Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun."

Transkript

1 Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun tom

2 Innehållsförteckning KOMMUNGEMENSAM DEL Bakgrund Lagstöd Definitioner... 4 Diskriminering... 4 Trakasserier... 4 Kränkande behandling... 4 Mobbning Skolpersonalens befogenheter... 7 LOKAL DEL.. FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 5. Inledning Vision: Skolans värdegrund: Ordningsregler: Åtgärder om man stör tryggheten och studieron Målinriktat arbete Utvärdering Främjande insatser Kartläggning Förebyggande insatser(utifrån kartläggning) Åtgärdande insatser Övrig information och länkar... 18

3 Kommungemensam del 1.Bakgrund From den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen kap 6 och Diskrimineringslagen. Lagarna gäller alla skolformer som lyder under skollagen. Syftet med lagarna är att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Barn- och elevombudet övervakar regler om kränkande behandling och Diskrimineringsombudsmannen (DO) övervakar diskrimineringslagen. Skolor och förskolor ska arbeta aktivt för att förhindra och motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Varje verksamhet ska ha en Likabehandlingsplan som beskriver hur skolan arbetar för att motverka diskriminering, samt en Årlig plan mot kränkande behandling som beskriver hur skolan arbetar med att förebygga, upptäcka samt åtgärda kränkande behandling. På vår skola är dessa planer hopslagna till en plan. Kultur- och utbildningsnämnden i Degerfors kommun har beslutat att synen på diskriminering och kränkningar samt vilka rättigheter man har som elev, inte ska skilja sig mellan kommunens olika skolor. Därför har Likabehandlingsplanen avsnitt som är gemensamma för alla skolor och förskolor i kommunen. 2. Lagstöd Vision: Våra skolor präglas av respekt för människors olikheter och skolorna ska vara trygga för våra elever. Elevernas och de vuxnas rättigheter och skyldigheter i skolan bygger på: FN: s konvention om barns rättigheter. Skollagen (2010:800) FN: s konvention om barns rättigheter. Diskrimineringslagen (2008:567) Lgr11(2011 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet.) Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen som syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Socialtjänstlagen 14 kap 1 (anmälningsskyldighet)

4 Regeringsformen 1 kap. 2 Europakonventionen Artikel 14 Förbud mot diskriminering Brottsbalken 3. Definitioner Så här definierar vi begreppen: Diskriminering Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper. Ex om kommunen eller den enskilda skolan har lokaler, scheman, regler eller arbetssätt som missgynnar en elev utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsombudsmannen (DO) övervakar diskrimineringslagen. De sju diskrimineringsgrunderna: Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Sexuell läggning Funktionshinder Könsöverskridande identitet eller uttryck(ej identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet eller genom klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön) Ålder Trakasserier Trakasserier är ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med de sju diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är diskriminering och kan utföras av vuxna och barn mot både vuxna och barn. Kränkande behandling Ett uppträdande som annars kränker en persons värdighet Trakasserier och kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan äga rum i alla miljöer, när som helst. Trakasserier och kränkningar utförs av och drabbar såväl barns som vuxna. De kan ske på 4 nivåer. Begreppet elev innefattar även barn i det här fallet. elev-elev elev-personal personal-elev personal-personal

5 Trakasserier och kränkningar kan vara: Fysiska: ex slag och knuffar Verbala: ex muntliga hot eller att bli kallad för hora, bög, tönt eller liknande Psykosociala: ex. att vara utsatt för utfrysning eller ryktesspridning Text- eller bildburna: ex genom klotter, sms, e-post, lappar De flesta handlingar som ryms under begreppet kränkande behandling till exempel misshandel, ofredande och olaga hot, är brottsliga handlingar även om de begås av underåriga. Barn- och elevombudsmannen, BeO, har som uppgift att tillvarata den enskilda elevens eller barnets rätt i frågor som rör begreppet kränkande behandling. Källa: Skolverkets allmänna råd 2009: Att främja likabehandling och att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Det är barnet eller eleven som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande

6 Mobbning Mobbning är en form av kränkande behandling som förutsätter att man uppsåtligt kränkts vid upprepade tillfällen under en längre tid. Det råder dessutom obalans i maktförhållanden mellan dem som utsätter och den som utsätts. Varför ska jag gå till skolan? Det är ändå ingen som bryr sig - jag är som luft pojke 11 år : Exempel på mobbning Himla med ögonen, kasta menade blickar, göra miner, sucka, vända ryggen till, inte svara på tilltal, behandla någon som luft. Viska, sprida rykten, prata illa om någon, retas, håna, härma, hota, anmärka på utseende eller kläder, kommentera allt den utsatte gör eller säger, fnittra eller hånskratta åt någon, skicka kränkande mail eller sms eller skämta. Sparka, ge slag, krokben, knuffar Tecken som kan tyda på mobbning: Håglös, tystlåten, grubblande Passiv: ingen lust, vill inte, orkar inte Uppgiven: ingen idé Håller sig undan de andra, går eller står för sig själv Leker passivt eller bara ser på Håller sig i närheten av en vuxen Dröjer sig kvar i klassrummet, vill inte ha rast är orolig okoncentrerad inför raster Överdrivet clownbeteende Sämre skolresultat Klagar ofta på ont i magen eller huvudvärk Ofta sjuk, dålig aptit Mycket av mobbningen sker bakom ryggen på vuxna och är ofta svår att upptäcka. För den som drabbas handlar det om att få hela sin psykiska existens sargad. Att ställas utanför gemenskapen är något av det grymmaste man kan drabbas av. Källa: Mobbning och människovärde, Gunnar Höistad Vi accepterar aldrig någon form av trakasserier, mobbning eller kränkande behandling. Om vi upptäcker att detta förekommer, kommer vi med all kraft se till att den upphör. Vi kommer också att jobba förebyggande mot alla former av kränkande behandling.

7 4. Skolpersonalens befogenheter Det finns dock situationer när de förebyggande insatserna inte varit tillräckliga och skolan kan behöva använda de disciplinära åtgärderna som finns i skollagen för att skapa en god studiemiljö. Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Både elever, lärare och annan personal ska ha ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön och ha respekt för varandra. Elever ska ges möjlighet att påverka och delta i utformningen av lärandemiljön. Det är även viktigt att skolan Åtgärderna ska vidtas med hänsyn till barnets bästa. Rektorn och lärarna ska vara särskilt återhållsamma med åtgärder när det gäller elever i förskoleklassen eller i grundskolans lägre åldrar. Rätt att vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder för en trygg skolmiljö: Exempelvis tillrättavisningar eller omflyttningar i klassrummet för att sära på elever som stör. Skollagen ger även rätt för rektor och lärare att gå emellan två elever som bråkar eller för att stoppa skadegörelse. Utvisning: Läraren får visa ut en elev ur klassrummet för högst återstoden av lektionen om eleven stör undervisningen eller uppträder olämpligt. Kvarsittning/Försittning: Rektorn eller läraren kan besluta att eleven ska stanna kvar på skolan en timme efter skolans slut eller en timme före skolan börjar. Den som fattar beslutet ska dokumentera det. Utredning om varför elever stör: Om eleven upprepat stört sin omgivning ska rektorn se till att saken utreds. Skolan ska samråda med elevens vårdnadshavare i utredningen. Utifrån utredningen ska rektorn se till att skolan gör något för att få eleven att ändra sitt beteende. Det kan vara en skriftlig varning eller ge eleven stöd i undervisningen eller av elevhälsan. Skriftlig varning: Efter avslutad utredning kan rektor besluta att ge eleven en skriftlig varning. Den ska innehålla information om vad som händer om eleven inte ändrar sitt beteende. Syftet är att dels dokumentera det som kommit fram i samtal och att peka på att skolan inte accepterar elevens uppträdande. Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektors beslut. Tillfällig omplacering: Rektor kan besluta om att tillfälligt omplacera en elev till en annan undervisningsgrupp eller till en annan plats inom skolenheten. Max under 4 veckor. Omplacering får bara göras efter att man gjort en utredning och åtgärderna utifrån den inte har haft effekt. En tillfällig omplacering kan göras akut utan utredning utifrån andra bestämmelser. Vårdnadshavare ska informeras och den som beslutar dokumenterar.

8 Tillfällig omplacering vid annan skolenhet: Om den tillfälliga omplaceringen inte har effekt få rektorn besluta om att en elev tillfälligt får flytta till en annan skola. Placeringen få bara i undantagsfall vara längre än två veckor och aldrig längre än 4 veckor. Elever kan dock flyttas permanent för att ge andra elever trygghet och studiero. Den som beslutar om tillfällig placering vid annan skola dokumenterar. Avstängning: I vissa fall får rektorn besluta om att stänga av en elev. Det kan ske för att man på skolan har en mycket jobbig situation. Tex. att det förekommit grovt våld och att skolan varit i kontakt med polisen. Tre krav måste vara uppfyllda innan beslut om avstängning kan ske 1. Det är nödvändigt för andra elevers trygghet och studiero 2. Andra åtgärder har inte haft effekt 3. Eleven erbjuds kompensation för missad undervisning. Om eleven utfört ett allvarligt brott mot annan elev eller personal kan skolan stänga av utan att ha prövat andra åtgärder först Innan beslut fattas har eleven och vårdnadshavarna rätt att yttra sig i frågan. Rektorn kan inte delegera beslutet till någon annan och om eleven är under 18 år ska socialnämnden informeras. Beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Skolpersonal har inga befogenheter att utföra kroppsvisitation, dvs. undersöka kläder eller skor för att leta efter stulna föremål. Källa: Mer om Trygghet och studiero i skolan, Ur nya skollagen, Skolverket 2011

9 Svartå skola F-6 Björkens Fritidshem

10 Vision: 5. Inledning På Svartå skola känner alla elever sig behandlade på ett likvärdigt sätt och att ingen känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt under sina år på skolan. Skolans värdegrund: Se bilaga Ordningsregler: I vår verksamhet har vi ordningsregler som gäller hela skolans område, utemiljön, klassrummen, fritidshemmen, omklädningsrummen samt matsalen. Pedagogerna förankrar våra ordningsregler i de olika elevgrupperna vid varje terminsstart och vid varje aktuell situation i det vardagliga arbetet. Svartå skolas ordningsregler är: - vi är trevliga och artiga mot våra kamrater, personal och andra människor vi möter på skolan - vi använder ett trevligt språk - vi bidrar till arbetsro i klassrummet så att alla kan lära sig det som krävs - vi har en lugn och trevlig miljö i matsalen - vi är rädda om egna, andras och skolans saker - vi lämnar pengar och värdesaker hemma - vi går ut när det är rast. Vid -10 grader eller ihållande regn, blåst eller snö får vi vara inne i klassrummet. - när vi är i pulkabacken, på isen eller cyklar har vi hjälm på oss - vi cyklar endast på skogsbanan under skoltid - vi lämnar inte skolområdet utan lov från personalen - vi har inte mössa eller keps på oss under lektionstid - vi använder inte mobiltelefoner under skoltid, de förvaras i ett låst skåp under skoldagen

11 - vi äter inte godis eller tuggar tuggummi under skoltid - vi kastar inte snöboll - vi leker inte herre på täppan Om vi följer lagar, värdegrunden och våra ordningsregler får vi den arbetsoch lekmiljö som vi önskar på vår skola. Vi vidtar åtgärder om ordningsreglerna inte följs enligt Åtgärdsstegen sid 11. Åtgärder om man stör tryggheten och studieron Om man bryter mot våra ordningsregler blir första åtgärden alltid en tillsägelse. Om man upprepat bryter mot skolans regler följer vi Skolverkets åtgärdstege. Om man bryter mot skolans värdegrund, dvs behandlar någon kränkande, följer vi åtgärdsstegen och/eller går in med åtgärder mot kränkande handlingar. Om man bryter mot någon av lagarna, ex stjäl eller slåss, kan skolan fatta beslut om anmälan till polisen. Utifrån en rekommendation JO anmäler skolan inte elever under 12 år. Då övervägs en anmälan till socialtjänsten istället. Åtgärderna anpassas efter elevernas mognad och de uppkomna situationerna. Åtgärdsstegen Steg 1. DU BRYTER MOT ORDNINGSREGLERNA. Åtgärd: Tillsägelser från vuxna på skolan. Hemmet kontaktas vid behov. Du förväntas ändra ditt beteende. Steg 2. DU STÖR TRYGGHETEN OCH STUDIERON FÖR DINA KAMRATER. Åtgärd: Du kan bli omplacerad/utvisad från klassrummet. Hemmet kontaktas. Rektorn och dina lärare kan även besluta om kvarsittning eller försittning. Steg 3. DU STÖR IGEN OCH BETER DIG OLÄMPLIGT Åtgärd: Rektorn beslutar om att göra en utredning för att ta reda på varför du stör. Dina föräldrar bjuds in till möte på skolan. Utifrån vad utredningen visar beslutar rektorn om åtgärder. Det kan vara en skriftlig varning eller att du behöver stöd i skolan. Steg 4. DU FORTSÄTTER ATT STÖRA OCH BETE DIG OLÄMPLIGT I SKOLAN. Åtgärd: Nu kan rektorn besluta att du behöver tillfälligt omplaceras i en annan grupp eller plats på skolan.

12 Steg 5. STÖDINSATSERNA HAR INGEN EFFEKT OCH DITT NEGATIVA BETEENDE FORTSÄTTER. Åtgärd: Om inget annat hjälper kan rektorn besluta om att du behöver tillfälligt eller permanent omplaceras på en annan skola. Steg 6. DU GÖR NÅGOT ALLVARLIGT MOT EN ANNAN ELEV ELLER PERSONAL. Åtgärd: En akut åtgärd sätts in. Rektorn kan besluta att stänga av dig från skolan under en vecka (max två gånger per halvår). 5. Målinriktat arbete Utvärdering Föregående läsårs Likabehandlingsplan har utvärderats och reviderats främst av Likabehandlingsteamet. De har utvärderat tillämpningen av planen samt dess innehåll. Övrig personals synpunkter och reflektioner har tagits till vara. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan: Årets plan ska utvärderas senast Det kommer att ske genom teamet/arbetslaget. Vi ska utvärdera de främjande, förebyggande och åtgärdande insatserna som beskrivs i planen. Till grund för utvärderingen ligger även resultatet av den kommungemensamma Trivsel- och trygghetsundersökningen som genomförs i (mars/april -13) i år 1-5. Enkäten besvaras av både elever och föräldrar. En analys av samtliga klasskartläggningar och utredningar av kränkningar som skett under lå 12/13 ska genomföras. Sammanställning av sociala kartläggningar som utförts redovisas av kurator. Ansvarig för att årets plan utvärderas av teamet/arbetslaget.

13 Främjande insatser Likabehandlingsteam Beskrivning av teamets sammansättning, uppgifter och ansvar. Exempel: Likabehandlingsteamet: Ett vuxenteam som består av rektor, skolkurator, personal representerad från skolans olika arbetslag. De ansvarar för att träffa Likabehandlingsrådet, att öka kunskaperna hos eleverna om likabehandling. De ansvarar för att upprätta den årliga planen och revidera Likabehandlingsplanen samt för det övergripande arbetet mot kränkningar på skolan. De ska också utgöra ett stöd till klasslärare som upptäckt mobbning/kränkningar i utrednings- eller det åtgärdande arbetet. De ska även ta över ärenden av svårare karaktär. Jens Berisson Lena Carlsson Littorin Christina Larsson Linda Nicklasson Demokrati och delaktighet På våra skolor bedrivs ett aktivt demokratiarbete med ett flertal råd som klassråd, elevråd, månadsmöte på fritidshemmet. Syftet är att göra eleverna delaktiga i skolans/fritidshemmens verksamhet och får en möjlighet att påverka beslut. På klassråden diskuteras regelbundet värdegrund och likabehandling. Pedagogerna är ansvariga för rådsverksamheten. Vi har ett fungerande rastvärdssystem som skapar trygga raster. Varje vuxen som har ett uppdrag under elevernas raster ska utföra ett professionellt uppdrag. Vägledande för all personal är värdegrunden Alla barn är allas barn Ansvarig: all personal som är rastvärdar. Datum när det ska vara klart

14 Öka tryggheten i omklädningsrummen Alla elever ska känna sig trygga i omklädningssituationerna i samband med idrotten. Följ upp regelbundet genom klassråd. Vid alla omklädningspass inför och efter idrottslektioner finns vuxna tillgängliga i och omkring omklädningsrummen. Ansvarig personal/ idrottsläraren. Datum när det ska vara klart Öka elevernas tillit till all personal på skolan. Öka personalens kunskap, medvetenhet och ansvar utifrån Skollagen kap 5 och 6 Alla elever ska uppleva att de blir tagna på allvar, känna tillit till alla vuxna på skolan, om de själva eller de upplever att någon kamrat, utsatts för kränkningar. All personal ska känna till sitt ansvar för alla elever och det ansvar all personal har för att eleverna ska känna sig trygga och få studiero. Personalen ansvarar för att tillämpa åtgärdsstegen när det är befogat. Personalen ansvarar även för att elever som blivit kränkta utreds enligt de rutiner skolan har. All personal får information om: var och ens ansvar för alla skolans elever. var och ens ansvar för att upprätthålla trygghet och studiero och tillämpa åtgärdstrappan när det så krävs. var och ens ansvar att anmäla enligt skolans rutiner när de misstänker att en elev blivit kränkt. Ansvarig: Kurator och Rektor Datum när det ska vara klart

15 Kartläggning Kartläggningsmetoder: En samlad analys av arbetslagens arbete i likabehandlingsfrågor. Analys av de kränkningar som utretts under föregående läsår. Inkomna synpunkter från föräldramöten samt Föräldrarådet beaktas. Elev/föräldraenkät åk 1-5 Trivselenkät på fritidshemmen. Inom ramen för utvecklingssamtal och andra föräldrakontakter diskuteras likabehandlingsfrågor. Eleverna har involverats i kartläggningen genom: Klassråd, veckomöten och enkäter. Skolsköterska har hälsosamtal i följande klasser; Förskoleklass, år 2, år 4, år 6 och år 8. Elever i år 1-5 har svarat på Trygghets- och trivselenkäten. All personal har tagit del av kartläggningsarbetet och deltagit genom arbetslag, elevhälsoteam och likabehandlingsteam. Resultat av kartläggning: Ett riskområde för kränkningar är raster, framförallt på fotbollsplanen och när eleverna leker vissa lekar. En del elever/föräldrar har upplevt att vuxna inte tagit dem på allvar i kränkningssituationer. Förebyggande insatser(utifrån kartläggning) Rasterna: Rastvärden finns ute varje rast och de har gula västar för att vara synliga för eleverna. Ett rastvärdsschema kommer att finns synligt för alla elever. Pedagogerna har ansvaret för rastvärdsschemat. Matsalen: F-1-2 har fasta platser i matsalen. Det följer med personal som är matvärdar. Idrotten: Idrottsläraren utser lagen i lagidrott. Omklädningsrummen: Idrottsläraren ser över situationen i omklädningsrummen.

16 Klassrummet: Lärare/mentor ansvarar för placeringen. Inga kompisval. Pedagogerna utser även grupper vid grupparbeten/pararbeten. Positiv skolanda: Skolan/fritidshemmen ordnar flertal aktiviteter varje år i syfte att skapa positivt klimat och för att öka tryggheten mellan eleverna. Det handlar om olika teman, idrottsaktiviteter, uppträdanden, trivselkvällar, skolprojekt, utflykter och dylikt. Likabehandlingsteam: I teamet ingår rektor, kurator, samt arbetslaget. Teamet planerar det övergripande arbetet mot kränkningar på skolan/fritidshemmen. Ordningsregler: Skolan/fritidshemmen har ordningsregler som pedagogerna förankrar hos elever och föräldrar varje terminsstart och vid behov. Värdegrundssamtal: På skolorna förs återkommande samtal om respekt, hänsyn, vänskap och relationer under lektionstid. Det kan vara planerade eller spontana samtal. Hälsosamtal: Skolsköterska har hälsosamtal i år F-klass, år 2, år 4, år 6 och år 8. Åtgärdande insatser Tillvägagångssätt vid likabehandlingsfall När ett fall av misstänkt kränkning uppdagas kontaktas någon i Likabehandlingsteamet. Teamet gör en bedömning om fallet är att betrakta som mobbning. Om mobbning konstateras följs arbetsgången som är redovisad nedan. Det är viktigt att arbetet med fallet inleds skyndsamt. Skulle Likabehandlingsteamet bedöma att det inte rör sig om ett mobbningsärende informeras klassläraren om detta. Klassläraren vidtar därefter åtgärder för att komma tillrätta med konflikten. Likabehandlingsteamet jobbar alltid i par där den ena antecknar vad som sägs och den andra är den som bär huvudansvaret för samtalet. Den som antecknar läser upp vad som skrivits ned under samtalet för eleven och den får godkänna genom att skriva under. Medlemmarna ur likabehandlingsteamet talar enskilt med den utsatta eleven. Utredande samtal förs sedan enskilt med dem som den utsatta eleven har nämnt i det inledande samtalet. Dessa elever ska på förhand inte veta om att detta samtal kommer att äga rum. Detta för att eleverna inte ska kunna prata med varandra före och under samtalens gång. Vid behov återkopplas fakta som framkommit med den utsatta eleven.

17 Likabehandlingsteamet ger stöd och strategier åt alla som är inblandade i fallet. Klassläraren informeras om fallet och tar kontakt med föräldrarna till de inblandade eleverna om vad som framkommit och att skolans likabehandlingsteam jobbar med detta. Klassläraren har en kort uppföljning varje dag med den mobbade under de första veckorna. Likabehandlingsteamet har enskilda uppföljningssamtal med de inblandade eleverna för att försäkra sig om att problemen upphört. Uppföljningssamtalen ska ske minst en gång per vecka tills likabehandlingsteamet bedömer att kränkningarna upphört och fallet är avslutat. Klassläraren informerar berörda föräldrar att fallet avslutats. Om de kränkande handlingarna inte upphör efter att arbetet är avslutat enligt ovan överlämnas fallet till skolledare för vidare handläggning inom elevhälsoteamet. Alla elever och vårdnadshavare ska veta om skolans skyldigheter att utreda, åtgärda och följa upp alla anmälda kränkningar. Alla elever och vårdnadshavare ska väl känna till vart de ska vända sig om de befarar att en elev har blivit kränkt. Ansvarig All personal Datum när det ska vara klart Rutiner för akuta situationer Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever All personal som upptäckt eller misstänker att en elev blivit kränkt och/eller får information om att en elev blivit kränkt, har ansvar för att skyndsamt anmäla en misstänkt kränkning av elev, via blankett på intranätet. Anmälan lämnas till samordnare för likabehandlingsteamet. Denne vidarebefordrar till kurator som sammanställer och redovisar för huvudmannen. Rektor informeras kontinuerligt. Samordnaren för likabehandlingsteamet beslutar om att inleda en utredning enligt Skollagen kap 6. Händelsen utreds sedan vidare av utsedd personal från likabehandlingsteamet. Man upprättar en åtgärdsplan där nödvändiga insatser och åtgärder beskrivs. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal All personal som upptäckt eller misstänker att en elev blivit kränkt och/eller får information om att en elev blivit kränkt av en personal, har ansvar för att skyndsamt anmäla en misstänkt kränkning av elev, via blankett på intranätet. Anmälan lämnas till rektorn för fortsatt utredning och en åtgärdsplan

18 upprättas. Rektor informerar huvudmannen. Ärendet följs upp innan det avslutas. Vårdnadshavarna till berörd elev informeras löpande. Rutiner för uppföljning Åtgärderna bör följas upp och utvärderas för att verksamheten ska kunna förvissa sig om att de leder till att kränkningarna upphör och inte upprepas Skolverkets allmänna råd 2012 Svartå skolas rutiner beskrivs ovan under rubriken Tillvägagångssätt vid likabehandlingsfall Rutiner för dokumentation Utsedd för utredningen ansvarar för dokumentationen och att den sker på anvisad blankett via länk på intranätet. Ansvarsförhållande Rektor har det yttersta, formella ansvaret enligt gällande styrdokument. All personal ansvarar för att det som står i detta dokument efterlevs. Det aktiva arbetet gällande utredningar av kränkningar och uppföljningsansvaret i det arbetet är delegerat till samordnare. Övrig information och länkar Andra aktuella telefonnummer Polis Socialtjänst Ventilen , Rädda barnens föräldratelefon BRIS (Barnens rätt i samhället) Föräldratelefon Barnens hjälptelefon (mottagaren betalar samtalet, du ringer anonymt, syns inte vem som ringer och det syns inte på teleräkning.) Röda Korset Jourhavande kompis OBS! Telefonnumret Aktuella Internetadresser

19

Likabehandlingsplan. Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun.

Likabehandlingsplan. Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 KOMMUNGEMENSAM DEL... 3 Bakgrund... 3 2. Lagstöd... 3 3. Definitioner... 4 Diskriminering...

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun Kommungemensam del samt Lokal del Svartå skola F-6 Fritidshem 2014-10-15 tom 2015-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2.

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling Karlbergsskolan 2014-10-15 tom 1215-10-14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommungemensam: 1. Bakgrund 3 2. Lagstöd 3 3. Definitioner 4 4. Mobbning

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun.

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. 2015-08-04 tom 2016-08-31 1 Innehåll KOMMUNGEMENSAM DEL... 3 1. BAKGRUND... 3 2. LAGSTÖD... 4 3. DEFINITIONER... 4 Diskriminering...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN 2011-08-30 RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN BUN 2014/0288 003 Handläggare Mia Wiman-Olsson Sakkunnig, utbildningskontoret

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Vision Solhyttans förskola ska ha ett klimat där alla tillåts vara den man

Läs mer

Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2 Innehållsförteckning VISION,POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE ARBETET

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Pedagogisk omsorgs trygghetsplan mot kränkande behandling och diskriminering 2015-2016

Pedagogisk omsorgs trygghetsplan mot kränkande behandling och diskriminering 2015-2016 Pedagogisk omsorgs trygghetsplan mot kränkande behandling och diskriminering 2015-2016 plan Vision Inom familjedaghemmen i Ljusnarsbergs kommun ska vi ha ett klimat där alla tillåts vara den man är och

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling Bregårdsskolan 7-9

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling Bregårdsskolan 7-9 2014/15 Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling Bregårdsskolan 7-9 2014-10-23 Vision: Våra förskolor och skolor präglas av respekt för människors olikheter och skolorna ska vara trygga

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Likabehandlingsplan för Nibbleskolan 2010/2011

Likabehandlingsplan för Nibbleskolan 2010/2011 Likabehandlingsplan för Nibbleskolan 2010/2011 1 juli 2010 Innehåll Innehåll... 2 Bakgrund... 3 Lagstöd... 3 Definitioner... 4 Skolpersonalens befogenheter... 6 Ordningsregler... 8 Nibbleskolans sanktionsstege...

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2016-17 Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling. Vår

Läs mer

Fridhems förskola. Fridhems förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Fridhems förskola. Fridhems förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Fridhems förskola Fridhems förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION... 3 POLICY... 3 ANSVARIGA... 3 RUTINER NÄR VUXNA

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Skogsgläntans förskola Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION, POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Götlunda skola Datum 2015-08-28 Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Läs mer

Björskogsskolan och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016

Björskogsskolan och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Björskogsskolan och fritidshemmens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Innehållsförteckning: Vår vision 1 Grunduppgifter 2 Utvärdering 3 Kartläggning/nulägesanalys 4 Främjande åtgärder

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Hagaströms skolas. Trygghetsplan innehållande likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2010/2011

Hagaströms skolas. Trygghetsplan innehållande likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2010/2011 Hagaströms skolas Trygghetsplan innehållande likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleklass årskurs 6 2010/2011 På vår skola arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för lärande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HJO KOMMUN Barn och Utbildning Fågelås skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Fågelås skola Läsår 2015/2016 Fastställd ht 2015 av Skolledning Personal Upprättad: Hösten 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Lillängets skola och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Ansvariga för planen Skolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-10-15 av Kommunstyrelsen 131 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun Kommungemensam del samt Lokal del Parkskolan F-6 Fritidshemmen Lergöken, Bikupan och Sjöboden Grundsärskolan och Träningsskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan/ Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Likabehandlingsplan/ Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Aggerudsskolan Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Lagstöd... 1 3. Definitioner... 2 4. Skolpersonalens befogenheter... 3

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Trygghet och studiero Skolans värdegrund och vision På Råbyskolan har vi höga förväntningar på våra elever, deras vårdnadshavare och på oss själva. Vi jobbar för att öka tryggheten självtilliten och respekten

Läs mer

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16 Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2015/16 Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Likabehandlingsplan för Stackgrönnanskolan

Likabehandlingsplan för Stackgrönnanskolan Likabehandlingsplan för Stackgrönnanskolan Plan mot kränkande behandling Maria Törnqvist Plan mot kränkande behandling för Stackgrönnanskolan åk F-5 och fritidshem Skolan/förskolan/fritidshemmet ska varje

Läs mer

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 s Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 Alla elever på skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2014-06-24 Reviderad 2015-06-22 Verksamhetens namn Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

1 (5) Rektorn och lärarna ska vara särskilt återhållsamma med åtgärder när det gäller förskoleklassen och grundskolans lägre åldrar.

1 (5) Rektorn och lärarna ska vara särskilt återhållsamma med åtgärder när det gäller förskoleklassen och grundskolans lägre åldrar. C:\Users\es600\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IHBAJS3W\Trygghet och studiero (3).docx Köping4000, v3.2, 2011-07-04 1 (5) Datum Barn & Utbildning 2014-07-02 Lars

Läs mer

Kommungemensam del för Bildningsenheten. Likabehandlingsplan/årlig plan mot kränkande behandling

Kommungemensam del för Bildningsenheten. Likabehandlingsplan/årlig plan mot kränkande behandling Kommungemensam del för Bildningsenheten Läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan/årlig plan mot kränkande behandling Gärdesskolan 1 Gäller samtliga klasser samt fritidsverksamheten Innehållsförteckning Kommungemensam

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Onsala Montessoriskola Reviderad sept -15 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 1. Introduktion Del 1 2. Lagar och

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 SKOLANS VISION SID 3 DEFINITIONER SID 3 ATT FÖREBYGGA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Logårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Rubriker: 1. Mål 2. Förebyggande insatser mot kränkande behandling och mobbning 3. Åtgärdande insatser 4. Uppföljning. Reviderad

Rubriker: 1. Mål 2. Förebyggande insatser mot kränkande behandling och mobbning 3. Åtgärdande insatser 4. Uppföljning. Reviderad Rubriker: 1. Mål 2. Förebyggande insatser mot kränkande behandling och mobbning 3. Åtgärdande insatser 4. Uppföljning Reviderad 2017-2018 1. Mål Målsättning: Samtliga elever på vår skola ska känna sig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Karlshamns kommun Hällaryd-/Sternöenheten Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Hällaryds skola och fritidshem Läsåret 2017-18 Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skallbergsskolan 2014 1 Innehåll 1. Bakgrund 2. Lagstöd 3. Definitioner 4. Kränkande behandling/mobbning 5. Skolpersonalens befogenheter 6. Ordningsregler

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan

Vår lokala likabehandlingsplan Vår lokala likabehandlingsplan Silverdalens skola, förskoleklass och fritidshem 2015 Uppdaterad: 2015-08-05 2 (9) Skolledningens ställningstagande I Hultsfreds kommun skall alla barn och elever känna sig

Läs mer

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Vision På Tanneforsskolan ska alla känna sig trygga. Genom denna trygghet skapas förutsättningar för ett allsidigt lärande. Uppdraget Ny lag: Från 2006-04-01

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Trygghetsplan -En plan mot diskriminering och kränkande behandling Bobygda skola läsåret 2015-2016 Uppdaterad 2015-10-25 Trygghetsplanen plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår skola ska

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstiernaskolan Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4

Läs mer

Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården

Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården Logårdens förskola Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd om arbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan Parkskolan 16/17

Likabehandlingsplan Parkskolan 16/17 PLAN 1 Likabehandlingsplan Parkskolan 16/17 Plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Lagstöd... 3 3 Definitioner... 4 Diskriminering... 4 Trakasserier...

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Hofgårdsskolan i Sävsjö 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Hofgårdsskolan i Sävsjö 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Hofgårdsskolan i Sävsjö 2014/2015 Inledning Skolan har i uppdrag att arbeta för en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Nolskolans Värdegrund

Nolskolans Värdegrund Nolskolans Värdegrund På Nolskolan förväntas alla som arbetar och studerar vara engagerade i att leva upp till vår gemensamma värdegrund. Värdegrunden på skolan kretsar kring TURE. T står för Trygghet,

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem 2013-2014 Det övergripande målet är att alla ska trivas och känna glädje över att gå till skolan. För att nå målet arbetar vi för att ha

Läs mer

Likabehandlingsplan Medåkers skola

Likabehandlingsplan Medåkers skola Förskoleklass och Medåkers fritidshem en plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 V s vision Vårt viktigaste mål är att alla på vår skola ska trivas och komma hit med glädje. Detta förutsätter

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 1 1. Inledning och vision Fryxellska Skolans vision är kunskap och kultur i harmoni. Vi ska ha en skola där alla elever

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Lexby skola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkningar. Gäller för läsåret 2014/2015

Lexby skola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkningar. Gäller för läsåret 2014/2015 Lexby skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkningar Gäller för läsåret 2014/2015 Uppdaterad: 2 februari, 2015 Innehållsförteckning Lagstöd och ansvar...3 Vår vision...3 Begrepp i likabehandlingsplanen...4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Patrik Backman, 0554-194 19 patrik.backman@kil.se 2016-11-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR VIKSTASKOLAN (FRITIDSHEM, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA)

Läs mer