Service- och teknikförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Service- och teknikförvaltningen"

Transkript

1 Service- och teknikförvaltningen Årsberättelse 2010

2 Innehåll Året som gått 3 Förvaltningens organisation 4 Mål och måluppfyllelse 5 Fastighetsavdelningen 6 Fastighetsinvesteringar och statistik 8 Staben 9 Addera serviceavdelningen 10 Utemiljö 12 Gatuavdelningen 14 Väginvesteringar 15 Galant kost & städ 16 Personal 18 Resultaträkning och avdelningsvisa resultat 20 Service- och teknikförvaltningens årsberättelse, Sundsvalls kommun Produktion & layout: Service- och teknikförvaltningen, mars 2011 Foto där ej annat anges: Ulf Wallin

3 Service och teknik har under året stått inför en hel del utmaningar i sin roll som leverantör av interna tjänster. En effektivare verksamhet och nöjda kunder är viktiga mål för förvaltningen och en NKI-undersökning (nöjdkundindex) gjordes under hösten. Resultaten från den blir ett fortsatt arbete under Förvaltningen har också arbetat vidare med inriktning mot ökad kundnöjdhet, effektivitet och att implementera kommunens värdegrund. För att få en ännu tydligare styrning och kunnigare ledare satsar kommunen på ett omfattande chefsutvecklingsprogram för samtliga chefer. Betydelsen av att upprätta avtal framstår allt tydligare i styrning av interna tjänster. För att klargöra åtagande och tjänsteinnehåll är en viktig del arbetet med RBL, Regler för beställare och leverantörer av interna tjänster. Ett arbete med regelverket har pågått under året och det beslutades under Införandet kommer att ske successivt och inleds på Adderas verksamhet under Fastighetsavdelningens organisation påverkades av fullmäktiges beslut att dels avveckla det kommunala bolaget Sundsvall Arena från den 31 december 2010, dels att flytta över parkförvaltningen till stadsbyggnadskontoret. Delar av verksamhet och personal flyttade i samband med detta till fastighetsavdelningen. Läs mer om detta på fastighetsavdelningens sida. Även väghållningen i sin helhet flyttade från förvaltningen till stadsbyggnadskontoret från den 1 januari Daniel Lundberg Direktör, service- och teknikförvaltningen Bodil Hansson (S) Ordförande, service- och tekniknämnden 1/1-13/6 Året som gått Avdelningarna har i övrigt anpassat sina organisationer inför nya förutsättningar för att bli effektivare, största förändringarna har skett på Galant kost & städ. Flera intressanta satsningar har skett inom miljöområdet, det har bland annat varit energieffektiviseringar, klimatsmarta lösningar, satsningar på miljöfordon och ekologisk mat. I en av våra befintliga förskolor, Granlohögs förskola har en projektering pågått för att bygga om till en så kallad lågenergibyggnad. En satsning av miljövänliga fordon beslutades av kommunledningen under sommaren och ca 140 fordon kommer att bytas ut till i första hand biogasfordon. Galant genomförde en lyckad temavecka med ekologiska livsmedel, veckan arrangerades i samarbete med barn och utbildning, miljökontoret, Timrå kommun och ett antal föreningar. I januari invigdes sundsvalls nya idrottshall vid Hagaskolan. Hallen är den fjärde hallen i Sundsvall som får fullstora mått. Två nya förskolor har också byggts och tagits i bruk under 2010, Södra Bergets förskola och Vibacke förskola. Båda förskolorna har tilltalande arkitektur och låg energiförbrukning. En av flera ombyggnader har varit den nya centrala tvättstugan vid Grönborgs. Den kommer att medföra att Galant kan samordna och effektivisera tvätten av moppar och dukar. En annan anpassning har skett av matsalen vid Västermalms skola där både arbetsmiljön och trivseln har förbättrats avsevärt. I Njurundahallen Claes Stockhaus (V) Ordförande, service- och tekniknämnden 14/6-31/12 sker en om- och tillbyggnad av undervisningsbassäng och relaxavdelning. Ombyggnads- och underhållsåtgärder har även gjorts på flera av socialtjänstens boenden, det gäller bl a Solhaga, Knektbacken och Kristinelund. En av parkerna, Fagerdalsparken, står inför en stor ombyggnad. Där har planering och projektering gjorts under året och bygget kommer att påbörjas För Esplanaden påbörjades under 2010 den sista renoveringsetappen, under 2011 får hela Sundsvalls paradgata nu ett enhetligt utseende. Inom väghållningen har bland annat flera gång- och cykelstråk förbättrats i centrala Sundsvall, exempelvis vid Sveavägen och Granmodalsgatan. Ekonomi Förvaltningens resultat för 2010 blev 7,9 mkr. I stort sett samtliga avdelningar med undantag av gatuavdelningen och Galants städverksamhet redovisar ett positivt resultat. Förvaltningen erhöll även extra underhållsmedel för gator och vägar, 15 mkr och för fastigheterna 12 mkr. Dessa medel har använts under året i första hand för beläggningar på vägarna och för tak, fasader samt installation i fastigheterna. Framtida utmaningar Ett sätt att skapa mer värde för kunden är att börja genomförandet av filosofin och arbetssättet LEAN i förvaltningen. Under 2011 kommer LEAN att starta i pilotgrupper och införandet kommer att ske under en längre period. En strategi för energieffektivisering kommer att arbetas fram tillsammans med andra förvaltningar med mål för 2014, 2020 och Den stora utmaningen inom detta område utgörs av att frigöra ekonomiska resurser för att kunna investera i effektiviseringarna. Införandet av LOV, Lagen om valfrihet, för socialtjänstens verksamhet kommer också att påverka service- och teknikförvaltningens verksamhet när det gäller kost- städ och fastighetstjänster. 3

4 Förvaltningens organisation SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Claes Stockhaus, ordförande 11 st ledamöter, 11 st ersättare Direktör Daniel Lundberg Stab (8 tillsv. anställda) Ekonomi Personal Verksamhetsutveckling IT Addera serviceavdelningen (166 tillsv. anställda) Avdelningschef: Hans Wiberg Verksamhetsanknuten service Fastighetsavdelning (69 tillsv. anställda) Avdelningschef: Magnus Fridell Fastghetsförvaltning, fastighetsbyggprojekt Fastighetsanknuten service Utemiljö (27 tillsv. anställda) Avdelningschef: Björn Nilsson Parkmark Fastighetsmark Gatuavdelning (31 tillsv. anställda) Avdelningschef: Maria Forslund Väghållning Galant kost och städ (220 tillsv. anställda) Avdelningschef: Margareta Frisentorp Köksverksamhet Städverksamhet 4

5 Mål och måluppfyllelse = målet uppnått = målarbetet på rätt väg = målet inte uppnått Hög kundnöjdhet (NKI, nöjdkundindex) MÅL RESULTAT 2010 MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsstöd Gator och vägar NKI 60 Gång- och cykelvägar NKI 60 Skötsel av parker NKI 60 Attraktiv arbetsgivare Värdena i mätningen år 2010 är generellt lägre än föregående, resultaten är däremot inte jämförbara eftersom frågorna är annorlunda. Mätningen år 2010 visar att kunderna upplever att man får ett gott bemötande, men i mindre utsträckning har möjlighet att påverka tjänsternas innehåll. Ingen ny mätning år MÅL RESULTAT 2010 MÅLUPPFYLLELSE NMI (Nöjd Medarbetare Index) Ingen mätning år högre eller lika med kommunsnitt Korttidssjukfrånvaro (<14dagar) max två dagar år 2010 Sjukfrånvaro max 4, 5 % år 2010 Ekonomi i balans Korttidssjukfrånvaron har sjunkit markant under år 2010, men att att nå målet max två dagar år 2010 inom samtliga personalkategorier är inte möjligt. Sjukfrånvaron är i nivån 3-4 % med undantag av Galant där genomsnittlig sjukfrånvaro är 6 %. MÅL RESULTAT 2010 MÅLUPPFYLLELSE Eget kapital, ca 16 mkr Efter överföring av resultat är det egna kapitalet 42 mkr inför år Avdelningarnas ekonomi i balans Effektiva verksamheter Samtliga avdelningar med undantag av Galant Städ och gatuavdelningen redovisar positiva resultat. Orsaken till Galant städs underskott är en följd av stora sparkrav som inte kunde genomföras med helårseffekt samt ett stort inköp av material. Inför år 2011 väntas avdelningens ekonomi vara i balans. Gautavdelningens underskott beror på en väldigt snörik och kostsam vinter. MÅL RESULTAT 2010 MÅLUPPFYLLELSE Andel fordon som drivs med förnyelsebart bränsle minst 50 % år 2010 Sänka energiförbrukningen med 2 % till år 2010 från 2007 års nivå Energiförbrukningen i nya/ombyggda fastigheter max 100 kwh/kvm Minska eldningsolja till 150 m³ per år 2010 Höja nivå planerat underhåll på fastigheter till 100 kr/kvm för år 2010 och senare 120 kr/kvm för år 2015 År 2010 har tolv fordon förnyelsebart drivmedel, vilket är 3 %. Närmare 90 nya bilar med förnyelsebart bränsle är beställda, vilket gör 20 % av andelen fordon. Arbetet med energisparprojekt fortgår. En befintlig förskola, Granlohög projekteras för att göra en sk lågenergibyggnad. Energiförbrukningen har minskat 2,4 % från år Mätning av nybyggda förskolor kommer att ske år Fortsatt arbete enligt utbytesplan. Viss fördröjning av utbyte har inträffat i bl a Stöde. Tillskjutande underhållsmedel på grund av eftersatt underhåll innebär att planerat underhåll år 2010 är 97 kr/kvm. 5

6 Fastighetsavdelningen avdelningschef: Magnus Fridell tillsvidareanställda: 69 Fastighetsavdelningen svarar för lokalförsörjningen åt alla nämnder, förvaltar befintliga byggnader och svarar för ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter. Övrigt 4% Kapitalkostnad 35% Utemiljö 3% Drift och service 4% Vatten 2% Planerat underhåll 9% Fjärrvärme 6% Felavhjälpande, tillsyn och skötsel Försäkringsskador, 6% skadegörelse 2% El 10% Personal 5% Hyreskostnader 14% Verksamhetsidé Vårt uppdrag är att se till att våra hyresgäster verkar i funktionella lokaler med en god invändig och utvändig miljö. På ett professionellt sätt möter vi våra kunder och förvaltar vårt ansvar för fastigheterna. Externa hyror 7% Takskottningen i början och slutet av Verksamhetsåret blev intensiv. Den kostade totalt Större projekt och underhållsåtgärder 9 mkr! Under året har fastighetsavdelningen Fastigheternas intäkter på uppdrag av socialtjänsten genomfört 616,5 Mkr en ombyggnad av f d Knektbackens Fastigheternas dagcenterlokal till ett omsorgsboende intäkter 616,5 mkr med sju lägenheter samt en korttidsplats. Ett annat projekt har varit en Övrigt 7% lokalanpassning i Alnö servicehus för att möjliggöra verksamhetslokaler för hemtjänsten. I f d Amu-center har arbetet med att skapa en rekonditioneringshall inletts under året. På uppdrag av barn och utbildning har två nya förskolor uppförts under 2010 för att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser. Det är två enheter Interna hyror med vardera fyra avdelningar som 86% har byggts, dels Vibacke förskola på Alnö och dels Södra Bergets förskola. I Ljustadalens skola har en omfattande Fastigheternas ombyggnad och renovering av köket Fastigheternas kostnader 611,4 kostnader mkr 611,4 mkr och matsalen genomförts. Vid Granlohögs förskola har ett utemiljöprojekt med syfte att modernisera och förändra den befintliga tomtmarken och utrustningen genomförts. Under året har arbetet fortsatt med att investera i miljöstationer vid exempelvis Svartviks skola och Södermalmsskolan. Vidare har arbetet med att åtgärda bullerproblem i skolor och förskolor fortsatt, ett arbete som även kommer att pågå under Vid kommunhuset har målning av yttertaket genomförts på delar av huset och de pågående reinvesteringarna i avloppsstammar har fortsatt. Det har även genomförts ett antal större underhållsåtgärder. På grund av den brand som inträffade i Njurundahallen har arbetet med återställning slutförts under året. Vid Hedbergska skolan har fönsterrenovering och installation av fjärrvärmecentral genomförts. På Kulturmagasinet har bytet av takfönster fortsatt planenligt. På ett antal förskolor har invändig renovering genomförts, exempelvis vid Humlans och Falkens förskolor. Omfattande utvändiga arbeten har också gjorts vid ett flertal objekt, detta med betoning på fasadmålning och fasadrenovering. Här kan nämnas Ankarsviks skola och Rutsgården. Under 2010 har takarbeten utförts på en del förvaltningsobjekt som exempelvis f d Amu-center, S:t Olofsskolan och Kungsnäs ridcenter. En annan förändring som avdelningen jobbat med har varit att förbereda sig för övertagandet av fastigheterna från det kommunala bolaget Sundsvall Arena. När bolaget avvecklas som fastighetsförvaltare övergår ansvaret för Gärdehov, Nordichallen, Squashallen och det nya Himlabadet. Samtidigt återgår sporthallen och badhuset till kommunal förvaltning. Skador och förebyggande insatser Stora snömängder medförde att takskottningen krävde stora resurser. Detta skadeförebyggande arbete gick i stort sett bra. Ett tak på en äldre byggnad på Katrinelundsskolan skadades dock i början av året. En större vattenskada inträffade under julhelgen när flera våningsplan på Nivrenaskolan skadades vid en vattenläcka. Omfattningen av skadorna är under utredning. Det kan nämnas att skadorna inte inträffade i de lokaler som nyligen helrenoverats. 6

