1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från"

Transkript

1 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Materialnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Produktanvändning Användningsområden som råds emot : Bränsle för flygturbinmotorer anpassade till flygplan. Hänvisa till kapitel 16 och/eller bilagorna för registrerade användningsområden enligt REACH. : Denna produkt får inte användas inom andra användningsområden än de somrekommenderas i avsnitt 1, utan att först fråga leverantören om råd. Denna produkt får inte användas som lösnings- eller rengöringsmedel; för att tända eller liva upp eldar; för hudrengöring. Får inte användas som bränsle till fordon.får inte användas som antivaxmedel i dieselbränsle. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Tillverkare/leverantör : Shell Trading International Limited 80 Strand Shell House, #04-00 London, WC2R 0ZA United Kingdom Telefon : +44 (0) E-postkontakt för : säkerhetsdatablad 1.4 Telefonnummer för nödsituationer : +44 (0) AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 1/47

2 67/548/EEG eller 1999/45/EG Riskegenskaper Brandfarligt.; Hälsoskadlig.; Irriterande.; Miljöfarlig. R-fras(er) R10; R38; R65; R51/53 Klassificeringskomponenter : Innehåller fotogen. Märkning i enlighet med direktiv 1999/45/EG / 67/548/EEG Farosymboler : Xn Hälsoskadlig. N Miljöfarlig. EG-klassificering R-fraser S-fraser : Brandfarligt. Hälsoskadlig. Irriterande. Miljöfarlig. : R10 Brandfarligt. R38 Irriterar huden. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. : S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S29 Töm ej i avloppet. S23 Undvik inandning av ånga. S24 Undvik kontakt med huden. S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad. S62 Vid förtäring, framkalla EJ kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. 2.3 Andra faror Hälsorisker : Svagt irriterande för andningssystemet. Inandning av högkoncentrerad ånga kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS) som resulterar i yrsel, omtöcknat medvetande, huvudvärk, illamående och koordinationsförlust. Irriterar huden. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. 2/47

3 Säkerhetsrisker Miljöfaror Annan information : Vätska avdunstar snabbt och kan antändas, vilket medför en explosionsartad brand eller en explosion i ett slutet utrymme. Ångor i övre delen av tankar och behållare kan antändas och explodera vid temperaturer som överstiger självantändningstemperaturen, vid halter i gasfasen inom det antändbara området. Brandfarligt. Elektrostatiska laddningar kan uppstå under hantering. Elektrostatiska urladdningar utgör en brandrisk. Kan antändas på ytan vid temperaturer över självantändningstemperatur. : Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. : Denna produkt är endast avsedd för hantering i slutna system. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2 Blandningar Beredningsbeskrivning : Komplex blandning av kolväten bestående av paraffiner, cykloparaffiner,aromatiska och olefiniska kolväten med kolnummer främst i området C9till C16. Kan även innehålla flera tillsatser vardera i halter av <0,1 %vol/vol. Farliga komponenter Klassificering av komponenter enligt förordning (EG) nr. 1272/2008 Kemisk beteckning CAS-nr. EINECS REACH:s Konc. registreringsnr. Fotogen (petroleum), väteavsvavlad ,00-100,00% Fotogen ,00-100,00% Kemisk beteckning Riskklass och kategori Riskangivelser Fotogen (petroleum), Flam. Liq., 3; Skin Corr., 2; STOT SE, H226; H315; H336; H304; väteavsvavlad 3; Asp. Tox., 1; Aquatic Chronic, 2; H411; H401; Fotogen Aquatic Acute, 2; Flam. Liq., 3; Skin Corr., 2; STOT SE, 3; Asp. Tox., 1; Aquatic Chronic, 2; H226; H315; H336; H304; H411; H401; 3/47

4 Aquatic Acute, 2; Klassificering av komponenter enligt 67/548/EEG Kemisk beteckning Fotogen (petroleum), väteavsvavlad CAS-nr. EINECS REACH:s registrering snr Fotogen Symbol(e r) R-fras(er) Xi, Xn, N R10; R38; R65; R51/53 Xi, Xn, N R10; R38; R65; R51/53 Konc. 0,00-100,00% 0,00-100,00% Övrig information : Avsnitt 16 innehåller fullständig uttydning av R-fraser inom EU. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Totalmängden aromatiska kolväten som förekommer är normalt % (v/v). Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring. : Se till att den skadade får frisk luft. Om den skadade inte återhämtar sig snabbt, ombesörj transport till närmaste sjukhus för ytterligare behandling. : Ta av kontaminerade kläder. Skölj omedelbart av huden med stora mängder vatten i minst 15 minuter och tvätta därefter med tvål och vatten om detta finns till hands. Ombesörj transport till närmaste sjukhus för vidare behandling om huden blir röd, svullnar, smärtar och/eller om blåsor uppstår. När högtrycksutrustning används, kan injektion av produkten under hudeninträffa. Om högtrycksskada uppkommer skall den drabbade omedelbartskickas till sjukhus. Vänta inte på att symtom ska uppstå. : Skölj ögonen med vatten samtidigt som du håller ögonlocken öppna. Vila ögonen under 30 minuter. Vid fortsatta besvär, t.ex. rodnad, brännande smärta, suddigt seende eller svullnad, besök närmaste sjukhus för ytterligare behandling. : Framkalla inte kräkning om substansen sväljs: ombesörj transport till närmaste sjukhus för vidare behandling. Håll huvudet under höftnivå för att undvika aspiration om kräkning uppstår spontant. Om något av följande fördröjda tecken och 4/47

5 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs symtom visar sig inom deföljande 6 timmarna ordnas transport till närmaste sjukhus: feber över38.3 C, andfåddhet, tryck över bröstet, ihållande hosta eller väsandeandning. Ge ingenting via munnen. : Hostningar, kvävning, rosslingar, andningssvårigheter, tryck över bröstet, andfåddhet och/eller feber kan vara tecken och symtom på att material har tagit sig ner i lungorna. Effekter på andningsorganen kan vara fördröjda upp till flera timmar efter exponering. En brännande känsla, rödhet, svullnad och/eller blåsor kan vara tecken och symtom på hudirritation. Inandning av högkoncentrerad ånga kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS) som resulterar i yrsel, omtöcknat medvetande, huvudvärk, illamående och koordinationsförlust. Fortsatt inandning kan leda till medvetslöshet och död. : Behandla symptom. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder Se till att all personal utom larmpersonalen utrymmer brandområdet. 5.1 Släckmedel : Skum, vattenspray eller dimma. Pulver, koldioxid, sand eller jord kan användas till mindre bränder. Olämpligt släckmedel : Använd inte vattenstrålar riktade direkt mot den brinnande produkten, eftersom dessa skulle kunna orsaka en ångexplosion och sprida elden. Samtidig användning av skum och vatten på samma yta bör undvikas eftersom vattnet förstör skummet. 5.2 Särskilda faror som : Vid förbränning kan bildas bl a: En komplex blandning av ämnet eller blandningen luftburna fasta och vätskeformiga partiklar och gaser (rök), kan medföra Kolmonoxid. Svaveloxider. Oidentifierade organiska och oorganiska föreningar. Flyter och kan ansamlas på vattenytan. Brandfarliga ångor kan bildas även vid temperaturer under flampunkten. Ångan är tyngre än luft, sprids längs marken och 5.3 Råd till brandbekämpningsperso nal Övriga råd kan antändas på annan plats. : Lämplig skyddsutrustning och andningsapparat måste användas vid bekämpning av brand i slutet utrymme. : Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Avlägsna om möjligt behållarna från riskområdet. Om branden 5/47

6 AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp ej kan släckas är den enda utvägen att genast evakuera. Undvik kontakt med spill eller utsläpp. Mer information om hur du väljer personlig skyddsutrustning finns i materialsäkerhetsbladet, kapitel 8. Se kapitel 13 för information om bortskaffning. Följ alla relevanta lokala och internationella bestämmelser. Utrym området på all personal som inte är absolut nödvändig. Ventilera nedspillda utrymmen grundligt. 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer : Kan antändas på ytan vid temperaturer över självantändningstemperatur. Röken eller ångorna får ej inandas. Använd inte elektrisk utrustning. 6.2 Miljöskyddsåtgärder : Täpp till läckor om detta är möjligt utan personliga risker. Avlägsna alla tänkbara antändningskällor i närområdet. Använd lämplig uppsamling för att undvika miljöföroreningar. Hindra ämnet från att sprida sig eller komma in i avlopp, diken eller vattendrag genom att använda sand, jord eller andra lämpliga barriärer. Försök att skingra ångorna eller rikta deras flöden till en säker plats, t.ex. genom att använda dimsprutare. Utför förebyggande åtgärder för att förhindra statiska urladdningar. Kontrollera att det finns elektrisk kontakt genom att ansluta och jorda all utrustning. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Övriga råd : Ordna mekanisk uppsugning vid små vätskeutsläpp (< 1 fat) till en märkt och förseglingsbar behållare för säkrast möjliga omhändertagande eller bortskaffande. Låt återstoder förångas eller sug upp dem med ett lämpligt absorberande material och bortskaffa det på ett säkert sätt. Ta bort kontaminerad jord och bortskaffa den på ett säkert sätt. Ordna mekanisk uppsugning vid stora vätskeutsläpp (> 1 fat) till t.ex. en tankbil för säkrast möjliga omhändertagande och bortskaffande. Spola inte bort rester med vatten. Behandla dem som kontaminerat avfall. Låt rester förångas eller sug upp dem med ett lämpligt absorberande material och bortskaffa det på ett säkert sätt. Ta bort kontaminerad jord och bortskaffa den på ett säkert sätt. Lägg i en behållare med lämplig och tydlig märkning, för bortskaffande eller återvinning i enlighet med lokala bestämmelser. : Underrätta myndigheterna om allmänheten eller miljön utsätts för, eller sannolikt kommer att utsättas för, någon typ av exponering. Lokala myndigheter skall informeras om större spill inte kan samlas upp. Spill till havs ska hanteras i enlighet med 6/47

7 6.4 Hänvisning till andra avsnitt MARPOL Annex 1 Regulation 26, där användande av Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP), krävs. : För vägleding angående val av personlig skyddsutrustning se kapitel 8 i detta säkerhetsdatablad. För vägledning angående kvittblivning av spillt material se kapitel 13 av detta säkerhetsdatablad. AVSNITT 7: Hantering och lagring Allmänna skyddsåtgärder 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet : Undvik inandning av eller kontakt med materialet. Använd endast i områden med god ventilation. Tvätta dig noggrant efter hantering. Information om val av personlig skyddsutrustning finns i kapitel 8 i detta säkerhetsdatablad. Använd informationen i detta datablad som en parameter vid riskutvärdering av lokala förhållanden, som en hjälp att ta fram lämpliga åtgärder för säker hantering, förvaring och bortskaffande av detta material. Lufttorka förorenade kläder i ett välventilerat utrymme före tvätt. Förorenade läderartiklar, inklusive skor, kan inte renas och bör förstöras för att förhindra fortsatt användande. Bortskaffa alla förorenade trasor eller rengöringsmaterial på lämpligt sätt för att undvika brand. Använd punktutsug om det finns risk för inandning av ångor, dimmor eller aerosoler. Förhindra spill. Använd aldrig munnen vid pipettering. För ytterligare rådgivning om hantering, produktöverföring, lagring och tankrengöring hänvisas till leverantören. Underhåll och tankning - Undvik inandning av ångor och hudkontakt. : Släck alla öppna lågor. Rökning förbjuden. Avlägsna alla antändningskällor. Undvik gnistor. Undvik att inandas ångor och/eller dimmor. Undvik långvarig eller upprepad kontakt med huden. Ät inte eller drick inte under hanteringen. Då produkten hanteras i fat, skall skyddsskor bäras och lämplig hanteringsutrustning användas. Ångan är tyngre än luft, sprids längs marken och kan antändas på annan plats. Jorda all utrustning. Elektrostatiska laddningar kan uppstå under hantering. Elektrostatiska urladdningar utgör en brandrisk. : Förvaring på fat och i små behållare: Fat kan staplas till maximal höjd av 3. Använd ordentligt märkta och förslutningsbara behållare. Vidtag lämpliga försiktighetsåtgärder när förseglade behållare öppnas, eftersom det kan byggas upp tryck vid lagring. Tankförvaring: Cisterner måste vara speciellt konstruerade för denna produkt. 7/47

8 7.3 Specifik slutanvändning Övrig information Produktöverföring Rekommenderade material Olämpliga material Rekommendationer om behållare Förvaringstankar för stora volymer bör vara invallade. Placera tankar på avstånd från värme och andra antändningskällor. Ångan är tyngre än luft. Var observant på risken för ackumulering i schakt och slutna utrymmen. : Hänvisa till kapitel 16 och/eller bilagorna för registrerade användningsområden enligt REACH. : Av luftsäkerhetsskäl omfattas flygplansbränslen av strängakvalitetsbestämmelser och produktintegritet är av största vikt.information om internationella standarder för kvalitetssäkring gällandeflygplansbränslen finns på Säkerställ att alla lokala bestämmelser angående hantering och lagring följs. : Undvik stänk vid påfyllning. Vänta 2 minuter efter tankpåfyllning (av tankfordonstankar) innan luckor eller inspektionsluckor öppnas. Vänta 30 minuter efter tankpåfyllning (av stora lagringstankar) innan luckor eller inspektionsluckor öppnas. Håll behållarna förslutna när de inte används. Använd inte tryckluft för fyllning, lossning eller annan hantering. Förhållanden, såsom fyllning av tomma vattenseparatorkärl, vilka medför bildning av kolvätedimmor är också särskilt farliga. Förorening till följd av produktöverföring kan ge upphov till lättkolväteånga i luftutrymmet i tankar som tidigare har innehållit bensin. Denna ånga kan explodera om det finns en antändningskälla. Delvis fyllda behållare utgör en större fara än de som är fulla, därför kräver hantering, överföring och provtagning särskild försiktighet. : För behållare eller behållarfoder, använd kolstål och lågt legeringsstål. Aluminium kan också användas för tillämpningar där det inte skapar en onödig brandfara. För behållarfoder, använd: Oplasticerad polyvinylklorid (U-PVC), Fluorpolymerer (PTFE), Polyvinylidenefluorid (PVDF), Polyetereterketon (PEEK), Polyamid (PA-11). För förseglingar och packningar, använd: Fluorelastomer (FKM), Viton A och Viton B, Nitrilbutadien (NBR), Buna-N. Som beläggningsmaterial (täckfärg), använd: High-build, aminhärdad epoxi. : För behållare och behållarfoder, exempel på material som skall undvikas är: Polyetylen (PE, HDPE), Polypropylen (PP), Polymetyl methakrylat (PMMA), Akrylonnitril butadien styren (ABS). För förseglingar och packningar, exempel på material som skall undvikas är: Naturgummi (NR), Etylenpropylen (EPDM), Polykloropren (CR) - Neopren, Butyl (IIR), Klorosulfonerad polyetylen (CSM), dvs. Hypalon. : Behållare, även de som tömts, kan innehålla explosiva ångor. Det är inte tillåtet att skära, borra, slipa, svetsa eller utföra 8/47

9 liknande arbeten på eller i närheten av behållarna. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd Om ett hygieniskt gränsvärde från American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) anges i detta dokument, görs detta endast som information. Läses tillsammans med exponeringsscenariot för din specifika användning i bilagan. 8.1 Kontrollparametrar Gränsvärden för yrkesmässig exponering Material Källor Typ ppm mg/m3 Notering Fotogen ACGIH TWA(Ej 200 mg/m3 P: Tillämpning (petroleum), aerosol.) begränsad till väteavsvavlad omständigheter där aerosolexponering ar är obetydliga.som total kolväteånga ACGIH SKIN_DES( Ej aerosol.) Kan absorberas genom huden.som total kolväteånga Fotogen ACGIH TWA(Ej aerosol.) 200 mg/m3 P: Tillämpning begränsad till omständigheter där aerosolexponering ar är obetydliga.som total kolväteånga ACGIH SKIN_DES( Ej aerosol.) Kan absorberas genom huden.som total kolväteånga 9/47

10 Övrig information : I avsaknad av ett gällande nationellt hygieniskt gränsvärde rekommenderar ACGIH (the American Conference of Governmental Industrial Hygienists) följande värden för petroleum (fotogen): TWA mg/m3, kritiska effekter baserade på hudirritation och centrala nervsystemet. Inte alla material angivna ovan har etablerade exponeringsgränsvärden i gränsvärdeslistan. Vissa angivna värden är ungefärliga och kan användas i preventivt säkerhetsarbete och arbetsplatsutvärderingar. Dessa värden utgör den maximalt tillåtna koncentrationen av kolväten i luften enligt svenska arbetsmiljöstyrelsens rekommendationer, och bör användas på samma sätt som värdena i gränsvärdeslistan. Förutom de hygieniska gränsvärden som gäller för enskilda beståndsdelar i produkten enligt ovanstående lista, finns i Arbetsmiljöverkets författning om hygieniska gränsvärden rekommendationer gällande högsta godtagbara totalhalt av kolväten i luft för jetbränsle: 250 mg/ m3. Material Källor Anmärkning Fotogen (petroleum), ACGIH väteavsvavlad Bekräftat cancerframkallande hos djur, med okänd relevans hos människor. Fotogen ACGIH Bekräftat cancerframkallande hos djur, med okänd relevans hos människor. BEI (Biological Exposure Index) Biologiskt gränsvärde saknas. Nolleffektnivåer (NEN) FSK-relaterad information : Inger DNEL-värde har fastställts. : Substansen är ett kolväte med en komplex, okänd eller variabel sammansättning. Konventionella metoder att härleda FSK:er är inte lämpliga och det är inte möjligt att identifiera en enda representativ FSK för sådana substanser. 10/47

11 8.2 Begränsning av exponeringen Allmän information : Skyddets omfattning och de åtgärder som krävs varierar beroende på de exponeringsförhållanden som kan tänkas inträffa. Välj åtgärder baserat på riskutvärdering av de lokala förhållandena. Lämpliga åtgärder innefattar: Använd slutna system så långt detta är möjligt. Tillfredsställande ventilation för att reglera luftburna koncentrationer under riktlinjerna/gränsvärdena för exponering. Punktutsug rekommenderas. Ögonduschar och duschar för nödsituationer. Kontroller av yrkesmässig exponering Personlig skyddsutrustning Ögonskydd Handskydd Kroppsskydd Andningsskydd skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp. : Personlig skyddsutrustning ska uppfylla rekommenderade nationella standarder. Kontrollera med skyddsutrustningens tillverkare. : Kemikalie- och stänkskyddande glasögon (kemiska skyddsglasögon). Godkänt enligt EU-standard EN166. : Personlig hygien är en viktig del av effektiv handvård. Handskar får endast användas på rena händer. Efter att handskar har använts, skall händerna tvättas och torkas noga. Applicering av oparfymerad fuktkräm rekommenderas. Hur lämplig och tålig en handske är beror hur den används, t.ex. hur ofta den används och hur länge den är i kontakt med olika ämnen, hur väl handskmaterialet står emot kemikalier samt hur tjock och smidig handsken är. Rådgör alltid med handskleverantören. Kontaminerade handskar ska bytas ut. Välj handskar som har testats enligt relevant standard (t.ex. Europa EN374, USA F739). Vid långvarig eller upprepad kontakt, använd nitrilhandskar. (Genombrottstid > 240 minuter.) Vid tillfällig kontakt/stänkrisk, använd neoprenskydd/pvchandskar. : Kemikaliebeständiga handskar/kraghandskar, stövlar och förkläde (där det råder risk för stänk). : Använd andningsskyddsutrustning som är lämplig för de specifika användningsförhållandena och som överenstämmer med relevant lagstiftning, om skyddsventilation och andra tekniska anordningar inte förmår hålla de luftburna koncentrationerna vid en nivå tillräcklig för att uppnå tillfredsställande hälsoskydd. Rådfråga leverantörer av 11/47

12 Termiska risker Mätmetoder andningsskydd. Om andningsskydd med luftfilter är olämpliga (t ex vid höga koncentrationer i luft, risk för syrebrist, slutet utrymme) skall andningsapparat med positivt tryck användas. Om andningsskydd med luftfilter kan användas, välj en lämplig kombination av mask och filter. All andningsskyddsutrustning och användning måste ske i enlighet med lokala bestämmelser. : Ej tillämplig. : Substansernas koncentration kan behöva övervakas i arbetarnas andningszon eller på arbetsplatsen i allmänhet, för att bekräfta att värdena överensstämmer med exponeringsgränsvärdena under arbetet samt att exponeringen begränsas på lämpligt sätt. För vissa substanser kan även biologisk övervakning vara lämplig. Åtgärder mot miljöexponering Åtgärder för kontroll av : Lokala riktlinjer för utsläppsmängder av lättflyktiga ämnen miljömässig exponering måste beaktas vid utsläpp av frånluft som innehåller ångor från denna produkt. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende : Svagt halmgul.. Vätska. Lukt : Kolväte. Begynnelsekokpunkt och : C / F destillationsintervall Fryspunkt : < -47 C / -53 F Flampunkt : > 38 C / 100 F Övre/undre gränser för : 1-6 %(V) antändlighet eller explosion Självtändningstemperatur : > 220 C / 428 F Ångtryck : < 1 hpa på 20 C / 68 F Densitet : kg/m3 på 15 C / 59 F Löslighet i vatten : Försumbar. Partialkoefficient: n- : 2-6 oktanol/vatten Kinematisk viskositet : 1-2 mm2/s på 40 C / 104 F Relativ ångdensitet (luft = : > 5 1) 9.2 Annan information 12/47

13 Annan information : Ej tillämplig. AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet : Oxideras vid kontakt med luft Kemisk stabilitet : Stabil under normala användningsförhållanden Risken för farliga : reaktioner Oxideras vid kontakt med luft Förhållanden som : Undvik hetta, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. ska undvikas 10.5 Oförenliga material : Starkt oxiderande ämnen Farliga sönderdelningsprodukter : Farliga sönderdelningsprodukter förväntas inte bildas vid normala lagringsförhållanden. Termisk nedbrytning är till mycket stor del beroende av rådande förhållanden. En komplex blandning av luftburna fasta ämnen, vätskor och gaser, inklusive koloxid, koldioxid, svaveloxider och oidentifierade organiska föreningar, avges när detta material förbränns eller bryts ned termiskt eller oxidativt. AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Bedömningsunderlag Akut oral toxicitet Akut dermal toxicitet Akut toxicitet vid inhalation Frätskada/hudirritation Allvarlig ögonskada/- irritation Irritation i Andningsorganen Överkänslighet vid inandning eller : Denna information baseras på produktdata, kännedom om beståndsdelarna och toxikologin för liknande produkter. : Låg toxicitet: LD50 > 5000 mg/kg, Råtta : Låg toxicitet: LD50 >2000 mg/kg, Kanin : Låg toxicitet: LC50 >5 mg/l / 4 h, Råtta Höga koncentrationer kan orsaka påverkan på centrala nervsystemet som resulterar i huvudvärk, yrsel och illamående. Fortsatt inandning kan leda till medvetslöshet och död. : Irriterar huden. : Förväntas ge lätt irritation. : Inandning av ångor eller dimmor kan orsaka irritation i andningssystemet. : Inte hudsensibiliserande. 13/47

14 hudkontakt Mutagenicitet i könsceller Carcinogenitet Giftighet som påverkar fortplantning och utveckling Specifik organtoxicitet - enda exponering Specifik organtoxicitet - upprepade exponeringar : Inte betraktad som en mutagen risk. : Ej klassat som carcinogen. Upprepad hudkontakt har medfört irritation och hudcancer hos djur. : Sannolikt inte fertilitetsförsämrande. Förväntas ej orsaka toxiska effekter på embryo/foster eller avkomman. : Höga koncentrationer kan orsaka påverkan på centrala nervsystemet som resulterar i huvudvärk, yrsel och illamående. Fortsatt inandning kan leda till medvetslöshet och död. : Njurar: Orsakade njureffekter hos hanråttor, vilket inte anses vara relevant för människor AVSNITT 12: Ekologisk information Bedömningsunderlag 12.1 Toxicitet Akut Toxicitet Fisk Vattenlevande kräftdjur Alger/vattenväxter Mikroorganismer Kronisk toxicitet Fisk Vattenlevande kräftdjur 12.2 Persistens och nedbrytbarhet 12.3 Bioackumuleringsförmåg a : Bränslen tillverkas normalt genom att flera raffinaderifraktioner blandas. Ekotoxikologiska studier har utförts på olika kolväteblandningar och kolvätefraktioner men inte de som innehåller tillsatser. Denna information baseras på kännedom om beståndsdelarna och ekotoxikologin för liknande produkter. : Giftigt: LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l : Giftigt: LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l : Giftigt: LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l : Praktiskt taget icke-giftigt: LL/EL/IL50 > 100 mg/l : NOEC/NOEL förväntas vara > 0,01 - <=0,1 mg/l (baserat på beräknade data) : NOEC/NOEL > <=1.0 mg/l : Större beståndsdelar förväntas vara biologiskt nedbrytbara till sin natur De flyktiga beståndsdelarna oxideras snabbt genom fotokemiska reaktioner i luften. : Innehåller beståndsdelar som kan bioackumuleras 12.4 Mobilitet : Flyter på vatten. Innehåller flyktiga beståndsdelar Avdunstar 14/47

15 inom en dag från vatten eller markytan. Stora volymer kan tränga ned i jorden och förorena grundvattnet Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen : Substansen uppfyller inte alla screeningvillkor för beständighet, bioackumulering och toxicitet och kan följaktligen inte anses vara PBT eller vpvb Andra skadliga effekter : Hinnor som bildas på vatten kan påverka syrgastransporten och skada organismer. AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Materialbortskaffande Bortskaffning av förpackningsavfall Lokala Bestämmelser : Om möjligt återvinn eller återanvänd. Den som har genererat avfallet bär ansvaret för att avgöra toxiciteten och de fysiska egenskaperna hos det material som genererats. Detta för att kunna bestämma lämplig avfallsklassifikation och bortskaffandemetod enligt tillämpliga bestämmelser. Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag eller till omgivningen. Man får inte göra sig av med vatten från tankbottnar genom att låta detrinna ut i marken. Detta medför att jorden och grundvattnet förorenas. Avfall från spill eller rengöring av cisterner skall omhändertas i enighet med gällande bestämmelser om farligt avfall. Säkerställ på förhand att transportören eller entreprenören har de tillstånd och den kompetens som krävs. : Fat skickas till rekonditionering eller metallåtervinning. Töm behållaren noggrant. Tömd behållare ventileras på en säker plats, avskilt från gnistor och eld. Spillprodukter kan utgöra en explosionsfara om de hettas upp över flampunkten. Det är inte tillåtet att punktera, skära eller svetsa i fat som inte är rengjorda. Förorena inte mark, vattendrag eller miljö med avfallsbehållaren. Följ alla lokala bestämmelser om återvinning och avfallshantering. : 'EU:s avfallskod (EWC): avfallsprodukter från flytande bränslen, andra bränslen (inklusive blandningar). Numret som anges på avfall är förknippat med rätt användning. Användarnamåste avgöra om deras speciella användning medför att en annanavfallskod tilldelas. Bortskaffning bör ske i enlighet med tillämpbara regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser. Lokala bestämmelser kan vara mer tvingande än regionala eller 15/47

16 nationella krav och måste följas. AVSNITT 14: Transportinformation Landtransport (ADR/RID): ADR 14.1 UN-nummer : Officiell : FLYGFOTOGEN FÖR TURBINMOTOR transportbenämning 14.3 Faroklass för transport : Förpackningsgrupp : III Risketikett (primär risk) : Miljöfaror : Miljöfarlig 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder : Speciella försiktighetsåtgärder: I kapitel 7 "Hantering och förvaring" anges speciella försiktighetsåtgärder som användaren måste iakttaga eller uppfylla i samband med transport. RID 14.1 UN-nummer : Officiell : FLYGFOTOGEN FÖR TURBINMOTOR transportbenämning 14.3 Faroklass för transport : Förpackningsgrupp : III Risketikett (primär risk) : Miljöfaror : Miljöfarlig 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder : Speciella försiktighetsåtgärder: I kapitel 7 "Hantering och förvaring" anges speciella försiktighetsåtgärder som användaren måste iakttaga eller uppfylla i samband med 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder transport. : Speciella försiktighetsåtgärder: I kapitel 7 "Hantering och förvaring" anges speciella försiktighetsåtgärder som användaren måste iakttaga eller uppfylla i samband med transport. Havstransport (IMDG-kod): 14.1 UN-nummer : UN Officiell : FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE transportbenämning 14.3 Faroklass för transport : Förpackningsgrupp : III 14.5 Marine pollutant : Ja. 16/47

17 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder : Speciella försiktighetsåtgärder: I kapitel 7 "Hantering och förvaring" anges speciella försiktighetsåtgärder som användaren måste iakttaga eller uppfylla i samband med transport. Lufttransport (IATA): 14.1 UN-nummer : Officiell : Fuel, aviation, turbine engine transportbenämning 14.3 Faroklass för transport : Förpackningsgrupp : III 14.6 Särskilda : Speciella försiktighetsåtgärder: I kapitel 7 "Hantering och försiktighetsåtgärder förvaring" anges speciella försiktighetsåtgärder som användaren måste iakttaga eller uppfylla i samband med transport. Övrig information : MARPOL-regler gäller för leveranser av större volymer till sjöss. AVSNITT 15: Gällande föreskrifter Informationen om lagstiftning är inte avsedd att vara fullständig. Ytterligare regler kan vara tillämpliga för detta material Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Andra bestämmelser Annan information 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedö mning : Produkten omfattas av Seveso II-direktivet. : En kemisk säkerhetsutvärdering har genomförts för denna substans. AVSNITT 16: Annan information R-fras(er) R10 Brandfarligt. R38 Irriterar huden. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. 17/47

18 KME-riskangivelser H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H401 Giftigt för vattenlevande organismer. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Identifierade användningsområden i enlighet med Systemet för användningsbeskrivning Användningsområden - Arbetare Namn : framställning av ämnet - Industri Användningsområden - Arbetare Namn : Användning som mellanprodukt - Industri Användningsområden - Arbetare Namn : Fördelning av ämnet - Industri Användningsområden - Arbetare Namn : Tillberedning och (om)förpackning av ämnen och blandningar - Industri Användningsområden - Arbetare Namn : Användning som bränsle - Industri Användningsområden - Arbetare Namn : Användning som bränsle - Näringsverksamhet Användningsområden - Konsument Namn : Användning som bränsle - konsument Rekommenderade användningsrestriktioner (råd emot) : Denna produkt får inte användas inom andra användningsområden än de somrekommenderas i avsnitt 1, utan att först fråga leverantören om råd. Denna produkt får inte användas som lösnings- eller rengöringsmedel; för att tända 18/47

19 eller liva upp eldar; för hudrengöring. Får inte användas som bränsle till fordon.får inte användas som antivaxmedel i dieselbränsle. Övrig information Annan information Ytterligare information : Detta dokument innehåller viktig information för att åstadkomma säker förvaring, hantering och användning av denna produkt. Informationen skall tillställas den person i din organisation som är ansvarig för säkerhetsfrågor. : Denna produkt är endast avsedd för hantering i slutna system. Distribuering av : Informationen i detta dokument skall göras tillgänglig för alla säkerhetsdatablad som kan komma att hantera produkten. SDB versionsnummer : 1.0 SDB giltighetsdatum : SDB versioner Regler rörande SDB Ansvarsfriskrivning : Ett lodrätt streck ( ) i vänstermarginalen visar på en ändring från föregående version. : : Informationen är baserad på våra nuvarande kunskaper och är endast avsedd att användas för att beskriva produktens egenskaper med avseende på hälsa, säkerhet och miljö. Informationen skall inte betraktas som en specifikation eller som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten. 19/47

20 Exponeringsscenario - Arbetare Kerosine AVSNITT 1 Namn Användningsbeskrivning Processens omfattning NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO framställning av ämnet - Industri Användningsområde: SU 3, SU8, SU9 Processkategorier: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 15 Kategorier för miljöutsläpp: ERC 1, ERC 4, ESVOC SpERC 1.1.v1 Framställning av ämnet eller användning som mellanprodukt, processkemikalie eller extraktionsmedel. Omfattar återanvändning/återvinning, transport, lagring, underhåll och lastning (inklusive sjö-/insjöfartyg, väg-/spåbundna fordon och bulkcontainer). AVSNITT 2 Avsnitt 2.1 Produktegenskaper Produktens fysisk form DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER Kontroll av arbetarexponering Vätska, Ångtryck 0,5-10 kpa vid STP. Koncentration av substans i Omfattar användning av substansen/produkten upp till 100% produkt. (om inte annat anges)., Användningsfrekvens och -varaktighet Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (så långt inte något annat är angiven). Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering Driften sker vid upphöjd temperatur (>20 C över rumstemperatur). det förutsättas att en lämpliga standarder för arbetshygien följs. Bidragande scenarion Allmänna ätgärdar (hudretande ämnen) Åtgärder vid riskhantering Undvik direkt hudkontakt med produkten. Identifiera potentiella områden för indirekt hudkontakt. Bär hanskar (testade enligt EN374), i sådana fall då handkontakt med ämnet är sannolik.. Föroreningar/spillda mängder skall avlägsnas omedelbart efter uppkomsten. tvätta bort 20/47

21 hudkontamination omedelbart. en grundlig träning av personalen skall genomföras, så att expositionen minimeras och eventuellt uppkommande huvudproblem rapporteras. det krävs inga ytterligare specifika åtgätdar. Avsnitt 2.2 Kontroll av miljömässig exponering Substans är en komplex UVCB Övervägande hydrophob Använda mängder Regionalt använd andel av EU-tonnaget: 0,1 Regional användningsmängden (ton/år): 5,4E+06 Lokalt använd andel av det regionala tonnaget: 0,11 uppställningsplatsen årliga tonnage (ton/år): 6,0E+05 Uppställningsplatsens maximalt tonnage per dygn (kg/d): 2,0E+06 Användningsfrekvens och -varaktighet Kontinuerligt utsläpp. Emissionsdagar (dagar/år): 300 Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering Sötvattens lokala förtunningsfaktor:: 10 Lokal förtunningsfaktor för havsvatten: 100 Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering av miljön Frisläppningsandel i luft från process (ursprunglig frisläppning före 1,0E-02 RMM): Frisläppningsandel i avloppsvatten från processen (ursprunglig 3,0E-04 frisläppning före RMM): Frisläppningsandel i mark från processen (ursprunglig frisläppning 1,0E-04 före RMM): Tekniska villkor och åtgärder på processnivå (källa) för att förhindra utsläpp P.g.a. att de praktiserade metoder skiljer sig mellan olika uppställningsplatser görs försiktiga uppskattningar om frisläppningsprocesser. Tekniska villkor och åtgärder vid anläggningen för att minska eller begränsa uttömning, luftutsläpp och utsläpp i marken miljöfran orsakas av sötvattensediment. Undvik avlopp av det oförtunnade ämne i det lokala avloppsvattnet eller återvinn det därifrån. Behandling av spillvatten krävs på plats. luftemissionen skall begränsas på en typisk återhållningseffektivitet på (%): Avloppsvatten skall behandlas på plats (före utsläppet i vattendrag), för erforderliga reningsprestanda på >= (%): 21/ ,7

22 Vid uttömning i ett internt avloppsverk krävsen behandling av 56,1 avloppsvatten på plats med en effektivitet på (%): Organisatoriska åtgärder för att förhindra/begränsa utsläpp från anläggning Industrislam får icke spridas på naturlig mark. avloppslamm borde brännas upp, lagras eller upparbetas. Villkor och åtgärder för kommunens avloppsrening Uppskattat avlägsnande av substans från spillvatten genom 94,7 behandling av kommunalt avloppsvatten (%) totalverkan av avloppsvattenhanteringen efter på-plats- och extern- 97,7 (inrikes) avloppsreningsverk RMM (%): Uppställningsortens maximalt tillåtna tonnag (MSafe) baserad på 2,0E+06 frisläppning efter fullständig behandling av avloppsvatten (kg/d): Förmodad avloppskvot i husets avloppsvattenverk (m3/d): Villkor och åtgärder för extern hantering avavfall för deponi Under framställningen uppstår inte något ämnesavfall. Villkor och åtgärder för extern återvinningav avfall Under framställningen uppstår inte något ämnesavfall. AVSNITT 3 EXPONERINGSUPPSKATTNING Avsnitt Hälsa För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivit. Avsnitt Miljö Kolväteblockmetoden (HBM) användes för beräkningen miljöexponeringen tillsammans med petroriskmodellen. AVSNITT 4 RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS Avsnitt Hälsa Tillgängliga riskdata medger inte härledning till DNEL för hudirriterande effekter. Riskhanteringsåtgärder är baserade på kvalitativ riskkarakterisering. Tillgängliga toxikologiska data stöder inte behovet av att ta fram ett DNEL-värde för övriga hälsoeffekter. Användare rekommenderas att beakta nationella gränsvärden och andra motsvarande 22/47

23 värden för exponering på arbetsplatsen. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärdar/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. Avsnitt Miljö Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom riskmanagement. Den erforderliga prestanda på avskiljning av avloppsvatten kan uppnås genom användning av på-plats/externa teknologier, antingen ensam eller i kombination. Den erforderliga prestanda på avskiljning av luft kan uppnås genom användning av på-plats teknologier, antingen ensam eller i kombination. Ytterligare detaljer angående skalering kontrollteknologier hittar man i SpERC factsheet (http://cefic.org). 23/47

24 Exponeringsscenario - Arbetare Kerosine AVSNITT 1 Namn Användningsbeskrivning Processens omfattning NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO Användning som mellanprodukt - Industri Användningsområde: SU 3, SU8, SU9 Processkategorier: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 15 Kategorier för miljöutsläpp: ERC 6A, ESVOC SpERC 6.1a.v1 Användning av substansen som en intermediär i slutna eller inbyggda system (ej relaterat till noga kontrollerade förhållanden). Inkluderar oavsiktlig exponering vid återvinning, materialförflyttningar, förvaring, provtagning, tillhörande laboratorieaktiviteter, underhåll och lastning (inkluderande fartyg/pråm, väg/järnväg bil och bulkbehållare). AVSNITT 2 Avsnitt 2.1 Produktegenskaper Produktens fysisk form DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER Kontroll av arbetarexponering Vätska, Ångtryck 0,5-10 kpa vid STP. Koncentration av substans i Omfattar användning av substansen/produkten upp till 100% produkt. (om inte annat anges)., Användningsfrekvens och -varaktighet Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (så långt inte något annat är angiven). Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering Driften sker vid upphöjd temperatur (>20 C över rumstemperatur). det förutsättas att en lämpliga standarder för arbetshygien följs. Bidragande scenarion Allmänna ätgärdar (hudretande ämnen) Åtgärder vid riskhantering Undvik direkt hudkontakt med produkten. Identifiera potentiella områden för indirekt hudkontakt. Bär hanskar (testade enligt EN374), i sådana fall då handkontakt med ämnet är sannolik.. Föroreningar/spillda mängder skall 24/47

25 avlägsnas omedelbart efter uppkomsten. tvätta bort hudkontamination omedelbart. en grundlig träning av personalen skall genomföras, så att expositionen minimeras och eventuellt uppkommande huvudproblem rapporteras. det krävs inga ytterligare specifika åtgätdar. Avsnitt 2.2 Kontroll av miljömässig exponering Substans är en komplex UVCB Övervägande hydrophob Använda mängder Regionalt använd andel av EU-tonnaget: 0,1 Regional användningsmängden (ton/år): 1,8E+05 Lokalt använd andel av det regionala tonnaget: 8,3E-02 uppställningsplatsen årliga tonnage (ton/år): 1,5E+04 Uppställningsplatsens maximalt tonnage per dygn (kg/d): 5,0E+04 Användningsfrekvens och -varaktighet Kontinuerligt utsläpp. Emissionsdagar (dagar/år): 300 Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering Sötvattens lokala förtunningsfaktor:: 10 Lokal förtunningsfaktor för havsvatten: 100 Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering av miljön Frisläppningsandel i luft från process (ursprunglig frisläppning före 1,0E-03 RMM): Frisläppningsandel i avloppsvatten från processen (ursprunglig 3,0E-04 frisläppning före RMM): Frisläppningsandel i mark från processen (ursprunglig frisläppning 1,0E-03 före RMM): Tekniska villkor och åtgärder på processnivå (källa) för att förhindra utsläpp P.g.a. att de praktiserade metoder skiljer sig mellan olika uppställningsplatser görs försiktiga uppskattningar om frisläppningsprocesser. Tekniska villkor och åtgärder vid anläggningen för att minska eller begränsa uttömning, luftutsläpp och utsläpp i marken miljöfran orsakas av sötvattensediment. Undvik avlopp av det oförtunnade ämne i det lokala avloppsvattnet eller återvinn det därifrån. vid uttömning i ett husavloppsreningsverk är det inte nödvändig att behandla avloppsvattnet på plats. luftemissionen skall begränsas på en typisk återhållningseffektivitet på (%): 25/47 80

26 Avloppsvatten skall behandlas på plats (före utsläppet i vattendrag), 81,4 för erforderliga reningsprestanda på >= (%): Vid uttömning i ett internt avloppsverk krävsen behandling av 0 avloppsvatten på plats med en effektivitet på (%): Organisatoriska åtgärder för att förhindra/begränsa utsläpp från anläggning Industrislam får icke spridas på naturlig mark. avloppslamm borde brännas upp, lagras eller upparbetas. Villkor och åtgärder för kommunens avloppsrening Uppskattat avlägsnande av substans från spillvatten genom 94,7 behandling av kommunalt avloppsvatten (%) totalverkan av avloppsvattenhanteringen efter på-plats- och extern- 94,7 (inrikes) avloppsreningsverk RMM (%): Uppställningsortens maximalt tillåtna tonnag (MSafe) baserad på 1,8E+05 frisläppning efter fullständig behandling av avloppsvatten (kg/d): Förmodad avloppskvot i husets avloppsvattenverk (m3/d): Villkor och åtgärder för extern hantering avavfall för deponi detta ämne förbrukas under användningen och det genereras inte något avfall av ämnet. Villkor och åtgärder för extern återvinningav avfall detta ämne förbrukas under användningen och det genereras inte något avfall av ämnet. AVSNITT 3 EXPONERINGSUPPSKATTNING Avsnitt Hälsa För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivit. Avsnitt Miljö Kolväteblockmetoden (HBM) användes för beräkningen miljöexponeringen tillsammans med petroriskmodellen. AVSNITT 4 RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS Avsnitt Hälsa Tillgängliga riskdata medger inte härledning till DNEL för hudirriterande effekter. Riskhanteringsåtgärder är baserade på kvalitativ riskkarakterisering. Tillgängliga toxikologiska data stöder inte behovet av att ta fram ett DNEL-värde för övriga 26/47

27 hälsoeffekter. Användare rekommenderas att beakta nationella gränsvärden och andra motsvarande värden för exponering på arbetsplatsen. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärdar/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. Avsnitt Miljö Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom riskmanagement. Den erforderliga prestanda på avskiljning av avloppsvatten kan uppnås genom användning av på-plats/externa teknologier, antingen ensam eller i kombination. Den erforderliga prestanda på avskiljning av luft kan uppnås genom användning av på-plats teknologier, antingen ensam eller i kombination. Ytterligare detaljer angående skalering kontrollteknologier hittar man i SpERC factsheet (http://cefic.org). 27/47

28 Exponeringsscenario - Arbetare Kerosine AVSNITT 1 NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO Namn Fördelning av ämnet - Industri Användningsbeskrivning Användningsområde: SU 3 Processkategorier: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 15 Kategorier för miljöutsläpp: ERC 1, ERC 2, ERC 3, ERC 4, ERC 5, ERC 6A, ERC 6B, ERC 6C, ERC 6D, ERC 7, ESVOC SpERC 1.1b.v1 Processens omfattning Pålastning (inklusive sjö-/insjöfartyg, väg-/ rälsfordon och pålastning av bulkcontainer) och ompackning (inklusive fat och småförpackningar) av ämnet inklusive dess prov, lagring,avlastning, fördelning och tillhörande aktiviteter i laboratoriet. AVSNITT 2 Avsnitt 2.1 Produktegenskaper Produktens fysisk form DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER Kontroll av arbetarexponering Vätska, Ångtryck 0,5-10 kpa vid STP. Koncentration av substans i Omfattar användning av substansen/produkten upp till 100% produkt. (om inte annat anges)., Användningsfrekvens och -varaktighet Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (så långt inte något annat är angiven). Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering Det förutsättas att användning sker vid intemer än 20 grader över omgivningstemperaturen (så länge inget annatangetts). det förutsättas att en lämpliga standarder för arbetshygien följs. Bidragande scenarion Allmänna ätgärdar (hudretande ämnen) Åtgärder vid riskhantering Undvik direkt hudkontakt med produkten. Identifiera potentiella områden för indirekt hudkontakt. Bär hanskar (testade enligt EN374), i sådana fall då handkontakt med 28/47

29 ämnet är sannolik.. Föroreningar/spillda mängder skall avlägsnas omedelbart efter uppkomsten. tvätta bort hudkontamination omedelbart. en grundlig träning av personalen skall genomföras, så att expositionen minimeras och eventuellt uppkommande huvudproblem rapporteras. det krävs inga ytterligare specifika åtgätdar. Avsnitt 2.2 Kontroll av miljömässig exponering Substans är en komplex UVCB Övervägande hydrophob Använda mängder Regionalt använd andel av EU-tonnaget: 0,1 Regional användningsmängden (ton/år): 5,4E+06 Lokalt använd andel av det regionala tonnaget: 2,0E-03 uppställningsplatsen årliga tonnage (ton/år): 1,1E+04 Uppställningsplatsens maximalt tonnage per dygn (kg/d): 3,6E+04 Användningsfrekvens och -varaktighet Kontinuerligt utsläpp. Emissionsdagar (dagar/år): 300 Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering Sötvattens lokala förtunningsfaktor:: 10 Lokal förtunningsfaktor för havsvatten: 100 Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering av miljön Frisläppningsandel i luft från process (ursprunglig frisläppning före 1,0E-03 RMM): Frisläppningsandel i avloppsvatten från processen (ursprunglig 1,0E-05 frisläppning före RMM): Frisläppningsandel i mark från processen (ursprunglig frisläppning 1,0E-05 före RMM): Tekniska villkor och åtgärder på processnivå (källa) för att förhindra utsläpp P.g.a. att de praktiserade metoder skiljer sig mellan olika uppställningsplatser görs försiktiga uppskattningar om frisläppningsprocesser. Tekniska villkor och åtgärder vid anläggningen för att minska eller begränsa uttömning, luftutsläpp och utsläpp i marken miljöfran orsakas av sötvatten. Någon behandling av avloppsvatten erfordras inte. luftemissionen skall begränsas på en typisk återhållningseffektivitet på (%): Avloppsvatten skall behandlas på plats (före utsläppet i vattendrag), för erforderliga reningsprestanda på >= (%): 29/

30 Vid uttömning i ett internt avloppsverk krävsen behandling av 0 avloppsvatten på plats med en effektivitet på (%): Organisatoriska åtgärder för att förhindra/begränsa utsläpp från anläggning Industrislam får icke spridas på naturlig mark. avloppslamm borde brännas upp, lagras eller upparbetas. Villkor och åtgärder för kommunens avloppsrening Uppskattat avlägsnande av substans från spillvatten genom 94,7 behandling av kommunalt avloppsvatten (%) totalverkan av avloppsvattenhanteringen efter på-plats- och extern- 94,7 (inrikes) avloppsreningsverk RMM (%): Uppställningsortens maximalt tillåtna tonnag (MSafe) baserad på 2,6E+06 frisläppning efter fullständig behandling av avloppsvatten (kg/d): Förmodad avloppskvot i husets avloppsvattenverk (m3/d): Villkor och åtgärder för extern hantering avavfall för deponi Extern behandling och sluthantering av avfall iakttagande av de relevanta lokala och/eller nationella föreskrifterna. Villkor och åtgärder för extern återvinningav avfall externt upptagning och återanvändning av avfall under iakttagande av de relevanta lokala och/eller nationella föreskrifterna. AVSNITT 3 EXPONERINGSUPPSKATTNING Avsnitt Hälsa För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är angivit. Avsnitt Miljö Kolväteblockmetoden (HBM) användes för beräkningen miljöexponeringen tillsammans med petroriskmodellen. AVSNITT 4 RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS Avsnitt Hälsa Tillgängliga riskdata medger inte härledning till DNEL för hudirriterande effekter. Riskhanteringsåtgärder är baserade på kvalitativ riskkarakterisering. Tillgängliga toxikologiska data stöder inte behovet av att ta fram ett DNEL-värde för övriga 30/47

31 hälsoeffekter. Användare rekommenderas att beakta nationella gränsvärden och andra motsvarande värden för exponering på arbetsplatsen. I fall att ytterligare riskmanagementåtgärdar/ driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna begränsas till en minst likvärdig nivå. Avsnitt Miljö Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom riskmanagement. Den erforderliga prestanda på avskiljning av avloppsvatten kan uppnås genom användning av på-plats/externa teknologier, antingen ensam eller i kombination. Den erforderliga prestanda på avskiljning av luft kan uppnås genom användning av på-plats teknologier, antingen ensam eller i kombination. Ytterligare detaljer angående skalering kontrollteknologier hittar man i SpERC factsheet (http://cefic.org). 31/47

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

: Shell CityDiesel B5 : Bränsle för dieseldrivna motorer i vägfordon. : 002D0218, 002D0220. : St1 Energy AB SE-172 98 Stockholm

: Shell CityDiesel B5 : Bränsle för dieseldrivna motorer i vägfordon. : 002D0218, 002D0220. : St1 Energy AB SE-172 98 Stockholm 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Materialnamn Användningsområden Produktkod Tillverkare/leverantör : : Bränsle för dieseldrivna motorer i vägfordon. : 002D0218, 002D0220 : St1 Energy

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 09/10/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5814 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KINAOLJA

SÄKERHETSDATABLAD KINAOLJA Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Kylarvätska MPG Säkerhetsdatablad

Kylarvätska MPG Säkerhetsdatablad 20160401 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Kylarvätska MPG, koncentrerad 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/05/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 11/04/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5736 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 PRF Laptop 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 PRF Laptop 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (S6982): G2112 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Närmare upplysningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk 20120827 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Alveogyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Bromtymolblått Hellige Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

Kemiakuten: 020-996000

Kemiakuten: 020-996000 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Materialnamn : Användningsområden : Isopropylalkohol för avisning av flygplan. För ytterligare information se AeroShell Book på www.shell.com/aviation.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 12-9121 Glycin-HCl

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 08/02/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5757 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MÄRKPENNA ARTLINE 17600206. Omarbetad: 2012-05-31 Internt nr: 17600206

SÄKERHETSDATABLAD MÄRKPENNA ARTLINE 17600206. Omarbetad: 2012-05-31 Internt nr: 17600206 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3 Närmare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/01/2012 Revisionsnr: 6 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

WAFIX SILICON SMÖRJMEDEL Tub 50 gr.

WAFIX SILICON SMÖRJMEDEL Tub 50 gr. Utfärdat: 2012-10-22 Reviderat: Sidan 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Tub 50 gr. Produktnamn: Artikelnr: 6690400 RSK nr: 3115169 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 20/01/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 9FG011 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Sida 1 av 5 Datum 20140507 Ersätter Säkerhetsdatablad Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Namn: Mavala Nagellack (gäller för samtliga Mavala nagellack) Artikelnummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 19/09/2011 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5661638 Synonymer: OTHER PRODUCT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Spar Citrus Cream Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Spar Citrus Cream Cleaner SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE017 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

WAVIN SMÖRJMEDEL Burk 1 kg.

WAVIN SMÖRJMEDEL Burk 1 kg. Utfärdat: 2012-10-31 Reviderat: Sidan 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Burk 1 kg. Produktnamn: Artikelnr: 6690310 RSK nr: 2360430 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Sida 1 (5) Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Utfärdad: 2009-12-22 Reviderad: 2013-09-20 Version: 5 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

: TANET MULTITAN 10 X 1 L

: TANET MULTITAN 10 X 1 L AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : Identifikationsnummer : 61237 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SKÄROLJA FÖR GLAS ML

SÄKERHETSDATABLAD SKÄROLJA FÖR GLAS ML 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GRUPPNAMN Skärolja SÄKERHETSDATABLAD 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Techwipes Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Bearbetningsdatum: , Version: 1.

Techwipes Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Bearbetningsdatum: , Version: 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Produktnamn : Artikelnummer: W7001 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

TRUTEST PRO GLASS CLEANER AQUA 320

TRUTEST PRO GLASS CLEANER AQUA 320 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P410

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P410 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Materialnamn : Annan identifikation : B100 B99 Fatty Acid Methyl Esters REACH:s registreringsnr. : 01-2119471664-32-0092

Läs mer

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 Scander Neutralizer Sida 1/5 Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 SCANDER Neutralizer Utfärdad: 2006-06-26 Reviderat:2013-09-05 Version: 6 AVSNITT 1: NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 15/10/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR SÄKERHETSDATABLAD 0008402 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktnamn: 0008402 Varierande tilläggsbeteckningar förekommer. Produktbeskrivning: Ovulkat gummimaterial. Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO STARTA Sågkdjeolja Bio Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08. 09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 04/02/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: WP20 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Norrön Utegrund SÄKERHETSDATABLAD

Norrön Utegrund SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pritt Stick Sidan 1 / 6 SDB-nr : 43182 V001.6 Reviderat den: 01.10.2013 Utskriftsdatum: 19.02.2015 1.1 Produktbeteckning Pritt Stick AVSNITT

Läs mer

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Brilliant 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningar och användningar som avråds L 1.1 Närmare

Läs mer

Version 1a. Tryckdatum 17.02.2010 Revisionsdatum 12.01.2010 SDB-nummer 350000006874. : Toalettblock. : 112 (Giftinformationscentralen)

Version 1a. Tryckdatum 17.02.2010 Revisionsdatum 12.01.2010 SDB-nummer 350000006874. : Toalettblock. : 112 (Giftinformationscentralen) 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Toalettblock Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA Telefon :

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ORIENT KINESISK TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD ORIENT KINESISK TRÄOLJA SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ

SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget Utfärdat: 2012-10-29, Version 1 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Typosan Ver 1 Utfärdat 2015-02-18 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad. Typosan Ver 1 Utfärdat 2015-02-18 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Typosan 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 4 in 1 Desinfektionsmedel

SÄKERHETSDATABLAD. 4 in 1 Desinfektionsmedel SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE046 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RTU - CLASSIC ALL PURPOSE CLEANER IC4-RTU

SÄKERHETSDATABLAD RTU - CLASSIC ALL PURPOSE CLEANER IC4-RTU Sida: 1 Datum för sammanställning: 14/05/2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: IC4-RTU 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Kiilto Silk Matta, Kiilto Silk Semi,Kiilto Silk All,Kiilto Silk Gloss

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Kiilto Silk Matta, Kiilto Silk Semi,Kiilto Silk All,Kiilto Silk Gloss SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 41035,41045,41055,41051,41065 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Soft Care Soft H21 Omarbetad: 2012-10-17 Version 03 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn:

Läs mer

: Mr Muscle WC Rent Fresh

: Mr Muscle WC Rent Fresh 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Toalettrengöringsmedel Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL

SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.03.2013 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

: sds.se@univareurope.com

: sds.se@univareurope.com 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Materialnamn : Användningsområden : Smörjmedel för motorsåg Produktkod : 001C0669 Tillverkare/leverantör : Univar AB Box 4072 SE-203 11 Malmö Telefon

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 SPF Clay Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Ersätter dat. 2010-08-21 1. Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn: SPF Clay (100g, 200g) Flex Leverantörens artikelnummer:

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Cleaning

Läs mer

: Shell MGO (DMA) 0.1%S : Bränsle för dieselmotorer i fartyg, pannor, gasturbiner och annan förbränningsutrustning. : 002D0733

: Shell MGO (DMA) 0.1%S : Bränsle för dieselmotorer i fartyg, pannor, gasturbiner och annan förbränningsutrustning. : 002D0733 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Materialnamn Användningsområden Produktkod Tillverkare/leverantör : : Bränsle för dieselmotorer i fartyg, pannor, gasturbiner och annan förbränningsutrustning.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Unitec Water

SÄKERHETSDATABLAD Unitec Water Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD TEIJOCLEANER T-83 A AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD TEIJOCLEANER T-83 A AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 av 7 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Kaliumpermanganat 0,5%

SÄKERHETSDATABLAD Kaliumpermanganat 0,5% Kaliumpermanganat 0,5% Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Kaliumpermanganat 0,5% AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.10.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kaliumpermanganat

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Unigraphics AB Box 1709 501 17 BORÅS Tel: 033-15 11 00 Fax 033-15 88 50 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

WAVIN ASTO SMÖRJMEDEL

WAVIN ASTO SMÖRJMEDEL Utfärdat: mars 2015 Reviderat: Sidan 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: WAVIN ASTO SMÖRJMEDEL 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Flytande tvättmedel Sidan 1 av 6 Utfärdandedatum: 2011-02-04 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Flytande tvättmedel Stundab Box 47159 100 74 Stockholm

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt Kommissionens förordning (EU) Nr 453/2010. Version: 2 Utfärdad: 2011-04-01 Omarbetad: 2012-01-20

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt Kommissionens förordning (EU) Nr 453/2010. Version: 2 Utfärdad: 2011-04-01 Omarbetad: 2012-01-20 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) Nr 453/2010 Version: 2 Utfärdad: 2011-04-01 Omarbetad: 2012-01-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Westenergy

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD EPOMAX PLUS, COMP.A. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD EPOMAX PLUS, COMP.A. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 21/09/2011 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KLEENEX Antibacterial Hand Cleanser (6336)

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KLEENEX Antibacterial Hand Cleanser (6336) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

: sds.se@univareurope.com

: sds.se@univareurope.com 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Materialnamn : Användningsområden : Fordons- och industrismörjfett. Produktkod : 001A0310 Tillverkare/leverantör : Univar AB Box 4072 SE-203 11 Malmö

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 WYPALL Rengöringsdukar (7772/7775/7776/7780/7781)

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 WYPALL Rengöringsdukar (7772/7775/7776/7780/7781) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Snowclean SnowChem 301 ECO

Snowclean SnowChem 301 ECO Sida 1 (7) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad Ver 1 utf 20120229 Ver 3 omarbetad 20141202 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Vaxschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314) SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314) AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Turtle Wax Listskydd Tub (314) Produktnr. 314 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LANDORA TERRASSLASYR

SÄKERHETSDATABLAD LANDORA TERRASSLASYR SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rust Shock

SÄKERHETSDATABLAD Rust Shock Rust Shock Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Rust Shock AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 11.08.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Rust Shock Artikelnr. 20205

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Email: info@swetradepharma.com

SÄKERHETSDATABLAD. Email: info@swetradepharma.com SÄKERHETSDATABLAD 1 Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: DigiDerm ECO Produktkod 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. S21M008 LiCl-30 Solution LiCl 1M

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. S21M008 LiCl-30 Solution LiCl 1M Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51

Läs mer

Varusäkerhetsdatablad

Varusäkerhetsdatablad Varusäkerhetsdatablad DeLaval silikonspray 1. Namnet på produkten och företaget Kemiskt namn: DeLaval silikonspray Revisionsdatum: 2009-09-23 Företag: DeLaval International AB BOX 39 SE-147 21 TUMBA Tel:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/04/2014 Omarbetning: 25/09/2014 Revisionsnr: 2 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-03-01 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 07-12-2015 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: VSSK9801 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA Omarbetad 05/06/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0

SÄKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0 Omarbetad 24.04.2012 Revision 01 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 60000040 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 2015-11-04

OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 2015-11-04 Sida 1 (7) OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 20151104 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn OK/Q8 Premium Bilvax 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 4Office Sidan 1 / 5 SDB-nr : 43129 V001.2 Reviderat den: 08.06.2012 Utskriftsdatum: 08.06.2012 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311) Turtle Wax LIST-FIX (311) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311) SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från SEKTION 1: Namnet på ämnet/blandningen samt bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Silikonspray

SÄKERHETSDATABLAD Silikonspray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2007-09-13 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. PRORANGE PREACT TOUGHGUARD 37s. KONTAKTPERSON Namn E-post Tel Land Nina Wahlberg nina.wahlberg@lahega.

SÄKERHETSDATABLAD. PRORANGE PREACT TOUGHGUARD 37s. KONTAKTPERSON Namn E-post Tel Land Nina Wahlberg nina.wahlberg@lahega. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FETTPATRON UNIVERS. 400G

SÄKERHETSDATABLAD FETTPATRON UNIVERS. 400G 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3 Närmare

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från F : MYCKET BRANDFARLIGT

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från F : MYCKET BRANDFARLIGT AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning FORMULA 5 Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel W

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel W Sida 1 (av 7) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel W 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel W 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Strovels A 347 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Strovels A 347 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 (7) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer