Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Anzündwürfel auf Paraffinbasis , 13834

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Anzündwürfel auf Paraffinbasis - 13833, 13834"

Transkript

1 , Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning, Ytterligare Handelsnamn Tändkuber, 100st 13833; Tändtabletter, 60st Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av ämnet eller blandningen Antändningshjälp för användning i hushållet. Användningar från vilka avrådas Får endast användas för avsett syfte. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör: Gatuadress: Stad: Telefon: Epost: Kontaktperson: Epost: Internet: 1.4 Telefonnummer för nödsituationer: AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG Farobeteckningar: F Mycket brandfarligt Rfraser: Mycket brandfarligt. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Faroangivelser: Brandfarligt fast ämne. 2.2 Märkningsuppgifter Signalord: Piktogram: LANDMANN GmbH & Co. HandelsKG Am Binnenfeld 35 D27711 OsterholzScharmbeck +49 (0) Margarete Geßner Fara GHS02 Telefax: +4 9 (0) /36 I nödläge kontakta Giftinformationscentralen, larm nr 112 Giftinformationscentralen (Sverige) ickeakut: Tel ; Faroangivelser H228 Skyddsangivelser P102 P101 Brandfarligt fast ämne. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

2 Sida 2 av 9 Särskild märkning av vissa blandningar EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 2.3 Andra faror Höga temperaturer och bristande ventilation kan leda till höga koncentrationer av ånga, som kan förorsaka matthet, huvudvärk och illamående. Den här produkten är svagt vattenförorenande och får inte komma ut i vattendrag eller i marken. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2 Blandningar Kemisk benämning Antändningshjälpmedlet innehåller paraffinhaltiga kolväten, som är inneslutna med hjälp av harts, tensid och härdningsmedel. Farliga komponenter EG nr CAS nr Index nr REACH nr Kemiskt namn Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Mängd/halt kolväten, C10C13, nalkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater ca. 80 % Xn Hälsoskadlig R6566 Asp. Tox. 1; H304 EUH066 urinämneformaldehydharts Xi Irriterande R38 Skin Irrit. 2; H315 <10 % Ordalydelse av R, H och EUH meningar: se under avsnit 16. H 304 (Hälsoskadlig: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna) gäller endast för flytande ämnen och blandningar, som på grund av dess låga viskositet utgör en fara för människor att andas in, och inte för den föreliggande produkten (fast ämne). Beroende av vad som står till förfogande kan man i stället för EG nr även använda andra kolväten (renat petroleum n paraffinhaltiga kolväten / alifatiska och cycloalifatiska kolväten) med samma klassificering. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Generell rekommendation För första hjälpen: beakta eget personskydd! Vid inandning Sörj för god ventilation. Om besvär kvarstår sök läkare. Vid hudkontakt Byt indränkta kläder. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Vid hudirritationer sök genast läkare. Vid ögonkontakt Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten. Ta av kontaktlinser. Vid uppträdande eller ihållande besvär sök ögonläkare.

3 Sida 3 av 9 Vid nedsväjning Tillför ingen vätska. Framkalla INTE kräkning. Tillkalla omedelbart läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Höga temperaturer och bristande ventilation kan leda till höga koncentrationer av ånga, som kan förorsaka matthet, huvudvärk och illamående. Försiktighet vid kräkning: risk for aspiration! 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Symptomatisk behandling. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel Vatten. Koldioxid (CO2). Skum. Släckningspulver. Bekämpa större bränder med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum. Olämpliga släckmedel Full vattenstråle. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Förbränningsprodukter vid syretillförsel: Koldioxid. Kväveoxider (NOx). Förbränningsprodukter vid syrebrist: Kolmonoxid. sot Aldehyd ketoner. PAKs (polycycliska aromatiska kolväten) 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft. Övrig information Kontaminerat släckningsvatten samlas separat. Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. Släck små bränder med skumsläckare eller koldioxid. För personskydd och kylning av behållare används vattenstråle. Slå ned ångor med spridd vattenstråle. brännbart fast ämne (brandteknisk klass A) AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Beakta de vanliga försiktighetsåtgärderna vid hanteringen av kemikalier. Avlägsna antändningskällor. Drabbat område ventileras. 6.2 Miljöskyddsåtgärder Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Tag upp mekaniskt. Upptaget material behandlas enligt avsnitt omhändertagning. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Beakta skyddsåtgärderna enligt avsnitt 8. Bortskaffning enligt avsnitt 13. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Rekommendation för säker hantering Förvaras oåtkomligt för barn. Antändningshjälpen måste ha brunnit ned fullständigt, innan man lägger det som skall grillas på grillen. Får ej utsättas för solsken och värmekällor. Om lokal utsugning inte är möjlig eller otillräcklig skall bra ventilering av arbetsområdet säkerställas.

4 Sida 4 av 9 Information om brand och explosionsskydd Förvaras åtskilt från antändningskällor Rökning förbjuden. Övrig information Undvik längre hudkontakt. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Krav på lagerlokaler och förvaringskärl Förpackningen förvaras torrt. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Behållaren förvaras svalt på väl ventilerad plats. 7.3 Specifik slutanvändning Antändningshjälp för användning i hushållet. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar CAS nr Ämne ppm mg/m³ f/cm³ Kategori Ursprung kolväten, C10C13, nalkaner, isoalkaner, cycloalkaner, <2% aromater NGV (8 h) RCPTWA KTV (15 min) RCPTWA Övrig information Kontrollparametrar 8.2 Begränsning av exponeringen Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien Byt indränkta kläder. Tvätta händer vid raster och efter arbetet. Ät inte eller drick inte under hanteringen. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Ögonskydd/ansiktsskydd Ej nödvändigt vid korrekt hantering. Handskar Handskydd vid intensiv och längre hudkontakt. Lämpligt material: NBR (Nitrithandskar). (Skikttjocklek: 0,11mm; Genomträngningstid: 480 min). Förebyggande hudskydd genom hudskyddssalva. Hudskydd Ej nödvändigt vid korrekt hantering. Andningsskydd Vid otillräcklig ventilation: Bär andningsskydd. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Aggregationstillstånd: Färg: Lukt: phvärde: Tillståndsväxlingar fast vit efter: Lösningsmedel Provnormer

5 Sida 5 av 9 Smältpunkt: Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Flampunkt: Brandfarlighet Fast form: Gas: Explosiva egenskaper Nedre Explosionsgränser: Övre Explosionsgränser: Tändtemperatur: Termisk tändtemperatur Fast form: Gas: Oxiderande egenskaper Ångtryck: (vid 20 C) Ångtryck: Densitet (vid 15 C): Vattenlöslighet: Löslighet i andra lösningsmedel Fördelningskoffecient: Viskositet, dynamisk: Viskositet, kinematisk: Ångdensitet: Avdunstningshastighet: Lösningsmedlets åtskiljningstest: Lösningsmedelhalt: 9.2 Annan information * C *66 C *0,6 vol. % *7,0 vol. % *>200 C *1 hpa *0,790 g/cm³ *föga lösligt *1,8 mm²/s ca. 80% Data hänför sig till innehållsämnet "kolväten C10C13, nalkaner, isoalkaner, cycloalkaner, 2% aromater". AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen farlig reaktivitet under normala miljöbetingelser Kemisk stabilitet Denna produkt är stabil vid korrekt förvaring och hantering Risken för farliga reaktioner Vid föreskriftsenligt bruk är inga farliga reaktioner att förvänta Förhållanden som ska undvikas Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden Oförenliga material Starkt oxidationsmedel Syror och al respektive ammonium salter skall undvikas.

6 Sida 6 av Farliga sönderdelningsprodukter Vid förbränning kan det uppstå farliga brandgaser (Se avsnitt 5). AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet För det rena innehållsämnet "kolväten C10C13, nalkaner,isoalkaner, cycloalkaner, 2% aromater" föreligger följande data: Akut toxicitet (oral): Råtta LD50: >5000 mg/kg (medium: strukturellt liknande ämnen) Irritation och frätning För det rena innehållsämnet "kolväten C10C13, nalkaner,isoalkaner, cycloalkaner, 2% aromater" föreligger följande data: Retande inverkan på huden: Ingen retningseffekt; en längre lokal påverkan av huden leder till avfettning och risk för dermatit. Irriterande effekt på ögat. Ögonretning Höga koncentrationer kan leda till retning av andningsvägarna. Sensibiliserande effekter Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. Specifik organtoxicitet enstaka exponering Allvarliga effekter efter upprepad eller långvarig exponering Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Har avfettande effekt på huden. Talrik och långvarig hudkontakt kan leda till hudirritationer. Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter Fara vid aspiration AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet Paraffin är biologiskt inte nedbrytbart. För övrigt är inga ekotoxiska effekter att vänta. För säkerhetens skull får produkten inte hamna i avlopp eller öppna vattensamlingar Persistens och nedbrytbarhet Bioackumuleringsförmåga Rörligheten i jord Resultat av PBT och vpvbbedömningen Detta ämne uppfyller inte kriterierna för en klassificering som PBT eller vpvb Andra skadliga effekter.

7 Sida 7 av 9 AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Rekommendation Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. Destrueras enligt myndigheternas lagstiftning. Avfallsbehandla inte produktrester som hushållssopor och spola inte ner dem i avloppet eller i toaletten. Förorenad förpackning Fullständigt tömda förpackningar kan tillföras återanvändningen. AVSNITT 14: Transport information Landtransport (ADR/RID) 1 UNnummer: UN Officiell transportbenämning: 14.3 Faroklass för transport: 14.4 Förpackningsgrupp: Etiketter: Braständare, fast III Klassificeringskod: F1 Begränsad mängd (LQ): 5 kg Transportkategori: 4 Tunnelinskränkning: E Övriga relevanta upplysningar (Landsvägstransport) Frisläppt mängd: E1 Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN) 1 UNnummer: UN Officiell transportbenämning: 14.3 Faroklass för transport: 14.4 Förpackningsgrupp: III Etiketter: Braständare, fast Klassificeringskod: Begränsad mängd (LQ): F1 5 kg Övriga relevanta upplysningar (Insjöfartygstransport/insjöfrakt) Frisläppt mängd: E1 Sjötransport/sjöfrakt (IMDG) 1 UNnummer: UN Officiell transportbenämning: Firelighters, solid

8 Sida 8 av Faroklass för transport: 14.4 Förpackningsgrupp: Etiketter: III Särskilda åtgärder: Begränsad mängd (LQ): EmS: 5 kg FA, SI Övriga relevanta upplysningar (Sjötransport/sjöfrakt) Frisläppt mängd: E1 Flygtransport/flygfrakt (ICAO) 1 UNnummer: UN Officiell transportbenämning: 14.3 Faroklass för transport: 14.4 Förpackningsgrupp: Etiketter: Firelighters, solid III Särskilda åtgärder: Begränsad mängd (LQ) passagerarflyg: IATAPackinstruktion passagerarflyg: IATAMaximal kvantitet passagerarflyg: IATAPackinstruktion fraktflyg: IATAMaximal kvantitet fraktflyg: A kg Övriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrak) Frisläppt mängd: E1 PassengerLQ: Y Miljöfaror MILJÖFARLIGT: 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Inga särskilda försiktighetsåtgärder är kända Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBCkoden nej kg kg Produkten är friställd från bestämmelserna om Farligt gods enligt 3.4 ADR, om de olika inre förpackningarna innehåller mindre än 5 kg och de delar som skall skickas innehåller mindre än 30kg av produkten (för sammansatta förpackningar). De delar som skall skickas måste märkas med UNnr AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EUföreskrifter Övrig information De beträffande föreskrifterna bör iakttas.

9 Sida 9 av 9 Nationella bestämmelser Begränsad sysselsättningsmöjlighet: Vattenförorenandeklass (D): 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning Respektera begränsad sysselsättningsmöjlighet för ungdomar; Begränsad sysselsättningsmöjlighet för gravida kvinnor och mödrar under amningstiden; Begränsad sysselsättningsmöjlighet för kvinnor i fertil ålder 1 lågrisk för vattenkvaliteten För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar. AVSNITT 16: Annan information Ändringar från den föregående versionen Version 1, Har upprättats första gången enligt CLP Förkortningar och akronymer ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods RID: Regulation Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail IATA: International Air Transport Association ICAO: International Civil Aviation Organization GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service CLP: Classification, Labeling, Packaging INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients DNEL: Derived No Effect Level PNEC: Predicted No Effect Concentration LC50: Lethal concentration, 50% of test population LD50: Lethal dose, 50% of test population STOT: Specific Target Organ Toxicity TLV: Threshold Limiting Value TWATLV: Threshold Limit Value for the Time Weighted Average 8 hour day (ACGIH Standard) WGK: German Water Hazard Class ASTM American Society for Testing and Materials Ordalydelse av Rmeningar (Nummer och fulltext) 38 Irriterar huden. 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ordalydelse av H och EUHmeningar (Nummer och fulltext) H228 Brandfarligt fast ämne. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. De uppgifter som återfinns i detta säkerhetsdatablad ska beskriva produkten med tanke på de krävda säkerhetsåtgärderna. De är inte avsedda för att garantera bestämda egenskaper och baserar sig på våra aktuella kunskaper. Med hjälp av uppgifterna från underleverantörerna sammanställdes säkerhetsdatabladet av: (Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. 010.000 Renia - QuickSohl, lederfarben

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. 010.000 Renia - QuickSohl, lederfarben Sida 1 av 12 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktkod: rengöring elektrolyt 42,0411,015 42,0411,052 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 PEROCID

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 PEROCID Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FLOORTOP

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FLOORTOP Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Calexan forte

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Calexan forte Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

PHFIX5 optimerar effekten av bekämpningsmedel och bladgödselmedel

PHFIX5 optimerar effekten av bekämpningsmedel och bladgödselmedel Du väljer ditt växtskydd noggrant - men hur väl känner du till ditt vatten du blandar med? PHFIX5 optimerar effekten av bekämpningsmedel och bladgödselmedel Skillnader i vattentemperaturer, olika saltinnehåll

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Vidhäftning FINOMOLL/ -CR

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Vidhäftning FINOMOLL/ -CR Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning FINOMOLL/ -CR Vidhäftning 0997 Ytterligare Handelsnamn Material-gruppe: CAS nr.: Index nr.: EG nr.: MEK Ketone

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO KALK-EX. Sulfonsäuren, aliphatisch 75-75-2 607-145-00-4 200-898-6

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO KALK-EX. Sulfonsäuren, aliphatisch 75-75-2 607-145-00-4 200-898-6 Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Material-gruppe: CAS nr: Index nr: EG nr: FINO KALK-EX Avkalkningsmedel 46093 Sulfonsäuren, aliphatisch 75-75-2

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 MILIZID SHINE

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 MILIZID SHINE Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. EGO MS Polymer 801

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. EGO MS Polymer 801 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Materialgrupp: MS Polymer 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO AUTOBOND 37690/ 37690S

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO AUTOBOND 37690/ 37690S Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning FINO AUTOBOND Attachmentklister 37690/ 37690S 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 STAMMOFORM D

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 STAMMOFORM D Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. DPD Reagent Solution_1002858-1007567

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. DPD Reagent Solution_1002858-1007567 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Material-gruppe: Zulieferprodukt 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381 Sida 1 av AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Biosan

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Biosan Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 7 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Mehrzweckfett_Multi-Purpose fett

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Mehrzweckfett_Multi-Purpose fett Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Datum för när säkerhetsdatabladet sammanställdes: 26.10.2009 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 9006.0136 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 TICKOPUR R 33

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 TICKOPUR R 33 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Ytterligare Handelsnamn Gäller även för följande materialnummer: 506240;506241;791439;1042307 1.2 Relevanta

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Datum för utskrift: 10.04.2014 Versionsnummer 1

Säkerhetsdatablad. Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Datum för utskrift: 10.04.2014 Versionsnummer 1 Sida: 1 / 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 030.790 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdag: 30.03.2012 1.1 Produktbeteckning Registreringsnummer EC: 203-726-8 REACH: 01-2119444314-46-XXXX 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Sida: 1 / 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Datum för när säkerhetsdatabladet sammanställdes: 01.03.2003 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Exal 2010

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Exal 2010 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Swirl RFM PN20354

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Swirl RFM PN20354 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Gastronet

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Gastronet Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 8 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Ecosal

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Ecosal Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Unisal

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Unisal Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer