Verksamhetsberättelse 2008 för Svenska FN-förbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2008 för Svenska FN-förbundet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2008 för Svenska FN-förbundet

2 S V E N S K A F N - F Ö R B U N D E T 2 Design/produktion: Tweed & Wognum Omslagsbild: Kristina Larsson Om omslagsbilden: Många strumpor dumpades på Hultfredsfestivalen när FN-förbundet informerade om millenniemålen. I utbyte fick alla en blå FN-strumpa.

3 v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e Innehåll Inledning 4 Fred, säkerhet och nedrustning 5 Röj-en-mina Skyldighet att skydda Kärnvapennedrustning m m Utveckling och fattigdomsbekämpning 7 Skolmat blir kunskap Millenniedeklarationen och millenniemålen Millenniemålen och Sveriges biståndspolitik Internationell resa till Angola och Sydafrika Kommissionen för hållbar utveckling FN-rapporter och debattartiklar Klimatuppropet Läromedel om klimat Världsvattendagen Mänskliga rättigheter och demokrati 9 Nätverket för mänskliga rättigheter Parallellrapportering Mänskliga rättigheter på FN-dagen FN-frukost på Bok & Bibliotek med MR i fokus MR-dagarna MR-dagen 10 december Övrigt MR-arbete FN-rörelsen globalt 11 WFUNA UNA Europe Network Nordiskt samarbete Samarbete med FN-förbundet i Kina Samarbete med FN-förbunden i Södra Kaukasien Lake Victoria-projektet Projektledarutbildning i Östafrika Samarbete med FN-förbundet i Kongo Ungdomspraktikanter Den svenska FN-rörelsen 12 Stöd till FN-föreningar och distrikt Nya FN-föreningar under 2008 Regionala träffar Vitaliseringsträff i Uppsala Distriktsordförandekonferens Medlemsvärvning Premiär för FN-forum Seminarier inför FN:s generalförsamling FN-dagen FN-bakelsen Skolverksamhet 14 FN-skolor FN-rollspel Lärarkurser, skolmaterial och mässor Globalis Ungdomsverksamhet 15 Ungdomsansvariga UNgt projektbidrag Global MDG Youth Summit UNg 2008 Referensgruppen UNg på webben Millenniemålsambassadörerna Dumpa en strumpa! Utbildning, information och påverkan 17 FN-ABC Infojouren Föreläsningar och studiebesök Bok & Biblioteksmässan FN-förbundet på internet Världshorisont Pressarbete Insamling 18 FN-fonden Kampanjer

4 S V E N S K A F N - F Ö R B U N D E T FN-vänner, Förväntningarna på förenta Nationerna är höga. Det är tydligt inte minst i katastrofsituationer där världsorganisationen ofta får huvud rollen i arbetet med att bistå utsatta civilbefolkningar. FN kan leda och ska leda, men det ställer också krav på dess medlemmar var ett år som präglades av bland annat cyklonen Nargis i Burma och en galopperande livsmedelskris. Allt fler blir nu medvetna om att världens regeringar inte ensamma klarar utmaningarna. Den globala FN-rörelsens huvuduppgift är att stödja FN-tanken och att verka för ett bättre och starkare FN i ord och i handling. Svenska FN-förbundet stödjer sedan tidigare bland annat FN:s minröjningsarbete och insatser för att barn i fattiga länder ska få ett mål mat i skolan. Under våren 2008 startade FN-förbundet en insamling till förmån för FN:s arbete för katastrofens offer i Burma. En liknande satsning gjordes under hösten då förbundet samlade in pengar för att bistå FN i dess arbete med internflyktingar i krigets Georgien. På många håll samlas nu det privata näringslivet, friviligorganisationer och enskilda människor i ett gemen samt arbete för att bistå FN. Den som till äventyrs levt i tron att världsorganisationen badar i pengar har blivit varse den resursknapphet och den underfinansiering som ofta präglar verksamheten. I Sverige utgör FN-förbundet ett nav kring vilket olika aktörer kan samlas för att manifestera sitt stöd för FN. Vi har under året inlett spännande samarbeten med aktörer i olika samhällssektorer. Några, som KPA Pension, Servera och Pizza Hut, går in i våra kampanjer medan andra väljer att samarbeta på andra sätt. Formerna är inte det avgörande det viktiga är att vi är många som drar åt samma håll. FN-förbundets satsning på FN-skolor i samarbete med landets gymnasieskolor har blivit en framgång. Också FN-skolorna är en viktig kanal för att dels sprida kunskap och information om FN bland lärare och elever, dels stärka stödet för FN-tanken. FN-förbundet har under året fortsatt att bevaka hur Sverige agerar som medlem i FN. Vår återkommande parallellrapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté visade att stora brister fortfarande råder när det gäller behandlingen av personer med utländsk bakgrund i vårt land. Att Sverige kan göra mer som FN-nation visar också det faktum att färre än 100 svenskar finns i FN-ledda fredsfrämjande insatser, även om ett knappt tusental finns i insatser som lyder under FN-mandat. Den svenska politiken för global utveckling står under omstöpning. FN-förbundet välkomnar en effektivisering av det bistånd som går via bland annat olika FN-organ men vi vill samtidigt påminna om vikten av att fortsätta lyssna på de fattigas röst. I Millenniekampanjen har vi informerat och opinionsbildat i frågor som rör fattigdomsbekämpning och utveckling. FN är den oomtvistade ledaren för det globala arbetet mot klimatförändringarna. Tillsammans med Natur skyddsföreningen och Svenska Kyrkan har FNförbundet drivit Klimatuppropet för att uppmana våra politiker att ta sitt ansvar i det globala klimatarbetet. FN-rörelsen samlades under sommaren 2008 för första gången till FN-forum, som är ett tillfälle för medlemmar och förtroendevalda att dryfta både rörelsens framtid och de två temafrågorna skyldighet att skydda och etnisk diskriminering. Under året har FN-förbundet fått en ny webbsida med FN-information och nya funktioner som kommer FN-föreningar och -distrikt till nytta. Frukostseminarier, medverkan i Almedalsveckan i Visby och Bok & Biblioteksmässan FN-förbundet finns med i stort och smått. Om verksamhetens omfattning, inte minst på lokal nivå, vittnar det rekordstora antalet artiklar och notiser om förbundets verksamhet publicerades i landets tidningar. Ja, FN-vänner, 2008 har varit ett år av nya satsningar och landvinningar för FN-förbundet. Väl mött under kongressåret 2009! Aleksander Gabelic ordförande Bonian Golmohammadi generalsekreterare

5 v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e Fred, säkerhet och nedrustning Inom området fred, säkerhet och nedrustning bedriver Svenska FN-förbundet både kampanjen Röj-en-mina och ett mer opinionsbildande arbete som rör andra fredsfrågor. I synnerhet har förbundet under året arbetat med att lyfta fram begreppet Skyldighet att skydda samt att folkbilda om kärnvapennedrustning. Röj-en-mina Röj-en-mina, Adopt-A-Minefield, är en internationell kampanj med syfte att skapa en global opinion mot personminor och att samla in pengar till FN:s humanitära minröjningsarbete. Kampanjen drivs idag i England, Kanada, Sverige och USA. I Sverige lanserade FN-förbundet Röj-en-mina Genom FN-föreningar, organisationer, ungdomsgrupper och skolor sprids kampanjens budskap och arbetet för en minfri värld. FN-förbundet genomför också nationella och internationella aktiviteter i samarbete med organisationer i samarbetsländerna. 50 gymnasieskolor deltog i kampanjen under Mer än gymnasieelever deltog i Röj-en-minas designtävling där tävlingsuppgiften var att utforma ett tryck för T-tröja med personminor som tema. Många elever genomförde också temadagar, projektarbeten, konserter, insamlingar och andra aktiviteter inom skolan för att uppmärksamma kampanjen och de problem som minor skapar. I årskurs 6-9 har 250 elever medverkat i Röj-enmina under året. De har bl a genomfört våra rollspel och temaarbeten om minor. På kampanjens hemsida har lärare och elever hämtat information och underlag för att arbeta med minor som tema, i skolarbetet och i skolans internationella projekt. Ett 20-tal FN-föreningar har under året engagerat sig i Röj-en-mina. Lokala arrangemang, utställningar, manifestationer, insamlingar och medverkan vid festivaler (Peace & Love i Borlänge) har genomförts. I många av dessa projekt har också andra organisationer medverkat. Kampanjens projektledning har medverkat i 14 FN-föreningars lokala arrangemang. Också organisationer utanför FN-rörelsen har genomfört aktiviteter inom kampanjen. Bland dessa återfinns universitet, ungdomsorganisationer (t ex Rotaract och SSU) och kyrkor. Totalt 18 sådana aktiviteter har genomförts. Under året har riksorganisationer kontaktats för samarbete. Röj-en-mina har bl a exponerats i Lottornas tidning LottaNytt samt på Fredsbaskrarnas hemsida. Totalt aktiva idrottsutövare har exponerats för kampanjen och ca har engagerat sig i arbetet. Fotbollscupen GloBallCup genomfördes i samarbete med Enköpings SK, Enköpings Kommun, Försvarsmakten och Adidas. Inom projektet samverkade Röj-en-mina också med bl a Företagarföreningen i Enköping, Köpmannaföreningen i Enköping, Svenska Fotbollsförbundet och Djurgårdens damlag. 100 lag, nära idrottsutövare, deltog i cupen. Totalt personer besökte GloBallCup. Andra aktiviteter som FN-förbundet genomfört inom kampanjen under 2008 är bl a en manifestation i samarbete med Djurgårdens damer på Stockholms Stadion, medverkan på Bok- & Biblioteksmässan, skoltävlingsfinal med prisutdelning i Stockholm samt en manifestation med överlämning av petitioner till ambassader i Stockholm personer besökte Röj-en-minas hemsida under 2008 och 700 prenumererar på kampanjens nyhetsbrev. I december 2008 inbjöds givare och medlemmar att hjälpa till att röja ett minfält i byn Ampil i Kambodja. Insamlingen gav kronor. Under 2008 inledde FN-förbundet ett samarbete med pensionsföretaget KPA som engagerade kunder och anställda i en insamling för att röja ett minfält i Kambodja, också det i Ampil. Bl a gjorde KPA ett temanummer om minfrågan av sin kundtidning som når ut till personer. Andra företag som engagerade sig i Röj-en-mina under 2008 var Adidas, Intersport, Junibacken, Advokatfirman Fylgia, Ogilvy och ScanJack. I slutet av året genomfördes en resa till Etiopien tillsammans med styrelseledamöter från FN-fonden och FN-förbundets ambassadörer Victoria Svensson och Carolina Klüft. Under denna resa besöktes bl a minfält och skolor. Under året fortsatte kampanjledningens medverkan i det svenska klusternätverket som består av elva organisationer som tillsammans arbetar för ett förbud mot klustervapen. I maj genomförde nätverket en manifestation på Sergels Torg i Stockholm. Medverkan i mediedebatten om klustervapen och lobbyarbetet mot beslutsfattare löpte också vidare. I november 2008 meddelade den svenska regeringen att man avsåg att skriva på det internationella avtalet mot klustervapen. Arbetet inom klusternätverket fortsätter under 2009 för att Sverige också ska ratificera avtalet och avveckla Bombkapsel 90 samt för att fortsätta stärka global opinion. Mer information om Röj-en-mina samt om personminor och drabbade länder finns på Foto: Svenska FN-förbundet/Marcus Oliveras 5

6 S V E N S K A F N - F Ö R B U N D E T Skyldighet att skydda Under året fördjupades arbetet med begreppet Skyldighet att skydda som är en fokusfråga för FN-förbundet. Begreppet myntades hösten 2001 av den s k ICISS-kommissionen som tillsattes på den kanadensiska regeringens initiativ efter 1990-talets konflikter, inte minst i ljuset av FN:s misslyckande med att stoppa folkmordet i Rwanda. Vid toppmötet i New York hösten 2005 anammades begreppet av världssamfundet och under 2006 bekräftades dess betydelse ytterligare av FN:s säkerhetsråd. Begreppet syftar till att skärpa trycket på stater att skydda sin egen befolkning från våldsamma konflikter och krigsförbrytelser. Det syftar också till att öka trycket på världssamfundet att agera när en stat inte lever upp till detta ansvar. Inom principdiskussionen runt Skyldighet att skydda ryms ett brett spektrum av frågor. Det finns rimligen inte bara en skyldighet att reagera när konflikter redan har gått över styr utan också en skyldighet att förebygga sådana situationer och även att återuppbygga samhällen som redan raserats. Själva kärnan i begreppet uppehåller sig dock runt de mest kontroversiella frågeställningarna, de som berör militära interventioner: När är sådana nödvändiga? Hur ska de i så fall genomföras? Vem kan besluta om dem? En person som redan före ICISS-kommissionens arbete uppmärksammade det svårhanterliga gränssnittet mellan suveränitetsprincipen och nödvändigheten att intervenera utifrån var Francis Deng, som vid mitten av 1990-talet var generalsekreterarens särskilda sändebud för internflyktingar. Tillsammans med sina kollegor tog han fasta på tanken att suveränitet också medför ett ansvar. Våren 2007 utsågs Dr Deng till generalsekreterarens särskilde sändebud för förhindrandet av folkmord, en mycket central person i FN:s fortsatta arbete med Skyldighet att skydda. Våren 2008 arrangerade FN-förbundet därför ett seminarium i Stockholm med Dr Deng som huvudtalare. Seminariet tillkom på initiativ av FN-förbundet och genomfördes i samverkan med Kanadas ambassad i Stockholm och det svenska utrikesdepartementet. Under året har begreppet också uppmärksammats vid seminarier i gymnasieskolor, i massmedia och genom kontakt med den internationella kampanjen R2P-Civil Society. Kvinnors särskilda roll och situation i konflikter uppmärksammades genom en debattartikel, kopplad till FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, som publicerades i anslutning till Internationella kvinnodagen En aspekt av Skyldighet att skydda som vi också särskilt uppmärksammat är FN:s resurser att ställa fredsbevarande trupp till förfogande i konflikthärdar. I en debattartikel på DN Debatt den 30 december 2008 krävde vi att Sverige ska sända ut fler soldater i FNtjänst. Mer specifikt krävde vi att Sverige skulle svara positivt på FN:s önskan om att få fram fler fredsbevarande soldater till insatsen för att skydda Darfurflyktingar i lägren i Tchad. Kärnvapennedrustning m m FN-förbundet fortsatte genom sina B-kurser ett opinionsbildande arbete för kärnvapennedrustning. Under hösten arrangerades också tillsammans med Nordiska rådets informationscenter ett lunchseminarium i Kulturhuset med anledning av att Island kandiderade till en plats i FN:s säkerhetsråd (som de inte fick). Genom kandidaturen hoppades Island kunna spela en mer aktiv roll på den internationella arenan. De övriga nordiska länderna stödde aktivt Islands kandidatur och bland de frågor Island önskade driva nämndes skydd av civila i konflikter, kvinnors medverkan i fredsbyggande under postkonflikt, hot mot mänsklig säkerhet inklusive klimathot, samt nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. Foto: FN/Mark Garten 6

7 v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e Utveckling och fattigdomsbekämpning Skolmat blir kunskap Forskning visar att gratis skolmat till barn som lever i fattigdom är ett mycket bra verktyg för att bidra till millenniemålen. FN-förbundets kampanj Skolmat blir kunskap syftar till minskad fattigdom och till att fler barn ska få möjlighet att gå i skolan. Kampanjen startade hösten 2006 och ger stöd till FN:s världslivsmedelsprograms (WFP) skolmatsprogram i Afghanistan, Demokratiska Republiken Kongo, Etiopien, Kambodja och Nicaragua. Kampanjen består av både informationsspridning och insamling. Under året har en rad aktiviteter ägt rum för att nå ut med kampanjens budskap. Elever och skolor har engagerat sig liksom många FN-föreningar runt om i landet. FN-föreningar och enskilda medlemmar har genomfört flera lyckade aktiviteter. Skolmatsfrågan har fungerat som en lättbegriplig och intresseväckande ingång för att diskutera utvecklingsfrågor. En rad kanaler, såsom hemsidor, tidningar, seminarier och mässor har använts. Informationsmaterial har spridits, föreläsningar har hållits och vidareförmedlare har inspirerats. Ett koncept inom kampanjen som vidareutvecklats under året bygger på samarbete med restauranger. Ett exempel är samarbetet med kaffekedjan Barista Fair Trade Coffee vilket intensifierats under I samband med en förhandsvisning av filmen Flyga Drake genomfördes t ex ett evenemang tillsammans med Barista. Vidare har Eriks Gondolen erbjudit sina restauranggäster att via sin nota bidra till skolluncher. Pizza Hut har också genomfört insamlingar och i samband med detta fortbildat sina restaurangchefer. Därtill har flera caféer och matställen runt om i landet uppmärksammat kampanjen och samlat in pengar. Under 2008 har kontakter även tagits med organisations- och näringslivsrepresentanter i syfte att se om det finns intresse för samverkan kring skolmatsfrågan. Diskussioner om möjligt samarbete inleddes med studieförbundet Medborgarskolan och restauranggrossisten Servera. Under en vecka i november åkte en delegation från FN-förbundet till Etiopien för att bl a studera skolmats verksamheten och samla in information. Vi använde även resan till att fördjupa engagemanget hos våra goodwill-ambassadörer och hos FN-fondens styrelse genom att ta med friidrottaren Carolina Klüft, fotbollsspelaren Victoria Svensson samt Björn Almér, VD på Barista Fair Trade Coffee. Under resan besöktes två skolor norr om Addis Abeba. Efter resan har artiklar, foldrar och annat material tagits fram. Carolina Klüft har under året på flera sätt engagerat sig som ambassadör i kampanjen. Ett världsomfattande event till förmån för WFP kallat Walk the World hölls under året i 70 länder. I Sverige arrangerade 18 FN-föreningar gångmarscher på sina orter i juni och uppmärksammade därigenom Skolmat blir kunskap. För mer information om Skolmat blir kunskap besök Millenniedeklarationen och millenniemålen Millenniedeklarationen antogs av FN vid det så kallade Millennietoppmötet år Ur deklarationen har åtta tydligt definierade och mätbara mål fastställts för att bl a halvera fattigdomen och hungern i världen. Millenniemålen ska med gemensamma ansträngningar från FN:s medlemsstater och FN-systemets organisationer uppnås senast Arbetet med att sprida information och öka kunskapen om Millenniedeklarationen och millenniemålen för att därigenom öka intresset, förståelsen och engagemanget för utvecklingsfrågor har varit på FN-förbundets agenda i programform sedan Genom Millenniemålskampanjen har FN-förbundet i samarbete med FN:s utvecklingsprogram UNDP fortsatt sprida kunskap om och engagemang för millenniemålen i Sverige. Kampanjen har riktat sig särskilt till ungdomar i FN-förbundets rörelse och till politiker så som riksdagsledamöter. Påverkansdelen av kampanjen har haft särskilt fokus på Sveriges biståndspolitik och klimatansvar. En mängd informationsmaterial har framtagits och spridits, t ex via FN-förbundets hemsida och i form av FN:s millenniemålsrapport för Under året har över trettio seminarier, föreläsningar och utbildningar om Millennie deklarationen och millenniemålen ägt rum runt om i landet. Bl a har tre frukostseminarier arrangerats där aktuella FN-frågor relevanta för programmet diskuterats. Bland de medverkande kan nämnas Roland Rich, chef för FN:s demokratifond UNDEF, Annika Söder, undergeneraldirektör på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och Christina Oguz, chef för FN:s narkotika- och brottsförebyggande verksamhet i Afghanistan. Millenniedeklarationen och millenniemålen har Foto: Svenska FN-förbundet/Marcus Oliveras 67

8 S V E N S K A F N - F Ö R B U N D E T UNEP RAPPORTERAR OM Miljösituationen i världen I SAMMANDRAG Rapport nr 3 v2 Miljo.indd manifesterats på större mässor såsom Bok- & Biblioteks mässan och Skolforum. På Bok- & Biblioteksmässan diskuterades bl a näringslivets roll för hållbar utveckling och demokratins betydelse i det svenska biståndet. Frågorna har även fått genomslag på ett tre dagar långt ungdomsläger. I Göteborg och Stockholm har uppskattade heldagskurser om deklarationen och målen arrangerats. Tre halvdagslånga gymnasielärarfortbildningar har arrangerats i Kalmar, Helsingborg och Göteborg. Lärarna har både fått utbildning om millenniemålen och förslag på hur de tillsammans med eleverna kan engagera sig, något som resulterat i aktiviteter på skolorna. Grupper av människor har gjort studiebesök på förbundet för att få utbildning och studerande har i smågrupper fått skräddarsydd information. Under året har 27 FN-föreningar/distrikt beviljats ett bidrag på maximalt kr för lokala aktiviteter kring millenniemålen. Med hjälp av bidraget har de kunnat genomföra allt från studiecirklar och debatter till shower och konserter. De lokala aktiviteterna har fått bra genomslag och engagerat många. Viktiga målgrupper har varit engagerade personer i svenskt föreningsliv, ungdomar, lärare, näringslivsrepresentanter och beslutsfattare. Millenniemålen och Sveriges biståndspolitik Ett av Millenniemålskampanjens uppdrag har varit att uppmärksamma hur Sverige bidrar till fattigdomsbekämpning. En procent av Sveriges bruttonationalinkomst ges i bistånd till omvärlden vilket är unikt i jämförelse med övriga länder. Dock måste frågan ställas om vilka slags insatser biståndet faktiskt finansierar. För att stärka analysen i denna fråga gick FNförbundet in i ett samarbete med en PR-byrå som specialiserat sig i påverkansarbete. Byrån har gett FNförbundet utbildning i påverkansmetoder och strategier och tillsammans har vi kartlagt de politiska partiernas utrikesprioriteringar. Under 2008 har vi analyserat Sveriges biståndsbudget och speciellt den andel som skrivs av till andra utgiftsområden, det som ofta kallats urholkning. Detta är resurser som FN-förbundet anser bör finansiera riktad fattigdomsbekämpning och därigenom bidra till att millenniemålen nås. Analysen fortskrider under våren I finanskrisens kölvatten har de internationella satsningarna på millenniemålen åsidosatts och framsteg som gjorts med att bekämpa fattigdom och hunger har i flera länder gått tillbaka. Vikten av att Sverige agerar kraftfullt och stödjer millenniemålsagendan är därför viktigare än någonsin. Internationell resa till Angola och Sydafrika Under de senaste tio åren har biståndsengagemanget i afrikanska länder förändrats radikalt. Kinas bistånd till Afrika ökar dramatiskt och går ofta hand i hand med handelsintressen. Kinas bistånd står i kontrast till det europeiska som ofta kräver satsningar på demokratisering och miljö. Mot bakgrund av detta organiserade Millenniemålskampanjen en resa till Angola och Sydafrika för att utforska Sveriges bistånd i denna nya kontext. Till vår hjälp hade vi Utrikespolitiska Institutet och dess kinaexpert Dr Johan Lagerkvist. I gruppen som reste ingick förutom representanter för FN-förbundet och Dr Lagerkvist följande riksdagspolitiker: Björn Hamilton (M), Kent Härstedt (S), Rosita Runegrund (KD), Kerstin Lundgren (C), och Kalle Larsson (V). Vi bjöd även med Professor He Wenping som är chef för The African Studies Section Institute vid The Chinese Academy of Social Sciences i Peking. Från The University of the Witwatersrand i Johannesburg bjöd vi med Professor Roger Southall som är expert på relationen mellan Sydafrika och Kina. Resan tydliggjorde behovet av att stärka det internationella samarbetet för att förbättra, harmonisera och effektivisera det internationella biståndet den så kallade Parisagendan. Kommissionen för hållbar utveckling FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) höll sitt 16:e möte i New York 5-16 maj. I den svenska regeringsdelegationen, som leddes av Rolf Eriksson, statssekreterare i Jordbruksdepartementet, ingick FN-förbundets styrelseledamot Ida Cronquist som representant för det civila samhället. Temat för årets möte var jordbruk, landsbygdsutveckling, land, torka, ökenspridning och Afrika. FN-rapporter och debattartiklar Under året översatte, sammanfattade och lanserade FN-förbundet tre FN-rapporter i skriftserien FN-rapporter i sammandrag. Det var UNEP:s analys av miljösituationen i världen, FN:s rapport om rätten till mat och FN:s analys av utvecklingen i Afrika. Rapporterna har distribuerats till ca 25 ledarredaktioner, FN-föreningar, FN-distrikt, organisationer, skolor samt till riksdagsledamöter i utrikesutskottet och andra för ämnet relevanta riksdagsutskott. Skrifterna har även används i samband med FN-förbundets kurser och föreläsningar. Tre debattartiklar publicerades i samband med lanseringen av rapporterna och nådde närmare läsare. Klimatuppropet Under 2008 fortsatte FN-förbundet sitt arbete för att påverka regeringen så att Sverige tar sitt klimatansvar och sätter ett ambitiöst mål om utsläppsminskningar till år 2020 samt ökar stödet till utvecklingsländer som drabbas av klimatförändringar. Millenniemålskampanjen har arbetat intensivt med att påvisa kopplingarna mellan fattigdomsbekämpning och klimatförändringar samt det ansvar Sverige därigenom har i klimatfrågan. 8

9 v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e I augusti gick FN-förbundet in i ett unikt samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen och Svenska Kyrkan under namnet Klimatuppropet. Tillsammans samlade vi in namn till förmån för att Sverige ska åta sig att sänka utsläppen av växthusgaser med 40 procent till år 2020 (jämfört med 1990 års nivåer) och öka stödet till drabbade utvecklingsländer. Klimatuppropet fick stort genomslag och spreds via webben, media och många av FN-förbundets lokala föreningar. Namn samlades även in på större evenemang som t ex Bok- & Biblioteksmässan, Båtmässan och Klimatforum. Totalt samlades över namn in och överlämnades i december till statsminister Fredrik Reinfeldt. Läromedel om klimat I samarbete med FN-förbundets skolansvariga ville Millenniemålskampanjen uppmärksamma unga människor på hur världen kan samarbeta och hitta lösningar till klimatproblemen. Vi tog fram materialet Polarön som är en storyline för årskurs 4-6. Materialet har spridits på bland annat Skolforum och genom FN-förbundets hemsida där det går att ladda ner. Världsvattendagen Den 19 mars arrangerade FNförbundet ett seminarium inför Världsvattendagen tillsammans med andra FN-organ och FN-relaterade organisationer i Sverige samt Swedish Water House, Stockholm International Water Institute SIWI och Stockholm Environment Institute SEI. Temat var vatten och sanitet. På Världsvattendagen den 22 mars publicerades i Göteborgsposten en debattartikel med rubriken 2,6 miljarder saknar tillgång till sanitet. Undertecknare var representanter för organisationerna som anordnat seminariet, bland dessa Birgitta Dahl, UNICEF Sverige, Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet och Görel Thurdin, Svenska Unescorådet. Foto: FN/Nayan Tara Mänskliga rättigheter och demokrati Nätverket för mänskliga rättigheter Nätverket för mänskliga rättigheter, MR-nätverket, bildades 1998 och samordnas av Svenska FN-förbundet. Idag ingår omkring 60 svenska enskilda organisationer i nätverket vars övergripande målsättning är att skapa samarbetsformer mellan svenska organisationer som på olika sätt arbetar med mänskliga rättigheter. Nätverket erbjuder anslutna riksorganisationer och andra intresserade organisationer ett forum, med fokus på FN:s arbete med mänskliga rättigheter och demokrati, för att i nätverksform bilda opinion och påverka regeringen. Genom att samordna sina intressen når organisationerna ut till fler och bidrar gemensamt till ett ökat medvetande om mänskliga rättigheter i Sverige. Under året hölls ett flertal stormöten inom MRnätverket där olika gästföreläsare deltog. En folder om nätverket producerades under året. Läs mer om nätverket på Parallellrapportering Sedan år 2000 har organisationer ur MR-nätverket granskat Sveriges sätt att följa FN:s MR-konventioner genom att gemensamt sammanställa skuggrapporter, s k parallellrapporter, till FN:s övervakningskommittéer. Arbetet med parallellrapporteringen har inom nätverket strukturerats upp i sex olika arbetsgrupper, en för varje kärnkonvention. En av de större aktiviteterna under 2008 var sammanställningen av en rapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD), ett arbete som FN-förbundet har ansvaret för. I rapporten, som togs fram tillsammans med 27 andra organisationer, kräver FNförbundet att Sverige i enlighet med konventionen mot etnisk diskriminering måste införa ett förbud mot rasistiska organisationer och deras propaganda. Trots återkommande kritik från FN saknas ett sådant heltäckande förbud i Sverige. Rapporten lyfter även fram flera brister inom polisen och rättsväsendet vad gäller att bekämpa rasism och diskriminering samt främja mångfald. De hatbrottsåklagare som enligt svensk lag ska finnas existerar inte eller finns endast på papper. Regeringen tog bort hatbrott som prioriterat område i regleringsbrevet för polisen för Anslagen för att bekämpa denna typ av brottslighet minskar. Erfarenheterna från Stockholmspolisens hatbrottsjour borde tillvaratas på fler orter, skriver FN-förbundet i rapporten. Domstolsverket, Åklagarmyndigheten och polisen hör dessutom till de statliga verksamheter som har Foto: FN/F Charton 98

10 S V E N S K A F N - F Ö R B U N D E T lägst andel anställda med utländsk bakgrund. Hos polisen är andelen bara fem procent. Det gör att många människor saknar förtroende för ordningsmakten. Förutom att rapporten presenterades för FN:s kommitté mot etnisk diskriminering i Genève skrevs även en debattartikel i Aftonbladet. Kraven på regeringen väckte stor uppmärksamhet och ledde till att förbundet omnämndes i över hundra tidningsartiklar. Läs mer om parallellrapportering och rasdiskrimineringskommittén på Mänskliga rättigheter på FN-dagen FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter fyllde 60 år 2008 och detta uppmärksammades på flera sätt. På FN-dagen den 24 oktober arrangerade FNfamiljen i Sverige en temadag om mänskliga rättigheter på Stockholms Centralstation. Representanter för ett tjugotal organisationer medverkade med korta reflektioner kring mänskliga rättigheter. Andra medverkande var biståndsminister Gunilla Carlsson, Sidas generaldirektör Anders Nordström, artisten Adam Tensta och författaren Mark Levengood. Åhörarna uppmanades att tycka till om mänskliga rättigheter på en klottervägg och i en minienkät. Många resenärer stannade till för en pratstund eller för att lyssna på de olika talarna. FN-frukost på Bok & Bibliotek med MR i fokus Medan de ca 200 åhörarna mumsade på samosas från Somalia pågick det ett samtal om mänskliga rättigheter på Stora Scenen på Internationella Torget på Bok- & Biblioteksmässan i september. Vilken betydelse har FN:s 60 år gamla förklaring om mänskliga rättigheter? Världens beslutsfattare hänvisar ofta till den, men vad gör de i praktiken? I samtalet deltog Mark Levengood (UNICEF-ambassadör), Maja Kirilova Eriksson (Uppsala universitet), Yasmine Sherif (FN:s utvecklingsprogram UNDP), Caroline Stein (utrikesdepartementet) och Bonian Golmohammadi (FN-förbundet). Journalisten Jesper Bengtsson ledde samtalet. Svenska FNförbundet, Svenska Unescorådet, UNICEF Sverige och UNIFEM Sverige stod som arrangörer. Urfolkscentret i Kautokeino, Norge, samt Linda Nordin Thorslund, biträdande generalsekreterare på FNförbundet. FN-förbundet arrangerade även ett miniseminarium där parallellrapporten till FN:s rasdiskrimineringskommitté presenterades. Norrbottens FN-distrikt deltog på MR-dagarna med en monter som bemannades av frivilliga från distriktet. MR-dagen 10 december Lördagen den 6 december innehöll Svenska Dagbladet en temabilaga om mänskliga rättigheter. Bilagan var ett samarbete mellan FN-förbundet och medieföretaget Manderley Media och syftet var att sätta fokus på de mänskliga rättigheterna inför MR-dagen den 10 december. På själva MR-dagen arrangerade FN-förbundet en paneldebatt där representanter från riksdagspartiernas ungdomsförbund deltog. Diskussionen fokuserade på de mänskliga rättigheterna i Sverige och utmaningar på detta område framöver. FN-förbundet fick också i samband med paneldebatten en hälsning från biståndsminister Gunilla Carlsson där hon underströk den allmänna deklarationens betydelse för det svenska utvecklingsarbetet. Även i de lokala FN-föreningarna uppmärksammades MR-dagen, bl a i Helsingborg där FN-föreningen deltog i ett fackeltåg tillsammans med andra organisationer och kommunen. Tågets paroller var bl a Barn ska inte kriga och Stoppa aids och fattigdom. Övrigt MR-arbete Under året har FN-förbundet haft tät kontakt med flera FN-föreningar angående föreläsningar om mänskliga rättigheter, kurser, medverkan i seminarier och tips på lokala aktiviteter. Två föreläsningar hos FN-föreningar har genomförts samt en för alla distriktssamordnare. En B-kurs med rubriken Mänskliga rättigheter samt kulturmöten och främlingsfientlighet och rasism hölls i Stockholm. Förbundets arbete med mänskliga rättigheter har på flera sätt blivit synligt i media, både genom den ovan beskrivna temabilagan och genom ett flertal debattartiklar. Under våren 2008 hade förbundet under tre månader en praktikant som bl a hjälpte till med research till parallellrapporten till CERD-kommittén. FNförbundets webbsida har uppdaterats med information om MR-arbetet. MR-dagarna Under 2008 års MR-dagar i Luleå i november arrangerade FN-förbundet ett seminarium på temat Klimatförändringar och urfolks rättigheter. Deltog gjorde Öje Danell, professor i renskötsel på Sveriges Lantbruksuniversitet, Camilla Wikland, advokat specialiserad på samerätt, Magne Ove Varsi, direktör på Gáldu, 10

11 v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e FN-rörelsen globalt WFUNA Svenska FN-förbundet ingår, tillsammans med över 100 andra FN-förbund i världen, i World Federation of United Nations Associations, WFUNA. WFUNA är FN-förbundens världsfederation och är en oberoende icke-statlig organisation som bildades 1946 med syfte att stimulera och stötta det globala nätverket av FNförbund. Ordförande för WFUNA är sedan 2006 Hans Blix, tidigare chef för IAEA och sedermera FN:s vapeninspektör i Irak. Både WFUNA och FN-förbundet har konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC, vilket ger möjlighet att lägga fram förslag till rådet och delta som observatörer i officiella FN-möten och konferenser. Plenarförsamlingen sammanträder vart tredje år och är WFUNA:s högsta beslutande organ. Från Sverige valdes Aleksander Gabelic 2002 in i WFUNA:s exekutivkommitté och 2008 valdes Bonian Golmohammadi till kassör. Under året bidrog FN-förbundet till att svenska regeringen gav ett mindre bidrag till WFUNA:s verksamhet för Under 2008 hölls två möten med exekutivkommittén. Läs mer på och UNA Europe Network De europeiska FN-förbunden samverkar inom det s k UNA Europe Network, i första hand inom ramen för EU. Syftet med nätverket är att underlätta samordning och informationsflöde för aktiviteter och opinionsbildande arbete men också att ha kontakter i Bryssel med företrädare för kommissionen och Europaparlamentet. Svenska FN-förbundet är för närvarande ordförande i nätverket och under 2008 arrangerade man två möten i Bryssel. Under året genomfördes även en större enkät som kartlade de olika europeiska FN-förbundens struktur och uppbyggnad. Dessutom startade Svenska FN-förbundet en enklare hemsida för nätverket, se: Nordiskt samarbete Vid den nordiska generalsekreterarkonferensen, som äger rum en gång per år, får de nordiska FN-förbunden tillfälle att utbyta erfarenheter och idéer för att bättre utnyttja förbundens resurser och kapacitet samt diskutera möjliga samarbeten. I juni 2008 hölls ett möte för de nordiska generalsekreterarna i Visby. Samarbete med FN-förbundet i Kina Svenska FN-förbundet har ett samarbete med FNförbundet i Kina sedan Samarbetet handlar huvudsakligen om att stärka det kinesiska FN-förbundet och hjälpa det att utveckla metoder för att sprida information om mänskliga rättigheter och FN, samt för att stimulera till diskussion om dessa frågor i Kina. Exempel på aktiviteter inom det kinesiska FNförbundet under 2008 är en parallellrapport om rättssystemet i Kina ur ett människorättsperspektiv. Förbundet producerade även informationsmaterial om FN, mänskliga rättigheter och millenniemålen. Ett nätverk med fem andra icke-statliga organisationer bildades med syfte att utbyta information och erfarenheter kring FNrelaterade frågor och att stärka civilsamhällets roll i dessa frågor. Samarbete med FN-förbunden i Södra Kaukasien Samarbetet med FN-förbunden i Georgien och Armenien (som startade 2005) syftar till att etablera en stark FN-rörelse i Södra Kaukasien, till att förebygga konflikter och till att öka medvetenheten om millenniemålen. Aktiviteter för att stärka FN-förbundet i Armenien och öka medvetenheten kring FN och millenniemålen i landet genomfördes som planerat. Armeniska FN-förbundet organiserade bl a sitt första nationella FNrollspel i november och en MDG week med aktiviteter kring millenniemålen i december De tog också fram och spred rapporter kring framstegen för millenniemål 4 och 5 i Armenien. På regional nivå arrangerades ett sommarläger med praktisk träning i konfliktförebyggande under sommaren 2008 i Georgiens huvudstad Tblisi. Aktiviteterna som skulle genomföras i Shida Kartli (ett område i Georgien som ligger kring Sydossetien) kunde inte genomföras i och med den väpnade konflikten mellan Georgien och Ryssland i augusti Dessa aktiviteter kommer i stället att genomföras under Lake Victoria-projektet Det 3-åriga projektet som avslutades mot slutet av 2008 syftade till att stärka FN-förbunden i Tanzania och Uganda i arbetet med millenniemålen och därmed bidra till en hållbar utveckling runt Victoriasjön. Det sista året präglades av intensiv aktivitet för att genom medlemsrekrytering, revision av stadgar, utbildning av personal och översyn av administrativa rutiner stärka förbunden. För att bidra till förändring i samhället utbildades andra frivilligorganisationer i fråga om millennie målen. Lokala politiker utbildades också för att få dem att ta ett större ansvar för lagstiftning och uppföljning. Ett stort antal skolungdomar i regionen har genomfört kampanjer för att sprida kunskap om millenniemålen

12 S V E N S K A F N - F Ö R B U N D E T Projektledarutbildning i Östafrika Detta projekt utfördes i samarbete mellan FN-förbunden i Sverige, Tanzania och Uganda och hade som mål att utbilda ungdomar mellan 18 och 30 år till projektledare. Ett antal ungdomar i Tanzania och Uganda utbildades och genomförde samtidigt olika lokala projekt rörande jämställdhet, malaria och hiv/aids samt millenniemål 8. Projekten skedde i form av information i skolor och i byar, bildandet av FN-klubbar, seminarier, musikkonserter m m. Samarbete med FN-förbundet i Kongo Projektet syftar till att stärka Kongos FN-förbund. Förbundet har en ambitiös agenda med förtroendeskapande aktiviteter som syftar till att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i Kongo. Under 2008 genomfördes en rad aktiviteter, bl a en serie med interaktiva radioprogram med fokus på konfliktlösning och mänskliga rättigheter, dialogmöten med aktörer från civila samhället och myndigheterna samt öppna s k People s Forum där etniska och lokala ledare diskuterade demokrati och traditionella strategier för att lösa konflikter. Informationsmaterial om mänskliga rättigheter, millenniemålen och hiv/aids översattes till lokala språk och spreds i skolor och till olika grupper i samhället. Ett antal möten hölls också för kvinnor utsatta för sexuellt våld i olika delar av landet. En annan viktig aktivitet var att nätverka med FN:s fredsbevarande styrkor, MONUC, och att stärka allmänhetens förtroende för dess insatser. Ungdomspraktikanter Under 2007 skickade FN-förbundet ut sex svenska ungdomar på sex månader vardera till FN-förbunden i Georgien, Tanzania och Uganda. Hela projektet avslutades under våren Syftet med praktikprojektet var att öka unga medlemmars internationella engagemang och stimulera deras intresse i FN-förbundet och i arbetet för att nå millenniemålen i utvecklingsländer. Praktikanterna fick ta del av organisationernas dagliga arbete och aktiviteter som relaterade till millenniemålen. Efter praktiken har de genomfört informationsaktiviteter i Sverige, bl a genom besök i FN-föreningar och FNskolor och vid FN-förbundets ungdomsläger. Den svenska FN-rörelsen Stöd till FN-föreningar och distrikt Under året har fortlöpande kontakter hållits med FN-föreningar och distrikt. Fyra cirkulärbrev med aktuell information skickades ut. 35 FN-föreningar utnyttjade erbjudandet om materialstöd. 92 FN-föreningar och 22 FNdistrikt erhöll grund- eller startbidrag. Intresset för projektstöd var stort under Åtta FN-distrikt och 30 FN-föreningar lämnade in projektansökningar och kronor betalades ut. Ett 70-tal FNföreningar/distrikt beställde förbundets handbok. Handläggare på FN-förbundet medverkade vid olika möten i en mängd FN-föreningar och distrikt runt om i landet. Under året erhöll distrikt och föreningar artiklar, pressmeddelanden och talarmanus inför FN-dagen och andra internationella dagar. Under rubriken Landet runt i Världshorisont presenterades delar av deras verksamhet. Nya FN-föreningar under 2008 Under året bildades sju nya FN-föreningar: Hjo-Tibro FN-förening, Nedansiljans FN-förening, Vetlanda FN-förening, Söderhamns FN-förening, Västerdalarnas FN-förening, Kiruna FN-förening samt Jokkmokks FN-förening. 12

13 v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e Regionala träffar Fyra dialogträffar för idéutbyte och information med temat På gång i FN-förbundet genomfördes för medlemmar i Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne och Värmlands FN-distrikt. Sammanlagt deltog omkring 120 personer på träffarna där förbundets generalsekreterare och ordförande medverkade och berättade om FN och FN-förbundet. Vitaliseringsträff i Uppsala I december genomfördes en tvådagarsträff i Uppsala med temat inspiration, vitalisering och dialog. Vid träffen deltog närmare 60 personer från Uppsala, Stockholms och Södermanlands läns FN-distrikt. Positivt var att både äldre och yngre deltog. Programmet bestod både av föreläsningar och workshops där deltagarna var väldigt aktiva och visade på stor idérikedom. Distriktsordförandekonferens Den 5-6 april genomfördes en distriktsordförandekonferens i Stockholm. Deltagare var ordförande från 19 FN-distrikt samt representanter för FN-förbundets styrelse och kansli. På programmet stod aktuella frågor på FN:s agenda, FN-förbundets verksamhet, insamling, medlemsvärvning, medlemsvård samt mänskliga rättigheter 60 år Konferensen diskuterade även hur distrikten mår och vilken hjälp och stöd som behövs för att de ska kunna fylla sin roll. Den avslutades med en diskussion om hur vi tillsammans kan förbättra och utveckla förbundets verksamhet. Medlemsvärvning FN-förbundets kansli har under året arbetat vidare med frågan om hur vi ska kunna värva nya medlemmar till rörelsen. Medlemsvärvning har i ökad omfattning integrerats i olika delar av verksamheten men särskilda satsningar har också gjorts, t ex en värvningstävling med pris. Vi har infört en ny medlemsform familjemedlemskap för att förenkla för hela hushåll att ge sitt stöd. Dessutom införde vi mot slutet av året möjligheten att betala medlemskap via autogiro. Eftersom det visat sig att vi haft svårt att öka medlemstalet med egna krafter inledde vi under våren ett samarbete med kommunikationsbyrån Ogilvy där vi gav dem till uppdrag att öka antalet individuella medlemmar. Vi hoppas nå positiva resultat under Premiär för FN-forum Den maj genomfördes för första gången ett FNforum på Lyran konferens i Stockholm. Rubriken på första dagen var Hur ska FN förhindra folkmord? om skyldigheten att skydda. Efter en introduktion av Ulla Gudmundson, UD, följde en debatt på temat. I panelen medverkade Diana Amnéus, Stockholms universitet, Bonian Golmohammadi, FN-förbundet, Eva Zillén, Kvinna till kvinna samt Håkan Hedlund, Nordic Battle Group. Moderator var Daniel Nord, Sipri. Efter ett scenario om Värnandet av mänskliga rättigheter i Darfur under ledning av Jonas Alberoth, Folke Bernadotteakademin, och med medverkande ur förmiddagens panel, kunde deltagarna aktivera sig i olika workshops, diskussioner och filmvisning. Söndagens program handlade om Hatbrott och etnisk diskriminering i Sverige. Ämnet introducerades av Peter Nobel, f d diskrimineringsombudsman. Därefter följde en debatt om den nya diskrimineringslagstiftningen. Cafer Uzunel, integrationsdepartementet, samtalade med Desirée Pethrus Edström (KD), Paul Lappalainen (MP), Sylvia Lindgren (S) och Amineh Kakabaveh (V) som fick möjlighet att kommentera förslaget. Linda Nordin Thorslund berättade om parallellrapporteringen till FN:s rasdiskrimineringskommitté. Därefter följde en paneldebatt om Arbetet mot hatbrott i Sverige med Klara Klingspor, Brottsförebyggande rådet, Sven-Erik Alhem, överåklagare, Mikael Ekman, Stockholms hatbrottsjour samt Carl Wennerstrand, Fryshuset. Moderator var Ulf Wickbom. Därefter erbjöds åhörarna att delta i ett rollspel eller se filmen Kautokeinoupproret. I en monter fick deltagarna information om FNförbundets kampanjer Röj-en-mina och Skolmat blir kunskap. Drygt 200 personer deltog i FN-forum, däribland många nya medlemmar och ungdomar. Seminarier inför FN:s generalförsamling I samband med FN:s generalförsamlings öppnande i september inbjöd FN-förbundet till två seminarier med temat På FN:s agenda. Seminarierna hölls i Stockholm respektive Göteborg och handlade om FN:s verksamhet och aktuella frågor i generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Vidare behandlades reformarbetet inom FN:s biståndsverksamhet, mänskliga rättigheter 60 år samt FN:s arbete för att stärka rättssäkerheten i krigshärjade länder. Omkring 250 personer deltog i seminarierna. De fick bl a lyssna till Caroline Stein, Elinor Hammarskjöld, Anders Wallberg och Anders Bengtcen, samtliga från UD, samt Yasmine Sherif från UNDP i Genève. FN-dagen För sjunde året i rad arrangerade FN-förbundet ett seminarium i Stockholm inför FN-dagen. Temat var FN och Ryssland. Biståndsminister Gunilla Carlsson talade och i paneldebatten deltog Eva Elmsäter, SVT, Aleksander Gabelic, FN-förbundet, Anna Jonsson, Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik samt Evgeny Tikhonov, Rysslands ambassad. Moderator var Malcolm Dixelius. Två utmärkelser delades ut. Årets FN-vän gick till Inga-Britt Ahlenius. Ing-Britt Pettersson Nyholm fick den nya utmärkelsen Årets FNsupporter. Firandet innehöll även kulturella inslag. David Fang spelade piano, Stina Ekblad reciterade Anna 12 13

14 S V E N S K A F N - F Ö R B U N D E T Achmatova och Mats B Ohlssons trio med Anna Sise underhöll med musik och sång. De ca 250 deltagarna, varav ett tiotal representanter från olika ambassader och många studenter, bjöds på FN-bakelse. På själva FN-dagen den 24 oktober arrangerade FN-familjen i Sverige en temadag om mänskliga rättigheter på Stockholms Centralstation (läs mer under Mänskliga rättigheter och demokrati). FN-bakelsen Till FN:s 60-årsjubileum 2005 lät FN-förbundet ta fram en FN-bakelse. Sedan dess arbetar förbundet på att lansera bakelsen i samband med FN-dagen varje år. För att marknadsföra FN-bakelsen medverkade FN-förbundet 2008 med två artiklar i branschtidningen BRÖD. Ett säljbrev skickades ut till alla tidigare köpare av de FN-märken som ska sättas på bakelsen. Natalie Nilsson anställdes för att driva projektet. En idé var att väcka medias intresse genom att använda kända personer, t ex fick fotbollsspelaren Victoria Svensson och TV-profilen Peder Lamm provsmaka FN-bakelsen. I en sändning på 50 minuter på Vinyl 107 deltog Natalie Nilsson och Maria Andersson och talade om FN-bakelsen och Röj-en-mina. Dessutom medverkade FN-förbundet både i Lugna Favoriters Favoritmorgon och Knappen och Hakim. Natalie besökte även Metros och Citys redaktioner och bjöd på bakelser. Sammanlagt såldes FN-märken vilket inbringade nära kr. Skolverksamhet FN-skolor Konceptet FN-skolor gick 2008 in på sitt andra år. Genom ett nära samarbete med ett antal gymnasieskolor med internationell profil sprider FN-förbundet kunskap, engagemang och intresse för FN-relaterade frågor. Inför läsåret 2008/2009 fick ytterligare tre gymnasieskolor sin certifiering samtidigt som en skola valde att avsluta samarbetet. FN-skolorna var under hösten 26 till antalet och de finns spridda över hela landet, med särskild koncentration i Skåne, Göteborg och Mälardalen. Bland de skolor som hittills har certifierats finns en stor variation på verksamheten. Många av dem arrangerar årliga FN-rollspel, har vänskolor i olika delar av världen och erbjuder sina elever att gå kurser eller program med internationell inriktning. Samtliga teoretiska program finns representerade hos våra FN-skolor vars elevtal varierar från 150 till över 3000 elever. Som FN-skola erhåller man ett grundpaket med ett flertal tjänster och produkter, däribland lärarfortbildningar och undervisningsmaterial. Utöver detta erbjuds skolorna tillval som föreläsningar, temadagar och stöd att bilda FN-elevgrupper. Vårterminen 2008 ägnades främst åt skolornas tillval. En webbaserad utvärdering av projektet genomfördes och följdes upp av ett möte med samtliga skolor. Utvärderingen visade att de flesta skolor var nöjda med sin första tid som FN-skola. De var överlag även nöjda med det utbud av produkter och tjänster som erbjudits dem men hade samtidigt en del förslag på hur konceptet kan utvecklas. Under höstterminen 2008 hölls planeringsmöten med samtliga FN-skolor. Aktiviteter har planerats och skolorna har fått ge uttryck för de mål man har med samarbetet. Många FN-skolor valde att skicka sina elever på FN-förbundets UNg-läger och de skolor som önskade fick besök av FN-förbundet på FNdagen eller stöd att planera de aktiviteter man ville att dagen skulle innehålla. I slutet av året bestämdes att en satsning på marknadsföring av FN-skolorna ska göras under våren 2009 för att utöka projektet med ytterligare tio skolor. Mer information finns på FN-rollspel FN-förbundet arbetar aktivt med att sprida FN-rollspel som pedagogisk metod i skolan. Genom rollspelen ökar engagemang och kunskap om globala frågor och FN:s roll hos lärare och elever. Metoden har under året spridits via lärarkurser och i samarbete med FNskolorna. FN-förbundet har varit engagerat i arrangemang av FN-rollspel i bl a Kristianstad, Trelleborg, Lund, Kalmar, Stockholm och Örebro. Särskilda kurser för rollspelsordförande har arrangerats. En handbok i FN-rollspel har lagts ut på vår hemsida och i samarbete med Plan Sverige har vi börjat producera en lärarhandledning till ett nytt klimatrollspel. FN-förbundet har liksom tidigare bidragit till Stockholm Model United Nations, SMUN, ett FNrollspel som arrangeras av elever från Handelshögskolan och Stockholms Universitet. Lärarkurser, skolmaterial och mässor Lärarkurser i FN-rollspel och i mänskliga rättigheter arrangerades under 2008 för drygt 150 personer. Under året uppmärksammade vi 60-årsjubileet för de mänskliga rättigheterna i nytt material och i våra montrar på mässorna Bok- & Bibliotek och Skolforum. Två affischer med mänskliga rättigheter som tema producerades för grundskolans högre respektive lägre årskurser. En Storyline om klimatförändringar togs 14

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet SVENSKA FN-FÖRBUNDET Innehåll Inledning 3 Detta är FN-förbundet 6 Riksorganisationer 7 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12

Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12 Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12 2012 P A G E 1 of (22) D A T E 2013-05-02 Ankin Ljungman A U T H O R Innehåll Innehåll 1 Bakgrund och sammanfattning 2 Målgrupp

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens förtroendeuppdrag Göteborgs FN-förening är en mötesplats och ett ideellt forum där lokala och globala FNrelaterade frågor tydliggörs genom samtal och informationsspridning.

Läs mer

FN behöver ett starkare svenskt

FN behöver ett starkare svenskt FN behöver ett starkare svenskt EN IDÉSKRIFT FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET I N N E H Å L L Förord 3 Nya utmaningar för FN 4 Sveriges roll i FN 6 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

BISTÅND GENOM FN. Gott hopp om nya utvecklingsmål. Nationellt rollspel i Söderköping SIDAN 15 SIDAN 18 EN BÄTTRE VÄRLD

BISTÅND GENOM FN. Gott hopp om nya utvecklingsmål. Nationellt rollspel i Söderköping SIDAN 15 SIDAN 18 EN BÄTTRE VÄRLD EN BÄTTRE VÄRLD SVENSKA FN-FÖRBUNDET EN BÄTTRE VÄRLD NUMMER 2 2014 Gott hopp om nya utvecklingsmål SIDAN 15 Nationellt rollspel i Söderköping SIDAN 18 BISTÅND GENOM FN Gabon är ett av tio länder som anslutit

Läs mer

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INTERNATIONELLA internationella kvinnoförbundet KVINNOFÖRBUNDET FÖR för FRED fred OCH och frihet

Läs mer

Resultatuppföljning 2008. Informations- och påverkansprogrammet

Resultatuppföljning 2008. Informations- och påverkansprogrammet Resultatuppföljning 2008 Informations- och påverkansprogrammet 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Datainsamling och analys... 4 1.4 Rapportens fortsatta upplägg... 4 2 Programbeskrivning...

Läs mer

V E R K S A M H E T S - B E R Ä T T E L S E 2011

V E R K S A M H E T S - B E R Ä T T E L S E 2011 VERKSAMHETS- B E R Ä T T E L S E 2011 FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 1 - Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

RFSU 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta!

RFSU 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta! Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta! Jag vill bli medlem i RFSU! Medlemsavgiften är 150 kr och jag får tidningen Ottar på köpet. NAMN ADRESS POSTADRESS E-POST TELEFON

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor Innehåll. Inledning 04 Internationell samverkan 14 Internationellt bistånd 48 Utbildning och universitetsforskning

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

fred och frihet En global rörelse för fred ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI

fred och frihet En global rörelse för fred ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 4, 2014 Nummer 1, 2014 ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI En global rörelse för

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

Barnkonventionen. Berättelser om framsteg för barns rättigheter

Barnkonventionen. Berättelser om framsteg för barns rättigheter Barnkonventionen 25 Berättelser om framsteg för barns rättigheter år 25 år av framsteg för barns rättigheter DEN 20 NOVEMBER 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Läs mer

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ge freden en chans! Kriget i Syrien har nu pågått sedan 2011 och har skördat över 100 000 dödsoffer samt tvingat miljontals människor på flykt. Den humanitära nöden är

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007-2009

Verksamhetsberättelse 2007-2009 Verksamhetsberättelse 2007-2009 GLÖD-kongressen 2009 Rådhuset, Malmö 2 Innehåll Organisation... 6 1. Kongressen 2007... 6 2. Förbundsstyrelsen... 6 3. Broderskapsdistrikten... 8 4. Broderskap i riksdagen...

Läs mer

UTBILDNING. Gratis skolmat säkrare framtid TIDNINGEN OM FN PÅ SVENSKA NR 1 2007

UTBILDNING. Gratis skolmat säkrare framtid TIDNINGEN OM FN PÅ SVENSKA NR 1 2007 UTBILDNING Gratis skolmat säkrare framtid TIDNINGEN OM FN PÅ SVENSKA NR 1 2007 Maten får mer beröm än lärarna JAG TÄNKER PÅ ARBETEt på den folkhögskola som jag undervisar på då och då. Mitt ämne är journalistik

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET och STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Förord Ett händelserikt år Det är dags att summera 2014. Det har varit

Läs mer

FN:s fältarbete. Långsiktig kamp för en bättre värld. Ny utredning om Dag Hammarskjölds död. Jan Eliassons budskap till svensk FN-rörelse

FN:s fältarbete. Långsiktig kamp för en bättre värld. Ny utredning om Dag Hammarskjölds död. Jan Eliassons budskap till svensk FN-rörelse Utges av Svenska FN-förbundet 3/2012 Ny utredning om Dag Hammarskjölds död sidan 17 Jan Eliassons budskap till svensk FN-rörelse sidan 18 Allt om FN-förbundets kongress i Jönköping sidan 20 FN:s fältarbete

Läs mer

Släpp in världen i skolan och engagera era elever

Släpp in världen i skolan och engagera era elever EN BÄTTRE VÄRLD a l o k s FN Släpp in världen i skolan och engagera era elever Globala framsteg behöver lokalt engagemang. Oavsett var vi lever och bor påverkas vi av frågor som berör oss alla. Svenska

Läs mer

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet

fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 2 & 3, 2012 SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR Stopp för svensk vapenexport höjer rösten

Läs mer

Ordförande har ordet 2006

Ordförande har ordet 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet 2006 Så har ännu ett händelserikt år gått, ett år fyllt av kreativt engagemang och en hel del slit. RFSU:s verksamhet växer lokalt, nationellt och internationellt,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Innehåll Generalsekreteraren har ordet 3 Vår definition av hållbar utveckling 5 Om rapporten 6 Viktiga händelser under 7 Rädda Barnen i ett nötskal 8 Vår omvärld 10 De viktigaste

Läs mer

Afrikagruppernas årsredovisning. 2011 På väg mot en rättvis värld

Afrikagruppernas årsredovisning. 2011 På väg mot en rättvis värld Afrikagruppernas årsredovisning 2011 På väg mot en rättvis värld Afrikagrupperna i Sverige Förord Vi förändrar liv... 3 Om Afrikagrupperna Lokal påverkan ger globala effekter... 5 Vi är Afrikagrupperna...6

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer