Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-02-17. Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service 2015-2017"

Transkript

1 Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service

2 Omslagsbild Omslagsbilden symboliserar ett flöde eller en process där vi kuggar i andras verksamheter och andra människor. Våra stödfunktioner personal, IT, administrativ service, säkerhet och beredskap, kommunikation och ekonomi är kugghjul som hjälper andra verksamheter att få deras vardag att fungera, kosten är en del av barnens och de äldres dagliga kugghjul genom att servera näringsriktig och god mat, städ är ett kugghjul för alla våra verksamheter genom att se till att vi har rena och fräscha lokaler, kultur och fritid är kugghjulet för våra medborgare och besökare som hjälper till att höja livskvalitén. Bilden med många kugghjul symboliserar också ett flöde som inte tar slut och som dessutom är i flera lager. Den gröna färgen symboliserar lugn och kvalitet. 2

3 Förord Vårt uppdrag inom sektorn för verksamhetsstöd och service är att leverera professionellt och samordnat stöd så att övriga sektorer får de bästa förutsättningarna att bedriva sin kärnverksamhet. Vårt arbete ska också innefatta strategier, långsiktighet och utveckling. Vår sektor spänner över ett stort verksamhetsområde. Det kan förenklat delas upp i det som är dagligt stöd åt våra kollegor och förtroendevalda, det som är av mer övergripande kommungemensam karaktär, och det som direkt riktar sig till medborgarna. För att leva upp till förväntningar och kunna agera i enlighet med uppdrag vi fått är våra värderingar och beteenden en viktig del. Varför? Kulturen som vi har på arbetsplatsen påverkar vår arbetsglädje och våra resultat. Kulturen, värderingar och beteenden blir därför viktiga om vi ska kunna nå vår vision och gemensamma mål. Därför kommer vi att under 2015 arbeta fram tillsammans med alla ledare och medarbetare vilka beteenden som kommer att gälla för oss inom ledningsgruppen och på respektive avdelning och enhet. Men värdegrunden blir levande först när den märks i våra beteenden. Det är därför du och dina kollegor tillsammans som ska bestämma vilka beteenden som är viktiga på er arbetsplats. Hur våra kunder upplever oss och den service vi ger det är också bilden av hur vår sektor och kommun fungerar. Därför är varje enskilt möte så viktigt. Om vi alla bidrar till att leva vår värdegrund så ökar möjligheterna till att uppfattas som professionella, omtänksamma och med kunden i fokus Lennart Ljungemo Sektorschef Verksamhetsstöd och service 3

4 Inledning Sektorsplanen är det övergripande styrdokumentet för vår verksamhet, där kommunfullmäktiges vision och mål bryts ned till specifika mål för våra verksamheter. För gällande vision, politikens mål till förvaltningen och värdegrund, se bilaga 1. Sektorsplanen ska också utgå från nationella styrdokument, lagar och förordningar samt kommunala styrdokument, och den fastställs av kommundirektören. Syfte Syftet med sektorsplanen är att skapa förståelse och insikt om vem vi är till för, vad vi kan förväntas leverera och vilket uppdrag vi har. Uppföljning och analys Sektorplanen gäller under tre år ( ) och ska årligen ses över för eventuell revidering. Varje år ska verksamheten utvärderas och detta ligger sedan till grund för den årliga revideringen. Internkontroll Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att vi har en: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Uppfyllelse av kommunfullmäktiges och styrelse/utskott/nämnds antagna mål Sektorchefen tillsammans med avdelningscheferna ska enligt fastställd internkontrollplan redovisa resultaten till kommundirektören och kommunstyrelsens arbetsutskott enligt bilaga 2. 4

5 Sektor verksamhetsstöd och service Uppdrag Vårt uppdrag är att se till att övriga sektorer får de bästa möjliga förutsättningarna att ägna sig åt sin kärnverksamhet. Det ska vi göra genom att leverera ett professionellt och samordnat stöd. Vi ska också arbeta strategiskt, långsiktigt och utvecklande. Inom sektorn finns även kultur- och fritidsavdelningarna. Deras uppdrag är att ge förutsättningar för medborgarna och besökarna att höja sin livskvalitet. På så sätt är vi med och skapar ett levande samhälle. För att lyckas ska vi ha kunniga, engagerade och delaktiga medarbetare som förstår sin roll och sitt uppdrag. Då bidrar vi även till att nå övriga sektorers mål. Beskrivning av sektorns avdelningar Totalt arbetar cirka 200 medarbetare på nio olika avdelningar. Vi har två övergripande uppgifter. Den ena uppgiften är att göra så att alla anställda och förtroendevalda i Leksands kommun har det som behövs, så att de kan göra sina jobb på ett så bra sätt som möjligt. Det gör vi genom att på olika sätt ge stöd och hjälp. Den andra uppgiften handlar om att ge direkt service till de som bor i eller besöker kommunen. Varje verksamhet inom vår sektor har naturligtvis ansvar för sitt fackområde. Men det räcker inte bara att vara expert inom sitt eget område för att vi ska lyckas med att stödja andra verksamheter i deras arbete. Vi måste också, var och en, arbeta i enlighet med vår värdegrund: Vi har en gemensam riktning Vi förstår åt vilket håll vi är på väg och vilken strategi vi har för att nå dit. Vi gör saker bättre tillsammans Vi lär, utvecklas och stärks av varandra. Vi gör saker som är bra för andra även om du eller jag inte har nytta av det. Du är mitt fokus I mötet med dig är jag lyhörd, omtänksam och professionell. Min första och viktigaste fråga är: Hur kan jag hjälpa dig? Jag är viktig Jag är stolt över mitt arbete och jag känner att det gör skillnad att just jag är på jobbet. Det ger mig den trygghet jag behöver för att hjälpa andra att utvecklas. Vi ska skapa mervärde för våra medborgare och kollegor inom andra sektorer. Det gör vi genom att arbeta med uppgifter som spänner över flera olika expertområden. Det gör vi också genom att arbeta i gemensamma projekt med medarbetare från andra delar av kommunen. Detta ställer höga krav på vår förmåga att både värna om vårt eget expertområde och samtidigt styras av kärnverksamheternas behov. 5

6 Verksamhetsstöd Den hjälp och det stöd som sektorn ger till alla anställda kan se ut på många olika sätt. Här är några exempel: betala ut löner till alla anställda och planera kommunens budget. Städa kommunens lokaler, så att de är trevliga och hälsosamma att vara i. Laga näringsriktig mat som serveras till skolelever och äldre. Ordna så att datorer, servrar och nätverk fungerar. Ansvara för informationen på kommunens hemsida och svara i kommunens växel. Arbeta med att hitta vikarier till vård och skola. Ge stöd till politikerna och föra protokoll när kommunfullmäktige har möten. Personalavdelningen, 15 medarbetare arbetar strategiskt med att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare. Viktiga frågor är arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och organisation. Avdelningen är ett aktivt stöd i frågor som omfattar relationen mellan medarbetare och organisation. Bemanning och lön hanterar frågor som konkret rör anställningen, såsom lön, arbetstid, bemanning och tillsättning av vikarier. Ekonomiavdelningen, 11 medarbetare har det övergripande ansvaret för kommunens driftbudget på drygt 900 miljoner kronor och investeringsbudget på miljoner kronor. Avdelningen gör ekonomiska analyser och hjälper verksamheterna att skapa bättre rutiner för budget och planering. Avdelningen har också ansvaret för kommunens upphandlingar. Administrativ service, 9 medarbetare ansvarar för att registrera kommunens handlingar och sköter administration till utskott, nämnder och kommunfullmäktige. Totalt hanterar avdelningen ca 800 ärenden varje år. Dessutom har avdelningen hand om kommunhusets arkiv. Kommunikationsavdelningen, 7 medarbetare tar emot besökare i kommunhusets reception och svarar på de samtal som varje år kommer in till kommunens växel. Avdelningen stöttar andra verksamheter i deras kommunikation, har huvudansvaret för kommunens hemsida och intranät, bevakar sociala medier och arbetar med att stärka kommunens varumärke. Städavdelningen, ca 42 medarbetare städar kommunens lokaler och medverkar till att de ska vara trevliga och hälsosamma att vara i. Avdelningen städar drygt 60 tusen kvadratmeter och genom det arbetet minskar slitaget på kommunens fastigheter. Kostavdelningen, ca 50 medarbetare lagar näringsriktig och hälsosam mat i en klimatsmart anda. En vanlig vardag serverar de kommunala restaurangerna cirka 2500 luncher. IT-avdelningen, 9 medarbetare ser till så att datorer, servrar och nätverk fungerar och ständigt förbättras. När de inte gör det ger avdelningen support genom sin helpdesk. Avdelningen är även ansvarig för kommunens telefonisystem. Säkerhet och beredskapssamordnare, 1 medarbetare samordnar arbetet i kommunen kring risk- och säkerhetsfrågor. Folkhälsoplanerare, 0,50 tjänst samordnar kommunens strategiska folkhälsoarbete, d v s insatser för att på lång sikt främja invånarnas hälsa på ett jämlikt sätt. Prioriterade områden är barn och ungas uppväxtvillkor, 6

7 drogförebyggande arbete och tillgänglighet. Internationell koordinator, 0,25 tjänst samordnar kommunens internationella arbete, ser till att upprätthålla kontakter med vänorter och ger stöd till verksamheter som vill engagera sig i internationella projekt. Service Sektorn har två avdelningar som riktar sig direkt till medborgarna. Det är kulturavdelningen och fritidsavdelningen. Här är några exempel på vad de gör: ordnar spännande och roliga kulturevenemang, som Kulturnatta och midsommar i Gropen. Spårar fina skidspår och tar hand om kommunens vandringsleder. Lånar ut böcker på biblioteken och ordnar utställningar i kulturhusets museum. Driver Granbergets skidbacke och Leksandshallen. Fritidsavdelningen, 41 medarbetare ansvarar för utveckling, drift och underhåll av kommunens inomhus- och utomhusanläggningar, till exempel Leksandshallen, Granbergets skidbacke, Siljansvallen, Insjöns IP och stugorna på Vaverön. Kulturavdelningen, 20 medarbetare ansvarar för kommunens kulturhus, bibliotek och hembygdsgårdar. Varje år är avdelningen delaktiga i ett 70-tal kulturevenemang och i kulturhusets museum visas både fasta och tillfälliga utställningar. Övergripande mål för sektorn En hög kontinuerlig utveckling av webben: För att tillgängligheten, informationsgivningen och servicen ska hålla en hög kvalitet och motsvara medborgarnas förväntningar och behov, har varje avdelning ett ansvar för att kunskapsöverföringen och ansvaret för informationen på webben hålls uppdaterad och att nya verktyg ständigt utvecklas. KKIK-mått 1, 13, 14 och 15 (Kommunens kvalitet i korthet, KKIK är en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting genomför årligen bland Sveriges kommuner i syfte att ge kommuninvånarna information om den kvalitet som kommunen tillhandahåller). Utveckla e-tjänster: För att ge en bättre service till våra medborgare genom en högre tillgänglighet av kommunal information och tjänster, och på samma gång få effektiviserings- och kostnadsvinster i våra sektorer. KKIK-mått 13, 14 och 15. Utveckla kundtjänst: 7

8 För att gå från ett verksamhetsfokus till ett medborgarfokus och samtidigt öka tillgängligheten, säkerställa kunskapsöverföring från tjänsteman till medborgare (alltid få samma svar oavsett handläggare), och avlasta verksamheter i standardärenden så att vi kan effektivisera, utveckla och prioritera specialistområden. KKIK-mått 1, 2, 3, 13, 14 och 15. Särskilda mål och indikatorer Mål 1: Ökad nöjdhet med maten i våra verksamheter särskilt hos de äldre Indikatorer 1. Andel äldre som gett betyg 4 eller 5 på en 5-gradig skala avseende matkvaliteten. Mål: Över medel av deltagande kommuner 2. Andel äldre som gett betyg 4 eller 5 på en 5-gradig skala avseende måltidssituationen på särskilt boende. Mål: Över medel av deltagande kommuner 3. Andel elever som gett betyg 4 eller 5 på en 5-gradig skala 4. Andel elever som gett betyg 4 eller 5 på en 5-gradig skala avseende måltidssituationen i skolan 5. Andel kostnad för ekologiska livsmedel av totalkostnaden för livsmedel (KKIK 38) Mål: Över medel av deltagande kommuner Mål 2: Fortsätta vara en av landets främsta sport- och friluftskommuner Indikatorer: 1. Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket och simhallen har öppet utöver vardagar. (KKIK 4) Mål: Över medel av deltagande kommuner 2. Rankingplacering i Naturvårdsverkets årliga mätning. Mål: Vara bland de tio högst rankade kommunerna i riket 3. Hur uppfattar medborgarna i kommunen utbudet av friluftsaktiviteter Mål: Över medel av deltagande kommuner 8

9 4. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare. (Antal sjukdagar/år) (KKIK 35) Mål: Under medel av deltagande kommuner Mål 3: Fortsatt arbete med att erbjuda våra medarbetare heltid Indikatorer: 1. Andel heltidstjänster totalt i kommunen per år Mål: Andelen ska öka Mål 4: Utveckla och förenkla medborgarnas kontakter med kommunen Indikatorer: 1. Andel av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar. (KKIK 1) Mål: Tillhöra den övre kvartilen bland deltagande kommuner. 2. Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon och fått ett direkt svar på enkel fråga. (KKIK 2) Mål: Tillhöra den övre kvartilen bland deltagande kommuner. 3. Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen. (KKIK 3) Mål: Tillhöra den övre kvartilen bland deltagande kommuner. 4. Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet. (KKIK 15) Mål: Tillhöra den övre kvartilen bland deltagande kommuner. 5. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling. (KKIK 14) Mål: Över medel av deltagande kommuner 6. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna. (KKIK 13) Mål: Över medel av deltagande kommuner Mål 5: Verka för utbyggnad av bredband/fiber i kommunen Indikatorer: 9

10 1. Säkerställa extern finansiering via kommunal samverkan/kostnadsfördelning och statligt stöd. Finansiering saknas i MoB Mål: Extern finansiering till minst 50% av investeringsvärdet 2. 90% av kommunens invånare ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år 2020 Mål: Andelen hushåll som har tillgång till minst 100 Mbit/s Avdelningarnas uppdrag, serviceerbjudande, mål och nyckeltal Personalavdelningen 10

11 Uppdrag: För att ge verksamheten förutsättningar att göra rätt i vardagen tillhandahåller vi specialistkunskap, stöd och verktyg utifrån en professionell helhetssyn, inom området personal, lön och bemanning. Serviceerbjudande: Personalavdelningen erbjuder alltid: Utifrån prioriterade verksamhetsområden ovan, ska vi erbjuda våra chefer och medarbetare snabbt stöd och återkoppling i personal- och lönefrågor. Vårt mål är att skyndsamt återkoppla till chefer och medarbetare. Genom att använda de verktyg som tillhandahålls, såsom röstmeddelande, mejl och sms i kontakten med personalavdelningen, ökar möjligheten till snabbare återkoppling. Bemanningscentrums huvudsakliga uppgift är att i så hög utsträckning som möjligt tillsätta vikarier utifrån verksamhetens behov. Detta gäller under förutsättning att Riktlinjer för bemanningscentrum efterföljs av samtliga inblandade i tillsättning av vikarier. Vi ska också säkerställa att information inom ovanstående områden är uppdaterad, aktuell och tillgänglig på intranätet. Mål: Ett av Leksands kommuns övergripande mål är att vi ska vara en attraktiv arbetsplats både för våra nuvarande medarbetare men också för att kunna attrahera rätt kompetens och motivera nya medarbetare att börja arbeta hos oss. Vad som kännetecknar en attraktiv arbetsgivare kan vara en mängd olika saker och det är inte säkert att alla tycker lika. För oss i Leksands kommun handlar det främst om att man som medarbetare upplever att: organisationen kännetecknas av en bra arbetsmiljö vi är en jämställd arbetsplats att jag som medarbetare upplever att det finns tydliga mål att arbeta utifrån att jag får rätt förutsättningar att göra ett bra jobb att det finns möjlighet att vara kreativ och kunna påverka att det finns en vilja hos samtliga till samarbete och utbyte av kunskaper och erfarenheter För att vara den attraktiva arbetsplatsen vill vi att våra medarbetare ska känna stolthet och engagemang för sitt uppdrag och för det viktiga och meningsfulla arbete som vi tillsammans har att utföra. Nyckeltal: Nedanstående nyckeltal är inte det enda svaret på om Leksands kommun är en attraktiv arbetsgivare eller inte men det är nyckeltal som säger oss någonting om vi mäter, analyserar och följer upp dem från år till år. De bör även kompletteras med medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal, hälsobokslut, uppföljning med 11

12 nyanställda, avslutningssamtal m.m. för att ge oss svar på om vi upplevs som en attraktiv arbetsplats eller inte. Vi mäter 1. Ledningsgruppernas sammansättning män/kvinnor 2. Kvinnors lön i relation till männens/osakliga löneskillnader 3. Andel tillsvidareanställda 4. Genomsnittlig sysselsättningsgrad 5. Korttidssjukfrånvaro 6. Långtidssjukfrånvaro 7. Personalomsättning 8. Utbildning för att: synliggöra de områden där vi ser en positiv utveckling behålla våra nuvarande medarbetare prioritera utvecklingsinsatser som ytterligare kan bidra till att vi är en attraktiv arbetsgivare följa upp de satsningar vi gör kunna jämföra oss med andra arbetsgivare Ekonomiavdelningen Uppdrag: Ekonomiavdelningen ska utifrån en helhetssyn hjälpa och stödja verksamheter att följa aktuella lagar, regler och riktlinjer, med specialistkunskap inom ekonomi och upphandling. Vi levererar underlag av hög kvalitet för analys och beslut till ledning och verksamheter för att möjliggöra kontinuerliga förbättringar. Serviceerbjudande: Ekonomiavdelningen erbjuder: - att stödja verksamheter och ledning i deras arbete med planering, budget och prognoser - att stödja verksamheter och ledning genom redovisning och uppföljning, anvisningar, systemstöd och upphandling - att ge ekonomisk information, till exempel årsredovisning, till interna och externa intressenter - att det material vi ansvarar för på intranätet och extern web är aktuellt - relevant utbildning i ekonomi och upphandling till verksamheterna - att bidra med förslag, verktyg, metoder och koncept syftande till ständiga förbättringar och effektiviseringar i verksamheterna Övergripande mål Mål Nyckeltal/indikator Målnivå 12

13 Sund kommunal ekonomi Sund kommunal ekonomi Utveckla e-tjänster Sund kommunal ekonomi Utveckla e-tjänster Sund kommunal ekonomi Sund kommunal ekonomi Sund kommunal ekonomi Hög kvalitet på redovisning och rapportering, upphandling, intern kontroll och systemstöd. Leverera månatliga resultatoch årsprognoser av hög kvalitet för samtliga verksamheter för att kontinuerligt förbättra kvaliteteten i kommunens ekonomistyrning. Förenkla för våra kunder genom att införa och kontinuerligt skapa ökad kännedom om e-fakturor. Upplevd god service och bemötande från ekonomiavdelningen (redovisning, upphandling, verksamhetsekonomi) till samtliga verksamheter. Att under 2015 förbereda och anskaffa system för elektroniskt beställning av upphandlade varor från kommunens ramavtal. Skarp driftsättning i hela organisationen Q1 år Full andel områden som täcks av lagstadgade krav på upphandlade avtal Utfall i årliga revisioner från interna och externa revisorer avseende rapportkvalitet, intern kontroll, upphandlingar och systemstöd. Andel levererade månadsrapporter i tid. Nio leveranstillfällen under året (månadsrapporter för januari, juli och december undantagna). 100% Andel kundfakturor av totala antalet externa kundfakturor under helåret som är elektroniska fakturor. Ekonomiavdelningens utfall i årlig kommunintern enkät från sektor Verksamhetsstöd och service till hela förvaltningen avseende upplevd service och bemötande. Kontinuerlig avrapportering via uppföljningsmöten senast inom 5 arbetsdagar efter varje tidsatt deadline för att säkerställa att tidsplan följs. I samarbete med ekonomiavdelningen ta fram kvartalsvisa utfall av inköpsvolymer från kommunens 50 största leverantörer för uppföljning av inköpsvolymer. Effektivisera användningen av Kvartalsvis uppföljning och befintliga avtal genom att redovisning av nyttjande (inköp) standardisera bassortiment och från tre (3) utvalda leverantörer styra förbrukningsmönster. med nettoprislistor. Hög kundnöjdhet på varje genomförd upphandling och/eller förnyad konkurrensutsättning. Skriftlig utvärdering från kravställaren skall besvaras för varje genomförd upphandling/förnyad konkurrensutsättning. Nöjdhet för arbetssättet anges 1-9, samt separat betygssättning för utfallet av avtalet, även här skala 1-9 Inga anmärkningar av väsentlig betydelse i årliga revisioner. 15 % andel e- fakturor Uppnå minst genomsnittligt värde av samtliga uppmätta verksamheter inom sektorn. Inga avvikelser från tidplan på grund av interna faktorer Att kommunen alltid täcker lagstadgade krav på upphandling utifrån LOU:s beloppsgränser. 75% av anskaffningsvärdet skall vara från s.k. nettolista av artiklar inom de avtalsområden där detta finns. Minsta snittbetyg om 7 av 9 gällande genomförande och 6 av 9 gällande utfall. Kompetensförsörjning: 13

14 Övergripande gäller för avdelningen: - Via kurser och egenstudier hålla sig uppdaterad avseende regelverk (lagar, riktlinjer, rekommendationer) inom redovisning, skatter, upphandling, krav/inkasso och övrig relevant juridik. - Analys/bedömning och implementering av lämpligt beslutsstödsystem i samarbete med kommunledningen - Deltagande i lämpliga nätverk och seminarier för att behålla och utveckla kontaktvägar för information, utbyte av kunskap och erfarenheter (KEF, SKL, KI, regionala samarbeten och kommunnätverk m m) samt delta i studiebesök i relevanta verksamheter - Ökad beredskap/flexibilitet avseende arbetsuppgifter inom avdelningen, för att minska sårbarheten vid frånvaro. Fokusområden Ytterligare öka andelen e-fakturor från leverantörer (svefakturor med bilagor) - Övertagande av arbetsuppgifter från konsult gällande e-fakturor från leverantörer och fordonsadministration - Utvärdering av nya investeringsstyrningen i kommunen - Utveckling av kommunens kvalitetsarbete kopplat till målstyrningen - Implementering av e-handels-/inköpssystem - Interna utbildningar för att minska sårbarheten vid frånvaro - Utbildning i Excel, tillämpade användningsområden - Utveckling av exploateringsredovisningen - Centrala utbildningar i ekonomi och upphandling - Utveckla personalkostnadsanalysen (via bef stöd Aditro o ev ytterligare stöd exvis Qlikview) (V-ek) - Fortsätta med implementering av komponentredovisning i resten av anläggningsregistret (Redovisning) - Aktivering av anläggningstillgångar per tertial (Redovisning) - Jämförande kostnadsanalyser i specifika verksamheter med fokus på (ekonomiska) förbättringsområden i samarbete med verksamhetsutvecklare (V-ek) - Implementering av bolagskoncern givet erforderliga politiska beslut (Ek chef + Redovisning) - Delta i arbetet med att utveckla intranätet och webben i tillämpliga delar (Ek chef, Redovisning, V-ek, Inköpsenheten) o Full andel områden som täcks av lagstadgade krav på upphandlade avtal (Inköpsenheten) o Effektivisera användningen av befintliga avtal genom att standardisera bassortiment och styra förbrukningsmönster. (Inköpsenheten) 14

15 o Hög kundnöjdhet på varje genomförd upphandling och/eller förnyad konkurrensutsättning. Lägesavstämning av fokusområdena sker månadsvis på APT. I juni sker på APT en större uppföljning och på decembers APT sker slutrapportering av årets fokusområden. Utveckling Vidgat arbete med verksamhetsutveckling och omvärldsanalys. - Juridisk utbildning gällande entreprenad- och fastighetsekonomi - Projektledarutbildning - Fördjupning i verksamhetsutveckling och omvärldsanalys stöd till hela förvaltningen. Administrativ service Uppdrag: Med professionellt bemötande präglat av en positiv attityd, helhetssyn och kompetens gör vi det lätt för verksamhet och förtroendevalda att jobba med ärendehantering i Leksands kommun. Serviceerbjudande: Administrativ service erbjuder alltid till både interna och externa kunder: Att protokoll från allmänna utskottet, utskottet för samhällsbyggnad, utskottet för vård och omsorg, utskottet för lärande och stöd, jävsnämnden, valnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige publiceras på kommunens hemsida senast två arbetsdagar efter det att protokollet justerats. Om protokollet innehåller beslut som avser myndighetsutövning publiceras det på hemsidan senast 14 dagar efter det att protokollet justerats. Att skicka politiska beslut till berörda senast fem arbetsdagar efter det att protokollet justerats. Till interna kunder: Att beslutade förändringar i delegeringsordningen publiceras på Intranätet senast tre dagar efter kommunstyrelsens sammanträde. Att minst en gång om året erbjuda utbildning i ärendehanteringsprocessen. Mål: Öka kvaliteten och effektivisera administrationen inom ärendehanteringen, vilket mäts genom årliga enkätundersökningar i september. Handläggarenkäten ska ge ett medelvärde på minst 4,0 för varje påstående på en skala 1-5. Enkäten till förtroendevalda ska ge ett medelvärde på minst 4,0 för varje påstående på en skala 1-5. Nyckeltal: 15

16 1. Andelen kompletta ärenden till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. 2. Andelen extra ärenden som läggs på bordet vid sammanträdet till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. 3. Totala antalet ärenden till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Kompetensförsörjning: I vår strävan att nå målen kommer fokus på kompetensutveckling av vara inom följande områden: Juridik inom ärendehantering (kommunallag, förvaltningslag m.fl.) Kvalitetsutveckling inom smart ärendehantering. Demokratiarbete Rekrytering kommer att under vara inriktad på arkivarie, utredare och assistent/registrator. Kommunikationsavdelningen Uppdrag: Kommunikationsavdelningens uppdrag är att ge dig som medborgare och besökare svar på dina frågor och dig som medarbetare hjälp med att kommunicera effektivt. Detta gör vi genom avdelningens två enheter: Kundtjänst Öka tillgängligheten genom att vara medborgarens första kontakt med kommunen och ge svar på enkla och ofta förekommande frågor Ge en god kundupplevelse Säkra kvaliteten genom att ge service på lika villkor Kommunikationsstöd Vägleda och utbilda dig att kommunicera effektivt internt och externt Vara ett strategiskt stöd i kommunikationsfrågor Utveckla och underhålla verktyg och kanaler för kommunikation Serviceerbjudande: Kommunikationsavdelningen erbjuder alltid: ett engagerat och gott bemötande välgrundad utbildning och rådgivning i kommunikationsfrågor Mål: Kundtjänst a) Identifiera kommunens kundprocesser och flytta de enklare delarna till kundtjänsten 16

17 b) Identifiera vilka roller som ska finnas i kundtjänsten c) Införa ett ärendehanteringssystem d) Arbeta med inflyttningsfrågor genom att: Fortsätta utveckla konceptet Träffa Leksand Få igång inflyttarlotsnätverket Kommunikationsstöd a) Utbilda kommunledningsgruppen så att planerar sin kommunikation på ett systematiskt sätt och använder våra kommunikationskanaler effektivt b) Få minst hälften av cheferna att vara positiva till ett kommunikativt ledarskap Kommunikationsverktyg a) Skapa mallar i Publisher och InDesign enligt vår grafiska profil b) Göra det enklare att använda bildbanken genom ny design och förbättrad funktion c) Ta fram en marknadsföringsplan och en strategi för att publicera inlägg på Facebook d) Fortsätta utveckla intranätet och externwebben genom att: Lansera ett färdigt intranät Uppgradera till en responsiv externwebb Medborgardialog a) Kartlägga verktyg för medborgar- och brukardialog b) Genomföra minst en brukardialog Leksand lyssnar tillsammans med en verksamhet Nyckeltal: 1. Antalet medarbetare som upplever att de har stor nytta av intranätet 2. Högst 1 minut att hitta det/den du letar efter i intranätet 3. Antal lösta ärenden i 1.a kontakten i receptionen 4. Besökare till olika avdelningar 5. Telefonsamtal till olika avdelningar 6. Hur många samtal till socialtjänsten 7. Hur många samtal som besvaras per anknytning tillgänglighet 8. Antal samtal som kommer tillbaka till växeln efter vidarekoppling 9. Antal personer vi når via Facebook. 10. Antal annonser 11. Mätning av hemsidan (alla 290 kommuner) - SKL Kompetensförsörjning: Kommunikation Kommunikatörerna ska regelbundet delta i kurser och konferenser för att hålla sig a jour med de senaste rönen inom kommunikation. Det kan röra sig om olika slags kommunikationsverktyg och kanaler, vad som händer inom sociala medier, kriskommunikation, mm. De ska också vara delaktiga i de nätverk som finns 17

18 tillgängliga, bland annat nätverket mellan länets alla kommunikatörer (kommuner, landsting, Region Dalarna, högskolan och Länsstyrelsen) och Funka-nätverket. Växel/reception Våra receptionister/telefonister ska vidareutbildas till kundstjänstmedarbetare. Detta innebär bland annat att de bör få en intern fortbildning för att öka kunskapen om andra verksamheter för att i sin tur kunna ge bättre service till medborgarna i allt fler ärenden. De bör också lära sig att hantera nödvändiga verksamhetssystem. Vid nyrekrytering är det viktigt att vi lägger stort fokus på förmåga att ge god service. Inom de närmsta åren kommer vi att behöva rekrytera medarbetare till kundtjänsten. Det kommer att krävas kompetens inom flera verksamhetsområden, till exempel bygg och plan, miljö, omsorg, skola/förskola och fritid. Rekryteringen kan med fördel göras internt. Städavdelningen Uppdrag: Städavdelningen ska med professionellt arbete, service och trevligt och positivt bemötande medverka till att skapa fräscha lokaler för verksamheterna och därigenom skapa bra arbetsmiljö för brukarna och minska underhållskostnaden i fastigheterna. Serviceerbjudande: Städavdelningen erbjuder: Välgrundad och relevant rådgivning i städ frågor Städning utöver överenskommelse, t.ex. flyttstädning, storstädning, klotter mm. Städning med moderna och miljövänliga metoder. Städning av certifierad personal. Mål: Vi ska skapa goda förutsättningar för städpersonalen att kunna utföra sitt arbete professionellt och effektivt med en bra arbetsmiljö. 1. Arbeta för att öka städbarheten ute i verksamheterna och därigenom få renare lokaler, effektivare städning och nöjdare kunder. 2. Kommunicera ut våra städbeskrivningar till våra kunder. 3. Genomföra minst 1 möten/år med kund på enhetsnivå. Nyckeltal: Avverkningsgrad (Tim/år/m 2 ) Kundnöjdhetsenkät Antal genomförda möten/år Kompetensförsörjning: Vid nyrekrytering är strävan att anställa redan utbildad personal. Vi kommer att utse en eller flera lokalvårdare som specialister på ex. golvvård, ny städteknik, hygienstädning och städning som motverkar smittspridning, kem mm. Specialisterna kommer att få i uppgift att ansvar för internutbildning inom dessa områden. Utbildningsfokus för gruppledarna kommer att vara inom områdena ledarutbildning, IT-utbildning samt ekonomiutbildning. 18

19 Kostavdelningen Uppdrag: Kostavdelningens uppdrag är att varje dag servera goda, varierande och näringsriktiga måltider i trivsamma miljöer till såväl unga som äldre, samt genom delaktighet och ett positivt bemötande erbjuda ett trevligt avbrott på dagen. Serviceerbjudande: Kostavdelningen erbjuder alltid att: Tillaga, servera och leverera näringsriktig, säker och hälsosam mat i en klimatsmart anda. Mål: Öka andelen ekologiska varor tills det nationella målet på 25 % är uppnått, mäts genom att jämföra inköpssumman. Arbeta aktivt med matsvinnet för att minska det, mäts genom vägning. Nyckeltal: Hur brukarna uppfattar matkvaliteten mäts i årliga enkäter. För äldreomsorgen gäller nationella brukarundersökningar (socialstyrelsen). Kompetensförsörjning: För att vår avdelning ska uppnå målen kommer fokus på kompetensutbildning att vara: Internutbildning, med t.ex. metodmatlagning, konsistensanpassning, bakning. IT-avdelningen Uppdraget: IT-avdelningen skall medverka till att uppfylla de kommunala verksamheternas mål, krav och behov genom att utveckla, förvalta och driva kommunens IT- och telefoniplattform enligt kommunens IT- och e-strategi utifrån givna budgetförutsättningar. Serviceerbjudande: IT-avdelningens erbjudande är: - Att tillhandahålla hög tillgänglighet genom en stabil och effektiv drift av kommunens IT-plattform. - Att vara ett stöd till övriga verksamheter vid digitalisering av deras funktioner, processer och rutiner. - Att planera, utveckla och förvalta telefoniplattform. Övrigt: IT-avdelningen ansvarar för kommunens roll i bredbandsutbyggnaden enligt uppdrag från Kommunstyrelsen. 19

20 Mål: Upprätthålla drift med 99,5% tillgänglighet under kontorstid. Att en gång per år testa att vår reservdrift fungerar. Att vår tillgängliga tid till verksamhetsstöd ökar. Nyckeltal: För benchmarking: Kostnad IT i procent av total omslutning Kostnad IT-avdelning i procent av total omslutning Kostnad Telefoni i procent av total omslutning Kostnad IT per medborgare Kostnad IT-avdelning per medborgare Kostnad Telefoni per medborgare Kostnad IT/dator Kostnad IT-avdelning/dator IT-avdelning kostnad per elev-konto IT-avdelning kostnad per administrations-konto För operation: SLA tillgänglighet under kontorstid Antal administrationsinloggningar/dag, tendensbevakning Telefonikostnad, tendensbevakning Kompetensförsörjning IT-avdelningens erbjudande är följande: - Att tillhandahålla hög tillgänglighet genom en stabil och effektiv drift av kommunens IT-plattform. - Att vara ett stöd till övriga verksamheter vid digitalisering av deras funktioner, processer och rutiner. - Att planera, utveckla och förvalta telefoniplattform. 20

21 För att motsvara detta erbjudande så krävs nedanstående kompetensområden. Fig. 1. Uppdrag/erbjudande Kompetensområden Stöd i verksamhetens arbete Tillgänglig IT-plattform Arkitektur IT-teknik Telefoni-plattform Telefoniförvaltning - Arkitektur, innebär att ha kompetens för att föreslå lämpliga digitala lösningar för de processer och rutiner som verksamheten vill utveckla eller förändra. Skall också ha kunnande om vilka konsekvenser som uppstår i den tekniska plattformen. - Teknisk plattform, innebär att ha kompetens i Lagring, nätverk, serverplattform, säkerhet samt olika stödsystem för IT-plattformens tillgänglighet. - Telefoniförvaltning, innebär registeradministration, abonnemangshantering, service och support samt beställningar och inköp. Fritidsavdelningen Uppdrag: Fritidsavdelningen ska med professionellt arbete, service och positivt bemötande medverka till att skapa fräscha, funktionsdugliga och tillgängliga lokaler och anläggningar som tillgodoser våra kommunmedborgares, besökares och föreningars behov och möjligheter till ökad livskvalitet. Fritidsavdelningen ska även ge gott stöd till övriga kommunverksamheter i form av vaktmästeri, verkstad mm. Serviceerbjudande: Fritidsavdelningen erbjuder alltid: Bra lokaler och anläggningar samt aktiviteter för motion och hälsa, året runt. Hjälp och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning i hemmen via Fixar-Malte. Intern service genom förråd, verkstad och vaktmästeri. Mål: Att bibehålla dagens kvalitet och underhåll av fritidsavdelningens anläggningar. Att genomföra minst en större träff med kommunernas föreningar varje år. Att genomföra moderniseringar av Granbergets skidanläggning. Att renovera omklädningsrummen i Leksandshallens sporthall. Att lyfta fram spontanidrotten i form av skatepark i betong samt friluftsnära 21

22 cykelleder. Att utarbeta ett förslag till en fullstor bollhall med godkända spelmått 40 x 20 meter. Att på kommunens hemsida skapa ett komplett utbud av kartor/vägbeskrivningar till startpunkter för spår, leder och badplatser. Att i samverkan med föreningslivet genomföra en inventering av underhållsoch nyinvesteringsbehov i kommunens egna och samägda fritidsanläggningar. Att ta fram en affärsplan för Granberget och Leksandshallen. Att göra föreningarnas bidragshantering och lokalbokning mer tillgänglig via kommunens hemsida. Nyckeltal: 1. Antal besökare och sålda biljetter i Leksandshallen. 2. Antal besökare och sålda biljetter vid Granbergets skidanläggning. 3. Årlig kundundersökning för vaktmästeri. Kompetensförsörjning: För att nå målen kommer fokus på kompetensförsörjning att vara inom: Säkerhet på anläggningarna för personal och besökare Skötsel, drift och arbetsuppgifter på våra anläggningar Ambassadörskapet Kulturavdelningen Uppdrag: Ge alla som lever och verkar i Leksands kommun tillgång till ett kulturliv med kvalitet och mångfald Främja människors bildningssträvanden och eget skapande Stärka den kulturella och konstnärliga friheten, mångfalden, förnyelsen och utvecklingen i kommunen Vårda, utveckla och bruka det lokala kulturarvet samt göra det tillgängligt och synligt Bidra till tillväxt, framsteg, förnyelse och dynamik i Leksands kommuns utveckling Stärka och utveckla kultursamarbetet med barn och unga exempelvis i skolan samt med andra organisationer både inom och utanför kommunen Göra det lokala kulturlivet, kulturarvet och kulturevenemangen kända även utanför Leksand Tillgängliggöra samhällsinformation Serviceerbjudande: Kulturavdelningen erbjuder alltid att: Frågor över disk eller via telefon, mejl eller webb till biblioteket besvaras inom 5 arbetsdagar. När Du beställer böcker till förskolor är dessa klara för avhämtning inom 3 arbetsdagar. Nedladdade Daisy talböcker erhålls inom 2 veckor. Mail till lokalhistoriska arkivet besvaras inom 2 arbetsdagar. Frågor som berör konst besvaras inom 5 arbetsdagar. Frågor som berör föremålssamlingen besvaras inom 2-5 arbetsdagar. 22

23 Mål: Utveckla och bredda kännedomen om Nyskapande kultur till målgruppen kulturaktörer och medborgare. Öka öppethållandet i Kulturhuset och huvudbiblioteket för att stärka rollen som en etablerad kulturmötesplats. Utveckla och förnya kultursamverkan med andra organisationer, företag, civilsamhället, kulturaktörer och offentlig sektor genom att bjuda in till kontinuerliga Kulturforum där mångfald, inspiration och delaktighet är ledord. Bygdens kulturarv ska göras tillgängligt, angeläget och attraktivt för allmänheten genom en bred och professionell publikverksamhet under hela året. Främja läsandet och i synnerhet barns läsande genom bibliotekets pedagogiska satsning på program som Bokfika och Afternoon read. Nyckeltal: Kulturenheten 1. Antal besökare i museet/på hembygdsgårdar/på kulturarrangemang 2. Antal program/arrangemang i egen regi samt i samarbete med annan aktör 3. Antal informationsträffar för kulturforum/byalag etc. 4. Antal besökare/förfrågningar till Arkivet 5. Antal samarbeten med/besök av skolan Biblioteket 1. Antal lån (totalt men även uppdelat på folkbibliotek och skolbibliotek) 2 Antal besökare (fysiska, på hemsidan, Facebook, blogg) 3 Antal frågor (direkt, telefon, mail, fax, annat) 4 Antal inköpsförslag, nedladdningar och fjärrlån (detta blir en summa) 5 Antal arrangemang (totalt men även uppdelat på barn & unga och vuxna) 6 Antal bokningar (bland annat datorer och Karlfeldtrummet) Kompetensförsörjning Kompetensbehov Kulturavdelningen För att på ett tillfredsställande och professionellt sätt kunna möjliggöra det förnyelseoch utvecklingsarbete som bedrivs i kommunen och vid Kulturavdelningen i Leksand behövs ytterligare kompetens tillföras som marknadsförare och kulturpedagog. För att inom biblioteket kunna leverera den förväntade it/datakunskap till medborgarna krävs kontinuerlig kompetensutveckling av bibliotekets personal. Samtliga medarbetare vid Kulturavdelningen behöver kunskap att kunna arbeta i de aktuella dataprogrammen som man förväntas hantera som kommunanställd. Fyra medarbetare som idag arbetar 75 % bör få utökad arbetstid till 100 %. Avdelningschefen kommer att sluta sin anställning inom två år vilket innebär att processen för rekrytering av ny chef bör starta upp inom snar framtid. Säkerhet och beredskap 23

24 Uppdrag: Styra och revidera säkerhets- och beredskapsarbetet. Styrning innebär att med förankrade styrdokument leda och samordna arbetet. Revidering innebär att svara för uppföljning och intern kontroll i säkerhetsfrågor. Övergripande handlägga alla säkerhetsfrågor, händelser och samla in information runt säkerhets- och beredskapsrelaterade händelser och bearbeta dessa. Delta i regional och nationell samordning kring säkerhets- och beredskapsfrågor. Driva säkerhets- och beredskapsfrågor i ledningsgruppen samt initiera, samordna och stötta säkerhetsprojekt och säkerhetsarbete i verksamheten. Samordna samt informera om Leksands kommuns försäkringsskydd och systematiska brandskyddsarbete. Säkerhetsansvarig har ett stort stöttande och rådande ansvar när det gäller säkerhets- och beredskapsarbetet i Leksands kommun. Serviceerbjudande: Säkerhetsfunktionen ska vara en stödjande funktion med helhetssyn på säkerhetsoch beredskapsfrågor i Leksands kommun. Säkerhetsfunktionen ska hålla en hög professionell nivå och vara väl orienterad i lokala, regionala och nationella risker, sårbarheter och utvecklingsområden. Säkerhetsfunktionen ska hålla en hög tillgänglighet och servicenivå och tillgodose behov hos såväl verksamheter som medborgare. Mål: Systematiskt brandskyddsarbete: Det systematiska brandskyddsarbetet ska vara välförankrat och välkänt inom organisationen. Varje medarbetare och chef ska vara trygg i sin roll och veta vilka riktlinjer och eventuella arbetsuppgifter som gäller. Beredskapsarbete: Varje medarbetare ska ha tillgång till Leksands kommuns beredskapsplanering och dokumentation. Varje sektor ska kännas sig väl förberedd och trygg i sin krisorganisation. Varje sektor ska vara väl medveten om vilka risker som finns inom kommunen och den egna sektorn samt arbeta för att minimera skador av dessa risker. Försäkringar: Varje medarbetare ska känna till vilket försäkringsskydd som finns inom Leksands kommun. Varje chef ska vara medveten om roller och ansvar i försäkringsfrågor samt vara välförankrad i rutiner kring försäkringsärenden i händelse av sådan. Varje medborgare som tar kontakt med Leksands kommun i ett försäkringsärende ska känna sig väl mottagen och trevligt bemött. Säkerhetsarbetet: Varje medarbetare ska känna till det grundläggande reglementet i offentlighetoch sekretess lagstiftningen. 24

25 Varje medarbetare ska känna sig trygg att gå till arbetet. Nyckeltal: SBA: Antalet genomförda årsredovisningar från verksamheterna SBA: Antalet genomförda brandskyddskontroller Resultat i SKL:s Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet kategori A2-A12. Antalet rapporterade incidenter Antalet POSOM utryckningar Antalet aktiveringar av beredskaps-stab. Folkhälsa Uppdrag: Ansvara för det strategiska folkhälsoarbetet, dvs. arbete för att främja hälsa och förebygga sjukdom på lika villkor för alla invånare i kommunen Stödja samarbete mellan olika verksamheter i kommunen och landstinget samt myndigheter och organisationer som verkar lokalt Verka för att integrera folkhälsoarbetet i den ordinarie verksamheten Verka för att hänsyn tas till folkhälsa i politiska beslut Ge metodstöd och sprida kunskap inom det folkhälsovetenskapliga området Stödja landstingets närsjukvård i utvecklingen av folkhälsoarbetet Vara en resurs för samverkansberedningen mellan kommun och landsting, Polsam Medverka i länsövergripande nätverk, som samordnas av Landstinget och Länsstyrelsen Revidera och uppdatera folkhälsoplanen Årligen upprätta en rapport med redovisning av resultaten av folkhälsoarbetet utifrån de nationella folkhälsomålen. Kartlägga folkhälsoläget i kommunen Samordna kommunens drogförebyggande insatser (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel, ANDTS) Samordna kommunens arbete med att öka tillgängligheten Inventera tillgängligheten i offentliga lokaler Vara sekreterare i handikapprådet Omvärldsbevaka Uppdatera information om folkhälsa på kommunens webbplats Samordna kommunens arbete inom projektet Bästa ungdomsregionen Serviceerbjudande: Folkhälsoplaneraren erbjuder stöd till verksamheter som arbetar för att främjar hälsa och förebygga sjukdom. Prioriterade områden är barn och ungas uppväxtvillkor, förebygga användning/missbruk av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt tillgänglighet. Genomförande av handikappråd Genomförande av nätverksmöten med hälsoaktörer 25

26 Folkhälsoplanerarens tillgänglighet är begränsad p.g.a. att tjänsten omfattar 50 %. Återkoppling på e-post eller telefon sker inom 48 timmar tisdag t o m torsdag med undantag för semester. Möten kan bokas förmiddagar tisdag t o m torsdag, med undantag för semester. Mål: Övergripande folkhälsomål: Att Leksand är ledande inom hälsa (Vision 2025) Att folkhälsan för Leksands invånare är god och jämlik Folkhälsomål prioriterade områden: Att barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor Minskat bruk av alkohol och tobak Ett samhälle fritt från narkotika och tobak Minskade skadeverkningar av överdrivet spelande Öka tillgängligheten i offentliga lokaler Folkhälsoplanerarens mål med eget arbete: Ge förslag på ny folkhälsoplan Presentera nulägesbild av folkhälsoläget (baserad på HLV enkäten 2014) Genomförande av fyra handikappråd. Genomförande av minst två nätverksmöten med hälsoaktörer Samordna LUPP-enkät till ungdomar Indikatorer: Enkäten Hälsa på lika villkor och Öppna jämförelser ska visa att Leksand ligger lika som eller över riksgenomsnittet när det gäller positiva indikatorer och under genomsnittet när det gäller negativa. Skillnaderna mellan grupper, som t.ex. kön och etniskt ursprung, ska minska. Andel tobaksfria elever årskurs 8, fördelat på kön och skola Andel tobaksfria årskurs 2 gymnasiet, fördelat på kön Antal förbättringar i tillgänglighet i offentliga lokaler Antal tillfällen handikapprådets referensgrupp anlitats Antal handikappråd Antal nätverksmöten med hälsoaktörer Antal informationsmöten/diskussioner med folkhälsotema 26

27 Internationella kontakter Övergripande uppdrag: Leksands kommuns internationella arbete ska: vara strategiskt bidra till hållbar lokal och global utveckling innebära ett ömsesidigt utbyte vara en möjlighet för alla kommunens verksamheter bedrivas både hemma och borta kännetecknas av hög användning av modern kommunikationsteknik kännetecknas av samverkan på bred front i samhället värna sina nuvarande vänortskontakter. Nya vänortsavtal ska inte tecknas. särskilt utveckla det långvariga samarbetet med Tobetsu/Japan och Soroti/Uganda vara öppet för nya samarbetspartners i partnerskaps- och projektform Uppdrag internationell koordinator: Implementera internationell policy 2015 Stödja verksamheter som vill arbeta med internationella projekt Upprätta hålla kontakter med kommunens vänorter samt partnerskapskommuner Planera internationella besök Vara kontaktperson för SKL International, SIDA, ICLD Samla in och sammanställa information om pågående internationella projekt Uppdatera information om internationella kontakter på kommunens webbplats Vara sekreterare i Siljan-Japanstiftelsen Samordna kommunens millenniemålsarbete (Från 2016) Serviceerbjudande: Internationell koordinator erbjuder stöd till verksamheter som vill arbeta med internationella projekt. Tillgängligheten är begränsad p.g.a. att tjänsten omfattar 25 %. Återkoppling på e-post eller telefon sker inom 48 timmar tisdag t o m torsdag, med undantag för semester. Möten kan bokas förmiddagar tisdag t o m torsdag, med undantag för semester. Mål: Övergripande: Leksand är ett mångkulturellt samhälle och ser det som en styrka. (Vision 2025) I Leksand är det nära mellan människor. Det är också nära till världen. (Vision 2025) Leksands kommun arbetar strategiskt med internationella kontakter för att bidra till lokal och global utveckling. (Internationell strategi), d.v.s. 27

28 Globalt perspektiv demokratiutveckling, fattigdomsbekämpning, ökad jämlikhet, ökad tolerans, hållbar miljö och god folkhälsa Befolkningsperspektiv: att Leksand är en attraktiv boende-, näringslivs och studiekommun att Leksandsgymnasium är ett attraktivt alternativ att de som flyttar till Leksand känner sig välkomna och att ett mångkulturellt samhälle ses som en styrka att samverkan över gränser ses om något naturligt och attraktivt lokalt och globalt att Leksands roll som starkt svenskt centrum för kontakter med Japan stärks att invånarna känner till vilka kommunens vänorter och långvariga samarbetspartners är att underlätta för företagare och invånare i Leksand att knyta egna kontakter med kommunens internationella partners Verksamhetsutvecklingsperspektiv att utveckla den kommunala verksamheten genom att lära av de bästa att öka insikten om den egna verksamhetens styrkor och brister att öka förmåga att förstå och kommunicera med människor från andra kulturer Arbetsgivarperspektiv att vara en attraktiv arbetsgivare Mål internationell koordinator: Att samtliga chefer ska känna till att det finns en internationell policy och en internationell koordinator (2015) Att alla projektledare för internationella projekt ska få information om internationell policy (2015) Att utforma detaljerade strategier och mål för kommunens utbyte med vänorter och partnerskapskommuner inkl. uppföljningsinstrument (2015) Att utforma en plan för hur kontakten med kommunens projektledare för internationella projekt hålls löpande och hur information om projekt sprids till beslutsfattare och kommuninvånare på ett kontinuerligt sätt. (2015) Att utforma en uppförandekod för resor utomlands i tjänsten (2015). Att ett nytt partnerskapsprojekt med Soroti Uganda inleds (2015) Att Leksands kommun har minst två kontakter med varje vänort, partnerskapskommun årligen. Att utforma en strategi för hur Leksand kontinuerligt kan involvera invånare med utländskt ursprung i sin verksamhet (2016). Att samordna planeringen av 3-års jubileum med Tobetsu (2017) Att medverka till att Leksand har arrangemang när Japan-Sverige firar 150 år av diplomatiska kontakter (2018) 28

29 Indikatorer: Antal personer från Leksand och vänorter/ partnerskapskommuner som mötts. Antal besök till/från vänorter/partnerskapskommuner Antal projekt som pågår Antal personer som involveras i internationella projekt Antal projekt som avslutats som resulterat i något av ovanstående mål. 29

Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service 2013-2015

Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service 2013-2015 2013-01-11 Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service 2013-2015 1 Omslagsbild Omslagsbilden symboliserar ett flöde eller en process där vi kuggar i andras verksamheter och andra människor. Våra stödfunktioner

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Verksamhetsplaner 2015

Verksamhetsplaner 2015 Verksamhetsplaner 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplaner 2015 Sid Verksamhetsstyrning Örnsköldsviks kommun 1 Resultatbudget 2015 3 Noter till Resultatbudget 2015 4 Investeringsbudget 2015-2017 5 Totalt

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12?

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? Folkhälsoplan Leksands kommun 2010-2012 Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 5 VISION FÖR LEKSANDS KOMMUN ÅR 2015... 5 NATIONELLA MÅL FÖR FOLKHÄLSOARBETET... 9 NATIONELLA

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016 Servicenämnden

Verksamhetsplan 2014-2016 Servicenämnden Verksamhetsplan 2014- Servicenämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Genom att fortsätta leverera hållbara kostnadseffektiva servicetjänster till kommunens verksamheter vill servicenämnden bidra till

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG

VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG MÅL & BUDGET 2013-2015 VISION INVESTERINGSPLAN 2013-2017 2013 Budgetversion 2012-06-20 till KF Delgivning i kommunfullmäktige den 19 december 2012 Sida

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan budget 2015 INTERNBUDGET för omsorgsförvaltningen med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan 2015 1 innehåll 1. Ordförandes inledning... 3 2. Omvärldsanalys... 4 3. Växjö

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer