SÄKERHETSDATABLAD. : Qlima Kristal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD. : Qlima Kristal"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Produktnamn Registreringsnummer REACH Produkttyp REACH : : Inte tillämpbart (blandning) : Blandning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: Relevanta identifierade användningar Flytande bränsle för bärbara värmare Användningar som det avråds från Inga användningar som det avråds från 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad: Leverantör av säkerhetsdatabladet PVG LIQUIDS NV Belgicastraat 1C - Haven 2290 B-9042 Gent Telefonnummer för nödsituationer: 24/24 t (Telefonrådgivning: engelska, franska, tyska, nederländska): (BIG) AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen: Klassificering enligt Förordning EG nr 1272/2008 Klassificerat som farligt enligt kriterier i Förordning (EG) nr 1272/2008 Klass Kategori Riskangivelse Asp. Tox. kategori 1 H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna Klassificering enligt Direktiv 67/548/EEG-1999/45/EG Klassificerat som farligt på grundval av kriterierna av Direktiver 67/548/EEG och 1999/45/EG Xn; R65 - Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 2.2 Märkningsuppgifter: Etikettering enligt Förordning EG nr 1272/2008 (CLP) Innehåller: ;. Signalord Fara H-angivelser H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. P-angivelser P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P331 Framkalla INTE kräkning. P405 Förvaras inlåst. P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser. Ytterligare uppgifter Utarbetad av: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel BIG vzw 1 / sv-SE

2 EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 2.3 Andra faror: CLP Risk för brand AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.1 Ämnen: Inte tillämpbart 3.2 Blandningar: Namn REACH registreringsnummer CAS Nr. EG Nr. Konc. (C) Klassificering efter DSD/DPD Klassificering efter CLP Fotnot Anmärkning kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater % <C<30% Xn; R65 R66 Asp. Tox. 1; H304 (13)(1)(10) Ingrediens kolväten, C11-C14, isoalkaner, cykliska, <2% aromater % <C<80% Xn; R65 R66 Asp. Tox. 1; H304 (13)(1)(10) Ingrediens (1) Fullständiga ordalydelsen av de R- och H-fraser: se avsnitt 16 (10) Föremål för begränsningar av Bilaga XVII till Förordning (EG) nr 1907/2006 (13) Aromater 1 % AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen: Allmänt: Vid illamånde eller annan påverkan, kontakta läkare. Vid inandning: Flytta personen till frisk luft. Vid andningssvårigheter kontakta läkare. Vid kontakt med hud: Skölj genast med mycket vatten. Tvål får användas. För person med ihållande irritationen till läkare. Vid kontakt med ögon: Skölj med vatten. Använd inte neutralisationsmedel. För person med ihållande ögonirritation till läkare. Vid förtäring: Skölj munnen med vatten. Tillåt inte personen att kasta upp. Vid illamånde eller annan påverkan, kontakta läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda: Akuta symtom Vid inandning: VID EXPONERING FÖR HÖGA KONCENTRATIONER: Huvudvärk. Yrsel. Vid kontakt med hud: EFTER LÅNGVARIG UTSATTHET/KONTAKT: Torr hud. sprickor. Vid kontakt med ögon: Ingen känd effekt. Vid förtäring: Risk för aspirationspneumoni Fördröjda symtom Ingen känd effekt. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs: Om tillämpligt och tillgängligt kommer det att listas nedan. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel: Lämpliga släckmedel: Spridd vattenstråle/vattendimma. Polyvalent skum. BC-pulver. Sand/jord Olämpliga släckmedel: Full vatten-/skumstråle kan orsaka överfyllning. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra: 2 / 13

3 Vid bränning: bildning av CO och CO Råd till brandbekämpningspersonal: Instruktioner: Inte behövas specifika släckinstruktioner Särskild skyddutrustning för brandbekämpningspersonal: Handskar. Skyddsklädsel. Vid brand/hetta: tryckluft-/syrgasapparat. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: Inga öppna lågor Skyddsutrustning för annan personal än räddningspersonal Se rubrik Skyddsutrustning för räddningspersonal Handskar. Skyddsklädsel. Lämpliga skyddskläder Se rubrik Miljöskyddsåtgärder: Samla upp/pumpa över det läckande ämnet i lämpliga behållare. Stoppa läckan, stäng av tillförseln. Valla in flytande spill. Förhindra utbredning i kloakledningar. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Absorbera utspilld vätska i ickebrännbart material t.ex.: torr sand/jord. Skyffla upp absorberat ämne i tätslutande behållare. Samla utspillt ämne/rest omsorgsfullt. Tvätta förorenada ytor med rikligt vatten. Tvätta klädsel och utrustning efter behandling. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt: Se rubrik 13. AVSNITT 7: Hantering och lagring Informationen i detta avsnitt är en allmän beskrivning. Om tillämpligt och tillgängligt, bifogas exponeringsscenarier i bilagan. Använd alltid de relevanta exponeringsscenarierna som motsvarar din identifierade användning. 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering: Förvara åtskild från öppen låga/hetta. Gas/ånga är tyngre än luft vid 20 C. Undvik långvarig/upprepad kontakt med huden. Håll förpackningen väl tillsluten. Tag genast av kontaminerade kläder. Får inte tömmas i avloppet. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet: Säkerhetskrav vid lagring: Lagra vid omgivande temperatur. Skydda mot direkt solljus. Förvaras torrt. Ventilation vid golvnivå. Brandsäker lagerlokal. Tillse att behållare för att samla upp spill finns. Följ de lagliga normerna Förvaras åtskilt från: Värmekällor, oxidationsmedel Lämpligt förpackningsmaterial: Kolstål, polyetylen, polypropylen, rostfritt stål Olämpligt förpackningsmaterial: 7.3 Specifik slutanvändning: Om tillämpligt och tillgängligt, bifogas exponeringsscenarier i bilagan. Se information från tillverkaren. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar: Exponering på arbetsplatsen a) Gränsn för exponering på arbetsplatsen Om gränsn ska tillämpas och är tillgängliga listas de nedan. b) Nationella biologiska gränsn Om gränsn ska tillämpas och är tillgängliga listas de nedan Provtagningsmetoder Om tillämpligt och tillgängligt kommer det att listas nedan. Petroleum Distillate (Naphthas) NIOSH 1550 Petroleum Distillates fractions OSHA Gällande gränsn vid användning av ämnet eller blandningen som avsett Om gränsn ska tillämpas och är tillgängliga listas de nedan. 3 / 13

4 8.1.4 DNEL/PNEC-n DNEL - Arbetstagare Effektnivå (DNEL/DMEL) Typ Värde Anmärkning DNEL - Allmänna befolkningen Effektnivå (DNEL/DMEL) Typ Värde Anmärkning Control banding Om tillämpligt och tillgängligt kommer det att listas nedan. 8.2 Begränsning av exponeringen: Informationen i detta avsnitt är en allmän beskrivning. Om tillämpligt och tillgängligt, bifogas exponeringsscenarier i bilagan. Använd alltid de relevanta exponeringsscenarierna som motsvarar din identifierade användning Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Förvara åtskild från öppen låga/hetta. Utför arbeten med produkten utomhus/vid avluftningsanordning under ventilering eller med andningsskydd Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning Undvik långvarig/upprepad kontakt med huden. Håll förpackningen väl tillsluten. Ät, drick och rök inte under arbetet. a) Andningsskydd: Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. b) Handskydd: Handskar. - lämpligt material (gott skydd) Tetrafluoretylen, nitrilgummi. - lämpligt material (dåligt) Butylgummi, naturgummi. c) Ögonskydd: Ansiktsskydd. d) skydd: Skyddsklädsel Begränsning av miljöexponeringen: Se rubrik 6.2, 6.3 och 13 AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper: Fysisk form Vätska Lukt Lukttröskel Färg Partikelstorlek Explosionsgräns Brandfarlighet Log Kow Dynamisk viskositet Kinematisk viskositet Smältpunkt Inga tillgängliga uppgifter om lukt Färgvariabel, beroende på inhemsk skattelagstiftning Inte tillämpbart (vätska) Risk för brand Inte tillämpbart (blandning) Kokpunkt C Flampunkt > 65 C Avdunstningshastighet Relativ ångdensitet > 10 Ångtryck Löslighet Relativ densitet 0.77 Sönderdelningstemperatur Självantändningstemperatur Explosiva egenskaper Oxiderande egenskaper ph vatten ; < 0.01 g/100 ml Ingen kemisk grupp som har explosiva egenskaper Ingen kemisk grupp som har oxiderande egenskaper 9.2 Annan information: Ytspänning N/m ; 25 C 4 / 13

5 Absolut densitet > 771 kg/m³ AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet: Vid temperatur över flampunkten: ökad brand/explosionsrisk Kemisk stabilitet: Stabil under normala omständigheter Risken för farliga reaktioner: Förhållanden som ska undvikas: Förvara åtskild från öppen låga/hetta Oförenliga material: Oxidationsmedel Farliga sönderdelningsprodukter: Vid bränning: bildning av CO och CO2. AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna: Testresultat Akut toxicitet Exponeringsväg Parameter Metod Värde Exponeringstid Art Bestämning av Oral Oral Dermal Dermal LD50 OECD 401 >5000 mg/kg bw Råtta LD50 LD50 LD50 LC50 LC50 OECD 401 OECD 402 OECD 402 OECD 403 OECD 403 >15000 mg/kg bw Råtta >3160 mg/kg bw 24 t Kanin >5000 mg/kg bw 24 t Kanin >4951 mg/m³ luft 4 t Råtta >5000 mg/m³ luft 8 t Råtta (man) Exponeringsväg Parameter Metod Värde Exponeringstid Art Bestämning av Oral Dermal LD50 OECD 401 >5000 mg/kg bw Råtta LD50 LC50 OECD 402 OECD 403 Låg akut toxicitet via huden Låg akut toxicitet på oral väg Låg akut toxicitet via inandning >5000 mg/kg bw 24 t Kanin >5 mg/l luft 8 t Råtta (man) anmärking anmärking Korrosion/irritation 5 / 13

6 Exponeringsväg Resultat Metod Exponeringstid Tidpunkt Art Bestämning av Öga Icke irriterande Icke irriterande OECD 405 OECD ; 48; 72 timmar Kanin 4 t 24; 48; 72 timmar Kanin Exponeringsväg Resultat Metod Exponeringstid Tidpunkt Art Bestämning av anmärking anmärking Öga Icke irriterande 24; 48; 72 timmar Kanin Enstaka OECD 405 exponering Icke irriterande OECD 404 Ej klassificerad som irriterande för ögonen Ej klassificerad som irriterande för huden Luftvägs-/hudsensibilisering 4 t 24; 48; 72 timmar Kanin Exponeringsväg Resultat Metod Exponeringstid Observationstidpu Art nkt Ej sensibiliserande OECD 406 Exponeringsväg Resultat Metod Exponeringstid Observationstidpu Art nkt Ej sensibiliserande Ej sensibiliserande OECD 406 Observation människa Ej klassificerad som sensibiliserande för huden Specifik organtoxicitet 3 veckor (6t/dag, 5 24; 48 timmar 24; 48 timmar Marsvin Marsvin Människa Bestämning av Bestämning av anmärking anmärking Exponeringsväg Parameter Metod Värde Organ Effekt Exponeringstid Art Bestämning av Oral Oral NOAEL NOAEL NOAEL OECD 422 OECD 408 OECD 413 OECD 413 OECD 413 >=1000 mg/kg bw/dag >5000 mg/kg bw Råtta Råtta >=1160 mg/m³ Råtta >=2200 mg/m³ 14 veckor (5 275 mg/m³ 14 veckor (5 OECD mg/m³ 13 veckor (6t/dag, 5 Råtta (kvinna) Råtta (man) Råtta Exponeringsväg Parameter Metod Värde Organ Effekt Exponeringstid Art Bestämning av Oral NOAEL OECD 408 OECD 413 >= 5000 mg/kg bw/dag >=10400 mg/m³ luft 13 veckor (daglig) Råtta 13 veckor (6t/dag, 5 Råtta 6 / 13

7 Låg subkronisk toxicitet på oral väg Låg subkronisk toxicitet genom inhalation Mutagenitet i könsceller (in vitro) Resultat Metod Testsubstrat Effekt Bestämning av Negativ med metabolisk aktivering, negativ utan metabolisk aktivering OECD 476 Mus (lymfom L5178Y-celler) Negativ OECD 471 Bakterie (S. typhimurium) Negativ OECD 479 Ovarieceller från kinesisk hamster (CHO) Negativ med metabolisk aktivering, negativ utan metabolisk aktivering OECD 476 Kinesisk hamster lungfibroblaster Resultat Metod Testsubstrat Effekt Bestämning av Negativ med metabolisk aktivering, negativ utan metabolisk aktivering OECD 476 Mus (lymfom L5178Y-celler) Negativ OECD 471 Bakterie (S. typhimurium) Negativ OECD 479 Ovarieceller från kinesisk hamster (CHO) Negativ OECD 473 Lymfocyter människa Negativ OECD 476 Kinesisk hamster lungfibroblaster Mutagenicitet (in vivo) Resultat Metod Exponeringstid Testsubstrat Organ Bestämning av Negativ Negativ OECD 474 OECD 478 Mus Benmärg Råtta Resultat Metod Exponeringstid Testsubstrat Organ Bestämning av Negativ Negativ Cancerogenitet OECD 474 OECD 478 Exponeringsv äg Inhalation (ångor) Inhalation (ångor) Inhalation (ångor) Mus 5 dagar (6t/dag) Råtta (man) Parameter Metod Värde Exponeringstid Art Bestämning av OECD 453 OECD 453 >=2200 mg/m³ luft >=2200 mg/m³ luft 105 veckor (6t/dag, veckor (6t/dag, 5 Organ Effekt Råtta (kvinna) Mus (man) OECD mg/m³ luft 105 veckor (6t/dag, 5 Mus (kvinna) Exponeringsv äg Inhalation (ångor) Inhalation (ångor) Parameter Metod Värde Exponeringstid Art Bestämning av OECD 453 OECD 453 >=2200 mg/m³ luft 105 veckor (5 Organ Effekt Råtta (kvinna) 1100 mg/m³ luft 105 veckor (5 Råtta (man) 7 / 13

8 Reproduktionstoxicitet Parameter Metod Värde Exponeringstid Art Effekt Organ Utvecklingstoxicitet Effekter på fertiliteten NOAEL NOAEL (P) NOAEL (P) OECD 414 OECD 415 OECD 415 >=5220 mg/m³ Råtta (kvinna) >=3000 mg/kg bw/dag >=1500 mg/kg bw/dag 13 veckor (daglig) 21 veckor (daglig) Råtta (man) Råtta (kvinna) Parameter Metod Värde Exponeringstid Art Effekt Organ Utvecklingstoxicitet Effekter på fertiliteten NOAEL NOAEL (P) NOAEL (F1) (P) (F1) OECD 414 OECD 422 OECD 422 OECD 421 OECD 421 CMR Ej klassificerad för reproduktions- eller utvecklingstoxicitet Ej klassificerad för mutagen eller genotoxisk toxicitet Ej klassificerad för karcinogenicitet Fara vid aspiration Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Toxicitet andra effekter >=900 ppm 1 veckor (6 Råtta (kvinna) >=1000 mg/kg bw/dag >=1000 mg/kg bw/dag 46 veckor (daglig, 5 Råtta Bestämning av Bestämning av 46 dag(ar) Råtta >= 300 ppm 8 veckor Råtta (6t/dag, 5 >=300 ppm 8 veckor Råtta (daglig, 5 Parameter Metod Värde Organ Effekt Exponeringstid Art Bestämning av 5800 mg/m³ Mus (man) Torr hud eller hudsprickor Litteraturstudie Parameter Metod Värde Organ Effekt Exponeringstid Art Bestämning av OECD 404 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Torr hud eller hudsprickor 4 t Kanin Kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering Ingen känd effekt. AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet: 8 / 13

9 Parameter Metod Värde Varaktighet Art Provkonstruk Söttion /saltvatten Bestämning av Akut toxicitet fisk LC50 OECD 203 > 1000 mg/l 96 t Oncorhynchus Semistatiskt Sötvatten Experimentellt mykiss system ; GLP Akut toxicitet ryggradslösa djur EC50 OECD 202 > 1000 mg/l 48 t Daphnia magna Statiskt Sötvatten Experimentellt system ; GLP Toxicitet alger och andra vattenväxter EC50 OECD 201 > 1000 mg/l 72 t Pseudokirchnerie Statiskt Experimentellt lla subcapitata system ; GLP Parameter Metod Värde Varaktighet Art Provkonstruk Söttion /saltvatten Bestämning av Akut toxicitet fisk LC50 OECD 203 > 1000 mg/l 96 t Oncorhynchus Semistatiskt Sötvatten ; GLP mykiss system Akut toxicitet ryggradslösa djur EC50 OECD 202 > 1000 mg/l 48 t Daphnia magna Statiskt Sötvatten ; GLP system Toxicitet alger och andra vattenväxter EC50 OECD 201 > 1000 mg/l 72 t Pseudokirchnerie Statiskt Sötvatten ; GLP lla subcapitata system Långsiktig toxicitet fisk NOEL mg/l 28 dag(ar) Pisces Beräknat Långsiktig toxicitet ryggradslösa vattendjur Toxicitet vattenlevande mikroorganismer NOEL OECD mg/l 21 dag(ar) Daphnia magna Semistatiskt Sötvatten ; system Tillväxttakt EC50 > 1000 mg/l 48 t Tetrahymena Sötvatten QSAR; Hämmande pyriformis Klassificeringen av blandningen bygger på de relevanta ingredienserna av blandningen Inte skadligt för fiskar Inte skadligt för evertebrater (Daphnia) Inte skadligt för alger Miljöklassifikation: inte tillämpligt 12.2 Persistens och nedbrytbarhet: Biologisk nedbrytning vatten Metod Värde Varaktighet Bestämning av OECD 301F 80 %; GLP 28 dag(ar) Experimentellt Biologisk nedbrytning vatten Metod Värde Varaktighet Bestämning av OECD 301F 77.6 %; GLP 28 dag(ar) Experimentellt Biologiskt lättnedbrytbar i vatten 12.3 Bioackumuleringsförmåga: Log Kow Metod Anmärkning Inte tillämpbart (blandning) Värde Temperatur Bestämning av BCF fiskar Parameter BCF Metod Värde Varaktighet Art Bestämning av dag(ar) Pisces Litteraturstudie Log Kow Metod Anmärkning Värde Temperatur Bestämning av >3 Log Kow Metod Anmärkning Värde Temperatur Bestämning av 9 / 13

10 Ingen enkel slutsats kan dras med stöd av tillgängliga numeriska n 12.4 Rörligheten i jord: Procentfördelning Metod Andel luft Andel biota Andel sediment Andel mark Andel vatten Bestämning av Mackay Level III 65.8 % 0 % 22.9 % 9.6 % 1.7 % Beräknat Inga (test)data om mobiliteten för komponenter tillgängliga 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen: Innehåller ej komponent(er) som uppfyller kriterierna i PBT och/eller vpvb enligt beskrivningen i Bilaga XIII av förordning (EG) nr 1907/ Andra skadliga effekter: Faktor för global uppvärmningspotential (GWP) Ingen av de kända komponenterna finns på den lista över de fluorerade växthusgaser (förordning (EG) nr 842/2006) Ozonnedbrytande potential (ODP) Ej klassificerat som farligt för ozonskiktet (Förordning (EG) nr 1005/2009) Grundvatten Gör grundvatten otjänligt AVSNITT 13: Avfallshantering Informationen i detta avsnitt är en allmän beskrivning. Om tillämpligt och tillgängligt, bifogas exponeringsscenarier i bilagan. Använd alltid de relevanta exponeringsscenarierna som motsvarar din identifierade användning Avfallsbehandlingsmetoder: Bestämmelser rörande avfall Avfallskod (Direktiv 2008/98/EG, beslut 2000/0532/EG) * (Avfall av flytande bränslen och drivmedel: Andra bränslen (även blandningar)). Beroende på industrigren och produktionsprocess, kan även andra avfallskoder vara tillämpliga. Farligt avfall efter Direktiv 2008/98/EG Metod för bortskaffande Avlägsna avfall med iakttagande av lokala och/eller nationella föreskrifter. Farligt avfall ska inte blandas med annat avfall. Olika typer av farligt avfall ska inte blandas om det kan innebära en risk för föroreningar eller skapa problem vid framtida hantering av avfallet. Farligt avfall ska hanteras ansvarsfullt. Alla enheter som lagrar, transporterar eller hanterar farligt avfall ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga risker med förorening eller skador på människor eller djur. För bort till en godkänd destruktions-, neutralisations- och eliminationsanläggning av riskfyllt avfall. Använd lämpliga åtgärder för att undvika miljön miljöförorening Förpackning/Behållare Avfallskod emballage (Direktiv 2008/98/EG) * (Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen). AVSNITT 14: Transportinformation Väg (ADR) 14.1 UN-nummer: Transport 14.2 Officiell transportbenämning: 14.3 Faroklass för transport: Farlighetsnummer Klass Klassificeringskod 14.4 Förpackningsgrupp: Pakningsgrupp Etiketter 14.5 Miljöfaror: Symbolen för miljöfarliga ämnen 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: Särbestämmelser Begränsade mängder Inte underkastad nej Järnväg (RID) 10 / 13

11 14.1 UN-nummer: Transport 14.2 Officiell transportbenämning: 14.3 Faroklass för transport: Farlighetsnummer Klass Klassificeringskod 14.4 Förpackningsgrupp: Pakningsgrupp Etiketter 14.5 Miljöfaror: Symbolen för miljöfarliga ämnen 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: Särbestämmelser Begränsade mängder Inte underkastad nej Inre vattenvägar (ADN) 14.1 UN-nummer: UN-nummer Officiell transportbenämning: Officiell transportbenämning 14.3 Faroklass för transport: Klass 9 Klassificeringskod 14.4 Förpackningsgrupp: Pakningsgrupp Etiketter 14.5 Miljöfaror: Symbolen för miljöfarliga ämnen 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: Särbestämmelser Begränsade mängder Havet (IMDG/IMSBC) 14.1 UN-nummer: Transport 14.2 Officiell transportbenämning: 14.3 Faroklass för transport: Klass 14.4 Förpackningsgrupp: Pakningsgrupp Etiketter 14.5 Miljöfaror: Vattenförorenande ämne - Symbolen för miljöfarliga ämnen 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: Särbestämmelser Begränsade mängder 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: Bilaga II till MARPOL 73/78 Substances with a flash-point above 60 C and not more than 100 C ingen. nej Inte underkastad nej Luft (ICAO-TI/IATA-DGR) 14.1 UN-nummer: Transport 14.2 Officiell transportbenämning: 14.3 Faroklass för transport: Klass 14.4 Förpackningsgrupp: Pakningsgrupp Etiketter 14.5 Miljöfaror: Symbolen för miljöfarliga ämnen 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: Inte underkastad nej 11 / 13

12 Särbestämmelser Passagerar- och godstransport: begränsad mängd: högsta nettomängd per förpackning AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö: Europeisk lagstiftning: FOF-halten Direktiv 2010/75/EU FOF-halten Anmärking REACH Bilaga XVII - Begränsning Innehåller komponent(er) som regleras i Bilaga XVII till Förordning (EG) nr 1907/2006: begränsningar för tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor. Beteckning på ämne, ämnesgrupp eller blandning kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, Vätskeformiga ämnen eller blandningar som cykliska, <2 % aromater anses farliga i enlighet med direktiv kolväten, C11-C14, isoalkaner, cykliska, <2% 1999/45/EG eller uppfyller kriterierna för aromater någon av nedanstående faroklasser eller Nationell lagstiftning Nederländerna Avfallsidentifiering (Nederländerna) Waterbezwaarlijkheid 11 Nationell lagstiftning Tyskland WGK Villkor 1. Får inte användas i prydnadsföremål avsedda att ge ljus- eller färgeffekter med hjälp av olika faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat, trolleri- och skämtartiklar, farokategorier enligt bilaga I till förordning (EG) spel för en eller flera deltagare eller andra varor som är avsedda att användas för detta nr 1272/2008: ändamål, även sådana med dekorativ funktion.2. Varor som inte överensstämmer med punkt a) Faroklasserna , 2.6, 2.7, 2.8 typerna 1 får inte släppas ut på marknaden.3. Får inte släppas ut på marknaden om de innehåller ett A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorierna 1 färgämne, såvida det inte är nödvändigt av skatteskäl, och/eller ett luktämne om de och 2, 2.14 kategorierna 1 och 2 samt 2.15 kan användas som bränsle i prydnadsoljelampor som säljs till allmänheten, och typerna A F. utgör en fara vid aspiration och är märkta med R65 eller H Prydnadsoljelampor som b) Faroklasserna , 3.7, skadliga effekter säljs till allmänheten får inte släppas ut på marknaden om de inte överensstämmer med den på sexuell funktion och fertilitet eller på europeiska standarden för oljelampor för dekoration (EN 14059) som antagits av Europeiska avkommans utveckling, 3.8, andra effekter än standardiseringskommittén (CEN).5. Utan att det påverkar tillämpningen av andra narkosverkan, 3.9 och gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och c) Faroklass 4.1. blandningar ska leverantörerna se till att följande krav är uppfyllda före utsläppandet på d) Faroklass 5.1. marknaden: a) Lampoljor märkta med R65 eller H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska vara synligt, läsligt och outplånligt märkta med följande text: Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn, och från och med den 1 december 2010 med Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på veken, kan leda till livshotande lungskador. b) Grilltändvätskor märkta med R65 eller H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska från och med den 1 december 2010 vara läsligt och outplånligt märkta med följande text: Förtäring av tändvätska, även mycket små mängder, kan leda till livshotande lungskador. c) Lampoljor och grilltändvätskor märkta med R65 eller H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska från och med den 1 december 2010 förpackas i svarta ogenomskinliga behållare om högst 1 liter.6. Senast den 1 juni 2014 ska kommissionen be Europeiska kemikaliemyndigheten sammanställa dokumentation i enlighet med artikel 69 i den här förordningen med syftet att om så är lämpligt förbjuda grilltändvätskor och bränsle för prydnadslampor märkta med R65 eller H304 och avsedda för försäljning till allmänheten.7. Fysiska eller juridiska personer som för första gången släpper ut lampoljor eller grilltändvätskor märkta med R65 eller H304 på marknaden ska senast den 1 december 2011 och varje år därefter lämna uppgifter om alternativ till lampoljor och grilltändvätskor märkta med R65 eller H304 till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten. Medlemsstaterna ska hålla dessa uppgifter tillgängliga för kommissionen. LWCA (Nederländerna): KGA kategori 03 1; Klassificering som vattenförorenande grundat på komponenter enligt Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) av den 27 juli 2005 (bilaga 4) Schwangerschaft Gruppe D MAK 8-Stunden-Mittelwert ppm MAK 8-Stunden-Mittelwert mg/m³ TA-Luft Nationell lagstiftning Frankrike Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte, schwere; 50 ppm Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte, schwere; 300 mg/m³ 12 / 13

13 Nationell lagstiftning Belgien Andra relevanta uppgifter 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts. AVSNITT 16: Annan information Etikettering enligt Direktiv 67/548/EEG-1999/45/EG (DSD/DPD) Etiketter Hälsoskadlig Innehåller: ;. R-fraser S-fraser (02) 56 (62) Farligt: kan ge lungskador vid förtäring Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor (Förvaras oåtkomligt för barn) Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall (Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten) Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitt 2 och 3: R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor Fullständiga ordalydelsen av de H-angivelser som nämns i avsnitt 2 och 3: H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. (*) = FIRMINRE KLASSIFIKATION AV BIG PBT-substanser = beständiga, bioackumulativa och toxiska substanser DSD DPD CLP (EU-GHS) Dangerous Substance Directive - Direktiv för Farliga Ämnen Dangerous Preparation Directive - Direktiv för Farliga Preparat Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System i Europa) Informa onen i de a säkerhetsdatablad bygger på de data och prov som BIG har mo agit. Säkerhetsdatabladet har sammanställts e er bästa förmåga och i överensstämmelse med den vid de a llfälle llgängliga kunskapen. Säkerhetsdatabladet utgör endast riktlinjer för säker hantering, användning, förbrukning, lagring, transport och bor örskaffande av de ämnen/beredningar/blandningar som nämns under punkt 1. Med jämna mellanrum sammanställs nya säkerhetsdatablad. Endast de allra senaste versionerna får användas. Gamla versioner ska förstöras. Om inte annat anges u ryckligen på säkerhetsdatabladet, gäller informa onen inte för ämnena/beredningarna/blandningarna i renare form, i blandningar med andra ämnen eller i processer. Säkerhetsdatabladet ger inga kvalitetsspecifika oner för de aktuella ämnena/beredningarna/blandningarna. A följa anvisningarna i de a säkerhetsdatablad fritar inte användaren från plikten a vidta alla åtgärder som sunt förnu, regleringar och rekommenda oner föreskriver i sammanhanget, eller som är nödvändiga och/eller ny ga vid de konkreta användningsförhållandena. BIG garanterar inte a den förmedlade informa onen är korrekt eller fullständig, och kan inte hållas ansvarig för ändringar u örda av tredje part. De a säkerhetsdatablad ska endast användas inom Europeiska unionen, Schweiz, Island, Norge och Liechtenstein. All användning utanför de a område sker på egen risk. Användningen av de a säkerhetsdatablad är föremål för de licensvillkor och ansvarsbegränsande villkor som regleras i di licensavtal med BIG, eller om dessa inte är llämpliga, av BIG:s allm änna villkor. All immateriell äganderä för de a blad är BIG:s egendom, spridning och reproduk on är begränsad. Rådgör med ovan nämnda överenskommelser/licensavtal med BIG för detaljer. 13 / 13

: Acryl. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

: Acryl. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010 Enligt artikel 31 av REACH är det inte nödvändigt att sammanställa ett säkerhetsdatablad för denna produkt.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010. : Silirub NO5

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010. : Silirub NO5 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Produktnamn Registreringsnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pritt Stick Sidan 1 / 6 SDB-nr : 43182 V001.6 Reviderat den: 01.10.2013 Utskriftsdatum: 19.02.2015 1.1 Produktbeteckning Pritt Stick AVSNITT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Flytande tvättmedel Sidan 1 av 6 Utfärdandedatum: 2011-02-04 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Flytande tvättmedel Stundab Box 47159 100 74 Stockholm

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 12-9121 Glycin-HCl

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk 20120827 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Alveogyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO STARTA Sågkdjeolja Bio Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08. 09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Elite Häst Torrschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

Produktsäkerhetsinformationsblad. : Alifatisk Polyamid-baserad Lim

Produktsäkerhetsinformationsblad. : Alifatisk Polyamid-baserad Lim Produktsäkerhetsinformationsblad Enligt kraven i Artikel 32 i Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Produktnamn Synonymer Registreringsnummer

Läs mer

Produktsäkerhetsinformationsblad

Produktsäkerhetsinformationsblad Produktsäkerhetsinformationsblad Enligt kraven i Artikel 32 i Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Produktnamn Synonymer Registreringsnummer

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8 AVSNITT 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: PROLAKUTEN Artikelnummer: P181 Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 16.08.2010 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Frosty Lampolja

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Frosty Lampolja AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Hydrocarbones C11-C14, isoalkanes,cycllics < 2% aromater CAS-nr EG-nr 927-285-2 1.2. Relevanta

Läs mer

: Soudafoam SMX. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

: Soudafoam SMX. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010 Enligt artikel 31 av REACH är det inte nödvändigt att sammanställa ett säkerhetsdatablad för denna produkt.

Läs mer

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum1 juni 2015 OLJE-PROL P1050 Omarbetad 150601 ersätter 141205 ver.12 Sida 1 av 5

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum1 juni 2015 OLJE-PROL P1050 Omarbetad 150601 ersätter 141205 ver.12 Sida 1 av 5 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: OLJE-PROL Artikelnummer: P1050 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning:

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning: Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: Version: AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Tollhouse ph-höjer Ämnets namn: Produktkod: 4049 Registrerings

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Typosan Ver 1 Utfärdat 2015-02-18 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad. Typosan Ver 1 Utfärdat 2015-02-18 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Typosan 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/01/2012 Revisionsnr: 6 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 TEROSON MS 9399 WH known as TEROSTAT MS 9399 WEISS KK Sidan 1 / 6 SDB-nr : 281034 V002.3 Reviderat den: 06.03.2013 Utskriftsdatum: 28.11.2013 AVSNITT 1: Namnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Fabric Softener. Utgivningsdatum: 24-10-2011 Version:

Säkerhetsdatablad. Fabric Softener. Utgivningsdatum: 24-10-2011 Version: Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 24-10-2011 Version: AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Fabric Softener 12 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD. Soudal Fix All

VARUINFORMATIONSBLAD. Soudal Fix All VARUINFORMATIONSBLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 och Bilaga II Soudal Fix All 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen: Produktnamn:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II

SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II Produkt: Tarkofoam II/Tarkoflex II Sida 1/7 SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Tarkofoam II/Tarkoflex II Artikelnummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Bostik Tätskiktsremsa. KONTAKTPERSON Namn E-post Tel Land Bostik AB Miljöavdelningen +46 42 19 50 00

SÄKERHETSDATABLAD. Bostik Tätskiktsremsa. KONTAKTPERSON Namn E-post Tel Land Bostik AB Miljöavdelningen +46 42 19 50 00 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Bostik Tätskiktsfolie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 TEROSON MS 9220 BK known as T393 TEROSTAT 9220 80ML SFDN Sidan 1 / 6 SDB-nr : 75753 V005.1 Reviderat den: 08.01.2013 Utskriftsdatum: 08.08.2014 AVSNITT 1: Namnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Loctite 8104 Sidan 1 / 6 SDB-nr : 173421 V001.4 Reviderat den: 27.11.2012 Utskriftsdatum: 05.12.2012 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Absorbine Botanicals Massage Foam

SÄKERHETSDATABLAD. Absorbine Botanicals Massage Foam Absorbine Botanicals Massage Foam Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Absorbine Botanicals Massage Foam SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Avfettningsmedel

Läs mer

Beläggning. Informationen saknas. 67/548/EEG: Ej något farligt ämne eller farlig blandning enligt EG-direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG.

Beläggning. Informationen saknas. 67/548/EEG: Ej något farligt ämne eller farlig blandning enligt EG-direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: X2 Production Graphics Ink - Lätt magenta Datablad nummer: 3-3032 1. 0. 0 Produktkod: 106R01040, 106R01046, 023R02464

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (19-187B): A3316, A3332 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pattex Repair Silicone Sidan 1 / 7 SDB-nr : 503174 V001.1 Reviderat den: 26.03.2014 Utskriftsdatum: 16.06.2014 1.1 Produktbeteckning Pattex

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA Omarbetad 05/06/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Soudal Fix All Crystal

SÄKERHETSDATABLAD. Soudal Fix All Crystal SÄKERHETSDATABLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 och Bilaga II 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen: Produktnamn: 1.2 Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect Omarbetad 15/02/2011 Ersätter datum 08/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. UPW150ML, UPW1L, UPW1LRS, UPW150MRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 SÄKERHETSDATABLAD enligt 197/26/EG, Artikel 31 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-03-01 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy Omarbetad 20/04/2011 Ersätter datum 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SHD1L 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KLEENEX Desinfektionsdukar för händer (7782, 7783, 7784)

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KLEENEX Desinfektionsdukar för händer (7782, 7783, 7784) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : KLEENEX Desinfektionsdukar för händer (7782, 7783, 7784) 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Magic Complete Marble & Granite Spray

SÄKERHETSDATABLAD. Magic Complete Marble & Granite Spray SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING Magic Complete Marble & Granite Spray 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 10 januari 2013

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 10 januari 2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: MILJÖVÄNLIG KYLARGLYKOL Artikelnummer: P796 Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GÄNG & SKÄRPASTA TAPE PASTE 500G 155550106. Omarbetad: 2012-04-26 Internt nr: 155550106

SÄKERHETSDATABLAD GÄNG & SKÄRPASTA TAPE PASTE 500G 155550106. Omarbetad: 2012-04-26 Internt nr: 155550106 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från RELEVANTA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Fabriksbetong färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum27 september 2012 VAX-PROL P1020

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum27 september 2012 VAX-PROL P1020 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: VAX-PROL Artikelnummer: P1020 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2014-11-20 Ersätter datum: 2010-11-10 TVÅL EXTRA

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2014-11-20 Ersätter datum: 2010-11-10 TVÅL EXTRA Omarbetad: 20141120 Ersätter datum: 20101110 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Art.nr: TP605 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA Omarbetad 06/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Plastic Padding Gasket Sidan 1 / 6 SDB-nr : 217185 V001.2 Reviderat den: 17.12.2014 Utskriftsdatum: 08.01.2015 1.1 Produktbeteckning Plastic

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Närmare upplysningar

Läs mer

STROVELS ALFANOL HD RÖD Utfärdat:: 2014-12-05

STROVELS ALFANOL HD RÖD Utfärdat:: 2014-12-05 Sida 1 av 6 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn STROVELS ALFANOL HD RÖD 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 7 december 2012 ALLRENOL Citron P12

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 7 december 2012 ALLRENOL Citron P12 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: ALLRENOL Citron Artikelnummer: P12 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som

Läs mer

SNOWCLEAN MICROAVFETTNING

SNOWCLEAN MICROAVFETTNING Sida 1 (7) Ersätter SDB: 20121001 Utfärdat:: 20150430 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

: Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas

: Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Rengöringsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bornit Kallasfalt

SÄKERHETSDATABLAD Bornit Kallasfalt Produkt: Kallasfalt Omarbetad: 2015-06-09 Sida 1/1 SÄKERHETSDATABLAD Bornit Kallasfalt 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Bornit Kallasfalt 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Thomsit K 145 Sidan 1 / 7 SDB-nr : 487429 V001.0 Reviderat den: 06.05.2014 Utskriftsdatum: 07.05.2014 1.1 Produktbeteckning Thomsit K 145 AVSNITT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 Tefacid Laurin 98 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

2015-05-04 SÄKERHETSINFORMATION

2015-05-04 SÄKERHETSINFORMATION 20150504 SÄKERHETSINFORMATION SKYDDSCREME AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Skyddscreme Produktnummer 1117 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 TEROSON MS 930 GY known as TEROSTAT MS 930 GRAU SKANDI Sidan 1 / 6 SDB-nr : 266875 V001.6 Reviderat den: 18.07.2013 Utskriftsdatum: 09.05.2014

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 av 5 77 SNOWMOBILE SYN 2T Datum 29.2.2012 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 av 5 77 SNOWMOBILE SYN 2T Datum 29.2.2012 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 77 Snowmobile Syn 2T 1.1.2 Produktkod 4291 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (24-21A): D30101, D30132 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 18.02.2011 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 4 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-02 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS REFLECTIONS SPRAY WAX

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-02 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS REFLECTIONS SPRAY WAX SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-02 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING MOTHERS REFLECTIONS SPRAY WAX 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010. Soudal Gun & Foam Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010. Soudal Gun & Foam Cleaner SÄKERHETSDATABLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, ändrad genom Förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Produktnamn : Registreringsnummer

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 1 juni 2015 ANTIDUNST P407 Omarbetad 150601 ersätter 150318 ver.12 Sida 1 av 5

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 1 juni 2015 ANTIDUNST P407 Omarbetad 150601 ersätter 150318 ver.12 Sida 1 av 5 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: ANTIDUNST Artikelnummer: P407 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER

SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER Omarbetad 13/02/2013 Revision 23 Ersätter datum 03/08/2011 SÄKERHETSDATABLAD GLASS CLEANER AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GLASS CLEANER Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (20-71B): A2116 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Brilliant 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningar och användningar som avråds L 1.1 Närmare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 09-8922 Karbonat

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Produktbeteckning Produktnamn Produkttyp SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 1.3.1 Leverantör 77 B.V. Nederland

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 1.3.1 Leverantör 77 B.V. Nederland SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 77 Hydraulic Oil HM 32, 46, 68 1.1.2 Produktkod 4352, 4354, 4356 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2011-03-21 Produktnr.:

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2011-03-21 Produktnr.: 1/7 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Förpackningsstorlek: 2 kg, 5 kg 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt 453/2010 och 1272/2008. Utfärdat 2015-02-13. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt 453/2010 och 1272/2008. Utfärdat 2015-02-13. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-02-13 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (20-101B): G12024, G12032 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FÖNSTER- & DÖRRFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD FÖNSTER- & DÖRRFÄRG Omarbetad 23/05/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT

SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT Nayad DISKMASKIN RENT Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn NAYAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 15/12/2011 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Screen Wipes Anti-static Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2012-05-07 Version:1 Omarbetat: - 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2012-05-07 Version:1 Omarbetat: - 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget sid 1(5) 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget 1.1 Produktbeteckning: Modellera Artikelnummer: 10212 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tilefix Utfärdat: 2012-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Tilefix Utfärdat: 2012-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20120611 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAKT-SAN

SÄKERHETSDATABLAD BAKT-SAN BAKT-SAN Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD BAKT-SAN AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.10.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn BAKT-SAN Artikelnr. 10107 1.2

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD TÄNDVÄTSKA. KONTAKTPERSON Namn E-mail Telefon Land Nina Wahlberg nina.wahlberg@lahega.se 042-256700

SÄKERHETSDATABLAD TÄNDVÄTSKA. KONTAKTPERSON Namn E-mail Telefon Land Nina Wahlberg nina.wahlberg@lahega.se 042-256700 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Leverantörens

Läs mer