Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006"

Transkript

1 Produktnr: : AK RM05 Sida 1 av Avsnitt 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning HB 006 TROPIC 5L AK RM Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Lämplig användning Bilreparationslacker 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad BASF France SAS Division Coatings Z.I de Breuil le Sec Clermont-de-l'Oise Cedex France adress: 1.4. Telefonnummer för nödsituationer Avsnitt 2: Möjliga risker 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] - Eye Dam./Irrit. 1, H318 Orsakar allvarliga ögonskador Märkningsuppgifter Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Faropiktogram:

2 Produktnr: : AK RM05 Sida 2 av 13 2 Signalord: Fara Faroangivelse: H318 Orsakar allvarliga ögonskador. Skyddsangivelserna (förebyggande): P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Skyddsangivelserna (åtgärder): P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Komponenter som bestämmer faroklassen for märkningen: propylalkohol 2.3. Andra faror Produkten innehåller trots detta märkningspliktiga ämnen (se avsnitt 3). 03 Avsnitt 3: Uppgifter om sammansättning/beståndsdelar 3.1. Ämnen ej tillämpbar 3.2. Blandningar Kemisk benämning polyuretan, organiskt lösningsmedel, vattenaktig lösning Farliga ämnen Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 CAS-nr. EG-nr. Registreringsnr. INDEX-nr. Vikt% Klass, Kategori, Faroangivelse propylalkohol XXXX ,0 - < 5,0 Flam. Liq. 2, H225 Eye Dam./Irrit. 1, H318 STOT SE 3, H336

3 Produktnr: : AK RM05 Sida 3 av 13 3 För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, anges fullständig ordalydelse i avnsitt Avsnitt 4: Första Hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen I tveksamma fall eller vid ihållande symptom kontakta läkare. Vid medvetslöshet får ingenting ges genom munnen. Vid inandning Håll drabbade personer borta från riskzonen. De ska vila och hållas varma. Vid oregelbunden andning eller andningstillstånd, ge konstgjord andning. Tillkalla läkare! Vid medvetslöshet, placera patienten i framstupa sidoläge. Vid hudkontakt Ta av nedstänkta kläder. Tvätta drabbade hudpartier med tvål och vatten, skölj rikligt med vatten efteråt. Använd inga förtunningar eller lösningsmedel. Stänk i ögon Ta ur kontaktlinserna. Sära på ögonlocken och skölj rikligt med rinnande vatteneller med en speciell ögonspollösning. Konsultera läkare Vid förtäring Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande) och kontakta genast läkare. Låt den drabbade vila. Framkalla ej kräkning De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda De viktigaste kända symtomer och effekter anges i märkning (se avsnitt 2) och/eller i avsnitt Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Data finns ej tillgängliga. 05 Avsnitt 5: Åtgärder vid brand 5.1. Släckmedel Lämpliga släckningsmedel Skum (alkoholbeständigt), koldioxid, pulver, spraydimma (vatten). Släckvatten får inte tömmas i avloppsnätet eller i vattendrag. Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel

4 Produktnr: : AK RM05 Sida 4 av 13 4 Full vattenstråle 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra På grund av organiska beståndsdelar i produkten bildas tjock, svart rök vid brand. Inandning av farliga sönderdelningsprodukter kan vålla hälsovådliga skador Råd till brandbekämpningspersonal Särskild skyddsutrustning Använd tryckluftsmask vid behov. Tilläggsinformation Kyl behållare i närheten av brand. 06 Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 6.2. Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp i avloppsnätet. Förorening av floder, sjöar eller avloppsledningar ska anmälas till ansvarig myndighet Metoder och material för inneslutning och sanering Material som läckt ska vallas in med ej brännbara uppsugningsmedel (t ex sand, jord, kieselgur, vermiculite) och samlas upp i därför avsedda behållare enligt rådande bestämmelser. Rengör företrädesvis med rengöringsmedel, använd om möjligt inga lösningsmedel Hänvisning till andra avsnitt Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och Avsnitt 7: Hantering och lagring 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering Hanteringsråd Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ånga och dimma. Undvik inandning av slipdamm.

5 Produktnr: : AK RM05 Sida 5 av 13 5 Ät, drick och rök ej under hanteringen. Personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Följ gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Om personer, oavsett om de själva sprutlackerar eller inte, vistas i sprutkabinen under lackeringen får man räkna med inverkan från aerosoler och lösningsmedelsångor. Under sådana omständigheter skall andningsskydd användas tills lösningsmedlets ångkoncentration har sjunkit under luftens gränsvärde. Brand- och explosionsskydd Ångor från lösningsmedel är tyngre än luft och breder ut sig utmed marken. Ångorna bildar explosiv blandning med luft. Behållare ska förvaras tillsluten på torr, sval och väl ventilerad plats Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Krav på lagerutrymmen och behållare Håll behållare tätt tillsluten. Behållaren är ingen tryckbehållare; får ej tömmas med tryck. Öppna behållare skall tillslutas ordentligt och förvaras stående så att innehållet inte kan rinna ut. Rökning förbjuden. Obehöriga äga ej tillträde. Förvaras åtskilt från antändningskällor och öppen eld. Explosionsskyddsåtgärder utgår om produkten inte uppvärms över flammpunkten under hanteringen. Information om förvaring tillsammans med andra ämnen Förvaras åtskilt från starkt sura och alkaliska ämnen samt oxidationsmedel. Andra krav på förvaring Skall alltid förvaras i behållare motsvarande originalbehållaren. Observera anvisningarna på etiketten. Förvaras på torr, väl ventilerad plats. Skyddas mot värme och direkt solljus. Förvaras åtskilt från antändningskällor. lagringstemperatur : 5-40 C Skyddas mot frost Specifik slutanvändning Detaljerad information framgår av de tekniska specifikationerna. 08 Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1. Kontrollparametrar Gränsvärden relaterade till arbetsplatsen CAS-nr Gränsvärde

6 Produktnr: : AK RM05 Sida 6 av 13 6 ml/m3 (ppm) mg/m3 propylalkohol NGV Begränsning av exponeringen Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Sörj för god luftväxling. Använd mekanisk ventilation eller punktutsug. Om koncentrationen trots detta överskrider det hygieniska gränsvärdet skall godkänt andningsskydd användas. Personlig skyddsutrustning Andningsskydd Om det hygieniska gränsvärdet överskrids skall godkänt andningsskydd användas. Torrslipning, gasskärning och/eller svetsning av den härdade lackfilmen kan leda till damm- och/eller farlig rökbildning. Om möjligt bör våtslipning tillämpas. Om en exponering trots installation av en lokal utsugning inte kan undvikas måste ett lämpligt andningsskydd användas. Vid kontakt med aerosoler: använd andningsskydd halvmask A1P2. Skyddshandskar Vid frekvent eller längre kontakt rekommenderas skyddshandskar av butylgummi (materialtjocklek 0,5 mm) eller nitrilgummi (materialtjocklek 1,25 mm) eller fluorgummi (materialtjocklek 0,7 mm) som provats enligt EN 374. Skyddshandskarna skall i alla fall provas för att reda ut om de passar för arbetsuppgiften (t.ex. mekanisk hållbarhet, kombinerbarhet med produkten, antistatiska egenskaper). Följ anvisningarna och informationen från handsktillverkaren om användning, lagring, skötsel och byte av skyddshandskarna. Skyddshandskarna skall genast bytas om de uppvisar skador eller minsta tecken till slitage. Förebyggande hudskydd (hudskyddskräm) rekommenderas. Skyddsglasögon Krävs vid risk för stänk i ögonen. Lämpliga skyddskläder Bär antistatiska och eldhämmande kläder av naturfiber och/eller värmebeständig syntetisk fiber. Begränsning av miljöexponeringen Se avsnitt 7 och 12

7 Produktnr: : AK RM05 Sida 7 av Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Form Färg Lukt ph-värde : flytande : färlös : artspecifik : i.d.t. Fysikaliska förändringar av tillståndet Kokpunkt /kokpunktsintervall : i.d.t. Smältpunkt /smältpunktsintervall: i.d.t. Flampunkt : >+70 C ISO 3679 Tändtemperatur : > 200 C Lösningsmedel Explosionsgränser, nedre : > 35 g/m3 övre : i.d.t. Ångtryck : i.d.t. Densitet : 1,005 g/cm3 vid 20 C Löslighet Viskositet : blandbart met vatten : 14,9 mm2/s 9.2. Annan information Flödestid : =044/3 s vid 20 C ISO Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet Reaktivitet Produkten är stabil för lagring och hantering om den används enligt rekommenderade föreskrifter (se avsnitt 7) Kemisk stabilitet

8 Produktnr: : AK RM05 Sida 8 av 13 8 Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs Förhållanden att undvika Undvik alla antändningskällor: värme, gnistor, öppen eld Oförenliga material Får ej förvaras ihop med mycket sura och alkaliska material samt oxidationsmedel för att förhindra exoterma reaktioner Farliga sönderdelningsprodukter Vid höga temperaturer kan det bildas farliga sönderdelningsprodukter, såsom rök, koldioxid, kväveoxider, blåsyra, monomera isocyanater. 11 Avsnitt 11: Toxikologisk information Information om de toxikologiska effekterna The mixture has been assessed following regulation (EC) No 1272/2008. See sections 2 and 15 for details. Inandning av lösningsmedelsångor vid överskridande av det hygieniska gränsvärdet kan leda till hälsoskador såsom irritation av slemhinnor och andningsvägar, njur - och leverskador samt skador på det centrala nervsystemet. Symptom: Huvudvärk, yrsel, trötthet, muskelsvärk, förvirring och i undantagsfall medvetslöshet. Upprepad och långvarig inandning av lösningsmedelskoncentrationer över det arbetsplatsrelaterade gränsvärdet kan leda till utveckling av långvariga störningar i det centrala nervsystemet, såsom kronisk toxisk encefalopati inklusive beteendeförändringar och minnesrubbningar. Lösningsmedel kan vid hudresorption ge några av ovan nämnda effekter. Lång eller upprepad kontakt med produkten kan försämra den naturliga hudåterfettningen och resultera i ickeallergiska hudskador (kontaktdermatitis) och/eller hudresorption. Akut toxicitet Frätande/irriterande på huden Allvarlig ögonskada/ögonirritation Orsakar allvarliga ögonskador.

9 Produktnr: : AK RM05 Sida 9 av 13 9 Stänk från lösningsmedel kan irritera ögonen och vålla reversibla skador. Andningsvägar-/hudsensibilisering Mutagenitet i könsceller Cancerogenitet Reproduktionstoxicitet Specifik organtoxicitet # enstaka exponering Specifik organtoxicitet # upprepad exponering Fara vid aspiration 12 Avsnitt 12: Ekologisk information Testresultat för produkten föreligger inte Toxicitet The mixture has been assessed following regulation (EC) No 1272/2008 and is not classified as dangerous for the environment Persistens och nedbrytbarhet i.d.t Bioackumuleringsförmåga i.d.t Rörligheten i jord i.d.t Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Enligt bilaga XIII till förordning (EG) nr 1907/2006 beträffande registrering,

10 Produktnr: : AK RM05 Sida 10 av utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH): Produkten innehåller inte ett ämne som uppfyller PBT (långlivade, bioackumulerbara och toxiska ämnen) kriterier eller vpvb (mycket långlivade och mycket bioackumulerbara ämnen) kriterier Andra skadliga effekter Förhindra utsläpp av produkten i vattendrag eller avlopp. 13 Avsnitt 13: Avfallhantering Avfallsbehandlingsmetoder Nationella och lokala föreskrifter skall beaktas. Europeisk avfallskatalog Beslut 2000/532/EG av kommissionen den 3 maj * Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen Med asterisk (*) märkt avfall skall betraktas som farligt avfall i enlighet med direktiv 91/689/EES om farligt avfall. Förorenad förpackning Rekommendation Behållare som inte är helt tömda skall hanteras enligt direktiv 91/689/EEG. 14 Avsnitt 14: Transportklassificering UN-nummer Landtransport (ADR/RID): Sjötransport (IMDG): Lufttransport (IATA/ICAO): Inrikes Sjötransport (ADN):

11 Produktnr: : AK RM05 Sida 11 av ej utvärderat Officiell transportbenämning Landtransport (ADR/RID): Sjötransport (IMDG): Lufttransport (IATA/ICAO): Inrikes Sjötransport (ADN): ej utvärderat Faroklass för transport Landtransport (ADR/RID): Sjötransport (IMDG): Lufttransport (IATA/ICAO): Inrikes Sjötransport (ADN): ej utvärderat Förpackningsgrupp Landtransport (ADR/RID): Sjötransport (IMDG): Lufttransport (IATA/ICAO): Inrikes Sjötransport (ADN): ej utvärderat Miljöfaror Landtransport (ADR/RID): inga

12 Produktnr: : AK RM05 Sida 12 av Sjötransport (IMDG): inga Inrikes Sjötransport (ADN): ej utvärderat Särskilda försiktighetsåtgärder inga Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden ej utvärderat 15 Avsnitt 15: Gällande föreskrifter Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Uppgifter om VOC-directiv 1999/13/EG (relaterad till produktens leveransform) Flyktiga organiska lösningsmedel: 3 % VOC : 3 % Flyktiga CMR-ämnen : utgår Uppgifter om DecoPaint direktivet 2004/42/EG Underkategori enligt bilaga IIB Gränsvärde för den högsta VOC-halten enligt bilaga IIB : utgår : utgår Nationella föreskrifter Kemikaliesäkerhetsbedömning Kemikaliesäkerhetsbedömning behövs inte. 16 Avsnitt 16: Övriga uppgifter Endast för yrkesmässigt bruk. Säkerhetsdatabladet enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II, ändrad enligt förordning (EU) nr 453/2010. Trots informationen i detta säkerhetsdatablad åligger det användaren att genomföra en riskanalys enligt direktiv 98/24/EG. Riskupplysningar för innehållsämnen angivna under avsnitt 2 och 3

13 Produktnr: : AK RM05 Sida 13 av Eye Dam./Irrit. Allvarlig ögonskada/ögonirritation Flam. Liq. Brandfarliga vätskor STOT SE Specifik organtoxicitet - enstaka exponering H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H336 Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Flerkomponentssystem: Observera varuinformationsbladen för samtliga komponenter. Förkortningar: i.d.t. inga data tillgängliga e.t. ej tillämpligt NGV Hygieniskt gransvärde 8 h - Sverige KTV Hygieniskt gränsvärde 15 min - Sverige SECLV Takgränsvärde - Sverige SESKI Hudeffekt - Sverige Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Informationen beskriver inte produktens egenskaper (produktspecifikation). Varken särskilda egenskaper eller produktens lämplighet för ett specifikt syfte kan härledas från informationen i säkerhetsdatabladet. Det är produktmottagarens ansvar att observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning.

SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift

SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift Ventilstift Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Ventilstift SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Telefonnr.: + 49 (0) 911 226278 Faxnr.: + 49 (0) 911 2027600 E-post: info@schraubensicherungslack.de homepage: www.schraubensicherungslack.

Telefonnr.: + 49 (0) 911 226278 Faxnr.: + 49 (0) 911 2027600 E-post: info@schraubensicherungslack.de homepage: www.schraubensicherungslack. Tryckt:: 26.11.2014 Bearbetningsdatum: 26.11.2014 08.12.2014 Sidan:1 / 8 1. Namnet på ämnet/ beredningen och bolaget/ företaget 1.1. Produktidentifikatorer: Artikelnr. (tillverkare / leverantör): Namnet

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Spraylack EP

SÄKERHETSDATABLAD Spraylack EP Spraylack EP Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Spraylack EP SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad sida: 1/17 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning FOCUS ULTRA Produktregistreringsnummer: 338613-3 Växtskyddsmedel registreringsnrummer: 3987

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL SPÄRRVITT. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget PROFESSIONAL TRADITIONAL SPÄRRVITT

SÄKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL SPÄRRVITT. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget PROFESSIONAL TRADITIONAL SPÄRRVITT I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL SPÄRRVITT AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 178 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Timberex Satin Oil. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Timberex Satin Oil. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), nex II Sverige SÄKERHETSDATABLAD Timberex Satin Oil AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Timberex

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget HÄFTGRUND SPECIALGRUND

SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget HÄFTGRUND SPECIALGRUND I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD HÄFTGRUND SPECIALGRUND AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD HAMMER EFFECT AEROSOL (NORDIC) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD HAMMER EFFECT AEROSOL (NORDIC) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD HAMMER EFFECT AEROSOL (NORDIC) AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer ID 14301 Intern identifiering 7410 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ÄDELLASYR. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD ÄDELLASYR. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ÄDELLASYR AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn ÄDELLASYR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NURETANOLJA. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD NURETANOLJA. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD NURETANOLJA AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn NURETANOLJA

Läs mer

: Disbocret 502 Protec-plus Grau

: Disbocret 502 Protec-plus Grau AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : EG-nr. : 266-043-4 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från Säkerhetsdatablad sida: 1/12 BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktbeteckning FLEXITY Produktregistreringsnummer: 468420-5

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton Aceton Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Aceton SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ILVES GOLVFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD ILVES GOLVFÄRG SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Intern identifiering 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ILVES HÄFTGRUND

SÄKERHETSDATABLAD ILVES HÄFTGRUND SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING LiGna Svartbets 1373 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad sida: 1/16 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning FLEXITY Produktregistreringsnummer: 468420-5 Växtskyddsmedel registreringsnrummer: 4847

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack Recto Lösningsmedel för Schellack Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Recto Lösningsmedel för Schellack SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad sida: 1/17 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning IsoPMDI 92033 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA Omarbetad 05/06/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Andra identifieringssätt Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Omarbetad 31/07/2013 Ersätter datum 26/07/2013 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer