Stockholms läns landsting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms läns landsting"

Transkript

1 Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE i(d LS LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 2 * Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsnämnden har redovisat årsredovisningar och revisonsberättelser för 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn. Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningarna för 2011 från Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn att bevilja styrelserna för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn ansvarsfrihet för år Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 16 oktober 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 12 september 2012 Årsredovisningar 2011 inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisning för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Ärendet har beretts i sjukvårdsstyrelse Söder den 2 oktober 2012 Torbjörn Rosdahl Filippa Reinfeldt

2 Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden fe STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(2) PROTOKOLLSUTDRAG SAMMANTRÄDESDAG / Justerat Filippa Reinfeldt (M) Dag Larsson (S) Ankom Stockholms läns landsting Anslagsdatum Dnr. 7 Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Ärendebeskrivning I detta ärende redovisas årsredovisningar 2011 för samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn för / godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Årsredovisningar 2011 inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisning för samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Protokollsutdrag, Sjukvårdsstyrelse Söder, Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå Landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige besluta att arr godkänna årsredovisningarna för 2011 från Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn bevilja styrelserna för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn ansvarsfrihet för år 2011 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar för egen del arr omedelbart justera beslutet.

3 Jill Hälso- och sjulcvårdsnämnden S V V S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2(2) SAMMANTRÄDESDAG / Deltar inte i beslutet Gunilla Helmerson (M), Anne-Marie Larsson (M), Barbro Nordgren (S) och Peter Andersson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Vid protokollet Linnea Pettersson Rätt utdraget intygas Elsie Sundqvist Expedieras till: Landstingsstyrelsen Akten

4 Hälso- och sjukvårdsnämnden STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (10) SJUKVÅRDSNÄMNDEN p 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2011 for Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Ankom Stockholms läns landsting Dnr Ärendebeskrivniiig I detta ärende redovisas årsredovisningar 2011 för samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Årsredovisningar 2011 Samordningsförbundet Botkyrka inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisning (Ernst & Young) Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet Huddinge (HUSAM), inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisning (Ernst & Young) Årsredovisning 2011 Välfärd Nacka inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisning (Ernst & Young) Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet i Södertälje, inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisning (Ernst & Young) Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet i Värmdö, inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisningen (Ernst & Young) Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet Östra Södertörn, inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisning (PWC) Ärendets beredning Ärendet har beretts i Sjukvårdsstyrelse Söder. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige att besluta att godkänna årsredovisningarna för 2011 från Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

5 Hälso» och sjukvårdsnämnden STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2(10) TJÄNSTE UTLÅTANDE HSN att bevilja styrelserna för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn ansvarsfrihet för år Föroaltningens motivering till förslaget Samordningsförbund, som är en samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt kommun och landsting, finns i kommunerna Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje och Värmdö samt för kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö i det gemensamma förbundet Östra Södertörn. Staten, genom Försäkringskassan, bidrar med hälften av medlen till samordningsförbunden, landsting och kommun med en fjärdedel vardera. Stockholms läns landsting har under 2011 deltagit med följande medel i länets samordningsförbund Botkyrka Huddinge Nacka Södertälje Värmdö Östra Södertörn mnkr 2,0 2,15 1,8 0,5 0,85 4,75 Förbunden ska årligen upprätta årsbokslut och årsredovisning inom tre månader från räkenskapsårets slut. Insatser och bokslut för respektive förbund Botkyrka Samordningsförbundet har under 2011 finansierat sex insatser: Kugghjulet Paraplyprojektet (inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF)"Grenverket Södertörn") Samborådet AkSe (Arbetsterapeutisk Kartläggning och Supported Employment) START (Stöd till Arbete) Projektet har startat under KBT-insats som avslutas under 2012 Förbundet har arbetat med att utveckla samverkanskultur och stödja kompetensutveckling och att se på möjligheten att finansiera mer långsiktiga processer/insatser. För att uppmärksamma och synliggöra

6 Hälso- och sjukvårdsnämnden STOCKHOLMS IÄNS LANDSTING 3 (10) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN samordningsbehov har förbundet genomfört en kartläggning gjorts av individer med språkhinder, ohälsa och arbetslöshet. Ett arbete pågår att utveckla samverkanskultur och stödja kompetensutveckling och förbundet har anordnat ett erfarenhetsseminarium och en inspirationsdag har genomförts för vårdgivare och medarbetare. Under året har förbundet arbetat med att informera om sin verksamhet. En ny grafisk profil har tagits fram i samverkan med Huddinge samordningsförbund. Samarbetet med Huddinge samordningsförbund har vidareutvecklats genom gemensamma samverkansaktiviteter och en gemensam processtödjare har anställts. Förbundet har även deltagit i samverkan med övriga förbund i länet i form av till exempel ägardialoger. Prioriterade målgrupper för insatserna under 2011 har varit: unga som riskerar arbetslöshet och utanförskap och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, personer med psykiska funktionshinder som behöver anpassat stöd för att komma vidare till praktik och arbete, personer med långvarig offentlig försörjning och som riskerar falla mellan myndigheternas ansvar till exempel de som utförsäkras från Försäkringskassan, personer som på grund av bristande kunskaper i svenska språket är arbetslösa och/eller riskerar långvarig arbetslöshet och ohälsa samt personer med missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa och som är i behov av samordnad rehabilitering Uppföljning av insatser sker löpande och utfallet mäts i förhållande till uppsatta projektmål. Vissa projekt utvärderas av externa utvärderare. Rapportering sker till Försäkringskassans uppföljningssystem SUS. Samordningsförbundet har under 2011 haft 672 deltagare i insatserna, varav 211 fått individuellt stöd och 461 omfattats av myndighetssamverkan i till exempel Kugghjulet. Nya ärenden 2011 var 572. Det ekonomiska resultatet för 2011 är ett överskott på cirka 0,6 miljoner kronor. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på cirka 7,9 miljoner kronor. Avvikelserna från planerad budget 2011 beror främst på lägre kostnader än planerat för insatserna. För att minska det växande överskottet har samordningsförbundet genomfört kartläggningar och förstudier för att ta fram nya insatser.

7 Hälso» och sjukvårdsnämnden STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 4(10) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets årsredovisning och bedömer att medlen som står till samordningsförbundets förfogande används på ett ändamålsenligt sätt. De mål som är formulerade av förbundet och för projekten bedöms ligga i linje med de krav som framgår av lagstiftningen. En positiv utveckling är att förbundets övergripande mål har uppnåtts. Insatserna bedöms även ligga inom ramen för vad ett samordningsförbund kan finansiera enligt lagstiftningen. Balansen mellan direkta insatser mot målgruppen, stöttande insatser mot parterna och verkställande insatser förefaller vara god. Uppföljning och utvärdering av pågående projekt bedöms som god. Huddinge Samordningsförbundet Huddinge/HUSAM har under 2011 finansierat sju insatser: Kugghjul, som finns på alla vårdcentraler och på Huddinge psykiatriska mottagning Husamrådet Hälsosam Slussen Lyra Utijobb KASAM för unga vuxna SPRAKA som avslutades i februari Samordningsförbundet har även deltagit i "Grenverket Södertörn" som är en projektsamverkan mellan Samordningsförbunden i Botkyrka, Södertälje, Östra Södertörn och Huddinge. För att stötta samverkan, kunskapsöverföring och information mellan medlemsmyndigheterna har förbundet arbetat med sin värdegrund samt genomfört ett erfarenhets- och resultatseminarium. Samarbetet med Botkyrka samordningsförbund har vidareutvecklats genom gemensamma samverkansaktiviteter och en gemensam processtödjare har anställts. En grafisk profil har tagits fram. Under året har förbundet arbetat med värdegrunden för att utveckla en samverkanskultur och för att skapa förutsättningar för ett strukturellt utvecklingsarbete. Förbundets har även deltagit i samverkan med övriga förbund i länet i form av till exempel ägardialoger. Prioriterade målgrupper i insatserna har under 2011 varit

8 Hälso» och sjukvårdsnämnden STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 5(10) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN individer som nyligen blivit aktuella hos någon av parterna och har svårbedömd problematik, individer som varit aktuella länge hos en eller flera parter och har svårbedömd eller komplex problematik, individer mellan år i behov av stödinsatser, framför allt på grund av psykisk ohälsa och individer med neuropsykiatriska funktionshinder, Samordningsförbundets sju insatser har haft 760 deltagare och i "Grenverket Södertörn" har 115 unga deltagit från Huddinge kommun. Uppföljning av insatser sker i Försäkringskassans uppföljningssystem SUS och genom deltagarenkäter och inrapportering av projektansvariga. Utfallet mäts i förhållande till uppsatta projektmål. Vissa projekt utvärderas av externa utvärderare. Det ekonomiska resultatet för 2011 är ett överskott på drygt 1,0 miljon kronor. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på cirka 6,6 miljoner kronor. Avvikelserna beror bland annat på att kostnaderna för insatser varit mindre än planerat. Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets årsredovisning och bedömer att den ger en rättvisande bild av förbundets resultat. Ernst & Young konstaterar vidare att målen för förbundet ligger i linje med lagstiftningens krav och att målen för projekten har en stark koppling till övergripande mål. Positivt är att förbundet aktivt arbetar med att förstärka förbundets profil externt och att förbundet arbetar för att främja och utveckla samverkan. Det stora överskottet innebär att styrelsen behöver arbeta för att relevanta insatser utförs i den utsträckning som finansieras av medlemmarna. Nacka Samordningsförbundet Välfärd i Nacka har under 2011 arbetat med tre aktiviteter/projekt. Förändring i samverkan - Faris, ett gemensamt projekt med Värmdö samordningsförbund Professionella bordet Jämlik hälsa eller Hälsa - Etablering - Arbete Målgrupp för förbundet är alla individer som är i behov av samordnade insatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Målgrupper för projekten är: personer vars dagar med sjukpenning eller med tidsbegränsad sjukersättning tar slut inom sex månader

9 Hälso» och sjukvårdsnämnden STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 6(10) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN personer som varit länge borta från arbetsmarknaden och som är aktuella hos minst två deltagande myndigheter personer som har så begränsade kunskaper i svenska att detta väsentligt minskar deras chanser att få jobb. Under 2011 har cirka cirka 25 personer fått stöd genom Faris och 35 personer genom det professionella bordet. Projektet Jämlik hälsa eller Hälsa - etablering - Arbete har under hösten 2011 arbetat med att ta fram projektdirektiv och projektplan. Från och med mars 2012 startar deltagaraktiviteter. Välfärd i Nacka har påbörjat en kartläggning av hur stödet för unga med funktionsnedsättning ser ut. Välfärd Nacka har påbörjat rådslag med näringslivet för att säkerställa samarbete och att få företag att vilja och våga anställa. Dessutom har förbundet påbörjat en diskussion med Värmdö samordningsförbund om hur ett samarbete skulle kunna se ut. Det ekonomiska resultatet för 2011 är ett överskott på 5,1 mnkr. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på 8,8 mnkr. Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets Årsredovisning 2011 och bedömer att Välfärd i Nacka inte på ett tillräckligt sätt arbetat för att finna ändamålsenliga projekt i den omfattning som huvudmännen finansierat. En ny förbundschef är rekryterad och i budgeten för de kommande tre åren beräknas det ackumulerade överskottet att nyttjas i förbundets verksamhet. Viktiga frågor under 2012 är att ändamålsenliga projekt beslutas och genomförs samt att bedöma styrningen av projekten och att målnivåer och nyckeltal utvecklas. Det saknas en policy/riktlinjer för förbundets krav på projekten vad gäller uppföljning och utvärdering. Tydliga mål för samverkan mellan parterna saknas. Södertälje Samordningsförbundet Södertälje har under 2010 finansierat sju insatser varav ett med medfinansiering av Europeiska socialfonden (ESF). Tre insatser avslutas under 2011 STINA, Språkcentrum och Din rehabilitering. Inom ramen för ESF ("Grenverket Södertörn") genomförs Spången. Övriga insatser är Fia, Stöd i studier och URBAN. Förbundet har genomfört en rad utåtriktade aktiviteter under 2011 till exempel en uppdaterad hemsida, sex nyhetsbrev och frukostmöten.

10 Hälso» och sjukvårdsnämnden STOCKHOLMS IÄNS LANDSTING 7 (10) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Förbundet har även deltagit i samverkan med övriga förbund i länet i form av till exempel ägardialoger. Prioriterade målgrupper 2011 har varit: ungdomar och kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, personer vars dagar tagit slut avseende sjukpeng, sjukersättning och arbetslöshetsersättning personer som har inlärningssvårigheter personer som är språksvaga. Totalt har 988 individer deltagit i insatserna, varav 249 individer har avslutats från insatsen. Varje insats har ett antal insatsspecifika mål. Insatser följs kontinuerligt upp gentemot fastställda effektmål och registrering sker i uppföljningssystemet SUS. Samtliga insatser har utvärderats av externa utvärderare. För 2011 har förbundet endast tilldelats 2,0 mnkr från ägarna och för att finansiera insatserna och övriga kostnader för Samordningsförbundet reserverades 19,2 mnkr av eget kapital för insatser Årets resultat är minus 13,5 mnkr och det ackumulerade överskottet är 9,2 mnkr. Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets årsredovisning och konstaterar att förbunden finansierar projekt som ligger inom de samverkande parternas ansvarsområde och att de mål som formulerats för förbundet och för de enskilt finansierade insatserna ligger i linje med de krav som framgår av lagstiftningen. Styrelsen bör dock i årsredovisningen på ett tydligare sätt redovisa respektive projekts måluppfyllelse. Positivt är att projekten utvärderas externt. Positivt är att förbundet inför 2011 formulerat mål som innebär att insatserna ska leda till att samverkan ska utvecklas mellan deltagande parter. Det är även positivt att förbundet börjat ge ut nyhetsbrev och att förbundet genomfört kartläggningar för att ge bättre förutsättningar för ändamålsenliga insatser. Ernst & Young och de av ägarna utsedda revisorerna påpekar att en upplupen kostnad för Spången är bokförd på Förbundet har inte genomfört verksamhet motsvarande dessa kostnader år Det är inte i enlighet med god redovisningssed att redovisa dessa kostnader Styrelsen har tagit beslut om årsbokslut och årsredovisning efter den i lagen angivna tidpunkten om tre månader efter räkenskapsårets slut.

11 Hälso» och sjukvårdsnämnden STOCKHOLMS IÄNS LANDSTING 8(10) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Värmdö Samordningsförbundet Värmdö (VärmSam) har finansierat två insatser/projekt under 2011: Vågen som avslutades 31 december 2011 Faris som startade våren 2011 och är en samverkan med Samordningsförbundet Nacka (Välfärd Nacka). VärmSam har även genomfört informationsinsatser och deltagit i samverkan med övriga förbund i länet i form av till exempel ägardialoger. Målgrupper har varit unga vuxna mellan år som har problem med sysselsättning, ekonomi och social samvaro samt har svårt att hitta en fungerande struktur i vardagen, personer vars sjukersättning är på väg att upphöra Totalt har insatserna haft cirka 45 deltagare under Insatsspecifika mål finns för både Faris och Vågen. Faris har inga kvantifierade mål, varför måluppfyllelsen är svår att mäta. Extern utvärdering har skett av Vågen under hösten 2011 och ska ske av Faris under VärmSam redovisar för 2011 ett överskott på cirka 0,8 mnkr. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på drygt 1,2 mnkr. Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets årsredovisning och konstaterar i sin bedömning att VärmSam har beslutat om mål och riktlinjer för de insatser som finansieras. Insatserna är inom ramen för vad lagen föreskriver och uppföljningar har gjorts av insatserna. Samverkan stöds mellan samverkansparterna i första hand i samband med de finansierade insatserna. Målen för Faris bör kvantifieras för att underlätta uppföljning och utvärdering. Det finns brister i mätningen av måluppfyllelsen av Vågen. Positivt är att förbundet genomfört informationsinsatser och att förbundet fått en egen hemsida. Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn har under 2011 finansierat sju insatser/projekt. Resursrådet, BRIA (Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktion), ROA+ och Manscentrum finansieras helt av förbundet.

12 Hälso» och sjukvårdsnämnden STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 9 (10) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Insatserna Ung i Tyresö, Ung I Nynäs och Ungdomsteamet i Haninge (ingår i "Grenverket Södertörn") är delvis ESF finansierad. Kvinnoprojektet Signe finansieras externt. Övriga insatser är socialt företagande som startat under 2011 samt kompetensutveckling för att höja kvaliteten i arbetet med målgrupperna och förbättra samarbetet mellan myndigheterna. Förbundet har genomfört fem frukostmöten om bland annat socialt företagande, psykisk ohälsa samt näringslivssamverkan i syfte att söka mentorer och praktikplatser. Förbundet har deltagit i samverkan med övriga förbund i länet i form av till exempel ägardialoger. Prioriterade målgrupper 2011 har varit Unga i åldern år som har svårt att få arbete, fullfölja studier och/eller unga med aktivitetsersättning med diffusa diagnoser Personer som är sjukskrivna eller har tidsbegränsad sjukersättning som behöver ett samordnat och ökat stöd från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillsammans med andra berörda aktörer Personer som hamnat i en gråzon mellan myndigheterna och som inte får sina behov tillgodosedda inom befintliga verksamheter, vare sig hos enskilda medlemmar eller i andra samverkansinsatser. Sammanlagt har Samordningsförbundets haft 1117 deltagare i insatserna under Förbundet har under året genomfört 13 utvärderingar och resultatredovisningar av insatser. Samordningsförbundet Östra Södertörn redovisar för 2011 ett minus på cirka 0,165 miljoner kronor. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på drygt 8,6 miljoner. Revisionsbyrån PwC har granskat Årsredovisning PwC bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen samt att den uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. PwC bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och i all väsentlighet överensstämmer med kraven i kommunala redovisningslagen och att den ger upplysningar som är viktiga för att bedöma ekonomin. Under 2011 har förbundet utvecklat internkontrollen och PwC bedömer den som tillräcklig och förbundet har även tillräcklig kontroll över insatsredovisningarna.

13 JUL Hälso» och sjukvårdsnämnden S < N S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 10 (10) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Övrigt Resultaten av samordningsförbundens insatser framgår av respektive förbunds redovisning. Ekonomiska konsekvenser Samtliga samordningsförbund har ett ackumulerat överskott som balanseras in i budget 2012 för respektive förbund. Konsekvenser för patientsäkerhet Samverkan i samordningsförbunden innebär att fler personer får tillgång till en samordnad rehabilitering. Det minskar risken för att personer "hamnar mellan stolarna". Förslaget innebär inte några negativa konsekvenser avseende patientsäkerheten. Konsekvenser för jämställd och jämlik vård Samordningsförbund finns endast i södra länet. I övrigt inga konsekvenser för jämställd och jämlik vård. Miljökonsekvenser

14 Samordningsförbundet BOTKYRKA Samverkan mellan Botkyrka kommun, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen ^OCKHOLMSLÄNSUWDSTING HALSO- OCHSJUKVÅRDSNÄMNDEN m Årsredovisning 2011 för Samordningsförbundet Botkyrka Samordningsförbundet Botkyrka översänder sin årsredovisning för 2011 Bifogas; -Styrelsens beslut attgodkänna årsredovisningen Årsredovisning 2011 för Samordningsförbundet Botkyrka -Revisorernas revisionsrapport samt revisionsberättelse 2011 Botkyrka kommun Samordningsförbundet Botkyrka Tumba samordningsforbundet(5)botkyrka.se Samordningsförbundet Botkyrka, c/o Botkyrka kommun, socialförvaltningen, Tumba TFN SV ArbetsfÖrmedlmgen BOTKYRKA KOMMUN S Försäkringskassan JI Stockholms läns landsting

15 :7 $if}u) Samordningsförbundet mill) BOTKYRKA Samverkan mellan Botkyrka kommun, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka Sammanträdesdatum 23 mars 2012 Paragrafer Sid. 1(13] Dnr SfB 2012:25 Tid Plats 23 mars 2012, kl Arbets- och Kompetenscentrum; Tumba kommun Ledamöter Beslutande Mats Einarsson (V), Botkyrka kommun, ordförande Andreas Dahl (S), Stockholms läns landsting Annika Krook, Försäkringskassan Soili Mårtensson, Arbetsförmedlingen Närvarande ej tjänstgörande ersättare övriga närvarande stig Bjernerup (FP), ersättare Botkyrka kommun Elin Asplund, samordnande tjänsteman Janna Hörnqvist, samordnare, samordningsförbundet HUSAM Utses att justera Justeringens tid Soili Mårtensson 3 april 2012 Underskrifter Elin Asplund Sekreterare Justerande Utdragsbestyrkande: Samordningsförbundet Botkyrka, c/o Botkyrka kommun, socialförvaltningen, Tumba TFN Arbetsförmedlingen GOTKYRKA KOMMUN m 3 Försäkringskassan JIL Stockholms läns landsting

16 ^ijlit; Samordningsförbundet AMiviMni/\iH..:,Kkriokoi i. mis-i ;;? V c BOTKYRKA Sammanträdesdatum 23 mars 2012 zr. Paragrafer Sid. 4(13) Samverkan mellan Botkyrka kommun, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka & DnrSfB 2012:25 14 Årsredovisning 2011 Beskrivning av ärendet t Samordnare Elin Asplund föredrar årsredovisningen som består av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse. I verksamhetsberättelsen redovisas styrelsens arbete samt finansierade samverkansinsatser och projekt och resultat av dessa. Kostnaderna för verksamhet under året uppgick till ca 8,7 miljoner kronor. Intäkterna uppgick till totalt 9,3 miljoner kronor. Detta gör att det ekonomiska resultatet blev ett plus på ca 614 tusen kronor I verksamhetens budget hade samordningsförbundet räknat med ett minusresultat da man har ett tidigare överskott att tillgå. Avvikelserna från budget beror främst på lägre kostnader an planerat för nystartade, men också pågående, finansierade insatser- Det överskott som förbundet redovisar föreslås balanseras till 2012 års budget. I ärendet yttrar sig Mats Einarsson, Annika Krook samt Soili Mårtensson. Beslutsunderlag: Årsredovisning 2011 Beslutet delges: Revisorer samt finansiella parter inom samordningsförbundet. Samordningsförbundets styrelse beslutar Godkänna förslag till årsredovisning 2011 samt föreslå att balansera 2011 års överskott till 2012 års budget. Utdragsbestyrkande: mordningsförbundet Botkyrka, c/o Botkyrka kommun, socialförvaltningen, Tumba TFN Sa BOTKYRKA KOMMUN C^Ål'betstenedlingeil EJ 0 FÖrsäknogsE^glSSarj JIL Stockholms läns landsting I

17 Samordningsförbundet Botkyrka, c/o Botkyrka kommun, socialförvaltningen, Tumba TFN ungen BOTKYRKA KOMMUN JL 1

18 i korthet 3 2. Mål och budget för Resultatet sett i ett oinvärldsperspektiv 5 4. Resultatet Stödjande av samverkan 6 5. Resultatet insatser för målgrupperna AkSe Kugghjulen Paraplyprojektet Samborådet KBT-insats START-Stöd till arbete 6. Organisation och arbetsformer Styrelsens arbete och beslut Ekonomisk redovisning Avstämd resultaträkning mot budget Resultat- och balansräkning Noter 8.4 Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Underskrifter 20 Bilagor 1. Sammanfattning av övergripande mål/uppdrag 2. Sammanfattning av mål & mål-uppfyllelse för finansierade insatser och projekt 2

19 ...l.lish.infl-ir---!..'ilcrii^-ij?:.! i r S U i i ^ H \OY S vi CiU-i ;i:,!! föfulncl, i Bo. k> r i"k-j 'JJ 1 I En delvis ny styrelse tillträde 1 januari 2011 då Botkyrka kommun och Stockholms läns Landsting bytte representanter. En ny ordförande och vice ordförande valdes. Under året har samordningsförbundet diskuterat en delvis ny inriktning av verksamheten. Hittills har tyngdpunkten legat på finansiering av tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Nu pågår ett arbete med att i högre utsträckning utveckla samverkanskultur och stödja kompetensutveckling (tex. utbildningar för handläggare och vårdgivare] samt se på möjligheten att finansiera mer långsiktiga processer/ insatser samtidigt som möjligheten att bedriva metodutveckling och pilotprojekt finns kvar. Totalt har Samordningsförbundet finansierat fem insatser med totalt 672 deltagare under året. Av dessa har en tredjedel erhållit individuellt stöd och/eller kompletterande rehabiliteringsinsatser. Resterande har ingått i samverkan där målet har varit att ta fram myndighetsgemensam planering i den fortsatta rehabiliteringen. Ytterligare två projektansökningar har arbetats fram under 2011, vilket resulterat i två nya verksamheter för nya målgrupper under Ett samarbetsavtal med samordningsförbundet Huddinge undertecknades 2010, vilket bl.a. innebär att Botkyrkabor kan få del av insatser i Huddinge och vice versa. Samarbetet har också resulterat i gemensamma samverkansseminarier, anställning av en processtödjare som arbetar i bägge förbunden samt gemensam upphandling av en ny grafisk profil.. Under 2011 fick förbundet en ny logotyp och arbetet med att informera om, och göra förbundet mer känt har fortsatt. : Under hösten utökades samordningsförbundets kansli med motsvarande 50 % processtöd vilket möjliggör mer stöd till finansierade insatser och ökade resurser till utveckling av uppföljning och utveckling av nyckeltal. Kostnaderna för verksamhet under årets uppgick till ca 8,7 miljoner kronor. Intäkterna uppgick till totalt 9,3 miljoner kronor. Detta gör att det ekonomiska resultatet blev ett plus på ca 614 tusen kronor. I verksamhetens budget hade samordningsförbundet räknat med ett minusresultat då man har ett tidigare överskott att tillgå. Avvikelserna från budget beror främst på lägre kostnader än planerat för nystartade, men också pågående, finansierade insatser. {^fä 2 ) Samordningsförbundet Pri 1 r :) BOTKYRKA Samverkan mellan Botkyrka kommun, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen Samordningsförbundet Botkyrka ägs av Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting. Verksamheten syftar till att stödja lokal samverkan mellan myndigheter och erbjuda möjligheter till finansiell samordning, d.v.s. gemensamfinansiering,av rehabiliteringsinsatser. kompletterar myndigheternas ordinarie rehabiliteringsinsatser. Det handlar dels om insatser och utvecklingsprojekt som erbjuder stöd till enskilda individer, dels om att förbundet skapar strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan här handla om tex. kartläggningar, kompetensutveckling, kunskapsutbyte eller processtöd. Samordningsförbundet är dessutom en arena för samverkansfrågor på chefs- och handiäggarnivå. Utöver detta följer förbundet upp och utvärderar insatserna. Förbundet har en styrelse som utses av ägarna. Till sin hjälp har den ett kansli och en ledningsgrupp bestående av tjänstemän från de samverkande myndigheterna. Samordningsförbundet Botkyrka bildades den 1 januari 2006 i enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210].

20 hetsplancn hel onds act vmn^dmiigshirbimdvt n-.iinj-:» k^a* myudiyiv. < mi-fi Kaa -a -ui Boiky. kaborna aierni hvis ni, kan bofja arbeia eller stud^vi ix.ji dai ]#!":..u rn^nrjiv sit» själva. Derta gors genom.ifc fi f i rasier (.i verksamheter som M<a stimulera m vt-rklm^ a-./ myiuliy hebövergripande arbe>sv!tr inom rehabiliteriugsområder odi/ellei verkd föi -.»byggande1'> arr rnöta problem innan de liar blivit fm stora Syfte och uppdrag l verksamhetsplanen för 2011 framgår att de insatser samordningsförbundet finansierar ska bidra till att: ' underlätta Botkyrkabornas återgång till arbete och/eller studier och egen försörjning, > motverka arbetslöshet hos unga (16-29 år], > underlätta för personer med psykisk ohälsa att etablera sig på arbetsmarknaden, > utveckla myndighetsövergripande arbetssätt för att erbjuda Botkyrkabor med stora rehabiliteringsbehov effektivt stöd för att återfå hälsan. Målgrupper Vidare har förbundet valt att under 2011 särskilt prioritera verksamhet som stöder samverkan kring följande målgrupper: o Unga som riskerar arbetslöshet och utanförskap och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Personer med psykiska funktionshinder som behöver anpassat stöd för att komma vidare till praktik och arbete. Personer med långvarig offentlig försörjning och som riskerar falla mellan myndigheternas ansvar, t.ex. de som utförsäkras från Försäkringskassan, e Personer som pga. bristande kunskaper i svenska språket är arbetslösa och/eller riskerar långvarig arbetslöshet och ohälsa. «Personer med missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa och som är i behov av samordnad rehabilitering. Jr»sats-er för målgrupperna Förbundets styrelse beslutade i enlighet med ovan-stående om medel till följande insatser under året: > Kugghjulet - för tidig och myndighetsgemensam bedömning av diffusa sjukskrivningsärenden. > PurapJyprojektec - för att förbättra samverkan kring, och erbjuda stöd till unga. > *3a ro bura det - för personer med långvarig och/ eller komplex ohälsoproblematik och som behöver samordnad rehabilitering för att återvinna sin hälsa och arbetsförmåga. ^ A. k Se för arbetsmarknadsinriktat stöd till personer med psykiska funktionshinder. ) START (Stöd till Arher.-ei - För arbetsmarknadsinriktat stöd till personer med autism, förvärvade hjärnskador eller lindrig utvecklingsstörning. KBT-iusiU*. - "förrehabiliterande" gruppverksamhet för personer med ångest och/eller social fobi. Utöver finansiering av ovan nämnda insatser riktade till individer ska förbundet även arbeta för att: o utveckla former för uppföljning och utvärdering av projekt och av mål som förbundet beslutat om, o utveckla nyckeltal till stöd för samordningsförbundet Botkyrka, o förstärka myndighetssamverkan och utgöra forum för kunskapsöverföring och information. T.ex. anordna kontinuerliga seminarier/ utbildningar för handläggare/personal hos de samverkande myndigheterna Budget Samordningsförbundet tilldelades under året 8 mkr från ägarna, där vardera samarbetspartnern bidrar med en lika stor andel. Försäkringskassan bidrar med statens samlade andel, dvs. hälften av medlen. Landstinget och kommunen bidrar med varsin fjärdedel. Utöver detta hade samordningsförbundet ett överskott från 2010 års verksamhet motsvarande ca 7,3 mkr. Dessa medel överfördes till 2011 års budget, vilket gör att de samlade tillgångarna 2011 uppgick till drygt 15,3 mkr. Därutöver tillkommer en medfinansiering av Paraplyprojektet från Europeiska Socialfonden (ESF] med ca 1,2 mkr. 4

21 [U.nu;o i i kr.-.. {» ' n >-' k-" i' 11 "' 1 ^'ti^rs i.» h {ors'", jii'i"'ii^"' 1 ' ''V;' ''""'s-. 1 ' i ; -mi uthimrid).. nlk-re. infln.iriiie.:h>knminenr:g o.h li.viith Vis^rhgr,1 -.junu.-.h'.iio.)[.»lt't > U"iumu liksom i r-miontn crh hm.lk i owngi, men ohälsoi.aka i Botkyrk-i li^er hogr- m *.>.-i,iin>nircei. "-irr ^ciu-iniiliiing.slöi hiiiujhis ms-itst*r ses.-»om ^xtra»'»kriga här Botkyrkas beh4kr»8ng Antalet invånare i Botkyrka uppgår till ca , vilket innebär att kommunen har den femte största folkmängden i länet. Medelåldern är cirka fyra år lägre än genomsnittet i landet som helhet och andelen utrikes födda är betydligt högre än i landet och även länet. Kommunens befolkning växer snabbt och vid utgången av 2015 beräknas Botkyrkas befolkning uppgå till ca invånare. Ghaisctaiet Sedan 2006 och fram till 2010 har antalet individer som uppbär någon form av ersättning vid sjukdom minskat. Under 2011 steg dock ohälsan igen. Försäkringskassan redovisar utvecklingen i sjukförsäkringen med hjälp av det nya sjukpenningtalet och antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1000 registrerade försäkrade. I Botkyrka är ökningen något större än i riket som helhet och sjukpenningtalet är 13 % högre än riksgenomsnittet. Lägre utbetalningar av offentlig föi-sörjnang Försörjningsmåttet ger en sammanställning av den sammanlagda offentliga försörjningen från Försäkringskassan (sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning), Arbetsförmedlingen (A-kassa och aktivitetsstöd) samt kommuner (försörjningsstöd). Jämfört med Stockholms län är de samlade kostnaderna för offentlig försörjning betydligt högre i Botkyrka än många andra kommuner. Ser man till hela riket är dock skillnaden inte lika stor. De senaste åren har försörjningsmåttet sjunkit markant och i Botkyrka har de samlade utbetalningarna minskat i snabbare takt än i länet och riket i övrigt. År 2011 var dock minskningen inte lika stor som i länet och riket. I Botkyrka har den samlade utbetalningen av offentlig försörjning minskat med ca 5 % under Mest sjunker kostnaderna inom sjukförsäkringen. FJev BotJkyrkaibor ur<in arber.e De relativt goda förutsättningarna på arbetsmarknaden i början av 2011 vände under året och vi ser nu framför oss ett bekymmersamt Efter att ha haft en relativt konstant arbetslöshet under 2010 har antalet Botkyrkabor som står utan arbete ökat under 2011 och uppgick i december 2011 till personer. Utvecklingen går emot länet i stort där arbetslösheten under förra året sjönk något och i riket där den var relativt konstant. Skillnaden i arbetslöshet har också ökat mellan Stockholms läns kommuner. Endast Botkyrka och Södertälje har en högre andel inskrivna arbetslösa än riket som helhet, 4,7 procent respektive 6,4 procent av befolkningen. Att jämföra med tex. Vallentuna och Danderyd som har den lägsta andelen inskrivna arbetslösa i länet, 1,5 procent av befolkningen mellan år. Botkyrka tillhör också de kommuner som har haft sämst utveckling jämfört med samma månad förra året. Botkyrka har ökat 0,2 procentenheter, jämfört med länet i stort där andelen öppet arbetslösa minskat. En stor anledning är att befolkningen i Botkyrka i större utsträckning består av grupper som har en tuffare situation på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om personer som är utrikes födda, långtidsarbetslösa och personer med nedsatt arbetsförmåga. Ser man till ungdomsarbetslösheten ser dock läget betydligt bättre ut för Botkyrka. Andelen öppet arbetslösa i åldern år har minskat med 0,5 %. Detta kan jämföras med riket där minskningen endast är 0,1 %. Omvädrtsfaktorer som påverkat förbundets verksamhet under 2011 De statliga myndigheterna har under de senaste åren genomgått stora förändringar och samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har intensifierats. Arbetsförmedlingen har tillförts nya samt utökade uppdrag som inneburit ett större ansvar för att rusta människor till arbete. Bland annat har man inom ramen för sjukförsäkringsreformen fått fördjupat ansvar för att stödja långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet. 5

22 ..[.. ] i; d t t ;f > ; lno]cukio - <: r\0')v'': ] i\m l i >.».,., ;liih.^n)hiu.nu-i '\<\ w.-rk.i mr rmi^iå, knt.^..i- mvt k.,-. m-m-. m,tm> knu-dc rorinw. ovmocluk/ei khnu u,/h information genom au kai rla^n -i* iiirm"=i n/i problem/ mo hih,:i-pr i samarbetet mellan de fyra myndigheterna. Sarm^rk.m >k«> Hn/rn-i.s o,h invecklas ge -,ir stodjd myndigheternas arbete med hur erfarenhet tas MH --'.ira pa basia.att o,b möjliggör i»mieihamrrw urhildningsinsritser och erfarenhetsuthytt 4 professionella Arbete t'cn ökad samverkan Inom förbundet har man under 2011 diskuterat en utveckling av förbundets verksamhet I augusti anordnades en gemensam planeringsdag för förbundet, där man diskuterade värdegrundsfrågor och utveckling av förbundets uppdrag. Diskussionerna har lett till en delvis ny inriktning av verksamheten. Hittills har tyngdpunkten legat på finansiering av tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Nu pågår ett arbete med att i högre utsträckning utveckla samverkanskultur och stödja kompetensutveckling (tex. utbildningar för handläggare och vårdgivare) samt se på möjligheten att finansiera mer långsiktiga processer/ insatser samtidigt som möjligheten att bedriva metodutveckling och "testa nytt" finns kvar. Samverkansimsatser Som ett led i arbetet med att stötta samverkan mellan myndigheterna och vara ett forum för kunskapsöverföring och information anordnar samordningsförbundet återkommande seminarier och föreläsningar för anställda vid de fyra samverkande myndigheterna. Ett samarbete med Huddinge kring dessa aktiviteter inleddes 2011 och fortsätter även I mars anordnade samordningsförbunden gemensamt ett erfarenhetsseminarium där de finansierade projekten fick möjlighet att presentera sin verksamhet för medarbetare och chefer inom Arbetsför-medlingen, Försäkringskassan, kommunerna och landstinget samt andra intresserade parter inom rehabiliteringsområdet. I november arrangerades även en inspirationsdag för ett 80-tal vårdgivare och medarbetare på temat "smärta och behandling". Dagen bestod dels i en föreläsningsdel, dels i diskussioner om Kugghjulens utvecklingsbehov. Aktiviteten var uppskattad och bidrog till ökad kommunikationen mellan vården och medlemsmyndigheterna samt bättre förutsättningar för effektivt samarbete för att förebygga långvarig sjukskrivning. Föreläsaren fick ett samlat betyg på 4,2 och helhetsintrycket uppgick till 4 på en femgradig skala där fem är högsta betyg. Förbundet har också arrangerat regelbundna projektledarträffar för pågående projekt för att främja utbyte och lärande kring aktuella frågor. I de beredningsforum (beredningsgrupp och ledningsgrupp) som Samordningsförbundet byggt upp sedan 2006 träffas myndigheternas verksamhetsledare och chefer kontinuerligt för att diskutera och belysa samverkansbehov samt informera om pågående förändringar som påverkar det vardagliga samarbetet. Denna struktur underlättar även vardagssamverkan och möjliggör samarbete inom områden där förbundet idag inte har individinriktade insatser. Seminariet var välbesökt med över 100 deltagare. I utvärderingen 1 framkommer att upplevelsen av seminariet i sin helhet var bra. På en femgradig skala där fem anger högsta betyg får insatsen medelbetyget fyra. Utöver kunskapsöverföring gav detta seminarium möjlighet för handläggare att träffas över myndighetsgränserna och utbyta erfarenheter och skapa kontaktytor. 1 Totalt 61 personer svarade på den skriftliga enkäten.

23 Som ett led i att uppmärksamma och synliggöra samordningsbehov finansierar förbundet kartläggningar inom rehabiliteringsområdet. Under våren 2011 genomfördes en kartläggning av individer med språkhinder, ohälsa och arbetslöshet. Av rapporten framkom bl.a. följande: Fler män än vad man tidigare trott ingår i målgruppen, Traumaperspektivet ges mycket litet utrymme i utvecklandet av arbetssätt med denna målgrupp. Hälsoaspekten står för en viktig del av förklaringen till både språksvårigheter och arbetslöshet. Eftersom hälsoproblemen hos målgruppen anknyter till konsekvenser av trauma kan det vara adekvat med en större remittering till sådan behandling. Utveckling av samarbetet meå HUSAM Sedan hösten 2010 fmns ett samarbetsavtal mellan Samordningsförbundet Botkyrka och Samordningsförbundet Huddinge/HUSAM. Det har möjliggjort utbyte av plats för medborgare boende i Huddinge respektive Botkyrka kommun. Resultat av platsbyte har inte varit stort då endast två Botkyrkabor deltagit i verksamheter finansierade genom HUSAM under Samarbetsavtalet rör dock inte enbart utbyte av rehabiliteringsinsatser, utan består också i samarbete kring bl.a. samverkansinsatser som tidigare beskrivits, verksamhetsutveckling, uppföljning och administrativa frågor. Bland annat har ledningsgrupperna i de bägge förbunden haft ett gemensamt möte för att diskutera verksamhetsutveckling och hur vi på bästa sätt kan verkställa samarbetsavtalets intentioner. Under 2011 har även förbunden gemensamt rekryterat en processtödjare för stöd till förbundets verksamhet. Processtödjaren började sitt uppdrag i oktober och arbetar halvtid i vardera förbund. Denna resurs stärker ytterligare samverkan och erfarenhetsutbyte mellan de bägge förbunden. jämförelse med riket i övrigt var Botkyrka tidiga med införandet av nya SUS. jiiforiiflifihomi! För att informera om förbundet och den verksamhet man finansierar arbetar förbundets kansli aktivt med informationsarbete till ägare, samarbetspartners och anställda vid de samverkande myndigheterna. Under 2011 har arbetet med information ytterligare utvecklats och man har antagit en ny kommunikationsplan för att stärka just detta uppdrag. Under 2011 har två nyhetsbrev publicerats med aktuella frågor och information. Hemsidan uppdateras också kontinuerligt och under året har flera kontakter tagits med förbundet efter att den intresserade först läst om verksamheten på hemsidan. Inom ramen för samarbetet med Huddinge har upphandling av grafisk profil gjort under Syftet är att tydliggöra förbundet som avsändare och aktör i samverkan med myndigheterna. Den nya grafiska profilen består av ny logotyp, grafisk profil till informationsmaterial, hemsidan och gemensamt nyhetsbrev med Samordningsförbundet Botkyrka. Vidare har förbundet deltagit vid ägarmöte och länskonferens 7 oktober samt i regionalt nätverk för samordningsförbund och nationella konferenser april samt 18 november samt deltagit vid NNS årsmöte den 18 november. Samordnande tjänsteman har bla. besökt Arbetsförmedlingen lokalt samt Folkliälsokommittén och kommunstyrelseberedningen i Botkyrka för att informera om förbundet och den finansierade verksamheten. Arbete kring uppföljning/utvärdering Utveckling av nyckeltal Under året har arbetet med att följa och vidareutveckla nyckeltalen för projekt fortsatt parallellt med införandet av det nya nationella uppföljningssystemet SUS. Kansliet har arbetat aktivt med information kring nya SUS. Och i 7

24 Rehabiliteringsansvaret :ir npndeht pa flera./ektorei >la! varie nkrör.-irbeiar utiiräu.-»iii et>n.-.i uppdrag odi ansvai.sauilitligt ar de olika aktörernas msatser beroende av vdiainira tor att en fungerande rehabilitering ska komma till stånd..samnruningsförbunder ser har ett uppdrag i att främja och stötta samverkan mellan myndigheter genom att finansiera samordnade insatser (ör målgruppen Hhö satser och projekt 2011 Samordningsförbundet har under 2011 beviljat medel till sex projekt/insatser som riktar sig till individer i behov av samordnad rehabilitering. Insatserna och resultat beskrivs längre fram i detta kapitel. Fyra av insatserna har pågått flera år och fortsätter även sin verksamhet 2012; AkSe (Arbetsterapeutisk Kartläggning och Supported Employment], Kugghjulen, Paraplyprojektet och SamboRådet. Utöver detta finansierade även förbundet pilotprojektet KBT-insats samt projektet START som startades upp i november, och beräknar ta emot sina första deltagare i mars Under 2011 har även ett projekt till stöd för personer med beroendeproblematik och behov av samordnad rehabilitering arbetats fram och kommer att påbörjas i februari Insatserna som samordningsförbundet finansierar ska fungera som ett effektivt stöd för att människor ska kunna återfå hälsan och kunna återgå i arbete eller studier. Inriktningen är att insatserna ska vara till nytta för Botkyrkabor som behöver samordnad rehabilitering och/eller vara förebyggande för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra. Deltagarnas resu I ta i: Totalt har 672 personer har tagit del av insatser som finansieras av förbundet (jfr 2010: 575). 211 av dessa har erhållit individuellt stöd, resterande 461 har omfattats av myndighetssamverkan i Kugghjulet, konsulterats via AkSe eller erhållit handlingsplan via Paraplyprojektet eller SamboRådet. Av de totalt 672 personerna utgjorde ca 15 % (100 st) deltagare som skrivits in under 2009 eller 2010). Detta gör att det totala inflödet av nya ärenden 2011 uppgår till 572. Antalet avslutade ärenden under året uppgick till 555. Bland de som erhållit individuellt stöd under längre tid avslutades totalt 82 individer, 29 av dessa fick arbete eller påbörjade studier direkt vid avslut (35 %). Handläggarna är positivt inställda Som ett led i att mäta effekten av förbundets insatser har en enkätundersökning riktad till handläggare och vårdgivare genomförts, med frågor om de finansierade insatserna. Undersökningen avser att mäta hur välkända projekten är, samt hur de uppfattas och bedöms bidra till samverkan och förbättrad rehabilitering. Resultatet visar att 86 % av de handläggare som varit i kontakt med projekten upplever att insatserna både bidrar till en positiv utveckling och/eller förbättrad rehabilitering för deltagarna och bidrar till en bättre samverkan mellan mjmdigheterna. Resultatet visar också att personal är mer nöjda nu än tidigare med insatserna, då andelen nöjda ökat med sex procentenheter sedan mätningen Kännedomen om projekten varierar. Av 119 svarande känner 97 % till Kugghjulen, 87 % är bekanta med Samborådet och 39 % känner till AkSe. För Paraplyprojektet, där landstingspersonal i liten utsträckning är involverade, har enbart handläggare som möter unga inom Arbetsförmedlingen, kommun och Försäkringskassan tillfrågats. Hela 97 % av dem känner till projektet. En komplex målgrupp För de ca 100 personer som registrerats med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS ser vi att deltagarna har en komplex problembild. I Botkyrka har över 40 % varit beroende av offentlig försörjning i minst 5 år när de påbörjar en insats och en av fem har saknat egen försörjning i tio år eller mer. Detta att jämföra med riket i övrigt där 30 % av del-tagarna i insatser finansierade av samordnings-förbund har haft offentlig försörjning i fem år eller mer. Till detta ska läggas att deltagarnas medelålder i Botkyrka är relativt låg, då 59 % är under 30 år. Utbildningsbakgrunden bland deltagarna är generellt sett låg då hela 56 % saknar utbildning över grundskolenivå. Detta kan jämföras med deltagare på riksnivå där "enbart" 37 % saknar utbildning utöver grundskola.

25 Av dessa har 24 personer aktualiserats under 2011, varav 16 erbjudits SE-stöd. Utöver detta har man erbjudit konsulterande stöd till 11 personer. Förkortningen AkSe står för Arbetsterapeutisk kartläggning och Supported Employment. Insatsen syftar till att stödja personer med psykiska funktionshinder i deras arbetslivsinriktade rehabilitering, med målet att de ska kunna få syssel-sättning i form av arbete, praktik eller studier. Arbetsmetoderna, som vidareutvecklats under flera år, har visat sig ge god matchning mellan den enskildes egna förutsättningar och hans/hennes arbetsmarknadskontakt. Projekttid Verksamheten startade som projekt 2006 och övergick till insats finansierad av förbundet Sa m v e rka n s pa r tn e r s Socialpsykiatriska enheten i Botkyrka kommun samt Botkyrka psykosöppenvård är insatsägare. Arbets-förmedlingen och Försäkringskassan samt intresse-föreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar (IFSAP) ingår i samverkan. Antal deltagare Under 2011 har 24 nya deltagare skrivits in. Qmf 2010: 35). Må Ugn upp Personer med psykiska funktionshinder som behöver stöd för att få och behålla ett arbete. Kvantitativa mål nya deltagare erbjuds arbetsterapeutisk bedömning, varav 10 erbjuds SE-stöd % har efter insatsen fått ett arbete eller påbörjat egenfinansierade studier % av deltagarna bedömer att de mår bättre % av dem som inte når sysselsättning får fortsatt samordnat stöd. Måluppfyllelse Insatsen har mycket god måluppfyllelse både vad gäller ärendeflöden och andelen som går till arbete eller studier. Under 2011 har totalt 37 personer deltagit i insatsen. 19 personer har avslutats, varav nio fått ett arbete eller studerar, dvs. 47 %. Av de 10 som inte arbetar/studerar avslutades fyra pga. sjukdom, övriga sex får fortsatt samverkan kring sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Deltagarnas upplevda hälsa har dessvärre inte kunnat följas upp då mätmetoderna ändrats under året och underlaget för detta år därför är för litet. Bland handläggare som remitterat personer till projektet tycker 91 % att AkSe bidrar till bättre samverkan och 87 % att det har en positiv effekt på deltagarnas utveckling. Fra mgå ngs fa k torer Personer med psykossjukdom och andra psykiska funktionshinder är en grupp som lätt hamnar mellan myndigheternas stolar i sin arbetslivsinriktade rehabilitering. AkSe har under åren som gått arbetat fram en samverkan mellan de fyra olika huvudmännen, som underlättar individens återgång till arbete. Alla fyra huvudmän kan remittera deltagare till insatsen och representanter från myndigheterna träffas regelbundet för att diskutera samverkan, metoder och gemensamma ärenden. De regelbundna myndighetsövergripande mötena har ökat kunskaperna om varandra och de olika myndigheternas insatser. SE-metoden har visat sig vara framgångsrik i att hjälpa personer med psykiska funktionshinder att nå, få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. I en kunskapsöversikt utgiven av socialstyrelsen beskrivs SE som "en modell för arbetsinriktad rehabilitering som uttalat utgår från individens specifika behov av och önskemål om ett arbete. (Socialstyrelsen 2003) Ekonomiskt utfall i förhållande till budget Insatsen hade en hudget 2011 på 1120 tkr och det slutliga resultaten blev 1016 tkr ömf 2010: 1178 tkr). Kostnaden består till största delen av löner för de två projektmedarbetarna. Kostnaden per deltagare uppgår till ca kr/individ/år Qmf 2010; 34 tkr/individ/år). U p p fö I j n U ig/u tv ä rd e r i ng Under projekttiden utvärderades verksamheten i två omgångar; 2007 respektive En slutrapport från hela projekttiden gjordes 2010.

Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 p 7 1 (10) Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö

Läs mer

Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (8) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-10-25 p 14 Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö

Läs mer

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-06-19 1 (3) HSN 1303-0385 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 3 Årsredovisning 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. 2011 i korthet 3. 2. Mål och budget för 2011 4. 3. Resultatet sett i ett omvärldsperspektiv 5

Innehållsförteckning. 1. 2011 i korthet 3. 2. Mål och budget för 2011 4. 3. Resultatet sett i ett omvärldsperspektiv 5 Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet Botkyrka, c/o Botkyrka kommun, socialförvaltningen, 147 85 Tumba TFN 073-421 85 08 www.samordningsforbundetbotkyrka.se 1 Innehållsförteckning 1. 2011 i korthet

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

Verksamhetsplanering och budget 2012

Verksamhetsplanering och budget 2012 Verksamhetsplanering och budget 2012 Samordningsförbundet Botkyrka Samordningsförbundet Botkyrka Org.nr 222000-2006 Bankgiro 5020-5368 Postadress: c/o Botkyrka kommun, socialförvaltningen, 147 85 Tumba

Läs mer

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-16 1 (9) HSN 1405-0623 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, p 5 Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem, Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam samt Östra Södertörn

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem, Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam samt Östra Södertörn Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1409-1003 Landstingsstyrelsen Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem, Välfärd Nacka,

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Dnr: SF16/36 VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje DEN 18 NOVEMBER 2016 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHETSPLAN 2017... 2 2.0 VISION... 2 3.0 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden FÖRSLAG 2011:98 LS 1111-1419 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Budget Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Verksamhetsplan 2014 Budget Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem Verksamhetsplan 2014 Budget 2014-2016 Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 1 INNEHÅLL: SIDA 1. VERKSAMHETSPLAN 2014... 3 2. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER... 3 3. VERKSAMHETENS

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem. Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem. Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem 1 Ett nytt förbund i Botkyrka, Huddinge, Salem Syftet är att skapa en mer kraftfull och effektiv verksamhet. Genom ett gemensamt förbund kan fler behov tillgodoses

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Ett FAKTABLAD från NNS maj 2011 Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Finsam-lagen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingen och kommunerna unika möjligheter

Läs mer

A.4YldJ.. ... b.. >..:':..~~~..'S~~. Ulf Bergius. Samordningsförbundet sofkjteå. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå PROTOKOLL

A.4YldJ.. ... b.. >..:':..~~~..'S~~. Ulf Bergius. Samordningsförbundet sofkjteå. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå PROTOKOLL sofkjteå Finansiell samverkan inom rehabilteringsområdet mellan: Försäkringskassan-Landstinget- Arbetstönnedlingen -Sollefteå kommun Sammanträdesdatum 2014-03-24 l (5) Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet

Läs mer

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 Organ Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen Plats och tid Vrigstad Wärdshus, Vrigstad kl 10.20 11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Björn Jonasson, Gnosjö kommun, ordförande Britt

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 182 Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen (SN 2016.182) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Läs mer

Verksamhetsplanering och budget 2013 Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Verksamhetsplanering och budget 2013 Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem Verksamhetsplanering och budget 2013 Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem Samordningsförbundet HBS, c/o Huddinge kommun, introduktionsenheten, 141 35 Huddinge Besöksadress. Patron Pehrs väg

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen för rehabilitering i Södertälje Styrelsen 2009-01-30 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Sekreterare Ledningsgr Fredagen den 30 januari 2009, kl. 8.30-12:00, Försäkringskassan, 1-14 Johan Andersson (s),

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2012:14 LS 1103-0490 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem samt förtida upphörande av Botkyrka och Huddinge samordningsförbund

Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem samt förtida upphörande av Botkyrka och Huddinge samordningsförbund Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-08-28 p 3 1 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-07-19 HSN 1205-0585 Handläggare: Barbro Hansson Förslag till inrättande av Samordningsförbundet

Läs mer

Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-13 1 (4) HSN 1311-1278 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 4 Förslag till inrättande av Samordningsförbundet

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet Södra Roslagen

Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-06-13 1 (5) HSN 1512-1444 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-10-24 Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet Södra Roslagen

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

P 4 Bilaga 2 Välfärd Nacka

P 4 Bilaga 2 Välfärd Nacka P 4 Bilaga 2 Välfärd Nacka Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Välfärd i Nacka... 3 1.1 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Utvidgning av Samordningsförbundet i Värmdö med Nacka kommun och namnändring till Samordningsförbundet VärNa

Utvidgning av Samordningsförbundet i Värmdö med Nacka kommun och namnändring till Samordningsförbundet VärNa 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-26 HSN 1510-1203 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-01-26, P 5 Utvidgning av Samordningsförbundet i Värmdö med

Läs mer

Om samordningsförbundet. Uppdraget

Om samordningsförbundet. Uppdraget Verksamhetsplan för Fryksdalens Samordningsförbund 2015 Om samordningsförbundet Uppdraget Fryksdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet och startades upp i februari 2008 med Sunne kommun, Torsby

Läs mer

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund)

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund) Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-23 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-03-26

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 2016-0135 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 10 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd

Läs mer

från ägarmöte med samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn 7 oktober 2011

från ägarmöte med samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn 7 oktober 2011 Piperska Murens miljö gav konferensen en vacker inramning. Marie Litholm, Anne-Marie Larsson. Minnesanteckningar från ägarmöte med samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Samordningsförbundet Östra Södertörn Plats och tid Bollmora Gårdsväg 12, 2 tr, (Mastenhuset i Tyresö) den 25 november 2010, kl. 14:00 Justeringens plats och tid Samordningsförbundets

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och de enskilda ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem för år 2013

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och de enskilda ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem för år 2013 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 14 Paragraf Diarienummer KS-2014/748.912 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och de enskilda ledamöterna i styrelsen för

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB 1 (2) FÖRSLAG 2013:6 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendebeskrivning Landstingsdirektören

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan Budget 2007 Lycksele Verksamhetsplan Budget 2007 Samordningsförbundet Lycksele Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten 1 1. Samordningsförbundet...3 Inledning...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Förslag till ombildning av Samordningsförbundet Haninge för rehabilitering till Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förslag till ombildning av Samordningsförbundet Haninge för rehabilitering till Samordningsförbundet Östra Södertörn HSN 2010-01-26 P 7 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-12-04 HSN 0912-1573 Handläggare: Barbro Hansson Förslag till ombildning av Samordningsförbundet Haninge för rehabilitering

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare......

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare...... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Rådhuset, Askersund Kl 13.30-16.10 Beslutande Ledamöter Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen, ersätter Mattias Olofsson Anneli

Läs mer

Erfarenheter av att stödja och driva ESF-projekt

Erfarenheter av att stödja och driva ESF-projekt Erfarenheter av att stödja och driva ESF-projekt Ritva Widgren,förbundschef Östra Södertörn Ola Wiktorson,förbundschef RAR Kenny Sjöberg, processtödjare, RAR Tobias Mård, ekonom RAR 2017-03-16 Samtliga

Läs mer

Mål, budget och verksamhetsplan 2017

Mål, budget och verksamhetsplan 2017 Mål, budget och verksamhetsplan 2017 Antagen av förbundsstyrelsen den 24 november 2016 Omslagsbilden: Under utveckling! Foto: Cecilia Vitblom. 2 Innehållsförteckning Sidan Sammanfattning 4 1. Verksamhetsidé

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-17 1(5) Plats och tid: Fredagen den 17 oktober 2014, kl 08:30-11.00 Försäkringskassan Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Kjell Edlund Ersättare: Tjänstemän: Jane

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Årsredovisning 2016 för samordningsförbunden Södertälje, Södra Roslagen, VärNa, Östra Södertörn, Stockholm stad och Huddinge, Botkyrka, Salem 10 LS

Årsredovisning 2016 för samordningsförbunden Södertälje, Södra Roslagen, VärNa, Östra Södertörn, Stockholm stad och Huddinge, Botkyrka, Salem 10 LS Årsredovisning 2016 för samordningsförbunden Södertälje, Södra Roslagen, VärNa, Östra Södertörn, Stockholm stad och Huddinge, Botkyrka, Salem 10 LS 2017-1280 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-29

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Datum: 2009-05-27 Tid: 9.00-12.00 Plats: Kommunhuset i Kumla Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt Ritzman, Örebro

Läs mer