Lärandets form och innehåll lärares och elevers uppfattning om lärande och kompetens inom ämnet idrott och hälsa, SIH 2001 till SIH 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärandets form och innehåll lärares och elevers uppfattning om lärande och kompetens inom ämnet idrott och hälsa, SIH 2001 till SIH 2007"

Transkript

1 Lärandets form och innehåll lärares och elevers uppfattning om lärande och kompetens inom ämnet idrott och hälsa, SIH 2001 till SIH 2007 Vilket lärande är det egentligen som eftersträvas inom ämnet idrott och hälsa och har det förändrats över tid? Hur möts lärares och elevernas uppfattning om kunskap och kompetens? Och hur kan gapet mellan den formulerade kursplanen och det som faktiskt sker i undervisningen förstås? Suzanne Lundvall Jane Meckbach Johan Wahlberg Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm Lärande i idrott och hälsa Kunskapen om förutsättningarna för barns och ungdomars deltagande i idrott och fysisk aktivitet, i och utanför skolan, blir allt större. Under talet har ett flertal studier och rapporter kartlagt villkoren för barns och ungdomars utövande av fysiska aktiviteter på fritid och inom skolämnet idrott och hälsa (5,6,11). Men vilket lärande är det egentligen som eftersträvas inom ämnet idrott och hälsa? I kursplanen för ämnet på grundskolan står att ämnet ska ha ett brett innehåll, och att kärnan är idrott, lek och allsidiga rörelseaktiviteter. En framlyft målsättning är att eleven ska lära sig ta personligt ansvar för en hälsosam livsstil (20). I följande artikel, som baseras på enkätdata från SIH 2001 och 2007 (elev- och lärarstudier), är det övergripande syftet att beskriva det lärande som lyfts fram inom ämnet idrott och hälsa och hur det uppfattas av lärare och elever? De mer preciserade frågeställningarna handlar om: Vad uppfattar elever i skolår 9 att de lär sig i ämnet? Vilken kompetens uppfattar lärarna att elever i skolår 9 har? Vilka förändringar i synen på lärande och kompetens går att skönja hos elever och lärare över tid (från 2001 till 2007)? Teoretiskt ramverk, syfte och frågeställningar Som teoretiskt ramverk för analys och tolkning av data har vi valt att utgå från läroplansteoretikern Bernstein (1,2). Han menar att det i varje ämne finns inbäddat en inre logik för överföring av kunskap, dels som kunskap i social form, dels som specifikt innehåll. Bernsteins tankar om skolämnens inre logik baseras på ett synliggörande av ett antal bestämmande regler, som får återverkningar på hur undervisning utformas, men också på vad som bildar innehållet. Överordnat ett ämnes innehåll finns ett regelsystem som Bernstein menar avgör relationen mellan lärare och elev och det sätt som undervisningen kommer att ske på. Det mest övergripande är hur ett ämne avgränsas från andra ämnen, vilket sker genom ett klargörande av vilken typ av kunskap som eftersträvas, dvs. om det domineras av en akademisk och/eller en praktisk kunskapstradition. Med en sådan analys framträder hur ett ämne kan klassificeras, dvs. om det har starka eller svaga gränser mot andra ämnen och/eller mot inflytande utifrån. Detta får återverkningar på lärarrollen och betydelse för i vilken omfattning elevers och lärares attityder kan inverka på utformningen av undervisningen. Ett ämnes innehåll måste också på ett trovärdigt sätt kom- 17

2 municeras och delas mellan lärare och elever. Här ingår aspekter av lärandets mer sociala form. Kort sagt, ämnets klassificering påverkar ämnets ordning, dvs. det som innesluts alternativt utesluts och hur detta kontrolleras genom undervisningen. Linde (12, 13) har, inspirerad av bl.a. Bernstein, utvecklat tre arenor för att kunna analysera den rörelse som sker från läroplans- och kursplanetext, via en omvandling (transformering) av dessa texter till den realiseringsnivå som elever och lärare gemensamt agerar inom (fig. 1). I artikelns avslutande del återkommer vi till hur lärandet inom ämnet kan förstås med hjälp av Bernsteins och Lindes analytiska redskap som i grunden handlar om maktmekanismer. Metod När Skola-Idrott-Hälsa (SIH) studien genomfördes 2001 deltog totalt 48 skolor och 1976 elever i skolår 3, 6 och 9. Dessa elever besvarade ett frågeformulär som bl.a. innehöll frågor om deras syn på ämnet, innehållet och deras uppfattning om vad de lärde sig. Samma år besvarade 75 lärare i idrott och hälsa en enkät med bl.a. frågor om mål med ämnet, innehåll och omfattning. (4) Insamlingen av data 2007 har omfattat elever i skolår 9, dvs. en uppföljning av de elever som deltog i skolår 3 vid datainsamlingen Totalt besvarades enkäten av 67 procent av de elever som deltog 2007 (380). Lärarenkäten 2007 distribuerades denna gång via brev. Totalt sändes enkäten till 76 lärare vid Göran Lindes analysverktyg - Formuleringsarena (F) - Transformeringsarena (T) - Realiseringsarena (R) F T R Figur 1. Ett analytiskt verktyg för att analysera rörelsen från formuleringsarena via transformeringsarena till realiseringsarena (11,12). skolor. Enkäten besvarades av 61 lärare (svarsfrekvens drygt 80 %). Det är således ett nytt urval av lärare som har bevarat 2007 års enkät. Målsättningen har varit att ha motsvarande enkäter till både elever och lärare som de som användes Några kompletterande frågställningar har dock införts. Resultat och diskussion Lärarnas uppfattning om mål i ämnet Som framgått av tidigare artiklar i Svensk Idrottsforskning 2002 och 2004, i Nationella utvärderingen 2003 samt i antologin Mellan Nytta och Nöje anser lärarna i idrott och hälsa att ämnet har många och viktiga mål (6,14,17). I exempelvis lärarstudien SIH 2001, där lärarna fick gradera hur viktiga de ansåg att olika mål var, svarade majoriteten att alla mål var ganska eller mycket viktiga: ge kunskaper om hur man sköter sin hälsa, skapa rörelseglädje, ge eleverna fysisk träning, livslångt intresse, utveckla social kompetens, skapa självkänsla etc. (16). De mål som ansågs som mindre viktiga var att lära elever tävla och konkurrera, slussa vidare till idrottsföreningar och väcka intresse för miljöfrågor. Till viss del kan detta breda förhållningssätt till mål med undervisningen förklaras med att ämnet och lärarna under de senaste decennierna har poängterat ämnets personlighets- och karaktärsdanande funktion, i motsats till mer explicita kunskapsmål. Att utveckla de rätta attityderna har varit centrala styrningsmekanismer, dvs. att forma rätta inställningar och attityder genom fysisk aktivitet. I detta ingår att eleven själv vill kämpa och ta i, vill göra sitt bästa och vill pröva. Genom lustfyllda aktiviteter är förhoppningen att eleverna själva ska vilja göra det rätta, dvs. ta hand om sin hälsa, snarare än att de enbart gör det för att lärarna vill det. På så sätt kan också målet att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet nås. (19,30,31) Förändringar I jämförelse med föregående SIH-studie som genomfördes år 2001 kan vi konstatera att fler lärare i SIH 2007 anser, när de har att ta ställning till påståenden om viktiga undervisningsmål, att det är mindre viktigt att i sin undervisning ge eleverna fysisk träning och mer viktigt att ge kunskaper om hur man sköter sin hälsa, utveckla social kompetens och att uppfylla läroplanen och kursplanens mål. Dessutom tycker dessa lärare att det är viktigare att lära eleverna att simma än vad lärargruppen ansåg Detta kan ses som ett resultat av en tidvis skarp samhällsdebatt om krav på simkunnighet och att barns simkunskaper måste öka. Ett resultat av debatten har bl.a. blivit att Skolverket har förtydligat kursmålen så att eleverna i slutet av skolår fem numera ska kunna simma 200 m, varav minst 50 m på rygg (20,8). Sandahl fastslår i sin avhandling Ett ämne för alla att ämnets normativa nivå, dvs. den inriktning och det innehåll som idrott och hälsa föreskrivs att ha, relativt snabbt anpassar sig till förändringar i samhället. Detta kan exempelvis förklara förtydligandet i kursplanen om simning och lärarnas ökade betoning på ämnets hälsofrämjande betydelse. Sandahl menar dock, att den praktiska nivån är desto svårare att förändra. Sammantaget innebär detta att kursplanens intentioner och lärarnas påpekande om vad som är viktigt inte nödvändigtvis behöver förverkligas på den praktiska nivån, dvs. det som man gör motiveras utifrån nya eller andra grunder (28,11). Det finns anledning att här återkomma till hur man kan förstå de förändringar och icke förändringar som sker. Examensårets betydelse I lärarstudien SIH-2007 har 95 procent en lärarexamen i idrott/idrott och hälsa. Bland dessa har 53 procent tagit sin lärarexamen innan 1994 och 47 procent har tagit den från 1994 och framåt. Efter bearbetningen av enkäten återfinns inga skillnader mellan dessa grupper, avseende vad de gör på lektionerna i idrott och hälsa, dvs. vad de uppger för innehåll. Till exempel så förekommer bollaktiviteter i lika hög grad och friluftsliv och kost i lika låg grad bland de med examen innan som efter Det framträder dock vissa signifikanta samband, kring vad man anser som viktiga undervisningsmål: lärare med examen före 1994 anser att det är viktigare att ge fysisk träning (p=0.011), ge rekreation (p=0.014), ha roligt tillsammans (p=0.014) och skapa intresse för miljöfrågor (p=0.029) än lärarna med examen före I elev- och lärarstudien 2001, liksom i tidigare studier (3, 15,21,22), framkom att den övervägande delen av undervisningstiden ägnas åt bollspel, bollekar och racketspel samt i viss mån åt olika idrotts- och rörelselekar, redskapsgymnastik och styrketräning. Liknande data återfinns för lärarstudien 2007, vilka kommer att presenteras i en kommande artikel (18).

3 Lärandet som social form och innehåll Mindre än 10 procent av lärarna i SIH 2001 och 2007 uppger att ge kunskaper i de vanligaste idrotterna är ett av de tre viktigaste målen med undervisningen. Samtidigt instämmer 95 procent av eleverna i SIH 2007 helt (48 %) eller till viss del (47 %) i påståendet att de lär sig hur olika idrotter går till och 82 procent i påståendet att de blir duktigare i idrott. En liknande diskrepans mellan lärare och elever går även att finna då lärarna i SIH 2007 uppger att ett av de viktigaste målen med undervisningen är att ge elever kunskaper i hur man sköter sin hälsa. Trots lärarnas intentioner instämmer endast 62 procent av eleverna i påståendet att de helt eller till viss del lär sig hur man ska äta rätt för att må bra, 61 procent att de helt eller till viss del lär sig hur man ska lyfta och bära rätt och 74 procent att de helt eller till viss del lär sig varför man ska motionera för att må bra (figur 2). Över 90 procent av både pojkarna och flickorna anger att de lär sig samarbeta (stämmer helt/ delvis). Vidare uppger 17 procent av eleverna i 2007 års studie att de inte lär sig någonting (stämmer helt/stämmer delvis) och 23 procent uppger att de ofta känner sig dåliga på idrott. En tredjedel av flickorna uppger det sistnämnda (33 % 2007 i jämförelse med 39 % 2001) och en sjättedel av pojkarna (16 % 2007 i jämförelse med 19 % 2001). Här finns en signifikant skillnad mellan könen. Generellt är uppfattningen om vad man lär sig som elev relativt likartad om man jämför 15-åringarna 2001 och Oavsett vad lärarna avser att lära ut som kunskapsinnehåll framstår det som att det eleven uppfattar är idrott och samarbete. Lärandets sociala form och innehåll uppfattas uppenbarligen av eleverna som att idrotta tillsammans med andra. Detta kan tolkas som varande den bärande idén på den realiseringsarena där lärare och elever möts och tillsammans skapar innehållet i undervisningen. Elevernas uppfattning om vad de lär sig kan sammanfattas med en idrottslig kompetens som även inbegriper förbättrad fysisk förmåga. Kompetens Hur ser man då som lärare på elevernas kompetens och överensstämmer lärarnas bedömning av elevernas kompetens med vad eleverna uppfattar att de lär sig? I om med läroplansreformen 1994 blev idrott och hälsa målstyrt. Nuvarande kursplan föreskriver vilka mål som ska uppnås men inte hur. Därför Figur 2. Elevers självskattning av vad de lärs sig utifrån målpåståenden, n=380. Figur 3. Lärares bedömning av ett antal idrottsaktiviteter, n=61. är det också upp till varje enskild skola att bestämma vilket innehåll som undervisningen ska ha. Dock definieras några aktiviteter i kursplanen mer tydligt. Tre av dessa är dans, lek och orientering (i form av att kunna orientera sig i känd/okänd terräng, vilket inte nödvändigtvis är detsamma som orientering, vår anm.). I figur 3 visas lärares bedömning av elevernas kompetens (stor/ganska stor respektive inte speciellt stor/obefintlig) i ett antal idrottsliga aktiviteter. Bollspelskompetensen fortsatt hög Resultaten från lärarenkäterna 2001 och 2007 visar att elevernas kompetens inom t.ex. bollspel är större än inom friluftsliv eller dans och rörelse till musik (17). I SIH 2007 bedömer 38 procent av lärarna att eleverna har stor kompetens i bollspel jämfört med 2 procent inom friluftsliv och 8 procent inom dans och rörelse till musik. Kompetensen inom bollspel i sig har också ökat i jämförelse med 2001 års studie. Det finns en korrelation mellan ju oftare en aktivitet genomförs, och hur lärarna bedömer elevernas kompetens. Att reflektera kring lärande Påståendet läraren ger tid att diskutera vad jag lärt mig korrelerar endast med lektionsinnehåll som är av mer teoretisk karaktär, som HLR/ första hjälpen (p=0.001), ergonomi (p=0.001), kost (p=0.002), idrottsskador (p=0.002). Enligt elevenkäten 2007 finns inget samband mellan bollspel, bollekar och racketspel och hur ofta eleverna diskuterar vad de lärt sig. Lärarna svarar på motsvarande sätt på påstående jag ger tid för att diskutera vad eleverna har lärt sig, dvs. att det 19

4 förekommer i samband med undervisningsinnehåll av sällan-arts karaktär och då företrädesvis i samband med innehåll av mer teoretiskt. Diskussionen om vad eleverna lär sig verkar således mest förekomma vid sällanaktiviter än där innehållet består av idrott eller lek. Det kan te sig bekymmersamt från ett lärandeperspektiv, om man utgår från att eleven ska förflytta sitt vardagliga tänkande om olika (idrotts-)fenomen med hjälp av begrepps- och faktainlärning, förståelse och reflektioner kring sitt eget och andras lärande. Deltagande och attityder Deltagande anses ofta som en förutsättning för att kunna lära det som erbjuds inom ett ämne. En stor andel av eleverna i såväl SIH 2001 (27) som SIH 2007 uppger att de alltid eller nästan alltid deltar i ämnet och att de rör sig mycket (88 %). Pojkarna uppger att de rör sig mer än vad flickorna gör. Inga skillnader uppträder när man grupperar eleverna utifrån född inom Norden eller utanför eller utifrån föräldrarnas födelseland (totalt 19 % av antalet elever i SIH 2007). När det gäller elevers attityder till det som förekommer på lektionerna finns ett samband mellan det eleverna tycker bäst om och det som oftast genomförs på lektionerna. Och detta gäller oavsett om man är född i Sverige, i Norden, utanför Norden eller om man har en förälder född utomlands. När eleverna ombads att rangordna tre aktiviteter som bästa respektive sämsta resulterar detta i att bollspel (59 %), bollekar (38 %) och racketspel (35 %) uppfattas som de tre bästa aktiviteterna och att dans (35 %), orientering (27 %) och aerobics/motionsgympa (20 %) hamnar bland de tre minst omtyckta aktiviteterna. Dock framträder vissa könsskillnader kring de aktiviteter som eleverna tyckte bäst respektive sämst om (figur 4 och 5). Skillnaderna är statistiskt säkerställda. För pojkar var de mest populära aktiviteterna: bollspel (68 %), bollekar (42 %), racketspel (34 %) och styrketräning (21 %). Flickornas mest populära idrottsaktiviteter var: bollspel (49 %), racketspel (35 %), bollekar (33 %) och dans (29 %). Vad gäller de minst populära aktiviteterna är dessa för pojkar: dans (50 %), aerobics (30 %), redskapsgymnastik (22 %) och orientering (17 %). För flickorna är de minst populära aktiviteterna: orientering (38 %), fri idrott (24 %), Figur 4. Aktiviteter som flickor tycker bäst respektive sämst om, n=175 Figur 5. Aktiviteter som pojkar tycker bäst respektive sämst om, n=205 skridskor och bollspel (19 %). Bollspel är således fortsatt populärt hos både pojkar och flickor, medan racketspelens popularitet har minskat hos pojkarna (från 44 % 2001 till 34 % 2007) och ökat hos flickorna (från 28 % till 35 %), dansens popularitet har ökat något medan aerobics har gått ned hos flickorna. Värt att notera är att nästa hälften av flickorna tycker om bollspel men för var femte flicka är det inte populärt. Hos pojkarna är dans stabilt prioriterat som den aktivitet de tycker sämst om, medan styrketräning är fortsatt populärt hos pojkarna, om än det har sjunkit i popularitet hos flickorna. Skillnaderna och likheterna i de mönster som framträder är inte så enkla att det bara kan hänföras till traditionellt könsmärkta idrotter - även om det är lätt att uppmärksamma dans som just en sådan könsmärkt aktivitet. Vid en longitudinell jämförelse mellan de elever som var 9 10 år 2001 och som nu är år visar det sig att eleverna nu vill ha mer tid till idrott och hälsa. Lika och olika Sammantaget ger eleverna i både SIH 2001 och SIH 2007 en bild av att de är positiva till ämnet. Även om positiviteten minskar med ökad ålder. Pojkar är dock generellt mer positiva till ämnet än flickor. I sammanhanget bör dock påpekas att frågan är mer komplex än så. I SIH 2001, visade negativt inställda flickor större likheter med negativt inställda pojkar än med positivt inställda flickor (27). Redelius studie visade att de elever som är positivt inställda tycker bättre om exempelvis tävling och betyg, samt instämmer i högre grad i bl.a. påståendet att de får 20

5 avkoppling och att de lär sig sådant de kan ha nytta utav. Även i internationella studier har det konstaterats att positivt inställda elever känner sig mer intresserade, avslappnade och mer tillfredsställda i mötet med tävling än negativt inställda elever (10). Sammantaget uppger trots allt flickorna, i såväl SIH 2001 som SIH 2007 en mer negativ bild av vad de lär sig och hur de uppfattar ämnet än vad pojkarna gör. De känner sig oftare sämre och de anser att de lär sig mindre. Fagrell m.fl. konstaterar att detta är helt enligt sin ordning eftersom den hegemoniska maskuliniteten, dvs. den form av manlighet som har tolkningsföreträde, bidrar till att upprätthålla den manliga dominansen på lektionerna. Pojkar har full frihet att dominera, härska och styra medan flickorna ska begränsa sin subjektivitet, underordna sig och inte protestera, även om det sker under lekfulla former. På så sätt marginaliseras till och med de duktiga tjejerna och blir sämre än vad de faktiskt är. Konsekvensen kan bli, eftersom lektionerna domineras av aktiviteter som pojkar ska tycka om och vara duktiga i, att flickor trivs sämre och lär sig mindre på lektionerna i idrott och hälsa. (7) Slutsatser och diskussion Socialisation och idrottsligt kunnande visar sig i våra resultat utgöra det dominerande lärandet som sker inom ämnet, överordnat mer reflekterande kritisk kunskapsinhämtning. Diskussioner kring vad eleven lärt sig förekom enligt både elev och lärare framför allt när sällan-aktiviteter genomfördes. Forskare med intresse för lärande brukar särskilt betona att, för att eleven ska hantera lärande som meningsskapande krävs att han eller hon förändrar sitt tänkande och inom ett kroppsligt ämne (vår anm.) - utökar såväl sin rörelsearsenal som en kritisk bedömningsförmåga relaterat till denna. Ett utvecklat lärande? Denna redovisning har ingen empiri som kan uttala sig om huruvida de studerade elevernas tänkande om hälsa och livsstilsfrågor har förändrats över åren eller hur de har påverkats av undervisningen i ämnet. Vi kan dock konstatera att den mesta undervisningstiden knyts till ett idrottsligt innehåll (SIH 2001 och 2007) där tid och utrymme för diskussion inte ges. Risken finns att eleverna möter ett innehåll som, enligt våra data, dels inte förändrats påtagligt, dels inte utmanar deras vardagstänkande kring idrott/idrottsutövande. Möjligheterna till ett ändrat eller fördjupat förhållningssätt till upplevd kompetens, till utövandets egenvärde och värderingen av det egna lärandet uteblir. I motsats till vad de centrala styrdokumenten framhåller kan våra resultat tolkas som att en fördjupad kunskapsutveckling marginaliseras inom ämnet istället för att utvecklas genom kritisk reflektion, samtal och diskussion. (6) I kursplanen för idrott och hälsa betonas att ämnet ska ha ett brett innehåll. Att så är fallet tycks lärarkåren i de båda lärarstudierna SIH 2001 och 2007 instämma i. Den normativa nivån kring ämnets kunskapsinnehåll, verkar enligt Sandahls modell ha anammats starkare 2007 än vid tidpunkten för insamlande av data från deltagande lärare Fler av lärarna uppger vad de enligt kursplanen borde göra. Enligt Quennerstedt, har det rådande perspektivet på hälsa i ämnet sitt ursprung i ett patogent/ biomedicinskt synsätt. Detta leder till att undervisningen domineras av ett innehåll som ska stimulera till goda vanor avseende fysisk aktivitet och kost, och som ska ge fysisk träning, dvs. ett förebyggande och preventiv perspektiv på hälsa (26). Därför premieras undervisning som främjar hög aktivitet hos eleverna, vilken i förlängningen både ska ge god träningseffekt och ett positivt förhållningssätt, som antas stimulera till goda motionsvanor. Lektionsinnehåll som t.ex. bollspel kan då motiveras utifrån att det ger högt deltagande, hög aktivitetsnivå (hos de flesta, vår anm.). Samtidig innebär det att undervisning som främjar exempelvis naturmöten eller diskussioner om hälsofrågor, hur kroppen framställs i media etc., inte i lika hög grad blir tänkbara eftersom de stjäl tid från den hälsofrämjande fysiska aktiviteten. Från lärarintervjuer inom SIH konstateras också att lärarna i idrott och hälsa tycker att begreppet hälsa är diffust och otydligt och att de därmed har svårt att gestalta det i undervisningen (23,24,26,29). Man kan därför anta att lärarnas tolkning av hälsobegreppet omfattar sådant de känner sig trygga i och har erfarenheter av, dvs. vanliga idrottsaktiviteter vilket vi menar återspeglas i studiens resultat. Livslånga hälsorelaterade aktiviteter Majoriteten (60 %) av eleverna i SIH 2007 instämmer helt/delvis i att de lär sig hur man ska äta, träna på egen hand och ergonomiska aspekter. Medan de instämmer helt/delvis till 95 procent att de lär sig hur olika idrotter går till. Här framhåller internationell forskning betydelsen av att skolans undervisning i idrott och hälsa ger utrymme för lärande av life-long health realted activites som kan utföras på egen hand eller tillsammans med ett fåtal och på plaster som är oberoende av lokaler och redskap m.m. Här poängteras också att det är i rörelse som denna typ av kunnande kan erövras. Våra resultat tyder på att undervisningen i idrott och hälsa, sex år efter basstudiens genomförande, på realiseringsarenan fortfarande inte verkar leva upp till styrdokumentens intentioner. Vi vill också varna för att en, som vi menar alltför stor grupp flickor, var tredje, och drygt var tionde pojke, uppger att de känner sig dåliga på idrott. Lärandet för dessa grupper kan tvärtemot ämnets intentioner resultera i att de får med sig en upplevelse av att deras kropp i rörelsesammanhang inte duger. Avslutande tankar Avsikten med artikeln har varit att beskriva det lärande som lyfts fram inom ämnet och hur det uppfattas av lärare och elever samt vilka förändringar som går att skönja över den tid som passerat från 2001 till Är utfallet av studien kring elevers lärande och kompetens, en spegling av ett ämne som är svagt till sin inre logik, där dess kriterier för lärande är så pass diffust formulerade att innehållet och inriktningen på lärandet blir helt beroende av lärarens erfarenhet och elevers attityder? Med Bernsteins analytiska begrepp kring ett ämnes inre ordning, framträder ämnet idrott och hälsa som ett internt starkt ämne med klara gränser för vad innehållet kan utgöras av - men som ett svagt ämne i relation till styrdokument och mera traditionella skolämnen, där kriterierna för kunnandet ofta lyfts fram mer konkret (jfr. matematik, fysik, svenska). Hur ämnet kommuniceras, mellan lärare och elever, dvs. ämnets sociala form, får en avgörande betydelse eftersom de uttalade kriterierna (typ av kunskap, utvärdering och bedömning av kunnandet) är så otydliga. Det finns anledning att stanna upp vid transformeringsarenan där bedömning kring urval och innehåll görs av lärarna och där sätten att kommunicera innehållet i ämnet också profileras genom ämnets innehåll och tilltal på realiseringsarena. Lärarens betydelse för rörelsen från vardagstänk till ett utvecklat tänkande kring begrepp, 21

6 relationer och samband mellan fysisk aktivitet och upplevd hälsa borde, enligt vår tolkning av kursplanen, synliggöras mer och studeras mer av den ämnesdidaktiska forskningen. Detta kräver nya forskningsfrågor relaterade till de begrepp och den grundläggande kunskap som ämnet är/ska vara bärare av. När är läraren viktig som redskap för att förflytta och utveckla 15-åriga elevers kunnande och på vilket sätt blir han/hon viktig? Vi avslutar med ett citat som en påminnelse om lärares professionalism: 22 Teachers [ ] must do it in a way that lets their pupils find meaning in what they are doing. That is to say that we should teach not just how to do a physical activity but also how to understand it, combining the understanding of both the why and the what for of the activity as well as understanding the strategies to enable these motor skills to be performed in the best possible way. (25) Referenslista 1. Bernstein, B On Classification and Framing of Educational Knowledge. In Knowledge and Control: New Directions for Sociology of Education, ed. M. F.D. Young, London: McMillan. 2. Bernstein, B Class, Codes and Control. Vol. 4. The structuring of pedagogic discourses. London: Routledge, cop. 3. Engström, Lars-Magnus (1969) Gymnastikundervisning i årskurs 8. Resultat av en enkät till gymnastiklärare rörande ämnets innehåll och målsättning. Rapport nr 42. Stockholm: Pedagogiska-psykologiska institutionen vid Lärarhögskolan i Stockholm. 4. Engström, L-M. (2004) Skola-Idrott- Hälsa: en presentation av SIH-projektet, Svensk idrottsforskning. Årgång 13, nr 4, s Eriksson, Sten (2000) Idrotten i grundskolan Rapport från Riksidrottsförbundet om idrottsutbudet vid millennieskiftet. Stockholm: Riksidrottsförbundet. 6. Eriksson, C., m. fl. (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03). Idrott och hälsa, ämnesrapport till rapport 253. Stockholm: Skolverket/Fritzes. 7. Fagrell, B., Redelius, K. & Larsson, H. (2007). Tvetydig kropp, Pedagogiska Magasinet, nr 2 maj 2007, s Kraepelien-Strid, E. (2007). Simkunnighet är viktigt, eller?, i Idrottsdidaktiska utmaningar, red. H. Larsson & J. Meckbach. Stockholm: Liber, s Kulinna, H., et.al. (2006). What do urban/inner-city PE teachers teach? A contextual analysis of one elementary/primary school district, Physical education and sport pedagogy. Vol. 11, No 1, February 2006, pp Lake, J. Young people s conceptions of sport, physical education and exercise; implications for physical education and promotion of health-related physical exercise i European Physical Education Review, 2001, vol- 7, pp Larsson, H. & Redelius, K. (2004). Några pedagogiska utmaningar i relation till ämnet idrott och hälsa, i Mellan nytta och nöje: Bilder av ämnet idrott och hälsa, red. Larsson, H., Redelius, K. Stockholm: Idrottshögskolan i Stockholm, s Linde, G On curriculum transformation: explaining selection of content in teaching. Diss. Stockholm: HLS Förlag. 13. Linde, G. (2006). Det ska ni veta: en introduktion till läroplansteori. 2. rev uppl. Lund: Studentlitteratur. 14. Lundvall, S., Meckbach, J., Thedin Jakobsson, B. (2002): Skolprojektet 2001: Lärarnas syn på ämnet idrott och hälsa, Svensk Idrottsforskning. Årgång 11, nr 3, s Lundvall, S., & Meckbach, J. (2003): Det var en gång ett par sockiplast om kroppsövningsämnet i skolan i Kobran, nallen och majj en: Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning, red. S. Selander. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, s Lundvall, S., & Meckbach, J. (2004): Fritt och omväxlande!: Lärares bakgrund och tankar om sitt yrke i Mellan nytta och nöje: Bilder av ämnet idrott och hälsa, red. Larsson, H., Redelius, K. Stockholm: Idrottshögskolan i Stockholm, s Lundvall, S., Meckbach, J. (2004): Fritt, roligt och omväxlande! Lärares bakgrund och tankar om sitt yrke, Svensk Idrottsforskning. Årgång 13, nr 4, s Lundvall, S. & Meckbach, J. (2008). Mind the Gap Physical Education and Health and the Frame Factor Theory as a Tool for Analysing Educational Settings, Physical Education and Sport Pedagogy, 2008:4, pp Lundquist Wannerberg, P. (2004). Kroppens medborgarfostran: kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran Diss. Stockholm: Stockholms universitet: Historiska inst. DU GLÖMMER VÄL INTE: Prenumerationsavgift för 2009 Enklast är att sätta in 100 kr på CIFs plusgirokonto Glöm inte avsändare och att ange CIF som betalningsmottagare. Du kan också mejla till Marie Broholmer: marie. Alternativt ring på telefon Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, Lpo 94: Lpf 94 (Stockholm: Fritzes, 1994). 21. Mattson, L. (1993). Den nationella utvärderingen av grundskolan. Idrott huvudrapport. Skolverkets rapport nr 25. Stockholm: Skolverket/Liber. 22. Meckbach, J. (2004). Ett ämne i förändring eller är allt sig likt?, i Mellan nytta och nöje: Bilder av ämnet idrott och hälsa, red. Larsson, H., Redelius, K. Stockholm: Idrottshögskolan i Stockholm, Meckbach, J. (2004). Ett ämne i förändring! Lärares reflektion över ämnet idrott och hälsa i grundskolan, Svensk Idrottsforskning. Årgång 13, nr 4, s Meckbach, J (2005) Lärande miljöer en studie av idrottslärare från olika miljöer, Leve idrottspedagogiken!: En vänbok tillägnad Lars-Magnus Engström, red. K. Redelius & H. Larsson. Stockholm: HLS Förlag, s Pascual, C. (2006). The initial training of PE teacher In search of the lost meaning of professionalism, Physical education and sport pedagogy. Vol.11, No. 1 February 2006, pp Quennerstedt, M. (2007). Hälsa eller inte hälsa är det frågan?, Utbildning och demokrati. Årgång 16, nr 2, s Redelius, K. Bäst eller pest i Mellan nytta och nöje: Bilder av ämnet idrott och hälsa, red. Larsson, H., Redelius, K. Stockholm: Idrottshögskolan i Stockholm, s Sandahl, B. (2005). Ett ämne för alla?: normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning Diss. Stockholm: Carlsson. 29. Thedin Jakobsson, B. (2004). Hälsavad är det i ämnet idrott och hälsa?, Svensk Idrottsforskning. Årgång 13, nr. 4, s Öhman, M. (2007). Den rätta viljan idrott och hälsa i ett styrningsperspektiv, Utbildning och demokrati. Årgång 16, nr 2, s Öhman, M. (2007). Kropp och makt i rörelse. Diss. Örebro: Örebro universitet. SVENSK Organ för Centrum för Idrottsforskning Nummer Årgång 17 SVENSK Björn Ekblom hyllad för värdefulla insatser inom idrott /idrottsforskning Organ för Centrum för Idrottsforskning Nummer Årgång 17 T e m a :Bättre sent än aldrig Blir man smart av att jogga?

Mycket idrott och lite hälsa

Mycket idrott och lite hälsa 1 (14) Mycket idrott och lite hälsa Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott och hälsa Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

M E L L A N F Y S I S K B I L D N I N G O C H A K T I V E R I N G

M E L L A N F Y S I S K B I L D N I N G O C H A K T I V E R I N G M E L L A N F Y S I S K B I L D N I N G O C H A K T I V E R I N G Malmö Studies in Educational Sciences No. 46 Jan-Eric Ekberg 2009 Illustratör: Jan Emzén ISBN 978-91-977100-8-4 ISSN 1651-4513 Holmbergs,

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom förskola och skola

Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom förskola och skola Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom förskola och skola Gunilla Lindqvist Denna artikel handlar om hur pedagogisk personal 1 och rektorer i en kommun ser på sitt

Läs mer

Skola utan timplan om lärares tolkning av uppdraget i en mål- och resultatstyrd skola

Skola utan timplan om lärares tolkning av uppdraget i en mål- och resultatstyrd skola 1 Studies in Educational Policy and Educational Philosophy E-tidskrift 2004:1 Inger Eriksson, FD Lärarhögskolan i Stockholm Marie Jedemark, doktorand Lunds universitet Abstract The issue of this article

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 En jämförelse mellan waldorfelever och elever i den kommunala skolan Bo Dahlin Elisabet Langmann Cathrine Andersson

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Från görande till lärande och förståelse En studie av lärares lärande inom estetik

Från görande till lärande och förståelse En studie av lärares lärande inom estetik nordisk barnehageforskning Nordisk Børnehaveforskning Norrænar Leikskólarannsóknir Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 1 nr 1 2008

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Specialpedagogiskt stöd i grundskolan

Specialpedagogiskt stöd i grundskolan IPD-rapport 2007:03 Specialpedagogiskt stöd i grundskolan omfattning, former och konsekvenser Joanna Giota Olof Lundborg Förord Under våren 2007 inledde Lärarnas Riksförbund och ledningsgruppen för UGUprojektet

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Skolinspektionens rapport 2010:10 Diarienummer 40-2009:1773 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Att samverka eller..?

Att samverka eller..? Att samverka eller..? Om idrottslärare och idrottsämnet i den svenska grundskolan. Inger Karlefors Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet Nr 63 Inger Karlefors Att samverka

Läs mer

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Som hand i handsken en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna

Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna Idrottslärare vill ha tv-spel lektionerna Tv-spel där spelaren är fysiskt aktiv är mycket populära bland barn och ungdomar. En stor enkätundersökning visar att lärarna är positiva till spelen. Men om så

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Redskap för lärande?

Redskap för lärande? Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Statsvetenskap Agneta Grönlund Redskap för lärande? Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet Karlstad University Studies 2011:10 Agneta Grönlund Redskap

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer