalningar av offentlig föi-sörjnang Försörjningsmåttet ger en sammanställning av den sammanlagda offentliga försörjningen från Försäkringskassan (sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning), Arbetsförmedlingen (A-kassa och aktivitetsstöd) samt kommuner (försörjningsstöd). Jämfört med Stockholms län är de samlade kostnaderna för offentlig försörjning betydligt högre i Botkyrka än många andra kommuner. Ser man till hela riket är dock skillnaden inte lika stor. De senaste åren har försörjningsmåttet sjunkit markant och i Botkyrka har de samlade utbetalningarna minskat i snabbare takt än i länet och riket i övrigt. År 2011 var dock minskningen inte lika stor som i länet och riket. I Botkyrka har den samlade utbetalningen av offentlig försörjning minskat med ca 5 % under Mest sjunker kostnaderna inom sjukförsäkringen. FJev BotJkyrkaibor ur<in arber.e De relativt goda förutsättningarna på arbetsmarknaden i början av 2011 vände under året och vi ser nu framför oss ett bekymmersamt Efter att ha haft en relativt konstant arbetslöshet under 2010 har antalet Botkyrkabor som står utan arbete ökat under 2011 och uppgick i december 2011 till personer. Utvecklingen går emot länet i stort där arbetslösheten under förra året sjönk något och i riket där den var relativt konstant. Skillnaden i arbetslöshet har också ökat mellan Stockholms läns kommuner. Endast Botkyrka och Södertälje har en högre andel inskrivna arbetslösa än riket som helhet, 4,7 procent respektive 6,4 procent av befolkningen. Att jämföra med tex. Vallentuna och Danderyd som har den lägsta andelen inskrivna arbetslösa i länet, 1,5 procent av befolkningen mellan år. Botkyrka tillhör också de kommuner som har haft sämst utveckling jämfört med samma månad förra året. Botkyrka har ökat 0,2 procentenheter, jämfört med länet i stort där andelen öppet arbetslösa minskat. En stor anledning är att befolkningen i Botkyrka i större utsträckning består av grupper som har en tuffare situation på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om personer som är utrikes födda, långtidsarbetslösa och personer med nedsatt arbetsförmåga. Ser man till ungdomsarbetslösheten ser dock läget betydligt bättre ut för Botkyrka. Andelen öppet arbetslösa i åldern år har minskat med 0,5 %. Detta kan jämföras med riket där minskningen endast är 0,1 %. Omvädrtsfaktorer som påverkat förbundets verksamhet under 2011 De statliga myndigheterna har under de senaste åren genomgått stora förändringar och samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har intensifierats. Arbetsförmedlingen har tillförts nya samt utökade uppdrag som inneburit ett större ansvar för att rusta människor till arbete. Bland annat har man inom ramen för sjukförsäkringsreformen fått fördjupat ansvar för att stödja långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet. 5

22 ..[.. ] i; d t t ;f > ; lno]cukio - <: r\0')v'': ] i\m l i >.».,., ;liih.^n)hiu.nu-i '\<\ w.-rk.i mr rmi^iå, knt.^..i- mvt k.,-. m-m-. m,tm> knu-dc rorinw. ovmocluk/ei khnu u,/h information genom au kai rla^n -i* iiirm"=i n/i problem/ mo hih,:i-pr i samarbetet mellan de fyra myndigheterna. Sarm^rk.m >k«> Hn/rn-i.s o,h invecklas ge -,ir stodjd myndigheternas arbete med hur erfarenhet tas MH --'.ira pa basia.att o,b möjliggör i»mieihamrrw urhildningsinsritser och erfarenhetsuthytt 4 professionella Arbete t'cn ökad samverkan Inom förbundet har man under 2011 diskuterat en utveckling av förbundets verksamhet I augusti anordnades en gemensam planeringsdag för förbundet, där man diskuterade värdegrundsfrågor och utveckling av förbundets uppdrag. Diskussionerna har lett till en delvis ny inriktning av verksamheten. Hittills har tyngdpunkten legat på finansiering av tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Nu pågår ett arbete med att i högre utsträckning utveckla samverkanskultur och stödja kompetensutveckling (tex. utbildningar för handläggare och vårdgivare) samt se på möjligheten att finansiera mer långsiktiga processer/ insatser samtidigt som möjligheten att bedriva metodutveckling och "testa nytt" finns kvar. Samverkansimsatser Som ett led i arbetet med att stötta samverkan mellan myndigheterna och vara ett forum för kunskapsöverföring och information anordnar samordningsförbundet återkommande seminarier och föreläsningar för anställda vid de fyra samverkande myndigheterna. Ett samarbete med Huddinge kring dessa aktiviteter inleddes 2011 och fortsätter även I mars anordnade samordningsförbunden gemensamt ett erfarenhetsseminarium där de finansierade projekten fick möjlighet att presentera sin verksamhet för medarbetare och chefer inom Arbetsför-medlingen, Försäkringskassan, kommunerna och landstinget samt andra intresserade parter inom rehabiliteringsområdet. I november arrangerades även en inspirationsdag för ett 80-tal vårdgivare och medarbetare på temat "smärta och behandling". Dagen bestod dels i en föreläsningsdel, dels i diskussioner om Kugghjulens utvecklingsbehov. Aktiviteten var uppskattad och bidrog till ökad kommunikationen mellan vården och medlemsmyndigheterna samt bättre förutsättningar för effektivt samarbete för att förebygga långvarig sjukskrivning. Föreläsaren fick ett samlat betyg på 4,2 och helhetsintrycket uppgick till 4 på en femgradig skala där fem är högsta betyg. Förbundet har också arrangerat regelbundna projektledarträffar för pågående projekt för att främja utbyte och lärande kring aktuella frågor. I de beredningsforum (beredningsgrupp och ledningsgrupp) som Samordningsförbundet byggt upp sedan 2006 träffas myndigheternas verksamhetsledare och chefer kontinuerligt för att diskutera och belysa samverkansbehov samt informera om pågående förändringar som påverkar det vardagliga samarbetet. Denna struktur underlättar även vardagssamverkan och möjliggör samarbete inom områden där förbundet idag inte har individinriktade insatser. Seminariet var välbesökt med över 100 deltagare. I utvärderingen 1 framkommer att upplevelsen av seminariet i sin helhet var bra. På en femgradig skala där fem anger högsta betyg får insatsen medelbetyget fyra. Utöver kunskapsöverföring gav detta seminarium möjlighet för handläggare att träffas över myndighetsgränserna och utbyta erfarenheter och skapa kontaktytor. 1 Totalt 61 personer svarade på den skriftliga enkäten.

23 Som ett led i att uppmärksamma och synliggöra samordningsbehov finansierar förbundet kartläggningar inom rehabiliteringsområdet. Under våren 2011 genomfördes en kartläggning av individer med språkhinder, ohälsa och arbetslöshet. Av rapporten framkom bl.a. följande: Fler män än vad man tidigare trott ingår i målgruppen, Traumaperspektivet ges mycket litet utrymme i utvecklandet av arbetssätt med denna målgrupp. Hälsoaspekten står för en viktig del av förklaringen till både språksvårigheter och arbetslöshet. Eftersom hälsoproblemen hos målgruppen anknyter till konsekvenser av trauma kan det vara adekvat med en större remittering till sådan behandling. Utveckling av samarbetet meå HUSAM Sedan hösten 2010 fmns ett samarbetsavtal mellan Samordningsförbundet Botkyrka och Samordningsförbundet Huddinge/HUSAM. Det har möjliggjort utbyte av plats för medborgare boende i Huddinge respektive Botkyrka kommun. Resultat av platsbyte har inte varit stort då endast två Botkyrkabor deltagit i verksamheter finansierade genom HUSAM under Samarbetsavtalet rör dock inte enbart utbyte av rehabiliteringsinsatser, utan består också i samarbete kring bl.a. samverkansinsatser som tidigare beskrivits, verksamhetsutveckling, uppföljning och administrativa frågor. Bland annat har ledningsgrupperna i de bägge förbunden haft ett gemensamt möte för att diskutera verksamhetsutveckling och hur vi på bästa sätt kan verkställa samarbetsavtalets intentioner. Under 2011 har även förbunden gemensamt rekryterat en processtödjare för stöd till förbundets verksamhet. Processtödjaren började sitt uppdrag i oktober och arbetar halvtid i vardera förbund. Denna resurs stärker ytterligare samverkan och erfarenhetsutbyte mellan de bägge förbunden. jämförelse med riket i övrigt var Botkyrka tidiga med införandet av nya SUS. jiiforiiflifihomi! För att informera om förbundet och den verksamhet man finansierar arbetar förbundets kansli aktivt med informationsarbete till ägare, samarbetspartners och anställda vid de samverkande myndigheterna. Under 2011 har arbetet med information ytterligare utvecklats och man har antagit en ny kommunikationsplan för att stärka just detta uppdrag. Under 2011 har två nyhetsbrev publicerats med aktuella frågor och information. Hemsidan uppdateras också kontinuerligt och under året har flera kontakter tagits med förbundet efter att den intresserade först läst om verksamheten på hemsidan. Inom ramen för samarbetet med Huddinge har upphandling av grafisk profil gjort under Syftet är att tydliggöra förbundet som avsändare och aktör i samverkan med myndigheterna. Den nya grafiska profilen består av ny logotyp, grafisk profil till informationsmaterial, hemsidan och gemensamt nyhetsbrev med Samordningsförbundet Botkyrka. Vidare har förbundet deltagit vid ägarmöte och länskonferens 7 oktober samt i regionalt nätverk för samordningsförbund och nationella konferenser april samt 18 november samt deltagit vid NNS årsmöte den 18 november. Samordnande tjänsteman har bla. besökt Arbetsförmedlingen lokalt samt Folkliälsokommittén och kommunstyrelseberedningen i Botkyrka för att informera om förbundet och den finansierade verksamheten. Arbete kring uppföljning/utvärdering Utveckling av nyckeltal Under året har arbetet med att följa och vidareutveckla nyckeltalen för projekt fortsatt parallellt med införandet av det nya nationella uppföljningssystemet SUS. Kansliet har arbetat aktivt med information kring nya SUS. Och i 7

24 Rehabiliteringsansvaret :ir npndeht pa flera./ektorei >la! varie nkrör.-irbeiar utiiräu.-»iii et>n.-.i uppdrag odi ansvai.sauilitligt ar de olika aktörernas msatser beroende av vdiainira tor att en fungerande rehabilitering ska komma till stånd..samnruningsförbunder ser har ett uppdrag i att främja och stötta samverkan mellan myndigheter genom att finansiera samordnade insatser (ör målgruppen Hhö satser och projekt 2011 Samordningsförbundet har under 2011 beviljat medel till sex projekt/insatser som riktar sig till individer i behov av samordnad rehabilitering. Insatserna och resultat beskrivs längre fram i detta kapitel. Fyra av insatserna har pågått flera år och fortsätter även sin verksamhet 2012; AkSe (Arbetsterapeutisk Kartläggning och Supported Employment], Kugghjulen, Paraplyprojektet och SamboRådet. Utöver detta finansierade även förbundet pilotprojektet KBT-insats samt projektet START som startades upp i november, och beräknar ta emot sina första deltagare i mars Under 2011 har även ett projekt till stöd för personer med beroendeproblematik och behov av samordnad rehabilitering arbetats fram och kommer att påbörjas i februari Insatserna som samordningsförbundet finansierar ska fungera som ett effektivt stöd för att människor ska kunna återfå hälsan och kunna återgå i arbete eller studier. Inriktningen är att insatserna ska vara till nytta för Botkyrkabor som behöver samordnad rehabilitering och/eller vara förebyggande för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra. Deltagarnas resu I ta i: Totalt har 672 personer har tagit del av insatser som finansieras av förbundet (jfr 2010: 575). 211 av dessa har erhållit individuellt stöd, resterande 461 har omfattats av myndighetssamverkan i Kugghjulet, konsulterats via AkSe eller erhållit handlingsplan via Paraplyprojektet eller SamboRådet. Av de totalt 672 personerna utgjorde ca 15 % (100 st) deltagare som skrivits in under 2009 eller 2010). Detta gör att det totala inflödet av nya ärenden 2011 uppgår till 572. Antalet avslutade ärenden under året uppgick till 555. Bland de som erhållit individuellt stöd under längre tid avslutades totalt 82 individer, 29 av dessa fick arbete eller påbörjade studier direkt vid avslut (35 %). Handläggarna är positivt inställda Som ett led i att mäta effekten av förbundets insatser har en enkätundersökning riktad till handläggare och vårdgivare genomförts, med frågor om de finansierade insatserna. Undersökningen avser att mäta hur välkända projekten är, samt hur de uppfattas och bedöms bidra till samverkan och förbättrad rehabilitering. Resultatet visar att 86 % av de handläggare som varit i kontakt med projekten upplever att insatserna både bidrar till en positiv utveckling och/eller förbättrad rehabilitering för deltagarna och bidrar till en bättre samverkan mellan mjmdigheterna. Resultatet visar också att personal är mer nöjda nu än tidigare med insatserna, då andelen nöjda ökat med sex procentenheter sedan mätningen Kännedomen om projekten varierar. Av 119 svarande känner 97 % till Kugghjulen, 87 % är bekanta med Samborådet och 39 % känner till AkSe. För Paraplyprojektet, där landstingspersonal i liten utsträckning är involverade, har enbart handläggare som möter unga inom Arbetsförmedlingen, kommun och Försäkringskassan tillfrågats. Hela 97 % av dem känner till projektet. En komplex målgrupp För de ca 100 personer som registrerats med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS ser vi att deltagarna har en komplex problembild. I Botkyrka har över 40 % varit beroende av offentlig försörjning i minst 5 år när de påbörjar en insats och en av fem har saknat egen försörjning i tio år eller mer. Detta att jämföra med riket i övrigt där 30 % av del-tagarna i insatser finansierade av samordnings-förbund har haft offentlig försörjning i fem år eller mer. Till detta ska läggas att deltagarnas medelålder i Botkyrka är relativt låg, då 59 % är under 30 år. Utbildningsbakgrunden bland deltagarna är generellt sett låg då hela 56 % saknar utbildning över grundskolenivå. Detta kan jämföras med deltagare på riksnivå där "enbart" 37 % saknar utbildning utöver grundskola.

25 Av dessa har 24 personer aktualiserats under 2011, varav 16 erbjudits SE-stöd. Utöver detta har man erbjudit konsulterande stöd till 11 personer. Förkortningen AkSe står för Arbetsterapeutisk kartläggning och Supported Employment. Insatsen syftar till att stödja personer med psykiska funktionshinder i deras arbetslivsinriktade rehabilitering, med målet att de ska kunna få syssel-sättning i form av arbete, praktik eller studier. Arbetsmetoderna, som vidareutvecklats under flera år, har visat sig ge god matchning mellan den enskildes egna förutsättningar och hans/hennes arbetsmarknadskontakt. Projekttid Verksamheten startade som projekt 2006 och övergick till insats finansierad av förbundet Sa m v e rka n s pa r tn e r s Socialpsykiatriska enheten i Botkyrka kommun samt Botkyrka psykosöppenvård är insatsägare. Arbets-förmedlingen och Försäkringskassan samt intresse-föreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar (IFSAP) ingår i samverkan. Antal deltagare Under 2011 har 24 nya deltagare skrivits in. Qmf 2010: 35). Må Ugn upp Personer med psykiska funktionshinder som behöver stöd för att få och behålla ett arbete. Kvantitativa mål nya deltagare erbjuds arbetsterapeutisk bedömning, varav 10 erbjuds SE-stöd % har efter insatsen fått ett arbete eller påbörjat egenfinansierade studier % av deltagarna bedömer att de mår bättre % av dem som inte når sysselsättning får fortsatt samordnat stöd. Måluppfyllelse Insatsen har mycket god måluppfyllelse både vad gäller ärendeflöden och andelen som går till arbete eller studier. Under 2011 har totalt 37 personer deltagit i insatsen. 19 personer har avslutats, varav nio fått ett arbete eller studerar, dvs. 47 %. Av de 10 som inte arbetar/studerar avslutades fyra pga. sjukdom, övriga sex får fortsatt samverkan kring sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Deltagarnas upplevda hälsa har dessvärre inte kunnat följas upp då mätmetoderna ändrats under året och underlaget för detta år därför är för litet. Bland handläggare som remitterat personer till projektet tycker 91 % att AkSe bidrar till bättre samverkan och 87 % att det har en positiv effekt på deltagarnas utveckling. Fra mgå ngs fa k torer Personer med psykossjukdom och andra psykiska funktionshinder är en grupp som lätt hamnar mellan myndigheternas stolar i sin arbetslivsinriktade rehabilitering. AkSe har under åren som gått arbetat fram en samverkan mellan de fyra olika huvudmännen, som underlättar individens återgång till arbete. Alla fyra huvudmän kan remittera deltagare till insatsen och representanter från myndigheterna träffas regelbundet för att diskutera samverkan, metoder och gemensamma ärenden. De regelbundna myndighetsövergripande mötena har ökat kunskaperna om varandra och de olika myndigheternas insatser. SE-metoden har visat sig vara framgångsrik i att hjälpa personer med psykiska funktionshinder att nå, få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. I en kunskapsöversikt utgiven av socialstyrelsen beskrivs SE som "en modell för arbetsinriktad rehabilitering som uttalat utgår från individens specifika behov av och önskemål om ett arbete. (Socialstyrelsen 2003) Ekonomiskt utfall i förhållande till budget Insatsen hade en hudget 2011 på 1120 tkr och det slutliga resultaten blev 1016 tkr ömf 2010: 1178 tkr). Kostnaden består till största delen av löner för de två projektmedarbetarna. Kostnaden per deltagare uppgår till ca kr/individ/år Qmf 2010; 34 tkr/individ/år). U p p fö I j n U ig/u tv ä rd e r i ng Under projekttiden utvärderades verksamheten i två omgångar; 2007 respektive En slutrapport från hela projekttiden gjordes 2010.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden FÖRSLAG 2011:98 LS 1111-1419 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Ett FAKTABLAD från NNS maj 2011 Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Finsam-lagen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingen och kommunerna unika möjligheter

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

A.4YldJ.. ... b.. >..:':..~~~..'S~~. Ulf Bergius. Samordningsförbundet sofkjteå. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå PROTOKOLL

A.4YldJ.. ... b.. >..:':..~~~..'S~~. Ulf Bergius. Samordningsförbundet sofkjteå. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå PROTOKOLL sofkjteå Finansiell samverkan inom rehabilteringsområdet mellan: Försäkringskassan-Landstinget- Arbetstönnedlingen -Sollefteå kommun Sammanträdesdatum 2014-03-24 l (5) Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

Bilaga 1. Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning. Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133

Bilaga 1. Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning. Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133 Bilaga 1 Insatsredovisning, individinriktade insatser en närmare beskrivning Antal insatser under 2011: 4 Totalt antal deltagare: 133 Kvinnocoacher (ID 1019) Projektägare: Landstinget Västmanland genom

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-12-03 LS 1310-1342 Landstingsstyrelsen Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om starta en rullande röntgen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö

Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö Utvärdering av sociala investeringar Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö Slutrapport Samordningsförbundet

Läs mer

Sammanträdesdatum. Säffle 9.00-12.00

Sammanträdesdatum. Säffle 9.00-12.00 Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20140321 Plats och tid Säffle 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Ordf Peter Joensuu LiV Jan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Budget och verksamhetsplan för år 2015

Budget och verksamhetsplan för år 2015 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/14 2014-11-20 Ärende nr 3 Budget

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.05 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande ej Criss Hagfeldt 46 Birgitta Wessman Thyrsson (Region

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Yttrande över utredningen: Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89)

Yttrande över utredningen: Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89) Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson 2010-09-17 Dnr: 0017/10 Ärende nr. 9 Yttrande över utredningen:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-29. Ricardo Olivares. Karina Nilsson. Irma Görtz

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-29. Ricardo Olivares. Karina Nilsson. Irma Görtz Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen, kl 13.15 15.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstinget) Ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)ej

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-3 Resultatredovisning Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20 Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.00 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst )ej närvaro Claes

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Budget 2011 för länets samordningsförbund och medel för tvåpartsfinsam

Budget 2011 för länets samordningsförbund och medel för tvåpartsfinsam Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (3) 2011-01-25 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-11-26 HSN 1011-1264 Handläggare: Barbro Hansson Budget 2011 för länets samordningsförbund

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte ❿Det övergripande syftet är att genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-03-04 1(5) Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Bakgrund Antalet unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Idag är det svårt att

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun )

Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun ) Plats och tid: Söderköping Kommunhus, torsdag den 28 februari kl 13.15 16.10 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället!

En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället! En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället! 1 Korta fakta om Skellefteå! Skellefteå i ett nötskal! Kommunen är vidsträckt,

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret 1 (2) FÖRSLAG 2012:68 LS 1206-0891 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 2 Innehållsförteckning 1. Samordningsförbundets uppgifter och verksamhet... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Samordningsförbundets uppgift och beslutanderätt...

Läs mer

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Samordningsförbundet Östra Östergötland Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland 1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) Ankom Stockholms läns landsting 2011-06-08 LS 1010-0819 i ANOSTINGSSTYRELSEN Dnr: 2011-06- 0 8 * 1-06-21 01? Landstingsstyrelsen Uppföljning

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer