Service- och teknikförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Service- och teknikförvaltningen"

Transkript

1 Service- och teknikförvaltningen Årsberättelse 2010

2 Innehåll Året som gått 3 Förvaltningens organisation 4 Mål och måluppfyllelse 5 Fastighetsavdelningen 6 Fastighetsinvesteringar och statistik 8 Staben 9 Addera serviceavdelningen 10 Utemiljö 12 Gatuavdelningen 14 Väginvesteringar 15 Galant kost & städ 16 Personal 18 Resultaträkning och avdelningsvisa resultat 20 Service- och teknikförvaltningens årsberättelse, Sundsvalls kommun Produktion & layout: Service- och teknikförvaltningen, mars 2011 Foto där ej annat anges: Ulf Wallin

3 Service och teknik har under året stått inför en hel del utmaningar i sin roll som leverantör av interna tjänster. En effektivare verksamhet och nöjda kunder är viktiga mål för förvaltningen och en NKI-undersökning (nöjdkundindex) gjordes under hösten. Resultaten från den blir ett fortsatt arbete under Förvaltningen har också arbetat vidare med inriktning mot ökad kundnöjdhet, effektivitet och att implementera kommunens värdegrund. För att få en ännu tydligare styrning och kunnigare ledare satsar kommunen på ett omfattande chefsutvecklingsprogram för samtliga chefer. Betydelsen av att upprätta avtal framstår allt tydligare i styrning av interna tjänster. För att klargöra åtagande och tjänsteinnehåll är en viktig del arbetet med RBL, Regler för beställare och leverantörer av interna tjänster. Ett arbete med regelverket har pågått under året och det beslutades under Införandet kommer att ske successivt och inleds på Adderas verksamhet under Fastighetsavdelningens organisation påverkades av fullmäktiges beslut att dels avveckla det kommunala bolaget Sundsvall Arena från den 31 december 2010, dels att flytta över parkförvaltningen till stadsbyggnadskontoret. Delar av verksamhet och personal flyttade i samband med detta till fastighetsavdelningen. Läs mer om detta på fastighetsavdelningens sida. Även väghållningen i sin helhet flyttade från förvaltningen till stadsbyggnadskontoret från den 1 januari Daniel Lundberg Direktör, service- och teknikförvaltningen Bodil Hansson (S) Ordförande, service- och tekniknämnden 1/1-13/6 Året som gått Avdelningarna har i övrigt anpassat sina organisationer inför nya förutsättningar för att bli effektivare, största förändringarna har skett på Galant kost & städ. Flera intressanta satsningar har skett inom miljöområdet, det har bland annat varit energieffektiviseringar, klimatsmarta lösningar, satsningar på miljöfordon och ekologisk mat. I en av våra befintliga förskolor, Granlohögs förskola har en projektering pågått för att bygga om till en så kallad lågenergibyggnad. En satsning av miljövänliga fordon beslutades av kommunledningen under sommaren och ca 140 fordon kommer att bytas ut till i första hand biogasfordon. Galant genomförde en lyckad temavecka med ekologiska livsmedel, veckan arrangerades i samarbete med barn och utbildning, miljökontoret, Timrå kommun och ett antal föreningar. I januari invigdes sundsvalls nya idrottshall vid Hagaskolan. Hallen är den fjärde hallen i Sundsvall som får fullstora mått. Två nya förskolor har också byggts och tagits i bruk under 2010, Södra Bergets förskola och Vibacke förskola. Båda förskolorna har tilltalande arkitektur och låg energiförbrukning. En av flera ombyggnader har varit den nya centrala tvättstugan vid Grönborgs. Den kommer att medföra att Galant kan samordna och effektivisera tvätten av moppar och dukar. En annan anpassning har skett av matsalen vid Västermalms skola där både arbetsmiljön och trivseln har förbättrats avsevärt. I Njurundahallen Claes Stockhaus (V) Ordförande, service- och tekniknämnden 14/6-31/12 sker en om- och tillbyggnad av undervisningsbassäng och relaxavdelning. Ombyggnads- och underhållsåtgärder har även gjorts på flera av socialtjänstens boenden, det gäller bl a Solhaga, Knektbacken och Kristinelund. En av parkerna, Fagerdalsparken, står inför en stor ombyggnad. Där har planering och projektering gjorts under året och bygget kommer att påbörjas För Esplanaden påbörjades under 2010 den sista renoveringsetappen, under 2011 får hela Sundsvalls paradgata nu ett enhetligt utseende. Inom väghållningen har bland annat flera gång- och cykelstråk förbättrats i centrala Sundsvall, exempelvis vid Sveavägen och Granmodalsgatan. Ekonomi Förvaltningens resultat för 2010 blev 7,9 mkr. I stort sett samtliga avdelningar med undantag av gatuavdelningen och Galants städverksamhet redovisar ett positivt resultat. Förvaltningen erhöll även extra underhållsmedel för gator och vägar, 15 mkr och för fastigheterna 12 mkr. Dessa medel har använts under året i första hand för beläggningar på vägarna och för tak, fasader samt installation i fastigheterna. Framtida utmaningar Ett sätt att skapa mer värde för kunden är att börja genomförandet av filosofin och arbetssättet LEAN i förvaltningen. Under 2011 kommer LEAN att starta i pilotgrupper och införandet kommer att ske under en längre period. En strategi för energieffektivisering kommer att arbetas fram tillsammans med andra förvaltningar med mål för 2014, 2020 och Den stora utmaningen inom detta område utgörs av att frigöra ekonomiska resurser för att kunna investera i effektiviseringarna. Införandet av LOV, Lagen om valfrihet, för socialtjänstens verksamhet kommer också att påverka service- och teknikförvaltningens verksamhet när det gäller kost- städ och fastighetstjänster. 3

4 Förvaltningens organisation SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Claes Stockhaus, ordförande 11 st ledamöter, 11 st ersättare Direktör Daniel Lundberg Stab (8 tillsv. anställda) Ekonomi Personal Verksamhetsutveckling IT Addera serviceavdelningen (166 tillsv. anställda) Avdelningschef: Hans Wiberg Verksamhetsanknuten service Fastighetsavdelning (69 tillsv. anställda) Avdelningschef: Magnus Fridell Fastghetsförvaltning, fastighetsbyggprojekt Fastighetsanknuten service Utemiljö (27 tillsv. anställda) Avdelningschef: Björn Nilsson Parkmark Fastighetsmark Gatuavdelning (31 tillsv. anställda) Avdelningschef: Maria Forslund Väghållning Galant kost och städ (220 tillsv. anställda) Avdelningschef: Margareta Frisentorp Köksverksamhet Städverksamhet 4

5 Mål och måluppfyllelse = målet uppnått = målarbetet på rätt väg = målet inte uppnått Hög kundnöjdhet (NKI, nöjdkundindex) MÅL RESULTAT 2010 MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsstöd Gator och vägar NKI 60 Gång- och cykelvägar NKI 60 Skötsel av parker NKI 60 Attraktiv arbetsgivare Värdena i mätningen år 2010 är generellt lägre än föregående, resultaten är däremot inte jämförbara eftersom frågorna är annorlunda. Mätningen år 2010 visar att kunderna upplever att man får ett gott bemötande, men i mindre utsträckning har möjlighet att påverka tjänsternas innehåll. Ingen ny mätning år MÅL RESULTAT 2010 MÅLUPPFYLLELSE NMI (Nöjd Medarbetare Index) Ingen mätning år högre eller lika med kommunsnitt Korttidssjukfrånvaro (<14dagar) max två dagar år 2010 Sjukfrånvaro max 4, 5 % år 2010 Ekonomi i balans Korttidssjukfrånvaron har sjunkit markant under år 2010, men att att nå målet max två dagar år 2010 inom samtliga personalkategorier är inte möjligt. Sjukfrånvaron är i nivån 3-4 % med undantag av Galant där genomsnittlig sjukfrånvaro är 6 %. MÅL RESULTAT 2010 MÅLUPPFYLLELSE Eget kapital, ca 16 mkr Efter överföring av resultat är det egna kapitalet 42 mkr inför år Avdelningarnas ekonomi i balans Effektiva verksamheter Samtliga avdelningar med undantag av Galant Städ och gatuavdelningen redovisar positiva resultat. Orsaken till Galant städs underskott är en följd av stora sparkrav som inte kunde genomföras med helårseffekt samt ett stort inköp av material. Inför år 2011 väntas avdelningens ekonomi vara i balans. Gautavdelningens underskott beror på en väldigt snörik och kostsam vinter. MÅL RESULTAT 2010 MÅLUPPFYLLELSE Andel fordon som drivs med förnyelsebart bränsle minst 50 % år 2010 Sänka energiförbrukningen med 2 % till år 2010 från 2007 års nivå Energiförbrukningen i nya/ombyggda fastigheter max 100 kwh/kvm Minska eldningsolja till 150 m³ per år 2010 Höja nivå planerat underhåll på fastigheter till 100 kr/kvm för år 2010 och senare 120 kr/kvm för år 2015 År 2010 har tolv fordon förnyelsebart drivmedel, vilket är 3 %. Närmare 90 nya bilar med förnyelsebart bränsle är beställda, vilket gör 20 % av andelen fordon. Arbetet med energisparprojekt fortgår. En befintlig förskola, Granlohög projekteras för att göra en sk lågenergibyggnad. Energiförbrukningen har minskat 2,4 % från år Mätning av nybyggda förskolor kommer att ske år Fortsatt arbete enligt utbytesplan. Viss fördröjning av utbyte har inträffat i bl a Stöde. Tillskjutande underhållsmedel på grund av eftersatt underhåll innebär att planerat underhåll år 2010 är 97 kr/kvm. 5

6 Fastighetsavdelningen avdelningschef: Magnus Fridell tillsvidareanställda: 69 Fastighetsavdelningen svarar för lokalförsörjningen åt alla nämnder, förvaltar befintliga byggnader och svarar för ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter. Övrigt 4% Kapitalkostnad 35% Utemiljö 3% Drift och service 4% Vatten 2% Planerat underhåll 9% Fjärrvärme 6% Felavhjälpande, tillsyn och skötsel Försäkringsskador, 6% skadegörelse 2% El 10% Personal 5% Hyreskostnader 14% Verksamhetsidé Vårt uppdrag är att se till att våra hyresgäster verkar i funktionella lokaler med en god invändig och utvändig miljö. På ett professionellt sätt möter vi våra kunder och förvaltar vårt ansvar för fastigheterna. Externa hyror 7% Takskottningen i början och slutet av Verksamhetsåret blev intensiv. Den kostade totalt Större projekt och underhållsåtgärder 9 mkr! Under året har fastighetsavdelningen Fastigheternas intäkter på uppdrag av socialtjänsten genomfört 616,5 Mkr en ombyggnad av f d Knektbackens Fastigheternas dagcenterlokal till ett omsorgsboende intäkter 616,5 mkr med sju lägenheter samt en korttidsplats. Ett annat projekt har varit en Övrigt 7% lokalanpassning i Alnö servicehus för att möjliggöra verksamhetslokaler för hemtjänsten. I f d Amu-center har arbetet med att skapa en rekonditioneringshall inletts under året. På uppdrag av barn och utbildning har två nya förskolor uppförts under 2010 för att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser. Det är två enheter Interna hyror med vardera fyra avdelningar som 86% har byggts, dels Vibacke förskola på Alnö och dels Södra Bergets förskola. I Ljustadalens skola har en omfattande Fastigheternas ombyggnad och renovering av köket Fastigheternas kostnader 611,4 kostnader mkr 611,4 mkr och matsalen genomförts. Vid Granlohögs förskola har ett utemiljöprojekt med syfte att modernisera och förändra den befintliga tomtmarken och utrustningen genomförts. Under året har arbetet fortsatt med att investera i miljöstationer vid exempelvis Svartviks skola och Södermalmsskolan. Vidare har arbetet med att åtgärda bullerproblem i skolor och förskolor fortsatt, ett arbete som även kommer att pågå under Vid kommunhuset har målning av yttertaket genomförts på delar av huset och de pågående reinvesteringarna i avloppsstammar har fortsatt. Det har även genomförts ett antal större underhållsåtgärder. På grund av den brand som inträffade i Njurundahallen har arbetet med återställning slutförts under året. Vid Hedbergska skolan har fönsterrenovering och installation av fjärrvärmecentral genomförts. På Kulturmagasinet har bytet av takfönster fortsatt planenligt. På ett antal förskolor har invändig renovering genomförts, exempelvis vid Humlans och Falkens förskolor. Omfattande utvändiga arbeten har också gjorts vid ett flertal objekt, detta med betoning på fasadmålning och fasadrenovering. Här kan nämnas Ankarsviks skola och Rutsgården. Under 2010 har takarbeten utförts på en del förvaltningsobjekt som exempelvis f d Amu-center, S:t Olofsskolan och Kungsnäs ridcenter. En annan förändring som avdelningen jobbat med har varit att förbereda sig för övertagandet av fastigheterna från det kommunala bolaget Sundsvall Arena. När bolaget avvecklas som fastighetsförvaltare övergår ansvaret för Gärdehov, Nordichallen, Squashallen och det nya Himlabadet. Samtidigt återgår sporthallen och badhuset till kommunal förvaltning. Skador och förebyggande insatser Stora snömängder medförde att takskottningen krävde stora resurser. Detta skadeförebyggande arbete gick i stort sett bra. Ett tak på en äldre byggnad på Katrinelundsskolan skadades dock i början av året. En större vattenskada inträffade under julhelgen när flera våningsplan på Nivrenaskolan skadades vid en vattenläcka. Omfattningen av skadorna är under utredning. Det kan nämnas att skadorna inte inträffade i de lokaler som nyligen helrenoverats. 6

7 Hedbergska skolan rustades under året med både nya fönster och ny fjärrvärmecentral. Under året har i övrigt arbetet fortsatt med att förebygga skador i fastigheterna. Arbetet bedrivs dels med fysiska åtgärder i våra byggnader dels med utbildning och projektarbeten. För att minska risken för vattenskador och reducera effekterna av en skada har installation av bland annat fuktavkännande larm, självstängande tvättställsblandare och avstängningsventiler på inkommande vattenledning installerats vid ett antal objekt. För att minska risken för yttre åverkan på byggnaderna har belysningsförbättringar vid fasader genomförts. Inom arbetet med att förebygga skador inryms även ett utvecklat samarbete med byavaktsorganisationer och föreningen KRIS, samarbeten som kommer att fortsätta och även utvecklas. Energibesparingar Under 2010 har ett antal energisparprojekt genomförts. Projekten syftar till att minska miljöbelastningen och därigenom minska exponeringen av kommande taxehöjningar. I de småhus efter Västra vägen som fastighetsavdelningen förvaltar har ett projekt för konvertering från oljeuppvärmning till fjärrvärme initierats. Runsviks skola, Knutsvägens förskola samt Vinfabriken på Norra Berget har fått värmepumpar av typen luft-luft installerade. En tidigare genomgång av 100 förskolor gav oss underlag för att identifiera möjligheter att effektivisera inomhusbelysningen genom byte av armaturer och ljuskällor. Under året har därför arbetet med riktade insatser med belysningsåtgärder fortsatt vid ett antal förskolor. Personal Under 2010 har en del av personalarbetet varit att förbereda sig inför de omorganisationer som träder i kraft En del har gällt mottagandet av den personal som kommer över från Utemiljö och som i huvudsak arbetat med yttre skötsel vid fastigheterna. Detta gäller sammanlagt 13 personer och förändringen sker i samband med att övriga ansvarsdelar för Utemiljö flyttar över till stadsbyggnadskontoret. En anställd har även kommit över från det avvecklade kommunala bolaget Sundsvall Arena. I samband med dessa förändringar har även en del andra verksamheter omorganiserats på avdelningen och detta träder i kraft i början av Ekonomisk analys Avdelningens resultat för 2010 uppgår till ca 5 mkr. En del av förklaringen till det positiva resultatet är att intäkterna ligger något högre i utfall än i budget 522 mot 526 mkr. Intäktsökningen och det lägre utfallet på avdelningens kapitalkostnader förklarar det positiva utfallet. Arbetet med att sänka avdelningens fasta kostnader har fortsatt under 2010 och personalstyrkan har reducerats. Med anledning av det klimatmässigt kalla året ligger kostnadsutfallet för el och fjärrvärme över budget med 3 mkr respektive 1,5 mkr. Avdelningens resultat kommer att avsättas till eget kapital. Under 2011 kommer del av det egna kapitalet att tas i anspråk för underhållssatsningar. 7

8 Fastighetsinvesteringar och statistik Investeringar Under 2010 investerades för totalt 72,4 mkr i kommunens fastigheter Större beslutade projekt 2010 kalkyl mkr Knektbacken, ombyggnad för omsorgen 6,5 Granlohögs förskola 4,0 Katrinelundsskolan, ombyggnad 3,5 Njurundahallen, om- och tillbyggnad 7,8 Kulturmagasinet, träffpunkt Barkassen 3,0 Bandybana, Gärdehov 6,0 Statistik Samtliga lokaler Total BRA m varav egen varav hyrd Egna lokaler Driftkostnad tkr kr/m *Felavhjälpande underhåll tkr kr/m Skador tkr kr/m Skadegörelse tkr kr/m Planerat underhåll tkr kr/m Varav skollokaler Bruttoarea m Driftkostnad tkr kr/m *Felavhjälpande underhåll tkr kr/m Skador tkr kr/m Skadegörelse tkr kr/m Planerat underhåll tkr kr/m Varav barnomsorgslokaler (egna) Bruttoarea m Driftkostnad tkr kr/m *Felavhjälpande underhåll tkr kr/m Skador tkr kr/m Skadegörelse tkr kr/m Planerat underhåll tkr kr/m * Felavhjälpande underhåll innefattar även akut underhåll samt tillsyn och skötsel 8

9 chef för staben: direktör Daniel Lundberg tillsvidareanställda: 8 I staben hanteras specialistfrågor och där finns gemensamma strategiska resurser för hela förvaltningen. Detta inom områden där samordning är viktigt för kontorets hela verksamhet. Staben har till uppgift att utveckla, följa upp och bevaka följande områden i förvaltningen: chefs- och nämndssekreterarskap, ekonomi och inköp, personal, IT och verksamhetsutveckling. Staben ska även arbeta konsultativt med avdelningarna samt stödja alla chefnivåer i kontoret med specialistkunskap och medverka i avdelningarnas arbete så att målen kan uppnås. Bilder från 2010 Staben Verksamhetsåret 2010 Att förbättra och samordna upphandling är ett område som kan spara pengar. Förvaltningens inköpssamordnare har tillsammans med Addera upphandling arbetat med att förbättra rutiner och systematik inom detta område. Personalförändringar är ett annat område som staben jobbat med. En del har varit erbjudandet till personal över 62 år om avtalspension, 18 anställda antog erbjudandet om pensionslösning. Ett annat område har varit omställningsarbetena inom Galant och fastighetsavdelningen där betydande reduceringar och förändringar inom personalorganisationen förekommit. Omorganisationen av Utemiljö har varit ett angränsande uppdrag. Ett område som rör både personalfrågor och ekonomiska frågor är förberedelser inför övertagande av uppgifter från det kommunala bolaget Sundsvall Arena AB vid årsskiftet 2010/11. En omfattande undersökning inom hela förvaltningen av nöjdkundindex, NKI, gjordes i slutet av året. Eftersom förvaltningens ansvarsområde har utökats med nya verksamheter gjordes en ny utformning av enkäten med nya frågor. Införandet av det nya ärende- och dokumenthanteringssystemet, Public 360, tog fart under I första steget ingår registrering av allmänna handlingar i diariet och nämndsadministrationen. Införandet av det nya systemet har också i stor utsträckning påverkat arbetssättet av dessa rutiner. Ovan till vänster: Granen på Stora Torget som gatuavdelningen tände i samband med Lyslördagen den 20 november. Ovan till höger: Den nya kajen och planteringar vid den upprustade Norrmalmsparken. Till höger: I kommunhuset installerades en videokonferensutrustning. Detta som ett led för att höja beredskapen, men den kommer även att fungera fint som ett stöd för den som vill arrangera en videokonferens till vardags. 9

10 Addera serviceavdelningen avdelningschef: Hans Wiberg tillsvidareanställda: 166 Addera tillhandahåller verksamhetsanknuten service inom många områden och arbetar i huvudsak på beställning från kommunens förvaltningar och bolag. Några av kommunens profilprodukter som Addera säljer i kommunreceptionen. Material 13% Tjänster 40% Adderas Addera intäkter intäkter 182,4 182,4 mkr mkr Bidrag, externa 2% Externa intäkter 4% Adderas Addera kostnader kostnader 173,4 173,4 mkr mkr Lokalkostnad 5% Interna intäkter 94% Personal 42% Verksamhetsidé Addera ska samordna och verkställa stödfunktioner så att största möjliga mervärde skapas för de kommunala verksamheterna. Verksamhetsåret 2010 Under året har det varit ett fortsatt arbete med utveckling av gränssnittet mot kund och hantering av beställningar och support. Exempel på detta är ett fortsatt införande av funktionstelefonnummer, webbshop och olika system för att registrera och följa upp beställningar och felanmälningar samt att förbättra statistiken avseende support. Vissa verksamheter har utvecklat detta långt medan andra bara är i början av en utveckling. Skillnaden beror till största del på verksamheternas olika behov och när verksamheterna kommit till avdelningen. För att alla verksamheter ska vara på ungefär samma nivå och för att likrikta gränssnittet mot kund, ärendehantering, uppföljning och debitering startades ett projekt under hösten Genom projektet ska Adderas kunder på ett enkelt sätt kunna beställa tjänster. Det innebär bland annat att: Likartade tjänster ska kunna beställas på ett likartat sätt. Informationen om tjänsterna på webben ska anpassas så att kundens val av tjänster underlättas. Det ska vara lätt för kunder som nyanställer personal att beställa de olika tjänster som är aktuella, utan att känna till Adderas organisation. Alla verksamheter är mer eller mindre involverade i utvecklingen och det första steget i detta arbete kommer att vara genomfört under första halvåret Samarbeten för IT-service Under året har IT-service lagt mycket energi på att i samverkan med Sundsvalls gymnasium skapa en tydlig kund/leverantörrelation där gymnasiet agerar beställare och ITservice är tjänsteleverantör. Detta har varit utmanande och med det gemensamma målet att skapa en ännu bättre utbildning och skola i den allt hårdnande konkurrensen. Två andra IT-satsningar har rört bättre datakommunikation. Under året har också ett trådlöst nät, Draknätet, gjorts tillgängligt för medborgare i vissa publika lokaler. IT-service startade i samarbete med det kommunala bolaget Servanet också projektet Drakfiber. Projektet innebär att fiberoptik installeras i ca 200 kommunala fastigheter, detta för att förbättra datakommunikationen. Arbetet pågår fram till våren Utöver det har IT-service lagt mycket tid på att öka tydligheten, kvaliteten och effektiviteten i tjänsteleveransen, ett arbete som fått regional och nationell uppmärksamhet. Ökat uppdrag för Kommunhälsan Kommunhälsan har under 2010 påbörjat inriktningen mot att prioritera tidiga insatser. För att stimulera en utvidgad företagshälsovård med denna inriktning har kommunhälsan fått cirka kronor i statligt bidrag. Merparten av statens stimulansbidrag syftar till att främja åtgärder som ska vara klara senast dag 45 av ett sjukfall. Även om en del medicinska insatser eller anpassning av arbetsuppgifter och arbetsplats kan ske efter dag 45 så ska planläggning, förslag på åtgärder, koordinering och tid för avstämning vara klart dag 45 och därmed innan Försäkringskassan kommer in i bilden. 10

11 Flera systembyten under året Bland övriga sektioners arbete kan nämnas att Kontorsservice har gått vidare med att utveckla skanning av inkommande post. Testprojekt har genomförts och det finns intresse från olika förvaltningar att delta i utvecklingen. Kundtjänst har ökat antalet tjänster genom att nu även vara En väg in när det gäller den hemtjänstservice som Galant ansvarar för. Sektionerna Lön & Pension och Ekonomiservice har under 2010 arbetat med bytet av PA-system respektive system för skannade fakturor. Ett uppdrag som sektionen Fordon och verkstad har arbetat med är att utveckla en fordonshandbok. Inom fordonssidan har även inköpen av 137 biogasbilar börjat genomföras. Detta enligt ett kommungemensamt beslut om att ersätta fordon i bilpoolen och i verksamheterna med biogasdrivna bilar. Personal En genomgång av korttidssjukfrånvaron för de verksamheter som funnits sedan tidigare visade att det generellt bedöms vara svårt att minska den under nuvarande nivå. De insatser som kan göras kommer endast att påverka korttidsfrånvaron marginellt. Ekonomisk analys Telefoniservice resultat är 2,2 mkr. Resultatet beror på flera faktorer. Nya upphandlingar med lägre priser för bl a service är ett skäl. Vidare har en effektivisering av verksamheten som minskat vikariekostnaderna genomförts samt att leasingkostnaderna för tillfället är låga eftersom det inte skett någon uppgradering av växeln på flera år. IT-service resultat blev ca 1,7 mkr. Verksamheten har varit gynnad av det låga ränteläget, något som bidragit till låga leasingkostnader. Det har dessutom skett fortsatta effektiviseringar i samband med förbättrade rutiner. Lön & Pension gör ett positivt resultat med ett överskott på 1,5 mkr. Även här sker effektiviseringar vilka innebär att återbesättning av tjänster inte behöver ske samt att det är behov av få vikarier. Verksamheten har fortsatt behov av kraftiga effektiviseringar eftersom intäkterna kommer att sänkas med minst 3 mkr i budget 2012 jämfört med budget Adderas stabskonto gav ett resultat på 1,8 mkr. Det beror på att det inför budget 2010 var en stor osäkerhet hur det skulle bli med ersättningen för OH-kostnaderna. Budgeteringen skedde då med stor försiktighet. När nu avdelningen fick ersättning för i stort sett alla OH-kostnader blev resultatet positivt. Fordon och verkstad redovisar resultat på 1,0 mkr. Resultatet beror till största delen på att det inför 2011 sker en ändrad periodisering av kostnaderna, varför endast kostnader för elva månader finns med i resultatet för Resultatet för de fem verksamheter som kom från koncernstaben vid halvårsskiftet 2009 blev totalt sett 1,0 mkr. Den största anledningen till överskottet är tjänstledigheter utan vikarietillsättning. Kontorsservice redovisar ett resultat på -0,3 mkr. Det är något bättre än 2009 men debiteringsgraden behöver öka för att ett positivt resultat ska uppnås. Avdelningens resultat blir 9,5 mkr för Addera saknade i stort sett eget kapital vid ingången till 2010 men årets resultat gör att nivån inte behöver höjas ytterligare. Addera upphandlings Eric Thunström, till vänster, och Thomas Engholm från Företagslotsen. Bilden är från en av lotsens företagarfrukostar där upphandlingsfrågor är ett återkommande ämne. 11

12 Utemiljö avdelningschef: Björn Nilsson tillsvidareanställda: 27 Utemiljö ansvarar för och sköter kommunal parkmark, samt på uppdrag av fastighetsavdelningen sköter Utemiljö kommunal fastighetsmark. Uppdrag utförs även åt andra förvaltningar och kommunala bolag, där stadsbyggnadskontoret är störste beställare. I juni 2010 beslutade kommunfullmäktige att överföra Utemiljös skattefinansierade verksamhet till stadsbyggnadskontoret från och med 1 januari Detta innebär att avdelningen delas och den intäktsfinansierade verksamheten flyttar över till fastighetsavdelningen. Sommarblommor vid Esplanden i centrala Sundsvall. Skattemedel 38% Utförda arbeten, externt, bolag samt investeringsarbeten 4% Personal 41% Utemiljö intäkter 41,6 mkr Övriga interna intäkter 2% Utemiljö kostnader 41,7 mkr Kapitalkostnad 5% Material 12% Utförda arbeten fastighetsavdelning 56% Tjänster 42% Verksamhetsidé Att erbjuda attraktiva och etiskt tilltalande parker och grönområden med tyngdpunkt på god miljö, stor mångfald och kostnadseffektivitet. Detta görs för och tillsammans med kommunmedborgarna. Verksamhetsåret 2010 Väderleken påverkar alltid Utemiljös förutsättningar. Under 2010 övergick en kall, snörik vinter i en sval sommar utan längre värmeperioder. Hösten blev mild och solfattig medan vintern startade tidigt med snö och kyla. Planteringar, träd och parkytor Sommaren 2010 planterades st vår- sommar- och höstplantor. Temat för årets sommarblommor hette Romantik och passion. Blommornas färger i temat passion var starka och livliga medan temat romantik hade mildare färger. Nytt för året var också sommarblomplanteringar vid aktivitetsytan i Norrmalmsparken. Det har även planterats 150 oxlar längs Björneborgsgatan i samarbete med Trafikverket under deras ombyggnad, samt 39 träd vid Hamngatan. Inom arbetet med trädplanen har Esplanadens grönyta mellan Södra Järnvägsgatan och Östra Långgatan färdigställts med nya gångvägar, belysning, sittytor och blomsterplanteringar. Den sista etappen i Esplanaden mellan Östra Långgatan och Bergsgatan påbörjades också och blir färdig under 201. En planteringsyta i västra delen av Hedbergska parken har även anlagts. Två andra insatser är att stenläggningen i Vängåvan blivit justerad och att ett nytt staket vid aktivitetsytan i Norrmalmsparken har monterats. Utemiljö har också samarbetat med bolaget Stenstan i olika arrangemang, t ex nationaldagen, stenstadsdagarna och lyslördagen. När det gäller skogsarbeten har röjnings- och gallringsarbeten utförts i områden vid Segelvägen och Landskronavägen. Lekplatser och tillgänglighet Besiktning och underhåll av lekutrustning i parker och vid fastigheter har gjorts enligt uppgjord plan. Reparationer av lekredskap samt redskap i gymnastiksalar har blivit utförda efter de årliga besiktningarna. Utemiljö har även arbetat med att avlägsna enkelt avhjälpta hinder i parker och på lekplatser. Närmare hälften av lekplatserna på parkmark har inventerats. Åtgärdsplaner för en fjärdedel av lekplatserna har presenterats för en referensgrupp för lekplatser och dessa åtgärder har börjat genomföras. Lekplatsen på Västergatan, Äppelparken, har rustats upp och för att bli en användbar och stimulerande lekplats även för funktionshindrade barn. I parkerna har tio nya parkbänkar med god sittkomfort och armstöd placerats ut. Andra förbättringar är att trapporna i Tivoliparken har kontrastmarkerats och att en trappa vid Norrlidsgatan har renoverats och förbättrats för ökad tillgänglighet. Gångvägar i 12

13 Foto: Bo Fernström Att rusta upp Esplanaden har varit ett stort arbete inom trädplansprojektet som pågått i snart tio år. Närmast syns det påbörjade sista kvarteret och intill det som färdigställdes nedre delen av Fridhemsparken har också rustats upp och tillgängligheten i parken ökat. Utemiljön vid fastigheterna Fastighetsmarken har skötts enligt gjorda överenskommelser. Vinterns låga temperaturer och stora snö mängder orsakade mycket arbete med snöröjning. Personal Utemiljös fast anställda personal har under året minskat till 27 personer, då en parkarbetare pensionerats. Under sommaren anställdes 37 säsongsarbetare och 133 ferieungdomar. En satsning har varit att Utemiljö arbetat med att förbättra informations- och introduktionsmaterial för dessa grupper. Friskvårdsarbetet har fortskridit med aktiviteterna simning, stavgång, styrketräning och promenader. Under vinterhalvåret finns även möjligheter att använda massage som förebyggande åtgärd vid snöskottning och skogsarbeten. Under hösten har Utemiljö arbetat med planering för att verkställa kommunfullmäktiges beslut att skattefinansierad verksamhet flyttas till stadsbyggnadskontoret. Detta har inneburit en delning av avdelningen i två delar, där den skattefinansierade skötseln av kommunens parkmark flyttas till stadsbyggnadskontoret, medan den yttre skötseln av fastighetsmark blir kvar på service- och teknikförvaltningen. För Utemiljös personal innebär detta att 4 tjänstemän och 8 parkarbetare flyttar till stadsbyggnadskontoret och att 2 tjänstemän och 11 parkarbetare flyttar till fastighetsavdelningen och därmed blir kvar på service- och teknikförvaltningen. Ekonomisk analys Utemiljö redovisar ett positivt resultat för 2010 med 64 tkr, summan innehåller resultat -135 tkr samt kompensation för kapitalkostnader med 199 tkr. Antal planterade växter under året Träd Buskar Lök Perenner SOMMARBLOMMOR Vår-, sommar- och höstblommor 255 st 955 st st st st 13

14 Gatuavdelningen avdelningschef: Maria Forslund tillsvidareanställda: 31 Gatuavdelningen är kommunens ansvarige väghållare. I uppdraget ingår att sköta drift, underhåll och investeringar på gator, vägar, torgytor, konstruktionsbyggnader och offentlig belysning. I juni 2010 beslutade kommunfullmäktige att flytta gatuavdelningen till stadsbyggnadskontoret från och med 1 januari Foto: Maria Åhman Kommunens snötippar fick ta emot mycket snö under Utförda arbeten externt och bolag 7% Skattemedel 92% Gatuavdelningen intäkter Intäkter ,0 Mkr mkr Gatuavdelningen kostnader Kostnader 134, mkr Mkr Övriga kostnader 4% Kapitalkostnader 30% Utförda arbeten internt 1% Personal 13% Tjänster 43% Material 10% Verksamhetsidé Med medborgaren i fokus och med ett effektivt nyttjande av tillgängliga resurser, ska vi bidra till ett säkert, tryggt och långsiktigt hållbart gatunät. Verksamhetsåret 2010 För att bli effektivare, få nöjdare medborgare och vara en attraktiv arbetsgivare har ett antal områden prioriterats under Ett fortsatt arbete har pågått med att kartlägga och förbättra avdelningens huvudprocesser. Här kan nämnas att planering av investeringar ska påbörja tidigare för att hinna med projekterings- och upphandlingsfasen. Även inventering/planering av beläggningsunderhåll är tidigarelagd för att få ett effektivare genomförande. En modell för kompensation av drift och underhåll vid investeringar är framtagen. Justeringar för underlag till kostnadsberäkningar återstår att göra, därefter är modellen färdig för införande. En tjänstedeklaration för vinterväghållning är framtagen. Eftersom den ska hanteras politiskt har avdelningen avvaktat ett nämndsärende till 2011 eftersom avdelningen då tillhör stadsbyggnadskontoret. Ett trafikdatasystem har upphandlats och kommer att införas under Systemet är ett steg mot ett modernare och effektivare arbetssätt. Det kommer även att vara till hjälp för att förbättra informationen till medborgarna. Stora underhållsatsningar Investeringsmedlen minskade under 2010 men eftersom medel istället tillsatts för underhåll blev resultatet positivt för gatu- och vägnätet. På grund av det eftersläpade underhållet är det viktigare att sköta om de befintliga vägarna än att bygga nytt. Under 2010 har ett antal investeringsprojekt genomförts. Vid den långa sträckningen mellan Granmodalsgatan och Gränsgatan rustades vägen upp och trafiksäkerheten ökade för oskyddade trafikanter. Liknande förbättringar uppnåddes även vid satsningen på ny gång- cykelväg vid Sveavägen och vid den avslutande tredje etappen av Vikingavägen. Det har också byggts en fortsättning av gång- och cykelvägen längs hela sydöstra delen sidan av Hemmansvägen. Inför 2010 tilldelades avdelningen en underhållsbudget på 15 mkr. Något som är väldigt positivt och som avdelningen har strävat efter under många år. Under 2010 har drygt 14 mkr av de budgeterade 15 mkr resulterat i åtgärder. Bland annat har flera avsnitt fått ny asfalt: Fridhemsgatan, Södra Allén gång och cykelväg, Tegelvägen, Rebetskygatan, Bergtallvägen, Tunabäcksvägen, Norra Förmansvägen, Burevägen, Kaprifolvägen i Stöde och Ljusstakevägen i Indal. Lång vinter i båda ändar av året För vinterväghållningen blev det ett tufft år. Januari-mars innebar flera plogsvängar med efterkommande bortforsling och hyvling. När dessutom vintern kom tidigt i november och fortsatte att vara snörik december ut blev insatserna och kostnaderna rekordhöga. Antal fulla plogsvängar har varit 18 stycken, medan genomsnittet de senaste sju åren har legat på tio stycken. 14

15 Personal En uppgift under året har varit att förbereda organisationen inför flytten av hela avdelningen till stadsbyggnadskontoret. Avdelningens medarbetare har varit delaktiga i omorganisationens aktiviteter. De har medverkat till goda förutsättningar för en så smidig förändring som möjligt med fokus på verksamhetns bästa. Ett antal anställda har genomgått kommunens projektledarutbildning. Ekonomisk analys I kompletteringsbudgeten 2010 avskrevs avdelningens negativa kapital. Anledningen till det negativa kapitalet var en underbudgeterad vinterbudget under ett flertal år. Vinterbudgeten förstärktes med 3 mkr Dessutom budgeterades 3 mkr av underhållsbudgeten till vintern. Det innebar en budget på 32 mkr. Trots den ökade budgeten så räckte inte medlen till 2010 års vinterväghållning. Kostnaderna för vinterväghållningen slutade på 40,6 Mkr vilket är 8,0 mkr mer än budget. Men som nämns så var snömängderna mycket stora både i början och slutet av året och kompensation för merkostnaden kommer att begäras. Gatuavdelningens resultat för 2010 uppgår till -3,4 mkr. Övriga poster är ett överskott på offentlig belysning med 0,7 mkr, där största orsaken är de låga elkostnaderna. Även kapitalkostnaderna har legat på en låg nivå i förhållande till budget 2,7 mkr, en post som kommer att regleras i bokslutet. Arbetet med överlämnandet av enskilda vägar har fortsatt under 2010, något som på lång sikt är en viktig besparingsåtgärd för avdelningen. Vid Sveavägen i Sundsvall byggdes en gång- och cykelväg. Projektledaren Anneli Claesson träffar här entreprenören Peab. Investeringar Väginvesteringar Under 2010 investerades i vägar och offentlig belysning för totalt 24,2 Mkr. Budget Mkr Redovisade 2010 Mkr Beslut Beslut före Summa Specifika investeringar Redovisade Budget t o m 2010 Mkr Mkr GC-bana Vikingavägen etapp GC-bana Gränsgatan GC-bana Hemmansvägen

16 Galant kost & städ avdelningschef: Margareta Frisentorp tillsvidareanställda: 220 Galant kost och städ är en avdelning inom service- och teknikförvaltningen, och sköter måltids- och städverksamhet. Köksverksamheten sköter tillagningen av mat till skolor och äldreboenden i kommunen, samt har ansvar för serveringen vid några skol- och pensionärsrestauranger. Städverksamheten erbjuder städning och närliggande tjänster i lokaler där det bedrivs kommunal verksamhet. Vi arbetar med moderna och miljövänliga metoder. Den nya centrala tvättstugan vid Grönborgs togs i drift. Här pågår arbetet vid några mindre maskiner. Galant kost intäkter 82,4 mkr Galant kost intäkter 82,4 mkr Skattemedel 5% Interna 68% Externa 27% Galant kost Galant kostnader kostnader 81,3 mkr 81,3 mkr Övrigt mtrl och tjänster 9% Hyra 11% Transporter 3% Sparkrav 3% Personal 37% Livsmedel 37% Verksamhetsidé Galant kost och städ en proffsig serviceorganisation med nöjda kunder i fokus. Verksamhetsåret 2010 Fullmäktige beslutade i november 2009 att kostnaden för städning skulle minska med 13 mkr from Detta påverkade på flera sätt städorganisationens arbete. Två andra förändringar var det från maj utökade uppdraget inom socialtjänstens hemtjänststädning och att kommunens tog tillbaka städentreprenaden på Alnö den 1 mars. Se vidare under personal och ekonomisk analys. Ny central tvättstuga Den centrala tvättstugan vid Grönborgsfastigheten är i drift sedan mars 2010 och under året har samtliga städgrupper anslutits till den centrala tvättstugan för städmaterial. Galant har nu totalt fem tvättstugor som alla är anpassade efter Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Bakgrunden till den nya tvättstugan är i första hand brister som funnits i arbetsmiljön. Städavtal gentemot skolan Ett arbete för att ta fram ett städavtal mellan Galant och barn- och utbildningsförvaltningen har pågått under hösten. Det har resulterat i en tydligare avtalsmall där barn och utbildning tydligt kan se de olika delarna i städavtalet och kostnaderna för dessa. Utökat uppdrag i Timrå kommun Avdelningen har ett interkommunalt samverkansavtal med Timrå kommun som innebär att Galant ansvarar för ledning, styrning och kvalitetsutveckling av måltidsverksamheten i Timrås centralkök. En platschef från Galant finns på plats och avtalet har förlängts och kommer att bli ett tillsvidareavtal. Under 2010 tog centralköket även över ansvaret för verksamheten på Hagalids kök som serverar mat till boende, skolelever och äldreboendet Strandbo. Mer ekologisk mat Ett kontinuerligt arbete är att öka användningen av ekologiska livsmedel. Under vecka 40 genomfördes en ekologisk skolmatsvecka i samarbete med flera andra förvaltningar. I så stor utsträckning som möjligt var de livsmedel som tillagades och serverades ekologiska. Samarbete inom livsmedelsområdet Den förvaltningsövergripande sortimentsgruppen har arbetat vidare med sitt uppdrag att se till att befintliga ramavtal för livsmedel omfattar kommunens verkliga behov. Detta bl a i samband med de återkommande prisändringsperioderna som sker fyra gånger per år Galant kost ingår i ett externt nätverk som arbetar med kostfrågor på nationell nivå och som träffas trefyra gånger per år. Under 2010 har nätverket arbetat tillsammans med Livsmedelsverket och Socialstyrelsen med frågor som rör måltider inom kommuners äldreomsorg. Arbetet har resulterat i nationella råd om kost: Bra mat för äldre. 16

17 Försäljningsstatistik för Galant Kost Sålda portioner Grund- och gymnasieskolor Förskolor Friskolor/Kooperativ Äldreboende * Pensionärsluncher Hämtmat Övrigt ** SUMMA * två portioner (lunch+middag) ** personallunch, övriga restaurang m m Galant städ Galant intäkter städ intäkter 63,1 mkr 63,7 mkr Externa 3% Interna 97% Behov av upprustning i Matfors Planeringen för att rusta upp köket i Matfors har gått vidare, syftet är att komma tillrätta med brister som riskerar hygien och arbetsmiljö. Ett lokalprogram för produktionsköket har tagits fram och en projektering har förberetts för att få fram kostnadskalkyler för en ombyggnad. Ärendet kommer att presenteras för det politiska utskottet under våren Personal Konsekvensen av de minskade städkostnaderna blev att antalet anställda behövde minska med totalt 27 personer inom Galant städ. En omorganisation gjordes och antalet städområden minskades till två geografiska områden som nu heter Nord och Syd och med totalt fyra arbetsledare. Alla anställda fick göra en intresseanmälan till de nya städområdena. Några saker underlättade omställningen för avdelningen, två arbetsledare städ, en arbetsledare kök, ett ekonomibiträde och sju städare blev erbjudna avtalspension. De utökade uppdragen inom hemtjänsten och på Alnö bidrog också till att avdelningen inte behövde varsla någon personal. Under hösten genomfördes en uppföljning av de konsekvensanalyser som gjordes inför organisationsförändringen. Uppföljningen resulterade i två listor, dessa kommer att ingå som delar i avdelningens planerade arbete Det nationella ergonomiprojektet avslutades under 2010 efter två års arbete. Syftet har varit att förebygga belastningsrelaterade besvär och öka medvetandet om belastande arbetsmoment. Satsningen har varit ett samarbete med kommunhälsans ergonomer som har utbildat arbetsteknikombud, områdeschefer och ett stort antal städare under perioden. Målet har varit att alla som arbetar inom städ ska ha tagit moppkörkort, för närvarande är det en majoritet av städarna som är certifierade. Kommunhälsan har även anlitats för utbildning i tidiga rehabiliteringsinsatser samt för medicinska personalvårdsronder och chefshandledning i grupp. En utbildningsdag för de städare som städar i pensionärernas hem arrangeras under året. Där ingick bl a biståndshandläggning, sekretess, hygienregler, demens och förhållningssätt. Utbildningen har skett i samarbete med socialtjänsten. Under året har personalen inom kostsektionen erbjudits ett flertal utbildningar, bl a om livsmedelstillsatser, klimatsmart mat, specialkost och livsmedelsöverkänslighet/allergi. Ekonomisk analys Kost Resultatet för kostverksamheten år 2010 blev 1,1 mkr och är marginellt sämre än Ökade kostnader pga pålagda sparkrav med anledning av övertagandet av Lidens skolkök samt ökade transportkostnader och hyror har kompenserats med lägre livsmedelskostnader och ökade intäkter. Investeringar i kylanläggningar på fyra produktionskök belastar resultatet med -1,1 mkr. Besparingskravet på totalt -2,4 mkr ingår i befintlig ram. Galant städ kostnader 67,0 mkr Galant städ kostnader 67,0 mkr Tjänster 8% Material 8% Övrigt 3% Personal 81% Ekonomisk analys Städ Resultatet för städverksamheten år 2010 blev -3,9 mkr och är 4,2 mkr sämre än Resultatförsämringen beror till största delen på materialinköp av engångskaraktär för Alnö städområde som övertogs i början av året samt materialinköp generellt för hela verksamheten. Detta ska minska behovet de tre nästkommande åren. Andra delen av resultatförsämringen beror på omställningsarbetet , där hanns inte personalminskningarna med i samma takt som intäkts- och ramminskningen. Ett skäl är att besparingsförslagen beslutades på hösten Det återstår även att genomföra sparkravet på 1 mkr efter övertagandet av Alnö städområde. En anan del är att hyreskostnaden för den nya tvättstugan inte kunnat finansieras Galant har dock jobbat en stor del av året för att samordna verksamheterna till tvättstugan och förutsättningarna ser bättre ut inför

18 Personal Under året togs beslut om att renodla service- och teknikförvaltningen till en intern serviceorganisation. Följden av detta innebär då att de skattefinansierade verksamheter som service- och tekniknämnden ansvarar för, ska föras över till stadsbyggnadsnämnden fr o m Gatuavdelningen kommer att överflyttas i sin helhet men beslutet innebär att en delning av Utemiljö måste göras eftersom en stor del av Utemiljös verksamhet bygger på intäkter från fastighetsavdelningen. Utifrån den del av avdelningens budget som är skattefinansierad finns utrymme för att överföra ca åtta parkarbetartjänster till stadsbyggnadskontoret. Resterande parkarbetartjänster kommer att föras över till fastighetsavdelningen. Under 2009 påbörjades ett arbete med organisationseffektiviseringar inom fastighetsavdelningen och Galant kost & städ. Detta arbete slutfördes under våren 2010 där då fastighetsavdelningen slog ihop sina enheter, underhåll, byggservice och myndighet/säkerhet till en sektion. Antalet anställda reducerades med ca tio personer. Galant kost & städ och då främst städsidan fick inför 2010 ett stort sparkrav på sig vilket medfört en påfrestande arbetsmiljö på våra städare genom många kundklagomål. Personalnerdragningen blev ej så stor som förväntat eftersom organisationen erhöll en del nya uppdrag bl a utökad hemtjänststädning. Tolv personer avgick med särskild avtalspension och inga ytterligare uppsägningar behövde göras. Antalet anställda I november var antalet tillsvidareanställda 521 personer. Utöver det så tillkommer ett antal vikarier och då främst inom Galant kost & städ. Detta medför att det totalt fanns 552 anställda i november Galant kost & städ är fortfarande den största avdelningen med 242 anställda. Majoriteten av fastighetskontorets anställda är kvinnor och de flesta arbetar inom Galant kost & städ. Antalet deltidsanställda har ökat något och detta beror på övertagandet av arkivet där en särskild arena finns för att anställa långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna som ska ut i arbete. Sjukfrånvaro/Arbetsmiljö Under hela 2009 sjönk den totala sjukfrånvaron. Trenden fortsatte även under första halvåret 2010 men efter sommaren började den att öka för att sedan sluta på 4,47 procent. Korttidsfrånvaron har däremot stannat av och ser ut att sjunka i förhållande till Förvaltningen har under 2010 utbildat i systematiskt arbetsmiljöarbete enligt FAS 05. Samtliga chefer och skyddsombud har erbjudits utbildning. Utöver detta har även Galant städ utbildat chefer, arbetsteknikombud och Lövblåsning vid fastigheterna, en av de delar som blir kvar vid service och teknik. Organisationsförändringen att dela Utemiljö har varit en del av personalarbetet i år. 18

19 fackliga representanter i systematiskt rehabiliteringsarbete. Kartläggningar av buller har genomförts på en del kök och vibrationsmätningar har genomförts på gatuavdelningen. Dessutom har fastighetsavdelningen erhållit utbildning i första hjälpen. Denna satsning ska även fullföljas för övriga avdelningar genom en uppföljningskurs under Framtiden Service- och teknikförvaltningen fortsätter att utvecklas till kommunens interna verksamhetsstöd. Utredning om kommunens lednings- och verksamhetsstöd kommer att fortsätta under 2011 och det får då utvisa om detta får några personalkonsekvenser för vår organisation. Ytterligare utredningar som påtalats av det nya politiska styret är: Utmanarrätt Konkurrensutsättning Båda dessa delar kan komma att påverka förvaltningen. Antal tillsvidareanställda fördelade på kvinnor/män, heltid/deltid Avdelning Kvinnor Män Totalt heltid deltid heltid deltid Stab Fastighetsavdelning Addera Utemiljö Gatuavdelning Galant kost & städ Total Antal tillsvidareanställda År t v anst. anst Sjukfrånvaro får uppgå till max 5% 2010 och max 4% Fastighetsavdelningen 6,1 % 0,8 % 5,7 % Addera 3,5 % 3,3 % 2,8 % Galant kost & städ 7,5 % 6,2 % 6,2 % Utemiljö 4,7 % 6,6 % 3,0 % Gatuavdelning 5,6 % 3,0 % 3,7 % Stab 0,8 % 0,6 % 0,1 % Totalt 5,7 % 4,4 % 4,5 % Åldersfördelning medelålder 49,75 år Ålder Antal

20 Resultaträkning Tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Internränta+finansiella kostnader Verksamhetens nettoresultat: Skattemedel ÅRETS RESULTAT Avdelningsvisa resultat ADDERA SERVICEAVDELNINGEN Intäkter Administration Kommunservice Kontorsservice IT-service Lön och Pension Fordon och verkstad Kundtjänst HUR-enheten Kommunhälsan Upphandling Ekonomiadministration Arkiv SUMMA INTÄKTER Kostnader Administration Kommunservice Sparkrav Kontorsservice IT-service Lön och Pension Fordon och verkstad Kundtjänst HUR-enheten Kommunhälsan Upphandling Ekonomiadministration Arkiv SUMMA KOSTNADER ÅRETS RESULTAT

Service- och teknikförvaltningens årsberättelse

Service- och teknikförvaltningens årsberättelse Service- och teknikförvaltningens årsberättelse 2009 SUNDSVALLS KOMMUN Service och tekn ik Innehåll Året som gått 3 Förvaltningens organisation 4 Mål och måluppfyllelse 5 Fastighetsavdelning 6 Fastighetsinvesteringar

Läs mer

Service- och teknikförvaltningen. Årsberättelse 2011

Service- och teknikförvaltningen. Årsberättelse 2011 Service- och teknikförvaltningen Årsberättelse 2011 Innehåll Året som gått 3 Mål och måluppfyllelse 4 Staben 5 Verksamhetsutveckling med Lean i fokus 5 Fastighetsavdelningen 6 Fastighetsinvesteringar och

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET. Årsberättelse 2007

FASTIGHETSKONTORET. Årsberättelse 2007 FASTIGHETSKONTORET Årsberättelse 2007 Innehåll Året som gått 3 Fastighetskontorets organisation 4 Mål och måluppfyllelse 5 Bygg och förvaltning 6 Fastighetsinvesteringar 8 Driftavdelning 10 Utemiljö 12

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Årsberättelse. Service- och teknikförvaltningen

Årsberättelse. Service- och teknikförvaltningen Årsberättelse Service- och teknikförvaltningen 2014 Innehåll Året som gått...3 Mål och måluppfyllelse...4 Staben...6 Verksamhetsutveckling med Lean... 7 Drakfastigheter... 8 Investeringar och statistik...11

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande

Läs mer

Revisionsrapport. Snöröjning. Skellefteå kommun. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012

Revisionsrapport. Snöröjning. Skellefteå kommun. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012 Revisionsrapport Snöröjning Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga 2 2.3. Metod och

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Barngruppernas storlek inom förskolan

Barngruppernas storlek inom förskolan Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola och äldreomsorg i egen regi Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-29 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK) 2010-03-30,

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret

Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret 90 medarbetare Fastighetsförvaltning och exploatering Intäkter 2011, drygt 1 miljard kr Peter Olmårs,chef mark-och exploatering, fastighetskontoret,

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Mattias Johansson Auktoriserad revisor och Certifierad kommunal revisor Trelleborgs Kommun April 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015 Ärenden Sid Justering... 2 Dagordning... 3 93 Information om arbetsgivarfrågor... 4 94

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Kommentarer till Budget 2010 v6

Kommentarer till Budget 2010 v6 Kommentarer till Budget 21 v6 Budgeten har genomgått smärre revideringar sedan resultatet för 29 blivit klart. Investeringarna har utökats med en ram för eventuell anskaffning av ny spilloljetank. Investerings-

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Läs mer

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Eslövs kommun December 2008 Mattias Haraldsson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...4 2 Kartläggning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2010-10-21 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014

Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014 ESLÖVS KOMMUN Service och Teknik Kurt Strömberg SOT.2011.0087 2011-05-02 Dnr 1( () 0.11 Ink 2011 Servicenämnden Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014 Ärendebeskrivning Servicenämnden skall under

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se

Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se 1 (3) 2009-07-13 Tjänsteskrivelse Dnr 09/93 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Åsa Borén 08-550 222 03 asa.boren@sodertalje.se Christina Hallström 08-550 263 79 christina.hallstrom@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare

Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare Omsorgs- och socialförvaltningen Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare 2 Förslag till riktlinjer för intraprenader inom omsorgs- och socialförvaltningens verksamheter i Ljusdals kommun. Definition Intraprenaden

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala för perioden den 1 september 2012 31 augusti 2013

Förvaltningsberättelse för Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala för perioden den 1 september 2012 31 augusti 2013 Förvaltningsberättelse för Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala för perioden den 1 september 2012 31 augusti 2013 ASF Timjanen Ordinarie stämma 2013 Bilaga 3 7 Sida 1 av 4 Styrelse Styrelsen har

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner Tjänsteskrivelse 2011-03-25 Handläggare: Jenny Alpmyr, Personalavdelningen FHN 2011.0042 Folkhälsonämnden Personalbokslut 2010 för Karlskoga och

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Sida 2 av 7 UInnehållsförteckning 1 VÅR BAKGRUND... 3 2 VÅR AFFÄRSIDÉ, VERKSAMHET OCH VÅR MARKNAD... 3 3 HUR VI SER FRAMÅT...

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Verksamhetsplan Servicenämnden Sammanfattning Servicenämndens arbete fortsätter även under 2013 att struktureras och skapa goda förutsättningar för fullföljande och utveckling av uppdraget som tillförts

Läs mer

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 10 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1501-0292 Projektnr: 93105426 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer