VARUINFORMATIONSBLAD Sn62Ag2 HM1 RMA V14/16 L/H

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARUINFORMATIONSBLAD Sn62Ag2 HM1 RMA V14/16 L/H"

Transkript

1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Sn62Ag2 HM1 RMA V14/16; Varianterna L och H Användning/produkttyp: Lodpasta/dispenseringspasta Leverantör: Venso Elektronik AB Ögärdesvägen PARTILLE Tfn Fax Telefon vid olycksfall: Giftinformationscentralen eller SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING Ämne: CASnr: Halt % Symbol Riskfraser Hartsbaserat flussmedel Tenn, Sn Bly, Pb* Silver, Ag ,013,0 61,562,5 35,536,5 1,82,2 X i R43, 37 Följande ämnen ingår som ej tillsatta spårämnen/föroreningar och är naturligt förekommande ämnen i ovanstående legering. Halterna är i vissa fall minsta mätbara beståndsdel. Antimon, Sb Koppar, Cu Vismut; Bi Aluminium, Al Arsenik, As Kadmium, Cd Indium, In Nickel, Ni < 0,1 < 0,08 < 0,1 < 0,005 < 0,03 < 0,005 < 0,1 < 0,01 X n F T X n X n R20/22 R15, 17 R23/25 R20/21/22 R40, 43 Ytterligare spårämnen finns i form av zink, järn, guld, fosfor, svavel. Klassificering beaktar att förekomst av ämnena är i form av metallkulor och ej i respirabelt tillstånd Riskfraser i klartext: R43 = Kan ge allergi vid hudkontakt, R37 = Irriterar andningsorganen, R20/22 = Farlig vid inandning och förtäring, R15 = Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser, R17 = Självantänder i luft, R23/24/25 = Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring, R20/21/22 = Farlig vid inandning, hudkontakt och förtäring, R40 = Misstänks kunna ge cancer * Bly som blyförening är klassificerat T, N / R6120/223350/5362 R61 = Kan ge fosterskador, R20/22 = Farlig vid inandning och förtäring, R33 = Kan ansamlas i kroppen och ge skador,r50/53 = Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, R62 = Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga Sidan 1 av 8

2 3. FARLIGA EGENSKAPER Hälsa: Miljö: Brand: Viss risk kan föreligga för irritation vid hudkontakt. I smält form avger produkten hälsoskadliga metallångor. Liten risk finns för höga halter metalloxidrök som kan ge upphov till metallröksfeber. Likaså kan smält produkt orsaka allvarliga brännskador vid hud och ögonkontakt. Obs! Bly kan, som förening, ge fosterskador, vara farlig vid inandning och förtäring samt ansamlas i kroppen och ge skador. Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga Tenn kan, i mycket höga halter och under längre tid, orsaka stannos. Produkten innehåller miljöfarliga ämnen. Vid upphettning bildas hälsoskadliga ångor se ovan. 4. FÖRSTA HJÄLPEN Allmän information: Inandning: Hudkontakt: Ögonkontakt: Förtäring: Information till läkare: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös. Håll personen varm och lugn. Frisk luft och vila. Uppsök omedelbar läkarhjälp om andningsbesvär uppstår. Tvätta noggrant med tvål och varmt vatten. Återfetta huden med hudlotion. Uppsök läkare om problem kvarstår. Vid kontakt med smält lödtenn, skölj i rikliga mängder kallt vatten, i 1520 minuter, skaffa läkarhjälp vid behov. Skölj med rikliga mängder tempererat vatten, uppmärksamma särskilt området under ögonlocken och i ögats nederkant. Uppsök läkare om problem som sveda eller störningar i synfältet kvarstår efter en längre tid. Drick mjölk och framkalla kräkning. Obs! Liten risk finns att bly i mindre mängder kan släppa från lödpastan varför man, i förekommande fall, omedelbart ska uppsöka läkarhjälp. Produkten innehåller relativt stora mängder tenn och bly Sidan 2 av 8

3 5. ÅTGÄRDER VID BRAND Släckmedel: Speciella faror: Skyddsutrustning för brandmän: Omgivande brand kan släckas med kolsyra (CO 2 ). Vid mindre bränder kan sand användas. Skum kan användas men rekommenderas inte då elektrisk utrustning finns i närheten. Använd ej vattenspruta. Produkten är ej brandfarlig men en liten del av pastan utgör lösningsmedel som är brandfarligt. I smältprocessen frigörs det och kan i höga ångkoncentrationer utgöra risk för brand/explosion. Behållare nära brand flyttas. Hälsoskadliga metallångor och metalloxider kan bildas vid upphettning. Använd rökdykningsutrustning vid släckning av brand som skydd mot gaser. 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Åtgärder till skydd för människor: Åtgärder till skydd för miljön: Saneringsmetoder: Se personlig skyddsutrustning punkt 8. Förhindra utsläpp i avloppssystemet. Vid större spill kontakta räddningstjänsten. Skrapa ihop pastan och torka rent. Isopropanol kan användas som rengöringsmedel. Undvik att skapa damm, sörj för god ventilation. Samla upp och lägg i behållare. Uppsamlat material hanteras enligt punkt HANTERING OCH LAGRING Hantering: Lagring: Undvik kontakt med ögon samt långvarig och upprepad kontakt med huden. Se till att luftväxlingen på arbetsplatsen är god. Blyångor, som är giftiga och kan framkalla missbildningar, kan uppstå vid lödning varför arbete endast bör ske i välventilerade lokaler. Produkten bör användas i helt slutna system. Andas inte in rök och ångor. Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt, i härför speciellt avsett kylrum/kylskåp (ca 5 C). OBS! Förvaras ej i kyl avsedd för livsmedel! Öppnad behållare bör brukas så snabbt som möjligt. Om annan än levererad behållare skall användas får detta ej ske utan att dessa har testats och godkänts för dylika ändamål, eller rekommenderats av Venso Elektronik AB Sidan 3 av 8

4 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER Begränsning av exponering: Personlig skyddsutrustning: Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation och punktutsug bör användas. Tvätta händer efter brukande lodpastan, särskilt innan förtäring av mat eller dryck, och även innan snusning, rökning eller dylikt. Möjlighet till ögonspolning skall finnas. Produktionstekniska applikationer och logistiken rörande lodpastan bör utformas så att minsta möjliga risker för exponering uppstår. Andningsskydd: Om risk föreligger för inandning av stora mängder lödgaser eller lödrök kan, i förekommande fall, skyddsmask med aktivt kol vara nödvändig. Halv eller helmask med partikelfilter P2 kan behövas. Handskydd: Använd skyddshandskar (gummihandskar) efter behov, var speciellt aktsam vid hanterande av smält lödtenn, då värmebeständiga handskar kan vara nödvändiga. Ögonskydd: Vid hanterande av hett lödtenn bör skyddsglasögon användas, och i extrema risksituationer värmebeständigt ansiktsskydd, t.ex. hjälm med visir. Hudskydd: Normala industriella arbetskläder bör användas, undvik att exponera hud. Hygieniska gränsvärden: NGV TGV KTV Anm. (enl. AFS 2000:3) ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 Bly totaldamm 0,1 Bly respirabelt damm 0,05 (För bly finns biologiskt gränsvärde) Antimon totaldamm 0,5 Koppar totaldamm 1 Koppar respirabelt damm 0,2 Aluminium totaldamm 5 Aluminium respirabelt damm 2 Arsenik totaldamm 0,03 K Kadmium totaldamm 0,05 K Kadmium respirabelt damm 0,01 K (För kadmium finns biologiskt gränsvärde) Silver 0,1 Indium totaldamm 0,1 Nickel totaldamm 0,5 S K = Ämnet är cancerframkallande. S = Ämnet är sensibiliserande Sidan 4 av 8

5 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Form: Metalliskt pasta Färg: Gråfärgad Lukt: Svag lukt Kokpunkt ( o C) 350 Smältområde ( o C) 179 Flampunkt ( o C) Innehåller ämnen med <150 C som ingrediens, men i blandat tillstånd >150 C Självantändningstemp. ( o C) Innehåller ämnen med <250 C som ingrediens, men i blandat tillstånd >250 C Brännbarhet (fast, gas) Ej uppmätt Explosiva egenskaper Inga Explosionsgränser Ej uppmätta Oxiderande egenskaper Inga Ångtryck (mmhg) <0,01 vid 20 C Ångdensitet (luft=1) 6,0 Densitet (g/cm 3 ) 8,5 Relativ densitet Ej tillämpligt Löslighet (vikt%) Ej löslig i vatten Fördelningskoefficient Ej tillämpligt oktanol/vatten ph Ej tillämpligt 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Stabilitet: Förhållanden som bör undvikas: Material och kemiska produkter som bör undvikas: Farliga omvandlingsprodukter: Lodpastan är stabil under normala industriella förhållanden. Längre kontakt med luft (risk för oxidation av pastan). Det föreligger inga kända reaktioner med andra ämnen. Utöver den kolmonoxid (CO), koldioxid (CO 2 ) och det vatten (H 2 O) som normalt bildas finns inga kända farliga nedbrytningsprodukter. Vid uppvärmning avges giftigt och frätande fluorväte Sidan 5 av 8

6 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Generellt: Inandning: Hudkontakt: Ögonkontakt: Produkten är allergiframkallande vid hudkontakt. Kan leda till slöhet, sömnlöshet, högt blodtryck och huvudvärk. Kan ge skador på urinvägar och könsorgan. I smält form avger produkten hälsoskadliga metallångor som kan irritera luftvägarna. Liten risk finns för höga halter metalloxidrök som kan ge upphov till metallröksfeber. Likaså kan smält produkt orsaka allvarliga brännskador vid hud och ögonkontakt. Ögonskadan kan leda till blindhet. Denna produkten innehåller en blylegering. Exponering till bly är i detta fallet endast möjligt genom förtäring d.v.s. att man får i sig det via nedsmutsade händer eller liknande. Noggrann hygien är därför mycket viktig. Inandning kan leda till överkänslighet i andningsorganen. Inandning av mycket höga koncentrationer och under längre tid kan orsaka stannos. Se också Generellt ovan. Hudkontakt kan ge allergisk reaktion. Långvarig och upprepad kontakt avfettar huden. Produkt i ögonen kan ge sveda och inflammation. Förtäring: Lodpastan kan vid förtäring leda till förstoppning eller diarré, trötthet, magsmärtor och en reducering av blodets syrebärarkapacitet. Mycket stora mängder kan orsaka akut illamående och kräkningar. Allmänt om bly: Akut toxicitet: Akut överexponering leder till symptom som förstoppning, sömnsvårigheter, trötthet, huvudvärk och brist på aptit. Om stora mängder har intagits och personen ej kommer under läkarvård uppträder kolik, blodbrist, kräkningar med följd av nervinflammation. Denna uppvisar symptom som intensiva kramper, muskelvärk och värk i ben, samt okoordinerade rörelser. I värsta fall kan symptomen vara kramper, bedövning, koma och hjärnpåverkan. Kronisk förgiftning, möjliga effekter under extrem och långvarig exponering: Reproduktionstoxicitet: När mängden bly som intagits överskrider den mängd som kroppen själv kan ta hand om, kan ökning av intaget nå den punkt då förgiftningseffekter uppstår. I detta fallet har bly en växande toxisk effekt. Tidiga tecken på kronisk överexponering är svåra att upptäcka. Symptom som kan uppstå är: ihållande trötthet, sömnsvårigheter, huvudvärk, aptitlöshet, värk i ben och muskler, förstoppning och buksmärtor. Fortsatt intag av bly kan resultera i intensiva kramper och förstoppning, illamående och kräkningar. Ytterligare exponering kan påverka blod, nervsystem och matsmältningsorgan. Produktionen av hemoglobin hämmas och leder till blodbrist (anemi). Om personen inte kommer under läkarvård uppträder neuromuskulär dysfunktion, förlamning och hjärnpåverkan kan bli resultatet. Om något av symptomen uppträder skall läkare genast kontaktas. Bly kan leda till utvecklingsmässiga abnormiteter i nervsystemet hos foster Sidan 6 av 8

7 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION Generellt: Rörlighet: Biologisk nedbrytbarhet: Bioackumulering: Akut toxicitet: Tenn och bly som metaller och i legering är inte att anses som miljöfarliga. Däremot är de det i förening, främst som organiskt tenn/bly är de mycket skadligt för vattenlevande organismer och även för landlevande. Notera att detta gäller för tenn/bly i förening, bundet till främst organiskt material som dessa egenskaper föreligger. Exceptionellt små mängder löses upp i vatten och ackumulerar i marken. Huvudsakligen resistent mot biotisk nedbrytning, i såväl aerob som anaerob miljö. Innehåller hög halt av icke nedbrytbara tungmetaller. Kriterier för biologisk nedbrytbarhet är inte tillämpbara på oorganiska ämnen. Potentiellt bioackumulerande. Besitter en ringa giftighet för vattenlevande organismer. 13. AVFALLSHANTERING Produkten: Tömd förpackning: Kasserad produkt (inklusive kontaminerad förpackning) samt relaterat avfall utgör farligt avfall enligt Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Om spill eller avfall ej kan återvinnas i egen regi (obs tillståndskrav) kontakta av kommunen eller länsstyrelsen godkänd entreprenör. OBS! Avfall innehållande detta material får ej förbrännas i anläggning utan särskilt tillstånd (SFS 1997:692). Föreslagen EWCkod: * (avfall som innehåller andra tungmetaller). Om förpackningen ska lämnas till materialåtervinning måste den tömmas ordentligt. Väl tömda förpackningar är inte farligt avfall Sidan 7 av 8

8 14. TRANSPORTINFORMATION Produkten är inte klassificerat som farligt gods enligt gällande transportlagstiftning (ADR/RID, DGR och IMDGkoden). 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER Klassificering/märkning: Farobeteckning: Farosymbol: Giftig T Riskfraser: Kan ge fosterskador (R61) Även farlig vid inandning och förtäring och kan ge allergi vid hudkontakt (R20/2243) Kan ansamlas i kroppen (R33) Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga (R62) Skyddsfraser: Tilläggstext: Andra bestämmelser: Innehåller hartsbaserat flussmedel. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran. Observera AFS 1992:17, 114 samt 40 om bly. Andra krav finns i; AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker AFS1996:1 Minderåriga AFS 1994:32 Gravida och ammande arbetstagare 16. ÖVRIG INFORMATION För mer och utförligare information hänvisas till Venso Elektronik AB, eller till berörda lokala myndigheter. Uppdatering av detta varuinformationsblad finns på Sidan 8 av 8

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II Sida 1 av 5 1. Namnet på produkten och företaget ClubShop AB Box 3055 600 03 NORRKÖPING Telefon: 011-13 16 17 Telefax: 011-16 74 45 Handelsnamn: Användningsområde: Borttagning av härdad screenfärg Telefon

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Gassvetstråd H-44 Mo

SÄKERHETSDATABLAD Gassvetstråd H-44 Mo Gassvetstråd H-44 Mo Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Gassvetstråd H-44 Mo AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 22.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Gassvetstråd

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

MAXIMA SUSPENSION CLEAN

MAXIMA SUSPENSION CLEAN Sida 1 av 5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget JOFRAB Box 283, Ridhusg 6 573 23 TRANÅS Telefon: 0140-38 50 30 Telefax: 0140-155 03 E-post: he@jofrab.se Handelsnamn: Användningsområde:

Läs mer

Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810

Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810 SÄKERHETSDATABLAD NAMN UTFÄRDAT Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Sidan 1 av 7 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr: 60810 Användningsområde: För behandling av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

W&H Service Oil F1 MD400 Spray

W&H Service Oil F1 MD400 Spray Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: W&H Service Oil F1 MD400 Spray REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

FILTER CLEANER SPECTRO SX

FILTER CLEANER SPECTRO SX Sida 1 av 6 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget JOFRAB Box 283, Ridhusg 6 573 23 TRANÅS Telefon: 0140-38 50 30 Telefax: 0140-155 03 E-post: he@jofrab.se Handelsnamn: Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20110314 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Colourlock Leather Cream Art. Nr.: 1017-10, 1017-25, 1017-50, 122-001, 122-030

SÄKERHETSDATABLAD Colourlock Leather Cream Art. Nr.: 1017-10, 1017-25, 1017-50, 122-001, 122-030 Datum: 2011-05-05 SÄKERHETSDATABLAD Utfärdare: Susanne Karlsson 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Läderkräm, Användningsområde: Vårdmedel för läder och skinn Leverantör: ERNST P. AB Postadress:

Läs mer

UDDEHOLMS SÄKERHETSDATABLAD Uddeholms AB (Materion Brush) Legeringar: Moldmax XL Utfärdat: 2010-08-08 Omarbetning: 2011-03-08 Version: 3 Sida: 1(7)

UDDEHOLMS SÄKERHETSDATABLAD Uddeholms AB (Materion Brush) Legeringar: Moldmax XL Utfärdat: 2010-08-08 Omarbetning: 2011-03-08 Version: 3 Sida: 1(7) Utfärdat: 2010-08-08 Omarbetning: 2011-03-08 Version: 3 Sida: 1(7) 1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Moldmax XL 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1 Sida 1 av 9 Utgivningsdatum: 2012-09-20 Omarbetat: 2013-12-18 Version 4.0 Ersätter: 2013-04-24 Version: 3.0 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Ingår i en

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Klarlack. Färgprodukt Miljöavd.. kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor sida 1, 6 1 Namn på produkten och företaget Produktnamn: Produktbenämning: Utfärdare: Tel vid olycksfall: Färgprodukt Miljöavd kontaktuppgifter se ovan 112 Giftinformation 2 Farliga egenskaper Hälsorisker:

Läs mer

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 20121107 Versionsnummer: 4 Omarbetad: 20121218 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER, Fuktslukaren 7100, Mega 7106, rektangulär 7109, refill

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

CORROSTABIL ROSTSTOPP

CORROSTABIL ROSTSTOPP Internkod: 22630 / 22642 Revisionsdatum: 2006.12.01 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Revisionsdatum 2006.12.01 Producent, importör SEAB AB Charlottenbergs Gård 195 92 Märsta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MA320 ADHESIVE.

SÄKERHETSDATABLAD MA320 ADHESIVE. SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. LEVERANTÖR TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER Z0001 ITW Plexus BAY 150 SHANNON INDUSTRIAL ESTATE SHANNON CO. CLARE

Läs mer

ICO TAKMASSA SVART 2012-11-12 Version: 10

ICO TAKMASSA SVART 2012-11-12 Version: 10 SÄKERHETSDATABLAD ICO TAKMASSA SVART 2012-11-12 Version: 10 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH LEVERANTÖREN 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Ico Takmassa Svart 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING LiGna Svartbets 1373 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer