SÄKERHETSDATABLAD. : Qlima Kristal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD. : Qlima Kristal"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Produktnamn Registreringsnummer REACH Produkttyp REACH : : Inte tillämpbart (blandning) : Blandning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: Relevanta identifierade användningar Flytande bränsle för bärbara värmare Användningar som det avråds från Inga användningar som det avråds från 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad: Leverantör av säkerhetsdatabladet PVG LIQUIDS NV Belgicastraat 1C - Haven 2290 B-9042 Gent Telefonnummer för nödsituationer: 24/24 t (Telefonrådgivning: engelska, franska, tyska, nederländska): (BIG) AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen: Klassificering enligt Förordning EG nr 1272/2008 Klassificerat som farligt enligt kriterier i Förordning (EG) nr 1272/2008 Klass Kategori Riskangivelse Asp. Tox. kategori 1 H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna Klassificering enligt Direktiv 67/548/EEG-1999/45/EG Klassificerat som farligt på grundval av kriterierna av Direktiver 67/548/EEG och 1999/45/EG Xn; R65 - Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 2.2 Märkningsuppgifter: Etikettering enligt Förordning EG nr 1272/2008 (CLP) Innehåller: ;. Signalord Fara H-angivelser H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. P-angivelser P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P331 Framkalla INTE kräkning. P405 Förvaras inlåst. P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser. Ytterligare uppgifter Utarbetad av: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel BIG vzw 1 / sv-SE

2 EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 2.3 Andra faror: CLP Risk för brand AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.1 Ämnen: Inte tillämpbart 3.2 Blandningar: Namn REACH registreringsnummer CAS Nr. EG Nr. Konc. (C) Klassificering efter DSD/DPD Klassificering efter CLP Fotnot Anmärkning kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater % <C<30% Xn; R65 R66 Asp. Tox. 1; H304 (13)(1)(10) Ingrediens kolväten, C11-C14, isoalkaner, cykliska, <2% aromater % <C<80% Xn; R65 R66 Asp. Tox. 1; H304 (13)(1)(10) Ingrediens (1) Fullständiga ordalydelsen av de R- och H-fraser: se avsnitt 16 (10) Föremål för begränsningar av Bilaga XVII till Förordning (EG) nr 1907/2006 (13) Aromater 1 % AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen: Allmänt: Vid illamånde eller annan påverkan, kontakta läkare. Vid inandning: Flytta personen till frisk luft. Vid andningssvårigheter kontakta läkare. Vid kontakt med hud: Skölj genast med mycket vatten. Tvål får användas. För person med ihållande irritationen till läkare. Vid kontakt med ögon: Skölj med vatten. Använd inte neutralisationsmedel. För person med ihållande ögonirritation till läkare. Vid förtäring: Skölj munnen med vatten. Tillåt inte personen att kasta upp. Vid illamånde eller annan påverkan, kontakta läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda: Akuta symtom Vid inandning: VID EXPONERING FÖR HÖGA KONCENTRATIONER: Huvudvärk. Yrsel. Vid kontakt med hud: EFTER LÅNGVARIG UTSATTHET/KONTAKT: Torr hud. sprickor. Vid kontakt med ögon: Ingen känd effekt. Vid förtäring: Risk för aspirationspneumoni Fördröjda symtom Ingen känd effekt. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs: Om tillämpligt och tillgängligt kommer det att listas nedan. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel: Lämpliga släckmedel: Spridd vattenstråle/vattendimma. Polyvalent skum. BC-pulver. Sand/jord Olämpliga släckmedel: Full vatten-/skumstråle kan orsaka överfyllning. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra: 2 / 13

3 Vid bränning: bildning av CO och CO Råd till brandbekämpningspersonal: Instruktioner: Inte behövas specifika släckinstruktioner Särskild skyddutrustning för brandbekämpningspersonal: Handskar. Skyddsklädsel. Vid brand/hetta: tryckluft-/syrgasapparat. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: Inga öppna lågor Skyddsutrustning för annan personal än räddningspersonal Se rubrik Skyddsutrustning för räddningspersonal Handskar. Skyddsklädsel. Lämpliga skyddskläder Se rubrik Miljöskyddsåtgärder: Samla upp/pumpa över det läckande ämnet i lämpliga behållare. Stoppa läckan, stäng av tillförseln. Valla in flytande spill. Förhindra utbredning i kloakledningar. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Absorbera utspilld vätska i ickebrännbart material t.ex.: torr sand/jord. Skyffla upp absorberat ämne i tätslutande behållare. Samla utspillt ämne/rest omsorgsfullt. Tvätta förorenada ytor med rikligt vatten. Tvätta klädsel och utrustning efter behandling. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt: Se rubrik 13. AVSNITT 7: Hantering och lagring Informationen i detta avsnitt är en allmän beskrivning. Om tillämpligt och tillgängligt, bifogas exponeringsscenarier i bilagan. Använd alltid de relevanta exponeringsscenarierna som motsvarar din identifierade användning. 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering: Förvara åtskild från öppen låga/hetta. Gas/ånga är tyngre än luft vid 20 C. Undvik långvarig/upprepad kontakt med huden. Håll förpackningen väl tillsluten. Tag genast av kontaminerade kläder. Får inte tömmas i avloppet. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet: Säkerhetskrav vid lagring: Lagra vid omgivande temperatur. Skydda mot direkt solljus. Förvaras torrt. Ventilation vid golvnivå. Brandsäker lagerlokal. Tillse att behållare för att samla upp spill finns. Följ de lagliga normerna Förvaras åtskilt från: Värmekällor, oxidationsmedel Lämpligt förpackningsmaterial: Kolstål, polyetylen, polypropylen, rostfritt stål Olämpligt förpackningsmaterial: 7.3 Specifik slutanvändning: Om tillämpligt och tillgängligt, bifogas exponeringsscenarier i bilagan. Se information från tillverkaren. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar: Exponering på arbetsplatsen a) Gränsn för exponering på arbetsplatsen Om gränsn ska tillämpas och är tillgängliga listas de nedan. b) Nationella biologiska gränsn Om gränsn ska tillämpas och är tillgängliga listas de nedan Provtagningsmetoder Om tillämpligt och tillgängligt kommer det att listas nedan. Petroleum Distillate (Naphthas) NIOSH 1550 Petroleum Distillates fractions OSHA Gällande gränsn vid användning av ämnet eller blandningen som avsett Om gränsn ska tillämpas och är tillgängliga listas de nedan. 3 / 13

4 8.1.4 DNEL/PNEC-n DNEL - Arbetstagare Effektnivå (DNEL/DMEL) Typ Värde Anmärkning DNEL - Allmänna befolkningen Effektnivå (DNEL/DMEL) Typ Värde Anmärkning Control banding Om tillämpligt och tillgängligt kommer det att listas nedan. 8.2 Begränsning av exponeringen: Informationen i detta avsnitt är en allmän beskrivning. Om tillämpligt och tillgängligt, bifogas exponeringsscenarier i bilagan. Använd alltid de relevanta exponeringsscenarierna som motsvarar din identifierade användning Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Förvara åtskild från öppen låga/hetta. Utför arbeten med produkten utomhus/vid avluftningsanordning under ventilering eller med andningsskydd Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning Undvik långvarig/upprepad kontakt med huden. Håll förpackningen väl tillsluten. Ät, drick och rök inte under arbetet. a) Andningsskydd: Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. b) Handskydd: Handskar. - lämpligt material (gott skydd) Tetrafluoretylen, nitrilgummi. - lämpligt material (dåligt) Butylgummi, naturgummi. c) Ögonskydd: Ansiktsskydd. d) skydd: Skyddsklädsel Begränsning av miljöexponeringen: Se rubrik 6.2, 6.3 och 13 AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper: Fysisk form Vätska Lukt Lukttröskel Färg Partikelstorlek Explosionsgräns Brandfarlighet Log Kow Dynamisk viskositet Kinematisk viskositet Smältpunkt Inga tillgängliga uppgifter om lukt Färgvariabel, beroende på inhemsk skattelagstiftning Inte tillämpbart (vätska) Risk för brand Inte tillämpbart (blandning) Kokpunkt C Flampunkt > 65 C Avdunstningshastighet Relativ ångdensitet > 10 Ångtryck Löslighet Relativ densitet 0.77 Sönderdelningstemperatur Självantändningstemperatur Explosiva egenskaper Oxiderande egenskaper ph vatten ; < 0.01 g/100 ml Ingen kemisk grupp som har explosiva egenskaper Ingen kemisk grupp som har oxiderande egenskaper 9.2 Annan information: Ytspänning N/m ; 25 C 4 / 13

5 Absolut densitet > 771 kg/m³ AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet: Vid temperatur över flampunkten: ökad brand/explosionsrisk Kemisk stabilitet: Stabil under normala omständigheter Risken för farliga reaktioner: Förhållanden som ska undvikas: Förvara åtskild från öppen låga/hetta Oförenliga material: Oxidationsmedel Farliga sönderdelningsprodukter: Vid bränning: bildning av CO och CO2. AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna: Testresultat Akut toxicitet Exponeringsväg Parameter Metod Värde Exponeringstid Art Bestämning av Oral Oral Dermal Dermal LD50 OECD 401 >5000 mg/kg bw Råtta LD50 LD50 LD50 LC50 LC50 OECD 401 OECD 402 OECD 402 OECD 403 OECD 403 >15000 mg/kg bw Råtta >3160 mg/kg bw 24 t Kanin >5000 mg/kg bw 24 t Kanin >4951 mg/m³ luft 4 t Råtta >5000 mg/m³ luft 8 t Råtta (man) Exponeringsväg Parameter Metod Värde Exponeringstid Art Bestämning av Oral Dermal LD50 OECD 401 >5000 mg/kg bw Råtta LD50 LC50 OECD 402 OECD 403 Låg akut toxicitet via huden Låg akut toxicitet på oral väg Låg akut toxicitet via inandning >5000 mg/kg bw 24 t Kanin >5 mg/l luft 8 t Råtta (man) anmärking anmärking Korrosion/irritation 5 / 13

6 Exponeringsväg Resultat Metod Exponeringstid Tidpunkt Art Bestämning av Öga Icke irriterande Icke irriterande OECD 405 OECD ; 48; 72 timmar Kanin 4 t 24; 48; 72 timmar Kanin Exponeringsväg Resultat Metod Exponeringstid Tidpunkt Art Bestämning av anmärking anmärking Öga Icke irriterande 24; 48; 72 timmar Kanin Enstaka OECD 405 exponering Icke irriterande OECD 404 Ej klassificerad som irriterande för ögonen Ej klassificerad som irriterande för huden Luftvägs-/hudsensibilisering 4 t 24; 48; 72 timmar Kanin Exponeringsväg Resultat Metod Exponeringstid Observationstidpu Art nkt Ej sensibiliserande OECD 406 Exponeringsväg Resultat Metod Exponeringstid Observationstidpu Art nkt Ej sensibiliserande Ej sensibiliserande OECD 406 Observation människa Ej klassificerad som sensibiliserande för huden Specifik organtoxicitet 3 veckor (6t/dag, 5 24; 48 timmar 24; 48 timmar Marsvin Marsvin Människa Bestämning av Bestämning av anmärking anmärking Exponeringsväg Parameter Metod Värde Organ Effekt Exponeringstid Art Bestämning av Oral Oral NOAEL NOAEL NOAEL OECD 422 OECD 408 OECD 413 OECD 413 OECD 413 >=1000 mg/kg bw/dag >5000 mg/kg bw Råtta Råtta >=1160 mg/m³ Råtta >=2200 mg/m³ 14 veckor (5 275 mg/m³ 14 veckor (5 OECD mg/m³ 13 veckor (6t/dag, 5 Råtta (kvinna) Råtta (man) Råtta Exponeringsväg Parameter Metod Värde Organ Effekt Exponeringstid Art Bestämning av Oral NOAEL OECD 408 OECD 413 >= 5000 mg/kg bw/dag >=10400 mg/m³ luft 13 veckor (daglig) Råtta 13 veckor (6t/dag, 5 Råtta 6 / 13

7 Låg subkronisk toxicitet på oral väg Låg subkronisk toxicitet genom inhalation Mutagenitet i könsceller (in vitro) Resultat Metod Testsubstrat Effekt Bestämning av Negativ med metabolisk aktivering, negativ utan metabolisk aktivering OECD 476 Mus (lymfom L5178Y-celler) Negativ OECD 471 Bakterie (S. typhimurium) Negativ OECD 479 Ovarieceller från kinesisk hamster (CHO) Negativ med metabolisk aktivering, negativ utan metabolisk aktivering OECD 476 Kinesisk hamster lungfibroblaster Resultat Metod Testsubstrat Effekt Bestämning av Negativ med metabolisk aktivering, negativ utan metabolisk aktivering OECD 476 Mus (lymfom L5178Y-celler) Negativ OECD 471 Bakterie (S. typhimurium) Negativ OECD 479 Ovarieceller från kinesisk hamster (CHO) Negativ OECD 473 Lymfocyter människa Negativ OECD 476 Kinesisk hamster lungfibroblaster Mutagenicitet (in vivo) Resultat Metod Exponeringstid Testsubstrat Organ Bestämning av Negativ Negativ OECD 474 OECD 478 Mus Benmärg Råtta Resultat Metod Exponeringstid Testsubstrat Organ Bestämning av Negativ Negativ Cancerogenitet OECD 474 OECD 478 Exponeringsv äg Inhalation (ångor) Inhalation (ångor) Inhalation (ångor) Mus 5 dagar (6t/dag) Råtta (man) Parameter Metod Värde Exponeringstid Art Bestämning av OECD 453 OECD 453 >=2200 mg/m³ luft >=2200 mg/m³ luft 105 veckor (6t/dag, veckor (6t/dag, 5 Organ Effekt Råtta (kvinna) Mus (man) OECD mg/m³ luft 105 veckor (6t/dag, 5 Mus (kvinna) Exponeringsv äg Inhalation (ångor) Inhalation (ångor) Parameter Metod Värde Exponeringstid Art Bestämning av OECD 453 OECD 453 >=2200 mg/m³ luft 105 veckor (5 Organ Effekt Råtta (kvinna) 1100 mg/m³ luft 105 veckor (5 Råtta (man) 7 / 13

8 Reproduktionstoxicitet Parameter Metod Värde Exponeringstid Art Effekt Organ Utvecklingstoxicitet Effekter på fertiliteten NOAEL NOAEL (P) NOAEL (P) OECD 414 OECD 415 OECD 415 >=5220 mg/m³ Råtta (kvinna) >=3000 mg/kg bw/dag >=1500 mg/kg bw/dag 13 veckor (daglig) 21 veckor (daglig) Råtta (man) Råtta (kvinna) Parameter Metod Värde Exponeringstid Art Effekt Organ Utvecklingstoxicitet Effekter på fertiliteten NOAEL NOAEL (P) NOAEL (F1) (P) (F1) OECD 414 OECD 422 OECD 422 OECD 421 OECD 421 CMR Ej klassificerad för reproduktions- eller utvecklingstoxicitet Ej klassificerad för mutagen eller genotoxisk toxicitet Ej klassificerad för karcinogenicitet Fara vid aspiration Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Toxicitet andra effekter >=900 ppm 1 veckor (6 Råtta (kvinna) >=1000 mg/kg bw/dag >=1000 mg/kg bw/dag 46 veckor (daglig, 5 Råtta Bestämning av Bestämning av 46 dag(ar) Råtta >= 300 ppm 8 veckor Råtta (6t/dag, 5 >=300 ppm 8 veckor Råtta (daglig, 5 Parameter Metod Värde Organ Effekt Exponeringstid Art Bestämning av 5800 mg/m³ Mus (man) Torr hud eller hudsprickor Litteraturstudie Parameter Metod Värde Organ Effekt Exponeringstid Art Bestämning av OECD 404 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Torr hud eller hudsprickor 4 t Kanin Kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering Ingen känd effekt. AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet: 8 / 13

9 Parameter Metod Värde Varaktighet Art Provkonstruk Söttion /saltvatten Bestämning av Akut toxicitet fisk LC50 OECD 203 > 1000 mg/l 96 t Oncorhynchus Semistatiskt Sötvatten Experimentellt mykiss system ; GLP Akut toxicitet ryggradslösa djur EC50 OECD 202 > 1000 mg/l 48 t Daphnia magna Statiskt Sötvatten Experimentellt system ; GLP Toxicitet alger och andra vattenväxter EC50 OECD 201 > 1000 mg/l 72 t Pseudokirchnerie Statiskt Experimentellt lla subcapitata system ; GLP Parameter Metod Värde Varaktighet Art Provkonstruk Söttion /saltvatten Bestämning av Akut toxicitet fisk LC50 OECD 203 > 1000 mg/l 96 t Oncorhynchus Semistatiskt Sötvatten ; GLP mykiss system Akut toxicitet ryggradslösa djur EC50 OECD 202 > 1000 mg/l 48 t Daphnia magna Statiskt Sötvatten ; GLP system Toxicitet alger och andra vattenväxter EC50 OECD 201 > 1000 mg/l 72 t Pseudokirchnerie Statiskt Sötvatten ; GLP lla subcapitata system Långsiktig toxicitet fisk NOEL mg/l 28 dag(ar) Pisces Beräknat Långsiktig toxicitet ryggradslösa vattendjur Toxicitet vattenlevande mikroorganismer NOEL OECD mg/l 21 dag(ar) Daphnia magna Semistatiskt Sötvatten ; system Tillväxttakt EC50 > 1000 mg/l 48 t Tetrahymena Sötvatten QSAR; Hämmande pyriformis Klassificeringen av blandningen bygger på de relevanta ingredienserna av blandningen Inte skadligt för fiskar Inte skadligt för evertebrater (Daphnia) Inte skadligt för alger Miljöklassifikation: inte tillämpligt 12.2 Persistens och nedbrytbarhet: Biologisk nedbrytning vatten Metod Värde Varaktighet Bestämning av OECD 301F 80 %; GLP 28 dag(ar) Experimentellt Biologisk nedbrytning vatten Metod Värde Varaktighet Bestämning av OECD 301F 77.6 %; GLP 28 dag(ar) Experimentellt Biologiskt lättnedbrytbar i vatten 12.3 Bioackumuleringsförmåga: Log Kow Metod Anmärkning Inte tillämpbart (blandning) Värde Temperatur Bestämning av BCF fiskar Parameter BCF Metod Värde Varaktighet Art Bestämning av dag(ar) Pisces Litteraturstudie Log Kow Metod Anmärkning Värde Temperatur Bestämning av >3 Log Kow Metod Anmärkning Värde Temperatur Bestämning av 9 / 13

10 Ingen enkel slutsats kan dras med stöd av tillgängliga numeriska n 12.4 Rörligheten i jord: Procentfördelning Metod Andel luft Andel biota Andel sediment Andel mark Andel vatten Bestämning av Mackay Level III 65.8 % 0 % 22.9 % 9.6 % 1.7 % Beräknat Inga (test)data om mobiliteten för komponenter tillgängliga 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen: Innehåller ej komponent(er) som uppfyller kriterierna i PBT och/eller vpvb enligt beskrivningen i Bilaga XIII av förordning (EG) nr 1907/ Andra skadliga effekter: Faktor för global uppvärmningspotential (GWP) Ingen av de kända komponenterna finns på den lista över de fluorerade växthusgaser (förordning (EG) nr 842/2006) Ozonnedbrytande potential (ODP) Ej klassificerat som farligt för ozonskiktet (Förordning (EG) nr 1005/2009) Grundvatten Gör grundvatten otjänligt AVSNITT 13: Avfallshantering Informationen i detta avsnitt är en allmän beskrivning. Om tillämpligt och tillgängligt, bifogas exponeringsscenarier i bilagan. Använd alltid de relevanta exponeringsscenarierna som motsvarar din identifierade användning Avfallsbehandlingsmetoder: Bestämmelser rörande avfall Avfallskod (Direktiv 2008/98/EG, beslut 2000/0532/EG) * (Avfall av flytande bränslen och drivmedel: Andra bränslen (även blandningar)). Beroende på industrigren och produktionsprocess, kan även andra avfallskoder vara tillämpliga. Farligt avfall efter Direktiv 2008/98/EG Metod för bortskaffande Avlägsna avfall med iakttagande av lokala och/eller nationella föreskrifter. Farligt avfall ska inte blandas med annat avfall. Olika typer av farligt avfall ska inte blandas om det kan innebära en risk för föroreningar eller skapa problem vid framtida hantering av avfallet. Farligt avfall ska hanteras ansvarsfullt. Alla enheter som lagrar, transporterar eller hanterar farligt avfall ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga risker med förorening eller skador på människor eller djur. För bort till en godkänd destruktions-, neutralisations- och eliminationsanläggning av riskfyllt avfall. Använd lämpliga åtgärder för att undvika miljön miljöförorening Förpackning/Behållare Avfallskod emballage (Direktiv 2008/98/EG) * (Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen). AVSNITT 14: Transportinformation Väg (ADR) 14.1 UN-nummer: Transport 14.2 Officiell transportbenämning: 14.3 Faroklass för transport: Farlighetsnummer Klass Klassificeringskod 14.4 Förpackningsgrupp: Pakningsgrupp Etiketter 14.5 Miljöfaror: Symbolen för miljöfarliga ämnen 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: Särbestämmelser Begränsade mängder Inte underkastad nej Järnväg (RID) 10 / 13

11 14.1 UN-nummer: Transport 14.2 Officiell transportbenämning: 14.3 Faroklass för transport: Farlighetsnummer Klass Klassificeringskod 14.4 Förpackningsgrupp: Pakningsgrupp Etiketter 14.5 Miljöfaror: Symbolen för miljöfarliga ämnen 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: Särbestämmelser Begränsade mängder Inte underkastad nej Inre vattenvägar (ADN) 14.1 UN-nummer: UN-nummer Officiell transportbenämning: Officiell transportbenämning 14.3 Faroklass för transport: Klass 9 Klassificeringskod 14.4 Förpackningsgrupp: Pakningsgrupp Etiketter 14.5 Miljöfaror: Symbolen för miljöfarliga ämnen 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: Särbestämmelser Begränsade mängder Havet (IMDG/IMSBC) 14.1 UN-nummer: Transport 14.2 Officiell transportbenämning: 14.3 Faroklass för transport: Klass 14.4 Förpackningsgrupp: Pakningsgrupp Etiketter 14.5 Miljöfaror: Vattenförorenande ämne - Symbolen för miljöfarliga ämnen 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: Särbestämmelser Begränsade mängder 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: Bilaga II till MARPOL 73/78 Substances with a flash-point above 60 C and not more than 100 C ingen. nej Inte underkastad nej Luft (ICAO-TI/IATA-DGR) 14.1 UN-nummer: Transport 14.2 Officiell transportbenämning: 14.3 Faroklass för transport: Klass 14.4 Förpackningsgrupp: Pakningsgrupp Etiketter 14.5 Miljöfaror: Symbolen för miljöfarliga ämnen 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: Inte underkastad nej 11 / 13

12 Särbestämmelser Passagerar- och godstransport: begränsad mängd: högsta nettomängd per förpackning AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö: Europeisk lagstiftning: FOF-halten Direktiv 2010/75/EU FOF-halten Anmärking REACH Bilaga XVII - Begränsning Innehåller komponent(er) som regleras i Bilaga XVII till Förordning (EG) nr 1907/2006: begränsningar för tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor. Beteckning på ämne, ämnesgrupp eller blandning kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, Vätskeformiga ämnen eller blandningar som cykliska, <2 % aromater anses farliga i enlighet med direktiv kolväten, C11-C14, isoalkaner, cykliska, <2% 1999/45/EG eller uppfyller kriterierna för aromater någon av nedanstående faroklasser eller Nationell lagstiftning Nederländerna Avfallsidentifiering (Nederländerna) Waterbezwaarlijkheid 11 Nationell lagstiftning Tyskland WGK Villkor 1. Får inte användas i prydnadsföremål avsedda att ge ljus- eller färgeffekter med hjälp av olika faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat, trolleri- och skämtartiklar, farokategorier enligt bilaga I till förordning (EG) spel för en eller flera deltagare eller andra varor som är avsedda att användas för detta nr 1272/2008: ändamål, även sådana med dekorativ funktion.2. Varor som inte överensstämmer med punkt a) Faroklasserna , 2.6, 2.7, 2.8 typerna 1 får inte släppas ut på marknaden.3. Får inte släppas ut på marknaden om de innehåller ett A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorierna 1 färgämne, såvida det inte är nödvändigt av skatteskäl, och/eller ett luktämne om de och 2, 2.14 kategorierna 1 och 2 samt 2.15 kan användas som bränsle i prydnadsoljelampor som säljs till allmänheten, och typerna A F. utgör en fara vid aspiration och är märkta med R65 eller H Prydnadsoljelampor som b) Faroklasserna , 3.7, skadliga effekter säljs till allmänheten får inte släppas ut på marknaden om de inte överensstämmer med den på sexuell funktion och fertilitet eller på europeiska standarden för oljelampor för dekoration (EN 14059) som antagits av Europeiska avkommans utveckling, 3.8, andra effekter än standardiseringskommittén (CEN).5. Utan att det påverkar tillämpningen av andra narkosverkan, 3.9 och gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och c) Faroklass 4.1. blandningar ska leverantörerna se till att följande krav är uppfyllda före utsläppandet på d) Faroklass 5.1. marknaden: a) Lampoljor märkta med R65 eller H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska vara synligt, läsligt och outplånligt märkta med följande text: Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn, och från och med den 1 december 2010 med Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på veken, kan leda till livshotande lungskador. b) Grilltändvätskor märkta med R65 eller H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska från och med den 1 december 2010 vara läsligt och outplånligt märkta med följande text: Förtäring av tändvätska, även mycket små mängder, kan leda till livshotande lungskador. c) Lampoljor och grilltändvätskor märkta med R65 eller H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska från och med den 1 december 2010 förpackas i svarta ogenomskinliga behållare om högst 1 liter.6. Senast den 1 juni 2014 ska kommissionen be Europeiska kemikaliemyndigheten sammanställa dokumentation i enlighet med artikel 69 i den här förordningen med syftet att om så är lämpligt förbjuda grilltändvätskor och bränsle för prydnadslampor märkta med R65 eller H304 och avsedda för försäljning till allmänheten.7. Fysiska eller juridiska personer som för första gången släpper ut lampoljor eller grilltändvätskor märkta med R65 eller H304 på marknaden ska senast den 1 december 2011 och varje år därefter lämna uppgifter om alternativ till lampoljor och grilltändvätskor märkta med R65 eller H304 till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten. Medlemsstaterna ska hålla dessa uppgifter tillgängliga för kommissionen. LWCA (Nederländerna): KGA kategori 03 1; Klassificering som vattenförorenande grundat på komponenter enligt Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) av den 27 juli 2005 (bilaga 4) Schwangerschaft Gruppe D MAK 8-Stunden-Mittelwert ppm MAK 8-Stunden-Mittelwert mg/m³ TA-Luft Nationell lagstiftning Frankrike Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte, schwere; 50 ppm Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte, schwere; 300 mg/m³ 12 / 13

13 Nationell lagstiftning Belgien Andra relevanta uppgifter 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts. AVSNITT 16: Annan information Etikettering enligt Direktiv 67/548/EEG-1999/45/EG (DSD/DPD) Etiketter Hälsoskadlig Innehåller: ;. R-fraser S-fraser (02) 56 (62) Farligt: kan ge lungskador vid förtäring Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor (Förvaras oåtkomligt för barn) Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall (Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten) Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitt 2 och 3: R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor Fullständiga ordalydelsen av de H-angivelser som nämns i avsnitt 2 och 3: H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. (*) = FIRMINRE KLASSIFIKATION AV BIG PBT-substanser = beständiga, bioackumulativa och toxiska substanser DSD DPD CLP (EU-GHS) Dangerous Substance Directive - Direktiv för Farliga Ämnen Dangerous Preparation Directive - Direktiv för Farliga Preparat Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System i Europa) Informa onen i de a säkerhetsdatablad bygger på de data och prov som BIG har mo agit. Säkerhetsdatabladet har sammanställts e er bästa förmåga och i överensstämmelse med den vid de a llfälle llgängliga kunskapen. Säkerhetsdatabladet utgör endast riktlinjer för säker hantering, användning, förbrukning, lagring, transport och bor örskaffande av de ämnen/beredningar/blandningar som nämns under punkt 1. Med jämna mellanrum sammanställs nya säkerhetsdatablad. Endast de allra senaste versionerna får användas. Gamla versioner ska förstöras. Om inte annat anges u ryckligen på säkerhetsdatabladet, gäller informa onen inte för ämnena/beredningarna/blandningarna i renare form, i blandningar med andra ämnen eller i processer. Säkerhetsdatabladet ger inga kvalitetsspecifika oner för de aktuella ämnena/beredningarna/blandningarna. A följa anvisningarna i de a säkerhetsdatablad fritar inte användaren från plikten a vidta alla åtgärder som sunt förnu, regleringar och rekommenda oner föreskriver i sammanhanget, eller som är nödvändiga och/eller ny ga vid de konkreta användningsförhållandena. BIG garanterar inte a den förmedlade informa onen är korrekt eller fullständig, och kan inte hållas ansvarig för ändringar u örda av tredje part. De a säkerhetsdatablad ska endast användas inom Europeiska unionen, Schweiz, Island, Norge och Liechtenstein. All användning utanför de a område sker på egen risk. Användningen av de a säkerhetsdatablad är föremål för de licensvillkor och ansvarsbegränsande villkor som regleras i di licensavtal med BIG, eller om dessa inte är llämpliga, av BIG:s allm änna villkor. All immateriell äganderä för de a blad är BIG:s egendom, spridning och reproduk on är begränsad. Rådgör med ovan nämnda överenskommelser/licensavtal med BIG för detaljer. 13 / 13

Produktsäkerhetsinformationsblad

Produktsäkerhetsinformationsblad Produktsäkerhetsinformationsblad Enligt kraven i Artikel 32 i Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Produktnamn Synonymer Registreringsnummer

Läs mer

Produktsäkerhetsinformationsblad. : Alifatisk Polyamid-baserad Lim

Produktsäkerhetsinformationsblad. : Alifatisk Polyamid-baserad Lim Produktsäkerhetsinformationsblad Enligt kraven i Artikel 32 i Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Produktnamn Synonymer Registreringsnummer

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD. Soudal Fix All

VARUINFORMATIONSBLAD. Soudal Fix All VARUINFORMATIONSBLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 och Bilaga II Soudal Fix All 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen: Produktnamn:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Soudal Fix All Crystal

SÄKERHETSDATABLAD. Soudal Fix All Crystal SÄKERHETSDATABLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 och Bilaga II 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen: Produktnamn: 1.2 Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Lampolja

SÄKERHETSDATABLAD Lampolja Lampolja Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Lampolja SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Timberex Satin Oil. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Timberex Satin Oil. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), nex II Sverige SÄKERHETSDATABLAD Timberex Satin Oil AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Timberex

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 942 www.bupi-cleaner.se Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1999-09-22 Revisionsdatum: 2011-09-12 Tryckdatum: 2011-09-12 Versionsnummer: 6 AVSNITT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ÄDELLASYR. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD ÄDELLASYR. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ÄDELLASYR AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn ÄDELLASYR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ROSTLÖSARE

SÄKERHETSDATABLAD ROSTLÖSARE Omarbetad 10/06/2014 Revision 2 Ersätter datum 02/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1123 Internt Nr. 70220

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL SPÄRRVITT. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget PROFESSIONAL TRADITIONAL SPÄRRVITT

SÄKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL SPÄRRVITT. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget PROFESSIONAL TRADITIONAL SPÄRRVITT I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL SPÄRRVITT AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

Electrospray Tuning Mix. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Electrospray Tuning Mix. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Part No. G2431A, G2421-60001, G2431-60001 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Avsnitt 2: Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Avsnitt 2: Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Blandningens handelsnamn eller beteckning Registreringsnummer Säkerhetsdatablad nummer 22930 Produktens

Läs mer

CLP-klassificering: Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 EUH066 (CLP 1272/2008). 2.2. Märkningsuppgifter: Faropiktogram Signalord

CLP-klassificering: Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 EUH066 (CLP 1272/2008). 2.2. Märkningsuppgifter: Faropiktogram Signalord SÄKERHETSDATABLAD utarbetat av ALECTIA A/S Utgivningsdatum: 7 maj 2015 Ersätter: 22 november 2012 Version: 3 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning: KERABIT

Läs mer

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonym(er) CAS Nr.

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh)

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh) Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh) GS 15 Gear Spray Ersätter datumet: 08-maj-2014 Version 2 Avsnitt 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Avsnitt 2: Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Avsnitt 2: Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Blandningens handelsnamn eller beteckning Registreringsnummer PO 106 FA Säkerhetsdatablad nummer 22911 Produktens

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Produkten är endast avsedd för institutionell användning.

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Produkten är endast avsedd för institutionell användning. SÄKERHETSDATABLAD I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II (453/2010) - Europa P3-ultrasil 115 Version : 1 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Extreme Prewash-T

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Extreme Prewash-T Turtle Wax Extreme Prewash-T Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Extreme Prewash-T SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NURETANOLJA. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD NURETANOLJA. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD NURETANOLJA AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn NURETANOLJA

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLAD Utgivningsdatum/Revisionsdatum 28 juli 2011 AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn ENVIROBASE FINE RED PEARL Produktkod T462/E1

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), nex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD EPOXY Shield Fine Crack Repair Base AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 10/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 14007 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SKOGMA SKOGSFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD SKOGMA SKOGSFÄRG Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer 11792, 11793, 11794, 11795, 11796, 11797, 17848 1.2. Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng

SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng Omarbetad 07/12/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 25491 Slide Master

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MOS 2 olja Produktnr. 11904 Internt Nr. 1120 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer