godkänna årsanalysen för 2013 enligt förslag i ärendet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "godkänna årsanalysen för 2013 enligt förslag i ärendet"

Transkript

1 Malmö stad Kulturförvaltningen Datum Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Tjänsteskrivelse Årsanalys 2013 [Diarienummer] Sammanfattning Förvaltningen har sammanställt årsanalysen för 2013 enligt stadskontorets anvisningar. Kulturnämndens resultat för 2013 är ett överskott med tkr inklusive fondintäkter. Prognosen för året i den sista delårsrapporten var ett överskott motsvarande rekvirerade fondintäkter, tkr men i december fick förvaltningen besked av ledningen på stadskontoret att av det prognostiserade överskottet finansiera en del av MSO:s hyresökning för konserthuset, tkr. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att godkänna årsanalysen för 2013 enligt förslag i ärendet Beslutsunderlag Årsanalys 2013 Bilaga 1: ekonomisk sammanställning per institution och centrala enheten Bilaga 2: verksamhetsmått Bilaga 3: mål och aktiviteter Bilaga 4: uppföljning intern kontrollplan Beslutsplanering Kulturnämnden Ansvariga Elisabeth Lundgren SIGNERAD

2 Årsanalys 2013 Facknämnder Kulturnämnden Fotograf: Rickard Grönvist

3 Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 2(57)

4 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppföljning av målen Ungdomsarbetslösheten ska minska Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid Förskolan ska erbjuda en trygg och pedagogisk miljö där personalen har tid att se varje barn och dess unika behov Alla skolor ska se till att varje elev får möjlighet att uppnå målen i skolan Malmös elever ska uppleva att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola Fler av kommunens förskolor och skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete Den socialt betingade hemlösheten ska minska Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet Malmös äldre ska känna att de få den vård och omsorg de behöver Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 3(57)

5 2.22 Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Luftföroreningarna ska minska Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Biologisk mångfald ska värnas Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur-, park- och grönområden Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken Uppföljning av verksamheten Viktiga händelser Nettokostnadsutveckling Uppföljning av ekonomin Resultaträkning Investeringsram Förväntad utveckling kommande år Områdesprogram för socialt hållbart Malmö Bilagor Bilaga 1: ekonomisk sammanställning Bilaga 2: verksamhetsmått Bilaga 3: mål och aktiviteter Bilaga 4: uppföljning intern kontroll Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 4(57)

6 Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 5(57)

7 1 Sammanfattning Kulturnämndens resultat för 2013 är ett överskott på tkr inklusive fondintäkter. Prognosen för året i den sista delårsrapporten var ett överskott motsvarande rekvirerade fondintäkter, tkr. I december fick dock förvaltningen klartecken från kommunledningen att av det prognostiserade överskottet finansiera en del av MSO: s hyresökning för konserthuset, tkr. Den framtagna kulturstrategin för Malmö stad är den första i sitt slag. Syftet är att ta fram en strategi för hur staden i sin helhet kan stärkas med hjälp av konst och kultur. Kulturnämnden tog beslut om kulturstrategin i december 2013 som nu är skickad på remiss till berörda instanser för att därefter beslutas i kommunfullmäktige. Kulturnämnden har också för avsikt att ta fram en specifik kulturstrategi som tydliggör kulturnämndens egna prioriteringar inom kulturområdet de kommande åren. Strategin tas fram parallellt med behandlingen av den övergripande strategin och förväntas antas under Kulturnämnden arbetar för en ökad tillgänglighet och delaktighet. Under våren tog Stadsbiblioteket en ny entré mot Regementsgatan i bruk och utökade sina öppettider med söndagsöppet även under sommaren. Arbetet med att tillgängliggöra delar av Malmö Museers föremålsdatabas på nätet har krönts med framgång och under februari 2013 kunde föremål och fotografier göras tillgängliga via museets hemsida. Kultur- och naturbussen ger genom sina transporter fler möjlighet att ta del av kultur och naturupplevelser. Bussen har under våren kompletterats med transportmöjlighet för rullstolsbundna elever. Genom KulturSommar har förvaltningen under sommaren kunnat erbjuda ca 180 unga praktikplatser via Ung i Sommar projektet. I april 2013 blev renoveringen av Malmö Konstmuseums konstgalleri på Slottsholmen klar och i samband med detta frigjordes totalt 300 kvm yta för utställningar. Under året har Malmö Konsthall i samarbete med stadsfastigheter, fortsatt renoveringen av utställningshallen genom att byta ut ventilationsanläggningen samt de resterande äldre glaspartierna i det stora ljusschaktet. Malmö Konsthall nyöppnade i november med utställningen Malmö Konsthall ett samarbete mellan institutionerna där Malmö Konstmuseums samling möter delar av Schyls donation som tillhör Malmö Konsthall. I centralmagasinet färdigställdes våren 2013 ett målerimagasin om kvm för förvaring av konst. Arbetet med att flytta hela Konstmuseets samling, även konsthantverken, från museibyggnaden på Slottsholmen till det nya målerimagasinet har pågått hela året och är nu slutfört. Malmö Nordic 2013, som invigdes den 3 maj, har fått mycket gott mottagande av såväl besökare som medverkande respektive press och media. Projektet har i ett unikt samarbete lyft fram Malmös tre stora konstinstitutioner, stadens gallerier, utbildningar och andra aktörer inom konstområdet En av kulturnämndens viktigaste satsningar 2013 var Malmö Kulturskolas satsning El Sistema. Efter en smygstart under vårterminen gick startskottet för El Sistema Malmö i augusti. Under året har tre stora byggprojekt startats - ett nytt Akvarium på Malmö Museer, en ny biograf samt nya lokaler till Stadsarkivet i samma fastighet som biografen i kvarteret Dimman på Bergsgatan. Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 6(57)

8 2 Uppföljning av målen 2.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska Kulturnämnden har bidragit till måluppfyllelse genom arrangemanget av KulturSommar via Ung i Sommar. 180 unga har under sommarmånaderna erbjudits en kvalificerad praktik kopplad till kulturinstitutionerna alternativt en projektledarutbildning som har förlagts till STPLN. Praktikarbetet har letts av välmeriterade handledare. Genom KulturSommar har de unga fått inblick i olika yrkesområden och arbetsmetoder vilket förhoppningsvis har väckt intresse för studier. Stadsbiblioteket skapar förutsättningar för ungdomar att utvecklas och växa genom att erbjuda kunskap och information samt en god, kreativ och inspirerande miljö. Många ungdomar använder biblioteket som studielokal. Malmö Kulturskola bidrar indirekt till målet genom att låta flickor och pojkar möta olika konstnärliga utmaningar med sin verksamhet och genom att fungera som en plattform för de elever som söker en framtid inom kreativa näringar. 2.2 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Kulturnämnden har inte kunnat påverka uppfyllelsen av målet. 2.3 Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö Kulturnämnden har bidragit till måluppfyllelse genom att aktivt arbeta med näringslivsutveckling inom kulturområdet. Byggandet av den nya biografen och det nya Stadsarkivet på Bergsgatan/Friisgatan mitt emot det redan etablerade Kulturhuset Mazetti, bidrar till en utveckling av området som kan bli en mycket spännande kulturpunkt för malmöborna. Under våren har förvaltningen inlett arbetet med att knyta kontakter med aktörer inom turism, film och event (både inom staden och inom regionen) för att tillsammans ge filmverksamheten/ -näringen i Malmö en ordentlig skjuts framåt. Satsningen på kort och dokumentärsfilmsfestivalen Nordisk Panorama som ägt rum i september för att sedan permanentas i Malmö är en viktig del av filmutvecklingen inom staden. Förhoppnings kan den och andra filmfestivaler stimulera till nyetablering och fler arbetstillfällen inom filmområdet. Förvaltningen deltagit aktivt i de förvaltningsövergripande satsningarna inom design- och konstområdet. Sommarhalvårets satsning på Malmö Nordic 2013, en konstmanifestation med nordisk samtidskonst i fokus, är ett sätt att profilera Malmö som konststad och stimulera till nya nätverk och verksamhetsutveckling inom konstområdet. Malmö Nordic 2013 har med utställningar och arrangemang, lyft fram Malmös tre stora konstinstitutioner, stadens gallerier, utbildningar och andra aktörer inom konstområdet. Malmö Museer har arbetat vidare med utvecklandet av ett Science Center på museet. Genom satsningen vill man skapa en unik mötesplats med både levande djur, föremål och installationer. Satsningen ska tematiskt knyta samman befintliga och nya utställningar, skapa kopplingar ut i stadsrummet samt öka samarbetet med bland annat näringsliv och högskola. Malmö stadsbiblioteks företagarservice erbjuder fortsatt föreläsningar och stöd för egna företagare och de som önskar öppna egna företag. Även kulturstödsenheten bidrar indirekt till måluppfyllelse genom att vara katalysator inom det fria kulturlivet. Genom att fördela ekonomiskt stöd till olika kulturaktiviteter kopplas olika verksamheter samman, nya nätverk skapas m.m. Stadsarkivet erbjuder till- Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 7(57)

9 gång till arkivmaterial till olika näringsidkare vilket kan leda till produktion av kommersiella produkter/tjänster. Ett sådant exempel är ArkivDigital. Kulturförvaltningen tar i dagsläget ett stort ansvar för Malmö stads evenemangskalender. Genom evenemangskalendern synliggörs Malmös rika kulturutbud, något som också kan bidra till att stärka stadens attraktionskraft. 2.4 Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid Kulturnämnden har inte kunnat påverka uppfyllelsen av målet Förändringen av antalet nybyggda förskoleplatser i förhållande till efterfrågan 2.5 Förskolan ska erbjuda en trygg och pedagogisk miljö där personalen har tid att se varje barn och dess unika behov Kulturnämnden har indirekt bidragit till måluppfyllelse genom bl.a. Kultur för barn och ungas verksamhet som erbjuder samtliga flickor och pojkar i förskolan minst en kulturupplevelse per år. Malmö Museer driver en omfattande pedagogisk verksamhet och i flera utställningar finns barnspår särskilt riktade till de yngre barnen. Kulturförvaltningen driver tillsammans med Holmaskolan projektet "Kulturbron". I projektet deltar Malmö Högskola/Kultur Språk Media. Syftet är att pröva om kultur och natur kan bidra till att utveckla barns språk och öka deras omvärldskunskap. Projektet genomförs tillsammans med kulturinstitutioner och med besök på Torup, vilket ger barnen andra lärmiljöer, andra sätt att uttrycka sig, och del av den pedagogiska verksamhet som bedrivs vid kulturinstitutionerna och Naturskolan. Kulturbron kommer att följa barn från förskoleklasser under tre år för att se om och i så fall vilka effekter metoden har på språkutvecklingen Förändringen av personaltätheten i förskolan (uppdelat i kvinnor respektive män) 2.6 Alla skolor ska se till att varje elev får möjlighet att uppnå målen i skolan Kulturnämnden har indirekt bidragit till måluppfyllelse Genom att erbjuda ett brett kulturutbud möjliggör Kultur för barn och unga att kunskapsmålen inom Lpfö 98 samt LGR 11 kan uppnås på ett föredömligt sätt. I den nya läroplanen finns ett fastställt mål som handlar om att låta elever kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. Stadsarkivet bidrar genom sin pedagogiska verksamhet till att detta mål kan uppnås. Stadsbibliotekets barnbibliotekarier tar regelbundet emot klasser från förskola och grundskola och arbetar på olika sätt med att uppmuntra barnen att läsa och få dem att känna glädje i läsandet. Malmö Museers omfattande pedagogiska verksamhet som engagerar omkring skolelever årligen är ett viktigt komplement till skolans verksamhet. Arbetet med de nya historiska utställningarna sker i nära samverkan med elever och lärare och bedrivs delvis i ett särskilt projekt med stöd av Kulturrådet. Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 8(57)

10 2.6.1 Förändringen av elevernas måluppfyllelse 2.7 Malmös elever ska uppleva att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande Kulturnämnden har indirekt bidragit till måluppfyllelse genom de många samarbeten som finns med skolan. Genom att ge lärare och förskole pedagoger möjlighet att använda kultur som lärande ges samtliga lärare/pedagoger en möjlighet att utöka tillgängliga verktyg i den pedagogiska verktygslådan. Detta gör att flickor och pojkars lärande stärks. Under våren 2013 inledde kulturförvaltningen ett arbete med en utepedagogisk plattform i samarbete med miljöförvaltningen, tre institutioner på Malmö Högskola och Skoltjänsten Öresund. Syftet med samarbetet är att visionärt och forskningsrelaterat undersöka hur andra rum t.ex. kulturinstitutioner och natur kan bidra till inlärning och ungas utveckling. Parallellt prövas, i form av pilotprojekt, ett antal olika modeller och former för inlärning. Under arbetets gång kommer allt fler aktörer att involveras i arbetet med en utepedagogisk plattform. 2.8 Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola Kulturnämnden har bidragit till måluppfyllelse genom kultur- och naturbussarna som under perioden sett till att elever tryggt transporterats mellan skolan och olika besöksmål. I dagsläget är bussarna i stort sett alltid fullbokade. Malmö Kulturskola har arbetat vidare med att aktivt nå alla flickor och pojkar i Malmö, genom t.ex. PrövaPå-verksamheten (7-åringar), Tvåornas Kör (8-åringar) och Kulturtimmen (9-åringar). I detta arbete ingår att barnen samlas kring att sjunga och dansa inför föräldrar, syskon, vänner och inför varandra. Stolta flickor och pojkar som tillsammans får visa vad de kan, skapar gemenskap och trivsel. 2.9 Fler av kommunens förskolor och skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete Kulturnämnden har bidragit till måluppfyllelse genom Kultur för barn och ungas pedagogiska utlåningsverksamhet där Malmös pedagoger kan låna de s.k. genusväskorna. Väskornas innehåll har uppdaterats med metodböcker och pedagogiskt material som ska väcka tankar och inbjuda till diskussion om jämställdhet bland både barn och pedagoger, och vara ett stöd i en fördjupad dialog. Inom Kultur för barn och ungas verksamhet är det alltid en strävan att ha ett genuspedagogiskt perspektiv med när det gäller inköp av föreställningar Antalet skolor som genomför ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete Antal skolor som genomfört ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete Skolor med genuspedagogiskt utvecklingsarbete under 2013 Skolor med genuspedagogiskt utvecklingsarbete under 2012 Skolor totalt 2.10 Den socialt betingade hemlösheten ska minska Kulturnämnden har inte kunnat påverka uppfyllelsen av målet. Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 9(57)

11 2.11 Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Kulturnämnden har bidragit till måluppfyllelse. Inom organisationen arbetar kulturförvaltningen med jämställdhetsfrågor i enlighet med förvaltningens Jämställdhets och mångfaldsplan för Prioriterat för året är arbetet med könsuppdelad HR-statistik samt utbildning av personal inom jämställdhetsområdet Kulturförvaltningen har via Malmö stads avdelning för integration och arbetsmarknad (INAR) fått medel under 2013 för att ta fram en jämställdhetsstrategi för verksamheten. Under våren 2013 inleddes arbetet med att ta fram den nya strategin och utkastet har processats fram av kulturförvaltningens s.k. likabehandlingsgrupp. Likabehandlingsgruppen är partsammansatt och har tillsatts av kulturförvaltningens förvaltningsråd. I september antog kulturnämnden dokumentet som nu ska implementeras inom förvaltningen. I december informerades kulturnämnden om framtagna jämställdhetsanalyser på institutionerna Arbete med Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering Användning av könsuppdelad statistik i ärendehantering och rapportering till nämnd Statistikområde Ja Nej Till viss del Inte tillämpligt Försörjningsstöd Skolresultat Attitydundersökningar i skolan Hemlöshet Nöjdhet i äldreomsorgen Trygghet Mötesplatser för ungdomar Deltagande i fritidsaktiviteter Utländsk bakgrund bland medarbetarna x x x x x x x x x Ja i årsanalys 2012 Ofrivilligt deltidsanställda x x Jämställdhetsanalyser x Verksamhet/avdelning som granskats och analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv Beskrivning av jämställdhetsanalys Hur/finns det planer att resultatet av jämställdhetsanalysen påverkar/påverkat verksamheten som analyserats? 2.12 Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet Kulturnämnden har bidragit till måluppfyllelse. Genom Kulturstödsenhetens verksamhet erbjuds malmöborna ett brett och rikt kulturutbud som speglar stadens många olika sidor och som därmed bidrar till att skapa acceptans och förståelse för olikheter malmöbor emellan. Malmö Museer driver sedan hösten 2011 Globalen, en mötes- Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 10(57)

12 plats för frågor kring hållbar utveckling i ett globalt perspektiv. Verksamheten är ett samarbete mellan museet, Röda Korset, Rädda Barnen och Individuell Människohjälp IM och med medel från Sida. Globalen erbjuder program för skolklasser och anordnar temakvällar. Malmö Lärcentrum som finns på Stadsbiblioteket är en modern lärandemiljö där människor med de mest skilda bakgrunder, erfarenheter och intressen träffas och kan diskutera och lära av varandra. Personal finns alltid tillhands och på datorerna hittar man rättstavnings- och översättningsprogram. Avdelningen gör egna mätningar som visar att besökarna väl representerar alla malmöbor, t ex har ca hälften av besökarna svenska som modersmål därefter är persiska, dari och engelska de vanligaste modersmålen. Stadsbibliotekets Internationell författarscen tar all världens författare till Malmö och biblioteket är värd för Malmö stads nya fristadsförfattare, iranska Naeimeh Doostdar Sanaye Förändringen av antalet förvaltningar som har ett aktivt arbete med Handlingsplanen mot diskriminering 2.13 Malmös äldre ska känna att de få den vård och omsorg de behöver Kulturnämnden har indirekt bidragit till måluppfyllelse genom att erbjuda ett kulturutbud för Malmös äldre. I samarbete med Club Cefalon och Minneskliniken Malmö, SUS har Malmö Konsthall fortsatt att driva verksamheten Konst som uttrycksmedel med konstpedagogik för personer med demenssjukdom. Syftet med projektet är att undersöka hur konst kan stimulera personer med Alzheimers till att uttrycka sig och att kommunicera. Stadsbiblioteket erbjöd stadens seniorer skönlitterära boktips s.k. Seniorbokprat, Boken kommerservice till dem som inte själva kan ta sig till biblioteket och dessutom genomförs högläsning på vårdhem. Släktforskning är en av de allra vanligaste fritidssysselsättningarna för Malmös äldre. Stadsarkivet erbjuder idag utrymme åt flera olika grupper som arbetar med detta Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad Kulturnämnden har indirekt bidragit till måluppfyllelse genom sitt rika och synliga kulturutbud som finns på många olika platser i staden. Exempelvis har Sommarscen Malmö under juniaugusti funnits på 35 olika platser runtom i hela Malmö. Kulturinstitutionerna erbjuder en välkomnande trygg miljö, med aktiviteter för såväl vuxna som barn Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid Kulturnämnden har bidragit till måluppfyllelse genom verksamhetens stora riktade utbud till barn och unga. Förutom Malmö Kulturskolas årliga verksamhet med kulturutbildningar för ca flickor och ca pojkar, görs 2013 den stora satsningen på flickor och pojkar genom El Sistema. Balagan på stadsbiblioteket tar emot alla Malmös 9-12-åringar.Tonåringarna har fått sin egen miljö på balkongen på plan 2 i Cylindern, en miljö som tagits fram i dialog med ungdomarna. Malmö Konsthall arrangerade under höstlovet gratis Porträttverkstad på Triangeln. Fotografier från den pågående utställningen Rawiya hon som berättar en historia hängdes upp i köpcentrat och fungerade som inspirationskälla. Verkstaden leddes av konstnär Aleksandra Kucharska och de fem tillfällena var en del av Barnens Bästa Biennal 2013, den första regionala konstfestivalen för unga. Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 11(57)

13 Förändring av antal mötesplatser för ungdomar Mötesplatser för ungdomar inom nämndens verksamhetsområde Mötesplats STPLN Moriska Paviljongen i Folkets Park Balagan, Stadsbiblioteket Kultur och naturrummet på Torup Antal mötesplatser jämfört med föregående rapporteringstillfälle 31 dec dec 2012 Antal mötesplatser 4 4 Beskrivning Ett hus för de som vill producera och/eller ta del av kultur, eller för de som villarbeta i verksamhetens verkstäder med att utveckla idéer eller skapa prototyper. Re:Orient driver verksamheten som startade sommaren Invigdes i juni Verksamhet för 9-12 åringar. Det nya kultur- och naturrummet på Torup har startats upp under Platsen kommer att öka möjligheterna för alla, och i synnerhet för barn och unga, att få en god upplevelse och en ökad tillgång till natur- och kulturmiljön. Samverkande verksamheterna kommer kontinuerligt att utveckla nya koncept och aktiviteter i kultur- och naturrummet. I Torup pågår också sedan 2013, en uppbyggnad av ett utomhuspedagogiskt utbud som riktas till skolorna I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor Kulturnämnden har bidragit till måluppfyllelse. Samtliga av kulturförvaltningens institutioner har redovisat jämställdhetsanalyser. Analyserna ger institutionerna bättre möjligheter att dels överblicka publiksammansättning, men ger också verktyg för att granska de egna produktionerna och utbudet ur ett genusperspektiv. En särskild likabehandlingsgrupp, med medlemmar från olika delar av förvaltningen har på uppdrag av nämnden sammanställt en jämställdhetsstrategi under ledning av HR-avdelningen. I enlighet med jämställdhetsstrategin tillsattes fr.o.m en central jämställdhetssamordnare på Kulturförvaltningen Andelen flickor respektive pojkar som deltar i fritidsaktiviteter Andelen flickor av i deltagare i kulturskolans aktiviteter och motsvarande aktiviteter som stöds av kulturnämnden Verksamhet/anläggning Antal flickor Antal pojkar Andel flickor, % Antal flickor Antal pojkar Andel flickor, % Kulturskolan , ,03 Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 12(57)

14 2.17 Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Under året är det ett antal medarbetare med utländsk bakgrund och med en viss tid anställning som avslutats. Kulturförvaltningen fortsätter att arbeta med dessa frågor och har nu en HRkonsult med i varje rekrytering. Under nästa år ska utbildningar i mångfald genomföras med bl.a. "Malmö mot diskriminering" som aktör. 2 % motsvarar ca 8 anställda Förändring av andelen medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer Andel medarbetare med utländsk bakgrund 31 dec dec dec 2011 Män Totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Totalt 13,1 % 12,9 % 13 % 13,85 16,8 % 14,9 % 14,3 % 11,9 % 13,4 % Under året är det ett antal medarbetare med utländsk bakgrund och med en viss tid anställning avslutats. Kulturförvaltningen fortsätter att arbeta med dessa frågor och har nu en HR-konsult med i varje rekrytering. Under nästa år ska utbildningar i mångfald genomföras med bl.a. "Malmö mot diskriminering" som föreläsare Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad Vid årsskiftet var en person ofrivilligt deltidsanställd, att jämföras med tre personer föregående år Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar Kulturnämnden har delvis bidragit till måluppfyllelse. Under första halvåret 2013 har verksamheterna arbetat med att inför sommaren se över behovet av vikarier för att kunna månadsavlöna fler personer än vad man gjort tidigare år. Detta har gett resultatet att antalet timavlönade timmar har minskat med 9,1% jämfört med året innan Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Kulturnämnden har bidragit till måluppfyllelse. Den senaste kartläggningen från 2013 visar inte på osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling. Kulturnämnden har indirekt bidragit till måluppfyllelse. Stadsbiblioteket har under året haft tema Hållbart med en rad olika program, aktiviteter och utställningar med allt från återvinningsverkstad till stadsodling och föreläsning om Malmö som hållbar stad. I arbetet med att utveckla Malmö Museum som ett Science Center är temat hållbar stadsutveckling centralt. Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 13(57)

15 Sommarscen Malmö har i enlighet med Kommunfullmäktiges mål arbetat med ekologisk hållbar stadsutveckling samt för att anordna hållbara arrangemang. Detta sker bland annat i form av interna hållbarhetsmål att endast andvända miljöeffektiva transporter för personal och gods samt att endast servera kranvatten till artister. Konceptet Sommarscen Malmö är även en del av en ekologiskt hållbar stadsutveckling, där man uppmanar publiken att ta sig fram till fots, kollektivt eller med cykel till nya platser i staden, samt att mötas och vistas i stadens offentliga rum och grönområden Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Antal miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Antal miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor 31 dec dec 2012 Kulturnämnden 5 7 Kulturnämnden har minskat antal bilar totalt från 12 st till 9 st Luftföroreningarna ska minska Kulturnämnden har indirekt bidragit till måluppfyllelse genom att verka för att samtliga arbetsresor ska ske på det med hänsyn till avstånd och tidsåtgång mest miljövänliga sättet. Samtliga institutioner tillhandahåller cyklar för tjänstebruk Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Förändring av andelen inköp av ekologiska och etiskt certifierade produkter Andel inköp av ekologiska produkter t.o.m. 30 nov dec nov 2012 Malmö stad 41 % 39 % Kulturnämnden 76 % 52 % Andel etiskt certifierade varor inom varugrupperna kaffe, te, bananer och profiltröjor t.o.m. 30 nov dec nov 2012 Malmö stad 72 % 60 % Kulturnämnden 91 % 69 % 2.25 Biologisk mångfald ska värnas Kulturnämnden har indirekt bidragit till måluppfyllelse genom satsningen på utvecklingen av kultur- och naturbussarna som ökar kunskapen hos eleverna om samspelet mellan människa och natur. Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 14(57)

16 Med ett nytt Marinpedagogiskt center i Ribersborg, kommer Malmö Museer framöver att kunna förstärka den utomhuspedagogiska verksamheten som bidrar till en ökad förståelse för att biologisk mångfald är viktig Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur-, park- och grönområden Kulturnämnden har bidragit till måluppfyllelse genom Malmö Museers aktiva deltagande i utvecklingen av Slottsparken. Inom själva museiområdet pågår ett arbete med att lyfta fram områdets historia och skapa en större tillgänglighet till området som helhet. Ett uteklassrum med tillhörande utställningsområde har producerats i samarbete med Odla i stan, liksom en renässansträdgård i anslutning till Slottsmöllan. Det nya kultur- och naturrummet på Torup kommer att erbjuda fler möjlighet att ta del av en värdefull natur- och kulturmiljö. De aktiviteter som utvecklas på Torup ska även kunna användas för allmänheten, i olika naturmiljöer och i urbana gröna miljöer. Genom kultur- och naturbussarna får fler malmöelever möjlighet att ta sig till och från natur- och grönområden Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken Kulturnämnden har inte kunnat påverka uppfyllelsen av målet. Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 15(57)

17 3 Uppföljning av verksamheten 3.1 Viktiga händelser Malmös barn och unga I all verksamhet som kulturförvaltningen bedriver finns barn och unga med som en mycket prioriterad del. Samtliga institutioner arbetar för att kulturutbudet når alla flickor och pojkar i Malmö. En av kulturnämndens viktigaste satsningar 2013 var Malmö Kulturskolas satsning El Sistema. Efter en smygstart under vårterminen gick startskottet för El Sistema Malmö i augusti med att rekrytera nya elever. Resultatet blev 65 flickor och 55 pojkar som spelar och sjunger tre eftermiddagar i veckan.. Omgående började förberedelser och repetitioner med elever inför en konsert på Baltiska Hallen för personer. Genom El Sistema får flickor och pojkar i olika åldrar möjlighet att spela instrument, ha rytmik och sjunga i grupp. Flickor och pojkar, 2-5 år, har sångstunder ledda av sina ordinarie förskolelärare som utbildats av Malmö Kulturskolas pedagoger; förskoleklasserna (6-åringar) erbjuds rytmik och sång med Malmö Kulturskolas lärare och elever i grundskolan får möjlighet till regelrätt undervisning efter ordinarie skoltid. Under hösten 2013 utökades verksamheten från två till tre dagar samtidigt som man drog i gång onsdagsträffar Vänstay med föräldrarna. Samarbetet med Hyllie har varit mycket gott och området har lagt resurser, både i form av personal och i form av mellanmål till deltagande flickor och pojkar, för att underlätta genomförandet. Den 17 juni startade KulturSommar, sommarpraktik på kulturförvaltningen i samarbete med Ung i Sommar. Under sommaren tillsattes 180 praktikplatser med unga Malmö bor fördelade på åtta verksamheter. Arbetsuppgifterna inom Kultursommar är utformade utifrån Jag bor i Malmö -policyns grundprinciper som syftar till att etablera en kontinuerlig dialog mellan unga Malmöbor och kulturförvaltningen. Flest arbetsplatser, 60 st., fanns på Stadsarkivets delprojekt Malmö.NU 30 platser fanns på kulturkansliet inom delprojektet och 40 platser erbjöds på Kulturförvaltningen efterfrågade spridning i den matchning som Ung i Sommar genomförde. Resultatet blev en jämn könsfördelning bland deltagarna, 92 pojkar och 89 flickor. Samarbetet med Ung i Sommar kontoret möjliggjorde också en god geografisk spridning av praktikanterna. Kultur för barn och unga, KBU har under året tagit fram nya metoder och arbetssätt för att förenkla bokningsrutinerna och förbättra informationen till lärarna. Från höstterminen 2013 presenteras hela Kultur för barn och ungas utbud vid terminsstarten. I september fick kulturombud och lärare för första gången höstens program i en nyproducerad folder, Kulturbuffén. Då arrangerades också Kultur för barn och ungas första släppefester på Kulturhuset Mazetti. Totalt deltog ca 180 kulturombud och syftet med det nya upplägget var att ge dem information och inspiration i sitt viktiga uppdrag på Malmös förskolor och skolor. Publiken fick se smakprov ur höstens kulturbuffé och de medverkade kulturaktörerna på scenen representerade såväl kulturinstitutionerna som det fria kulturlivet. I samband med lanseringen av den nya Kulturbuffén har också det digitala bokningssystemet Kulturproceduren uppdaterats för att förenkla förmedlingen av kulturbiljetter från bokning till uppföljning. Reglerna för bokning av kulturbussen har ändrats så att alla som får kulturerbjudanden i Kulturprocedurens första biljettsläpp också automatiskt erbjuds Kulturbuss. Denna förändring har tagits emot väl av målgruppen och upplevs av de flesta som en förbättring jämfört med tidigare system. Resandet med kulturbussen har också ökat avsevärt under året efter att budgeten förstärks och extra insatser kring kommunikation och information kring bussarna har genom- Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 16(57)

18 förts. Intresset för Kulturproceduren ökar och under våren 2013 skrevs avtal med Kristianstad kommun som genom detta fick möjlighet att lansera en egen version av programmet. Förfrågningar har under året också kommit bland annat från Köpenhamns och Århus kommuner. Även inom Malmö stad fortsätter intresset att växa. Kulturbussarna är bokningsbara för alla skolor och förskolor och kör kostnadsfritt till och från Malmös olika kulturarrangemang och institutioner. Sedan 2012 omfattar kulturnämndens uppdrag även naturbussar. För att ge naturovana pedagoger trygghet att ta med sig sina elever ut i naturen, finns någon form av pedagogisk aktivitet eller handledning knuten till de utvalda platserna. Ambitionen är att utveckla fler platser för att öka antalet besöksmål. Redan efter knappt ett års verksamhet med bussturer till naturmål, kan det konstateras att behoven och önskemålen är långt större än de ekonomiska resurserna. Sedan mitten av 2013 finns också en efterlängtad kompletterande trafik till kultur- och naturbussen för elever med funktionshinder. Stadsbiblioteket har under 2013 arbetat för att den nya avdelningen, Balagan, ska etablera sig som en naturlig och attraktiv mötesplats för flickor och pojkar 8-12 år. Barnbiblioteket har fått en uppfräschning med bl.a. ett mjukare golv i delar av avdelningen och en verkstad för barnens eget skapande har startats. Stadsbiblioteket har också startat upp arbetet med att skapa en ny barnavdelning och under 2014 ligger fokus på konceptutveckling och framtagning av förslag på hur en ny barnavdelning skulle kunna se ut. Kulturstrategi 2010, i samband med den nya regionala kultursamverkansprocessen, fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt strategiskt styrdokument för kulturområdet. Nämnden fastslog att arbetsprocessen skulle präglas av öppenhet, deltagande och dialog med såväl det breda kulturlivet som Malmös medborgare. Ramarna för arbetet antogs i kulturnämnden Då fastslogs även ambitionen att kulturstrategin skulle beslutas i kommunfullmäktige. Ett brett dialogarbete har genomförts där stora delar av stadens organisation deltagit tillsammans med det breda kulturlivet och intresserade malmöbor. Även högskola/universitet, regionala aktörer, civilsamhället och näringslivet har engagerats. Under 2013 genomfördes fyra (av totalt sju) tematiska, sex konstområdesspecifika och särskilda dialoger med unga malmöbor. Totalt har dialogerna haft nära tusen deltagare. Dialogarbetet ligger till grund för både den övergripande och den fördjupade kulturstrategin. tematiska dialoger konstområdesdialoger deltagare (%) talare (%) experter (%) 392 kvinnor/233 män (63/37) 144 kvinnor/87 män (62/38) 16 kvinnor/13 män (55/45) 3 kvinnor/6 män (33/67) 35 kvinnor/28 män (55/45) dialoger unga (13-25 år) 56 tjejer/22 killar (70/30) - - En utställning - KulturLounge - som presenterade innehållet i de tematiska dialogerna samt dialogerna med unga visades i Stadshusets foajé och Stadsbibliotekets entré juni-augusti. Övrig information och kommunikation kring kulturstrategin har skett löpande via hemsidan, sociala medier och pressmeddelanden. Sökbara medel har gett aktörer inom det fria kulturlivet möjlighet att genomföra egna arrangemang kring strategiska framtidsfrågor åtta (av totalt nio) arrangemang genomfördes Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 17(57)

19 Under hösten bearbetades förslag till kulturstrategi i styrgrupp, kulturnämnd, förvaltningsledning, arbetsgrupp och rådgivande grupp. I december lades ett förslag till övergripande kulturstrategi fram för kulturnämnden, som utgår från att dagens samhällsutmaningar gör att stadens politik på kulturområdet inte längre enbart kan avse en avgränsad kultursektor. Konst och kultur påverkar den hållbara samhällsutvecklingens samtliga dimensioner, så syftet är att strategin föreslår hur staden i sin helhet kan stärkas med hjälp av konst och kultur. Den övergripande kulturstrategin är den första i sitt slag i Malmö och förväntas beslutas i kommunfullmäktige under Parallellt tar kulturförvaltningen fram en fördjupad kulturstrategi som gäller kulturnämndens ansvarsområde att antas efter och i linje med kommunfullmäktiges beslut. Ökad tillgänglighet och delaktighet Kulturnämnden bedriver ett utvecklingsarbete för att öka tillgängligheten och öka deltagandet i kulturlivet i Malmö. Stadsbiblioteket har sedan hösten 2012 ökat öppettiderna med 1 timme på lördagar och en timme på söndagar. Från och med 2013 har biblioteket haft söndagsöppet även under sommarperioden. Arbetet med att göra Stadsbiblioteket till en mer tillgänglig resurs för Malmöborna har pågått en tid och omfattat såväl ökade öppettider som utveckling av verksamheten för att locka både nya som återkommande besökare till biblioteket 2011 genomfördes fri entré för besökare upp till 20 år på Malmö Museer samt ökat öppethållande med tio timmar till kl vardagar. Från och med den 1 juni 2012 utökades öppethållandet ytterligare vilket innebar att Malmö Museer och Malmö Konstmuseum nu är öppna varje dag året runt hade Malmö Konstmuseum och Kommendanthuset (Fotografins rum) även kvällsöppet på onsdagar med fri entré under sommaren. Arbetet med att tillgängliggöra delar av Malmö Museers föremålsdatabas på nätet har äntligen krönts med framgång och under februari 2013 kunde föremål och fotografier göras tillgängliga via museets hemsida. Sedan år 2012 pågår ett större arbete med att rusta upp, renovera och bygga om kulturförvaltningens lokaler. De senaste två åren har upprustningen av Malmö Konstmuseum och Malmö Konsthall prioriterats tillsammans med projekteringen av det nya Stadsarkivet och det nya Akvariet på Malmö Museer. I all ny- och ombyggnation har tillgängligheten varit en mycket viktig aspekt. Stadsbiblioteket har under året tagit en ny entré mot Regementsgatan i bruk och under våren har två projektgrupper tillsatts som arbetar med bibliotekets lokaler: en som ska planera för ett nytt bibliotekscafé och en som ska arbeta med ett nytt barnbibliotek. Kulturnämnden har de senaste åren tillfört ca 6 Mkr i extra medel till Kulturskolan för att ge fler pojkar och flickor möjlighet att delta i en meningsfull fritidsverksamhet. Fria kulturlivet Det fria kulturlivet är en stor, innovativ och dynamisk del av kulturen. Det fria kulturlivet ifrågasätter befintliga strukturer, hittar nya vägar och bidrar till en ständig förnyelse av kulturutbudet. Kulturnämnden har genomfört en successiv förstärkning av resurser till det fria kulturlivet under mandatperioden, totalt ca 8 Mkr inklusive pris och löneuppräkning. På uppdrag av kulturnämnden påbörjade Kulturstödsenheten 2012 ett arbete med genomlysning av stödprocesser och stödformer. Detta arbete fortsatte under 2013 enligt plan och kommer att fortsätta även under Under 2013 har detta arbete fokuserat på Scenkonstområdets lokalmässiga behov, utvärdering av kulturstödsprocessen gällande verksamhetsstöd till studieförbund Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 18(57)

20 samt förslag till förnyelse samt översyn och eventuella förändringsförslag av ansökningstillfällen för projektstöd. Dessa utredningar kommer att presenteras för kulturstödsutskottet och kulturnämnden under första delen av Ett dialogmöte hölls med kulturstödsutskottet i december om Utvärdering av nytt arbetssätt gällande projektstöd. Filmutveckling Ett fortsatt prioriterat område för kulturnämndens arbete 2013 handlade om att utveckla Malmö som den filmvänliga staden. Under året har projekteringen av den nya biografen på Bergsgatan/Friisgatan avslutats och bygget pågår. Invigningen är planerad till årsskiftet 2014/15. Biografen kommer att ha Sveriges första Barnens biograf. Kulturförvaltningen och Folkets Bio har tillsammans arbetat vidare med innehållet. Under 2013 har Kultur för barn och unga haft ansvaret för erbjudande av skolbio, och sedan övertagandet av skolbioverksamheten under hösten 2012 har skolbion varit kostnadsfri för Malmös barn och unga. I maj 2013 fattade kulturnämnden beslut om en ny skolbioplan för Malmö Syftet med planen är att skapa en tydlig inriktning i arbetet med att utveckla och samordna skolbioverksamheten, d.v.s. erbjuda kvalitetsfilm för barn och unga i Malmö under skoltid och säkerställa en jämn och rättvis fördelning av skolbiovisningarna till flickor och pojkar i alla åldrar och stadsdelar. Genom att skolbion nu är kostnadsfri erbjuds fler barn och unga ett kvalitativt filmutbud och en ökad möjlighet till fördjupade upplevelser. Den nordiska kort- och dokumentärfilmfestivalen Nordisk Panorama arrangerades för tredje gången i Malmö september Festivalen, som är den viktigaste mötesplatsen för den nordiska kort- och dokumentärfilmbranschen, hade en publik på samt 840 ackrediterade deltagare från hela världen. Festivalen genomfördes i samarbete med Filmkontakt Nord och Film i Skåne. Nordisk Panorama har sitt kontor i kulturhuset Mazetti. Under våren 2013 beslutades att festivalen fortsatt ska arrangeras i Malmö och Malmö stad har under perioden beslutat bevilja ekonomiskt stöd till nästa års festival. Parallellt med genomförandet av årets festival pågick arbete med att förankra och vidareutveckla och finna ytterligare finansiering och samarbeten inför festivalen Under 2013 har flera andra utvecklingsfält inom filmområdet förtydligats: alltfler film- och TV produktioner söker sig till Malmö vilket aktualiserar behovet av att arbeta för att Malmö ska bli en filmvänlig stad men även festivalutveckling, behovet av en filmfond, utvecklingen av filmklustret kring den nya biografen på Möllevången, regionala samarbeten och fiktionsturism. Konst och design I Malmö Nordic 2013 samlades Malmös konstscen till en stor konstmanifestation som ägde rum 3 maj t.o.m. 18 augusti. Projektet har drivits av kulturförvaltningen och genomförts med stöd av Region Skåne och Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Malmö Nordic 2013 har genom utställningar och arrangemang kring det gemensamma temat, nordisk samtidskonst, lyft fram Malmös tre stora konstinstitutioner, stadens gallerier, utbildningar och andra aktörer inom konstområdet. Sammanlagt har verk av 550 konstnärer från såväl Norden som andra delar av världen visats. Totalt hade Malmö Nordic 2013 ca besökare. I maj och juni arrangerade Konstfrämjandet Malmö för Malmö Nordic 2013 guidade visningar av utställningarna på gallerier och i andra rum för konst. Totalt hölls åtta visningar utifrån olika teman. Vid ett par tillfällen hölls visningar på andra språk än svenska. Under Eurovision Song Contest erbjöds de gästande delegationerna särskilda visningar på engelska. Alla visningar har varit gratis. Utställningarna och de medverkande institutionerna och gallerierna har presenterats genom en katalog, en folder med karta samt genom hemsidan Katalogen för Malmö Nordic 2013, som var tänkt att också utgöra en guidebok till konstens platser i Malmö och därmed leva längre än själva Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 19(57)

21 utställningsprojektet, nominerades till Svenska Designpriset På uppdrag av MINT-gruppen har kulturförvaltningen och arrangemangsenheten på gatukontoret under genomfört en förvaltningsövergripande förstudie med syfte att undersöka förutsättningarna för att etablera design som ett av Malmö stads profilområde samt en handlingsplan för detta. Förstudien färdigställdes under våren och lades fram för MINT-gruppen i april. Under hösten har arbetet sedan fortsatt med bildandet av en ny styrgrupp och med framtagandet av en handlingsplan inför Kulturförvaltningen har på uppdrag av kulturnämnden genomfört en utredning med syfte att ge en samlad bild av arbetet med offentlig konst inom Malmö stad samt förslag till former för framtida hantering och processer. Utredningen konstaterar att det inom Malmö stad finns flera förvaltningar och instanser som på olika sätt arbetar med offentlig utsmyckning och konstnärlig gestaltning. Den offentliga konsten utgör en uppskattad och viktig del i stadsbilden och för den infrastruktur inom konstområdet som finns i Malmö. Det finns ett stort intresse såväl inom konstscenen som hos allmänheten. Utredningen ser både ett behov och en stor möjlighet att utveckla och förbättra stadens arbete med den offentliga konsten och inte minst när det gäller att förbättra dialogen med malmöbor och andra externa intressenter inom området. Utredningens förslag innebär att det fortsatta arbetet delas in i två steg, där det första handlar om att se över Malmö stads fortsatta arbete med den offentliga konsten. Detta arbete leds av Offkonstgruppen. Förslaget innebär också att kommunfullmäktige, och därigenom också berörda nämnder, fattar beslut om policy med strategi och riktlinjer för arbetet med offentlig konst inom Malmö stad. Mötesplatser Under året har kulturförvaltningen fortsatt att utveckla pedagogiska aktiviteter på tema natur och kulturarv, kopplat till naturbussen. De pedagogiska aktiviteterna vänder sig i första hand till högstadiet och gymnasiet då det saknas aktiviteter för den målgruppen. Natur/Kulturarvs-appen som även kopplas till ny teknik som förstärker syn och hörsel, samt Historiska Lajv har testats av klasser under året, och blivit positivt mottagna. Naturskolan har önskemål om att använda utrustningen i sin pedagogiska verksamhet. Under 2013 har dialog förts med grundskoleförvaltningen som informerats om utvecklingsarbetet. Fr.o.m kommer de utvecklade aktiviteterna att integreras i Malmö museers pedagogiska enhet, och ambitionen är att kunna utveckla aktiviteterna till att även omfatta andra områden i Malmö. Fastighetskontoret tog under våren initiativ till ett förvaltnings- och kommunövergripande samarbete avseende ett nytt natur- och kulturrum i de återuppbyggda stallarna på Torup. Arbetet har resulterat i ett modernt besökscenter på framkant tack vare användningen av ny teknik med erfarenhet från det utvecklingsarbete kulturförvaltningen bedriver i området. Under 2013 inbjöds förvaltningen till en europeisk konferens på Tåkerns naturum i Östergötland för att berätta om arbetet. En annan effekt av samarbetet är att Malmö museers pedagogiska enhet involverats i utvecklingen, och kommer fortsättningsvis att vara en aktiv del på plats. Samarbetet med andra förvaltningar och aktörer har också stärkts. Kulturförvaltningen har deltagit aktivt i utvecklingen av Norra Sorgenfri-området i synnerhet i kvarteret Spårvägen som ägs av Malmö stad. Kulturförvaltningen har ställt sig positiv till att ta ansvar för att kultur- och designrelaterad verksamhet etablerar sig i båghallarna, och har tagit fram ett övergripande koncept som kommer att fördjupas under våren 2014 bl.a. i samverkan med de bildkonstnärer och andra kulturarbetare som idag finns i området. I samband med Gallerinatten ljussattes båghallarna för att ge uppmärksamhet åt att ett utvecklingsarbete pågår. Förvaltningen har varit inbjuden i olika sammanhang, bl.a. arkitektutbildningen på LTH, för att berätta om planerna. Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 20(57)

22 Kulturförvaltningen och Gatukontoret har ett gemensamt uppdrag att utveckla verksamheterna STPLN och Stapelbädden till en än mer intressant mötesplats. Ambitionen är att mixa verksamheterna med varandra för att nå fler, och arbetet har funnit sina former i positiv dialog med inriktning på hållbar utveckling. Projekt som Cykelköket, och ÅterSkapa har fått stor uppmärksamhet både internt i Malmö stad och externt. T.ex. har Cykelköket, dit man kan komma och laga eller bygga sin cykel etablerats på fler platser i Sverige och ur verksamheten har sprungit ett företag, MoveByBike, som nu finns förutom i Malmö både i Göteborg och Stockholm. ÅterSkapa har lockat nya grupper, bl.. familjer som utifrån returmaterial tillverkar nya saker, t.ex. robotar! Projektet har även haft aktiviteter på andra platser i Malmö. Under 2013 inleddes arbetet med att hitta en långsikt ekonomisk lösning för de båda projekten, som finansierats bl.a. via Allmänna Arvfonden. Fabriken på STPLN har utvecklats positivt under året, och erbjuder nu goda förutsättningar med arbetsstationer, avancerade maskiner och verkstäder för den som vill arbeta med innovation, prototyper, snickra, sy etc. HUB:en erbjuder flexibla projektplatser för den som så behöver. Kulturnämnden tog 2013 över ansvaret för den marinpedagogiska verksamheten i Malmö stad. Denna har tidigare hanterats av fritidsförvaltningen, och utretts flera gånger där det har konstaterats att det finns behov av att bygga ett marinpedagogiskt center på Ribersborg. Under året gav kulturnämnden förvaltningen i uppdrag att inleda arbetet dels genom att etablera en förvaltningsövergripande organisation för att utarbeta beslutsunderlag, att upphandla marinpedagogisk verksamhet, samt att kartlägga, koordinera och utveckla utepedagogisk verksamhet inom Malmö stad. Både en styrgrupp och en projektgrupp har bildats, och i nuläget beräknas ett marinpedagogiskt center kunna stå klart inför sommaren En beställning av upphandling på marinpedagogisk verksamhet är inlämnad till upphandlingsenheten. En arbetsgrupp bestående av flera institutioner på Malmö Högskola, grundskole- och förskoleförvaltningen, Skoletjenesten Själland, Skoltjänsten Öresund, miljöförvaltningen, Kultur för Barn och Unga (KBU), Malmö museer, samt kulturförvaltningens kansli. Målet är att öka undervisningen i andra miljöer än det traditionella klassrummet, t.ex. genom att använda institutionernas pedagogiska utbud, natur och kulturarv, samt ny teknik för att ge barn och unga möjlighet att utveckla nya färdigheter och gynna så väl språkutveckling som omvärldskunskap. Detta är, förutom för skolan som söker nya former, av intresse även för lärarutbildningen vid Malmö Högskola och forskningen. Ett samarbete mellan Holmaskolans förskoleklasser, Malmö museer, och Stadsbiblioteket har t ex gett goda resultat på kort tid. Lokaler och säkerhet Hösten 2012 påbörjades en renovering av konstgalleriet på 3:e våningen på Slottsholmen som blev klar i april I samband med renoveringen av tak, slipning av golv m.m. frigjordes även 12 mindre rum (de så kallade sidogallerierna som länge använts som konstlager) på totalt 300 kvm yta för utställningar. Malmö Konstmuseums lokaler har nu återställts till den ursprungliga formen. Konsthallens utställningshall har under hösten varit stängd för renoveringsarbeten. Lanterninen i utställningshallens tak har försetts med nya glas som uppfyller dagens säkerhets- och energikrav. Entrépartiet, liksom invändiga dörrar mot mellanrum, verkstad och bokhandel har bytts ut för att höja säkerheten. En ny ventilationsanläggning har installerats och larmanläggningen uppgraderats för att Malmö Konsthall ska uppfylla de krav på inomhusklimat och säkerhetsklassning som idag ställs på en internationellt verksam konstinstitution samt för att uppfylla Kammarkollegiets villkor för statlig utställningsgaranti. Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 21(57)

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-27 Vår referens Hanna Sjöberg Enhetschef Kultur för barn och unga Hanna.sjoberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Utvecklingsprocess Kultur för barn och unga

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-07 Vår referens Malena Sandgren Enhetschef KBU Tjänsteskrivelse Förslag till Skolbioplan KN-KFÖ-2013-01205 Sammanfattning Kulturförvaltningen inrättar

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö Malmö stad Kulturförvaltning 1 (7) Datum 2014-10-21 Vår referens Genti Cifliku Projektledare genti.cifliku@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av jag bor i Malmö KN-2014-2396 Sammanfattning Kulturförvaltningens

Läs mer

Utfallsprognos 1 2015

Utfallsprognos 1 2015 Utfallsprognos 1 2015 Kulturnämnden Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av ekonomin... 4 2.1 Prognos... 4 2.2 Investeringsram... 5 Kulturnämnden,

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Kulturnämnden Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Förslag till hur kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram för 2014 ska fördelas per institution. Fördelningen

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Caroline B. Le Bongoat projektledare caroline.lebongoat@malmo.se Tjänsteskrivelse Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Remiss

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Reviderad budget Kulturnämnden

Reviderad budget Kulturnämnden Reviderad budget 2016 Kulturnämnden Innehållsförteckning 1 Mål... 3 1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad... 3 1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv... 4 1.3 Målområde 3 - En stad

Läs mer

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige Budgetskrivelse 2015 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Nämndens verksamhetsinriktning... 5 3 Kommunfullmäktigemål... 6 3.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska... 6 3.2 Malmöbor

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kommunbidragsfördelning Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse. Kommunbidragsfördelning Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum 2015-10-05 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsfördelning 2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige har i

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor. Svar på remiss från kommunstyrelsen Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2017-10-24 Handläggare Eva Stenstam Telefon: 08-508 31989 Till Kulturnämnden 2017-11-14 Skolprogram för Stockholms stads förskolor

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2015. 2014-03-26 Vår referens. Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se KN-KFÖ-2014-00958

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2015. 2014-03-26 Vår referens. Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se KN-KFÖ-2014-00958 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2014-03-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2015 KN-KFÖ-2014-00958 Sammanfattning Föreliggande förslag

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för kulturnämnden 2015-2024. anta lokalförsörjningsplan för kulturnämnden 2015-2024 enligt förslag i ärendet

Lokalförsörjningsplan för kulturnämnden 2015-2024. anta lokalförsörjningsplan för kulturnämnden 2015-2024 enligt förslag i ärendet Malmö stad Kulturförvaltning 1 (8) Datum 2014-10-21 Vår referens Jarl Hoffman Projektledare Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan för kulturnämnden 2015-2024 Sammanfattning Som en del av Kulturförvaltningens

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-16 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 SN-2015-1611

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Kultur för en hållbar stadsutveckling

Kultur för en hållbar stadsutveckling Kultur för en hållbar stadsutveckling Barcelona, New York, London Folk vill inte pendla längre de vill vara fria, de vill cykla Ett bra urbant liv i en levande stad? Bra kollektivtrafik Bra samhällsservice

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun 2014-01-31 1 [5] Handlingsplan avseende Skapande skola år 2014-2015 i Gislaveds kommun Gislaveds kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och barnoch utbildningsförvaltningens strategi,

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan BIN 2oa-ös^M Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Boel Vallgårda 2012-05- 03 Diarienummer BUN-2012-0589 Barn- och ungdomsnämnden Eget modersmålsstöd av flerspråkig

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun 2017-2019 Ystads utbildningsverksamheter vilar på tre ben: det digitala benet, kultur samt utepedagogik. I arbetet med att möjliggöra högre måluppfyllelse

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kultur med nya ögon - Remissvar till kultur och fritidsförvaltningen

Kultur med nya ögon - Remissvar till kultur och fritidsförvaltningen Handläggare Datum Monika Lundgren 2010-06-09 0480-45 30 16 Barn- och ungdomsnämnden Kultur med nya ögon - Remissvar till kultur och fritidsförvaltningen på strategiförslag Barn och ungdomsnämnden har fått

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

PEDAGOGISK HANDLINGSPLAN

PEDAGOGISK HANDLINGSPLAN 1 PEDAGOGISK HANDLINGSPLAN FÖR FLYGVAPENMUSEUM 2010 Under första delen av 2010 innebär den pedagogiska verksamheten utvecklingsarbete i de befintliga utställningshallarna och i utomhusmiljön, i det blivande

Läs mer

Kulturprojekt i Utsikter

Kulturprojekt i Utsikter Kulturprojekt i Utsikter Inledning Sedan 2009 har Utsikter bedrivit kulturprojekt på sju skolor i Helsingborg och Landskrona. Genom ett nära samarbete med städernas kulturinstitutioner har skolorna implementerat

Läs mer

Verksamhetsplan Områdesprogram Holma och Kroksbäck - bilaga till Verksamhetsplan för Hyllie stadsdelsförvaltning 2013

Verksamhetsplan Områdesprogram Holma och Kroksbäck - bilaga till Verksamhetsplan för Hyllie stadsdelsförvaltning 2013 Verksamhetsplan 2013 Områdesprogram - bilaga till Verksamhetsplan för Hyllie stadsdelsförvaltning 2013 Upprättad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-11-29 Siv Jensen Hyllie stadsdelsförvaltning Avdelningen

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum Tjänsteskrivelse 2014-02-28 Vår referens Bo-Göran Pettersson Utredningsuppdrag stöd till föreningar och ideella organisationer GrF-2014/2470 Sammanfattning

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Kulturnämndens miljöhandlingsplan

Kulturnämndens miljöhandlingsplan KULTURFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATIONSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-11-28 Handläggare: Helene Mårtenson Telefon: 0850831980 Till Kulturnämnden KuN 2012-12-13 Nr 16 Kulturnämndens miljöhandlingsplan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer