VARUINFORMATIONSBLAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARUINFORMATIONSBLAD"

Transkript

1 VARUINFORMATIONSBLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 och Bilaga II VÄRMEMINSKANDE PRODUKTER FÖR ISOLERING OCH KORROSIONSKYDD 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen: Produktnamn Synonymer : VÄRMEMINSKANDE PRODUKTER FÖR ISOLERING OCH KORROSIONSKYDD : AFCH, AFLX-CAP, AFLX-SPLICE, AFLX-TEE, APPM, ASE-2/-4, BLOT, CASEAL, CCS-DHEC, CPSM, CSEM, CSEM-F, DHEC, DIRAX, DUALSEAL, ES100, FCMS, FCMS-CAP, FCWS, FCWS-F, FLANGESEAL, FLEXCLAD, FOPS, GAPS, GRS(M), GRSM-F, HEPS, HTLP, HTTE, IPEC, IPPS, IPSM, LPSM, MCWS, MEPS, MWRM, MWTM, OVERFLEX, PERP, PERPFILLER, PERP-MELTSTICK, PP- Meltstick, PPS120, RAYCLAD, RAYJOINT, RETROCLAD, RFS, RJS, ROCS, SATM, STTE, S1052, S1080, S1113, S1137, S1182, S1238, TAC, TDBM, TFLS, TISK, TISKW-F, TISW-F, TPS, TPSM, TSSM, TSSR, TWDB, WAFT, WATERWRAP, WEPS, WPC-B30, WPC- C30, WPC-C50, WPCP-IV, WPC100M, WPC120, WPC60, WPC65M, WPC80, XCSM Produkttyp REACH : Ämne/preparat som integral del av en artikel CAS nr. : I.T. Referens : RAY/6075E Omarbetning 7 EG index nr. : I.T. NFPA kode : I.B. EINECS nr. : I.T. Molekylmassa : I.T. RTECS nr. : I.T. Bruttoformel : I.T. 1.2 Användning av ämnet eller beredningen: - Yrkesmässigt bruk - Värmesänkande polymerer - Fogmassa 1.3 Namnet på bolaget/företaget: Berry Plastics BVBA Nijverheidsstraat B-2600 Westerlo Tel: Fax: Telefonnummer för nödsituationer: (24/24 t) Brandweerinformatiecentrum voor Gevaarlijke Stoffen (BIG) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel 2. Farliga egenskaper - Inte klassificerat som farligt enligt Förordning (EG) nr. 1907/ Sammansättning/information om beståndselar Hälsofarliga beståndsdelar CAS nr. EINECS/ELINCS nr. Konc.(%) Farliga egenskaper (Riskfraser) ingen - - Faro symbol (1) Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser: se avsnitt 16 (2) Ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen (3) PBT-ämne Trycksdatum : /8 Utarbetad av : Brandweerinformatiecentrum voor Gevaarlijke Stoffen vzw (BIG) Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel Utgivningsdag : Omarbetad : Referensnummer : BIG\22591SE Revideringsnummer : 0700 Grund på omarbetning : 1.1, 7.2

2 4. Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Inandning: - Flytta personen till frisk luft - Vid andningssvårigheter: kontakta läkare 4.2 Kontakt med hud: - Skölj med vatten - För person med ihållande irritationen till läkare Vid brännskador: - Skölj genast med mycket vatten eller duscha (15 min.) - Ta av kläderna under sköljning - Slit inte bort stelnat ämne som fastnat på huden - Ta inte av kläderna om de sitter fast i huden - Förbind sår med sterila förband - Kontakta läkare - Om den brända ytan > 10%: för offret till sjukhus 4.3 Kontakt med ögon: - Skölj med vatten - För person med ihållande ögonirritation till läkare 4.4 Förtäring: - Skölj munnen med vatten - Vid illamående eller annan påverkan: kontakta läkare 5. Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Lämpliga släckmedel: - Spridd vattenstråle/vattendimma - Polyvalent skum - ABC-pulver - Koldioxid 5.2 Släckmedel som inte får användas: - Samlad stråle är ineffektiv som släckmedel 5.3 Särskilda faror vid exponering: - Vid förbränning: bildar giftiga och frätande gaser/ångor t.ex.: nitrösa gaser, kolmonoxid/koldioxid 5.4 Åtgärder: - Förtunna/späd ut giftiga gaser med spridd vattenstråle 5.5 Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal: - Vid brand/hetta: fristående andningsapparat - Skyddsklädsel 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder: Se avsnitt Miljöskyddsåtgärder: - Samla upp/pumpa över i lämpliga behållare - Se avsnitt Rengöringsmetoder: - Skyffla upp utspillt ämne - Tvätta klädsel och utrustning efter behandling Trycksdatum : /8

3 7. Hantering och lagring 7.1 Hantering: - Normal hygien - Sanera de kontaminerade kläderna 7.2 Lagring: - Förvaras torrt - Följ de lagliga normerna - Får inte utsättas för: värmekällor, oxidationsmedel, syror, baser Lagringstemperatur : < 50 C Kvantitetsgränser : I.B. kg Lagringstid : I.B. dagar Materialtyp i förpackningar/behållare : - lämplig :uppgift saknas - undvik :uppgift saknas 7.3 Specifika användningsområden: - Hänvisning till Berry Plastics BVBA produktinstallationsanvisning 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Gränsvärden för exponering: Exponering på arbetsplatsen: TLV-TWA TLV-STEL TLV-Ceiling WEL-LTEL WEL-STEL TRGS 900 MAK GWBNL-TGG 8 t GWKNL-TGG 15 min. Ceiling VME-8 t VLE-15 min. GWBB-8 t GWK-15 min. Momentanvärde EG EG-STEL Provtagningsmetoder: - Uppgift saknas Trycksdatum : /8

4 8.2 Begränsning av exponeringen: Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen: - Stoppa omedelbart värmesänkningen om produkten uppvisar blåsor, förkolnader eller andra skador - Andas ej in den ånga/rök som kan frigöras - Om arbetet inte utförs utomhus, arbeta i väl ventilerat utrymme Personlig skyddsutrustning: a) Andningsskydd: - Vid upphett: gasmask med filtertyp A b) Handskar: - Isolerade handskar Lämpligt material: - Genombrottstid: I.B. c) Ögonskydd: - Skyddsglasögon d) Hudskydd: - Skyddsklädsel Lämpligt material: Neoprengummi (klorprengummi) Nitrilgummi Neoprengummi (klorprengummi) Nitrilgummi Begränsning av miljöexponeringen: se avsnitt 6.2, 6.3 och Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Allmänna upplysningar: Utseende (vid 20 C) Lukt Färg 9.2 Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation: : Rör och formgjutet gods av plast, och omvikningsbara skarvförband : Nästan luktfri : Färgvariabel, beroende på sammansättningen ph värde (vid %) : I.B. Kokpunkt/kokpunktsintervall : I.B. C Flampunkt/brandfarlighet : I.B. C Explosionsgränser (explosiva egenskaper) : I.B. vol% ( C) Oxiderande egenskaper : I.B. Ångtryck (vid 20 C) : I.B. hpa Ångtryck (vid 50 C) : I.B. hpa Relativ densitet (vid 20 C) : 0.9/1.8 Löslighet i vatten : Olöslig Löslighet i : I.B. Relativ ångdensitet : I.B. Viskositet (vid C) : I.B. Pa.s Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten : I.B. Avdunstningshastighet i proportionen till butylacetat : I.B. i proportionen till eter : I.B. 9.3 Annan information: Smältpunkt/smältpunktsintervall : 65/160 C Självantändningstemperatur : I.B. C Satureringskoncentration : I.B. g/m 3 Konduktivitet : I.B. ps/m Trycksdatum : /8

5 10. Stabilitet och reaktivitet 10.1 Förhållanden som skall undvikas: - Stabil under normala omständigheter 10.2 Material som skall undvikas: - Får inte utsättas för: värmekällor, oxidationsmedel, syror, baser 10.3 Farliga sönderdelningsprodukter: - Risken för termisk sönderdelning är försumbar om Berry Plastics BVBA produktinstallationsanvisningar följs - Vid behandling: bildar irriterande gaser/ångor - Vid förbränning: bildar giftiga och frätande gaser/ångor t.ex.: nitrösa gaser, kolmonoxid/koldioxid 11. Toxikologisk information 11.1 Akut toxicitetsrisk: LD50 oral råtta : I.B. mg/kg LD50 hud råtta : I.B. mg/kg LD50 hud kanin : I.B. mg/kg LC50 inhalation råtta : I.B. mg/l/4 t LC50 inhalation råtta : I.B. ppm/4 t 11.2 Kronisk toxicitetsrisk: EG-carc. cat. EG-muta. cat. EG-repr. cat. Carcinogena effekter (TLV) Carcinogena effekter (MAC) Carcinogena effekter (VME) Carcinogena effekter (GWBB) Carcinogena effekter (MAK) Mutagena effekter (MAK) Teratogena effekter (MAK) IARC-klassifikation 11.3 Exponeringsvägar: Inandning av termiska sönderdelningsämnen 11.4 Akuta effekter/symptomer: EFTER INANDNING VID ÖVERHETTNING: - Irritation på luftvägarna - Hostningar - Huvudvärk - Yrsel - Kväljningar - Andningssvårigheter EFTER HUDKONTAKT OM DET HAR SMÄLT: - Brännskador EFTER ÖGONKONTAKT VID ÖVERHETTNING: - Svagt irritation - Rödhet i ögonvävnaden 11.5 Långtidseffekter: - Finns inte upptagen som carcinogen (IARC, EG, TLV, MAK) - Finns inte upptagen som mutagen (EG, MAK) - Ingen klassifikation som reproduktionsgiftig (EG) Trycksdatum : /8

6 12. Ekologisk information 12.1 Ekotoxicitet: - Uppgift saknas - Effekter på avloppsvattenrening : uppgift saknas 12.2 Rörlighet: - Flyktiga organiska föreningar (FOF): I.B.% - Olöslig i vatten För andra fysikalisk-kemiska egenskaper se avsnitt Persistens och nedbrytbarhet: - biologisk nedbrytbarhet BOD 5 : I.B. % ThOD - vatten : I.B. - mark : T ½: I.B. dagar 12.4 Bioackumuleringsförmåga: - log P ow : I.B. - BCF : I.B Resultat av PBT-bedömningen: - Inte tillämpbart, efter lediga uppgifter Andra skadliga effekter: - WGK : I.T. - Ozonnedbrytande potential : Uppgift saknas - Växthuseffekt : Uppgift saknas 13. Avfallshantering 13.1 Avfallsåtgärder: - Avfallskod (Direktiv 2008/98/EG, beslut 2001/118/EG): (annat lim och annan fogmassa än de som anges i ) - Avlägsna avfall med iakttagande av lokala och/eller nationella föreskrifter 13.2 Avfallshantering: - För bort till en godkänd behandlingsanläggning 13.3 Emballage/behållare: - Uppgift saknas Trycksdatum : /8

7 14. Transportinformation 14.1 Klassifikation i enlighet med FN:s rekommendationer UN-nummer : - : SUB RISKS : 14.2 ADR (transport på väg) IFIKATIONSKOD : VARNINGSETIKETT PÅ TANKAR : VARNINGSETIKETT PÅ KOLLIN : OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING : 14.3 RID (järnvägstransport) IFIKATIONSKOD : VARNINGSETIKETT PÅ TANKAR : VARNINGSETIKETT PÅ KOLLIN : OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING : 14.4 ADNR (inlandssjöfart) IFIKATIONSKOD : VARNINGSETIKETT PÅ TANKAR : VARNINGSETIKETT PÅ KOLLIN : 14.5 IMDG (sjöfartsverket) SUB RISKS : MFAG : EMS : MARIN POLLUTANT : 14.6 ICAO (luftfartsverket) SUB RISKS : FÖRPACKNINGSINSTRUKTIONER PASSENGER : AIRCRAFT FÖRPACKNINGSINSTRUKTIONER CARGO AIRCRAFT : 14.7 Särskilda säkerhetsåtgärder : Omfattas inte av internationella transportföreskrifter Trycksdatum : /8

8 15. Gällande föreskrifter 15.1 EU-lagstiftning: Inte klassificerat som farligt enligt Förordning (EG) nr. 1907/ Nationella bestämmelser: Nederländerna: Waterbezwaarlijkheid: I.T. Tyskland: WGK : I.T. 16. Annan information Användare av denna produkt görs uppmärksamma på att de enligt nationella eller lokala lagar eller förordningar kan ha särskild uppgiftsskyldighet. Användare tillråds försäkra sig om att alla anställda, agenter eller leverantörer som handhar denna produkt fått del av denna information. Användare av Berry Plastics BVBA produkter skall företa egna utvärderingar för att bedöma en produkts lämplighet för en specifik tillämpning och för att vidtaga anstalter för säkerheten vid hantering och installation. Distributörer av denna produkt tillråds vidarebefordra detta dokument, eller den häri befintliga informationen, till varje köpare av produkten. Berry Plastics BVBA ger inga garantier beträffande riktigheten eller fullständigheten av denna information och fritar sig från alla skyldigheter i samband med dess användning. Berry Plastics BVBA skyldigheter är endast de som framställs i Berry Plastics BVBA allmänna försäljningsvillkor för produkten. I intet fall är Berry Plastics BVBA ansvarig för uppkomna skador, vare sig direkt eller indirekt förbundna med försäljning, återförsäljning, användning eller felaktig användning av produkten. I.T. = INTE TILLÄMPBART I.B. = INTE BESTÄMD (*) = FIRMINRE IFIKATION (NFPA) PBT-ämnen = långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen Exponeringsgränser: TLV : Threshold Limit Value - ACGIH USA WEL : Workplace Exposure Limits - Förenade kungariket TRGS 900 : Technische Regel für Gefahrstoffe 900 (Arbeitsplatzgrenzwerte) - Tyskland MAK : Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen - Tyskland GWBNL : Grenswaarde voor blootstelling - Nederländerna GWKNL : Grenswaarde korte duur - Nederländerna VME : Valeurs limites de Moyenne d Exposition - Frankrike VLE : Valeurs limites d Exposition à court terme - Frankrike GWBB : Grenswaarde beroepsmatige blootstelling - Belgien GWK : Grenswaarde kortstondige blootstelling - Belgien EG : Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden I : inhalerbar fraktion = T : totalt damm = E : einatembarer Aerosolanteil R : respirabel fraktion = A : alveolengängiger Aerosolanteil (alveolart damm) C : Ceiling limit Kronisk toxicitetsrisk: K : List av cancerogena ämnen och processer - Nederländerna Trycksdatum : /8

VARUINFORMATIONSBLAD. Soudal Fix All

VARUINFORMATIONSBLAD. Soudal Fix All VARUINFORMATIONSBLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 och Bilaga II Soudal Fix All 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen: Produktnamn:

Läs mer

Produktsäkerhetsinformationsblad. : Alifatisk Polyamid-baserad Lim

Produktsäkerhetsinformationsblad. : Alifatisk Polyamid-baserad Lim Produktsäkerhetsinformationsblad Enligt kraven i Artikel 32 i Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Produktnamn Synonymer Registreringsnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Soudal Fix All Crystal

SÄKERHETSDATABLAD. Soudal Fix All Crystal SÄKERHETSDATABLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 och Bilaga II 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen: Produktnamn: 1.2 Användning

Läs mer

Produktsäkerhetsinformationsblad

Produktsäkerhetsinformationsblad Produktsäkerhetsinformationsblad Enligt kraven i Artikel 32 i Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Produktnamn Synonymer Registreringsnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Kemisk metall

SÄKERHETSDATABLAD. Kemisk metall SÄKERHETSDATABLAD Kemisk metall AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 2 Utgivningsdatum 4/22/2015 10:54:04 AM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemisk metall Bas Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton 1 SÄKERHETSDATABLAD 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-08-26 Revisionsdatum 2014-08-26 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aceton

SÄKERHETSDATABLAD Aceton Aceton Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Aceton SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 Meltolit 600 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.02.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Meltolit 600 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Blandningens handelsnamn eller beteckning AGROTAIN DRIMAXX Registreringsnummer Synonymer Inga. Säkerhetsdatabladsnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Plastlim

SÄKERHETSDATABLAD. Plastlim SÄKERHETSDATABLAD Plastlim AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 6/12/2013 12:40:32 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Plastlim Artikelnr. 3624412 Användningsområde

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Omarbetad 31/07/2013 Ersätter datum 26/07/2013 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Blandningens handelsnamn eller beteckning Registreringsnummer Synonymer Artikel nr Utgivningsdatum

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 05/09/2013 Tillverkningsdag 17/08/2011 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VOC - VOC FREE FLUX REMOVER -- ULTRACLEAN -- AEROSOL

SÄKERHETSDATABLAD VOC - VOC FREE FLUX REMOVER -- ULTRACLEAN -- AEROSOL Omarbetad 01/08/2013 Ersätter datum 19/08/2009 1 / 9 SÄKERHETSDATABLAD VOC - VOC FREE FLUX REMOVER -- ULTRACLEAN -- AEROSOL Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH

Läs mer

: Disbocret 502 Protec-plus Grau

: Disbocret 502 Protec-plus Grau AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : EG-nr. : 266-043-4 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C)

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C) Omarbetad: 14.04.2011 Revision: 02 Datum För Ny Version: 04.02.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn White Oil ( viscosity

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038)

SÄKERHETSDATABLAD Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038) Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038) Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901)

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.06.2012 1.1.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Använd enligt leverantörens rekommendationer.

SÄKERHETSDATABLAD. Använd enligt leverantörens rekommendationer. SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Blandningens handelsnamn eller beteckning Registreringsnummer Synonymer Utfärdandedatum Versionsnummer

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-02-27 Ersätter blad utfärdat AVSNITT 1:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 02/09/2013 Tillverkningsdag 03/04/2012 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonym(er) CAS Nr.

Läs mer