7 Hedbergska skolan rustades under året med både nya fönster och ny fjärrvärmecentral. Under året har i övrigt arbetet fortsatt med att förebygga skador i fastigheterna. Arbetet bedrivs dels med fysiska åtgärder i våra byggnader dels med utbildning och projektarbeten. För att minska risken för vattenskador och reducera effekterna av en skada har installation av bland annat fuktavkännande larm, självstängande tvättställsblandare och avstängningsventiler på inkommande vattenledning installerats vid ett antal objekt. För att minska risken för yttre åverkan på byggnaderna har belysningsförbättringar vid fasader genomförts. Inom arbetet med att förebygga skador inryms även ett utvecklat samarbete med byavaktsorganisationer och föreningen KRIS, samarbeten som kommer att fortsätta och även utvecklas. Energibesparingar Under 2010 har ett antal energisparprojekt genomförts. Projekten syftar till att minska miljöbelastningen och därigenom minska exponeringen av kommande taxehöjningar. I de småhus efter Västra vägen som fastighetsavdelningen förvaltar har ett projekt för konvertering från oljeuppvärmning till fjärrvärme initierats. Runsviks skola, Knutsvägens förskola samt Vinfabriken på Norra Berget har fått värmepumpar av typen luft-luft installerade. En tidigare genomgång av 100 förskolor gav oss underlag för att identifiera möjligheter att effektivisera inomhusbelysningen genom byte av armaturer och ljuskällor. Under året har därför arbetet med riktade insatser med belysningsåtgärder fortsatt vid ett antal förskolor. Personal Under 2010 har en del av personalarbetet varit att förbereda sig inför de omorganisationer som träder i kraft En del har gällt mottagandet av den personal som kommer över från Utemiljö och som i huvudsak arbetat med yttre skötsel vid fastigheterna. Detta gäller sammanlagt 13 personer och förändringen sker i samband med att övriga ansvarsdelar för Utemiljö flyttar över till stadsbyggnadskontoret. En anställd har även kommit över från det avvecklade kommunala bolaget Sundsvall Arena. I samband med dessa förändringar har även en del andra verksamheter omorganiserats på avdelningen och detta träder i kraft i början av Ekonomisk analys Avdelningens resultat för 2010 uppgår till ca 5 mkr. En del av förklaringen till det positiva resultatet är att intäkterna ligger något högre i utfall än i budget 522 mot 526 mkr. Intäktsökningen och det lägre utfallet på avdelningens kapitalkostnader förklarar det positiva utfallet. Arbetet med att sänka avdelningens fasta kostnader har fortsatt under 2010 och personalstyrkan har reducerats. Med anledning av det klimatmässigt kalla året ligger kostnadsutfallet för el och fjärrvärme över budget med 3 mkr respektive 1,5 mkr. Avdelningens resultat kommer att avsättas till eget kapital. Under 2011 kommer del av det egna kapitalet att tas i anspråk för underhållssatsningar. 7

8 Fastighetsinvesteringar och statistik Investeringar Under 2010 investerades för totalt 72,4 mkr i kommunens fastigheter Större beslutade projekt 2010 kalkyl mkr Knektbacken, ombyggnad för omsorgen 6,5 Granlohögs förskola 4,0 Katrinelundsskolan, ombyggnad 3,5 Njurundahallen, om- och tillbyggnad 7,8 Kulturmagasinet, träffpunkt Barkassen 3,0 Bandybana, Gärdehov 6,0 Statistik Samtliga lokaler Total BRA m varav egen varav hyrd Egna lokaler Driftkostnad tkr kr/m *Felavhjälpande underhåll tkr kr/m Skador tkr kr/m Skadegörelse tkr kr/m Planerat underhåll tkr kr/m Varav skollokaler Bruttoarea m Driftkostnad tkr kr/m *Felavhjälpande underhåll tkr kr/m Skador tkr kr/m Skadegörelse tkr kr/m Planerat underhåll tkr kr/m Varav barnomsorgslokaler (egna) Bruttoarea m Driftkostnad tkr kr/m *Felavhjälpande underhåll tkr kr/m Skador tkr kr/m Skadegörelse tkr kr/m Planerat underhåll tkr kr/m * Felavhjälpande underhåll innefattar även akut underhåll samt tillsyn och skötsel 8

9 chef för staben: direktör Daniel Lundberg tillsvidareanställda: 8 I staben hanteras specialistfrågor och där finns gemensamma strategiska resurser för hela förvaltningen. Detta inom områden där samordning är viktigt för kontorets hela verksamhet. Staben har till uppgift att utveckla, följa upp och bevaka följande områden i förvaltningen: chefs- och nämndssekreterarskap, ekonomi och inköp, personal, IT och verksamhetsutveckling. Staben ska även arbeta konsultativt med avdelningarna samt stödja alla chefnivåer i kontoret med specialistkunskap och medverka i avdelningarnas arbete så att målen kan uppnås. Bilder från 2010 Staben Verksamhetsåret 2010 Att förbättra och samordna upphandling är ett område som kan spara pengar. Förvaltningens inköpssamordnare har tillsammans med Addera upphandling arbetat med att förbättra rutiner och systematik inom detta område. Personalförändringar är ett annat område som staben jobbat med. En del har varit erbjudandet till personal över 62 år om avtalspension, 18 anställda antog erbjudandet om pensionslösning. Ett annat område har varit omställningsarbetena inom Galant och fastighetsavdelningen där betydande reduceringar och förändringar inom personalorganisationen förekommit. Omorganisationen av Utemiljö har varit ett angränsande uppdrag. Ett område som rör både personalfrågor och ekonomiska frågor är förberedelser inför övertagande av uppgifter från det kommunala bolaget Sundsvall Arena AB vid årsskiftet 2010/11. En omfattande undersökning inom hela förvaltningen av nöjdkundindex, NKI, gjordes i slutet av året. Eftersom förvaltningens ansvarsområde har utökats med nya verksamheter gjordes en ny utformning av enkäten med nya frågor. Införandet av det nya ärende- och dokumenthanteringssystemet, Public 360, tog fart under I första steget ingår registrering av allmänna handlingar i diariet och nämndsadministrationen. Införandet av det nya systemet har också i stor utsträckning påverkat arbetssättet av dessa rutiner. Ovan till vänster: Granen på Stora Torget som gatuavdelningen tände i samband med Lyslördagen den 20 november. Ovan till höger: Den nya kajen och planteringar vid den upprustade Norrmalmsparken. Till höger: I kommunhuset installerades en videokonferensutrustning. Detta som ett led för att höja beredskapen, men den kommer även att fungera fint som ett stöd för den som vill arrangera en videokonferens till vardags. 9

10 Addera serviceavdelningen avdelningschef: Hans Wiberg tillsvidareanställda: 166 Addera tillhandahåller verksamhetsanknuten service inom många områden och arbetar i huvudsak på beställning från kommunens förvaltningar och bolag. Några av kommunens profilprodukter som Addera säljer i kommunreceptionen. Material 13% Tjänster 40% Adderas Addera intäkter intäkter 182,4 182,4 mkr mkr Bidrag, externa 2% Externa intäkter 4% Adderas Addera kostnader kostnader 173,4 173,4 mkr mkr Lokalkostnad 5% Interna intäkter 94% Personal 42% Verksamhetsidé Addera ska samordna och verkställa stödfunktioner så att största möjliga mervärde skapas för de kommunala verksamheterna. Verksamhetsåret 2010 Under året har det varit ett fortsatt arbete med utveckling av gränssnittet mot kund och hantering av beställningar och support. Exempel på detta är ett fortsatt införande av funktionstelefonnummer, webbshop och olika system för att registrera och följa upp beställningar och felanmälningar samt att förbättra statistiken avseende support. Vissa verksamheter har utvecklat detta långt medan andra bara är i början av en utveckling. Skillnaden beror till största del på verksamheternas olika behov och när verksamheterna kommit till avdelningen. För att alla verksamheter ska vara på ungefär samma nivå och för att likrikta gränssnittet mot kund, ärendehantering, uppföljning och debitering startades ett projekt under hösten Genom projektet ska Adderas kunder på ett enkelt sätt kunna beställa tjänster. Det innebär bland annat att: Likartade tjänster ska kunna beställas på ett likartat sätt. Informationen om tjänsterna på webben ska anpassas så att kundens val av tjänster underlättas. Det ska vara lätt för kunder som nyanställer personal att beställa de olika tjänster som är aktuella, utan att känna till Adderas organisation. Alla verksamheter är mer eller mindre involverade i utvecklingen och det första steget i detta arbete kommer att vara genomfört under första halvåret Samarbeten för IT-service Under året har IT-service lagt mycket energi på att i samverkan med Sundsvalls gymnasium skapa en tydlig kund/leverantörrelation där gymnasiet agerar beställare och ITservice är tjänsteleverantör. Detta har varit utmanande och med det gemensamma målet att skapa en ännu bättre utbildning och skola i den allt hårdnande konkurrensen. Två andra IT-satsningar har rört bättre datakommunikation. Under året har också ett trådlöst nät, Draknätet, gjorts tillgängligt för medborgare i vissa publika lokaler. IT-service startade i samarbete med det kommunala bolaget Servanet också projektet Drakfiber. Projektet innebär att fiberoptik installeras i ca 200 kommunala fastigheter, detta för att förbättra datakommunikationen. Arbetet pågår fram till våren Utöver det har IT-service lagt mycket tid på att öka tydligheten, kvaliteten och effektiviteten i tjänsteleveransen, ett arbete som fått regional och nationell uppmärksamhet. Ökat uppdrag för Kommunhälsan Kommunhälsan har under 2010 påbörjat inriktningen mot att prioritera tidiga insatser. För att stimulera en utvidgad företagshälsovård med denna inriktning har kommunhälsan fått cirka kronor i statligt bidrag. Merparten av statens stimulansbidrag syftar till att främja åtgärder som ska vara klara senast dag 45 av ett sjukfall. Även om en del medicinska insatser eller anpassning av arbetsuppgifter och arbetsplats kan ske efter dag 45 så ska planläggning, förslag på åtgärder, koordinering och tid för avstämning vara klart dag 45 och därmed innan Försäkringskassan kommer in i bilden. 10

11 Flera systembyten under året Bland övriga sektioners arbete kan nämnas att Kontorsservice har gått vidare med att utveckla skanning av inkommande post. Testprojekt har genomförts och det finns intresse från olika förvaltningar att delta i utvecklingen. Kundtjänst har ökat antalet tjänster genom att nu även vara En väg in när det gäller den hemtjänstservice som Galant ansvarar för. Sektionerna Lön & Pension och Ekonomiservice har under 2010 arbetat med bytet av PA-system respektive system för skannade fakturor. Ett uppdrag som sektionen Fordon och verkstad har arbetat med är att utveckla en fordonshandbok. Inom fordonssidan har även inköpen av 137 biogasbilar börjat genomföras. Detta enligt ett kommungemensamt beslut om att ersätta fordon i bilpoolen och i verksamheterna med biogasdrivna bilar. Personal En genomgång av korttidssjukfrånvaron för de verksamheter som funnits sedan tidigare visade att det generellt bedöms vara svårt att minska den under nuvarande nivå. De insatser som kan göras kommer endast att påverka korttidsfrånvaron marginellt. Ekonomisk analys Telefoniservice resultat är 2,2 mkr. Resultatet beror på flera faktorer. Nya upphandlingar med lägre priser för bl a service är ett skäl. Vidare har en effektivisering av verksamheten som minskat vikariekostnaderna genomförts samt att leasingkostnaderna för tillfället är låga eftersom det inte skett någon uppgradering av växeln på flera år. IT-service resultat blev ca 1,7 mkr. Verksamheten har varit gynnad av det låga ränteläget, något som bidragit till låga leasingkostnader. Det har dessutom skett fortsatta effektiviseringar i samband med förbättrade rutiner. Lön & Pension gör ett positivt resultat med ett överskott på 1,5 mkr. Även här sker effektiviseringar vilka innebär att återbesättning av tjänster inte behöver ske samt att det är behov av få vikarier. Verksamheten har fortsatt behov av kraftiga effektiviseringar eftersom intäkterna kommer att sänkas med minst 3 mkr i budget 2012 jämfört med budget Adderas stabskonto gav ett resultat på 1,8 mkr. Det beror på att det inför budget 2010 var en stor osäkerhet hur det skulle bli med ersättningen för OH-kostnaderna. Budgeteringen skedde då med stor försiktighet. När nu avdelningen fick ersättning för i stort sett alla OH-kostnader blev resultatet positivt. Fordon och verkstad redovisar resultat på 1,0 mkr. Resultatet beror till största delen på att det inför 2011 sker en ändrad periodisering av kostnaderna, varför endast kostnader för elva månader finns med i resultatet för Resultatet för de fem verksamheter som kom från koncernstaben vid halvårsskiftet 2009 blev totalt sett 1,0 mkr. Den största anledningen till överskottet är tjänstledigheter utan vikarietillsättning. Kontorsservice redovisar ett resultat på -0,3 mkr. Det är något bättre än 2009 men debiteringsgraden behöver öka för att ett positivt resultat ska uppnås. Avdelningens resultat blir 9,5 mkr för Addera saknade i stort sett eget kapital vid ingången till 2010 men årets resultat gör att nivån inte behöver höjas ytterligare. Addera upphandlings Eric Thunström, till vänster, och Thomas Engholm från Företagslotsen. Bilden är från en av lotsens företagarfrukostar där upphandlingsfrågor är ett återkommande ämne. 11

12 Utemiljö avdelningschef: Björn Nilsson tillsvidareanställda: 27 Utemiljö ansvarar för och sköter kommunal parkmark, samt på uppdrag av fastighetsavdelningen sköter Utemiljö kommunal fastighetsmark. Uppdrag utförs även åt andra förvaltningar och kommunala bolag, där stadsbyggnadskontoret är störste beställare. I juni 2010 beslutade kommunfullmäktige att överföra Utemiljös skattefinansierade verksamhet till stadsbyggnadskontoret från och med 1 januari Detta innebär att avdelningen delas och den intäktsfinansierade verksamheten flyttar över till fastighetsavdelningen. Sommarblommor vid Esplanden i centrala Sundsvall. Skattemedel 38% Utförda arbeten, externt, bolag samt investeringsarbeten 4% Personal 41% Utemiljö intäkter 41,6 mkr Övriga interna intäkter 2% Utemiljö kostnader 41,7 mkr Kapitalkostnad 5% Material 12% Utförda arbeten fastighetsavdelning 56% Tjänster 42% Verksamhetsidé Att erbjuda attraktiva och etiskt tilltalande parker och grönområden med tyngdpunkt på god miljö, stor mångfald och kostnadseffektivitet. Detta görs för och tillsammans med kommunmedborgarna. Verksamhetsåret 2010 Väderleken påverkar alltid Utemiljös förutsättningar. Under 2010 övergick en kall, snörik vinter i en sval sommar utan längre värmeperioder. Hösten blev mild och solfattig medan vintern startade tidigt med snö och kyla. Planteringar, träd och parkytor Sommaren 2010 planterades st vår- sommar- och höstplantor. Temat för årets sommarblommor hette Romantik och passion. Blommornas färger i temat passion var starka och livliga medan temat romantik hade mildare färger. Nytt för året var också sommarblomplanteringar vid aktivitetsytan i Norrmalmsparken. Det har även planterats 150 oxlar längs Björneborgsgatan i samarbete med Trafikverket under deras ombyggnad, samt 39 träd vid Hamngatan. Inom arbetet med trädplanen har Esplanadens grönyta mellan Södra Järnvägsgatan och Östra Långgatan färdigställts med nya gångvägar, belysning, sittytor och blomsterplanteringar. Den sista etappen i Esplanaden mellan Östra Långgatan och Bergsgatan påbörjades också och blir färdig under 201. En planteringsyta i västra delen av Hedbergska parken har även anlagts. Två andra insatser är att stenläggningen i Vängåvan blivit justerad och att ett nytt staket vid aktivitetsytan i Norrmalmsparken har monterats. Utemiljö har också samarbetat med bolaget Stenstan i olika arrangemang, t ex nationaldagen, stenstadsdagarna och lyslördagen. När det gäller skogsarbeten har röjnings- och gallringsarbeten utförts i områden vid Segelvägen och Landskronavägen. Lekplatser och tillgänglighet Besiktning och underhåll av lekutrustning i parker och vid fastigheter har gjorts enligt uppgjord plan. Reparationer av lekredskap samt redskap i gymnastiksalar har blivit utförda efter de årliga besiktningarna. Utemiljö har även arbetat med att avlägsna enkelt avhjälpta hinder i parker och på lekplatser. Närmare hälften av lekplatserna på parkmark har inventerats. Åtgärdsplaner för en fjärdedel av lekplatserna har presenterats för en referensgrupp för lekplatser och dessa åtgärder har börjat genomföras. Lekplatsen på Västergatan, Äppelparken, har rustats upp och för att bli en användbar och stimulerande lekplats även för funktionshindrade barn. I parkerna har tio nya parkbänkar med god sittkomfort och armstöd placerats ut. Andra förbättringar är att trapporna i Tivoliparken har kontrastmarkerats och att en trappa vid Norrlidsgatan har renoverats och förbättrats för ökad tillgänglighet. Gångvägar i 12

13 Foto: Bo Fernström Att rusta upp Esplanaden har varit ett stort arbete inom trädplansprojektet som pågått i snart tio år. Närmast syns det påbörjade sista kvarteret och intill det som färdigställdes nedre delen av Fridhemsparken har också rustats upp och tillgängligheten i parken ökat. Utemiljön vid fastigheterna Fastighetsmarken har skötts enligt gjorda överenskommelser. Vinterns låga temperaturer och stora snö mängder orsakade mycket arbete med snöröjning. Personal Utemiljös fast anställda personal har under året minskat till 27 personer, då en parkarbetare pensionerats. Under sommaren anställdes 37 säsongsarbetare och 133 ferieungdomar. En satsning har varit att Utemiljö arbetat med att förbättra informations- och introduktionsmaterial för dessa grupper. Friskvårdsarbetet har fortskridit med aktiviteterna simning, stavgång, styrketräning och promenader. Under vinterhalvåret finns även möjligheter att använda massage som förebyggande åtgärd vid snöskottning och skogsarbeten. Under hösten har Utemiljö arbetat med planering för att verkställa kommunfullmäktiges beslut att skattefinansierad verksamhet flyttas till stadsbyggnadskontoret. Detta har inneburit en delning av avdelningen i två delar, där den skattefinansierade skötseln av kommunens parkmark flyttas till stadsbyggnadskontoret, medan den yttre skötseln av fastighetsmark blir kvar på service- och teknikförvaltningen. För Utemiljös personal innebär detta att 4 tjänstemän och 8 parkarbetare flyttar till stadsbyggnadskontoret och att 2 tjänstemän och 11 parkarbetare flyttar till fastighetsavdelningen och därmed blir kvar på service- och teknikförvaltningen. Ekonomisk analys Utemiljö redovisar ett positivt resultat för 2010 med 64 tkr, summan innehåller resultat -135 tkr samt kompensation för kapitalkostnader med 199 tkr. Antal planterade växter under året Träd Buskar Lök Perenner SOMMARBLOMMOR Vår-, sommar- och höstblommor 255 st 955 st st st st 13

14 Gatuavdelningen avdelningschef: Maria Forslund tillsvidareanställda: 31 Gatuavdelningen är kommunens ansvarige väghållare. I uppdraget ingår att sköta drift, underhåll och investeringar på gator, vägar, torgytor, konstruktionsbyggnader och offentlig belysning. I juni 2010 beslutade kommunfullmäktige att flytta gatuavdelningen till stadsbyggnadskontoret från och med 1 januari Foto: Maria Åhman Kommunens snötippar fick ta emot mycket snö under Utförda arbeten externt och bolag 7% Skattemedel 92% Gatuavdelningen intäkter Intäkter ,0 Mkr mkr Gatuavdelningen kostnader Kostnader 134, mkr Mkr Övriga kostnader 4% Kapitalkostnader 30% Utförda arbeten internt 1% Personal 13% Tjänster 43% Material 10% Verksamhetsidé Med medborgaren i fokus och med ett effektivt nyttjande av tillgängliga resurser, ska vi bidra till ett säkert, tryggt och långsiktigt hållbart gatunät. Verksamhetsåret 2010 För att bli effektivare, få nöjdare medborgare och vara en attraktiv arbetsgivare har ett antal områden prioriterats under Ett fortsatt arbete har pågått med att kartlägga och förbättra avdelningens huvudprocesser. Här kan nämnas att planering av investeringar ska påbörja tidigare för att hinna med projekterings- och upphandlingsfasen. Även inventering/planering av beläggningsunderhåll är tidigarelagd för att få ett effektivare genomförande. En modell för kompensation av drift och underhåll vid investeringar är framtagen. Justeringar för underlag till kostnadsberäkningar återstår att göra, därefter är modellen färdig för införande. En tjänstedeklaration för vinterväghållning är framtagen. Eftersom den ska hanteras politiskt har avdelningen avvaktat ett nämndsärende till 2011 eftersom avdelningen då tillhör stadsbyggnadskontoret. Ett trafikdatasystem har upphandlats och kommer att införas under Systemet är ett steg mot ett modernare och effektivare arbetssätt. Det kommer även att vara till hjälp för att förbättra informationen till medborgarna. Stora underhållsatsningar Investeringsmedlen minskade under 2010 men eftersom medel istället tillsatts för underhåll blev resultatet positivt för gatu- och vägnätet. På grund av det eftersläpade underhållet är det viktigare att sköta om de befintliga vägarna än att bygga nytt. Under 2010 har ett antal investeringsprojekt genomförts. Vid den långa sträckningen mellan Granmodalsgatan och Gränsgatan rustades vägen upp och trafiksäkerheten ökade för oskyddade trafikanter. Liknande förbättringar uppnåddes även vid satsningen på ny gång- cykelväg vid Sveavägen och vid den avslutande tredje etappen av Vikingavägen. Det har också byggts en fortsättning av gång- och cykelvägen längs hela sydöstra delen sidan av Hemmansvägen. Inför 2010 tilldelades avdelningen en underhållsbudget på 15 mkr. Något som är väldigt positivt och som avdelningen har strävat efter under många år. Under 2010 har drygt 14 mkr av de budgeterade 15 mkr resulterat i åtgärder. Bland annat har flera avsnitt fått ny asfalt: Fridhemsgatan, Södra Allén gång och cykelväg, Tegelvägen, Rebetskygatan, Bergtallvägen, Tunabäcksvägen, Norra Förmansvägen, Burevägen, Kaprifolvägen i Stöde och Ljusstakevägen i Indal. Lång vinter i båda ändar av året För vinterväghållningen blev det ett tufft år. Januari-mars innebar flera plogsvängar med efterkommande bortforsling och hyvling. När dessutom vintern kom tidigt i november och fortsatte att vara snörik december ut blev insatserna och kostnaderna rekordhöga. Antal fulla plogsvängar har varit 18 stycken, medan genomsnittet de senaste sju åren har legat på tio stycken. 14

15 Personal En uppgift under året har varit att förbereda organisationen inför flytten av hela avdelningen till stadsbyggnadskontoret. Avdelningens medarbetare har varit delaktiga i omorganisationens aktiviteter. De har medverkat till goda förutsättningar för en så smidig förändring som möjligt med fokus på verksamhetns bästa. Ett antal anställda har genomgått kommunens projektledarutbildning. Ekonomisk analys I kompletteringsbudgeten 2010 avskrevs avdelningens negativa kapital. Anledningen till det negativa kapitalet var en underbudgeterad vinterbudget under ett flertal år. Vinterbudgeten förstärktes med 3 mkr Dessutom budgeterades 3 mkr av underhållsbudgeten till vintern. Det innebar en budget på 32 mkr. Trots den ökade budgeten så räckte inte medlen till 2010 års vinterväghållning. Kostnaderna för vinterväghållningen slutade på 40,6 Mkr vilket är 8,0 mkr mer än budget. Men som nämns så var snömängderna mycket stora både i början och slutet av året och kompensation för merkostnaden kommer att begäras. Gatuavdelningens resultat för 2010 uppgår till -3,4 mkr. Övriga poster är ett överskott på offentlig belysning med 0,7 mkr, där största orsaken är de låga elkostnaderna. Även kapitalkostnaderna har legat på en låg nivå i förhållande till budget 2,7 mkr, en post som kommer att regleras i bokslutet. Arbetet med överlämnandet av enskilda vägar har fortsatt under 2010, något som på lång sikt är en viktig besparingsåtgärd för avdelningen. Vid Sveavägen i Sundsvall byggdes en gång- och cykelväg. Projektledaren Anneli Claesson träffar här entreprenören Peab. Investeringar Väginvesteringar Under 2010 investerades i vägar och offentlig belysning för totalt 24,2 Mkr. Budget Mkr Redovisade 2010 Mkr Beslut Beslut före Summa Specifika investeringar Redovisade Budget t o m 2010 Mkr Mkr GC-bana Vikingavägen etapp GC-bana Gränsgatan GC-bana Hemmansvägen

16 Galant kost & städ avdelningschef: Margareta Frisentorp tillsvidareanställda: 220 Galant kost och städ är en avdelning inom service- och teknikförvaltningen, och sköter måltids- och städverksamhet. Köksverksamheten sköter tillagningen av mat till skolor och äldreboenden i kommunen, samt har ansvar för serveringen vid några skol- och pensionärsrestauranger. Städverksamheten erbjuder städning och närliggande tjänster i lokaler där det bedrivs kommunal verksamhet. Vi arbetar med moderna och miljövänliga metoder. Den nya centrala tvättstugan vid Grönborgs togs i drift. Här pågår arbetet vid några mindre maskiner. Galant kost intäkter 82,4 mkr Galant kost intäkter 82,4 mkr Skattemedel 5% Interna 68% Externa 27% Galant kost Galant kostnader kostnader 81,3 mkr 81,3 mkr Övrigt mtrl och tjänster 9% Hyra 11% Transporter 3% Sparkrav 3% Personal 37% Livsmedel 37% Verksamhetsidé Galant kost och städ en proffsig serviceorganisation med nöjda kunder i fokus. Verksamhetsåret 2010 Fullmäktige beslutade i november 2009 att kostnaden för städning skulle minska med 13 mkr from Detta påverkade på flera sätt städorganisationens arbete. Två andra förändringar var det från maj utökade uppdraget inom socialtjänstens hemtjänststädning och att kommunens tog tillbaka städentreprenaden på Alnö den 1 mars. Se vidare under personal och ekonomisk analys. Ny central tvättstuga Den centrala tvättstugan vid Grönborgsfastigheten är i drift sedan mars 2010 och under året har samtliga städgrupper anslutits till den centrala tvättstugan för städmaterial. Galant har nu totalt fem tvättstugor som alla är anpassade efter Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Bakgrunden till den nya tvättstugan är i första hand brister som funnits i arbetsmiljön. Städavtal gentemot skolan Ett arbete för att ta fram ett städavtal mellan Galant och barn- och utbildningsförvaltningen har pågått under hösten. Det har resulterat i en tydligare avtalsmall där barn och utbildning tydligt kan se de olika delarna i städavtalet och kostnaderna för dessa. Utökat uppdrag i Timrå kommun Avdelningen har ett interkommunalt samverkansavtal med Timrå kommun som innebär att Galant ansvarar för ledning, styrning och kvalitetsutveckling av måltidsverksamheten i Timrås centralkök. En platschef från Galant finns på plats och avtalet har förlängts och kommer att bli ett tillsvidareavtal. Under 2010 tog centralköket även över ansvaret för verksamheten på Hagalids kök som serverar mat till boende, skolelever och äldreboendet Strandbo. Mer ekologisk mat Ett kontinuerligt arbete är att öka användningen av ekologiska livsmedel. Under vecka 40 genomfördes en ekologisk skolmatsvecka i samarbete med flera andra förvaltningar. I så stor utsträckning som möjligt var de livsmedel som tillagades och serverades ekologiska. Samarbete inom livsmedelsområdet Den förvaltningsövergripande sortimentsgruppen har arbetat vidare med sitt uppdrag att se till att befintliga ramavtal för livsmedel omfattar kommunens verkliga behov. Detta bl a i samband med de återkommande prisändringsperioderna som sker fyra gånger per år Galant kost ingår i ett externt nätverk som arbetar med kostfrågor på nationell nivå och som träffas trefyra gånger per år. Under 2010 har nätverket arbetat tillsammans med Livsmedelsverket och Socialstyrelsen med frågor som rör måltider inom kommuners äldreomsorg. Arbetet har resulterat i nationella råd om kost: Bra mat för äldre. 16

17 Försäljningsstatistik för Galant Kost Sålda portioner Grund- och gymnasieskolor Förskolor Friskolor/Kooperativ Äldreboende * Pensionärsluncher Hämtmat Övrigt ** SUMMA * två portioner (lunch+middag) ** personallunch, övriga restaurang m m Galant städ Galant intäkter städ intäkter 63,1 mkr 63,7 mkr Externa 3% Interna 97% Behov av upprustning i Matfors Planeringen för att rusta upp köket i Matfors har gått vidare, syftet är att komma tillrätta med brister som riskerar hygien och arbetsmiljö. Ett lokalprogram för produktionsköket har tagits fram och en projektering har förberetts för att få fram kostnadskalkyler för en ombyggnad. Ärendet kommer att presenteras för det politiska utskottet under våren Personal Konsekvensen av de minskade städkostnaderna blev att antalet anställda behövde minska med totalt 27 personer inom Galant städ. En omorganisation gjordes och antalet städområden minskades till två geografiska områden som nu heter Nord och Syd och med totalt fyra arbetsledare. Alla anställda fick göra en intresseanmälan till de nya städområdena. Några saker underlättade omställningen för avdelningen, två arbetsledare städ, en arbetsledare kök, ett ekonomibiträde och sju städare blev erbjudna avtalspension. De utökade uppdragen inom hemtjänsten och på Alnö bidrog också till att avdelningen inte behövde varsla någon personal. Under hösten genomfördes en uppföljning av de konsekvensanalyser som gjordes inför organisationsförändringen. Uppföljningen resulterade i två listor, dessa kommer att ingå som delar i avdelningens planerade arbete Det nationella ergonomiprojektet avslutades under 2010 efter två års arbete. Syftet har varit att förebygga belastningsrelaterade besvär och öka medvetandet om belastande arbetsmoment. Satsningen har varit ett samarbete med kommunhälsans ergonomer som har utbildat arbetsteknikombud, områdeschefer och ett stort antal städare under perioden. Målet har varit att alla som arbetar inom städ ska ha tagit moppkörkort, för närvarande är det en majoritet av städarna som är certifierade. Kommunhälsan har även anlitats för utbildning i tidiga rehabiliteringsinsatser samt för medicinska personalvårdsronder och chefshandledning i grupp. En utbildningsdag för de städare som städar i pensionärernas hem arrangeras under året. Där ingick bl a biståndshandläggning, sekretess, hygienregler, demens och förhållningssätt. Utbildningen har skett i samarbete med socialtjänsten. Under året har personalen inom kostsektionen erbjudits ett flertal utbildningar, bl a om livsmedelstillsatser, klimatsmart mat, specialkost och livsmedelsöverkänslighet/allergi. Ekonomisk analys Kost Resultatet för kostverksamheten år 2010 blev 1,1 mkr och är marginellt sämre än Ökade kostnader pga pålagda sparkrav med anledning av övertagandet av Lidens skolkök samt ökade transportkostnader och hyror har kompenserats med lägre livsmedelskostnader och ökade intäkter. Investeringar i kylanläggningar på fyra produktionskök belastar resultatet med -1,1 mkr. Besparingskravet på totalt -2,4 mkr ingår i befintlig ram. Galant städ kostnader 67,0 mkr Galant städ kostnader 67,0 mkr Tjänster 8% Material 8% Övrigt 3% Personal 81% Ekonomisk analys Städ Resultatet för städverksamheten år 2010 blev -3,9 mkr och är 4,2 mkr sämre än Resultatförsämringen beror till största delen på materialinköp av engångskaraktär för Alnö städområde som övertogs i början av året samt materialinköp generellt för hela verksamheten. Detta ska minska behovet de tre nästkommande åren. Andra delen av resultatförsämringen beror på omställningsarbetet , där hanns inte personalminskningarna med i samma takt som intäkts- och ramminskningen. Ett skäl är att besparingsförslagen beslutades på hösten Det återstår även att genomföra sparkravet på 1 mkr efter övertagandet av Alnö städområde. En anan del är att hyreskostnaden för den nya tvättstugan inte kunnat finansieras Galant har dock jobbat en stor del av året för att samordna verksamheterna till tvättstugan och förutsättningarna ser bättre ut inför

18 Personal Under året togs beslut om att renodla service- och teknikförvaltningen till en intern serviceorganisation. Följden av detta innebär då att de skattefinansierade verksamheter som service- och tekniknämnden ansvarar för, ska föras över till stadsbyggnadsnämnden fr o m Gatuavdelningen kommer att överflyttas i sin helhet men beslutet innebär att en delning av Utemiljö måste göras eftersom en stor del av Utemiljös verksamhet bygger på intäkter från fastighetsavdelningen. Utifrån den del av avdelningens budget som är skattefinansierad finns utrymme för att överföra ca åtta parkarbetartjänster till stadsbyggnadskontoret. Resterande parkarbetartjänster kommer att föras över till fastighetsavdelningen. Under 2009 påbörjades ett arbete med organisationseffektiviseringar inom fastighetsavdelningen och Galant kost & städ. Detta arbete slutfördes under våren 2010 där då fastighetsavdelningen slog ihop sina enheter, underhåll, byggservice och myndighet/säkerhet till en sektion. Antalet anställda reducerades med ca tio personer. Galant kost & städ och då främst städsidan fick inför 2010 ett stort sparkrav på sig vilket medfört en påfrestande arbetsmiljö på våra städare genom många kundklagomål. Personalnerdragningen blev ej så stor som förväntat eftersom organisationen erhöll en del nya uppdrag bl a utökad hemtjänststädning. Tolv personer avgick med särskild avtalspension och inga ytterligare uppsägningar behövde göras. Antalet anställda I november var antalet tillsvidareanställda 521 personer. Utöver det så tillkommer ett antal vikarier och då främst inom Galant kost & städ. Detta medför att det totalt fanns 552 anställda i november Galant kost & städ är fortfarande den största avdelningen med 242 anställda. Majoriteten av fastighetskontorets anställda är kvinnor och de flesta arbetar inom Galant kost & städ. Antalet deltidsanställda har ökat något och detta beror på övertagandet av arkivet där en särskild arena finns för att anställa långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna som ska ut i arbete. Sjukfrånvaro/Arbetsmiljö Under hela 2009 sjönk den totala sjukfrånvaron. Trenden fortsatte även under första halvåret 2010 men efter sommaren började den att öka för att sedan sluta på 4,47 procent. Korttidsfrånvaron har däremot stannat av och ser ut att sjunka i förhållande till Förvaltningen har under 2010 utbildat i systematiskt arbetsmiljöarbete enligt FAS 05. Samtliga chefer och skyddsombud har erbjudits utbildning. Utöver detta har även Galant städ utbildat chefer, arbetsteknikombud och Lövblåsning vid fastigheterna, en av de delar som blir kvar vid service och teknik. Organisationsförändringen att dela Utemiljö har varit en del av personalarbetet i år. 18

19 fackliga representanter i systematiskt rehabiliteringsarbete. Kartläggningar av buller har genomförts på en del kök och vibrationsmätningar har genomförts på gatuavdelningen. Dessutom har fastighetsavdelningen erhållit utbildning i första hjälpen. Denna satsning ska även fullföljas för övriga avdelningar genom en uppföljningskurs under Framtiden Service- och teknikförvaltningen fortsätter att utvecklas till kommunens interna verksamhetsstöd. Utredning om kommunens lednings- och verksamhetsstöd kommer att fortsätta under 2011 och det får då utvisa om detta får några personalkonsekvenser för vår organisation. Ytterligare utredningar som påtalats av det nya politiska styret är: Utmanarrätt Konkurrensutsättning Båda dessa delar kan komma att påverka förvaltningen. Antal tillsvidareanställda fördelade på kvinnor/män, heltid/deltid Avdelning Kvinnor Män Totalt heltid deltid heltid deltid Stab Fastighetsavdelning Addera Utemiljö Gatuavdelning Galant kost & städ Total Antal tillsvidareanställda År t v anst. anst Sjukfrånvaro får uppgå till max 5% 2010 och max 4% Fastighetsavdelningen 6,1 % 0,8 % 5,7 % Addera 3,5 % 3,3 % 2,8 % Galant kost & städ 7,5 % 6,2 % 6,2 % Utemiljö 4,7 % 6,6 % 3,0 % Gatuavdelning 5,6 % 3,0 % 3,7 % Stab 0,8 % 0,6 % 0,1 % Totalt 5,7 % 4,4 % 4,5 % Åldersfördelning medelålder 49,75 år Ålder Antal

20 Resultaträkning Tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Internränta+finansiella kostnader Verksamhetens nettoresultat: Skattemedel ÅRETS RESULTAT Avdelningsvisa resultat ADDERA SERVICEAVDELNINGEN Intäkter Administration Kommunservice Kontorsservice IT-service Lön och Pension Fordon och verkstad Kundtjänst HUR-enheten Kommunhälsan Upphandling Ekonomiadministration Arkiv SUMMA INTÄKTER Kostnader Administration Kommunservice Sparkrav Kontorsservice IT-service Lön och Pension Fordon och verkstad Kundtjänst HUR-enheten Kommunhälsan Upphandling Ekonomiadministration Arkiv SUMMA KOSTNADER ÅRETS RESULTAT

Service- och teknikförvaltningens årsberättelse

Service- och teknikförvaltningens årsberättelse Service- och teknikförvaltningens årsberättelse 2009 SUNDSVALLS KOMMUN Service och tekn ik Innehåll Året som gått 3 Förvaltningens organisation 4 Mål och måluppfyllelse 5 Fastighetsavdelning 6 Fastighetsinvesteringar

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Service- och teknikförvaltningen. Årsberättelse 2011

Service- och teknikförvaltningen. Årsberättelse 2011 Service- och teknikförvaltningen Årsberättelse 2011 Innehåll Året som gått 3 Mål och måluppfyllelse 4 Staben 5 Verksamhetsutveckling med Lean i fokus 5 Fastighetsavdelningen 6 Fastighetsinvesteringar och

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28 Gator och vägar Södertörns nyckeltal 29 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 21-9-28 2 1. INLEDNING... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. VÄGYTOR... 5 4. BELÄGGNING... 7 5. VINTERVÄGHÅLLNING... 9 6. GATUBELYSNING...

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Fastighetskontorets årsberättelse

Fastighetskontorets årsberättelse Fastighetskontorets årsberättelse 2008 Innehåll Året som gått 3 Fastighetskontorets organisation 4 Mål och måluppfyllelse 5 Bygg och förvaltning 6 Fastighetsinvesteringar 8 Driftavdelning 10 Utemiljö 12

Läs mer

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Anderson Tomas Holmgren Ulla Datum 2016-08-30 Diarienummer KSN-2015-2455 Kommunstyrelsen Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr

Läs mer

Verksamhetsfolder Fastighets- och serviceförvaltningen

Verksamhetsfolder Fastighets- och serviceförvaltningen Verksamhetsfolder Fastighets- och serviceförvaltningen Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och serviceförvaltningen Stab Fastigheter Måltidsservice Städenheten AV FASTIGHETER KAN DU FÖRVÄNTA DIG:

Läs mer

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun 1. Parter Teknik- och servicenämnden och Elisabeth Caesar-Områdeschef, Cecilia Markstedt- Områdeschef, Ulrica Pettersson- Områdeschef och Margareta

Läs mer

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013 Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen Mars 1 Budgetuppföljning och prognos Service- och teknikförvaltningen -03-31 Avvikelse Externa intäkter 8 836 8 015 821 32 803 Interna intäkter 10 316 11

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport INNEHÅLL

Delårsrapport INNEHÅLL Delårsrapport PER AUGUSTI 2010 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 VIKTIGA HÄNDELSER 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 3 KVALITETSARBETE

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Uppdrag att utreda möjliga förändringar i verksamheten vid Bergviks värdshus

Uppdrag att utreda möjliga förändringar i verksamheten vid Bergviks värdshus 1 (5) 2011-03-08 Tjänsteskrivelse Dnr 10/114 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Uppdrag att utreda möjliga

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET. Årsberättelse 2007

FASTIGHETSKONTORET. Årsberättelse 2007 FASTIGHETSKONTORET Årsberättelse 2007 Innehåll Året som gått 3 Fastighetskontorets organisation 4 Mål och måluppfyllelse 5 Bygg och förvaltning 6 Fastighetsinvesteringar 8 Driftavdelning 10 Utemiljö 12

Läs mer

Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark

Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Dnr 2016-642-2.2.2. Sida 1 (4) 2016-11-20 Handläggare Britt Mattsson Telefon: 08-508 09 330 Till Östermalms stadsdelsnämnd

Läs mer

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 211-4-2 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 7 april 211, kl 15. Plats Rum 66, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Observera att vi ska vara

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut. Sida 1 (5) Handläggare Nina Wahlman Fält 08-508 270 93 Nina.wahlman.falt@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2017-03-14 Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Läs mer

Årsberättelse. Service- och teknikförvaltningen

Årsberättelse. Service- och teknikförvaltningen Årsberättelse Service- och teknikförvaltningen 2014 Innehåll Året som gått...3 Mål och måluppfyllelse...4 Staben...6 Verksamhetsutveckling med Lean... 7 Drakfastigheter... 8 Investeringar och statistik...11

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

1 (8) Datum 2012-05-10 Delårsrapport 2012-04-30 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 120430 Årsbudget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 135 013 443 180 443 180 0 varav - bidrag 515 871

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-15:00, ajournering kl. 09:15-09:45 Beslutande Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant

Läs mer

Omorganisationen under hösten bedöms inte ha påverkat enheternas utveckling under året.

Omorganisationen under hösten bedöms inte ha påverkat enheternas utveckling under året. TEKNISKA NÄMNDEN Kvalitetsredovisning december 2010 i Götene kommun. Uppföljning av budgetenheternas utvecklingsplaner. Förvaltningschefens sammanfattning Redovisningen avser perioden januari december

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Årsberättelse. Service- och teknikförvaltningen

Årsberättelse. Service- och teknikförvaltningen Årsberättelse Service- och teknikförvaltningen 2013 Innehåll Året som gått...3 Mål och måluppfyllelse... 5 Staben...6 Verksamhetsutveckling med Lean... 7 Drakfastigheter... 8 Investeringar och statistik...11

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2 KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND GRUPPBOSTÄDER 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (9) 2013-02-13 Handläggare: Mathias Englund Telefon:08-508 08 549 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Budget 2017 för Tjörns Måltids AB

Budget 2017 för Tjörns Måltids AB Bild från Kållekärrs förskola Matkonst Budget 2017 för Tjörns Måltids AB Beslutad av Tjörns Måltids AB 2016-12-07 49 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och

Läs mer

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Utfallsrapport med kommentarer - Tertial 1 2013 (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Övergripande kommentar 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och

Läs mer

Sollefteå kommun Gymnasieskolans budgetavvikelse Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor

Sollefteå kommun Gymnasieskolans budgetavvikelse Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor www.pwc.com/se Sollefteå kommun Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor Uppdraget syfte Bakgrund Gymnasieskolan i Sollefteå har under flera år redovisat större negativa budgetavvikelser. Fullmäktige

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Vision Nässjö kommun ger matgästerna matglädje genom att det serveras välsmakande och näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö där god service

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Lokalförsörjningsnämndens sammanträde

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Lokalförsörjningsnämndens sammanträde KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Lokalförsörjningsnämndens sammanträde Datum 2016-08-23 Tid Tisdagen den 23 augusti, 2016 kl 13:15. Respektive partimöte kommer att hållas under eftermiddagen. Plats Lokalförsörjningsförvaltningen

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Vår insats höjer er lönsamhet och trivsel

Vår insats höjer er lönsamhet och trivsel Vår insats höjer er lönsamhet och trivsel Svensk Markservice Vi anlägger och sköter utemiljöer som skapar värden för fastighetsägare Över 20 års branscherfarenhet Rikstäckande genom 30 egna platskontor

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Barngruppernas storlek inom förskolan

Barngruppernas storlek inom förskolan Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola och äldreomsorg i egen regi Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-29 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp)

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 11.30 Paragrafer 11-15 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne

Läs mer

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Årsberättelse 2012. Service- och teknikförvaltningen

Årsberättelse 2012. Service- och teknikförvaltningen Årsberättelse 2012 Service- och teknikförvaltningen Innehåll Året som gått... 3 Mål och måluppfyllelse... 5 Staben... 6 Verksamhetsutveckling med Lean... 7 Fastighetsavdelningen... 8 Fastighetsinvesteringar

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 216-218 Budget 216 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ---------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning -------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-10-27 Ärendelista Sid nr Justering...2 75 Information om projekt Biogas i Mellannorrland...3 76 Utreda behoven av infrastruktur vid Åkroken väster

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

stadsdelsförvaltning

stadsdelsförvaltning Södermalms Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-04-07 Handläggare Christina Amundberg Telefon: 08 508 130 44 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-04-23 Anmälan om ökad hyreskostnad med anledning av Vintertullens

Läs mer

Yttrande över Boverkets rapport "Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse" (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200

Yttrande över Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL 33 2015-12-02 363 Yttrande över Boverkets rapport "Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse" (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200 Miljö-

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 11 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-09-14 LOC 1501-0295 Proj ektnr: 93102212 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer