Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1

2 Verksamhetsberättelse 2014 Lärcentrum kan se tillbaka på ett händelserikt 2014, mycket tack vare alla kompetenta medarbetare. Under året har en rekrytering gjorts av en mediepedagog, något vi under en längre tid saknat. Rekryteringen är gjord tillsammans med Centrum för Kommunikation och tjänsten ska delas mellan Lärcentrum 75% samt Centrum för Kommunikation 25%. En rekrytering som vi också hoppas kunna bidra till ett ökat samarbete mellan de båda verksamheterna. Nu kan vi utveckla oss ytterligare med alternativa lärformer via nätet. En rekrytering påbörjades också till en efterträdare efter Gunilla Anvill Nilsson, utbildningssamordnare (med särskilt ansvar för ledarutvecklingsprogrammen i landstinget) som valt att sluta. Numera finns också en undersköterska 50 % på KTC (Kliniskt Tränings Centrum). Känns som ett viktigt bidrag till att komplettera teamet kring KTC. Någon gång i framtiden när ekonomin tillåter önskar vi också komplettera teamet ytterligare med en fysioterapeut. Utbildarnätverket utvecklas och antalet interutbildare har ökat. STORT TACK till er alla som bidrar inte bara till Lärcentrums uppdrag utan också till den kompetensutveckling som sker i landstinget. I nätverket ingår utbildare inom vården men även inom administration och IT. Vår katalog Din väg är numera väletablerad och efterfrågad. Ett annat utvecklingsarbete har också pågått under året, samverkan med länets kommuner. Spännande! Roligt om vi kan bidra till att skapa en mötesplats där landstingets och kommunernas vårdpersonal kan mötas och kompetensutvecklas tillsammans. Ett intentionsdokument har också tagits fram tillsammans med Mälardalens högskola där de väljer att hyra in sig i landstingets Kliniska Träningscentrum för sina sjuksköterskestudenter istället för att skapa ett eget KTC. Det är också ett bidrag till att skapa gemensamma mötesplatser, här mellan landstingets egna medarbetare och studenter och förhoppningsvis våra framtida medarbetare i vården. I slutet av året startade en ny upphandling av kommande ledarutvecklingskonsulter för att stödja den fortsatta ledarutvecklingen i landstinget. Ser fram emot ett nytt verksamhetsår 2015 med förhoppning om att vi även fortsättningsvis kan utvecklas med målsättningen att möta verksamhetens behov av kompetensutveckling. Vi vill tacka för ert förtroende för oss 2014! Lärcentrum Christina Hjulström Verksamhetschef

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund Lärcentrums råd KTC-forum Medarbetare på Lärcentrum med tillhörande KTC Finansieringsmodellen Pedagogisk plattform och utbildarnätverk Sopplunch Kompetensutveckling som bedrivits inom ramen för lärcentrum Område 1 Ledarutveckling, lednings- och processutveckling Område 2 - Prioriterade utbildningar Område 3 - Regelbundet återkommande utbildningar Område 4 - Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar Område 5 - Förvaltningsvisa utbildningar/seminarier Område 6 Samverkan med länets kommuner Lärcentrum med tillhörande kliniskt tränings centrum (KTC) HLR Utbildningsverksamhet Utökning av lokaler Alternativa lärformer Nätbaserad utbildning Webb-TV Kompetenskort, TILDA Intern kompetensuteckling vid lärcentrum inkl KTC... 52

4 1 BAKGRUND Lärcentrum har sin bakgrund i tidigare Utbildningsservice. Verksamheten Lärcentrum startade 2006 efter en utredning på uppdrag från dåvarande landstingsdirektören Jan Brithon. Lärcentrum var då lokalmässigt placerad på ingång 7 i de lokaler som tidigare Utbildningsservice befann sig i. Verksamheten utvecklas och ett Kliniskt Tränings Centrum (KTC) har startats. Lärcentrums uppdrag diskuteras årligen i Lärcentrums råd för att sedan fastställas av HR-direktören. Underlaget tas fram av Lärcentrum. Organisation 2014 Lärcentrum Chefen för Lärcentrum deltar i Centrum för HR`s gemensamma möten som leds av HR-direktören. 5

5 2 LÄRCENTRUMS RÅD Lärcentrums råd har i uppdrag att arbeta för inriktning, prioritering och uppföljning av Lärcentrums verksamhet. Rådet ska också verka för att Lärcentrum medverkar till att utveckla och effektivisera hälso- och sjukvården enligt landstingets vision, värdegrund och inriktningsmål genom att stödja förbättringsarbete och utveckling av verksamhet, ledarskap och medarbetare HR-direktören är ordförande i rådet, representanter från förvaltningsledningarna inom hälso- och sjukvården, Centrum för klinisk forskning och fackliga representanter ingår. Rådet sammanträdde under 2014 vid 3 tillfällen. I rådet ingår: Mats Beskow, personaldirektör (ordförande) Christina Hjulström, verksamhetschef Lärcentrum Christina Jogér, förvaltningschef PPHV Annette Daneryd, utvecklingschef VS Mats Enlund, verksamhetschef CKF/Kent Nilsson, forskare CKF (ersättare) Per Weitz, chefläkare Patientsäkerhetsteamet Ingegerd Mohlin Johansson, verksamhetscontroller, Vårdvalsenheten Eva Sandberg, bedömningstandläkare, Vårdvalsenheten Fackliga företrädare: Irene Grahn, Vision Ingrid Edman, Vårdförbundet Anna Hill, Läkarföreningen Mirka Kwiatkowska, Läkarföreningen Marita Isgren, Kommunal Adjungerad: Lisa Ringbom Axnér, utvecklare Centrum för HR Gunilla Anvill Nilsson, utbildningssamordnare Lärcentrum (sekr.) 6

6 2.1 KTC-forum På organisationsnivå har en tydligare struktur skapats genom att ett KTC-forum har etablerats. Forumet har representanter från olika verksamheter inom vården och fungerar som en beredningsgrupp till Lärcentrums råd. Med stöd av forumet och rådet formas en utbildningsstruktur för de utbildningar som bedrivs vid Lärcentrum med tillhörande KTC. I forumet ingår: Wilhelm Wallquist (ordf.) medicinskt ledningsansvarig Lärcentrum samt specialistläkare Operationskliniken Marie-Louise Södersved Källestedt, ansvarig KTC och utbildningsledare Lärcentrum Annsofi Blomquist, utbildningssamordnare KTC Lärcentrum Björn Ahlstedt, överläkare Ambulanssjukvård Veronica Daag, verksamhetsutvecklare Akutkliniken Elena Eijnarsson, avdelningschef Kirurgkliniken avd.6 Åsa Wanbro, sektionsledare Ortopedkliniken Mari Vallin, basenhetschef Resursenheten Kristina Holmberg, studierektor VFU, EKU Barbro Rosengren, utvecklare VS som ersatts av Ann-Marie Iversen Katarina Holmström Engevik, biträdande verksamhetschef Medicinkliniken Ewa Göransson, biträdande resultatområdeschef Primärvården Malin Vainikainen, vårdutvecklare Vuxenpsykiatrin Elma Tajic, sjukhusapotekare Läkemedelsenheten Eva Strand, biträdande verksamhetschef Kirurgkliniken Johan Mäkk, specialistläkare barn- och ungdomskliniken Tanja Dunerbrandt, universitetsadjunkt Mälardalens högskola Anna-Karin Segerberg, verksamhetsutvecklare Kvinnokliniken 7

7 3 MEDARBETARE PÅ LÄRCENTRUM MED TILLHÖRANDE KTC Christina Hjulström, Verksamhetschef Lärcentrum Kompetens Gunilla Anvill Nilsson, utbildningssamordnare Cathy Blomdahl, utbildningssekreterare Birgitta Mörk Kjellsson, utbildningssamordnare Maria Pettersson, adm. assistent (0,75 tjänst tom febr.) Karl-Johan Skerdén, Vm (särskilt ansvar för Lärcentrums lokaler Ing 29) Eva Ström, utbildningssamordnare Lena Svanbom, utbildningssamordnare (0,50-tjänst) Gun Söderqvist, projekt samverkan med kommunerna (0,50-tjäns feb-dec) Marita Sers Östlund, projekt Cosmic (0,80-tjänst from aug) Lärcentrum KTC Marie-Louise Södersved Källestedt, ansvarig KTC Annsofi Blomquist, utbildningssamordnare Helena Puggioli, utbildningsledare (tom dec) Susan Rooth, undersköterska KTC(0,50-tjänst aug-dec) Åsa Björkman, HLR-samordnare (0,50-tjänst) Lena Svanbom, HLR-samordnare (0,50-tjänst) Wilhelm Wallquist, Medicinskt ledningsansvarig läkare (0,10-tjänst) 4 FINANSIERINGSMODELLEN Finansieringsmodellen vidareutvecklades år 2011 och ett beslut togs om 5 områden. Det innebär att förvaltningarna betalar en utbildningspeng till Lärcentrum med en fördelning per anställd och år. Område 1-4 finansieras av utbildningspengen. Område 5 Förvaltningsvisa utbildningar har verksamheterna möjlighet att beställa utbildningar som utformas efter önskemål. Finansieringen av dessa utbildningar betalas av uppdragsgivarna själva. 8

8 5 PEDAGOGISK PLATTFORM OCH UTBILDARNÄTVERK Medarbetare och ledning vid Lärcentrum, där Kliniskt Tränings Centrum ingår, har sedan länge känt ett behov av att ha en fastställd grund för den verksamhet som bedrivs. Det handlar om att tydligt kunna kommunicera till föreläsare och deltagare, men även till övriga verksamheter i landstinget, vilken kunskapssyn, människosyn och övriga etiska överväganden som Lärcentrums verksamhet ska bygga på och genomsyras av. Den pedagogiska plattformen är en del av att kvalitetssäkra utbildningarna. Syftet är att nå en gemensam värdegrund och plattform för utbildare och deltagare vid utbildningar inom ramen för Lärcentrum. Det är en plattform för att på lång sikt bidra till landstingets mål om att vård och övrig verksamhet ska ha hög kvalitet och säkerhet. Plattformen är även en del i arbetet med jämställdhet och tillgänglighet. Under året har ett utbildarnätverk förankrats och godkänts av Hälso- och sjukvårdsgruppen. Nätverket är en del i att säkerställa landstinget som en kunskapsorganisation. De som i första hand ingår i nätverket är medarbetare som är utbildare i utbildningar som genomförs vid Lärcentrum. Dessa utbildare kallas internutbildare och erbjuds i samråd med sin närmaste chef en pedagogisk utveckling inom utbildning med till exempel lärandemål, vuxenlärande, retorik och pedagogiskt förhållningssätt. Under året har det påbörjats en översyn av utbildningar beträffande lärandemål, det har genomförts på en teamutbildning ALERT och en färdighetsutbildning i trakeostomivård. Det innebär att lärandemål är formulerade och att internutbildare har sett över sitt utbildningsmaterial och undervisningsmetoder. Allt för att kvalitetssäkra och motsvara det som uppdragsgivare för utbildningen efterfrågar. Utvärdering har skett med pedagogiskt stöd i form av mentometerknappar och läsplattor under året. Det är uppskattade verktyg både av deltagare och internutbildare. 9

9 6 SOPPLUNCH Sopplunchen är en mötesplats där du lyssnar på ett föredrag i ett aktuellt ämne och minglar över en mugg soppa och smörgås. Målgruppen är medarbetare inom landstinget. Soppluncherna är i huvudsak den första tisdagen i varje månad kl Program 2014 Februari Utveckling av hälsocenter Västerås Ann-Kristin Ekman, samordnare, Samordningsförbundet Västerås Josefin Näs, projektledare, Utvecklingen av Hälsocenter Västerås Ann-Sophie Hansson, projektägare, Kompetens Centrum för Hälsa Mars Informationssäkerhet - Vad, hur och varför? Michael Patrickson, informationssäkerhetssamordnare, Juridik och Säkerhet September Bemötande av personer med kognitiv funktionsnedsättning Jenny Löfwenhamn, Ingela Lagerkvist, Habiliteringscentrum Oktober Innovationer för framtida hälsa Emelie Condén, projektledare LTV testbädd, Anders Åkerström, planeringschef December Innan det händer om förebyggande patientsäkerhetsarbete Tanja Dunerbrandt, avdelningschef vid Mälardalens högskola 10

10 7 KOMPETENSUTVECKLING SOM BEDRIVITS INOM RAMEN FÖR LÄRCENTRUM Område 1 Ledarutveckling, lednings- och processutveckling Utvecklingsinsatserna för chefer och ledare i landstinget ska bidra till ett framåtsyftande och ansvarstagande ledarskap som stödjer landstingets utveckling som värde-, kunskaps- och processtyrd organisation. Ledarutvecklingen ska ge ökade kunskaper och utveckling i ledarrollen under olika faser av ledarskapet ledarförsörjning/framtida chef, ny som chef och erfaren som chef. Utbildningarna utgår från chefers och medarbetares uppdrag och dagliga verksamhet och stor vikt har lagts på insikt och träning i ledarrollen enligt metoden "lära genom att göra". Under 2014 har en ny upphandling av ledarstöd genomförts. Kommande ledarutveckling ska i än högre rad än tidigare stödja utvecklingen av en processtyrd och relationsinriktad verksamhet. Inför upphandlingen har ett utvecklingsarbete Framtidens ledarskap genomförts med syfte att med bidra till inriktningen av kommande års ledarstöd och ledarutveckling. Ledarförsörjning Lärcentrum bidrar till landstingets ledarförsörjning genom att genomföra utvecklingsinsatser som är en del i att säkra en god ledarförsörjning och ta tillvara ledartalanger. Framtida chef Framtida chef är en utbildning med syfte att identifiera, utveckla och förbereda medarbetare för ett framtida chefs- och ledaruppdrag i Landstinget Västmanland. Det övergripande målet är dels att ge ökad kunskap om vad ett chefs- och ledaruppdrag innebär, dels att ge insikt kring de egna förutsättningarna och viljan att leda. Utbildningen omfattade fyra dagar med mellanliggande uppgifter och innehöll bl. a följande teman: Vad ledarskap och chefsuppdrag innebär, personlig mognad och egna drivkrafter, hur man leder och utvecklar en verksamhet, hur man leder en grupp, betydelsen av etik och moral i ledarskapet samt ledarskap i en politiskt styrd organisation. Under hösten 2014 har en utbildningsomgång genomförts. Statistik: 13 deltagare har genomfört utbildningen 11

11 Ny som chef Ny chef Kompetensutveckling i ledarskap Utbildningen Ny chef Kompetensutveckling i ledarskap syftar till att ge grundläggande förståelse för chefskap och ledarskap och vänder sig till nytillträdda chefer. Genom utbildningen får deltagarna praktiska och teoretiska förutsättningar att med engagemang, trovärdighet och trygghet kunna fungera som ledare i landstinget. Det innebär att deltagarna efter avslutad kompetensutveckling ska Ha insikt i de krav som ställs på ledning och olika ledarroller Ha ökad insikt i egna uppdraget och de egna förutsättningarna och motiven för att leda Vara införstådd med landstingets förväntningar och krav på ledare Kunna anpassa sin ledarstil utifrån arbetssituation och uppdrag Kunna upptäcka, hantera och ta vara på energin i arbetsgruppen Ha förståelse för vad det innebär att vara chef i en processtyrd verksamhet Utbildningen har omfattat sex dagar och har genomförts vid två tillfällen under Statistik: 28 deltagare har genomfört utbildningen Mentorprogram Mentorprogrammet för nya chefer, som startade i maj 2013, har avslutats under Programmet har pågått under ett år med gemensam upptakt och avslut, och däremellan tre gemensamma träffar med övriga mentorer och adepter för inspiration och erfarenhetsutbyte. Basen i programmet var de regelbundna träffarna (ca 1 gång/månad) mellan adept och mentor. Inriktningen i programmet var personlig utveckling i ledarrollen och utveckling av verksamheten. I programmet har 11 enhetschefer/avdelningschefer och sektionsledare deltagit. Mentorerna var erfarna chefer inom landstinget. Utvärdering i samband med avslutningen visade att adepterna hade upplevt mentoråret som mycket givande. Modulutbildningar Utbildningarna behandlar ämnesområden som är centrala i chefs- och ledarskapet i landstinget och är en del av kompetensutvecklingen för nya chefer och även mer erfarna chefer som önskar kunskapspåfyllnad inom ämnesområdet. Utgångspunkten i utbildningarna är chefens vardag och pedagogiken lära genom att göra. Utbildningarna är mellan ½ - 2 dagar långa och genomförs 1-2 gånger per år. Vi har till största del interna ledare i utbildningarna. Undantag är Medieträning och Chefen som kommunikatör och kommunikation som verktyg där även externa konsulter medverkar. 12

12 Under 2014 har följande modulutbildningar genomförts: Chefsuppdraget din roll som arbetsgivarföreträdare Utbildningen ger en utförlig bild över vad det innebär att innebär att vara arbetsgivarföreträdare, dvs uppdraget som chef. Den handlar om de riktlinjer och regler som styr arbetsgivarens agerande i personalarbetet. Utbildningen tar upp alla faser i personalarbetet från anställning till avslut: attrahera, rekrytera, anställa, introducera, utveckla och behålla samt avsluta. Under 2014 har två utbildningar genomförts. Statistik: 11 deltagare har genomfört utbildningen Chefen som kommunikatör och kommunikation som verktyg En ledares främsta verktyg är kommunikation. Utbildningen hjälper deltagaren att förstå hur kommunikation fungerar samt introducerar konkreta metoder för att utveckla och planera sin kommunikation som ledare. Utbildningen har genomförts vid två tillfällen under 2014 i samarbete med Centrum för kommunikation. Statistik: 18 deltagare har genomfört utbildningen Dialogen med medarbetarna Basen för utbildningen är samverkansavtalet och den handlar om de samtal som chefen/ledaren har med medarbetarna individuellt och i grupp. Det är APT, medarbetarsamtal, lönesamtal och samtal i samband med bl. a omställning och rehabilitering. Under utbildningen går man igenom syftet med samtalen och tränar sig i att förbereda och genomföra samtalen. Under 2014 har två utbildningar genomförts. I utbildningen har även sektionsledare deltagit Statistik:15 deltagare har genomfört utbildningen Inventera friskfaktorer på arbetsplatsen Utbildningen ger verktyg för att arbeta med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen och en metod för att kartlägga nuläge och framtid med fokus på det friska på arbetsplatsen. Utbildningen är ett led i Landstinget Västmanlands medlemskap i det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS) och sker i samverkan med Landstingshälsan. Utbildningen har omfattat en halvdag och genomförts vid två tillfällen under Statistik: 18 deltagare har genomfört utbildningen Medieträning att möta media Utbildningen ger ökad kunskap om hur medierna fungerar samt råd om och träning i hur man ska agera i skarpt läge. En halvdags utbildning i medieträning har genomförts under våren Höstens utbildningsomgång fick tyvärr ställas in pga sjukdom och kommer att genomföras under våren Statistik: 2 deltagare har genomfört utbildningen 13

13 Patientsäkerhet- en god och säker vård hälso- och sjukvården Under 2014 har samverkan mellan Patientsäkerhetsteamet och Lärcentrum fortsatt med planering av utbildning inom Patientsäkerhet- en god och säker vård. Erbjudandet av utbildningen har gjort ett uppehåll under 2014 för att återinföras 2015 efter inventering om behov och innehåll i verksamheterna. Målgruppen kommer fortsättningsvis vara riktad till verksamhetschefer, avdelningschefer, samt de lokala patientsäkerhetsgrupperna som finns inom de olika enheterna. Patientsäkerhet- en god och säker vård tandvården Ingen ytterligare utbildning specifikt för FTV erbjöds under 2014 Process- och förbättringsarbete Utbildningen är en halv dags introduktion till processledning och processutveckling och ger kunskaper om hur vi i landstinget arbetar med processer för att kunna ge ett så bra stöd och möjligt till våra invånare. Begrepp förklaras för att få ett gemensamt språk kring processledning och processutveckling. Under 2014 har en utbildning genomförts. Fler utbildningar kommer att genomföras under Statistik: 17 deltagare har genomfört utbildningen Vad är en kris och vad är chefens ansvar Utbildningen ger kunskap och förståelse för framgångsfaktorer när det gäller krishantering samt betydelsen av ett strukturerat arbete med riskanalyser och kontinuitetshantering. Utbildningen genomfördes inte under 2014 p.g.a. för få anmälningar. Verksamhetsinriktad ekonomiutbildning Utbildningen som är skräddarsydd för Landstinget Västmanland, arbetades fram under Basen i utbildningen är Ekonomispelet som är framtaget av Uppsala universitet. Det är ett spel där händelser i verksamheten simuleras på spelplanen, översätts i ekonomiska termer och tolkas i ekonomiska rapporter samt analyseras. Utbildningen är uppbyggd i tre verksamhetsår med bokslut, analyser och diskussioner mellan spelåren. I utbildningen ingår även teoripass. Eftersom det finns ett uppdämt behov av ekonomiutbildning för landstingets chefer har hela fem utbildningsomgångar genomförts under 2014 och lika många planeras till Statistik: 59 deltagare har genomfört utbildningen Mentorprogram för erfarna chefer Ett mentorprogram för erfarna chefer har startat under hösten 2013 och slutförts under Programmet har genomförts i samarbete med Västerås stad och Mälardalens högskola. Syftet var att skapa förutsättningar för erfarna chefer att få inspiration och vidareutvecklas i ledarskapsrollen samt få erfarenhetsutbyte med chefer från andra verksamheter. Statistik: 10 deltagare har genomfört utbildningen 14

14 Ledarstöd processer Ledningsgruppsutveckling och handledningsgrupper I ledningsutvecklingen ingår ledningsgruppsutveckling och handledningsgrupper för chefer och nyckelpersoner i processutvecklingen. Ledningsutvecklingen är samordnad med processutvecklingen i landstinget och innebär att utveckla den samlade ledningen i landstinget. Chefer, andra ledare och nyckelpersoner som ingår i de gränsöverskridande processöversynerna får parallellt stöd i utveckling genom ledningsgruppsutveckling och handledning i tvärgrupper. Lärcentrum planerar och administrerar handledningsgrupperna som finansieras genom utbildningspengen. Varje handledningsgrupp träffas 10 gånger under ca ett års tid. Planering och administration av ledningsgruppsutvecklingen genomförs av Lärcentrum på uppdrag av landstingsledningen. Ledningsgruppsutvecklingen omfattar sju dagar uppdelade på tre terminer. Sedan starten hösten 2011 har ledningsgruppsutvecklingar genomförts för i stort sett alla ledningsgrupper inom de sjukvårdande verksamheterna. Grupphandledningen har totalt omfattat 22 handledningsgrupper. Denna form av ledningsgruppsutveckling och grupphandledning kommer att avslutas under våren 2015 och ledarstödet övergår i annan form i enlighet med upphandlingen av ledarstöd. Övrig ledarskapsutbildning Hälsofrämjande ledarskap I samverkan med Landstingshälsan har en utbildning i hälsofrämjande ledarskap startat i december 2014 och pågår tom maj Utbildningen sker i samarbete med forskare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Institutet för Stressmedicin i Västra Götalandsregionen. Deltagarna kommer under utbildningen att arbeta med hur de kan stärka arbetsmiljö- och hälsoarbetet på sina egna arbetsplatser. Utbildningen kommer att fokusera på och fördjupa konkreta metoder och positiva förutsättningar för hälsofrämjande arbete. Utbildningen ges i två grupper med olika lärform - helt processledarledd respektive interaktiv med processledarstöd vid start och avslutning. Som en del i forskningsprojektet kommer utvärdering att ske vid avslutad utbildning. Information om lönesamtal Inför lönesamtalen 2015 har information om att hålla lönesamtal genomförts vid tre tillfällen i samarbete med förhandlingschefen. Ett av tillfällena ägde rum i Köping. Statistik: 121 deltagare har genomfört utbildningen 15

15 Kommunikation, handledning och ledarskap för ST-läkare Utbildningen är obligatorisk och utgår från Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd SOSFS 2008:17 och uppfyller delmål Den har genomförts vid tre tillfällen under Syftet med utbildningen är att stärka deltagarna i deras ledarskap dels genom ökad självkännedom, dels genom en ökad förståelse, förmåga och verktyg för att hantera olika kommunikativa utmaningar. Utbildningen har omfattat fem dagar. Statistik: 36 deltagare har genomfört utbildningen Leanspel Leanspel ger alla en möjlighet och upplevelse att förstå vad processorineterat arbetssätt är. Statistik: 65 deltagare har genomfört utbildningen Sektionsledarutbildning Utbildningen ska stärka yrkesrollen som sektionsledare/arbetsledare genom att ge påfyllnad av både praktiska färdigheter i ledarrollen och teoretiska kunskaper. Områden som ingår är bl. a arbetsgivarrollen, kommunikation, grupputveckling, situationsanpassat ledarskap. Utbildningen omfattar fyra dagar och har genomförts två gånger under Statistik: 39 deltagare har genomfört utbildningen 16

16 7.2 Område 2 - Prioriterade utbildningar Under prioriterade utbildningar finns de utbildningar som landstinget satsar speciellt på. Områdena som det satsas på varierar från år till år. Under 2014 var hälsoinriktning, patientsäkerhet, kommunikation och bemötande med stöd av SBAR, arbetsmiljö, facklig samverkan, processtyrning, regional utveckling, ekonomi och styrning, miljö och utbildning för ST-läkare prioriterade. Arbetsmiljöutbildning Landstinget ska kännetecknas av en säker och hälsofrämjande miljö där utbildningarna inom arbetsmiljö bidrar till att främja ett hälsoinriktat och systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningarna vänder sig till chefer, skyddsombud och fackliga företrädare och har tagits fram i samverkan med Centrum för HR, verksamheten och fackliga organisationer. Utbildningen har genomförts vid fem tillfällen under året. Statistik: 85 deltagare har genomfört utbildningen Kommunikation och bemötande - enligt strukturerad SBAR Sedan i mars 2012 har utbildningen fortlöpt och fler och fler av verksamheterna har kommit igång med att hålla en struktur i informationsöverföring/rapportering till både medarbetare, enheter som patienter och anhöriga genom att medvetengöra ens egen del i kommunikationen i en dialog mellan två parter. Kommunikationsverktyget SBAR ligger som grund. Utbildningen har under 2014 erbjudits med tillfällen om två halvdagar med träning emellan. Utbildningen är förändrad från att inledningsvis varit på två och en halvdag (2,5) till två halvdagar (0,5 x 2) och det beror på att SBAR som kommunikationsverktyg är mer känt ute i verksamheterna och hos våra enskilda medarbetare. Under våren erbjöds de som kommit lite längre med implementeringen tillsammans med de som var i startgroparna att mötas och utbyta erfarenhet samt beskriva tillvägagångssätt. Cheferna inbjöds också till en eftermiddag för att kunna lyfta sina och verksamhetens behov samt få möjlighet att dela med sig av sina erfarenheteter. Utifrån det som framkom under dessa tillfällen har samtliga enheter/kliniker inom Landstinget Västmanland erbjudits att under ett par timmar ha en information/introduktion om SBAR som kommunikationsverktyg ledd av professionellt stöd i ämnet. Det har skett på den egna kliniken under ett APT, utvecklingsdagar etc. Önskvärt är dock att flertalet av medarbetarna går grundutbildningen på två halvdagar för att få mer förståelse och stöd i implementeringen Syftet med utbildningen är fortsättningsvis att ge goda kunskaper och färdigheter i kommunikation och bemötande vid professionella och spontana samtal samt att utveckla goda färdigheter i kommunikationsverktyget SBAR. Att skapa förståelse i grundläggande beteendevetenskapliga principer vid kommunikationsprocesser med tillämpningar inom aktuella arbetsuppgifter. 17

17 Målet är att deltagarna efter genomgången utbildning ska kunna genomföra professionella samtal genom ett beteendevetenskapligt förhållningssätt i kommunikation utifrån strukturerad kommunikation enl. SBAR samt bidra till ett gott förhållningssätt vid möten och i kommunikation. Planeringen och genomförandet är tänkt att fortsätta under Statistik: 114 deltagare har genomfört utbildningen Kommunikation och samarbete - enligt strukturerad SBAR mellan primärvård och kommun Utbildningen planerades och genomfördes i samarbete mellan Primärvården, vårdvalsenheten och kommunerna tillsammans med Lärcentrum. Ansvaret för hemsjukvården i Västmanland togs över av kommunerna från den 1 september Hur informationsöverföring, överrapportering och samverkan mellan landsting och kommuner sker är viktigt för att säkerställa en trygg hemsjukvård. Utbildningen har testats som en pilot under hösten 2012 och utifrån den utvärdering som blev har viss justering skett av både tid och innehåll. Fortsättningsvis erbjuds landsting som kommunerna jämn fördelning av platserna och uttagning sker i samråd med chef. Under 2014 kunde vi erbjuda två utbildningstillfällen tyvärr genomfördes de ej på grund av för få anmälningar. Däremot togs erbjudandet emot att få arbetsplatsförlagd information/introduktion om kommunikationsverktyget SBAR. Under hösten 2014 fick några av familjeläkarenheterna ta del av den. Även här är det önskvärt att om möjligt fler medarbetare på en arbetsplats går grundutbildningen för att få mer stöd i att implementera SBAR på den egna arbetsplatsen. Syfte är att ge goda kunskaper och färdigheter i kommunikation och bemötande vid professionella och spontana samtal. Att utveckla goda färdigheter i kommunikationsverktyget SBAR. Utbildningen avser att skapa förståelse i grundläggande beteendevetenskapliga principer vid kommunikationsprocesser med tillämpningar inom aktuella arbetsuppgifter. Målet är att deltagarna efter genomgången grundutbildning ska kunna genomföra professionella samtal genom ett beteendevetenskapligt förhållningssätt i kommunikation utifrån strukturerad kommunikation enligt SBAR. Fortsatt planering av SBAR 2015 kommer även kommunerna att erbjudas samma innehåll. Kompetensutveckling för undersköterskor Under 2014 förändrades erbjudandet om Grundläggande basutbildning till undersköterskor inom Västmanlands sjukhus. Utbildningen har förändrats från två heldagar till att bli en heldag. Andra dagen (dag 2) omarbetades och erbjuds som halvdagars ämnesmoduler. Förändringen av upplägg och genomförande har sin grund i den utvärdering som gjordes under Grundläggande basutbildning, dag 1 erbjöds till tre tillfällen varav två av dem blev inställda på grund av för få anmälningar. Det tredje tillfället genomfördes under hösten

18 Utbildningsdagens innehåll är som tidigare; vårdhandboken, patientsäkerhet, delegering samt vårdhygien Syfte med utbildningen är att öka deltagarnas kunskaper, färdigheter samt reflekterande förmåga inom omvårdnadsarbetet samt att förstå vikten av god kommunikation, både i patientarbetet, teamarbetet som inom verksamheten. Målet med utbildningen är att undersköterskorna ska få fördjupad kännedom om var man hittar information/instruktioner samt kunskap om vad det innebär att arbeta patientsäkert och skaffa sig ett reflekterande förhållningssätt till sina arbetsuppgifter. Under 2014 har även medarbetare inom kommunerna i Västmanland ökat frekvent med sitt deltagande i de ämnesrelaterade modulutbildningarna som erbjudits. Statistik: 8 deltagare har genomfört utbildningen Utöver det har det erbjudits ½ dags utbildningar med möjlighet att öka deltagares kunskaper och färdigheter inom ex. sårbehandling, trakeostomivård, att sätta KAD, perifer provtagning, att praktiskt ta EKG, stomivård och sondmatning. (De beskrivs längre fram). SBAR för läkare Har under året genomförts lokalt på den egna arbetsplatsen. Kommunikationsverktyget SBAR har presenterats och givit verktyg hur det kan användas som god hjälp och stöd i läkarnas arbete med såväl patienter som dokumentering och informationsöverföring till kollegor som enheter samt att ta emot och lämna information vid överrapporteringar. Dock krävs från den egna kliniken fortsatt uppföljning och aktivt arbete för att SBAR ska få genomslag i klinikens vardag. Arbetsplatsförlagda läkarmöten på de kliniker som önskat/haft kontakt med Lärcentrum har genomfört utbildningen 19

19 7.3 Område 3 - Regelbundet återkommande utbildningar Här återfinns utbildningar som är regelbundet återkommande, ofta finns riktlinjer och rekommendationer om hur ofta dessa utbildningar ska genomgås. Utbildningarna syftar till en ökad trygghet och kompetensutveckling hos medarbetare och bidrar till att öka patient- och medarbetarsäkerhet inom landstinget. Brandskydd - Grundutbildning för administrativ personal Syftet med utbildningen är att höja riskmedvetenheten och beredskapen mot en eventuell brand. Utbildningen är en halvdag och omfattar teori och praktiska övningar och ska repeteras vart femte år. Under året har åtta utbildningstillfällen genomförts i Västerås. Statistik: 141 deltagare har genomfört utbildningen Brandskydd Grundutbildning för personal inom vården Syftet med utbildningen är att höja riskmedvetenheten och beredskapen mot en eventuell brand. Utbildningen är en halvdag och omfattar teori och praktiska övningar och ska repeteras vart tredje år. Under året har det varit 27 utbildningstillfällen i Västerås, 5 i Köping, 2 i Sala och 1 i Fagersta. Statistik: 755 deltagare har genomfört utbildningen Brandskydd - Utbildning för brandskyddsombud Syftet är att ombuden ska kunna utföra egenkontroller inom verksamheten. Utbildningen är en dag och under året har två utbildningstillfällen genomförts. Statistik: 20 deltagare har genomfört utbildningen Brandskydd - Utbildning för chefer Utbildningen tar upp syftet med det systematiska brandskyddsarbetet, de viktigaste lagarna och föreskrifterna, chefens ansvar enligt arbetsmiljölagen och via delegering mm. Målgrupp är klinikchefer, verksamhetschefer och avdelningschefer eller motsvarande. Utbildningen är en dag och under året har ett utbildningstillfälle genomförts. Statistik: 14 deltagare har genomfört utbildningen Förflyttningskunskap Förflyttning av patient är något som all vårdpersonal ska kunna utföra på ett säkert sätt både för patienten och sig själv som vårdpersonal. Regelbunden utbildning i förflyttningskunskap skapar goda möjligheter för att minska risker för bland annat fallskador samt trycksår hos patienten men också för att förhindra felbelastning för personalen. En fortsatt vidareutveckling har skett under Tanken med utvecklingen är att få en helhetssyn och förståelse för vikten av att tekniken utförs enligt det utlärda koncept som gäller. Sedan besöket på Karlskoga lasarettet har ett mer omvårdnadsperspektiv infunnit sig, i kombination med arbetsmiljö. 20

20 Förflyttningskunskap grund- samt påbyggnadsutbildning Utbildningen erbjuds som grund- samt påbyggnadsutbildning, vardera tillfälle är på en heldag. Påbyggnadsutbildningen genomförs vartannat år. Lärcentrum, KTC (Kliniskt Tränings Centrum) administrerar utbildningen. År 2014 fanns det 4 aktiva förflyttingsinstruktörer inom Landstinget Västmanland och nya har utbildats under året som kommer att påbörja sina utbildningar under år Under 2015 kommer påbyggnadsutbildningen att förändras till att heta repetition och att successivt ske på den egna kliniken/enheten Statistik: 257 deltagare har genomfört utbildningen. Förflyttningskunskap - Utbildning för dig som önskar bli instruktör Utbildningen planerades i samband med att studiebesöket vid Karlskoga lasarett gjordes och bygger på en del i satsningen att minska risk för trycksår samt fallskador. Utbildningen sker i samarbete mellan Västmanlands sjukhus, patientsäkerhetsteamet samt Lärcentrum. Under 2014 har en fortsatt satsning gjort på att utbilda fler instruktörer i förflyttningskunskap. Vid två tillfällen har utbildningen erbjudits på sju dagar vardera till medarbetare som i samråd med sin chef blivit utsedd att bli instruktör i förflyttningskunskap. Syftet med utbildningen är att uppnå goda kunskaper i förflyttningskunskap vilket bidrar till minskad fallskaderisk samt medvetandegör den basala omvårdnaden och risken för uppkomst av trycksår om inte förflyttning utförs i den omfattning som patienten kräver. Målet med utbildningen är att uppnå en god och säker förflyttning både för patient och medarbetare. Målet är också att omvårdnaden underlättas och förstärks med goda kunskaper i förflyttningskunskap samt att förhindra uppkomst av trycksår och fallskador. Målgrupp för utbildningen är av chef uttagen medarbetare (undersköterska, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut) med intresse för att utbilda i förflyttningskunskap. Utbildningen kommer att fortsätta att erbjudas under 2015 med start i mars. Instruktörerna kommer att successivt under 2015 hålla repetitionsutbildningen (påbyggnaden) på den egna kliniken/enheten. Planeringen görs i samverkan med ansvariga inom förflyttningskunskap och Lärcentrum. Statistik: 21 deltagare har genomfört utbildningen Förflyttningskunskap -Utbildning för förflyttningsombud I och med en strukturförändring under 2014 så ingår förflyttningsombuden i nätverksträff enligt nedan. Nätverksträff för dig som är instruktör/ombud inom förflyttningskunskap, trycksår och/eller Senior Alert Syftet med nätverksträffen är att sprida nyheter, utbyta tankar, idéer och erfarenheter. Fortsätta vår gemensamma strävan mot att öka patientsäkerheten och minska förekomsten av trycksår. Statistik: 37 deltagare har genomfört utbildningen. 21

21 Gasutbildning för gasombud Under början av 2014 erbjöds gasombuden en halvdagsutbildning. Ett av två utbildningstillfällen genomfördes. Fortsatt samverkan 2015 med gaskommittén kring eventuell e-utbildning och planering för lärarledd utbildning. Statistik: 9 deltagare har genomfört utbildningen. Medicinsk Teknik utbildning i säker hantering av medicinteknisk utrustning Under 2014 har utbildningen erbjudits som fördjupande del om en heldag samt grundläggande del som en halvdag. Utbildningen sker i samarbete mellan Avdelningen för Medicinsk Teknik och Lärcentrum Utbildningen har vänt sig till målgruppen avdelningschefer, apparatansvariga samt annan intresserad personal. Antalet tillfällen har under året 2014 varit fyra halvdagar samt en heldag. Statistik: 4 deltagare har genomfört den grundläggande utbildningen och 13 deltagare har genomfört den fördjupade utbildningen. Strålsäkerhetsutbildning, grundläggande för personal inom opererande enheter Utbildningen ger grundläggande kunskap om joniserande strålning, lagar och förordningar som gäller inom området, strålningens inverkan på människokroppen, vilka risker som finns och hur man minimerar dessa. Utbildningen är på 3 timmar med teori och praktik. 1-2 utbildningstillfällen genomförs per termin. Målgrupp är alla medarbetarel som på något sätt kommer i kontakt med joniserande strålning i det dagliga arbetet inom opererande enheter. Statistik: 26 deltagare har genomfört utbildningen. Strålsäkerhetsutbildning, grundläggande för röntgenpersonal Utbildningen ger grundläggande kunskap om joniserande strålning, lagar och förordningar som gäller inom området, strålningens inverkan på människokroppen, vilka risker som finns och hur man minimerar dessa. Utbildningen är på 3 timmar med teori och praktik. 1-2 utbildningstillfällen genomförs per termin. Målgrupp är alla medarbtarel som på något sätt kommer i kontakt med joniserande strålning i det dagliga arbetet på röntgen. Statistik: 12 deltagare har genomfört utbildningen. 22

22 Synergi, avvikelsehanteringssystem Dessa utbildningar erbjuds kontinuerligt: Synergi Grundutbildning Statistik: 42 deltagare har genomfört utbildningen Synergi Registrering av skyddsronder Statistik: 30 deltagare har genomfört utbildningen Synergi Repetitionsutbildning: Statistik: 1 deltagare har genomfört utbildningen Synergi Grundläggande rapporter/utdata Statistik: 9 deltagare har genomfört utbildningen Synergi Fortsättning rapporter/utdata Statistik: 2 deltagare har genomfört utbildningen Synergi Registrering för brandskyddsombud Statistik: 30 deltagare har genomfört utbildningen 23

23 7.4 Område 4 - Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar Utbildningarna inom denna kategori ska säkra kompetens och stärka kunskapsutvecklingen i hälso- och sjukvården. Många av dessa utbildningar bedrivs på Lärcentrum, KTC (Kliniskt Tränings Centrum) och ibland i den kliniska vardagen. Flera utbildningar är upplagda så att de varvar teori och praktik enligt teorin lära genom att göra. Bemötande vid kognitiv svikt Kognitiv svikt och demenssjukdom förekommer inte sällan hos äldre personer inlagda på sjukhus. Med kunskap och förståelse för vad kognitiv svikt innebär utöver rena minnessvårigheter kan även den somatiska vården optimeras. Utbildningen är en del av kompetensutveckling för undersköterskor och sjuksköterskor samt annan intresserad målgrupp och innefattar föreläsning samt presentation av patientfall som diskuteras i grupp. Statistik: 17 deltagare har genomfört utbildningen Demenskompetens en utbildning i demenskunskap Utbildningen har genomförts vid ett tillfälle om en heldag under våren Utbildningen riktar sig till primärvårdens minnesteam/demensteam samt till dem inom kommunerna som ansvarar för demensutredningar. Utbildningen återkommer ca en gång per år och i samarbete med Geriatriska kliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås. Statistik: 33 deltagare har genomfört utbildningen Diabetes, senaste nytt inom vård, behandling och kost Utbildningen riktar sig till ansvarig eller intresserad för diabetesvården och erbjuds vid 2 tillfällen om en halvdag per år. Under eftermiddagen ges möjlighet till information och att bli uppdaterad om senaste nytt inom diabetesvården. Utbildningen sker i samarbete med diabetessköterska och dietist vid Medicinkliniken. Det har också visat sig vara ett bra tillfälle att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Målgrupp är sjuksköterskor verksamma inom Västmanlands sjukhus, Västerås Statistik: 33 deltagare har genomfört utbildningen Friskvårdsinspiratör Utbildningen vänder sig till friskvårdsinspiratörer och ger kunskap om att arbeta med friskvård på arbetsplatsen. Två tillfällen på en dag har genomförts under Utbildningen har genomförts i samverkan med Landstingshälsan. Statistik: 37 deltagare har genomfört utbildningen 24

24 Handledarutbildning för läkare, färdiga specialister Handledarutbildning för läkare är ett krav från Socialstyrelsen för att få handleda AToch ST-läkare. Utbildningen vänder sig till färdiga specialister eftersom det finns en särskild utbildning för ST-läkare. Utbildningen omfattar tre dagar och är processinriktad och utgår från metoden att lära genom att göra. Under 2014 har två tillfällen genomförts. Statistik: 25 deltagare har genomfört utbildningen Handledarutbildning för yrkesverksamma inom vård Utbildningen är processinriktad och förutsätter ett engagemang. En viktig aspekt är att deltagarna deltar samtliga tre dagar. Utbildningen bygger på att lära genom att göra och en sekvens av utbildningen innefattar rollspel med videoupptagning. Målgrupp är legitimerad personal med grund- och specialistutbildning inom alla yrkeskategorier samt även för undersköterskor. Du handleder studenter men också nya medarbetare på din arbetsplats. Utbildning har utfallit väl och man kan se en vinst i att blanda yrkeskategorierna då problemområde kan vinklas från olika håll. Syftet och målet med utbildningen är att ge handledare ökad förståelse för handledarrollen och betydelsen av handledarens förhållningssätt vid handledning av studenter samt mot nya medarbetare. Den ska också ge ökad kompetens i rollen som handledare. Efter avslutad utbildning ska deltagarna förstå handledningsprocessen och kunna reflektera över egen insats och förhållningssätt. Deltagarna ska också ha goda kunskaper i kommunikation och förstå betydelsen av ett gott möte. Utbildningen fortlöper med två till tre tillfällen per år. Statistik: 34 deltagare har genomfört utbildningen Introduktionsprogram för nyanställda sjuksköterskor Programmet ger möjlighet att ta del av den kompetens och erfarenhet som finns inom de olika verksamheterna i landstinget. Syftet med utbildningen är att få insyn och vetskap om processer, system och rutiner som råder, samt träna kliniska färdigheter, allt för att nå en patientsäker vård. Målet är att man utvecklar sin kunskap och att det i sin tur ger stöd i rollen som sjuksköterska. Programmet ges två gånger per år och är på 5 dagar. Formativ utvärdering har gjorts under året. Statistik: 69 deltagare har genomfört utbildningen Introduktionsträff för nya medarbetare Den gemensamma introduktionsträffen är en del av introduktionen för nya medarbetare. Träffen ger en orientering om landstinget i nuläget och om landstingets utveckling som modern kunskapsorganisation. Under våren 2014 arbetade Centrum för HR med vidareutveckling av introduktionsprocessen och därför skedde ingen träff i våras. Statistik: 70 deltagare har genomfört utbildningen 25

25 MI-basutbildning (5 dagar) Utbildningen avser att presentera Motivational Interviewing (MI) som en sjukdomsförebyggande metod enligt Socialstyrelsen nationella riktlinjer. Konkreta verktyg presenteras som direkt kan användas i den dagliga verksamheten. Utbildningen har planerats i samverkan med Kompetenscentrum för hälsa och genomförs inom ramen av Lärcentrums uppdrag. Utbildningen har på uppdrag av VS anordnats till fyra tillfällen under Fortsatt planering för MI- motiverande samtal under 2015 pågår med inriktning mot ett hälsofrämjande perspektiv. Målgruppen är medarbetare inom Landstinget Västmanland, kommunerna och privata vårdgivare som i sitt arbete möter patienter med olika behov av levnadsförändringar och som önskar fördjupad kunskap med praktiska tillämpningar vid professionella samtal. Syftet med utbildningen är att ge goda kunskaper och färdigheter i MI som metod samt erhålla färdigheter i att tillämpa MI som förhållningssätt vid professionella samtal och bemötanden. Utbildningen har också avsetts att skapa förståelse i grundläggande beteendevetenskapliga principer inom motivationsprocesser, beteendeförändringar, strategier samt påverkande bestämningsfaktorer vid olika beteendemönster. Målet är att efter genomgången utbildning kunna genomföra professionella MIsamtal genom ett beteendevetenskapligt förhållningssätt med goda insikter i grundläggande principer vid beteendeförändringar. Utbildningen avser även att inspirera till en god kommunikation på arbetsplatsen. Statistik: 80 deltagare har genomfört utbildningen MI-kompletterande utbildning i motiverande samtal för primärvården, (2 dagar) Utbildningen har på uppdrag av Vårdsvalenheten och RO (resultatområde) Primärvården erbjudits två tillfällen under Inget av de två tillfällen genomfördes på grund av för få anmälningar. Intresserade för att uppdatera tidigare kunskaper och erfarenheter erbjöds istället att delta de två eller tre sista dagarna i fem-dagars utbildingarna vilket mottogs väl. Målgruppen är de som tidigare gått någon form av MI-utbildning och behöver komma igång samt bli insatt i den hälsofrämjande strategin. MI- motiverande samtal utifrån ett hälsofrämjande perspektiv för primärvården (5 dagar) Utbildningen har på uppdrag av Vårdvalsenheten och RO (resultatområde) Primärvården erbjudits tre tillfällen under 2014 samt fortsatt planering under våren 2015 med ett tillfälle. Målgruppen är medarbetarel verksam inom vårdcentral som i sitt arbete möter patienter med olika behov av levnadsförändringar samt som önskar fördjupad kunskap med praktiska tillämpningar vid professionella samtal. Syftet är att ge goda kunskaper och färdigheter i MI som metod samt erhålla färdigheter i att tillämpa MI som förhållningssätt vid professionella samtal och bemötanden. Utbildningen avser vidare att skapa förståelse i grundläggande beteendevetenskapliga hälsofrämjande processer med inriktning på motivation, beteendeförändringar, hälsofrämjande samtal samt insikt i bestämningsfaktorer vid olika beteendemönster. 26

26 Målet är att efter genomgången utbildning kunna genomföra professionella MI samtal genom ett beteendevetenskapligt hälsofrämjande förhållningssätt med goda insikter i grundläggande principer vid beteendeförändringar. Utbildningen avser även att inspirera till en hälsofrämjande kommunikation på arbetsplatsen. Statistik: 27 deltagare har genomfört utbildningen MI- motiverande samtal- fortsättningsdag På förfrågan om och uppdrag från Vårdvalsenheten anordnades en endags utbildning för medarbetare inom primärvården. Dagen gavs möjlighet att med stöd och handledning få vidareutveckla sin kunskap i att föra samtal vidare. Från samtal till handling. Utbildningen genomfördes som en workshop där var och en fick möjlighet att få handledning i sin upplevda problematik. En första planering av handling, (Short Brief Planning). Syfte med dagen var att få träna strategier som leder samtalet mot handling och genomförande utifrån beslut, vilja och önskan utifrån beteendevetenskapliga modeller samt kunna erhålla ökad skicklighet i att använda MI samt utveckla färdigheter i att tillämpa Motiverande samtal vid hög beredskap till förändring. Dagen utföll väl och kommer att erbjudas vid något tillfälle även under Motiverande samtal vid graviditet- Motiverande samtal om livs existentiella förändringar. En kompletteringsutbildning för barnmorskor inom Mödrahälsovården i primärvården. Utbildningen ska ge konkreta verktyg som direkt kan användas i den dagliga verksamheten vid samtal om beteendemönster med blivande föräldrar. Bemötande och förhållningssätt som bidrar till ökat ansvarstagande vid graviditet. Utbildningen gavs i samverkan med MHV-enheten och avsåg att komplettera tidigare utbildning i motiverande samtal samt bestå av grundläggande principer, samtalsstrategier vid förändringar, konsekvenser och beteendemönster vid föräldraskap. Färdighetsträning och konkreta verktyg utifrån riktlinjer av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Utbildningen omfattar två dagar. Deltagarna bör att ha gått en femdagars MI innan denna. Utbildningen erbjöds vid två tillfällen under 2014 och planeras att fortgå under våren Utbildningen görs i samarbete mellan MHV, Vårdvalsenheten och Lärcentrum. Statistik: 13 deltagare har genomfört utbildningen Miljö- och kemiaombudsträff Syftet med träffen har varit att ge miljö- och kemiaombuden ökad kunskap och förståelse för landstingets miljöarbete, aktuella miljöfrågor och hur arbetet organiseras. Tre tillfällen har genomförts under En nätbaserad utbildning för alla medarbetare har också färdigställts och finns i Kompetensplatsen. Statistik: 139 deltagare har genomfört utbildningen 27

27 Praktisk retorik Under året erbjöds internutbildare ett seminarium med föreläsaren Marie Gelang som är universitetslektor vid Örebro universitet. Ämnet var retorikens grunder, retoriska bevismedel och skillnaden mellan att övertyga och övertala i samband med utbildning. Statistik: 35 deltagare har genomfört utbildningen Samtalsledare (pilotutbildning) Syftet är att ha en gemensam metodik för avlastningssamtal efter psykiskt belastande händelser för att stödja utsatta medarbetare inom verksamheten. Utbildningen sker på uppdrag av ambulanssjukvården och är på 2 dagar. Statistik: 15 deltagare har genomfört utbildningen Suicidprevention basutbildning Fortsatt samarbete mellan primärvården och vuxenpsykiatri i ökad kunskap ur olika perspektiv om självmordsprocessen, individens risk- och skyddsfaktorer, suicidbedömning och behandlingsinterventioner samt aktuell forskning har fortgått. Under 2014 har också den somatiska sjukhusvården erbjudits att delta. Intresset har varit stort. Statistik: 47 deltagare har genomfört utbildningen Suicidprevention fördjupning Under 2014 fanns återigen möjlighet att under en eftermiddag få ta del av fördjupad kunskap och erfarenhet om möjligheten att se, uppfatta och i tid kunna förhindra självmord. Ullakarin Nyberg med.dr. överläkare vid S:t Görans sjukhus, Norra Stockholms Psykiatri delgav sin kunskap och erfarenheter inom självmordsförebyggande arbete. Landstingsdriven som privat och kommuner inbjöds att delta. Eftermiddagen genomfördes i samverkan med patientsäkerhetsteamet. Statistik: 73 deltagare har genomfört utbildningen Temaseminarium för Köping I samverkan mellan Lärcentrum och Köpings sjukhus och deras internutbildning har det erbjudits att antal tillfällen med olika teman i Kompetensplatsen. Bemötande "Hur kan jag bemöta mig själv och andra på ett bra sätt?" Mindful Self-Compassion - Ett nytt sätt att hantera stress och relationer. Att gå från rädsla och självkritik till medveten närvarande medkänsla. "Hur kan jag förstå mig själv och andra bättre?" Varför blir man irriterad på kolleger och chefer? Om anknytningsmönster och hur tidigare erfarenheter påverkar våra relationer idag. Att gå från överskott av tankar eller känslor till ett liv i balans. Vätskebalans Seminariet riktar sig till sjuksköterskor och undersköterskor Statistik: 329 deltagare har genomfört utbildningen 28

Ny Katalog! HÖSTEN 2014. Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER. Ny kategori. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt PIA MAUNO, SOLSIDAN

Ny Katalog! HÖSTEN 2014. Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER. Ny kategori. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt PIA MAUNO, SOLSIDAN Ny Katalog! HÖSTEN 2014 Nyhet! Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt Ny kategori SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER PIA MAUNO, SOLSIDAN Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog!

Läs mer

Ny Katalog! HÖSTEN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

Ny Katalog! HÖSTEN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Ny Katalog! HÖSTEN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde vara viktigare!

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde

Läs mer

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 1 Innehållsförteckning Projektledningens rapport om LST 2008-2014... 3 Inledning... 3 Former... 3 Effekter... 3 Fortsättning... 4 Ekonomi... 5 Reflektioner från Ledarskaps-ST

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Lokala stödformer till arbetsplatserna i SpråkSam - en sammanfattning

Lokala stödformer till arbetsplatserna i SpråkSam - en sammanfattning Lokala stödformer till arbetsplatserna i SpråkSam - en sammanfattning av Elisabet Hermansson Bakgrund Arbetsplatsen har på senare år alltmer blivit en arena för utbildning och utveckling. Orsakerna är

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L Förebyggande arbete för en hållbar arbetshälsa Lägesrapport i december 2002 KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP SEKTIONEN

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Hälsosam organisation resultat och förslag till handlingsplan

Hälsosam organisation resultat och förslag till handlingsplan DELPROJEKTRAPPORT 2015-05-18 Vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag Hälsosam organisation resultat och förslag till handlingsplan Arbetsgruppen Erika Björklund, enhetschef, Stadsdelsförvaltningen

Läs mer

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Sekretariat FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) LANDSTINGSSTYRELSEN 2015-04-20 LK/150786 Plats Galaxen Landstingshuset Tid Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar -Region Värmland årsredovisning

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla

Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla Kvalitetsredovisning & Verksamhetsberättelse 2011 1 INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 6 God och säker vård 9 Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013

Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013 Utbildningsinsats ICF-baserade rehabiliteringsplaner Slutrapport 2013 Studiecirkelledare i division hälsa, habilitering och rehabilitering 2009-2010 tillsammans med professor Jan Lexell. Foto Kristina

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT

Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT SALUT Ett fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda antaget av Kommunals kongress 2004 Innehåll Bakgrund 7 Fackligt socialt handlingsprogram

Läs mer

DISA. Diagnosgrupp I SAmarbete. Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014.

DISA. Diagnosgrupp I SAmarbete. Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014. 1 DISA Diagnosgrupp I SAmarbete Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014. 2 Sammanfattning Alla sjukskrivna cancerpatienter erbjuds

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström Ringar på vattnet Från projekt till löpande verksamhet Caroline Stjernström Förord 1. Statens institutionsstyrelse (SiS) 5 2. Försäkringskassan 11 3. Arbetsförmedlingen 23 4. Kriminalvården 33 5. Reflektion

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa

Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa 1 (36) Partsrådet, Satsa Friskt Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa Slutrapport 2 (36) Försäkringskassan lämnar härmed sin slutrapport för projektet Utveckling av lärande

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer