godkänna årsanalysen för 2013 enligt förslag i ärendet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "godkänna årsanalysen för 2013 enligt förslag i ärendet"

Transkript

1 Malmö stad Kulturförvaltningen Datum Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Tjänsteskrivelse Årsanalys 2013 [Diarienummer] Sammanfattning Förvaltningen har sammanställt årsanalysen för 2013 enligt stadskontorets anvisningar. Kulturnämndens resultat för 2013 är ett överskott med tkr inklusive fondintäkter. Prognosen för året i den sista delårsrapporten var ett överskott motsvarande rekvirerade fondintäkter, tkr men i december fick förvaltningen besked av ledningen på stadskontoret att av det prognostiserade överskottet finansiera en del av MSO:s hyresökning för konserthuset, tkr. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att godkänna årsanalysen för 2013 enligt förslag i ärendet Beslutsunderlag Årsanalys 2013 Bilaga 1: ekonomisk sammanställning per institution och centrala enheten Bilaga 2: verksamhetsmått Bilaga 3: mål och aktiviteter Bilaga 4: uppföljning intern kontrollplan Beslutsplanering Kulturnämnden Ansvariga Elisabeth Lundgren SIGNERAD

2 Årsanalys 2013 Facknämnder Kulturnämnden Fotograf: Rickard Grönvist

3 Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 2(57)

4 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppföljning av målen Ungdomsarbetslösheten ska minska Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid Förskolan ska erbjuda en trygg och pedagogisk miljö där personalen har tid att se varje barn och dess unika behov Alla skolor ska se till att varje elev får möjlighet att uppnå målen i skolan Malmös elever ska uppleva att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola Fler av kommunens förskolor och skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete Den socialt betingade hemlösheten ska minska Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet Malmös äldre ska känna att de få den vård och omsorg de behöver Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 3(57)

5 2.22 Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Luftföroreningarna ska minska Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Biologisk mångfald ska värnas Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur-, park- och grönområden Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken Uppföljning av verksamheten Viktiga händelser Nettokostnadsutveckling Uppföljning av ekonomin Resultaträkning Investeringsram Förväntad utveckling kommande år Områdesprogram för socialt hållbart Malmö Bilagor Bilaga 1: ekonomisk sammanställning Bilaga 2: verksamhetsmått Bilaga 3: mål och aktiviteter Bilaga 4: uppföljning intern kontroll Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 4(57)

6 Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 5(57)

7 1 Sammanfattning Kulturnämndens resultat för 2013 är ett överskott på tkr inklusive fondintäkter. Prognosen för året i den sista delårsrapporten var ett överskott motsvarande rekvirerade fondintäkter, tkr. I december fick dock förvaltningen klartecken från kommunledningen att av det prognostiserade överskottet finansiera en del av MSO: s hyresökning för konserthuset, tkr. Den framtagna kulturstrategin för Malmö stad är den första i sitt slag. Syftet är att ta fram en strategi för hur staden i sin helhet kan stärkas med hjälp av konst och kultur. Kulturnämnden tog beslut om kulturstrategin i december 2013 som nu är skickad på remiss till berörda instanser för att därefter beslutas i kommunfullmäktige. Kulturnämnden har också för avsikt att ta fram en specifik kulturstrategi som tydliggör kulturnämndens egna prioriteringar inom kulturområdet de kommande åren. Strategin tas fram parallellt med behandlingen av den övergripande strategin och förväntas antas under Kulturnämnden arbetar för en ökad tillgänglighet och delaktighet. Under våren tog Stadsbiblioteket en ny entré mot Regementsgatan i bruk och utökade sina öppettider med söndagsöppet även under sommaren. Arbetet med att tillgängliggöra delar av Malmö Museers föremålsdatabas på nätet har krönts med framgång och under februari 2013 kunde föremål och fotografier göras tillgängliga via museets hemsida. Kultur- och naturbussen ger genom sina transporter fler möjlighet att ta del av kultur och naturupplevelser. Bussen har under våren kompletterats med transportmöjlighet för rullstolsbundna elever. Genom KulturSommar har förvaltningen under sommaren kunnat erbjuda ca 180 unga praktikplatser via Ung i Sommar projektet. I april 2013 blev renoveringen av Malmö Konstmuseums konstgalleri på Slottsholmen klar och i samband med detta frigjordes totalt 300 kvm yta för utställningar. Under året har Malmö Konsthall i samarbete med stadsfastigheter, fortsatt renoveringen av utställningshallen genom att byta ut ventilationsanläggningen samt de resterande äldre glaspartierna i det stora ljusschaktet. Malmö Konsthall nyöppnade i november med utställningen Malmö Konsthall ett samarbete mellan institutionerna där Malmö Konstmuseums samling möter delar av Schyls donation som tillhör Malmö Konsthall. I centralmagasinet färdigställdes våren 2013 ett målerimagasin om kvm för förvaring av konst. Arbetet med att flytta hela Konstmuseets samling, även konsthantverken, från museibyggnaden på Slottsholmen till det nya målerimagasinet har pågått hela året och är nu slutfört. Malmö Nordic 2013, som invigdes den 3 maj, har fått mycket gott mottagande av såväl besökare som medverkande respektive press och media. Projektet har i ett unikt samarbete lyft fram Malmös tre stora konstinstitutioner, stadens gallerier, utbildningar och andra aktörer inom konstområdet En av kulturnämndens viktigaste satsningar 2013 var Malmö Kulturskolas satsning El Sistema. Efter en smygstart under vårterminen gick startskottet för El Sistema Malmö i augusti. Under året har tre stora byggprojekt startats - ett nytt Akvarium på Malmö Museer, en ny biograf samt nya lokaler till Stadsarkivet i samma fastighet som biografen i kvarteret Dimman på Bergsgatan. Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 6(57)

8 2 Uppföljning av målen 2.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska Kulturnämnden har bidragit till måluppfyllelse genom arrangemanget av KulturSommar via Ung i Sommar. 180 unga har under sommarmånaderna erbjudits en kvalificerad praktik kopplad till kulturinstitutionerna alternativt en projektledarutbildning som har förlagts till STPLN. Praktikarbetet har letts av välmeriterade handledare. Genom KulturSommar har de unga fått inblick i olika yrkesområden och arbetsmetoder vilket förhoppningsvis har väckt intresse för studier. Stadsbiblioteket skapar förutsättningar för ungdomar att utvecklas och växa genom att erbjuda kunskap och information samt en god, kreativ och inspirerande miljö. Många ungdomar använder biblioteket som studielokal. Malmö Kulturskola bidrar indirekt till målet genom att låta flickor och pojkar möta olika konstnärliga utmaningar med sin verksamhet och genom att fungera som en plattform för de elever som söker en framtid inom kreativa näringar. 2.2 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Kulturnämnden har inte kunnat påverka uppfyllelsen av målet. 2.3 Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö Kulturnämnden har bidragit till måluppfyllelse genom att aktivt arbeta med näringslivsutveckling inom kulturområdet. Byggandet av den nya biografen och det nya Stadsarkivet på Bergsgatan/Friisgatan mitt emot det redan etablerade Kulturhuset Mazetti, bidrar till en utveckling av området som kan bli en mycket spännande kulturpunkt för malmöborna. Under våren har förvaltningen inlett arbetet med att knyta kontakter med aktörer inom turism, film och event (både inom staden och inom regionen) för att tillsammans ge filmverksamheten/ -näringen i Malmö en ordentlig skjuts framåt. Satsningen på kort och dokumentärsfilmsfestivalen Nordisk Panorama som ägt rum i september för att sedan permanentas i Malmö är en viktig del av filmutvecklingen inom staden. Förhoppnings kan den och andra filmfestivaler stimulera till nyetablering och fler arbetstillfällen inom filmområdet. Förvaltningen deltagit aktivt i de förvaltningsövergripande satsningarna inom design- och konstområdet. Sommarhalvårets satsning på Malmö Nordic 2013, en konstmanifestation med nordisk samtidskonst i fokus, är ett sätt att profilera Malmö som konststad och stimulera till nya nätverk och verksamhetsutveckling inom konstområdet. Malmö Nordic 2013 har med utställningar och arrangemang, lyft fram Malmös tre stora konstinstitutioner, stadens gallerier, utbildningar och andra aktörer inom konstområdet. Malmö Museer har arbetat vidare med utvecklandet av ett Science Center på museet. Genom satsningen vill man skapa en unik mötesplats med både levande djur, föremål och installationer. Satsningen ska tematiskt knyta samman befintliga och nya utställningar, skapa kopplingar ut i stadsrummet samt öka samarbetet med bland annat näringsliv och högskola. Malmö stadsbiblioteks företagarservice erbjuder fortsatt föreläsningar och stöd för egna företagare och de som önskar öppna egna företag. Även kulturstödsenheten bidrar indirekt till måluppfyllelse genom att vara katalysator inom det fria kulturlivet. Genom att fördela ekonomiskt stöd till olika kulturaktiviteter kopplas olika verksamheter samman, nya nätverk skapas m.m. Stadsarkivet erbjuder till- Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 7(57)

9 gång till arkivmaterial till olika näringsidkare vilket kan leda till produktion av kommersiella produkter/tjänster. Ett sådant exempel är ArkivDigital. Kulturförvaltningen tar i dagsläget ett stort ansvar för Malmö stads evenemangskalender. Genom evenemangskalendern synliggörs Malmös rika kulturutbud, något som också kan bidra till att stärka stadens attraktionskraft. 2.4 Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid Kulturnämnden har inte kunnat påverka uppfyllelsen av målet Förändringen av antalet nybyggda förskoleplatser i förhållande till efterfrågan 2.5 Förskolan ska erbjuda en trygg och pedagogisk miljö där personalen har tid att se varje barn och dess unika behov Kulturnämnden har indirekt bidragit till måluppfyllelse genom bl.a. Kultur för barn och ungas verksamhet som erbjuder samtliga flickor och pojkar i förskolan minst en kulturupplevelse per år. Malmö Museer driver en omfattande pedagogisk verksamhet och i flera utställningar finns barnspår särskilt riktade till de yngre barnen. Kulturförvaltningen driver tillsammans med Holmaskolan projektet "Kulturbron". I projektet deltar Malmö Högskola/Kultur Språk Media. Syftet är att pröva om kultur och natur kan bidra till att utveckla barns språk och öka deras omvärldskunskap. Projektet genomförs tillsammans med kulturinstitutioner och med besök på Torup, vilket ger barnen andra lärmiljöer, andra sätt att uttrycka sig, och del av den pedagogiska verksamhet som bedrivs vid kulturinstitutionerna och Naturskolan. Kulturbron kommer att följa barn från förskoleklasser under tre år för att se om och i så fall vilka effekter metoden har på språkutvecklingen Förändringen av personaltätheten i förskolan (uppdelat i kvinnor respektive män) 2.6 Alla skolor ska se till att varje elev får möjlighet att uppnå målen i skolan Kulturnämnden har indirekt bidragit till måluppfyllelse Genom att erbjuda ett brett kulturutbud möjliggör Kultur för barn och unga att kunskapsmålen inom Lpfö 98 samt LGR 11 kan uppnås på ett föredömligt sätt. I den nya läroplanen finns ett fastställt mål som handlar om att låta elever kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. Stadsarkivet bidrar genom sin pedagogiska verksamhet till att detta mål kan uppnås. Stadsbibliotekets barnbibliotekarier tar regelbundet emot klasser från förskola och grundskola och arbetar på olika sätt med att uppmuntra barnen att läsa och få dem att känna glädje i läsandet. Malmö Museers omfattande pedagogiska verksamhet som engagerar omkring skolelever årligen är ett viktigt komplement till skolans verksamhet. Arbetet med de nya historiska utställningarna sker i nära samverkan med elever och lärare och bedrivs delvis i ett särskilt projekt med stöd av Kulturrådet. Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 8(57)

10 2.6.1 Förändringen av elevernas måluppfyllelse 2.7 Malmös elever ska uppleva att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande Kulturnämnden har indirekt bidragit till måluppfyllelse genom de många samarbeten som finns med skolan. Genom att ge lärare och förskole pedagoger möjlighet att använda kultur som lärande ges samtliga lärare/pedagoger en möjlighet att utöka tillgängliga verktyg i den pedagogiska verktygslådan. Detta gör att flickor och pojkars lärande stärks. Under våren 2013 inledde kulturförvaltningen ett arbete med en utepedagogisk plattform i samarbete med miljöförvaltningen, tre institutioner på Malmö Högskola och Skoltjänsten Öresund. Syftet med samarbetet är att visionärt och forskningsrelaterat undersöka hur andra rum t.ex. kulturinstitutioner och natur kan bidra till inlärning och ungas utveckling. Parallellt prövas, i form av pilotprojekt, ett antal olika modeller och former för inlärning. Under arbetets gång kommer allt fler aktörer att involveras i arbetet med en utepedagogisk plattform. 2.8 Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola Kulturnämnden har bidragit till måluppfyllelse genom kultur- och naturbussarna som under perioden sett till att elever tryggt transporterats mellan skolan och olika besöksmål. I dagsläget är bussarna i stort sett alltid fullbokade. Malmö Kulturskola har arbetat vidare med att aktivt nå alla flickor och pojkar i Malmö, genom t.ex. PrövaPå-verksamheten (7-åringar), Tvåornas Kör (8-åringar) och Kulturtimmen (9-åringar). I detta arbete ingår att barnen samlas kring att sjunga och dansa inför föräldrar, syskon, vänner och inför varandra. Stolta flickor och pojkar som tillsammans får visa vad de kan, skapar gemenskap och trivsel. 2.9 Fler av kommunens förskolor och skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete Kulturnämnden har bidragit till måluppfyllelse genom Kultur för barn och ungas pedagogiska utlåningsverksamhet där Malmös pedagoger kan låna de s.k. genusväskorna. Väskornas innehåll har uppdaterats med metodböcker och pedagogiskt material som ska väcka tankar och inbjuda till diskussion om jämställdhet bland både barn och pedagoger, och vara ett stöd i en fördjupad dialog. Inom Kultur för barn och ungas verksamhet är det alltid en strävan att ha ett genuspedagogiskt perspektiv med när det gäller inköp av föreställningar Antalet skolor som genomför ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete Antal skolor som genomfört ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete Skolor med genuspedagogiskt utvecklingsarbete under 2013 Skolor med genuspedagogiskt utvecklingsarbete under 2012 Skolor totalt 2.10 Den socialt betingade hemlösheten ska minska Kulturnämnden har inte kunnat påverka uppfyllelsen av målet. Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 9(57)

11 2.11 Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Kulturnämnden har bidragit till måluppfyllelse. Inom organisationen arbetar kulturförvaltningen med jämställdhetsfrågor i enlighet med förvaltningens Jämställdhets och mångfaldsplan för Prioriterat för året är arbetet med könsuppdelad HR-statistik samt utbildning av personal inom jämställdhetsområdet Kulturförvaltningen har via Malmö stads avdelning för integration och arbetsmarknad (INAR) fått medel under 2013 för att ta fram en jämställdhetsstrategi för verksamheten. Under våren 2013 inleddes arbetet med att ta fram den nya strategin och utkastet har processats fram av kulturförvaltningens s.k. likabehandlingsgrupp. Likabehandlingsgruppen är partsammansatt och har tillsatts av kulturförvaltningens förvaltningsråd. I september antog kulturnämnden dokumentet som nu ska implementeras inom förvaltningen. I december informerades kulturnämnden om framtagna jämställdhetsanalyser på institutionerna Arbete med Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering Användning av könsuppdelad statistik i ärendehantering och rapportering till nämnd Statistikområde Ja Nej Till viss del Inte tillämpligt Försörjningsstöd Skolresultat Attitydundersökningar i skolan Hemlöshet Nöjdhet i äldreomsorgen Trygghet Mötesplatser för ungdomar Deltagande i fritidsaktiviteter Utländsk bakgrund bland medarbetarna x x x x x x x x x Ja i årsanalys 2012 Ofrivilligt deltidsanställda x x Jämställdhetsanalyser x Verksamhet/avdelning som granskats och analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv Beskrivning av jämställdhetsanalys Hur/finns det planer att resultatet av jämställdhetsanalysen påverkar/påverkat verksamheten som analyserats? 2.12 Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet Kulturnämnden har bidragit till måluppfyllelse. Genom Kulturstödsenhetens verksamhet erbjuds malmöborna ett brett och rikt kulturutbud som speglar stadens många olika sidor och som därmed bidrar till att skapa acceptans och förståelse för olikheter malmöbor emellan. Malmö Museer driver sedan hösten 2011 Globalen, en mötes- Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 10(57)

12 plats för frågor kring hållbar utveckling i ett globalt perspektiv. Verksamheten är ett samarbete mellan museet, Röda Korset, Rädda Barnen och Individuell Människohjälp IM och med medel från Sida. Globalen erbjuder program för skolklasser och anordnar temakvällar. Malmö Lärcentrum som finns på Stadsbiblioteket är en modern lärandemiljö där människor med de mest skilda bakgrunder, erfarenheter och intressen träffas och kan diskutera och lära av varandra. Personal finns alltid tillhands och på datorerna hittar man rättstavnings- och översättningsprogram. Avdelningen gör egna mätningar som visar att besökarna väl representerar alla malmöbor, t ex har ca hälften av besökarna svenska som modersmål därefter är persiska, dari och engelska de vanligaste modersmålen. Stadsbibliotekets Internationell författarscen tar all världens författare till Malmö och biblioteket är värd för Malmö stads nya fristadsförfattare, iranska Naeimeh Doostdar Sanaye Förändringen av antalet förvaltningar som har ett aktivt arbete med Handlingsplanen mot diskriminering 2.13 Malmös äldre ska känna att de få den vård och omsorg de behöver Kulturnämnden har indirekt bidragit till måluppfyllelse genom att erbjuda ett kulturutbud för Malmös äldre. I samarbete med Club Cefalon och Minneskliniken Malmö, SUS har Malmö Konsthall fortsatt att driva verksamheten Konst som uttrycksmedel med konstpedagogik för personer med demenssjukdom. Syftet med projektet är att undersöka hur konst kan stimulera personer med Alzheimers till att uttrycka sig och att kommunicera. Stadsbiblioteket erbjöd stadens seniorer skönlitterära boktips s.k. Seniorbokprat, Boken kommerservice till dem som inte själva kan ta sig till biblioteket och dessutom genomförs högläsning på vårdhem. Släktforskning är en av de allra vanligaste fritidssysselsättningarna för Malmös äldre. Stadsarkivet erbjuder idag utrymme åt flera olika grupper som arbetar med detta Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad Kulturnämnden har indirekt bidragit till måluppfyllelse genom sitt rika och synliga kulturutbud som finns på många olika platser i staden. Exempelvis har Sommarscen Malmö under juniaugusti funnits på 35 olika platser runtom i hela Malmö. Kulturinstitutionerna erbjuder en välkomnande trygg miljö, med aktiviteter för såväl vuxna som barn Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid Kulturnämnden har bidragit till måluppfyllelse genom verksamhetens stora riktade utbud till barn och unga. Förutom Malmö Kulturskolas årliga verksamhet med kulturutbildningar för ca flickor och ca pojkar, görs 2013 den stora satsningen på flickor och pojkar genom El Sistema. Balagan på stadsbiblioteket tar emot alla Malmös 9-12-åringar.Tonåringarna har fått sin egen miljö på balkongen på plan 2 i Cylindern, en miljö som tagits fram i dialog med ungdomarna. Malmö Konsthall arrangerade under höstlovet gratis Porträttverkstad på Triangeln. Fotografier från den pågående utställningen Rawiya hon som berättar en historia hängdes upp i köpcentrat och fungerade som inspirationskälla. Verkstaden leddes av konstnär Aleksandra Kucharska och de fem tillfällena var en del av Barnens Bästa Biennal 2013, den första regionala konstfestivalen för unga. Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 11(57)

13 Förändring av antal mötesplatser för ungdomar Mötesplatser för ungdomar inom nämndens verksamhetsområde Mötesplats STPLN Moriska Paviljongen i Folkets Park Balagan, Stadsbiblioteket Kultur och naturrummet på Torup Antal mötesplatser jämfört med föregående rapporteringstillfälle 31 dec dec 2012 Antal mötesplatser 4 4 Beskrivning Ett hus för de som vill producera och/eller ta del av kultur, eller för de som villarbeta i verksamhetens verkstäder med att utveckla idéer eller skapa prototyper. Re:Orient driver verksamheten som startade sommaren Invigdes i juni Verksamhet för 9-12 åringar. Det nya kultur- och naturrummet på Torup har startats upp under Platsen kommer att öka möjligheterna för alla, och i synnerhet för barn och unga, att få en god upplevelse och en ökad tillgång till natur- och kulturmiljön. Samverkande verksamheterna kommer kontinuerligt att utveckla nya koncept och aktiviteter i kultur- och naturrummet. I Torup pågår också sedan 2013, en uppbyggnad av ett utomhuspedagogiskt utbud som riktas till skolorna I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor Kulturnämnden har bidragit till måluppfyllelse. Samtliga av kulturförvaltningens institutioner har redovisat jämställdhetsanalyser. Analyserna ger institutionerna bättre möjligheter att dels överblicka publiksammansättning, men ger också verktyg för att granska de egna produktionerna och utbudet ur ett genusperspektiv. En särskild likabehandlingsgrupp, med medlemmar från olika delar av förvaltningen har på uppdrag av nämnden sammanställt en jämställdhetsstrategi under ledning av HR-avdelningen. I enlighet med jämställdhetsstrategin tillsattes fr.o.m en central jämställdhetssamordnare på Kulturförvaltningen Andelen flickor respektive pojkar som deltar i fritidsaktiviteter Andelen flickor av i deltagare i kulturskolans aktiviteter och motsvarande aktiviteter som stöds av kulturnämnden Verksamhet/anläggning Antal flickor Antal pojkar Andel flickor, % Antal flickor Antal pojkar Andel flickor, % Kulturskolan , ,03 Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 12(57)

14 2.17 Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Under året är det ett antal medarbetare med utländsk bakgrund och med en viss tid anställning som avslutats. Kulturförvaltningen fortsätter att arbeta med dessa frågor och har nu en HRkonsult med i varje rekrytering. Under nästa år ska utbildningar i mångfald genomföras med bl.a. "Malmö mot diskriminering" som aktör. 2 % motsvarar ca 8 anställda Förändring av andelen medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer Andel medarbetare med utländsk bakgrund 31 dec dec dec 2011 Män Totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Totalt 13,1 % 12,9 % 13 % 13,85 16,8 % 14,9 % 14,3 % 11,9 % 13,4 % Under året är det ett antal medarbetare med utländsk bakgrund och med en viss tid anställning avslutats. Kulturförvaltningen fortsätter att arbeta med dessa frågor och har nu en HR-konsult med i varje rekrytering. Under nästa år ska utbildningar i mångfald genomföras med bl.a. "Malmö mot diskriminering" som föreläsare Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad Vid årsskiftet var en person ofrivilligt deltidsanställd, att jämföras med tre personer föregående år Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar Kulturnämnden har delvis bidragit till måluppfyllelse. Under första halvåret 2013 har verksamheterna arbetat med att inför sommaren se över behovet av vikarier för att kunna månadsavlöna fler personer än vad man gjort tidigare år. Detta har gett resultatet att antalet timavlönade timmar har minskat med 9,1% jämfört med året innan Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Kulturnämnden har bidragit till måluppfyllelse. Den senaste kartläggningen från 2013 visar inte på osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling. Kulturnämnden har indirekt bidragit till måluppfyllelse. Stadsbiblioteket har under året haft tema Hållbart med en rad olika program, aktiviteter och utställningar med allt från återvinningsverkstad till stadsodling och föreläsning om Malmö som hållbar stad. I arbetet med att utveckla Malmö Museum som ett Science Center är temat hållbar stadsutveckling centralt. Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 13(57)

15 Sommarscen Malmö har i enlighet med Kommunfullmäktiges mål arbetat med ekologisk hållbar stadsutveckling samt för att anordna hållbara arrangemang. Detta sker bland annat i form av interna hållbarhetsmål att endast andvända miljöeffektiva transporter för personal och gods samt att endast servera kranvatten till artister. Konceptet Sommarscen Malmö är även en del av en ekologiskt hållbar stadsutveckling, där man uppmanar publiken att ta sig fram till fots, kollektivt eller med cykel till nya platser i staden, samt att mötas och vistas i stadens offentliga rum och grönområden Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Antal miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Antal miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor 31 dec dec 2012 Kulturnämnden 5 7 Kulturnämnden har minskat antal bilar totalt från 12 st till 9 st Luftföroreningarna ska minska Kulturnämnden har indirekt bidragit till måluppfyllelse genom att verka för att samtliga arbetsresor ska ske på det med hänsyn till avstånd och tidsåtgång mest miljövänliga sättet. Samtliga institutioner tillhandahåller cyklar för tjänstebruk Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Förändring av andelen inköp av ekologiska och etiskt certifierade produkter Andel inköp av ekologiska produkter t.o.m. 30 nov dec nov 2012 Malmö stad 41 % 39 % Kulturnämnden 76 % 52 % Andel etiskt certifierade varor inom varugrupperna kaffe, te, bananer och profiltröjor t.o.m. 30 nov dec nov 2012 Malmö stad 72 % 60 % Kulturnämnden 91 % 69 % 2.25 Biologisk mångfald ska värnas Kulturnämnden har indirekt bidragit till måluppfyllelse genom satsningen på utvecklingen av kultur- och naturbussarna som ökar kunskapen hos eleverna om samspelet mellan människa och natur. Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 14(57)

16 Med ett nytt Marinpedagogiskt center i Ribersborg, kommer Malmö Museer framöver att kunna förstärka den utomhuspedagogiska verksamheten som bidrar till en ökad förståelse för att biologisk mångfald är viktig Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur-, park- och grönområden Kulturnämnden har bidragit till måluppfyllelse genom Malmö Museers aktiva deltagande i utvecklingen av Slottsparken. Inom själva museiområdet pågår ett arbete med att lyfta fram områdets historia och skapa en större tillgänglighet till området som helhet. Ett uteklassrum med tillhörande utställningsområde har producerats i samarbete med Odla i stan, liksom en renässansträdgård i anslutning till Slottsmöllan. Det nya kultur- och naturrummet på Torup kommer att erbjuda fler möjlighet att ta del av en värdefull natur- och kulturmiljö. De aktiviteter som utvecklas på Torup ska även kunna användas för allmänheten, i olika naturmiljöer och i urbana gröna miljöer. Genom kultur- och naturbussarna får fler malmöelever möjlighet att ta sig till och från natur- och grönområden Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken Kulturnämnden har inte kunnat påverka uppfyllelsen av målet. Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 15(57)

17 3 Uppföljning av verksamheten 3.1 Viktiga händelser Malmös barn och unga I all verksamhet som kulturförvaltningen bedriver finns barn och unga med som en mycket prioriterad del. Samtliga institutioner arbetar för att kulturutbudet når alla flickor och pojkar i Malmö. En av kulturnämndens viktigaste satsningar 2013 var Malmö Kulturskolas satsning El Sistema. Efter en smygstart under vårterminen gick startskottet för El Sistema Malmö i augusti med att rekrytera nya elever. Resultatet blev 65 flickor och 55 pojkar som spelar och sjunger tre eftermiddagar i veckan.. Omgående började förberedelser och repetitioner med elever inför en konsert på Baltiska Hallen för personer. Genom El Sistema får flickor och pojkar i olika åldrar möjlighet att spela instrument, ha rytmik och sjunga i grupp. Flickor och pojkar, 2-5 år, har sångstunder ledda av sina ordinarie förskolelärare som utbildats av Malmö Kulturskolas pedagoger; förskoleklasserna (6-åringar) erbjuds rytmik och sång med Malmö Kulturskolas lärare och elever i grundskolan får möjlighet till regelrätt undervisning efter ordinarie skoltid. Under hösten 2013 utökades verksamheten från två till tre dagar samtidigt som man drog i gång onsdagsträffar Vänstay med föräldrarna. Samarbetet med Hyllie har varit mycket gott och området har lagt resurser, både i form av personal och i form av mellanmål till deltagande flickor och pojkar, för att underlätta genomförandet. Den 17 juni startade KulturSommar, sommarpraktik på kulturförvaltningen i samarbete med Ung i Sommar. Under sommaren tillsattes 180 praktikplatser med unga Malmö bor fördelade på åtta verksamheter. Arbetsuppgifterna inom Kultursommar är utformade utifrån Jag bor i Malmö -policyns grundprinciper som syftar till att etablera en kontinuerlig dialog mellan unga Malmöbor och kulturförvaltningen. Flest arbetsplatser, 60 st., fanns på Stadsarkivets delprojekt Malmö.NU 30 platser fanns på kulturkansliet inom delprojektet och 40 platser erbjöds på Kulturförvaltningen efterfrågade spridning i den matchning som Ung i Sommar genomförde. Resultatet blev en jämn könsfördelning bland deltagarna, 92 pojkar och 89 flickor. Samarbetet med Ung i Sommar kontoret möjliggjorde också en god geografisk spridning av praktikanterna. Kultur för barn och unga, KBU har under året tagit fram nya metoder och arbetssätt för att förenkla bokningsrutinerna och förbättra informationen till lärarna. Från höstterminen 2013 presenteras hela Kultur för barn och ungas utbud vid terminsstarten. I september fick kulturombud och lärare för första gången höstens program i en nyproducerad folder, Kulturbuffén. Då arrangerades också Kultur för barn och ungas första släppefester på Kulturhuset Mazetti. Totalt deltog ca 180 kulturombud och syftet med det nya upplägget var att ge dem information och inspiration i sitt viktiga uppdrag på Malmös förskolor och skolor. Publiken fick se smakprov ur höstens kulturbuffé och de medverkade kulturaktörerna på scenen representerade såväl kulturinstitutionerna som det fria kulturlivet. I samband med lanseringen av den nya Kulturbuffén har också det digitala bokningssystemet Kulturproceduren uppdaterats för att förenkla förmedlingen av kulturbiljetter från bokning till uppföljning. Reglerna för bokning av kulturbussen har ändrats så att alla som får kulturerbjudanden i Kulturprocedurens första biljettsläpp också automatiskt erbjuds Kulturbuss. Denna förändring har tagits emot väl av målgruppen och upplevs av de flesta som en förbättring jämfört med tidigare system. Resandet med kulturbussen har också ökat avsevärt under året efter att budgeten förstärks och extra insatser kring kommunikation och information kring bussarna har genom- Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 16(57)

18 förts. Intresset för Kulturproceduren ökar och under våren 2013 skrevs avtal med Kristianstad kommun som genom detta fick möjlighet att lansera en egen version av programmet. Förfrågningar har under året också kommit bland annat från Köpenhamns och Århus kommuner. Även inom Malmö stad fortsätter intresset att växa. Kulturbussarna är bokningsbara för alla skolor och förskolor och kör kostnadsfritt till och från Malmös olika kulturarrangemang och institutioner. Sedan 2012 omfattar kulturnämndens uppdrag även naturbussar. För att ge naturovana pedagoger trygghet att ta med sig sina elever ut i naturen, finns någon form av pedagogisk aktivitet eller handledning knuten till de utvalda platserna. Ambitionen är att utveckla fler platser för att öka antalet besöksmål. Redan efter knappt ett års verksamhet med bussturer till naturmål, kan det konstateras att behoven och önskemålen är långt större än de ekonomiska resurserna. Sedan mitten av 2013 finns också en efterlängtad kompletterande trafik till kultur- och naturbussen för elever med funktionshinder. Stadsbiblioteket har under 2013 arbetat för att den nya avdelningen, Balagan, ska etablera sig som en naturlig och attraktiv mötesplats för flickor och pojkar 8-12 år. Barnbiblioteket har fått en uppfräschning med bl.a. ett mjukare golv i delar av avdelningen och en verkstad för barnens eget skapande har startats. Stadsbiblioteket har också startat upp arbetet med att skapa en ny barnavdelning och under 2014 ligger fokus på konceptutveckling och framtagning av förslag på hur en ny barnavdelning skulle kunna se ut. Kulturstrategi 2010, i samband med den nya regionala kultursamverkansprocessen, fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt strategiskt styrdokument för kulturområdet. Nämnden fastslog att arbetsprocessen skulle präglas av öppenhet, deltagande och dialog med såväl det breda kulturlivet som Malmös medborgare. Ramarna för arbetet antogs i kulturnämnden Då fastslogs även ambitionen att kulturstrategin skulle beslutas i kommunfullmäktige. Ett brett dialogarbete har genomförts där stora delar av stadens organisation deltagit tillsammans med det breda kulturlivet och intresserade malmöbor. Även högskola/universitet, regionala aktörer, civilsamhället och näringslivet har engagerats. Under 2013 genomfördes fyra (av totalt sju) tematiska, sex konstområdesspecifika och särskilda dialoger med unga malmöbor. Totalt har dialogerna haft nära tusen deltagare. Dialogarbetet ligger till grund för både den övergripande och den fördjupade kulturstrategin. tematiska dialoger konstområdesdialoger deltagare (%) talare (%) experter (%) 392 kvinnor/233 män (63/37) 144 kvinnor/87 män (62/38) 16 kvinnor/13 män (55/45) 3 kvinnor/6 män (33/67) 35 kvinnor/28 män (55/45) dialoger unga (13-25 år) 56 tjejer/22 killar (70/30) - - En utställning - KulturLounge - som presenterade innehållet i de tematiska dialogerna samt dialogerna med unga visades i Stadshusets foajé och Stadsbibliotekets entré juni-augusti. Övrig information och kommunikation kring kulturstrategin har skett löpande via hemsidan, sociala medier och pressmeddelanden. Sökbara medel har gett aktörer inom det fria kulturlivet möjlighet att genomföra egna arrangemang kring strategiska framtidsfrågor åtta (av totalt nio) arrangemang genomfördes Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 17(57)

19 Under hösten bearbetades förslag till kulturstrategi i styrgrupp, kulturnämnd, förvaltningsledning, arbetsgrupp och rådgivande grupp. I december lades ett förslag till övergripande kulturstrategi fram för kulturnämnden, som utgår från att dagens samhällsutmaningar gör att stadens politik på kulturområdet inte längre enbart kan avse en avgränsad kultursektor. Konst och kultur påverkar den hållbara samhällsutvecklingens samtliga dimensioner, så syftet är att strategin föreslår hur staden i sin helhet kan stärkas med hjälp av konst och kultur. Den övergripande kulturstrategin är den första i sitt slag i Malmö och förväntas beslutas i kommunfullmäktige under Parallellt tar kulturförvaltningen fram en fördjupad kulturstrategi som gäller kulturnämndens ansvarsområde att antas efter och i linje med kommunfullmäktiges beslut. Ökad tillgänglighet och delaktighet Kulturnämnden bedriver ett utvecklingsarbete för att öka tillgängligheten och öka deltagandet i kulturlivet i Malmö. Stadsbiblioteket har sedan hösten 2012 ökat öppettiderna med 1 timme på lördagar och en timme på söndagar. Från och med 2013 har biblioteket haft söndagsöppet även under sommarperioden. Arbetet med att göra Stadsbiblioteket till en mer tillgänglig resurs för Malmöborna har pågått en tid och omfattat såväl ökade öppettider som utveckling av verksamheten för att locka både nya som återkommande besökare till biblioteket 2011 genomfördes fri entré för besökare upp till 20 år på Malmö Museer samt ökat öppethållande med tio timmar till kl vardagar. Från och med den 1 juni 2012 utökades öppethållandet ytterligare vilket innebar att Malmö Museer och Malmö Konstmuseum nu är öppna varje dag året runt hade Malmö Konstmuseum och Kommendanthuset (Fotografins rum) även kvällsöppet på onsdagar med fri entré under sommaren. Arbetet med att tillgängliggöra delar av Malmö Museers föremålsdatabas på nätet har äntligen krönts med framgång och under februari 2013 kunde föremål och fotografier göras tillgängliga via museets hemsida. Sedan år 2012 pågår ett större arbete med att rusta upp, renovera och bygga om kulturförvaltningens lokaler. De senaste två åren har upprustningen av Malmö Konstmuseum och Malmö Konsthall prioriterats tillsammans med projekteringen av det nya Stadsarkivet och det nya Akvariet på Malmö Museer. I all ny- och ombyggnation har tillgängligheten varit en mycket viktig aspekt. Stadsbiblioteket har under året tagit en ny entré mot Regementsgatan i bruk och under våren har två projektgrupper tillsatts som arbetar med bibliotekets lokaler: en som ska planera för ett nytt bibliotekscafé och en som ska arbeta med ett nytt barnbibliotek. Kulturnämnden har de senaste åren tillfört ca 6 Mkr i extra medel till Kulturskolan för att ge fler pojkar och flickor möjlighet att delta i en meningsfull fritidsverksamhet. Fria kulturlivet Det fria kulturlivet är en stor, innovativ och dynamisk del av kulturen. Det fria kulturlivet ifrågasätter befintliga strukturer, hittar nya vägar och bidrar till en ständig förnyelse av kulturutbudet. Kulturnämnden har genomfört en successiv förstärkning av resurser till det fria kulturlivet under mandatperioden, totalt ca 8 Mkr inklusive pris och löneuppräkning. På uppdrag av kulturnämnden påbörjade Kulturstödsenheten 2012 ett arbete med genomlysning av stödprocesser och stödformer. Detta arbete fortsatte under 2013 enligt plan och kommer att fortsätta även under Under 2013 har detta arbete fokuserat på Scenkonstområdets lokalmässiga behov, utvärdering av kulturstödsprocessen gällande verksamhetsstöd till studieförbund Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 18(57)

20 samt förslag till förnyelse samt översyn och eventuella förändringsförslag av ansökningstillfällen för projektstöd. Dessa utredningar kommer att presenteras för kulturstödsutskottet och kulturnämnden under första delen av Ett dialogmöte hölls med kulturstödsutskottet i december om Utvärdering av nytt arbetssätt gällande projektstöd. Filmutveckling Ett fortsatt prioriterat område för kulturnämndens arbete 2013 handlade om att utveckla Malmö som den filmvänliga staden. Under året har projekteringen av den nya biografen på Bergsgatan/Friisgatan avslutats och bygget pågår. Invigningen är planerad till årsskiftet 2014/15. Biografen kommer att ha Sveriges första Barnens biograf. Kulturförvaltningen och Folkets Bio har tillsammans arbetat vidare med innehållet. Under 2013 har Kultur för barn och unga haft ansvaret för erbjudande av skolbio, och sedan övertagandet av skolbioverksamheten under hösten 2012 har skolbion varit kostnadsfri för Malmös barn och unga. I maj 2013 fattade kulturnämnden beslut om en ny skolbioplan för Malmö Syftet med planen är att skapa en tydlig inriktning i arbetet med att utveckla och samordna skolbioverksamheten, d.v.s. erbjuda kvalitetsfilm för barn och unga i Malmö under skoltid och säkerställa en jämn och rättvis fördelning av skolbiovisningarna till flickor och pojkar i alla åldrar och stadsdelar. Genom att skolbion nu är kostnadsfri erbjuds fler barn och unga ett kvalitativt filmutbud och en ökad möjlighet till fördjupade upplevelser. Den nordiska kort- och dokumentärfilmfestivalen Nordisk Panorama arrangerades för tredje gången i Malmö september Festivalen, som är den viktigaste mötesplatsen för den nordiska kort- och dokumentärfilmbranschen, hade en publik på samt 840 ackrediterade deltagare från hela världen. Festivalen genomfördes i samarbete med Filmkontakt Nord och Film i Skåne. Nordisk Panorama har sitt kontor i kulturhuset Mazetti. Under våren 2013 beslutades att festivalen fortsatt ska arrangeras i Malmö och Malmö stad har under perioden beslutat bevilja ekonomiskt stöd till nästa års festival. Parallellt med genomförandet av årets festival pågick arbete med att förankra och vidareutveckla och finna ytterligare finansiering och samarbeten inför festivalen Under 2013 har flera andra utvecklingsfält inom filmområdet förtydligats: alltfler film- och TV produktioner söker sig till Malmö vilket aktualiserar behovet av att arbeta för att Malmö ska bli en filmvänlig stad men även festivalutveckling, behovet av en filmfond, utvecklingen av filmklustret kring den nya biografen på Möllevången, regionala samarbeten och fiktionsturism. Konst och design I Malmö Nordic 2013 samlades Malmös konstscen till en stor konstmanifestation som ägde rum 3 maj t.o.m. 18 augusti. Projektet har drivits av kulturförvaltningen och genomförts med stöd av Region Skåne och Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Malmö Nordic 2013 har genom utställningar och arrangemang kring det gemensamma temat, nordisk samtidskonst, lyft fram Malmös tre stora konstinstitutioner, stadens gallerier, utbildningar och andra aktörer inom konstområdet. Sammanlagt har verk av 550 konstnärer från såväl Norden som andra delar av världen visats. Totalt hade Malmö Nordic 2013 ca besökare. I maj och juni arrangerade Konstfrämjandet Malmö för Malmö Nordic 2013 guidade visningar av utställningarna på gallerier och i andra rum för konst. Totalt hölls åtta visningar utifrån olika teman. Vid ett par tillfällen hölls visningar på andra språk än svenska. Under Eurovision Song Contest erbjöds de gästande delegationerna särskilda visningar på engelska. Alla visningar har varit gratis. Utställningarna och de medverkande institutionerna och gallerierna har presenterats genom en katalog, en folder med karta samt genom hemsidan Katalogen för Malmö Nordic 2013, som var tänkt att också utgöra en guidebok till konstens platser i Malmö och därmed leva längre än själva Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 19(57)

21 utställningsprojektet, nominerades till Svenska Designpriset På uppdrag av MINT-gruppen har kulturförvaltningen och arrangemangsenheten på gatukontoret under genomfört en förvaltningsövergripande förstudie med syfte att undersöka förutsättningarna för att etablera design som ett av Malmö stads profilområde samt en handlingsplan för detta. Förstudien färdigställdes under våren och lades fram för MINT-gruppen i april. Under hösten har arbetet sedan fortsatt med bildandet av en ny styrgrupp och med framtagandet av en handlingsplan inför Kulturförvaltningen har på uppdrag av kulturnämnden genomfört en utredning med syfte att ge en samlad bild av arbetet med offentlig konst inom Malmö stad samt förslag till former för framtida hantering och processer. Utredningen konstaterar att det inom Malmö stad finns flera förvaltningar och instanser som på olika sätt arbetar med offentlig utsmyckning och konstnärlig gestaltning. Den offentliga konsten utgör en uppskattad och viktig del i stadsbilden och för den infrastruktur inom konstområdet som finns i Malmö. Det finns ett stort intresse såväl inom konstscenen som hos allmänheten. Utredningen ser både ett behov och en stor möjlighet att utveckla och förbättra stadens arbete med den offentliga konsten och inte minst när det gäller att förbättra dialogen med malmöbor och andra externa intressenter inom området. Utredningens förslag innebär att det fortsatta arbetet delas in i två steg, där det första handlar om att se över Malmö stads fortsatta arbete med den offentliga konsten. Detta arbete leds av Offkonstgruppen. Förslaget innebär också att kommunfullmäktige, och därigenom också berörda nämnder, fattar beslut om policy med strategi och riktlinjer för arbetet med offentlig konst inom Malmö stad. Mötesplatser Under året har kulturförvaltningen fortsatt att utveckla pedagogiska aktiviteter på tema natur och kulturarv, kopplat till naturbussen. De pedagogiska aktiviteterna vänder sig i första hand till högstadiet och gymnasiet då det saknas aktiviteter för den målgruppen. Natur/Kulturarvs-appen som även kopplas till ny teknik som förstärker syn och hörsel, samt Historiska Lajv har testats av klasser under året, och blivit positivt mottagna. Naturskolan har önskemål om att använda utrustningen i sin pedagogiska verksamhet. Under 2013 har dialog förts med grundskoleförvaltningen som informerats om utvecklingsarbetet. Fr.o.m kommer de utvecklade aktiviteterna att integreras i Malmö museers pedagogiska enhet, och ambitionen är att kunna utveckla aktiviteterna till att även omfatta andra områden i Malmö. Fastighetskontoret tog under våren initiativ till ett förvaltnings- och kommunövergripande samarbete avseende ett nytt natur- och kulturrum i de återuppbyggda stallarna på Torup. Arbetet har resulterat i ett modernt besökscenter på framkant tack vare användningen av ny teknik med erfarenhet från det utvecklingsarbete kulturförvaltningen bedriver i området. Under 2013 inbjöds förvaltningen till en europeisk konferens på Tåkerns naturum i Östergötland för att berätta om arbetet. En annan effekt av samarbetet är att Malmö museers pedagogiska enhet involverats i utvecklingen, och kommer fortsättningsvis att vara en aktiv del på plats. Samarbetet med andra förvaltningar och aktörer har också stärkts. Kulturförvaltningen har deltagit aktivt i utvecklingen av Norra Sorgenfri-området i synnerhet i kvarteret Spårvägen som ägs av Malmö stad. Kulturförvaltningen har ställt sig positiv till att ta ansvar för att kultur- och designrelaterad verksamhet etablerar sig i båghallarna, och har tagit fram ett övergripande koncept som kommer att fördjupas under våren 2014 bl.a. i samverkan med de bildkonstnärer och andra kulturarbetare som idag finns i området. I samband med Gallerinatten ljussattes båghallarna för att ge uppmärksamhet åt att ett utvecklingsarbete pågår. Förvaltningen har varit inbjuden i olika sammanhang, bl.a. arkitektutbildningen på LTH, för att berätta om planerna. Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 20(57)

22 Kulturförvaltningen och Gatukontoret har ett gemensamt uppdrag att utveckla verksamheterna STPLN och Stapelbädden till en än mer intressant mötesplats. Ambitionen är att mixa verksamheterna med varandra för att nå fler, och arbetet har funnit sina former i positiv dialog med inriktning på hållbar utveckling. Projekt som Cykelköket, och ÅterSkapa har fått stor uppmärksamhet både internt i Malmö stad och externt. T.ex. har Cykelköket, dit man kan komma och laga eller bygga sin cykel etablerats på fler platser i Sverige och ur verksamheten har sprungit ett företag, MoveByBike, som nu finns förutom i Malmö både i Göteborg och Stockholm. ÅterSkapa har lockat nya grupper, bl.. familjer som utifrån returmaterial tillverkar nya saker, t.ex. robotar! Projektet har även haft aktiviteter på andra platser i Malmö. Under 2013 inleddes arbetet med att hitta en långsikt ekonomisk lösning för de båda projekten, som finansierats bl.a. via Allmänna Arvfonden. Fabriken på STPLN har utvecklats positivt under året, och erbjuder nu goda förutsättningar med arbetsstationer, avancerade maskiner och verkstäder för den som vill arbeta med innovation, prototyper, snickra, sy etc. HUB:en erbjuder flexibla projektplatser för den som så behöver. Kulturnämnden tog 2013 över ansvaret för den marinpedagogiska verksamheten i Malmö stad. Denna har tidigare hanterats av fritidsförvaltningen, och utretts flera gånger där det har konstaterats att det finns behov av att bygga ett marinpedagogiskt center på Ribersborg. Under året gav kulturnämnden förvaltningen i uppdrag att inleda arbetet dels genom att etablera en förvaltningsövergripande organisation för att utarbeta beslutsunderlag, att upphandla marinpedagogisk verksamhet, samt att kartlägga, koordinera och utveckla utepedagogisk verksamhet inom Malmö stad. Både en styrgrupp och en projektgrupp har bildats, och i nuläget beräknas ett marinpedagogiskt center kunna stå klart inför sommaren En beställning av upphandling på marinpedagogisk verksamhet är inlämnad till upphandlingsenheten. En arbetsgrupp bestående av flera institutioner på Malmö Högskola, grundskole- och förskoleförvaltningen, Skoletjenesten Själland, Skoltjänsten Öresund, miljöförvaltningen, Kultur för Barn och Unga (KBU), Malmö museer, samt kulturförvaltningens kansli. Målet är att öka undervisningen i andra miljöer än det traditionella klassrummet, t.ex. genom att använda institutionernas pedagogiska utbud, natur och kulturarv, samt ny teknik för att ge barn och unga möjlighet att utveckla nya färdigheter och gynna så väl språkutveckling som omvärldskunskap. Detta är, förutom för skolan som söker nya former, av intresse även för lärarutbildningen vid Malmö Högskola och forskningen. Ett samarbete mellan Holmaskolans förskoleklasser, Malmö museer, och Stadsbiblioteket har t ex gett goda resultat på kort tid. Lokaler och säkerhet Hösten 2012 påbörjades en renovering av konstgalleriet på 3:e våningen på Slottsholmen som blev klar i april I samband med renoveringen av tak, slipning av golv m.m. frigjordes även 12 mindre rum (de så kallade sidogallerierna som länge använts som konstlager) på totalt 300 kvm yta för utställningar. Malmö Konstmuseums lokaler har nu återställts till den ursprungliga formen. Konsthallens utställningshall har under hösten varit stängd för renoveringsarbeten. Lanterninen i utställningshallens tak har försetts med nya glas som uppfyller dagens säkerhets- och energikrav. Entrépartiet, liksom invändiga dörrar mot mellanrum, verkstad och bokhandel har bytts ut för att höja säkerheten. En ny ventilationsanläggning har installerats och larmanläggningen uppgraderats för att Malmö Konsthall ska uppfylla de krav på inomhusklimat och säkerhetsklassning som idag ställs på en internationellt verksam konstinstitution samt för att uppfylla Kammarkollegiets villkor för statlig utställningsgaranti. Kulturnämnden, Årsanalys 2013 Facknämnder 21(57)

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige Budgetskrivelse 2015 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Nämndens verksamhetsinriktning... 5 3 Kommunfullmäktigemål... 6 3.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska... 6 3.2 Malmöbor

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2015. 2014-03-26 Vår referens. Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se KN-KFÖ-2014-00958

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2015. 2014-03-26 Vår referens. Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se KN-KFÖ-2014-00958 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2014-03-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2015 KN-KFÖ-2014-00958 Sammanfattning Föreliggande förslag

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-06-03 Handläggare Carin Antonson Utvecklingssekreterare carin.antonson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Gröna skolgårdar 2014 GRF-2014-6072

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppdragsuppföljning budget 2013. 2014-02-26 Vår referens. Anne Mattsson Ekonomichef

Tjänsteskrivelse. Uppdragsuppföljning budget 2013. 2014-02-26 Vår referens. Anne Mattsson Ekonomichef Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2014-02-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Tjänsteskrivelse Uppdragsuppföljning budget 2013 Sammanfattning Nytt för 2013 är Uppdragsuppföljning budget.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Cornelia Röjner (M) Charlotta Bergström (MP)

Cornelia Röjner (M) Charlotta Bergström (MP) Malmö stad Kulturnämndens arbetsutskott 1 (7) Protokoll Sammanträdestid 2014-08-18, klockan 13.00-14.45 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande, anmält förhinder Kulturkansliet, Börssalen

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Serviceförvaltningens åtaganden 2015. 2015-04-09 Vår referens. Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.

Tjänsteskrivelse. Serviceförvaltningens åtaganden 2015. 2015-04-09 Vår referens. Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Serviceförvaltningens åtaganden 2015 SN-2015-480 Sammanfattning

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFN-2013-290

Läs mer

Fyra år av rödgrönt samarbete

Fyra år av rödgrönt samarbete Fyra år av rödgrönt samarbete En rapport om rödgrön politik i Malmö 2007-2010 Arbete och tillväxt Ett av våra viktigaste mål under mandatperioden har varit att öka antalet arbetstillfällen i Malmö och

Läs mer

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Jens Trondman Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Jens.Trondman@malmo.se Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Malmö Europas Green Room

Malmö Europas Green Room Malmö Europas Green Room Varför arbeta med hållbara evenemang? Hållbar stadsutveckling Var fjärde resa i Malmö görs med cykel! Snart sorterar alla matavfall och äppelskruttarna blir biogas i bussen Vindkraft

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-04-01 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppdrag och organisation för Malmö Live STK-2013-1125 Sammanfattning

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Remiss avseende Slutrapport från Kommission för ett socialt hållbart Malmö Stad

Remiss avseende Slutrapport från Kommission för ett socialt hållbart Malmö Stad Malmö stad Kulturnämnden 1 (8) Datum 2013-08-28 Adress Kommunstyrelsen Diarienummer KN-KFÖ-2013-01306 Yttrande Remiss avseende Slutrapport från Kommission för ett socialt hållbart Malmö Stad STK-2013-145

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer