Behandling av förmaksflimmer Uppdatering. Faris Al-Khalili Med dr. Kardiolog 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandling av förmaksflimmer Uppdatering. Faris Al-Khalili Med dr. Kardiolog 2014"

Transkript

1 Behandling av förmaksflimmer Uppdatering Faris Al-Khalili Med dr. Kardiolog 2014

2 Förmaksflimmer stroke/år. Stroke kostar samhället Skr. 30% av stroke är till följd av förmaksflimmer stroke till följd av förmaksflimmer. Källa SBU rapport 2013

3 Förmaksflimmer 64 % riskreduktion av stroke med AK behandling. < 50% får AK behandling 40 % tar ut sin recept på waran Källa SBU rapport 2013

4 Förmaksflimmer Ökar risk för Stroke Mortalitet Hjärtsvikt Kognitiv dysfunktion Försämrat livskvalité Ekonomisk belastning

5 Förmaksflimmer och behandling med antikoagulantia SBU rapport april 2013 Förmaksflimmer

6 Förmaksflimmer Terapi Antikoagulantia Rytmkontroll Frekvensreglering Behandling av associerade riskfaktorer

7 Förmaksflimmer Terapi Information, utbildning till patienten och vårdpersonal. Motivering till att starta och fortsätta med behandling Terapi anpassad till patientens kliniska profil och egna preferenser. Risk/benefit Strukturerad uppföljningsplan Supportsystem för patienten.

8 Vi upptäcker flertal patienter som har förmaksflimmer Ökad medvetenhet om kopplingen mellan Förmaksflimmer och Stroke Screening för förmaksflimmer hos riskpatienter ( i synnerhet stroke patienter) Bättre Diagnostik

9 Diagnostik av Förmaksflimmer Holter 24 timmar Holter 48 timmar Event Recorder 5 dygn Tum EKG 14 dygn Cardiac event monitor 30 dygn Reveal dosa 1 år Iphone monitoring

10 Conditions associated with AF Hypertension Heart failure Valvular disease Cardiomyopathy ASD and other congenital disease Coronary heart disease Thyroid dysfunction Obesity Alcohol Diabetes Mellitus Chronic obstructive pulmonary disease Chronic renal disease Sleep apnoea

11 Vi behandlar flertal patienter som har förmaksflimmer CHADSVASC SCORE, underlättar beslutet. Paroxysmalt förmaksflimmer ökar stroke risken som permanent förmaksflimmer Engångsflimmer är oftast första varningssymptom till ofta and alltid flimmer! Introduktion av NOAK!

12 Vi behandlar flertal patienter som har förmaksflimmer Nya antiarytmika (Multaq) Lungvenisolering har blivit mera tillgänglig

13 Förmaksflimmer Paroxysmalt Persisterande Ihållande (long-standing) Permanent < 48 timmar 48 1 år > 1år Accepterat

14 El-konvertering Persisterande F Flimmer > 48 timmar Waran/NOAK 3 4 veckor före och 4 veckor efter el konvertering Helst korttids anamnes på flimmer < 1 år. Symptomatiskt flimmer hos äldre Icke symptomatiskt hos yngre TEE i selekterade fall med Fragmin och Waran omedelbart efter.

15 El-konvertering Persisterande F Flimmer > 48 timmar 50% recidiv inom en månad 1/5 har sinusrytm efter ett år. Hög ålder, lång anamnes och förstorat förmak ökar recidivrisken.

16 El-konvertering Behandla hypertoni, alkohol missbruk, övervikt, sömnapné, hypertyreos, anemi. Vid recidiv, överväg antiarytmika före och efter el-konvertering.

17 Px F Flimmer Rytmbehandling vid px förmaksflimmer vid flimmermottagning SHC Kardiovaskulärsjukdom Hypertoni med VKH Beta eller Ca blockad Multaq Cordarone Vid hjärtsvikt Betablockad Cordarone Ingen kardiovaskulär sjukdom eller välbehandlad hypertoni utan VK hypertrofi Beta eller Ca blockad Multaq Tambocor Lungvensiolering

18 Hjärtfrekvens <110 min Asymptomatisk Ingen behandling Vid symptom Beta-blockerare Ca-blockerare Hjärtfrekvens > 110 min Beta eller Ca blockerare Digitalis AV abladering + PM Vid hjärtsvikt Beta-blockad Digitalis Utredning: Holter: Sinus arrester! Bradykardi! Arbetsprov: Pulsreaktion! EKO: VK funktion Inaktiv livsstil Digitalis

19 Take Home Message vid förmaksflimmer Ifrågasätta Sotalolbehandling. Beta-blockad endast för symtpom och hjärtfrekvens > 110 min. Vid biverkningar av Beta blockerare använd Calcium blockerare (ej vid nedsatt VK funktion). Tambocor endast för kardiovaskulär friska patienter och ska sättas in av kardiolog.

20 Take Home Message vid förmaksflimmer Digoxin hos inaktiva patienter Tillägg till betablockad vid hög symptomatisk hjärtfrekvens. Låg dos hos äldre och nedsatt njurfunktion Kontrollera kalium.

21 Take Home Message vid förmaksflimmer Holter vid rytm och frekvensreglering för att utesluta sick sinus syndrom eller taky brady syndrom. AP vid rytm och frekvensreglering för att utesluta kronotropinsufficiens, markerad hjärtfrevkensökning, ischemi, allvarliga arytmier. EKO för att utesluta nedsatt VK funktion, hypertrofi, vitier, förstorat vänsterförmak.

22 Lungvenisolering vi Förmaksflimmer vi Px och Persisterande F Flimmer. Stark indikation och mycket bra resultat vid förmaksfladder. Bästa resultat vid friska yngre patientgrupp Indicerad vid symptomatisk F Flimmer Patienten ska acceptera komplikationsrisken (allvarliga komplikationer 2.5 5%, icke allvarliga 10%) Lyckat resultat i välselekterat material 90% 30% genomgår två ablationer Fortsatt asymptomatiskt flimmer Success rate : 40% första året, 34% andra året Långtidsresultat okända. Arbelo E. et al. EHJ, 2014

23 Skäl till att vägra antikoagulantia till patienter med förmaksflimmer Tidigare intrakraniella blödningar Aktuell anamnes på inflammatorisk tarmsjukdom Tidigare mag-tarm eller urinblödningar Whatever blödningar Falltendens Nedsatt kognitiv funktion. Patientens val Brist på kunskap

24 Skäl till inte ta ut sin recept Brist på motivering Brisfällig anpassad information om sin sjukdom och betydelsen av behandlingen Bristfällig uppföljning Kognitiv dysfunktion Dyr medicin

25 Waran Smalt terapeutiskt fönster INR kontroller Flertal läkemedelsinteraktioner Påverkas av kost, stress och sjukdomstillstånd Nedtrappning och upptrappning av dosen i samband med olika medicinska och kirurgiska ingrepp Motmedel finns Gammal känd medicin Billig och ger inkomster till vissa vårdcentraler

26 Waran Mekaniska Klaffproteser Rheumatiska klaffar (mitralisstenos) El Konverteringar Ablatio Mural tromb

27 Aktuella rekommendationer och praktiska råd om orala antikoagulantia 1) Vid nyinsättning är warfarin fortsatt förstahandsmedel som trombosprofylax vid förmaksflimmer. 1) NOAK kan övervägas för patienter som tillhör väldokumenterade kategorier och som är väl informerade och förväntas ha en god compliance. 2) Patienterna bör följas upp på ett strukturerat sätt. 1) Det finns i nuläget ingen anledning att byta en välfungerande warfarinbehandling mot NOAK.

28 Aktuella rekommendationer och praktiska råd om orala antikoagulantia NOAK kan initieras i primärvården i okomplicerade fall, eventuellt efter samråd med specialist. Primärvården bör på sikt vara lämplig vårdnivå för uppföljning av okomplicerade patienter oavsett var behandlingen initierats.

29 Rekommendationer om antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer NATIONELLA RIKTLINJER FÖR HJÄRTSJUKVÅRD 2013SOCIALSTYRELSEN Rekommendationer Hälso-och sjukvården bör erbjuda personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke CHA2DS2VASc 2 eller större behandling med apixaban, dabigatran, rivaroxaban eller warfarin Hälso-och sjukvården bör inte erbjuda personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke CHA2DS2VASc 1 eller större behandling med acetylsalicylsyra

30 NOAK Nya orala antikoagulantia Snabb insättningstid (2 timmar) Kort halveringstid (12 timmar, 5 18 timmar) Brett terapeutiskt fönster Inga INR kontroller Få kända läkemedelsinteraktioner Påverkas inte av särskild kost Enkel utsättning och insättning i samband med olika medicinska och kirurgiska ingrepp

31 Pharmacological characteristics of the new oral anticoagulants are similar Parameter Rivaroxaban 1x1 Apixaban 1x2 Edoxaban 1x1 Dabigatran Target Factor Xa Factor Xa Factor Xa Thrombin Oral bioavailability ~66% ~100% with food 1x2 ~50 % ~50% ~6.5% Prodrug No No No Yes Half-life (h) t max (h) Renal clearance 33% 25% 35% 80% Potential drug interactions CYP3A4, P- gp inhibitors CYP3A4 inhibitors CYP3A4, P gp inhibitors Rifampicin, quinidine, amiodarone, P-gp inhibitors Eriksson et al, 2011; Mavrakanas et al, 2011; Kreutz, 2011

32 NOAK I välgjorda multicenter studier Signifikant mindre risk för Stroke Signifikant färre intrakraniella blödningar Signifikant mindre kritiska blödningar Signifikant mindre fatala blödningar Mindre mortalitet I jämförelse med Waran

33

34

35 NOAK Pradaxa VS Waran vid allvarliga blödningar Pradaxabehandling = mera blodtransfusioner Waranbehandling = Längre intensivvård Waranbehandling = Högre mortalitet Majeed A et al. Circulation 2014

36 NOAK Hög kostnad Nytt kunskap Mindre inkomster pga uteblivna INR kontroller Waran kvar som förstahandsalternativ enligt KLOKA Listan, än så länge! Inget motmedel Ingen indikator på Compliance Brist på långtids real life data.

37 Waran Social funktion Tätare kontakt med sjukvården INR kan vara indikator på compliance Välbeprovad och välkänd av sjukvårdpersonal

38 Dålig compliance! Brist på motivation Brist på adekvat information Dålig uppföljning

39

40

41 Dabigatran (Pradaxa) 150 mg x 2 Hos äldre > 80 år, 110mg x 2 Vid verapamil användning, 110 mg x 2 Enligt studierna signifikant bättre effekt på ischemisk stroke (endast 150 mg x 2) Mindre risk för intrakraniella blödningar Lätt ökad risk för hjärtinfarkt i RELY studien. Dokumenterad effekt vid el konvertering Försiktighet för anamnes på GIT sjukdom med risk för blödning (vid dosen 150 mg x 2)

42 Pradaxa Råd vid dyspepsi Tas vid måltiden Dryck ett glas vatten efter intag av tabletten Tas ej strax före sänggående Omeprazol kan provas.

43 Rivaroxaban (Xarelto) 20 mg x 1 En gångs dos, tas med måltiden 15 mg x 1 vid GFR < 50 Ej ökad risk för hjärtinfarkter Dokumenterad effekt vid ACS Mindre risk för intrakarniella blödningar Försiktighet vid leversjukdom Försiktighet för anamnes på GIT sjukdom med risk för blödning.

44 Apixaban (Eliquis) 5 mg x 2 Mindre risk för intracerebrala blödnignar Mindre risk för stroke + systememboli Artistotle studien visade mindre blödningar generellt och mindre mortalitet. Ingen ökad risk för hjärtinfarkter Försiktighet vid leversjukdom.

45 Apixaban 2.5 mg x 2 Två av följande Serum Kreatinin > 133 eller GFR < 50 Kroppsvikt < 60 kg Ålder > 80

46 NOAK Överväg att sänka dosen vid Ålder > 80 år Vikt < 60 kilo GFR HAS-BLED >3

47 Hög blödningsrisk i samband med NOAK terapi Ålder >80 år GFR <50 Samtidigt intag av ASA eller NSAID HAS-BLED > 3 Tidigare GIT blödning Icke fullständigt utrett lågt Hemoglobin Kroppsvikt <60 kilo Alkohol missbruk Trombocytopeni

48 NOAK Nya Orala Antikoagulantia Informera och motivera Diskutera de olika tillgängliga behandlings - alternativen Beräkna njurfunktionen (GFR), ta hänsyn till vikt och ålder

49 Uppföljning efter påbörjad behandling Första uppföljning 1-3 månder Andra uppföljning 6 12 månader Beroende av GFR, HAS-BLED Score och ålder.

50 Prover vid besök HB Kreatinin Leverprover FB Glukos APTT vid Pradaxa och Xarelto

51 Nedsatt Njurfunktion Grad GFR I >90 + tecken på njurskada II III % av F Flimmer patienter IV V < 15 End Stage

52 GFR <60

53 Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas European Heart Rhythm Association (EHRA)

54 Switching Vid Trombyl eller ASA avsluta behandling och starta omedelbart. Waran till NOAK INR < 2.0 starta NOAK omedelbart INR starta eller vänta till dagen efter INR > 2.5 vänta och ta ny INR dagen efter. NOAK till Waran Starta waran och fortsatt med NOAK till INR > 2.0

55 NOAK Uppehåll före ingrepp 0 risk : Uppehåll samma dag. Lågrisk: 1 dygn Hög risk: 2-3 dygn Beakta ålder och blödningstendens Njurfunktion vid pradaxabehandling. Uppehållstiden förlängs ett ytterligare dygn vid måttligt nedsatt njufruntion GF < 50.

56 10. Patients undergoing a planned surgical intervention or ablation Classification of surgical interventions according to bleeding risk Interventions not necessarily requiring discontinuation of anticoagulant Perform procedures at through levels of NOAC. Consider scheduling intervention h after last intake and then restart 6 h later (i.e. skipping 1 dose with BID NOAC) Dental interventions Extraction of 1 to 3 teeth Paradontal surgery Incision of abscess Implant positioning Ophthalmology Cataract or glaucoma intervention Endoscopy without surgery Superficial surgery (e.g. abscess incision, small dermatological excision) 38

57 Classification of surgical interventions according to bleeding risk Low risk Endoscopy with biopsy Prostate or bladder biopsy Electrophysiological study or radiofrequency catheter ablation for supraventricular tachycardia (including left sided ablation via single transseptal puncture) Angiography Pacemaker or ICD implantation (unless complex anatomical setting e.g. congenital heart disease) High risk Complex left-sided ablation: pulmonary vein isolation, VT ablation Spinal or epidural anaesthesia; lumbar diagnostic puncture Thoracic surgery Abdominal surgery Major orthopedic surgery Liver biopsy Transurethral prostate resection Kidney biopsy 39

58 NOAK uppehåll inför kirurgi 2 3 dagars högst Längre uppehåll vid högblödningsrisk eller nedsatt njurfunktion vid pradaxabehandling. Inget behov för lågt molekylärt heparin Ifall det ska användas bör det sättas ut 24 timmar före ingreppet.

59 When to restart NOACs after a planned surgical intervention Procedures with immediate and complete haemostasis: Resume 6 8 h after surgery Atraumatic spinal/epidural anethesia Clean lumbar puncture Procedures associated with immobilization: Procedures with post-operative risk of bleeding: Initiate reduced venous or intermediate dose of LMWH 6 8 h after surgery if haemostasis achieved. Restart NOACs 48 72h after surgery upon complete haemostasis Thromboprophylaxis (e.g. with LMWH) can be initiated 6-8 h after surgery 41

60 6. How to deal with dosing errors Missed dose: BID: take missed dose up to 6 h after scheduled intake. If not possible skip dose and take next scheduled dose. QD: take missed dose up to 12 h after scheduled intake. If not possible skip dose and take next scheduled dose. Double dose: BID: skip next planned dose and restart BID after 24 h. QD: continue normal regimen. Uncertainty about intake: BID: continue normal regimen. QD: take another dose then continue normal regimen. Overdose: Hospitalization advised. 25

61 NOAK Komplikationer och biverkningar Mag-tarmbesvär. Mag-tarm och urinblödningar (sök blödningskällan). Mindre blödningar Trötthet, klåda, yrsel och huvudvärk.

62 NOAK Att välja rätt NOAK baseras än så länge på 1- Studiernas resultat 2- Patientens egna preferenser 3- Farmakologiska kunskaper 4- Patientens kliniska profil

63 Tillstånd Vägledning vid val av AK (icke-valvulärt förmaksflimmer) NOAK GFR < 30 Mekanisk klaff Mitralisstenos Inför lungvenisolering Inför el-konvertering Upprepade livshotande blödningar APO dos Patientens preferens Waran Waran Waran Waran Waran, alla NOAK Waran Xarelto/Eliquis Waran/NOAK

64 Ökad strokerisk vid start av waranbehandling 71% ökad risk första 30 dagar 50% mindre risk dagar efteråt. 45% mindre risk > 90 dagar Azoulay L et al EHJ, 2014.

65 NOAK Patienter som tidigt slutar behandling Kliniska studier 15% första året 21-25% andra året Real World data 40-50%

66 LAAO closure Förmaksplugg Amplatzer, Watchman Kontraindikation mot AK Upprepade stroke/tia trots AK behandling

67 Hjärtsvikt vid förmaksflimmer Dubbel risk för hjärtsvikt Frekvens kontroll förbättrar inte hjärtsviktprognosen.

68 Hypertoni vid förmaksflimmer Signifikant högre risk för stroke och blödning (vid AK behandling) vi blodtryck > 160 mmhg Högrisk för stroke redan vid >140 mmg och även vid långtids anamnes på välbehandlat högt blodtryck.

NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden

NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden 1 NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden MåndagsUpDate 2013-08-26 Mårten Söderberg VO Internmedicin, Södersjukhuset Informationsläkare, SLL marten.soderberg@sodersjukhuset.se 2 Antikoagulantia

Läs mer

Arytmier. vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008

Arytmier. vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Arytmier vetenskapligt underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård, behandling och

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anne Marie Edvardsson Anne Marie Edvardsson

Läs mer

SWEDEHEART Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun och Maria Bäck, Göteborg 11 40-12 40 Sal Kongressen

SWEDEHEART Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun och Maria Bäck, Göteborg 11 40-12 40 Sal Kongressen 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Örebro 22-24 april, 2015 Nr 2, Torsdag 23 april SWEDEHEART Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun och Maria Bäck, Göteborg 11 40-12 40 Sal Kongressen Nationella riktlinjer och

Läs mer

Bakgrundsmaterial till rekommendationslistan. Klicka på kapitelrubrik nedan. Innehåll

Bakgrundsmaterial till rekommendationslistan. Klicka på kapitelrubrik nedan. Innehåll Klicka på kapitelrubrik nedan Innehåll Mun Mage Tarm... 2 Hjärta kärl... 8 Hudsjukdomar... 24 Sårprodukter... 30 Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge... 30 Gynekologi

Läs mer

Hjärtrytmrubbningar. Inledning. Arytmiorsaker. Symtom. Ändrad 2014-07-16, s 344. 2015-03-04, s 344.

Hjärtrytmrubbningar. Inledning. Arytmiorsaker. Symtom. Ändrad 2014-07-16, s 344. 2015-03-04, s 344. Ändrad 2014-07-16, s 344. 2015-03-04, s 344. 335 Carina Blomström Lundqvist, Kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Lennart Bergfeldt, Verksamhet kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Riktlinje för handläggning av. Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland

Riktlinje för handläggning av. Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland Riktlinje för handläggning av Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland 2011-10-01 1 Innehåll Diagnostik... 3 Allmänt... 3 Wellscore vid djup ventrombos... 4 Flödesschema vid djup ventrombos

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

kärlsjukdom Levnadsvanor.

kärlsjukdom Levnadsvanor. Kapitel Primärprevention av hjärtoch kärlsjukdom Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Detta avsnitt handlar om förebyggande av framförallt aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom t.ex.

Läs mer

Orala antitrombotiska läkemedel. Orala antitrombotiska läkemedel

Orala antitrombotiska läkemedel. Orala antitrombotiska läkemedel Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför operation Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi 2 Orala antikoagulantia Nya direktverkande orala antikoagulantia (NOAK):

Läs mer

Oral kirurgi av patienter med ökad blödningsrisk

Oral kirurgi av patienter med ökad blödningsrisk TEMA: PATIENTER MED NEDSATT HÄLSA Oral kirurgi av patienter med ökad blödningsrisk Mats Wallström ötdl, Specialistkliniken för käkkirurgi, Folktandvården i Västra Götaland E-post: mats. wallstrom@vgregion.se

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt 2005-02-11 Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt Sahlgrenska Universitetssjukhuset Medicin och Kardiologi Vårdprogrammet om hjärtsvikt har utarbetats på uppdrag av specialitetsgrupperna i Medicin och Kardiologi

Läs mer

årgång 36 nr 1 mars 2011

årgång 36 nr 1 mars 2011 jamtmedel Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands län årgång 36 nr 1 mars 2011 U R I N N E H Å L L E T: Jämtland har störst försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek 2 nsaid och

Läs mer

Cerebrovaskulära sjukdomar

Cerebrovaskulära sjukdomar 374 Per Wester, Umeå Strokecenter, Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, Umeå Margareta Norberg, Staben för verksamhetsutveckling,

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 KARDIOLOGI HJÄRTINFARKT Differentialdiagnos vid bröstsmärtor... 2 Akuta koronara syndrom (akut kranskärlssjukdom)...3 Akut ST-höjningsinfarkt...10 Akut högerkammarinfarkt...14

Läs mer

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet VÅRDPROGRAM Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2014 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling

Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling medicinens abc läs mer I nr 38/2012 publicerades»abc om kronisk hjärtsvikt, del 1: utredning«. Fullständig referenslista Läkartidningen.se ABC om Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling Neurohormonella mål

Läs mer

Kunskapsunderlag: Hälsoekonomisk utvärdering gällande primärpreventiv screening av förmaksflimmer med tum-ekg

Kunskapsunderlag: Hälsoekonomisk utvärdering gällande primärpreventiv screening av förmaksflimmer med tum-ekg Kunskapsunderlag: Hälsoekonomisk utvärdering gällande primärpreventiv screening av förmaksflimmer med tum-ekg 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge

Läs mer

Promenaden basbehandling vid diabetes

Promenaden basbehandling vid diabetes Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 1 April 2004 FiF Farmaka i Fokus Behandlingsrekommendationer vid hypertoni Pollensäsongen

Läs mer

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014!

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014! Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Malmö 7-9 maj, 2014 Nr 1, Onsdag 7 maj Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Beslutsstöd för prioriteringar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård, behandling och omsorg.

Läs mer

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté 1 2 INNEHÅLL Förord 5 Medlemmar i Dalarnas Läkemedelskommitté 6 Motiverande Samtal

Läs mer

FAS UT. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling. Claes Lundgren

FAS UT. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling. Claes Lundgren 2 FAS UT Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling Claes Lundgren 2 FAS UT Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling Claes Lundgren 1 Författarens

Läs mer

Vårdprogram för. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling hos vuxna. Venös tromboembolism och graviditet

Vårdprogram för. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling hos vuxna. Venös tromboembolism och graviditet Vårdprogram för Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2011 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Kardiovaskulär risk i Sverige Sedan Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk

Läs mer

TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2014-2015. Redaktörer: Lena Rignell och Susanne Mirshahi

TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2014-2015. Redaktörer: Lena Rignell och Susanne Mirshahi TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2014-2015 Redaktörer: Lena Rignell och Susanne Mirshahi TANDVÅRDENS LÄKEMEDEL 2014-2015 Blekinge, Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Sörmland,

Läs mer

Vad är förmaksflimmer?

Vad är förmaksflimmer? Vad är förmaksflimmer? Hjärtat rusar så snabbt att du knappt kan andas. Hela bröstkorgen fladdrar. Känner du igen dig? Hur fungerar hjärtat? Hjärtat är beläget mitt i bröstkorgen och är uppbyggt av muskelvävnad.

Läs mer

1 200 deltagare gör Vårmötet till det största svenska läkarmötet förutom Riksstämman!

1 200 deltagare gör Vårmötet till det största svenska läkarmötet förutom Riksstämman! 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Örebro 4-6 maj, 2011 Nr 2, Torsdag 5 maj 1 200 deltagare gör Vårmötet till det största svenska läkarmötet förutom Riksstämman! Dagens rubriker Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer